Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK"

Transkript

1 ATIK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların, oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik politika ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların yönetimi ile ilgili esasları kapsar. Bu Yönetmelik hükümleri, a) atmosfere yayılan gaz atıkları, b) diğer mevzuat ile hüküm altına alınmış olan, 1) Radyoaktif atıkları, 2) Taş ocağı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi ve depolanması sonucu oluşan atıkları, 3) Hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları (tarımda kullanılan hayvan dışkısı ve diğer doğal ve tehlikeli olmayan maddeler) 4) Sıvı haldeki atıklar hariç atık suları, 5) Patlayıcıları, kapsamaz. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını, Atık : Sahibi tarafından atılan veya atılması planlanan veya atılması zorunlu olan, bu Yönetmeliğin EK-I inde yer alan kategoriler ile EK-II sinde yer alan listedeki herhangi bir madde veya materyali, Üretici : Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi (orijinal üretici) ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan kişiyi, Sahip : Atık üreticisini veya atığı fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, Yönetim : Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin nezaret ve denetimle idare edilmesini, Toplama : Taşıma amaçlı olarak atığın bir araya getirilmesi, sınıflandırılması ve/veya karıştırılmasını, Atık listesi : EK-II de verilen listeyi, 1

2 Bertaraf : EK-III A da yer alan işlemlerden herhangi birisini, Geri kazanım : EK-III B de yer alan işlemlerden herhangi birisini, Temel İlkeler Madde 5-Atık yönetimine ilişkin temel ilkeler şunlardır; a)öncelikle, - Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geli ştirilmesi ve kullanılması, - Ürünlerin üretim, kullanım ve nihai bertarafında çevreye olabilecek tehlikeli etkilerinin en aza indirilmesi ve atık miktarının azaltılması amacıyla tasarlanan ürünlerin pazar ve teknik gelişiminin sağlanması, - Geri kazanıma uygun atıkların içindeki tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle, atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. b)atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer prosesler ile atığın geri kazanılması veya atığın enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. c)atıkların geri kazanılması ve bertarafı sırasında özellikle su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin ve koruma alanlarının olumsuz şekilde etkilenmesini önleyecek şekilde insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemeyen metot ve proseslerin kullanılması esastır. d)farklı türdeki atıkların birbirleriyle karıştırılmadan kaynağında ayrı olarak toplanması esastır, e)atığın sahibi, atıklarının, lisanslı bir atık taşıyıcısı tarafından taşınmasını ya da EK-III A veya EK-III B de belirtilen işlemleri yapan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans almış bir tesis tarafından geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla yükümlüdür. f)atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun metotlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır. g)atıkların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır. h)her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. ı)atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdürler. j)atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri sorumlulukları ölçüsünde kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü adı geçen sorumluların tazminat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır. k) Atıkların bertarafı ile ilgili maliyetler ile at ıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder ilkesine göre at ıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almamas ı veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 2

3 Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Kirletme Yasağı Madde 6- Atıkların sahipleri ve taşıyanları tarafından yetkili otoritenin izin verdiği geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara, ormanlara veya herhangi bir yere dökülmesi, dolgu yapılması, geri kazanılması, düzensiz depolanması ve kontrolsüz bertarafı yasaktır. İthalat Yasağı Madde 7- Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil ithalatı yasaktır. Diğer atıklardan sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithalatına ise yayımlanacak tebliğler ile izin verilebilir. Yetkili Otorite Madde 8- Bu Yönetmeliğin yürütülmesinden sorumlu yetkili otorite Bakanlıktır. Atık Yönetim Planı Madde 9-Bakanlık, -Bertaraf edilecek veya geri kazanılacak atığın kaynağı, miktarı ve türü, -Genel teknik koşullar, -Belirli atıklar için yapılacak herhangi bir özel düzenleme, -Uygun bertaraf alanları veya tesisleri hakkında bilgileri içeren atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yükümlüdür. Bu plan/planlar, atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler; bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri; atığın toplanması, sınıflandırılması ve işlenmesinde verimliliği arttırmak için uygulanacak önlemler ile bertaraf tesislerinin entegre ve yeterli bilgi a ğını da içerebilir. Bu bilgi ağı, atığın en yakın ve en uygun tesiste uygun metotlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesine olanak sağlamalıdır. İzin (Lisans) Alma Yükümlülüğü Madde 10- Yönetmelik EK-III A ve EK-III B de belirtilen faaliyetleri yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdürler. Lisans, atık türleri ve miktarları, teknik koşullar, alınması gereken güvenlik önlemleri, uygulanan arıtım yöntemi ve bertaraf alanı gibi bilgileri içerir. Sözkonusu lisans, belirli bir periyot için onaylanabilir, yenilenebilir, özel yaptırım ve koşullara konu olabilir. Planlanan geri kazanım veya bertaraf yöntemi çevrenin korunması açısından uygun değilse geri çevrilebilir, kurulu bir tesis ise faaliyeti durdurulabilir. Bakanlık, atığın üretildiği yerde kendi atıklarının geri kazanımını veya bertarafını yapan tesis veya kuruluşları lisans uygulamasından muaf tutabilir. Ancak muafiyet uygulanan tesis veya kuruluşlar Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Geri kazanım veya bertarafın üreticinin kendisi tarafından yapılması durumunda Madde 4 c de belirtilen esaslara uyulması zorunludur. Lisans ve içeriği ile ilgili esaslar ile muafiyet şartları Bakanlıkça belirlenir. 3

4 Taşıma Lisansı Alma Yükümlülüğü Madde 11- Evsel atıklar hariç olmak üzere atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar valiliklerden taşıma lisansı almakla yükümlüdürler. Taşıma lisansı kapsamında bulunmayan evsel atık taşıma ve toplama işlerini yapan kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Taşıma lisansı ile ilgili usul ve esaslar Bakanl ıkça belirlenir. Kayıt Tutma Zorunluluğu Madde 12- Atık üreten tesis ve işletmeler ile EK-III A ve EK-III B de belirtilen bertaraf ve geri kazan ım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, atık miktarı, atığın kaynağı, atığın özellikleri, taşıma mesafesi, taşıma sıklığı, taşıma şekli ve atığın EK-III A ve EK-III B de belirtilen i şlemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt tutmakla, tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle muhafaza etmekle ve talep edilmesi halinde Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdürler. Mali Sorumluluk Sigorta Zorunluluğu Madde 13- Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. Bertaraf Maliyetinin Karşılanması Madde 14- Atık bertarafının maliyeti, kirleten öder prensibine göre, atığın sahibi veya atığın kaynaklandığı ürünün üreticisi tarafından karşılanır. Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz birlikler oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bu birliklere devrine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından kurulan, kurdurulan, işletilen veya işlettirilen evsel katı atık bertaraf tesislerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler d ışında kullanılamaz. Denetim Madde 15- Atık üreten tesis ve işletmeler, bu yönetmeliğin EK-III A ve EK-III B sinde belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapanlar, lisans alma zorunluluğundan muaf olmakla birlikte Bakanlık tarafından kayıt altına alınan işletmeler ile atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından belirli periyotlar ile denetlenirler. Denetime tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini kar şılamak, denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. 4

5 Denetim ile ilgili usul ve esaslar Bakanl ıkça belirlenir. Atık Listesi Madde 16- Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi EK-II de verilmektedir. Listede (*) ile işaretlenmiş atıklar, tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu atıklardan (A) işareti ile belirlenmiş olanlar, tehlikelilik özelliklerine bakılmaksızın kesinlikle tehlikeli atıktırlar. (M) işareti ile belirlenmiş atıkların ise eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilir. Tehlikeli atıkların yönetimi ile listede yer alan atıkların tehlikeli atık eşik konsantrasyonları ve tehlikelilik özellikleri ile ilgili çalışmalar, Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliklere göre yapılır. Atık listesinin kullanılması ile ilgili esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Atık Listesinde Atığın Tanımlanması Madde 17- Listede yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanırlar. Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur. Bir atığın listede tanımlanması için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir; 1)Öncelikle (01) den (12) ye ya da (17) den (20) ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu tanımlanır (sonu 99 ile biten kodlar hariç). 2)Atığın tanımlanması için, (01) den (12) ye ya da (17) den (20) ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise (13)., (14). ve (15). bölümler incelenir. 3)Atık kodlarından hiçbiri uygulanamıyor ise atık, (16). bölüme göre tanımlanır. 4)Eğer atık, (16). bölüme de uyarlanamıyorsa, birinci aşamada tanımlanan liste bölümündeki faaliyete uygun olarak (99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar) kullanılır. Atık listesine yeni bir atığın ilave edilmesi talebi, öncelikle bu maddenin Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki atık tanımı kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi ve bunun sonucunda bağlı bulunulan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak çalışmalara göre değerlendirilir. Düzenleme yetkisi Madde 18- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak ve desteklemek üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Yönetmeliğe aykırılık Madde 19- Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 15 inci, 20 nci ve 23 üncü maddeleri doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanır. Yürürlük Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 5

6 EK I ATIK KATEGORİLERİ 1- Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, 2- Standart dışı ürünler, 3- Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, 4- Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örn: kaza sonucu kontamine olmuş maddeler vs.), 5- Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örn: temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar vs.), 6- Kullanılmayan kısımlar (örn: atık piller ve katalizörler vs.), 7- Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örn: kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitmiş yumuşatma tuzları vs.), 8- Endüstriyel proses kalıntıları (örn: cüruflar, dip tortusu vs.), 9- Kirliliğin önlenmesi proseslerinden kaymaklanan kalıntılar (Örn: yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler vs.), 10- Makine/ Yüzey işlemleri kalıntıları (örn: torna atıkları, frezeleme tortuları vs.), 11- Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örn: petrol slopları, madencilik atıkları vs.), 12- Saflığı bozulmuş materyaller (Örn; PCB'lerle kontamine olmuş yağlar, vs.), 13- Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, 14- Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler ( örn: tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları vs.) 15- Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler 16- Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler. EK-II ATIK LİSTESİ ANA BAŞLIKLAR (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su ürünleri ve kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar, (03) Ahşap işleme, sunta ve mobilya, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar, (04) Deri, kürk ve tekstil endüstrisi atıkları, (05) Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar, (06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (08) Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar, (09) Fotoğraf endüstrisinin atıkları, (10) Isıl işlemlerin atıkları, (11) Metal ve diğer materyallerin (demir olmayan hidro-metalürji) kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması sonucu oluşan atıklar, 6

7 (12) Mekanik yüzey işlemi ve metaller ile plastiklerin şekillendirilmesi, fiziksel ve mekanik yüzey işlemi sonucu oluşan atıklar. (13) Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç), (14) Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları (07 ve 08 hariç), (15) Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanlar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları, (16) Listede belirtilmeyen atıklar, (17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil), (18) İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlıkla ilgisi olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç), (19) Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi ve endüstriyel amaçlar için hazırlanan su hazırlama tesisleri atıkları, (20) Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil. ATIK LİSTESİ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Sırasında Oluşan Atıklar * Sülfat cevheri işlenmesinden kaynaklanan asit üretici döküntüler * Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler ve in haricindeki diğer döküntüler * Metalik madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar nin haricindeki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar nin haricindeki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Metalik Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar * Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar nin haricindeki kaya ve çakıl taşı atıkları atık kum ve killer nin haricindeki tozumsu ve pudramsı atıklar nin haricindeki olan potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar ve in haricindeki madenlerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan döküntü ve atıklar nin haricindeki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları içme suyu sondaj çamurları ve atıkları * Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları * Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları ve nin haricindeki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları ve nin haricindeki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları Başka şekilde tanımlanmamış atıklar 02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 7

8 hayvan dokusu atıkları bitki dokusu atıkları atık plastikler (ambalajlar hariç) sıvı, ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görmüş Hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil) ormancılık atıkları * Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar de bahsedilenlerin dışında tarımsal kimya atıkları atık metaller Başka şekilde tanımlanmamış atıklar Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar Yıkamadan ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar Hayvan dokusu atığı Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden, konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanmasından ve fermantasyonundan kaynaklanan at ıklar Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan atıklar Koruyucu maddelerden kaynaklanan atıklar Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye için uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar şeker üretiminden kaynaklanan atıklar Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak Standart dışı kalsiyum karbonat İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan at ıklar tüketim ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketim ve işlenmeye uygun olmayan maddeler Koruyucu maddelerden kaynaklanan atıklar İşletme sahası içerisinde atık su arıtmasından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak azaltılmasından kaynaklanan atıklar Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar Kimyasal işlem atıkları tüketim ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtmasından kaynaklanan çamurlar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar 03 AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Ağaç İşlemeden ve Panel ile Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar Ağaç kabuğu ve mantar atıkları * Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar ün haricindeki talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar 8

9 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Ahşap Koruma Atıkları * Halojen olmayan organik ahşap koruyucu maddeler * Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler * Organik metal ahşap koruyucu maddeler * Anorganik ahşap koruyucu maddeler * Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları selüloz, kağıt ve kağıt karton ve üretim ile işlenmesinden kaynaklanan atıklar Ağaç kabuğu ve odun atıkları yeşil sıvı çamur (pişirme sıvısı geri kazanımından) Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları atık kağıt ve kartondan selüloz üretim sırasında mekanik olarak ayrılan atıklar geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar kireç çamuru atığı mekanik ayrışma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, kağıt doldurma ve kaplama çamuru un haricindeki işletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar deri ve derinin yüzülmesinden kaynaklanan atıklar kireçleme atıkları * Sıvı olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları Krom içeren sepi şerbeti/tabaklama çözeltisi krom içermeyen sepi şerbeti/tabaklama çözeltisi İşletme sahası içerisinde krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar İşletme sahası içerisinde krom içermeyen atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) Perdah ve boya atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar Tabakalardan oluşan maddelerin atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, balmumu) * Organik çözücüler içeren perdah atıkları ün haricindeki perdah atıkları * Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler nın haricindeki boya maddeleri ve pigmentler * Tehlikeli maddeler içeren atıksuların işletme sahası içerisinde atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar un haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtılmasından kaynaklanan çamurlar işlenmemiş tekstil elyafı atıkları işlenmiş tekstil elyafı atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 05 PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Petrol Rafine Atıkları * Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru * Tank dibi çamuru * Asit alkil çamuru * Yağ tabakaları 9

10 * İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur * Asit ziftleri * Diğer ziftler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisinde atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur un haricindeki işletme sahası atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur * Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu olu şan atıklar * Yağ içeren asitler kazan besleme suyu çamuru soğutma kolonları atıkları * Kullanılmış filtre killeri petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan sülfür içeren atıklar bitümen Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar * Asit ziftleri * Diğer ziftler Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar * Cıva içeren atıklar sülfür içeren atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 06 ANORGANİK KiMYASAL işlemlerden KAYNAKLANAN ATIKLAR Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar * Sülfürik asit ve sülfür asidi * Hidroklorik asit * Hidroflüorik asit * Fosforik ve fosfor asidi * Nitrik asit ve nitröz asit * Diğer asitler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Bazların İFTK sından Kaynaklanan Atıklar * Kalsiyum hidroksit * Amonyum hidroksit * Sodyum ve potasyum hidroksit * Diğer bazlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar * Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar ve ün haricindeki katı tuzlar ve solüsyonlar * Ağır metal içeren metalik oksitler in haricindeki diğer metalik oksitler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar ün haricindeki Metal İçeren Atıklar * Arsenik içeren atıklar * Cıva içeren atıklar * Başka ağır metaller içeren atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar İşletme Sahası İçerisinde Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar * Tehlikeli maddeler içeren işletme sahası ierisindeki atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar nin haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 10

11 06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Tehlikeli sülfürler içeren atıklar nin haricindeki işletme sahası içerisindeki atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Halojenlerin İFTK larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar * Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar * Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon * Cıva içeren baryum sülfat çamuru * Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar Zararlı kolorosilan içeren atıklar (23 Temmuz 2001 tarihli Konsey Kararının (2001/573/AT) 1. maddesi ile değiştirildiği üzere) Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar fosfor cürufu * Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları ün haricindeki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Gübre Üretiminden ve Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi, ve Nitrojen Kimyasalları İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Tehlikeli madde içeren atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Anorganik pigmentlerin ve opaklaştırıcılardan imalatından kaynaklanan atıklar titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Başka Türlü Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları * Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler * Kullanılmış aktif karbon ( hariç) karbon karası * Asbest üretimi atıkları * Kurum Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisinde atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası atıksu arıtma çamurları Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 11

12 * Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası atıksu arıtma çamurları in haricindeki işlteme sahasi içerisindeki atıksu arıtma çamurları atık plastik * Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları ün haricindeki katkı maddelerin atıkları Zararlı silikonlar içeren atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (06 11 in haricindeki) Organik Boyaların ve Pigmentlerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre tabakaları/kekleri, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları/kekler, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası atıksu arıtma çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Organik Bitki Koruma Ürünlerinin ( ve hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisindeki atıksu arıtma çamurları de bahsedilmeyen saha içi atıksu arıtma çamurları * Tehlikeli madde içeren katı atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar İlaçların İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisindeki atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası içerisindeki atıksu arıtma çamurları * Tehlikeli madde içeren katı atıklar ün haricindeki katı atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları 12

13 * Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisindeki atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtma çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar * Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisindeki atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtma çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 08 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR Boya ve Verniğin İFTK ları ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar * Organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler in haricindeki atık boya ve vernikler * organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları ün haricindeki boya ve vernik çamurları * organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren boya ve verniklerden kaynaklanan sulu çamurlar in haricindeki boya ve verniklerin sulu çamurları * İçinde organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar nin haricindeki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar * organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar un haricindeki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar * boya ya da vernik sökücü atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar diğer kaplama maddelerinin (seramik kaplama dahil) İFTK sından kaynaklanan atıklar atık kaplama tozları seramik maddeler içeren sulu çamurlar seramik maddeler içeren sulu süspansiyonlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Baskı Mürekkeplerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar mürekkep içeren sulu çamurlar mürekkep içeren sulu sıvı atıklar * Tehlikeli madde içeren mürekkep atıkları nin haricindeki mürekkep atıkları * Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları ün haricindeki mürekkep çamurlar * atik aşındırma solusyonları * Tehlikeli madde içeren atık tonerleri in haricindeki atık tonerleri * Dağıtıcı yağ Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İFTK larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) 13

14 * Organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve yalıtıcılar un haricindeki atık yapışkanlar ve yalıtıcılar * Organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve yalıtıcı çamurları in haricindeki yapışkan ve yalıtıcı çamurları * Organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan ve yalıtıcıların çamurları ün haricindeki sulu organik yapışkanların ve yalıtıcı çamurları * Organik çözücüler ya da tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan ve yalıtıcıların sıvı atıkları in haricindeki yapışkan ve yalıtıcıların sulu ve sıvı atıkları * Reçine yağı Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar * Atık izosiyanatlar 09 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Fotoğraf Endüstrisi Atıkları * Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları * Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu * Çözücü bazlı banyo solüsyonları * Sabitleyici solüsyonları * Beyazlatıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici) solüsyonları * Gümüş içeren saha içi müdahale görmüş fotoğrafçılık atıkları gümüş ya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri * , ya da nin altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri in haricindeki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri * nın haricindeki gümüş ıslahı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden(19 Hariç) Kaynaklanan Atıklar ( ün altındaki kazan külü hariç) pas ve kazan külü, cüruf ve kazan tozu uçucu kömür tozu turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül * Uçucu yağ külü ve kazan tozu baca gazı desülfrizasyonundan/kükürtünün giderilmesinden çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar baca gazı desülfrizasyonundan/kükürtünün giderilmesinden çıkan kalsiyum bazlı çamurlar * Sülfürik asit * Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü * Birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren taban külü, cüruf ve kazan tozu ün haricindeki birlikte yakılmasından kaynaklanan cüruf ve kazan tozu * Birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül nın haricindeki birlikte yakılmasından kaynaklanan uçucu kül * Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları , ve in haricindeki gaz temizleme atıkları * Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları nin haricindeki saha içi atık su arıtmasının çamurları * Tehlikeli maddeler içeren kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurları nin haricindeki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurları akışkanlaştırılmış yatakların kumları termik santralleri yakıtının depolanmasından ve hazırlamasından çıkan atıklar 14

15 soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar cüruf işleme atıkları işlenmemiş cüruf * Tehlikeli maddeler içeren ve gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar de bahsedilenlerin dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar değirmen taşı tozları * Soğutma suyunu arıtma sonucu ortaya çıkan yağ içerikli atıklar in haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı sonucu oluşan çamur ve filtre kekleri ün haricindeki gaz arıtımı sonucu oluşan çamur ve filtre kekleri diğer çamur ve filtre kekleri Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Alüminyum Isıl(Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar anot hurdaları * Birincil üretim cüruflar ı Alüminyum oksit atıkları * İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları * İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar * Parlayabilir ya da yayılabilir, suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran köpükler in haricindeki köpükler * Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar nin haricindeki anot üretiminden kalan karbon içerikli atıklar * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu un haricindeki baca gazı tozu * Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil) in haricindeki parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil) * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları de bahsedilenlerin dışındaki gaz arıtımı katı atıkları * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri in haricindeki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri * Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar nin haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları * Tehlikeli maddeler içeren Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar un haricindeki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar * Birincil ve ikincil i şlem cürufları * Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdalar ı atıkları * Kalsiyum arsenat * Baca gazı tozu * Diğer parçacıklar ve toz * Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar * Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri * Yağ içerikli soğutma suyu arıtma atıkları un haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar birincil ve ikincil i şlem cürufları * Baca gazı tozu diğer parçacıklar ve toz * Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 15

16 * Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri * Yağ içerikli soğutma suyu arıtma atıkları in haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları * Parlayabilir ya da yayılabilir, suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar cıkaran köpük ve maden cürufu un haricindeki köpük ve maden cürufu Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar birincil ve ikincil i şlem cürufları birincil ve ikincil üretimin cüruf ve köpüklü at ıkları * Baca gazı tozu diğer parçacıklar ve toz * Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar * Gaz arıtımından kaynaklanan çamurları ve filtre kekleri * Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları un haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları birincil ve ikincil i şlem cürufları birincil ve ikincil üretimin cüruf ve köpüklü at ıkları gaz arıtımından kaynaklanan katı atıkları diğer parçacıklar ve toz gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri * Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları un haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları Parçacıklar ve toz * Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu diğer cüruflar * Parlayabilir ya da suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran cüruf ve köpükler un haricindeki cüruf ve köpukler * Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar nin haricindeki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar anot hurdası * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu in haricindeki baca gazı tozu * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri nin haricindeki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri * Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları un haricindeki soğutma suyu arıtma atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar fırın cürufu * Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları in haricindeki henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları * Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları nin haricindeki döküm yapılamış model ve döküm kalıpları * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu un haricindeki baca gazı tozu * Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar in haricindeki diğer parçacıklar * Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları ün haricindeki bağlayıcı malzemeler 16

17 * Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları in haricindeki çatlak bildiren atık ajanlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Demir Olmayan Döküm Atıkları Fırın cürufu * Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları in haricindeki henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları * Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları nin haricindeki döküm yapılamış model ve döküm kalıpları * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu de bahsedilenlerin dışındaki baca gazı tozu * Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar in haricindeki diğer parçacıklar * Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı malzemeler ün haricindeki bağlayıcı malzemeler * Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar in haricindeki çatlak bildiren atık ajanlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları cam elyaf atıkları Parçacıklar ve toz * Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı un haricindeki ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı * Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) haricindeki atık camlar * Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları ün haricindeki cam parlatma ve öğütme çamurları * Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar in haricindeki baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri nin haricindeki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri * Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları un haricindeki saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar ısıl işlem öncesi ham karışımlar Parçacıklar ve toz Gaz arıtımından kaynaklanan çamur ve filtre kekleri ıskarta kalıplar atıklar seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları un haricindeki gaz arıtma katı atıkları * Ağır metaller içeren sırlama atıkları in haricindeki sırlama atıkları saha içi atık su arıtma çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları ısıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları kirecin yakılma ve sulamada Kalsiyum oksidin kireçleştirilmesinden ve hidrasyonundan kaynaklanan atıklar diğer parçacıklar ve toz ( ve hariç) gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri * Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları 17

18 un haricindeki asbestli çimento üretimi atıkları ve un haricindeki çimento tabanlı birleşik materyallerin üretim atıkları * Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları nin haricindeki gaz arıtma katı atıkları Atık beton ve beton çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Kremateryum Atıkları * Civa içeren gaz temizleme atıkları 11 METAL VE DİĞER YARDIMCI MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İLE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Metal ve Diğer Yardımcı Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar * Aşındırma Çözeltileri (parlatma asitleri) * Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler * Aşındırma Çözeltileri * Fosfatlama çamurları * Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri un haricindeki çamurlar ve filtre kekleri * Tehlikeli maddeler içeren sulu yıkama sıvıları in haricindeki sulu yıkama sıvıları * Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları ün haricindeki degresaj atıkları * Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri ya da iyon değişim sistemlerinin eluat ve çamurlar * Doymuş ya da kullanılmış iyon değişim reçineleri * Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları * Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurlar ı Sulu elektrolit işlemleri için üretilen anotlar ın atıkları * Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları in haricindeki bakır hidrometalürjisi işlemleri atıkları * Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri * Siyanür içeren atıklar * Diğer atıklar Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları katı çinko çinko külü * Gaz arıtma katı atıkları * Kullanılmış ayrıştırıcı(flux) Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 12 METALLERİN VE PLASTİKLERİN MEKANİK OLARAK BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK OLARAK YÜZEY İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar demir metal dolgular ve döndürücüler demir metal toz ve parçacıklar demir olmayan metal dolgular ve döndürücüler demir olmayan metal toz ve parçacıklar plastik yongalar ve döndürücüler 18

19 * Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) * Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) * Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları * Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları * Sentetik makine yağları * Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar kaynak atıkları * Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları ün haricindeki makine çamurları * Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları nin haricindeki kumlama maddeleri atıkları * Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme tortular ı) * Biyolojik olarak kolay çözülür makine yağı * Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri nin haricindeki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç) * Sulu yıkama sıvıları * İstim(buhar) azaltıma atıkları 13 YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI ve 05,12 ile 19 uncu bölümleri haricindeki yenilebilir yağlar ve atık yağlar Atık Hidrolik Yağlar * PCB içeren hidrolik yağlar (PCB yoğunluğu 50 mg/kg ise) * PCB içeren hidrolik yağlar (PCB yoğunluğu > 50 mg/kg ise) * Klor içeren emülsiyonlar * Klor içermeyen emülsiyonlar * Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar * Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar * Sentetik hidrolik yağlar * Hazır ve biyolojik açıdan çözünebilir hidrolik yağlar * Diğer hidrolik yağlar Atık Makine, Şanzıman ve Yağlama Yağları * Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları * Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları * Sentetik makine şanzıman ve yağlama yağları * Hazır ve biyolojik olarak çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları * Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları * PCB içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları (PCB yoğunluğu 50 mg/kg] ise * PCB içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları (PCB yoğunluğu > 50 mg/kg] ise * ün haricindeki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları * Mineral bazlı klor içermeyen yalıtma ve ısı iletme yağları * Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları * Hazır ve biyolojik olarak çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları * Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları Sintine Yağları * Dahili su yollarından kaynaklanan sintine yağları * İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları * Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları Yağ/Su Separatörü İçerikleri * Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler * Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar * İnterseptör (yakalayıcı)çamurları * Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ 19

20 * Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su * Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar Sıvı Yakıtların Atıkları * Fuel-oil ve mazot * Benzin(petrol) * Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) Başka bir şekilde tanımlanmamış yakıt ve yağ atıkları * tuz arıtma çamurları ya da emülsiyonları * diğer emülsiyonlar * Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 14 ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI(07 VE 08 HARİÇ) Organik Çözücüler, Soğutucu ile Köpük ve Aerosol İtici Gazların Atıkları * Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC * Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) kar ışımları * Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları * Halojenli çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar * Diğer çözücüleri içeren çamurlar ve katı atıklar 15 BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİS İSE AMBALAJ MADDELERİ, ABSORBENTLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil) kağıt ve karton ambalaj plastik ambalaj ahşap ambalaj metalik ambalaj bileşik ambalaj karışık(karma) ambalaj cam ambalaj tekstil ambalaj * Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kirlenmi ş ambalajlar * Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar Absorbentler, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler * Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbentler, filtre maddeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler nin haricindeki absorbentler, filtre malzemeleri temizleme bezleri, koruyucu giysiler 16 LİSTEDE YER ALMAYAN ATIKLAR Çeşitli Türlerinin ( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçları ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, ve hariç) Kaynaklanan Atıklar ömrünü tamamlamış lastikler * Ömrünü tamamlamış araçlar (22 Ocak 2001 tarihli (2001/119/EC) Madde 1 sayılı Komisyon Direktifi içinde sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlam ış araçlar * Yağ filtreleri * Cıva içeren bileşimler * PCB içeren bileşimler * Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları) * Asbest içeren fren balataları in haricindeki fren balataları * Fren sıvıları * Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları ün haricindeki antifriz sıvıları sıvılaştırılmış gaz tankları demir metaller 20

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 05 04 Temizsu sondaj çamurları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6119 12.07.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 2 NOLU CAD. NO:10 ERENLER / SAKARYA İlgi: 09.06.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3681 16.12.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOLOJİK ENERJİ A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ İlgi: HATİP MAHALLESİ KARATEPE KÜMEEVLERİ No: 16 ÇORLU / TEKİRDAĞ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155//1763 17.04.2012 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İlgi: SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ ESENYAZI KÖY YOLU ÜZERİ SANDAL BELDESİ KULA/MANİSA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5812 03.03.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ_1 İlgi: KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5011 26.02.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi KOCAELİ ATIK ÜRÜNLERİ GERİ KAZANIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARTEPE ŞUBESİ Şevkatiye Mah. Ülker sok.no:106 Kartepe KARTEPE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/59339 22.01.2016 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği AŞUROĞULLARI ENDÜSTRİYEL ATIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNÖNÜ MAHALLESİ DOKTOR ORHAN AKSOY CADDESİ NO:6 C/E BLOK PK:45140

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6382 13.12.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ ESENYAZI KÖY YOLU ÜZERİ SANDAL BELDESİ KULA / MANİSA İlgi: 24.10.2016

Detaylı

ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar Atık Ara Depolama 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26927 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi (*) * Ders notları 12.10.2018 tarihinde güncellenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3969 11.02.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi İlgi: Aşuroğulları Tehlikeli Atıklar Ön İşl. Ara Depolama Nak ve Hurda San. Dış.Tic.Ltd.Şti.Manisa

Detaylı

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//4006 27.02.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi İlgi: YEŞİLENERJİ BERTARAF GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PEKŞENLER MEVKİİ KOZLUK M.1

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155//1752 17.04.2012 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İlgi: AŞUROĞULLARI TEHLİKELİ ATIKLAR ÖN İŞLEME ARA DEPOLAMA NAKLİYE VE HURDA SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. MANİSA İNÖNÜ MAHALLESİ

Detaylı

ATIK KODLARI VE LİSANS L

ATIK KODLARI VE LİSANS L ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ATIK KODLARI VE LİSANS L KONULARI Murat ŞAHİN ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ Belge No : 232319280.0.1 Başlangıç Tarihi : 24.07.2018 Bitiş Tarihi : 24.07.2023 Tesis Adı Tesis Adresi : İşletmenin Vergi Dairesi ve No Çevre İzin ve Lisans Konusu : : MANİSA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4758 29.11.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi EKO ATIK VE ÇEVRE MÜH LOJ GERİ DÖN DAN.SAN VE TİC A.Ş. ÇAPAK MAH 2594 SOK 24. TORBALI TORBALI / İZMİR İlgi: 13.11.2014 tarihli ve 48839

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı : 58003700-150/E.557 19.10.2018 Konu : Çevre İzin /Çevre İzin Lisans Belgesi SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ MANİSA,SANDAL Mahallesi, ATATÜRK CADDE, No: 283-,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları 01 03 07* Metalik minerallerin

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NDAN ALINAN LİSANS KAPSAMINDA TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA TESİSİMİZDE ARA DEPOLAMASI YAPILACAK ATIK LİSTEMİZ 01

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NDAN ALINAN LİSANS KAPSAMINDA TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA TESİSİMİZDE ARA DEPOLAMASI YAPILACAK ATIK LİSTEMİZ 01 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NDAN ALINAN LİSANS KAPSAMINDA TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA TESİSİMİZDE ARA DEPOLAMASI YAPILACAK ATIK LİSTEMİZ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/7035 2.10.2017 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi DENİZGRUP ATIK YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VELİMEŞE MH. AKBAYIR KÜME EVLERİ NO: 117 ERGENE / TEKİRDAĞ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/2766 14/09/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ SANDAL MAH. ATATÜRK CAD. NO:283 KULA / MANİSA İlgi: (a) 24/10/2016

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 09 Atık kum ve killer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4501 04.08.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. İlgi: Yenikent Beldesi İncirlik Köyü 289 Parsel No:70/C Sincan/ANKARA

Detaylı

ATIK LİSTESİ. (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

ATIK LİSTESİ. (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, EK-IV ATIK LİSTESİ BÖLÜMLER (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar Atık Ara Depolama 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/2882 23/10/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ Seymen Mahallesi, Laiklik Caddesi,

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ Belge No : 233357474.1.1 Başlangıç Tarihi : 25.09.2018 Bitiş Tarihi : 25.09.2019 Tesis Adı 4R ÇEVRE VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/753 08/02/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ATEN ATIK YÖNETİMİ ENERJİ VE TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A. Ş. (MANİSA TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA ŞUBESİ) İNÖNÜ MAH.28

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/2144 24/02/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/72575 2.11.2017 Konu: Atık Kod Ekleme/Kabul İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA MEVKİİ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54765 08.07.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul EKOLOJİK ENERJİ A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ HATİP MAHALLESİ KARATEPE KÜMEEVLERİ No: 16 ÇORLU / TEKİRDAĞ ÇORLU/TEKİRDAĞ İlgi:

Detaylı

ATIK LİSTESİ TÜZÜĞÜ. (15.4.2014 R.G.91 EK III A.E.249 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI. (18/2012 Sayılı Yasa)

ATIK LİSTESİ TÜZÜĞÜ. (15.4.2014 R.G.91 EK III A.E.249 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI. (18/2012 Sayılı Yasa) ATIK LİSTESİ TÜZÜĞÜ (15.4.2014 R.G.91 EK III A.E.249 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/506 22/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜ RKİYE ANKARA ŞUB SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN ANKARA SİNCAN / ANKARA İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/151 31/12/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ADANA ŞUBESİ CEYHAN YOLU ÜZERİ 12. KM. 01321 ADANA YÜREĞİR / ADANA İlgi:

Detaylı

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR GTİP Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR 2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar [Yalnız Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp

Detaylı

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR GTİP Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR 2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar [Yalnız Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3537 11/04/2018 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ İstanbul Karayolu 22.KmHisar Mahallesi, Tepebaşı/ESKİŞEHİR TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

Detaylı

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR GTİP Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR 2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar [Yalnız Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp

Detaylı

(Mülga:RG-23/12/ ) EK-1

(Mülga:RG-23/12/ ) EK-1 (Mülga:RG-23/12/2014-29214) EK-1 (Değişik:RG-13/4/2017-30037) EK-2 ATY Hazırlama Tesisleri İçin Gerekli Ekipmanlar Tablo 3 - Ekipman Listesi Ekipman Atık besleme ekipmanı ve bunker (iç veya dış karıştırmalı)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/600 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Uzuçiftlik Mah. Mihriban Sok. No: 17 Kartepe / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1588 16/08/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Yenileme ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ, SİNCAN ŞUBESİ SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN /

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI Tehlikeli Atık Geri Kazanım 01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları 01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 04 02

Detaylı

EK-1 ATY Tesisine Kabul Edilecek Atıklar ve Özellikleri

EK-1 ATY Tesisine Kabul Edilecek Atıklar ve Özellikleri EK-1 ATY Tesisine Kabul Edilecek Atıklar ve Özellikleri Tablo 1 - ATY üretimi için kullanılan atıklar içindeki maddeler için genel kısıtlamalar Parametre Sınır Değer Halojenli Organik bileşikler Kilo başına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/827 11/09/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇÖPADAM ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARADENİZLİLER MH BAŞYİĞİT C. 166 BAŞİSKELE BAŞİSKELE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/60775 23.03.2016 Konu: Atık Kod Ekleme/Kabul İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA MEVKİİ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/70743 20.6.2017 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MANİSA ŞUBESİ MURADİYE MAHALLESİ 28. SOKAK NO:9/A YUNUSEMRE MANİSA

Detaylı

Ekolojik Enerji A.Ş. Çorlu Şubesi ( tarihli Çevre İzin ve Lisans Belgesi) Tehlikeli Ara Atık Geri Depolama Kazanım (R13 - D15) (R12)

Ekolojik Enerji A.Ş. Çorlu Şubesi ( tarihli Çevre İzin ve Lisans Belgesi) Tehlikeli Ara Atık Geri Depolama Kazanım (R13 - D15) (R12) (30.06.25 tarih ve 54793 sayılı Çevre İzin () MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL Ayırma Düzenli (D5) Tesisi Tesisi Ayırma Ayırma Maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik

Detaylı

ATIK KODU ATIK KODU TANIMI AÇIKLAMA

ATIK KODU ATIK KODU TANIMI AÇIKLAMA ATIK KODU ATIK KODU TANIMI AÇIKLAMA 1 01 01 01 03 MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

Detaylı

T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. Sayı: 43986390-150.01/57766 07.12.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği

T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. Sayı: 43986390-150.01/57766 07.12.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği Sayı: 43986390-150.01/57766 07.12.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği ARDAM ATIK YÖNETĠMĠ VE DEPOLAMA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ SĠNCAN OSB MAHALLESĠ 1. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ BÜYÜK SELÇUKLU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3114 20/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi LİON ATIK DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM OTOMOTİV GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM SUBAŞI MAHALLESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 (1) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği nin 2 nci maddesinin üçüncü

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/75760 18.12.2017 Konu: Atık Kod Ekleme/Kabul YA-SE ÖZEL SAĞLIK PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TURİZM ENDÜSTRİYEL ATIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURANKÖY MAH. TERKEŞLİ CAD. NO:6/1

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/2172 03/03/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BUMERANG ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARADENİZLİLER MAH. BAŞYİĞİT CAD. NO:162 KULLAR BAŞİSKELE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 (1) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği nin 2 nci maddesinin üçüncü

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/3) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI:

Detaylı

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri), EK I ATIK SINIFLARI Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54761 05.08.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul Aşuroğulları Tehlikeli Atıklar Ön İşl. Ara Depolama Nak ve Hurda San. Dış.Tic.Ltd.Şti.Manisa Şub. İNÖNÜ MAHALLESİ

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ TEHLİKELİ ATIK TAŞIA KOD LİSTEİZ 01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 03

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/39590 27/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54804 19.10.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA/DÜZCE İlgi:

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 5 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26927 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/3) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI:

Detaylı

01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54802 30.06.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM ANONİM ŞİRKETİ AYDINLIKÖY ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE SOKAK NO: 3 TUZLA/İSTANBUL

Detaylı

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden 01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI

ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI EK-1 I. Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi Ek-4 atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen atık kodu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54793 30.06.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ İstanbul Karayolu 22.KmHisar Mahallesi, Tepebaşı/ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/491 18/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ERAL ATIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ (Çamur Kurutma-Bertaraf Tesisi/Kocaeli) Karadenizliler Mah. Başyiğit Cad. No:192 Kullar-Başiskele/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3062 08/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akçaburgaz Mahallesi 3114. Sokak No:6 ESENYURT / İSTANBUL İlgi: (a) 27/10/2016

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1132 29/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ_1 KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1907 28/11/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAYAPA MAH. SARI(530) CAD. 17 NİLÜFER NİLÜFER / BURSA İlgi: (a) 05/05/2016

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/67 21/02/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi AKADEMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEPEÖREN ORTA MAH. DEMOKRASİ CADDESİ N:92/1 TUZLA / İSTANBUL

Detaylı

ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI

ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI EK-1 I. Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi Ek-4 atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen atık kodu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54779 30.06.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARADENİZLİLER MH BAŞYİĞİT C. 164 KULLAR/BAŞİSKELE

Detaylı

Sayfa 1/57

Sayfa 1/57 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > Mevzuattaki Son Değişiklikler > 2014 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 30.12.2011 /28158 (3. Mükerrer)

Detaylı

ARA DEPOLAMA YAPILACAK ATIKLAR

ARA DEPOLAMA YAPILACAK ATIKLAR ARA DEPOLAA YAPILACAK ATIKLAR ÖZ ÜLGER GERİ DÖNÜŞÜ HURDA NAK. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan tehlikeli atık ara depolama tesisinde aşağıdaki atıkların depolanması planlanmaktadır.

Detaylı

Sayfa 1/60

Sayfa 1/60 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2016 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/3) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı