YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel İşletme 40 2 İktisada Giriş 40 6 Yönetim Organizasyon Temizlik Hizmetleri Hijyen ve Sanitasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 M e Üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir? ) Teknik etkenlik ) Kârlılık C) Ekonomik etkenlik D) Verimlilik E) Ekonomiklik 7. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırılması ve ayrıntılarının belirlenmesi yatırım karar sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Yatırım düşüncesi ) Yapılabilirlik araştırmaları C) Değerlendirme ve yatırımkararı D) Kesin proje E) Projenin uygulanması aşka bir malın üretilmesi için gerekli olan mallara ne ad verilir? ) Üretim malları ) Dayanıklı mallar C) itmiş mallar D) Tüketimmalları E) Dayanıksız mallar Üretimde yararlanılan para ve parasal değeri olan her tür donanıma ne adverilir? ) Girişimci ) Emek C) Doğal kaynaklar D) Sermaye E) Teknoloji Kuruluşların önceden belirledikleri çevreye yönelik politika ve hedeflere uygun bir çevre yönetim sistemi kurmalarını, bu sistemi geliştirmelerini ve sürekliliğini sağlamalarını öngören ISO standardı aşağıdakilerden ) ISO 9000 ) ISO 9001 C) ISO 9002 D) ISO 9004 E) ISO şağıdakilerden hangisi işletmelerin büyümesinde üretime ilişkin nedenler kapsamında değerlendirilir? 4. Ýþletmeye mal ve hizmet saðlayan kuruluþlara ne ad verilir? ) Tedarikçiler ) Sermaye ortaklýklarý C) Kamu D) Müþteriler E) Þahýs ortaklýklarý ) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlamak ) Fonların kullanılmasında etkinliği sağlamak C) üyüme ile kârı artırma imkânı yakalamak D) Rekabette finansal üstünlük sağlamak E) Girdilerde büyük miktarda alışlar ile maliyet tasarrufu sağlamak 5. İşletmelerin kültürel, sportif ve eğitsel çalışmalara katkıda bulunması hangi amaçlar çerçevesinde ele alanır? ) Çevresel amaçlar ) Çalışanlara uygun ücret verme C) Toplumsal sorumluluk D) Tüketicilere nitelikli mal sunma E) Uzun dönemli büyüme 10. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir? ) İleriye doğru dikey büyüme ) Yatay büyüme C) Geriye doğru dikey büyüme D) Çapraz büyüme E) Fonksiyonel büyüme 6. İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü ) Ulusal köken ) İşletmeler arası anlaşmalar C) Üretim araçlarının mülkiyeti D) Hukuksal yapı E) Üretilen mal ve hizmet çeşidi şağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik sorumluluğu kapsamında değerlendirilir? ) Çevreyi korumak ) Var olan yasalara uymak C) Mal ve hizmetleriuygun fiyatla üretmek D) Yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek E) İnsan gücünün niteliğinigeliştirmek

3 2010 M e şağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarını motive etmede dikkate alması gereken ilkeler kapsamında değerlendirilmez? ) Tüm çalışanların sağlık ve değerlerini koruyacak çalışma koşullarını sağlamak ) Çalışanlara eşit davranmak C) Otoriter yönetime önemvermek D) Çalışanların istek ve yakınmalarını dinlemek E) Sakat ve yetersiz kişilerin işletmede yararlı olabileceklerialanları artırmak Yönetimi, üretim faktörlerine göre tanımlayan bilim dalı ) Siyaset ) İktisat C) Hukuk D) Yönetim E) Sosyoloji İşletmelerde bağımsız insan kaynakları bölümü oluşturulmasındaki temel amaç ) Pazarpayını artırmak ) Personel disiplininisağlamak C) Uzmanlaşma sağlamak D) Organizasyon şeması oluşturmak E) Motivasyonu artırmak İşletmelerin ileri teknoloji kullanımı işgücü ihtiyacını azaltırken aşağıdaki unsurlardan hangisinin artmasına neden olur? ) İş kazaları ) İşçi-işveren anlaşmazlıkları C) Devamsızlık oranı D) Hatalı ürün oranı E) Nitelikli işgücü gereksinimi Yöneticinin, yönetim işlevlerini sürdürürken değişik amaçlı rolleri arasında denge kurma varsayımına dayanan yaklaşım ) Yönetim rolleri ) Sosyo-teknik C) Durumsallık yaklaşımı D) Sistemteorisi E) eşeri görüş şağıdaki gereksinmelerden hangisi bireyin ait olma, bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgilidir? ) Kendini gerçekleştirme gereksinimi ) Güvenlik gereksinimi C) Saygınlık gereksinimi D) Sosyal gereksinmeler E) Temel fizyolojik gereksinmeler elli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir? ) İş oranı ) Personel oranı C) Devamsızlık oranı D) Yedek personeloranı E) Personel dönüşümoranı şağıdakilerden hangisi iş analizi bilgilerinin kullanım alanlarından biri değildir? ) Üretimde kullanılacak hammaddenin belirlenmesinde ) İnsan kaynakları planlamasında C) İşe yerleştirme, yükseltme ve atamalarda D) dil bir ücret sisteminin oluşturulmasında E) Personel değerleme ölçütlerinin saptanmasında 16. şağıdakilerden hangisi planlama süreci içinde yer almaz? ) Gerçekleşen sonuçların ölçülmesi ) Planların eyleme geçirilmesi C) Örgütsel amaçların belirlenmesi D) Koşulların irdelenmesi E) lternatiflerin geliştirilmesi Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir? ) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar ) Değişim fonksiyonları C) Fiyatlandırma fonksiyonları D) Fiziksel fonksiyonlar E) Satış artırıcı fonksiyonlar

4 2010 M e Satın alma karar sürecinin ilk aşaması ) lternatiflerin değerlendirilmesi ) Satın alma kararının verilmesi C) Gereksinmenin ortaya çıkması D) Satın alma kararının tekrarlanması E) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması 28. Seri üretim ya da dizi üretim hangi üretim sistemini ifade eder? ) Parti üretimi ) kış tipi üretim C) Tek proje sistemi D) Stoksuz üretim E) Kitle üretimi 23. şağıdakilerden hangisi işletmelerin yeni ürün geliştirme nedenlerinden biri değildir? ) Rakip ürünlerin yaşamsürelerini kısaltmak ) İşletmenin ürün fiyatlarını istikrarlı kılmak C) İşletmenin ürün dizisindeki boşluğu doldurmak D) tıl üretimkapasitesini kullanmak E) üyümek için yeni kaynaklar bulmak 29. Hizmet ve perakendecilik iş yerlerinin seçiminde en önemli etken aşağıdakilerden ) Kamu hizmetlerine yakınlık ) Hammaddeye yakınlık C) Tedarikçilere yakınlık D) Uzman işgücüne yakınlık E) Müşteriye yakınlık şağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir? ) Olgunluk dönemi ) Gelişme dönemi C) Giriş dönemi D) Piyasadan çekilme dönemi E) Gerileme dönemi Mal benimseme sürecinin ilk aşaması ) Haberdar olma ) İlgiduyma C) Deneme D) Değerleme E) enimseme şağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden birideğildir? ) Tanıtım ) Reklam C) Kişisel satış D) Dağıtım E) Halkla ilişkiler Kağıt fabrikaları aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisine örnektir? ) kıcı üretim sistemi ) Yığın üretim sistemi C) Proje üretimsistemi D) Sipariş üretimsistemi E) Sürekli üretimsistemi irbirine benzer etkinliklerin veya eylemlerin, belirli bölümlerde veya işlem merkezlerinde bir araya getirildiği yerleşim türü ) Süreç tabanlı yerleşim ) Ürün tabanlı yerleşim C) Sabit tabanlı yerleşim D) Hücre yerleşimi E) Karma tabanlı yerleşim Sanal gerçeklik aşağıdakilerden hangisine örnektir? ) Elektronik veri değişimi ) Karar destek sistemleri C) Yapay zekalar D) Doğrusal programlama E) Kurumsal kaynak planlama ir işletmenin finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları, tedarik zinciri, müşteri hizmetleri gibi tüm işlevlerinden gelen bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketine ne ad verilir? ) Veri tabanı ) Disk optimizasyon yazılımı C) Kurumsal kaynak planlaması D) Müşterek ürün ticareti E) Tedarik zinciri yönetimi

5 2010 M e İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren finansal tabloya ne ad verilir? ) Gelir tablosu ) Mizan C) Nakit akım tablosu D) Hesap planı E) ilanço 38. Finansal varlığın getirisindeki ölçülebilir belirsizliğe ne ad verilir? ) Getiri ) Risk C) Vade D) Paraya çevrilebilirlik E) Geri dönülebilirlik Finansal işlemlerin bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavram ) Varlık ) Hesap C) Mizan D) Kaynak E) Tablo Finansal yönetim açısından finansal kararlarda birincil amaç aşağıdakilerden ) Kârlılığı artırmak için kısa süreli fonlara ağırlık verilmesi ) İşletmenin piyasa değerinin ya da ortakların servetinin maksimumyapılması C) Çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilerek güdülenmesi D) Üst yönetimin stratejik planlama ve kontrol için gereksinim duyduğu bilgilerin sağlanması E) Mevcut sürecin üretim verimliliğini artırması ir işletmenin, mallarının kendi ismiyle, yabancı bir ülkede üretilip satılması konusunda yasal izin vermesine ne ad verilir? ) Joint venture ) İthalat C) Lisans anlaşması D) İhracat E) Leasing İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin başlangıcında karşılaşabilecekleri sorunları en düşük düzeyde tutabilmesi için yapılması gereken işlem ) Üst düzey teknoloji kullanmak ) Kendi ülke koşullarına benzer özellikleri olan ülkelere yönelmek C) Personel dönüşüm oranını yüksek tutup, kalifiye personel çalıştırmak D) Motivasyona önem vererek çalışanlar arasında rekabet ortamı oluşturmak E) Ürün yaşam eğrisinde ürünü sürekli olarak olgunluk döneminde tutmak 36. şağıdakilerden hangisi finansal karar alanları arasında yer almaz? ) Çalışma sermayesi yönetimi ) Fon kaynakları ve maliyeti C) Dividant politikası D) Sabit varlıklara yatırımanalizi E) Üretim sistemlerinin planlanması 37. ir finansal varlığın ihraç edildiği tarih ile son ödemenin yapılacağı tarih ya da yatırımcının o finansal varlığı paraya dönüştürmeyi düşündüğü tarih arasında kalan süreye ne ad verilir? ) ölünebilirlik ) Paraya çevrilebilirlik C) Geri dönülebilirlik D) Vade E) Getiri 5

6 Ücret (TL) 2010 M e İktisadın tanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İktisat, tercih bilimidir. ) İktisat, bireylerin doğadaki sayısız kaynakları niçin kullandıklarını inceleyen bir bilimdir. C) İktisat, kıtlık bilimidir. D) İktisat, ulusal ve uluslararası bazda ticaretin incelenmesidir. E) İktisat, para, bankacılık, sermaye ve servetin incelenmesidir. ÝKTÝSD GÝRÝÞ 5. ir malın fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatını yükseltmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azaltılmasına ne ad verilir? ) Piyasa dengesi ) Gelir etkisi C) Talep kanunu D) İkame etkisi E) Kıtlık 2. şağıdakilerden hangisi toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini incelemektedir? ) Pozitif iktisat ) Normatif iktisat C) Sayısal iktisat D) Makro iktisat E) Mikro iktisat 6. Eskişehirspor futbol takımının sezonluk bilet fiyatlarının %30 oranında artırılması halinde, acaba Eskişehirspor'un taraftarları ne kadar az sezonluk bilet satın alacaklardır? Örnekteki gibi bir soru aşağıdakilerden hangisi ile cevaplanabilir? ) irimesnek talep ile ) Eğim ve esneklik arasındaki fark ile C) Talebin fiyat esnekliği ile D) Orta nokta formülüyle E) Yay esnekliği ile 3. rtan fırsat maliyeti nedeniyle üretim imkanları eğrisi nasıl çizilmelidir? 4. ) Orjine göre içbükey çizilmelidir. ) Orjine göre dışbükey çizilmelidir. C) Yatay eksene paralel çizilmelidir. D) Dikey eksene paralel çizilmelidir. E) Orjini kesen 45 o lik doğru şeklinde çizilmelidir. I. Neler üretilecek II. Nasıl üretilecek III. Nasıl paylaşılacak D L X E 1 Emek Miktarı S L sgari Ücret Düzeyi Yukarıdakilerden hangileri tüm ekonomilerin yanıt aradığı temel sorulardır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 6 Emek piyasasında X ile gösterilen artık aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? ) Ücret düzeyi ) Tavan fiyat C) Kıtlık D) İhtiyaçlar E) İşsizlik

7 2010 M e Satın lınmak İstenen irim Fiyatı (TL) Miktar(Yüzdet) ,5 Elinde bir miktar tasarrufu olan li bey, X şirketinin hisse senetlerini alarak tasarrufunu değerlendirmek istemektedir. Yukarıda X şirketine ait hisse senedinin alabileceği çeşitli fiyat düzeylerine göre li bey in satın almak istediği miktardaki değişiklikler verilmiştir. li bey in talebini etkileyebilecek tüm faktörler sabittir. u varsayım altında li bey e ait bireysel talep eğrisi nasıl olmalıdır? ) ) Fiyat (TL) , , Miktar (Yüz adet) Miktar (Yüz adet) Fiyat (TL) C) D) Miktar (Yüz adet) , Fiyat (TL) Miktar (Yüz adet) ,5 Fiyat (TL) ir ailenin yıllık geliri 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseldiğinde yıllık yağ tüketimi 20 kg'dan 40 kg'a çıkmıştır. una göre gelir esnekliği değeri ) 2 ) 4 C) 5 D) 7 E) 9 İthal mallara sınırlama getirilmesinin nedeni ) Yasaldüzenlemelere uymak ) Ulusal endüstrileri korumak C) İthal malı alımına engel olmak D) Ödemeler dengesindeki açıklara açıklama getirmek E) Yurtiçi üreticileri teşvik etmek elirli bir dönemde kullanılan alternatif girdi bileşimlerinin olası maksimum çıktı ile ilişkilendirilmesine ne ad verilir? ) Çıktı ) Üretim C) Girdi D) İmalat E) Üretim fonksiyonu E) Fiyat (TL) , Miktar (Yüz adet) 12. Ortalama fiziki ürün aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır? (TPP: Toplam fiziki ürün, L: Emek) ) TPP PPL = L ) PPL = TPPxL C) PPL = TPP L D) PPL = TPP+ L E) TPP PPL = L 7

8 2010 M e "Piyasada faaliyet gösteren her firma, toplam üretimin ancak çok az bir kısmını üretir. ynı şekilde her alıcı da, piyasa üretiminin çok az bir kısmını satın alır. Dolayısıyla, ne alıcılardan ne de satıcılardan biri fiyatı etkileyebilir." Yukarıdaki ifade tam rekabet piyasasının hangi varsayımını açıklamaktadır? ) Firmalar kolaylıkla piyasaya girer. ) lıcı ve satıcılar tambilgiye sahiptirler. C) Firmalar kolaylıkla piyasadan çıkar. D) Piyasada çoksayıda alıcı ve satıcı vardır. E) Her firma homojen bir ürün üretir ve satar. 17. Faktör talep esnekliğini etkileyen marjinal ürün geliri (MRP) yavaşça azalırsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? ) Faktör fiyatları çok fazla yükselir. ) Faktör talep esnekliği inelastik hale gelir. C) Faktör talep esnekliği değişmez. D) Faktör talep esnekliği oldukça yüksek olur. E) Faktör talep esnekliği azalır. 14. Toplam gelir aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplanır? (q: Satılan miktar, P: Satış fiyatı) ) TR=P x q P ) TR = q C) TR=P-q D) TR=P+q P+ q E) TR = q 18. I. Ürün fiyatlarına II. Diğer kaynak fiyatlarına III. Üretim teknolojisine IV. İşçilerin verimliliklerine V. Parasal ücrete İşgücü talep eğrisi yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) I, II, III ve IV D) II, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 15. şağıdakilerden hangisi doğal tekellere verilebilecek örnekler arasında yer almaz? 16. ) Elektrik hizmetleri ) Doğalgaz hizmetleri C) Çevre temizlik hizmetleri D) Telefon hizmetleri E) Su hizmetleri Tekel piyasasında, ortalama ve marjinal gelir ile talep esnekliği ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kısa dönem dengesi marjinal gelirin, marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde gerçekleşir. ) Tekelci firma hiçbir zaman talep eğrisinin inelastik kısmında mal satma girişiminde bulunmaz. C) Negatif marjinal gelirler nedeniyle, firma üretimini veya satışlarını azaltarak toplam gelirini artırabilir. D) Talep esnekliğinin değeri 1'e eşit olduğunda, marjinal gelirin değeri sıfırdır. E) Marjinal gelirin sıfır olduğu noktada, marjinal gelir eğrisi her zaman miktar eksenini keser I. Marjinal sosyal maliyet, marjinal sosyal faydaya eşittir. II. u tip bir vergiyle dışsal maliyetleri meydana getirenler için maliyetler artarken diğer yandan üçüncü kişilerin zararında azalma meydana gelir. III. u vergiden elde edilen gelir, üçüncü kişilerin vergi yükünü azaltır ve kamu hizmetlerinde kullanılırsa, dışsal maliyete sebep olanlardan üçüncü kişilere gelir transferi yapılmış olur. X fabrikasının negatif dışsallığını içselleştirmek için üreticiye düzenleyici bir vergi yüklenmesi beraberinde yukarıdaki sonuçlardan hangilerini getirir? ) Yalnız II ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III

9 2010 M e Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir? ) Pozitif dışsallık ) Marjinal sosyal maliyet C) Negatif dışsallık D) Dışsallıkların içselleştirilmesi E) Marjinal sosyal fayda 24. Satın alınan bir X malı için ödenen fiyatın içersine %18 oranında KDV de dahil edilmekte ve bu tutar vergi olarak devlete aktarılmaktadır. Uygulamada bu tür vergilere ne ad verilmektedir? ) Dolaylı vergiler ) Dolaysız vergiler C) Yeniden değerleme vergisi D) Fayda vergilemesi E) Değerlenme vergisi 21. Çok büyük bir ekonomik daralmanın ve yüksek işsizliğin yaşandığı üyük unalım Dönemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) 1917'de başlayan ve 1920'de sona eren dönem ) 1920'de başlayan ve 1923'de sona eren dönem C) 1924'de başlayan ve 1930'da sona eren dönem D) 1929'da başlayan ve 1930'lar boyunca devameden dönem E) 1940'da başlayan ve 1940'lar boyunca devameden dönem 25. I. Mal ve hizmetlerin tüketimi için harcamak II. Tasarruf yapmak III. Vergilerini ödemek Hanehalkları elde ettikleri geliri yukarıdakilerden hangileri için kullanmaktadırlar? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 22. Ekonomide daha az mal veya hizmetin üretildiği, toplam üretimin azaldığı bu bağlamda üretim kısıldığı için işsizliğin arttığı, dolayısıyla ortalama yaşam standardının düştüğü döneme ne ad verilir? ) Dezenflasyonist ortam ) Hiperenflasyon C) Resesyon D) Stagflasyon E) Enflasyonist ortam 26. Diğer koşullar sabitken nüfus büyüklüğündeki artışın otonom tüketim miktarını artırması durumunda, tüketim fonksiyonu ne yöne doğruhareketeder? ) Önce aşağıya kayar sonra sabit kalır. ) Yukarıya kayar. C) Değişmez. D) şağıya kayar. E) Önce sabit kalır sonra aşağıya kayar. 23. I. Üretim kesimlerinin yarattığı mal ve hizmetlerin toplamı alınarak II. Gelir oluşumu yönünden III. Harcamalar yönünden GSMH yukarıdakilerden hangileriyle hesaplanabilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III Tasarruflar (S), Vergiler (T) ve ithalat (IM) toplamının, denge şartı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda birlikte verilenlerden hangilerinin toplamına eşit olması gereklidir? ) Yatırımlar (I), İhracat (EX) ) Kamu harcamaları (G), İhracat (EX) C) İhracat (EX), Yatırımlar (I) D) Kamu harcamaları (G), Yatırımlar (I), Planlanmış toplamharcamalar (E) E) Yatırımlar (I), Kamu harcamaları (G), İhracat (EX)

10 2010 M e I. Gelir vergisi oranına II. Hanehalklarından elde ettiği gelirin büyüklüğüne III. Gelir vergisi ödeyenlerin sayısına Gelir vergisinden devletin elde edeceği hasılat yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 31. Vadesiz mevduatlardaki değişim miktarını ΔD, bankacılık sisteminin rezervlerinde meydana gelen değişme miktarını ΔR ve zorunlu rezerv oranını r ile gösterirsek, yaratılabilecek kaydi para miktarını aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplayabiliriz? ) ΔD = r x ΔR 1 ) D = x R r C) ΔD= (1-r) x ΔR D) ΔD = (1+r) x ΔR E) ΔD = ΔR r 29. Daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır? ) Devlete ait harcamaların yapılmasına, gelirlerin toplanmasına ve bunlar arasında dengenin sağlanmasına yönelik politikadır. ) Ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik biçimde otomatik olarak değişen politikadır. C) Kamu harcamalarını azaltarak ve/veya vergileri artırarak toplam harcamaları azaltmaya yönelik olarak izlenen politikadır. D) Kamu harcamalarını artırarak ve/veya vergi indirimleri sağlayarak toplam harcamaları artırmaya yönelik politikadır. E) Ekonominin içinde bulunduğu duruma göre maliye politikasının bütçe açığı ya da fazlası sağlayacak şekilde yürütüldüğü politikadır Para miktarı ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi dolaylı kanal aracılığı ile inceleyen Keynesyen görüş, nominal gelirin sabit olduğu bir ortamda, para talebini (M d ) aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonu olarak kabul eder? ) Faiz oranı ) Nominal gelir C) Fiyatlar D) Para arzı E) Gelir düzeyi Faiz oranı (yüzde) M s e Para miktarı (TL) 30. şağıdaki para stoku tanımlarından hangisinde paranın değişim aracı olma fonksiyonu ön plana çıkarılır? ) M3 ) M3 C) M2Y D) M2 E) M1 10 Grafiğe göre para piyasasındaki denge e noktasında oluşmaktadır. Faiz oranı %9'un üzerine çıktığında taralı bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Talep fazlası ) Yeni denge bölgesi C) rz fazlası D) Tasarruf fazlası E) Gelir kaybı

11 2010 M e Mal ve hizmet üretiminin gerçekleştiği reel sektörde denge şartı olarak aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gereklidir? (Y= Toplam üretim, C= Tüketim, I= Yatırım, G=Kamu harcamaları, E=Planlanmış toplam harcamalar, X= Net ihracat) ) Y=E ) C=G C) E=X D) G=Y E) I=Y ir ekonomide reel üretim değeri 300 bin, fiyat indeksi 2,5 ve para miktarı 75 bin lira ise, paranın dolaşım hızı(v) değeri ) 4 ) 6 C) 8 D) 10 E) 12 ir ekonominin doğal felaketler veya savaş nedeniyle kayba uğraması durumunda kısa dönemde toplam arz eğrisi (S) ne yönde hareket edecektir? 38. İhracata dönük sektörler açısından dış ticaretin üreticilere ve işçilere sağladığı en önemli avantaj ) Rekabet üstünlüğü ) Korumaya dönük önlemlerin alınması C) rtan döviz girişi D) Pazarsağlaması E) Fiyat artışları 39. Türkiye'de 2006 yılı reel GSMH değerinin, 2000 fiyatları ile yaklaşık 210 milyon TL, 2005 yılı reel GSMH'sının ise yaklaşık 198 milyon TL olduğu varsayımı altında Türkiye ekonomisi 2006 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde kaç büyümüştür? 40. ) 0,01 ) 0,03 C) 0,05 D) 0,06 E) 0,08 şağıdakilerden hangisi bir ekonominin uzun dönemdeki büyümesini belirleyen faktörlerden biri değildir? ) İşgücünde artış ) Girişimcilik yeteneği C) Üretimin, girdi miktarına oranı D) Teknolojideki ilerlemeler E) Sermaye artışı ) Değişmez. ) Sola doğru kayar. C) Sağa doğru kayar. D) Yukarı kayar. E) şağı kayar. 37. Uluslararası ticaretin olmadığı bir ortamda, alınan ve satılan Xmalının miktarı ve fiyatının belirlenmesi için gerekenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? ) Sermaye ve yeterli kaynaklar ) Yurtiçi arz ve yurtiçi talep C) İşgücü ve gelir D) Yurtiçi talep ve gelir E) Yurtiçi arz ve işgücü 11

12 2010 M e Çalışanlar için iş tanımlarının hazırlanması aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Güdüleme ) Denetim C) Örgütleme D) Yöneltme E) Planlama 5. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisi benzer işlerin bir yöneticinin emrinde koordine edilmesigerektiğini belirtir? ) Yönetimbirliği ) Disiplin C) İşbölümü D) Düzen İlkesi E) Girişimci İlkesi 2. şağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? ) Sorun olduğu zaman sorumluları bulup cezalandırması ) Personelin güdülenmesi için çaba harcaması C) Değişen teknolojiyi takip ederek yenilemesi D) Değişen koşullara göre örgütte değişiklik yapması E) Etkinliği artırmak için yeni yöntemler araştırması 6. şağıdaki yönetim teorilerinden hangisini benimseyen işletmeler üretim halatı üzerinde durur ve iç ilişkileribenimser? ) Davranışsalyönetimteorisi ) Durumsallık teorisi C) Sistemteorisi D) Klasik yönetimteorisi E) Modern yönetim teorisi 3. şağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerindenbirideğildir? 7. Molaların uzunluğu, işgünü saatleri ve çalışanların verimliliği konuları üzerine yapılan araştırma aşağıdakilerden ) aşkaları ile birlikte çalışmayı gerektirmesi ) elirli bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilmesi C) Verimlilik ve etkinlik sağlanmaya çalışılması D) Durağan çevrelerde gerçekleştirilmesi E) Kıt kaynaklardan en fazla yararın elde edilmeye çalışılması ) Hawthorne araştırmaları ) Işıklandırma deneyleri C) Harwood araştırmaları D) Röle montaj odası deneyleri E) Tavistock Enstitüsü araştırmaları 4. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır? 8. Kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma ) Yönetim faaliyetleri ) Emniyet faaliyetleri C) Finansal faaliyetler D) Ticari faaliyetler E) Teknik faaliyetler ) Işıklandırma deneyleri ) Röle montaj odası deneyleri C) Tavistock Enstitüsü araştırmaları D) Harwood araştırmaları E) Hawthorne araştırmaları 12

13 2010 M e İşletmede faaliyetlerin gruplarla yapıldığını, bireyselliğin tam anlamıyla söz konusu olmadığını ifade eden yönetim bilimci ) Chris rgyris ) Chester arnard C) Mary Parker Follet D) Elton Mayo E) George Homans 13. Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılmasını öngören yönetim yaklaşımı ) Yönetimsüreci yaklaşımı ) Davranışsalyaklaşım C) Sistemyaklaşımı D) Durumsallık yaklaşımı E) Klasik yönetimyaklaşımı 10. şağıdakilerden hangisi işletmenin yakın çevresi içinde yer alır? ) Yasalar ) İşletmenin rakipleri C) İşletmenin içinde yeraldığı ekonomi D) Devlet E) Küresel bilgi ağı 14. İşletme yapısını belirleyen en önemli faktör ) İşletme büyüklüğü ) Kullanılan teknoloji C) Çalışan personel sayısı D) Üretim süreci E) Üretim yapılan pazarın genişliği 11. üyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir? ) Kapalı sistemler ) Üst sistemler C) çık sistemler D) Doğal sistemler E) Yapay sistemler 15. şağıdakilerden hangisi planlama yaparken denetlenebilecek varsayımlardan biri değildir? ) İşletmenin içinde bulunduğu ekonominin durumu ) Üretilen mamulün kalitesi C) Çalışan personel sayısı D) Dağıtım kanallarının tespit edilmesi E) İşletmenin büyüme hızı 12. şağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının işletme yöneticilerine sağladığı yararlardan biri değildir? ) Sinerji kavramını kazandırmış olması ) İşletmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün değişkenleri ve değişmezleri aynı anda görmeyi sağlaması C) Statik çevrelerde faaliyet göstermenin dinamik çevrelerde faaliyet göstermekten daha az riskli ve daha iyi olduğunu göstermesi D) İşletme alt sistemlerinin işlevinin, genel işletme amacına katkıda bulunmak olduğunu göstermesi E) Değişkenler ve değişmezlerden oluşan bütünleşik bir karar modeli olanağı vermesi Planların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve değişen koşullara uyarlanması planlamanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kapsamında yeralır? ) maç, risk ve varsayımların ilişkilendirilmesi ) Esnekve devingen olması C) Geleceğe dönük araştırma ve inceleme faaliyeti olması D) Geleceğe dönük düşünme ve değerleme faaliyeti olması E) elirli bir amaca ulaşmanın hedeflenmesi

14 2010 M e Özellikle vardiya yöntemiyle çalışan işletmeler için geçerli olan, petrol rafinerileri ve ağır sanayi işletmelerinde çoğunlukla kullanılan bölümlere ayırma biçimi ) Coğrafik temele dayalı bölümlendirme ) Zamana dayalı bölümlendirme C) Ürüne dayalı bölümlendirme D) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme E) Karma bölümlendirme 21. aşkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyenkişiye ne ad verilir? ) Girişimci ) Uzman C) Yönetici D) Müteşebbis E) Lider 22. Kişilik özelliklerine bağlı olarak kişinin başkaları üzerindeki etkisine ne ad verilir? 18. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin örgütleme sürecinde gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri değildir? ) Çalışanların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ) Fiziksel ortamı hazırlamak C) İşletmedeki ast üst ilişkileri ile yatay düzeydeki çalışma ilişkilerini belirlemek D) İşgücü planlaması yapmak E) maçlara ulaşabilmek için gerekli işleri tanımlamak ve gruplandırmak 23. ) Güdüleme ) Güç alanı C) Yetki D) Güç E) Yönetim İşletmelerde arzulanan sonuçların elde edilmesi için performansın ölçülmesi sürecine ne ad verilir? ) Planlama ) Yöneltme C) Organizasyon D) Kadrolama E) Denetim 19. İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlenmesi ve yorumlanması sürecine ne ad verilir? ) İş dizaynı ) İş değerlemesi C) İş denetimi D) İş zenginleştirmesi E) İş analizi 24. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir? ) Finans gereksinimi ) Pazarlama gereksinimi C) Faaliyet gereksinimi D) Personel gereksinimi E) Hammadde gereksinimi 20. İşletmenin gelecekteki işgücü arz ve talebinin niteliksel ve niceliksel olarak tahmini sürecine ne ad verilir? ) İnsan kaynakları planlaması ) Uzun dönemli planlama C) Yöneltme D) Örgütleme E) Personel seçimi ir yöneticinin bir işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkını ifade eden yetki türü aşağıdakilerden ) Kurmay yetki ) Karizmatik yetki C) Danışmanlık yetkisi D) Fonksiyonel yetki E) Komuta yetkisi

CATERİNG HİZMETLERİ İŞLETMECİLİĞİ

CATERİNG HİZMETLERİ İŞLETMECİLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 117 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 CTERİNG HİZMETLERİ İŞLETMECİLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI 1. KAVRAM... 1 2. TEMİZLİK TÜRLERİ... 2 Zamana Göre... 3 Yüzeylere Göre... 3 Kullanılan Malzemeye

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER Önsöz...v İçindekiler...vıı Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI Temizliğin Nedenleri... 3 Temizlik Kuralları... 3 Yetersiz Temizlik... 4 Temizlik Programı... 4 Kirler...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetleri departmanında kullanılan iş planlarını araştırınız.

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

A) Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda tüketilen mallar. B) Başka bir malın üretilmesi için kullanılan mallar. A) Değişim ekonomisi

A) Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda tüketilen mallar. B) Başka bir malın üretilmesi için kullanılan mallar. A) Değişim ekonomisi 1 ) Üretim faktörlerinin tümünün ya da büyük bir kısmının devlet denetiminde olduğu üretim ve dağıtım kanallarının devlet tarafından belirlendiği ekonomik sisteme ne ad verilir? A) Değişim ekonomisi B)

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr. Aydın Şenol Yrd.Doç.Dr. Aysel Güney Yrd.Doç.Dr. Gönül Konakay Yrd.Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimine Giriş... 1 1.1. Sektörler Ayrımında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri... 1 1.2. Yiyecek ve İçecek İşletmeleri / Kapsamı... 4 1.2.1. Önemi...

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER. www.rehau.com/relazzo Otomotiv Endüstri

AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER. www.rehau.com/relazzo Otomotiv Endüstri AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER www.rehau.com/relazzo Yapı Otomotiv Endüstri Değerli müşterilerimiz! Ürünümüzü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz! Takip

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2 İşletme Çevresi ÜNİTE:3 Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4 İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 1 İşletmelerde Yönetim ÜNİTE:6 İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı