de 1 vim ours

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "de 1 vim ours www.devimtours.com"

Transkript

1 ... de 1 vim ours

2

3 I 04 Bosna Hersek - Bosnia and Herzegovina Bosna Hersek - Bosnia and Herzegovina 05 I (j Guneydogu Avrupa'da bulunan Bosna-Hersek, Balkanlann merkezine yer1~mi tir. Dort mevsimin de yafand1g1 bu ku~iik cografya, farkh turizm se~nekleri iyin de cazip bir iklim yap1sma sahiptir. Gi.ineyde Akdeniz iklimi, kuzeyde k1tasal iklim hakimdir. Yazm s1cakhklar 30 dereceyi afarken, kayak ve snowboard yapmaya imkan tamyan kli mevsimi ise serin bir havada g~r. Bahar aymda Olkenin her yam rengarenk ve gorulmeye degerdir. Uzay1p giden nehirleri, gizemli mezar ta lan, tarihi camileri ve biiylik manast1rlar1, Adriyatik Denizi boyunca uzanan plajlari, kif mevsiminin doyas1ya yafand101 da~lar1, farkh kultorieri barmd1ran sosyal ya am1 ve tarih kokan eser1eri ile baf dondi.iruco bir Ulkenin varhgma ahitlik edebilirsiniz. Olkenin baf kenti Saraybosna'nm merkezinde yer alan tarihi ~1' 1y1 ve Mostarda bulunan Eski Kopri.i'yO mutlaka gormelisiniz. Bunlarm d1 mda Banya Luka, Travnik, Bihac ve Tuzla turizm a~1smdan onemli fehir1eridir. Bosna mutfag1, geleneksel lezzeti ile ziyaret~ilerini hep kendine hayran b1rakm1ft1r. Bo nak boreoi, et yemekleri ve Bofnak kahvesi mutlaka tatmamz gereken lezzetlerdir y1hnda c1kan Bosna Savaf1 sonrasmda, zor ge~n y1llarm ardmdan toparlanmaya ba layan Bosna-Hersek, gi.inumuzde binlerce turiste ev sahipligi yapmaktad1r. ~ i~- Bosnia and Herzegovina situated in southeastern Europe, is located in the center of Balkans. This small geographic area with four seasons, has attractive climate for different tourism choices. Mediterranean ciimate on north, on south continental climate is dominant. In summer temperature is higher than 30, in winter weather is cold that gives great opportunity for skiing and snowboard. In spring period all around the country is colorful and worth of seeing. You are able to witness the country with long rivers, mysterious grave stones, historical mosques and great monasteries, beaches spread along the Adriatic Sea, mountains during the winter, social life of different cultures and historical monuments. You should visit historical bazaar found in the center of the capital city Sarajevo and old bridge found in Mostar. Along with these Banja Luka, Travnik, Bihac and Tuzla are important cities in tourism scope. Traditional food of Bosnian kitchen is very attractive to the foreign visitors. Bosnian pie, food with meat and Bosnian coffee are along things you should taste. After the civil war in Bosnia during 1992, country success to recover and in these days is a place visited by thousands of tourists.

4 I 06 Saraybosna I Sarajevo Saraybosna I Sarajevo 07 Saraybosna; Bosna Hersek'in ba kenti ve aym zamanda Olkenin en biiyuk ehridir. Milijacka Nehri'nin ~vresine kurulu Saraybosna'mn nufusu yakla,1k 410 bin civarmdad1r. Eski ~glardan beri yerle im yeri olarak kullamlan Saraybosna modem yozonu, 15.yy'da Osmanh'nm fethi ile gostermeye ba lam1~1r. 1992'de Bosna'nm Bag1ms1zhgm1 ilan etmesinden hemen sonra S1rp gi.iqleri tarafmdan ku at1lm1f ve 4 y1i boyunca siiren direni le boyok OzUntiiler ya1am1,t1r. Guntimuzde ise tamamen iyile~en Saraybosna, Olkenin ekonomik, koltorel ve turizm geli iminin bir merkezi haline gelmi t.ir. Islam, Musevi, Ortodoks ve Katolik KOltiiri.i'niin harmanland1g1 bu kent, hem dogal gozellikleri hem de tarihi eserleriyle bir ac1k hava muzesi konumundadir. ~ehrin en onemli simgelerinden olan Sebil'in yer ald1lj1 tarihi Ba ~r I etrafmdaki Gazi HOsrev Bey tarafmdan yaptmlan hanlar, medreseler, saat kulesi ve camiler, goriilmeye deger eserlerdir. Cart1 i~inde ah,veri' yapabilir, UnlO BO nak bor~ini ve Bosna koftelerini yiyebil~iniz restoranlar bulabilirsiniz. Ba ~r 1'ya hemen yakm bir konumda bulunan ve tarihe ~hitlik eden Latin Kopri.isO'nii muuaka ziyaret etmelisiniz. ~ehrin kufatllmas1 boyunca Bosnahlarm ilac, yiyecek ve silah temin etmek i~n gonullii olarak kazd1klan Sava Tiineli ziyaret9ilerin ugrak yeridir. Ayr1ca gi.izel havalarda insanlarm akin ettigi Milli Park (Vrelo Bosna) dogal gi.izelligi ve park1yla gezilmesi gereken bir yerdir. Bosna Nehrinin kayna~1 olan Vrelo Bosna piknik i~n de ideal bir mekand1r. Bunlarm d1 mdan tarihi mezar ta,lari, katedral, kilise ve miizeleri, kif mevsimi i9in muazzam kayak tesislerinin yer ald1g1 Saraybosna goniimiizde Balkan turizminin en onemli noktalarmdand1r. ~ j: Sarajevo is the capital city of Bosnia Herzegovina and at the same time the biggest city in the country. The population of the city established around Miljacka River is around 410 thousands. Location used for living from the old centuries got its modem look in 15 century after the Ottoman conquest. In 1992 after declaration of Bosnia and Herzegovina as independent Serbs attacked the country. The war lasted 3 years and has brought much desolation. Today Sarajevo is again the center of economic, cultural and touristic development. The city with Islamic, Jewish, Orthodox and Catholic cultures has a look of opened museum with its natural beauties and its historical monuments. One of the most essential symbols of the city is Sebil located on Bascarsi along with it there are schools, clock tower, mosques made by Gazi Husrev Beg which are definitely monuments worth of seeing. You can shop in the Bazaar and you can find restaurants with famous Bosnian pie and Bosnian meatball. You should also visit Latin Bridge of historical importance which is found on the location very near to the Bascarsi. One of the places usually visited is the War tunnel made by Bosnians during the war that had a purpose of transfer of weapon, food and medicines. Furthermore during the nice weather people go to the fountain of Bosnia river location with its natural beauty and park is place to be visited. Fountain of the river Bosnia located in the starting point of Bosnia river is ideal place for picnic. Except that with its grave stones, cathedral, church, and museums during winter time great skiing facilities are making Sarajevo as very important point of tourism on Balkan.

5 I 08Mostar Mostar09 I (j Bosna Hersek'in en unlu kentlerinden olan Mostar, Bosna Savaf1'm en agir ekilde atlatan yerlerden biridir. Her ko esinde sava m izi bulunan bu ku~uk ehir gunumuzde turistlerin akmma ugram1f durumdad1r. Dunyamn dort bir tarafmdan turistleri ag1rlayan ehre ilgi bir hayli fazla, bunun en onemli nedenlerden biri de Osmanh Donemine ait eserlerin bir hayli fazla olmas1d1r. Tarihi eski koprusu, camileri, c;a"'1s1 ve diger yap1lar1 geziniz boyunca sizi, ehre hayran b1rakmak:tad1r. Mostar'm ve hatta Balkanlann en onemli yap1larmdan biri olan Mostar Koprusu (Eski Kopru) Neretva Nehri uzerine in a edilmif ve Osmanh Doneminin eserlerinden biri olmakla beraber ehrin simgesi haline gelmi muhte em bir yap1d1r. Koprti yakmmda bulunan Eski Koprti Muzesi, Mostar'm en buyuk camisi olan Koski Mehmet Pa a Camii, Turk motiflerini bannd1ran Mi.islimbegovi~ Konag1 muhakkak gori.ilmesi gereken eserlerdir. Ayrica parke ta l1 sokaklarmda ku~ok dukkanlar ve restoranlarm bulundugu c;a~llar h<> CS vakit gecirebileceginiz yerlerdir. ~ j~ Mostar as important town of Bosnia and Herzegovina is a place hardly affected by war. This small town with war traces in each comer in these days is crowded by tourists. The interest of tourists from all over the world for this town is higher because of many monuments made during the Ottoman Rule. Historical old bridge, mosques, bazaar and other architecture fascinate you during your visiting. Old bridge constructed over Neretva River during Ottoman times is one of the most glorious buildings of Mostar and even on the Balkans. Monuments like Old Bridge museum near the old bridge, the biggest mosque in Mostar Koski Mehmet Pasa Mosque, Mushmbegovic Inn with Turkish motifs are buildings for certain to be seen. Besides bazaars with stone inlay streets, small shops and restaurants are places for spending your time nicely.

6 1 10 Mostar Mostar11 Ta$ bir kent olan Poc;itel Koyi.i Neretva Nehri k1y1sma kurulmuf bir Osmanh koyildur. Nehir kenarmdan ba,layarak dik bir yamac;la yukselen koy, tepedeki kalesiyle, dar ta~ sokaklan, hamam1, medresesi, kervansaray1, ta evleri, camisi ve de saat kulesi ile olduk~ gorkemli bir ekilde in a edilmiftir. P09itel, Orta~g'dan kalma kalesi, 15.yy'da yapllm1 koy camisi, Neretva Nehrinin sesi, kuf sesleri, meyve agac;lari ve muhte1em dogas1yla bir huzur koyudur. ~ I :. Pocitelj is a town made of stones, is Ottoman town established on the side of Neretva River. Starting from the river side straight upside village is spread, with the castle on the hill, narrow stone streets, Turkish bath, muslem seminary, caravanserai, stone houses, mosque and clock tower are buildings magnificently constructed. Pocitelj is a village of peace with its splendid nature, fruit trees, bird sounds, sound of Neretva River, Village mosque made in 15th century, and castle from Medieval Age. Blagaj ise, Neretva nehri kollarmdan biri olan Buna Nehrinin dogdugu yerde kurulmu tur. Guc;IU su kaynagmm bulunduou maoaramn yanma in~ edilmi Blagaj Tekkesi, tarihi boyunca bolge halk1 i~n hakkaniyetin ve ho gori.inun simgesi haline gelmi~ir. Muhte,em manzaras1 ile gunilmilzde farkh dinlerden binlerce turist tarafmdan ziyaret edilmektedir. Blagaj, is established on the place of Buna river fountain which is a branch of Neretva river. Blagaj Tekke built next to the cave with strong water fountain during the history became a symbol of tolerance and rightness for the local people. Nowadays with its splendid landscape it became a place of visit by thousands tourists of various religions. Mostar'a yakla 1k 20 kilometre uzakl1kta bulunan H1rvatistan smmndaki Medjugorje, Olke turizminde onemli bir yer almaktad1r. Klic;lik bir kasaba olan Medjugorje'de bir tepede Meryem Ana'nm halktan baz1 ki ilere gorundugi.i saylentisi uzerine bolge turizm ac;1smdan olduk~ onem kazanm1 tir. Kasabamn hemen her tarafmda h1ristiyanhkla ilgili sembollerin sat11a sunuldugu hediyelik e ya diikkanlari, oteller ve pansiyonlar bolgeye gelen turistleri ag1rlamaktad1r. St. James Kilisesi, Meryem Ana'nin gorundiigi.i iddia edilen tepe ve heykeli ziyaretc;ilerin akmma ugramaktadir. Medjugorje situated approximately 20 kilometers far from Mostar, on the border with Croatia takes very important role in the tourism of the country. After being told that Virgin Mary has appeared on the hill in Medjugorje, the area became very important touristic destination. Shops offering gifts related to Christianity, hotels and pensions host tourists visiting the area. St. James Church, the hill where Virgin Mary has appeared and its statue is visited by many tourists.

7 l 12Travnik Bi~/ Bihac13 I (j Bosna'mn merkezinde bulunan Travnik, Saraybosna'ya 90km. uzakl1kta olup halen Osmanl1 Donemi ehir siluetini koruyan ve Vezirler ~ehri olarak adlandmlan tarihi bir kenttir. Lasva Nehri uzerine kurulmu9 olan 9ehrin, tepesinde yer alan Travnik Kalesi ula dmas1 guo sarp kayahklarm Ozerine in a edilmi lir. Ta bir kopriiden ge~rek girilen kale, ehir manzaras1 ve tarihi yap1s1yla ziyaret edilmesi gereken yerlerin ba9mda gelir. ~ehrin merkezinde bulunan ve d19 cephesi renkli motiflerle suslenmif Alaca Camii ise gorulmeye deger bir yap1d1r. Aynca ~ me, medrese, saat kulesi, kopru ve camileri ile tarihin onemli miraslarm1 barmdmr. Dagm eteginden c;1karak ak1p giden Plava Voda (Mavi Su) kenarmda Bo9nak kahvenizi yudumlarken suyun ak191m seyredebilirsiniz... - i> ~ ~;. Travnik presented in the center of Bosnia, 90 km far from Sarajevo is a town still protecting the silhouette of Ottoman Times and is a town named as the town of Viziers. The town established on Lasva River, with Travnik castle built on the hill rocks is hard to be reached. First place which should be visited, is Castle reached over the stone bridge. Situated in the town center Alaca Mosque with colorful motifs is a building worth of seeing. Besides fountain, moslem seminary, clock tower, bridge and mosques are this town's historical inheritance. By Blue water which comes out of mountain you can watch flow of water and drink Bosnian coffee. (j Bosna'mn kuzey bat1smda bulunan ve Una Nehri Gzerine kurulmu olan Bihao, yemye il dooas1yla ziyaret<;ilerini kendine hayran b1rakt1ran bir kenttir. CefiUi kanyon ve 9elaleler barmd1ran Una Nehri rafting ic;in ideal bir akarsudur. Dogal guzelliklerin yam s1ra Kaptan Turbesi ve Kule, tarihi Fethiye Camii onemli tarihi eserlerdir. Ayr1ca Bihao'la Cazin kenti arasmda bulunan ve Osmanh'nm bat1daki uo kalelerinden biri olan Ostrojac Kalesi de gorulmeye deger bir tarihi yap1d1r. ~ ~ :. Bihac a town situated in northwestern Bosnia and established around Una River, with its green surrender is attracting many visitors. Una River with its different canyon and linns is ideal flowing water for rafting. Besides natural beauties Kaptan Tomb and castle, historical Fethiye Mosque is important historical monuments. Also Ostrozac Castle situated between Bihac and Cazin is a place worth to see.

8 I 14 Banya Luka- Banja Luka Bosna-Hersek'in ikinci boyok ~ehri olan Banya Luka, etraf1 tepelerle c;evrili agac;hkh geni~ caddeleri, parklari, sokaklari ve koltor etkinlikleriyle yemye~il modern bir kenttir. ic;inden ak1p giden Vrbas lrmag1, rafting doga sporu ic;in ideal bir akarsudur. Czellikle dini yap1lariyla dikkat c;eken Banya Luka'da tarihi camileri, manast1r ve kiliseleri, Vrbas lrmag1 kenarmdaki BOyOk Kalesi ve de mozeleri ile gorolmeye deger turistik bir ~ehirdir. Nehir k1y1smdaki otelleri, eglence ve gece hayatmm doyas1ya ya~and1g1 mekanlari ziyaretc;ilerin ugrak yeridir. ~ - ; Second biggest city in Bosnia and Herzegovina Banja Luka has wide streets, parks and various cultural activities. This greenish modern city is surrounded by forests. Vrbas River passing through is ideal flowing water for rafting. Especially religious buildings attract attention and those are historical mosques, monastery and churches, on the coast of Vrbas there is Great Castle and museums make this city worth of seeing. Places of visit are night life locations as hotels on the side of river.

9 I 16 Bosna Kl~ Sportan - INinter Sports Bosna Kif Sportan - Winter Sports 17 Geni~ ormanlar, nehirleri ve dogal giizellikleriyle unlu Bosna'da, k1~ mevsimi de turizm a~1smdan oldukca onemli bir yere sahiptir. Kas1mdan Marta kadar yagan kar Bosna Hersek'teki daglara ktf spor1an 1c;m harika bir iklim sunmaktadir. Saraybosna'da yaptlan XIV. Ktf Olimpiyatlari, o zamana kadar yapllmt en ba arth Olimpiyat oyunland1r. Saraybosna'nm Bjelasnica, lgman ve Jahorina daglarmda bulunan modern konaklama tesisleri ve kayak merk.ezleri ziyaretc;ilerine kaliteli imkanlar sunmaktadir. Bu daglarm son zamanlarda gozdesi olan yeni sporlari snowboarding, snow shoeing, cross country ve tour kayak eglenceli k1~ programlarmda bulunmaktad1r. Saraybosna d1,mda da olduk~ modem kayak merkezleri vard1r. Eski bir ehir olan Travnik'e yakm Vlasi~ Dag1 Orta Bosna'daki en iyi kayak merk.ezine sahiptir. Yeni ve modern oteller ve pansiyonlarla Vlasic; Dag1'nm Bosna Hersek Turizminde onemli bir yeri vard1r. Batt Bosna'da iki tane daha onemli kayak merk.ezi bulunmaktad1r. Kupres Dag1 ve Blidinje Doga Park1 c;ok geni' ve bo olan araziler Ozerinde bulunmaktad1r. Bu iki kayak merk.ezinin avantajlarmdan birisi de bat1 iilkelerine c;ok yakm olmas1d1r. Bosna Hersekie kayak yapmanm h1zh, eglenceli ve ucuz olmas1 Bosna Hersek.'teki kayak merkezlerini yabanc1 turistler ic;in onemli bir destinasyon haline getirmiftir. ~ j :, Bosnia is famous tourist location in its winter season with its natural beauties, rivers and wide forests. The snow lasting from November to March makes Bosnian climate wonderful for winter sports. XIV Winter Olimpic Games in Sarajevo was very successful sport activity. Bjelasmca, lgman and Jahorina mountains possess modem stopover facilities and ski centers are offering quality possibilities. Last days new sports are snowboarding, snowshoeing, cross country and tour skiing are founded in its winter programs. Mountain Vlasic near old town Travnik has the best ski center in Central Bosnia. With new and modem hotels and Pensions Mountain Vlasic is important touristic place in Bosnia and Herzegovina. There are more two important ski centers in western Bosnia. Mountain Kupres and Blidinje Natural Park are wide areas. The advantage of these two ski centers is that they are near to the western countries. Bosnia and Herzegovina with its cheap offerings for winter sports became very important touristic destination. / \ I _t

10 I 18 Bosna Eko Turizrn - Eco Tourism Bosna Eko Turizm - Eco Tourism 19 I (j Manzaralari ve ekosistemin farkh gozelliklerini yans1tan Bosna-Hersek, yemye il orman ve arazileri, nehir ve elaleleri, ile ziyaretoileri ioin muhte em doga parkurlari sunmak:tad1r. Rafting, yilroyu, t1rmanma ve bisikletle doga gezileri, tertemiz suyu, pmarlari, dik kanyon duvartari ve muhte em manzaras1yla her ya tan ve her seviyeden insan1n katilaca01 organizasyonlar, Bosna-Hersek dogasmm bir pa~s1d1r. Una, Vrbas, Neretva nehirleri her yll uluslararas1 rafting, su kayag1 ve kano yari malarma ev sahipligi yapmaktad1r. Ta evleri ve otantik haliyle Bjelasnica dagmda kurulmu Lukomir Koyii, Trebizat Nehri kaynaklarmda bulunan Kravice ~elaleleri, Sutjeska Milli Park1 1 Visoko ehrinde bulunan Piramit, ve diger doga harikas1 mekanlar1yla Bosna-Hersek Eko Turizm ioin turistlerin fazlas1yla ilgi g0sterdigi bir yerdir. ~ ~ Bosnia and Herzegovina is offering wonderful natural racecourse with its view, ecosystem, green forests, fields, rivers and linns are very attractive for visitors. Rafting, walking, climbing cycling, clean water, fountains, upright canyon walls and beautiful views are for people from every age, these kind of organizations are a natural part of Bosnia and Herzegovina. Una, Vrbas and Neretva Rivers are each year hosting international rafting, water ski and canoe competitions. Stone houses and authentic state of Bjelasnica, Lukomir village, Trebizat River and linns found on the fountain, National Sutjeska Park, pyramids in Visoko and with other natural wonderful places Bosnia and Herzegovina is attracted by Eco tourists.

11

12 Terezije bb, KSC Skenderija, Sarajevo Bosnia and Herzegovina t ; f club.com Gazino Modern tarzda dekorasyon slot makinesi - 11 oyun masas1: Amerilan Ruleti, Black Jack, Hit Draw Poker, Texas Hold'em Poker, Omaha Hold'em Poker - Yll boyunca gunde 24 saat a<;:1k - Para birimi Euro'dur. Ayni zamanda yerel para birimi, Amerikan-Kanada Dola r1, isvi<;:re Frang1, ingiliz Sterlini ve H1rvat Kunosu kabul edil ir ya~indan buyukler girebilir ve kimlik ibraz1 zorunludur. - Ocretsiz giri~. (Konser zamanlan ucret talep edilir). Restoran ve barlar - Arena restorani klasik Avrupa mutfagin1 ve harika manzara l1 show room sahneyi sunar - Bacchus bar Eglence - Arena show room, duzenli populer sanat<;:llan bannd1 r1yor Toplantilar ki~ilik Arena show room, seminer organize etmek i<;:in en son teknolojiye sahip ses ve video donanimlan i<;:eren dersler, basin toplant1lan, ziyafetler, atolye <;:al1~malan ve diger etkinlikleri organize eder. Dr. Mustafe Pintola 23, llidza, Sarajevo Tel: Fax:

13 I 20 Hnvatistan - Croatia H1rvatistan - Croatia 21 I (j Balkan Yar1madas1'nm kuzeybatismda yer alan H1rvatistan, mua.zzam g6steri li mekanlar1 ile gezilmeye deger ve etkileyici bir tarihe sahiptir. Bir~k kasabasmda ioerdigi gi.izellikler, eserler ve tarihi bir merkez bulunmaktad1r. Dalmac;ya k1y1larmm gorulmeye deger yeri olan Dubrovnik kenti, Adriyatik lncisi olarak da adlandmhr. ~ehri saran sur1an, Old Town ioerinde yer alan tarihi yapllar1, yaz aylarmda denizin serin sular1 ve tekne turtan turizm ac1smdan onemli nok:talardir. H1rvatistan'nm bir diger onemli ~ehri ise Ba kent Zagrep'tir. Ye il ~vresi, tarihi ve yapllariyla, eglence, huzur ve di.izenli hayat1yla ziyaretcilerini mutlu eden bir kenttir. Bi~k onemli eser ve tarihi mimariye ev sahipligi yapmaktad1r. ~ehrin meydamna yakm bulunan Buyilk Zagreb Katedrali, St. Mark's Kilisesi ve goz kama'11ran heyk.eller, meydan, sokak ve kafeleri ehrin guzelligini yans1tmaktad1r. Orta Dalmacya'da bir liman ehri olan Split ise Akdeniz iklimini yans1tan yar1mada i.izerine kurulu bir kenttir. Split'te eski fehir olarak da bilinen alanda bulunan ta yap1tlar, dar sokaklar, turistik dukkan, eglence yerleri ve restoranlar ehre cazibe katm1 t1r. Aym zamanda Dunya KUlti.ir Miras listesindeki tarihi kahntllari, denizi, marinas1yla olduk~ turistik bir ehirdir. ~r Croatia situated in northwestern of Balkans, with its magnificent places and affective history is worth to be visited. Many beauties in the cities, monuments show it as a historical center. Dubrovnik on the Dalmatia coast is named as Adriatic Pearl. Walls around the town, historical buildings in Old Town, fresh water and boat tours during summer months are of most important tourism points. The other important city in Croatia is Zagreb, its capital city. This city makes happy its visitors with peace, fun, history, buildings and green surroundings. It is a host with its historic architecture and many important monuments. Very near to the center is Great Zagreb Cathedral, St. Mark church, attractive statues and square. Streets and cafes are reflecting town's beauty. In central Dalmatia port city Split, is situated on peninsula with Mediterranean climate. In Split, an old town called place has stone structures, narrow streets, touristic shops, places for fun and restaurants are attractive for visitors. At the same time on the list of Wortd Cultural Heritage is the sea with historical heritage and marina which became highly classed touristic places.

14 I 22 Karadag - Montenegro Karadag - Montenegro 23 I (j Masmavi denizi, daglar1, ye il Alp yay1rlar1, nefes kesen kanyonlar1 ve golleri ile hayranhk uyand1ran bir i.ilke olan Karadag bir~k gozel ehir ve yap1ya ev sahipligi yapmaktad1r. GorOlmesi gereken yerlerin ba mda gelen Kotor ve Budva kentleri, insam hayran b1rakan gozelliktedir. Mavi gozel bir koya kurulmu olan Budva, yat!imam, St. Nikola Adas1, ve kalesiyle son derece turistik ve ho bir ehirdir. Budva'ya 20km. Uzakl1ktaki Sveti Stefan koyo, plajlari, Onli.i adas1 ve yemye il dogas1yla tatilcilerin ugrak yeridir. Diger bir Orta~g kenti olan Kotor ise tarihin iyi korundugu turistlerin y<>qun ilgi duydugu bir k1y1 ehirdir. Aziz Tryphon'un Katolik Kilisesi, St. George Adas1, meydanlar1 ve ta sokaklan, denizinin huzur veren manzaras1 ile Kotor bir cazibe noktas1 haline gelmi tir. Diger k1y1 kentleri olan Bar ve Ulcinj ise upuzun plajlar1 ile ilnludor. Yazm oldukoa ilgi goren ve de Akdeniz iklimini yans1tan bu kentler tarihi mimarileri ve dogal gozellikleriyle gorolmeye deger yerlerdir. ~ i~ Deep blue sea, mountains, green Alp fields, amazing canyons and lakes are made people wonder about Montenegro. Montenegro has many beautiful cities and buildings. First things to be seen are towns Kotor and Budva, they are very attractive. Budva with its yacht port, St. Nicola island and castle is highly touristic and attractive town. 20 km. far from Budva is St. Nikola village with its beaches, famous island and green nature also visited by many tourists. The other medieval town Kotor situated on the coast, well protected through history is a part of interest of many tourists. Kotor with its St. Tryphon Catholic Church, St. George Island, squares and stone streets, peaceful sea view became important touristic point. Other coast towns Bar and Ulcinj are famous with its long beaches. These places are worth to be seen with its Mediterranean climate, historical architecture and natural beauties.

15 I 24 Makedonya - Macedonia Makedonya - Macedonia 25 I ~ Balkan Yar1madas1'mn ortasmda bulunan Makedonya tarihsel biryap1ya sahiptir. Yefil vadileri, berrak golleri, 90k say1da Osmanh ve Bizans Donemine ait camii, kilise ve sanat eser1eriyle farkl1 bir konumdad1r. Olkenin en biiyi.ik fehri ve ba kenti olan Oskilp, Vardar Nehri ilzerine kurulmuf bir kenttir. $ehrin simgesi haline gelen Ta Koprusu, tarihi Turk Ca~1s1, ~'fl ic;erisinde bulunan camii ve hanlar mutlaka gorulmelidir. Oskup'On guney bat1smda yer alan Ohrid ise kendisiyle aym ismi ta 1yan Ohrid Goli.i k1y1sma kurulmuf kucuk bir fehirdir. Gol manzaras1, St. Neum Manastm, bolgeye ozgu evleri ve tarihi mimari eserleriyle unlii bir turistik noktad1r. Makedonya'nm bir diger onemli kenti ise guneyde bulunan Bitola'd1r. Diger ad1 Manast1r olarak da bilinen ehir, tarihi ge~mi inin yam s1ra Atatilrk'un okudugu Askeri fdadinin bulundugu kenttir. Gilnumuzde mi.ize olarak kullamlan okulda AtatOrk'e ail e ya ve fotograflari gormek milmkilndur. ~ i ~- Macedonia situated in the center of Balkan Peninsula has historical origin. It has difference with its green valleys, clear lakes, many Ottoman and Byzantium mosques, churches and art works. Skopje is the capitol and the biggest city in the country and it is established around Vardar River. Among things that should be seen are symbol of the city Stone Bridge, historical Turkish Bazaar, mosques and caravansary inside the bazaar. On south western part of Skopje is small town Ohrid established on the Coast of Ohrid Lake. View to the lake, st. Neum monastery, houses peculiar to the region and works of historical architecture makes this town famous touristic point. The other important town in Macedonia is Bitola located in the south. The town also named as Manastir is the place where Ataturk read his Military Declaration. In the school todays used as a museum it is possible to see photos and staff owned by Ataturk.

16 I 26 Subistan - Sefbia Subistan - Serbia 27 I (j Balkanlarm diger bir illkesi olan S1rbistan'mn ba kenti Bel grad, barmd1rd1g1 tarih ve kulturel yap1s1 sebebiyle her sene ~k say1da turist tarafmdan ziyaret edilmektedir. ~ehrin en guzel ve buyilk park1 icerisinde ki Belgrad Kalesi, Aziz Sava Kilisesi, bin;ok tarihi bina, restoran, cafe ve heykelin bulundugu tarihi caddesi, diger eser, bina ve yapllariyla turizm ic;in ideal ehirlerdendir. S1rbistan'nm ikinci buyuk kenti olan Novi Sad, Tuna Nehrine yakm bir yerde kurulmuf farkh mimaride yapllan, katedrali ve korunmuf eser1eriyle kilc;ok bir kenttir. Tuna Nehri'nin manzarasm1 seyredebileceginiz Kale, gorulmesi gereken bir yap1d1r. Ziyaret edilmesi gereken diger bir kent ise Sirbistan'daki Bo nak ni.ifusun yogun olarak ya ad1g1 Novi Pazar'd1r. Osmanh Donemi miraslarm1 barmdiran kentte, yefil dogas1yla birlikte camileri, kale ve manast1rlar1 gormek miimkundur. Belgrad'm 350km. guneyinde yer alan Kopanik ise k1,m doyas1ya yafand1g1 ve s1k ormanlarla ortulil bir kayak merkezidir. ~ i~ The other country on the Balkans is named Serbia and its capital city is Belgrade, also visit by many tourists and each day number of them is increased. Belgrade castle situated in the great park, St. Sava Church, many historical buildings, restaurants, cafes and historical street with a statue, with other monuments is an ideal touristic city. The second big town in Serbia is Novi Sad, established near Tuna River has different architectural monuments, cathedral and protected monuments. You can admire the views of Tuna River from the Castle, is a place to be visited. Among other towns recommended for visiting is Novi Pazar. Its population is generally Bosniacs. In this town with heritage from Ottoman Times, its green nature, mosques, fortress and monasteries are among things possible to visit and see. 350 km far from Belgrade on south side is situated Kopanik which is ski center surrounded by dense forests.

17 l 28Kosova Amavutluk -Albania 29 I (j Balkanlarm en yeni lilkesi olan Kosova, bozulmam1 de>oas1 ve gec;mi' tarihiyle eski bir yerle imdir. Olkenin en buyilk ehri ve ba kenti olan Pri tina, tarihi yapdanm guniimiizde halen korumaktad1r. Fatih Sultan Mehmet Camisi, Yatar Pa a Camii ve BuyUk Hamam Osmanl1 doneminden kalan eserler olmakla beraber Kosova Milzesi ve Gracanica Manastm gorulmesi gereken yapllard1r. Kosova'nm diger bir merkez kenti ise Prizren'dir. $ehrin guzelliklerini olutturan minareleri, iki kath ve bahc;eli evleri, dar sokaklan, eski dokkanlar1, hamamlari, ta c;e meleri, kopriileri ve de eski kalesi ile goz doldurmaktadir. Bu ozellikleriyle Prizren aynca ziyaret~ileri i~in eglenceli bir kenttir. ~ i ~ New countly on Balkans named Kosova, with its untouched nature and history is very old settlement. The capital and the biggest city Pristina successes to protect its historical monuments even these days. Fatih Sultan Mehmet Mosque, Yasar Pasa Mosque and Great Turkish Bath left from Ottoman rule. Together with these worth of seeing are Kosova museum and Gracanica Monastery. Other central town in Kosova is Prizren. This town is full of beauties such as minarets, houses with gardens, narrow streets, old shops, Turkish baths, fountains, bridges and old fortress. Together with these characteristics Prizren is offering fun to the Amavutluk, Balkan Yanmadas1'nm kuzeybat1smda, Adriyatik Denizi k1y1smda yer alan bir Avrupa Olkesidir. Uzun bir k1y1s1 bulun ulkenin ba kenti Tlran olduk~ buyuk bir meydamnm etrafmda kurulmu,tur. Meydanda devasa bir lskender Bey heykeli vard1r. Heykelin hemen ka111smda ki Ethem Bey Camisi, saat kulesi, binalari ve Ulusal Muze, mutlaka gorillmesi gereken yerlerin ba mda gelir. $ehir merkezini araca ihtiya~ duymadan gezmek mumkundur. Amavutluk k1yllarmda bulunan ve antik bir kent olan Durres ise uzun sahilleriyle guzel bir tatil yeridir. Antik tiyatro ve kalesi, lskender Bey heykelinin bulundugu ehir meydam, kentin onemli eser1eridir. ~ i :. Albania, situated on the southwestern part of Balkan Peninsula, on the coast of Adriatic Sea is a European country. Tlran the capital city is constructed around very big square and has very long coast. On the square very big statue of lskender Bey is constructed. Just across the statue is Ethem Bey Mosque, clock tower, buildings and National Museum these are among famous tourist destinations. Without any need of vehicle it is possible to walk in the city center. Durres is antique town located on the Albanian sea shore at the same time very attractive touristic destination. Antique theater and fortress, square with lskender statue are important monuments of the town.

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY 2013 SEYAHAT TRENDLERİ TRAVEL TRENDS OF 2013 Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of

Detaylı

ÖNSÖZ. Genel Sekreter Faruk TEZEL. Madencioğlu Şelalesi BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

ÖNSÖZ. Genel Sekreter Faruk TEZEL. Madencioğlu Şelalesi BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Safranbolu Amasra ÖNSÖZ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) kar amacı gütmeyen, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı, Teknik

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

I I. t!tw. ""t'~'b~ U 'LiiO)--:J""t'cfJ ~J,

I I. t!tw. t'~'b~ U 'LiiO)--:Jt'cfJ ~J, Tarih boyunca 6000 y1ll1k ehir medeniyetinin sembolii olmu diinyanm en giizel daglanndan Erciyes'e ho geldiniz. Size Kayseri'nin tarihi ve kiiltiirel varhklann1; Kapadokya'nm diinya harikas1 peri bacalanm

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1

Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 İCİNDEKİLER-1 revize_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 İÇİNDEKİLER CONTENTS 22 MERİT ROYAL: SİZE ÖZEL HİZMET MERİT ROYAL: EXCLUSIVE TO YOU AJANDA 6-7 AGENDA

Detaylı

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI YAZ - SUMMER 2014 L U X U R Y L I V I N G M A G A Z I N E Time to refresh Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI İçindekiler Contents

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015 Happy New Year Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN Mayıs May 2014 Sayı Issue 34 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy Hindistan ın masal diyarı RACASTAN An exotic river tour in Far East RAJASTHAN Uzakdoğu da egzotik bir nehir turu An exotic river tour

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 3, ISSUE NO: 10, OCTOBER - DECEMBER 2012 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 10 EKİM / ARALIK 2012 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR The Land of

Detaylı