Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK"

Transkript

1 ATIK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların, oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik politika ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların yönetimi ile ilgili esasları kapsar. Bu Yönetmelik hükümleri, a) atmosfere yayılan gaz atıkları, b) diğer mevzuat ile hüküm altına alınmış olan, 1) Radyoaktif atıkları, 2) Taş ocağı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi ve depolanması sonucu oluşan atıkları, 3) Hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları (tarımda kullanılan hayvan dışkısı ve diğer doğal ve tehlikeli olmayan maddeler) 4) Sıvı haldeki atıklar hariç atık suları, 5) Patlayıcıları, kapsamaz. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını, Atık : Sahibi tarafından atılan veya atılması planlanan veya atılması zorunlu olan, bu Yönetmeliğin EK-I inde yer alan kategoriler ile EK-II sinde yer alan listedeki herhangi bir madde veya materyali, Üretici : Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi (orijinal üretici) ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan kişiyi, Sahip : Atık üreticisini veya atığı fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, Yönetim : Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin nezaret ve denetimle idare edilmesini, Toplama : Taşıma amaçlı olarak atığın bir araya getirilmesi, sınıflandırılması ve/veya karıştırılmasını, Atık listesi : EK-II de verilen listeyi, 1

2 Bertaraf : EK-III A da yer alan işlemlerden herhangi birisini, Geri kazanım : EK-III B de yer alan işlemlerden herhangi birisini, Temel İlkeler Madde 5-Atık yönetimine ilişkin temel ilkeler şunlardır; a)öncelikle, - Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geli ştirilmesi ve kullanılması, - Ürünlerin üretim, kullanım ve nihai bertarafında çevreye olabilecek tehlikeli etkilerinin en aza indirilmesi ve atık miktarının azaltılması amacıyla tasarlanan ürünlerin pazar ve teknik gelişiminin sağlanması, - Geri kazanıma uygun atıkların içindeki tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle, atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. b)atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer prosesler ile atığın geri kazanılması veya atığın enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. c)atıkların geri kazanılması ve bertarafı sırasında özellikle su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin ve koruma alanlarının olumsuz şekilde etkilenmesini önleyecek şekilde insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemeyen metot ve proseslerin kullanılması esastır. d)farklı türdeki atıkların birbirleriyle karıştırılmadan kaynağında ayrı olarak toplanması esastır, e)atığın sahibi, atıklarının, lisanslı bir atık taşıyıcısı tarafından taşınmasını ya da EK-III A veya EK-III B de belirtilen işlemleri yapan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans almış bir tesis tarafından geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla yükümlüdür. f)atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun metotlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır. g)atıkların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır. h)her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. ı)atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdürler. j)atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri sorumlulukları ölçüsünde kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü adı geçen sorumluların tazminat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır. k) Atıkların bertarafı ile ilgili maliyetler ile at ıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder ilkesine göre at ıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almamas ı veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 2

3 Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Kirletme Yasağı Madde 6- Atıkların sahipleri ve taşıyanları tarafından yetkili otoritenin izin verdiği geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara, ormanlara veya herhangi bir yere dökülmesi, dolgu yapılması, geri kazanılması, düzensiz depolanması ve kontrolsüz bertarafı yasaktır. İthalat Yasağı Madde 7- Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil ithalatı yasaktır. Diğer atıklardan sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithalatına ise yayımlanacak tebliğler ile izin verilebilir. Yetkili Otorite Madde 8- Bu Yönetmeliğin yürütülmesinden sorumlu yetkili otorite Bakanlıktır. Atık Yönetim Planı Madde 9-Bakanlık, -Bertaraf edilecek veya geri kazanılacak atığın kaynağı, miktarı ve türü, -Genel teknik koşullar, -Belirli atıklar için yapılacak herhangi bir özel düzenleme, -Uygun bertaraf alanları veya tesisleri hakkında bilgileri içeren atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yükümlüdür. Bu plan/planlar, atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler; bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri; atığın toplanması, sınıflandırılması ve işlenmesinde verimliliği arttırmak için uygulanacak önlemler ile bertaraf tesislerinin entegre ve yeterli bilgi a ğını da içerebilir. Bu bilgi ağı, atığın en yakın ve en uygun tesiste uygun metotlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesine olanak sağlamalıdır. İzin (Lisans) Alma Yükümlülüğü Madde 10- Yönetmelik EK-III A ve EK-III B de belirtilen faaliyetleri yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdürler. Lisans, atık türleri ve miktarları, teknik koşullar, alınması gereken güvenlik önlemleri, uygulanan arıtım yöntemi ve bertaraf alanı gibi bilgileri içerir. Sözkonusu lisans, belirli bir periyot için onaylanabilir, yenilenebilir, özel yaptırım ve koşullara konu olabilir. Planlanan geri kazanım veya bertaraf yöntemi çevrenin korunması açısından uygun değilse geri çevrilebilir, kurulu bir tesis ise faaliyeti durdurulabilir. Bakanlık, atığın üretildiği yerde kendi atıklarının geri kazanımını veya bertarafını yapan tesis veya kuruluşları lisans uygulamasından muaf tutabilir. Ancak muafiyet uygulanan tesis veya kuruluşlar Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Geri kazanım veya bertarafın üreticinin kendisi tarafından yapılması durumunda Madde 4 c de belirtilen esaslara uyulması zorunludur. Lisans ve içeriği ile ilgili esaslar ile muafiyet şartları Bakanlıkça belirlenir. 3

4 Taşıma Lisansı Alma Yükümlülüğü Madde 11- Evsel atıklar hariç olmak üzere atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar valiliklerden taşıma lisansı almakla yükümlüdürler. Taşıma lisansı kapsamında bulunmayan evsel atık taşıma ve toplama işlerini yapan kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Taşıma lisansı ile ilgili usul ve esaslar Bakanl ıkça belirlenir. Kayıt Tutma Zorunluluğu Madde 12- Atık üreten tesis ve işletmeler ile EK-III A ve EK-III B de belirtilen bertaraf ve geri kazan ım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, atık miktarı, atığın kaynağı, atığın özellikleri, taşıma mesafesi, taşıma sıklığı, taşıma şekli ve atığın EK-III A ve EK-III B de belirtilen i şlemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt tutmakla, tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle muhafaza etmekle ve talep edilmesi halinde Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdürler. Mali Sorumluluk Sigorta Zorunluluğu Madde 13- Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. Bertaraf Maliyetinin Karşılanması Madde 14- Atık bertarafının maliyeti, kirleten öder prensibine göre, atığın sahibi veya atığın kaynaklandığı ürünün üreticisi tarafından karşılanır. Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz birlikler oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bu birliklere devrine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından kurulan, kurdurulan, işletilen veya işlettirilen evsel katı atık bertaraf tesislerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler d ışında kullanılamaz. Denetim Madde 15- Atık üreten tesis ve işletmeler, bu yönetmeliğin EK-III A ve EK-III B sinde belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapanlar, lisans alma zorunluluğundan muaf olmakla birlikte Bakanlık tarafından kayıt altına alınan işletmeler ile atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından belirli periyotlar ile denetlenirler. Denetime tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini kar şılamak, denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. 4

5 Denetim ile ilgili usul ve esaslar Bakanl ıkça belirlenir. Atık Listesi Madde 16- Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi EK-II de verilmektedir. Listede (*) ile işaretlenmiş atıklar, tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu atıklardan (A) işareti ile belirlenmiş olanlar, tehlikelilik özelliklerine bakılmaksızın kesinlikle tehlikeli atıktırlar. (M) işareti ile belirlenmiş atıkların ise eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilir. Tehlikeli atıkların yönetimi ile listede yer alan atıkların tehlikeli atık eşik konsantrasyonları ve tehlikelilik özellikleri ile ilgili çalışmalar, Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliklere göre yapılır. Atık listesinin kullanılması ile ilgili esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Atık Listesinde Atığın Tanımlanması Madde 17- Listede yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanırlar. Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur. Bir atığın listede tanımlanması için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir; 1)Öncelikle (01) den (12) ye ya da (17) den (20) ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu tanımlanır (sonu 99 ile biten kodlar hariç). 2)Atığın tanımlanması için, (01) den (12) ye ya da (17) den (20) ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise (13)., (14). ve (15). bölümler incelenir. 3)Atık kodlarından hiçbiri uygulanamıyor ise atık, (16). bölüme göre tanımlanır. 4)Eğer atık, (16). bölüme de uyarlanamıyorsa, birinci aşamada tanımlanan liste bölümündeki faaliyete uygun olarak (99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar) kullanılır. Atık listesine yeni bir atığın ilave edilmesi talebi, öncelikle bu maddenin Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki atık tanımı kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi ve bunun sonucunda bağlı bulunulan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak çalışmalara göre değerlendirilir. Düzenleme yetkisi Madde 18- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak ve desteklemek üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Yönetmeliğe aykırılık Madde 19- Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 15 inci, 20 nci ve 23 üncü maddeleri doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanır. Yürürlük Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 5

6 EK I ATIK KATEGORİLERİ 1- Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, 2- Standart dışı ürünler, 3- Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, 4- Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örn: kaza sonucu kontamine olmuş maddeler vs.), 5- Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örn: temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar vs.), 6- Kullanılmayan kısımlar (örn: atık piller ve katalizörler vs.), 7- Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örn: kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitmiş yumuşatma tuzları vs.), 8- Endüstriyel proses kalıntıları (örn: cüruflar, dip tortusu vs.), 9- Kirliliğin önlenmesi proseslerinden kaymaklanan kalıntılar (Örn: yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler vs.), 10- Makine/ Yüzey işlemleri kalıntıları (örn: torna atıkları, frezeleme tortuları vs.), 11- Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örn: petrol slopları, madencilik atıkları vs.), 12- Saflığı bozulmuş materyaller (Örn; PCB'lerle kontamine olmuş yağlar, vs.), 13- Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, 14- Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler ( örn: tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları vs.) 15- Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler 16- Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler. EK-II ATIK LİSTESİ ANA BAŞLIKLAR (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su ürünleri ve kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar, (03) Ahşap işleme, sunta ve mobilya, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar, (04) Deri, kürk ve tekstil endüstrisi atıkları, (05) Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar, (06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar, (08) Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar, (09) Fotoğraf endüstrisinin atıkları, (10) Isıl işlemlerin atıkları, (11) Metal ve diğer materyallerin (demir olmayan hidro-metalürji) kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması sonucu oluşan atıklar, 6

7 (12) Mekanik yüzey işlemi ve metaller ile plastiklerin şekillendirilmesi, fiziksel ve mekanik yüzey işlemi sonucu oluşan atıklar. (13) Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç), (14) Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları (07 ve 08 hariç), (15) Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanlar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları, (16) Listede belirtilmeyen atıklar, (17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil), (18) İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlıkla ilgisi olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç), (19) Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi ve endüstriyel amaçlar için hazırlanan su hazırlama tesisleri atıkları, (20) Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil. ATIK LİSTESİ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Sırasında Oluşan Atıklar * Sülfat cevheri işlenmesinden kaynaklanan asit üretici döküntüler * Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler ve in haricindeki diğer döküntüler * Metalik madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar nin haricindeki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar nin haricindeki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Metalik Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar * Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar nin haricindeki kaya ve çakıl taşı atıkları atık kum ve killer nin haricindeki tozumsu ve pudramsı atıklar nin haricindeki olan potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar ve in haricindeki madenlerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan döküntü ve atıklar nin haricindeki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları içme suyu sondaj çamurları ve atıkları * Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları * Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları ve nin haricindeki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları ve nin haricindeki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları Başka şekilde tanımlanmamış atıklar 02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 7

