BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli"

Transkript

1 EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler de Müs lü man ca mi a da bi le bo þan ma la rýn ço ðal ma sý ný gös te ren a raþ týr ma larbi ze gös ter mek te dir ki, a i le ya pý sýcid di an lam da bas ký al týn da dýr. AY NUR SA YIM (PSÝ KO LOG): Ço cuk lar, yaþ ve ge li þim dü zey le ri ne yö ne lik prog ram la rý ge rek ti ði ka dar sey ret me li ler, ço cuk la ra uy gun ol ma yan prog ram ve film le ri iz le yen ço cuk lar da er ken u ya rýl ma, mo del le me ris ki o lur. Fa kat ö nem li o lan a i le nin tav rý dýr, ön ce lik le so rum lu o lan a i le dir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR DENÝZLÝ MEVLÝDE HAZIR De niz li, Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî ve mer hum ta le be le - ri nin ruh la rý na it ha fen ya rýn 4.sü ger çek leþ ti ri le cek mev lid prog ra - mý na ha zýr. Ye ni As ya De niz li Tem sil ci si Meh met Ce be, prog ra - ma da ir bü tün ha zýr lýk la rýn bit ti - ði ni be lir te rek, yo ðun bir ka tý lým bek le dik le ri ni i fa de et ti. 19 KA SIM 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli BE DEL LÝ AS KER LÝK Ý ÇÝN BE LÝR LE NEN YAÞ VE Ö DE NE CEK MÝK TAR YÜK SEK BU LU NUR KEN, KA MU O YUN DA PRO FES YO - NEL AS KER LÝ ÐE GE ÇÝL ME SÝ KO NU SUN DA GÖ RÜÞ BÝR LÝ ÐÝ VAR. MALÝYE BAKANI ÞÝMÞEK: Tür ki ye nin AB ye ih ti ya cý var u Tür ki ye- AB: Or tak Çý kar la rýn Ye ni - den De ðer len dir me si baþ lýk lý bir kon - fe rans ta ko nu þan Ma li ye Ba ka ný Meh - met Þim þek, Tür ki ye de ki de ði þim ve dö nü þü mün bir kýs mý nýn AB den kay - nak lan dý ðý ný vur gu la ya rak, Bun dan do la yý biz AB ye mü te þek ki riz. Tür ki - ye nin AB ye ih ti ya cý var. AB nin de Tür ki ye ye ih ti ya cý var de di. n9 da BÝLDÝRÝCÝ VEKÝLLER TAKÝPTE CHP de Dersim çatlaðý büyüyor uchp Tun ce li mil let ve ki li Hü se yin Ay gün e Der sim kat li â mý hak kýn da ki rö por ta jý i le il gi li par ti sin den sa vun ma is te yen ya zý gel mez ken, CHP, Ay gün e kar þý bil di ri ya yýn la yan ve kil le ri de ta - ki be al dý. Söz ko nu su du rum, CHP de bü yü yen Der sim kav ga sý ný tam bir çat - la ða dö nüþ tür dü. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RAF: A A BEDELLÝ ASKERLÝK VE VÝCDANÎ RED BEKLENTÝLERÝ KARÞILAMIYOR u Ka mu o yu nun me rak la bek le di ði be del li as ker lik le il gi li tas lak ta ya pý lan dü zen - le me bek len ti le ri kar þý la mak tan u zak ka la cak. Hü kü met le Ge nel kur may a ra sýn da va rýl dý ðý be lir ti len mu ta ba ka ta gö re, be del li as ker lik ten 30 yaþ ve üs tü ya rar la na - cak. 25 bin li ra o la rak be lir le nen as ker lik be de li i se 4 e þit tak si te bö lü ne cek. Ka - nun böy le çý kar sa sý nýr lý sa yý da mü kel lef dü zen le me den ya rar lan mýþ o la cak. TSK YENÝDEN YAPILANDIRILSIN, ZORUNLU ASKERLÝK KALKSIN u Ö te yan dan kö þe ya zar la rý ve ay dýn lar, ya pý lan dü zen le me le rin so ru na çö züm ge tir me ye ce ði ni sa vu nu yor lar. Ya pý lan de ðer len dir me ler de a sýl tar tý þýl ma sý ge - re ke nin as ker lik sis te mi ol du ðu be lir ti li yor.. Be del li ka nu nu nun da i þe ya ra ma - ya ca ðý be lir ti len yo rum lar da, TSK'nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ve za man ge çi - ril me den pro fes yo nel as ker li ðe ge çil me si is te ni yor. nmedya-polýtýk te u11 HAFTA SONU ekimizi bayinizden almayý unutmayýn. SURÝYE DE ESAD ASKERLERÝNÝN KATLÝAMLARI SÜRERKEN... ABD den Suriye gaz ý FO TOÐ RAF: A A uabd, Su ri ye ko nu sun da her gün Tür ki ye nin a de ta sýr tý ný sý vaz la yýp gaz ve ren a çýk la ma lar ya pý yor. Son a çýk - la ma lar dan bi ri ni ya pan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü To ner, Tür ki ye nin E sad ü ze rin de ki bas ký yý art týr ma yo - lun da a ta bi le ce ði her tür lü a dý mý mem nu ni yet le kar þý la rýz þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de Öðretmene dinî kitap bulundurma cezasý uan tal ya Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün, da ha ön - ce ders le re pe ruk la gir di ði ge rek çe siy le ký na ma ce - za sý ver di ði a na o ku lu öð - ret me ni ni, bu se fer de sý nýf ki tap lý ðýn da di nî muhtevalý ki tap bu lun dur ma sý do la - yý sýy la ce za lan dýr dý ðý id di a e dil di. nha be ri say fa 8 de Diyanetten Afrika buluþmasý u8 de ISSN Çadýrda yangýn: 2 çocuk öldü Van da deprem çadýrýnda çýkan yangýnda 2 çocuk öldü, baba ve 2 çocuðu da yaralandý. Yaralý çocuklardan biri ambulans uçakla Ýstanbul a sevk edilirken, vefat eden çocuklarýn cenazeleri kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köyleri olan Karpuzalan da defnedildi. n3 te Yardýmlar sorgulanmalý u8 de

2 2 Y LÂHÝKA 14 YIL ÖNCE BUGÜN DAR-I BEKA'YA ÝRTÝHAL EDEN NUR'UN ÝKÝ BÜYÜK KAHRAMANI: Bayram Yüksel ve Ali Uçar Kesb-i me de ni yet te Ja pon la ra ik ti da lâ zým Kesb-i me de ni yet te Ja pon la ra ik ti da bi ze lâ zým dýr ki, on lar Av ru pa dan me ha sin-i me de ni ye ti al mak la be ra ber, her kav min mâ ye-i be ka sý o lan â dât-ý mil li ye le ri ni mu ha fa za et ti ler. Bi zim â dât-ý mil li ye miz Ýs lâ mi yet te neþv ü ne ma bul du ðu i çin, [Ýs lâ mi - ye te] i ki ci het le sa rýl mak za ru rî dir. Þim di ki Þark ta me de ni ye tin mü es si si ve bi ze bir ders-i ib ret ver miþ o lan Ja pon la rýn, me de ni yet-i cis ma ni ye le ri ne ha yat ver mek i çin ta har ri-i din e de rek, ba zý su al ler sor muþ lar i di. Ve ben de ken dim gi bi bir ce vap ver miþ i dim. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 47, Ye ni As ya Neþ ri yat Ta le be li ðin ba na ver di ði va zi fe i le ve hür ri ye tin fer man-ý me zu ni ye tiy le ih tar e di yo rum ki: Ey eb nâ-yý va tan! Hür ri ye ti su-i tef sir et me yi niz; tâ e li miz den kaç ma sýn ve mü te af fin o lan es ki e sa re ti baþ ka kap ta bi ze i çir mek le bi zi boð ma sýn. HA ÞÝ YE Zi ra hür ri yet, mü râ ât-ý ah kâm ve â dâb-ý Þe ri at ve ah lâk-ý ha se ne i le ta hak kuk ve neþv ü ne mâ bu lur. Sadr-ý ev ve lin, ya ni Sa ha be-i Ki ra mýn o za man da, â lem de vah þet ve cebr-i is tib dat hü küm fer ma ol du ðu hal de, hür ri yet ve a da let ve mü sa vat la rý bu müd de â ya bir bur han-ý bâ hir dir. Yok sa, hür ri ye ti se fa het ve le za iz-i nâ meþ ru a ve is ra fat ve te ca vü zat ve he vâ-i nef se it ti bâ da ser bes ti yet i le tef sir ve a mel et mek, bir pa di þa hýn e sa re tin den çýk mak la ve al çak la rýn is tib da dý ve e sa ret-i re zi le si nin al tý na gir mek le be ra ber, mil le tin ço cuk luk is ti da dý ný ve se fih ol du ðu nu gös ter di ðin den, pa ra lan mýþ o lan es ki e sa re te lâ yýk ve hür ri ye te a dem-i li ya ka ti ni gös te rir. Zi ra se fih mah cur dur. Ge niþ ve mu þa þa o lan ye ni hür ri yeti þer i ye ye a dem-i li yâ kat zi ra ço cu ða ge niþ ol maz þan lý o lan it ti had-ý mil lî yi bo zul muþ ve mü te af fin o lan hâ lât i le fe na bir has ta lý ða he def e de cek tir. Zi ra ehl-i tak vâ ve vic da nýn tef si ri böy le de ðil. Mez he bi de mu ha lif o la cak týr. Biz mil let-i Os ma ni ye er ke ðiz. Ka met-i mer da ne-i is ti dad-ý mil li ye mi ze ka dýn la rýn li ba sý gi bi süs lü se fa het ve he ve sat ve is ra fat ya kýþ mý yor. Bi na e na leyh, al dan ma ya lým. Ý yi o la ný al, kö tü yü terk et ka i de si ni düs tû ru l-a mel ya pa lým. Þöy le ki: Ec ne bi ye de te rak ki yat-ý me de ni ye ye yar dým e de cek nok ta la rý (fü nun ve sa na yi gi bi) ma al mem nu ni ye a la ca ðýz. Am ma me de ni ye tin zü nub ve me sa vî si o la rak ba zý â dât ve ah lâk-ý sey yi e ki, ec ne bî ler de me ha sin-i me de ni ye-i ke si re siy le mu hat ol du ðu i çin çir kin li ði ni o ka dar gös ter mi yor. Biz i se, al dý ðý mýz va kit su-i ta lih ci he tiy le ve su-i in ti hap ta ri kiy le müþ ki lü t-tah sil me ha sin-i me de ni ye ti terk e dip, ço cuk gi bi he va ve he ve se mu va fýk zü nub-u me de ni yet kesb et ti ði miz den, mu han nes gi bi (ya ni ka dýn laþ mýþ er kek gi bi) ve ya mü te rec ci le gi bi (ya ni er kek leþ miþ ka dýn gi bi) o lu ruz. Ka dýn, er kek gi bi gi yin se mas ka ra o lur. Er kek, ka dýn gi bi süs len se mu han nes lik tir, ya kýþ maz. Mert ve â li him met, zîb ü zî ver le mu zah raf cil ve li ha ným gi bi ol ma ma lý. El ha sýl: Zü nub ve me sâ vî-i me de ni ye ti, hu dudu hür ri yet ve me de ni ye ti mi ze gir mek ten seyf-i þe ri at la ya sak e de ce ðiz. Tâ ki, me de ni ye ti mi zin genç li ði ve þe ba be ti, zü lâl-i ay nü l-ha yat-ý þe ri at la mu ha fa za ol sun. Kesb-i me de ni yet te Ja pon la ra ik ti da bi ze lâ zým dýr ki, on lar Av ru pa dan me ha sin-i me de ni ye ti al mak la be ra ber, her kav min mâ ye-i be ka sý o lan â dât-ý mil li ye le ri ni mu ha fa za et ti ler. Bi zim â dât-ý mil li ye miz Ýs lâ mi yet te neþv ü ne ma bul du ðu i çin, i ki ci het le sa rýl mak za ru ri dir. Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 77, Ye ni As ya Neþ ri yat BAY RAM YÜK SEL e di üz za man ýn son dö nem ya kýn B ta le be le rin den o lan Bay ram Yük sel, 1931 yý lýn da Bol va din in Ke mer ka ya (Ço ðol) Kö yün de dün ya ya gel di yaþ la rýn da Ri sâ le-i Nur la ta ný þa rak Be di üz za man a ta le be ol du. O nun ge rek Be di üz za man, ge rek se Ri sâ le-i Nur hiz me ti ko nu sun da çok sa yý da ha tý ra la rý var dýr. An ka ra da be ra ber bu lun du ðu muz yýl lar da bir ço ðu nu ken di að zýn dan din le mi þim dir. U zun sü re Nur hiz met le ri nin i çin de yer al dý. Be di üz za man ýn ders le rin de bu lun du. Bay ram Yük sel a i le vî se bep ten hap se düþ tü ðün de Be di üz za man ve ta le be le ri, Kur ân ve i man hiz me tin de ver dik le ri mü ca de le den do la yý E mir dað, Is par ta, Kas ta mo nu, Ý ne bo lu, Ay dýn, Kon ya gi bi çe þit li ka sa ba ve vi lâ yet ler den top la na rak 1948 yý lý son la rýn da Af yon Ha pis ha ne si ne ge ti ril miþ ler di. Ka der, Bay ram Yük sel i de bun la rýn a ra sý na kat tý. Ký sa za man da on lar la kay na þýp Ri sâ le yaz ma ya ve Kur ân der si al ma ya baþ la dý. Da ha ön ce rü ya sýn da gör dü ðü Üs tad ý ha pis te zi ya ret e de rek e li ni öp tü. Af yon Ha pis ha ne si nde bu lun du ðu sý ra da in san lýk dý þý mu a me le le re ta bi tu tul du. Gar di yan lar, hem ken di si ne hem de Üs ta dý na ha ka ret e der ve dö ver ler di. Bu du rum hem ken di si ni hem de Üs ta dý ný ren ci de e di yor du. Be di üz za man, ta le be le ri ne te sel li ve rip za - man la rý ný en gü zel þe kil de ge çir me le ri ni sað la dý. Ni te kim Bay ram Yük sel de ha pis ha ne de Kur ân ya zý sý ný öð ren di. Bay ram Yük sel, Af yon hap sin den çýk týk tan son ra va ta nî gö re vi ni ya par ken Ko re Sa va þý çýk tý ve bu ra ya gön de ri len bir lik le ri mi zin i çin de yer al dý (1951). Ko re de Türk as ker le ri nin kýr dý rýl dý ðý id di a sýy la ken di si ni Su ri ye ye ka çýr ma tek li fi ya pýl dý. An cak, o kim se yi din le me den doð ru ca E mir dað a gi dip Be di üz za man ýn fik ri ni al dý. Ha be re se vi nen Be di üz za man, Ta mam, ben bir Nur Ta le be si ni Ko re ye gön der mek is ti yor dum. Se ni ya da Cey lan ý dü þün müþ tüm. Ýn kâr-ý U lû hi ye te kar þý Ko re ye git mek lâ zým de dik ten son ra ken di si ne, hiç bir za man boy nun dan çý kar ma mak ü ze re ken di Cev þen i ni he di ye et ti ve hiç kork ma ma sý ný, Ý na yet-i Rab ba ni ye al týn da ol du ðu nu söy le di. Bir de Ja pon baþ ku man da ný na ve ril mek ü ze re Ri sâ le ler ver di. Bay ram Yük sel i Ko re de bu lun du ðu gün ler de en çok dü þün dü ren þey, Üs tad ýn ver di ði ki tap la rý Ja pon baþ ku man da ný na na sýl u laþ tý ra ca ðý ko nu su i di. Tok yo ya te da vi e dil mek ü ze re gön de ril miþ bu lu nan ya ra lý la rý al ma gö re vi, ken di si nin de men su bu bu lun du ðu ta bu ra ve ril di ve böy le ce Tok yo ya git me im kâ ný doð du. Bu ra ya ge lin ce ko mu tan la rýn dan i zin a la rak Türk le rin bu lun du ðu ca mi ye git ti. Ken di si ne çok ya kýn il gi gös te ril di. Ka zan Türk le rin den o lan mü ez zin ve di ðer le ri, Ja pon-rus sa va þý sý ra sýn da, Be di üz za man ýn Ýs tan bul da i ken ta ný þýp ha ber leþ ti ði ve e ser le ri ni gön der di ði ko mu tan ta ra fýn dan Tok yo ya ge ti ri le rek yer leþ ti ril miþ ve ken di le ri ne ca mi yap tý rýl mýþ tý. Mü ez zin, Be di üz za man ý Rus ya da ki e sa re tin den be ri ta ný dýk la rý ný söy le di. Ja pon ku man dan ve fat et ti ðin den, Bay ram Yük sel e ser le ri bu ra da ya þa yan Türk le re ver di. Bay ram Yük sel in þa hit ol du ðu bir o lay þu dur: Bir za man An ka ra nýn ma ne vî ha va sýn dan sý ký lýp E mir dað da zi ya re ti ne gi dip þi kâ yet çi o lan Bin göl mil let ve ki li Sa id Be ye, yýl lar son ra ya pý la cak hiz met le ri gö rüp þu müj de yi ver miþ ti Be di üz za man: Yok, yok kar de þim! An ka ra nýn her sem tin de, her ma hal le sin de bir ders ha ne o la cak! An ka ra da en ka ra bir hâ let his set tim, fa kat son ra An ka ra nur lan dý. (Ý. A ta soy, Ýh lâs ve Sa da kat A bi de si, s. 12) Bay ram Yük sel Be di üz za man ýn ve fa týn dan son ra, i man ve Kur ân hiz me ti ni u zun yýl lar An ka ra da ve Is par ta da sür dür dü. Et ra fý na top la dý ðý fe da kâr lar kad ro su ve ek ti ði Nur to hum la rýy la ül ke mi zin yü zü nü ak et miþ tir. Ý man lý, ih lâs lý yüz ler ce gen cin Nu ra ha yat la rý ný vak fe dip hiz met mey da ný na a týl ma sý na se bep ol muþ tur. He men bü tün semt ler de aç tý ðý med re se-i Nu ri ye ler le An ka ra yý nur lan dýr mýþ, böy le ce Üs ta dý nýn ken di si ne at fet ti ði ö ne me lâ yýk ol du ðu nu is pat la mýþ týr. Bay ram Yük sel muh te lif za man lar da yurt dý þý na git ti. Yi ne böy le bir se ya hat ten son ra Al man ya dan dö nüþ le rin de, be ra be rin de bu lu nan A li U çar ve Meh met Çi çek le bir lik te, Bul ga ris tan da ge çir dik le ri tra fik ka za sý so nu cu ve fat et ti (19 Ka sým 1997). Da ha son ra Bay ram Yük sel le A li U çar ýn ce na ze le ri Bar la ya ge ti ri lip kab ris ta nýn do ðu su na def ne dil di. Bar la Sýd dýk la rýn dan Sýd dýk Sü ley man a kom þu ol du lar. O, Ko re as ker li ði, 1958 de tev ki fi ve ba zý fa sý la lar ha riç hep Nur Üs ta dýn hiz me tin de ve ya nýn da bu lun muþ tu. A LÝ U ÇAR Ri sâ le-i Nur hiz met le ri nin yurt dý þýn da, ö zel lik le Av ru pa da ge liþ me si ne ve si le o lan A li U çar da Nur la ra ha ya tý ný vak fe den kah ra man lar dan bi ri dir yý lýn da Os ma ni ye nin Fa ký u þa ðý Kö yün de dün ya ya ge len A li U çar'ýn, kü çük yaþ ta an ne si ve fat et ti. Son de re ce ze kî ve ça lýþ kan o lan A li U çar, öð ret men o ku lun da o kur ken in kâr cý öð ret men le rin et ki sin de ka la rak ma ne vî sar sýn tý ge çir di. Ri sâ le-i Nur la ta nýþ ma sý öð ret men lik yap tý ðý Bat man ýn bir kö yün de ger çek le þe cek tir. Bat man lý Ha cý Mir za nýn an lat tý ðý na gö re, A li U çar o ku du ðu sol ki tap la rýn et ki sin de ka la rak Ri sâ le-i Nur a þid det le kar þý çýk mak ta - dýr. Bu fi kir le rin kay na ðý da Çe tin Ö zek in Nur cu lu ðun Ýç yü zü ad lý ki ta bý dýr. Son ra ki tap ta id di a e di len le rin Ri sâ le-i Nur da ol ma dý ðý ken di si ne is pat e di lin ce A li U çar ger çek le ri gör dü ve çok ü zül dü. O ge ce sa ba ha ka dar Ri sâ le o ku du. A li U çar, 1967 yý lý na ka dar pek çok köy de öð ret men lik yap týk tan son ra is ti fa et ti. Bun dan son ra Ri sâ le-i Nur un neþ ri ne a ðýr lýk ver di. Di yar ba kýr baþ ta ol mak ü ze re ba zý mer kez ler de ta le be hiz met le riy le meþ gul ol du. Son ra Al man ya ya git ti ve bu ra da Ri sâ lei Nur hiz met le ri ni baþ lat tý, kon fe rans lar ver di. Hür ri yet ga ze te si ken di si hak kýn da, Bir Türk gen ci, bir se ne de Al man ya da 400 kon fe rans ver di di ye yaz dý. (Ý. A ta soy, Ýh lâs ve Sa da kat A bi de si, s ) A li U çar, sa de ce Av ru pa da ki kar deþ le riy le de ðil, ay ný za man da Tür ki ye de ve dün ya nýn çe þit li yer le rin de hiz met e den Nur Ta le be le riy le mek tup laþ ma yý da ih mal et me di. Çün kü mek tup laþ ma, o nun hiz met an la yý þýn da Be di üz za man da ol du ðu gi bi vaz ge çil mez bir a raç týr. A na do lu nun bað rýn dan çý kan, nev-i þah sý na mün ha sýr bir Nur fe da i si o lan A li U çar, muh te þem ve et ki li hi ta be tiy le et ra fýn da ki le ri coþ tur du ðu gi bi, yaz dý ðý e de bî ve þevk do lu mek tup la rýy la da mu ha tap la rý ný gay re te ge tir miþ, çev re sin de bir fe da kâr lar kad ro su o luþ tur muþ tur. Bu gün Av ru pa da yük se len hiz met le rin te me lin de o nun e me ði ve ya pý lan hiz met ler de de o nun his se si var dýr. A li U çar, çe þit li prog ram lar ve hiz me te mü te al lik fa a li yet le rin ya nýn da, Ye ni As ya da tef ri ka e di len Van Ü ni ver si te si ya zý se ri si ni ha zýr la dý. 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li ön ce si Tür ki ye de pek çok Nur hiz met le ri nin ge liþ me si ne yar dým cý ol du. Ýh ti lâl den son ra u zun sü re ha pis yat tý, sor gu lan dý. Ha pis ha ne yi o da Üs ta dý gi bi Med re se-i Yu su fi ye yap tý, pek çok i man la rýn kur tul ma sý na ve si le ol du. Dik kat li ve plan lý bir ça lýþ ma tem po su na sa hip o lan A li U çar dýþ ül ke ler de ki Nur hiz me ti nin ya ný sý ra ül ke miz de de son de re ce ak tif ti. Bir çok ya ban cý dil bi li yor ve o dil ler de kon fe rans ve re bi li yor du. Ve fat yýl dö nüm le rin de Bay ram Yük sel ve A li U çar A ða bey le ri rah met le a ný yo ruz. LÜ GAT ÇE kesb-i me de ni yet: Me de ni ye ti ka zan mak, el de et mek. ik ti da: Uy ma, ta bi ol - ma, ör nek al ma. eb nâ-yý va tan: Va tan ev lât la rý. mü râ ât-ý ah kâm: Hü - küm le re ri â yet et me, uy ma. sadr-ý ev vel: Ýs lâ mýn ilk za man la rý, baþ lan gý cý. mü sa vat: E þit lik. mah cur: Ma lý ný kul lan - mak tan men e dil miþ; hac re dil miþ. mu þa þa: Par la yan ka met-i mer da ne-i is - ti dad-ý mil li ye: Mil lî ka - bi li ye tin yi ðit çe kýy me ti. zü nub: Zenb ler, gü nah lar. me sa vî: Kö tü hal ler. me ha sin-i me de ni ye-i ke si re: Me de ni ye tin çok ça o lan gü zel lik le ri, i - yi lik le ri. mu hat: Et ra fý çev ril - miþ. zîb ü zî ver: Süs ve ziy - net zü lâl-i ay nü l-ha yat-ý þe ri at: Þe ri a týn ha ya týn ta ken di si o lan tat lý su - yu.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 Zilhicce 1432 Ru mî: 6 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Karpuzalan Köyünde evin bahçesine kurulan çadýrda kömür sobasýndan çýkan yangýnda 2 kardeþ yanarak öldü. FO TOÐ RAF: A A Çadýrda yangýn: 2 ölü, 3 yaralý VAN DA DEPREM ÇADIRINDA ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK ÖLDÜ, 3 KÝÞÝ YARALANDI. YARALILARDAN 11 YAÞINDAKÝ MÝKAÝL AMBULANS UÇAKLA ÝSTANBUL A SEVK EDÝLDÝ. VAN DA dep rem ze de a i le nin kal dý ðý ça dýr da çý kan yan gýn da 2 ço cuk öl dü, 3 ki þi ya ra lan dý. Va li lik Kriz Mer ke zi nden a lý nan bil gi ye gö re, mer ke ze bað lý Kar pu za lan Ma hal le si nde ki bir ça dýr da dün sa ba ha kar þý yan gýn çýk tý. 7 ki þi lik To lu kan a i le si nin kal dý ðý ça dýr da kö mür so ba sýn dan çý kan yan gýn so nu cu Ba har (8) ve Ýs ma il To lu kan (4) kar deþ ler ve fat e der ken, ba ba Meh met To lu kan (35) ký zý E lif (7) ve oð lu Mi ka il (11) ya ra lan dý. El le rin de ya nýk lar o lu þan ba ba Meh met To lu kan i le ký zý E lif, Van E ði tim ve A raþ týr ma Has ta - Sultanbeyli Belediyesi nden 100 Aydos Evi SUL TAN BEY LÝ Be le di ye si dep rem son ra sý yar dým e li ni u zat tý ðý Van a þim di de 100 a det Ay dos E vi gön de ri yor. Baþ kan Hü se yin Kes kin in böl ge de yap tý ðý in ce le me le rin ar dýn dan, kar deþ köy i lân e di len Din len ce, Çi men ve Ça tak di bi Köy le rin de ça lýþ ma la rý ný ta mam la yan uz man e kip 300 e vin ta ma mý ný ge ze rek va tan daþ la rýn ih ti yaç la rý ný be lir le di. Bu he def doð rul tu sun da böl ge hal ký nýn en çok ih ti yaç duy du ðu ba rýn ma so ru nu nu çöz mek a ma cýy la Ay dos E vi di ye ad lan dý rý lan ya lý tým lý, 22 met re ka re lik ba rýn ma ev le ri nin ya pý mý na baþ lan dý. 100 a det ya pý la cak Ay dos Ev le ri nin ya ný sý ra köy lü le rin ta lep le ri doð rul tu sun da o luþ tu ru lan gý da pa ket le ri, her ha ne ye en ký sa sü re de u laþ tý rý la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya ANADOLU Gi ri þim ci Ý þa dam la rý Der ne ði ne (A GÝD) ü ye bir grup i þa da mý Van ve Er ciþ te ki 3 bin dep rem ze de yi giy di re cek. Pa zar lar Cad de si es na fý nýn des te ðiy le bir a ra ya ge tir dik le ri kýþ lýk gi ye cek, ku ru gý da ve o yun cak tan o lu þan ko li le ri ön ce den kar go i le Van a gön de ren, i þ a da mý gru bu u çak la Van a git ti. Van ve Er ciþ te i ki gün ge çi re cek o lan i þ a dam la rý dep rem ze de le ri zi ya ret e de rek a cý la rý ný pay la þa cak. A GÝD Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mu ham med Yýl dý rým, ha yýr se ver es naf la rýn des te ðiy le 3 bin ki þi yi giy di re cek le ri ni be lir te rek, Da ha ön ce A GÝD o la - 26 % ne si nde ki te da vi le ri nin ar dýn dan ta bur cu e dil di. Has ta ne ye kal dý rý lan ya ra lý lar dan Mi ka il ise ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan am bu lans u çak la Ýs tan bul a sevk e dil di. To lu kan a i le si nin, tek kat lý müs ta kil ev le ri nin kýs men ha sar gör me si ü ze ri ne al dýk la rý ça dý rý ev le ri nin bah çe si ne kur duk la rý öð re nil di. Ve fat e den kar deþ ler Kar pu za lan Ca mi i nde ký lý nan ce na ze na ma zý son ra sý göz yaþ la rý a ra sýn da def ne dil di. Ön ce ki gün de Er ciþ te ki ça dýr kent te çý kan yan gýn da i ki ça dýr da mad dî ha sar mey da na gel miþ ti. Van / a a Tay van dan Van a mek tup kar deþ li ði TAYVAN Ru ei Feng Ko le ji nin mi nik öð ren ci le ri 2007 de kar deþ ol duk la rý U fuk O kul la rý öð ren ci le ri ne kart pos tal gön de re rek Van dep re miy le il gi li geç miþ ol sun di lek le rin de bu lun du. Mi nik öð ren ci ler tek tek ken di el le riy le yaz dýk la rý not la rý Tür ki ye-tay van bay rak la rý, kalp ve dün ya re sim le ri, el e le Türk ve Tay van lý ço cuk re sim le ri i le süs le me yi de ih mal et me di ler. Not la rýn da yü re ði miz si zin le, siz le ri çok se vi yo ruz, ü zül me yin, u mut lu o lun, si zin ya þa dýk la rý ný zý çok i yi an lý yo ruz, çün kü 12 yýl ön ce biz de bu fe lâ ke ti ya þa mýþ týk. gi bi not lar la Türk kar deþ le ri ni te sel li et me ye ça lýþ tý lar. Bin ler ce ki lo met re ö te den gön der dik le ri yü rek ten me saj lar la Türk kar deþ le ri nin gön lü nü fet he den Tay van lý mi nik le re þim di Türk kar deþ le ri de te þek kür kar tý gön der me ye ha zýr la ný yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya 3 bin dep rem ze de yi A GÝD giy di re cek rak kur ban la rý dep rem ze de ler i çin Van a gön de ri yo ruz kam pan ya sý dü zen le dik. Yar dým la rýn ye ter siz o la ca ðý ný dü þü ne rek Pa zar lar Cad de si es na fý nýn kat ký la rýy la ku ru gý da, o yun cak ve ço cuk gi yi min den o lu þan ko li ler o luþ tur duk. Yar dým se ver iþ a dam la rý nýn des te ðiy le 3 bin ki þi yi baþ tan a þa ðý giy di re cek kýþ lýk gi ye cek te da rik et tik. Top la nan mal ze me ler kar go i le Van ve Er ciþ e gön de ril di. Biz de dep rem ze de va tan daþ la rýn a cý sý ný pay laþ mak i çin zi ya ret ger çek leþ ti re ce ðiz. Al lah, da ha bü yük a cý lar ya þat ma sýn. þek lin de ko nuþ tu. A da na / a a Bi re cik ten Van a yar dým ÞANLIURFA NIN Bi re cik il çe sin de top la nan i ki TIR do lu su yar dým mal ze me si Van a gön de ril di. Van da ki dep rem ze de ler i çin be le di ye baþ ka ný Av. M. Fa ruk Pý nar ba þý nýn gi ri þi miy le yar dým ko mis yo nu o luþ tu rul du. Bu ko mis yo nun dü zen le di ði yar dým kam pan ya sý i le nak dî ve ay nî yar dým top lan dý. Top la nan yar dým lar gü zel ce pa ket le nip i ki TIR a yük len dik ten son ra ya pý lan tö ren le Van a gön de ril di. Meh met De mir taþ / Bi re cik Dep rem böl ge sin de kar ya ðý þý sü re cek DEPREM ya þa nan Van da so ðuk ha va ve kar ya ðý þý et ki si ni sür dü re cek. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, bu gün ya rýn par ça lý ve çok bu lut lu o la cak. Öð le sa at le rin den i ti ba ren il ge ne li a ra lýk lý kar ya ðýþ lý ge çe cek. Böl ge, 20 Ka sým Pa zar gü nü de par ça lý ve çok bu lut lu o la cak. Tah min le re gö re gü ney ke sim ler (Ça tak, Baþ ka le, Bah çe sa ray) a ra lýk lý kar ya ðýþ lý ge çe cek. Van da 21 Ka sým Pa zar te si gü nü i se par ça lý ve çok bu lut lu o la cak. Yet ki li ler, böl ge de sa bah ve ge ce sa at le rin de buz lan ma ve don o la yý nýn gö rü le ce ði ni be lir te rek, va tan daþ lar dan dik kat li ol ma la rý ný is te di. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Ba þör tü lü A ta türk çü ler! Ba þör tü sü ne öz gür lük ey lem le rin de Zü bey de ve Lâ ti fe Ha ným la rýn çar þaf lý pos ter le ri ni ta þý ya rak, ya sak çý Ke ma list le ri gü ya M. Ke mal re fe ran sýy la il zam et tik le ri ni zan ne den ler, i þi da ha da i le ri gö tür müþ ler. Bu nun son ör nek le rin den bi ri, AKP li le rin or ga ni ze et ti ði bir top lan tý da Ba zý AK Par ti li ler A ta türk çü ol ma sa bi le söy lem le rin de A ta türk çü ol duk la rý ný vur gu la mak zo run da his se der ler di yen Hi lâl Kap lan ýn, din le yi ci ler a ra sýn da bu lu nan ba þör tü lü bir par ti li den al dý ðý çok sert tep ki. Mik ro fo nu a lýp Biz de A ta türk çü yüz, böy le ol du ðu mu zu ka nýt la ma sa va þý ve ri yo ruz. Siz ne yap tý ðý ný zý sa ný yor su nuz? di yen ve Kap lan ýn Siz bu nun sa va þý ný ve ri yor o la bi lir si niz, say gý du ya rým. An cak ben de A ta türk çü de ði lim; ol ma dý ðým dan ö tü rü sa va þý ný za da or tak ol mak du ru mun da de ði lim ce va bý ü ze ri ne sa lo nu terk e den ka dý nýn tep ki si Hi lâl Ha ný ma Sen mi sin ba zý AK Par ti li le rin A ta türk çü ol ma dý ðý ný dil len di ren! di ye yaz dýr mýþ (Ye ni Þa fak, ). Hi lâl Kap lan dan bir gün ön ce de Mer ve Ka vak çý, Ýz mir de bir 10 Ka sým tö re ni ne ka týl dý ðý i çin o ra da ki la ik çi ve çað daþ bir ba ya nýn hýþ mý na uð ra yan ba þör tü lü ký za Ev lâ dým, ne i þin var dý o ra da? di ye so ru yor du (Ye ni A kit, ). Bu dü þün dü rü cü ör nek ler, da ha Kur tu luþ Sa va þý nýn de vam et ti ði gün ler de, son ra sý i çin en ö nem li he def le rin den bi ri ni Te set tür kal ka cak di ye yaz dý ran bir ki þi yi te set tür lü le re be nim set me nok ta sýn da AKP nin ne ka dar iþ lev sel bir rol üst len di ði ni bir kez da ha göz ler ö nü ne se ri yor... Er ge ne kon ve A ta türk çü lük Bi rin ci Er ge ne kon dâ vâ sý nýn id di a na me si a çýk lan dý ðý za man yaz dý ðý mýz Ke ma liz min iç kav ga sý baþ lýk lý ya zý da þöy le de mi þiz: An la þý lan o ki, Er ge ne kon o pe ras yo nu nun a sýl a ma cý, Ke ma list sis te mi saf ra la rýn dan te miz le yip a rýn dýr mak ve M. Ke mal i din dar gös te rip A ta türk mil li yet çi li ðin den de vaz geç me yen bir an la yýþ la tah kim e de rek yo la öy le de vam et mek... ( ) Böy le bir ka na a te var ma mý zýn ge rek çe si i se, id di a na me den med ya ya yan sý yan þu cüm le ler: Ör güt ü ye le ri Ke ma liz mi be nim se dik le ri ni söy lü yor lar, an cak ey lem le ri ve a maç la rý, a na ya sa da ta ným la nan A ta türk mil li yet çi li ði i le ters dü þü yor. Ke ma liz mi din siz lik o la rak al gý lý yor lar. Geç ti ði miz 10 Ka sým da Av ru pa lý la ra A ta türk çü lük ders le ri ve ren AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ ýn, Er ge ne kon dâ vâ sý ný A ta türk çü dü þün ce yi ger çek sa hi bi ne, mil le te tes lim et me sü re ci o la rak ni te le yen söz le ri, bu tes bi tin üç bu çuk se ne son ra o nun ta ra fýn dan da ik ra rý an la mý na gel mi yor mu? Sa id Nur sî kim, M. Ke mal kim? Doç. Meh met Ö. Al kan, Ne þe Dü zel e ver di ði ve Ta raf ta üç gün lük bir di zi ha lin de ya yýn la nan mü lâ ka týn da a ðýr lýk lý o la rak M. Ke mal e ve Ke ma liz me e sas lý e leþ ti ri ler yö nel tir ken, ne re den i cab et tiy se ve hiç ye ri de de ðil ken a ra ya sý kýþ týr dý ðý Sa id Nur sî i çin O nu kut sa mak da prim ya pý yor. A ta türk gi bi o nun la il gi li bir çok þe ye de do kun mak ko lay de ðil. O nu an cak ö ve bi lir si niz. Sa id Nur sî yi e leþ ti ren pek yok gi bi lâf lar et miþ ( ). Es ki le rin, e þit þart lar da mu ka ye se si müm kün ol ma yan þey le ri ay ný ke fe ye ko yup tart ma a bes li ði i çin kul lan dý ðý ký yas-ý ma al fâ rýk i fa de si, ký yas la nan þey le rin bir bi rin den ni ha yet siz u zak lý ðý ný be lir ten Ey nes se râ mi ne sü rey yâ sö zü ve Dam üs tün de sak sa ðan de yi þi, tam bu ra ya o tu ru yor. M. Ke mal kim, Sa id Nur sî kim? Bi ri hâ lâ ka nun la ko ru nan ve Dik ta tör müy dü? tar týþ ma la rý na ko nu o lan bir si ya set çi, di ðe ri o nun ve ta kip çi le ri nin bir nu ma ra lý he def o la rak gö rüp mað dur et ti ði bir â lim ve mü te fek kir. Bu i ki si ni na sýl ay ný ke fe ye ko yup yar gý la ya cak sý nýz? Pe ki, 20. ve 21. yüz yýl Tür ki ye sin de Sa id Nur sî ka dar hak sýz sal dý rý, it ham, if ti ra, ka ra la ma ve ka ra pro pa gan da la ra ma ruz bý ra kýl mýþ bir baþ ka ki þi gös te ri le mez ken, O da M. Ke mal gi bi kut sa ný yor, do ku nu la mý yor ve e leþ ti ri le mi yor de mek, han gi man týk, in saf ve vic dan öl çü süy le bað da þýr?

4 4 Y KÜLTÜR SANAT PADÝÞAHLAR DÝPLOMASÝYÝ Psi ko-sos yal ha týr lat ma lar: Tek din li dün ya Y u nan ca da Din þöy le ya zý lý yor: Ý tal yan ca da i se þöy le: Fras tu o no (M), fra cas so Ýn gi liz ce de de: Re li gi on Bir gram lýk bir küt le nin hý zý ný sa ni ye de bir san ti - met re ar ttý ran güç bi ri mi o lan Dýn i le ka rýþ týr ma yýn bu ke li me yi! Bil di ði miz din Ya ni; i nanç, i man me se le le ri. Os man lý ca-türk çe mâ nâ sý i le DÝN; Ce za, i vaz Ý - man ve a mel mev zu u o la rak in san la ra Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan tek lif o lu nan hak ve ha ki kat ka nun la rý nýn hey et-i mec mu a sý. Ay ri ye ten din; Kâ i na týn, dün ya nýn, ha ya týn ve in sa nýn ya ra tý lýþ ga ye le ri ve var o luþ þe kil le ri ni a çýk - la ya rak, on la rý mâ na sýz lýk tan ve a be si yet ten kur ta - rýr. Ýn san la rýn ce mi yet ha ya týn da ba rýþ i çin de ve kar deþ çe ya þa ma la rý ný sað lar, ha ki kî sa a de te u laþ tý - rýr. Di nin za yýf la dý ðý ce mi yet ler de ýrk çý lýk ve ih ti lâl ci i de o lo ji ler ya yý lýr. Mil le tin bir lik ve dir li ði bo zu lur þek lin de a çýk la ný yor. DÝN ke li me si ni Dün ya nýn en bil gi li am ca sý Go - og le am ca ya (!) sor mak i çin og le.com.tr ad - re si ne ba ký nýz lüt fen. Ze bur, Tev rat ve Ýn cil ve da hi bi zim ki ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim Ve i çin de bu lun du ðu muz i le ti þim ça ðý! Ýn sa noð lu a raþ tý rý yor. Ýs lâm ne de mek? Ger çek din han gi si di ye! Dün ya nýn bü tün bil gi sa yar la rýn da ki söz lük ler de þöy le a çýk lý yor: *ÝS LÂM: Ce nâb-ý Hakk ýn Der gâh-ý u lu hiy ye ti ne kul luk e da sý na ve si le ve me dar ey le yen tek din o lan i - ba det di ni Son o la rak: Al lah i le kul ve kul lar a ra sýn da ki mü na se bet le ri tan zim e den ni zam Bü tün bun la rý ne den mi ka le me al dýk? Þun dan: Dün ya Tek dil li lik te Ýn gi liz ce yi seç ti ði gi bi, tek din - li lik te de ka rar kýl mak ü ze re; Ýs lâ mi yet Pe ki ne za man? Ben el ham dü lil lah Müs lü ma ným di yen bi ri ne bak - tý ðý nýz da: Lüt fen her ko nu da ya zar la rýn yo rul ma sý ný bek le - me yi niz. Siz o ku yu cu la rým da bi raz yo ru lun; bu nok - ta lý yer le ri bu se fer de siz dol du run! 4 Ka sým da gös te ri me gi ren fil mi bu gü ne ka dar Kars ta 3 bi nin ü ze rin de ki þi iz le di. FOTOÐRAF: CÝHAN Al lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la Kars ta yo ðun il gi gö rü yor BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ha ya tý ný an la tan Al lah ýn Sa dýk Ku lu Bar la fil mi, Kars þe hir si ne ma sýn da bü yük il gi gö rü yor. Fil min gös te ri me gir - me si nin ar dýn dan Kars il ve il çe le ri i le çev re il ler den ge len va tan daþ lar fil mi iz le mek i çin si ne ma ya a kýn et - ti. 4 Ka sým da gös te ri me gi ren fil mi bu gü ne ka dar Kars ta 3 bi nin ü ze rin de ki þi iz le di. 24 Ka sým a ka dar gös te rim de o la cak o lan fil me ta lep ol ma sý ha lin de sü - re nin u za tý la ca ðý öð re nil di. Kars / ci han Þa ir-ya zar A li Ay çil Yazarlar ve Þairler ile Film Okumalarý YAZARLAR/Þa ir ler i le Film O ku ma la rý, her Pa zar te si fark lý ya zar/þa ir ko nuk la rýn söy le þi le ri ve seç tik le ri film le - rin gös te ri miy le de vam e di yor. 21 Ka sým Pa zar te si gü nü sa at de baþ la ya cak faaliyet te Sur Ken ti Hi kâ ye le ri, Naz Bit ti, Ko vul muþ la rýn E vi, Ce viz San dýk lar ve Pa - ra Ka sa la rý ve geç ti ði miz gün ler de çý kan Ye nil gi den Dö ner ken ad lý ki tap la rýn sa hi bi þa ir-ya zar A li Ay çil i le, bu gös te rim ve söy le þi i çin seç ti ði Be ni As la Bý rak ma (Ne ver Let Me Go) fil mi iz le nip ar dýn dan film ü ze ri ne bir söy le þi ya pý la cak. Ye ni As ya / Ýs tan bul ÝTALYAN ta rih çi Prof. Dr. Ma ri a Pi a Pe de ni ta ra - fýn dan ka le me a lý nan Os man lý Pa di þa hý nýn A dý - na Ýs tan bul un Fet hin den Gi rit Sa va þý na Ve ne - dik e Gön de ri len Os man lý lar ad lý ki tap, Türk Ta - rih Ku ru mu ta ra fýn dan ya yýn lan dý. Ki ta býn ta ný tý - mý Prof. Dr. Pe da ni nin de ka tý lý mýy la Ý tal yan Kül tür Mer ke zi Kü tüp ha ne si nde ger çek leþ ti ril di. Ta ný tým prog ra mý na Türk Ta rih Ku ru mu Baþ - kan Yar dým cý sý Meh met Öz, Ý tal ya Bü yü kel çi li ði Kül tür A ta þe si Fran ces co Ser vi da ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ser vi da, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma - BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Kö pek, kurt vb. hay van larca diþ le mek, ý sýr mak. - He ves, ar zu, nef se a it þey le re düþ kün lük. 2. E ser ler. - A la cak. 3. Kýb rýs ta bir yer - le þim ye ri. - Bir ko nu tun, bir mül kün ve ya ta þýt gi - bi her han gi bir þe yin bel li bir be del kar þý lý ðýn da, bir sü re i çin sa hi bi ta ra fýn dan baþ ka sý na ve ril me si, i car. 4. Yar dým is te nil di ði ni an la tan bir söz. - Re - sim de bir ça lýþ ma. - Al dat ma, dü zen, tu zak, hi le. 5. Ma vi' nin i kin ci he ce si. - Ka ra da, de niz de, göl de ve ya a kar su lar da ev cil ol ma yan hay van la rý vur ma ve ya ya ka la ma i þi. - Püs kü rük ve baþ ka laþ mýþ ka - ya lar i çin de bu lu nan, a lü min yum si li kat i le po tas - yum dan o luþ muþ, yap rak lar du ru mun da ay rý la bi - len, a te þe da ya nýk lý par lak bir mi ne ral, ev ren pu lu. 6. Þim di, þu an da, hâ lâ, he nüz, da ha. - Me ges te rol a se ta týn ký sa ya zý lý þý. 7. Uy gun bul ma ma, ge ri çe - vir me, ka bul et me me. - Ül ke nin va li yö ne ti min - de ki bö lü mü. - Do lay lý o la rak an lat ma, üs tü ka pa lý o la rak be lirt me, i þa ret le me, a nýþ týr ma, ih sas. 8. A - lýþ týr ma. - A mon yak ta ki hid ro jen ye ri ne, tek de - ðer li hid ro kar bon lu kök le rin geç me siy le o lu þan ü - rün le rin ge nel a dý. 9. Sek sen li yýl lar da müs ta ki len haf ta lýk çý kan ço cuk der gi mizin a dý. - Gam di zi - sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. 10. Dört bü yük Pey gam ber den Hýris ti yan lý ðýn ku ru cu su, do ðu mu Tür ki ye de ve Ba tý da tak vim baþ lan gý cý sa yý lan pey gam ber. - Ad. - Bay rak. da, ki ta býn Türk çe ye ka zan dý rýl ma sý nýn son de - re ce mem nu ni yet ve ri ci ol du ðu nu söy le di. Ki ta - býn bas ký sý nýn ol duk ça ka li te li ol du ðu nu di le ge ti - ren Ser vi da, Türk Ta rih Ku ru mu na te þek kür le ri - ni i let ti. Türk Ta rih Ku ru mu Baþ kan Yar dým cý sý Meh met Öz de Türk Ý tal yan i liþ ki le ri nin ta rih te çok bü yük bir ö nem arz et ti ði ni be lirt ti. Bu i liþ ki - le rin ta ri hi nin çok i yi bi lin me si ge rek ti ði ni i fa de e den Öz, Ma a le sef bu ö ne miy le o ran tý lý o la rak Türk Ý tal yan i liþ ki le ri nin ta ri hi çok i yi ça lý þýl mýþ bir a lan de ðil. Pe da ni ho ca mý za çok te þek kür e di - Ço cuk hak la rý ka ri ka tür ler le an la týl dý GAZÝANTEP Ö zel E mi ne Na ký boð lu Ýl köð re tim O - ku lu öð ren ci le ri ka týl dýk la rý Ço cuk Hak la rý Ka ri ka tür Ser gi si nde, ço cuk hak la rý ný çiz dik le ri ka ri ka tür i le an lat tý. Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye si Ço cuk Hak - la rý Bi ri mi ta ra fýn dan Dün ya Ço cuk Hak la rý Gü nü faaliyetle ri kap sa mýn da Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le - di ye si O nat Kut lar Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len ço cuk hak la rý ný ko ru ma ko nu lu ser gi ye Ö zel E mi ne Na ký - boð lu Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri de dâ vet e dil di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Çý ka rý i çin hi le ye baþ vu ran kim se, tak la cý, a fe rist. 2. Ben zeþ mek, ken di ne uy dur mak an la mýn da bir söz. - Bir iþ te baþ ta ge len (kim se ve ya þey). 3. Ge viþ ge ti ren ler den, Gü ney A me ri ka'nýn dað lýk böl ge le rin de ya þa yan, yük hay va ný o la rak kul la ný lan, ka ra - dan a ka ka dar tür lü renk ler de o la bi len, tüy le ri u zun, bo yu yük sek ve boy nu u zun hay van. - Yu na nis tan'ýn baþ þehri. 4. A ran mak ta o lan. - Da ki ka nýn ký sa ya zý lý þý. 5. Ý nanç. 6. Mer can a da sý. - An tal ya'da bir çay. 7. Sim ge si Sn o lan kim ya sal e le ment. - Ne dim in ses siz le ri. 8. Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. 9. Bil ge. - A teþ ve ya kýz gýn bir þey tut ma ya, kor la rý ka rýþ týr ma ya ya ra yan i ki kol lu me tal a raç. 10. Ge niþ li ði ma na sýn da so ru. - Ce ma a te na maz kýl dý - 1 ran kim se. 11. Yazýlý kâðýt. - Ke li me nin so nu na gel di ðin de bir lik te lik, be ra ber lik, a raç, ne den ve ya du rum an la tan cüm - 2 le ler yap ma ya ya ra yan bir söz. 12. A me ri kan to hu mun dan Yur du muz da ü re ti len bir pa muk tü rü. - E ma net, ve di a ÇOK ÝYÝ BÝLÝYORDU ÝTALYAN TARÝHÇÝ PROF. DR. MARÝA PÝA PEDENÝ, OSMANLI DÖNEMÝNDE PADÝÞAHLARIN DÝPLOMASÝYÝ ÇOK ÝYÝ BÝLDÝKLERÝNÝ, DEVLET ADINA ELÇÝ GÖNDERMEMELERÝNÝN ÝSE SÖZ KONUSU OLMADIÐINI SÖYLEDÝ. Ser gi de ka ra ka lem ve bo ya ma tek ni ði ni kul la na rak il ginç fi kir le ri ni ka ri ka tü re yan sý tan öð ren ci ler ka tý - lým cý la rýn be ðe ni si ni top la dý. Ser gi nin a çý lý þý ný ya pan Þe hit ka mil Kay ma ka mý Meh met Ay dýn, ser gi ge zi - sin de öð ren ci le rin çiz dik le ri ka ri ka tür le ri il giy le in ce - le di. Ka ri ka tür Öð ret me ni Hi lal De mir, bu tür sa nat - sal faaliyet le rin ço cuk lar i çin far kýn da lýk o luþ tur du ðu - nu, ken di le ri ni an lat ma fýr sa tý ya ka la dýk la rý ný ve öz - gü ven ka zan dýk la rý ný be lirt ti. Ga zi an tep / ci han Do ðu mu nun 125. yý lýn da Ab dul lah Tu kay ÝSLÂM Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi (IR CI CA) i le Ta ta - ris tan Cum hu ri ye ti Kül tür Ba kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen Do ðu - mu nun 125. Yý lýn da Ab dul lah Tu kay kon fe ran sý dün Sa ra yý, Çit Kas rý nda ger çek leþ ti. Kon fe rans, IR CI CA Ge nel Di rek tö rü Dr. Ha - lit E ren in yap tý ðý a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la dý.türk SOY Ge nel Sek re te ri Dü sen Ka se i nov, Ta ta ris tan Kül tür Ba ka ný Ay rat Si ba ga - tul lin i le Ta ta ris tan Par la men to Baþ kan Yar dým cý sý Rim ma Rat ni - ko va nýn yap týk la rý ko nuþ ma nýn ar dýn dan teb lið le rin su nu mu na ge çil di. Faaliyet kap sa mýn da ay rý ca Ab dul lah Tu kay ýn e ser le ri i le Tu kay ý ko nu e di nen a ka de mik ça lýþ ma lar dan o lu þan bir ser gi yer al dý. Bu kon fe rans, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý nýn kül tür ve me de ni - yet a raþ týr ma la rý ku ru mu o lan ve ça lýþ ma la rý bü tün dün ya a ka - de mik çev re le ri ne hi tap e den IR CI CA nýn ge nel o la rak Rus ya Fe de ras yo nu ve ö zel lik le Ta ta ris tan Cum hu ri ye ti i le on yýl dan faz la bir za man dýr ge li þe rek i ler le yen iþ bir li ði nin son hal ka sý ný o luþ tu ru yor. Kon fe rans Ta tar kül tü rü i çin de ö zel bir ye re sa - hip o lan, Ta tar hal ký nýn ma ne vî de ðe ri ve mil lî sem bo lü Ab dul lah Tu kay ýn do ðu mu nun 125. yý lýn da an ma prog ra mý ö zel li ði de ta þý yor. Ye ni As ya / Ýs tan bul yo ruz. Ken di si bu a lan da çok ü ret ken ça lýþ ma la rý o lan bir ta rih çi de di. Ki ta býn ha zýr lan ma sý nýn u - zun bir geç mi þe da yan dý ðý ný kay de den Pe da ni, þun la rý söy le di: Ki tap ta bu lu nan bel ge le rin hep si Ve ne dik dev let ar þi vin den der len di. A raþ týr ma la - rý mý o ra da ger çek leþ tir dim. Ço ðu za man bir çok ki þi Os man lý dö ne min de pa di þah la rýn dip lo ma si - yi i yi bil me di ði ni, dev let a dý na el çi gön der me dik - le ri ni id di a e di yor lar dý, a ma ben ne za man ki ar - þiv le re gi rip a raþ týr ma la ra baþ la dým, söy le ne nin tam ak si bir du rum söz ko nu su ol du ðu nu gör - FOTOÐRAF: CÝHAN KAHRAMANMARAÞ Süt çü Ý mam Ü ni - ver si te si (KSÜ), Türk öy kü ve de ne me ya za rý Ra sim Öz de nö ren e sos yal bi lim ler a la nýn da fah ri dok to ra un va ný ver di. KSÜ Prof. Dr. Na fi Bay to run Kon fe rans Sa lo - nu nda dü zen le nen tö ren de ko nu þan Ra - sim Öz de nö ren, do ðup bü yü dü ðü Kah - ra man ma raþ ýn ki þi sel ve e de bî ya þan tý - sýn da ay rý bir ye ri ol du ðu nu be lirt ti. Top - lum da ya þa nan kav ram kar ma þa la rý na de ði nen Öz de nö ren, Tan zi mat Dö ne - mi yle Ba tý dan a lýn ma ya baþ la nan kav - ram la rýn o lum suz luk la rý na de ðin di. Tan - zi mat Dö ne mi nden bu ya na sü rüp ge len kav ram kar ga þa sý ný li se yýl la rýn da keþ fet ti - ði ni i fa de e den Öz de nö ren, Ba tý lý laþ ma - ya ka rar ver di ði miz den bu ya na ne ken di öz gür uy gar lý ðý mý zýn de ðer le ri ne sa hip çý ka bil dik ne de be nim se mek is te di ði miz Ba tý lý kav ram la ra ha ya tý mýz da bir yer bu - la bil dik. Ken di kav ram la rý mý zý yi tir dik. Fa kat be nim se mek is te di ði miz kav ram la - ra da ken di öz gür uy gar lý ðý mýz da bir yer bu la ma dýk di ye ko nuþ tu. Ba tý dan a lý nan kav ram la rýn alt ya pý dan mah rum bi rer i - de o lo ji o la rak gün de lik hayata yan sý dý ðý ný id di a e den Öz de nö ren, þun la rý kay det ti: Ken di kav ram la rý mý zýn i çi ni bo þalt týk an cak Ba tý dan al dý ðý mýz kav ram la rýn i çi ni dol du ra ma dýk. Böy le ce i ki din den a va re in san lar ha li ne gel dik. Bu du rum i se si ya - sal, top lum sal, hu kuk sal ha ya tý mýz da o - nul maz ya ra lar a çýl ma sý na yol aç tý. Yal - nýz ca kav ram lar la ni za lý ha le gel me dik, düm. Os man lý Ým pa ra tor lu ðu ndan on lar ca dip - lo ma týn is mi do ðu da gö rev ya pan Ve ne dik li el çi - le rin ya zýþ ma la rýn da ve de 14. yüz yýl dan 19. yüz - yý la ka dar cum hu ri ye tin mer kez hü kü me tin ce ha zýr la nan do kü man lar da ge çi yor du. Bü tün bu bul gu lar be ni dip lo mat la rýn han gi se bep ler le Ve - ne dik e ka bul e dil di ði ve Os man lý Ým pa ra tor lu ðu ta ra fýn dan o ra ya gön de ril di ði so ru su nun ce va bý - ný bul mak i çin Os man lý dip lo ma si si ve Ve ne dik e gön de ri len el çi ler ü ze ri ne bir a raþ týr ma yap ma ya yön len dir di. An ka ra / a a Ya zar Ra sim Öz de nö ren e fah ri dok to ra un va ný ve ril di Nef re te kar þý sa nat BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D A K A R A L A B A S A M A K A T Ý N A A E A Y A L A F Ý R Kahramanmaraþ Süt çü Ý mam Ü ni ver si te si, Türk öy kü ve de ne me ya za rý Ra sim Öz de nö ren e (saðda) sos yal bi lim ler a la nýn da fah ri dok to ra un va ný ver di. FOTOÐRAF: AA bir bi ri miz le de ni za lý ha le gel dik. Dü þün - sel ki tap la rý mýz da bu ha li mi zi ir de le me ye ça lýþ týk. Bu ni za nýn çö zü mü nü de ken di uy gar lý ðý mý zýn iç de ðer le rin de a ra ma ya ça lýþ týk. On la rýn yol gös te ri ci li ði ne mü ra - ca at la çö zü me u la þý la bi le ce ði ni ö ner dik. KSÜ Rek tö rü Prof. Dr. Meh met Fa tih Ka ra as lan i se Öz de nö ren in her an lam da bu un va ný hak et ti ði ni be lir te rek, Biz öy - le dü þü nü yo ruz. Bu un van Öz de nö ren i çin bir þe ref o la rak de ðer len di ri le bi lir. El bet te böy le bir un van ve ril me si her han gi bir ki þi i çin bir þe ref tir, a ma þu nu da i fa de et mek is te rim ki sa yýn Öz de nö ren e bu un va ný ver mek ü ni ver si te i çin de bir þe ref tir di ye ko nuþ tu. Kah ra man ma raþ / a a IRKÇILIÐA ve Mil li yet çi li ðe Dur De! Gi ri þi mi ve Sos yal De ði þim Der ne ði, Tür ki ye de nef ret suç la rý ol gu su nu bes le yen þart la rý sor gu la mak ve nef ret suç la rý i le nef ret söy le - mi ko nu sun da ye rel ve u lus la r a ra sý de ne yim le ri pay laþ mak a ma cýy la, bu gün ve ya rýn bir Nef ret Suç la rý Bu luþ ma sý dü zen li yor. Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si nde a çý lýþ top lan tý - sýy la baþ la ya cak o lan faaliyet ler, bu ak þam mü zik prog ra mý i le de vam e de cek ve ya rýn ya pý la cak faaliyet ler le so na e re cek. Çok sa yý da o tu rum, slayt gös te ri si, ka ri ka tür ser gi si ve film gös te ri sin den o lu þu yor. Ye ni As ya / Ýs tan bul Ý K A L A M A D O M A K A R A L A M A R A T U V A R Ð N P B A Z A N A V Ý N E T A L E M Ý L E E Ý T Ý B A R T E T S A D A K A A L A E K E M S N K A E P A Y D A O A K R Ý S N A T N

5 Y MAKALE 5 Van ve dep rem Ge çen ler de ki tap lý ðý mý ka rýþ tý rýr ken Ye ni As ya nýn 9 Tem muz 2011 de çý kart tý ðý Van i lâ ve si dik ka ti mi çek ti. Hü zün len dim. Ü zün tü mün kay na ðý sa de ce çok ya kýn da ya þa nan Er ciþ ve Van dep rem le ri de ðil di. Ýlk gö rev ye rim Hak kâ ri ol du ðu i çin, Van ý i yi bi li yor dum. Duy gu lan mam bi raz da on dan dý. Çok ko nuþ ma has ta lý ðý Çok ko nuþ mak, ge li þi gü zel ko nuþ mak, her ko nu da ma lû mat fü ruþ luk ya pa rak ko nuþ mak, ak lî ve ru hî den ge siz li ðe i þa ret e den bir has ta lýk týr. Az ye mek, az ko nuþ mak, az u yu mak la il gi li Pey gam ber (asm) tav si ye le ri kâ mil in sa nýn ö zel lik le ri ni o luþ tur mak ta dýr. Ru hî me le ke le rin ge liþ me sin de in sa na ilk tav si ye e di len þey ler den bi ri si de di li ne hâ kim ol ma sý ve lü zum suz, mü na se bet siz söz ler den sa kýn ma sý dýr. Ýn sa nýn her yer de að zý ný a çýp çok ko nuþ ma sý, di ma ðýn dan, dü þün ce le rin den, kal bin den da ha bü yük bir di li ol du ðu nun gös ter ge si dir. Çün kü dü þün ce le ri de rin, kal bî me le ke le ri ul vî o lan in san la rýn söz le ri sa kin, ya vaþ, cid dî, an lam lý ve öz dür. Çok ko nu þan in san, di li dolayýsýyla çok be lâ la rý cel be de bi lir. Böy le in san lar hem dün ya da, hem ö te ki â lem de kay ba uð ra ya bi lir ler. Es ki ler, Di lin ke mi ði yok di ye rek, in sa nýn að zý na ge len le ri ko nuþ ma ma sý nok ta sýn da u yar mak ta dýr lar.  lim ler de, e ðer bir in sa nýn kal bin de dar lýk ve ü zün tü, vü cu dun da bit kin lik, rýz kýn da ek sik lik o lur sa; bil sin ki bu ma la ya ni ve yer siz ko nuþ ma la rýn dan ol muþ tur de mek te dir ler. Çok ko nuþ mak, çok ha ta yap ma yý ne ti ce ve re ce ðin den, bu du rum ol gun bir in san ö zel li ði de ðil dir. Zi ra in san çok söz söy le mek le de ðil, söy le di ði söz le rin ye rin de ve fay da lý ol ma sýy la kad ri ni ve kýy me ti ni yük sel tir. Al lah ýn lü tuf la rýn dan bir gös ter ge de in sa na az ye me yi, az u yu ma yý ve az ko nuþ ma yý il ham et me si dir. Ýn sa nýn fi il ve dav ra nýþ la rý, ye me iç me si ne gö re ol mak ta dýr. E ðer ha ram yer se, ha re ket le ri ve söz le ri ha ra ma yö ne lir. He lâ lin den, faz la yer se, söz ve ha re ket le ri lü zum suz ve yer siz o lur. Çok ko nuþ mak, nef sin ser ke þa ne ha re ket le ri nin gös ter ge le rin den bi ri si dir. Be di üz za man Lem a lar i sim li e se rin de, li sa nýn, i ma nýn bir ter cü ma ný ol du ðu nu be lir tir. Ya ni in sa nýn i çin de ne var sa, söz le ri ne ve dav ra nýþ la rý na da o sýz mak ta dýr. Bu yüz den er dem li in san ol mak, kâ mil in san ol mak ön ce iç di sip lin le ri ni, iç de ne ti mi ni, iç fren le ri ni dü zen le mek le o la cak týr. Bun dan son ra in sa nýn fi il le ri, dav ra nýþ la rý, ko nuþ ma la rý da bu na gö re þe kil le ne cek tir. Ýç â le min de fýr tý na lar ya þa yan, kal bî ha re ket li lik le rin de ne ga tif duy gu lar bu lu nan bir in sa nýn el bet te di lin den de bu duy gu la rýn yan sý ma sý olan söz ler dö kü le cek tir. Ýn sa nýn di li ni tut ma sý, a mel le ri nin ko run ma sý ný da sað lar. Zi ra çok ko nu þan çok gýy bet e der. Ki þi, li sa nýy la in san dýr. Çok ko nuþ mak, dost lu ðu bo zar. Lü zum suz ko nuþ ma lar a yýp la rý or ta ya çý ka rýr ve düþ ma nýn duy gu la rý ný tah rik e der. A cý söz ler i se, dost la rý ka çý rýr. Ýn sa nýn ba þý na be lâ ge ti ren üç þey, þa ka laþ mak, a lay et mek, saç ma ve bey hu de ko nuþ mak týr. Hep si de di li ne hâ kim o la ma yan, nef sî ter cih le ri ön de o lan ve dü þün ce de rin li ði ol ma yan in san la rýn ö zel lik le ri dir. Ba zen çok ko nuþ mak sýr la rý if þa et me yi, e ma net o lan söz le ri að zýn dan ka çýr ma yý ne ti ce ve rir ki, bu da ha in li ðin bir baþ ka çe þi di dir. Ko nu i le il gi li â lim ler þöy le de miþ tir; Ya lan i ma ný za yýf la týr. Gýy bet sö zün mur da rý dýr. Sýr rý a çýk la mak ha ram dýr. E ma net e di len sö zü baþ ka sý na söy le mek ha in lik tir. Li san dan çý kan söz ler kal bin ter cü ma ný ve iç dün ya nýn bir yan sý ma sý dýr. Bu yüz den i ra de si ne ha kim o lan ve ter cih le ri ni vic dan dan ya na kul la nan in sa nýn za hi ri de ya ni di li, gö zü, ku la ðý da o na gö re þe kil le ne cek tir. Ýn sa nýn ha ya tý bo yun ca ön ce dýþ dün ya ya ba kan a lý cý la rý, iç â le mi ni o luþ tu rur, son ra iç â lem dý þa a çý lan pen ce re le ri kon trol e der. Bu, iç â le min dý þa a çý lan pen ce re le ri; dý þa a çý lan pen ce re le rin de iç â le mi bes le me si bir ö mür bo yu sü rer. Hâ sý lý, Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de þöy le bu yur muþ tur: Si ze en ko lay ve be de ne en ha fif ge len i ba de ti ha ber ve re yim mi? -Sus mak ve gü zel huy dur. -Ý ba de tin ilk ba sa ma ðý sus mak týr. Bir kud sî ha dis te i se, Ce nâb-ý Hak þöy le ses le nir: Ey  dem oð lu! Ý lim ve a me li aç lýk ta, kal bin ci lâ sý ný uy ku suz luk ta, hik met le ri sus mak ta, ba na yak laþ ma yý yal nýz lýk ta, be nim sev gi ve rý za mý dün ya yý terk et mek te a ra ve is te. Do ðu nun in ci si dir Van. Þar kýn Ýs tan bul u ve ya Pa ris i di ye a ný lýr dý. Son ra Dün ya da Van, a hi ret te i man sö zü de meþ hur dur. Tür ki ye-ý ran ti ca re ti nin bel ke mi ði de bu ra sý dýr. Tür ki ye-ý ran a lýþ ve ri þi nin kal bi bu ra da a tar dý. Tat van a ge len tren, Van Gö lü'n den fe ri bot lar la Van a; o ra dan da Ý ran ýn Ko tur þeh ri ne u la þýr dý. Gü nü müz de bu ti ca re tin ge liþ me si i çin ye ni ka pý lar da a çýl dý. Ka pý köy-ra zi ka pý sý ( ). E sen de re-se ro ka pý sý (Ha zi ran-2011). Van es ki U rar tu dev le ti nin de baþ þeh riy di. A dý da o za man lar Tuþ pa i di. Ta ri hi i le ge liþ miþ li ði i le do ðu nun göz be be ði dir. Bu gü zel þeh ri miz cý výl cý výl dý. Ca mi ler cad de ler çok ka la ba lýk tý. A ma þu an te le viz yon ha ber ka nal la rýn da Van i çin ha ya let þe hir de ni li yor. Þe hir den göç ler hýz lan dý. Bu ha di se ler yü re ði mi burk tu. Es ki ih ti þam lý gün le ri ne dön me si i çin has bî duâ et me ih ti ya cý duy dum. Van ö nem li bir þe hir dir. Bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya týn da da Van ýn ö nem li bir ye ri bu lun mak ta. Van Ka le si, Hor hor Med re se si, Be di üz za man ýn 20 yýl lýk tah si li, Van mev lid le ri ve E rek Da ðý... Bu yüz den Van ýn ma ne vî yö nü de ö nem li. Van Gö lün de ki Ak da mar A da sý... Ge vaþ tan (Vas tan) Ak da mar A da sý na zi ya ret... De ði þik renk te ki göz le ri i le Van ýn sim ge si Van ke di le ri... Van kah val tý la rý... Er ciþ Þe ker Fab ri ka sý... Van Gö lü... Göl de ki in ci mer can la rý... Van ve çev re sin de dep rem o lun ca bü tün dün ya se fer ber ol du. Er ciþ Þe ker Fab ri ka sý de po la rýn da Tür ki ye nin ve dün ya nýn de ði þik yö re le rin den ge len yar dým lar de po lan dý. De po lar da ne re dey se yer kal ma dý. Ýn san la rýn yar dým laþ ma sý na en gü zel bir mi sâl bu. Ýn þâ al lah bun lar Er ciþ i ba ha ra çý ka rýr. Ba har da a ðaç la rýn tek rar aç ma sý, can lan ma sý gi bi þe hir de ye ni den can la nýr in þa al lah. Ar týk gö rül dü ki, Tür ki ye þart la rýn da ça dýr ye ter li de ðil. Kon tey nýr ev ler i le Mev lâ nâ ev le ri ne ih ti yaç var. On la ra a ðýr lýk ve ril me li. Çe tin kýþ þart la rýn da ça dýr ev ler çö züm ol mu yor. Bir di ðe ri de den az de po la ma si ya se ti yan lýþ. Yur dun de ði þik yö re le rin de er dört ta ne de po þart. Dep re min ne re yi ne za man vu ra ca ðý, ne ka dar nü fu sun et ki le ne ce ði meç hul... O yüz den en kö tü ih ti ma le gö re ha zýr lýk þart. Ça dýr dö ne mi ka pan ma lý. Ýn sa ný mýz da i ma her þe yin en i yi si ne lâ yýk týr. Ýn san la rý mýz da yar dým ko nu sun da çok du yar lý dýr. Van ve çev re si nin es ki can lý gün le ri ne dön me si tek di le ði miz. Van ve çev re si ne bir da ha geç miþ ol sun der; bü yük þe hir ol ma sý, ya ra la rý nýn bir an ön ce sa rýl ma sý has bî te men ni mi zi i le ti riz. Cenâb-ý Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanýyla bakmak Ce nâb-ý Hakk a mev cud-u meç hul ün va nýy la ba ký lýr sa, mâ ru fi yet þu â la rý bir de re ce te ba rüz e der. 1 Mev cu dun, be þe rî ta rif le ri muh te va sýn da Al lah a mev cud de mek men kûr o lur, in kâr e dil miþ o lur. Ya ra tý lan mah lû ka týn ta ri fin de kul la ný lan öl çü ve de ðer ler i le mah lû ka týn Ya ra tý cý sý ta rif e di le mez. Ya ra týl mýþ lý ðýn sý nýr lý lý ðý i çe ri sin de ta rif e di len mev cud ke li me si i se Al lah ý ma ri fet te ve bil mek te kul la ný la maz. Kul la nýl ma sý du ru mun da i se Be di üz za man ýn i fa de si i le mev cud-u meç hul ya ni bi li ne me yen, an la þý la ma yan mev cud i fa de si, ye rin de ve i sa bet li bir ta bir o lur. Mev cud-u meç hul, bi lin mez mev cud. Ýn san la rýn kul lan dý ðý, duy du ðu, an la dý ðý, ef kâr la rý ný mu ha be re ve mu ha ve re de kul lan dý ðý ke li me ler i le ha ki ka týn mâ nâ ve ma hi ye ti, hak kýy la an la tý la maz, id rak e di le mez. Zi ra bu ke li me ler ke sin lik le be þe rî öl çü ler, sý nýr lý lýk lar da hi lin de dir. Bu had di ve hu du du be lir li o lan ke li me ler i le feh me ge len ma na lar Al lah ýn her þe yi i ha ta e den mut lak sý fat la rý ný zih ne il ham ve re mez, tel kin e de mez. An cak, Zât-ý Ak des i te fek kür et me nok ta sýn da bi rer ün van ve i þa ret o la bi lir ler. E ðer Ce nâb-ý Hakk a, mev cud-u meç hul ün va nýy la ba kar sak, o za man an la ma ya, bil me ye, ma ri fe te yak la þa rak bir ký sým ma na lar; te za hü re, be lir gin ha le gel me ye ya ni nur lan ma ya baþ lar. Böy le ce kâ i nat ta te cel li e den, her þe yi ku þa tan, i ha ta e den mut lak sý fa tý i le va sýf la nan o ün van la rýn an la þýl ma sýy la, kalb ve zi hin de mü ta lâ a lar la tü lû la rýn, kal be do ðuþ la rýn ol ma sý pek muh te mel dir. Sý nýr lý þe kil de al gý la yan biz ler Al lah ýn var lý ðý ný id rak et me ko nu sun da bi li ne mez li ðe gi der ken o nu kav ra mak, an la mak ve ya an lat mak ko nu sun da el bet te bi le ne mez li ði sa vu nu ruz. Zi ra i þin as lýn da ki ha ki ka tý hak kýy la bi le me yiz. Hak ký i le bi le me di ði miz ko nu yu i se ken di mi ze a it ke li me ler le, i þa ret ler le, bir þek li i le i fa de ye, an la ma ya ve an lat ma ya ça lý þý rýz o ka dar. Ha dis-i Kud sî de Ben, giz li bir ha zi ne i dim. Bi lin mek is te dim; o nun i çin bu fe lek le ri ya rat tým. 2 me â lin de ki i fa de ler de de bah se di len ma na da bi lin mez lik kul la nýl ma lý. Bu ha zi ne o ka dar bü yük, o ka dar bü yük ki bü yük lü ðü nün kav ra nýl ma sý a kýl te ra zi si i le müm kün de ðil. Bu ha ki ka tý Zi ya Pa þa nýn i fa de si i le tek rar la ya lým: Ýd rak-i me a li bu kü çük ak la ge rek mez, Zi ra bu te ra zi o ka dar sýk le ti çek mez. A ma ka bul len me, i nan ma, i man et me ve ar ka sýn dan da i ba det ve i ta a týn de va mý ko nu sun da da mev cud ke li me si ni bu ma na la ra mu ha tap ol ma sý nok ta sýn dan kul la na bi li riz. Ger çek ten Al lah ýn, de ðil za tý ný, ken di si ni; es mâ ve sý fat la rý ný bi le ta rif te ac ze dü þer ve i þin i çin den çý ka ma mak la be ra ber cid dî ve teh li ke li ha ta lar ya pa bi li riz. Ýþ te bu ra da bi lin mez ve ya Üs ta dýn ta ri fi i le mev cud-u mec hul, ye rin de bir i fa de dir. Kal dý ki Al lah ýn zât ý hak kýn da hiç bir ma lû ma tý mýz yok tur, nak le di len bil gi mev cut de ðil. Biz es mâ ve sý fa tý nýn id ra ki nok ta sýn da ta lim e de riz o ka dar. Ay rý ca sý nýr lý or gan la rý mýz la sý nýr sý zý bi hak kýn an la ma, al gý la ma, an lat ma, vs. müm kün ol ma dý ðý gi bi doð ru da ol maz.  de ta, seh pa nýn, us ta sý o lan mo bil ya cý yý an la ma ya, al gý la ma ya ça lýþ ma sý gi bi bir þey. 3 Bu, za ten eþ ya nýn ta bi a tý na ay ký rý dýr. Seh pa iþ yap mak is ti yor sa ya pý lýþ mak sa dý is ti ka me tin de hiz me ti ne de vam e de cek. Bi raz da ha i le ri git me yi dü þü nür se Be nim el bet te bir us tam ol ma lý. A ma her na sýl sa, ben an la ya mý yor, an la ta mý yor sam da ol ma lý ve o na i na ný - yor ve gü ve ni yor ve se vi yo rum de me li. Dö ne lim ko nu mu za; in san, Ya ra tý cý sý nýn ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et me li ve ka bul len me li. Za ten dü þü nen a kýl bu nu tes lim e der. Bun dan son ra sý i se, Ya ra tý cý, in san lar a ra sýn da ko nu e dil di ði za man el bet te var ve ya mev cud in san ke li me si i le an la tý mý ya pý la cak. Zi ra ko nu nun mu ha ta bý in san dýr. Ýn sa nýn an la ya ca ðý dil den ko nu þul ma lý ki an la ma sað lan sýn. Al lah, ta ný mak, ma ri fet et mek is te nir ken in san la rýn kul lan dý ðý ve ya ra týl mýþ la rý ta rif te kul la ný lan mev cud ke li me si ni kul lan mak in kâ ra, ya ni yok a gö tü rür, de miþ tik... E vet, bu ma na da var de mek yok de me ye gö tü rür. Zi ra var da kul la ný lan de ðer ler ya ra týl mýþ lar i çin kul la ný lan öl çü ler dir. Var lý ðýn, küt le si, kit le si, ren gi, a ðýr lý ðý, ko ku su vs. gi bi kýs tas lar la Ya ra tý cý ma ri fet e di le mez. Böy le si ne i fa de ler yan lýþ o lur. An cak ka bul len me nin son ra sýn da, i ma nýn ar dýn dan, be þe rin eþ ya ya yük le di ði ma na la rý yük le me den, sa de ce bir un van o la rak kul la nýl ma lý. Ya ra týl mýþ la rý ta rif te kul la ný lan de ðer len dir me öl çü le ri i le Ya ra tý cý nýn mev cu di ye ti, es ma ve sý fa tý nýn ta rif e dil me si yan lýþ lý ðý or ta da dýr. Bu nun yan lýþ lý ðý ný Üs tad þöy le i fa de e der: Ce nâb-ý Hakk a ma lûm ve mâ ruf ün va nýy la ba ka cak o lur san, meç hul ve men kûr o lur. 4 Ya ni Al lah a; bi li nen, in san lar a ra sýn da ki ka bul e di len ün van lar la, on la rýn eþ ya yý de ðer len dir me de kul lan dýk la rý de ðer len dir me ler le ba ka cak o lur san bu, bi li ne mez li ðe ve in kâ ra, ka bul e dil mez li ðe gö tü rür. Mef hum lar ma na yý bü tü nüy le i fa de e de mez ler. Mef hum; ma na nýn, hep si nin de ðil bir kýs mý nýn i fa de si dir. Ke li me, in sa nýn an cak yük le di ði an lam ka dar bir de ðer i fa de e der, i þa ret et ti ði ma na nýn kül lü nü i ha ta e de mez, a ciz ka lýr. Al lah ýn i sim ve sý fat la rý ay rý ay rý ma na i fa de e der. Ý fa de ve i þa ret et ti ði ma na lar da kul la ný lan ke li me ler doð ru dan Al lah ýn tes bit ve ter ci hi dir. Me se lâ bir E ha di yet ya da Va hi di yet ma na sý nýn i fa de sin de kul la ný lan E had ve Va hid ke li me le ri ni yük le ni len ma na sý i le bir ke li me o la rak o muz la ya cak baþ ka han gi mef hum ve ke li me var dýr a ca ba? Dö ne ce ðiz, bü tün es ma ve sý fa ta sa hip o lan Al lah ýn tes bi ti o lan bu ke li me le ri ol du ðu gi bi kul la na ca ðýz. O, bu ke li me ler i le ne le ri an lat mak is ti yor sa; biz da hi o nu an lý yor ve an la tý yor ni ye ti i le kul la na ca ðýz. A kýl, Ya ra tý cý nýn ge rek li li ði ni var ýn ü ze rin de ki bir i fa de de ka bul e der. Dö ner in san la ra an la týr ken ra hat bir þe kil de var ý kul la nýr. A ma Al lah ýn za tý, sý fat ve es ma sý i le il gi li ko nu la rý, bi lin mez i le ce vap ver mek ten baþ ka çý kar yo lu yok tur. E sa sýn da mü kel lef de de ði liz. Sö zü, gü zel ler gü ze li o lan Re sul-ü Ek rem E fen di mi zin (asm) o ma lûm ve muh te þem du â sý i le bi ti re lim: Se ni hak kýy la se na e de me dik. Sen ken di ni na sýl se na e di yor san öy le sin. Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nu ri ye, s Bu ha ri, E zan, 148, Ý þa ra tü l-ý caz, sh Son za man lar da ya pýl dý ðý bah se di len ya pay ze kâ ko nu su, bil gi sa ya rýn ha fý za sý bu ko nu ya mi - sâl ve ri le bi lir. Bu i ki si prog ram lan ma çer çe ve sin - de iþ ya pa bi li yor lar. Ken di le ri ni ya pan hak kýn da ha fý za la rý na ne yük len di i se, o ka dar de ðer len dir - me ya pa bi li yor lar. 4- Mes ne vî-i Nu ri ye, s TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Al lah kal be ba kar Mel tem Ka ra kaþ: Ö lüm den bah se dil di ðin de Al lah Ko ru sun, Al lah ge cin den ver sin vs. gi bi söz ler kul la ný lý yor. Bun da bir sa kýn ca var mý dýr? So nuç ta ö lüm Al lah ýn em ri. Ba ka ra Sû re sin de E ðer sa mi mî bir Müs lü man i se niz, ö lü mü ar zu lar sý nýz di ye bir â yet geç mek te, biz bu söz le ri kul la na rak öl mek is te me di ði mi zi ve (hâ þâ) Al lah a kar þý çýk tý ðý mý zý mý gös ter miþ o lu yo ruz? Al lah bi zi yan lýþ an la maz! Bun dan hiç en di þe miz ol ma sýn! Biz O nun ku lu yuz! O bi zim Rab bi miz, Hâ lý ký mýz! Biz O na va kýf de ði liz. O i se bi zim i çi mi ze, ni ye ti mi ze, sýr la rý mý za, giz li a çýk her þe yi mi ze, kün hü mü ze va kýf týr. Kur ân bu yu ru yor ki: Ý çi niz de ki ni a çý ða vur sa nýz da, giz le se niz de Al lah si zi, o nun la mu ha se be e der de di le di ði ni ba ðýþ lar, di le di ði ne a zap e der. Al lah ýn gü cü her þe ye ye ter. 1 Söz le ri miz de ga lat, yan lýþ, ha ta, dil sürç me si, kas tý a þan i fa de ler o la bi lir. O bi zim ni ye ti mi zi, kas tý mý zý, i çi miz den ge çe ni bil di ði i çin, ni ye ti mi ze ve kas tý mý za gö re hük me der. Ö lüm Al lah ýn em ri dir; bu doð ru dur! Ö lüm den bah se din ce Al lah ko ru sun!, Al lah ge cin den ver sin! gi bi söz ler kul lan ma ya ge lin ce Bu söz le ne yi kas tet ti ði miz ö nem li dir? Mu sa A ley his se lâm da ru hu nu kab zet mek gö re viy le bir denbi re ya ný ba þýn da be li ren Az ra il A ley his se lâ ma to kat vu ru yor. Be di üz za man bu to kat i çin, bir tah kir de ðil ve a dem-i ka bul de ðil; bel ki va zi fe-i ri sâ le tin da ha de va mý ný ve be ka sý ný ar zu et ti ði i çin, ken di e ce li ne dik kat e den ve hiz me ti ne sed çek mek is te yen bir gö ze þa mar vur muþ ve vu rur. 2 di yor. Ö lüm den bah se din ce A llah ge cin den ver sin de di ði miz de e ðer ni ye ti miz Al lah ýn ö lüm em ri ne kar þý bir tah kir ve bir a dem-i ka bul i se, bun da gü nah ve ve bal var dýr. A ma yok, ni ye ti miz hiz me ti mi zin ve kul lu ðu mu zun da ha de vam et me si ni i fa de et mek i se, bun da di nen bir sa kýn ca ve gü nah yok tur. Ni ha yet söz Pey gam ber E fen di mi zin dir (asm): Si zin en ha yýr lý nýz, dün ya sý i çin a hi re ti ni, a hi re ti i çin de dün ya sý ný terk et me yen dir. 3 E ðer dün ya i çin a hi re ti terk et mi yor i sek, sa de ce di li miz de ka lan söz le ri miz i çin bir ve bâ li miz ol maz. Meh met Bey: Ab dest al ma fi i li bit tik ten son ra, ba þý mý zý da mes het ti ði miz hal de, son yý ka ma dan son ra mey da na ge len el le rin ýs lak lý ðý ný tek rar ba þa ve saç la ra sür mek ab des tin sýh ha ti ne ma ni o lur mu? Ab dest te miz lik tir, ab dest nur dur, ab dest a rýn mak týr, fe yiz len mek tir, bil lûr laþ mak týr. Ab dest al mak i çin te miz ve kul la nýl ma mýþ su kul lan ma lý dýr. Ab dest a za la rý mý zý yý ka ya rak bir kap ta bi rik tir di ði miz su ya kul la nýl mýþ su ve ya mâ-i müs tâ mel di yo ruz. Ar týk bu kul la nýl mýþ su, ab dest al mak i çin i kin ci de fa kul la nýl maz. Kul la ný lýr sa ab dest sa hih ol maz. Her ne ka dar te miz de ol sa, ab dest ve gu sül i çin te miz le yi ci de ðil dir. Çün kü bu su, in san be de nin de i bâ det mak sa dýy la bir de fa kul la nýl mýþ týr. Ye mek ön ce le ri ve son ra la rý sün net o la rak el le ri mi zi yý ka dý ðý mýz su da kul la nýl mýþ su dur. Kul la nýl mýþ su lar, ne ka dar te miz o lur lar sa ol sun lar, i bâ det kas týy la bir de fa kul la nýl dýk la rýn dan, ar týk i bâ det kas týy la kul la nýl maz lar. Baþ ka su yok sa, kul la nýl mýþ su, el bet; vü cutta ki bir pis li ði gi de re bi lir, kir li bir böl ge yi te miz le ye bi lir, hâ ri cî bir kir li li ði yok e de bi lir; ve te miz lik de ya pýl mýþ o la bi lir, fa kat i bâ det mak sa dýy la kul la nýl maz. Çün kü i bâ det a çý sýn dan te miz le yi ci de ðil dir. An cak me se lâ, su do lu bir ka býn i çi ne düþ müþ bir ta sý çý kar mak i çin baþ ka bir çö züm yo lu yok sa te miz ol mak þar týy la kol lar sý va nýp el i çi ne dal dý rý la bi lir. Bu du rum da su- za rû ret ol du ðun dan kul la nýl mýþ sa yýl maz. Yi ne me se lâ bir ib rik ten ve ya su maþ ra pa sýn dan dö ke rek ab dest a lýr ken, e li miz den ve ya yü zü müz den ib ri ðin ve ya maþ ra pa nýn i çi ne, dik kat et ti ði miz hal de, ab dest su yu sýç ra mýþ ol sa ib rik te ki ve ya maþ ra pa da ki su kul la nýl mýþ sa yýl maz. An cak e li mi zin ve ya yü zü mü zün ab dest su yu sýç ra ya rak de ðil de, se ri bir þe kil de a ka rak ib ri ðin ve ya maþ ra pa nýn i çi ne gir miþ ol sa, o su kul la nýl mýþ sa yý lýr ve kir li su hük mü ne gi rer. Fa kat ab dest ve ya gu sül a lý nýn ca, son yý ka ma dan son ra el le ri miz de ka lan ýs lak lý ðý ba þa ve ya saç la ra sür mek le ab des ti mi ze ve ya gus lü mü ze hiç bir za rar gel mez. Bu dav ra nýþ ab des tin ve ya gus lün sýh ha ti ne hiç bir þe kil de mâ ni ol maz. Çün kü e li miz de ka lan su bir ýs lak lýk tan i ba ret tir ve biz ar týk ab des ti ve ya gus lü te miz su i le al mý þýz dýr. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: Mek tu bat, s Ca mi ü s-sa ðir, 3/981.

6 6 19 KASIM 2011 CUMARTESÝ DÝZÝ Mecliste hoþgeldin töreni KENDÝSÝNÝN ÝSTANBUL'DA ÝNGÝLÝZLERE KARÞI VERDÝÐÝ MÜCADELESÝNI TAKDÝR EDEN MUSTAFA KEMAL VE ARKADAÞLARININ ISRARLI DAVETLERÝ ÜZERÝNE BEDIÜZZAMAN, 19 KASIM 1922'DE ANKARA'YA GELÝR VE MECLÝS'TE RESMÝ HOÞAMEDÝ ÝLE KARÞILANIR. NACÝ TEPÝR na ci te ma il.com Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn bi ti miy le, yak la þýk dört yýl sü ren Ýs tik lâl Sa va þý sý ra sýn da ( ), fikrî anlamdaki bü yük gay ret ve ça lýþ ma la rýy la Ý ti lâf Dev let le ri ne, ö zel lik le Ýn gi liz le re kar þý bü yük ba þa rý lar ka za nan Be di üz za man Sa id Nur sî, hal ký mý zýn, u le ma nýn ve ül ke i le ri ge len le ri nin bü yük tak dir le ri ni top la dý ðý gi bi; An ka ra da ye ni ku ru lan TBMM ve hü kü me ti nin de dik ka ti ni çe ki yor du. As lýn da ken di si ni bü tün ay dýn lar ve ül ke i le ri ge len le ri, 2. Meþ rû ti yet ten ön ce ve Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan (1909) son ra ki yýl lar da yap tý ðý ça lýþ ma la rýn dan ve Bi rin ci Dün ya Sa va þý sý ra sýn da ( ) gö nül lü a lay ko mu ta ný o la rak Kaf kas Cep he sin de ki o la ða nüs tü ba þa rý la rýn dan ta ný mak ta dýr lar. Sa va þýn so na er me siy le baþ la yan Kur tu luþ Sa va þý Dö ne min de ( ) bir çok va tan per ver ay dýn lar A na do lu da Ku vâ- yý Mil li ye fa a li yet le ri ne ka týl mýþ lar dý. Be di üz za man i se, he nüz Ýs tan bul da iþ le rin bit me di ði ni ve a sýl lü zum lu ça lýþ ma la rýn mer ke zi du ru mun da ol ma sý do la yý sýy la her teh li ke yi gö ze a lýp Ýs tan bul dan ay rýl mý yor du. O nun, Ýs tan bul da dik kat le ri çe ken ve düþ ma na bü yük göz da ðý ni te li ðin de ki baþ lý ca fa a li yet le ri ni þöy le ö zet le ye cek o lur sak: Bi rin ci Dün ya Har bi nin so nu na doð ru, i ki bu çuk yýl sür müþ o lan Rus ya da ki e sa re tin den kur tu lup, Tem muz 1918 de Ýs tan bul a ge len Be di üz za man, ký sa bir müd det din len me ih ti ya cý duy muþ tu. Bu sý ra da ve 13 A ðus tos 1918 de ku ru lan Da rü'l-hik me tü'l-ýs lâ mi ye ye (Yük sek Ýs lâm A ka de mi si), ken di si nin ha be ri ol ma dan ü ye ta yin e dil miþ tir. Bu ta yin, Be di üz za man ý, ge rek sa vaþ tan ön ce, ge rek se sa vaþ yýl la rýn da gös ter di ði o la ða nüs tü gay ret ve ba þa rý la rýn dan do la yý çok tak dir e den Ge nel Kur may Baþ ka ný En ver Pa þa nýn tek li fi ve Sul tan Va hi düd din in Ý ra de-i Se niy ye si (o na yý) i le ger çek leþ miþ tir. Bu ku rum da or du tem sil ci si o la rak ö nem li bir ko num da o lup, tak di re þa yan bü yük hiz met ler de bu lun muþ tur. Te lif et ti ði çok de ðer li e ser le ri ni, al dý ðý ma a þa kar þý lýk, hal ka mec ca nen (kar þý lýk sýz) da ðýt mýþ týr. Bu sý ra lar da Ýn gi liz ler, sin si fa a li yet le riy le halk a ra sýn da bö lü cü lük ya pa rak, hal ký ken di le ri ne ta raf tar yap ma ya ça lý þý yor lar dý. Böy le ce, bir çok la rý ný ve ba zý ha tý rý sa yý lýr â lim le ri bi le ken di le ri ne ta raf tar yap mýþ lar dý. Hat ta, ba zý ö nem li â lim le rin de i çin de bu lun du ðu Ýn gi liz Mu hip ler Ce mi ye ti (Ýn gi liz le ri Se ven ler Der ne ði) a dýy la bir der nek bi le ku rul muþ tur. Bu ka rý þýk or tam da Be di üz za man Sa id Nur sî, bü yük bir gay ret gös te re rek Ýn gi liz le rin des sas (al da tý cý) ve ko yu bir Ýs lâm düþ ma ný ol du ðu nu an la týp, hal kýn bü yük bir kýs mý ný, ö zel lik le u le ma yý (â lim le ri) Ýn gi liz le rin a ley hi ne çe vir me yi ba þar dý. Bu teh li ke li or tam da, ke fe ni ni boy nu na ta kýp, ge ce gün düz de me den ça lý þý yor du. Ya yýn la dý ðý Hu tu va t-ý Sit te (Þey ta nýn Al tý O yu nu) ad lý e se ri ni el al týn dan da ðýt týr mýþ, böy le ce Ýn gi liz le rin o yun la rý ný bü yük öl çü de boz muþ tu. Ay rý ca, Ýn gi liz Ang li kan Ki li se si Baþ pa pa zý nýn, a lay cý bir ta výr la, Os man lý Me þi hat (Di ya net Ýþ le ri) Da i re si ne sor du ðu bir ta kým so ru la ra al tý yüz ke li mey le ce vap is te me si ne kar þý lýk Be di üz za man, ce sur ve per va sýz ca Ýn gi liz le rin za lim lik le ri ni yüz le ri ne vu ra rak, ký sa ve ha ka ret li bir ce vap ver miþ tir. Bu hu su su Be di üz za man Sa id Nur sî Mek tu bat i sim li e se rin de þöy le be lirt mek te dir: Bir za man Ýn gi liz Dev le ti, Ýs tan bul Bo ða zý nýn top la rý ný tah rip ve Ýs tan bul u iþ gal et ti ði hen gâm da, o dev le tin en bü yük da i re-i dî nî ye si (din iþ le ri ni yü rü ten ma ka mý) o lan Ang li kan Ki li se si nin baþ pa pa zý ta ra fýn dan, Me þi ha t-ý Ýs lâ mi ye den (Þey hü lis lâm lýk Ma ka mýn dan) dî nî al tý su al so rul du. Ben de o za man Da rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye nin â za sý (ü ye si) i dim. Ba na de di ler; Bir ce vap ver. On lar al tý su al le ri ne, al tý yüz ke li me i le ce vap is ti yor lar. Ben de dim; Al tý yüz ke li me i le de ðil, al tý ke li me i le de de ðil, bel ki bir tü kü rük i le ce vap ve ri yo rum. Çün kü o dev let, iþ te gö rü yor su nuz, a ya ðý ný bo ða zý mý za bas tý ðý da ki ka da, o nun pa pa zý mað ru ra ne üs tü müz de su al sor ma sý na kar þý, yü zü ne tü kür mek lâ zým ge li yor. Tü kü rün o eh li zul mün o mer ha met siz yü zü ne! (Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat. Ye ni As ya Ya yýn la rý, Ýs tan bul 1997, s: 405) Di ðer ta raf tan 12 O cak 1920 de son o la rak top - Ýlk baþlarda Ben tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkasýnda olmak hoþuma gitmiyor." diyerek Ýngilizlerin iþgali altýndaki Ýstanbul'dan Ankara'ya gitmek istemeyen Bediüzzaman, nihayet eski Van Valisi dostu Mebus Tahsin Bey vasýtasýyla dâvet edilince gitmeye karar verir. Kurban Bayramýndan üç gün önce Ankara ya gelir. Ankara Ýstasyonunda þehrin ileri gelenleri, âlimler ve bir grup milletvekilinin de bulunduðu kalabalýk bir halk topluluðu tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlanýr. (19 Kasým 1922) la nan Os man lý Me bu san Mec li si (Os man lý Par la men to su), ça lýþ ma la rý ný sür dür müþ tür. Os man lý me bus la rý (mil let ve kil le ri) ken di a ra la rýn da Fe lâ h-ý Va tan (Va ta nýn Kur tu lu þu) a dýy la bir grup o luþ tu ra rak, 27 O cak 1920 de Mî sa k-ý Mil lî (Mil lî Ye min) ka rar la rý ný al dý lar. Bu du rum dan ra hat sýz o lan Ýn gi liz ler, ü mit bað la dýk la rý Os man lý Par la men to su ndan da bir so nuç a la ma yýn ca, ye ni bir ta kým gi ri þim ler de bu lun du lar. Ýlk o la rak 16 Mart 1920 de Me bu san Mec li si ni ba sa rak, Os man lý me bus la rý ný tu tuk la ma ya baþ la dý lar. Kaç ma yý ba þa ra bi len me bus lar i se An ka ra ya ge le rek. TBMM ye ka týl dý lar. Bun dan baþ ka boþ dur ma yan Ýn gi liz ler, hal kýn ah lâ ký ný boz mak su re tiy le di ren me gü cü nü kýr mak ve ken di le ri ne ta raf tar yap mak i çin çe þit li gi ri þim ler de bu lun du lar. Bun lar dan bi ri de, ge mi ler le iç ki ge ti re rek Müs lü man hal ka pa ra sýz o la rak da ðýt ma la rýy dý. Bu du rum kar þý sýn da da boþ dur ma yan Be di üz za man, de ðer li bir kaç â lim ar ka da þýy la bir lik te 5 Mart 1920 de Hi lâ l-i Ah dar (Ye þi lay) a dýy la bir ce mi yet kur du lar. Gü nü mü ze ka dar hâ lâ var lý ðý ný sür dü ren bu ce mi ye tin a ma cý, iç ki ve ben ze ri za rar lý mad de ler le mü ca de le e dip, hal ký mý zý bun la ra kar þý ko ru mak týr. Bu ko nu da da bü yük ça ba sarf e de rek iç ki nin yay gýn laþ ma sý ný ön le me ye ça lýþ mýþ lar dýr. A maç la rý na u laþ mak i çin sin si ce plân lar ü re ten ve her yo la baþ vu ran Ýn gi liz ler, bir a ra bas ký yo luy la Þey hü lis lâm Dür ri za de Ab dul lah E fen di ye, A na do lu da ki Ku vâ -yý Mil li ye fa a li yet le ri ne kar þý fet va ver dir di ler. Be di üz za man Sa id Nur sî bu fet va ya kar þý çý ka rak; Ýþ gal al týn da ki bir mem le ket te, Ýn gi liz le rin em ri ve taz yi ki al týn da ki bir i da re nin ve Me þi ha týn (Þey hü lis lâm lýk Ma ka mý nýn) fet va sý mu al lel dir (sa kat týr), mes mu ol maz (de ðer ve ril mez). Düþ man is ti lâ sý na kar þý ha re ke te ge çen ler, a si de ðil ler dir, fet va ge ri a lýn ma lý dýr. de yip, düþ ma nýn le hin de ve ri len bu fet va nýn et ki siz hâ le gel me si ne ça lýþ mýþ týr. Be di üz za man ýn bü tün bu fa a li yet le ri ve ya yýn la dý ðý kar þý fet va sý, Ýn gi liz le re bü yük en gel ler teþ kil e di yor du. Ni ha yet, Ýn gi liz or du la rý baþ ko mu tan lý ðý, o nun hak kýn da vur em ri çý kart mýþ týr. Bu du ru mu öð re nen Be di üz za man, hiç te lâþ et me den Te vek kel tu alal lah (Al lah a te vek kül et tim), e cel bir dir de ðiþ mez di ye rek, fa a li yet le ri ne de vam et miþ tir. Fa kat, Ýn gi liz Baþ ko mu tan lý ðý, A na do lu yu i yi ta ný yan da nýþ man la rý nýn E ðer Sa id Nur sî Ýn gi liz ler ta ra fýn dan öl dü rü le cek o lur sa, ö zel lik le Do ðu A na do lu da ki a þi ret le rin e be di yen Ýn gi liz le re düþ man o la ca ðý ný ve Ýn gi liz le rin iþ le ri ni büs bü - Ankara da, ummadýðý durumlarla karþýlaþan Bediüzzaman, özellikle TBMM de dîne karþý bir lâkaytlýk ve garplýlaþmak bahanesiyle Türk Milleti nin kudsî mefahir-i tarihiyesi olan Þeâir-i Ýslâmiye ye karþý bir soðukluk görür. BE DÝ ÜZ ZA MAN IN AN KA RA YA D VET E DÝ LÝ ÞÝ: Ýs tan bul da ki bü tün bu fa a li yet ler ve ge liþ me ler, A na do lu da ki Ku vâ -yý Mil li ye nin ve ö zel lik le ye ni ku ru lan TBMM ve o nun hü kü me ti nin iþ le ri ni bü yük öl çü de ko lay laþ tý rý yor du. Bediüzzaman'ýn bu fa a li yet le ri ni ya kýn dan ta kip e den TBMM i le ri ge len le ri, baþ ta Mus ta fa Ke mal, Ma re þal Fev zi Çak mak ve di ðer ba zý ü ye ler, þif rey le de fa lar ca An ka ra ya dâ vet et ti ler. Fa kat, bir ta kým ge rek çe le ri göz ö nün de bu lun du ra rak Ýs tan bul dan ay rýl mak is te me yen Be di üz za man, her dâ vet e di li þin de Ben teh li ke li yer de mü ca he de (Al lah yo lun da mü ca de le) et mek is ti yo rum. Si per ar ka sýn da mü ca he de et mek ho þu ma git mi yor. A na do lu dan zi ya de bu ra yý teh li ke li gö rü yo rum di ye rek, git me miþ tir. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha - tün zor laþ tý ra ca ðý ný be lirt me le ri ü ze ri ne, bu ka ra rý ge ri al mak zo run da kal mýþ týr. yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul 1997, s: 124) Ken di si ne a it ba zý ge rek çe ler le Ýs tan bul da mü ca de le si ni sür dü ren Be di üz za man, bir yan dan da Ýs tik lâl Sa va þý ný des tek le mek ga ye siy le bir kaç ta le be si ni da ha ön ce An ka ra ya gön der miþ ti. Ni ha yet es ki Van Va li si dos tu Me bus Tah sin Bey va sý ta sýy la dâ vet e dil di ði i çin ken di si de git me ye ka rar ve rir. Ba zý dost la rý ta ra fýn dan Geb ze Ýs tas yo nun dan tren le u ður la na rak, Kur ban Bay ra mýn dan üç gün ön ce An ka ra ya ge lir. An ka ra Ýs tas yo nun da þeh rin i le ri ge len le ri, â lim ler ve bir grup mil let ve ki li nin de bu lun du ðu ka la ba lýk bir halk top lu lu ðu ta ra fýn dan bü yük bir coþ kuy la kar þý la nýp, ön ce þeh rin her ta ra fý gez di ri lir. (19 Ka sým 1922) Be di üz za man ýn ge li þi, An ka ra ya ye ni bir can lý lýk ge tir miþ ve þeh ri a ya ða kal dýr mýþ tý. Ken di si nin coþ ku lu ve a lâ yiþ li kar þý lan ma sý na rað men, An ka ra yý ol duk ça ka rý þýk ve sý ký cý bu lur. Ka la ba lýk çe kil dik ten son ra da, ilk iþ o la rak he men An ka ra Ka le si ne çý kýp de rin bir te fek kü re (dü þün ce ye) da lar. Bu ra da ki duy gu la rý ný, da ha son ra ki yýl lar da neþ ret ti ði Lem a lar ad lý e se ri nin, Ýh ti yar lar Lem a sý a dý ný ver di ði Yir mi Al týn cý Lem a da an lat mýþ týr. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul 1997, s: 287) Be di üz za man Sa id Nur sî, An ka ra Ka le si nden in dik ten son ra Ha cý Bay ram Ca mii ci va rýn da bir e ve yer leþ ti ri lir. Üç gün son ra TBMM ye gö tü rür ler ve mil let ve kil le ri ta ra fýn dan al kýþ lar la kar þý la nýr. Bir grup mil let ve ki li nin ha zýr la dý ðý ve Mec lis ta ra fýn dan al kýþ lar la ka bul e di len bir ö ner gey le Mec lis te bir Ho þa me di (Hoþ gel din) tö re ni dü zen le nir. Tö ren sý ra sýn da ya pý lan dâ vet ü ze ri ne, din le yi ci ler lo ca sýn da bu lu nan Be di üz za man Sa id Nur sî, kür sü ye ge le rek, za fer i çin du â e der. Böy le ce An ka ra da ki fa a li yet le ri ne baþ la mýþ o lur. BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ NÝN AN KA RA DA KÝ HÝZ MET LE RÝ An ka ra da, um ma dý ðý du rum lar la kar þý la þan Be di üz za man, ö zel lik le TBMM de dî ne kar þý bir lâ kayt lýk (gev þek lik) ve garp lý laþ mak ba ha ne siy le Türk Mil le ti nin kut sî me fa hi r-i ta ri hi ye si o lan Þeâ i r-i Ýs lâ mi ye ye (Ýs lâm Sembollerine) kar þý bir so ðuk luk gö rür. Hat ta, di ne kar þý giz li bir fa a li ye - tin ol du ðu nu keþ fet ti ði i çin çok ü zü lür ve he men fa a li ye te ge çer. Bu hu su su yi ne Lem a lar i sim li e se ri nin, Ta bi at Ri sâ le si is mi ni ver di ði 23. Lem a nýn baþ la rýn da þöy le ce a çýk lar: Bin üç yüz o tuz se kiz de An ka ra ya git tim. Ýs lâm or du su nun Yu nan a ga le be sin den ne þ'e a lan eh l-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de, ga yet müt hiþ bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sa sa ne (al da tý cý bir þe kil de) ça lýþ tý ðý ný gör düm. Ey vah de dim bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na (te mel le ri ne) i li þe cek! O va kit, (...), o zýn dý ka nýn ba þý ný da ðý ta cak de re ce de Kur â n-ý Ha kîm den a lý nan kuv vet li bir bür ha ný (de li li), Nu run A ra bî Ri sâ le sin de yaz dým. An ka ra da, Ye ni Gün Mat ba a sýn da tab et tir miþ tim. (Bu ri sâ le, Hu bâb is mi ni ver di ði e se ri dir.) Fa kat ma at te es süf (ü zü le rek be lir te yim ki) A ra bî bi len az ve e hem mi yet le ba kan lar da na dir ol mak la be ra ber, ga yet muh ta sar ve müc mel (ký sa ca) bir su ret te o kuv vet li bür han, te si ri ni gös ter me di. Ma at te es süf, o din siz lik fik ri hem in ki þaf et ti, hem kuv vet bul du. Bil mec bu ri ye, o bür ha ný Türk çe o la rak bir de re ce be yan e de ce ðim. (Be di üz za man Sa id Nur sî, a.g.e., Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul 1998, s: 239). MED RE SE TÜ Z-ZEH RA Ý ÇÝN ÇA LIÞ MA LAR Be di üz za man Sa id Nur sî nin, tâ Sul tan Ý kin ci Ab dül ha mid Han za ma nýn dan be ri ger çek leþ tir mek is te di ði bir i de âli, Med re se tü z-zeh ra ve ya Ca mi ü'l-ez her mâ nâ sýn da, bü tün Ýs lâm âle mi ne ý þýk tu ta cak bir e ði tim mü es se se si nin ku rul ma sý i di. O nun ga ye si, din i lim le riy le fen i lim le ri nin bir a ra da o ku tul ma sýy dý. Çün kü, o nun eþ siz de ðer de ki tes bit le rin den bi ri de þu dur: Vic da nýn zi ya sý, u lu m-u di ni ye (din i lim le ri)dir. Ak lýn nû ru, fü nû n-u me de ni ye (fen i lim le ri)dir. Ý ki si nin im ti za cýy la (bir lik te öð re nil me siy le) ha ki kat te cel li e der. O i ki ce nah i le ta le be nin him me ti per vaz e der (tam bir ay dýn o lur). Ýf ti rak et tik le ri (ay rýl dýk la rý) va kit, bi rin ci sin den ta as sup, i kin ci sin den hi le, þüp he te vel lüd e der (do ðar). (Be di üz za man Sa id Nur sî, Mü nâ za rât, Ýs tan bul-1998, s: 127.) Sul tan Re þad ýn Ru me li ge zi si sý ra sýn da, Ko so va da bü yük bir Ýs lâm Da rül fü nu nu nun (Ýs lâm Ü ni ver si te si nin) te si si ne te þeb büs e dil miþ ti. Ge zi ye ka tý lan Be di üz za man, o ra da hem Ýt ti hat çý la ra, hem Sul tan Re þad a der ki: Þark, böy le bir da rül fü nu na da ha zi ya de muh taç ve  le m-i Ýs lâm ýn mer ke zi hük mün de dir. Bu nun ü ze ri ne Þark ta bir Da rül fü nun un a çý la ca ðý va at e di lir. Sul tan Re þad Kosava'daki üniversite için büt çe den yir mi bin al týn li ra ya yak la þan bir tah si sat a yýrt mýþ týr. Bal kan Har bi nin çýk ma sýy la (1912), Ko so va is ti lâ e di lir. Bu nun ü ze ri ne Be di üz za man Sa id Nur sî, Sul tan Re þad a mü ra ca at e de rek, Ko so va Da rül fü nu nu i çin tah sis e di len on do kuz bin al týn li ra nýn, Þark Da rül fü nu nu na ak ta rýl ma sý ný ta lep e der. Bu ta lep ka bul e di lir ve Van Gö lü ke na rýn da ki Ar te mit (Ed re mit) te Da rul fü nun un te mel le ri a tý lýr. Fa kat, bu de fa da Har b-i U mu mî (Bi rin ci Dün ya Sa va þý) nýn zu hu riy le bu te þeb büs yi ne ge ri ka lýr. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul1998, s:95) Bediüzzaman, An ka ra da, bu i de a li ni ha ya ta ge çir mek i çin tek rar fa a li ye te ge çe rek en bi rin ci mak sa dý o lan Þark Da rül fü nu nu nun te si si i çin uð raþ mak tan kat i yen ge ri dur ma dý. Bu i de a li ni de, Mustafa Kemal'le gö rüþ tü ðü sý ra da gün de me ge tir miþ ve o na yý ný al mýþ týr. Proje, Mec lis te im za ya a çýl ýr. Bu sý ra da Be di üz za man meb us lar he ye ti ne der: Bü tün ha ya tým da bu da rül fü nu nu ta kip e di yo rum. Sul tan Re þad ve Ýt ti had çý lar, yir mi bin al týn li ra ver di ler. Siz de o ka dar i lâ ve e di niz. O za man, yüz el li bin bank not ver me ye ka rar verir ler. Bu nun ü ze ri ne Bediüzzaman, Bu nu meb us lar im za et me li dir ler der. Ba zý me bus lar Yal nýz, sen med re se u sû lüy le, sýrf Ýs lâ mi yet nok ta sýn da gi di yor sun. Hal bu ki þim di garp lý la ra ben ze mek lâ zým de yin ce, Be di üz za man: O vi lâ yâ t-ý þar ki ye, â le m-i Ýs lâ mýn bir nev î mer ke zi hük mün de dir; fü nu n-u ce di de (ye ni fen ler) ya nýn da, u lû m-u di ni ye (din i lim le ri) de lâ zým ve el zem dir. Çün kü, ek ser en bi ya nýn (pey gam ber le rin) Þark ta, ek ser hü ke ma nýn (fi lo zof la rýn) Garp ta gel me si gös te ri yor ki, Þar kýn te rak ki ya tý (yük sel me si) din i le ka im dir. Baþ ka vi lâ yet ler de sýrf fü nu n-u ce di de o kut tur sa nýz da, þark ta her hal de mil let, va tan mas la ha tý na mý na, u lû m-u di ni ye e sas ol ma lý dýr. Yok sa, Türk ol ma yan Müs lü man lar, Türk e ha ki kî kar deþ li ði ni his se de me ye cek. Þim di bu ka dar düþ man la ra kar þý te a vün ve te sa nü de (yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma ya) muh ta cýz. Bu ha ki kat li ma ru zat ü ze ri ne, mu ha lif ler dý þa rý çý kýp, yüz alt mýþ üç me bus o ka ra rý im za e der ler. (Be di üz za man Sa id Nur sî, a.g.e., s. 128, 129.) { DEVAM EDECEK {

7 Y DÜN YA 7 Ýs lâm þeh ri Brük sel n BRÜK SEL DE ger çek leþ ti ri - len kö ken a raþ týr ma sý, 1,1 mil - yon luk þe hir de ya þa yan la rýn dört te bi re ya ký ný nýn Müs lü - man kö ken li ol du ðu nu or ta ya koy du. Bi lim sel a raþ týr ma la rý Av ru pa da ki a þý rý sað çev re ler - ce sýk ça re fe rans a lý nan Ye ni Le u ven Ka to lik Ü ni ver si te - si nden sos yo log Fe li ce Da set - to ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ve Sü sen (Brük sel in sim ge le - yen çi çek) ve Hi lal a dý ve ri len a raþ týr ma da Brük sel in Ýs lâm ken ti ha li ne gel di ði id di a e di - li yor. Brük sel de ya þa yan bin Müs lü man ýn ya rý sý - nýn i nanç lý ol du ðu ve i ba de ti - ni yap tý ðý tes bit e di len a raþ - týr ma da, Ka to lik Ki li se si, Ma - son lar, si ya sî par ti ler ve sen di - ka lar da hil Brük sel de hiç bir gü cün Müs lü man lar ka dar ka - la ba lýk top la ya ma ya ca ðý sa - vu nu lu yor. Brüksel / a a So ma li de hâ lâ en va him kriz ya þa ný yor n BM, So ma li nin gü ne yin de - ki üç böl ge yi a cil aç lýk du ru - mu ndan çý ka rýr ken, yi ne de 250 bin ki þi nin ö lüm teh di di al týn da bu lun du ðu ül ke de ki in sa ni kri zin dün ya nýn en va - hi mi ol du ðu nu ha týr lat tý. BM nin Gý da Gü ven li ði (FSNA U) ad lý ku ru lu þun dan ya pý lan a çýk la ma da, So ma - li nin gü ne yin de ki Bay, Ba kol ve Bas Sha bel le böl ge le rin de, ye ter li ve et kin in sa ni yar dý - mýn, a þý rý gý da a çý ðý nýn o lum - suz so nuç la rý ný a zalt tý ðý be lir - til di. BM, bu na kar þýn baþ kent Mo ga di þu dan göç e den le rin yý ðýl dý ðý Mo ga di þu ya 30 km me sa fe de ki Mo yen Sha bel le böl ge sin de ki nü fu sun en az yýl so nu na dek aç lýk teh li ke siy le kar þý kar þý ya bu lun du ðu nu bil - dir di. BM, bir böl ge de ki ha ne - le rin en az yüz de 20 si cid dî bir bes len me kýt lý ðý i le kar þý kar þý - ya, nü fu sun yüz de 30 u cid dî ye ter siz bes len me ve gün lük ö - lüm o ra ný 10 bin de en az 2 i se, bu ra yý aç lýk böl ge si di ye sý nýf - lan dý rý yor. Nairobi / a a I rak ta ca mi ler de bom ba lar pat la dý n I RAK IN baþ þehiri Bað dat ve ci va rýn da dü zen le nen bom ba lý sal dý rý lar da 7 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Po lis yet ki li le ri, Bað - dat ýn 75 ki lo met re ba tý sýn da ki Sak la vi ye böl ge sin de bir po li sin e vi nin dý þý na yer leþ ti ri len bom - ba la rýn bu sa ba ha kar þý pat la - ma sý so nu cu po li sin a i le sin den 4 ki þi nin öl dü ðü nü, 3 ü nün ya - ra lan dý ðý ný söy le di. Yet ki li ler, bu sal dý rý nýn ü ze rin den bir kaç sa at geç tik ten son ra Bað dat ta Sün ni le rin yo ðun luk ta ol du ðu E bu Ga rib ban li yö sün de ki üç ca mi nin i çin de ve dý þýn da ar dý ar dý na bom ba lar pat la dý ðý ný, sal dý rý lar da 3 po li sin öl dü ðü nü 19 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný i fa - de et ti. Baðdat / a a Gü ney Su dan a mül te ci a ký ný n BM Mül te ci ler Yük sek Ko - mi ser li ði (UNCHR), Su dan dan yüz ler ce si vi lin, Gü ney Su dan a kaç tý ðý ný bil dir di. UNCHR söz cü sü Me lis sa Fle ming, Ce - nev re de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Su dan da ki Ma vi Nil böl ge sin den her gün Gü - ney Su dan a yak la þýk bin 200 ki þi nin geç ti ði ni a çýk la dý. Fle - ming, yi ne gün de yak la þýk 200 ki þi nin, Su dan da ki Gü ney Kor do fan böl ge sin den Gü ney Su dan a kaç tý ðý ný söy le di. Mül te ci le ri, sý nýr dan u zak laþ - týr ma gi ri þim le ri nin, çev re de ki yol lar da ma yýn la rý nýn tes bit e - dil me si ne de niy le zor laþ tý ðý ný be lir ten Fle ming, Gü ney Su - dan ýn ba ðým sýz lý ðý ný i lan et ti ði ge çen Tem muz a yýn dan bu ya na Su dan dan bu ül ke ye ül - ke ye göç e den ki þi sa yý sý nýn 350 bin ci va rýn da ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Su dan da yö - ne tim, ay lar dýr Ma vi Nil ve Gü ney Kor do fan böl ge le rin de is yan cý ör güt le re sal dý rý lar dü - zen li yor. Cenevre / a a TÜRK HACILAR 2 GÜNDÜR SURÝYE SINIRINDA BEKLETÝLÝYOR KA RA YO LU i le Hac va zi fe sin den dö nen çok sa yý da Türk ha cý nýn, Su ri ye ta ra fýn dan Ür dün sý ný rýn da bek le til di ði bil di ril di. S.A ra bis tan dan çý ka rak Ür dün e ge - çen 50 ka dar Türk o to bü sü 2 gün dür Su ri ye sý ný rýn da bek le ti li yor. Ür dün-su ri ye a ra sýn da ki Na sip Sý nýr ka pý sýn da bek le yen o to büs ler Ür dün den çý kýþ iþ lem le - ri nin ya pýl ma sý na rað men Su ri ye ye gi riþ le ri nin bir tür lü ya pýl ma ma sýn dan ya ký na rak bu ko nu da Su ri ye güm rük yet ki li le ri ni suç lu yor. Ö te yan dan, Su ri ye li güm rük gö rev li le ri, mey da na ge len ge cik me nin hac dö nü þü i le çok sa yý da ki þi nin güm rük te yý ðýl ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Su ri ye li güm rük yet ki li le ri, sý nýr da sa de ce Türk le rin de ðil, Su ri ye li le rin de i çin de ol du ðu bir çok ül ke va tan da þý nýn bek le di ði ni be lir te rek, mey da na ge len ge cik me nin sý ný ra çok sa yý da ki - þi nin yý ðýl ma sý na ek o la rak tek nik alt ya pý ve per so nel ye ter siz li ðin den ve o to büs le rin ti tiz bir þe kil de a ran ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný ak tar dý. Þam / ci han Toner, Söylediðim gibi, Türkiye den Esad rejimi üzerindeki ekonomik baskýyý arttýracak her türlü adýmý memnuniyetle karþýlarýz. Bu baskýyý arttýracak her adým, hedefimiz açýsýndan yapýcý olacaktýr dedi. ABD den Suriye gazý ABD, SU RÝ YE KO NU SUN DA HER GÜN TÜR KÝ YE NÝN A DE TA SIR TI NI SI VAZ LA YIP GAZ VE REN A ÇIK LA - MA LAR YA PI YOR. SON A ÇIK LA MA Ý SE DI ÞÝÞ LE RÝ BA KAN LI ÐI SÖZ CÜ SÜ MARK TO NER DEN GEL DÝ. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Mark To ner, Tür ki ye nin, Su ri ye de ya þa nan la ra git tik çe se si ni ar tý ra rak kar þý çý kan ve Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a þid de ti son lan dýr ma ve de mok ra tik dö nü þü mün ha ya ta geç me si ne i zin ver me çað rý sý yap ma da u lus la ra ra sý top lum a ra sýn da gi de rek gü cü nü gi de rek ar ttý ran bir ses ha li ne gel di ði ni söy le di. To ner, gün lük ba sýn bri fin gin de bir so ru ü ze ri ne, Su ri ye ko nu sun da bütün Mark To ner sü reç bo yun ca Tür ki ye i le ya kýn te mas ta kal ma yý sür dür dük le ri ni vur gu la dý. To ner, Tür ki ye nin E sad ü ze rin de ki bas ký yý art týr ma yo lun da a ta bi le ce ði her tür lü a dý mý mem - nu ni yet le kar þý la - ya cak la rý ný be lirt ti. Bu a dým la rýn ne ler o la bi le ce - ði ne a çýk lýk ge tir me si ge re ken ta ra fýn Tür ki ye ol - du ðu nu kay de den To ner, Tür ki ye den bek le nen a dým la ra da ir bir so ru ü ze ri ne, Söy le di ðim gi bi, E sad re ji mi ü ze rin de ki e ko no mik bas ký yý ar ttý ra - cak her tür lü a dý mý mem nu ni yet le kar þý la rýz. Bu bas ký yý art tý ra cak her a dým, he de fi miz a çý sýn dan ya pý cý o la cak týr di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a JUPPE: SURÝYE ÝÇÝN ARTIK ÇOK GEÇ FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, TBMM Dý þiþ le ri Ko mis yo nu nu zi ya re tin de, Su ri ye ko nu su nu e le al - dýk la rý ný be lir te rek, Þam re ji mi nin ta ah hüt et ti ði re form la rý yap mak is te me di ði ni, þim di ar týk çok geç ol du - ðu nu söy le di. Jup pe, Su ri ye yö ne ti mi nin üst len di ði re form la rý ha ya ta ge çir mek is te me di ði ni be lir te rek, Þim di, ar týk çok geç de di. A la in Jup pe, Su ri ye ko nu sun da Tür ki ye ve A rap Bir li ði i le ça lýþ týk la rý ný, bu ça ba lar çer çe ve sin de Su ri ye yi ký na yan bir ka rar ta sa rý sý ný BM Gü ven lik Kon se yi nden ge çir mek i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni be lir te rek, Av ru pa nýn da bir yan dan yap tý rým la rý a ðýr laþ týr dý ðý ný kay det ti. Su ri ye mu ha le fe - tiy le ül ke nin ge le ce ði ni ha zýr la mak i çin bir lik te ça lýþ ma yý de ne dik le ri ni söy le yen Jup pe, Su ri ye ye u çuþ ya sa - ðý uy gu la ma sý gi bi bir ka ra rýn da BM Gü ven lik Kon se yi nde a lýn ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Ankara / a a Wall Stre et pro tes to cu la rý nýn yüz ler ce si tu tuk lan dý ABD de i ki ay dýr ge lir da ðý lý mý e þit siz li ði ni, Wall Stre et i, ban ka la rý ve e ko no mik po li ti ka la rý pro tes to e den Wall Stre et i Ýþ gal Et ey lem ci le ri, ül ke nin pek çok ye rin - de ki kamp la rý nýn po lis ta ra fýn dan da ðý týl ma sý nýn ar dýn dan so kak la ra dö kül dü, Pro tes to la rý bi tir me ye ha zýr de ði liz me sa jý ver di. New York baþ ta ol mak ü ze re, Los An ge les, Las Ve gas, Was hing ton, Chi ca go, Port land, Se att le, Dal las, Phi la delp hi a ve St. Lo u is þehirle rin de bin ler ce pro tes to cu, slo gan lar a ta rak so kak lar da ve þehir - le rin sim ge le ri ha li ne ge len ün lü köp rü ler de yü rü dü. Ba zý þehir ler de sen di ka la rýn iþ siz li ði pro tes to et mek i çin dü zen le di ði gös te ri ler le de ça ký þan Wall Stre et ey lem - le ri nin ge nel lik le ba rýþ çýl bir or tam da geç ti ði bil di ri lir ken, ül ke ge ne lin de yüz ler ce pro tes to cu nun tra fi ði ak sat mak tan ö tü rü tu tuk lan dý ðý be lir til di. New York / a a HA BER LER Amerikan Savunma Bakaný Leon Panetta Ý ran a sal dýr mak dün ya e ko no mi si ne za rar ve rir n A ME RÝ KAN Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Ý ran a yö ne lik bir sal dý rý nýn dün ya e ko no mi si - ne za rar ve re bi le ce ði ni söy le di. Pa net ta, Ka na - da da ka tý la ca ðý gü ven lik zir ve si ön ce sin de ga - ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ý ran a yö ne lik bir as ke rî ha re kâ týn do ðu ra ca ðý e ko no mik so nuç - la rýn yal nýz ca ABD e ko no mi si ni de ðil, dün ya e ko no mi si ni et ki le ye bi le ce ði ni be lirt ti. Pa net ta, ABD nin Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li kri - zin a þýl ma sýn da dip lo ma tik bas ký ve yap tý rým - lar dan ya na ol du ðu nu vur gu la dý. As ke rî ha re - kâ týn Ý ran ýn ba rýþ çýl ol du ðu nu id di a et ti ði nük - le er prog ra mý ný en faz la 1-2 yýl er te le me si ne sebep o la ca ðý ný be lir ten Pa net ta, böy le si bir sal dý rý nýn böl ge de gö rev ya pan ABD bir lik le ri - ni de et ki le ye ce ði ni kay det ti. Halifax / a a Kom þu da ye ni yok sul lar n YU NA NÝS TAN DA, gün geç tik çe her yö nüy - le or ta ya çý kan e ko no mik kriz hal kýn gün lük hayatý ný o lum suz et ki ler ken, ül ke de ki ye ni yok sul lar ýn sa yý sý git tik çe ar tý yor. Baþ þehir A - ti na da, ýs sýz park lar ve so kak lar dan son ra, en iþ lek cad de le rin kö þe le ri de ev siz ler ve yok sul - lar i çin bir ba rý nak ha li ne gel di. A ti na nýn mer ke zin de ki Sta di yu cad de sin de bü yük ban - ka la rýn ve u lus la r a ra sý mar ka ma ða za la rý nýn ön le ri ve vit rin a ra la rý ge ce o lun ca ev siz ler i - çin gü ven li bir me kân o luþ tu ru yor. E ko no mik kriz den et ki le nen hal kýn ar týk es ki si gi bi ge ce - le ri dý þa rý ya çýk ma ma sý dolayýsýyla cad de le rin er ken bo þal ma sýn dan is ti fa de e den ev siz ler, ha va ka ra rýn ca bu yer ler de er ken den bi rer kö - þe bu lup kar ton par ça la rý ve es ki ga ze te ler den o lu þan ya tak la rý ný se ri yor. Bu a ra da, Yu nan ba sýn ya yýn or gan la rýn da çý kan ha ber ler de, ül - ke de e ko no mik kri zin mey da na ge tir di ði ye ni yok sul lar ýn sa yý sý nýn git tik çe art tý ðý be lir ti lir - ken, ev siz le rin o ra ný nýn da þok e di ci bo yut - la ra u laþ tý ðý bil di ril di. Atina / a a K. Ko re, Ý ran a yar dým et ti ði id di a la rý ný ya lan la dý n KU ZEY Ko re, nük le er si lâh ge liþ tir me si i çin Ý ran a yar dým et ti ði id di a la rý ný ya lan la dý. Ku zey Ko re de res mî ya yýn or gan la rýn da yer a lan yo - rum lar da, ya lan cý güç le rin Ku zey Ko re i le Ý - ran a ra sýn da nük le er bað lan tý ol du ðu de di ko - du la rý ný yay dý ðý be lir til di. Ku zey Ko re nin res - mî ha ber a jan sý KCNA, Ku zey Ko re nin nük le - er si lâh ge liþ tir me si i çin Ý ran a yar dým et ti ði id - di a la rý nýn saç ma ol du ðu nu du yur du. Gü ney Ko re ve Ba tý dün ya sýn da ba zý ba sýn ya yýn or - gan la rý son za man lar da, Tah ran ýn nük le er si - lâh ge liþ tir mek i çin Pyong yang dan yar dým al - dý ðý ný bil di ren ha ber ler ya yýn lý yor. Gü ney Ko - re nin Yon hap ha ber a jan sý haf ta ba þýn da Pyong yang yö ne ti mi nin Ý ran a yüz ler ce nük le - er uz man gön der di ði ni i le ri sü ren bir ha ber ya yým la mýþ tý. Ý ran nük le er si lâh ge liþ tir di ði ni ya lan la mak la be ra ber, BM U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu nun son ra po ru, Tah ran ýn nük le er e ner ji prog ra mý nýn ba zý giz li yön le ri - nin, nük le er si lâh ge liþ tir mek le il gi li o la bi le ce - ði ni kay de di yor du. Seul / a a Dö ner ci ci na yet le rin de Al man ya zor la na cak n ÝN GÝ LÝZ E co no mist der gi si, Al man ya da öl - dü rü len Türk ler ko nu sun da Al man ya da Ne - o Na zi suç la rý baþ lýk lý bir ma ka le ya yým la dý. Der gi nin bu haf ta ki sa yý sýn da yer a lan ma ka - le de, yýl la rý a ra sýn da Nas yo nal Sos ya list Ye ral tý i sim li bir gru bun, a ra la rýn da 8 Türk ün bu lun du ðu 9 ki þi yi öl dür dü ðü kay - de di le rek, ay ný gru bun 2007 yý lýn da bir ka dýn po li si ka fa sýn dan vur du ðu, 2004 de i se Köln de ço ðu Türk o lan 22 ki þi nin ya ra lan ma sý na sebep o lan bom ba la ma o la yý ný dü zen le di ði be lir til di. E co no mist, öl dü rü len 8 Türk ün i ki - si nin dö ner ci ol ma sý ne de niy le dö ner ci ci na - yet le ri o la rak ad lan dý rý lan o lay la rýn, Nas yo - nal Sos ya list Ye ral tý gru bun dan sa de ce üç ki - þi nin ger çek leþ tir miþ o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Der gi Al man ya da a þý rý sað cý grup lar la il gi li ça lýþ ma lar yü rü ten Ha jo Fun ke nin gö - rüþ le ri ne yer ve re rek, Fun ke nin yet ki li le rin a þý rý sað cý þid de ti ö nem se me di ði ni söy le di ði - ni ak tar dý. Der gi bu ci na yet le rin, tes bit i le ön - le me ko nu sun da ki za yýf lýk la rý or ta ya koy du - ðu nu ve Al man hü kü me ti ni a þý rý sað grup la ra i liþ kin ko nu la rý ye ni den de ðer len dir me ye zor la ya ca ðý ný bil dir di. Londra / a a

8 8 HABER Y ca ni as ya.com.tr Ya kýn ta ri hi miz bi lin sin! (2) Ne þe Dü zel in so ru la rý ný ce vap lan dý ran Ýs tan bul Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si Ta rih A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Meh met Ö. Al kan ýn de ðer len dir me le ri nin son bö lü mü nü de bu gün siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. Al kan ýn, Ta raf ga ze te sin de (14-16 Ka sým 2011) ya yýn la nan rö por ta jýn dan ö zet le di ði miz tes bit le rin bir kýs mý da þöy le: * 1925 ten son ra tam mânâ sýy la bir tek a dam-tek par ti yö ne ti mi ku rul du. Me se lâ 1927 de CHP nin tü zü ðün de ya pý lan de ði þik lik le par la men to nun bü tün ü ye le ri ni ya ni bü tün mil let ve ki li a day la rý ný, Ge nel Baþ kan seç me ye baþ la dý. Ge nel Baþ kan kim? M. Ke mal, a ma M. Ke mal ten son ra ar týk tek hâ kim de ðil di ten i ti ba ren i dam e di len ler, Kürt le re ve Ya hu di le re ya pý lan lar da dâ hil ol mak ü ze re o ka dar çok tra je di var ki yý lý na ge lin di ðin de, bir yan dan Ka ra be kir in Te rak ki per ver Cum hu ri yet Gru bu, bir yan dan da sis tem i çin de ki Ýt ti hat çý lar tas fi ye e dil di. Ký sa ca sý si ya sî mu ha le fet yok e dil di ve 1927 de ar týk Nu tuk o ku na bi lir ha le gel di. * (So ru: A ta türk, bü tün mu ha lif le ri ni sus tur du mu?) Sus tur du. Ön ce, 1925 te ül ke de di nî mu ha le fet, Kürt mu ha le fe ti ve M. Ke mal in ya kýn ar ka daþ la rý tas fi ye e dil di. Ar dýn dan 1926 da da Ýt ti hat çý lar tas fi ye e dil di. Son ra bü rok ra si i çin de da ha alt dü zey de Ýt ti hat çý la rýn tas fi ye si ne gi dil di ve ku rum lar da a yýk la ma lar ya pýl dý dan i ti ba ren dev le tin i çin de mu ha lif bir ses, bir ki þi bý ra kýl ma dý. * Þu da çok ö nem li: 1925 te Þeyh Sa it Ýs ya ný ndan son ra çý ka rý lan Tak rir-i Sü kûn Ka nu nu ve ar ka sýn dan ku ru lan Ýs tik lâl Mah ke me le riy le sa de ce ar ka daþ la rý ný tas fi ye et me di A ta türk. Çok da ha ö nem li si, bu yol la ba sýn da sus tu rul du. Bu ka nun la i da re ye, yar gý ka ra rý ol mak sý zýn der nek, ce mi yet, ga ze te, der gi ka pat ma yet ki si ve ril di. * As lýn da Cum hu ri yet in 29 E kim gü nü i lân e dil me si te sa düf de ðil dir. (So ru: 29 E kim ta ri hi ni ye se çil di?) Bu ta rih ö zel lik le se çil di. O gün, Kâ zým Ka ra be kir Trab zon da, Ra uf Or bay Ýs tan bul da dýr. (...) Cum hu ri yet in i lâ ný 24 sa at lik bir sü reç te o lu yor. Bü tün mu ha lif ler dý þa rý day ken, 360 mil let ve ki lin den sa de ce 158 i Mec lis tey ken, Cum hu ri yet o nay la ný yor. Ve, Cum hu ri yet in i lâ nýy la, M. Ke mal tek a dam ol ma yo lun da çok ö nem li bir a dým a tý yor! * Ben ta rih çi o la rak, 1926 Ýz mir Su i kas tý dâ vâ sýn dan son ra Ga zi Pa þa ya kar þý sarf e dil miþ tek bir mu ha lif ma sum cüm le bi le ha týr la mý yo rum. * En sa mi mî ar ka daþ la rýn dan Fet hi Ok yar a bu par ti yi (Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý ný) kur du ru yor. Kýz kar de þi Mak bu le yi de par ti ye ü ye yaz dý rý yor. As lýn da bu par ti yi kur dur mak la A ta türk çok par ti li si ya sî ha ya tý de ne mi yor. O, mu ha le fe tin gü cü nü an la ma ya ça lý þý yor. Mu ha le fe tin bo yu nu ölç me yi de ni yor. Mu ha le fe tin bo yu nu gör dük ten son ra da par ti yi ka pa tý yor. * (So ru: A ta türk ün Vah det tin le i liþ ki si ney di?) O nu bil mi yo ruz. Yap týk la rý baþ ba þa bir gö rüþ me var. Bu nun tu ta nak la rý bir gün çý kar. Çün kü Vah det tin Dev let Baþ ka ný ol du ðu i çin gö rüþ me si nin i çe ri ði nin bir ye re ya zýl ma sý lâ zým. Þu nu bi li yo ruz. M. Ke mal, Do ku zun cu Or du Mü fet ti þi o la rak res mî gö rev le Sam sun a gi di yor. Giz li git mi yor o ra ya. O ra da ki ra hat sýz lýk la rý kon trol al tý na al ma sý i çin Sam sun a gön de ri li yor. (So ru: M. Ke mal i Mec lis te e leþ ti ren le rin ba þý na ne gel di so nun da?) Tas fi ye ol du lar. Ne ka mu da ne de ba sýn da gö rev a la bil di ler. * Hi lâ fet in kal dý rýl ma sý za ma na bý ra ký la bi lir di. Tan zi mat tan be ri ge len a kýþ so nu cun da za ten et ki siz leþ miþ bir ma kam Hi lâ fet. Üs te lik ha li fe yi de Mec lis se çi yor. Ab dül me cid E fen di yi Mec lis ha li fe seç ti. Çok il ginç tir, oy la na rak se çil di Mec lis te... Dört-beþ a day var dý ve bi ri de oy du. Ýs lâm ta ri hin de ilk kez bir mec lis ha li fe seç ti! O sý ra da Vah det tin de hâ lâ ha li fe üs te lik. Ka çý yor, a ma ha li fe un va ný de vam e di yor, im za sý ný öy le a tý yor. * Da ha son ra nü fus kâ ðý dýn da i se Mus ta fa is mi ni a tý yor ar týk Ke mal A ta türk o lu yor. A ta türk is mi ni de ken di si se çi yor. O na, A ta türk is mi ni Mec lis ver di de nir. Bu tek nik o la rak doð ru dur, a ma Çan ka ya da ki sof ra ya so ya dý Türk a ta sý mý ol sun yok sa A ta türk mü ol sun ö ne ri si ni ken di si ge ti ri yor. A ta türk ol sun di yor lar ve du rum dan va zi fe çý kar tý lýp bu bir ka nun ha li ne ge ti ri li yor. * (So ru: A ta türk öl dü ðün de bü yük bir ser ve te sa hip ti. O ser ve ti na sýl e din di?) Mec lis e sun du ðu bel ge nin e ki ne ba kýl dý ðýn da, ha ki ka ten müt hiþ bir mal var lý ðý nýn ol du ðu gö rü lü yor du, a ma öl dü ðün de bü yük bir ser ve te sa hip de ðil di, çün kü öl me den bir bu çuk yýl ön ce mal var lý ðý ný be le di ye le re, par ti ye ve dev let ü ret me çift lik le ri gi bi ba zý ku rum la ra ba ðýþ la dý. Bu nu bir cum hur baþ ka ný ve as ker ma a þýy la yap ma ya ca ðý çok a çýk. Muh te me len çok çe þit li ba ðýþ lar ve he di ye ler yo luy la gel di bu pa ra. Me se lâ Mil lî Mü ca de le nin ba þýn da pa ra nýn bir kýs mý Hint Müs lü man la rýn dan ge li yor. * (So ru: Ýs met Pa þa i le A ta türk ün i liþ ki si ney di?) Tar týþ ma lý ko nu lar dan bi ri de bu... Ý nö nü 1937 yý lý na dek ký sa bir sü re dý þýn da a ra lýk sýz baþ ba kan lýk yap tý. M. Ke mal le 1937 yý lýn da baþ la ya rak ö le ne dek hiç gö rüþ me di ler de ne o lu yor, bil mi yo ruz. E vet, bir uz ma nýn tes bit le ri böy le. Ýn þa al lah, gün ge lir ve bi lin me yen ta rih i mi zi bi lir hâ le de ge li riz! Diyanetten Afrika buluþmasý DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ev sa hip li ði ni yap tý ðý 2. Af ri ka Ký t'a sý Müs lü man Ül ke ve Top lu luk la rý Di ni Li der ler Zir ve si, 21 Ka sým da Ýs tan bul da baþ la ya cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn dan a lý nan bil gi ye gö re, zir ve ye Af ri ka ký t'a sýn da ki 46 ül ke den a ra la rýn da Ce za yir Ev kaf ve Din Ýþ le ri Ba ka ný Bo u ab dal lah Gho u la mal lah, Su dan Ýr þad ve Ev kaf Ba ka ný Ha lil Ab dul lah Mu ham med A li, So ma li A da let, Ev kaf ve Din Ýþ le ri Ba ka ný Ah med Has san Ga bo be, Tu nus Din Ýþ le ri Ba ka ný La ro us si Mi zo u ri i le Se ne gal Din Ýþ le ri Ba ka ný Ma ma do u Bam ba Ndi a ye nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 125 tem sil ci ka tý la cak. Ýl ki 2006 yý lýn da ya pý lan Af ri ka Ký t'a sý Müs lü man Ül ke ve Top lu luk la rý Di ni Li der ler Zir ve si nin i kin ci si, Dol ma bah çe Sa ra yý nda ki a çý lýþ tö re niy le baþ la ya cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez in baþ kan lý ðý ný ya pa ca ðý Tür ki ye-af ri ka Ý liþ ki le ri ve Af ri ka nýn Bu gü nü baþ lýk lý o tu ru mun ar dýn dan, Af ri ka tem sil ci le ri nin ko nuþ ma la rý na yer ve ri le cek. Ýs tan bul Con rad O tel de ya pý la cak o tu rum lar da, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Meh met E min Ö zaf þar, TÝ KA Baþ ka ný Ser dar Çam, Ýs lâm Me de ni yet le ri Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ah - met Ka vas ýn ko nuþ ma la rý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý Dýþ Ý liþ ki ler Ge nel Mü dü rü Mus ta fa Tut kun un su nu mu da yer a la cak. Zir ve de, 2006 da ki ilk top lan tý nýn ar dýn dan plan la nan Af ri ka Ül ke le rin den Öð ren ci Ge ti ril me si pro je siy le Af ri ka ül ke le rin de dü zen le nen Ve kâ let Yo luy la Kur ban Or ga ni zas yo nu nun ký t'a ça pýn da ge niþ le til me si baþ ta ol mak ü ze re di nî ku rum lar la iþ bir li ði, di nî, ta ri hî ve kül tü rel bað la rýn güç len di ril me si, Kar deþ Þe hir Pro je si nin ge niþ le til me si, Af ri ka da ki di nî ih ti yaç la rýn tesbi ti ve or tak ya yýn po li ti ka sý be lir len me si ko nu la rý e le a lý na cak. Ankara / a a Özarslan, deprem yardýmlarýnýn yerlerine ulaþýp ulaþmadýðý tüm dünyada böyle doðal afet zamanlarýnda özellikle sorgulanan bir konu olduðunu söyledi. FO TOÐ RAF: A A Yardýmlar sorgulanmalý ÞEF FAF LIK DER NE ÐÝ BAÞ KA NI Ö ZARS LAN, YAR DIM YA PAN VE OR GA NÝ ZE E DEN TÜM KA MU VE SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RI NIN YAR DIM LA RA Ý LÝÞ KÝN SÜ RE CÝ VE SO NUÇ LA RI ÞEF FAF BÝR ÞE KÝL DE A ÇIK LA MA LA RI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. ÞEF FAF LIK Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný O ya Ö zars lan, dep rem do la yý sýy la ya pý lan yar dým la rýn yer le ri ne u la þýp u laþ ma dý ðý nýn, tüm dün ya da böy le do ðal a fet za man la rýn da ö zel lik le sor gu la nan bir ko nu ol du ðu nu vur gu la ya rak, O se bep le yar dým ya pan ve or ga ni ze e den tüm ka mu ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn yar dým la ra i liþ kin sü re ci ve so nuç la rý þef faf bir þe kil de a çýk la ma la rý ge rek mek te dir de di. Ö zars lan, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ge çen haf ta lar da Van da ger çek le þen dep rem le rin, yol suz ve u sul süz uy gu la ma la rý zin cir le me o la rak in san ha ya tý na mal o la bi le ce ði nin gös ter ge si ol du ðu nu kay de de rek, Do ða o lay la rý nýn de ðil, in san e liy le ya pý lan ve bir çok a þa ma sýn da yol suz luk, ih mal, de ne tim siz lik gi bi uy gu la ma la rýn ha kim ol du ðu bi na la rýn can al dý ðý gün ler den ge çi yo ruz de di dep rem le rin den son ra mev zu at ta ve uy gu la ma da te mel li ve ka lý cý bir de ði þik lik ya pýl ma dý ðý, ya pý lan kýs mi de ði þik lik ler i çin de et ki li me ka niz ma la rýn kur gu lan ma dý ðý nýn, Van dep re mi do la yý sýy la ve bir çok in sa nýn ca ný pa ha sý na or ta ya çýk tý ðý ný an la tan Ö zars lan, Van da 9 Ka sým da mey da na ge len i kin ci dep re min ne re dey se dep rem de ne ti mi nin bi le de ne ti mi nin ya pýl ma sý ge rek ti ði ni, yet ki ve or ga ni zas yon boþ lu ðu nun ka o sa ve göz gö re gö re in san la rý ö lü me gö tür dü ðü nü gös ter di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / a a Shell i le iþ bir li ði si ya sî çý kýþ de ðil E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Shell i le ya pý la cak iþ bir li ði nin si ya sî bir çý kýþ gi bi yo rum lan ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le di Yýl dýz, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýn gi liz e ner ji þir ke ti Shell i le Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý nýn (TPA O), ka ra a lan la rýn da ve de niz de pet rol ve do ðal gaz a ra ma sý ko nu sun da ki iþ bir li ði nin de tay la rý nýn ö nü müz de ki haf ta net le þe ce ði ni i fa de et ti. Ba kan Yýl dýz, Bu, Tür ki ye nin gü ve ni lir li ði ni vur gu la yan, Ka ra de niz den son ra Ak de niz de yo ðun la þa ca ðý mý zý o yol ha ri ta sý ný des tek le yen ö nem li bir çý kýþ týr. Yal nýz ca si ya sî o la rak yo rum lan ma ma sý lâ zým. Si ya sî bir çý kýþ gi bi yo rum lan ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ka na a tin de yim. Bu, ay ný za man da Tür ki ye nin pet rol a ra may la il gi li ka rar lý lý ðý nýn gös ter ge si dir de di. Ýstanbul / a a DENETÝM MEVZUATI YENÝDEN DÜZENLENMELÝ Ö ZARS LAN, tüm bu sü re cin þef faf lýk, a çýk lýk, dü rüst lük ve he sap ve re bi lir lik il ke le ri nin ha - ya ti ö nem de ol du ðu nu ve a ci len uy gu la ma ya ge çi ril me si ge rek ti ði ni ha týr lat tý ðý ný be lir te rek, þöy le de vam et ti: Þef faf lýk Der ne ði o la rak tüm il gi li le re a þa ðý da ki çað rý la rý ya pý yo ruz; U - sul süz ya pý lan bi na la rýn ruh sat lan dýr ma ve de ne tim sü re ci nin na sýl iþ le di ði bu ko nu ya i - liþ kin en ö nem li so ru yu o luþ tur mak ta dýr. Ya pý de ne ti mi nin ha ya ta geç me di ði yer ler de yet - ki li ku rum o lan be le di ye le rin ruh sat ve de net - le me sü re ci nin ya kýn dan in ce len me si þart týr. Ya pý de ne ti mi sü re cin de i se ce va bý ve ril me si ge re ken ö nem li so ru lar a ra sýn da, bir çok i lin ya kýn za ma na ka dar kap sam dý þý bý ra kýl ma sý, Van gi bi dep rem böl ge si il le rin bi le ya pý de ne - ti mi ne 1 O cak 2011 ta ri hin de geç me si, ya pý de ne ti mi mev zu a týn da is tis mar ve u sul süz - lü ðe a çýk ka pý bý ra ka cak þe kil de dü zen le me ler ya pýl ma sý gi bi hu sus lar bu lun mak ta dýr. De - ne tim mev zu a tý nýn ye ni den ve u sul süz lü ðe ge çit ver me ye cek bir þe kil de dü zen le ne rek, sað lýk lý, et kin ve ge niþ kap sam lý o la rak bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek mek te dir. Si ya - si ler den ye rel yö ne ti ci le re, il gi li o da la ra ka yýt lý mi mar ve mü hen dis ler den mü te ah hit le re, ka mu de ne tim e le man la rýn dan ya pý de ne tim fir ma la rý na ka dar gi den u zun bir so rum lu luk zin ci ri bu lun mak ta dýr. So rum lu la rýn ya sa lar - da ki boþ luk la rý, si ya si ya da bü rok ra tik do ku - nul maz lýk lar ya da yar gý nýn ya vaþ iþ le yi þi gi bi ko nu lar ge rek çe gös te ri le rek he sap ver me - me le ri ha lin de, bu a cý la rý tek rar tek rar ya þa ya - ca ðý mýz bel li dir. Ce za la rýn çok lu ðu de ðil, ke sin ve uy gu la na bi lir ol ma sý nýn ön le yi ci et ki ta þý dý - ðý u nu tul ma ma lý dýr. Ül ke miz de 1999 yý lýn da ki dep rem do la yý sýy la çý ka rý lan ve bi la ha re ka lý cý ha le ge ti ri len ö zel tü ke tim ver gi si a dý al týn da top la nan 46 i la 48 mil yar li ra a ra sýn da ol du ðu i fa de e di len pa ra nýn ne den dep re min yý ký cý et ki si ni ön le yi ci de ðil de dub le yol lar gi bi baþ - ka kay nak la ra ak ta rýl mýþ ol du ðu a çýk lan ma lý - dýr. Sü reç þef faf lýk ve he sap ve re bi lir li ðe muh - taç týr. Dep rem do la yý sýy la ya pý lan yar dým la rýn yer le ri ne u la þýp u laþ ma dý ðý tüm dün ya da böy le do ðal a fet zaman la rýn da ö zel lik le sor - gu la nan bir ko nu dur. O se bep le yar dým ya pan ve or ga ni ze e den tüm ka mu ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn yar dým la ra i liþ kin sü re ci ve so - nuç la rý þef faf bir þe kil de a çýk la ma la rý ge rek - mek te dir. Bu a cý tec rü be ler den son ra ka çak ve ruh sat sýz ya pý la ra göz yu mul ma ya ca ðý ve bu þe kil de ki tüm ya pý la rýn yý ký la rak oy kay gý - sý güt me den u su lü ne uy gun ya pý laþ ma sað - la na ca ðý þek lin de ki a çýk la ma lar o lum lu ol sa da, sü re cin Ka mu Ý ha le Ka nu nu kap sa mý dý - þýn da bý ra kýl ma dan, a çýk, þef faf ve de net le - ne bi lir bir þe kil de yü rü tül me si, ye rel hal kýn ka tý lý mýy la de mok ra tik te a mül le re uy gun ya - pýl ma sý ha ya ti ö nem ta þý mak ta dýr. GÜNDOÐDU TÝYATRO OYUNUNA DÂ VET "Herkesin uykuya daldýðý bir geceydi O, uyandý.. Gün gece yarýsý doðdu Doðuþu bu kez farklý oldu, ama.. Hep aydýnlýktý Ve... Yer: Mevlânâ Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Tarih: 20 Kasým 2011 Saat: 13:30 Organizasyon: Ýzmir Gündoðdu Tiyatro Ekibi-Yeni Asya Konya Temsilciliði Ýrtibat Telefon: 0(332) Not: Hanýmlara Mahsustur. Öð ret me ne di nî ki tap bu lun dur ma ce za sý nan TAL YA Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün, da ha ön ce ders le re pe ruk la gir di ði ge rek çe siy le ký na ma ce za sý ver di ði a na o ku lu öð ret me ni ni, bu se fer de sý nýf ki tap lý ðýn da di nî muhtevalý ki tap bu lun dur du ðu id di a sý ce za lan dýr dý ðý be lir til di. U ya rý ce za sý na ge rek çe o la rak gös te ri len ev ra kýn da sah te ol du ðu ö ne sü rül dü. Al tý no va Ýl köð re tim O ku lu nun es ki a na o ku lu öð ret me ni Mü nev ver Me lek I þýk hak kýn da, ders le re pe ruk la gir di ði id di a sýy la An tal ya Mil lî E ði tim Mü dü rü nün o lu ruy la so ruþ tur ma a çýl dý. So ruþ tur ma so nun da 17 Tem muz 2011 ta ri hin de ký na ma ce za sý ve ri len a na o ku lu öð ret me ni I þýk, bu se fer de sý nýf ki tap lý ðýn da di nî muhtevalý ya yýn bu lun dur du ðu ge rek çe siy le u ya rý ce za sý na ma ruz kal dý. Ge çir di ði so ruþ tur ma la rýn ar dýn dan Meh met A kif Ýl köð re tim O ku lu na ge çi ci gö rev le a ta nan Mü nev ver Me lek I þýk, hak kýn da ki id di a yý ka bul et me di. Sý ný fýn da di nî muhtevalý ya yýn bu lun dur du ðu id di a sýy la 9 Ey lül 2010 ta ri hin de tu tu lan tu ta nak ta öð ret me nin, Muþ tu ya yýn la rý na a it Pa muk De de ve Þe ker Ni ne, A rý Bal Bul ad lý ki tap la rý bu lun dur du ðu kay de dil di. Mü nev ver I þýk, so ruþ tur ma kap sa mýn da ver di ði i fa de de id di a la rý red det ti. A na o ku lu öð ret me ni, i fa de sin de if ti ra ya uð ra dý ðý ný be lirt ti. I þýk, sý ný fýn da bu lun du ðu id di a e di len ki tap la rýn ken di si ne a it ol ma dý ðý ný, is te nir se ki tap la rý nýn in ce le ne bi le ce ði ni kay det ti. An cak bu na rað men ki tap la rý in ce le mek i çin kim se gö rev len di ril me di. Mü nev ver Öð ret me nin sý ný fýn da di nî muhtevalý ki tap bu lun dur du ðu id di a sýy la il gi li tu tu lan tu ta na ðýn ta ri hi de dik kat çe ki ci bu lun du. Tu ta nak ta ri hi nin 2010 nun Ra ma zan Bay ra mý nýn ilk gü nü o lan 9 Ey lül 2010 gü nü ol du ðu i le ri sü rül dü. Mü nev ver I þýk ýn sý ný fýn da bu lun du ðu id di a e di len ki tap la rýn i se o ri ji nal ol ma dý ðý, in ter net ten te min e di len ki tap ka pak la rý nýn fo to ko pi le ri ol du ðu ö ne sü rül dü. Ýs tan bul / cihan Sü per be yin ler Tür ki ye ye geri dö nü yor ntürk Ha va cý lýk ve U zay Sa na yii A.Þ. (TU SAÞ), yurt dý þýn da ki seç kin Türk mü hen dis le ri nin, Tür ki ye ye dö ne rek mil lî im kân lar la ü re ti le cek sa vaþ u ça ðý, he li kop ter ve uy du pro je le rin de gö rev al ma la rý a ma cýy la, Ter si ne Be yin Gö çü Pro je si ni baþ lat tý. Ö zel lik le ha va cý lýk sek tör le rin de ça lýþ mýþ ve ya ça lý þan ka li fi ye mü hen dis le re web si te si a ra cý lý ðýy la çað rý da bu lu nan TU SAÞ a, 1 ay i çin de baþ ta ABD ol mak ü ze re Al man ya, Ýn gil te re, Ka na da ve Fran sa nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da ül ke den 100 ü aþ kýn mü hen dis baþ vu ru yap tý. Bun la rýn i çin den uy gun ni te lik te o lan 20 mü hen dis i le gö rüþ me le re baþ lan dý. TU SAÞ yet ki li le ri, mil lî im kân lar la ge liþ ti ri le cek Jet E ði tim ve Jet Mu ha rip U ça ðý (TX/FX), Ha fif Sý nýf Öz gün He li kop ter ve Uy du Mon taj, Test ve En teg ras yon Te si si gi bi Tür ki ye ta ri hi nin gel miþ geç miþ en ö nem li pro je le ri nin ha ya ta ge çi ril me si i çin ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, bu pro je ler de ni te lik li ve de ne yim li mü hen dis le re ih ti yaç du yul du ðu nu be lirt ti. Tür ki ye nin en bü yük sa vun ma sa na yi pro je le rin de ka li fi ye iþ gü cü ne ih ti yaç du yul du ðu nu be lir ten TU SAÞ yet ki li le ri, be yin gö çü nün o lum suz et ki le ri nin bu pro je le rin Ar-Ge fa a li yet le rin de da ha yo ðun his se dil me ye baþ lan dý ðý ný kay det ti. An ka ra / a a Din çer: Öð ret men a ta ma sýn da KPSS ye ter siz nmýllî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Öð ret men a da yý nýn mes le ðe a tan ma sýn da sa de ce KPSS pu a ný nýn e sas a lýn ma sý, öð ren ci le rin mes le ki ye ter li li ði ni be lir le mek te ye ter siz kal mak ta dýr de di. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Öð ret men Ye tiþ tir me ve Ge liþ tir me Ge nel Mü dür lü ðün ce, öð ret men lik mes le ði nin bü tün bo yut la rýy la ma sa ya ya tý rýl ma sý a ma cýy la An tal ya nýn Se rik il çe si ne bað lý Be lek bel de sin de dü zen le nen U lu sal Öð ret men Stra te ji si Ça lýþ ta yý nda ko nu þan Ba kan Din çer, Tür ki ye nin on yýl lar bo yun ca e ði ti min alt ya pý sý na i liþ kin so run la ra o dak lan ma sý ne de niy le, ni te li ðe i liþ kin so run la rýn ön ce lik ler sý ra la ma sýn da hep alt sý ra lar da kal dý ðý ný söy le di. Din çer þun la rý söy le di: Öð ret men a da yý nýn mes le ðe a tan ma sýn da sa de ce KPSS pu a ný nýn e sas a lýn ma sý, öð ren ci le rin mes le ki ye ter li li ði ni be lir le mek te ye ter siz kal mak ta dýr. Me zun o lup a tan ma yý bek le yen ve ha len yük se köð re ni mi ne de vam et mek te o lan öð ret men a day la rý nýn a lan la rý i le e ði tim sis te mi mi zin ih ti ya cý o lan öð ret men lik a lan la rý bir bi riy le ör tüþ me mek te dir. Bu du rum öð ret men ih ti ya cý a çý sýn dan bir in san kay nak la rý plan la ma sý nýn ya pýl ma ma sý nýn so nu cu dur. Ye ni prog ram la rýn mer kez den u zak laþ týk ça çok az öð ret men ta ra fýn dan uy gu lan dý ðý, bil gi i le ti þim tek no lo ji le ri ni kul lan ma ko nu sun da öð ret men le rin ken di le ri ni ye ter siz his set tik le ri gö rül mek te dir. Yük se köð re tim Ku ru lu (YÖK) Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ýn da ka týl dý ðý ça lýþ tay, ya rýn so na e re cek. An talya / a a

9 Y HA BER 9 CHP de Dersim çatlaðý büyüyor CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün Der sim Kat li â mý i le il gil par ti sin den ken di si ne sa vun ma is te yen bir ya zý gel me di ði ni söy le di. CHP Grup Baþ kan ve kil le ri, Ay gün i le il gi li bil di ri ya yýn la yan mil let ve kil le ri ni ta ki be al dý ðý ný a çýk la dý. Bi a net in ha be ri ne gö re, CHP li 12 mil let ve ki li, Ay gün ün, 10 Ka sým da Za man ga ze te sin de ya yýn la nan Der sim kat li â mý nýn so rum lu su dev let ve CHP dir baþ lýk lý rö por taj se be biy le bil di ri ya yýn la ya rak, Ge nel Mer kez den a çýk la ma bek le dik le ri ni, 16 Ka sým gü nü Mec lis te yap týk la rý ba sýn a çýk la ma sýn da i fa de et miþ ti. Sam sun Mil let ve ki li Ha luk Koç un o ku du ðu 3 say fa lýk bil di ri de þöy le den miþ ti: A ta türk ü ve A ta türk çü lü ðü a ra sýn da ki don du rul muþ bir za man di li mi ne hap se de rek, o ta rih te ki dün ya ko þul la rýn dan so yut la yýp ki mi kez ha ka re te va ra rak in saf sýz ca e leþ ti ren ler ker va ný na, CHP den, i çi miz den bi ri le ri nin de A rýnç: De mi rel i le ay ný yo lu ta kip et me dim nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, si ya sî ha ya tý nýn hiç bir ka re sin de 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel i le ay ný si ya sî yo lu ta kip et me di ði ni söy le di. Sü ley man De mi rel Ü ni ver si te si nin (SDÜ) a ka de mik yýl a çý lýþ tö re nin de ilk der si ve ren Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, ü ni ver si te ye is mi ni ve ren ve her yýl a çý lý þý na ge len 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel in bu yýl tö re ne ka týl ma ma sýy la il gi li ga ze te ci le rin me rak lan dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Bu be nim so ru num de ðil. Sa yýn Sü ley man De mi rel de gel miþ ol say dý, ben ken di si ni zevk le din ler, e lim den ge len tüm say gý yý gös te rir dim. Si ya sî ha ya tý mýn hiç bir ka re sin de ken di siy le ay ný si ya sî yo lu ta kip et me dim. A ma bir dev let a da mý, si ya set çi o la rak ona o la ða nüs tü say gý gös ter mek de be nim gö re vim dir. Bu ra da bu lu na bil sey di, ken di si ders ve re cek se ben o nu din ler dim, ben ko nuþ ma ya pa cak sam o da her hal de ne za ket le lüt fe dip bi zi din ler ler di. Me rak e di le cek bir ko nu yok. Ham dol sun ken di le ri 87 ya þýn da, Al lah ha yýr lý u zun ö mür ler ver sin. Sað lýk ve a fi yet ler di le ye lim. Ken di le ri ne hem ü ni ver si te miz o la rak, hem þah sým o la rak, hem Is par ta lý lar o la rak se lâm ve say gý la rý mý zý al kýþ la rý mýz la su na lým. Is par ta / a a Be del li a çýk la ma sý Sa lý gü nü nakp Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, 22 Ka sým Sa lý gü nü dü zen le ne cek grup top lan tý sýn da be del li as ker lik le il gi li a çýk la ma lar da bu lu na bi le ce ði ni bil dir di. E li taþ, TBMM de ga ze te ci le rin, be del li as ker li ðe i liþ kin so ru la rý ný ce vap lar ken, þun la rý söy le di: Ö nü müz de ki haf ta muh te me len bu i þin son nok ta sý ko nu la cak. Ha yýr lý, u ður lu ol ma sý ný di li yo rum. Ö nü müz de ki haf ta muh te me len Sa lý gü nü gün de me ge le bi lir. Ta sa rý ha li ne gel dik ten son ra TBMM ye gön de rir ler. TBMM ken di tak vi mi doð rul tu sun da bu nu de ðer len di rir. Si ya sî par ti gu rup la rý nýn bu ko nu ya o lum lu yak la þým la rý nýn var ol du ðu nu bi li yo rum, a ma CHP ko nu sun da ka na a tim tam net de ðil. Çün kü grup baþ kan ve ki li nin bi ri ha yýr di yor. Ge nel Baþ kan des tek li yo ruz di yor. Hat ta ka nun tek lif le ri var. Þu an da CHP nin söz cü sü nün kim ol du ðu ka rý þýk, a ma Ge nel Baþ kan ýn söy le di ði ne i ti mat et mek ge re ki yor. An ka ra / a a Az ra be bek kim li ði ne ka vuþ tu nvan IN Er ciþ il çe sin de 14 gün lük ken en kaz al týn dan an ne si ve ba ba an ne si i le bir lik te sað çý ka rý lan Az ra be bek, nü fus cüz da ný na ka vuþ tu. Az ra be be ðin de de si Ah met Ka ra du man, Si vas Nü fus Mü dür lü ðü ne gi de rek to ru nu Az ra be be ðin kim li ði ni çý kar dý. Be be ðin nü fus cüz da nýn da, an ne si Se mi ha, dep rem de ö len ba ba sý Si nan Ka ra du man ýn ad la rý nýn ya ný sý ra do ðum ta ri hi o la rak , do ðum ye ri nin i se Er ciþ yaz dý ðý gö rül dü. Dep rem den ya ra lý kur tu lan de de Ka ra du man, to ru nu Az ra nýn nü fus cüz da ný ný ön cek gün çý kar dý ðý ný be lir te rek, do ðum ye ri ni ö zel lik le Er ciþ o la rak yaz dýr dý ðý ný söy le di. De de Ka ra du man, Ö zel lik le bu o lay dan son ra do ðum ye ri ne Er ciþ i yaz dýr dýk. Çün kü ger çek ten o ra da doð du, bu o la yý da o ra da ya þa dý. Kim li ðin de de bel li ol sun is te dik. Ýn þal lah ha yýr lý bir ev lat o lur. Ben da ha ön ce de söy le dim. Oð lu mu zun bi ze bý rak tý ðý en bü yük mi ras ve te sel li. Al lah o nu ha yýr lý bir ev lat na sip e der, sað lýk lý hu zur i çin de bü yüt mek na sip e der. Bi ze de o gün le ri gör me yi na sip e der in þal lah. Tek di le ðim, e me ðim bu. O na ar týk gö zü müz gi bi ba ka ca ðýz de di. Si vas / a a ka týl dý ðý ný gör dük. CHP or gan la rý ný bu ko nu da ta výr koy ma ya ve ge re ði ni yap ma ya da vet e di yo ruz. Sa yýn Ge nel Baþ kan ve CHP yet ki li or gan la rý nýn bu ge liþ me ler kar þý sýn da ki sus kun lu ðu nu ka bul e di le mez. Ses siz lik ve tep ki siz li ðin do lay lý yol dan söy le nen le ri o nay la mak MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Bi zim de ði þim ve dö nü þüm i çin AB ye ih ti ya cý mýz var, AB nin de e mi nim bi zim di na miz mi mi ze ih ti ya cý var de di. Þim þek, Tür ki ye Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo nu (TUS KON) i le Av ru pa Po li ti ka Mer ke zi nin dü zen le di ði Tür ki ye- AB: Or tak Çý kar la rýn Ye ni den De ðer len di ril me si top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ken di si ne AB i le il gi li o la rak, AB çok cid dî bir e ko no mik bu na lým i le kar þý kar þý ya. Siz hâ lâ AB ye gir mek i çin ýs rar lý sý nýz de ni le rek so ru lar gel di ði ni söy le di. Þim þek, Tür ki ye nin AB ye cid dî ih ti ya cý bu lun du ðu nu ve AB nin çok bü yük bir ba þa rý hi kâ ye si ol du ðu nu i fa de e de rek, AB, Or ta Av ru pa ül ke le ri i çin, de ði þim ve dö nü þüm i çin çok ö nem li bir mo tor gö re vi ni gör dü de di. Son 10 yý la ba kýl dý ðýn da Tür ki ye de ki de ði þim ve dö nü þü mün bir kýs mý nýn bu du rum dan kay nak lan dý ðý ný be lir ten Þim þek, þöy le de vam et ti: O nun i çin biz AB ye mü te þek ki riz. Bi zim de ði þim ve dö nü þüm i çin AB ye ih ti ya cý mýz var, AB nin de e mi nim bi zim di na miz mi mi ze ih ti ya cý var. E mi nim bu ko nu lar ko nu þu la cak týr. Ba na en çok so ru lan bir di ðer so ru; AB de, ö zel lik le av ro böl ge sin de ba zý ül ke - an la mý na çe ki le bi le ce ði u nu tul ma ma lý dýr. Bu nun ü ze ri ne CHP Mer kez Yö ne tim Ku ru lu, Ay gün den sa vun ma is te me ka ra rý al dý. An cak, Ay gün, yap tý ðý a çýk la ma da, Ge nel Mer kez den sa vun ma sý nýn is te nil di ði ne da ir bir ya zý nýn he nüz ken di si ne gel me di ði ni söy - ler de, þu an da ka mu borç so ru nu var. Bu kri ze kar þý Tür ki ye nin bir B pla ný var mý? þek lin de... Ha ki ka ten Tür ki ye nin ih ra ca tý nýn ya rý sý, ge len tu rist le rin yüz de 60 ý, ya ban cý, kü re sel doð ru dan ya tý rým la rýn yüz de 80 i AB kay nak lý. Do la yý sýy la bi zim AB i le e ko no mik an lam da çok güç lü bir en teg ras yo nu muz söz ko nu su. Pe ki B pla ný var mý? Ta biî ki her za man i çin B plan la rý var. Ön ce lik le biz þu nu ü mit e di yo ruz; AB ba zý ül ke ler de var o lan sý kýn tý la rý o ray la sý nýr lý tut mak i çin bel ki bu yan gý na kar þý du var lar ör me si ge re ki yor. Bu ko nu da bir ça ba var. Ta biî ki ü mit e di yo ruz ki bu ça ba lar ba þa rý lý o lur. A ma ol maz sa da ki ben o la ca ðý na i na ný yo rum, biz çok ih ti yat lý bir or ta va de li e ko no mik prog ram or ta ya koy duk ve ma lî di sip li ni de vam et ti ri yo ruz. Son bir kaç yýl dýr kri ze rað men, kriz son ra sýn da, hem büt çe a çýk la rý ný, hem ka mu bor cu nu Mil lî Ge li re o ran la a þa ðý ya doð ru bir trend de tut tuk. Ni ye bu nu yap týk? Ma lî an lam da, bir ma nev ra a la ný o luþ tu ru yo ruz. Çün kü kö tü ye gi der se bi zim en a zýn dan bir ha re ket a la ný mýz o luþ sun di ye... Do la yý sýy la ma lî den ge le ri miz, büt çe den ge le ri miz, Leh man kri zi ön ce sin den da ha i yi bir ko num da. Ýs tan bul / a a Ý RAN Mec li si Mil lî Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Baþ ka ný A la ad din Bu ru cer di, A tom bom ba sý ol ma yan bir Or ta do ðu yu des tek li yo ruz de di. Ý ran Mec li si Mil lî Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo nu Baþ ka ný A la ad din Bu ru cer di ve be ra be rin de ki he yet, TBMM Mil lî Sa vun ma Ko mis yo nu Baþ ka ný O ðuz Ka ðan Kök sal i le gö rüþ tü. Kök sal, gö rüþ me de yap tý ðý ko nuþ ma da, in san lýk su çu o lan te rör le mü ca de le de i ki ül ke nin bir bi ri ni des tek le me si ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. Bu ru cer di de Ý ran Hü kü me ti nin bü tün a lan lar da Tür ki ye i le iþ bir li ði i çi ne gir me si ni des tek le dik le ri ni söy le di. Te rör den, hem Ý ran hem de Tür ki ye nin a cý çek ti ði ni be lir ten Bu ru cer di, PKK si zin i çin PJAK da bi zim i çin cid dî bir le di. CHP Grup Baþ kan ve kil le ri, Ay gün i le il gi li bil di ri ya yýn la yan mil let ve kil le ri ni ta ki be al dý ðý ný a çýk la dý. Mec lis Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, ko nuy la il gi li yö ne ti min top la na ca ðý ný be lir te rek, Ba sýn a çýk la ma sý yap mak grup baþ kan ve kil le rin den i zin al ma yý ge rek ti rir. Ar ka daþ la rý mýz i zin siz a çýk la ma yap týk la rý i çin o nu de ðer len di re ce ðiz de di. A Ý LE Ý ÇÝ SO RUN DUR CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Her si ya si par ti de ol du ðu gi bi CHP de de fark lý dü þün ce ler o la bi lir, bu a i le i çi bir so run dur. Sa yýn ge nel baþ ka ný mý zýn da bu doð rul tu da ol du ðu nu bi li yo rum, o a çý dan bi zim iç so run la rý mý zý ka mu o yu ö nün de tar týþ mak ne bi ze ya ký þýr, ne de mil let ve ki li ar ka daþ la rý mý za ya ký þýr de di. Ýs tan bul Tür ki ye nin AB'ye ih ti ya cý var MALÝYE BAKANI MEHMET ÞÝMÞEK, TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞÝM VE DÖNÜÞÜM ÝÇÝN AB'YE, AB'NÝN DE TÜRKÝYE'NÝN DÝNAMÝZMÝNE ÝHTÝYAÇ DUYDUÐUNU BELÝRTTÝ. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, son 10 yýla bakýldýðýnda Türkiye'deki deðiþim ve dönüþümün bir kýsmýnýn bu durumdan kaynaklandýðýný söyledi. Demokrasi, terörün panzehiri BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, demokrasinin, terörün ilacý panzehiri olduðunu söyledi. Baþbakan Erdoðan, Bitlis te katýldýðý açýlýþ töreninde, bu bölgede özgürlükler yaygýnlaþtýkça, demokratik standartlar yükseldikçe, inkar, ret ve asimilasyon politikalarý ortadan kaldýrýldýkça, terör örgütü ve uzantýlarýnýn, kendi inkar, ret ve faþizm sistemlerini tesis etme gayretine girdiklerini söyledi. 9 yýl öncesine kadar faili meçhulleri dillerinden düþürmeyenlerin, bugün terör örgütünün infazlarýný görmezden geldiklerini dikkat edilmesini isteyen Erdoðan, þunlarý söyledi: Bizim, 9 yýldýr yaptýðýmýz yatýrýmlarý, gerçekleþtirdiðimiz reformlarý, bir dayatmanýn ve tehdidin sonucu olarak lanse etmeye çalýþanlar, açýkça söylüyorum yalan söylüyorlar ve aslýnda kendi kirli emellerini örtmeye çalýþýyorlar. Neymiþ? Terör örgütünün saldýrýlarý Hükümeti bu bölgeyle ilgilenmeye zorlamýþ. Bu, yalandýr, alçakça bir iftiradýr ve mesnedi olmayan bir kara kampanyadýr. Benim bu bölgedeki tüm kardeþlerim, terör örgütü ve onun uzantýlarýnýn bu faþizan baskýlarýný lütfen artýk görsün. Nitekim görüyor da. Evladý ölen anne babalar, esnaf, sanatçýlar, iþ adamlarý, sivil toplum örgütleri artýk cesaretle çýkýp, Yeter artýk diyorlar. Ben her fýrsatta ifade ediyorum: Demokrasi, terörün ilacýdýr, panzehiridir. Demokratik standartlar yükseldikçe, yatýrýmlar arttýkça, geçmiþin hatalarý telafi edildikçe, benim bu bölgedeki kardeþim de gerçeði görüyor ve teröre sýrtýný dönüyor, lanet okuyor. Ýnþallah bu süreç bu þekilde devam edecek. Ýnþallah, terör örgütünün elinde, bir tek dahi istismar aracý kalmayacak. Bitlis / aa ÇAÐLAYAN: VÝZE" ÝNSAN HAKLARI ÝHLÂLÝDÝR E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, kon fe ran sýn ön ce ki gün kü ga la ye me ðin de yap tý ðý ko nuþ ma da, AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sýn dan So rum lu Ü ye si Ste fan Fü le nin, vi ze ko nu sun da ko lay lýk gös te ri le ce ði ni söy le di ði ni ha týr la ta rak, þun la rý kay det ti: Ben þu nu söy lü yo rum; Av ru pa nýn bir çok ül ke si nin yo ðun ba kým ça dý rýn da ol du ðu bir or tam da dün ya nýn e ko no mik bü yü me þam pi yo nu o lan bir ül ke nin iþ a dam la rý na vi ze yi ha fif let me yin, vi ze yi ta ma men kal dý rýn, biz bu nu is ti yo ruz. AB ü ye si ül ke le rin iþ a dam la rý na sýl e li ni ko lu nu sal la ya rak be nim ül ke me ge li yor sa, is te di ði za man ge lip is te di ði za man gi di yor sa, bu gün AB i le tam ü ye lik an laþ ma sý yap mýþ tek ör nek o lan, bu gün kü ya pý sýy la Av ru pa ya yük kat ma ya de ðil, Av ru pa nýn yü kü nü al ma ya ge len bir ül ke nin iþ a dam la rý na vi ze uy gu la mak ba na gö re in san hak la rý ih lâ li dir. FÜLE: VÝZE KOLAYLAÞTIRILMALI AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sýn dan So rum lu Ü ye si Fü le i se Ü ye dev let le rin ký sa va de li ted bir le ri uy gu la ma sý ve vi ze sü re ci nin ko lay laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Ýþ dün ya sý nýn vi zey le il gi li sa býr sýz ol du ðu nu bi li yo rum de di. A tom suz Or ta do ðu istiyoruz so run ve bu so ru na kar þý cid dî bir mü ca de le ve ril me si ge re ki yor de di. Bir bom ba nýn bu lun ma sý nýn bi le dün ya ba rý þý i çin cid dî bir teh dit ol du ðu nu be lir ten Bu ru cer di, Si yo niz min e lin de ki 200 a tom bom ba sý ný ba rýþ i çin teh li ke gö rü yo ruz. A tom bom ba sý ol ma yan bir Or ta do ðu yu des tek li yo ruz. Tür ki ye nin fik ri nin de bu yön de ol ma sý ný u mu yo ruz di ye ko nuþ tu. Fü ze Kal ka ný Pro je si kap sa mýn da NA TO ra dar la rý nýn Tür ki ye ye ko nuþ lan dý rýl mak is ten di ði ni, ABD nin ken di çý kar la rý ný ta kip et ti ði ni an la tan Bu ru cer di, Biz ce, böl ge de ki ül ke le rin ya pa ca ðý iþ bir li ði, gü ven li ðin sað lan ma sý i çin ye ter li. A me ri ka nýn böl ge ül ke le rin de bu lun ma sý nýn gü ven li ði sað la ma dý ðý gö rül müþ tür a çýk la ma sýn da bu lun du. An ka ra / a a mka ni as ya.com.tr Ye ni a na ya sa ya kat ký nýz ol sun Klâ sik söz dür, bun ca sý kýn tý ya rað men ha yat de vam e di yor Van da ki dep rem son ra sýn da in san lar don ma mak i çin ha yat mü ca de le si ve rir ken, di ðer yan dan ya ra lar sa rýl ma ya ça lý þý lýr ken, bir yan dan da ül ke nin ö nün de ki so run la rý da ko nuþ mak ge re ki yor. Bu so run la rýn ba þýn da ül ke nin bir an ön ce 1982 A na ya sa sýn dan kur tul ma sý ge li yor. Gün de mi miz de a na ya sa ko nu su ge ri plân da kal sa da her þe ye rað men Tür ki ye nin 1982 dar be a na ya sa sýn dan kur tul ma sý i çin ça lýþ ma la ra hýz ve ril me si el zem dir. Mec lis te Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da o luþ tu ru lan A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Mec lis te gru bu bu lu nan dört par ti den ü çer mil let ve ki lin den o lu þan TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu geç ti ði miz gün ler de iz le ye ce ði yol ha ri ta sý ný be lir le miþ ti. Bu na gö re haf ta da en az i ki de fa top la na cak. Ko mis yon bü tün ça lýþ ma la rý ný tu ta nak al tý na a lý yor, a ma ça lýþ ma lar bi te ne ka dar bu tu ta nak lar a çýk la na ma ya cak. Ko mis yon ça lýþ ma sý ný 2012 yý lý so nu na ka dar ta mam la ma yý he def li yor. Dört a þa ma dan o lu þa cak ça lýþ ma la rýn he nüz bi rin ci a þa ma sýn da yýz. Ya ni, ka tý lým, ve ri top la ma ve de ðer len dir me ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Mec lis baþ ka ný Çi çek, bir yan dan STK tem sil ci le ri i le gö rü þür ken bir yan dan da ko mis yo nun ü ye le ri de ði þik top lan tý la ra ka tý lýp ve ri top lu yor lar. Çi çek, ga ze te le rin ge nel ya yýn yö net men le ri i le Ýs tan bul da yap tý ðý top lan tý dan son ra va kýf ve rad yo ka nal la rý na ya zý gön de re rek ye ni a na ya sa i çin kat ký is te di. Haf ta i çin de de Mec lis te par la men to mu ha bir le ri i le top lan tý dü zen le ye rek bu ko nu da ki gö rüþ le ri ni a çýk la dý. Çi çek in si vil top lum ku ru luþ la rý, Mec lis te tem sil e dil me yen si ya sî par ti ler, yük sek yar gý or gan la rý, sen di ka lar, bir lik ler, ü ni ver si te ler, ye rel ga ze te ve te le viz yon lar dan son ra 4 bin 573 va kýf ve 703 rad yo ka na lý na ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne ka tý lým la rý na i liþ kin me saj gön der me si bu a þa ma da ö nem li. Bu me sa jý a lan la rýn da sta tü ko cu a na ya sa dan kur tul mak i çin ça lýþ ma ya pýp en ký sa za man da ge ri dön me le ri de ö nem arz e di yor. * * * Bu a þa ma da dik kat çek mek is te di ði miz bir hu sus var. Mec lis te son gün ler de par ti ler a ra sýn da ya þa nan ger gin lik ler ve se çim ön ce si ya þa nan ku tup laþ tý rý cý ve ay rýþ tý rý cý üs lû bun a na ya sa ça lýþ ma la rý ný da sek te ye uð rat ma sý teh li ke si i le kar þý kar þý ya yýz. Ö zel lik le baþ ba kan Er do ðan ýn BDP ye yö ne lik Dað dan e mir a lýp Mec lis ten çe kil me yi dü þü nen ler kal sa lar ne o lur, çe kil se ler ne o lur? On lar ol ma sa da Mec lis ça lýþ ma ya de vam e der sö zü nü bu çer çe ve de dü þün mek lâ zým. Bu gün BDP, ya rýn CHP, baþ ka bir gün i se MHP ye böy le çý kýþ lar ya par sa tek ba þý na ka lýr ve ye ni a na ya sa baþ ka bir ba ha ra ka la cak týr. Par ti le rin el bet te ken di par ti po li ti ka la rý o la cak týr. Ta biî bu nu söy ler ken de, BDP nin te rör ve te rö rist ler ko nu sun da ki dav ra nýþ la rý ný da tas vip et mek müm kün de ðil. Bu na rað men dik kat li bir üs lûp kul lan mak ge re kir ve Mec lis e gir miþ bir par ti yi mec lis dý þý na i te cek po li ti ka la ra da mey dan ve ril me me li dir. KO MÝS YO NA KAT KI Va tan daþ la rýn da ye ni a na ya sa ko nu sun da gö rüþ le ri ni bil dir me le ri i çin ye ni a na ya sa.tbmm.gov.tr ad res li in ter net si te si ku rul du. Bu si te ye bu gü ne ka dar bin 700 va tan daþ ta ra fýn dan gö rüþ i le til miþ. Bu sa yý hiç de ye ter li de ðil. E ðer ye ni a na ya sa ya Be nim a na ya sam di ye bil mek is te ni yor sa bir cüm le lik de ol sa kat ký sað la mak ta bü yük fay da lar var. Bu çer çe ve de geç ti ði miz gün ler de bi zim de ö nem li gör dü ðü müz bir ko nu da bir ça lýþ ma ya pýl mýþ. Bu ça lýþ ma dan, a na ya sa ça lýþ ma la rý yü rü ten ko mis yo na ha týr lat mak ta fay da gör dü ðü müz i çin bah set mek is ti yo ruz. A na ya sa tar týþ ma la rý sü rer ken yok farz e dil se de, pek gün de me ge ti ril me se de, Ca ným þim di sý ra sý mý? de nil se de ül ke nin ka na yan ya ra la rýn dan bi ri si de ya sak lar ko nu su. A na ya sa gö rü þü lür ken öz gür lük le rin en kâ mil ma na da ko nu þul ma sý ge re ki yor. Ar ge Ens ti tü sü, Dü nü bu gü nü ya rý nýy la ba þör tü sü me se le si i sim li bir ça lýþ ma yap tý. Bu ça lýþ ma da dik kat çe ki ci tes bit ler ve çö züm teklif le ri de var. Bu ça lýþ ma yý bi ze gön de ren le rin Mec lis e de gön der dik le ri ni tah min e di yo ruz. Ya sa ðýn hiç bir ge rek çe ye da yan ma dan hem ü ni ver si te ler de (bü yük o ran da çö zül müþ gö zük se de), hem de ka mu da a na ya sal ve ya sal hiç bir ge rek çe si ol ma ma sý na rað men de vam et ti ði be lir ti len ça lýþ ma da ya sa ðýn kro no lo ji si, hu ku kî a çý dan de ðer len di ril me si, il köð re tim, or ta öð re tim, yük sek öð re tim ve ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ki du rum lar ko nu baþ lýk la rý i le iþ len miþ. Bu ko nu da ba zý rö por taj la ra yer ve ri len ça lýþ ma da so nuç ve de ðer len dir me bö lü mün de ki þu cüm le dik kat çe ki ci: Çö züm kök lü ve ge niþ kap sam lý ol ma lý. So run doð ru tes bit e di lip te mel le ri ne i ni le rek kök ten çö zül me li, su nu lan çö züm ler ge çi ci ol ma ma lý, ik ti dar de ði þik lik le rin de ya sak tek rar gün de me gel me me li. Te mel hak ve hür ri yet ler kap sa mý na gi ren ba þör tü sü nün ka nun la ser best bý ra kýl ma ya ça lý þýl ma sý, en az ya sak lan ma sý ka dar an lam sýz dýr Ba þör tü sü ya sa ðý ko nu su a na ya sa da a çýk sa ya zýl sýn de mi yo ruz. Za ten bu son de re ce sa kat ve yan lýþ o lur. Sa de ce öz gür lük le ri ký sýt la yan mad de ler çö pe a tý lýp, a çýk ve net bir þe kil de tam bir öz gür lük sað lan ma sý i çin il gi li me tin ler a yýk lan ma lý Ýl gi li le re du yu ru lur.

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER A TO dan, ku ruþ u ya rý sý nan KA RA Ti ca ret O da sý (A TO), tü ke ti ci le rin 5 ku - ru þun al týn da ki tu ta rýn na kit ö den me sin de ço ðun luk - la yu ka rý ya doð ru yu var lan ma sý dolayýsýyla mað du ri - yet ya þa dý ðý na dik kat çe ke rek, a lýþ ve ri þin ta raf la rý na ku ruþ u ya rý sýn da bu lun du. An ka ra Ti ca ret O da - sý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ö zel lik le 5 ku ru þun al týn da ki na kit ö de me ler de tu ta rýn yu ka rý doð ru yu - var lan ma sý nýn a lýþ ve riþ ler de tü ke ti ci le ri mað dur et ti - ði be lir til di. Darp ha ne nin 1, 5, 10, 25 ve 50 ku ruþ i le 1 Türk li ra sý ol mak ü ze re ma de nî pa ra lar çý kar dý ðý ha - týr la tý lan ve pa ra üs tü nü ta mam la ya cak ma de nî pa ra - nýn mev cut ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, tü ke ti ci le re a lýþ ve riþ le rin de üs tü kal sýn de me me le ri u ya rý sýn da bu lu nul du. A çýk la ma da, þöy le de vam e dil di: Bo zuk pa ra o la rak ad lan dýr dý ðý mýz ma de nî pa ra lar, fi yat lan - dýr ma la rýn kü su rat lý ya pý la bil me si, ö de me le rin e ti ket fi yat la rýy la ve ka yýt lar la u yum lu hal de ol ma sý, pa ra üs tü yu var la ma sý nýn o lum suz luk la rý nýn ya þan ma ma - sý a çý sýn dan ö nem ta þý yor. Ýh ti yaç la ra uy gun mik tar - da da ma de nî pa ra pi ya sa ya sü rül müþ du rum da. Bu ne den le, a lýþ ve riþ ler de mað du ri ye tin ya þan ma ma sý i - çin, tü ke ti ci ler pa ra üs tü nü son ku ru þu na ka dar al - mak ko nu sun da ka rar lý lýk gös ter me li dir. A lýþ ve riþ - ler de pa ra üs tü nün ku ru þu ku ru þu na ö den me si, men fa at den ge si nin ko run ma sý a çý sýn dan ö nem li dir. A ra la rýn da An ka ra Ti ca ret O da sý, ü ye le ri nin de bu - lun du ðu es naf ve tüc car la rý mýz a lýþ ve riþ le rin de tü ke - ti ci le rin mað du ri ye ti ne i zin ver me mek i çin ya pa ra üs tü nü tam o la rak ver me li ya da yu var la ma yý a þa ðý doð ru yap ma lý dýr. Ankara / Recep Gören Ey lül de 3,51 mil yar li ra lýk teþ vik ve ril di nbu yý lýn Ey lül a yýn da, sa bit ya tý rým tu ta rý top lam 3,51 mil yar li ra o lan 256 ya tý rým teþ vik bel ge si dü zen - len di. E ko no mi Ba kan lý ðý nýn Ey lül a yý na i liþ kin ya tý - rým teþ vik bel ge si ve ri le ri ne gö re, söz ko nu su dö nem - de sa bit ya tý rým tu ta rý top lam 3,51 mil yar li ra o lan 256 ya tý rým teþ vik bel ge si ve ril di. Dü zen le nen bel ge ler de top lam 7 bin 879 ki þi lik is tih dam ön gö rü lü yor. Bel ge - le rin 244 ü yer li fir ma lar, 12 si ya ban cý ser ma ye li fir - ma lar ta ra fýn dan a lý nýr ken, yer li fir ma la ra dü zen le nen teþ vik bel ge le rin de ön gö rü len top lam sa bit ya tý rým tu - ta rý 3,4 mil yar li ra, ya ban cý ser ma ye li fir ma la ra dü zen - le nen teþ vik bel ge le rin de ön gö rü len top lam sa bit ya tý - rým tu ta rý i se 80 mil yon li ra ol du. Ön gö rü len top lam 3,51 mil yar li ra lýk sa bit ya tý rým tu ta rý nýn i se 2,89 mil - yar li ra sý komp le ye ni ya tý rým, 497 mil yon li ra sý tev si ve 121 mil yon li ra sý di ðer ma hi yet ler de ki ya tý rým lar - dan o luþ tu. Ve ri le re gö re, ya tý rým teþ vik bel ge le rin de ön gö rü len top lam 3,51 mil yar li ra lýk sa bit ya tý rým tu - ta rý nýn 828 mil yon li ra sý e ner ji, 747 mil yon li ra sý hiz - met ler, 61 mil yon li ra sý ma den ci lik, 1,87 mil yar li ra sý i - ma lat sek tö rün de yer a lý yor. An ka ra / a a Ta rým da teþ vik 30 hav za ya gö re dü zen le ne cek ngi DA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan Yar dým cý sý Kut - bet tin Ar zu, Ta rým da, Tür ki ye yi ilk de fa 30 hav za ya böl dük. Teþ vik po li ti ka la rý ný da bu na gö re dü zen le ye - ce ðiz de di. Ma lat ya Zi ra at O da sý Baþ ka ný Bay ram Po - lat baþ ýn Ma lat ya ka yý sý sý nýn hav za baz lý des tek le me ye a lý nýp a lýn ma ya ca ðý sor ma sý ü ze ri ne Ar zu, þun la rý söy - le di: Zi ra at o da sý baþ ka ný nýn ta le bi ni ba ka ný mý za i le - te ce ðiz. Biz ta rým da Tür ki ye yi ilk de fa 30 hav za ya böl - dük. Teþ vik po li ti ka la rý ný da bu na gö re dü zen le ye ce - ðiz. Ö nü müz de ki sü reç te, han gi böl ge de han gi ü rün da ha çok ye ti þir di ye bun dan son ra ki teþ vik po li ti ka - mýz da da bu hav za da ki ü rün le re gö re de ðer len dir me ya pa ca ðýz. Ma lat ya Tür ki ye de de ðil, dün ya da ka yý sý da bir nu ma ra. Dün ya da Tür ki ye nin ta ný tý mýn da ka yý sý - nýn ve Ma lat ya nýn ö nem li bir ye ri var. Ma lat ya / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Alkan'ýn kayýnpederi, Ayþe Alkan'ýn babasý muhterem aðabeyimiz Ahmet Yalçýn'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gölbaþý Yeni Asya Okuyucularý ANKARA GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ahmet Yaprak'ýn annesi yazarýmýz Mikail Yaprak'ýn kayýnvalidesi Huriye Yaprak'ýn baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak tan acil þifalar dileriz. Y DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ GÜ NEY Ko re Cum hu ri ye ti Ýs tan bul Baþ kon - so lo su Jong Kyo ung Hong, Bur sa nýn, ül ke si - nin þir ket le ri i çin çok ö nem ta þý yan bir þe hir ol du ðu nu be lir te rek, Bur sa da ya tý rým yap - mak is te yen bir çok Gü ney Ko re fir ma sý var. Bu ya tý rým la rýn ol ma sý ve hýz lan dý rýl ma sý i çin ça lýþ mak is ti yo ruz de di. Jong Kyo ung Hong, Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put u zi ya re tin de yap tý ðý ko nuþ ma da, i ki ül ke nin e ko no mik i liþ - ki le ri nin bü yük bir hýz la ge liþ ti ði ni göz lem le - di ði ni söy le di. Zi ya re ti nin, ge li þen bu i liþ ki le rin da ha da hýz lan dý rýl ma sý ný a maç la dý ðý ný vur gu - 17 KASIM 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ la yan baþ kon so los, Bur sa, Gü ney Ko re þir ket - le ri i çin çok ö nem ta þý yan bir þe hir. Bur sa da ya tý rým yap mak is te yen bir çok Gü ney Ko re fir ma sý var. Bu ya tý rým la rýn ol ma sý ve hýz lan - dý rýl ma sý i çin ça lýþ mak is ti yo ruz di ye ko nuþ - tu. Ül ke si nin en bü yük fir ma la rýn dan Sam - sung un me di kal komp leks ü ze ri ne Tür ki - ye de ya tý rým i çin bü yük bir a raþ týr ma i - çe ri sin de ol du ðu nu bil di ren ko nuk baþ - kon so los, þun la rý kay det ti: Sam - sung un gö rev len dir di ði bi rim ler Tür - ki ye ye ge lip uy gun o lan yer le ri a raþ tý - rý yor lar. Ay ný za man da Pos co ad lý fir - ma, Ýz mit ta ra fýn da 350 mil yon do lar lýk bir ya tý rým yap tý. Bu fir ma pas lan maz çe lik ü re ti - mi ya pan bir fir ma. Ko re fir ma la rý þu sý ra lar Tür ki ye de ya tý rým yap mak ko nu sun da ol duk - ça ak tif. Ö zel lik le Bur sa ya yön len miþ du rum - da lar. Ben bu a ra mýz da ki i liþ ki le ri da ha da güç len dir mek i çin bu ra da yým. Bur sa / a a A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8170 ÖN CE KÝ GÜN 1,7820 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4660 ÖN CE KÝ GÜN 2,4320 p DÜN 101,20 ÖN CE KÝ GÜN 101,75 p DÜN 679,93 ÖN CE KÝ GÜN 683,57 Fir ma la rýn kâ rý 2 yýl da kat lan dý TÜRKÝYE'DEKÝ ÝMALAT VE ÝMALAT DIÞI SEKTÖRLERDE FAALÝYET GÖSTEREN 8 BÝN 576 FÝRMANIN DÖNEM NET KÂRI 2008 YILINDA YAKLAÞIK 15,8 MÝLYAR LÝRA ÝKEN, 2010 YILINDA 33,7 MÝLYAR LÝRAYA YÜKSELDÝ. TÜR KÝYE DE KÝ i ma lat ve i ma lat dý þý sek tör ler de fa a li yet gös te ren fir ma la - rýn dö nem net kâ rý, 2 yýl lýk sü reç te yüz de 100 ün ü ze rin de ar ta rak 33 mil yar 792 mil yon 254,6 bin li ra ya u - laþ tý. Mer kez Ban ka sý nýn 16 a na sek - tör ve 30 alt sek tör den 8 bin 576 fir - ma nýn bi lan ço bil gi le ri ni der le ye rek ha zýr la dý ðý Sek tör Bi lan ço la rý ( ) ve ri le rin den e din di ði bil gi ye gö re, i ma lat ve i ma lat dý þý sek tör ler de fa a li yet gös te ren fir ma la rýn 2008 yý - lýn da 15 mil yar 817 mil yon 852,2 bin o lan dö nem net kâ rý 2 yýl i çin de yüz - de 113,6 o ra nýn da ar ta rak 33 mil yar 792 mil yon 254,6 bin li ra ol du. Söz ko nu su dö nem de bi lan ço bil gi le ri top la nan fir ma la rýn 6 bin 583 ü kâr e - der ken, bin 989 fir ma za ra ra uð ra dý. Dört fir ma nýn bi lan ço la rýn da i se her - han gi bir kâr ve ya za rar o luþ ma dý. Ý - ma lat sek tör le ri baz a lýn dý ðýn da i ki yýl lýk dö nem i çin de te mel ec za cý lýk ü - rün le ri nin ve ec za cý lý ða i liþ kin mal ze - me le rin i ma la tý ný ger çek leþ ti ren fir - ma la rýn 2008 yý lýn da ki top lam 19 mil - yon 188 bin li ra za rar la rý nýn ar dýn dan 2010 yý lýn da 435 mil yon 939,1 bin li ra net kâ ra u laþ ma la rý dik ka ti çek ti yý lýn da kâr e den gi yim eþ ya la rý i ma la tý sek tö rün de ki fir ma lar da i ki yýl i çin de kâr o ran la rý ný yüz de 873,5 o ra nýn da ar týr dý. Bu na gö re, 2008 yý lýn da 24 mil yon 910,4 bin li ra kâr e den 312 fir - ma nýn top lam dö nem net kâ rý i ki yýl - lýk sü reç te 242 mil yon 515,4 bin li ra ya yük sel di. Ý ma lat sek tö rün de fa a li yet gös te ren top lam 3 bin 404 fir ma nýn i - ki yýl i çin de ki top lam kâ rý i se yüz de 100 ün ü ze rin de ar ta rak, yak la þýk 13,6 mil yar li ra ya çýk tý. Ý ma lat dý þý sek tör - le rin dö nem net kâr-za rar o ran la rý da da hil e dil di ðin de de ðer len dir me ye a - lý nan tüm fir ma la rýn dö nem net kâ rý 2 kat tan faz la ar týþ la 33 mil yar 792 mil yon 254,6 bin li ra o la rak ger çek - leþ ti. Ý ma lat dý þý sek tör ler de fa a li yet gös te ren fir ma lar a çý sýn dan ba kýl dý - ðýn da i se ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý 18,2 mil yon li ra kâr, su te mi ni, ka na li - zas yon, a týk yö ne ti mi ve i yi leþ tir me fa a li yet le ri 103 mil yon 18,1 bin li ra za rar, in þa at 632 mil yon 927,1 bin li ra kâr, top tan ve pe ra ken de ti ca ret-mo - tor lu ka ra ta þýt la rý nýn ve mo to sik let le - rin o na rý mý 2 mil yar 904 mil yon 877,2 bin li ra kar, u laþ týr ma ve de po - la ma 309 mil yon 833,2 bin li ra kar, bil gi ve i le ti þim 497 mil yon 541,1 bin li ra za rar, hol ding þir ket le ri nin fa a li - yet le ri 332 mil yon 798,6 bin li ra kâr, e ði tim fir ma la rý 152 mil yon 47,4 bin li ra kâr et ti. An ka ra / a a ECB, kri zi so na er dir mek i çin pa ra bas ma ma lý AL MAN YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) Av ro Böl ge si nin borç kri zi nin ya týþ ma sý na yar dým cý ol ma da pa ra bas ma ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Wes ter wel le, Ýn gil te re de ya yým la nan Fi nan ci al Ti mes ga ze te sin de ki ma ka le sin de, ECB nin pa ra bas ma - sý nýn en faz la ge çi ci ra hat la ma sað la ya ca ðý na, an cak bu nun u zun va de de çok ö nem li ha ta o la ca ðý na, enf las yo nu des tek le ye bi le ce ði ne ve re - form la ra za rar ve re ce ði ne dik ka ti çek ti. So nun da de ðer kay bet miþ pa ra bi ri mi ve hat ta da ha da is tik rar sýz laþ mýþ Av ro Böl ge si i le kar þý kar þý ya ka la ca ðýz. ECB nin ba ðým sýz lý ðý ve fi yat is tik ra rý na tam bað lý lý ðý Av ru pa e ko no mi si i çin o la ða nüs tü ö nem ta þý yor i fa de si ni kul la nan Wes ter wel - le, ECB nin, kri zin a þýl ma sý pla ný nýn par ça sý o la rak pa ra bas ma sý na kar þý ol du ðu nu be lirt ti. Ýs tik rar lý bir lik i çin pa ra bir li ði nin i yi leþ ti ril me si ge rek ti - ði ni, bu nun sa de ce Av ro Böl ge si ne ü ye bü tün ül ke le rin sað lam büt çe ha zýr la ma sýy la ba þa rý la bi le ce ði ni vur gu la yan Wes ter wel le, Av ro Böl ge - si nin za yýf lýk la rý nýn üs te sin den gel me si i çin sý ký e ko no mik i da re ve is tik rar lý an laþ ma da sað lam ku ral lar yo luy la bü tün leþ me yi de rin leþ tir me ye ih ti ya cý bu lun du ðu na i þa ret et ti. Wes ter wel le, ant laþ ma de ði þik li ði nin ö nem li si ya sî i ra de yi ge rek ti re ce ði ni, an cak bu nu þim di yap mak i çin ce - sa ret li dav ra nýl maz sa Av ru pa nýn da i ma kriz ler kar þý sýn da ký rýl gan kal ma ya de vam e de ce ði ni kay det ti. Ja pon ya Ma li ye Ba ka ný Jun A zu mi de, Al man ya ya borç kri zi nin ya yýl ma sý ný ön le mek ü ze re gü ven lik du va rý o luþ tur ma sý i çin çað rý da bu lun du. Lon dra / Tok yo / a a Gü ney Ko re li fir ma lar Bur sa da ya tý rým yap mak is ti yor Re met ta da 7 fark lý çe yiz kam pan ya sý SÖZ Aþ, Re met ta mar ka sý i le çe - lik mut fak eþ ya la rý, ça tal-ka þýk-bý - çak set le ri, por se len ta kým la rý, e - ma ye, tef lon ten ce re set le ri ve da - ha bir çok fark lý ü rü nü müþ te ri le ri - ne su nu yor. 30 yý lý aþ kýn tec rü be si i le sek tör de bu lu nan Söz Aþ, Re - met ta mar ka sý i le Ýs tan bul da 6 bin met re ka re ve Er zu rum da 7 bin 500 met re ka re lik show ro om la rýn da hiz - met ve ri yor. Söz Aþ sa hi bi Er can Söy le - mez, müþ te ri le ri ne sun muþ ol duk la rý ü - rün le ri ka li te den ö dün ver me den uy gun fi ya ta sun ma ya de vam e de cek le ri ni bu nu da kam - pan ya lar la des tek le ye cek le ri ni bil - dir di. Söy le mez, þu an da de vam e - den 7 fark lý çe yiz kam pan ya sý na tü - ke ti ci le rin yo ðun il gi gös te ril di ði ni de kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya p Ýh ra ca tta yeni ro ta As ya TÜR KÝ YE, Av ru pa da ki dur gun luk dolayýsýyla ih ra cat ta Sin ga pur ve Hong Kong a o dak la na cak. Tür ki ye nin en bü yük ih ra cat pa za rý ko nu - mun da ki Av ru pa da ki e ko no mik dur gun lu ðun et ki le ri ni sý nýr lan dýr mak i çin al ter na tif pa zar a ra yýþ la rý gün de me ge lir ken; e ko no mi yet ki li le ri Sin ga pur ve Hong Kong baþ ta ol mak ü ze re, yük sek pa zar po tan si ye li ta þý yan As ya Pa si fik Böl ge si ne o dak la nýl ma sý yö nün de ça lýþ ma lar ol - du ðu nu söy le di. Av ru pa Ko mis yo nu, geç ti ði miz gün ler de e u ro böl ge - si ne yö ne lik bü yü me tah min le ri ni dü þür müþ ve e ko no mik bü yü me - nin, gü ve nin za yýf ol ma sý nýn ya tý rým la ra ve tü ke ti me za rar ver me si, sý ký ma lî po li ti ka la rýn da iç ta le bi a zalt ma sýy la ge le cek yýl sert bir bi - çim de ya vaþ la ya rak yüz de 0.5 e ge ri le ye ce ði ni a çýk la mýþ tý. E ko no mi yet ki li le rin den e din di ði bil gi ye gö re, Tür ki ye Av ru pa da ki dur gun luk dolayýsýyla, al ter na tif o la rak gör dü ðü As ya Pa si fik böl ge sin de ön ce lik - le Sin ga pur ve Hong Kong pa za rý na o dak la na cak. Hong Kong ve Sin - ga pur un, yak la þýk 160 mil yar do lar lýk pa zar po tan si ye li ne sa hip ol du - ðu na dik kat çe ken yet ki li ler, söz ko nu su i ki ül ke nin Tür ki ye nin ih raç ü rün le ri kom po zis yo nun da sek tö rel po tan si ye le sa hip ol du ðu na i þa - ret et ti. An ka ra / a a Katýlým Bankalarýnda mevduat 58 kat büyüdü KATILIM ban ka la rýn da ki Türk Li ra sý mev du a tý 2002 so nun dan 28 E kim 2011 ta ri hi ne ka dar yak la þýk 58 kat bü yü dü. Ay ný dö nem de, ka tý lým ban ka la rýn da ki dö viz mev du a tý i se yak la þýk 4,4 ka tý na çýk tý. Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, 27 A ra - lýk 2002 ta ri hin de ka tý lým ban ka la rýn da 399 mil yon li ra o lan TL mev du a tý, 28 E kim 2011 ta ri hin de i se, 23 mil yar 585 mil yon li ra ya çýk tý so nun da 1 mil yar 646 mil yon do lar o lan ka tý lým ban ka la rýn da ki do lar ve E u ro cin sin den dö viz mev du a tý, 28 E kim 2011 ta ri hin de i se 8 mil yar 903 mil yon do la ra u laþ tý. KU VEYT TÜRK TEN 9 AY DA 160 MÝL YON TL KÂR Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý, 2011 yý lý ilk 9 a yýn - da kâ rý ný yüz de 25 art tý rýr ken, ge çen yý lýn ay ný dö - ne mi ne gö re ak tif le ri ni yüz de ar ttý ra rak 13,671 mil yon Türk Li ra sý na çý kart tý. Ku veyt Türk ten ya pý lan a çýk la ma da; ilk 9 ay lýk ma lî so nuç - la ra ba kýl dý ðýn da ban ka nýn is tik rar lý bü yü me si ni bu dö nem de de sür dür dü ðü i fa de e dil di yý lý nýn ilk 9 a yýn da Ku veyt Türk, 2010 yý lý ay ný dö ne mi i le ký yas lan dý ðýn da ak tif le ri ni yüz de ar ttý ra rak 13 mil yar 671 mil yon Türk Li ra sý na çý kart tý. Geç ti ði - miz yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re kre di ler i se yüz de o ra nýn da ar ta rak 9 mil yar 437mil yon TL ye u laþ tý. A çýk la ma da ay rý ca, öz kay nak la rýn ge çen yý lýn ay ný dö ne mi i le ký yas lan dý ðýn da yüz de14.52 ar ta rak 1 mil yar 403 mil yon TL ye yük sel di ði ve top la nan fon la rýn da yüz de ar ta rak 11 mil yar 65 mil - yon TL ye u laþ tý ðý i fa de e dil di. Ey lül 2011 dö ne mi i - ti ba riy le ser ma ye ye ter li li ði ras yo su i se yüz de o la rak ger çek leþ ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý, Av. Ahmet Yýlmaz, Mehmet Kuþdemir ve Mesut Karabenek'in muhterem kayýnpederi hizmet adamý muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýsmail Özdemir ve Ailesi Düzce TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý, Av. Ahmet Yýlmaz, Mehmet Kuþdemir ve Mesut Karabenek'in kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Halil Çadýr, Halim Nuri Çadýr Payamlý-Ürkmez-Seferihisar

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y AR DA HAN IN Da mal der ler bir il çe si var, o ra da Yu ka rý gün deþ kö yü di ye de bir köy var. Bu kö yün kar þý sýn da da Ka ra dað di ye bir dað var. (...) her yýl o gün ler de yü ce ön der A ta - türk ün göl ge si Ka ra dað sýrt la rý na vu - ru yor. E te ke mi ðe bü rün mü yor da göl ge þek lin de... Bu bir bu lut o yu nu o la maz, çün kü is ta tis tik bi li mi, her yýl ay ný bi çim de ki bu lu tun göl ge si nin ay ný ta rih ler de ay - ný ye re vu ra ma ya ca ðý ný söy lü yor. Kar þý te pe ler den bi ri nin göl ge si ol - ma lý... Fa kat ga ze te ci ge çi nen hiç bir u ya - nýk po po su nu çe vi rip de kar þý te pe nin res mi ni çek me di ði i çin kar þý laþ tý ra mý - yo ruz... La kin, Er zu rum A ta türk Ü ni ver si - te si ta rih bö lü mü, göl ge nin ger çek ten A ta türk e ben ze di ði ne da ir fet va ver - miþ. Ya ni, bi lim sel a raþ týr ma ya ge rek kal ma mýþ. Bir ke re da ha bak týk, val la hi kaþ la rý da ben zi yor a ma göz le ri nin çak mak çak mak o lup ol ma dý ðý an la þý la mý yor. Bir de, göl ge res mi da i re ler de ki stan - dart A ta türk büs tü ha va sý na faz la gir miþ, söz ge li mi Da mal Kay ma kam - lý ðý ya da Yu ka rý gün deþ Ýl ko ku lu ta - dýn da...) Bu gaz la, þim di bir A ta türk Si lu e ti ni Ko ru ma ve Ya þat ma Der ne - ði kur mak i çin ça lýþ ma la ra da baþ lan - mýþ. Si lu e tin na sýl ko ru na ca ðý ný ve na sýl ya þa tý la ca ðý ný da her hal de ü ni ver si te - nin me te o ro lo ji kür sü sü be lir ler... Si lu e te kal ka cak ha in el le rin ký rýl - ma sý i çin de bir A ta türk ün Si lu e ti ni Ko ru ma Ka nu nu mut la ka çý ka rýl ma - lý dýr. Fa kat göl ge ye mec zup gi bi çe - kiç le sal dýr mak da pek müm kün o la - ma ya ca ðý na gö re... Biz a sýl, bü yük ön de rin ni çin Çan - ka ya gi bi da ha bil dik, da ha a ya kal tý, da ha ma kul bir te pe ye de ðil de gi - dip Ar da han ýn üc ra bir kö yü ne vur - du ðu nu me rak e de riz. A ca ba Nu tuk ta bu nun la il gi li bir i - þa ret, bir i pu cu, bir ön gö rü var mý dýr? A ta türk ün, Kon ya da ki Haz ret-i Mev la na Tür be si nden gö ðe yük se le - ce ði söy le nen la zer ý þý ný na tu tu nup a - þa ðý in me si nin ge çi ci bir pro va sý o la - bi lir mi bu? A ta türk çü Dü þün ce Der - ne ði bi zi ay dýn lat sýn, a ma a çýk la ma do yu ru cu ol sun lüt fen. En gin Ar dýç / Sa bah, 17 Ka sým 2011 Atatürk Siluetini Koruma ve Yaþatma Derneði BEN be del li as ker lik ten ya na yým... Der sem ne an - lar sý nýz? Ba zý er kek le rin, bel li bir yaþ tan son ra, as ker - lik yap mak ye ri ne, bel li bir mik tar pa ra ö de me sin den ya na ol du ðu mu... Ha yýr! Kas tet ti ðim o de ðil. Bu gün tar tý þý lan, ta sa rý sý Mec lis te o lup bü yük o la - sý lýk la ya sa la þa cak o lan be del li as ker lik be ni faz la il - gi len dir mi yor. Çün kü o so ru nu zo run lu as ker lik ü re ti yor. Er kek le re Ýl le de as ker lik ya pa cak sýn de ni li yor... O kul, sað lýk ve di ðer ne den ler le as ke re gi diþ ya þý bü - yü yor u nu aþ mýþ bir er ke ði as ke re al mak an lam - sýz la þý yor... Ben as ke re 32 ya þýn da git ti ðim i çin de bi li yo rum: Ham la mýþ ve gö bek len me ye baþ la mýþ bir vü cut çý ký - yor su ba yýn kar þý sýn da... Ko mu tan ta lim mi yap tý - ra cak, fit ness mi? Me se la bö lük ko mu ta ný nýn 26 ya þýn da ol ma sý da tu haf ka çý yor: A dam ken di sin den bü yük er kek le re, kýþ la da Em ret ko mu ta ným, so kak ta i se A bi-am ca - bey de me ye a lýþ mýþ; fe na hal de ya dýr gý yor. Þu na da þa hit ol dum: E ra ta höt zöt e de rek ya da ba zý saç ma e mir ler ve re rek komp leks le ri ni or ta ya dök me si ni iz le yen bi ri ol du ðu nu zu fark et ti ðin de de u ta ný yor... An cak baþ ka bir dav ra nýþ bi çi mi bil me - di ðin den ka fa sý ka rý þý yor, di sip li ni kay be di yor. As lýn da vic da ni ret de dik le ri de yi ne ay ný me se - le nin, ya ni zo run lu as ker li ðin par ça sý: Ba zý þa hýs lar, Ben e li me si lah al mam... Baþ ka ül ke nin va tan da þý da hi ol sa bir in sa ný as la öl dür mem... di yor. Bu ba kýþ a çý sý, sa de ce as ke ri ye yi de ðil, mil li yet çi-mi - li ta rist i de o lo ji le ri be nim se miþ si vil le ri de de lir ti yor: Ol maz... Ýl le de se ni e li ne si la hý tu tuþ tu ra ca ðýz... Vel ha sýl, Be del li is te riz di ye yay ga ra ko par tan la rý da, vic da ni ret çi le ri de hep ay ný ya pý ü re ti yor: Zo - run lu as ker lik. At ti la Ýl han gi bi sor dum baþ lýk ta: Han gi be del li? Ben be del li as ker lik ten ya na yým a ma be de li, va tan - daþ de ðil, dev let ö de ye cek. Di ðer de yiþ le pro fes yo - nel as ker li ðe geç mek ge re ki yor. Bu top lum ar týk köy lü top lu mu de ðil. Ö zel sek tör de, ka mu sek tö rü de i þe al dý ðý bir e le - ma na, as ga ri üc ret ver mek zo run day ken... Sen na - sýl o lur da as ke ri üc ret ve re rek be nim e ner ji mi ve vak ti mi ay da 15, 20 li ra ya kul la nýr sýn? Ha ni an gar ya ya sak tý? Gü nü müz de si lah lar gi de rek uz man lýk ge rek ti ren i le ri tek no lo ji ler ha li ne gel di. ABD nin, 2003 te I rak ý na sýl iþ gal et ti ði ni gör dük. O ra da a sýl ö nem li o lan I - rak Or du su nun za val lý ha liy di. On ca as ke ri bes le di de ne ol du? Da ðý lýp git ti ler iþ te. Tam gen ci e ði ti yor sun, ger çek ten i þe ya ra ya cak ha le ge li yor... Pat tez ke re! O cak tan u çup gi di yor. Tec rü be nin ye ri ni çay lak lýk a lý yor. O hal de be de li dev le tin ö de di ði, pro fes yo nel as ker - li ðe geç mek ge re ki yor. Pa ra sý ný ve re rek as ke ri is tih - dam e de cek sin. Bi zim Ge nel kur may bü tün bun la rý bi li yor a ma zo - run lu as ker lik te ýs rar e di yor. Bu nun sü rüy le ne de ni var. Ý ki si çok ö nem li: 1) Faz la as ker, faz la ge ne ral de mek... Pro fes yo nel leþ - mey le as ker sa yý sý ný dü þür dük le rin de, ge ne ral kad ro - sun da da ký sýt la ma ya git mek zo run da lar. Ta bii bu da ku rum da ge ri li me yol a çar. Kor ku dan ya pa mý yor lar. 2) Ö zel soh bet ler den ve in ter ne te dü þen ko nuþ - ma la rýn dan bi li yo ruz: Zo run lu as ker li ði top lu mu ken di le ri ne bi at et tir - me a ra cý o la rak gö rü yor lar. Son o la rak þu nu da söy le ye yim: Böy le tar tý þý yo ruz fi lan a ma TSK ken di ni dö nüþ tür mez. Mal or ta da: Bu or du PKK ya kar þý 5 bin den faz la ka yýp ver di; mi lim ký pýr da ma dý. Ay ný ka ra kol beþ ke - re bas ký na uð rar mý ya hu? De mek ki or ga ni zas yo nu hiç de ðiþ tir me miþ ler. Bir ka ra ko lu ye ni den dü zen le ye me yen a dam lar, ko ca bir ku ru ma na sýl ye ni den þe kil ve rir? Müm - kün de ðil. Em re A köz, Sa bah, 18 Ka sým 2011 CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay - gün, Der sim Kat li a mý nýn so rum lu su dev let ve CHP dir. A ta türk de bu o lay - lar dan ha ber dar dýr de yin ce a na mu - ha le fet par ti sin de ký ya met kop tu. Ba zý mil let ve kil le ri Ay gün e kar þý a - yak lan dý. Par ti yö ne ti mi Ay gün ün sa vun ma sý - ný is te di. Bu ko nu da ya pý lan a çýk la ma la rý o ku - dum a ma ne CHP yö ne ti mi nin, ne de CHP li mil let ve kil le ri nin Ay gün e ni ye i ti raz et ti ði ni an la ya bil dim. Ay gün ün ya lan söy le di ði ni mi dü þü - nü yor lar? 1937 de ger çek le þen Der sim Kat li a - mý nýn so rum lu su o la rak dev le ti ve CHP yi gör mü yor lar mý? Der sim Kat li a mý ný dev let yap ma dý mý? CHP yö ne ti mi ve mil let ve kil le ri, Der sim Kat li a mý nýn so rum lu su nun Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nden baþ ka bi ri ol du ðu nu dü þü nü yor lar sa, söy le sin ler. O kat li a mý dev let ten baþ ka kim yap - tý? O ta rih te dev le tin tek sa hi bi de CHP de ðil miy di? Tür ki ye de dev let ten ve dev le tin sa - hi bi o lan CHP den baþ ka bir güç mü var dý? Yok sa A ta türk kýs mý na mý i ti raz e di - yor lar? Ben ce Ay gün ki bar ca söy le miþ, A - ta türk de bu o lay lar dan ha ber dar dý der ken. Ül ke nin hâ kim-i mut la ký o lan A ta - türk ün ha ber dar ol ma ma sý za ten söz ko nu su de ðil a ma A ta türk sa de ce ha - ber dar de ðil di, bu kat li am i çin biz zat e mir ve ren, plan la rý ya pan a dam dý. Trab zon da ki mü ze ye gi der ler se A - ta türk ün üs tün de ça lýþ tý ðý ha re kât pla - ný ný da o ra da gö rü r ler, A ta türk ha ri ta üs tün de bir lik le rin gi de ce ði yer le ri be - lir le miþ ti. Bu nun ne re si ne i ti raz e di yor lar? Der sim Kat li a mý nýn dev let, CHP ve A ta türk ten baþ ka so rum lu su o la bi lir mi? Yok sa bu na i ti raz et mi yor lar da Der - sim de bir kat li am ol du ðu nun söy len - me si ne mi i ti raz e di yor lar? Der sim de kat li am ol ma dý mý di - yor lar? O ra da bin ler ce a da mýn öl dü rül me si - nin a dý ne CHP li le re gö re? Öl dü rül - me di ði ni mi id di a e di yor lar? Gir sin ler in ter ne te o kat li a mýn kor - kunç gö rün tü le ri ni ra hat ça bu lur lar. Za ten çok u za ða git me ye ge rek yok. Der sim ko nu su nu di le ge ti ren es ki CHP Mil let ve ki li O nur Öy men di, Kürt le re kar þý sert leþ me po li ti ka sý ný sa - vu nur ken A ta türk ün Der sim de yap - týk la rý ný ör nek gös ter miþ ti. Ýs ter ler se bi raz da ha ya ký na gel sin ler. Der sim Kat li a mý yla il gi li söz le ri i çin sa vun ma is te yen par ti le ri nin bu gün - kü baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu na doð - ru yak laþ sýn lar. O na Ýh san Sab ri Çað la yan gil i le Der - sim ko nu sun da ne ler ko nuþ tuk la rý ný sor sun lar. O ko nuþ ma nýn ka yýt la rý ný bul sun lar. Çað la yan gil in ta ri he ge çen, Ýn san la - rý ma ða ra lar da fa re ler gi bi öl dür dük sö zü nün al tý ný çiz sin ler. Bin ler ce in sa nýn ma ða ra lar da fa re - ler gi bi öl dü rül me si nin kat li am dan da ha baþ ka bir is mi var sa o nu söy le sin - ler. As ker le rin ke sil miþ ka fa la rý el le rin de tu tan re sim le ri ne bak sýn lar. Son ra ka mu o yu na Ay gün ün söz le ri - ne ni ye i ti raz et tik le ri ni an lat sýn lar. Der sim de ya þa nan lar hak kýn da bi - raz bil gi si ve bir neb ze vic da ný o lan hiç kim se Ay gün ün söz le ri ne i ti raz e de - mez. Ýn san la rý ya ka rak, bom ba la ya rak, i - dam e de rek, ka fa la rý ný ke se rek öl dür - dü ler Der sim de, son ra da u tan ma dan bu nun ko nu þul ma sý ný ya sak et ti ler. Hâ lâ ger çek le ri sus tur ma ya ça lý þý yor - lar. Ta bi i, bu ül ke de Der sim li le ri bom - ba la yan Sa bi ha Gök çen in a dý bir ha va - a la ný na ve ri li yor sa sa de ce CHP de ðil bü tün par ti ler u tan sýn lar. Kürt le rin ka ti li nin a dý ný ta þý yan bir ha va a la nýn dan Kürt le ri yol cu luk et me - ye zor la yan bu dev let u tan sýn. O ha va a la ný nýn a dý bir gün de ði þe - cek. Si vil hal kýn üs tü ne bom ba a tan bi ri - nin a dý ha va a la ný na ve ri le mez çün kü. Bu dev let Kürt le ri böy le de lir ti yor iþ - te, öl dü rü yor, öl dür dü ðü nün söy len - me si ni ya sak lý yor, öl dür dü ðü söy len di - ðin de piþ kin ce red de di yor, ka ti lin a dý ný ha va a la ný na ve ri yor, son ra da biz kar - de þiz di yor. Kar deþ ol du ðu mu za hiç i nan mý yo - rum a ma e ðer kar deþ sek de Ha bil le Ka bil gi bi kar de þiz, kar deþ ler den bi ri di ðe ri ni öl dür dü, de fa lar ca öl dür dü. Son ra da yo o, öl dür me dik di ye göz le ri nin i çi ne ba ka ba ka a lay et ti, Öl dür dü nüz di ye ni ce za lan dýr dý. Hâ lâ da ce za lan dý rý yor. Bel ki de Ay gün ü, Der sim Kat li a - mý ný en ya kýn dan bi len in san lar dan bi - ri nin yö net ti ði par ti den a ta cak lar. Der sim de kat li am ol ma mýþ mý o la - cak o za man? Yo o, sa de ce baþ ta Ký lýç da roð lu ol - mak ü zere bü tün CHP ger çek le ri sak - la mýþ, o lay la rý çar pýt mýþ, ya lan söy le miþ o la cak. Be nim on la ra söy le ye cek bir sö züm yok. A ma sa ný rým Se yit Rý za nýn Ký lýç da - roð lu na bir sö zü o la cak: A yýp týr, zu lüm dür, ci na yet tir. Bu söz, Ay gün den sa vun ma is te yen Ký lýç da roð lu na ha ya tý bo yun ca ye ter. Ah met Al tan, Ta raf, 18 Ka sým 2011 Der sim Han gi be del li? Be de li ni dev le tin ö de di ði, pro fes yo nel as ker li ðe geç mek ge re ki yor. Pa ra sý ný ve re rek as ke ri is tih dam e de cek sin. BEDELLÝ as ker lik te ar týk ne fes ler tu tul du ve Baþ ba kan Er do ðan ýn ya pa ca ðý a çýk la ma bek le ni yor. Ku lis le re sý zan bil gi ler i ti ba riy le þu nu söy le mek müm kün; TSK 35 yaþ ta ýs rar lý. Fa kat hü kü met 1999 da ki uy gu la ma yý, ya ni 28 ya þý re fe rans al mak is ti - yor. Ay rý ca yý ðýl ma yý e ri te lim gö rü þü de var. O yüz - den 30 yaþ alt sý nýr o la cak de ne bi lir. Bu a ra da ha týr la ta lým; ge rek Baþ buð ge rek se de Ko - þa ner dö ne min de ka rar gâ hýn gö rü þü bý ra kýn be del li yi 200 bin as ker a çý ðý mýz var 12 ay e þit as ker lik ol sun þek lin dey di. Nec det Ö zel dö ne min de be del li ko nu sun da bir es - nek lik sað lan dý. Ta bii þu nu da ek le mek la zým. Vic da ni ret tar týþ ma la rý nýn da ya pýl dý ðý þu gün ler - de a sýl tar tý þýl ma sý ge re ken be del li den çok mev cut as - ker lik sis te mi. Çün kü son ya sa as ker lik sis te min de ki ak sak lýk la ra çö züm ge tir me ye cek. Ö zet ler sek; 730 bin ki þi lik bir or du muz var. So ðuk sa vaþ bi te li çok ol du a ma TSK bu man tý ða gö re ya pý lan dý ðý i çin han tal ve ya tay ör güt len miþ bir sis te me sa hip. Tam 470 bin er ve er baþ, ye dek su bay lar da hil 46 bin su bay, 100 bin ast su bay, 70 bin uz man ve 50 bin si vil me mur i le 363 ge ne ral-a mi ral TSK da gö rev ya pý yor. Ma aþ ö de nen per so nel sa yý sý 275 bin. Da ðý lý ma bak tý ðý mýz da i se TSK nýn ka ra a ðýr lýk lý ör - güt len di ði gö rü lü yor. Oy sa mo dern dün ya or du la rýn - da de niz ve ha va kuv vet le ri a ðýr lýk ta dýr. Ýl ginç bir ay rýn tý da þu; TSK, NA TO da ki ben zer le ri i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da hem as ker hem de ge ne ral sa yý sýn da ki faz la lýk la dik kat çe ki yor. Üs te lik, TSK da ki ge ne ral sa yý sý hiç a zal ma - mýþ ler de 275 o lan ge ne ral sa yý sý 2010 da 370 e çýk mýþ. So ðuk Sa vaþ bit ti a ma li yýl lar, So ðuk Sa vaþ ne de niy le tüm dün ya da or du la rýn þe kil len me sin de ö nem li fak tör dü. Tür ki ye de sa yý ca ka la ba lýk ve sý ný ra ya kýn bir ko nuþ lan ma ya git ti. 90 son ra sý i se Sov yet teh di di nin or ta dan kalk ma sý i le or du lar kü çül dü. Bu a þa ma da a lay-tü men sis te mi kal dý rý la rak tu gayko lor du sis te mi ne ge çil di. An cak bu dö nü þüm sa de ce ka ðýt ü ze rin de kal dý. Çün kü es ki den al bay la rýn i da re et ti ði a lay la rýn is mi tu - gay ol du ve ba þý na bir tuð ge ne ral kon du. Lað ve di len tü men le rin i se is mi ko lor du ol du ve ba þý na da kor ge - ne ral a tan dý. Ya ni kü çül me ge ne ral sa yý sý nýn ar tý rýl - ma sýy la so nuç lan dý. A lay lar lað ve dil di ði i çin al bay la rýn ko mu ta e de ce ði bir lik kal ma dý. Tü men ler kal dý rý lýn ca da tüm ge ne ral - le re kad ro a ra yý þý baþ la dý. Ko mu tan lýk lar da ki da i re baþ kan lýk la rý, sý nýf o kul la rý Tümg. se vi ye si ne çý ka rýl dý. Çar pýk lýk ay nen sür dü ðü i çin ge ne ral ve a mi ral sa yý - sý sü rek li ar tan han tal bir ya pý o luþ tu. Üs te lik 170 ge ne ral An ka ra da gö rev ya pý yor. Ka fa sý göv de sin den bü yük bir ya pý So ðuk Sa vaþ ýn çok tan bit ti ði, dün ya or du la rý nýn ký - ta la ra ra sý o pe ras yon la ra gi riþ ti ði gü nü müz de biz hâ lâ sta tik sa vun ma hat týn da yýz. Bu gün Trak ya da ne re dey se her il çe de bir tu gay var. Bü tün bu tu gay lar bir gün Yu nan ge lir se di ye bek li - yor. Ay ný þe kil de do ðu sý nýr la rý mý za bir gün Rus lar ge - le bi lir di ye tu gay lar yýð dýk. Ba þýn da bir or ge ne ra lin bu lun du ðu E ge Or du su nda sa de ce 4 tu gay var. GA TA çar pýk lýk la rý i se ay rý bir ya zý ko nu su. Ö zet le; her ge ne ra le bir kad ro bul ma dü þün - ce siy le ha re ket e din ce or ta ya ka fa sý göv de sin den bü - yük bir ya pý çýk tý. Dö nü þü mü si vil i ra de ya pa bi lir Pe ki dö nü þüm na sýl o la cak? Or du la rýn dö nü þü mü çok zor dur. Çün kü bir ne hir - de a kýn tý ya ka pý lýp gi di yor sa nýz de ði þim ih ti ya cý ný gö - re mez si niz. Bu yüz den NA TO da or du la rýn dö nü þü mü i çin ay rý ko mu tan lýk lar ku rul du. Me se la Al man ya böy le yap tý. Ay rý ka rar gâh lar ku ra rak de ði þi mi dý þa rý dan yap tý - lar. Kü çül me ler hep si vil i ra de ve büt çe doð rul tu sun da ya pýl dý. Hü kü met ta li mat ver di, as ker uy gu la dý. Biz de i se TSK, as ker lik ten çok si ya set yap tý ðý, si vil i - ra dey le u yum lu ça lýþ mak tan çok ça týþ ma yý ter cih et ti ði i çin me sa fe a lý na ma dý. Bu ko nu da yet ki de so rum lu luk da hü kü met te. Yüz de 50 oy al mýþ bir ik ti dar da bu dö nü þü mü sað - la ya maz sa TSK nýn ken di ken di ne im ti yaz la rýn dan, sa - yý sal a ðýr lý ðýn dan vaz geç me si müm kün de ðil. Böy le bir sis tem de te rör le mü ca de le de ya da dýþ po - li ti ka da cay dý rý cý ol mak da im kân sýz o lur. Adem Ya vuz Ars lan, Bu gün, 18 Ka sým 2011 Be del li as ker lik... Vic da nî ret, vs. TOP LUM SAL so run la rý mý zý bir kaç gün lük gün - dem ler tar zýn da ya þa ma ya öy le si ne a lýþ týk ki, ye ri ni bir baþ ka sý a la na ka dar ya lap þap tar tý þýp, ö zü nü ya ka la ya ma dan bu ko nu yu da es ki te ce - ðiz, kor ka rým. Ký sa dö nem as ker lik... dö viz le as ker lik... be - del li as ker lik... vic da ni ret... gi bi fark lý lýk lar ve kar ma þa lar, çað dý þý bir as ke re al ma sis te mi" - mi zin var lý ðýn dan kay nak la ný yor, ne ti ce o la rak. Yâ ni, zo run lu as ker lik"ten. Ço ðu uy gar ül ke ta ra fýn dan ter k e dil miþ ya da nis pe ten de mok - ra tik leþ ti ril miþ o lan bu mo del, u lus-dev let ler ça ðý nýn er ken saf ha la rýn da uy gu la ma a la ný bul - muþ ve dev let ler sis te mi nin kü re sel öl çek te ki den ge le ri ni yer le ri ne o tur tan bü yük sa vaþ la ra, bol ve u cuz as ker te mi nin de ö nem li rol oy na - mýþ týr. Ay rý ca, yur ti çin de ki re jim le rin iç sel leþ ti - ril me le ri ve ay ný tez gâh lar dan ge çi ri len halk la - rýn bi rörnek leþ ti ri le rek ho mo jen hâ le ge ti ril - me le ri i þi ne de ya ra mýþ týr. Ni te kim, Os man lý sü re ci de ol mak la be ra - ber, a sýl 1920 ler den i ti ba ren Tür ki ye de de; ku - ru lan genç Cum hu ri yet in ve o nun nük le er ya - ký tý o lan Ke ma lizm in, top lu mun gen le ri ne bir i de o lo ji o la rak ka zý na bil me si ba ký mýn dan, e ði - tim se fer ber li ði nin bir par ça sý mis yo nuy la; o - kul la rýn par mak a ra la rýn dan sý za rak ka ça bi le - cek köy lü ço cuk la rý nýn din sel, dil sel ve et nik ho mo jen lik ler de a si mi le e dil me le rin de ya ra yýþ lý gö rev ler yük len miþ tir. Na mýk Çý nar / Ta raf, 18 Ka sým 2011 Ya bir gün Yu nan ge lir se! Vic da ni ret tar týþ ma la rý nýn da ya pýl dý ðý þu gün ler de a sýl tar tý þýl ma sý ge re ken be del li den çok mev cut as ker lik sis te mi. Çün kü son ya sa as ker lik sis te min de ki ak sak lýk la ra çö züm ge tir me ye cek. Dersim ve Atatürk DERSÝM Ý, bir siyasî polemik konusu yapmak doðru deðil yýllarýnda 50 bin insan, çoluk, çocuk, yaþlý demeden öldürüldü. Devlet önce bu bölgede bir isyan çýkarttý; sonra isyan bastýrma bahanesi ile katliam yaptý. Amaç, devlet otoritesinin ulaþmadýðý bir bölgeyi merkezî otoriteye baðlamaktý. (...) Bu yönteme göre devlet, kolunun ulaþamadýðý yere önce parmaðýný sokup karýþtýrýyor. Bir asayiþ sorunu ortaya çýkartýyor. Sonra devlet, isyan bastýrma bahanesi ile tankýyla, topuyla geliyor. Ýsyan edenler þiddetle cezalandýrýlýyor. Devlet böylece kendi baþýna buyruk yaþayanlara gücünü, kuvvetini ve dehþetini göstermiþ oluyor. Ýsyan çýkartmak ve bastýrmak, Osmanlý da devlet otoritesini temin eden bir siyaset olarak hep uygulana gelmiþtir. Baþka ne yapýlabilirdi? diye sorabilirsiniz. Cumhuriyet farkýný, Dersim e saðlýk ve imar hizmetleriyle girerek, devletin müþfik yüzünü gösterebilir ve ikna yöntemi ile ayný amacý gerçekleþtirebilirdi. Tercih edilen yöntem, bir plan ve program dahilinde önce isyan çýkartmak, sonra da isyaný katliam yaparak bastýrmaktýr. Sorumlu ve suçlu o dönemin yönetimi. Atatürk ün bu katliamdan haberi yoktu mazereti, akla ve mantýða uygun deðil. Atatürk gibi bir lider devleti yönetirken, ondan habersiz planlý-programlý ve kapsamlý bir katliam yapmak nasýl mümkün olabilir? Mümtaz er Türköne, / Zaman, 18 Kasým 2011 Yalansa yalan deyin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün diyor ki: ldersim katliamýnýn sorumlusu devlettir. lkatliamýn yapýldýðý tarihte tek parti iktidarý vardý, CHP iktidardaydý. latatürk ün olaydan haberdar olmamasý imkânsýzdýr. Bir grup CHP milletvekili, bu sözlere isyan ediyor. Bakýyoruz Haluk Koç, Nur Serter, Ýsa Gök gibi isyancý milletvekillerine... lhiçbiri Böyle bir þey olmamýþtýr demiyor. lhiçbiri O dönem tek parti iktidarý yoktu demiyor. lhiçbiri Atatürk ün olaydan haberi yoktu demiyor. Kýsacasý... Hüseyin Aygün ün söylediklerine tek kelimeyle olsun itirazda bulunmuyorlar. Peki ya ne diyorlar? Söyledikleri þu: Hüseyin Aygün sussun... Hüseyin Aygün susturulsun... Oysa isyancý CHP lilerin önünde iki yol var: Ya Hüseyin Aygün ün söyledikleri bir kuru yalandan ibaret diyecekler. Ya da söylenenlere el mecbur katlanacaklar. Baþka bir seçenek yok. Çünkü... Sussun ya da susturulsun þeklindeki gerici seçenek, yeryüzünde epey bir zamandan beri kullanýþlý olmaktan çýktý. Ahmet Hakan, Hürriyet, 18 Kasým 2011

12 12 Y Ý LAN T. C. ELMALI/ANTALYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO : 2011/275 Talimat. Örnek No: 27 Bir borç tan do la yý i po tek li o lan sa týl ma sý na ka rar ve ri len An tal ya i li El ma lý il çe sin de bu lu nan gay ri men ku lün cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý: Tapu Kaydý: Ahatlý köyü, Dut Yakasý mevkiinde kain 155 parsel, 2 cilt, 155 sayfada kayýtlý tarla vasfýndaki ,00 m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Özellikleri: 12/05/2011 ke þif ta ri hi i ti ba riy le ve bi lir ki þi ra por la rý u ya rýn ca: A hat lý Kö yü, Dut Ya ka sý mev ki in de ki ta þýn maz düz, ta ban, ve rim li, kum lu -týn lý su la ma im kâ ný bu lu - nan, bir cep he si yol o lan ze min de 3.731,62 m 2 lik ký sým da 2 a det sö kü lüp ta þý na bi lir ni - te lik te plas tik ör tü lü se ra bu lu nan, ge ri ka lan ,38 m 2 lik ki sým da a na son e ki li o lan ta þýn maz dýr. Ta þýn ma zýn ze mi ni ne ,00-TL kýymet takdiri yapýlmýþtýr. Taþýnmaz tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Taþýnmazýn geniþ evsafý dosyadaki bilirkiþi raporlarýnda mevcuttur. Ýmar Durumu : Taþýnmaz köy sýnýrlarý içerisindedir. Muhammen Bedeli : ,00-TL Satýþ Saati : 14:00'den 14:10'a kadar. 1- Sa týþ 16/01/2012 ta ri hin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý Ý ha le Sa lo nu El ma lý/an tal ya ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak - týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60' ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 26/01/2012 ta ri hin de Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý Ý ha le Sa lo nu El ma lý/an tal ya ad re sin de ve yi ne ay ný sa at ler a - ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- A çýk ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de ki na - kit pey ak çe si (TL) tu ta rý o lan ,00 TL'yi ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek - mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de ken di si ne (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, % 18 KDV (de ði þen o ran lar da KDV de uy gu la na cak - týr), ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. Ta þýn - ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi borç la rý, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de - lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr - ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be - del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i - zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha - cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin - den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/275 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. 7- A la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de lin den sý ra cet ve li ya pýl ma - dan i po tek a la cak lý sý na ö de me ya pý la ca ðýn dan a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK'nýn 142. mad de si ne gö re i ti raz la rý o lan la rýn bu hak ký ný 7 gün i çe ri sin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me leri (ÝÝK md.göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu sa týþ i la ný nýn ta pu da ad re si ol ma yan ve her han gi bir se bep le teb li gat ya pý la - ma yan il gi li le re, Hü se yin O RUÇ'a (Baba adý: Ahmet-Anne adý: Feride-12/12/1964 Doð.) i la nen teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan ve teb lið o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 01/11/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. BAKIRKÖY/ÝSTANBUL 10. ÝCRA DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/5992 ESAS. Örnek No: 64 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan Ýs tan bul i li, E sen ler il çe si, E sen ler ma hal le si, Da vut pa þa mev ki in de va ki, 897 par sel de ka yýt lý, 256,00 m 2 mik tar lý kay den tar la, ma hal len bi na da ki borç lu ya a it 1/6 his se nin ta ma mý ,00 TL mu ham men be - del le ve a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý þa çý kar týl mýþ o lup KDV o ra ný % 18'dir. ÝMAR DURUMU : E sen ler Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü i mar Bü ro su nun 07/07/2011 ta rih, 1685 sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re E sen ler il çe si, Mi mar Si nan Ma hal le si, 4 paf ta, 897 par sel sa yý lý ta þýn maz; tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li E sen ler Re viz yon i mar Pla nýn da Ko nut a la nýn da kal - mak ta o lup, bi ti þik ni zam 5 kat ya pý laþ ma ko þu lu na ha iz dir de nil miþ tir. HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz, E sen ler il çe si, Mi mar Si nan ma - hal le si, Fa ra bi Cad de sin de, ta pu nun 4 paf ta, 897 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ve Fa - ra bi cad de sin den 16 dýþ ka pý nu ma ra sý a lan m 2 mik tar lý kay den: tar la, ma - hal len kar gir e vin 1/6 his se si dir. A ta türk cad de si i le Ýs tan bul cad de si ni bað la yan Fa - ra bi Cad de si ü ze rin de yer a lan, cep he al dý ðý yo la pa ra lel cep he si 16 mt, yo la dik or - ta la ma de rin li ði 16 mt o lan ve ta pu kay dýn da ta ma mý 256 m 2 a la na sa hip tar la o la - rak ka yýt lý ta þýn maz ü ze rin de, 16 dýþ ka pý nu ma ra lý tek kat lý, yýð ma kar gir sis tem de in þa e dil miþ o lan, 40 yý lý geç kin öm re sa hip, ah þap ça tý lý, pen ce re doð ra ma la rý yað lý - bo ya lý ah þap doð ra ma lý bi na dýr. Söz ko nu su bi na 50 m 2 a la na sa hip, e lek trik, sýh hi te si sat la rý mev cut, nor mal so ba ý sýt ma lý o lup, ha li ha zýr du ru mu i ti ba riy le e ko no mik öm rü nü ta mam la dý ðý tes pit e dil miþ tir. De tay lý bil gi si dos ya da mev cut bi lir ki þi ra po - run da dýr. TEBLÝÐ: Ýþ bu i lan ta pu kay dýn da gö zü ken il gi li le re teb li ðe gön de ril miþ o lup teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de i la nen teb lið ye ri ne ka im o lu nur. SATIÞ ÞARTLARI : 1-) Birinci açýk artýrma 06/01/2012 Cuma günü sa - at le ri a ra sýn da BA KIR KÖY 10. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DE ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len mu ham men be de lin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec - mu u nu i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se, en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la gay ri men - kul 16/01/2012 Pa zar te si günü sa at le ri a ra sýn da Ba kýr köy 10. Ýc ra Mü - dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar týr ma da tak dir e di len kýy me tin % 40'ý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len mu ham men be de li nin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "...þart sýz, ke sin ve sü re siz..." te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr Sa yý lý Ka nu nun 1. mad de si ge re ðin ce "...dö viz..." te mi nat o la rak ka bul e dil mez. Sa týþ pe þin pa ray la dýr, a lý cý ya 10. gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Mev zu at ta uy gu la nan o ran da 18 KDV'si, dam ga res mi, ta pu a lým har cý nýn 1/2'si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it o lup bi rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de nir. Tel la li ye üc re ti ma lý sa tý la na a it ol du ðun - dan i ha le be de lin den sa yýl mak ü ze re ya sal sü re si i çe ri sin de i ha le a lý cý sý ta ra fýn dan ö de ne cek tir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip - le ri da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný fa iz ve mas raf la ra da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler le bir lik te 15. gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç tu tu la cak - týr. 4-) Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez i se, Ý ÝK.nun 133.mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar - lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul dür ler. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu nur. 5-) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re miz de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen ta lip li ye bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa - yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/5992 Es. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Bakýr köy 10. ic ra Mü dür lü ðü ne baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/11/ B: KULA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2011/ E.K. Da va cý ta ra fýn dan mah ke me miz de a çý lan i sim tas hi hi da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sý so nun da; 13/10/2011 ta ri hin de da va nýn ka bu lü ne ka rar ve ri le rek, An ka ra Ý li, Çu buk Ýl çe si, Ka ra da na kö yü Cilt No: 50, Ha ne No: 7, BSN: 255' de ka yýt lý, T.C. nu ma ra lý Ba hat tin ve Ay tül ký zý, E la zýð 22/05/1983 do ðum lu Tev hi de Koç'un nü fus kay dýn da ki a dý nýn "Tev hi de Bur cu" o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril miþ tir. B: T. C. KEÞAP ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/103 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : GÝRESUN ili KEÞAP ÝLÇESÝ GÖNÜLLÜ KÖYÜ MEVKÝÝ : CÝNGANBÜKÜ PAFTA NO : ADA NO : 103 PARSEL NO : 2 VASFI : FINDIK BAHÇESÝ YÜZÖLÇÜMÜ : 903,50 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : NAZMÝYE ERKAN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : GÝRESUN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : 103 a da 2 no lu 903,50 m 2 yü zöl çü mün de ki par se lin 23,35 m 2 'lik kýs mý nýn köp rü a ya ðý ya pý mý i çin ka mu laþ tý rýl mak is ten me si. Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke - me mi zin 2011/103 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 29/10/ B: TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý, Av. Ahmet Yýlmaz, Mehmet Kuþdemir ve Mesut Karabenek'in kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adnan Acýr ve Ailesi Nur Taksi / ÝZMÝR TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Faruk Çolakile Merve Þeyma Hanýmafendinin izdivaçlarýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak'tan iki cihan saadeti dileriz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ n Seri Nolu Faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Süver n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Seher Köse n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muammer Gönül /Tokat-Zile

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 TV ve bilgisayar, dýþardaki tehlikelerden daha zararlý DANIÞMAN NEVZAT ÖZER, TV VE BÝLGÝSAYARIN OLUMSUZ ETKÝLERÝNE VURGU YAPTI. YOZ GAT Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü A raþ týr ma ve Reh ber lik Uz ma ný Psi ko lo jik Da nýþ man Nev zat Ö zer, þid det i çe ren TV film le ri ve di zi ler i le bil gi sa yar lar da ki o yun la rýn son dö nem ler de ar tan þid det ve sal dýr gan lýk o lay la rý na kat ký sað la dý ðý ný söy le di. Da nýþ man Ö zer, yap tý ðý a çýk la ma da top lu mun en kü çük çe kir de ði o lan a i le nin ö ne mi ne de ðin di. Ö zer, Türk a i le ya pý mýz, ge le nek le re ve gö re nek le re bað lý çok güç lü bir ya pý ya sa hip tir. Fa kat dün ya da ve ül ke miz de hýz lý ge li þim ve de ði þim sü re cin den kay nak la nan et ki le þim le ma a le sef bi zim top lu mu muz da ve a i le ya pý mýz da is ten me yen o lay la ra se be bi yet ver mek te dir. Dün ya da ve Tür ki ye de a teþ ba ca yý sar dý. Ýn sa noð lu nun hem þey ta nî hem de rah ma nî bir yö nü var dýr. Bu uç lar ü ze ri ne ya pý lan fa a li yet ler in sa ný hem o lum lu hem de o lum suz yön de na sýl et ki le ye ce ði or ta da dýr. de di. Sal dýr gan lýk ru hu nun in - sa nýn po tan si ye lin de var ol du ðu nu, film ler ve bil gi sa yar da ki prog ram la rýn bu na za rar lý yön de kat ký sað la dý ðý na dik kat çe ken Ö zer, þun la rý di le ge tir di: Sal dýr gan lýk ve cin sel lik gi bi i ki yý ký cý gü dü müz in san po tan si ye lin de za ten var. Bu na film sek tö rü ve ö zel lik le bil gi sa yar â le mi ma a le sef bu i ki yý ký cý gü cü kar þý mý za her se fe rin de çý ký yor. A çýn, ba kýn TV prog ram la rý na, bil gi sa yar o yun la rý na. Bun la rý faz la sýy la bu ra da gö re cek si niz. Bun lar bi zi kon trol al tý na al ma sýn dan zi ya de biz kon tro lü mü zü el den bý rak ma ma lý yýz. Yoz gat / ci han ÝÇERDEKÝ TEHLÝKE DIÞARIDAKÝNDEN DAHA ÖNEMLÝ ÇOCUKLARIN, dýþarýdaki tehlikelerden dolayý sokaða, mahalleye çýkýlmasýna izin verilmeyip evde otursun, bilgisayarýyla oynasýn, televizyonu izlesin gibi yaklaþým son derece zararlýdýr. diyen Danýþman Özer, sözlerini þöyle tamamladý: Toza, dumana, kire bulanmayan, hayatý dokunmadan yaþayan, sokaklardaki sosyal içerikli oyunlardan mahrum kalan nesil, çareyi elektronik bakýcýlar dediðim bilgisayarlar ve TV lerde buluyor. Sanal âlem adeta onlara prangalar vurmuþ, ellerini kollarýný baðlamýþ durumda. Oysa evdeki tehlike dýþarýdakinden daha vahim. Bunu herkesin özellikle ebeveynlerin idrak etmesi gerekir. Kalbi koruyan þarap deðil, üzüm suyu Ak ci ðer kan se rin de si ga ra ikazý ZON GUL DAK Ka ra el mas Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Gö ðüs Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Mel tem Tor, Tür ki ye de er kek ler de en sýk, ka dýn lar da i se dör dün cü sýk lýk ta gö rü len ak ci ðer kan se ri nin en ö nem li sebebi nin si ga ra ol du ðu nu bil dir di. Prof. Dr. Tor, ya zý lý a çýk la ma sýn da, dün ya da her yýl Ka sým a yýn da ak ci ðer kan se ri ne far kýn da lý ðý art týr mak ü ze re bir çok ey lem ger çek leþ ti ril di ði ni, Ak ci ðer kan se ri nin er kek ve ka dýn lar da en öl dü rü cü kan ser tü rü ol du ðu nu an la tan Prof. Dr. Tor, þun la rý kay det ti: Ül ke miz de sap ta nan has ta la rýn yüz de 90 ý si ga ra i çen ya da i çip bý rak mýþ ki þi ler dir. Ak ci ðer kan se ri ma a le sef ken di si ni çok geç dö nem de fark et tir mek te dir. Ba zen hiç bir be lir ti ve bul gu ol ma ya bi le ce ði gi bi ba zý ki þi ler de de ay lar dýr sü ren fa kat ö nem sen me yen be lir ti ve bul gu lar gö rü le bi lir. Bir çok ak ci ðer kan se ri e ðer er ken dö nem de teþ his e dil mez se çok hýz lý þe kil de bü yü yüp baþ ka or gan la ra da ya yý la bi lir. Bu ba kým dan ö zel lik le si ga ra i çen ki þi ler de ba zý be lir ti le rin ö nem sen me si ve hiç ge cik me den he ki me baþ vu rul ma sý ha ya tî ö nem ta þý mak ta dýr. Prof. Dr. Tor, Ö zel lik le si ga ra i çen ki þi ler de 2-3 haf ta yý ge çen ök sü rük, u zun za man dýr var o lan ök sü rü ðün da ha da kö tü leþ me si, sýk tek rar la yan ak ci ðer en fek si yon la rý, kan tü kür me, a çýk la na ma yan ne fes siz lik his si ve ya ne fes dar lý ðý, hal siz lik, yor gun luk, ki lo kay bý, geç me yen gö ðüs ya da o muz að rý sý var sa hiç va kit ge çir me den bir gö ðüs has ta lýk la rý uz ma ný na baþ vur ma la rý ge re kir. Zonguldak / a a Ký þýn en bü yük yardýmcýmýz IH LA MUR KIÞ ay la rýn da ha va nýn so ðu ma sýy la bir lik te has ta lýk lar la mü ca de le e der ken i lâç la rýn ya ný sý ra i çi len bit ki çay la rý da te da vi sü reç le rin de yar dým cý o lu yor. Ye di te pe Ü ni ver si te si Ec za cý lýk Fa kül te si Far ma kog no zi ve Fi to te ra pi A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Er dem Ye þi la da, bir kaç yýl ön ce ya yým la dý ðý bir a raþ týr ma nýn so nuç la rý na gö re so ðuk al gýn lý ðý de nin ce ilk o la rak ak la ge len ýh la mur çi çek le ri nin il ti hap gi de ri ci ve að rý gi de ri ci et ki le ri bu lun du ðu nun de ney sel o la rak or ta ya ko nul du ðu be lir ti yor. Prof. Dr. Er dem Ye þi la da nýn yü rüt tü ðü fark lý bir ça lýþ ma nýn so nu cun da ýh la mur i çe ri sin de ki bi le þen ler den ba zý la rý nýn (fla vo no it) il ti hap gi de ri ci ve að rý ke si ci et ki gös te rir ken, ba zý bi le þen le rin (mü si laj) de bo ða zý yu mu þat ma sý ne ti ce si bo ðaz da tah ri þi ön le di ði ni ve bu su ret le so ðuk al gýn lý ðý þi kâ yet le ri nin ha fif le til me sin de te da vi ye yar dým cý ol du ðu nu or ta ya ko nul muþ tur. Ö zel lik le so ðuk al gýn lý ðý ris ki nin art tý ðý dö nem ler de bit ki ler den ya rar lan mak en a kýl cý yak la þým o la cak týr. Hiç þüp he siz, ön ce lik li he def has ta lý ða ya ka lan ma mak, bu ko nu da ba ðý þýk lý ðý des tek le yi ci bu tip ü rün ler ko ru yu cu o la rak ya rar lý o la bil mek te dir. Has ta lý ða ya ka lan ma du ru mun da i se bu tip ü rün ler den uy gu la nan te mel te da vi nin ya ný sý ra þi kâ yet le rin ha fif le til me sin de ya rar la ný la bi lir. Bi raz ýh la mur, bi raz ay va, bi raz bal! Prof. Dr. Er dem Ye þi la da, so ðuk al gýn lý ðý his se dil di ði dö nem ler de ök sü rük te ya týþ tý rý cý ve bo ða zý yu mu þat mak i çin ýh la mur çi çe ði ve ay va nýn bir lik te kul la nýl ma sý nýn ya rar lý o la ca ðý ný söy lü yor. Ay va mey ve si ve yap rak la rý da ta þý dý ðý bi le þen le ri dolayýsýyla ök sü rük ler de te da vi ye yar dým cý ol mak ta dýr. Bil has sa ýh la mur i le bir lik te ha zýr la nan ça yýn hem lez ze ti nin hem de faaliyetin art ma sý ný sað lý yor. Ye þi la da, ay va ve ýh la mur kar þý mý nýn dan el den e di len ça ya tat lan dý rý cý þe ker ye ri ne is te nir se bal i lâ ve e dil me si nin da ha uy gun o la ca ðý ný, bu sa ye de ök sü rü ðün ve di ðer so ðuk al gýn lý ðý be lir ti le ri nin da ha et ki li bir þe kil de kon trol al týn da tu tu la bi le ce ði ni be lir ti yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya PA MUK KA LE Ü ni ver si te si (PA Ü) Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. A su man Kaf tan, Þa ra býn kal be fay da lý ðý ol du ðu yö nün de ki de ðer len dir me ler yan lýþ. Kalp da mar has ta lýk la rýn dan ko ru yu cu et ki ye sa hip o lan þa rap de ðil, ü züm su yu de di. Prof. Dr. Kaf tan, kalp sað lý ðý i çin al kol ve si ga ra gi bi a lýþ kan lýk la rýn ke sin lik le bý ra kýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Kalp sað lý ðý ný ko nu a lan ba zý ya zý lar da al ko lün be lir li öl çü ler de tü ke til di ðin de fay da sað la dý ðý yö nün de de ðer len dir me le re rast lan dý ðý ný bil di ren Kaf tan, Þa ra býn kal be fay da lý ol du ðu yö nün de ki de ðer len dir me ler yan lýþ. Kalp da mar has ta lýk la rýn dan ko ru yu cu et ki ye sa hip o lan þa rap de ðil, ü züm su yu de di. Ö zel lik le kýr mý zý þa rap ü re ti min de kul la ný lan ü züm su yu nun da mar sað lý ðý na fay da sý ol du ðu na i þa ret e den Prof. Dr. Kaf tan, Bu mad de fay da lý ko les te rol de de o lum lu et ki ye sa hip. Þa rap i çin di ye ö ner mek çok doð ru de ðil, çün kü fay da al kol den de ðil. O nun ye ri ne, çe kir dek li kýr mý zý ü züm tü ke til me si ö ne ril me li. Ko yu renk li mey ve ler tü ke ti le bi lir. A ma al ko lü ke sin lik le ö ner mi yo ruz di ye ko nuþ tu. Denizli / a a SÝ GA RA Ý ÇÝ LEN OR TAM DA DA HÝ DU RUL MA MA LI PROF. Dr. Kaf tan, kalp da mar ve ak ci ðer has ta lýk la rý na ze min ha zýr la yan un sur la rýn ba þýn da si ga ra a lýþ kan lý ðý nýn gel di ði ni be lir te rek, söz le ri - ne þöy le de vam et ti: Si ga ra kul la ný mý top lu mu muz da ol duk ça yay gýn. Ka pa lý yer ler de si ga ra kul la ný mý nýn ya sak lan ma sý nýn ar dýn dan bir mik tar a zal ma ol - du, a ma ö zel lik le genç ne sil bu a lýþ kan lýk la rý ný sür dü rü yor. Si ga ray la kro nik da mar has ta lýk la rý na ze min ha zýr lý yo ruz. Yük sek tan si yo nun kon tro lü nü güç - leþ ti ri yo ruz. Ak ci ðer has ta lýk la rý na, kan ser tü rü has ta lýk la ra ze min ha zýr lý yo - ruz. Bu has ta lýk lar dan ko run mak i çin si ga ra kul la ný mý ný sý fý ra in dir me miz ve si ga ra i çi len or tam da bi le bu lun ma ma mýz ge re ki yor. Mi yom o lu þu mu nu mey ve tü ke ti mi a zal tý yor ABD DE ya pý lan bir a raþ týr ma, mey ve yi yen ka dýn lar da ye me yen le re o ran la da ha az mi yom o luþ tu ðu nu or ta ya koy du. Bos ton Ü ni ver si te si a raþ týr ma cý la rý, 30 lu yaþ la rýn da ki 23 bin si ya hî ka dýn la yap tý ðý ça lýþ ma nýn ne ti ce sin de, da ha çok mey ve yi yen ve A vi ta mi ni a lan ka dýn lar da mi yom o luþ ma ris ki nin da ha az ol du ðu nu be lirt ti. A raþ týr ma nýn, mi yom o luþ ma ris ki be yaz la ra o ran la üç kat faz la o lan si ya hî ka dýn lar la ya pýl ma sý nýn sebebi nin, yük sek risk du ru mu nun bes - len mey le il gi si bu lu nup bu lun ma dý ðý ný da or ta ya koy mak ol du ðu kay de dil di ten baþ la yan Si ya hî Ka dýn la rýn Sað lýk Ýn ce le me si ve ri le rin den ya rar la ný la rak ya pý lan a raþ týr ma, gün de 4 por si yon mey ve ya da seb ze tü ke ten ka dýn lar da mi yom o lu þu mu nun gün de bir por si yon yi yen le re o ran la yüz de 10 da ha az ol du ðu nu gös ter di. Seb ze ve mey ve tü ke ti mi ay rý ay rý in ce len di ðin de i se mey ve tü ket me nin mi yom o luþ ma ris ki ni a zalt tý ðý, an cak seb ze nin bir et ki si nin ol - ma dý ðý tesbit e dil di. A raþ týr ma da, mi yom ris ki i le a lý nan C ya da E vi ta mi ni mik ta rý a ra sýn da bað lan tý ol ma dý ðý, an cak A vi ta mi ni nin ris ki a zalt ma da et ki si o la bi le ce ði de belirlendi. A raþ týr ma cý lar, ça lýþ ma nýn, bes len me þek li ni de ðiþ tir me nin mi yom o luþ ma ris ki ni de ðiþ ti re bi le ce ði ni tam o la rak ispat la ma dý ðý ný, an cak i ki si a ra sýn da ba zý i liþ ki ler ol du ðu nu gös ter di ði ni vur gu la dý. Ra him de ge li þen i yi huy lu tü mör ler o lan mi yom la rýn bü yük lü ðü de ði þe bi li yor. An ka ra / a a Uy ku prob le mi ve fib ro mi yal ji NOR VEÇ LÝ a raþ týr ma cý lar, ka dýn lar da uy ku prob lem le riy le fib ro mi yal ji ris ki a ra sýn da bað lan tý bul du. A raþ týr may la il gi li o la rak Art hri tis & Rhe u ma tism der gi sin de ya yým la nan ma ka le de, uy ku prob le mi art týk ça kro nik kas-is ke let að rý sý sen dro mu o lan fib ro mi yal ji ris ki nin de art tý ðý, a ra da ki bað lan tý nýn or ta yaþ ve da ha yaþ lý ka dýn lar da da ha da yük sel di ði be lir til di. A raþ týr ma cý lar, sen dro mun sýk lýk la or ta yaþ ta baþ la dý ðý ný ve fib ro mi yal ji den mus ta rip le rin yüz de 90 ý nýn ka dýn ol du ðu nu kay det ti. Nor veç Bi lim ve Tek no lo ji Ü ni ver si te si dok tor la rý Pa ul Mork ve Tom Nil sen, Nor veç te yaþ la rý 20 ve ü ze rin de ki 12 bin 350 ka dýn la yap týk la rý ça lýþ ma nýn so nu cun da, uy ku so ru nu bil di ren ka dýn lar da, hiç uy ku so ru nu çek me yen le re gö re fib ro mi yal ji ris ki nin da ha yük sek ol du ðu nu tesbit etti. 10 yýl sü ren a raþ týr ma nýn so nu cun da sýk lýk la ve ya sü rek li uy ku so ru nu ol du ðu nu söy le yen 45 ya þýn üs tün de ki ka dýn la rýn yüz de 5,41 i nin, 20 i la 44 ya þýn da ki ka dýn la rýn da yüz de 2,98 i nin send rom dan mus ta rip ol du ðu tesbit e dil di. An ka ra / a a Tu tul ma ya kar þý Ja so lin BÝT KÝ SEL muh te va lý o lan Ja so lin, bel de ve bo yun da gö rü len, bel fý tý ðý, bel tu tul ma sý, bo yun fý tý ðý, bo yun tu tul ma sý so nu cun da o lu þan ha re ket ký sýt la ma la rý na kar þý kul la ný lan bit ki sel krem ve sprey o la rak ta ný ný yor. Ja so lin i le dü zen li o la rak kul la nýl dý ðýn da að rý la rý din dir me yi va at e di yor. Ga ran ti Sað lýk Tek no lo ji le ri ü re ti mi o lan sprey ve krem, bel ve bo yun böl ge si ne ma saj uy gu la na rak kul la ný lý yor. Ja so lin ay rý ca ö zel ha zýr lan mýþ plâ ka i le bel ve bo yun böl ge si ni de des tek li yor. Ko nuy la il gi li ge niþ bil gi so lin.com in ter net si te sin den a lý na bi lir. Ýs tan bul / Bü lent Tok mak

14 14 SPOR Y SÜPER LÝG'DE BU HAFTA Bugün: Ankaragücü-Kardemir Karabük (19 Mayýs) Kayserispor-Orduspor (Kayseri Kadir Has) Fenerbahçe-Eskiþehir ( Þükrü Saracoðlu) 20 Kasým Pazar: MPAntalya-Ýstanbul B. Belediye (Mardan) Sivasspor-Gençlerbirliði (Sivas 4 Eylül) Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) Beþiktaþ-Galatasaray (Fiyapý Ýnönü) 21 Kasým Pazartesi: Bursaspor-Samsunspor (Bursa Atatürk) BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: Giresunspor-Konyaspor (Giresun Atatürk) Gaziantep B.B-Kayseri Erciyes (Kamil Ocak) Sakaryaspor-Karþýyaka (Sakarya Atatürk) 20 Kasým Pazar: Akhisar Belediye-Tavþanlý Linyit (Akhisar) Boluspor-Bucaspor (Bolu Atatürk) Ýstanbul Güngören-Kartalspor ( Yahya Baþ) Adanaspor-Kasýmpaþa (Adana 5 Ocak) Çaykur Rizespor-Denizlispor (Yeni Rize) 21 Kasým Pazartesi: Göztepe-Elazýðspor (Ýzmir Atatürk) 2. LÝG BEYAZ GRUP 20 Kasým Pazar: Konya Torku Þeker-Kocaelispor (Recep Konuk) Ofspor-Ýskenderun Demir Çelikspor (Of Ýlçe) Pendikspor-Çorumspor (Pendik) BUGSAÞ Spor-Þanlýurfaspor (Yenikent ASAÞ) Bozüyükspor-Tepecikspor (Bozüyük Ýlçe) Diyarbakýrspor-Balýkesirspor (Atatürk) Gaziosmanpaþa-Yeni Malatya (Gaziosmanpaþa) Tokatspor-Altay (Tokat Gaziosmanpaþa) Not: Maçlar saat 13.30'da baþlayacak. 2. LÝG KIRMIZI GRUP Bugün: Adana Demirspor-Beypazarý Þeker (5 Ocak) 20 Kasým Pazar: Çankýrýspor-Fethiyespor (Çankýrý Atatürk) Adýyamanspor-1461 Trabzon (Adýyaman ) Körfezspor-Alanyaspor (Ýsmetpaþa) Altýnordu-Kýrklarelispor (Buca Ýlçe) Mardinspor-Ünyespor (Mardin 21 Kasým Bandýrmaspor-Kýzýlcahamamspor (17 Eylül) Sarýyer-Denizli Belediye (Yusuf Ziya Öniþ) Not: Maçlar saat 13.30'da baþlayacak. EKRANDA BUGÜN Ankaragücü-Karabük Lig TV Giresunspor-Konyaspor TRT Pýnar Karþýyaka-F.Bahçe Ülker FBTV Kayserispor-Orduspor Lig TV Mönchengladbac-V. Bremen TRT Villarreal-Real Betis NTV Spor Fenerbahçe-Eskiþehirspor Lig TV Bayern Münih-B. Dortmund TRT Barcelona-Zaragoza NTV Spor Valencia-Real Madrid NTV Spor AVCI: KADROYU BOZMAM A MÝL LÝ TA KIM TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜ AB DUL LAH AV CI, "TÜRK FUT BO LU DÝ BE VUR DU DÝ YOR - LAR, BU NA KA TIL MI YO RUM. MÝL LÝ TA KIMDA KÖK LÜ BÝR DE ÐÝ ÞÝK LÝK YAP MA YA CA ÐIM" DE DÝ. A MÝLLÝ Fut bol Ta ký mý Tek nik Di - rek tör lü ðü ne ge ti ri len Ab dul lah Av cý, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ'a ve da zi - ya re tin de bu lun du. Ka dir Top baþ, Av cý'nýn çok mü te va zý, gü zel ve yü rek li bir in san ol du ðu nu ve ken - di si ne gü ven dik le ri ni söy le di. Ka - dir Top baþ, A Mil li Ta kým'da dün gö re ve ge ti ri len, Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di yes por'un es ki tek nik di - rek tö rü Ab dul lah Av cý'yý, Ýs tan bul Büy kü þe hir Be le di ye si ve Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ - kan ve ki li Gök sel Gü müþ dað i le ma ka mýn da ka bul et ti. Top baþ, 5,5 yýl Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes - por'da tek nik di rek tör lük gö re vi ya pan Ab dul lah Av cý'nýn A Mil li Ta kým'ýn tek nik di rek tör lü ðü ne ge ti ril me si nin ken di le ri ni de gu - rur lan dýr dý ðý ný söy le di. AVCI: ZAMANIMIZ VAR A Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn ye ni tek nik di rek tö rü Ab dul lah Av cý i se Ka dir Top baþ, Gök sel Gü müþ dað ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes - por Ku lü bü Baþ ka ný Ça ða tay Kal - kan cý'ya te þek kür e de rek, þun la rý söy le di: ''5,5 se ne gö rev yap tý ðým, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por Alex'li F.Bahçe bugün Eskiþehir'le oynuyor SÜ PER Lig'de bu gü nes ki þe - hirs por'u a ðýr la ma ya ha zýr la - nan Fe ner bah çe'de ga li bi yet he sa bý ya pý lý yor. Li der du rum - da bu lun du ðu lig de ilk ye nil gi - si ni son ma çýn da Si vass por'a kar þý dep las man da a lan sa rý la - ci vert li e kip, Es ki þe hirs por kar - þý sýn da ga lip ge le rek, hem ye - ni den mo ral ka zan mak hem de pu an far ký ný ko ru mak is ti - yor. Fe ner bah çe'de kýr mý zý kart ce za sý ný dol du ran A lex i le sa kat lý ðý ge çen Zi eg ler'in ta ký - ma dö nü þü tek nik he ye tin yü - zü nü gül dü rür ken, mil li ta kým kam pýn da gri bal en fek si yon Abdullah Avcý, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ý ziyaret etti Ku lü bü a i le si ha ya tý mýn çok ö - nem li nok ta la rýn dan bir ta ne si. Ka dir baþ ka ný mýz, ku lü bün i çin de çok ol ma sa da bi ze o lan duy gu su - nu her za man dý þa rý dan his set tir - di. Za man za man a ra dý, bi zi teb rik et ti. Bu gün gel di ði miz nok ta son de re ce ö nem li bir nok ta. Türk fut - ge çi re rek Ýs tan bul'a has ta bir þe kil de dö nen Ni jer ya lý fut bol - cu Yo bo'nun du ru mu i se mo - ral le ri boz du. Yo bo'nun ya rýn - ki maç ta for ma giy me þan sý - nýn dü þük ol du ðu bil di ril di. Ay rý ca, sa kat lýk la rý sü ren Di a i - le Ser kan Ký rýn tý lý, Es ki þe hirs - por kar þý sýn da for ma gi ye me - ye cek. Es ki þe hirs por ma çý ön - ce si son ça lýþ ma sý ný dün ak - þam ger çek leþ ti ren sa rý la ci vert - li ler ar dýn dan te sis ler de kam - pa gi re cek. Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la - ya ca kar þý laþ ma yý ha kem Tol - ga Öz kal fa yö ne te cek. bo lu na bun dan ev vel na sýl hiz met et tiy sem bu gün i ti ba riy le de ay ný hiz me te de vam e de ce ðim.'' Türk fut bo lu nun di be vur du ðu yo rum - la rý na ka týl ma dý ðý ný di le ge ti ren Av cý, ''Ne ti ce an la mýn da bu ol muþ o la bi lir a ma ül ke o la rak çok ye te - nek li bir top lu muz. Türk fut bo lu - F.Bahçe'de sakatlýðý geçen Ziegler ve Dia antrenmana çýkarak düz koþu yaptýlar. BEÞÝKTAÞ'IN söz leþ me si ni fes het ti ði Ýs pan yol fut bol - cu Gu ti Her han dez, ka ri - ye ri ni si yah-be yaz lý ta kým - da ta mam la mak is te di ði ni an cak ba zý ne den ler den do la yý bu nun ger çek leþ - me di ði ni söy le di. Ö zel iþ - le ri ve ta kým ar ka daþ la rýy la ve da laþ mak i çin Ýs tan bul'a ge len yýl dýz fut bol cu, Be - þik taþ'ta çok gü zel gün ler ge çir di ði ni be lir te rek, ''Ar - ka daþ la rý ma ba þa rý lar di li - yo rum. Bu ra da ge çir di ðim dö nem de çok mut lu ol - dum. Çok gü zel gün ler ge - çir dim. Be þik taþ'ýn bu se - zon þam pi yon ol ma sý ný ar zu e di yo rum'' de di. Gu ti, ''Bu ra da oy na mak is ti yor - dum. Fut bol ka ri ye ri mi Be þik taþ'ta bi tir mek is ter - dim a ma ba zý en gel ler den do la yý bu ol ma dý. Çok üz - gü nüm. Bu ra dan üz gün o la rak gi di yo rum'' di ye ko - nuþ tu. Be þik taþ'ýn, haf ta so nun da Ga la ta sa ray i le ya pa ca ðý der bi ma çý ka - zan ma sý ný te men ni e den Ýs pan yol fut bol cu, si yahbe yaz lý ta raf tar la ra da te - þek kür e de rek, ''Ta raf tar la - ra gö nül den te þek kür e di - yo rum. Ger çek ten bü tün se zon gü zel maç la rý on lar - la pay laþ mak is ter dim a ma bu ol ma dý. Bu nun i çin çok üz gü nüm'' de di. Gu ti Her - nan dez, Ýs tan bul'u çok sev di ði ni, a ra sý ra ge lip ta - kým ar ka daþ la rý ný zi ya ret e de ce ði ni di le ge tir di. nun ön ce lik le ilk e tap ta ya pý lan - ma sý i le il gi li bu gün öð le den son - ra dan i ti ba ren ça lýþ ma ya baþ la ya - ca ðýz. A Mil li Ta kým dü ze yin de za ma ný mýz var. O yun cu ha vu zu - muz bel li dir. Ö nem li o lan Türk fut bo lu i çin te mel ler at mak týr, bu te mel le ri a ta ca ðýz'' di ye ko nuþ tu. SARI KART GÖREN OYUNCULAR A Mil li Ta kým'ýn Hýr va tis tan i le yap tý ðý 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me le ri play-off tu ru ilk ma çýn da ba zý o yun cu la rýn rö vanþ kar þý laþ - ma sý na git me mek i çin bi linç li o la - rak sa rý kart gör dü ðü id di a la rý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Av cý, ''Ben bun la ra i nan mý yo rum. Hep si de be - nim be ra ber ol du ðum o yun cu lar. Sev gi ve i le ti þim le her tür lü so ru nu çö ze ce ði mi zi dü þü nü yo ruz''de di. ''Mil li ta kým da kök lü bir de ði þik lik ya pa cak mý sý nýz?'' þek lin de ki so ru yu ü ze ri ne, ''Ha yýr. Ya pa cak la rý mý zý ba sýn top lan tý sý i le a çýk la ya ca ðýz'' di - yen Ab dul lah Av cý, ''Ka ri ye ri niz de ki he def ler bit ti mi? Ge le bi le ce ði niz en üst nok ta ya gel di niz mi?'' þek lin de ki so ru ü ze ri ne i se, ''Ha yýr. He de fi miz Türk fut bo lu na hiz met et mek. Bun dan gü zel he def o la bi lir mi?'' i - fa de le ri ni kul lan dý. Çarþý Grubu Van'ý yine unutmadý BEÞÝKTAÞLI ta raf tar lar, ta kým la rý nýn Ga la - ta sa ray i le 20 Ka sým Pa zar gü nü oy na ya ca - ðý der bi maç ta, Van'da ki dep rem ze de ler i - çin ye ni bir et kin lik dü zen le ye cek. ''Çar - þý''nýn in ter net si te sin de yer a lan bil gi ye gö - re, si yah-be yaz lý ta raf tar lar, Van'da ki dep - rem ze de le rin sý kýn tý la rý na dik ka ti çek mek i çin gü neþ pan kar tý a ça cak. Bil gi de, ''Ga la - ta sa ray ma çý nýn 65. (Van'ýn pla ka sý) da ki - ka sý, Van'da nay lon ça dýr da -15 de re ce de ka lan in san la rýn çek ti ði a cý la ra or tak ol du - ðu mu zu ve on lar la be ra ber bi zim de ü þü - dü ðü mü zü gös ter mek i çin üst le ri mi zi çý ka - rý yo ruz ve ay ný an da ka pa lý da a ça ca ðý mýz gü neþ pan kar tý ný bir sü re son ra sað ta ra fa doð ru u za ta rak a çý ða yol lu yo ruz. Bu þe kil de pan kart sta dý do la þa cak'' i fa de le ri yer al dý. GUTÝ: ÜZGÜN AYRILIYORUM Guti, takým arkadaþlarýyla vedalaþmak için dün Ýstanbul'a geldi. F.Bahçe Ülker, evinde Ýtalyan Cantu'yu yendi. F.Bahçe Ülker'le yüzümüz güldü THY Av ru pa Bas ket bol Li gi'nde 5'in ci haf ta maç - la rý ta mam lan dý. (A) Gru bu'nda mü ca de le e den Fe ner bah çe Ül ker, sa ha sýn da Ý tal ya'nýn Ben net Can tu ta ký mý ný yen di ve gru bun da ki 3. ga - li bi ye ti ni al dý. A na do lu E fes i se (C) Gru bu'nda ki maç ta dep las man da Re al Mad rid i le kar þý laþ tý. Ra ki bi ne ye ni len A na do lu E fes, ü çün cü mað lu bi ye ti ni al dý. Ga la ta sa ray Me di cal Park da haf ta yý mað lu bi yet le ka pat tý. (D) Gru bun da yer a lan sa rý-kýr mý zý lý ta kým, sa ha sýn da Ýs pan yol e ki bi Bar ce lo na Re gal'e ye nil di ve 3. mað lu bi ye - ti ni al dý. Ca ja La bo ral, CSKA Mos ko va, Mac ca bi Tel A viv ve Bar ce lo na'nýn grup la rý ný li der ta mam - la dý ðý 5'in ci haf ta da a lý nan so nuç lar þöy le: (A) GRUBU: Fenerbahçe Ülker - Bennet Cantu...: Caja Laboral - Gescrap BB...: Olimpiakos - SLUC Nancy...: (B) GRUBU: CSKA Moskova - Unicaja...: KK Zagreb - Zalgiris Kaunas...: Brose Baskets - Panathinaikos...: (C) GRUBU: Maccabi Electra - Belgacom Spirou...: Real Madrid - Anadolu Efes...: EA7 Emporio Armani - Partizan mt:s...: (D) GRUBU: Unics - Union Olimpija...: Galatasaray MP - Barcelona Regal...: Montepaschi Siena - Asseco Prokom...: A GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1. Caja Laboral Bennet Cantu Fenerbahçe Ülker Olimpiakos Gescrap BB SLUC Nancy B GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1. CSKA Moskova Panathinaikos Unicaja Malaga Brose Baskets Kaunas KK Zagreb C GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1. Maccabi Tel-Aviv Real Madrid Partizan mt:s EA7 Emporio Armani Anadolu Efes Belgacom Spirou D GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1. Barcelona Regal Montepaschi Siena Unics Kazan Galatasaray MP Union Olimpija Asseco Prokom

15 GEZÝ 15 Çad'da bir bayram namazý... Namaz vakti girdi mi Çad'lýlar için heryer mescid oluyor. Yazý ve Fotoðraflar: MURAT SAYAN 2 Bu gün bay ra mýn 1. Gü nü. Ýlk kez bay ram na ma zý ný bir baþ ka ký t'a da ký la ca ðým. Kal - dý ðý mýz o fis te gün bo yun ca bi ze ko ru ma - lýk ya pan Ha fýz Ah med El Ða ni var. Har tum da ha fýz lýk e ði ti mi al mýþ. Di li mi zi bil mi yor. Bil me - si ne de ge rek yok gi bi. Çün kü pek ko nuþ mu - yor. Çok sý cakkan lý ve ken di ne a it bir dün ya sý var. Ya o nu na maz ký lar ken ya Kur ân o kur ken ya da gün i çe ri sin de ki yar dým fa a li yet le rin de ak tif bir þe kil de gö rev ya par ken gö rü yo rum. Ha fýz Ah med bi zi bay ram na ma zý i çin ya kýn ca mi ye gö tür mek is te di ði ni i þa ret ler le an la tý - yor. Ý þa ret ler le çok i yi an la þý yo ruz Ah med le. Yo la çýk tý ðý mýz da mi na re den ra hat lýk la du yu la - bi le cek yük sek lik te tek bir ses le ri ge li yor. Sa bah na ma zýn dan bay ram na ma zý - nýn ký lý na ca ðý vak te ka dar sü ren teþ - rik tek bir le ri hiç sus ma dý. Yo ru lan i - mam bir baþ ka sý na bý ra ký yor mik ro - fo nu, o de vam e di yor. Ca mi ye gel di - ði miz de Ha fýz Ah med ça lý lýk la rý gös - te ri yor a yak ka bý mý zý i þa ret e de rek. Ya - ni a yak ka bý mýz ça lýn ma sýn di ye ça lý lýk - la ra sak la ma lý yýz. Kim se gör me den a - yak ka bý la rý mý zý ça lý lýk la ra sak lý yo ruz, a - ma yüz ler ce si ya hýn i çin de üç ta ne be - yaz ol du ðu mu zu dü þü nür se niz ne de re - ce sak la mýþ o lu yo ruz siz dü þü nü n ar týk. Bütün göz ler bi zim ü ze ri miz de. On lar bi - zi, biz on la rý in ce li yo ruz. Çok ka la ba lýk ge - çen na ma zýn ar dýn dan o fi se doð ru yü rü yo - ruz. Yol bo yun ca bir ço ðu nun ü ze rin de kat la ma iz le rin den ye ni ol du ðu an la þý lan ren gâ renk el bi se le ri bay - ram i çin giy dik le ri ni an lý yo ruz. Tür ki ye de ha yýr se ver le - rin Çad da ke sil mek ü - ze re ba ðýþ la - dý ðý kur ban - la rýn ke si mi - nin ya pý la ca ðý ilk kö ye doð ru yo la çý - ký yo ruz. Yol da ül ke nin i - çin de bu lun du ðu yok lu ða rað men hum ma lý bi çim de ki mi kav þak lar da hey kel in þa at la rý ve bit miþ a nýt lar dik ka ti mi zi çe ki yor. Ki me Rengârenk yeni elbiseleriyle bayram namazýna gelen binlerce kiþi camileri doldurdu. ve ne ye hiz met et ti ði pek bel li ol ma yan ve çok yük sek fi yat lar ö de ye rek di ki len hey kel ler han gi me de ni ye tin e se ri dir? SU, E LEK TRÝK YOK, A MA CEP TE LE FO NU YAY GIN N Dja me na ya 7 km. u zak lýk ta ki A da Kö yü - ne va rý yo ruz. 12 ki þi lik ADLM e ki bi, ko or di - nas yo nu sað la mak ü ze re ÝHH dan ge len 3 ki þi - lik e kip ve kur ban e tin den bir kaç gün lük ye - mek yap mak is te yen köy lü ler. Bütün her þey ta mam... Bu köy de 31 bü yük baþ hay van ke si le - rek da ðý tý mý ya pýl dý. Gel me miz le top lan ma la rý çok hýz lý ol du. Bu nun en ö nem li se be bi i se i le - ti þim kay na ðý o lan cep te le fo nu nun yay gýn ol - ma sý. En fa ki rin de da hi mut la ka cep te le fo nu bu lun ma sý ilk gün den be ri dik ka ti mi zi çek ti. Ço cuk la rý u nut ma dýk ta bi. Ya ný mýz da ge tir - di ði miz þe ker ve ÝHH ba lon la rý ný al mak is te yen ço cuk la rýn se vinç le ri gör me ye de ðer di. Tür ki - ye de bir ço cuk i çin ba lon ve þe ker çok sý ra dan ge le bi lir. A ma bu ra da bel ki de ilk kez bir ba lon gö rü yor, ilk kez þe ke rin ta dý na ba ký yor. Bu yüz - den dir ki her git ti ði miz köy de ço cuk lar bir þe - ker a la bil mek i çin bir bir le riy le ya rý þý yor lar. A da Kö yün de bir de su ku yu su na rast lý yo - ruz Bi lal Gök çe Su Ku yu su Tür ki ye den bin ler ce km. u zak lýk ta bu lu nan bir ký t'a da, kü çü cük bir köy de ÝHH nýn yap týr dý ðý su ku - yu la rý ný, mes cit le ri, Kur ân kurs la rý ný ve o kul - la rý gör me miz bi zi gu rur lan dý rý yor. Ak þam ol ma dan N Dja me na ya dö nü yo ruz. Ev de ye mek yap mak is te yip mal ze me al mak ü - ze re çar þý yý ge zi yo ruz. A ma do ma tes, yu mur ta, so ðan ve pa ta tes dý þýn da birþey ol ma dý ðý ný gör - dük. Bu halk ne yi yor du a ca ba. Bütün çar þý da bu say dýk la rým dý þýn da bi zim da ma ðý - mý za uy gun pek mal ze me yok. Por ta kal ve el - ma pa ha lý mey ve ler den... Birtek kar puz ve muz bol ca bu lu nu yor. Ha bir de ký zar týl mýþ çe kir ge var dý. Halk sýk ça gö rü len çe kir ge is ti lâ sýn dan býk mýþ ol ma lý ki ký zar týp tü ke ti yor lar. FO TOÐ RAF ÇEK MEK YA SAK Pa za rý fo toð raf la mak is ti yo rum, a - ma Fa dýl kar de þim fo toð raf çek - me nin ya sak ol du ðu nu tek rar ha týr la tý yor... Ta bi ha fý zam bir tür lü tu ta mý yor fo toð raf çek me ya sa ðý ný ve her gü zel bir ka re gör dü ðüm de giz li sak lý çek me ye ça lý þý yo rum. A vuç i çi ka dar di ji tal ma ki nay - la ki mi za man ce bim den, ki mi za man i se lens kýs mý ný del di ðim ço rap i çe ri sin den çek me ye ça lý þý - yo rum. On la rýn kay gý la rý ný da an - lý yo rum, zi ra bu ra sý ka rý þýk bir ül - ke. Ýs tih ba rat her yer de... Hal kýn - dan kor kup Fran sa nýn ar ka sý na giz le nen bir yö ne tim hal ka hük - me di yor. Hal ký nýn se fa le ti ni gör - mek is te me di ði i çin dün ya ya da Fotoðraf çekmek yasak olduðu için poþet içerisine sakladýðým makinamla kapý aralýðýndan sokaðý çekmeye çalýþýyordum. gös ter mek is te mi yor. Pro fes yo nel fo toð raf çýy sa - nýz bu ül ke ye gel me ni zi hiç tav si ye et mem. Çün - kü o ka dar tabiî ha yat lar, gü zel lik ler var ki bun la - rý gö rüp de fo toð raf ka re si ne a la ma mak çok a cý bir þey. E ðer fo to mu ha bi riy se niz si ze za ten dün - ya nýn her ye rin de fo toð raf çek mek ya sak. Ak þam ye me ði mi zi ka zan da me le men i le ka pat tý ðý mýz gi bi sa bah da Sa im Bey in o gü - zel me le me niy le gü ne mer ha ba di yo ruz. Yal - nýz Meh met Bey in tas ta sal la ma ça yý i le pet þi þe den ya pýl ma bar dak ta i çi len çay da mü - kem mel di. Ta bi bu ak þam ki ye me ði miz de me le men, a ma bu se fer ya nýn da kar puz var. Ya on la rýn ya þa yýþ la rý na a yak uy du rup ye dik - le ri ni yi ye cek si niz, ya da melne me ne de vam. Böy le bir ül ke yi gör dük ten son ra Tür ki ye ba - na cen net gi bi gel di. Biz me ðer ne ka dar bol - luk lar i çe ri sin de ya þý yor mu þuz. Al lah a bir kez da ha þük ret tim. Sa bah Çad ýn gü ne yin de yer a lan Tan ci le Kö yü ne doð ru gi di yo ruz. Me rak lý ba kýþ lar la köy lü ler bi zi kar þý lý yor. Ço cuk lar i se ge ri de bek li yor lar. A ca ba bu be yaz a dam lar dost mu, düþ man mý der gi bi... Ev ler tek o da lý ker piç - ten ya pýl ma. Fa dýl a ne den tek o da lý ev ler di - ye sor du ðu muz da, o tek o da yý yak la þýk 5 yýl - da yap týk la rý ný söy lü yor. Ev le rin i çe ri sin de bir ya tak ve min der bu lu nu yor. Baþ ka hiçbir þey yok. Bütün mut fak mal ze me le ri, a teþ yak - mak i çin kul lan dýk la rý i ki taþ i le ü ze rin de ki ten - ce re ve bir kaç ta bak tan o lu þu yor. Köy de ki ço - cuk la ra þe ker ve sa kýz da ðýt ma ya baþ lý yo ruz. Ta - biî di ðer köy ler de ol du ðu gi bi iz di ham o lu yor. Ço cuk lar bir ta ne a la bil mek i çin bir bir le riy le ya - rý þý yor lar. Yüz le rin den çok eð len dik le ri bel li o lu - yor. Bi zi ü zen o lay lar dan bi ri de, böl ge de ço cuk - la rýn ge ne li nin çýp lak a yak la gez me le ri. A i le ler yok luk tan do la yý ço cuk la rý na gi ye cek el bi se bi le bu la mý yor lar mýþ. Pet ro lü, al týn ve el mas re zerv le ri o lan bir ül ke de yok luk dip yap - mýþ Çocuklar, fotoðraf çekilmenin yasak olduðunu henüz bilemiyorlar. Çarþýyý gezerken çevremizde sýksýk uyuyan insanlarla karþýlaþýyoruz. Çad'da içkinin girmediði bir bakkalý bulmanýz zor olabilir. Böl ge de ço cuk la rýn ge ne li nin çýp lak a yak la gez me le ri bizi üzüyordu. ÝHH'nýn açmýþ olduðu su kuyularý sayesinde birbiriyle selâmlaþmayan insanlarýn ayný su kuyusu baþýnda barýþtýklarý görülüyormuþ. { DEVAM EDECEK {

16 Ýn ter net ten as tro not a rý yor NA SA, in ter net te ya yým la dý ðý i lân ve bir vi de o i le as tro not a rý yor. A ra nan þart lar a ra sýn da tan si yo nun 14 e 9 dan yük sek ol ma ma sý da yer al dý. Yýl da yak la þýk 65 bin i le 142 bin do lar ka za na bi le cek o lan as tro not a day la rý nýn ce sur ve me rak lý ol ma sý ge re ki yor. A day lar 157 i le 190 san ti met re bo yun da ol ma lý, tan si yon de - ðer le ri 14 e 9 dan yük sek ol ma ma lý. Pi lot o la rak en az 1000 sa at u çuþ tec rü be si a ra nan a day la rýn mut la ka ü ni ver si te me zu nu ve A me ri kan va tan da þý ol ma sý ge re ki yor. Ýþ i lâ ný u sa jobs.gov si te - sin de, il gi li vi de o da Yo u tu be da yer a lý yor. Washington / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Yusufçuklarýn uçuþunu inceleyerek uçan robot yapacaklar. U çan ro bot ya pa cak lar n BÝLÝM in san la rý Yu suf çuk la rýn na sýl u ça bil di ði ni çöz me ye ça lý þý yor lar. Bu sa ye de u ça bi len ro bot lar ü re - te bi le cek ler. Du ke Ü ni ver si te si a raþ týr ma cý la rý il ginç bir ta sa rým ü ze rin de ça lý þý yor lar. Ýl ham kay nak la rý i se yu suf çuk... Bi lim in san la rý yu suf çuk la rýn na sýl uç tuk - la rý ný an la ma ya ça lý þý yor lar. Bu komp leks di na mi ði çö zer ler se týp ký on lar gi bi u ça bi le cek ro bot lar yap ma - yý he def li yor lar. A raþ týr ma cý la rýn yu suf çuk la rý seç me - le ri i çin çok faz la sebep le ri var. Du ke Ü ni ver si te si e - lek trik mü hen dis le rin den Matt Rey nolds Sa at te 97 ki lo met re hýz la u ça bi li yor lar. San ki ha va da yü zer gi bi u çu yor lar. Bir u ça ðýn ka na dýn dan çok da ha faz la ka bi - le yet le ri var. di yor. E kip ü ye le ri yu suf çuk la rýn ka nat - la rý na yer leþ tir dik le ri sen sör ler den bil gi top lu yor lar. Bu sis te min top lam a ðýr lý ðý 38 mi lig ram ya ni bir pos ta pu lu a ðýr lý ðýn da. Bu bil gi ler sa ye sin de i le ri de týp ký yu - suf çuk lar gi bi u ça bi len ro bot lar ta sar la na cak. Hol lan da lý yok sul la ra kur ban e ti EN BÜYÜK KUR ÂN TATARÝSTAN TARÝHÎ ESERLERÝ CANLANDIRMA VAKFI'NIN ÝTALYAN REVERRA ÞÝRKETÝNE HAZIRLATTIRDIÐI KUR'ÂN, 800 KÝLOGRAM AÐIRLIÐINDA, 2 METRE GENÝÞLÝÐÝNDE VE 1,5 METRE ENÝNDE. Kýymetli taþlarla süslenen çok özel üretim Kur ân ýn maliyeti ise sýr gibi saklanýyor. DÜN YA NIN en bü yük Kur ân-ý Ke rim i Rus ya Fe de ras yo nu na bað lý Ta ta ris tan Cum hu ri ye ti nin baþþehri Ka zan da bu - lu nan Kul Þe rif Ca mi i nde zi ya re te a çýl - dý. Kur ân-ý Ke rim, Bul gar Ta tar la rý nýn 922 yý lýn da Ýs lâ mi yet i seç me le ri nin a ný - sý na ge le cek yýl dü zen le ne cek tö ren ler i - çin in þa e di le cek ö zel bir a lan da ser gi le - ne cek. Ta ta ris tan es ki Cum hur baþ ka ný ve Dev let Da nýþ ma ný Min ti mir Þav mi - yev in baþ kan lý ðý ný yap tý ðý Ta ta ris tan Ta ri hî E ser le ri Can lan dýr ma Vak fý nýn Ý - tal yan Re ver ra þir ke ti ne hazýrlattýr dý ðý Kur ân, 800 ki log ram a ðýr lý ðýn da, 2 met - re ge niþ li ðin de ve 1,5 met re e nin de. Kýy - met li taþ lar la süs le nen çok ö zel ü re tim Kur ân ýn ma li ye ti i se sýr gi bi sak la ný yor. Dün ya nýn en bü yük Kur ân-ý Ke rim i - nin Ka zan a ge ti ril me si sebebi i le dü zen - le nen tö ren de Þav mi yev in ya ný sý ra, Ta - ta ris tan Baþ ba ka ný Ýl dar Ha li kov, Rus ya Müf tü ler Kon se yi Baþ ka ný Ra vil Gay - nud din, Rus ya Mer kez Müf tü sü Tal gat Ta ced din ve çok sa yý da dâ vet li yer al dý. Kur ân ti lâ ve ti ve tek bir le rin ar dýn dan dü zen le nen tö ren de bir ko nuþ ma ya pan Þay mi yev, Bi zim kül tü rel ve ma ne vî dün ya mýz a dý na bü yük bir gün. Bu Kur ân ýn dün ya da bir ben ze ri da ha yok. Biz ta ri hî bir o la ya þa hit lik e di yo ruz. Bütün kat ký da bu lu nan la rý kut lu yo rum de di. Ta ta ris tan Müf tü sü Ýl dus Fa i zi ev de bu çok ö zel Kur ân ýn sa de ce Ta ta ris - tan dan de ðil bütün Rus ya dan dün ya Müs lü man la rý i çin çok ö zel bir he di ye ol du ðu nu söy le di. Dün ya nýn en bü yük Kur ân ý tek ve sa nat sal ö zel lik le ri nin bu lun ma sý dolayýsýyla da Rus ya Kül tür Ba kan lý ðý ta ra fýn dan kül tü rel mi ras lis te - si ne a lýn dý. Moskova / cihan n HOL LAN DA DA ya þa yan Türk le rin Kur ban Bay ra - mý nda ül ke ge ne lin de yok sul lar i çin top la dýk la rý et ler, Gý da Yar dým Ban ka sý na tes lim e dil di. Bu kap sam da 4 bin a i le ye yar dým ya pý la cak. Bir lik te Ça lý þan Müs lü man Yar dým Ku ru luþ la rý Bir li ði (SMHO) ön cü lü ðün de yok - sul luk la mü ca de le çer çe ve sin de top la nan et le ri nin bir bö lü mü kýy ma ha li ne ge ti ril di, bir bö lü mü de sa lam ha - li ne ge ti ri le rek ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rýl dý. Top la nan et le rin bir bö lü mü nü tes lim a lan yok sul la ra yar dým a - maç lý ku ru lan Gý da Yar dým Ban ka sý Mü dü rü El li e Go - e mans, Türk le rin bu dav ra ný þý nýn mut lu luk ve ri ci ol - du ðu nu söy le di. Bu kam pan ya yý çok an lam lý bul du ðu - nu i fa de e den Go e mans, Nor mal de az et yar dý mý a lý - yo ruz. Türk le rin Kur ban Bay ra mý ve si le siy le bu yar dý - mý yap ma la rý bi zi çok mut lu et ti. Ör nek bir dav ra nýþ. Bu ve si ley le in san la ra da ha çok yar dým yap ma la rý çað - rý sýn da bu lu nu yo ruz di ye ko nuþ tu. Yar dým a lan in san - lar a ra sýn da ya ban cý kö ken li le rin de bu lun du ðu na i þa ret e den Go e mans, bu tür yar dým lar sa ye sin de a yak ta du - ra bil dik le ri ne i þa ret et ti. Amsterdam / cihan Kanadalý giriþimciler dev yýlanýn robotonu yaptý. Nes li tü ke nen dev yý la ný ro bot la can lan dýr dý lar ngü NÜ MÜZ DEN yak la þýk 60 mil yon yýl ön ce ya þa mýþ o lan dün ya nýn en bü yük yý la ný Ti ta no bo a, Ka na da da bir grup me rak lý gi ri þim ci nin ge liþ tir di ði dev ro bo ta il - ham kay na ðý ol du. Van co u ver ken tin de ya þa yan ve Char li e Brin son ön der li ðin de ki 40 ki þi lik bir e kip, 15 met re u zun lu ðun da ki dev yý la nýn ro bo tu nu ü ret me yi ba þar dý. Ger çek bir yý lan gi bi sü rü ne rek i ler le yen Ti ta - no bo a, kor ku tu cu gö rün tü süy le gö ren le ri hay re te dü - þü rü yor. Ro bo tun is ke le ti, 20 güç len di ril miþ a lü min - yum o mur ga ve 40 hid ro lik si lin dir den o lu þu yor. Pro - to ti pin Van co u er da ki son tes ti sý ra sýn da, 2006 yý lýn da ge liþ ti ri len Mon do Spi der ad lý dev ö rüm cek ro bot da kul la nýl dý. Char li e Brin son ve be ra be rin de ki le rin ye ni a - ma cý, ta ma men me ka nik bir gö rü nü me sa hip o lan ilk pro to ti pi as lý na uy gun bir de riy le kap la mak. Bu sa ye de ro bo tun su da da yü ze bi le ce ði be lir ti li yor. Boy la rý met re a ra sýn da de ði þen Ti ta no bo a yý lan la rý, 1.2 ton a ðýr lý ða u la þa bi li yor du. Toronto / cihan Nesli tükendiði sanýlan kurbaða yine or ta ya çýk tý n ÝS RA ÝL DE, 1950 ler de nes li tü ken di ði sa ný lan bir kur ba ða tü rü, ya rým a sýr son ra ye ni den gö rül dü. Ýs ra il Do ða ve Park lar Mü dür lü ðü yet ki li si Om ri Gal, 1996 yý lýn dan be ri nes li tü ken miþ hay van lar lis te sin de yer a - lan Hu la bo ya lý kur ba ða sý o la rak bi li nen kur ba ða tü - rü nün 50 yýl dan son ra ilk kez bu haf ta ye ni den gö rül - dü ðü nü söy le di. Gal, Bu çok ha ri ka bir ke þif, þim di bu tü rü ko ru ma ya al mak i çin i kin ci bir þan sý mýz var di ye ko nuþ tu. Ül ke nin ku ze yin de ki Hu la Va di si nde ya þa yan ve sa yý la rý za ten az o lan bo ya lý kur ba ða la rýn, 1950 ler de sýt may la mü ca de le i çin ba tak lýk la rýn ku ru tul ma sý dolayýsýyla yok ol du ðu sa ný lý yor du. Kudüs / aa Ýk lim de ði þik li ði de ðil, fa re nku ZEY fa re le ri nin ik lim bi lim ci le rin he sap la rý ný al tüst e de bil di ði or ta ya çýk tý. ABD nin Tek sas Ü ni ver si te - si nden Da vid John son ve e ki bi nin yap tý ðý a raþ týr ma, Ku - zey Kut bu nda ki ba zý böl ge ler de ot ve ça lý lýk la rýn art ma - sýn da ku zey fa re le ri nin (lem mus lem mus) par ma ðý o la - bi le ce ði ni gös ter di. Uy du gö rün tü le rin den Ku zey Kut - bu nun ba zý böl ge le rin de ot ve ça lý lýk la rýn kap la dý ðý a la - nýn ge niþ le di ði ni gö ren bi li m a dam la rý ön ce bu nu ik lim de ði þik li ði nin so nu cu o la rak yo rum la dý. An cak John son ve e ki bi nin ku zey fa re le ri ni kap sa yan a raþ týr ma sý, bu hay van la rýn böl ge de ye þil li ðin art ma sý na kat ký da bu lun - muþ o la bi le ce ði ni göz ler ö nü ne ser di. Bi li m a dam la rý, ku zey fa re le ri nin id rar ve dýþ ký la rý nýn top ra ðý da ha ve - rim li ha le ge ti re rek bit ki le rin bü yü me si ni ko lay laþ týr mýþ ya da bu hay van la rýn yo sun la rý, li ken le ri ve ö lü ot la rý ke - mi re rek ye þil li ðin art ma sý na kat ký da bu lun muþ o la bi le - cek le ri ne dik ka ti çek ti. A raþ týr ma, Ýn gi liz En vi ron men - tal Re se arch Let ters der gi sin de ya yýn lan dý. Paris / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı