S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA"

Transkript

1 GIDA (2008) 33 (3) : Derleme (Review) S YAH ÇAYDA AROMA MADDELER N N OLUfiUMU FORMATION OF AROMA COMPOUNDS IN BLACK TEA Eda ÇALIKO LU, Ali BAYRAK* Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü, Ankara Gelifl Tarihi: 18 Eylül 2007 ÖZET: Çay hofl aromas ve düflük fiyat ndan dolay tüm dünyada en fazla tüketilen içeceklerden birisidir. Siyah çayda tan mlanan alkol, aldehit, asit, hidrokarbon, keton, ester, lakton ve di er uçucu bileflenlerin say s 470 den fazlad r. Aroma bileflenleri büyük ölçüde çay n ifllenmesi s ras nda doymam fl ya asitlerinden, karotenoitlerden, aminoasitlerden ve terpenoitlerden oluflmaktad r. Aroma, çay n kalitesini ve fiyat n belirleyen en önemli parametredir. Anahtar kelimeler : Siyah çay, aroma, uçucu bileflikler ABSTRACT: Tea is one of the most widely consumed beverages in the world because of its low price as well as pleasing aroma. The total number of volatiles identified in black tea aroma is now over 470 including alcohols, aldehydes, acids, hydrocarbons, ketones, esters, lactones and others. Aroma compounds are mainly derived from unsaturated fatty acids, carotenoids, amino acids and terpenoids during tea processing. The aroma is the most remarkable parameter determining tea quality and the price of made tea. Keywords : Black tea, aroma, volatile compounds G R fi Siyah çay, Camellia sinensis L. bitkisinin genç filizlerinin soldurma, k v rma, fermentasyon (oksidasyon) ve kurutma ifllemlerinden sonra elde edilen ve demlenerek içilen sulu ekstarkt d r. Çay n içecek olarak kullan lmas onun hofl ve be enilen bir aromaya sahip oluflundand r. Çay üzerinde bugüne kadar yap lan araflt rmalardan anlafl ld na göre, uçucu özellikte 470 den fazla bileflen belirlenmifltir. Çay n aromas hem içim özelliklerini etkiler, hem de çay n fiyat üzerinde belirleyicidir. G dalarda aroma oluflumunun genel yollar Çizelge 1 de verilmifltir. Çizelge 1. Aroma oluflumunda genel yollar (28) 1.Enzimatik Mekanizma İlke Örnek Zedelenmemiş dokuda Bitki dokusunda uçucuların biyosentetik Meyve esterleri; terpenler İşleme sırasında (zedelenmiş dokuda, ikincil ürünler) 2.Enzimatik olmayan Maillard reaksiyonu Strecker parçalanması oluşumu Hücrenin zedelendikten sonra uçucu olmayan ön maddelerden uçucuların biyosentetik oluşumu Aminoasit ve şekerler arasındaki kimyasal reaksiyonlar α,β dikarbonil bileşikleri ve şekerler arasındaki kimyasal reaksiyonlar Lipoksigenaz hidroperoksit liyaz: yağlardan C6 ve C9 uçucuları Isıl işlem görmüş kahve, malt, çay Termal bozulma Örneğin, fenolik asitler Kahve, malt * E-posta:

2 138 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN 2008 Glikolipitler Linolenik asit fosfolipaz lipolitik asit hidrolaz lipoksigenaz cis 3 hekzenol Alkol dehidrogenaz İzomeraz (alkol oksidoredüktaz) cis 3 hekzenal trans 2 hekzenal fiekil 1. Yaprak alkolü ve aldehitlerinin biyosentetik siklusu Siyah çayda aromay oluflturan uçucu bileflikler, farkl kimyasal mekanizma ve reaksiyon zinciri sonucu ortaya ç kar. Aroma bileflenlerinin ço u, çay n ifllenmesi s ras nda aminoasitlerden, karotenoitlerden, doymam fl ya asitlerinden (1,2,3) ve terpen glikozitlerden (4) oluflmaktad r. DOYMAMIfi YA AS TLER NDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Ço u bitkide gözlendi i gibi, çay bitkisindeki lipit içeri i büyükten küçü e s ras yla glikolipit, nötr lipit, fosfolipit fleklindedir. Yaklafl k % 50 oran ndaki glikolipit, genellikle linolenik asitçe zengin iken, oleik ve linoleik asitler de nötr ve fosfolipit bilefliklerden türemifltir (3). Doymam fl ya asitlerinin, çayda alifatik aldehitlerin ve alkollerin ön maddesi oldu u (5,6,7,2) bildirilmifltir. Birçok araflt rmac çaydaki uçucular aras nda önemli bir yeri olan trans-2-hekzenalin, çay yapraklar nda bir esansiyel ya asiti olan linolenik asitin lipoksigenaz enzimi etkisiyle oksidasyona u rayarak parçalanmas sonucu olufltu unu (fiekil 1) (8,9,10,11) bildirmifllerdir. Ayn flekilde oleik asitten n-nonanal, n-nonanol, palmitoleik asitten n-heptanal ve n-heptanol, benzer flekilde linoleik asitten 1-okten-3-one ve 1-oktan-3-ol, linolenik asitten de 1-penten-3-one, 1-penten-3-ol, cis-3-penten-1-ol ve cis-3-penten-1-one izomeraz ve oksidoredüktaz aktivitesiyle oluflur (12). Bu bileflenlerin linolenik asitten oluflum mekanizmas (13) ile linoleik asitten oluflum mekanizmas (9) ortaya konmufltur. Bu çal flmalar n sonucu olarak lipit/ ya asiti içeri i ile çay aromas aras nda negatif bir korrelasyonun oldu u saptanm flt r (2). Uçucu asitler veya alifatik asitlerin büyük k sm nda oldu u gibi, do al olarak ya asitlerinin biyosentezi veya β-oksidasyonu, bazen de aldehitlerin indirgenmesi (14) veya lipitlerin termal ve enzimatik parçalanmas sonucu ikincil ürün olarak oluflurlar (15). GL KOZ TLERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Glikozitler, siyah çay n aroma bileflenlerinden alkollerin ön maddesi olarak görev yaparlar (16,17,18). Alkollerin ön maddesi olan glikozitlerin ço unun β-primeverozit oldu u bildirilmifltir (19,20,17). Ayr ca araflt r c lar

3 E. ÇALIKO LU - A. BAYRAK 139 disakkarit glikozitlerin aroma ön maddelerini hidrolize eden spesifik bir glikozidaz olarak düflünülen β-primeverozidaz belirlemifllerdir (21). Oolong ve siyah çay n karakteristik çiçeksi aromas n oluflturan linalol ve geraniol gibi alkol çeflitlerinin, glikozitler formunda bulundu u ve çay n üretimi s ras nda hücre içi enzimler taraf ndan glikozidik aroma ön maddelerinden olufltu u belirtilmifltir (4,11,22,23,20). Bu oluflumun soldurmada teflvik edildi i ve özellikle k v rma ile artt belirtilmektedir (24). Geraniol glikozit glikozidaz Linalol Geraniol 1O 2H Linalol oksitler Linalol oksitler 3,7-dimetil-1,5,7-oktatrien-3-ol 3,7 dimetil 1,5,7 oktatrien 3 ol fiekil 2. Monoterpen alkoller ve bunlar n türevlerinin biyosentetik siklusu. KAROTENO TLERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Siyah çay n aromas n n enzimatik oluflumu araflt r larak afla daki biyosentetik yollar önerilmifltir (1). a) Karotenoit (β-karoten, lutein, neoksantin ve viyoleksantin) ve aminoasitler ana ön maddelerdir. b) Oksidasyon boyunca birincil oksidasyonda, β-karoten gibi karotenoitlerin önemli ölçüde indirgenmesiyle, iyonon ve terpenoit karboniller oluflur. c) kincil epoksidasyon; kurutma ifllemi boyunca dihidroaktinidol, epoksikinon ve 2-trimetil siklohekzanlar n oluflumuyla sonuçlan r. d) Di er karotenoitler, benzer reaksiyonlarla iyonon, linalol ve ilgili hidroksi ve epoksiyonlar oluflturur. β-iyonon, β-karotenin önemli bir parçalanma ürünüdür. Çaydaki di er parçalanma ürünleri ise α-iyonon, 3- hidroksi-5,6-epoksiyonon, 3,5-dihidroksi-4,5-dihidro-6,7-didehidro- α-iyonon, linalol ve di er terpenoit aldehitler ve ketonlard r. Dihidroaktinidiolit, 2,2,6-trimetilsiklohekzanon, 5,6-epokiyonon, 2,2,6-trimetil-6-hidroksi siklohekzanon ve tiaspironun muhtemelen karotenin birincil oksidasyon ürünlerinden (β-iyonon gibi) oldu u bildirilmifltir (2). Tiaspiron ve türevleri, çay n tatl, meyvemsi ve topraks kokular n olufltururlar (25). Toplam karotenoitin yaklafl k %70-80 i çay n ifllenmesi s ras nda parçalan r. Parçalanma, soldurma ve oksidasyonda enzimatik ve kurutma boyunca pirolitik reaksiyonlar ile oluflur. Bunlar n d fl nda karotenler foto ve oto-oksidatif reaksiyonlara da u rarlar (26). Siyah çay n ifllenmesi s ras nda karotenoitlerin parçalanmas için temel kriter s cakl k, oksijen ve ph d r (27).

4 140 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN 2008 D ER ÖN MADDELERDEN AROMA MADDELER N N OLUfiUMU Polifenoller, (-)-epigallokateflin gallat, (-)-epigallokateflin ve (-)-epikateflin gallat polifenol oksidaz enziminin yard m yla öncelikle o-kinonlara, daha sonra da demin üzerine etkili olan alt n sar s theaflavin ve k rm z ms kahverengindeki thearubigine dönüflür (28,29), bu arada çok say da uçucu bileflen oluflarak afl r buruk tat ve otsu kokunun kaybolmas n sa lan r (30). Theaflavinlar siyah çay n buruklu unu ve parlakl n verirken, thearubiginler renk ve yo unlu a katk da bulunur (31,32). Siyah çayda oksidasyon boyunca aldehit derifliminin artmas ile birlikte aminoasitlerin azalmas, aminoasitlerin önemli aroma ön maddeleri oldu unun aç k göstergesidir (33). Oksidasyon s ras nda polifenollerden oluflan o- kinonlar n aminoasitlerle reaksiyona girerek dekarboksilasyon ve deaminasyon sonucu aldehitleri oluflturdu u belirtilmifltir (34). Farkl aminoasitlerden, (-)-epikateflin ve polifenol oksidaz kullan larak meydana gelen aldehitler Çizelge 2 de verilmifltir. Çizelge 2. Çeflitli aminoasitlerden oluflan aldehitler Aminoasitler Glisin Alanin Valin Lösin İzolösin Fenilalanin Metiyonin Aldehitler Metanal Etanal 2 metil propanal 3 metil bütanal 2 metil bütanal Fenilasetaldehit 3 metil tiyopropanal Çay n ifllenmesi s ras nda kafein tanenlerle reaksiyona girerek kafein-tannat bilefli ini meydana getirir ve bu bileflik de hofla giden tat ve kokuya sahiptir. Ayr ca kafeinin theaflavin ile birleflerek çay deminde burukluk oluflturdu u da belirtilmifltir (35,36). Kurutma boyunca Maillard oksidasyonu sonucu oluflan oksidasyon ürünlerinin çay n aromas na ve rengine (siyahl na) pozitif bir katk s bildirilmifl (37) ve kurutma an nda Maillard reaksiyonu sonucu pirazin (38,39) ve piridinler (38,39,40) oluflur. Pektik maddelerin parçalanma ürünlerinin, çay aromas oluflumuna kat ld, çayda oluflan elma benzeri aroman n pektin transformasyonundan ileri geldi i düflünülmektedir (41). KAYNAKLAR 1. Yamanishi T Tea, coffee, cocoa and other beverages. Flavour research-recent advences. p231. Dekker, New York. 2. Ravichandran R, Parthiban, R Lipid occurence, distribution and degredation to flavour volatiles during tea processing. Food Chem, 68: Ravichandran R Carotenoid composition, distribution and degredation to flavour volatiles during black tea manufacture and the effect of carotenoid supplementation on tea quality and aroma. Food Chem, 78: Takeo T Production of linalool and geraniol by hydrolytic breakdown of bound forms in disrupted tea shoots. Phytochem, 20; Wright A J, Fishwick M J Lipid degradation during manufacture of black tea. Phytochem, 18: Owuor P O, Munavu R M, Muritu J W Plucking standard effects and the distribution of fatty acids in the tea (Camellia sinensis L.) leaves. Food Chem, 37:

5 E. ÇALIKO LU - A. BAYRAK Shimoda M, Shigematsu H, Shiratsuchi H, Osajima Y Comparison of odor concentrates by SDE and adsorptive column method from green tea infusion. J Agric Food Chem, 43: Kajiwara T, Harada T, Hatanaka A Isolation of (Z)-2-hexenol in the leaves of Thea sinensis and synthesis thereof. Agric Biol Chem, 39: Hatanaka A, Sekiya J, Kajiwara T, Miura T Further characterization of the enzyme system producing C-6- aldehydes from C-18-unsaturated fatty acids in tea chloroplasts. Agric Biol Chem, 43: Hatanaka A, Kajiwara T Occurrence of (E)-3-hexenal in Thea sinensis leaves. Z.Naturforsch, 36B: Fernando V, Roberts G R The effect of process parameters on seasonal development of flavour in black tea. J Sci Food Agric, 35: Rav chandran R, Parthiban R The impact of processing techniques on tea volatiles. Food Chem, 62(3): Kaj wara T, Seikya J, Asano M, Hatanaka A Enantioselectivity of enzymatic clevage reaction of 13-hydroperoxy linolenic acid to C-6 aldehyde and 12-oxo acid in tea chloroplasts. Agric Biol Chem, 46: Renner E, Melcher F Untersuchungen über die Minorfettsäuren des Milchfetts. Milchwissenschaft, 33: Grosch W Lipit degradation products and flavours. In: Morton ID, MacLeod A.J.(eds) Food flavours. Part A- Introduction. p325. Elsevier, Amsterdam, 16. Skobeleva N I, Petrova T A, Bokuchava M A On the pathways of tea aroma formation. Proc Int Symp. Rize, Turkey. 17. Ijima Y, Ogawa K, Watanabe N, Usui T, Ohnishi-Kameyama M, Nagata T, Sakata K Characterization of β primeverosidase, being concerned with alcoholic aroma formation in tea leaves to be processed into black tea, and preliminary observation on its substrate specificity. J Agric Food Chem, 46: Wang D, Kurusawa E, Yamaguchi Y, Kubota K, Kobayashi A Analysis of glycosidically bound aroma precursors in tea leaves during the black tea manufacturing process. J Agric Food Chem, 49: Guo W, Hosoi R, Sakata K, Watanabe N, Yagi A, Ina K, Luo S (S)-Linalyl, 2-phenylethyl and benzyl disaccharides glycosides isolated as aroma precursors from Oolong tea leaves. Biosci. Biotechnol. Biochem, 58: Moon J H, Watanabe N, Sakata K, Yagi A, Ina K, Lou S Trans- and cis-linalool-3,6-oxide-6-ο-β-d-xylopyranosyl- -D-glucopyranosides isolated as aroma precursors from leaves for oolong tea. Biosci Biotechnol Biochem, 58: Ma S, Watanabe N, Yagi A, Sakata K the (3R,9R)-3-hydroxy-7,8-dihydro-β-ionol disaccharide glycoside is an aroma precursor in tea leaves. Phtochem, 56: Fisher N, Nitz S, Drawert F Bound flavour compounds in plants: free and bound flavour compounds in green and black tea. Z Lebensm Unters Forsch, 185: Morita K, Wakabayashi M, Kubota K, Kobayashi A, Herath N L Aglycone constituents in fresh tea leaves cultivated for green and black tea. Biosci Biotechnol Biochem 58: Hazarika M, Mahanta P K, Takeo T Studies on some volatile flavour constituents in Orthodox black teas of various clones and flushes in North-east India. J.Sci.Food Agric, 35: Bayrak A G da Aromalar. G da Teknolojisi Derne i, 497 s. Ankara. 26. Sanderson G W, Graham H N on the formation of black tea aroma. J Agric Food Chem, 21: Muggler- Chavan F, Viani R, Bricout J, Marion J P, Mechtler H, Reymond D, Egli R Sur la composition de l arome de thé (3). Identification de deux cétones apparanreés aux ionones. Helv Chim Acta, 52: Biswas A K, Biswas K A, Sarkar A R Biological and chemical factors affecting the valuation of North East Indian teas. II. Statisical evaluation of the biochemical constituents and their effects on brisknes, quality and cash valuations of black teas. J Sci Food Agric, 22: Biswas A K, Biswas K A, Sarkar A R Biological and chemical factors affecting the valuation of North East Indian teas. II. Statisical evaluation of the biochemical constituents and their effects on color, brightness and strength of black teas. J Sci Food Agric, 24: Wickremasinghe R, Wick E, Yamanishi T Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of flavory and nonflavory Ceylon black tea aroma constituents prepared by two different methods. J Chromatogr, 79:

6 142 GIDA YIL: 33 SAYI : 3 MAYIS-HAZ RAN Obanda M, Owuor P O flavanol composition and caffeine content of green leaf as quality potential indicators of Kenyan black teas. J Sci Food Agric, 74: Sud R G, Baru A Seasonal variations in theaflavins, thearubigins, total colour and brightness of Kangra orthodox tea (Camellia sinensis (L.) O Kuntze) in Himachal Pradesh. J Sci Food Agric, 80: Schreier P Modern methods of plant analysis. New series,vol.8; p.296, Springer, Berlin. 34. Popov V R Oxidation of amino acids in the presence of tannins and polyphenol oxidase of tea. Biokhim, 21: (in Russian). 35. Chichester C O, Mrak E M, Stewart G F Advances in food research. Academic press, 300p. New York and London. 36. Özdemir F Farkl k v rma metotlar n n üç sürgün dönemi çay n siyah çaya ifllenmesinde uygulanma etkinli i ve üretilen siyah çaylar n baz fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri, (Doktora tezi), Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 37. Temple S J, Temple C M, Boxtel van A J B, Clifford M N the effect of drying on black tea quality. J Sci Food Agric, 81: Vitzhum O G, Werkhoff P, Humbert P New volatile constituents of black tea aroma. J Agric Food Chem, 23: Reymond D Flavour chemistry of tea, cocoa and coffee. Amer Chem Soc Meet. New York. 40. Suyama K, Adachi S Origin of alkyl-substituted pryridines in food flavor: formation of the pyridines from the reaction of alkanals with amino acids. J Agric Food Chem, 28: Altan A Özel g dalar teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, 250s. Adana.

ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM

ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM GIDA (2009) 34 (2): 115-119 Derleme / Review ÇAY İŞLEME SIRASINDA AROMA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİM Eda Çalıkoğlu, Ali Bayrak * Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara Geliş

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi

Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi Çay Uçucuları Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi Ramaswamy Ravichandran & Ramaswamy Parthiban Çay Teknolojisi Bölümü, UPASI Çay Araştırma Enstitüsü, Valparai - 642 127, Hindistan Kabul 01.04.1997; kabul

Detaylı

Çayın İşlenmesi Süresince Genomik Yapıdaki Dinamik Dengenin Bir Göstergesi Olarak Biyokimyasal Analizler

Çayın İşlenmesi Süresince Genomik Yapıdaki Dinamik Dengenin Bir Göstergesi Olarak Biyokimyasal Analizler Çayın İşlenmesi Süresince Genomik Yapıdaki Dinamik Dengenin Bir Göstergesi Olarak Biyokimyasal Analizler Pradip K. Mahanta Çay Araştırma Kurumu, Tocklai Deneme İstasyonu, Biyokimya Bölümü Jorhat 785 008,

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Burçak Uçar,

Detaylı

Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil

Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2009 (16-21) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 12, No: 2, 2009 (16-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Siyah Çayın Aroma Bileşenleri ile kalitesi Üzerine Budama ve Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi

Siyah Çayın Aroma Bileşenleri ile kalitesi Üzerine Budama ve Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi Siyah Çayın Aroma Bileşenleri ile kalitesi Üzerine Budama ve Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi Ramaswamy Ravichandran Bölge Eğitim Enstitüsü (NCERT), Bhopal, 462 013, Hindistan Kabul 06.11.2002; Formun

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Maide Havva Kayır, Özlem Güçlü Üstündağ Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği

Detaylı

Siyah Çay İmalatında Dondurarak Soldurma Üzerine Çalışmalar

Siyah Çay İmalatında Dondurarak Soldurma Üzerine Çalışmalar Siyah Çay İmalatında Dondurarak Soldurma Üzerine Çalışmalar Thomas Muthumani, R.S. Senthil Kumar UPASI Çay Araştırma Kuruluşu, Çay Araştırma Enstitüsü, Nirar Dam B.P.O., Valpari 642 127 Coimbatore Bölgesi,

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

ÇAY DEMİNİN BİLEŞİMİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

ÇAY DEMİNİN BİLEŞİMİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ÇAY DEMİNİN BİLEŞİMİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ÖZET Bu araştırmada çay deminin bileşimi üzerine demliğe konulan kuru çay miktarı, demleme süresi ve kuru çay kalitesinin etkileri üzerinde

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER 7. 1. N TRO VE AM NO B LEfi KLER a. Nitrobenzen ve Nitrotolüen b. Anilin 7.2. AROMAT K OKS JENL B LEfi KLER a. Benzil Alkol b. Benzaldehit c. Tereftalik Asit ve Polyester

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

GCMS ile aroma analizleri ve uygulama örnekleri

GCMS ile aroma analizleri ve uygulama örnekleri GCMS ile aroma analizleri ve uygulama örnekleri Yüksek Kimya Müh. Hacer Tanacı Ant Teknik Cihazlar Ankara Bölge Aplikasyon Şefi teknik yazı Aroma bileşikleri gıda ve içeceklerde olgunlaşma esnasında biyokimyasal

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Prof.Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN

Prof.Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Çay 5000 yıldan beri içilen bir mucize Ġlk Çinliler içiyor ve uzun bir dönem ilaç olarak kullanılıyor Prof.Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Detaylı

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,ERZURUM Ankara Kavurma? Kavurma, kasaplık hayvan karkas etlerinin 7 cm yi geçmeyecek büyüklükte

Detaylı

NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ GIDA (2011) 36 (6): 357-364 Derleme / Review NATÜREL ZEYTİNYAĞINDAKİ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Dilşat Bozdoğan Konuşkan*, Aykut Karayiyen Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 805-811

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

FARKLI TİP TÜRK RAKILARINDA TEMEL UÇUCU BİLEŞİKLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİNDE DOĞRUDAN ENJEKSİYONLA BELİRLENMESİ*

FARKLI TİP TÜRK RAKILARINDA TEMEL UÇUCU BİLEŞİKLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİNDE DOĞRUDAN ENJEKSİYONLA BELİRLENMESİ* GIDA (2012) 37 (2): 87-94 GD12012 Araflt rma / Research FARKLI TİP TÜRK RAKILARINDA TEMEL UÇUCU BİLEŞİKLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİNDE DOĞRUDAN ENJEKSİYONLA BELİRLENMESİ* Seda Özkandan 1, Turgut Cabaroğlu

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

Çay Germplazmlarından Üstün kaliteli Klonları Tanımlamak İçin Güvenilir Bir Teknik

Çay Germplazmlarından Üstün kaliteli Klonları Tanımlamak İçin Güvenilir Bir Teknik Çay Germplazmlarından Üstün kaliteli Klonları Tanımlamak İçin Güvenilir Bir Teknik S. Joseph Lopez, Jibu Thomas, P.K. Pius, R. Raj Kumar, N. Muraleedharan UPASI Çay Araştırma Kurumu, Çay Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

Siyah Çayda Kaliteden Sorumlu Bileşiklerin Gelişimi Üzerine. Fermantasyon Zamanının Etkisi

Siyah Çayda Kaliteden Sorumlu Bileşiklerin Gelişimi Üzerine. Fermantasyon Zamanının Etkisi Siyah Çayda Kaliteden Sorumlu Bileşiklerin Gelişimi Üzerine Fermantasyon Zamanının Etkisi Thomas Muthumani, R.S. Senthil Kumar UPASI Çay Araştırma Kuruluşu, Çay Araştırma Enstitüsü, Nirar Dam B.P.O., Valpari

Detaylı

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan;

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan; K MYA TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Kimya Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. A fiekildeki borunun

Detaylı

Terpenes and Terpenoids

Terpenes and Terpenoids Terpenes and Terpenoids Terpenes - class of >20,000 compounds containing carbon atoms in multiples of five Terpenoids - oxygen-containing terpenes (alcohols, ketones, aldehydes) The name "terpene" is derived

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER ÜN TE II ESTERLER 2. 1. ESTERLEfiME LAYI, GENEL YAPILARI, ADLANDIRILMALARI 2. 2. ESTERLER N TA B AT TA BULUNUfiLARI, GENEL ELDE ED LME Y L L A R I VE ÖZELL KLER 2. 3. YA LAR, H DRJENLENME LAYI VE MARGAR

Detaylı

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C DUFED, 2(1), 36-40, 2013 Özet NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi Hasan Erge a, Vedat Adıgüzel b, Arzu Yenigün a, Vedat Tavflan a, Ali Rıza Kul a, hsan Alacabey c* a Yüzüncü

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Meyve ve sebzelerin bileşimindeki azotlu maddeler,saponinler ve sülfitlerin varlığı ve miktarları üründen ürüne büyük

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(3): 154-159, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Oolong Çayın Üretimi, Bileşimi ve Sağlık Üzerine Etkisi İlkay Koca 1, Şeyda Bostancı 2* 1 Ondokuz

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GülĢah Gedik A. M. Yılmaz, G. Biçim, A. S. Yalçın Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.D.

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI

ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI GIDA (2014) 39 (2): 103-110 doi: 10.5505/gida.30502 GD13062 Araflt rma /Research ADANA İLİ GEMLİK ve BARNEA ZEYTİNYAĞLARININ AROMA MADDELERİNİN KIYASLANMASI Bu çal flmada, Adana ilinde yetifltirilen Gemlik

Detaylı

Çayın Aromasını Değerlendirmek İçin Elektronik Koku Alma (E-Burun)

Çayın Aromasını Değerlendirmek İçin Elektronik Koku Alma (E-Burun) Çayın Aromasını Değerlendirmek İçin Elektronik Koku Alma (E-Burun) Bir elektronik burun sistemi, öncelikle dört fonksiyonel üniteye bağlıdır ki bunlar; Elektronik koku alma, bir dizi sensör kullanılarak

Detaylı

Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat

Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat Temelde enzimatik ve/veya kimyasal yolla okside ya da hidroliz olmaları şeklinde iki grupta toplanabilir. Koku mas edici özellikleri var ve ortam tat ve kokusundan etkilenirler. Bu tip bozulmalar hariç

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER 146 Evren Depren 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Detaylı

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Kayseri Nane 1,2 Nane, Lamiaceae

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Gülşen Avcı, Birgül Yazıcı*, Mehmet Erbil* Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Yenişehir Kampusu, Mersin gulsen@mersin.edu.tr,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 887 Nisan 2003 ICS 67.200.10 YEMEKLİK PAMUK YAĞI Edible cottonseed oil TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : 005000020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

Enzimlerin sayısını tahmin etmek bile güçtür. Yer yüzünde 10 6 (1 milyon) kadar bitki ve hayvan türünün bulunduğu kabul edilmektedir.

Enzimlerin sayısını tahmin etmek bile güçtür. Yer yüzünde 10 6 (1 milyon) kadar bitki ve hayvan türünün bulunduğu kabul edilmektedir. Enzimlerin sayısını tahmin etmek bile güçtür. Yer yüzünde 10 6 (1 milyon) kadar bitki ve hayvan türünün bulunduğu kabul edilmektedir. Her bir türde 1000 kadar protein bulunduğu varsayılırsa yeryüzünde

Detaylı

Çay (Camellia sinensis ) da Flavanollerin Düzeyleri ve Diğer Biobileşenler Üzerine Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi

Çay (Camellia sinensis ) da Flavanollerin Düzeyleri ve Diğer Biobileşenler Üzerine Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi Çay (Camellia sinensis ) da Flavanollerin Düzeyleri ve Diğer Biobileşenler Üzerine Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi Özet Jubi Thomas, Marimuthu Saravanan, Rajagopal Raj Kumar ve Parekatil Kurian Pius UPASI

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI YERFISTIĞI (Arachis hypogaea) ÇEŞİTLERİNİN YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMLERİ

ANTALYA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI YERFISTIĞI (Arachis hypogaea) ÇEŞİTLERİNİN YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMLERİ GIDA (2016) 41 (1): 31-36 doi: 10.15237/gida.GD15044 Araflt rma/research Özet ANTALYA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI YERFISTIĞI (Arachis hypogaea) ÇEŞİTLERİNİN YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMLERİ*

Detaylı

Sağlıklı, lezzetli, pratik

Sağlıklı, lezzetli, pratik Daldır ve karıştır Kalem çayınızı ambalajından çıkartıp, TEASTİR logosundan tutarak bir bardak kaynamış suya daldırıp, 1-2 dakika kaşığa gerek duymadan, dilerseniz şeker ekleyerek karıştırın. Özel dizayn

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 4.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN BİYOTRANSFORMASYON Endojen maddelerin ve ksenobiyotiklerin metabolizma reaksiyonları ile suda çözünen bileşiklere dönüştürülmesi. Biyotransformasyon

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R Dr. ilmi NAMLI -ALDEİT VE KETNLA ALDEİT VE KETNLA rganik kimyanın belki de en önemli fonksiyonel grubu olan karbonil grubunu içeren önemli iki bileşiği aldehitler ve ketonlardır. karbonil Bu fonksiyonel

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir.

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Renk Maddeleri Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Klorofiller Klorofil, yüksek bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli pigmenti

Detaylı

OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ MEYVELERİNDE AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ

OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ MEYVELERİNDE AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 OSMANLI ÇİLEĞİNİN TAZE VE DONDURULMUŞ

Detaylı

Element ve Bileflikler

Element ve Bileflikler Element ve Bileflikler Anahtar Kavramlar element molekül bileşik Mutlu Son Görülemediklerinden dolayı fark edilemeyen demir atomları bu durumdan rahatsızlık duyuyordu. Say lamayacak kadar çok demir atomu

Detaylı

Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino asit etkisinin incelenmesi

Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino asit etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 2. Sayı, s. 105-109, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 2, p. 105-109, 2014 Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino etkisinin incelenmesi Zeynep

Detaylı

Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi

Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi Pastörizasyon İşleminin Kozan Misket Portakalından Elde Edilen Meyve Suyunun Aroması Üzerine Etkisi Kemal Şen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ 2011-2012 BAHAR DÖNEMİ. Öğr. Gör. Ayşem Batur

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ 2011-2012 BAHAR DÖNEMİ. Öğr. Gör. Ayşem Batur ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ 2011-2012 BAHAR DÖNEMİ Öğr. Gör. Ayşem Batur 1. TANIMI Theacea familyasının Camellia sinensis (L) O. Kuntze (Thea sinensis L.) türüne giren kültür bitkileri üzerindeki genç sürgünlerin

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı