5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:"

Transkript

1 AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ 36 AY SÜREYLE 4M2 ALANDA ATM (OTOMATİK PARA MAKİNESİ) YERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI 1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI Dr.H.İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi "36 Ay Süreyle 4m2 Alanda ATM (Otomatik Para Makinesi) Yeri Kiralama İşi" 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5l/g maddesine göre artırma ile pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhaleye genel şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek şartı ile satın almak isteyen herkes katılabilir. 2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI; 2.1. İhale ilanı, Şartname, Örnek Teklif Mektubu ve cetveli dh.gov.tr/ internet adresi duyurular kısmından; 2.2. Dr.H.İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Erkmen Mh. Emirdağ Cd.. No: 145 adresinden temin edilebilir. 3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULDE YAPILACAĞI; 3.1. İhalenin yapılacağı adres: Dr.H.İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Erkmen Mh. Emirdağ Cd.. No: 145 Bolvadin /AFYONKARAHİSAR 3.2. Tarihi ve saati: Çarşamba Saat: 14: İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51.g maddesi gereğince pazarlık usulü yapılacaktır. İhale saatine kadar alınan ilk yazılı teklifler komisyonumuzca değerlendirme yapılarak isteklilerin vermiş oldukları ilk teklifler artırma usulü ile en yüksek teklifi veren istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. İhale sonrasında ihale kararı yazılı olarak isteklilere bildirilecektir. 4 - VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 4-1.İhalenin İlk Yıl için 1 Yıllık Tahmini Bedeli : 6.511,09 TL (altıbinbeşyüzonbir TL dokuz KR) dir. 4-2.Geçici Teminat İstenmeyecektir. 5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: Teklif zarfları Çarşamba günü Saat:14:00'a kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilecektir. İsteklilerin belirtilen tarih ve saate kadar tekliflerini ulaştırmaları zorunludur. 6 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU: a) İdaremiz tarafından standarda edilen ve usulüne uygun olarak doldurulup imzalanmış Teklif Mektubu ve Teklif cetveli. b) Bankacılık belgesi sureti veya fotokopisi, c- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah bel.) DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ EMİRDAĞ CAD. NO: 145 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR Tel: Faks: Eposta: bolvadindh@homail.com

2 AFYON KARAHISAR V i 1 I I. I C. I d- Tüzel kişilerde 2015 yılı vizeli ticaret odası, meslek odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, e- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri ile katılabileceklerdir. 7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ EMİRDAĞ CAD. NO: 145 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR Tel: Faks: Eposta: bolvadindh@homail.com

3 KİRA ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın: Taşınmaz No Cinsi Sağlık Tesis Alanı Fiili Durumu Hazinenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m ) ,77 ili Afyonkarahisar Hazine Hissesi Tam ilçesi Bolvadin Tapu Tarihi. 14/12/2007 Mahallesi / Köyü Erkmen Mahallesi Pafta/Cilt No /12 Caddesi/Sokağı Emirdağ Caddesi Ada / Sahife No 30/1102 Yöresi Parsel / Sıra No 159/ Niteliği : Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazın 4,00 m2'lik kısmı 3 Yıl süreyle ATM (Otomatik Para Makinesi) olarak kiralanması Kiralanacak olan Yer ve Amacı: ATM (Otomatik Para Makinesi) Kiralanacak olan Yüzölçümü(m2):4,00 m2'lik kısmı MADDE 2 -Yukarıda tapu kaydı,niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz,dr.h.ibrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce Çarşamba günü saat:14:00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.inci maddesinin g) bendine göre artırma pazarlık usulü ile ihale edilecektir. MADDE 3-Taşınmazın kira süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. MADDE 4-Taşınmazın tahmin edilen bedeli bir yıllık 6.511,09 TL (altıbinbeşyüzonbir TL dokuz KR )'dir. MADDE 5-Bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. MADDE 6 -İhale katılabilmek için;2886 sayılı devlet ihale kanunu ve hazine taşınmazların idaresi hakkında yönetmelikte niteliklere haiz olmak ve anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat alınmayacaktır. MADDE 7- İhale komisyon,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.komisyonlarm ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. MADDE 8 -İhale komisyonlan tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren (15) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.ita amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale karaları,onaylandığı günden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci (yedinci )gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır sayılı Devlet İhale kanuna göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek,sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili

4 vergi,resim harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.bu zorunluluklar uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur.idare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı,değilse üzerinde muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir,teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. MADDE 9-Kiracı sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün, ödeme tarihi ve miktarlarının değiştirilmesi talebinde bulunamaz. MADDE 10-İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur; sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır; gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapar; tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı hazineye öder MADDE 11- İşletme hakkı verilen kuruluş ve şahıs bu hakkı devredemez, ortak alamaz, işletme hakkı verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz. MADDE 12 -İlk yıl işletme hakkı bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar işletme hakkı bedelleri ise, bir önceki yıl işletme hakkı bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.işletme hakkı bedeli üçer aylık dönemler halinde4 taksitte ödenecektir. İşletilen yerde kullanılacak elektrik ve internet giderleri yükleniciye ait olup, Yüklenici tarafından elektrik ve internet aboneliği yaptırılacak ve aboneliğe ait dosyaların bir sureti Hastanemiz İdaresine teslim edilecektir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. MADDE 13 Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi veya taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı Hazineye irad kaydedilecek. MADDE 14 - Madde 16 - İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer İdareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %1'i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. MADDE 15 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi İcra daireleri ve Mahkemeleridir. II-ÖZEL ŞARTLAR MADDE15 - Söz konusu taşınmaz ATM (Otomatik Para Makinesi) olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. Kiracı taşınmazı amacı dışında kullanmayacak, üzerine sabit tesis yapmayacak ve başkasına kiraya vermeyecektir.

5 MADDE 16- Kiralanan alanın dışına kesinlikle çıkılmayacaktır. Çevrenin emniyet ve temizlik hususları kiracının sorumluluğu altında olacaktır. MADDE 17 - Kiracı Yangın Talimatnamesi'nde belirtilen esaslar dahilinde alınacak tedbirlere uymak zorundadır. Bu şartnamedeki yazılı husuları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.her çeşit tebligat,aşağıdaki adresime yapılabilir. Müşterinin (Tüzel kişilerde yetkili temsilcisinin) Adı Soyadı : Tebligat Adresi : îmza tarihi : imzası : NOT: 1.Şartnamede... / şeklinde gösterilen yerlerde,uygun olmayan kelime çizilecektir. 2.Şartnameye konulması gerekli görülen " Özel Şartlar" Dr.H.İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce önceden tespit edilerek 21 inci ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

6 TAHSİSLİ TAŞINMAZLARI)AKİ TİCARİ AMAÇLA KULLANILACAK YERLERE AİT KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Kiraya verilen taşınmazın: Taşınmaz No Cinsi Sağlık Tesis Alanı Fiili Durumu Hazinenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m ) ,77 ili Afyonkarahisar Hazine Hissesi Tam ilçesi Bolvadin Tapu Tarihi. 14/12/2007 Mahallesi / Köyü Erkmen Mahallesi Pafta/Cilt No /12 Caddesi/Sokağı Emirdağ Caddesi Ada/SahifeNo 30/1102 Yöresi Parsel / Sıra No 159/ Kiracının: Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No : Telefon Numarası : Adresi : MADDE 2- Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 36(3) ay/yıldır. MADDE 3- İlk yıl kira bedeli TL olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan TEFE/ÜFE oranında (hangisi fazla ise ) artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Yıllık kira bedeli üç aylık dönemlerde dört taksitte ödenecek olup; ilk taksidi peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca kira bedeline ilaveten gerekli elektrik ve internet giderleride yükleniciye aittir. Yüklenici ATM (Otomatik Para makinesi ) için elektrik ve internet aboneliği yaptıracak ve bu aboneliklere ait dosyaların bir suretini Hastanemiz İdaresine Teslim edecektir. MADDE 4- Kiraya verilecek taşınmaz, kiracıya bulunduğu yerdeki Dr.H.îbrahim ÖZSOY Devlet Hastanesi Başhekimliğince mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir. Teslim tutanağı, yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile kiraya verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır. MADDE 5- Kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır. MADDE 6- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Dr.H.İbrahim ÖZSOY Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne ödeyecektir.

7 Ayrıca kiracı taşınmazı teslim aldığı tarihten, Dr.H.İbrahim ÖZSOY Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahil) sorumlu olacaktır. MADDE 7- Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımım engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz. MADDE 8- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, MADDE 9- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır. MADDE 10- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. MADDE 11- Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve kiracının kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler kiracı tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da idareye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir. Kiracı tarafından şartnameye uygun olarak yapılan her türlü yatırım en son hali ile idareye aynen teslim edilir ve bu da yukarıda belirtilen tutanakta yer alır. MADDE 12- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir. MADDE 13- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. MADDE 14- Kiracı kira dönemi boyunca Mahalli idareler, sosyal sigortalar, vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı idare hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilecektir. MADDE 15- Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı

8 tarafından bildirilmediği takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu taşınmaz adresine yapılan tebligat geçerlidir. MADDE 16- İhtilafların çözüm yeri Bolvadin icra daireleri ve mahkemelerdir MADDE 17- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. KİRACI İDARE