8 hayvan dokusu atıkları bitki dokusu atıkları atık plastikler (ambalajlar hariç) sıvı, ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görmüş Hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil) ormancılık atıkları * Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar de bahsedilenlerin dışında tarımsal kimya atıkları atık metaller Başka şekilde tanımlanmamış atıklar Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar Yıkamadan ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar Hayvan dokusu atığı Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden, konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanmasından ve fermantasyonundan kaynaklanan at ıklar Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan atıklar Koruyucu maddelerden kaynaklanan atıklar Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye için uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar şeker üretiminden kaynaklanan atıklar Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak Standart dışı kalsiyum karbonat İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan at ıklar tüketim ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketim ve işlenmeye uygun olmayan maddeler Koruyucu maddelerden kaynaklanan atıklar İşletme sahası içerisinde atık su arıtmasından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak azaltılmasından kaynaklanan atıklar Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar Kimyasal işlem atıkları tüketim ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisinde atık su arıtmasından kaynaklanan çamurlar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar 03 AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Ağaç İşlemeden ve Panel ile Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar Ağaç kabuğu ve mantar atıkları * Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar ün haricindeki talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar 8

9 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Ahşap Koruma Atıkları * Halojen olmayan organik ahşap koruyucu maddeler * Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler * Organik metal ahşap koruyucu maddeler * Anorganik ahşap koruyucu maddeler * Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları selüloz, kağıt ve kağıt karton ve üretim ile işlenmesinden kaynaklanan atıklar Ağaç kabuğu ve odun atıkları yeşil sıvı çamur (pişirme sıvısı geri kazanımından) Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları atık kağıt ve kartondan selüloz üretim sırasında mekanik olarak ayrılan atıklar geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar kireç çamuru atığı mekanik ayrışma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, kağıt doldurma ve kaplama çamuru un haricindeki işletme sahası içerisinde atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar deri ve derinin yüzülmesinden kaynaklanan atıklar kireçleme atıkları * Sıvı olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları Krom içeren sepi şerbeti/tabaklama çözeltisi krom içermeyen sepi şerbeti/tabaklama çözeltisi İşletme sahası içerisinde krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar İşletme sahası içerisinde krom içermeyen atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) Perdah ve boya atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar Tabakalardan oluşan maddelerin atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, balmumu) * Organik çözücüler içeren perdah atıkları ün haricindeki perdah atıkları * Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler nın haricindeki boya maddeleri ve pigmentler * Tehlikeli maddeler içeren atıksuların işletme sahası içerisinde atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar un haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtılmasından kaynaklanan çamurlar işlenmemiş tekstil elyafı atıkları işlenmiş tekstil elyafı atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 05 PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Petrol Rafine Atıkları * Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru * Tank dibi çamuru * Asit alkil çamuru * Yağ tabakaları 9

10 * İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur * Asit ziftleri * Diğer ziftler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisinde atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur un haricindeki işletme sahası atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur * Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu olu şan atıklar * Yağ içeren asitler kazan besleme suyu çamuru soğutma kolonları atıkları * Kullanılmış filtre killeri petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan sülfür içeren atıklar bitümen Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar * Asit ziftleri * Diğer ziftler Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar * Cıva içeren atıklar sülfür içeren atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 06 ANORGANİK KiMYASAL işlemlerden KAYNAKLANAN ATIKLAR Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar * Sülfürik asit ve sülfür asidi * Hidroklorik asit * Hidroflüorik asit * Fosforik ve fosfor asidi * Nitrik asit ve nitröz asit * Diğer asitler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Bazların İFTK sından Kaynaklanan Atıklar * Kalsiyum hidroksit * Amonyum hidroksit * Sodyum ve potasyum hidroksit * Diğer bazlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar * Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar ve ün haricindeki katı tuzlar ve solüsyonlar * Ağır metal içeren metalik oksitler in haricindeki diğer metalik oksitler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar ün haricindeki Metal İçeren Atıklar * Arsenik içeren atıklar * Cıva içeren atıklar * Başka ağır metaller içeren atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar İşletme Sahası İçerisinde Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar * Tehlikeli maddeler içeren işletme sahası ierisindeki atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar nin haricindeki işletme sahası içerisinde atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 10

11 06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Tehlikeli sülfürler içeren atıklar nin haricindeki işletme sahası içerisindeki atıklar Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Halojenlerin İFTK larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar * Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar * Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon * Cıva içeren baryum sülfat çamuru * Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar Zararlı kolorosilan içeren atıklar (23 Temmuz 2001 tarihli Konsey Kararının (2001/573/AT) 1. maddesi ile değiştirildiği üzere) Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar fosfor cürufu * Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları ün haricindeki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Gübre Üretiminden ve Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi, ve Nitrojen Kimyasalları İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Tehlikeli madde içeren atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Anorganik pigmentlerin ve opaklaştırıcılardan imalatından kaynaklanan atıklar titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Başka Türlü Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları * Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler * Kullanılmış aktif karbon ( hariç) karbon karası * Asbest üretimi atıkları * Kurum Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbentler * Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbentler * Tehlikeli madde içeren işletme sahası içerisinde atıksu arıtma çamurları in haricindeki işletme sahası atıksu arıtma çamurları Başka şekilde tanımlanmayan atıklar Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK larından Kaynaklanan Atıklar * Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler * Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları * Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları 11

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Müh. Danışmanlık Eğit. Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından Yetkilendirilmiştir ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi /

Detaylı

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETĠMĠ GENEL ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık üreticisinin yükümlülükleri adde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı

Detaylı

01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon:

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Detaylı

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI,

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ATIK LĠSTESĠ 01 (01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ĠġLETĠLMESĠ, FĠZĠKĠ VE KĠMYASAL ĠġLEME TABĠ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 01 01 Metalik

Detaylı

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜLER (01) adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık

Detaylı

Ek I Kontrole Tabi Atıklar

Ek I Kontrole Tabi Atıklar Ek I Kontrole Tabi Atıklar A Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 Zift 39.01 39.14 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/506 22/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜ RKİYE ANKARA ŞUB SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN ANKARA SİNCAN / ANKARA İlgi:

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ TEHLİKELİ ATIK TAŞIA KOD LİSTEİZ 01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 03

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4501 04.08.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. İlgi: Yenikent Beldesi İncirlik Köyü 289 Parsel No:70/C Sincan/ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/39590 27/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4758 29.11.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi EKO ATIK VE ÇEVRE MÜH LOJ GERİ DÖN DAN.SAN VE TİC A.Ş. ÇAPAK MAH 2594 SOK 24. TORBALI TORBALI / İZMİR İlgi: 13.11.2014 tarihli ve 48839

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları 01 03 07* Metalik minerallerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/600 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Uzuçiftlik Mah. Mihriban Sok. No: 17 Kartepe / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5011 26.02.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi KOCAELİ ATIK ÜRÜNLERİ GERİ KAZANIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARTEPE ŞUBESİ Şevkatiye Mah. Ülker sok.no:106 Kartepe KARTEPE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54779 30.06.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARADENİZLİLER MH BAŞYİĞİT C. 164 KULLAR/BAŞİSKELE

Detaylı

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür...3 Firma Profilimiz...5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT III 2012 Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu Cilt III 6.1.1. Elektrikli ve Elektronik Alet Atıklarının Detaylı Tanımı Bölüm A Bu bölümde birinci

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 09 Atık kum ve killer

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM I TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı