TÜPRAG METAL MADENCİLİK A.Ş. H. Nejat UTKUCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜPRAG METAL MADENCİLİK A.Ş. H. Nejat UTKUCU"

Transkript

1 TÜPRAG METAL MADENCİLİK A.Ş. H. Nejat UTKUCU

2 Kışladağ Altın Madeni Proje Alanı Kışladağ Altın Madeni Uşak İli, Ulubey ve Eşme ilçeleri sınırında yer almaktadır.

3 Kışladağ Altın Madeni Genel Yığın Liçi Alanı Açık Ocak Pasa (Ekonomik Olmayan Kaya) ÇED Olumlu Belgesi 2003 Ticari Üretime Başlangıç: 2006 Yıllık Üretim: 10 milyon ton cevher ~ ons altın Maden Ömrü: 17 yıl Proje Alanı: 600 ha

4 Kışladağ Altın Madeni - Açık Ocak Kırma Eleme Ünitesi Patlayıcı Madde Deposu Atelyeler Ġdari Binalar Rezerv: 132 milyon ton Tenör: 1.23 g/ton altın Rezerv %25 oksitli - %75 sülfitli Oksitli sınır tenör: 0.35 g/t Sülfitli sınır tenör: 0.50 g/t

5 Kışladağ Altın Madeni- Atık yönetim ilkeleri TASARIM İLKELERİMİZ ATIK YÖNETĠMĠMĠZĠ PLANLAYALIM MÜMKÜN OLDUĞUNCA LUZUMSUZ ATIK ÜRETMEYELĠM OLMAZSA AZ ATIK ÜRETELĠM MALZEMEYEĠ ATMADAN YENĠDEN KULLANMAYA ÇALIġALIM SĠSTEMDE KULLANILAN MALZEMEYĠ SĠRKÜLE EDELĠM HĠÇ BĠRĠ MÜMKÜN DEĞĠLSE UYGUN MÜHENDĠSLĠK YAPILARINDA DÜZGÜNCE DEPOLAYALIM KULLANILAN ALANLARIN UZUN DÖNEMLĠ STABĠLĠZASYONUNU SAĞLAYALIMBU ALANLARI DOĞAYA GERĠ KAZANDIRALIM Maden Atık Yönetimi Amaç, Güvenli bir şekilde atıkları toplamak, atıkları depolayarak, yeniden kullanarak, geri dönüşüm uygulayarak kirliliği en aza indirmek ve sağlıklı çevre koşulları sağlamaktır.

6 Kışladağ Altın Madeni- Atıklar ATIKLAR MADEN ATIKLARI KATI ATIKLAR SIVI ATIKLAR TEHLİKELİ ATIKLAR Pasa Evsel Katı Atıklar ĠnĢaat Atıkları Tesis alanları yüzey akıģı, Evsel Atık Su KullanılmıĢ yağlar, KullanılmıĢ pil ve aküler, Atık boyalar, Kimyasal ambalajları KirlenmiĢ malzeme (ekipmanlardan sızan yağlar dolayısıyla kontamine olmuģ toprak, vb.) LİÇ ALANI ĠĢlemi tamamlanmılģ proses alanı (ĠĢlenmiĢ Cevher)

7 Kışladağ Altın Madeni- Tehlikeli Atıklar Döküntü Malzeme Kiti Yağlı Bez Yağlı Filtre Atık Yağ Tankları Geçici Depolama Alanı Kullanılmış yağlar, Kullanılmış gres yağları, Kullanılmış pil ve aküler, Atık boyalar, Kirlenmiş malzeme (ekipmanlardan sızan yağlar dolayısıyla kontamine olmuş toprak, bezler vb.) tehlikeli atıklar tiplerine göre farklı konteynırlarda toplanarak geçiçi depolama yapılmaktadır. Tehlikeli atıklar lisanslı geri kazanım ya da bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

8 Kışladağ Altın Madeni- Evsel Katı Atıklar, İnşaat Atıkları Evsel Atık Toplama Konteynırları Sahadaki evsel katı atıklar herhangi bir tehlike ya da risk unsuru malzeme içermeyen yiyecek atıkları gibi organik atıklar, kağıt ve kartonlar, naylon torbalar teneke kutu, cam ve şişeler gibi ambalaj malzemeler. Tüm evsel atıklar plastik atık varillerinde toplanarak düzenli olarak belediye tarafından alınarak atık toplama alanlarına iletilmektedir. Mevcut durumda, kontamine olmamış ambalaj atıkları, kağıt, karton, naylon torba gibi atıklar lisanslı bir geri dönüşüm firmasına verilmektedir. İnşaat çalışmalarından kaynaklanan her türlü malzeme (metal, tahta, plastik, kablolar) önceden belirlenmiş alanlarda variller ya da tanklar içerisinde toplanmaktadır. Metaller, kablolar, kontamine olmamıģ bant ve membran atıkları hurdacılara satılmaktadır. Tahta malzeme ise istek üzerine civar köylerde kullanılmak üzere verilmektedir. Yeniden kullanıma uygun olmayan atıklar belediye tarafından toplanarak, bertaraf edilmektedir.

9 Kışladağ Altın Madeni Maden Atıkları- Pasa (Ekonomik Olmayan Kaya) Ekonomik Olmayan Kaya Depolama Alanı Açık Ocak Açık Ocaktan çıkan ekonomik olmayan kaya proje alanının güneyinde ve açık ocak alanının güney batısında yer alan ekonomik olmayan kaya depo alanında stoklanmaktadır. Kapasite : 110 milyon ton, Alan : 142 ha.

10 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya ASĠT KAYA DRENAJI POTANSĠYELĠ Ekonomik olmayan kaya %75 sülfitli %25 oksitli kayaçtan oluşmaktadır. Maden işletmesinden önce ve işletme döneminde AKD potansiyeli belirleme çalışmaları yapılmıştır. Jeokimyasal test programı kapsamında bugüne kadar toplam 416 örnek analiz edilmiştir. - Statik Testler (Asit Baz Muhasebesi) - Kısa Dönem Liç Testleri (SPLP) - Kinetic Testler (Nem Hücreleri) - Mineralojik Analizler (XRD, XRF, Rietveld analizi, Optik Mikroskop) SONUÇ: Sülfit içeren kayaçların düģük oranda asit üretme potansiyeli vardır. Oksitli zonlardaki kayaçların AKD potansiyeli olmayıp nötralizasyon kapasitesi vardır

11 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya Dönem Amaç Tasarım Kriterleri ve Önlemler Jeoteknik Duraylılık - Çevre ve iģ güvenliği açısından jeoteknik duraylılığın sağlanması - Duraylılık risklerinin en iyi depolama ve izleme yöntemleri ile yönetimi ĠnĢaat ve ĠĢletme Dönemi Su Yönetimi Sediman Kontrolü AKD Kontrolü - Yüzey akıģının yönetimi ve en iyi teknikler (BMP) ile erozyon kontrolü, çökeltme havuzları - KuĢaklama Kanalları - Yüzey akıģı sularının yönetimi, kanallar, havuzlar - Pasa alanı tabanının oksitli kayaçlar ile kaplanması - Sülfitli kayaçların oksitli kayaçlar ile tecrit edilmesi - Depolama Alanı Kaynaklı Suların DeĢarj Edilmemesi Jeoteknik Duraylılık - Statik KoĢullar Güvenlik Faktörü > Sismik KoĢullar (ivme 0.4 g) Kapama ve Rehabilitasyon Su Yönetimi Sediman Kontrolü AKD Kontrolü - Yüzey akıģının yönetimi, kanallar - Sülfitli kayaçların oksitli kayaçlar ile tecrit edilmesi - AĢamalı rehabilitasyon, seviyelendirme ve yağıģtan süzüntünün önlenmesi amacı ile örtü tabakası serilmesi

12 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya Yerleştirilmesi Kaya döküm alanına kayaçlar kamyonla getirilip boģaltılmaktadır. Eğimler doğal olarak oluģan eğimlerdir (38 derece). Kaya döküm sahasının tabanına ve Ģevlerine oksitli malzeme sıkıģtırılarak yerleģtirilmektedir. Üzeri kaplanıncaya kadar oksitlenmeyi sınırlamak için AKD potansiyeli yüksek kayaçlar oksitli malzeme ile karıģtırılmakta ve oksitli malzeme ile örtülüp hava ve su ile teması önlenmektedir. (Tecrit). Her yıl o yıl içerisinde çıkartılacak kaya tipleri, miktarı, ve kayaların depolanacağı bölümler ve aģamalı rehabilitasyon planları incelenerek çevresel yönetim planı gözden geçirilmektedir. Depolama bölümlerinin üst yüzeyleri ve Ģevleri oturmaya, kaymaya ve diğer yapısal hasarlara maruz kalmayacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Kaya döküm alanında, toprak aģınması ve erozyon, yapılan kanallar ve eğimler ile kontrol edilmektedir. YağıĢtan kaynaklanan akıģ sularının yönü kuģaklama kanalları ile değiģtirilerek alandan uzaklaģtırılmaktadır. Bu alana gelen yağıģlar kaya döküm sahasının tabanında yer alan astarla kaplanarak inģa edilmiģ havuzlarda tutulmaktadır. Ekonomik olmayan kaya depo alanın üst yüzeyi, yağıģla birlikte kaya döküm sahası yüzeyine düģecek yağıģ sularının, sülfitli kaya ile temasını azaltmak için, suyu cazibe ile akıtarak, alanın yüzeyinden süratle uzaklaģtıracak bir Ģekilde eğimlendirilir.

13 Kışladağ Altın Madeni Ekonomik Olmayan Kaya Su Yönetimi WR-1 KuĢaklama Kanalları Su Toplama Havuzu 1 Çökeltme Havuzu 2 Çökeltme Havuzu 1 WR-4 Gözlem Kuyuları SP-12 WR-5 WR-2 WR-3

14 Kışladağ Altın Madeni Ekonomik Olmayan Kaya Su Yönetimi Çökeltme Havuzu üzerine direk düşen yağış Yağış sonrası pasadan sızan su Buharlaşma Pasa üzerine yağan yağmur Çökeltme Havuzu 2 15 lt/s Dolusavak Desarj Çökeltme Havuzu üzerine direk düşen yağış Pasa üzerine yağan yağmur Çökeltme Havuzu 1 Yağış sonrası pasadan sızan yüzey suyu 200 m 3 /sa Pompa Su Toplama Havuzu 1 Proses Toz Kontrolü Buharlaşma Hacim 34,700 m 3 15,000 m 3 168,000 m 3

15 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya Örtü Tasarımı Yağışlı sezonda örtü tabakasına süzülen su bitkilendirilmiş tabakada tutulur. Buharlaşma- Terleme ile depolanan yağış suyu sistemden çıkar, yığın içerisine süzülmez. Depola Bırak Örtü Tabakası Kapiler Tabaka Ekonomik Olmayan Kaya Kökler vasıtası ile depolanan suyun buharlaştırılabilmesi için bitkilendirme bu sistemin en önemli unsurudur.

16 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya Örtü Tasarımı Ekonomik Olmayan Kaya Su Bütçesi Yaz ayları sıcak & kış ayları soğuk geçer Yağışın %60 ı kış aylarındadır. Yağış > Buharlaşma-Terleme (BT) Yüzey Akışı %30 Yağış (mm) BT (mm) Yüzey Akışı (mm) Örtü Tabakası Olmadığı Zaman Net Süzülme (mm) Yağışlı Sezon (Kasım Mart) Kuru Sezon (Nisan Ekim) Su bütçesi sonuçlarına göre Kışladağ Madeni için Depola- Bırak Örtü Sistemi 200 mm süzülmeyi tutacak şekilde tasarlanmıştır.

17 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya Örtü Sistemi MALZEME TĠPĠ Kalınlık YağıĢ BulaĢma- Terleme Yerli Otsu Bitkiler Toprak Örtü A Horizon Toprak Örtü B Horizon SU DEPOLANMASI Kapiler Tabaka GRANÜLER TABAKA Kalınlık SıkıĢtırılmıĢ Oksitli Kayaç Ekonomik Olmayan Kaya

18 Kışladağ Altın Madeni Ekonomik Olmayan Kaya Aşamalı Rehabilitasyon

19 Kışladağ Altın Madeni- Ekonomik Olmayan Kaya İzleme - denetleme

20 Kışladağ Altın Madeni Ekonomik Olmayan Kaya ĠĢletme Faaliyetleri Devam Eden Alan Rehabilitasyonu Devam Eden Alan Rehabilitasyonu TamamlanmıĢ Alan Örtü Tabakası Serilmesi Ekonomik Olmayan Kaya Alanından Bir Görüntü

21 Kışladağ Altın Madeni- Açık Ocak Cevher İşleme Açık Ocak Kırma Eleme Ünitesi Konveyörler Yığın Liçi Alanı

22 Kışladağ Altın Madeni- Yığın Liçi Alanı Faz 4 Faz 5 Faz 3 Faz 2 Faz ppm (CN) çözeltisi gün liç işlemi Damlatma hızı 5-8 L/sa/m kg/ton cevher NaCN tüketimi

23 Kışladağ Altın Madeni - Yığın Liçi Alanı Yığın Liçi sistemi işletme ve kapama döneminde SIFIR DEġARJ prensibi geçerlidir. Proses sularının herhangi bir alıcı ortama deşarjı söz konusu değildir. Tasarım Elemanları: - Taban Kompozit Astar (Geçirimsizlik Tabakası) - Çözelti Yönetimi ve Ġzleme - Siyanür Yönetimi - Fiziksel ve Kimyasal Duraylılık

24 Kışladağ Altın Madeni - Yığın Liçi Alanı Astar Sistemi (Geçirimsizlik) Kil Astar YerleĢtirilmesi Çözelti Toplama Boruları SıkıĢtırılmıĢ Kil Astar Drenaj Tabakası Jeomembran Kaynak DYPE Jeomebran Cevher

25 Kışladağ Gold Mine- Yığın Liçi Alanı Astar Sistemi (Geçirimsizlik) CEVHER DRENAJ TABAKASI TOPRAK ASTAR (KİL) JEOMEMBRAN SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİN

26 Kışladağ Altın Madeni- Yığın Liçi Alanı Astar Sistemi (Geçirimsizlik ) Sızıntı Tespit Sistemi Kil astar ile jeomemran arasına yerleştirilmiş perfore borular sistemidir.

27 Kışladağ Altın Madeni - Yığın Liçi Alanı Geçirimsizlik (Astar Sistemi) Jeosentetik Kil Astar (JKA)* Sentetik Lifler Jeotekstil Sodyum Bentonit Jeotekstil Geçirimsizlik: JKA sıkıştırılmış kil ile eşdeğer bazen daha düşük geçirimliliğe sahiptir. Fiziksel ve Mekanik : Kil e göre sıcaklık farklarına daha dayanıklı ve tabanda farklı oturmalara daha uyumludur. JKA inşaat avantajları: Kendi kendini onarabilme özelliği Kolay ve hızlı serilme işlemi Kolay kalite kontrol ve onay aşamaları. Örnek JKA Uygulamaları *Koerner, R.M. And Daniel, D.E. (1993), Technical Equivalency Assessment of GCLs to CCLs, Proceedings of the 7 th GRI Seminar, Philedelphia, PA, pp

28 Kışladağ Altın Madeni- Çözelti Yönetimi Aşırı Yagış Havuzu 3 Aşırı Yagış Havuzu 2 Aşırı Yagış Havuzu 1 H2O2 Tankları Yüksüz Havuz Yüklü Havuz Siyanür Deposu Kolonlar Ara Havuz

29 Kışladağ Altın Madeni - Çözelti Yönetimi- İzleme Yeraltı Suyu KuĢaklama Kanalları LP-8/9 LP-2/3 HCN LP-10 LP-11 LP-1

30 FAZ 5 Kışladağ Altın Madeni - Yığın Liçi Kapanış Aşaması Yığının yan Ģevlerinin düzlenmesi, yeniden eğim ve Ģekil verilmesi (2.5:1) BuharlaĢma- Terleme Hücreleri Olarak Yeniden DüzenlenmiĢ Havuzlar FAZ 4 Rehabilitasyon Rehabilitasyon FAZ 3 FAZ 2 Rehabilitasyon Uzun dönemli çözelti yönetimi için proses çözeltisinin kimyasal bakımdan stabilize edilmesi; ph = olan yığının temiz su ile yıkanması ve WAD CN seviyelerinin Avrupa Birliği 2006/21/EC yönetmeliğine göre 10 mg/l veya altına düģürülmesi. FAZ 1 Rehabilitasyon Rehabilitasyon Yağmur suyunun içeri sızmasını ve oksijenin yayılmasını sınırlayacak Ģekilde tasarlanan örtünün yerleģtirilmesi ve bitkilendirilmesi

31 Kışladağ Gold Mine- Yığın Liçi Kapanış Aşaması Uzun dönemli çözelti yönetimi için proses çözeltileri miktarının azaltılması; Havuzların yeniden düzenlenmesi ve böylelikle uzun dönemli çözelti yönetiminin buharlaşma ve terleme yoluyla yönetilmesi;

32 Kışladağ Gold Mine- Yığın Liçi Kapanış Aşaması Yeniden DüzenlenmiĢ Havuz Kesitleri

33 Kışladağ YIĞIN Altın LĠÇĠ Madeni- PROSES ALANI Ömrü SAFHALARI sonunda yığın liçi alanı

34 Kışladağ Altın Madeni- Kapanış sonunda yığın liçi alanı

35 Kışladağ Gold Mine- Maden Alanı Rehabilitasyon Sonrası EKONOMĠK OLMAYAN KAYA OCAK GÖLÜ YIĞIN LĠÇĠ ALANI

36 TEġEKKÜRLER

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL 26.03.2007 BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA: 2005/794 İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DAVALI : DAVACILAR : T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SENİH ÖZAY, BİRSEL LEMKE, HASAN GÖKVARDAR,MURAT FATİH ÜLKÜ vekilleri

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı