YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel İşletme 40 2 İktisada Giriş 40 6 Yönetim Organizasyon Temizlik Hizmetleri Hijyen ve Sanitasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 M e Üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir? ) Teknik etkenlik ) Kârlılık C) Ekonomik etkenlik D) Verimlilik E) Ekonomiklik 7. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırılması ve ayrıntılarının belirlenmesi yatırım karar sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Yatırım düşüncesi ) Yapılabilirlik araştırmaları C) Değerlendirme ve yatırımkararı D) Kesin proje E) Projenin uygulanması aşka bir malın üretilmesi için gerekli olan mallara ne ad verilir? ) Üretim malları ) Dayanıklı mallar C) itmiş mallar D) Tüketimmalları E) Dayanıksız mallar Üretimde yararlanılan para ve parasal değeri olan her tür donanıma ne adverilir? ) Girişimci ) Emek C) Doğal kaynaklar D) Sermaye E) Teknoloji Kuruluşların önceden belirledikleri çevreye yönelik politika ve hedeflere uygun bir çevre yönetim sistemi kurmalarını, bu sistemi geliştirmelerini ve sürekliliğini sağlamalarını öngören ISO standardı aşağıdakilerden ) ISO 9000 ) ISO 9001 C) ISO 9002 D) ISO 9004 E) ISO şağıdakilerden hangisi işletmelerin büyümesinde üretime ilişkin nedenler kapsamında değerlendirilir? 4. Ýþletmeye mal ve hizmet saðlayan kuruluþlara ne ad verilir? ) Tedarikçiler ) Sermaye ortaklýklarý C) Kamu D) Müþteriler E) Þahýs ortaklýklarý ) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlamak ) Fonların kullanılmasında etkinliği sağlamak C) üyüme ile kârı artırma imkânı yakalamak D) Rekabette finansal üstünlük sağlamak E) Girdilerde büyük miktarda alışlar ile maliyet tasarrufu sağlamak 5. İşletmelerin kültürel, sportif ve eğitsel çalışmalara katkıda bulunması hangi amaçlar çerçevesinde ele alanır? ) Çevresel amaçlar ) Çalışanlara uygun ücret verme C) Toplumsal sorumluluk D) Tüketicilere nitelikli mal sunma E) Uzun dönemli büyüme 10. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir? ) İleriye doğru dikey büyüme ) Yatay büyüme C) Geriye doğru dikey büyüme D) Çapraz büyüme E) Fonksiyonel büyüme 6. İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü ) Ulusal köken ) İşletmeler arası anlaşmalar C) Üretim araçlarının mülkiyeti D) Hukuksal yapı E) Üretilen mal ve hizmet çeşidi şağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik sorumluluğu kapsamında değerlendirilir? ) Çevreyi korumak ) Var olan yasalara uymak C) Mal ve hizmetleriuygun fiyatla üretmek D) Yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek E) İnsan gücünün niteliğinigeliştirmek

3 2010 M e şağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarını motive etmede dikkate alması gereken ilkeler kapsamında değerlendirilmez? ) Tüm çalışanların sağlık ve değerlerini koruyacak çalışma koşullarını sağlamak ) Çalışanlara eşit davranmak C) Otoriter yönetime önemvermek D) Çalışanların istek ve yakınmalarını dinlemek E) Sakat ve yetersiz kişilerin işletmede yararlı olabileceklerialanları artırmak Yönetimi, üretim faktörlerine göre tanımlayan bilim dalı ) Siyaset ) İktisat C) Hukuk D) Yönetim E) Sosyoloji İşletmelerde bağımsız insan kaynakları bölümü oluşturulmasındaki temel amaç ) Pazarpayını artırmak ) Personel disiplininisağlamak C) Uzmanlaşma sağlamak D) Organizasyon şeması oluşturmak E) Motivasyonu artırmak İşletmelerin ileri teknoloji kullanımı işgücü ihtiyacını azaltırken aşağıdaki unsurlardan hangisinin artmasına neden olur? ) İş kazaları ) İşçi-işveren anlaşmazlıkları C) Devamsızlık oranı D) Hatalı ürün oranı E) Nitelikli işgücü gereksinimi Yöneticinin, yönetim işlevlerini sürdürürken değişik amaçlı rolleri arasında denge kurma varsayımına dayanan yaklaşım ) Yönetim rolleri ) Sosyo-teknik C) Durumsallık yaklaşımı D) Sistemteorisi E) eşeri görüş şağıdaki gereksinmelerden hangisi bireyin ait olma, bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgilidir? ) Kendini gerçekleştirme gereksinimi ) Güvenlik gereksinimi C) Saygınlık gereksinimi D) Sosyal gereksinmeler E) Temel fizyolojik gereksinmeler elli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir? ) İş oranı ) Personel oranı C) Devamsızlık oranı D) Yedek personeloranı E) Personel dönüşümoranı şağıdakilerden hangisi iş analizi bilgilerinin kullanım alanlarından biri değildir? ) Üretimde kullanılacak hammaddenin belirlenmesinde ) İnsan kaynakları planlamasında C) İşe yerleştirme, yükseltme ve atamalarda D) dil bir ücret sisteminin oluşturulmasında E) Personel değerleme ölçütlerinin saptanmasında 16. şağıdakilerden hangisi planlama süreci içinde yer almaz? ) Gerçekleşen sonuçların ölçülmesi ) Planların eyleme geçirilmesi C) Örgütsel amaçların belirlenmesi D) Koşulların irdelenmesi E) lternatiflerin geliştirilmesi Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir? ) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar ) Değişim fonksiyonları C) Fiyatlandırma fonksiyonları D) Fiziksel fonksiyonlar E) Satış artırıcı fonksiyonlar

4 2010 M e Satın alma karar sürecinin ilk aşaması ) lternatiflerin değerlendirilmesi ) Satın alma kararının verilmesi C) Gereksinmenin ortaya çıkması D) Satın alma kararının tekrarlanması E) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması 28. Seri üretim ya da dizi üretim hangi üretim sistemini ifade eder? ) Parti üretimi ) kış tipi üretim C) Tek proje sistemi D) Stoksuz üretim E) Kitle üretimi 23. şağıdakilerden hangisi işletmelerin yeni ürün geliştirme nedenlerinden biri değildir? ) Rakip ürünlerin yaşamsürelerini kısaltmak ) İşletmenin ürün fiyatlarını istikrarlı kılmak C) İşletmenin ürün dizisindeki boşluğu doldurmak D) tıl üretimkapasitesini kullanmak E) üyümek için yeni kaynaklar bulmak 29. Hizmet ve perakendecilik iş yerlerinin seçiminde en önemli etken aşağıdakilerden ) Kamu hizmetlerine yakınlık ) Hammaddeye yakınlık C) Tedarikçilere yakınlık D) Uzman işgücüne yakınlık E) Müşteriye yakınlık şağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir? ) Olgunluk dönemi ) Gelişme dönemi C) Giriş dönemi D) Piyasadan çekilme dönemi E) Gerileme dönemi Mal benimseme sürecinin ilk aşaması ) Haberdar olma ) İlgiduyma C) Deneme D) Değerleme E) enimseme şağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden birideğildir? ) Tanıtım ) Reklam C) Kişisel satış D) Dağıtım E) Halkla ilişkiler Kağıt fabrikaları aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisine örnektir? ) kıcı üretim sistemi ) Yığın üretim sistemi C) Proje üretimsistemi D) Sipariş üretimsistemi E) Sürekli üretimsistemi irbirine benzer etkinliklerin veya eylemlerin, belirli bölümlerde veya işlem merkezlerinde bir araya getirildiği yerleşim türü ) Süreç tabanlı yerleşim ) Ürün tabanlı yerleşim C) Sabit tabanlı yerleşim D) Hücre yerleşimi E) Karma tabanlı yerleşim Sanal gerçeklik aşağıdakilerden hangisine örnektir? ) Elektronik veri değişimi ) Karar destek sistemleri C) Yapay zekalar D) Doğrusal programlama E) Kurumsal kaynak planlama ir işletmenin finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları, tedarik zinciri, müşteri hizmetleri gibi tüm işlevlerinden gelen bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketine ne ad verilir? ) Veri tabanı ) Disk optimizasyon yazılımı C) Kurumsal kaynak planlaması D) Müşterek ürün ticareti E) Tedarik zinciri yönetimi

5 2010 M e İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren finansal tabloya ne ad verilir? ) Gelir tablosu ) Mizan C) Nakit akım tablosu D) Hesap planı E) ilanço 38. Finansal varlığın getirisindeki ölçülebilir belirsizliğe ne ad verilir? ) Getiri ) Risk C) Vade D) Paraya çevrilebilirlik E) Geri dönülebilirlik Finansal işlemlerin bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavram ) Varlık ) Hesap C) Mizan D) Kaynak E) Tablo Finansal yönetim açısından finansal kararlarda birincil amaç aşağıdakilerden ) Kârlılığı artırmak için kısa süreli fonlara ağırlık verilmesi ) İşletmenin piyasa değerinin ya da ortakların servetinin maksimumyapılması C) Çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilerek güdülenmesi D) Üst yönetimin stratejik planlama ve kontrol için gereksinim duyduğu bilgilerin sağlanması E) Mevcut sürecin üretim verimliliğini artırması ir işletmenin, mallarının kendi ismiyle, yabancı bir ülkede üretilip satılması konusunda yasal izin vermesine ne ad verilir? ) Joint venture ) İthalat C) Lisans anlaşması D) İhracat E) Leasing İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin başlangıcında karşılaşabilecekleri sorunları en düşük düzeyde tutabilmesi için yapılması gereken işlem ) Üst düzey teknoloji kullanmak ) Kendi ülke koşullarına benzer özellikleri olan ülkelere yönelmek C) Personel dönüşüm oranını yüksek tutup, kalifiye personel çalıştırmak D) Motivasyona önem vererek çalışanlar arasında rekabet ortamı oluşturmak E) Ürün yaşam eğrisinde ürünü sürekli olarak olgunluk döneminde tutmak 36. şağıdakilerden hangisi finansal karar alanları arasında yer almaz? ) Çalışma sermayesi yönetimi ) Fon kaynakları ve maliyeti C) Dividant politikası D) Sabit varlıklara yatırımanalizi E) Üretim sistemlerinin planlanması 37. ir finansal varlığın ihraç edildiği tarih ile son ödemenin yapılacağı tarih ya da yatırımcının o finansal varlığı paraya dönüştürmeyi düşündüğü tarih arasında kalan süreye ne ad verilir? ) ölünebilirlik ) Paraya çevrilebilirlik C) Geri dönülebilirlik D) Vade E) Getiri 5

6 Ücret (TL) 2010 M e İktisadın tanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İktisat, tercih bilimidir. ) İktisat, bireylerin doğadaki sayısız kaynakları niçin kullandıklarını inceleyen bir bilimdir. C) İktisat, kıtlık bilimidir. D) İktisat, ulusal ve uluslararası bazda ticaretin incelenmesidir. E) İktisat, para, bankacılık, sermaye ve servetin incelenmesidir. ÝKTÝSD GÝRÝÞ 5. ir malın fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatını yükseltmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azaltılmasına ne ad verilir? ) Piyasa dengesi ) Gelir etkisi C) Talep kanunu D) İkame etkisi E) Kıtlık 2. şağıdakilerden hangisi toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini incelemektedir? ) Pozitif iktisat ) Normatif iktisat C) Sayısal iktisat D) Makro iktisat E) Mikro iktisat 6. Eskişehirspor futbol takımının sezonluk bilet fiyatlarının %30 oranında artırılması halinde, acaba Eskişehirspor'un taraftarları ne kadar az sezonluk bilet satın alacaklardır? Örnekteki gibi bir soru aşağıdakilerden hangisi ile cevaplanabilir? ) irimesnek talep ile ) Eğim ve esneklik arasındaki fark ile C) Talebin fiyat esnekliği ile D) Orta nokta formülüyle E) Yay esnekliği ile 3. rtan fırsat maliyeti nedeniyle üretim imkanları eğrisi nasıl çizilmelidir? 4. ) Orjine göre içbükey çizilmelidir. ) Orjine göre dışbükey çizilmelidir. C) Yatay eksene paralel çizilmelidir. D) Dikey eksene paralel çizilmelidir. E) Orjini kesen 45 o lik doğru şeklinde çizilmelidir. I. Neler üretilecek II. Nasıl üretilecek III. Nasıl paylaşılacak D L X E 1 Emek Miktarı S L sgari Ücret Düzeyi Yukarıdakilerden hangileri tüm ekonomilerin yanıt aradığı temel sorulardır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 6 Emek piyasasında X ile gösterilen artık aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? ) Ücret düzeyi ) Tavan fiyat C) Kıtlık D) İhtiyaçlar E) İşsizlik

7 2010 M e Satın lınmak İstenen irim Fiyatı (TL) Miktar(Yüzdet) ,5 Elinde bir miktar tasarrufu olan li bey, X şirketinin hisse senetlerini alarak tasarrufunu değerlendirmek istemektedir. Yukarıda X şirketine ait hisse senedinin alabileceği çeşitli fiyat düzeylerine göre li bey in satın almak istediği miktardaki değişiklikler verilmiştir. li bey in talebini etkileyebilecek tüm faktörler sabittir. u varsayım altında li bey e ait bireysel talep eğrisi nasıl olmalıdır? ) ) Fiyat (TL) , , Miktar (Yüz adet) Miktar (Yüz adet) Fiyat (TL) C) D) Miktar (Yüz adet) , Fiyat (TL) Miktar (Yüz adet) ,5 Fiyat (TL) ir ailenin yıllık geliri 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseldiğinde yıllık yağ tüketimi 20 kg'dan 40 kg'a çıkmıştır. una göre gelir esnekliği değeri ) 2 ) 4 C) 5 D) 7 E) 9 İthal mallara sınırlama getirilmesinin nedeni ) Yasaldüzenlemelere uymak ) Ulusal endüstrileri korumak C) İthal malı alımına engel olmak D) Ödemeler dengesindeki açıklara açıklama getirmek E) Yurtiçi üreticileri teşvik etmek elirli bir dönemde kullanılan alternatif girdi bileşimlerinin olası maksimum çıktı ile ilişkilendirilmesine ne ad verilir? ) Çıktı ) Üretim C) Girdi D) İmalat E) Üretim fonksiyonu E) Fiyat (TL) , Miktar (Yüz adet) 12. Ortalama fiziki ürün aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır? (TPP: Toplam fiziki ürün, L: Emek) ) TPP PPL = L ) PPL = TPPxL C) PPL = TPP L D) PPL = TPP+ L E) TPP PPL = L 7

8 2010 M e "Piyasada faaliyet gösteren her firma, toplam üretimin ancak çok az bir kısmını üretir. ynı şekilde her alıcı da, piyasa üretiminin çok az bir kısmını satın alır. Dolayısıyla, ne alıcılardan ne de satıcılardan biri fiyatı etkileyebilir." Yukarıdaki ifade tam rekabet piyasasının hangi varsayımını açıklamaktadır? ) Firmalar kolaylıkla piyasaya girer. ) lıcı ve satıcılar tambilgiye sahiptirler. C) Firmalar kolaylıkla piyasadan çıkar. D) Piyasada çoksayıda alıcı ve satıcı vardır. E) Her firma homojen bir ürün üretir ve satar. 17. Faktör talep esnekliğini etkileyen marjinal ürün geliri (MRP) yavaşça azalırsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? ) Faktör fiyatları çok fazla yükselir. ) Faktör talep esnekliği inelastik hale gelir. C) Faktör talep esnekliği değişmez. D) Faktör talep esnekliği oldukça yüksek olur. E) Faktör talep esnekliği azalır. 14. Toplam gelir aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplanır? (q: Satılan miktar, P: Satış fiyatı) ) TR=P x q P ) TR = q C) TR=P-q D) TR=P+q P+ q E) TR = q 18. I. Ürün fiyatlarına II. Diğer kaynak fiyatlarına III. Üretim teknolojisine IV. İşçilerin verimliliklerine V. Parasal ücrete İşgücü talep eğrisi yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) I, II, III ve IV D) II, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 15. şağıdakilerden hangisi doğal tekellere verilebilecek örnekler arasında yer almaz? 16. ) Elektrik hizmetleri ) Doğalgaz hizmetleri C) Çevre temizlik hizmetleri D) Telefon hizmetleri E) Su hizmetleri Tekel piyasasında, ortalama ve marjinal gelir ile talep esnekliği ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kısa dönem dengesi marjinal gelirin, marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde gerçekleşir. ) Tekelci firma hiçbir zaman talep eğrisinin inelastik kısmında mal satma girişiminde bulunmaz. C) Negatif marjinal gelirler nedeniyle, firma üretimini veya satışlarını azaltarak toplam gelirini artırabilir. D) Talep esnekliğinin değeri 1'e eşit olduğunda, marjinal gelirin değeri sıfırdır. E) Marjinal gelirin sıfır olduğu noktada, marjinal gelir eğrisi her zaman miktar eksenini keser I. Marjinal sosyal maliyet, marjinal sosyal faydaya eşittir. II. u tip bir vergiyle dışsal maliyetleri meydana getirenler için maliyetler artarken diğer yandan üçüncü kişilerin zararında azalma meydana gelir. III. u vergiden elde edilen gelir, üçüncü kişilerin vergi yükünü azaltır ve kamu hizmetlerinde kullanılırsa, dışsal maliyete sebep olanlardan üçüncü kişilere gelir transferi yapılmış olur. X fabrikasının negatif dışsallığını içselleştirmek için üreticiye düzenleyici bir vergi yüklenmesi beraberinde yukarıdaki sonuçlardan hangilerini getirir? ) Yalnız II ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III

9 2010 M e Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir? ) Pozitif dışsallık ) Marjinal sosyal maliyet C) Negatif dışsallık D) Dışsallıkların içselleştirilmesi E) Marjinal sosyal fayda 24. Satın alınan bir X malı için ödenen fiyatın içersine %18 oranında KDV de dahil edilmekte ve bu tutar vergi olarak devlete aktarılmaktadır. Uygulamada bu tür vergilere ne ad verilmektedir? ) Dolaylı vergiler ) Dolaysız vergiler C) Yeniden değerleme vergisi D) Fayda vergilemesi E) Değerlenme vergisi 21. Çok büyük bir ekonomik daralmanın ve yüksek işsizliğin yaşandığı üyük unalım Dönemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) 1917'de başlayan ve 1920'de sona eren dönem ) 1920'de başlayan ve 1923'de sona eren dönem C) 1924'de başlayan ve 1930'da sona eren dönem D) 1929'da başlayan ve 1930'lar boyunca devameden dönem E) 1940'da başlayan ve 1940'lar boyunca devameden dönem 25. I. Mal ve hizmetlerin tüketimi için harcamak II. Tasarruf yapmak III. Vergilerini ödemek Hanehalkları elde ettikleri geliri yukarıdakilerden hangileri için kullanmaktadırlar? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 22. Ekonomide daha az mal veya hizmetin üretildiği, toplam üretimin azaldığı bu bağlamda üretim kısıldığı için işsizliğin arttığı, dolayısıyla ortalama yaşam standardının düştüğü döneme ne ad verilir? ) Dezenflasyonist ortam ) Hiperenflasyon C) Resesyon D) Stagflasyon E) Enflasyonist ortam 26. Diğer koşullar sabitken nüfus büyüklüğündeki artışın otonom tüketim miktarını artırması durumunda, tüketim fonksiyonu ne yöne doğruhareketeder? ) Önce aşağıya kayar sonra sabit kalır. ) Yukarıya kayar. C) Değişmez. D) şağıya kayar. E) Önce sabit kalır sonra aşağıya kayar. 23. I. Üretim kesimlerinin yarattığı mal ve hizmetlerin toplamı alınarak II. Gelir oluşumu yönünden III. Harcamalar yönünden GSMH yukarıdakilerden hangileriyle hesaplanabilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III Tasarruflar (S), Vergiler (T) ve ithalat (IM) toplamının, denge şartı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda birlikte verilenlerden hangilerinin toplamına eşit olması gereklidir? ) Yatırımlar (I), İhracat (EX) ) Kamu harcamaları (G), İhracat (EX) C) İhracat (EX), Yatırımlar (I) D) Kamu harcamaları (G), Yatırımlar (I), Planlanmış toplamharcamalar (E) E) Yatırımlar (I), Kamu harcamaları (G), İhracat (EX)

10 2010 M e I. Gelir vergisi oranına II. Hanehalklarından elde ettiği gelirin büyüklüğüne III. Gelir vergisi ödeyenlerin sayısına Gelir vergisinden devletin elde edeceği hasılat yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 31. Vadesiz mevduatlardaki değişim miktarını ΔD, bankacılık sisteminin rezervlerinde meydana gelen değişme miktarını ΔR ve zorunlu rezerv oranını r ile gösterirsek, yaratılabilecek kaydi para miktarını aşağıdaki formüllerden hangisiyle hesaplayabiliriz? ) ΔD = r x ΔR 1 ) D = x R r C) ΔD= (1-r) x ΔR D) ΔD = (1+r) x ΔR E) ΔD = ΔR r 29. Daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır? ) Devlete ait harcamaların yapılmasına, gelirlerin toplanmasına ve bunlar arasında dengenin sağlanmasına yönelik politikadır. ) Ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik biçimde otomatik olarak değişen politikadır. C) Kamu harcamalarını azaltarak ve/veya vergileri artırarak toplam harcamaları azaltmaya yönelik olarak izlenen politikadır. D) Kamu harcamalarını artırarak ve/veya vergi indirimleri sağlayarak toplam harcamaları artırmaya yönelik politikadır. E) Ekonominin içinde bulunduğu duruma göre maliye politikasının bütçe açığı ya da fazlası sağlayacak şekilde yürütüldüğü politikadır Para miktarı ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi dolaylı kanal aracılığı ile inceleyen Keynesyen görüş, nominal gelirin sabit olduğu bir ortamda, para talebini (M d ) aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonu olarak kabul eder? ) Faiz oranı ) Nominal gelir C) Fiyatlar D) Para arzı E) Gelir düzeyi Faiz oranı (yüzde) M s e Para miktarı (TL) 30. şağıdaki para stoku tanımlarından hangisinde paranın değişim aracı olma fonksiyonu ön plana çıkarılır? ) M3 ) M3 C) M2Y D) M2 E) M1 10 Grafiğe göre para piyasasındaki denge e noktasında oluşmaktadır. Faiz oranı %9'un üzerine çıktığında taralı bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Talep fazlası ) Yeni denge bölgesi C) rz fazlası D) Tasarruf fazlası E) Gelir kaybı

11 2010 M e Mal ve hizmet üretiminin gerçekleştiği reel sektörde denge şartı olarak aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gereklidir? (Y= Toplam üretim, C= Tüketim, I= Yatırım, G=Kamu harcamaları, E=Planlanmış toplam harcamalar, X= Net ihracat) ) Y=E ) C=G C) E=X D) G=Y E) I=Y ir ekonomide reel üretim değeri 300 bin, fiyat indeksi 2,5 ve para miktarı 75 bin lira ise, paranın dolaşım hızı(v) değeri ) 4 ) 6 C) 8 D) 10 E) 12 ir ekonominin doğal felaketler veya savaş nedeniyle kayba uğraması durumunda kısa dönemde toplam arz eğrisi (S) ne yönde hareket edecektir? 38. İhracata dönük sektörler açısından dış ticaretin üreticilere ve işçilere sağladığı en önemli avantaj ) Rekabet üstünlüğü ) Korumaya dönük önlemlerin alınması C) rtan döviz girişi D) Pazarsağlaması E) Fiyat artışları 39. Türkiye'de 2006 yılı reel GSMH değerinin, 2000 fiyatları ile yaklaşık 210 milyon TL, 2005 yılı reel GSMH'sının ise yaklaşık 198 milyon TL olduğu varsayımı altında Türkiye ekonomisi 2006 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde kaç büyümüştür? 40. ) 0,01 ) 0,03 C) 0,05 D) 0,06 E) 0,08 şağıdakilerden hangisi bir ekonominin uzun dönemdeki büyümesini belirleyen faktörlerden biri değildir? ) İşgücünde artış ) Girişimcilik yeteneği C) Üretimin, girdi miktarına oranı D) Teknolojideki ilerlemeler E) Sermaye artışı ) Değişmez. ) Sola doğru kayar. C) Sağa doğru kayar. D) Yukarı kayar. E) şağı kayar. 37. Uluslararası ticaretin olmadığı bir ortamda, alınan ve satılan Xmalının miktarı ve fiyatının belirlenmesi için gerekenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? ) Sermaye ve yeterli kaynaklar ) Yurtiçi arz ve yurtiçi talep C) İşgücü ve gelir D) Yurtiçi talep ve gelir E) Yurtiçi arz ve işgücü 11

12 2010 M e Çalışanlar için iş tanımlarının hazırlanması aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Güdüleme ) Denetim C) Örgütleme D) Yöneltme E) Planlama 5. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisi benzer işlerin bir yöneticinin emrinde koordine edilmesigerektiğini belirtir? ) Yönetimbirliği ) Disiplin C) İşbölümü D) Düzen İlkesi E) Girişimci İlkesi 2. şağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? ) Sorun olduğu zaman sorumluları bulup cezalandırması ) Personelin güdülenmesi için çaba harcaması C) Değişen teknolojiyi takip ederek yenilemesi D) Değişen koşullara göre örgütte değişiklik yapması E) Etkinliği artırmak için yeni yöntemler araştırması 6. şağıdaki yönetim teorilerinden hangisini benimseyen işletmeler üretim halatı üzerinde durur ve iç ilişkileribenimser? ) Davranışsalyönetimteorisi ) Durumsallık teorisi C) Sistemteorisi D) Klasik yönetimteorisi E) Modern yönetim teorisi 3. şağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerindenbirideğildir? 7. Molaların uzunluğu, işgünü saatleri ve çalışanların verimliliği konuları üzerine yapılan araştırma aşağıdakilerden ) aşkaları ile birlikte çalışmayı gerektirmesi ) elirli bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilmesi C) Verimlilik ve etkinlik sağlanmaya çalışılması D) Durağan çevrelerde gerçekleştirilmesi E) Kıt kaynaklardan en fazla yararın elde edilmeye çalışılması ) Hawthorne araştırmaları ) Işıklandırma deneyleri C) Harwood araştırmaları D) Röle montaj odası deneyleri E) Tavistock Enstitüsü araştırmaları 4. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır? 8. Kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma ) Yönetim faaliyetleri ) Emniyet faaliyetleri C) Finansal faaliyetler D) Ticari faaliyetler E) Teknik faaliyetler ) Işıklandırma deneyleri ) Röle montaj odası deneyleri C) Tavistock Enstitüsü araştırmaları D) Harwood araştırmaları E) Hawthorne araştırmaları 12

13 2010 M e İşletmede faaliyetlerin gruplarla yapıldığını, bireyselliğin tam anlamıyla söz konusu olmadığını ifade eden yönetim bilimci ) Chris rgyris ) Chester arnard C) Mary Parker Follet D) Elton Mayo E) George Homans 13. Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılmasını öngören yönetim yaklaşımı ) Yönetimsüreci yaklaşımı ) Davranışsalyaklaşım C) Sistemyaklaşımı D) Durumsallık yaklaşımı E) Klasik yönetimyaklaşımı 10. şağıdakilerden hangisi işletmenin yakın çevresi içinde yer alır? ) Yasalar ) İşletmenin rakipleri C) İşletmenin içinde yeraldığı ekonomi D) Devlet E) Küresel bilgi ağı 14. İşletme yapısını belirleyen en önemli faktör ) İşletme büyüklüğü ) Kullanılan teknoloji C) Çalışan personel sayısı D) Üretim süreci E) Üretim yapılan pazarın genişliği 11. üyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir? ) Kapalı sistemler ) Üst sistemler C) çık sistemler D) Doğal sistemler E) Yapay sistemler 15. şağıdakilerden hangisi planlama yaparken denetlenebilecek varsayımlardan biri değildir? ) İşletmenin içinde bulunduğu ekonominin durumu ) Üretilen mamulün kalitesi C) Çalışan personel sayısı D) Dağıtım kanallarının tespit edilmesi E) İşletmenin büyüme hızı 12. şağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının işletme yöneticilerine sağladığı yararlardan biri değildir? ) Sinerji kavramını kazandırmış olması ) İşletmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün değişkenleri ve değişmezleri aynı anda görmeyi sağlaması C) Statik çevrelerde faaliyet göstermenin dinamik çevrelerde faaliyet göstermekten daha az riskli ve daha iyi olduğunu göstermesi D) İşletme alt sistemlerinin işlevinin, genel işletme amacına katkıda bulunmak olduğunu göstermesi E) Değişkenler ve değişmezlerden oluşan bütünleşik bir karar modeli olanağı vermesi Planların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve değişen koşullara uyarlanması planlamanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kapsamında yeralır? ) maç, risk ve varsayımların ilişkilendirilmesi ) Esnekve devingen olması C) Geleceğe dönük araştırma ve inceleme faaliyeti olması D) Geleceğe dönük düşünme ve değerleme faaliyeti olması E) elirli bir amaca ulaşmanın hedeflenmesi

14 2010 M e Özellikle vardiya yöntemiyle çalışan işletmeler için geçerli olan, petrol rafinerileri ve ağır sanayi işletmelerinde çoğunlukla kullanılan bölümlere ayırma biçimi ) Coğrafik temele dayalı bölümlendirme ) Zamana dayalı bölümlendirme C) Ürüne dayalı bölümlendirme D) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme E) Karma bölümlendirme 21. aşkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyenkişiye ne ad verilir? ) Girişimci ) Uzman C) Yönetici D) Müteşebbis E) Lider 22. Kişilik özelliklerine bağlı olarak kişinin başkaları üzerindeki etkisine ne ad verilir? 18. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin örgütleme sürecinde gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri değildir? ) Çalışanların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ) Fiziksel ortamı hazırlamak C) İşletmedeki ast üst ilişkileri ile yatay düzeydeki çalışma ilişkilerini belirlemek D) İşgücü planlaması yapmak E) maçlara ulaşabilmek için gerekli işleri tanımlamak ve gruplandırmak 23. ) Güdüleme ) Güç alanı C) Yetki D) Güç E) Yönetim İşletmelerde arzulanan sonuçların elde edilmesi için performansın ölçülmesi sürecine ne ad verilir? ) Planlama ) Yöneltme C) Organizasyon D) Kadrolama E) Denetim 19. İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlenmesi ve yorumlanması sürecine ne ad verilir? ) İş dizaynı ) İş değerlemesi C) İş denetimi D) İş zenginleştirmesi E) İş analizi 24. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir? ) Finans gereksinimi ) Pazarlama gereksinimi C) Faaliyet gereksinimi D) Personel gereksinimi E) Hammadde gereksinimi 20. İşletmenin gelecekteki işgücü arz ve talebinin niteliksel ve niceliksel olarak tahmini sürecine ne ad verilir? ) İnsan kaynakları planlaması ) Uzun dönemli planlama C) Yöneltme D) Örgütleme E) Personel seçimi ir yöneticinin bir işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkını ifade eden yetki türü aşağıdakilerden ) Kurmay yetki ) Karizmatik yetki C) Danışmanlık yetkisi D) Fonksiyonel yetki E) Komuta yetkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı