S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA"

Transkript

1 GIDA (2008) 33 (3) : Derleme (Review) S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA Eda ÇALIKO LU, Ali BAYRAK* Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü, Ankara Gelifl Tarihi: 18 Eylül 2007 ÖZET: Çay hofl aromas ve düflük fiyat ndan dolay tüm dünyada en fazla tüketilen içeceklerden birisidir. Siyah çayda tan mlanan alkol, aldehit, asit, hidrokarbon, keton, ester, lakton ve di er uçucu bileflenlerin say s 470 den fazlad r. Aroma bileflenleri büyük ölçüde çay n ifllenmesi s ras nda doymam fl ya asitlerinden, karotenoitlerden, aminoasitlerden ve terpenoitlerden oluflmaktad r. Aroma, çay n kalitesini ve fiyat n belirleyen en önemli parametredir. Anahtar kelimeler : Siyah çay, aroma, uçucu bileflikler ABSTRACT: Tea is one of the most widely consumed beverages in the world because of its low price as well as pleasing aroma. The total number of volatiles identified in black tea aroma is now over 470 including alcohols, aldehydes, acids, hydrocarbons, ketones, esters, lactones and others. Aroma compounds are mainly derived from unsaturated fatty acids, carotenoids, amino acids and terpenoids during tea processing. The aroma is the most remarkable parameter determining tea quality and the price of made tea. Keywords : Black tea, aroma, volatile compounds G R fi Siyah çay, Camellia sinensis L. bitkisinin genç filizlerinin soldurma, k v rma, fermentasyon (oksidasyon) ve kurutma ifllemlerinden sonra elde edilen ve demlenerek içilen sulu ekstarkt d r. Çay n içecek olarak kullan lmas onun hofl ve be enilen bir aromaya sahip oluflundand r. Çay üzerinde bugüne kadar yap lan araflt rmalardan anlafl ld na göre, uçucu özellikte 470 den fazla bileflen belirlenmifltir. Çay n aromas hem içim özelliklerini etkiler, hem de çay n fiyat üzerinde belirleyicidir. G dalarda aroma oluflumunun genel yollar Çizelge 1 de verilmifltir. Çizelge 1. Aroma oluflumunda genel yollar (28) 1.Enzimatik Mekanizma İlke Örnek Zedelenmemiş dokuda Bitki dokusunda uçucuların biyosentetik Meyve esterleri; terpenler İşleme sırasında (zedelenmiş dokuda, ikincil ürünler) 2.Enzimatik olmayan Maillard reaksiyonu Strecker parçalanması oluşumu Hücrenin zedelendikten sonra uçucu olmayan ön maddelerden uçucuların biyosentetik oluşumu Aminoasit ve şekerler arasındaki kimyasal reaksiyonlar α,β dikarbonil bileşikleri ve şekerler arasındaki kimyasal reaksiyonlar Lipoksigenaz hidroperoksit liyaz: yağlardan C6 ve C9 uçucuları Isıl işlem görmüş kahve, malt, çay Termal bozulma Örneğin, fenolik asitler Kahve, malt * E-posta:

2 138 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN 2008 Glikolipitler Linolenik asit fosfolipaz lipolitik asit hidrolaz lipoksigenaz cis 3 hekzenol Alkol dehidrogenaz İzomeraz (alkol oksidoredüktaz) cis 3 hekzenal trans 2 hekzenal fiekil 1. Yaprak alkolü ve aldehitlerinin biyosentetik siklusu Siyah çayda aromay oluflturan uçucu bileflikler, farkl kimyasal mekanizma ve reaksiyon zinciri sonucu ortaya ç kar. Aroma bileflenlerinin ço u, çay n ifllenmesi s ras nda aminoasitlerden, karotenoitlerden, doymam fl ya asitlerinden (1,2,3) ve terpen glikozitlerden (4) oluflmaktad r. DOYMAMIfi YA AS TLER NDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Ço u bitkide gözlendi i gibi, çay bitkisindeki lipit içeri i büyükten küçü e s ras yla glikolipit, nötr lipit, fosfolipit fleklindedir. Yaklafl k % 50 oran ndaki glikolipit, genellikle linolenik asitçe zengin iken, oleik ve linoleik asitler de nötr ve fosfolipit bilefliklerden türemifltir (3). Doymam fl ya asitlerinin, çayda alifatik aldehitlerin ve alkollerin ön maddesi oldu u (5,6,7,2) bildirilmifltir. Birçok araflt rmac çaydaki uçucular aras nda önemli bir yeri olan trans-2-hekzenalin, çay yapraklar nda bir esansiyel ya asiti olan linolenik asitin lipoksigenaz enzimi etkisiyle oksidasyona u rayarak parçalanmas sonucu olufltu unu (fiekil 1) (8,9,10,11) bildirmifllerdir. Ayn flekilde oleik asitten n-nonanal, n-nonanol, palmitoleik asitten n-heptanal ve n-heptanol, benzer flekilde linoleik asitten 1-okten-3-one ve 1-oktan-3-ol, linolenik asitten de 1-penten-3-one, 1-penten-3-ol, cis-3-penten-1-ol ve cis-3-penten-1-one izomeraz ve oksidoredüktaz aktivitesiyle oluflur (12). Bu bileflenlerin linolenik asitten oluflum mekanizmas (13) ile linoleik asitten oluflum mekanizmas (9) ortaya konmufltur. Bu çal flmalar n sonucu olarak lipit/ ya asiti içeri i ile çay aromas aras nda negatif bir korrelasyonun oldu u saptanm flt r (2). Uçucu asitler veya alifatik asitlerin büyük k sm nda oldu u gibi, do al olarak ya asitlerinin biyosentezi veya β-oksidasyonu, bazen de aldehitlerin indirgenmesi (14) veya lipitlerin termal ve enzimatik parçalanmas sonucu ikincil ürün olarak oluflurlar (15). GL KOZ TLERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Glikozitler, siyah çay n aroma bileflenlerinden alkollerin ön maddesi olarak görev yaparlar (16,17,18). Alkollerin ön maddesi olan glikozitlerin ço unun β-primeverozit oldu u bildirilmifltir (19,20,17). Ayr ca araflt r c lar

3 E. ÇALIKO LU - A. BAYRAK 139 disakkarit glikozitlerin aroma ön maddelerini hidrolize eden spesifik bir glikozidaz olarak düflünülen β-primeverozidaz belirlemifllerdir (21). Oolong ve siyah çay n karakteristik çiçeksi aromas n oluflturan linalol ve geraniol gibi alkol çeflitlerinin, glikozitler formunda bulundu u ve çay n üretimi s ras nda hücre içi enzimler taraf ndan glikozidik aroma ön maddelerinden olufltu u belirtilmifltir (4,11,22,23,20). Bu oluflumun soldurmada teflvik edildi i ve özellikle k v rma ile artt belirtilmektedir (24). Geraniol glikozit glikozidaz Linalol Geraniol 1O 2H Linalol oksitler Linalol oksitler 3,7-dimetil-1,5,7-oktatrien-3-ol 3,7 dimetil 1,5,7 oktatrien 3 ol fiekil 2. Monoterpen alkoller ve bunlar n türevlerinin biyosentetik siklusu. KAROTENO TLERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Siyah çay n aromas n n enzimatik oluflumu araflt r larak afla daki biyosentetik yollar önerilmifltir (1). a) Karotenoit (β-karoten, lutein, neoksantin ve viyoleksantin) ve aminoasitler ana ön maddelerdir. b) Oksidasyon boyunca birincil oksidasyonda, β-karoten gibi karotenoitlerin önemli ölçüde indirgenmesiyle, iyonon ve terpenoit karboniller oluflur. c) kincil epoksidasyon; kurutma ifllemi boyunca dihidroaktinidol, epoksikinon ve 2-trimetil siklohekzanlar n oluflumuyla sonuçlan r. d) Di er karotenoitler, benzer reaksiyonlarla iyonon, linalol ve ilgili hidroksi ve epoksiyonlar oluflturur. β-iyonon, β-karotenin önemli bir parçalanma ürünüdür. Çaydaki di er parçalanma ürünleri ise α-iyonon, 3- hidroksi-5,6-epoksiyonon, 3,5-dihidroksi-4,5-dihidro-6,7-didehidro- α-iyonon, linalol ve di er terpenoit aldehitler ve ketonlard r. Dihidroaktinidiolit, 2,2,6-trimetilsiklohekzanon, 5,6-epokiyonon, 2,2,6-trimetil-6-hidroksi siklohekzanon ve tiaspironun muhtemelen karotenin birincil oksidasyon ürünlerinden (β-iyonon gibi) oldu u bildirilmifltir (2). Tiaspiron ve türevleri, çay n tatl, meyvemsi ve topraks kokular n olufltururlar (25). Toplam karotenoitin yaklafl k %70-80 i çay n ifllenmesi s ras nda parçalan r. Parçalanma, soldurma ve oksidasyonda enzimatik ve kurutma boyunca pirolitik reaksiyonlar ile oluflur. Bunlar n d fl nda karotenler foto ve oto-oksidatif reaksiyonlara da u rarlar (26). Siyah çay n ifllenmesi s ras nda karotenoitlerin parçalanmas için temel kriter s cakl k, oksijen ve ph d r (27).

4 140 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN 2008 D ER ÖN MADDELERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Polifenoller, (-)-epigallokateflin gallat, (-)-epigallokateflin ve (-)-epikateflin gallat polifenol oksidaz enziminin yard m yla öncelikle o-kinonlara, daha sonra da demin üzerine etkili olan alt n sar s theaflavin ve k rm z ms kahverengindeki thearubigine dönüflür (28,29), bu arada çok say da uçucu bileflen oluflarak afl r buruk tat ve otsu kokunun kaybolmas n sa lan r (30). Theaflavinlar siyah çay n buruklu unu ve parlakl n verirken, thearubiginler renk ve yo unlu a katk da bulunur (31,32). Siyah çayda oksidasyon boyunca aldehit derifliminin artmas ile birlikte aminoasitlerin azalmas, aminoasitlerin önemli aroma ön maddeleri oldu unun aç k göstergesidir (33). Oksidasyon s ras nda polifenollerden oluflan o- kinonlar n aminoasitlerle reaksiyona girerek dekarboksilasyon ve deaminasyon sonucu aldehitleri oluflturdu u belirtilmifltir (34). Farkl aminoasitlerden, (-)-epikateflin ve polifenol oksidaz kullan larak meydana gelen aldehitler Çizelge 2 de verilmifltir. Çizelge 2. Çeflitli aminoasitlerden oluflan aldehitler Aminoasitler Glisin Alanin Valin Lösin İzolösin Fenilalanin Metiyonin Aldehitler Metanal Etanal 2 metil propanal 3 metil bütanal 2 metil bütanal Fenilasetaldehit 3 metil tiyopropanal Çay n ifllenmesi s ras nda kafein tanenlerle reaksiyona girerek kafein-tannat bilefli ini meydana getirir ve bu bileflik de hofla giden tat ve kokuya sahiptir. Ayr ca kafeinin theaflavin ile birleflerek çay deminde burukluk oluflturdu u da belirtilmifltir (35,36). Kurutma boyunca Maillard oksidasyonu sonucu oluflan oksidasyon ürünlerinin çay n aromas na ve rengine (siyahl na) pozitif bir katk s bildirilmifl (37) ve kurutma an nda Maillard reaksiyonu sonucu pirazin (38,39) ve piridinler (38,39,40) oluflur. Pektik maddelerin parçalanma ürünlerinin, çay aromas oluflumuna kat ld, çayda oluflan elma benzeri aroman n pektin transformasyonundan ileri geldi i düflünülmektedir (41). KAYNAKLAR 1. Yamanishi T Tea, coffee, cocoa and other beverages. Flavour research-recent advences. p231. Dekker, New York. 2. Ravichandran R, Parthiban, R Lipid occurence, distribution and degredation to flavour volatiles during tea processing. Food Chem, 68: Ravichandran R Carotenoid composition, distribution and degredation to flavour volatiles during black tea manufacture and the effect of carotenoid supplementation on tea quality and aroma. Food Chem, 78: Takeo T Production of linalool and geraniol by hydrolytic breakdown of bound forms in disrupted tea shoots. Phytochem, 20; Wright A J, Fishwick M J Lipid degradation during manufacture of black tea. Phytochem, 18: Owuor P O, Munavu R M, Muritu J W Plucking standard effects and the distribution of fatty acids in the tea (Camellia sinensis L.) leaves. Food Chem, 37:

5 E. ÇALIKO LU - A. BAYRAK Shimoda M, Shigematsu H, Shiratsuchi H, Osajima Y Comparison of odor concentrates by SDE and adsorptive column method from green tea infusion. J Agric Food Chem, 43: Kajiwara T, Harada T, Hatanaka A Isolation of (Z)-2-hexenol in the leaves of Thea sinensis and synthesis thereof. Agric Biol Chem, 39: Hatanaka A, Sekiya J, Kajiwara T, Miura T Further characterization of the enzyme system producing C-6- aldehydes from C-18-unsaturated fatty acids in tea chloroplasts. Agric Biol Chem, 43: Hatanaka A, Kajiwara T Occurrence of (E)-3-hexenal in Thea sinensis leaves. Z.Naturforsch, 36B: Fernando V, Roberts G R The effect of process parameters on seasonal development of flavour in black tea. J Sci Food Agric, 35: Rav chandran R, Parthiban R The impact of processing techniques on tea volatiles. Food Chem, 62(3): Kaj wara T, Seikya J, Asano M, Hatanaka A Enantioselectivity of enzymatic clevage reaction of 13-hydroperoxy linolenic acid to C-6 aldehyde and 12-oxo acid in tea chloroplasts. Agric Biol Chem, 46: Renner E, Melcher F Untersuchungen über die Minorfettsäuren des Milchfetts. Milchwissenschaft, 33: Grosch W Lipit degradation products and flavours. In: Morton ID, MacLeod A.J.(eds) Food flavours. Part A- Introduction. p325. Elsevier, Amsterdam, 16. Skobeleva N I, Petrova T A, Bokuchava M A On the pathways of tea aroma formation. Proc Int Symp. Rize, Turkey. 17. Ijima Y, Ogawa K, Watanabe N, Usui T, Ohnishi-Kameyama M, Nagata T, Sakata K Characterization of β primeverosidase, being concerned with alcoholic aroma formation in tea leaves to be processed into black tea, and preliminary observation on its substrate specificity. J Agric Food Chem, 46: Wang D, Kurusawa E, Yamaguchi Y, Kubota K, Kobayashi A Analysis of glycosidically bound aroma precursors in tea leaves during the black tea manufacturing process. J Agric Food Chem, 49: Guo W, Hosoi R, Sakata K, Watanabe N, Yagi A, Ina K, Luo S (S)-Linalyl, 2-phenylethyl and benzyl disaccharides glycosides isolated as aroma precursors from Oolong tea leaves. Biosci. Biotechnol. Biochem, 58: Moon J H, Watanabe N, Sakata K, Yagi A, Ina K, Lou S Trans- and cis-linalool-3,6-oxide-6-ο-β-d-xylopyranosyl- -D-glucopyranosides isolated as aroma precursors from leaves for oolong tea. Biosci Biotechnol Biochem, 58: Ma S, Watanabe N, Yagi A, Sakata K the (3R,9R)-3-hydroxy-7,8-dihydro-β-ionol disaccharide glycoside is an aroma precursor in tea leaves. Phtochem, 56: Fisher N, Nitz S, Drawert F Bound flavour compounds in plants: free and bound flavour compounds in green and black tea. Z Lebensm Unters Forsch, 185: Morita K, Wakabayashi M, Kubota K, Kobayashi A, Herath N L Aglycone constituents in fresh tea leaves cultivated for green and black tea. Biosci Biotechnol Biochem 58: Hazarika M, Mahanta P K, Takeo T Studies on some volatile flavour constituents in Orthodox black teas of various clones and flushes in North-east India. J.Sci.Food Agric, 35: Bayrak A G da Aromalar. G da Teknolojisi Derne i, 497 s. Ankara. 26. Sanderson G W, Graham H N on the formation of black tea aroma. J Agric Food Chem, 21: Muggler- Chavan F, Viani R, Bricout J, Marion J P, Mechtler H, Reymond D, Egli R Sur la composition de l arome de thé (3). Identification de deux cétones apparanreés aux ionones. Helv Chim Acta, 52: Biswas A K, Biswas K A, Sarkar A R Biological and chemical factors affecting the valuation of North East Indian teas. II. Statisical evaluation of the biochemical constituents and their effects on brisknes, quality and cash valuations of black teas. J Sci Food Agric, 22: Biswas A K, Biswas K A, Sarkar A R Biological and chemical factors affecting the valuation of North East Indian teas. II. Statisical evaluation of the biochemical constituents and their effects on color, brightness and strength of black teas. J Sci Food Agric, 24: Wickremasinghe R, Wick E, Yamanishi T Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of flavory and nonflavory Ceylon black tea aroma constituents prepared by two different methods. J Chromatogr, 79:

6 142 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN Obanda M, Owuor P O flavanol composition and caffeine content of green leaf as quality potential indicators of Kenyan black teas. J Sci Food Agric, 74: Sud R G, Baru A Seasonal variations in theaflavins, thearubigins, total colour and brightness of Kangra orthodox tea (Camellia sinensis (L.) O Kuntze) in Himachal Pradesh. J Sci Food Agric, 80: Schreier P Modern methods of plant analysis. New series,vol.8; p.296, Springer, Berlin. 34. Popov V R Oxidation of amino acids in the presence of tannins and polyphenol oxidase of tea. Biokhim, 21: (in Russian). 35. Chichester C O, Mrak E M, Stewart G F Advances in food research. Academic press, 300p. New York and London. 36. Özdemir F Farkl k v rma metotlar n n üç sürgün dönemi çay n siyah çaya ifllenmesinde uygulanma etkinli i ve üretilen siyah çaylar n baz fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri, (Doktora tezi), Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 37. Temple S J, Temple C M, Boxtel van A J B, Clifford M N the effect of drying on black tea quality. J Sci Food Agric, 81: Vitzhum O G, Werkhoff P, Humbert P New volatile constituents of black tea aroma. J Agric Food Chem, 23: Reymond D Flavour chemistry of tea, cocoa and coffee. Amer Chem Soc Meet. New York. 40. Suyama K, Adachi S Origin of alkyl-substituted pryridines in food flavor: formation of the pyridines from the reaction of alkanals with amino acids. J Agric Food Chem, 28: Altan A Özel g dalar teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, 250s. Adana.

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ GIDA (20) 36 (4): 209-26 Araflt rma / Research FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Kürşat Demir*, Adem Elgün, M. Sami Elgün Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI

ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI GIDA (2011) 36 (3):169-176 Derleme / Review ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI Hatice Berna Poçan*, Mustafa Karakaya, Kübra Ulusoy Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü,

Detaylı

Fonksiyonel g dalar. Functional foods

Fonksiyonel g dalar. Functional foods DUFED, 2(1), 28-35, 2013 Fonksiyonel g dalar Gülflah Saydan Kanbero lu a*, Raciye Meral b a Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 65080 Van b Yüzüncü Y l Üniversitesi Mühendislik-Mimarl

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan GÖZEN TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ Ayben KILIÇ Bartın Orman Fakültesi, Bartın ÖZET Kozmetik, parfümeri, farmakoloji ve gıda sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılan uçucu yağlar, Romacılardan başlayarak günümüze

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY T.C. TARIM VE KÖY filer BAKANLI I TARIMSAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Organik Tar m Araflt rma Sonuçlar 2005-2010 Editör Dr. Ayflen ALAY VURAL Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri

Detaylı

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Hayvansal Üretim 54(2): 30-35, 2013 Derleme Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Burcu Aktaş 1, Pınar Özdemir *2, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu 1 1 Ege

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

BİLİMSEL MAKALELER. Göknur TERZİ * Özet

BİLİMSEL MAKALELER. Göknur TERZİ * Özet Kef irin Bileşimi ve Beslenme Açısından Önemi Göknur TERZİ * Özet Kefir, doğal mikroflora (kefir tanesi) kullanılarak yapılan fermente bir süt ürünüdür. Kefir tanesi laktik asit bakterileri, asetik asit

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 1. Grup Maden ve Ta? Ocakları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(1):81-91 (2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(1):81-91 (2005) EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL Mustafa ÇANAKÇI, A. Necati ÖZSEZEN* Kocaeli

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Depreme Dayan kl Yap Tasar m nda Pasif ve Aktif Kontrol Sistemleri

Depreme Dayan kl Yap Tasar m nda Pasif ve Aktif Kontrol Sistemleri Depreme Dayan kl Yap Tasar m nda Pasif ve Aktif Kontrol Sistemleri Arfl. Gör. Meltem fiahin MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Mühendisli i Bilim Dal. Özet: Yap lar n deprem etkilerini en az hasarla atlatmas

Detaylı

Dört farkl elektrot dizilimine göre baz üç-boyutlu s yeralt yap lar n n görünür özdirenç modellemesi

Dört farkl elektrot dizilimine göre baz üç-boyutlu s yeralt yap lar n n görünür özdirenç modellemesi Yerbilimleri, 30 (2004), 115-128 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Dört farkl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ...

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ... G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ Ö Z E L S AY I S I çindekiler Bölüm Ba kan ndan Genel Bilgiler Altyap Ara t rmalar çimizden... 3... 5... 11... 15... 46 2 0 1 3 Bölüm Ba kan ndan Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Dr. Nesim Ku u 1, Dr. Gamze Akyüz 1, Dr. Ertu rul Bolay r 2 ÖZET: fi ZOFREN DE D L filevler VE N400 fiizofreninin

Detaylı