Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood"

Transkript

1 Politeknik ergisi ilt:13 Sayı: s , 010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: pp , 010 Isıl İşlemin azı ğaç Malzemelerin ğilme ve asınç irencine tkileri Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN ÖZT u çalışmada sarıçam (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populusnigra L.) odunlarından elde edilen örnekler 130, 15 ve 00 º de, ve 10 saat süre ile ısıl işleme maruz bırakıldıktan sonra örnekler üzerinde TS 474 esaslarına uygun olarak eğilme ve TS 595 esaslarına uygun olarak liflere paralel basınç direnci uygulanmıştır. eney sonucunda, ısıl işlem süresine ve sıcaklık miktarının artmasına bağlı olarak ağaç malzemenin rengi koyulaşırken basınç direncinde en yüksek değer kontrol kayın örneklerinde (N/mm) olarak elde edilirken en küçük değer ise 00 º de 10 saat ısıl işlem uygulanmış kavak odununda 37,09 (N/mm) olarak elde edilmiştir. ğilme direncinde de, en yüksek eğilme direnci değeri kontrol kayın odununda 105,7 (N/mm) olarak bulunurken en düşük eğilme direnci 10 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulan kavak odununda 49,17 (N/mm) olarak tespit edilmiştir. u sonuçlardan yola çıkarak ısıl işlemin süresi ve sıcaklığı arttıkça eğilme ve basınç değerlerinde belli oranlarda kayıpların yaşandığı söylenebilir. nahtar Kelimeler : ısıl işlem, ağaç malzeme, eğilme direnci, basınç direnci ffects of Heat Treatment on ending and ompression Strengthes of Some Wood STRT In this study, fter Scots pine (Pinus sylvestris L.), oriantal beech (agus orientalis L.) and black poplar (Populusnigra L.) were heat-treated for hours, hours and 10 hours at130º, 15º and 00 º, bending and compression tests were carried out according to the TS 474 and the TS 595. xperimental results, as depending on the heat treatment time and temperature, increase the wood the color of the dark. While highest pressure resistance the value controls beech samples (N/mm) was obtained, the lowest value and 00, 10 h heat treated poplar wood in the 37,09 (N/mm) was obtained. In addition to, highest bending strenght controls beech samples105,7 (N/mm) was obtain, lowest value and 00, 10 h heat treated poplar wood in the 49,17 (N/mm) was obtained. ased on this results, increas of heat treatment time and temperature, values of on the bending and pressure strenght can be said. Keywords : heat treatment, wood material, bending strenght, pressure resistance ve 1950 li yıllarda lmanya da avendam, Rundel ve 1. İRİŞ ğaç malzemenin çeşitli yöntemlerle özelikleri- uro bu konuda araştırmalar yapmışlardır. Kollman ve nin geliştirilmesi hakkında birçok çalışma yapılmış ve Schnoider 190 lı yıllarda buldukları bilgileri yayınlayapılmaya devam edilmektedir. Yapılan tüm bilimsel mışlar ve bilimsel olarak daha fazla kişi tarafından tartıaraştırmalar ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yön- şılmaya başlanmıştır (Mayes and Oksanen, 00). u temlere genel anlamda ''Odun Modifikasyonu alanda yapılan çalışmalar özellikle 1990 lı yıllardan Yöntemleri'' denilmektedir. u alanda geliştirilen çalış- sonra inlandiya, Hollanda ve ransa'da bilim adamları malardan birisi de ağaç malzemenin ısıl işlem yönte- tarafından daha ayrıntılı olarak gerçekleştirilmiş son 10miyle modifiye edilmesidir (ourgois ve ark., 1998) ve 15 yılda yoğunlaşmıştır. ünümüzde ısıl işlem ya da piyasada yaygın olarak bilinen adıyla ThermoWood uy(tjeerdsma ve ark., 1998). Odunun ısıl isleme tabii tutulması bilimsel olarak gulanışı vrupa'nın birçok ülkesinde değişik isim ve ilk defa lmanya da 1930 lu yıllarda Stamm ve Hansen yöntemle gerçekleştirilmektedir. unlar; ağaç malzetarafında yapılmıştır lı yıllarda merika da White menin ısıtılması için buhar kullanılan inlandiya (Thermowood) yöntemi, Hollanda buhar ve sıcak havamakale tarihinde gelmiş, tarihinde yayınlanmak nın birlikte kullanıldığı Plato yöntemi, ransız üzere kabul edilmiştir. (Rectification) inert gaz kullanılan yöntem ve sıcak yağ Ş. ORUK,.P.Ü. Simav Teknik ğitim ak. Mobilya ve kullanılan lman (OHT) yöntemidir (Mayes, Oksanen, ekorasyon ğit. 00). e-posta : ğaç malzemenin türüne, boyutlarına, ilk baştaki O.PRÇİN,.Ü. Teknik ğitim ak. Mobilya ve ekorasyon rutubet yüzdesine, ağaç malzemeden beklenen özellikğit lere, mekanik özelliklere, biyolojik saldırılara karşı die-posta : igital Object Identifier / , renç kazanmasına ve boyutsal kararlılık gibi nedenlere 143

2 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 bağlı olarak ısıl işlem uygulamasında sıcaklık genellikle 180 ile 80 º arasında tutulurken ısıl işlem süresi de, 15 dakika ile 4 saat arasında değişmektedir (Kamdem ve ark.,00 ). ğaç malzemenin ısıl işlemle muamele edilmesi sonucunda içinde barındırdığı yapı taşlarından selüloz, hemiselüloz ve lignin yapısında değişik komplex yapılar meydana gelmektedir. öylelikle ağaç malzemenin bazı özellikleri geliştirilirken özellikle mekanik değerlerde düşüşlerin yaşandığı belirlenmiştir (Mitchell, 1988). ğaç malzemenin özellikle ısıl işlem sıcaklığından süreye göre daha fazla etkilendiği, 150 º ve üzeri sıcaklık uygulamalarında mekanik özelliklerin zayıfladığı belirtilirken biyolojik dayanıklılığın arttığı vurgulanmıştır (Ja msa and Viitaniemi, 001, Mazela at all.,004) Ünsal ve yrılmış (005) Okaliptüs (ucalyptus camaldulensis ehn.) odunu ile yaptıkları çalışmada; ısıl işlem sıcaklık ve süresine bağlı olarak basınç direncinin önemli oranda azaldığını, 180 º de 10 saat ısıl işlem uygulanmış numunelerin basınç direnci değerinin kontrol örneklerine göre %19 daha düşük olduğu belirlenmiştir (Unsal, yrılmış, 005). ydemir (007) öknar (bies bormülleriana Mattf.) ve ürgen (arpinus betulus L.) odunları ile yaptığı çalışmasında; 10 º de 1 saat ısıl işlem uygulandığında basınç direncinin gürgende %5.81 ve göknarda %4.4, rinell sertlik değerlerinin göknarda enine kesitte %41.13, radyal kesitte %44.7, teğet kesitte %38.9 ve gürgende enine kesitte %37.47, radyal kesitte %54.45, teğet kesitte %53.59 azaldığını ifade etmiştir (ydemir, 007). Korkut (008) Uludağ öknarı (bies bormülleriana Mattf.) ile yaptığı çalışmada; 180 º de 10 saat ısıl işlem uygulandığında basınç direncinde %9.41, eğilme direncinde %9.8, eğilmede elastikiyet modülünde %40.08, enine kesit janka sertliğinde %.43, radyal kesit janka sertliğinde %3.7, teğet kesit janka sertliğinde %1.19, dinamik eğilme direncinde %39.4 ve liflere dik çekme direncinde %8.14 lük bir azalma tespit etmiştir (Korkut, 008). asınç direncine, ağaç malzemeye uygulanan ısıl işlemin etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada da, Quercus Suber odunu 100 ve 300 º de ısıl işleme tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, 300 º de su buharı ortamında ısıl işleme maruz bırakılan örneklerde kontrol örneklerine göre direnç kayıplarının fazla olduğu bunun da ısıya maruz kalan ağaç malzemenin termal bozunmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. ynı çalışmada hava ortamında ısıyla muamele edilen örneklerde ise örneklerde direnç kaybı su buharı ortamında meydana gelen direnç kaybı kadar yüksek bulunmamıştır (Rozsa, ortes, 1989). Çam odunları º sıcaklıklarda su buharı koruması altında ısıl işleme tabi tutulmuşlardır. Sonuç olarak ısıl işleme maruz kalan örnekler kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında belli oranlarda eğilme direncinde kayıpların yaşandığı belirlenmiştir (Viitaniemi, 1997). arklı sıcaklıklarda ve sürelerde ısıl işleme maruz bırakılan çam ve kayın diri odunlarında yapılan deneysel incelemelerde özellikle her iki ağaç türünde 150 º ve üzerindeki sıcaklıklarda eğilmede elastikiyet modülünde bir azalmanın meydana geldiği belirtilmiştir. ununla beraber basınç direnci az miktarda etkilenirken şok direnci daha fazla etkilenmiştir (Schneider, 1971). Isıl işlem uygulamasının sert lif levhalarda mekanik özelliklere etkisinin araştırılması için yapılan çalışmada 140 ve 180 º sıcaklıklarda çeşitli sürelerde ısıl işlem uygulanmıştır. Sonuç olarak, eğilme ve çekme dirençlerinde sıcaklığın ve sürenin belli seviyelere kadar yükseltilmesinde benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır(voss, 195). Isıl işlem uygulamasının Okaliptus (ucalyptus saligna) odununda direnç özelliklerine etkisi araştırılmıştır. u amaçla; Okaliptus (ucalyptus saligna) odunundan elde edilen örnekler º sıcaklıklarda 10 ile 10 saat arasında değişen sürelerde ısıl işleme tabi tutulduktan sonra sonuçlar deneysel metotla belirlenmiştir. eney sonucunda sıcaklığın ve sürenin artmasıyla, eğilme direncinde, eğilmede elastikiyet modülünde, liflere paralel basınç ve makaslama dirençlerinde ciddi oranlarda düşüşlerin yaşandığı belirtilmiştir (Vital, Lucia, 1983).. MTRYL V MTO.1. ğaç malzeme eney örneklerinin hazırlanmasında ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan iğne yapraklı ağaçlardan, sarıçam (Pinus sylvestris L.), yayvan yapraklı ağaçlardan, oğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunları kereste işletmelerinden tesadüfi metotla temin edilmiştir. ğaç malzemenin seçiminde kerestenin sağlıklı, liflerinin düzgün, budaksız, normal büyüme göstermiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olmasına özen gösterilmiştir. eney örnekleri, ağaç malzemenin diri odun kısmından alınmıştır... eney örneklerinin hazırlanması ğilme direncinin tespiti için TS 474 (nonim, 197) esaslarına uygun olarak 0 x 0 x 30 mm boyutlarında, her bir kombinasyonda 10 ar adet olmak üzere toplam 300 örnek hazırlanmıştır. ğilme direncinde kırılma anındaki maksimum kuvvet Newton (N) cinsinden belirlenmiş ve eğilme direnci (σ) aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır. σ = 3.max.L /.b.h (N/mm) urada; σ : ğilme direnci (N/mm) max : Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N) L : ayanak noktası arasındaki mesafe (mm) b : Örneğin genişliği (mm) h : Örneğin kalınlığı (mm) TS 595 e göre 0 x 0 x 30 mm boyutlarında her bir varyasyon için 10 ar adet olmak üzere toplam 300 adet hazırlanan örneklere liflere paralel basınç deneyi uygulanmıştır. Kırılma anındaki kuvvet (max) be- 144

3 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 lirlenerek liflere paralel basınç direnci (σ//) aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır. σ// = max / a.b (N/mm) urada; σ// : Liflere paralel basınç direnci (N/mm) max : Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N) a : eney parçasının kalınlığı (mm) b : eney parçasının genişliği (mm) eney örneklerine üniversal test cihazında, mm/dk yükleme hızıyla eğilme ve liflere paralel basınç deneyleri uygulanmıştır (nonim, 1978)..3. Isıl işlem Hava kurusu haldeki sarıçam (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populusnigra L.) odunlarından standartlara uygun olarak hazırlanan deney örnekleri uygulama şartlarının etkinliğinin en aza indirgenmesi için iklimlendirme dolabında 0 ±1 sıcaklıkta ve %5± bağıl nem şartlarında değişmez ağırlığa gelene kadar bekletilmişlerdir. aha sonra sıcaklık duyarlılığı ±1 olan bir etüv kullanılarak atmosferik basınç altında ve hava ortamında ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlem uygulaması her bir ağaç türü için, 130, 15 ve 00 sıcaklıklarda, ve 10 saat süre ile yapılmıştır. Isıl işlem uygulamasından sonra etüvden alınan örnekler tekrar iklimlendirme dolabında 0 ±1 sıcaklıkta ve %5± bağıl nem şartlarında değişmez ağırlığa gelene kadar bekletilmiş ve deneyler gerçekleştirilmiştir. 3. ULULR V TRTIŞM 3.1. Liflere Paralel asınç irenci (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunlarından hazırlanan örnekler üzerinde gerçekleştirilen liflere paralel basınç direnci varyans analizi değerleri Çizelge.1 de nlamlı bulunan ağaç türü faktörü için yapılan LS testinin sonuçları Çizelge. de Çizelge.. ğaç türü faktörüne göre ortalama basınç performansı homojenlik grupları ğaç türü Ort. (N/mm) LS: una göre; en yüksek basınç direnci kayın odununda 5.7 N/mm, en düşük ise kavak odununda 4.9 N/mm elde edilmiştir. odununun basınç direnci sarıçam odununa göre %19,93, kavak odununa göre %8.08 daha fazla çıkmıştır. Isıl işlem süresine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili LS testi ve homojenlik grupları Çizelge.3 te Çizelge.3. Isıl işlem süresine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları İşlem süresi(saat) Ort. N/mm) LS = Isıl işlem süresi faktörüne göre basınç direncinde en yüksek değer saat sonunda 5.3 N/mm en düşük değer ise 10 saat sonunda 53.3 N/mm olarak elde edilmiştir. saatlik ortalama basınç direnci saatlik ortalama basınç direncine göre %.45, 10 saatlik basınç direncine göre ise %5.48 daha fazla çıkmıştır. Isıl işlem sıcaklığına bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili LS testi sonuçları ve homojenlik grupları Çizelge.4 te Çizelge.1. Liflere paralel basınç direnci değerlerine ait varyans analizi Kareler toplamı ğaç türü İşlem süresi ğaç türü *İşlem süresi ğaç türü * 7.4 İşlem süresi * ğaç türü *İşlem süresi * Hata Toplam Serbestlik derecesi Varyans Kaynağı Varyans analizi sonuçlarına göre; liflere paralel basınç direnci deneyi sonuçları üzerinde ağaç türü, işlem süresi, işlem sıcaklığı, ağaç türü-işlem sıcaklığı, işlem süresi-işlem sıcaklığı ve ağaç türü-işlem süresiişlem sıcaklığı üçlü etkileşiminin basınç direnci değerlerine etkisi 0.05 yanılma olasılığı için anlamlı bulunmuştur. ncak ağaç türü ve işlem süresinin etkileşimi anlamlı bulunmamıştır. Kareler ortalaması Hesap Önem düzeyi %5 0,0000 0, Çizelge.4. Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları İşlem Sıcaklığı(O) o o o LS =

4 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre ortalama basınç direncinde en yüksek değer kontrol örneklerinde 59.17(N/mm) olarak çıkarken bunu sırası ile 135 o de 5.4 (N/mm), 10 o de (N/mm) ve 00 o de (N/mm) değerleri izlemiştir. örnekleri 135 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre %4.4, 10 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre %8.90 ve 00 o de yapılan basınç direnci değerlerine göre ise %15.78 daha fazla elde edilmiştir. una göre; ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşimine göre en yüksek liflere paralel basınç direnci değeri kayın kontrol örneklerinde (N/mm), en düşük 00 o de 10 saat ısıl işleme maruz bırakılan kavak odununda (N/mm) olarak elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem zamanı ve işlem sıcaklıklarına göre basınç direnci değerleri grafiksel olarak Şekil.3 te Çizelge.5. ğaç türü ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları ğaç türü 130o 15o 00 o LS = I H H I J Çizelge.. Isıl işlem süresi ve sıcaklığı ikili etkileşimine göre ortalama basınç direnci homojenlik grupları (N/mm ) İşlem süresi 130o 15o 00 o LS = ğaç türü- ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge.5 te ğaç türü ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 o de ısıl işlem gören kavak odununda 4.38 (N/mm) olarak elde edilmiştir. Isıl işlem süresi ve sıcaklık ikili etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge. da İşlem süresi ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda 59,17 (N/mm), en düşük ise 00 o de 10 saat ısıl işlem gören örneklerde 4,49 (N/mm) elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklık üçlü etkileşimine bağlı basınç direnci değerleri ile ilgili homojenlik grupları ve LS değeri Çizelge.7 de Şekil.3. ğaç türü, ısıl işlem zamanı ve işlem sıcaklığına göre basınç direnci değerleri 3.. ğilme irenci (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (agus orientalis L.) ve kara kavak (Populus nigra L.) odunlarından hazırlanan örnekler üzerinde Çizelge.7. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığı üçlü etkileşimine göre ortalama basınç direnci değerleri homojenlik grupları(n/mm) Saat 130 o 15 o 00 o Saat H HI IJ 51.5 JK LM 47.5 LM 5.35 IJ 49. KL NO Karakavak Saat Saat Saat LS = Saat KLM KLM LM 48.8 LM 48.9 LM 47.9 LM 45.7 Q MN 4.0 P Q

5 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 gerçekleştirilen eğilme direnci varyans analizi değerleri Çizelge.8 de u sonuçlara göre; eğilme direnci deneyi sonuçları üzerinde yapılan incelemelerde ağaç türü, işlem süresi, ağaç türü-işlem süresi, işlem sıcaklığı, ağaç türü-işlem sıcaklığı, işlem süresi-işlem sıcaklığı ve ağaç türü-işlem süresi-işlem sıcaklığı etkileşim değerleri 0.05 yanılma olasılığı için anlamlı bulunmuştur. nlamlı bulunan ağaç türü faktörü için yapılan LS Çizelge.8. ğilme direncine ait varyans analizi Varyans Kaynağı ğaç türü İşlem süresi ğaç türü *İşlem süresi ğaç türü * İşlem süresi * ğaç türü *İşlem süresi * Hata Toplam Isıl işlem süresi faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer saatlik ısıl işlem uygulamada (N/mm), en düşük değer ise 10 saatlik ısıl işlem uygulamada (N/mm) olarak elde edilmiştir. saatlik ısıl işlem uygulamadaki eğilme direnci saatlik ısıl işlem uygulamasına göre %.49 azalış gösterirken, 10 saatlik ısıl işlem uygulaması %5.1 oranında bir azalma meydana gelmiştir. nlamlı bulunan ısıl işlem sıcaklığı faktörü için yapılan Serbestlik derecesi Kareler toplamı testi ve homojenlik grubu sonuçları Çizelge.9 da Çizelge.9. ğaç türüne göre ortalama eğilme direnci değerlerinin homojenlik grupları ğaç türü Ort. (N/mm) LS: ğaç türü faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer kayın odununda (N/mm), en düşük ise kavak odununda 0.11 (N/mm) elde edilmiştir. odunu sarıçam odununa göre %0.51, kavak odununa göre %39.71 daha fazla çıkmıştır. nlamlı bulunan ısıl işlem faktörü için yapılan LS tetsi ve homojenlik grupları Çizelge.10 da Çizelge.10. Isıl işlem süresine göre eğilme direnci homojenlik grupları ve LS testi İşlem süresi(saat) Ort. (N/mm) LS = Kareler ortalaması Önem düzeyi % Hesap LS testi ve homojenlik grupları Çizelge.11 de Çizelge.11.Isıl işlem sıcaklığı faktörüne göre yapılan LS testi ve homojenlik grupları İşlem Sıcaklığı o o o LS = 1.07 Isıl işlem sıcaklık faktörüne göre eğilme direncinde en yüksek değer kontrol örneklerinde 85 (N/mm), en düşük eğilme direnci değeri 00 o de ısıl işlem uygulanan örneklerde (N/mm) elde edilmiştir. örneklerine göre; 135o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri %1.18, 15o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri %7.45, 00o de ısıl işleme tabi tutulan örneklerin eğilme dirençleri ise %1.4 oranında azalmıştır. ğaç türü, ısıl işlem süresi etkileşimi faktörüne göre yapılan LS testi ve homojenlik grubu Çizelge.1 de Çizelge.1. ğaç türü, ısıl işlem süresi etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları ğaç türü İşlem süresi saat saat saat LS =

6 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, 010 ğaç türü ve ısıl işlem süresi etkileşimine göre en yüksek değer saat ısıl işleme tabi tutulan kayın ağacında 10.8 (N/mm), en düşük ise 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda 58.9 (N/mm) elde edilmiştir. ğaç türü, ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimi için yapılan LS testinin sonuçları ve homojenlik grubu Çizelge.13 te İşlem süresi, sıcaklık ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Şekil,3 te grafiksel olarak ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşiminin incelendiğinde en yüksek kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda (N/mm) elde edilmiştir. Çizelge.13. ğaç türü-ısıl işlem sıcaklığı ikili etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları ğaç türü 130o 15o 00 o LS= ğaç türü ve ısıl işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 o de ısıl işleme tabi tutulan kavak örneklerinde (N/mm) elde edilmiştir. İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşiminin LS sonuçları ve homojenlik grupları Çizelge.14 te H I İşlem süresi, sıcaklık ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Şekil,3 te grafiksel olarak Çizelge.14. İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları İşlem süresi 130o 15o 00 o İşlem süresi ve işlem sıcaklığı etkileşimine göre en yüksek değer 135 o de saat süre ile ısıl işleme tabi tutulan örneklerde (N/mm), en düşük ise 00 o de 10 saat ısıl işleme tabi tutulan örneklerde.8 (N/mm) elde edilmiştir. ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklık etkileşimine göre yapılan LS testi sonuçları ve homojenlik grubu Çizelge.15 te ğilme direnci değerlerinde ağaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının etkileşiminin incelendiğinde en yüksek kontrol kayın odununda (N/mm), en düşük ise 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda (N/mm) elde edilmiştir Şekil. 3. işlem süresi, işlem sıcaklığı ve ağaç türüne göre eğilme direnci değerleri Çizelge.15. ğaç türü, ısıl işlem süresi ve sıcak üçlü etkileşimine göre eğilme direnci homojenlik grupları Saat 130 º 15 º 00 º HI 7.4 JK Saat H 78.7 HIJ 73.8 K Saat 81.3 H IJ 9.89 L Saat 105, LS = Karakavak Saat HI 5.85 M.7 N 5.55 PQ Saat.84 LM 5.5 MN O QR 4.45 MN 54.9 OP R

7 ISIL İŞLMİN ZI ĞÇ MLZMLRİN ĞİLM V SINÇ İRNİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, SONUÇ V ÖNRİLR Liflere paralel basınç direnci değerlerinde ağaç türleri arasında oğu kayını istatistiksel olarak en yüksek, kavak en düşük değeri vermişlerdir. u durum kayın odunun hücre çeperlerinin kalın, trahe sayısının fazla, lümen boşluğunun dar ve malzeme yoğunluğunun yüksek olmasından, kavak ise hücre çeperlerinin ince lümenleri geniş ve malzeme yoğunluğun düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Liflere paralel basınç direncinde ısıl işleme bağlı olarak meydana gelen en büyük direnç kaybı; kontrol örneklerine göre 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda % 5.13 oranında meydana gelirken bunu 00 º de 10 saat ısıl işlem gören sarıçam % 0.51 ve 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kayın odunları % 19.0 izlemiştir. ğilme direncinde; en fazla direnç kaybı kontrol örneklerine göre 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kavak odununda %.43 oranında meydana gelirken bunu 00 º de 10 saat ısıl işlem gören kayın odunu % 4.5 ve 00 º de 10 saat ısıl işlem gören sarıçam odunu %15.4 olarak izlemiştir º sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan Quercus Suber odununda yapılan ısıl işlem uygulamasında basınç direncinde kontrol örneklerine göre önemli derecelerde kayıpların yaşandığı ve bu kayıpların hücre çeperlerinde meydana gelen termal bozunmayla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Rozsa, ortes, 1989). Stiren, akrilonitril ve metilmetakrilat karışımı ve fenol formaldehit reçinesi ile muamele edildikten sonra 00 ve 300 º sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan kayın odununda eğilme ve basınç dirençlerinde ısıl işleme bağlı olarak belli oranlarda düşüşlerin yaşandığı, bu düşüşlerin ısıl işlem sonrasında meydana gelen ağırlık kayıplarından olduğu belirtilmiştir (Panaiotov, Mateeva, 1984). Okalitus (ucalyptus saligna) odununu de saat süre ile termo işleme maruz bırakılmıştır. eney sonucunda odunda sıcaklık ve termo işlem sürenin artmasıyla; eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, liflere paralel basınç ve makaslama direnci değerlerinde azalmalar olduğunu belirlenmiştir (Vital, Lucia, 198). odunu 150,170 ve 190 de 4, ve 8 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulduktan sonra teknolojik özelliklerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi sonucunda, ısıl işlem sıcaklığına ve süresine bağlı olarak en fazla etkilenen eğilme direnci olmuştur. ğilme direnci ısıl işlem şartları ağırlaştıkça düşerken basınç direnci artmıştır (Özçifçi ve ark.,009) Sonuçlar literatürle karşılaştırıldığında benzer sonuçlar bulunmuştur. enel olarak ısıl işlem süresi ve uygulama sıcaklığı arttıkça ağaç malzemenin basınç ve eğilme dirençleri azalmıştır. Çalışma sonucunda, 130 de yapılan uygulamalardaki direnç kayıpları15 ve 00 de yapılan uygulamalar kadar eğilme ve basınç dirençlerini etkilememiştir. n fazla direnç kaybı 00 de meydana gelirken bu sıcaklıkta da 10 saat süre ile muamele edilen örneklerde görül- müştür. ğaç malzemelerde direnç kayıpların yaşanmasında, ağaç malzemelerdeki ısıl işleme bağlı olarak meydana gelen kütle kayıplarının ve muamele sonrasında oluşan kompleks yapının neden olduğu tahmin edilmektedir. yrıca muamele sonrasında özellikle yüksek sıcaklık ve sürede ağaç malzemelerin rengi daha koyu bir hal almaktadır. u yönüyle de ısıl işlem sıcaklığı süreye göre ağaç malzemenin yapısını daha fazla etkilemektedir. Sonuç olarak, ısıl işlem gören ağaç malzemenin teknolojik özellikleri değişmekte ve ağaç malzeme yeni bir yapı kazanmaktadır. u çalışma sonucunda ve literatürde de belirtildiği gibi ısıl işlem sıcaklık ve süresine bağlı olarak ağaç malzemenin mekanik özellikleri zayıflamaktadır. u nedenle özelliklede yüksek sıcaklık ve uzun sürede ısıl işlem gören malzemenin yük taşıma yapı elamanı olarak kullanılması uygun olmayabilir. ununla beraber renginin yeni bir özellik kazanması ile değişik dekorasyon işlerinde ısıl işlem görmüş ağaç malzeme tercih edilebilir. 5. KYNKLR. ourgois, J.; artholin, M..; uyennet, R Thermal Treatment of Wood: analysis of the obtained product. Wood Science and Technology 3(4): Tjeerdsma,..; oonstra, M.; Militz, H Thermal modifi cation of non-durable wood species. Improved wood properties of thermal treated wood, In Proceedings of 9th nnual meeting,maastricht-the Low ountries, May, oc. No. IR/WP/ Mayes,. and Oksanen, O. (00) ThermoWood Handbook, innforest, inland 5. Kamdem,.P., Pizzi,., Jermannaud,., 00. urability of heattreated wood. Holz als Roh-und Werkstoff 0, 1.. Mitchell, P.H., Irreversible property changes of small loblolly pine specimens heated in air, nitrogen, or oxygen. Wood and iber Science 0 (3), Ja msa, S., Viitaniemi, P., 001. Heat treatment of wood better durability without chemicals. In: Rapp.O. (d.), Review on Heat Treatments of Wood. ost ction. Proceedings of the Special Seminar, ntibes, rance, pp Mazela,., Zakrzewski, R., rzes kowiak, W., ofta,., artkowiak, M., 004. Resistance of thermally modified wood to basidiomycetes. Wood Technology 7 (1), Unsal, Ö. ve yrılmış, N Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (ucalyptus camaldulensisv ehn.) wood, Journal of Wood Science 51: ydemir, öknar (bies bormülleriana Mattf.) ve ürgen (arpinus betulus L.) Odunlarının bazı fiziksel, mekanik veteknolojik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi, Z.K.Ü. en ilimleri nst., Yüksek Lisans Tezi. 11. Korkut, S. 008: The effects of heat treatment on some technological properties in Uludağ fir (bies bornmuellerinana Mattf.)wood, uilding and nvironment, Volume 43, Issue 4, pp

8 Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN / POLİTKNİK RİSİ, İLT 13, SYI, M.., M.., ffects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of ork, Wood Science Technology, 3, 1989, Viitaniemi P., ecay resistant wood created in a Heating process, İndustrial Horizons, ecember Schneider,. (1971) Investigations on the Influence of Heat Treatment in the Temperature Range o on modulus of lasticit., Holz Roh-u Werkstoff, 9(11): Voss,K., 195, Heat treatment of hardboards, Holz Roh-u. Werkstoff, Vol:10, No: 8, Vital,. R. and Lucia, M.. (1983) ffect of heating on some properties of acalyptus saligna Wood, Revistarvore, 7(): nonim, 197. Odunun Statik ğilmede ayanımının Tayini, TS 474. Türk Standartları nstitüsü, nkara. 18. nonim 1978 Odunun Liflere Paralel ogrultuda asınç dayanımının Tayini, TS 595, TS, 19. nkara. 0. Rozsa., M.., ortes M.., ffects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of ork, Wood Science Technology, 3, 1989, Panaiotov, P., Mateeva,., 1984, The effect of non-flame heat treatment on the bending and compression strength of modified beech wood, Nauchni trudove, Vissh Lesotekhnicheski İnstitut, Sofiya, Mekhanichna Teknologiya-na- rvesinata, Vol.7, No Vital,.R., Lucia, R.M.., 198, ffect of heating on dimensional stability and Hygroscopicity of wood, Revista-rvore, Vol:,No:, 150, Özçifçi,., ltun, S., Yapıcı,., Isıl işlem uygulamasının ağaç malzemenin teknolojik özelliklerine etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), Mayıs 009, Karabük, Türkiye 150

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mustafa ALTINOK 1, Osman PERÇİN 1, Şemsettin DORUK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD

EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ISIL İŞLEM UYGULAMASININ AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 150-154 Araştırma makalesi/research article Isıl işlemin meşe (Quercus petraea L.) ağaç malzemede yapışma direncine etkileri Raşit

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF SCREW WITHDRAWAL STRENGTH IN HEAT TREATED WOOD MATERIAL

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF SCREW WITHDRAWAL STRENGTH IN HEAT TREATED WOOD MATERIAL İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 57-68, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 57-68, 2012 ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ Osman

Detaylı

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (23) : 1-2 (63-67) BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER İsmail AYDIN Semra

Detaylı

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 4 s.287-292, 2009 Vol: 12 No: 4 pp.287-292, 2009 Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN ÖZET Bu

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

Gürgen Yapraklı Kayacık ( Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Özet

Gürgen Yapraklı Kayacık ( Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Özet Ormancılık Dergisi Gürgen Yapraklı Kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Süleyman KORKUT 1 Özet Isıl işlem ahşabın boyutsal

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (79 86) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (87-95) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI Ahmet CAN 1, Sibel YILDIZ 2 1 Arş.Gör., Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* - Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi. Determination of bonding strength in heat treated some wood materials

Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi. Determination of bonding strength in heat treated some wood materials SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2014, 15: 72-76 Araştırma makalesi/research article Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi Osman Perçin

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Ormancılık Dergisi 10(1) (2014) 37-47 Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Göksel ULAY 1, Süleyman KORKUT 2, Nevzat ÇAKICIER 2 Özet Odunun

Detaylı

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K AKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL O ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYA : 1999 : 5 : 2-3 : 1173-1177

Detaylı

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: Sayı: 4 s.7-78, 009 Vol: No: 4 pp.7-78, 009 Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 497-503, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 497-503, 2003 KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ Yalçın ÖRS, Hasan EFE,

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi:

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi: Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (63-71) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemal ÖZCAN 2. Doğum Tarihi: 19 / 02 / 1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek

Detaylı

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi *Kubulay ÇAĞATAY 1 Hasan EFE 2 H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya

Detaylı

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (2): 138-145 Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi *Selçuk DEMİRCİ 1, Hasan EFE 2,

Detaylı

ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA DAYANIMINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA DAYANIMINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 35-46, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 35-46, 2012 ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA

Detaylı

AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ YÖNÜ VE ZIMPARALAMANIN ETKİSİ ÖZET

AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ YÖNÜ VE ZIMPARALAMANIN ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 491-495, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 491-495, 2003 AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) VE MEŞE (Quercus petraea L.) ODUNLARINDA YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE KESİŞ

Detaylı

YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ

YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ Taner DİZEL İbrahim UZUN Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Mobilya ve Dekorasyon Programı,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (54-60) DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ M. Hakan AKYILDIZ G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi,

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 14 Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 14-22 Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bekir Cihad BAL 1, Ferhat ÖZDEMİR 1, Ertuğrul ALTUNTAŞ 1

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Raşit ESEN 2. Doğum Tarihi: 24 Ocak 1983 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Effect of the Natural Environment Condition (Winter Season's) To Screwholding Performance of Some Wooden Types

Effect of the Natural Environment Condition (Winter Season's) To Screwholding Performance of Some Wooden Types Politeknik ergisi ilt:13 Sayı: 4 s. 305-311, 010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 4 pp. 305-311, 010 oğal Ortam Şartlarının (Kış Mevsiminin) azı ğaç Malzemenin Vida Tutma Performansına Etkisi Mustafa

Detaylı

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA L-TİPİ KAVELALI KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME MOMENT DİRENÇLERİ Ali KASAL

Detaylı

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU**

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** *Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğt. Fak., Mob.

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr.

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr. KYIN (Fagus orientalis Lipsky.) VE KVKTN (Populus nigra) ÜRETİLEN KOMPOZİT LMİNE MLZEMELERDE KTMN ORGNİZSYONUN EĞİLME DYNIMI VE ELSTİKİYET MODÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Erol URDURLU burdurlu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

SEDİR (Cedrus Libani A.Richard) ODUNUNUN BAZI ÖNEMLİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve BU ÖZELLİKLERİN TAM KURU YOĞUNLUKLA İLİŞKİSİ

SEDİR (Cedrus Libani A.Richard) ODUNUNUN BAZI ÖNEMLİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ve BU ÖZELLİKLERİN TAM KURU YOĞUNLUKLA İLİŞKİSİ SEDİR (Cedrus Libani.Richard) ODUNUNUN ZI ÖNEMLİ MEKNİK ÖZELLİKLERİ ve U ÖZELLİKLERİN TM KURU YOĞUNLUKL İLİŞKİSİ EKİR CİHD L 1*, İRHİM EKTŞ 2, LPEREN KYMKÇI 3 1 Öğr. Gör., KSÜ ndırın MYO, Mob. ve Dek.

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL*

Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL* Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE MASİF VE LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN KAVELA TUTMA PERFORMANSI Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL* *Gazi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Bilal YUCA, *Şeref KURT 1, Mustafa KORKMAZ 2, Sema AYSAL 1 1 Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi 78100,

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 63-72 TEKNOLOJİ RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÖZET Ayhan ÖZÇİFÇİ ZKÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.) I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 68 Ekim 011, Kahramanmaraş 78 KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 01 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 01 Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng J of Fırat Univ. 17 (4), 55-3, 2005 17 (4), 55-3, 2005 Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Şeref KURT

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

Tek ve Çift Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme Performansının Belirlenmesi

Tek ve Çift Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme Performansının Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 2 s.107-112, 2009 Vol: 12 No: 2 pp.107-112, 2009 Tek ve Çift Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme Performansının Belirlenmesi

Detaylı

Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli

Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli Hüseyin Akkılıç 1 Alperen Kaymakcı 2 Öner Ünsal 3 Konu Başlık No: 1, 2 Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials Kastamonu Univ.,Journal of ForestryFaculty Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür (PVC) Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması

Detaylı

Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi ÖZET

Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1732-1742 Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Burhanettin UYSAL

Detaylı

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri Research Article AraştırmaMakalesi DOI: 10.24011/barofd.313318 Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 19(1): 187-193, 1 Haziran/June, 2017 Journal of Bartin Faculty of Forestry p-issn:1302-0943 e-issn:1308-5875

Detaylı

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSU Mühendislik ilimleri Dergisi, 15(2),212 17 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(2),212 Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun azı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ekir Cihad AL 1*, İbrahim EKTAŞ

Detaylı

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 75 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Hakan KESKİN Musa ATAR Ramazan

Detaylı

Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri

Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2016, 17(2): 178-186 Research article (Araştırma makalesi) Dörtyol-Hatay yöresinde yetişen saplı meşe odununun bazı teknolojik özellikleri İbrahim

Detaylı

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1799-1809 ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Burhanettin UYSAL

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 015401 (84 91) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) 015401 (84

Detaylı

Naturawood Ürün Kataloğu.

Naturawood Ürün Kataloğu. Naturawood Ürün Kataloğu Natura Wood Naturawood Naturawood Yüksek kaliteli iskandinav orman ürünleri ve ağaç teknolojisini ülkemize getirmeyi hedef ve amaç edinmiş olan Naturawood, Finlandiya da uzun yıllardır

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit ı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri *Hamiyet ŞAHİN KOL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Suat ALTUN Karabük Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesi

Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.65-75, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.65-75, 2008 Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ. Düzce, Türkiye

IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ. Düzce, Türkiye IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,*, Abdullah SÖNMEZ 2, Mustafa ALTINOK 2 1 Düzce Üniversitesi

Detaylı

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:39-48 KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE

Detaylı

Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti

Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti Masif ve Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti Hasan EFE 1, *Ali KASAL 2, Taner DİZEL 3, Ali Rıza ARSLAN 1, Haldun Ender ERDEM 4 1 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

AHŞAP ÇATI MAKASLARININ DÜĞÜM NOKTALARINDA ÖN AHŞAP UZUNLUĞUN DENEYSEL YÖNTEMLE TAYİNİ

AHŞAP ÇATI MAKASLARININ DÜĞÜM NOKTALARINDA ÖN AHŞAP UZUNLUĞUN DENEYSEL YÖNTEMLE TAYİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 008, Volume: 3, Number: 4 Article Number: A0098 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TECHNICAL EDUCATION CONSTRUCTION EDUCATION Received: March 008 Accepted:

Detaylı

Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinin Diyagonal Basınç Performansının Belirlenmesi

Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinin Diyagonal Basınç Performansının Belirlenmesi lı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinin Diyagonal Basınç Performansının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK, *Nihat DÖNGEL, Cevdet SÖĞÜTLÜ, Şemsettin DORUK Gazi Üniversitesi, nik Eğitim Fak., Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

FARKLI SELÜLOZ ETER TİPLERİNİN BEYAZ ÇİMENTO BAZLI SERAMİK YAPIŞTIRICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI SELÜLOZ ETER TİPLERİNİN BEYAZ ÇİMENTO BAZLI SERAMİK YAPIŞTIRICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI SELÜLOZ ETER TİPLERİNİN BEYAZ ÇİMENTO BAZLI SERAMİK YAPIŞTIRICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Meltem TANGÜLER-BAYRAMTAN, Burhan ALAM, İsmail Özgür YAMAN ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Cansu ÜSTOĞLU, Melike

Detaylı

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 94-101 MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

Detaylı

YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ. Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,*

YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ. Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,* YAĞ BAZLI TAHTA KORUYUCUNUN POLYESTER VERNİĞİN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİSİ Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,* 1 Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, Türkiye

Detaylı

Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri

Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri http://dx.doi.org/10.17475/kuofd.34547 Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri *Hacı İsmail KESİK 1, Hasan VURDU 1, Kubulay ÇAĞATAY 2, Osman Emre ÖZKAN

Detaylı

BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ

BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 1, 111-118, 2010 Vol 25, No 1, 111-118, 2010 BAZI AHŞAP VERNİKLERİN FARKLI AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDEKİ YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ ÖZET

AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 335-339, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 335-339, 2002 AĞAÇ MALZEMEDE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE, RENDELEMEDE KESİŞ YÖNÜ, BIÇAK SAYISI VE ÇEŞİDİNİN ETKİLERİ Yalçın

Detaylı

FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ

FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 92 FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ Cengiz

Detaylı

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 231-239 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 231-239 Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi Suat ALTUN *, Musa ESMER

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi

Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : 15-19 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 15-19 Barit (BaSO 4 ) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilme Özelliği ve Basınç Direnci Üzerine Etkisi Hüseyin TAN b, Hüseyin

Detaylı

Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Bekir Cihad Bal, 1 -Fatih Tuncay EFE 2, Özet: Yüksek sıcaklıkla belirli sürelerde muamele edilen metal, cam,

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

Ahşap ve Plastik Kavelalı Kutu Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Ahşap ve Plastik Kavelalı Kutu Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitelerinin Karşılaştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:15 Sayı: 3 s. 151-159, 2012 Vol: 15 No: 3 pp. 151-159, 2012 Ahşap ve Plastik Kavelalı Kutu Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Detaylı