T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: J KANUN Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan dolarlık bonodan dolarlık kısmının satın alınması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair Kanun Kanun No : 264 Kabul tarihi: 1/7/1963 Madde 1 Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan dolarlık bonodan dolarlık kısmının satın alınması hususunda Hükümete yetki verilmiştir. Madde 2 Bono bedeli olan dolar karşılığı Türk lirası Hazinece avans olarak verilir ve ilerideki seneler bütçelerine ödenek konulmak suretiyle mahsup edilir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 4/7/1963 T. C. BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı işleri Genel Müdürlüğü 2/ Ankara, 4/7/1968 Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun Çelikbaş'm vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. dönüşüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi BAŞBAKAN /. tnönü TÜRKIYE CUMHURBAŞKANLıĞı Ankara, k Temmuz 1963 Başbakanlığa ilgi : 4 Temmuz 1963 tarihli ve 2/ sayılı yazı karşılıdığır: Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun Çelikbaş'm vekillik etmesi muvafıktır. dönüşüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi CUMHURBAŞKANI O. GÜRSEL

2 Sahire: 2 (Resmî Gazete) 10 TEMMUZ 1963 î L A ın L A R Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 1 Bakanlığımız Sosyal Hizmetler Akademisi ihtiyacı için 4/30 otomatik telefon santralı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işin tahmin edilen bedeli , lira 25 kuruş olup ilk teminatı lira 60 kuruştur. 3 Şartnamesi Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltme 16 Temmuz 1963 Salı günü saat de Bakanlıkta toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 6 Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği, îlân olunur / 4-3 Devclet istatistik Enstitüsü Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 1 Kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacak olan muhtelif ebad ve kilolarda espas, kadrat, garantür ve metal satmalınacaktır. 2 Alınacak malzeme ve tahmini bedelleri : 650 kilo garantür (Muhtelif ebad) 12,50 liradan 8.125, 200 Pirinç çizgi (Muhtelif ebad) 75, , 870 Kadrat (Muhtelif punto) 12, Espas (Muhtelif punto) 12, , Metal (Muhtelif) 7, , ,50 3 İhaleye iştirak edebilmek için malzemenin tutarı olan ,50 liranın lirası için % 7,5 hesabiyle, geri kalan ,50 lirası için de % 5 hesabiyle muvakkat teminat vesikası alınacaktır. 4 Eksiltme 1963 Temmuz ayının 29 uncu Pazartesi günü saat 15 de Enstitü binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 5 Bu işe ait zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 6 Satmalma işine ait şartname Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz olarak alınabilir / 4-1 imar ve iskân Bakanlığından : 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 18 kalem tersim malzemesi satın almacaktır : 2 ihalesi 31/7/1963 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat de açık eksiltme suretiyle Demirtepe Fevzi Çakmak Sokağında Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Evsaf ve şartnamesi her gün Genel Müdürlüğümüz Satm alma komisyonunda görülebilir. 4 isteklilerin belirli günde 1963 yılı Ticaret Odası Belgesi ve teminat mektuplarını eksiltmeye girmeden önce Komisyona vermiş olmaları şarttır. 5 Bu işe ait resim ve vergi yükleniciye aittir. Satın alınacak eşyanın cinsi : Tersim malzemesi, Miktarı : 18 kalem, Muhammen bedeli 5.000, lira, Geçici teminatı: 375, liradır / 4-1 Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : ,05 lira keşif bedelli Keçiören Atatürk Sanatoryumu içme su inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 18/7/1963 Perşembe günü saat da iskitler Caddesinde Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü Kaleminde görebilirler. 4 Muvakkat teminatı ,28 liradır. 5 ihaleye girebilmek için : a) Kanuni muvakkat teminatını, b) 1963 yılına ait ticaret odası vesikasını, c) istekliler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine iştirak Talimatnamesi (C) grubu (En az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı) mütaahhitlik karnesini, malî yeterlik belgesini, plân ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini havi bir dilekçe ile eksiltme gününden en az üç gün evvel ((Tatil günleri hariç) vilâyet makamına müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesikasını ve teklif mektuplarını eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri ilân olunur. 6 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz / 4-3 Tarım Bakanlığı Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü Müdürlüğünden : 1 Enstitümüz müstahdemlerinin 1963 malî yılı yiyecek ihtiyacı muhtelif cins kuru ve yaş erzakın kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 2 Kuru erzakın muhammen bedeli (53.695, ) Elliüç bin altı yüz doksanbeş lira muvakkat teminat bedeli (4.339,50) lira dır. Bunun ihalesi 11/7/1963 Perşembe günü saat 11 de onbirde yapılacaktır. Yaş sebze ve erzakm bedeli (26.580, ) lira muvakkat teminat bedeli (1.993,50) liradır. ihalesi 11/7/1963 Perşeme günü saat 14 de Ondörtte Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Bu ihalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsünde ve istanbul'da Veteriner Başmüdürlüğünde görülebilir. Şartname parasızdır. Ayrıca şahsa şartname gönderilemez. 4 isteklilerin ticaret odasına kayıtlı ve evvelce bu gibi ihalelere girmiş olmaları ve 1963 malî yılında muteber vesikalarını hâmil bulunmaları lâzımdır. 5 Teklif mektuplarının 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Kanunun hükümlerine ve kapalı zarf usulüne uygun olarak ihale saatinden bir saat evvel Ankara'da Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü Müdürlüğünde mevcut Komisyona teslim etmiş olması şarttır. 6 Teminat bedellerinin yatırılacağı yer Ankara Okullar Muhasebeciliğidir. Enstitümüzce hiç bir suretle teminat bedeli ve karşılığı kabul edilemez. Postada vâki gecikmeler muteber değildir / 4-4 Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : Cinsi Miktarı Kalem Muh. Muv. bedeli teminat Lira Kr. Lira Kr. ihale tarihi Eczayı tıbbiye , ,83 15 Temmuz 1963 Pazartesi Sıhhi malzeme , ,60 günü saat da 1 Ankara Numune Hastanesi ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı 232 kalem eczayı tıbbiye ile 30 kalem sıhhi malzeme ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltmeye girenlerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım yukarıda yazılı belirli saatten bir saat evveline kadar hastanede müteşekkil komisyona vermeleri lâzımdır. 3 Şartnameler ve listeler her iş günü hastanede ve İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Konya Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir / 4-4

3 10 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sıahife: 3 M. S. B. 2 No. lıı Satın Alma Komisyonu j Başkanlığından j Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya- zılı (Bir) kalem (Parkalık bez) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri ı hizalormdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi me- j sai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle- bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kargılığı Komisyon Baş- I kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. j Metre Muhammen Geçici I fiyatı bedeli teminatı ihale [ Cinsi Lira Lira Lira Günü Saati j Haki parkalık bez /7/1963 Çarşamba saat 11 de 3231 / 4-4 (Bir) kalem (Parkalık bez) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Metre Muhammen Geçici fiyatı bedeli teminatı ihale Cinsi Lira Lira Lira Günü Saati Hava rengi parkalık kumaşll /7/1963 Perşembe saat 11 de (Bir) kalem (Miiflonluk kumaş) maddesinin kapah zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Parkalık hava rengi müflonluk kumaş, Miktarı : Metre, M. Bedeli Lira Kr , G. Teminatı Lira Kr ,, ihale Günü, Saati : 22/7/1963 Pazartesi Saat : de / 4-3 (Bir) kalem (Yazlık eğitim elbiselik bez) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Yazlık eğitim elbiselik bez, Metre Fiyatı Lira Kr. 6.50, M. Bedeli Lira Kr , G. Teminatı Lira Kr ,, ihale Günü, Saati: 25/7/1963 Perşembe Saat: de / 4-3 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya- j zılı (Bir) kalem (Er tire fanilâsı) maddesinin kapah zarfla eksiltmeleri e hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 1 saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. I isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 1 saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı- I gına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. f Cinsi : Er tire fanila, Miktarı : , lira dahilinde, Bir adedi! M. bedeli : 4,00 lira, G. teminatı : , lira, ihale : günü 31/7/1963 [ Çarşamba, saat : 11,00 j Not : Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi adedten i aşağı olmamak üzere ayrı ayn isteklilere ihale edilebilir adedi- nin geçici teminatı , liradır / M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından (3) kalem (inşaat çivisi) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri.postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : inşaat çivisi, Miktarı : 3 Kalem, M. Bedeli Lira Kr ,, G. Teminatı Lira Kr. : 2.164,, İhale Günü, Saati : 24/7/1963 Çarşamba saat de / 4-2 (1) kalem (Aşağıda yazılı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesi saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Komparatör, Miktarı : 65 Aded, M. Bedeli Lira Kr ,, G Teminatı Lira Kr ,, îhale Günü, Saati : 23/7/1963 saat de / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 1 Eksiltmeye konulan iş Konya DSl. 4. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan (Konya-Ereğlisi Ayrancı sulaması sağ sahil 3. kısım inşaatı) işi olup, muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden ( , ) TL. dır. 2 Eksiltme 19 Temmuz 1963 Cuma günü saat (15) de Ankara Ulus Rüzgârlı Sokak Çatal Han A Bloku 2. katta DSt. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığında toplanacak olan DSl. Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme tasarısı ve ekleri (100, ) TL. bedel mukabilinde DSl. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 4 Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSl. Genel Müdürlüğüne ( , ) TL. geçici teminat vermeleri ve 13/7/1963 Cumartesi saat 13 e kadar dilekçe ile DSl. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır, işbu tarihten evvel eksiltme tasarısını ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 16/7/1963 Salı sabahından itibaren Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 5 isteklilerin idareden alarak dolduracakları, teknik personel beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarından B grupundan mütaahhitlik karnelerini iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 6 isteklilerin 2 aded betoniyer (Beheri 250 litrelik), 1 aded kompresör (210 cuft), 1 aded konkasör (Asgari ms/saat kapasiteli) ve kâfi miktarda kamyon temin edeceklerine ve bu makinaları en geç 15/9/1963 tarihinde çalışır vaziyette şantiyede hazır bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 7 isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSl. Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Postadaki vâki gecikmeler kabul olmaz / 2-2 İskilip Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 962/205 Davacı İskilip'te Terzi Yusuf Köksal'a elbise ve dikme parasından Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/6/1963 tarih ve 205/152 sayılı ilâmı ile 388 lira 75 kuruşun dâvâlı Ordu'nun Şiyhli Köyünden Süleyman oğlu Muzaffer Öztürk'ten alınarak davacıya verilmesine ve hare ve masrafında slâvalıya yükletilmesine mahkemece karar verilmiş olmakla dâvâlının ikametgâhının meçhul 'kalmasından ilânen tebligat ifasına karar verilmekle keyfiyetin dâvâlı tarafından hükme temyiz edilmediği takdirde katiyet kesbedeceği ilân olunur, 3556

4 Sahife- 4 (Resmî Gazete) 10 TEMMUZ 1963 M. S. B. 4 No. iu Satın Alma Komisyonu Başkanlığın dan Kapalı zarf usulü ile ordu hastaneleri ihtiyacı için 33 kalem dişçi malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 22/7/1963 Pazartesi günü de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp Ak. Kumandanlığı ihtiyacı için birer aded Eksternal - Internal Defibrilatör - Pecemeker ve Elektrokardiyakop Cardiac Monitör - Cardiac Pecemeker cihazları satmalınacaktır. Tahmin bedeli , lira olup geçici teminatı 4.250, liradır. İhalesi 22/7/1963 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Ak. Kumandanlığı ihtiyacı için bir aded ortopedik röntgen cihazı satın alınacaktır. Tahmini bedeli lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 22/7/1963 Pazartesi günü saat 16,00 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Batman'da hamam ve çamaşırhane inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,19 lira olup geçici teminatı ,00 liradır. İhalesi 23/7/1963 Salı günü saat de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 19/7/1963 günü saat 16,00 ya kadar Ankara'da Hv. İs. Emi. ve İnş. D, Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-3 Mütaahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle Gölcük'te subay lojmanları ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,97 lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 30/7/1963 Sah günü saat de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin en geç 25/7/1963 günü saat 16 ya kadar Ankara'da Deniz Kuvvetleri İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-1 Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Ak. Ortapedi ve Nisaiye Kliniklerinde onarım işleri yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,79 lira olup geçici teminatı 2.150,00 liradır. İhalesi 30/7/1963 Salı günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin en geç 25/7/1963 günü saat 16 ya kadar Ankara'da M. S. B. Orta Bölge İnşaat Emlâk Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır, 3586 / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 1 Erzurum Eğitim Enstitüsü D ve E blokları inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( ,04) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 26/7/1963 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin : A) (57.366, ) liralık geçici teminatım, B) 1963 yılına ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri, (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre, Yapı ve imar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 istekliler teklif mektuplarını 26/7/1963 Cuma günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Müracaatın son tarihi 22/7/1963 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Devlet Orman işletmesi Ankara Müdürlüğünden : Pazarlıkla mubayaa edilecek makinalarm : Cinsi Muhammen bedeli Adedi Damperli kamyon Kompresör Konkasör imali (Motorsuz) i Geçici teminat Elektrojen grupu 5 Kw. İlk) Elektrojen grupu 3 Kw. İlk) Dizel motoru (Konkasör için) Bu işe ait idari ve fenni şartnameler Ankara, istanbul ve izmir Devlet Orman işletme Müdürlüklerinde görülebilir. 3 Verilecek teklifler 29/7/1963 Pazartesi günü saat 15 de işletme Komisyonlarında hazır bulundurulacaktır. 4 Teklif vereceklerin 1963 yılı ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmaları şarttır. 5 Teklif mektuplarının belirli gün ve saatten bir saat önce Komisyona vermeleri mecburidir. 6 Postada vâki gecikme nazara alınmaz / 4-1 Orman Genel Müdürlüğünden : 1 İki aded Dozer ve Ripper tertibatlı paletli traktör alınacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır. 3 Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstanbul ve izmir Orman Başmüdürlüğümüzde görülebilir. 4 Eksiltme 29/7/1963 Pazartesi günü saat 15 de Genel Müdürlük binasında Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 5 İhaleye gireceklerin 1963 yılı Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır sayılı kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden bir saat önce Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Postada vâki gecikme kbul edilmez. 2953/4-4 PTT Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı için şebeke hat malzemesi imal ettirilecektir. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeni Valide Han'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilir / 3-3

5 13 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sabitfe: 5 Bayındırlık Bakanlığından : 1 Adana terminal binası inşaatı işi ,20 TL. keşif bedelle 5367 sayılı kanun hükümleri iğinde pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 25 Temmuz 1963 Perşembe günü saat de Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Atatürk Bulvarı No. 140 Kavaklıdere Ankara adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme evrakı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğinden 12 Temmuz 1963 Cuma gününden itibaren 30, TL. karşılığında alınabilir. 4 Eksiltmeye girecek isteklilerin , TL. geçici teminat vermeleri (Teminat mektubu verilmesi halinde Bayındırlık Bakanlığına hitaben yazılacaktır.) ve Bayındırlık Bakanlığından verilmiş, keşif bedelinden yüksek değerde A, B, C gruplarından bir veya bir kaçma ait mütaahhitlik karnesine sahip olmaları ve 1962 yılma ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri şarttır. 5 İsteklilerin 23 Mart 1981 tarih ve sayılı Resmî Gazetede neşredilen Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği gereğince lüzumlu : a) Mütaahhitlik karnesi b) Malî yeterlik belgesi c) Plân ve teçhizat beyannamesi d) Taahhüt beyannamesi e) Teknik personel beyannamesi dilekçelerine ekleyip en geç 22 Temmuz 1963 Pazartesi günü saat ye kadar Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. Eksik belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar bu belgeler bilâhara gösterilse de nazarı itibara alınmaz. 6 Yeterlik belgesi almış isteklilerin ihale evrakı meyanındaki eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif zarflarını 25 Temmuz 1963 Perşembe günü saat ye kadar Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği Eksiltme Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 7 Yeterlik belgesi dilekçesine 5. maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaruri olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 8 işbu ihale 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, idare ihaleyi istediğine yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 3540/3-2 Tahminî bedeli ,, geçici teminatı 4.040, lira olan 3 renkte ceman 900 top pelür kâğıdı 25/7/1963 Perşembe günü saat 16 de Ahkr'd Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. Taliplerin ticaret, sanayi veya esnaf odası belgesi ile birlikte hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar aynı yerdelci Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, postada vâki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur / 4-3 Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı 1.500, TL olan muhtelif çapta, altı kalemde 5200 M. bakır boru 27 Temmuz 1963 Cumartesi günü saat de Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ticaret veya Sanayi Odası belgesi konulmak şartiyle hazırlanacak teklif mektupları, eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği duyurulur / 4-1 imar ve iskân Bakanlığından : sayılı kanun gereğince Çanakkale II Merkezinde yapılacak ceman 54 daireli üç blok apartman inşaatı ve âmme tesisleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 işin umumi keşif tutarı ,82 TL. dır. 3 Geçici teminatı ,69 TL. dır. 4 ihale 19/7/1963 Cuma günü saat 16 da imar ve iskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 5 Teklif mektupları usulüne göre hazırlanarak en geç 19/7/1963 Cuma günü saat 15 e kadar Mesken Genel Müdürlüğü Muamelât Müdürlüğünün 513 No. lu odadaki ihale servisinin ilgili memuruna makbuz mukabilinde verilecektir. 6 Keşif evrakı, tatil günleri hariç hergün mesai saatleri dahilinde Mesken Genel Müdürlüğü inşaat Dairesinden temin edilebilir. 7 istekliler yeterlik belgesi almak için dilekçelerine : a) , TL. lık banka referans mektubu b) 1963 yılı ticaret odası belgesi c) Plân ve teçhizat beyannamesi d) Teknik personel beyannamesi e) Taahhüt beyannamesi i) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az , TL. hk (B) grupu mütaahhitlik karnesi. g) 1, liralık damga pulu ile bir fotoğraf ekliyerek en geç 16/7/1963 Salı günü saat 17 ye kadar Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 8 isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır. 9 Teklifler 2490 sayılı kanunun ilgili maddelerindeki usullere göre hazırlanmakla beraber, ihale bu kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez / 2-2 Toprak ve tskân işleri Genel Müdürlüğünden : Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı için WD ve WD tip haricana motorlu jeep pic - up pikaplarına ait (117) kalem yedek parça satın alınacaktır. 1 Satın alınacak (117) kalem yedek parçanın muhammen bedeli ( ) lira olup geçici teminatı (12.111) liradır. 2 Eksiltme 17/7/1963 günü saat de Genel Müdürlük binasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Fennî ve idarî şartname ile yedek parça cinsleriyle miktarlarını gösterir liste V inci Şube Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte teminat mektubu veya makbuzu ile kapalı teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat önce Satmalma Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. 5 Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Elâzığ 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 3281 / /109 Millî Savunma Bakanlığının Elâzığm Mustafapaşa Mahallesinde iken halen ikametgâhının meçhul bulunduğu zabıta tahkikatiyle anlaşı- lan Mehmet oğlu 932 doğumlu Şevket Aslan aleyhine açmış bulunduğu dâvâlının fiili askerlik hizmetini şoför olarak yaptığı sırada idaresindeki I plâka sayılı kamyonla Haşim karısı Şaziye Karakeçeli namın- daki şahsa çarparak ölümüne sebebiyet vermiş ve varisleri tarafından Millî Savunma Vekâleti aleyhine tazminat dâvası ikame edilerek hüküm alınmış ve tazminatın ödendiğinden bunun sebebiyet veren gevket'ten fazla ödemeye ait talep hakları mahfuz kalmak üzere 9.846,74 liranın tahsili dâvasının cari muhakemesinde : Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine ve muhakemenin 8/10/1963 günü saat 9 a talikine ve i dâvâlının bu günde gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hak- \ kındaki muhakemenin gıyabmda devam edeceği davetiye yerine kaim : olmak üzere ilân olunur. : 3575

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete) 10 TEMMUZ 1963 Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : 1 Eksiltmeye konulan iş : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü mmtakasmdabulunan Ankara Elmadağ Hasanoğlan Kasabası içmesuyu tesisi işi olup muhammen keşif bedeli birim fiyat esası üzerinden , TL. dır. 2 Eksiltme 22/7/1963 Pazartesi günü saat 15 te Ankara İzmir Caddesi No: 7 de DSİ 5. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan Bölge Eksiltme Komisyonu odasında (Kapalı zarf) usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme tasarısı ve eklerini havi dosya DSİ 5. Bölge Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 4 Muvakkat teminat (41.750, ) TL. dır. 5 Eksiltmeye iştirak şartları: a) Taliplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat vermesi, ticaret ve sanayi odasına veya esnaf odasına kayıtlı bulunduğuna dair belge göstermesi, istekli şirket olduğu takdirde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesi gereğince hareket etmesi şarttır. b) Taliplerin 15/7/1963 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Bölge Müdürlüğüne hitaben bir dilekçe vermeleri ve dilekçelerine aşağıdaki belgelerini eklemek suretiyle (İhaleye iştirak belgesi) talep etmeleri lâzımdır. İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 18/7/1963 Perşembe günü sabahından itibaren ilgili Komisyona müracaat ederek öğrenebilirler. Belgeler : (I) 23/3/1961 gün ve sayılı Resmî Gazete'de münteşir Bayındırlık Bakanlığı İştirak Yönetmeliğindeki (B) grupundan en az keşif bedeli kadar bir iş için alınmış mütaahhitlik karnesi. (II) Bahis konusu Yönetmeliğe uygun (76.000, ) TL. lık ve ilân tarihinden sonra alınmış malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat bildirisi, taahhüdündeki işleri gösterir bildiri ile teknik personel bildirisi. 6 Kapalı zarflar ihale tarihi olan 22/7/1963 Pazartesi günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde ilgili Komisyona tevdi edilecektir. 7 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 8 Bu iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 3557/3-2 TOPRAKSU IV. Bölge Müdürlüğünden : Bölge Müdürlüğümüzce Zonguldak - Safranbolu Konarı sulama kanalı inşaatı yaptırılacaktır. 1 ihale 2490 sayılı kanuna uygun olarak kapalı zarf usulü ile 25/7/1963 günü saat 11 de Kavaklıdere - Boylu Sokak No. 93 de kâin, Müdüriyet binasında yapılacaktır. 2 îşin toplam keşif bedeli ,64 lira olup, muvakkat teminatı 3.061,10 liradır. 3 Bu işlere ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 22/7/1963 günü saat 11 e kadar bu kabil işleri yaptığına dair belgeler ile birlikte müracaat edilerek ihaleye giriş vesikası almak şarttır. 5 Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel ihale Komisyonu Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz / 4-2 Topraksu Makina ikmâl Müdürlüğünden : 1 Tarım Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ihtiyacı için catarpillar makinalarma ait aşağıdaki cetvelde yedek parça numarası, cins ve miktarı belirtilen filitre elemanı satmalınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Mezkûr filitre elemanlarının tamamının muhammen bedeli , (Doksandörtbin üçyüz) lira olup geçici teminatı 5.970, liradır. 3 Bu işe ait fennî ve idarî şartnameler Müdürlüğümüzden (Keçiören yolu üzerinde Türkiye Zirai Donatım Kurumu karşısında) ve İstanbul'da Topraksu Trakya ve Marmara Bölge Müdürlüğünden (Lâleli Mesihpaşa Caddesi No. 38 de) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 4 Catarpillar makinalarında kullanılan çeşitli filitre elemanlarının eksiltmesi 22/7/1963 tarihinde Pazartesi günü saat de Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2., 3. ve 32. maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları vesikalarla birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin ve postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, İlân olunur. Elemanın kullandığı Makina Cinsi Elemanın Yedek Pafça No. sı Catarpillar D7-17 Al, D4 Traktör ve No. 112 Motor Grader 7M 3800 Elemanın Cinsi Alınacak Miktar Aded Yağ ve transmisyon filitre elemanı 100 Catarpillar D7-47 Al, Traktör ve DW-15 çekici 6H 9999 Yağ filitre elemanı 200 Catarpillar DW-10 çekici ve D8 Traktör 4A 332 Yağ ve transmisyon filitre elemanı 150 Catarpillar D7-17 Al, D7-47 Al, Traktör 9H 1252 Yakıt filitre elemanı 200 Catarpillar D4 Traktör, No. 112 Motor Grader, DW-10 çekici 7B 8264 (Ad. 4-Element) Yakıt filitre elemanı 200 Catarpillar D8 Traktör 7B 8263 (9 Ad. Element) Yakıt filitre elemanı 50 Catarpillar D7-17 Al, D7-47, Al, Traktör 2M 2626 Hava filitre elemanı 100 Catarpillar D7-47 Al Traktör 2M 3943 Transmisyon filitresi 200 Catarpillar No. 112 Motor Grader 8B 5935 Transmisyon filitresi 50 Catarpillar DW-15 çekici 6H 5932 (2 Ad. Element) Yakıf filitresi 50 Catarpillar No. 44 Hidrolik Kontrol 7P «Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : Hidrolik kontrol filitresi / 4-2 Ford otoları ihtiyacı 194 kalem malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira 34 kuruş olup geçici teminat lira 32 kuruştur. İhalesi 1/8/1963 Perşembe günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülebilir. İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektubu, 1963 yılına ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden : 1 Konservatuvarımızda lira 66 kuruş birinci keşif bedelli ilâve bina inşaatı yaptırılacaktır. 2 Bu işe ait birim fiyat, fennî şartname, keşif özeti, sıhhi tesisat, keşif ve şartnamesi ve diğer evraklar hergün mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Okul Müdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme kapalı zari usuli ile 26/7/1963 Cuma günü saat 15 te Devlet Konservatuvarında yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat lira 59 kuruştur, isteklilerin yeterlik belgeleri, ticaret odası vesikası ve kapalı zarf usulü ile şartnamesinin 4 üncü maddesinin (E) bendinde yazılı vesikalarını teklif mektuplarına eklemeleri, 5 istekliler teklif mektuplarını 26/7/1963 tarih ve saat 14 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri ilân olunur / 4-1

7 10 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sah'iife: 1 Sanayi Bakanlığından : Köyü veya Madenin Ruhsatnamenin Vilâyeti Kazası mevkii cinsi tarihi numarası Bolu Göynük Bölecekova Linyit 21/6/ /12 Hudutları: Kuzeyi: Bölecekova Köyü çeşmesinden Hasanlar (Damlanca) Köyü çeşmesine doğru hat. Doğusu : Hasanlar (Damlanca) Köyü çeşmesinden Ahmetbeyler Köyü çeşmesine doğru hat. Güneyi ve batısı: Ahmetbeyler Köyü çeşmesinden hudut başlangıcı olan Bölecek Ova Köyü çeşmesine doğru hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş linyit madeni için istiklâl Caddesi Piremeci Sokak Metrepol Han No Beyoğlu - İstanbul olan Nazım Adasal uhdesine 60 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. itirazı olanların 3 Temmuz 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur / 2-2 Köyü veya Madenin Ruhsatnamenin Vilâyeti Kazası mevkii cinsi tarihi numarası Çorum iskilip Ovacık Linyit 29/1/1951 1/3 Hudutları: Kuzeyi : Kınalı Taş - Bürtü hattının Ovacık Köyü çeşmesi - Karaköçek Köyünün telâkisinden Ovacık Köyü çeşmesine doğru hat. hat. Doğusu : Ovacık Köyü çeşmesinden Kiriş Köyü çeşmesine doğru Güneyi : Kiriş Köyü çeşmesinden Kalmpelit - Karaköçek hattının Kiriş çeşme Kavaklıdere hattı telâkisinden Kalmpelit - Karaköçek hattının Bürtü Kmahtaş hattı telâkisine kırık hat. Batısı: Kalmpelit - Karaköçek hattının Bürtü - Kınalıtaş hattiyle telâki noktasından hudut başlangıcı olan Kmahtaş - Bürtü hattının O- vacık Köyü çeşmesi - Karaköçek Köyü telâkisine doğru hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş linyit madeni için istiklâl Caddesi Piremeci Sokak Metrepol Han No Beyoğlu -, istanbul olan Nazım Adasal uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. itirazı olanların 3 Temmuz 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur / Sanayi Bakanlığı için 20/200 lük telefon santrali kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işin muhammen bedeli ( , ) lira olup, muvakkat teminatı (21.871,50) liradır. 3 Bu işe ait şartname Sanayi Bakanlığı Levazım Müdürlüğünde (Konur Sokak No: 42) görülebilir. 4 Eksiltme : 5 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 10 da Sanayi Bakanlığı Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlayacakları lüzumlu belgeler ile kapalı teklif zarfları ihale saatinden en geç bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 6 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz /1-1 O imar ve Iskanlığmdan : 1 Aşağıda muhammen bedeli ile forma ve klişe miktarı gösterilen 5 etüde ait tab işleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 ihalesi 31/7/1963 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 16 da Demirtepe Fevzi Çakmak Sokağında Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Evsaf ve şartnamesi hergün Genel Müdürlüğümüz Satmalma Komisyonunda görülebilir. 4 İsteklilerin belirli günde usulüne göre hazırlıyacakları 1963 yılı ticaret odası belgesi ve teminat mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları şarttır. 5 Postada vâki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. Yaptırılacak işin nev'i : Beş etüdün baskısı, baskı adedi : 5.000, tahmini forma adedi : 49, tahminî klişe miktarı : Cm^ muhammen bedeli : lira, teminat tutarı : lira 55 kuruş / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Ankara Akköprü transit ambarı ve merkez atelyesi ısıtma tertibatı için : 4 aded 100 M^ lik yüksek basınçlı buhar kazanı, Kg/h kapasiteli ağır yağ brülörü, Kg/h kapasiteli ağır yağ brülörü, Kg/h kapasiteli ağır yağ brülörü, 2 Kondens pompası, 4 Besleme pompası, 2 Dizel motörü ile akuple pompa, 1 Drenaj pompası, 1 Su tasfiye cihazı, satın alınacaktır. Tahmini bedeli ,, muvakkat teminatı , lira olup 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 26/7/1963 tarihinde Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde saat 15, de yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak istida ile alınabilir. Şartnamesinde yazılı olduğu veçhile alınacak yeterlik belgesi ile Ticari veya sanayi odası belgelerini havi teklif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmelidir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme fiyat ve teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. Satmalma No. ve cinsi : 63D/ Kg. kalsiyum klorür, 100 ton barit, Muvakkat teminat miktarı : 6.000, TL., İhale tarih ve saati : 17/7/ İhale, DSl Makine ve İkmal Dairesi Reisliğinde (Etlik - Ankara) toplanacak satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak almabilir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarının, idari şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 idare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğaltmakta serbesttir. 3570/1-1 Hopa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 961/5 Davacı Hopa'nın Balık Köyünden Mesut Sarıbaş tarafından dâvâlılar Fatma Gül ve 13 arkadaşı hakkında açmış olduğu tapu iptal dâvasının duruşması sırasında : Dâvâlı Fatma Gül'ün halen adresinin bilinmediğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3503

8 Sahife: 8 (Resmî Gazete) 10 TEMMUZ 1963 Bingöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 961/109 j Millî Savunma Bakanlığına izafeten Bingöl Askerlik Şube Başkan- * lığmın dâvâlı Muş İlinin Vinç Köyünde mukim Siirt Vilâyeti Sasun Ka- j zası Ağdı Köyünden Zipan oğlu Cemil Karakurt aleyhine ikame eylediği I tazminat dâvasının yapılan duruşması sırasında : Muş'un Vinç Köyünden Cemil Karakurt'a tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararının tebliğine mahkemece karar verilerek duruşma 11/9/1963 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmış olduğundan adı geçen Cemil Karakurt'un duruşmaya gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur Ş. Koçhisar İcra Memurluğundan : 962/1167 Memuriyetimiz 1962/1167 sayılı dosyasında Ş. Koçhisar'da sebzeci Sait Ayhan'a masraflar hariç 250 lira borçlu Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Şahmelik Köyünden Mustafa Uzunyılmaz bu borcunuzu yedi gün içinde ödemeniz bir itirazınız varsa aynı müddet içinde gerek yazı ile gerekse şifahen bildirmeniz ve bu hususta Ş. Koçhisar Linyitleri Şirketinde olan alacağınız ihtiyaten haczedilmiş olduğu ödeme emri ve ihtiyati haczin icrai hacze çevrilmiş bulunduğu ilânen tebliğ olunur Kırşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Kırşehir'in Terziyanlı Köyünden Mehmet oğlu Hacı Durmuş tarafından Kırşehir'de Kasap Bektaş oğlu Hacı Zaman aleyhine davacı tarafından ödünç olarak elden verilen 1000 lira alacak dâvasının yapılan muhakemesi sırasında : Dâvâlı Hacı Zaman mütaaddit araştırmalara rağmen bulunamadığı gibi tebliğe elverişli adresini dahi tesbit etmek mümkün olmadığından hakkındaki davetiyenin Resmî Gazete ile ilân suretiyle tebliğ edilmesine mahkemece karar verilmiştir. Adı geçen Hacı Zaman bu ilân üzerine muhakemenin talik olunduğu 24 Temmuz 1963 Çarşamba günü saat 9 da muhakemede bulunmadığında aynen bu suretle adına ilânen gıyap kararının dahi tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Sıra No. Miktarı Aded İhtiyacın cinsi T. bedeli T. L. G. teminatı T. L. EKSİLTMENİN Tarihi Günü Saati Seyyar tip hidrolik palet pim presi Portatif silindir honlama tezgâhı /7/ /7/1963 Pazartesi Pazartesi Yukarıda yazılı 2 kalem il ve köy yolları ihtiyacının her kalemi ayrı ayrı 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince, birinci eksiltmeye talip çıkmadığından yeniden açık eksiltme usulü i'e hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından satın alınacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak dilekçeyle temin edilir. Taliplerin ticaret, sanayi veya esnaf belgeleri ve geçici teminatları ile mezkûr gün ve saatlerde Komisyona müracaatları duyurulur / ,00 16,00 TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 1 Tarım Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı ihtiyacı için aşağıdaki cetvelde iki grup halinde cinsi, miktarı ve ebadı belirtilen iç ve dış lâstiklerin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İç ve dış lâstiklerin her grupa ait tamamının muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 3 Bu işe ait 1 ve 2 No. lu fennî şartnameler ile 3 numaralı tablo ve idari şartname Müdürlüğümüzden (Keçiören yolu üzerinde T. Z. D. Kurumu karşısında) ve İstanbul'da TOPRAKSU Trakya ve Marmara Bölge Müdürlüğünden (Lâleli - Mesihpaşa Caddesi No. 38 de) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 4 Her grup lâstiklerin eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve saatlerde Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazüı şartlar dairesinde hazırlıyacakları vesikalarla birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, - İlân olunur. Grup Sıra No: CİNSİ Ebadı Kat adedi Satın alınacak aded Muhammen bedeli Geçici teminatı Eksiltme Tarihi Saati ı f Dış lâstik I İQ I Dış I İç I.Dış ] İÇ -I Dış I İQ I Dış I İÇ I Dış L ÎS (Düz tip) (Kar tipi) (Düz tip) (Kar tipi) 600X16 650X16 700X16 710X J 120 J 120 I 30 I 30 I 40 } 40 J 20 I 20 I 40 I 40 I , 12/7/1963 Cuma 11,00 ıı f Dış lâstik I İç Dış ] İQ > 1 Dış > I İÇ j Dıs L tç 900X16 900X X X ] 40 J 6 I 6 l 6 Í 6 I 6 I 6 I ,- 12/7/1963 Cuma 15, / 4-4 Bagbakanhk Devlet Matbaası

9 10 Temmuz1963 RESMİ GAZETE Sayı:11450 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 264 Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan dolarlık bonodan dolarlık kısmının satın alınması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 1 Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu na Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş ın Vekillik Etmesine Dair Tezkere 1 İlanlar 2

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Kuruluş tarihi: 7 Ekim Sayı: 11446

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Kuruluş tarihi: 7 Ekim Sayı: 11446 T.C. Resmî Gazete r Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yansı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 5 TEMMUZ 1963 Genel Müdürlüğüne başvurulur. CUMA Sayı: 11446 j KANUNLAR İhracatı geliştirmek

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: 11675 KANUNLAR R Bulgaristan'ın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare «e yom işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Uüdevvenest umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 EKİM 1960 ÇARŞAMBA Sayı: 10633 KANUNLAR Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 Yönetim ve yassı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 3 MAYIS 1967 ÇARŞAMBA Sayı: 12588 KARARNAMELER Maliye Bakanlığından

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun :

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun : T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE Sayı : 11140 KANUNLAR R 1962

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1977 ^ Sayı : 16010 PERŞEMBE!

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 22 EYLÜL 1967 CUMA KARARNAMELER. Devleıt Balkanı K. OCAK. İçişleri Bakamı F.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 22 EYLÜL 1967 CUMA KARARNAMELER. Devleıt Balkanı K. OCAK. İçişleri Bakamı F. T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elem 1336-1920 t" Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 22 EYLÜL 1967 CUMA Sayı: 12706 -J KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 3 AĞUSTOS 1962. Sayı: 11171 C U M A

T.C. Resmî Gazete. Anayasa Mahkemesi içtüzüğü. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 3 AĞUSTOS 1962. Sayı: 11171 C U M A T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 3 AĞUSTOS 1962 C U M A Sayı: 11171 y J Anayasa Mahkemesi

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 EKİM 1974 PAZARTESİ Sayı: 15040 T. C.

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 19 HAZİRAN 1971 CUMARTESİ Sayı: 13870 J K A N U N L A R Türkiye

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim KASıM 1964 cumartesi. Sayı: 11862

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim KASıM 1964 cumartesi. Sayı: 11862 T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 336-920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2KASıM 964 cumartesi Sayı: 862 KANUNLAR Devlet Su İşleri

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemleri t. c.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemleri t. c. T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 j Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdvvvenat Genel Müdürlüsüne başvurulur. 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ Sayı : 15925 YÜRÜTME

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMARTESİ Sayı: 13660 KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA KARARNAMELER S. H. ÜRGÜPLÜ. Devlet Bakana S. İNAL

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA KARARNAMELER S. H. ÜRGÜPLÜ. Devlet Bakana S. İNAL T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA Sayı: 12084 KARARNAMELER Karar

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı