CERKAMED ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERKAMED 2012-2013 ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr..."

Transkript

1 CERKAMED ÜRÜN KATALOÐU Burada Ürünleri Kullanýlmaktadýr... TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ.

2 CERKAMED Telefonla Satýþ Merkezimizi Arayarak Sipariþ Tel: +90 (212) /24 Faksla Yazýlý olarak sipariþ Faks: +90 (212) /24 mail göndererek sipariþ 7/24 Sanal Maðazamýzdan Alýþveriþ Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir ÜRÜN KATALOÐU

3 Deðerli Diþ Hekimleri, Kuruluþ yýlýmýz olan 1987 den itibaren ana hedefimiz müþteri memnuniyeti ve sürekli geliþimdir, mevcut hizmet potansiyelimizi arttýrýp, kaliteli ve ekonomik ürünlerle süsleyerek, sizleri memnun etmek ve uzun yýllar sektörde kalýcý olmak amacýndayýz. Kalitesine inandýðýmýz, spesifik ürünleri ve ürün çeþitliliði ile bize güç katacak Cerkamed firmasýnýn distribitörlüðünü firmamýz bünyesine katmýþ bulunmaktayýz, arayýpta bulamadýðýnýz özel ürünleri, Cerkamed firmasýnda bulup, beðeneceðinizi umuyoruz. Cerkamed ürünlerini tanýttýðýmýz ilk kataloðumuzu sizlere sunmaktan onur duyarýz. Saygýlarýmla Ahmet KARA Endüstri Mühendisi PAÞA DENTAL A.Þ. 1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. SAYFA ÖNSÖZ 2. SAYFA INDEX 3. SAYFA MTA+ 4. SAYFA MTA+ 5. SAYFA SYNTEX (Kanal Dolgu Patý) 6. SAYFA SYNTEX 7. SAYFA CALCIPAST (Þýrýnga Kalsiyum Hidroksit) 8. SAYFA CALCIPAST I (Þýrýnga Kalsiyum Iodoformlu) 9. SAYFA CALCIPAST FORTE (Þýrýnga Kalsiyum Hidroksit) 10. SAYFA ALUSTAT + ALUSTAT GEL + ALUSTAT FOAM (Kanama Durdurucu Ürünler) 11. SAYFA RED DETECTOR (Çürük Dedektörü) 12. SAYFA CANAL DETECTOR (Kanal Dedektörü) 13. SAYFA CHLORAXÝD %2 + CHLORAXÝD %5,25 + CÝTRÝC ASÝT (Kanal Yýkama Maddeleri) 14. SAYFA GLUCOCHEX %2 + GLUCOCHEX %2 JEL (Klorheksidin Solusyon + Jel) 15. SAYFA EUCALYPTOL (Guta Perka Çözücü) 16. SAYFA EDTA GEL (Edta Jel) 17. SAYFA BEST CORD (Retraksiyon Ýpi) 18. SAYFA BEST CORD NANO (Retraksiyon Ýpi) 19. SAYFA ZÝNCOXÝDE + EUGENOL (Çinko Oksit Toz + Öjenol) 20. SAYFA HYDROCAL + IODOFORM (Kalsiyum Hidroksit + Ýodoform) 21. SAYFA BLUE ETCH + YELLOW POR.ETCH 22. SAYFA TOTAL BLENCH + PROTECT LIGHT SEAL (Iþýnlý Kalsiyum Hikdoksit, Hassasiyet Giderici) 23. SAYFA PROTECTÝVE VÝSOR (Yüz Koruyucu Maske) 24. SAYFA ENDODONTÝC NEEDLES + ENDO ASPÝRATÖR (Endodontik Þýrýngalar) 2

5 MTA+ Ürün, tedavi sýrasýnda dolgu materyali olarak ve kök kanallarýnýn dolgusu için kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Su ile karýþtýrýldýðýnda öncelikle jel haline gelir; dakika sonra da katý bir hal alýr. MTA+ nýn özellikle kök kanalý lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonlarý, iç erime, kök apeksinin ters dolgusu, pulpa capping ve tamamlanmamýþ kök geliþimi olan diþte pulpa kesimi durumlarýnda kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Aktif Maddeler: Kalsiyum hidroksit ve silikon, demir, alüminyum, sodyum, potasyum, bizmut, magnezyum oksit, kalsiyum fosfat : 6x0,14 Gr MTA + 1 ml likit 3x0, 14 Gr MTA+1 ml likit 3

6 Aplikasyon (Kullaným) Alanlarý 1. Furkasyon perforasyonlarýnýn tamiri 2. Kök perforasyonlarýnýn tamiri 3. Kök apeksini doldurma 4. Direkt pulpa örtülemesi 5. Kök erimesinin tamiri 6. Apeksifikasyon (Geliþimini tamamlamamýþ kanal ve nekrotik pulpaya sahip genç kalýcý diþlerin kanal ucunda mineralleþmiþ bariyer formu oluþumunu harekete geçirme) MTA+ Ürününün Uygulanmasý Bir kat ölçü kabý MTA+ tozu ile bir damla saf su, ýslak kum yoðunluðu elde edilene kadar plaka üzerinde 30 saniye karýþtýrýnýz. Preparatý, amalgam taþýyýcý yoluyla veya uygun 1 el aleti ile seçilen alana koyunuz ve bastýrýnýz. (Kondanse edin) Preparatý, sadece keskin semptomlar gittiðinde kullanýn; çünkü asit ph si MTA+ nýn sertleþme sürecini bozar. Kan dahil nem ile temas, preparatýn sertleþme sürecini hýzlandýrýr Özellikler Yüksek kalsiyum iyonu konsantrasyonundan dolayý diþ dokularý üzerinde remineralizasyon Kök kanalý duvar perforasyonundan ve iç erimeden sonra dokularýn yeniden yapýlanmasýný artýrýr. Yüksek biyo-uyumluluk Küçük mikro-sýzýntý, düþük çözünürlük, iyi mekanik dayanýklýlýk Antiseptik etki

7 SYNTEX Kök kanalý dolgu materyali Syntex, Epoksi Rezin ve Zirkonyum doldurucu içeren son teknoloji ile üretilmiþ bir kanal dolgu patýdýr. Materyal, tüm kök kanalý dolgusu tekniklerinde kullanýlabilir. Termik metotlar için çok iyidir. Otomix þýrýngada oluþu, kullaným kolaylýðý saðlar. (Karýþtýrma zamanýný ortadan kaldýrýr, þýrýngadan hazýr olarak çýkar.) Aktif maddeler: Epoksi rezin, kalsiyum tungstat, zirkonyum oksit, silikon oksit : 15 gram ürün içeren karýþým þýrýngasý + uygulama uçlarý 5

8 Sýzdýrmazlýk Karþýlaþtýrmasý SYNTEX ürününün uygulanmasý Uygulamadan önce kök kanalý, hazýrlanmak, durulanmak ve kurutulmak zorundadýr. Lentulonun tepesine az miktarda SYNTEX preparatý uygulayýn; küçük mikro-motor rotasyonlarýný kullanarak Lentulo yu apekse doðru hafifçe hareket ettirin. Sonra minimal hareketlerle Lentulo yu kök kanalýndan geri çekin. Daha sonra uygun, önceden dezenfekte edilmiþ ve kurutulmuþ noktayý SYNTEX macunu ile kaplayýn. Doldurma hareketini tekrarlarken bunu kök kanalýnýn içine sokun. Opsiyonel olarak kök kanalýnýn içine bazý ek noktalar koymak veya lateral ya da dikey gütaperka yoðunlaþtýrma metodu ile doldurmak da mümkündür Özellikler Lateral çatlaklarýn ve kök kanalýnýn içindeki boþ alanlarýn kimyasal iþleme tabi tutulmuþ hava geçirmez dolgusu Tek seferde elastikiyet ve yüksek dayanýklýlýða sahip termoplastik materyal Kök kanalýný çok iyi doldurur; lateral kanallarýn ve dentine ait tübülün içini kaplar Kuvvetli antiseptik etkisi mevcuttur. 2 1 Syntex Alman Pazarý Lideri Esas Nokta Tekniði Lateral Yoðunlaþtýrma Metodu Fransýz Pazarý Lideri Amerikan Pazarý Lideri 6

9 CALCIPAST Hazýr kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Hasarlý dokularýn yeniden yapýlanmasýný ve odontoblast yoluyla düzeltici dentin oluþmasýný teþvik eder. Ýltihabý azaltýr. Pulpanýn termo-elektrik uyaranýndan korunmasýný saðlar. Kök kanalý sistemi içine sýzýntýlarýn girmesini engeller Anti-bakteriyel etkilidir. Baryum sülfat içerdiðinden dolayý, röntgende çok net görünür. CALCIPAST ürününün uygulanmasý Direkt ve indirekt pulpa kaplama ile geçici kaplama olarak: 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Eklenen aplikatör yoluyla preparatý uygulayýnýz. Geçici kök kanalý dolgusu olarak: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz 2. Kök kanalýný iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve Paper Points kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. 2,1 gram hazýr þýrýnga 12,50 7

10 CALCIPAST+1 Baryum sülfat ve iyodoform ile zenginleþtirilmiþ kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Ýltihabý azaltýr. Çok güçlü Antibakteriyel etkiye sahiptir. Hasarlý periapikal dokularýn yeniden yapýlanmasýný ve odontoblast yoluyla düzeltici dentin oluþmasýný teþvik eder. Kök kanalý sistemi içine sýzýntýlarýn girmesini engeller. Ýçerdiði Ýodoformdan dolayý çocuk diþlerinde kullanýmda avantaj saðlar. CALCIPAST + I ürününün uygulanmasý 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýn, iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutun (örneðin Canal Clean ile) 2. Kök kanalýný iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve paper points kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST + I ile doldurunuz, fazla macunu alýn, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtirin 8 2,1 gram hazýr þýrýnga 12,50

11 CALCIPAST FORTE Geçici kök kanalý dolgularý için iyodoform ve p-klorofenole sahip kalsiyum hidroksit materyali Özellikler Yüksek kalsiyum hidroksit konsantrasyonundan dolayý diþin remineralizasyonu Hasarlý periapikal dokularýn yeniden yapýlanmasýný hýzlandýrýr Kurutma ve bakteriyostatik etki Yüksek alkalin reaksiyonu ile sertleþmeyen macun CALPIPAST FORTE ürününün uygulanmasý 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Kremi) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz, iyice durulayýnýz (Chloraxid)) ve kanalý kurulayýnýz (örneðin Kanal Temizleme) 2. Kök kanalýný iyice kurulamak için Endo-aspiratör ve kaðýt uçlarý kullanýnýz. 3. Aplikatörü apeks aðzýnýn 1/3 ü derinliðine tutarak kanalý CALPIPAST FORTE ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz. 2,1 gram hazýr þýrýnga 20 9

12 ALUSTAT ALUSTAT JEL ALUSTAT FOAM Kanama durdurucu sývý ALUSTAT ýn tatbiki ve özellikleri ALUSTAT ýn, dental tedavi sýrasýnda lokal þiþliði azaltmak ve dental tedavi sýrasýnda ve sonrasýnda hafif diþ eti kanamalarýný durdurmak için kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Kanamayý durdurucu bir etkisi vardýr; iltihabý azaltýr ve damar büzücüdür. ALUSTAT ürününün uygulanmasý 1. Pamuk tamponu Alustat ile ýslatýnýz. 2. Þiþ veya yaralý diþ etini ALUSTAT ile ýslatýlmýþ ham pamuk tamponu ile hafifçe ovunuz. 3. Temiz su ile durulayýnýz. 4. Gerekirse iþlemi tekrarlayýnýz. Kanama durdurucu jel ALUSTAT Jelin tatbiki ve özellikleri ALUSTAT ýn, dental tedavi sýrasýnda lokal þiþliði azaltmak ve dental tedavi sýrasýnda ve sonrasýnda hafif diþ eti kanamalarýný durdurmak için kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Kanamayý durdurucu bir etkisi vardýr; iltihabý azaltýr ve damar büzücüdür. ALUSTAT jel ürününün uygulanmasý 1. Aplikatör yoluyla, preparatý þiþmiþ veya yaralý diþ etine uygulayýnýz saniye sonra temiz bir tampon veya su akýþý ile preparatý temizleyiniz. 3. Gerekirse iþlemi tekrarlayýnýz. Kanamayý ve diþ eti çekilmesini durdurmak için köpük Özellikler Uygun köpük formu, operasyon alanýndan akmaz Kuvvetli emiþ gücü Küçük kan damarlarýnda damar büzücü etki Kanama durdurucu ve iltihap azaltýcý Dokuda renk deðiþimine neden olmaz gram Paket 10 5 gram þýrýnga 10

13 RED DETECTOR Çürük Dedektörü RED DETECTOR ürününün uygulanmasý 1. Görünen bütün çürük lezyonlarýný giderdikten sonra sorunlu alan üzerine üründen bir damla uygulayýn, 5-10 saniye bekleyiniz. 2. Sonra yýkayýn ve sorunlu yeri kurulayýnýz. 3. Yoðun þekilde kýrmýzý boyalý noktalar, çürük dentini gösterir. Ürünü kullandýktan sonra preparatýn aþýrý akmasýný önlemek için þýrýnga pistonunu çekiniz, aplikatörü çýkartýnýz ve þýrýngayý beyaz kapak ile kapatýnýz. 2 Ml Þýrýnga 18 11

14 CANAL DETECTOR Kök Kanal Dedektörü CANAL DETECTOR ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalý deliklerinin planlandýðý yerdeki dentini kaldýrýnýz. 2. Pulpa boþluðu tabanýna 1-2 damla damlatýn, 5-10 saniye bekleyiniz. 3. Pulpa boþluðunu durulayýnýz ve kurutunuz. 4. Yoðun þekilde maviye boyanan noktalar, kök kanalý deliklerini gösterir. Kullanýmdan sonra, preparatýn aþýrý akmasýný önlemek için þýrýnganýn pistonunu geri çekiniz, aplikatörü çýkartýnýz ve þýrýngayý beyaz kapak ile kapatýnýz Ml Þýrýnga 18

15 CHLORAXÝD % 2,0 CHLORAXÝD % 5,25 CITRIC ASID % Gr Paket 6 Kök kanalý durulama sývýsý (Sodyum Hipoklorit) Özellikler Mekanik kanal geniþletme sýrasýnda ölü pulpa birikintisini kaldýrýr. Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli aðzýný açýða çýkarmak için kanalý temizler ve kirlenen katmaný giderir. Kök kanalý dolgusu yapýldýktan sonra durulanmadýðýnda ortaya çýkabilen diþ rengi deðiþimini engeller. CHLORAXÝD 2,0 % ürününün uygulanmasý CHLORAXÝD 5,25 % ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðu açýn, kök kanalý aðzýný ortaya çýkarmak için içini boþaltýnýz. 2. Önce sodyum hipoklorit ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Bolca sodyum hipoklorit ile durulayýnýz, ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz - kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýnýn içine sývýyý boþaltýnýz. 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. Kök kanalý hazýrlýðý sýrasýnda disodyum edetate içeren preparatlarýn kullanýlmasý önerilir; örneðin Endo-Solüsyon, Endo-Prep. Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiði anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düþerken durulama süresi ve hacmi, eþ zamanlý olarak mutlaka yükseltilmelidir. Kök kanalý durulama sývýsý Özellikler Kök kanalýnýn mekanik olarak temizlenmesini kuvvetlendirir. Dentinal tubuli aðýzlarýný ortaya çýkararak duvarlardan kirlenen katmaný giderir. Kanallarýn ortaya çýkartýlmasýný, temizlenmesini ve tam olarak doldurulmasýný saðlar. CITRIC ACID 40 % ürününün uygulanmasý 1. Kök kanallarýna giriniz. 2. Chloraxid ve kök kanalý hazýrlýðýný amaçlayan ürünleri (Endo-Solüsyon, Endo- Prep) kullanarak kanalý mekanik olarak tedavi ediniz. 3. Kök kanalýný Citric Acid 40 % ile yýkayýnýz; kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýna sývýyý uygulayýnýz. 4. Kök kanalýnda kalan bütün kirlerin yanýndaki yýkama solüsyonunu aspire etmek için Endo-aspiratör kullanýnýz. 200 Gr Paket 10 13

16 GLUCO-CHEX % 2 GLUCO-CHEX % 2 JEL 14 Kök kanalý durulama sývýsý (Klorheksidin Glukanat) Özellikler Pulpa iltihabý olan kök kanallarýnýn durulanmasý için önerilir. Tekrar endodontik tedavi için kesinlikle önerilir. Enterokok fekalise (NaOCL e bakteri baðýþýklýðý) karþý oldukça etkili Diþ renginin deðiþmesine neden olmaz GLUCO-CheX 2 % ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðu açýn, kök kanalý aðzýný ortaya çýkarmak için içini boþaltýnýz. 2. Önce GLUCO-CheX 2 % ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Bolca GLUCO-CheX 2 % ile durulayýnýz, ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz - kenarýnda giriþi olan iðneli þýrýnga yoluyla kök kanalýnýn içine sývýyý boþaltýnýz. 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. 200 Gr Paket 12 Kök kanalý hazýrlama jeli (Klorheksidin Glukanat Jel) Özellikler GLUCO CHEX 2% jel, kök kanalý hazýrlýðýný ve tedaviyi basitleþtirir, aracýn kanala giriþini kolaylaþtýran ve kýrýlmasýný önleyen yaðlar içerir. Özellikle þunlar için önerilir: Enterokok Fekalis veya Candida Albicansýn neden olduðu bir enfeksiyonun varlýðýndan þüpheleniliyorsa endodontik tedavi Periapikal dokulardaki sürekli iltihabýn tedavisi GLUCO-CHeX 2% jel ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 2. Aplikatörlü þýrýnga yoluyla veya doðrudan kanal aleti üzerinde preparatý kök kanalý içine sokunuz. 3. Kök kananlýný mekanik olarak hazýrlayýnýz. 4. Sonra uygun durulama maddeleri ile örneðin GLUCO CHEX 2%, damýtýlmýþ su, Isopropyl Alkol, Canal Clean ile kök kanalýný iyice durulayýnýz (sodyum hipoklorit ile durulamayýnýz). 5. Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriðini ve sývýyý aspire ediniz. 5 Gr Þýrýnga 12

17 EUCALYPTOL Gutaperka Çözücü Özellikler Ökaliptol ile gütaperkayý çözdürmek amaçlanmaktadýr. Ökaliptus özütünden elde edilmiþtir. Özel, hoþ sineol kokusu ve baharatlý, ferahlatýcý tada sahip renksiz veya sarý sývý. Ökaliptus yaðý, kuvvetli bir anti-bakteriyel etkiye sahiptir ve Viribio, Stafilokok et Streptokoka ve tabiî ki antibiyotiklere baðýþýklýk kazanmýþ bakterilere karþý çok etkilidir. Diðer gütaperka çözücüler yerine Ökaliptol kullanýlmasý, yan etki riskini azaltabilir. EUCALYPTOL ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýna 2-3 damla sývý damlatýnýz. 2. Gütaperkayý kaldýrýnýz. 3. Eðer gütaperka hala kuru veya kýrýlgan ise, preparatý baþka dozda kullanýnýz. 4. Gerektiði sürece bu iþlemi tekrar ediniz. 10 Ml Paket 15 15

18 ENDO-PREP JEL Kanal kayganlaþtýrýcý jel ENDO-PREP jel ürününün uygulanmasý 1. Pulpa boþluðunu açýn, kök kanallarýna giriþi hazýrlamak için odacýðýn içini boþaltýnýz. 2. Önce sodyum hipoklorit ile durulayýnýz. 3. Kök kanalýndan iltihaplý pulpayý çýkartýnýz. 4. Kök kanalýna ENDO-Prep jeli giriniz. 5. Sodyum hipoklorit ile durularken ayný zamanda kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz. 3 Gr Þýrýnga 5 Özellikler Aracýn kök kanalýna giriþini kolaylaþtýran ve kök kanalý içinde sýkýþma veya kýrýlma tehlikesini en aza indiren sürfaktanlar içerir. Ürünün içindeki Disodyum Edetate (EDTA) kalsiyum ve magnezyum iyonlarýný durulayarak dentinin yüzey katmanýný yumuþatýr, kaldýrmayý ve kök kanalýný düzeltmeyi kolaylaþtýrýr. Mükemmel kremsi yoðunluk, uygulama kolaylýðý ve ürünün doðrudan araç üzerine yerleþtirilmesini saðlar. Luer-lock (luer-lock) þýrýngalarla güvenli uygulama saðlar þýrýngalar, þýrýnga üzerine vidalanarak iðne ile baðlantý saðlayan luer-lock teline sahiptir. Luer-lock sistemi, ürünün uygulama sýrasýnda kazara dökülmesine karþý en iyi koruma sistemidir. 9 Gr Þýrýnga 12 16

19 BEST-CORD Retraksiyon Ýpi Kimyasal madde emdirilmemiþ, % 100 pamuktan üretilmiþ, örgülü diþeti retraksiyon ipidir. Kan durdurucu ve damar daraltýcý olarak kullanýlýr. Hýzlý ve basit bir kullanýmý vardýr. (Cetveli ve kapakta makasý mevcuttur.) 254 cm dir muadillerine göre daha uzundur. Diþ eti hasarlarýnýn önlenmesinin yaný sýra özellikle ölçü alma sýrasýnda çalýþýlan bölgenin ulaþýlabilirliðini arttýrmak için kullanýlýr. Alustat ile emdirilerek kullanýlabilir. 6 Kalýnlýða sahiptir Cm Paket 25 17

20 BEST-CORD NANO Emdirilmiþ Retraksiyon Ýpi Alüminyum klorit emdirilmiþ kullanýma hazýr retraksiyon ipidir. Renklenmeye sebep olmaz. Nano teknoloji ile üretilmiþtir. Diþ eti hasarlarýnýn önlenmesinin yaný sýra özellikle ölçü alma sýrasýnda çalýþýlan bölgenin ulaþýlabilirliðini arttýrmak için kullanýlýr. Alustat ile emdirilerek kullanýlabilir. 4 Kalýnlýða sahiptir Cm Paket 30

21 ZINC OXIDE EUGENOL 50 gr Paket 8 Çinko Oksit Toz ZINC OXIDE ürünü + Öjenol ün uygulanmasý Uygun miktarda Zinc Oxide tozu ile Öjenolü metal spatula yardýmýyla cam plakanýn buzlu tarafýnda karýþtýrýn. Yoðunluk ve sertliði, karýþým için kullanýlan toz ve sývý miktarýna baðlýdýr. DÝKKAT! ZINC OXIDE FAST: öjenol ile karýþtýrma süresi saniye, yapýþma süresi 1-7 dakika 1. Geçici dolgu karýþýmýnda cam konteynýr veya spatula üzerine yapýþmaz. 2. Derin çatlaklara uygulamak için macunun ilk dozu, kremsi bir yoðunlukta olmalý, sonraki katman ise daha sert olmalýdýr. 3. Kök kanallarýný yapýþtýrmak ve doldurmak için karýþým kremsi olmalýdýr. 4. Cerrahi bir yapýþtýrýcý macun olduðu için elle iþlemeye izin verecek yoðunlukta olmalýdýr. Materyal, boþluk kurutulduktan sonra kullanýlmalýdýr. Zinc Oxide + EUGENOL ürününün uygulanmasý Geçici kök kanalý dolgusunda: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk materyallerini (Endo- Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz (örneðin Canal Clean). 2. Lentulo yoluyla kanalý kremsi macun ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz, yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. 20 Ml Paket 8 Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. 19

22 HYDROCAL IODOFORM gr Paket 5 Kalsiyum Hidroksit Toz HYDROCAL ürününün uygulanmasý Kalsiyum hidroksit ile seçilen sývýyý (saf su) kremsi bir yoðunluk elde edene kadar cam plaka üzerinde karýþtýrýnýz. Direkt ve indirekt pulpa capping için kullanýlan geçici dolgu olarak: 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Preparatý boþluðun tabanýna uygulayýnýz ve boþluðu geçici veya kalýcý dolgu ile doldurunuz. Geçici kök kanalý dolgusu olarak: 1. Kemo-mekanik hazýrlýk ürünlerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep) kullanarak kanalý mekanik olarak hazýrlayýnýz; iyice durulayýnýz (Chloraxid) ve kanalý kurutunuz (örneðin Canal Clean). 2. Kök kanalýný kurutmak için Endo-aspiratör ve kaðýt uçlarý kullanýnýz. 3. Lentulo yoluyla kanalý HYDROCAL ile doldurunuz, fazla macunu alýnýz, boþluðu sýkýca kapatýnýz (örneðin Total Blend ile), yaklaþýk 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu deðiþtiriniz. Saf Ýyodoform IODOFORM ürününün uygulanmasý 1. Kök kanalýný hazýrlayýnýz. Kök kanalýný doldurmak için iyodoformu seçilen materyal ile karýþtýrýnýz. 2. Lentulo iðnesi yoluyla materyali kanalýn içine doldurunuz, boþluðu kapatýnýz, 1 hafta ila 30 gün o þekilde býrakýnýz, bu süreden sonra geçici dolguyu kalsiyum hidroksit materyali (Calcipast) ile deðiþtiriniz. Ýyodoformlu dolguyu kaldýrmak için tercihen izopropil alkol kullanýnýz. 30 gr Paket 30

23 BLUE ETCH YELLOW PORCELAÝN ETCH Dentin ve mineyi aþýndýrmak için dental aþýndýrma jeli Aktif madde: % 36 fosforik asit BLUE ETCH ürününün uygulanmasý 1. Boþluðu hazýrlayýnýz. 2. Kuru enamel ve dentin yüzeyi üzerine aþýndýrma jelinden ince bir tabaka uygulayýn, 60 saniyeden fazla bölgede tutmayýnýz. 3. Kuvvetli hava akýmý ve su ile durulayýnýz, aþýrý kurutmayýnýz. PORSELEN AÞINDIRICI KÝTÝ porselen Asiti + silaný YELLOW PORCELAIN ETCH ürününün uygulanmasý 1. Operasyon alanýný izolasyon lastiði ile izole edin, hazýrlanan ve kurutulan yüzey üzerine aþýndýrýcý preparattan az bir miktar uygulayýnýz. Kullanýmdan sonra þýrýngayý, güvenlik týpasý ila kapatýnýz. 2. Aþýndýrýcý maddeyi, 60 saniye uygulanan bölge üzerinde tutunýz. 3. Uygulanan noktayý yýkayýnýz ve iyice kurulayýnýz. 4. Önceden aþýndýrýlmýþ porselen yüzeyini silan ile ovunuz. Yýkamayýnýz! Hava akýmý ile kurutunuz. Porselen yüzey, yapýþtýrma sisteminin uygulanmasý için hazýr. 50 Ml Jumbo Þýrýnga 30 Porselen Asiti + Silan 40 21

24 PROTECT LIGHT SEAL TOTAL BLEND Hassasiyet Giderici Dentin yüzeyinde oluþan hassasiyeti gidermede kullanýlan flor salýnýmý yapabilen bir laktýr. PROTECT LIGHT SEAL ürününün uygulanmasý Tedavi sonrasý aðrý azaltma 1. Sorunlu bölgeyi tedavi ediniz. 2. BLUE ETCH ile aþýndýrýnýz. 3. Hazýrlanan yüzeyi yýkayýn, dikkatle kurulayýnýz, dentinde su kaybý (dehidrasyon) olmamasýna özen gösteriniz. 4. PROTECT LIGHT SEAL den bir katman uygulayýnýz (sadece dentin üzerine), en fazla 30 saniye bekleyiniz ve kurutunuz. Tedavi edilen sorunlu bölge üzerine üreticinin önerdiði yapýþtýrýcý ve dolguyu uygulayýnýz. Geçici dolgular için kalsiyum hidroksit bazlý ýþýkla sertleþen materyal TOTAL BLEND ürününün uygulanmasý Kompozit için bir alt yapý olarak: 1. Sorunlu yeri yýkayýnýz ve kurutunuz. 2. Preparat tonunu seçin (dentine veya beyaz), boþluðun tabanýna ince bir katman þeklinde uygulayýnýz saniye ýþýk uygulayýnýz. Özellikler Kök kananlýnda endodontik kaplamayý korur Diþ boþluðunda cansýzlaþtýrýcý ürünü tutar ve zararlý etkisinden mukozayý korur Diþ tacýný yeniden düzenleme anýna kadar kök kanalýn son dolgusunu korur Kompozitler için alta yapý 22

25 PROTECTIVE VISOR Koruyucu Maske 5 li Yedek + Gözlük 15 23

26 ENDO-ASPIRATOR Kök kanalýndan sývýlarý aspire ederek gidermek için Endo-Aspiratör Kök kanalýn drenajýný kolaylaþtýrýr Çalýþma süresini kýsaltýr (neredeyse 10 kat) Kaðýt uçlarýnýn tüketimini azaltýr (%80 kadar) Küçük çaplý yumuþak aplikatör, kök kanalýna iyi þekilde nüfuz edilmesini ve kanalýn tam olarak kurutulmasýný saðlar Kullaným talimatý Endo-aspiratör, emme cihazýna (tükürük ejektörü, aspiratör) baðlanýr. Daha sonra emme cihazýný açýn ve aplikatörü doðrudan kök kanalýna tutun. Kök kanalýna yýkama solüsyonunun her uygulanýþýndan sonra iþlem tekrarlanmalýdýr. Endo-aspiratör, tek kullanýmlýktýr. Atýk ürünler, geri dönüþüme gönderilmelidir. 24 Set 25

27 CERKAMED Telefonla Satýþ Merkezimizi Arayarak Sipariþ Tel: +90 (212) /24 Faksla Yazýlý olarak sipariþ Faks: +90 (212) /24 mail göndererek sipariþ 7/24 Sanal Maðazamýzdan Alýþveriþ Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir ÜRÜN KATALOÐU

28 CERKAMED TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Millet Cad. Karagül Ýþ Mrk. No: Fýndýkzade-ÝSTANBUL - TÜRKÝYE Tel: +90 (212) Pbx Faks: +90 (212) Web: Yetkili Satýcý

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KONTAK 1 EVRENSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ 2 PAS ÖNLEYİCİ 3 HIZLI 4 DONDURUCU 5 SİLAH YAĞI 6 SİLİKON KAYGANLAŞTIRICI 7 ETİKET ÇIKARICI 8 YAPIŞTIRICI

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /0/06 00:00:00 Teklif No 069 /0/06 4:00 ETILEN DIAMIN TETRA ASETIK ASIT SOLUSYONU(EDTA) GECICI DOLGU MADDESI GUTTA-PERKA NO 4 GUTTA-PERKA NO 40 H TIPI KANAL EL EGESI (8) MM 6 H TIPI KANAL EL EGESI (0)

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş.

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. YEATZ Buz Önleyici ve Buz Çözücü Solüsyon ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. Altek Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. 1 Buz Önleyici /Çözücü Solüsyon %100 Yerli Türkçe Akıllı Lojistik

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı