Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood"

Transkript

1 Politeknik ergisi ilt:13 Sayı: s , 010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: pp , 010 Isıl İşlemin azı ğaç Malzemelerin ğilme ve asınç irencine tkileri Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN ÖZT u çalışmada sarıçam (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populusnigra L.) odunlarından elde edilen örnekler 130, 15 ve 00 º de, ve 10 saat süre ile ısıl işleme maruz bırakıldıktan sonra örnekler üzerinde TS 474 esaslarına uygun olarak eğilme ve TS 595 esaslarına uygun olarak liflere paralel basınç direnci uygulanmıştır. eney sonucunda, ısıl işlem süresine ve sıcaklık miktarının artmasına bağlı olarak ağaç malzemenin rengi koyulaşırken basınç direncinde en yüksek değer kontrol kayın örneklerinde (N/mm) olarak elde edilirken en küçük değer ise 00 º de 10 saat ısıl işlem uygulanmış kavak odununda 37,09 (N/mm) olarak elde edilmiştir. ğilme direncinde de, en yüksek eğilme direnci değeri kontrol kayın odununda 105,7 (N/mm) olarak bulunurken en düşük eğilme direnci 10 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulan kavak odununda 49,17 (N/mm) olarak tespit edilmiştir. u sonuçlardan yola çıkarak ısıl işlemin süresi ve sıcaklığı arttıkça eğilme ve basınç değerlerinde belli oranlarda kayıpların yaşandığı söylenebilir. nahtar Kelimeler : ısıl işlem, ağaç malzeme, eğilme direnci, basınç direnci ffects of Heat Treatment on ending and ompression Strengthes of Some Wood STRT In this study, fter Scots pine (Pinus sylvestris L.), oriantal beech (agus orientalis L.) and black poplar (Populusnigra L.) were heat-treated for hours, hours and 10 hours at130º, 15º and 00 º, bending and compression tests were carried out according to the TS 474 and the TS 595. xperimental results, as depending on the heat treatment time and temperature, increase the wood the color of the dark. While highest pressure resistance the value controls beech samples (N/mm) was obtained, the lowest value and 00, 10 h heat treated poplar wood in the 37,09 (N/mm) was obtained. In addition to, highest bending strenght controls beech samples105,7 (N/mm) was obtain, lowest value and 00, 10 h heat treated poplar wood in the 49,17 (N/mm) was obtained. ased on this results, increas of heat treatment time and temperature, values of on the bending and pressure strenght can be said. Keywords : heat treatment, wood material, bending strenght, pressure resistance ve 1950 li yıllarda lmanya da avendam, Rundel ve 1. İRİŞ ğaç malzemenin çeşitli yöntemlerle özelikleri- uro bu konuda araştırmalar yapmışlardır. Kollman ve nin geliştirilmesi hakkında birçok çalışma yapılmış ve Schnoider 190 lı yıllarda buldukları bilgileri yayınlayapılmaya devam edilmektedir. Yapılan tüm bilimsel mışlar ve bilimsel olarak daha fazla kişi tarafından tartıaraştırmalar ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yön- şılmaya başlanmıştır (Mayes and Oksanen, 00). u temlere genel anlamda ''Odun Modifikasyonu alanda yapılan çalışmalar özellikle 1990 lı yıllardan Yöntemleri'' denilmektedir. u alanda geliştirilen çalış- sonra inlandiya, Hollanda ve ransa'da bilim adamları malardan birisi de ağaç malzemenin ısıl işlem yönte- tarafından daha ayrıntılı olarak gerçekleştirilmiş son 10miyle modifiye edilmesidir (ourgois ve ark., 1998) ve 15 yılda yoğunlaşmıştır. ünümüzde ısıl işlem ya da piyasada yaygın olarak bilinen adıyla ThermoWood uy(tjeerdsma ve ark., 1998). Odunun ısıl isleme tabii tutulması bilimsel olarak gulanışı vrupa'nın birçok ülkesinde değişik isim ve ilk defa lmanya da 1930 lu yıllarda Stamm ve Hansen yöntemle gerçekleştirilmektedir. unlar; ağaç malzetarafında yapılmıştır lı yıllarda merika da White menin ısıtılması için buhar kullanılan inlandiya (Thermowood) yöntemi, Hollanda buhar ve sıcak havamakale tarihinde gelmiş, tarihinde yayınlanmak nın birlikte kullanıldığı Plato yöntemi, ransız üzere kabul edilmiştir. (Rectification) inert gaz kullanılan yöntem ve sıcak yağ Ş. ORUK,.P.Ü. Simav Teknik ğitim ak. Mobilya ve kullanılan lman (OHT) yöntemidir (Mayes, Oksanen, ekorasyon ğit. 00). e-posta : ğaç malzemenin türüne, boyutlarına, ilk baştaki O.PRÇİN,.Ü. Teknik ğitim ak. Mobilya ve ekorasyon rutubet yüzdesine, ağaç malzemeden beklenen özellikğit lere, mekanik özelliklere, biyolojik saldırılara karşı die-posta : igital Object Identifier / , renç kazanmasına ve boyutsal kararlılık gibi nedenlere 143

2 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 bağlı olarak ısıl işlem uygulamasında sıcaklık genellikle 180 ile 80 º arasında tutulurken ısıl işlem süresi de, 15 dakika ile 4 saat arasında değişmektedir (Kamdem ve ark.,00 ). ğaç malzemenin ısıl işlemle muamele edilmesi sonucunda içinde barındırdığı yapı taşlarından selüloz, hemiselüloz ve lignin yapısında değişik komplex yapılar meydana gelmektedir. öylelikle ağaç malzemenin bazı özellikleri geliştirilirken özellikle mekanik değerlerde düşüşlerin yaşandığı belirlenmiştir (Mitchell, 1988). ğaç malzemenin özellikle ısıl işlem sıcaklığından süreye göre daha fazla etkilendiği, 150 º ve üzeri sıcaklık uygulamalarında mekanik özelliklerin zayıfladığı belirtilirken biyolojik dayanıklılığın arttığı vurgulanmıştır (Ja msa and Viitaniemi, 001, Mazela at all.,004) Ünsal ve yrılmış (005) Okaliptüs (ucalyptus camaldulensis ehn.) odunu ile yaptıkları çalışmada; ısıl işlem sıcaklık ve süresine bağlı olarak basınç direncinin önemli oranda azaldığını, 180 º de 10 saat ısıl işlem uygulanmış numunelerin basınç direnci değerinin kontrol örneklerine göre %19 daha düşük olduğu belirlenmiştir (Unsal, yrılmış, 005). ydemir (007) öknar (bies bormülleriana Mattf.) ve ürgen (arpinus betulus L.) odunları ile yaptığı çalışmasında; 10 º de 1 saat ısıl işlem uygulandığında basınç direncinin gürgende %5.81 ve göknarda %4.4, rinell sertlik değerlerinin göknarda enine kesitte %41.13, radyal kesitte %44.7, teğet kesitte %38.9 ve gürgende enine kesitte %37.47, radyal kesitte %54.45, teğet kesitte %53.59 azaldığını ifade etmiştir (ydemir, 007). Korkut (008) Uludağ öknarı (bies bormülleriana Mattf.) ile yaptığı çalışmada; 180 º de 10 saat ısıl işlem uygulandığında basınç direncinde %9.41, eğilme direncinde %9.8, eğilmede elastikiyet modülünde %40.08, enine kesit janka sertliğinde %.43, radyal kesit janka sertliğinde %3.7, teğet kesit janka sertliğinde %1.19, dinamik eğilme direncinde %39.4 ve liflere dik çekme direncinde %8.14 lük bir azalma tespit etmiştir (Korkut, 008). asınç direncine, ağaç malzemeye uygulanan ısıl işlemin etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada da, Quercus Suber odunu 100 ve 300 º de ısıl işleme tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, 300 º de su buharı ortamında ısıl işleme maruz bırakılan örneklerde kontrol örneklerine göre direnç kayıplarının fazla olduğu bunun da ısıya maruz kalan ağaç malzemenin termal bozunmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. ynı çalışmada hava ortamında ısıyla muamele edilen örneklerde ise örneklerde direnç kaybı su buharı ortamında meydana gelen direnç kaybı kadar yüksek bulunmamıştır (Rozsa, ortes, 1989). Çam odunları º sıcaklıklarda su buharı koruması altında ısıl işleme tabi tutulmuşlardır. Sonuç olarak ısıl işleme maruz kalan örnekler kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında belli oranlarda eğilme direncinde kayıpların yaşandığı belirlenmiştir (Viitaniemi, 1997). arklı sıcaklıklarda ve sürelerde ısıl işleme maruz bırakılan çam ve kayın diri odunlarında yapılan deneysel incelemelerde özellikle her iki ağaç türünde 150 º ve üzerindeki sıcaklıklarda eğilmede elastikiyet modülünde bir azalmanın meydana geldiği belirtilmiştir. ununla beraber basınç direnci az miktarda etkilenirken şok direnci daha fazla etkilenmiştir (Schneider, 1971). Isıl işlem uygulamasının sert lif levhalarda mekanik özelliklere etkisinin araştırılması için yapılan çalışmada 140 ve 180 º sıcaklıklarda çeşitli sürelerde ısıl işlem uygulanmıştır. Sonuç olarak, eğilme ve çekme dirençlerinde sıcaklığın ve sürenin belli seviyelere kadar yükseltilmesinde benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır(voss, 195). Isıl işlem uygulamasının Okaliptus (ucalyptus saligna) odununda direnç özelliklerine etkisi araştırılmıştır. u amaçla; Okaliptus (ucalyptus saligna) odunundan elde edilen örnekler º sıcaklıklarda 10 ile 10 saat arasında değişen sürelerde ısıl işleme tabi tutulduktan sonra sonuçlar deneysel metotla belirlenmiştir. eney sonucunda sıcaklığın ve sürenin artmasıyla, eğilme direncinde, eğilmede elastikiyet modülünde, liflere paralel basınç ve makaslama dirençlerinde ciddi oranlarda düşüşlerin yaşandığı belirtilmiştir (Vital, Lucia, 1983).. MTRYL V MTO.1. ğaç malzeme eney örneklerinin hazırlanmasında ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan iğne yapraklı ağaçlardan, sarıçam (Pinus sylvestris L.), yayvan yapraklı ağaçlardan, oğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunları kereste işletmelerinden tesadüfi metotla temin edilmiştir. ğaç malzemenin seçiminde kerestenin sağlıklı, liflerinin düzgün, budaksız, normal büyüme göstermiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olmasına özen gösterilmiştir. eney örnekleri, ağaç malzemenin diri odun kısmından alınmıştır... eney örneklerinin hazırlanması ğilme direncinin tespiti için TS 474 (nonim, 197) esaslarına uygun olarak 0 x 0 x 30 mm boyutlarında, her bir kombinasyonda 10 ar adet olmak üzere toplam 300 örnek hazırlanmıştır. ğilme direncinde kırılma anındaki maksimum kuvvet Newton (N) cinsinden belirlenmiş ve eğilme direnci (σ) aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır. σ = 3.max.L /.b.h (N/mm) urada; σ : ğilme direnci (N/mm) max : Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N) L : ayanak noktası arasındaki mesafe (mm) b : Örneğin genişliği (mm) h : Örneğin kalınlığı (mm) TS 595 e göre 0 x 0 x 30 mm boyutlarında her bir varyasyon için 10 ar adet olmak üzere toplam 300 adet hazırlanan örneklere liflere paralel basınç deneyi uygulanmıştır. Kırılma anındaki kuvvet (max) be- 144

3 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 lirlenerek liflere paralel basınç direnci (σ//) aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır. σ// = max / a.b (N/mm) urada; σ// : Liflere paralel basınç direnci (N/mm) max : Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N) a : eney parçasının kalınlığı (mm) b : eney parçasının genişliği (mm) eney örneklerine üniversal test cihazında, mm/dk yükleme hızıyla eğilme ve liflere paralel basınç deneyleri uygulanmıştır (nonim, 1978)..3. Isıl işlem Hava kurusu haldeki sarıçam (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populusnigra L.) odunlarından standartlara uygun olarak hazırlanan deney örnekleri uygulama şartlarının etkinliğinin en aza indirgenmesi için iklimlendirme dolabında 0 ±1 sıcaklıkta ve %5± bağıl nem şartlarında değişmez ağırlığa gelene kadar bekletilmişlerdir. aha sonra sıcaklık duyarlılığı ±1 olan bir etüv kullanılarak atmosferik basınç altında ve hava ortamında ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlem uygulaması her bir ağaç türü için, 130, 15 ve 00 sıcaklıklarda, ve 10 saat süre ile yapılmıştır. Isıl işlem uygulamasından sonra etüvden alınan örnekler tekrar iklimlendirme dolabında 0 ±1 sıcaklıkta ve %5± bağıl nem şartlarında değişmez ağırlığa gelene kadar bekletilmiş ve deneyler gerçekleştirilmiştir. 3. ULULR V TRTIŞM 3.1. Liflere Paralel asınç irenci (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunlarından hazırlanan örnekler üzerinde gerçekleştirilen liflere paralel basınç direnci varyans analizi değerleri Çizelge.1 de nlamlı bulunan ağaç türü faktörü için yapılan LS testinin sonuçları Çizelge. de Çizelge.. ğaç türü faktörüne göre ortalama basınç performansı homojenlik grupları ğaç türü Ort. (N/mm) LS: una göre; en yüksek basınç direnci kayın odununda 5.7 N/mm, en düşük ise kavak odununda 4.9 N/mm elde edilmiştir. odununun basınç direnci sarıçam odununa göre %19,93, kavak odununa göre %8.08 daha fazla çıkmıştır. Isıl işlem süresine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili LS testi ve homojenlik grupları Çizelge.3 te Çizelge.3. Isıl işlem süresine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları İşlem süresi(saat) Ort. N/mm) LS = Isıl işlem süresi faktörüne göre basınç direncinde en yüksek değer saat sonunda 5.3 N/mm en düşük değer ise 10 saat sonunda 53.3 N/mm olarak elde edilmiştir. saatlik ortalama basınç direnci saatlik ortalama basınç direncine göre %.45, 10 saatlik basınç direncine göre ise %5.48 daha fazla çıkmıştır. Isıl işlem sıcaklığına bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili LS testi sonuçları ve homojenlik grupları Çizelge.4 te Çizelge.1. Liflere paralel basınç direnci değerlerine ait varyans analizi Kareler toplamı ğaç türü İşlem süresi ğaç türü *İşlem süresi ğaç türü * 7.4 İşlem süresi * ğaç türü *İşlem süresi * Hata Toplam Serbestlik derecesi Varyans Kaynağı Varyans analizi sonuçlarına göre; liflere paralel basınç direnci deneyi sonuçları üzerinde ağaç türü, işlem süresi, işlem sıcaklığı, ağaç türü-işlem sıcaklığı, işlem süresi-işlem sıcaklığı ve ağaç türü-işlem süresiişlem sıcaklığı üçlü etkileşiminin basınç direnci değerlerine etkisi 0.05 yanılma olasılığı için anlamlı bulunmuştur. ncak ağaç türü ve işlem süresinin etkileşimi anlamlı bulunmamıştır. Kareler ortalaması Hesap Önem düzeyi %5 0,0000 0, Çizelge.4. Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları İşlem Sıcaklığı(O) o o o LS =

4 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre ortalama basınç direncinde en yüksek değer kontrol örneklerinde 59.17(N/mm) olarak çıkarken bunu sırası ile 135 o de 5.4 (N/mm), 10 o de (N/mm) ve 00 o de (N/mm) değerleri izlemiştir. örnekleri 135 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre %4.4, 10 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre %8.90 ve 00 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre ise %15.78 daha fazla elde edilmiştir. una göre; ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşimine göre en yüksek liflere paralel basınç direnci değeri kayın kontrol örneklerinde (N/mm), en düşük 00 o de 10 saat ısıl işleme maruz bırakılan kavak odununda (N/mm) olarak elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem zamanı ve işlem sıcaklıklarına göre basınç direnci değerleri grafiksel olarak Şekil.3 te Çizelge.5. ğaç türü ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları ğaç türü 130o 15o 00 o LS = I H H I J Çizelge.. Isıl işlem süresi ve sıcaklığı ikili etkileşimine göre ortalama basınç direnci homojenlik grupları (N/mm ) İşlem süresi 130o 15o 00 o LS = ğaç türü- ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge.5 te ğaç türü ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 o de ısıl işlem gören kavak odununda 4.38 (N/mm) olarak elde edilmiştir. Isıl işlem süresi ve sıcaklık ikili etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge. da İşlem süresi ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda 59,17 (N/mm), en düşük ise 00 o de 10 saat ısıl işlem gören örneklerde 4,49 (N/mm) elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklık üçlü etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge.7 de Şekil.3. ğaç türü, ısıl işlem zamanı ve işlem sıcaklığına göre basınç direnci değerleri 3.. ğilme irenci (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunlarından hazırlanan örnekler üzerinde Çizelge.7. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığı üçlü etkileşimine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları(n/mm) Saat 130 o 15 o 00 o Saat H HI IJ 51.5 JK LM 47.5 LM 5.35 IJ 49. KL NO Karakavak Saat Saat Saat LS = Saat KLM KLM LM 48.8 LM 48.9 LM 47.9 LM 45.7 Q MN 4.0 P Q

5 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 gerçekleştirilen eğilme direnci varyans analizi değerleri Çizelge.8 de u sonuçlara göre; eğilme direnci deneyi sonuçları üzerinde yapılan incelemelerde ağaç türü, işlem süresi, ağaç türü-işlem süresi, işlem sıcaklığı, ağaç türü-işlem sıcaklığı, işlem süresi-işlem sıcaklığı ve ağaç türü-işlem süresi-işlem sıcaklığı etkileşim değerleri 0.05 yanılma olasılığı için anlamlı bulunmuştur. nlamlı bulunan ağaç türü faktörü için yapılan LS Çizelge.8. ğilme direncine ait varyans analizi Varyans Kaynağı ğaç türü İşlem süresi ğaç türü *İşlem süresi ğaç türü * İşlem süresi * ğaç türü *İşlem süresi * Hata Toplam Isıl işlem süresi faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer saatlik ısıl işlem uygulamada (N/mm), en düşük değer ise 10 saatlik ısıl işlem uygulamada (N/mm) olarak elde edilmiştir. saatlik ısıl işlem uygulamadaki eğilme direnci saatlik ısıl işlem uygulamasına göre %.49 azalış gösterirken, 10 saatlik ısıl işlem uygulaması %5.1 oranında bir azalma meydana gelmiştir. nlamlı bulunan ısıl işlem sıcaklığı faktörü için yapılan Serbestlik derecesi Kareler toplamı testi ve homojenlik grubu sonuçları Çizelge.9 da Çizelge.9. ğaç türüne göre ortalama eğilme direnci değerlerinin homojenlik grupları ğaç türü Ort. (N/mm) LS: ğaç türü faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer kayın odununda (N/mm), en düşük ise kavak odununda 0.11 (N/mm) elde edilmiştir. odunu sarıçam odununa göre %0.51, kavak odununa göre %39.71 daha fazla çıkmıştır. nlamlı bulunan ısıl işlem faktörü için yapılan LS tetsi ve homojenlik grupları Çizelge.10 da Çizelge.10. Isıl işlem süresine göre eğilme direnci homojenlik grupları ve LS testi İşlem süresi(saat) Ort. (N/mm) LS = Kareler ortalaması Önem düzeyi % Hesap LS testi ve homojenlik grupları Çizelge.11 de Çizelge.11.Isıl işlem sıcaklığı faktörüne göre yapılan LS testi ve homojenlik grupları İşlem Sıcaklığı o o o LS = 1.07 Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer kontrol örneklerinde 85 (N/mm), en düşük eğilme direnci değeri 00 o de ısıl işlem uygulanan örneklerde (N/mm) elde edilmiştir. örneklerine göre; 135o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri %1.18, 15o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri %7.45, 00o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri ise %1.4 oranında azalmıştır. ğaç türü, ısıl işlem süresi etkileşimi faktörüne göre yapılan LS testi ve homojenlik grubu Çizelge.1 de Çizelge.1. ğaç türü, ısıl işlem süresi etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları ğaç türü İşlem süresi saat saat saat LS =

6 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 ğaç türü ve ısıl işlem süresi etkileşimine göre en yüksek değer saat ısıl işleme tabi tutulan kayın ağacında 10.8 (N/mm), en düşük ise 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda 58.9 (N/mm) elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimi için yapılan LS testinin sonuçları ve homojenlik grubu Çizelge.13 te İşlem süresi, sıcaklık ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Şekil,3 te grafiksel olarak ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşiminin incelendiğinde en yüksek kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda (N/mm) elde edilmiştir. Çizelge.13. ğaç türü-ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları ğaç türü 130o 15o 00 o LS= ğaç türü ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 o de ısıl işleme tabi tutulan kavak örneklerinde (N/mm) elde edilmiştir. İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşiminin LS sonuçları ve homojenlik grupları Çizelge.14 te H I İşlem süresi, sıcaklık ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Şekil,3 te grafiksel olarak Çizelge.14. İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları İşlem süresi 130o 15o 00 o İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer 135 o de saat süre ile ısıl işleme tabi tutulan örneklerde (N/mm), en düşük ise 00 o de 10 saat ısıl işleme tabi tutulan örneklerde.8 (N/mm) elde edilmiştir. ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklık etkileşimine göre yapılan LS testi sonuçları ve homojenlik grubu Çizelge.15 te ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşiminin incelendiğinde en yüksek kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda (N/mm) elde edilmiştir Şekil. 3. işlem süresi, işlem sıcaklığı ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Çizelge.15. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcak üçlü etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları Saat 130 º 15 º 00 º HI 7.4 JK Saat H 78.7 HIJ 73.8 K Saat 81.3 H IJ 9.89 L Saat 105, LS = Karakavak Saat HI 5.85 M.7 N 5.55 PQ Saat.84 LM 5.5 MN O QR 4.45 MN 54.9 OP R

7 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, SONUÇ V ÖNRİLR Liflere paralel basınç direnci değerlerinde ağaç türleri arasında oğu kayını istatistiksel olarak en yüksek, kavak en düşük değeri vermişlerdir. u durum kayın odunun hücre çeperlerinin kalın, trahe sayısının fazla, lümen boşluğunun dar ve malzeme yoğunluğunun yüksek olmasından, kavak ise hücre çeperlerinin ince lümenleri geniş ve malzeme yoğunluğun düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Liflere paralel basınç direncinde ısıl işleme bağlı olarak meydana gelen en büyük direnç kaybı; kontrol örneklerine göre 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda % 5.13 oranında meydana gelirken bunu 00 º de 10 saat ısıl işlem gören sarıçam % 0.51 ve 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kayın odunları % 19.0 izlemiştir. ğilme direncinde; en fazla direnç kaybı kontrol örneklerine göre 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda %.43 oranında meydana gelirken bunu 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kayın odunu % 4.5 ve 00 º de 10 saat ısıl işlem gören sarıçam odunu %15.4 olarak izlemiştir º sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan Quercus Suber odununda yapılan ısıl işlem uygulamasında basınç direncinde kontrol örneklerine göre önemli derecelerde kayıpların yaşandığı ve bu kayıpların hücre çeperlerinde meydana gelen termal bozunmayla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Rozsa, ortes, 1989). Stiren, akrilonitril ve metilmetakrilat karışımı ve fenol formaldehit reçinesi ile muamele edildikten sonra 00 ve 300 º sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan kayın odununda eğilme ve basınç dirençlerinde ısıl işleme bağlı olarak belli oranlarda düşüşlerin yaşandığı, bu düşüşlerin ısıl işlem sonrasında meydana gelen ağırlık kayıplarından olduğu belirtilmiştir (Panaiotov, Mateeva, 1984). Okalitus (ucalyptus saligna) odununu de saat süre ile termo işleme maruz bırakılmıştır. eney sonucunda odunda sıcaklık ve termo işlem sürenin artmasıyla; eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, liflere paralel basınç ve makaslama direnci değerlerinde azalmalar olduğunu belirlenmiştir (Vital, Lucia, 198). odunu 150,170 ve 190 de 4, ve 8 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulduktan sonra teknolojik özelliklerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi sonucunda, ısıl işlem sıcaklığına ve süresine bağlı olarak en fazla etkilenen eğilme direnci olmuştur. ğilme direnci ısıl işlem şartları ağırlaştıkça düşerken basınç direnci artmıştır (Özçifçi ve ark.,009) Sonuçlar literatürle karşılaştırıldığında benzer sonuçlar bulunmuştur. enel olarak ısıl işlem süresi ve uygulama sıcaklığı arttıkça ağaç malzemenin basınç ve eğilme dirençleri azalmıştır. Çalışma sonucunda, 130 de yapılan uygulamalardaki direnç kayıpları15 ve 00 de yapılan uygulamalar kadar eğilme ve basınç dirençlerini etkilememiştir. n fazla direnç kaybı 00 de meydana gelirken bu sıcaklıkta da 10 saat süre ile muamele edilen örneklerde görül- müştür. ğaç malzemelerde direnç kayıpların yaşanmasında, ağaç malzemelerdeki ısıl işleme bağlı olarak meydana gelen kütle kayıplarının ve muamele sonrasında oluşan kompleks yapının neden olduğu tahmin edilmektedir. yrıca muamele sonrasında özellikle yüksek sıcaklık ve sürede ağaç malzemelerin rengi daha koyu bir hal almaktadır. u yönüyle de ısıl işlem sıcaklığı süreye göre ağaç malzemenin yapısını daha fazla etkilemektedir. Sonuç olarak, ısıl işlem gören ağaç malzemenin teknolojik özellikleri değişmekte ve ağaç malzeme yeni bir yapı kazanmaktadır. u çalışma sonucunda ve literatürde de belirtildiği gibi ısıl işlem sıcaklık ve süresine bağlı olarak ağaç malzemenin mekanik özellikleri zayıflamaktadır. u nedenle özelliklede yüksek sıcaklık ve uzun sürede ısıl işlem gören malzemenin yük taşıma yapı elamanı olarak kullanılması uygun olmayabilir. ununla beraber renginin yeni bir özellik kazanması ile değişik dekorasyon işlerinde ısıl işlem görmüş ağaç malzeme tercih edilebilir. 5. KYNKLR. ourgois, J.; artholin, M..; uyennet, R Thermal Treatment of Wood: analysis of the obtained product. Wood Science and Technology 3(4): Tjeerdsma,..; oonstra, M.; Militz, H Thermal modifi cation of non-durable wood species. Improved wood properties of thermal treated wood, In Proceedings of 9th nnual meeting,maastricht-the Low ountries, May, oc. No. IR/WP/ Mayes,. and Oksanen, O. (00) ThermoWood Handbook, innforest, inland 5. Kamdem,.P., Pizzi,., Jermannaud,., 00. urability of heattreated wood. Holz als Roh-und Werkstoff 0, 1.. Mitchell, P.H., Irreversible property changes of small loblolly pine specimens heated in air, nitrogen, or oxygen. Wood and iber Science 0 (3), Ja msa, S., Viitaniemi, P., 001. Heat treatment of wood better durability without chemicals. In: Rapp.O. (d.), Review on Heat Treatments of Wood. ost ction. Proceedings of the Special Seminar, ntibes, rance, pp Mazela,., Zakrzewski, R., rzes kowiak, W., ofta,., artkowiak, M., 004. Resistance of thermally modified wood to basidiomycetes. Wood Technology 7 (1), Unsal, Ö. ve yrılmış, N Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (ucalyptus camaldulensisv ehn.) wood, Journal of Wood Science 51: ydemir, öknar (bies bormülleriana Mattf.) ve ürgen (arpinus betulus L.) Odunlarının bazı fiziksel, mekanik veteknolojik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi, Z.K.Ü. en ilimleri nst., Yüksek Lisans Tezi. 11. Korkut, S. 008: The effects of heat treatment on some technological properties in Uludağ fir (bies bornmuellerinana Mattf.)wood, uilding and nvironment, Volume 43, Issue 4, pp

8 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, M.., M.., ffects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of ork, Wood Science Technology, 3, 1989, Viitaniemi P., ecay resistant wood created in a Heating process, İndustrial Horizons, ecember Schneider,. (1971) Investigations on the Influence of Heat Treatment in the Temperature Range o on modulus of lasticit., Holz Roh-u Werkstoff, 9(11): Voss,K., 195, Heat treatment of hardboards, Holz Roh-u. Werkstoff, Vol:10, No: 8, Vital,. R. and Lucia, M.. (1983) ffect of heating on some properties of acalyptus saligna Wood, Revistarvore, 7(): nonim, 197. Odunun Statik ğilmede ayanımının Tayini, TS 474. Türk Standartları nstitüsü, nkara. 18. nonim 1978 Odunun Liflere Paralel ogrultuda asınç dayanımının Tayini, TS 595, TS, 19. nkara. 0. Rozsa., M.., ortes M.., ffects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of ork, Wood Science Technology, 3, 1989, Panaiotov, P., Mateeva,., 1984, The effect of non-flame heat treatment on the bending and compression strength of modified beech wood, Nauchni trudove, Vissh Lesotekhnicheski İnstitut, Sofiya, Mekhanichna Teknologiya-na- rvesinata, Vol.7, No Vital,.R., Lucia, R.M.., 198, ffect of heating on dimensional stability and Hygroscopicity of wood, Revista-rvore, Vol:,No:, 150, Özçifçi,., ltun, S., Yapıcı,., Isıl işlem uygulamasının ağaç malzemenin teknolojik özelliklerine etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), Mayıs 009, Karabük, Türkiye 150

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 85 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri Musa ATAR

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi

Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi Doç. Dr. Öner ÜNSAL İ.Ü.Orman Fakültesi, 34473 Bahçeköy-İstanbul/TÜRKİYE Tel: +90.212.2261100-25363 Fax: +90.212.2261113 E-mail:

Detaylı

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160 160 KONTRPLAK ÜRETİMİNDE GÖKNAR (Abies bommülleriana Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PL YWOOD MADE FROM FIR WOOD Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Murat ÖZALP 1, Harzemşah HAFIZOĞLU 2 1 DPÜ. Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Simav-

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

INTERIORS & EXTERIORS TEKNİK ŞARTNAME

INTERIORS & EXTERIORS TEKNİK ŞARTNAME INTERIORS & EXTERIORS TEKNİK ŞARTNAME Ahşaba Isıl işlem uygulaması ilk olarak 1930 lu yıllarda Alman bilim adamları Stamm ve Hansen ve 1940 lı yıllarda Amerikalı bilim adamı White tarafından yapılmıştır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı