CERKAMED ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERKAMED 2012-2013 ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr..."

Transkript

1 CERKAMED ÜRÜN KATALOÐU Burada Ürünleri Kullanýlmaktadýr... TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ.

2 CERKAMED Telefonla Satýþ Merkezimizi Arayarak Sipariþ Tel: +90 (212) /24 Faksla Yazýlý olarak sipariþ Faks: +90 (212) /24 mail göndererek sipariþ 7/24 Sanal Maðazamýzdan Alýþveriþ Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir ÜRÜN KATALOÐU

3 Deðerli Diþ Hekimleri, Kuruluþ yýlýmýz olan 1987 den itibaren ana hedefimiz müþteri memnuniyeti ve sürekli geliþimdir, mevcut hizmet potansiyelimizi arttýrýp, kaliteli ve ekonomik ürünlerle süsleyerek, sizleri memnun etmek ve uzun yýllar sektörde kalýcý olmak amacýndayýz. Kalitesine inandýðýmýz, spesifik ürünleri ve ürün çeþitliliði ile bize güç katacak Cerkamed firmasýnýn distribitörlüðünü firmamýz bünyesine katmýþ bulunmaktayýz, arayýpta bulamadýðýnýz özel ürünleri, Cerkamed firmasýnda bulup, beðeneceðinizi umuyoruz. Cerkamed ürünlerini tanýttýðýmýz ilk kataloðumuzu sizlere sunmaktan onur duyarýz. Saygýlarýmla Ahmet KARA Endüstri Mühendisi PAÞA DENTAL A.Þ. 1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. SAYFA ÖNSÖZ 2. SAYFA INDEX 3. SAYFA MTA+ 4. SAYFA MTA+ 5. SAYFA SYNTEX (Kanal Dolgu Patý) 6. SAYFA SYNTEX 7. SAYFA CALCIPAST (Þýrýnga Kalsiyum Hidroksit) 8. SAYFA CALCIPAST I (Þýrýnga Kalsiyum Iodoformlu) 9. SAYFA CALCIPAST FORTE (Þýrýnga Kalsiyum Hidroksit) 10. SAYFA ALUSTAT + ALUSTAT GEL + ALUSTAT FOAM (Kanama Durdurucu Ürünler) 11. SAYFA RED DETECTOR (Çürük Dedektörü) 12. SAYFA CANAL DETECTOR (Kanal Dedektörü) 13. SAYFA CHLORAXÝD %2 + CHLORAXÝD %5,25 + CÝTRÝC ASÝT (Kanal Yýkama Maddeleri) 14. SAYFA GLUCOCHEX %2 + GLUCOCHEX %2 JEL (Klorheksidin Solusyon + Jel) 15. SAYFA EUCALYPTOL (Guta Perka Çözücü) 16. SAYFA EDTA GEL (Edta Jel) 17. SAYFA BEST CORD (Retraksiyon Ýpi) 18. SAYFA BEST CORD NANO (Retraksiyon Ýpi) 19. SAYFA ZÝNCOXÝDE + EUGENOL (Çinko Oksit Toz + Öjenol) 20. SAYFA HYDROCAL + IODOFORM (Kalsiyum Hidroksit + Ýodoform) 21. SAYFA BLUE ETCH + YELLOW POR.ETCH 22. SAYFA TOTAL BLENCH + PROTECT LIGHT SEAL (Iþýnlý Kalsiyum Hikdoksit, Hassasiyet Giderici) 23. SAYFA PROTECTÝVE VÝSOR (Yüz Koruyucu Maske) 24. SAYFA ENDODONTÝC NEEDLES + ENDO ASPÝRATÖR (Endodontik Þýrýngalar) 2

5 MTA+ Ürün, tedavi sýrasýnda dolgu materyali olarak ve kök kanallarýnýn dolgusu için kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Su ile karýþtýrýldýðýnda öncelikle jel haline gelir; dakika sonra da katý bir hal alýr. MTA+ nýn özellikle kök kanalý lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonlarý, iç erime, kök apeksinin ters dolgusu, pulpa capping ve tamamlanmamýþ kök geliþimi olan diþte pulpa kesimi durumlarýnda kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Aktif Maddeler: Kalsiyum hidroksit ve silikon, demir, alüminyum, sodyum, potasyum, bizmut, magnezyum oksit, kalsiyum fosfat : 6x0,14 Gr MTA + 1 ml likit 3x0, 14 Gr MTA+1 ml likit 3

6 Aplikasyon (Kullaným) Alanlarý 1. Furkasyon perforasyonlarýnýn tamiri 2. Kök perforasyonlarýnýn tamiri 3. Kök apeksini doldurma 4. Direkt pulpa örtülemesi 5. Kök erimesinin tamiri 6. Apeksifikasyon (Geliþimini tamamlamamýþ kanal ve nekrotik pulpaya sahip genç kalýcý diþlerin kanal ucunda mineralleþmiþ bariyer formu oluþumunu harekete geçirme) MTA+ Ürününün Uygulanmasý Bir kat ölçü kabý MTA+ tozu ile bir damla saf su, ýslak kum yoðunluðu elde edilene kadar plaka üzerinde 30 saniye karýþtýrýnýz. Preparatý, amalgam taþýyýcý yoluyla veya uygun 1 el aleti ile seçilen alana koyunuz ve bastýrýnýz. (Kondanse edin) Preparatý, sadece keskin semptomlar gittiðinde kullanýn; çünkü asit ph si MTA+ nýn sertleþme sürecini bozar. Kan dahil nem ile temas, preparatýn sertleþme sürecini hýzlandýrýr Özellikler Yüksek kalsiyum iyonu konsantrasyonundan dolayý diþ dokularý üzerinde remineralizasyon Kök kanalý duvar perforasyonundan ve iç erimeden sonra dokularýn yeniden yapýlanmasýný artýrýr. Yüksek biyo-uyumluluk Küçük mikro-sýzýntý, düþük çözünürlük, iyi mekanik dayanýklýlýk Antiseptik etki

7 SYNTEX Kök kanalý dolgu materyali Syntex, Epoksi Rezin ve Zirkonyum doldurucu içeren son teknoloji ile üretilmiþ bir kanal dolgu patýdýr. Materyal, tüm kök kanalý dolgusu tekniklerinde kullanýlabilir. Termik metotlar için çok iyidir. Otomix þýrýngada oluþu, kullaným kolaylýðý saðlar. (Karýþtýrma zamanýný ortadan kaldýrýr, þýrýngadan hazýr olarak çýkar.) Aktif maddeler: Epoksi rezin, kalsiyum tungstat, zirkonyum oksit, silikon oksit : 15 gram ürün içeren karýþým þýrýngasý + uygulama uçlarý 5

8 Sýzdýrmazlýk Karþýlaþtýrmasý SYNTEX ürününün uygulanmasý Uygulamadan önce kök kanalý, hazýrlanmak, durulanmak ve kurutulmak zorundadýr. Lentulonun tepesine az miktarda SYNTEX preparatý uygulayýn; küçük mikro-motor rotasyonlarýný kullanarak Lentulo yu apekse doðru hafifçe hareket ettirin. Sonra minimal hareketlerle Lentulo yu kök kanalýndan geri çekin. Daha sonra uygun, önceden dezenfekte edilmiþ ve kurutulmuþ noktayý SYNTEX macunu ile kaplayýn. Doldurma hareketini tekrarlarken bunu kök kanalýnýn içine sokun. Opsiyonel olarak kök kanalýnýn içine bazý ek noktalar koymak veya lateral ya da dikey gütaperka yoðunlaþtýrma metodu ile doldurmak da mümkündür Özellikler Lateral çatlaklarýn ve kök kanalýnýn içindeki boþ alanlarýn kimyasal iþleme tabi tutulmuþ hava geçirmez dolgusu Tek seferde elastikiyet ve yüksek dayanýklýlýða sahip termoplastik materyal Kök kanalýný çok iyi doldurur; lateral kanallarýn ve dentine ait tübülün içini kaplar Kuvvetli antiseptik etkisi mevcuttur. 2 1 Syntex Alman Pazarý Lideri Esas Nokta Tekniði Lateral Yoðunlaþtýrma Metodu Fransýz Pazarý Lideri Amerikan Pazarý Lideri 6

9 CALCIPAST Hazýr kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Hasarlý dokularýn yeniden yapýlanmasýný ve odontoblast yoluyla düzeltici dentin oluþmasýný teþvik eder. Ýltihabý azaltýr. Pulpanýn termo-elektrik uyaranýndan korunmasýný saðlar. Kök kanalý sistemi içine sýzýntýlarýn girmesini engeller Anti-bakteriyel etkilidir. Baryum sülfat içerdiðinden dolayý, röntgende çok net görünür. CALCIPAST ürününün uygulanmasý Direkt ve indirekt pulpa kaplama ile geçici kaplama olarak: 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Eklenen aplikatör yoluyla preparatý uygulayýnýz. Geçici kök kanalý dolgusu olarak: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz 2. Kök kanalýný iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve Paper Points kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. 2,1 gram hazýr þýrýnga 12,50 7

10 CALCIPAST+1 Baryum sülfat ve iyodoform ile zenginleþtirilmiþ kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Ýltihabý azaltýr. Çok güçlü Antibakteriyel etkiye sahiptir. Hasarlý periapikal dokularýn yeniden yapýlanmasýný ve odontoblast yoluyla düzeltici dentin oluþmasýný teþvik eder. Kök kanalý sistemi içine sýzýntýlarýn girmesini engeller. Ýçerdiði Ýodoformdan dolayý çocuk diþlerinde kullanýmda avantaj saðlar. CALCIPAST + I ürününün uygulanmasý 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýn, iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutun (örneðin Canal Clean ile) 2. Kök kanalýný iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve paper points kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST + I ile doldurunuz, fazla macunu alýn, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtirin 8 2,1 gram hazýr þýrýnga 12,50

11 CALCIPAST FORTE Geçici kök kanalý dolgularý için iyodoform ve p-klorofenole sahip kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Yüksek kalsiyum hidroksit konsantrasyonundan dolayý diþin remineralizasyonu Hasarlý periapikal dokularýn yeniden yapýlanmasýný hýzlandýrýr Kurutma ve bakteriyostatik etki Yüksek alkalin reaksiyonu ile sertleþmeyen macun CALPIPAST FORTE ürününün uygulanmasý 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Kremi) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz, iyice durulayýnýz (Chloraxid)) ve kanalý kurulayýnýz (örneðin Kanal Temizleme) 2. Kök kanalýný iyice kurulamak için Endo-aspiratör ve kaðýt uçlarý kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST FORTE ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz. 2,1 gram hazýr þýrýnga 20 9

12 ALUSTAT ALUSTAT JEL ALUSTAT FOAM Kanama durdurucu sývý ALUSTAT ýn tatbiki ve özellikleri ALUSTAT ýn, dental tedavi sýrasýnda lokal þiþliði azaltmak ve dental tedavi sýrasýnda ve sonrasýnda hafif diþ eti kanamalarýný durdurmak için kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Kanamayý durdurucu bir etkisi vardýr; iltihabý azaltýr ve damar büzücüdür. ALUSTAT ürününün uygulanmasý 1. Pamuk tamponu Alustat ile ýslatýnýz. 2. Þiþ veya yaralý diþ etini ALUSTAT ile ýslatýlmýþ ham pamuk tamponu ile hafifçe ovunuz. 3. Temiz su ile durulayýnýz. 4. Gerekirse iþlemi tekrarlayýnýz. Kanama durdurucu jel ALUSTAT Jelin tatbiki ve özellikleri ALUSTAT ýn, dental tedavi sýrasýnda lokal þiþliði azaltmak ve dental tedavi sýrasýnda ve sonrasýnda hafif diþ eti kanamalarýný durdurmak için kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Kanamayý durdurucu bir etkisi vardýr; iltihabý azaltýr ve damar büzücüdür. ALUSTAT jel ürününün uygulanmasý 1. Aplikatör yoluyla, preparatý þiþmiþ veya yaralý diþ etine uygulayýnýz saniye sonra temiz bir tampon veya su akýþý ile preparatý temizleyiniz. 3. Gerekirse iþlemi tekrarlayýnýz. Kanamayý ve diþ eti çekilmesini durdurmak için köpük Özellikler Uygun köpük formu, operasyon alanýndan akmaz Kuvvetli emiþ gücü Küçük kan damarlarýnda damar büzücü etki Kanama durdurucu ve iltihap azaltýcý Dokuda renk deðiþimine neden olmaz gram Paket 10 5 gram þýrýnga 10

13 RED DETECTOR Çürük Dedektörü RED DETECTOR ürününün uygulanmasý 1. Görünen bütün çürük lezyonlarýný giderdikten sonra sorunlu alan üzerine üründen bir damla uygulayýn, 5-10 saniye bekleyiniz. 2. Sonra yýkayýn ve sorunlu yeri kurulayýnýz. 3. Yoðun þekilde kýrmýzý boyalý noktalar, çürük dentini gösterir. Ürünü kullandýktan sonra preparatýn aþýrý akmasýný önlemek için þýrýnga pistonunu çekiniz, aplikatörü çýkartýnýz ve þýrýngayý beyaz kapak ile kapatýnýz. 2 Ml Þýrýnga 18 11

14 CANAL DETECTOR Kök Kanal Dedektörü CANAL DETECTOR ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalý deliklerinin planlandýðý yerdeki dentini kaldýrýnýz. 2. Pulpa boþluðu tabanýna 1-2 damla damlatýn, 5-10 saniye bekleyiniz. 3. Pulpa boþluðunu durulayýnýz ve kurutunuz. 4. Yoðun þekilde maviye boyanan noktalar, kök kanalý deliklerini gösterir. Kullanýmdan sonra, preparatýn aþýrý akmasýný önlemek için þýrýnganýn pistonunu geri çekiniz, aplikatörü çýkartýnýz ve þýrýngayý beyaz kapak ile kapatýnýz Ml Þýrýnga 18

15 CHLORAXÝD % 2,0 CHLORAXÝD % 5,25 CITRIC ASID % Gr Paket 6 Kök kanalý durulama sývýsý (Sodyum Hipoklorit) Özellikler Mekanik kanal geniþletme sýrasýnda ölü pulpa birikintisini kaldýrýr. Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli aðzýný açýða çýkarmak için kanalý temizler ve kirlenen katmaný giderir. Kök kanalý dolgusu yapýldýktan sonra durulanmadýðýnda ortaya çýkabilen diþ rengi deðiþimini engeller. CHLORAXÝD 2,0 % ürününün uygulanmasý CHLORAXÝD 5,25 % ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðu açýn, kök kanalý aðzýný ortaya çýkarmak için içini boþaltýnýz. 2. Önce sodyum hipoklorit ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Bolca sodyum hipoklorit ile durulayýnýz, ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz - kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýnýn içine sývýyý boþaltýnýz. 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. Kök kanalý hazýrlýðý sýrasýnda disodyum edetate içeren preparatlarýn kullanýlmasý önerilir; örneðin Endo-Solüsyon, Endo-Prep. Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiði anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düþerken durulama süresi ve hacmi, eþ zamanlý olarak mutlaka yükseltilmelidir. Kök kanalý durulama sývýsý Özellikler Kök kanalýnýn mekanik olarak temizlenmesini kuvvetlendirir. Dentinal tubuli aðýzlarýný ortaya çýkararak duvarlardan kirlenen katmaný giderir. Kanallarýn ortaya çýkartýlmasýný, temizlenmesini ve tam olarak doldurulmasýný saðlar. CITRIC ACID 40 % ürününün uygulanmasý 1. Kök kanallarýna giriniz. 2. Chloraxid ve kök kanalý hazýrlýðýný amaçlayan ürünleri (Endo-Solüsyon, Endo- Prep) kullanarak kanalý mekanik olarak tedavi ediniz. 3. Kök kanalýný Citric Acid 40 % ile yýkayýnýz; kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýna sývýyý uygulayýnýz. 4. Kök kanalýnda kalan bütün kirlerin yanýndaki yýkama solüsyonunu aspire etmek için Endo-aspiratör kullanýnýz. 200 Gr Paket 10 13

16 GLUCO-CHEX % 2 GLUCO-CHEX % 2 JEL 14 Kök kanalý durulama sývýsý (Klorheksidin Glukanat) Özellikler Pulpa iltihabý olan kök kanallarýnýn durulanmasý için önerilir. Tekrar endodontik tedavi için kesinlikle önerilir. Enterokok fekalise (NaOCL e bakteri baðýþýklýðý) karþý oldukça etkili Diþ renginin deðiþmesine neden olmaz GLUCO-CheX 2 % ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðu açýn, kök kanalý aðzýný ortaya çýkarmak için içini boþaltýnýz. 2. Önce GLUCO-CheX 2 % ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Bolca GLUCO-CheX 2 % ile durulayýnýz, ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz - kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýnýn içine sývýyý boþaltýnýz. 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. 200 Gr Paket 12 Kök kanalý hazýrlama jeli (Klorheksidin Glukanat Jel) Özellikler GLUCO CHEX 2% jel, kök kanalý hazýrlýðýný ve tedaviyi basitleþtirir, aracýn kanala giriþini kolaylaþtýran ve kýrýlmasýný önleyen yaðlar içerir. Özellikle þunlar için önerilir: Enterokok Fekalis veya Candida Albicansýn neden olduðu bir enfeksiyonun varlýðýndan þüpheleniliyorsa endodontik tedavi Periapikal dokulardaki sürekli iltihabýn tedavisi GLUCO-CHeX 2% jel ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 2. Aplikatörlü þýrýnga yoluyla veya doðrudan kanal aleti üzerinde preparatý kök kanalý içine sokunuz. 3. Kök kananlýný mekanik olarak hazýrlayýnýz. 4. Sonra uygun durulama maddeleri ile örneðin GLUCO CHEX 2%, damýtýlmýþ su, Isopropyl Alkol, Canal Clean ile kök kanalýný iyice durulayýnýz (sodyum hipoklorit ile durulamayýnýz). 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. 5 Gr Þýrýnga 12

17 EUCALYPTOL Gutaperka Çözücü Özellikler Ökaliptol ile gütaperkayý çözdürmek amaçlanmaktadýr. Ökaliptus özütünden elde edilmiþtir. Özel, hoþ sineol kokusu ve baharatlý, ferahlatýcý tada sahip renksiz veya sarý sývý. Ökaliptus yaðý, kuvvetli bir anti-bakteriyel etkiye sahiptir ve Viribio, Stafilokok et Streptokoka ve tabiî ki antibiyotiklere baðýþýklýk kazanmýþ bakterilere karþý çok etkilidir. Diðer gütaperka çözücüler yerine Ökaliptol kullanýlmasý, yan etki riskini azaltabilir. EUCALYPTOL ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýna 2-3 damla sývý damlatýnýz. 2. Gütaperkayý kaldýrýnýz. 3. Eðer gütaperka hala kuru veya kýrýlgan ise, preparatý baþka dozda kullanýnýz. 4. Gerektiði sürece bu iþlemi tekrar ediniz. 10 Ml Paket 15 15

18 ENDO-PREP JEL Kanal kayganlaþtýrýcý jel ENDO-PREP jel ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðunu açýn, kök kanallarýna giriþi hazýrlamak için odacýðýn içini boþaltýnýz. 2. Önce sodyum hipoklorit ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Kök kanalýna ENDO-Prep jeli giriniz. 5. Sodyum hipoklorit ile durularken ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz. 3 Gr Þýrýnga 5 Özellikler Aracýn kök kanalýna giriþini kolaylaþtýran ve kök kanalý içinde sýkýþma veya kýrýlma tehlikesini en aza indiren sürfaktanlar içerir. Ürünün içindeki Disodyum Edetate (EDTA) kalsiyum ve magnezyum iyonlarýný durulayarak dentinin yüzey katmanýný yumuþatýr, kaldýrmayý ve kök kanalýný düzeltmeyi kolaylaþtýrýr. Mükemmel kremsi yoðunluk, uygulama kolaylýðý ve ürünün doðrudan araç üzerine yerleþtirilmesini saðlar. Luer-lock (luer-lock) þýrýngalarla güvenli uygulama saðlar þýrýngalar, þýrýnga üzerine vidalanarak iðne ile baðlantý saðlayan luer-lock teline sahiptir. Luer-lock sistemi, ürünün uygulama sýrasýnda kazara dökülmesine karþý en iyi koruma sistemidir. 9 Gr Þýrýnga 12 16

19 BEST-CORD Retraksiyon Ýpi Kimyasal madde emdirilmemiþ, % 100 pamuktan üretilmiþ, örgülü diþeti retraksiyon ipidir. Kan durdurucu ve damar daraltýcý olarak kullanýlýr. Hýzlý ve basit bir kullanýmý vardýr. (Cetveli ve kapakta makasý mevcuttur.) 254 cm dir muadillerine göre daha uzundur. Diþ eti hasarlarýnýn önlenmesinin yaný sýra özellikle ölçü alma sýrasýnda çalýþýlan bölgenin ulaþýlabilirliðini arttýrmak için kullanýlýr. Alustat ile emdirilerek kullanýlabilir. 6 Kalýnlýða sahiptir Cm Paket 25 17

20 BEST-CORD NANO Emdirilmiþ Retraksiyon Ýpi Alüminyum klorit emdirilmiþ kullanýma hazýr retraksiyon ipidir. Renklenmeye sebep olmaz. Nano teknoloji ile üretilmiþtir. Diþ eti hasarlarýnýn önlenmesinin yaný sýra özellikle ölçü alma sýrasýnda çalýþýlan bölgenin ulaþýlabilirliðini arttýrmak için kullanýlýr. Alustat ile emdirilerek kullanýlabilir. 4 Kalýnlýða sahiptir Cm Paket 30

21 ZINC OXIDE EUGENOL 50 gr Paket 8 Çinko Oksit Toz ZINC OXIDE ürünü + Öjenol ün uygulanmasý Uygun miktarda Zinc Oxide tozu ile Öjenolü metal spatula yardýmýyla cam plakanýn buzlu tarafýnda karýþtýrýn. Yoðunluk ve sertliði, karýþým için kullanýlan toz ve sývý miktarýna baðlýdýr. DÝKKAT! ZINC OXIDE FAST: öjenol ile karýþtýrma süresi saniye, yapýþma süresi 1-7 dakika 1. Geçici dolgu karýþýmýnda cam konteynýr veya spatula üzerine yapýþmaz. 2. Derin çatlaklara uygulamak için macunun ilk dozu, kremsi bir yoðunlukta olmalý, sonraki katman ise daha sert olmalýdýr. 3. Kök kanallarýný yapýþtýrmak ve doldurmak için karýþým kremsi olmalýdýr. 4. Cerrahi bir yapýþtýrýcý macun olduðu için elle iþlemeye izin verecek yoðunlukta olmalýdýr. Materyal, boþluk kurutulduktan sonra kullanýlmalýdýr. Zinc Oxide + EUGENOL ürününün uygulanmasý Geçici kök kanalý dolgusunda: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo- Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz (örneðin Canal Clean). 2. Lentulo yoluyla kanalý kremsi macun ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz, yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. 20 Ml Paket 8 Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. 19

22 HYDROCAL IODOFORM gr Paket 5 Kalsiyum Hidroksit Toz HYDROCAL ürününün uygulanmasý Kalsiyum hidroksit ile seçilen sývýyý (saf su) kremsi bir yoðunluk elde edene kadar cam plaka üzerinde karýþtýrýnýz. Direkt ve indirekt pulpa capping için kullanýlan geçici dolgu olarak: 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Preparatý boþluðun tabanýna uygulayýnýz ve boþluðu geçici veya kalýcý dolgu ile doldurunuz. Geçici kök kanalý dolgusu olarak: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk ürünlerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz (örneðin Canal Clean). 2. Kök kanalýný kurutmak için Endo-aspiratör ve kaðýt uçlarý kullanýnýz. 3. Lentulo yoluyla kanalý HYDROCAL ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. Saf Ýyodoform IODOFORM ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýný hazýrlayýnýz. Kök kanalýný doldurmak için iyodoformu seçilen materyal ile karýþtýrýnýz. 2. Lentulo iðnesi yoluyla materyali kanalýn içine doldurunuz, boþluðu kapatýnýz, 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu kalsiyum hidroksit materyali (Calcipast) ile deðiþtiriniz. Ýyodoformlu dolguyu kaldýrmak için tercihen izopropil alkol kullanýnýz. 30 gr Paket 30

23 BLUE ETCH YELLOW PORCELAÝN ETCH Dentin ve mineyi aþýndýrmak için dental aþýndýrma jeli Aktif madde: % 36 fosforik asit BLUE ETCH ürününün uygulanmasý 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Kuru enamel ve dentin yüzeyi üzerine aþýndýrma jelinden ince bir tabaka uygulayýn, 60 saniyeden fazla bölgede tutmayýnýz. 3. Kuvvetli hava akýmý ve su ile durulayýnýz, aþýrý kurutmayýnýz. PORSELEN AÞINDIRICI KÝTÝ porselen Asiti + silaný YELLOW PORCELAIN ETCH ürününün uygulanmasý 1. Operasyon alanýný izolasyon lastiði ile izole edin, hazýrlanan ve kurutulan yüzey üzerine aþýndýrýcý preparattan az bir miktar uygulayýnýz. Kullanýmdan sonra þýrýngayý, güvenlik týpasý ila kapatýnýz. 2. Aþýndýrýcý maddeyi, 60 saniye uygulanan bölge üzerinde tutunýz. 3. Uygulanan noktayý yýkayýnýz ve iyice kurulayýnýz. 4. Önceden aþýndýrýlmýþ porselen yüzeyini silan ile ovunuz. Yýkamayýnýz! Hava akýmý ile kurutunuz. Porselen yüzey, yapýþtýrma sisteminin uygulanmasý için hazýr. 50 Ml Jumbo Þýrýnga 30 Porselen Asiti + Silan 40 21

24 PROTECT LIGHT SEAL TOTAL BLEND Hassasiyet Giderici Dentin yüzeyinde oluþan hassasiyeti gidermede kullanýlan flor salýnýmý yapabilen bir laktýr. PROTECT LIGHT SEAL ürününün uygulanmasý Tedavi sonrasý aðrý azaltma 1. Sorunlu bölgeyi tedavi ediniz. 2. BLUE ETCH ile aþýndýrýnýz. 3. Hazýrlanan yüzeyi yýkayýn, dikkatle kurulayýnýz, dentinde su kaybý (dehidrasyon) olmamasýna özen gösteriniz. 4. PROTECT LIGHT SEAL den bir katman uygulayýnýz (sadece dentin üzerine), en fazla 30 saniye bekleyiniz ve kurutunuz. Tedavi edilen sorunlu bölge üzerine üreticinin önerdiði yapýþtýrýcý ve dolguyu uygulayýnýz. Geçici dolgular için kalsiyum hidroksit bazlý ýþýkla sertleþen materyal TOTAL BLEND ürününün uygulanmasý Kompozit için bir alt yapý olarak: 1. Sorunlu yeri yýkayýnýz ve kurutunuz. 2. Preparat tonunu seçin (dentine veya beyaz), boþluðun tabanýna ince bir katman þeklinde uygulayýnýz saniye ýþýk uygulayýnýz. Özellikler Kök kananlýnda endodontik kaplamayý korur Diþ boþluðunda cansýzlaþtýrýcý ürünü tutar ve zararlý etkisinden mukozayý korur Diþ tacýný yeniden düzenleme anýna kadar kök kanalýn son dolgusunu korur Kompozitler için alta yapý 22

25 PROTECTIVE VISOR Koruyucu Maske 5 li Yedek + Gözlük 15 23

26 ENDO-ASPIRATOR Kök kanalýndan sývýlarý aspire ederek gidermek için Endo-Aspiratör Kök kanalýn drenajýný kolaylaþtýrýr Çalýþma süresini kýsaltýr (neredeyse 10 kat) Kaðýt uçlarýnýn tüketimini azaltýr (%80 kadar) Küçük çaplý yumuþak aplikatör, kök kanalýna iyi þekilde nüfuz edilmesini ve kanalýn tam olarak kurutulmasýný saðlar Kullaným talimatý Endo-aspiratör, emme cihazýna (tükürük ejektörü, aspiratör) baðlanýr. Daha sonra emme cihazýný açýn ve aplikatörü doðrudan kök kanalýna tutun. Kök kanalýna yýkama solüsyonunun her uygulanýþýndan sonra iþlem tekrarlanmalýdýr. Endo-aspiratör, tek kullanýmlýktýr. Atýk ürünler, geri dönüþüme gönderilmelidir. 24 Set 25

27 CERKAMED Telefonla Satýþ Merkezimizi Arayarak Sipariþ Tel: +90 (212) /24 Faksla Yazýlý olarak sipariþ Faks: +90 (212) /24 mail göndererek sipariþ 7/24 Sanal Maðazamýzdan Alýþveriþ Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir ÜRÜN KATALOÐU

28 CERKAMED TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Millet Cad. Karagül Ýþ Mrk. No: Fýndýkzade-ÝSTANBUL - TÜRKÝYE Tel: +90 (212) Pbx Faks: +90 (212) Web: Yetkili Satýcý

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

TURAN UYSAL þirketi 1963 yýlýnda, Diþ hekimliði malzemeleri sektöründe, Türkiye genelinde faaliyet göstermek amacý ile Ýstanbul'da DR.TURAN UYSAL tarafýndan kurulmuþtur. TURAN UYSAL þirketi uzun yýllar

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı