de 1 vim ours

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "de 1 vim ours www.devimtours.com"

Transkript

1 ... de 1 vim ours

2

3 I 04 Bosna Hersek - Bosnia and Herzegovina Bosna Hersek - Bosnia and Herzegovina 05 I (j Guneydogu Avrupa'da bulunan Bosna-Hersek, Balkanlann merkezine yer1~mi tir. Dort mevsimin de yafand1g1 bu ku~iik cografya, farkh turizm se~nekleri iyin de cazip bir iklim yap1sma sahiptir. Gi.ineyde Akdeniz iklimi, kuzeyde k1tasal iklim hakimdir. Yazm s1cakhklar 30 dereceyi afarken, kayak ve snowboard yapmaya imkan tamyan kli mevsimi ise serin bir havada g~r. Bahar aymda Olkenin her yam rengarenk ve gorulmeye degerdir. Uzay1p giden nehirleri, gizemli mezar ta lan, tarihi camileri ve biiylik manast1rlar1, Adriyatik Denizi boyunca uzanan plajlari, kif mevsiminin doyas1ya yafand101 da~lar1, farkh kultorieri barmd1ran sosyal ya am1 ve tarih kokan eser1eri ile baf dondi.iruco bir Ulkenin varhgma ahitlik edebilirsiniz. Olkenin baf kenti Saraybosna'nm merkezinde yer alan tarihi ~1' 1y1 ve Mostarda bulunan Eski Kopri.i'yO mutlaka gormelisiniz. Bunlarm d1 mda Banya Luka, Travnik, Bihac ve Tuzla turizm a~1smdan onemli fehir1eridir. Bosna mutfag1, geleneksel lezzeti ile ziyaret~ilerini hep kendine hayran b1rakm1ft1r. Bo nak boreoi, et yemekleri ve Bofnak kahvesi mutlaka tatmamz gereken lezzetlerdir y1hnda c1kan Bosna Savaf1 sonrasmda, zor ge~n y1llarm ardmdan toparlanmaya ba layan Bosna-Hersek, gi.inumuzde binlerce turiste ev sahipligi yapmaktad1r. ~ i~- Bosnia and Herzegovina situated in southeastern Europe, is located in the center of Balkans. This small geographic area with four seasons, has attractive climate for different tourism choices. Mediterranean ciimate on north, on south continental climate is dominant. In summer temperature is higher than 30, in winter weather is cold that gives great opportunity for skiing and snowboard. In spring period all around the country is colorful and worth of seeing. You are able to witness the country with long rivers, mysterious grave stones, historical mosques and great monasteries, beaches spread along the Adriatic Sea, mountains during the winter, social life of different cultures and historical monuments. You should visit historical bazaar found in the center of the capital city Sarajevo and old bridge found in Mostar. Along with these Banja Luka, Travnik, Bihac and Tuzla are important cities in tourism scope. Traditional food of Bosnian kitchen is very attractive to the foreign visitors. Bosnian pie, food with meat and Bosnian coffee are along things you should taste. After the civil war in Bosnia during 1992, country success to recover and in these days is a place visited by thousands of tourists.

4 I 06 Saraybosna I Sarajevo Saraybosna I Sarajevo 07 Saraybosna; Bosna Hersek'in ba kenti ve aym zamanda Olkenin en biiyuk ehridir. Milijacka Nehri'nin ~vresine kurulu Saraybosna'mn nufusu yakla,1k 410 bin civarmdad1r. Eski ~glardan beri yerle im yeri olarak kullamlan Saraybosna modem yozonu, 15.yy'da Osmanh'nm fethi ile gostermeye ba lam1~1r. 1992'de Bosna'nm Bag1ms1zhgm1 ilan etmesinden hemen sonra S1rp gi.iqleri tarafmdan ku at1lm1f ve 4 y1i boyunca siiren direni le boyok OzUntiiler ya1am1,t1r. Guntimuzde ise tamamen iyile~en Saraybosna, Olkenin ekonomik, koltorel ve turizm geli iminin bir merkezi haline gelmi t.ir. Islam, Musevi, Ortodoks ve Katolik KOltiiri.i'niin harmanland1g1 bu kent, hem dogal gozellikleri hem de tarihi eserleriyle bir ac1k hava muzesi konumundadir. ~ehrin en onemli simgelerinden olan Sebil'in yer ald1lj1 tarihi Ba ~r I etrafmdaki Gazi HOsrev Bey tarafmdan yaptmlan hanlar, medreseler, saat kulesi ve camiler, goriilmeye deger eserlerdir. Cart1 i~inde ah,veri' yapabilir, UnlO BO nak bor~ini ve Bosna koftelerini yiyebil~iniz restoranlar bulabilirsiniz. Ba ~r 1'ya hemen yakm bir konumda bulunan ve tarihe ~hitlik eden Latin Kopri.isO'nii muuaka ziyaret etmelisiniz. ~ehrin kufatllmas1 boyunca Bosnahlarm ilac, yiyecek ve silah temin etmek i~n gonullii olarak kazd1klan Sava Tiineli ziyaret9ilerin ugrak yeridir. Ayr1ca gi.izel havalarda insanlarm akin ettigi Milli Park (Vrelo Bosna) dogal gi.izelligi ve park1yla gezilmesi gereken bir yerdir. Bosna Nehrinin kayna~1 olan Vrelo Bosna piknik i~n de ideal bir mekand1r. Bunlarm d1 mdan tarihi mezar ta,lari, katedral, kilise ve miizeleri, kif mevsimi i9in muazzam kayak tesislerinin yer ald1g1 Saraybosna goniimiizde Balkan turizminin en onemli noktalarmdand1r. ~ j: Sarajevo is the capital city of Bosnia Herzegovina and at the same time the biggest city in the country. The population of the city established around Miljacka River is around 410 thousands. Location used for living from the old centuries got its modem look in 15 century after the Ottoman conquest. In 1992 after declaration of Bosnia and Herzegovina as independent Serbs attacked the country. The war lasted 3 years and has brought much desolation. Today Sarajevo is again the center of economic, cultural and touristic development. The city with Islamic, Jewish, Orthodox and Catholic cultures has a look of opened museum with its natural beauties and its historical monuments. One of the most essential symbols of the city is Sebil located on Bascarsi along with it there are schools, clock tower, mosques made by Gazi Husrev Beg which are definitely monuments worth of seeing. You can shop in the Bazaar and you can find restaurants with famous Bosnian pie and Bosnian meatball. You should also visit Latin Bridge of historical importance which is found on the location very near to the Bascarsi. One of the places usually visited is the War tunnel made by Bosnians during the war that had a purpose of transfer of weapon, food and medicines. Furthermore during the nice weather people go to the fountain of Bosnia river location with its natural beauty and park is place to be visited. Fountain of the river Bosnia located in the starting point of Bosnia river is ideal place for picnic. Except that with its grave stones, cathedral, church, and museums during winter time great skiing facilities are making Sarajevo as very important point of tourism on Balkan.

5 I 08Mostar Mostar09 I (j Bosna Hersek'in en unlu kentlerinden olan Mostar, Bosna Savaf1'm en agir ekilde atlatan yerlerden biridir. Her ko esinde sava m izi bulunan bu ku~uk ehir gunumuzde turistlerin akmma ugram1f durumdad1r. Dunyamn dort bir tarafmdan turistleri ag1rlayan ehre ilgi bir hayli fazla, bunun en onemli nedenlerden biri de Osmanh Donemine ait eserlerin bir hayli fazla olmas1d1r. Tarihi eski koprusu, camileri, c;a"'1s1 ve diger yap1lar1 geziniz boyunca sizi, ehre hayran b1rakmak:tad1r. Mostar'm ve hatta Balkanlann en onemli yap1larmdan biri olan Mostar Koprusu (Eski Kopru) Neretva Nehri uzerine in a edilmif ve Osmanh Doneminin eserlerinden biri olmakla beraber ehrin simgesi haline gelmi muhte em bir yap1d1r. Koprti yakmmda bulunan Eski Koprti Muzesi, Mostar'm en buyuk camisi olan Koski Mehmet Pa a Camii, Turk motiflerini bannd1ran Mi.islimbegovi~ Konag1 muhakkak gori.ilmesi gereken eserlerdir. Ayrica parke ta l1 sokaklarmda ku~ok dukkanlar ve restoranlarm bulundugu c;a~llar h<> CS vakit gecirebileceginiz yerlerdir. ~ j~ Mostar as important town of Bosnia and Herzegovina is a place hardly affected by war. This small town with war traces in each comer in these days is crowded by tourists. The interest of tourists from all over the world for this town is higher because of many monuments made during the Ottoman Rule. Historical old bridge, mosques, bazaar and other architecture fascinate you during your visiting. Old bridge constructed over Neretva River during Ottoman times is one of the most glorious buildings of Mostar and even on the Balkans. Monuments like Old Bridge museum near the old bridge, the biggest mosque in Mostar Koski Mehmet Pasa Mosque, Mushmbegovic Inn with Turkish motifs are buildings for certain to be seen. Besides bazaars with stone inlay streets, small shops and restaurants are places for spending your time nicely.

6 1 10 Mostar Mostar11 Ta$ bir kent olan Poc;itel Koyi.i Neretva Nehri k1y1sma kurulmuf bir Osmanh koyildur. Nehir kenarmdan ba,layarak dik bir yamac;la yukselen koy, tepedeki kalesiyle, dar ta~ sokaklan, hamam1, medresesi, kervansaray1, ta evleri, camisi ve de saat kulesi ile olduk~ gorkemli bir ekilde in a edilmiftir. P09itel, Orta~g'dan kalma kalesi, 15.yy'da yapllm1 koy camisi, Neretva Nehrinin sesi, kuf sesleri, meyve agac;lari ve muhte1em dogas1yla bir huzur koyudur. ~ I :. Pocitelj is a town made of stones, is Ottoman town established on the side of Neretva River. Starting from the river side straight upside village is spread, with the castle on the hill, narrow stone streets, Turkish bath, muslem seminary, caravanserai, stone houses, mosque and clock tower are buildings magnificently constructed. Pocitelj is a village of peace with its splendid nature, fruit trees, bird sounds, sound of Neretva River, Village mosque made in 15th century, and castle from Medieval Age. Blagaj ise, Neretva nehri kollarmdan biri olan Buna Nehrinin dogdugu yerde kurulmu tur. Guc;IU su kaynagmm bulunduou maoaramn yanma in~ edilmi Blagaj Tekkesi, tarihi boyunca bolge halk1 i~n hakkaniyetin ve ho gori.inun simgesi haline gelmi~ir. Muhte,em manzaras1 ile gunilmilzde farkh dinlerden binlerce turist tarafmdan ziyaret edilmektedir. Blagaj, is established on the place of Buna river fountain which is a branch of Neretva river. Blagaj Tekke built next to the cave with strong water fountain during the history became a symbol of tolerance and rightness for the local people. Nowadays with its splendid landscape it became a place of visit by thousands tourists of various religions. Mostar'a yakla 1k 20 kilometre uzakl1kta bulunan H1rvatistan smmndaki Medjugorje, Olke turizminde onemli bir yer almaktad1r. Klic;lik bir kasaba olan Medjugorje'de bir tepede Meryem Ana'nm halktan baz1 ki ilere gorundugi.i saylentisi uzerine bolge turizm ac;1smdan olduk~ onem kazanm1 tir. Kasabamn hemen her tarafmda h1ristiyanhkla ilgili sembollerin sat11a sunuldugu hediyelik e ya diikkanlari, oteller ve pansiyonlar bolgeye gelen turistleri ag1rlamaktad1r. St. James Kilisesi, Meryem Ana'nin gorundiigi.i iddia edilen tepe ve heykeli ziyaretc;ilerin akmma ugramaktadir. Medjugorje situated approximately 20 kilometers far from Mostar, on the border with Croatia takes very important role in the tourism of the country. After being told that Virgin Mary has appeared on the hill in Medjugorje, the area became very important touristic destination. Shops offering gifts related to Christianity, hotels and pensions host tourists visiting the area. St. James Church, the hill where Virgin Mary has appeared and its statue is visited by many tourists.

7 l 12Travnik Bi~/ Bihac13 I (j Bosna'mn merkezinde bulunan Travnik, Saraybosna'ya 90km. uzakl1kta olup halen Osmanl1 Donemi ehir siluetini koruyan ve Vezirler ~ehri olarak adlandmlan tarihi bir kenttir. Lasva Nehri uzerine kurulmu9 olan 9ehrin, tepesinde yer alan Travnik Kalesi ula dmas1 guo sarp kayahklarm Ozerine in a edilmi lir. Ta bir kopriiden ge~rek girilen kale, ehir manzaras1 ve tarihi yap1s1yla ziyaret edilmesi gereken yerlerin ba9mda gelir. ~ehrin merkezinde bulunan ve d19 cephesi renkli motiflerle suslenmif Alaca Camii ise gorulmeye deger bir yap1d1r. Aynca ~ me, medrese, saat kulesi, kopru ve camileri ile tarihin onemli miraslarm1 barmdmr. Dagm eteginden c;1karak ak1p giden Plava Voda (Mavi Su) kenarmda Bo9nak kahvenizi yudumlarken suyun ak191m seyredebilirsiniz... - i> ~ ~;. Travnik presented in the center of Bosnia, 90 km far from Sarajevo is a town still protecting the silhouette of Ottoman Times and is a town named as the town of Viziers. The town established on Lasva River, with Travnik castle built on the hill rocks is hard to be reached. First place which should be visited, is Castle reached over the stone bridge. Situated in the town center Alaca Mosque with colorful motifs is a building worth of seeing. Besides fountain, moslem seminary, clock tower, bridge and mosques are this town's historical inheritance. By Blue water which comes out of mountain you can watch flow of water and drink Bosnian coffee. (j Bosna'mn kuzey bat1smda bulunan ve Una Nehri Gzerine kurulmu olan Bihao, yemye il dooas1yla ziyaret<;ilerini kendine hayran b1rakt1ran bir kenttir. CefiUi kanyon ve 9elaleler barmd1ran Una Nehri rafting ic;in ideal bir akarsudur. Dogal guzelliklerin yam s1ra Kaptan Turbesi ve Kule, tarihi Fethiye Camii onemli tarihi eserlerdir. Ayr1ca Bihao'la Cazin kenti arasmda bulunan ve Osmanh'nm bat1daki uo kalelerinden biri olan Ostrojac Kalesi de gorulmeye deger bir tarihi yap1d1r. ~ ~ :. Bihac a town situated in northwestern Bosnia and established around Una River, with its green surrender is attracting many visitors. Una River with its different canyon and linns is ideal flowing water for rafting. Besides natural beauties Kaptan Tomb and castle, historical Fethiye Mosque is important historical monuments. Also Ostrozac Castle situated between Bihac and Cazin is a place worth to see.

8 I 14 Banya Luka- Banja Luka Bosna-Hersek'in ikinci boyok ~ehri olan Banya Luka, etraf1 tepelerle c;evrili agac;hkh geni~ caddeleri, parklari, sokaklari ve koltor etkinlikleriyle yemye~il modern bir kenttir. ic;inden ak1p giden Vrbas lrmag1, rafting doga sporu ic;in ideal bir akarsudur. Czellikle dini yap1lariyla dikkat c;eken Banya Luka'da tarihi camileri, manast1r ve kiliseleri, Vrbas lrmag1 kenarmdaki BOyOk Kalesi ve de mozeleri ile gorolmeye deger turistik bir ~ehirdir. Nehir k1y1smdaki otelleri, eglence ve gece hayatmm doyas1ya ya~and1g1 mekanlari ziyaretc;ilerin ugrak yeridir. ~ - ; Second biggest city in Bosnia and Herzegovina Banja Luka has wide streets, parks and various cultural activities. This greenish modern city is surrounded by forests. Vrbas River passing through is ideal flowing water for rafting. Especially religious buildings attract attention and those are historical mosques, monastery and churches, on the coast of Vrbas there is Great Castle and museums make this city worth of seeing. Places of visit are night life locations as hotels on the side of river.

9 I 16 Bosna Kl~ Sportan - INinter Sports Bosna Kif Sportan - Winter Sports 17 Geni~ ormanlar, nehirleri ve dogal giizellikleriyle unlu Bosna'da, k1~ mevsimi de turizm a~1smdan oldukca onemli bir yere sahiptir. Kas1mdan Marta kadar yagan kar Bosna Hersek'teki daglara ktf spor1an 1c;m harika bir iklim sunmaktadir. Saraybosna'da yaptlan XIV. Ktf Olimpiyatlari, o zamana kadar yapllmt en ba arth Olimpiyat oyunland1r. Saraybosna'nm Bjelasnica, lgman ve Jahorina daglarmda bulunan modern konaklama tesisleri ve kayak merk.ezleri ziyaretc;ilerine kaliteli imkanlar sunmaktadir. Bu daglarm son zamanlarda gozdesi olan yeni sporlari snowboarding, snow shoeing, cross country ve tour kayak eglenceli k1~ programlarmda bulunmaktad1r. Saraybosna d1,mda da olduk~ modem kayak merkezleri vard1r. Eski bir ehir olan Travnik'e yakm Vlasi~ Dag1 Orta Bosna'daki en iyi kayak merk.ezine sahiptir. Yeni ve modern oteller ve pansiyonlarla Vlasic; Dag1'nm Bosna Hersek Turizminde onemli bir yeri vard1r. Batt Bosna'da iki tane daha onemli kayak merk.ezi bulunmaktad1r. Kupres Dag1 ve Blidinje Doga Park1 c;ok geni' ve bo olan araziler Ozerinde bulunmaktad1r. Bu iki kayak merk.ezinin avantajlarmdan birisi de bat1 iilkelerine c;ok yakm olmas1d1r. Bosna Hersekie kayak yapmanm h1zh, eglenceli ve ucuz olmas1 Bosna Hersek.'teki kayak merkezlerini yabanc1 turistler ic;in onemli bir destinasyon haline getirmiftir. ~ j :, Bosnia is famous tourist location in its winter season with its natural beauties, rivers and wide forests. The snow lasting from November to March makes Bosnian climate wonderful for winter sports. XIV Winter Olimpic Games in Sarajevo was very successful sport activity. Bjelasmca, lgman and Jahorina mountains possess modem stopover facilities and ski centers are offering quality possibilities. Last days new sports are snowboarding, snowshoeing, cross country and tour skiing are founded in its winter programs. Mountain Vlasic near old town Travnik has the best ski center in Central Bosnia. With new and modem hotels and Pensions Mountain Vlasic is important touristic place in Bosnia and Herzegovina. There are more two important ski centers in western Bosnia. Mountain Kupres and Blidinje Natural Park are wide areas. The advantage of these two ski centers is that they are near to the western countries. Bosnia and Herzegovina with its cheap offerings for winter sports became very important touristic destination. / \ I _t

10 I 18 Bosna Eko Turizrn - Eco Tourism Bosna Eko Turizm - Eco Tourism 19 I (j Manzaralari ve ekosistemin farkh gozelliklerini yans1tan Bosna-Hersek, yemye il orman ve arazileri, nehir ve elaleleri, ile ziyaretoileri ioin muhte em doga parkurlari sunmak:tad1r. Rafting, yilroyu, t1rmanma ve bisikletle doga gezileri, tertemiz suyu, pmarlari, dik kanyon duvartari ve muhte em manzaras1yla her ya tan ve her seviyeden insan1n katilaca01 organizasyonlar, Bosna-Hersek dogasmm bir pa~s1d1r. Una, Vrbas, Neretva nehirleri her yll uluslararas1 rafting, su kayag1 ve kano yari malarma ev sahipligi yapmaktad1r. Ta evleri ve otantik haliyle Bjelasnica dagmda kurulmu Lukomir Koyii, Trebizat Nehri kaynaklarmda bulunan Kravice ~elaleleri, Sutjeska Milli Park1 1 Visoko ehrinde bulunan Piramit, ve diger doga harikas1 mekanlar1yla Bosna-Hersek Eko Turizm ioin turistlerin fazlas1yla ilgi g0sterdigi bir yerdir. ~ ~ Bosnia and Herzegovina is offering wonderful natural racecourse with its view, ecosystem, green forests, fields, rivers and linns are very attractive for visitors. Rafting, walking, climbing cycling, clean water, fountains, upright canyon walls and beautiful views are for people from every age, these kind of organizations are a natural part of Bosnia and Herzegovina. Una, Vrbas and Neretva Rivers are each year hosting international rafting, water ski and canoe competitions. Stone houses and authentic state of Bjelasnica, Lukomir village, Trebizat River and linns found on the fountain, National Sutjeska Park, pyramids in Visoko and with other natural wonderful places Bosnia and Herzegovina is attracted by Eco tourists.

11

12 Terezije bb, KSC Skenderija, Sarajevo Bosnia and Herzegovina t ; f club.com Gazino Modern tarzda dekorasyon slot makinesi - 11 oyun masas1: Amerilan Ruleti, Black Jack, Hit Draw Poker, Texas Hold'em Poker, Omaha Hold'em Poker - Yll boyunca gunde 24 saat a<;:1k - Para birimi Euro'dur. Ayni zamanda yerel para birimi, Amerikan-Kanada Dola r1, isvi<;:re Frang1, ingiliz Sterlini ve H1rvat Kunosu kabul edil ir ya~indan buyukler girebilir ve kimlik ibraz1 zorunludur. - Ocretsiz giri~. (Konser zamanlan ucret talep edilir). Restoran ve barlar - Arena restorani klasik Avrupa mutfagin1 ve harika manzara l1 show room sahneyi sunar - Bacchus bar Eglence - Arena show room, duzenli populer sanat<;:llan bannd1 r1yor Toplantilar ki~ilik Arena show room, seminer organize etmek i<;:in en son teknolojiye sahip ses ve video donanimlan i<;:eren dersler, basin toplant1lan, ziyafetler, atolye <;:al1~malan ve diger etkinlikleri organize eder. Dr. Mustafe Pintola 23, llidza, Sarajevo Tel: Fax:

13 I 20 Hnvatistan - Croatia H1rvatistan - Croatia 21 I (j Balkan Yar1madas1'nm kuzeybatismda yer alan H1rvatistan, mua.zzam g6steri li mekanlar1 ile gezilmeye deger ve etkileyici bir tarihe sahiptir. Bir~k kasabasmda ioerdigi gi.izellikler, eserler ve tarihi bir merkez bulunmaktad1r. Dalmac;ya k1y1larmm gorulmeye deger yeri olan Dubrovnik kenti, Adriyatik lncisi olarak da adlandmhr. ~ehri saran sur1an, Old Town ioerinde yer alan tarihi yapllar1, yaz aylarmda denizin serin sular1 ve tekne turtan turizm ac1smdan onemli nok:talardir. H1rvatistan'nm bir diger onemli ~ehri ise Ba kent Zagrep'tir. Ye il ~vresi, tarihi ve yapllariyla, eglence, huzur ve di.izenli hayat1yla ziyaretcilerini mutlu eden bir kenttir. Bi~k onemli eser ve tarihi mimariye ev sahipligi yapmaktad1r. ~ehrin meydamna yakm bulunan Buyilk Zagreb Katedrali, St. Mark's Kilisesi ve goz kama'11ran heyk.eller, meydan, sokak ve kafeleri ehrin guzelligini yans1tmaktad1r. Orta Dalmacya'da bir liman ehri olan Split ise Akdeniz iklimini yans1tan yar1mada i.izerine kurulu bir kenttir. Split'te eski fehir olarak da bilinen alanda bulunan ta yap1tlar, dar sokaklar, turistik dukkan, eglence yerleri ve restoranlar ehre cazibe katm1 t1r. Aym zamanda Dunya KUlti.ir Miras listesindeki tarihi kahntllari, denizi, marinas1yla olduk~ turistik bir ehirdir. ~r Croatia situated in northwestern of Balkans, with its magnificent places and affective history is worth to be visited. Many beauties in the cities, monuments show it as a historical center. Dubrovnik on the Dalmatia coast is named as Adriatic Pearl. Walls around the town, historical buildings in Old Town, fresh water and boat tours during summer months are of most important tourism points. The other important city in Croatia is Zagreb, its capital city. This city makes happy its visitors with peace, fun, history, buildings and green surroundings. It is a host with its historic architecture and many important monuments. Very near to the center is Great Zagreb Cathedral, St. Mark church, attractive statues and square. Streets and cafes are reflecting town's beauty. In central Dalmatia port city Split, is situated on peninsula with Mediterranean climate. In Split, an old town called place has stone structures, narrow streets, touristic shops, places for fun and restaurants are attractive for visitors. At the same time on the list of Wortd Cultural Heritage is the sea with historical heritage and marina which became highly classed touristic places.

14 I 22 Karadag - Montenegro Karadag - Montenegro 23 I (j Masmavi denizi, daglar1, ye il Alp yay1rlar1, nefes kesen kanyonlar1 ve golleri ile hayranhk uyand1ran bir i.ilke olan Karadag bir~k gozel ehir ve yap1ya ev sahipligi yapmaktad1r. GorOlmesi gereken yerlerin ba mda gelen Kotor ve Budva kentleri, insam hayran b1rakan gozelliktedir. Mavi gozel bir koya kurulmu olan Budva, yat!imam, St. Nikola Adas1, ve kalesiyle son derece turistik ve ho bir ehirdir. Budva'ya 20km. Uzakl1ktaki Sveti Stefan koyo, plajlari, Onli.i adas1 ve yemye il dogas1yla tatilcilerin ugrak yeridir. Diger bir Orta~g kenti olan Kotor ise tarihin iyi korundugu turistlerin y<>qun ilgi duydugu bir k1y1 ehirdir. Aziz Tryphon'un Katolik Kilisesi, St. George Adas1, meydanlar1 ve ta sokaklan, denizinin huzur veren manzaras1 ile Kotor bir cazibe noktas1 haline gelmi tir. Diger k1y1 kentleri olan Bar ve Ulcinj ise upuzun plajlar1 ile ilnludor. Yazm oldukoa ilgi goren ve de Akdeniz iklimini yans1tan bu kentler tarihi mimarileri ve dogal gozellikleriyle gorolmeye deger yerlerdir. ~ i~ Deep blue sea, mountains, green Alp fields, amazing canyons and lakes are made people wonder about Montenegro. Montenegro has many beautiful cities and buildings. First things to be seen are towns Kotor and Budva, they are very attractive. Budva with its yacht port, St. Nicola island and castle is highly touristic and attractive town. 20 km. far from Budva is St. Nikola village with its beaches, famous island and green nature also visited by many tourists. The other medieval town Kotor situated on the coast, well protected through history is a part of interest of many tourists. Kotor with its St. Tryphon Catholic Church, St. George Island, squares and stone streets, peaceful sea view became important touristic point. Other coast towns Bar and Ulcinj are famous with its long beaches. These places are worth to be seen with its Mediterranean climate, historical architecture and natural beauties.

15 I 24 Makedonya - Macedonia Makedonya - Macedonia 25 I ~ Balkan Yar1madas1'mn ortasmda bulunan Makedonya tarihsel biryap1ya sahiptir. Yefil vadileri, berrak golleri, 90k say1da Osmanh ve Bizans Donemine ait camii, kilise ve sanat eser1eriyle farkl1 bir konumdad1r. Olkenin en biiyi.ik fehri ve ba kenti olan Oskilp, Vardar Nehri ilzerine kurulmuf bir kenttir. $ehrin simgesi haline gelen Ta Koprusu, tarihi Turk Ca~1s1, ~'fl ic;erisinde bulunan camii ve hanlar mutlaka gorulmelidir. Oskup'On guney bat1smda yer alan Ohrid ise kendisiyle aym ismi ta 1yan Ohrid Goli.i k1y1sma kurulmuf kucuk bir fehirdir. Gol manzaras1, St. Neum Manastm, bolgeye ozgu evleri ve tarihi mimari eserleriyle unlii bir turistik noktad1r. Makedonya'nm bir diger onemli kenti ise guneyde bulunan Bitola'd1r. Diger ad1 Manast1r olarak da bilinen ehir, tarihi ge~mi inin yam s1ra Atatilrk'un okudugu Askeri fdadinin bulundugu kenttir. Gilnumuzde mi.ize olarak kullamlan okulda AtatOrk'e ail e ya ve fotograflari gormek milmkilndur. ~ i ~- Macedonia situated in the center of Balkan Peninsula has historical origin. It has difference with its green valleys, clear lakes, many Ottoman and Byzantium mosques, churches and art works. Skopje is the capitol and the biggest city in the country and it is established around Vardar River. Among things that should be seen are symbol of the city Stone Bridge, historical Turkish Bazaar, mosques and caravansary inside the bazaar. On south western part of Skopje is small town Ohrid established on the Coast of Ohrid Lake. View to the lake, st. Neum monastery, houses peculiar to the region and works of historical architecture makes this town famous touristic point. The other important town in Macedonia is Bitola located in the south. The town also named as Manastir is the place where Ataturk read his Military Declaration. In the school todays used as a museum it is possible to see photos and staff owned by Ataturk.

16 I 26 Subistan - Sefbia Subistan - Serbia 27 I (j Balkanlarm diger bir illkesi olan S1rbistan'mn ba kenti Bel grad, barmd1rd1g1 tarih ve kulturel yap1s1 sebebiyle her sene ~k say1da turist tarafmdan ziyaret edilmektedir. ~ehrin en guzel ve buyilk park1 icerisinde ki Belgrad Kalesi, Aziz Sava Kilisesi, bin;ok tarihi bina, restoran, cafe ve heykelin bulundugu tarihi caddesi, diger eser, bina ve yapllariyla turizm ic;in ideal ehirlerdendir. S1rbistan'nm ikinci buyuk kenti olan Novi Sad, Tuna Nehrine yakm bir yerde kurulmuf farkh mimaride yapllan, katedrali ve korunmuf eser1eriyle kilc;ok bir kenttir. Tuna Nehri'nin manzarasm1 seyredebileceginiz Kale, gorulmesi gereken bir yap1d1r. Ziyaret edilmesi gereken diger bir kent ise Sirbistan'daki Bo nak ni.ifusun yogun olarak ya ad1g1 Novi Pazar'd1r. Osmanh Donemi miraslarm1 barmdiran kentte, yefil dogas1yla birlikte camileri, kale ve manast1rlar1 gormek miimkundur. Belgrad'm 350km. guneyinde yer alan Kopanik ise k1,m doyas1ya yafand1g1 ve s1k ormanlarla ortulil bir kayak merkezidir. ~ i~ The other country on the Balkans is named Serbia and its capital city is Belgrade, also visit by many tourists and each day number of them is increased. Belgrade castle situated in the great park, St. Sava Church, many historical buildings, restaurants, cafes and historical street with a statue, with other monuments is an ideal touristic city. The second big town in Serbia is Novi Sad, established near Tuna River has different architectural monuments, cathedral and protected monuments. You can admire the views of Tuna River from the Castle, is a place to be visited. Among other towns recommended for visiting is Novi Pazar. Its population is generally Bosniacs. In this town with heritage from Ottoman Times, its green nature, mosques, fortress and monasteries are among things possible to visit and see. 350 km far from Belgrade on south side is situated Kopanik which is ski center surrounded by dense forests.

17 l 28Kosova Amavutluk -Albania 29 I (j Balkanlarm en yeni lilkesi olan Kosova, bozulmam1 de>oas1 ve gec;mi' tarihiyle eski bir yerle imdir. Olkenin en buyilk ehri ve ba kenti olan Pri tina, tarihi yapdanm guniimiizde halen korumaktad1r. Fatih Sultan Mehmet Camisi, Yatar Pa a Camii ve BuyUk Hamam Osmanl1 doneminden kalan eserler olmakla beraber Kosova Milzesi ve Gracanica Manastm gorulmesi gereken yapllard1r. Kosova'nm diger bir merkez kenti ise Prizren'dir. $ehrin guzelliklerini olutturan minareleri, iki kath ve bahc;eli evleri, dar sokaklan, eski dokkanlar1, hamamlari, ta c;e meleri, kopriileri ve de eski kalesi ile goz doldurmaktadir. Bu ozellikleriyle Prizren aynca ziyaret~ileri i~in eglenceli bir kenttir. ~ i ~ New countly on Balkans named Kosova, with its untouched nature and history is very old settlement. The capital and the biggest city Pristina successes to protect its historical monuments even these days. Fatih Sultan Mehmet Mosque, Yasar Pasa Mosque and Great Turkish Bath left from Ottoman rule. Together with these worth of seeing are Kosova museum and Gracanica Monastery. Other central town in Kosova is Prizren. This town is full of beauties such as minarets, houses with gardens, narrow streets, old shops, Turkish baths, fountains, bridges and old fortress. Together with these characteristics Prizren is offering fun to the Amavutluk, Balkan Yanmadas1'nm kuzeybat1smda, Adriyatik Denizi k1y1smda yer alan bir Avrupa Olkesidir. Uzun bir k1y1s1 bulun ulkenin ba kenti Tlran olduk~ buyuk bir meydamnm etrafmda kurulmu,tur. Meydanda devasa bir lskender Bey heykeli vard1r. Heykelin hemen ka111smda ki Ethem Bey Camisi, saat kulesi, binalari ve Ulusal Muze, mutlaka gorillmesi gereken yerlerin ba mda gelir. $ehir merkezini araca ihtiya~ duymadan gezmek mumkundur. Amavutluk k1yllarmda bulunan ve antik bir kent olan Durres ise uzun sahilleriyle guzel bir tatil yeridir. Antik tiyatro ve kalesi, lskender Bey heykelinin bulundugu ehir meydam, kentin onemli eser1eridir. ~ i :. Albania, situated on the southwestern part of Balkan Peninsula, on the coast of Adriatic Sea is a European country. Tlran the capital city is constructed around very big square and has very long coast. On the square very big statue of lskender Bey is constructed. Just across the statue is Ethem Bey Mosque, clock tower, buildings and National Museum these are among famous tourist destinations. Without any need of vehicle it is possible to walk in the city center. Durres is antique town located on the Albanian sea shore at the same time very attractive touristic destination. Antique theater and fortress, square with lskender statue are important monuments of the town.

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN 1.Gün - Saraybosna Sabah Atatürk havalimanı Türk Hava Yolları A/B kontuarı önünde Yağmur Tur yetkilisi ile buluşarak kontuar işlemlerinin başlaması ve bavulların

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

1.Gün İstanbul- Belgrad

1.Gün İstanbul- Belgrad Balkan cografyasinda 5 ulke vizesiz turu Sirbistan-Bosna- Karadag-Aranavutluk-Makedonya - Belgrad Saraybosna- Mostar-Trebinje-Budva-Tiran- Ohrid-Üsküp 8 gun-7 gece Pegasus Havayolları 1.Gün İstanbul- Belgrad

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

AYVALIK SANAT DERNEĞİ

AYVALIK SANAT DERNEĞİ AYVALIK SANAT DERNEĞİ 1.Selanik 2.Ohrid 3.Bar 4.Budva 5.Kotor 6.Dubrovnik 7.Saraybosna 8.Belgrad 9.Üsküp 10.Kavala 11.İskeçe 12.Gümülcine Cotton & Tour Seyahat & Organizasyon Ulaşım Hizmetleri by Pamukçu

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış. Gümüşlük

A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış. Gümüşlük A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış Gümüşlük Her Evden ve Her Odadan Bu Manzara This View From Each House and Each Room Gümüşlük / Myndos DISTRICT GÜMÜŞLÜK / MYNDOS History, nature, sea

Detaylı

The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented

Detaylı

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke On5yirmi5.com Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke İşte vize alma telaşı olmadan sadece pasaportunuzu yanınıza alarak gidebileceğiniz 10 popüler ülke. Yayın Tarihi : 3 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma :

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ -2. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. SAN FRANCISCO San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US):

Detaylı

KONGRE PROGRAMI Saraybosna(3), Bihaç(1),Zagreb(1), Budapeşte(2) (Türk Hava Yolları)

KONGRE PROGRAMI Saraybosna(3), Bihaç(1),Zagreb(1), Budapeşte(2) (Türk Hava Yolları) KONGRE PROGRAMI Saraybosna(3), Bihaç(1),Zagreb(1), Budapeşte(2) (Türk Hava Yolları) 1. Gün / 29 Mayıs 2011 İstanbul Saraybosna 10:30 Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminali etstur deskinde buluşma. 11:30

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 5.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 5.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 5.SAYI

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BALKAN BAŞKENTLERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR GEZİLERİ PASAPORTUNU AL YOLA DÜŞ

BALKAN BAŞKENTLERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR GEZİLERİ PASAPORTUNU AL YOLA DÜŞ 1 BALKAN BAŞKENTLERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR GEZİLERİ PASAPORTUNU AL YOLA DÜŞ Turun Adı Süre Ulaşım Otel Vize Hareket Noktası Eğitim Balkan Turları 7 Gece 8 Gün Hava Yolu-Otobüs-Tren 3-4* Oteller Schengen Vizesi

Detaylı

için yola çıkıyoruz. Dubrovnik e varışımıza istinaden akşam yemeğimizi yiyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 2.

için yola çıkıyoruz. Dubrovnik e varışımıza istinaden akşam yemeğimizi yiyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 2. Dalmaçya Kıyıları Adriyatik le İtalya ya karşıdan bakan tüm kıyıyı kendi zenginliği olarak yaşayan bir ülke Hırvatistan'dan Avrupa nın en büyük kültürel zenginliği İtalya'ya... Tarih : 10-10-2016-15-10-2016

Detaylı

HERSEK HIRVATİSTAN-KARADAĞ-KOSOVA SELANİK ÜSKÜP BELGRAD SARAYBOSNA MOSTAR DUBROVNİK KOTOR BUDVA PRİZREN OHRİD MANASTIR KAVALA BATI TRAKYA

HERSEK HIRVATİSTAN-KARADAĞ-KOSOVA SELANİK ÜSKÜP BELGRAD SARAYBOSNA MOSTAR DUBROVNİK KOTOR BUDVA PRİZREN OHRİD MANASTIR KAVALA BATI TRAKYA YEDİ RENK YEDİ İKLİM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 12-20 HAZİRAN 2014 BALKANLAR GEZİSİ 7 gün 7 ülke YUNANİSTAN-MAKEDONYA-SIRBİSTAN-BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN-KARADAĞ-KOSOVA SELANİK ÜSKÜP BELGRAD SARAYBOSNA MOSTAR

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Pegasus Tarifeli Seferi ile. Balkan

Pegasus Tarifeli Seferi ile. Balkan Pegasus Tarifeli Seferi ile Balkan Sırbistan - Bosna Hersek - Karadağ - Arnavutluk - Makedonya - Kosava 14 Ağustos - 21 Ağustos 2016 (8 gün - 7 gece) Tur Programı 1. gün - 14 Ağustos 2016, Pazar İzmir

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

BÜYÜK BALKAN TURU UÇAK İLE

BÜYÜK BALKAN TURU UÇAK İLE BÜYÜK BALKAN TURU UÇAK İLE 1.GÜN: 30 Ağustos KONYA- İSTANBUL-ÜSKÜP-OHRİD İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde buluşma ve Üsküp e hareket ediyoruz. Üsküp e varışımızın ardından

Detaylı

20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi

20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi 20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi 5:45 pm: New York a inis Gun 1 7:00 pm: Otele varis 8:00 pm: Sehir gezintisi ve aksam yemegi 9:30 pm: Konaklama * 10:30 am: Battery Park Gun 2 Ozgurluk

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

29mm. eco spring grass

29mm. eco spring grass 2 3 18mm. winter grass Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm, yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır. (18 mm Winter Grass which

Detaylı

OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN

OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN Üsküp (1 Gece), Prizren, Tiran (1Gece) Podgorica, Saray Bosna

Detaylı

İçindekiler. Dublin de okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5

İçindekiler. Dublin de okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5 İçindekiler Dublin de okul gezisi 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5 ( Kursuyla beraber) *** Dublin de Yaz Okulu 8 gün/ 7 gece 2014/15 SC... sayfa

Detaylı

OTOBÜS İLE BAŞTAN BAŞA BALKANLAR & YUNANİSTAN (TOPLAM 7 ÜLKE)

OTOBÜS İLE BAŞTAN BAŞA BALKANLAR & YUNANİSTAN (TOPLAM 7 ÜLKE) OTOBÜS İLE BAŞTAN BAŞA BALKANLAR & YUNANİSTAN (TOPLAM 7 ÜLKE) MAKEDONYA & SIRBİSTAN & BOSNA HERSEK & HIRVATİSTAN & KARADAĞ & ARNAVUTLUK & YUNANİSTAN Kalkandelen Resne St.Naum Manastır St.Stefan Budva Kotor

Detaylı

Genel Bakış. New York City

Genel Bakış. New York City ş Genel Bakış NEW YORK 30 Ağustos- 1 Eylül Empire State Binası Özgürlük Anıtı One World Observatory Times Square Central Park Soho/ 5th Avenue The MET/ Guggenheim New York Botanical Garden- Frida Kahlo

Detaylı

1.TUR: 17/24 MAYIS 2.TUR: 09/16 AĞUSTOS 3.TUR: 20/27 EYLÜL (Kurban Bayramı)

1.TUR: 17/24 MAYIS 2.TUR: 09/16 AĞUSTOS 3.TUR: 20/27 EYLÜL (Kurban Bayramı) Uçakla Vizesiz Boydan Boya Balkanlar Turları Tur Programı UÇAKLA BALKANLAR TURLARI Balkanlar da 5 Ülke Vizesiz Ekstra Tur Yok! Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosnahersek, Sırbistan PEGASUS HAVA YOLLARI

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

BÖLGEDEKİ ULAŞIMLAR HAKKINDA Bölgedeki ulaşımlar katılımcı sayısına göre minibüs, midibüs veya otobüslerle sağlanmaktadır. Araçlarımız klimalıdır.

BÖLGEDEKİ ULAŞIMLAR HAKKINDA Bölgedeki ulaşımlar katılımcı sayısına göre minibüs, midibüs veya otobüslerle sağlanmaktadır. Araçlarımız klimalıdır. Balkanlar Turu http://deepnature.com/yurtdisi-turlar/balkanlar-turu/ Süre:7 GECE 8 GÜN (Hergün Hareketli) Balkanlar Turu DEEP NATURE farkıyla... Türk Hava Yolları ile 7 gece 8 günlük Balkanlar Turu. 6

Detaylı

malta Başkent Valletta adını ünlü şövalye Jean Parisot De La Vallette den almıştır. Ülke 1964 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

malta Başkent Valletta adını ünlü şövalye Jean Parisot De La Vallette den almıştır. Ülke 1964 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. malta Sicilya nın güneyinde bulunan Orta Akdeniz ülkesi Malta 3 büyük, 2 küçük adadan oluşmaktadır. En önemli adaları Malta, Gozo ve Comino dur. Tarih boyunca Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Normanlar,

Detaylı

5 GECE 6 GÜN - BALKAN ÜLKELERİ GEZİ PROGRAMI

5 GECE 6 GÜN - BALKAN ÜLKELERİ GEZİ PROGRAMI Balkan Turu 5 GECE 6 GÜN - BALKAN ÜLKELERİ GEZİ PROGRAMI 1.GÜN:İSTANBUL-PRİŞTİNA PRİZREN-ÜSKÜP Sabiha Gökçen Havalimanı nda PRİŞTİNE kontuarı önünde buluşma. PGS 10.30 tarifeli uçağı ile İstanbul dan hareket

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ

GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ BURCU TELLİ ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 0533 317 08 71 DERYA MERAL LİSE MÜDÜR YARDIMCISI 0536 253 28 18 BİLKAN AMİR DERSHANE ÖĞRENCİ İŞLERİ UZMANI 0505 820 32 75

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Büyük Balkan Turu Üsküp Ohrid Tiran Budva Kotor Saraybosna - Belgrad Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 gün

Büyük Balkan Turu Üsküp Ohrid Tiran Budva Kotor Saraybosna - Belgrad Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 gün Büyük Balkan Turu Üsküp Ohrid Tiran Budva Kotor Saraybosna - Belgrad Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 gün 26 Temmuz 02 Ağustos Doğa ile tarihin buluştuğu güzellikler diyarı Balkanlar dayız. Hüzün ve mutluluğun

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR PEGASUS HAVAYOLLARI İLE VİZESİZ SIRBISTAN- BOSNA&HERSEK - (HIRVATİSTAN)- KARADAG- ARNAVUTLUK-MAKEDONYA

BÜYÜK BALKANLAR PEGASUS HAVAYOLLARI İLE VİZESİZ SIRBISTAN- BOSNA&HERSEK - (HIRVATİSTAN)- KARADAG- ARNAVUTLUK-MAKEDONYA BÜYÜK BALKANLAR PEGASUS HAVAYOLLARI İLE VİZESİZ SIRBISTAN- BOSNA&HERSEK - (HIRVATİSTAN)- KARADAG- ARNAVUTLUK-MAKEDONYA Belgrad(1)- Saraybosna(1)- Trebinje (1)- Budva-Ulcinj (1)-(Dubrovnik)- Ohrid (2)-

Detaylı

Balkan'da 7 Ülke 8 Gece - 9 Gün

Balkan'da 7 Ülke 8 Gece - 9 Gün ULAŞIM BİLGİLERİ THY TK1017 İSTANBUL-PRİŞTİNA07:35 08:10 THY TK1084 BELGRAD-İSTANBUL 20:20 23:05 TUR PROGRAMI Balkan'da 7 Ülke 8 Gece - 9 Gün 1.Gün İstanbul-Priştina-Prizren-Üsküp Atatürk Havalimanı Dış

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

İçindekiler. New York da okul gezisi. 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil. 8 gün/ 7 gece 2014/15...

İçindekiler. New York da okul gezisi. 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil. 8 gün/ 7 gece 2014/15... İçindekiler New York da okul gezisi 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 5 ( Kursuyla beraber) *** New York da Yaz Okulu 11 gün/ 10 gece 2014/15

Detaylı

BORAJET ile. 7 Gece 8 Gün HB Konaklama. Resne Manastır turu programa dahil!!! Baştan Başa Balkanlar Turu 5 Ülke (VİZESİZ)

BORAJET ile. 7 Gece 8 Gün HB Konaklama. Resne Manastır turu programa dahil!!! Baştan Başa Balkanlar Turu 5 Ülke (VİZESİZ) 2016 BORAJET ile 7 Gece 8 Gün HB Konaklama Resne Manastır turu programa dahil!!! Baştan Başa Balkanlar Turu 5 Ülke (VİZESİZ) Sırbistan,Bosna Hersek,Karadağ-Arnavutluk-Makedonya 23 Nisan & 07,21 Mayıs &

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK EKSTRA TUR PAKETİ. 1 TAORMINA Tur süresi: 5 saat 55 Limandan ayrılışımızı takiben, Sicilya'nın mücevherlerinden biri olan Taormina kentine hareket edeceğiz.

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017 SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ 12 15 Ekim 2017 Normandiya Sahilleri, Fransa nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve süslü kasabaları ile sizi kendisine hayran bırakacak.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 3 Eylül 2016 Cumartesi 11 Eylül 2016 Pazar Bosna Hersek Sırbistan Karadağ Kosova Makedonya Arnavutluk 1. GÜN : 3 Eylül 2016 Cumartesi 07:00 Evden çıkış 07:40 İstanbul Sabiha Gökçen

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

BAŞTANBAŞA BALKANLAR

BAŞTANBAŞA BALKANLAR BAŞTANBAŞA BALKANLAR BELGRAD BOSNA MOSTAR TREBİNJE İŞKODRA TİRAN OHRİD ÜSKÜP Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile 25 Haziran, 16 Temmuz, 13 Ağustos 2018 Hareket 7 Gece 8 Gün 1.GÜN ANTALYA İSTANBUL BELGRAD

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

İngiltere ve İskoçya

İngiltere ve İskoçya Türk Hava Yolları ile İngiltere ve İskoçya Şeker Bayramı'nda İngiltere ve İskoçya Londra - Edinburg 24 Haziran - 29 Haziran 2017 (6 gün - 5 gece) Tur Programı 1. gün - 24 Haziran 2017, Cumartesi İstanbul

Detaylı

NORMANDİYA & BRETONYA

NORMANDİYA & BRETONYA NORMANDİYA & BRETONYA Rouen Deauville Trouville Hounfleur Saint Michael St.Malo - Giverny 27 Eylül 01 Ekim 2017 Normandiya Sahilleri, Fransa nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve

Detaylı

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from?

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from? NG L ZCE 5. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT PERSONAL QUALITIES, COUNTRIES, NATIONALITIES, CITIES, GEOGRAPHICAL FEATURES Test 1 1. 4. I m German. I m from. I m. Konuflmay tamamlayan

Detaylı

Üç Duyu, Bir Tad. Saraybosna(1) Dubrovnik(3) Podgorica(1) KOLAY VİZE!..

Üç Duyu, Bir Tad. Saraybosna(1) Dubrovnik(3) Podgorica(1) KOLAY VİZE!.. Üç Duyu, Bir Tad Saraybosna(1) Dubrovnik(3) Podgorica(1) Bosna Hersek Hırvatistan Karadağ Bosna Hersek Hırvatistan Karadağ Türk Havayolları Tarifeli Seferleri İle 4 Gece, 5 Gün KİŞİ BAŞI 300 EURO DEĞERİNDE

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR TURU

BÜYÜK BALKANLAR TURU BÜYÜK BALKANLAR TURU 30 HAİZRAN-21 TEMMUZ-08 EYLÜL 8 GECE 9 GÜN(7 GECE OTEL KONAKLAMASI) 1.GÜN BALIKESİR-BANDIRMA-ÇANAKKALE-İPSALA Saat 22:30 Balıkesir Stadyum önünden hareket. Saat 23:45 de Bandırma dan

Detaylı

30 AĞUSTOS, BÜYÜK BALKAN GEZİSİ

30 AĞUSTOS, BÜYÜK BALKAN GEZİSİ 30 AĞUSTOS, BÜYÜK BALKAN GEZİSİ * 28 Ağustos CUMA ; akşam 22.00 BURSA/NİLÜFER, BAOB önünden Hareket.* 1.ci GÜN, 29 AĞUSTOS C.tesi; Bandırma-Gelibolu-İpsala-Kavala üzerinden SELANİK'e ulaşıyoruz. Sabah

Detaylı

ARTANKARA March 2016

ARTANKARA March 2016 ARTANKARA 9 13 March 2016 The second edition of ARTANKARA Contemporary Art Fair, one of the significant events in the cultural and social life of the capital, was held between March 9 13, 2016 at ATO Congresium

Detaylı

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ)

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) LOKASYON Londra merkezde, Thames Nehri kenarındaki University of East London kampüsünde ayrıca bir

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

A Medieval SCENE. Seyahat Travel Story. If Antalya has been the heaven. Attalos, also Dubrovnik was

A Medieval SCENE. Seyahat Travel Story. If Antalya has been the heaven. Attalos, also Dubrovnik was Seyahat Travel Story A Medieval SCENE Dubrovnik If Antalya has been the heaven on earth for Bergama King II. Attalos, also Dubrovnik was the heaven of Bernard Shaw indicating again Mediterranean said Anyone

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü O. Murat SÜSLÜ Arkeolog Genel Müdür 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu, sürdürülebilir

Detaylı

Budapeşte Başlangıç Tüm Balkanlar Turu

Budapeşte Başlangıç Tüm Balkanlar Turu 1 Budapeşte Başlangıç Tüm Balkanlar Turu İzmir Budapeşte uçakla gidiş, Otobüsle İzmir e dönüş (Budapeşte Belgrad Saraybosna, Mostar, Dubrovnik, Budva, Tiran, Ohrid, Üsküp, Sofya) Dolu Dolu 9 Gün 8 Gece

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

BÜYÜK BALKAN TURU 6 ÜLKE VİZESİZ!!! 18 Mart -25 Mart 2017 THY İLE ARNAVUTLUK MAKEDONYA KOSOVA SIRBİSTAN BOSNA HERSEK KARADAĞ 6 BAŞKENT - 22 ŞEHİR

BÜYÜK BALKAN TURU 6 ÜLKE VİZESİZ!!! 18 Mart -25 Mart 2017 THY İLE ARNAVUTLUK MAKEDONYA KOSOVA SIRBİSTAN BOSNA HERSEK KARADAĞ 6 BAŞKENT - 22 ŞEHİR BÜYÜK BALKAN TURU 6 ÜLKE VİZESİZ!!! 18 Mart -25 Mart 2017 THY İLE ARNAVUTLUK MAKEDONYA KOSOVA SIRBİSTAN BOSNA HERSEK KARADAĞ 6 BAŞKENT - 22 ŞEHİR Tiran Elbasan Struga Ohrid Resne Bitola Üsküp Priştina

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam Şehir Turu 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu Amsterdam Turu 3 30.08.2017'den itibaren kalkışlı 747,00 EUR 2.955,21TL TUR ÖZELLİKLERİ 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" Tüm kenti dolaşan su kanallarıyla ve 17. yüzyıl mimarisiyle dikkat çeken Amsterdam,

Detaylı

KURBAN BAYRAMINDA BAŞTAN BAŞA ADIM ADIM BALKANLAR 8-ÜLKE YUNANİSTAN-MAKEDONYA- ARNAVUTLUK-KARADAĞ HIRVATİSTAN- BOSNA & HERSEK SIRBİSTAN BULGARİSTAN

KURBAN BAYRAMINDA BAŞTAN BAŞA ADIM ADIM BALKANLAR 8-ÜLKE YUNANİSTAN-MAKEDONYA- ARNAVUTLUK-KARADAĞ HIRVATİSTAN- BOSNA & HERSEK SIRBİSTAN BULGARİSTAN KURBAN BAYRAMINDA BAŞTAN BAŞA ADIM ADIM BALKANLAR 8-ÜLKE YUNANİSTAN-MAKEDONYA- ARNAVUTLUK-KARADAĞ HIRVATİSTAN- BOSNA & HERSEK SIRBİSTAN BULGARİSTAN Kurban Bayramı 09-18 Eylül 2016 8 GECE / 9 GÜN SELANİK

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi 300 m uzunluğundaki Mavi Bayrak'lı bir kumsalda kurulu olan Tusan Beach Resort, Ege Denizi'nin ışıltılı sularına

Detaylı

GENÇ NESİLLERE YENİ UFUKLAR, KARDEŞ OKULLAR PROJESİ

GENÇ NESİLLERE YENİ UFUKLAR, KARDEŞ OKULLAR PROJESİ GENÇ NESİLLERE YENİ UFUKLAR, KARDEŞ OKULLAR PROJESİ BALKANLAR VE ORTA AVRUPA 11 ÜLKE YUNANİSTAN Selanik Kavala MAKEDONYA Üsküp Ohrid Manastır ARNAVUTLUK Debre Tiran KARADAĞ Kotor Budva HIRVATİSTAN Dubrovnik

Detaylı

4 Ülke 8 Gün. Yollar Bize Memleket [II]

4 Ülke 8 Gün. Yollar Bize Memleket [II] On5yirmi5.com 4 Ülke 8 Gün. Yollar Bize Memleket [II] Yazarımız Nurdal Durmuş, Balkanlar'da 4 ülkeye yaptığı geziyi anlattı. İşte o geziden notlar... Yayın Tarihi : 23 Kasım 2011 Çarşamba (oluşturma :

Detaylı

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır.

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır. Fethiye Ölüdeniz, bir tarafı yemyeşil ağaçların rengini almış doğal bir plaj, diğer tarafı turkuvaz rengi sonsuz bir deniz. İsterseniz tekne turlarıyla adalara yolculuk yapın, isterseniz plajlarında güneşlenip

Detaylı