Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar"

Transkript

1 Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar

2 çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa 2 - MOB LYAYA YERLEfiT R LMES Sayfa 3 - GAZ HATTINA BA LANMASI Sayfa 3 - MEKANLARIN HAVALANDIRILMASI Sayfa 3 - M N MUM (RÖLANTI) AYARI (ALEV N) Sayfa 3 - ELEKTR K BA LANTISI Sayfa 3 KULLANICI Ç N TAL MATLAR Sayfa 4 - OCAKLARIN YAKILMASI Sayfa 4 - ALEV N KULLANILMASI Sayfa 4 - OTOMAT K EMN YET VENT L Sayfa 4 - UYARILAR Sayfa 4 BAKIM VE TEM ZL Sayfa 4 SETÜSTÜ FIRININ AKSESUARLARI Sayfa 5 SERV S L STES Sayfa 6 GARANT BELGES Sayfa 7-8 1

3 II 2H3 + KAT CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ GAZ TİPİ GAZ TÜRÜ OCAK MEME (ENJEKTÖR) fiaret WATT TÜRÜNDEN NOM NAL TERM K YÜK NOM NAL Do al gaz (metan) G20 20 mbar Yar h zl H zl Çok H zl pescere Çitli taç l/h 167 l/h 286 l0h 276 l/h 314 l/h Likid gaz G30-G mbar Yar h zl H zl Çok H zl pescere Çitli taç g/h 127 g/h 218 g/h 211 g/h 240 g/h Toplam termik güç : Tezgah n taban ndaki etikete bak n z. Gaz n yak lmas için gerekli hava: 2 m3/h her kw yüklenmifl güç için etikete bak n z. Besleme gerilimi: V 50Hz. Montaj Önemli uyar Afla da gerek gaz, gerek elektrik ba lant s için yap lmas gereken ifllemleri bulacaks n z. Bu ifllemler yürürlükteki normlara uygun olarak yetkili kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r. Yetersiz kifliler taraf ndan yap lacak montajlar tehlike yaratabilir. malatç firma bu talimatlara uyulmamas durumunda flah s ve eflyalara eriflilebilecek her türlü hasara karfl hiçbir sorumluluk yüklenmeyece ini beyan eder. GAZ BAĞLANTISI İÇİN UYULACAK NORMLAR: UNİCİG Mobilya içine yerleştirme Bu kitapç k 3. S n fa dahil bir setüstü ankestre oca a aittir. Mobilyan n haz rlanmas Mobilyan n üstündeki yuvay flekil 1 deki ölçülere göre haz rlay n. Her durumda aç kl gaz borusuna hiçbir bask ezme yapmayacak flekilde ayarlanmal d r. Gaz borusu bask -ezilme d fl nda ayr ca keskin aç yla bükülmelere, bo um ve büklümlere ve alt bölümde olabilecek herhangi bir f r n n yüzeyleriyle temasa karfl korunmal d r. Mobilya içine yerlefltirme Ba lant ifllemlerini tamamlad ktan sonra yuvan n etraf na do ru fleridi yay n ve üstüne setüstü f r n yerlefltirin. Sabitleme kancalar n nazikçe s klay n. Dolgu fleridi d fl nda kalan bölümlerini sökün. Sembolleri okuma : P L = Ankastre ocak (dekorlu inox) 4 veya 5 = Ocak say s P C = Ankastre ocak (renkli) A = Elektronik atefllemeli V = Elektronik ateflleme ve emniyet ventili TC= Üçlü taç Cihaz kullanmadan önce, havaland rman n aç ld odan n da baflka bir cihaz n kullan lmas ndan dolay bas nç alt nda olmamas na ve iki mekan aras nda havaland rman n birbirinden ba ms z ve serbest kanallar vas tas yla olmas na dikkat ediniz. Örne in yerle kap aras ndaki aral artt rabilirsiniz. Yanan gaz n tahliyesi bir davlumbaz vas tas yla do rudan d flar ya bacaya verilmelidir. Setüstü ocak iç aksamlar na girifl Çal flma ayg tlar n içinde bar nd ran hazneye flu flekilde de ulaflabilirsiniz. Izgaralar kald r n, bafll klar ç kar n ve brülörlerin alev ayr flt r c lar n da sökün; Kontrol dü melerini millerinden çekerek ç kar n. Ocaklar setüstüne sabitleyin vidalar gevfletin. Setüstünü kald r n. UYARI fiayet setüstünün alt na baflka bir cihaz monte edilmiflse (örne in bir f r n), taflan s v lar n alta geçmemesi için bu ikisi aras na uygun bir muhafaza tabakas koyulmal d r (s v toplay c le eni olan ay r c set gibi). Enjektörlerin (memelerin) de ifltirilmesi Bütün ürünler fabrikadan metan gaz na ayarlam fl olarak 2

4 ç kar. De iflik gaz kullan m nda memelerin de ifltirilmesi flu flekildedir: 1. Izgara ve ocaklar ç kar n. 2. Enjektörleri (memeleri) vidalar n gevfleterek sökün ve yerine o gaza uygun olanlar tak n Yerine tak lacak memeleri aksesuar torbas nda mevcuttur. Yeterki de ifltirilenlerin iflareti tabelada gösterilen iflarete uysun (Bak n z sayfa 4). 3. De ifltirme iflleminden sonra gaz kaça n sabunlu su testiyle kontrol edip bilahare ocaklar konumland rmadan önce iyice kurulay n. 4. Ocak ve zgaralar tak n. 5. Bu ocaklar n hava ayar na ihtiyac yoktur. Önemli Bir gazdan di er bir gaza geçiflte borular n aksesuar olarak verilen yap flkanl etiketi (bu iflle ilgili) tabelan n kendisine ait bofllu una yap flt r n. LPG (G30 veya G31) ile çal flmas durumunda ayar vidalar sonuna kadar s k lmal d r. Bu cihazlar II 2H3+ kategorisinde donat lm fllard r. Rölanti ayar -Kontrol dü melerini çekip ç kar n (zira sadece itmeyle yerlerine otururlar). - Oca yak n ve ayar vidas n alevi yükseltmek için saat yönünün aksine, azaltmak içinse saat yönüne çevirin. Ayar tornavidas aksesuarlarla birlikte verilmifltir. Uyar Bu cihazlar yang n tehlikesine karfl korunma derecesi aç s ndan "Y" kategorisine girerler, dolay s ile ocak yüzeyinden daha yüksek seviyede bulunan ahflap duvarl mobilyalar içerisine de yerlefltirilebilirler; yeterki ocak kenarlar ndan yan duvara mesafe en az 50 mm, arka duvara da en az 30 mm olsun. Yukar da bulunabilecek muhtemel raflar n da ocak yüzeyinden en az 700 mm mesafede bulunmalar flartt r. Gaz hatt na ba lanmas Gaz hatt na ba lant iki flekilde gerçeklefltirir. A. Setüstü f r n gaz hatt na fiekil 3 te görülen 12 mm lik bir sert bak r boru ile ba lay n. yi bir izolasyon için f r nla birlikte verilen (aksesuar olarak) elastomer contay kullan n (UNI 9264 normu) B. Setüstü f r n esnek spiral çelik boru ile ba lay n (UNI- CIG 9891 normu). Bu flekilde de iyi bflr izolasyon için f r nla birlikte aksesuar olarak verilen contay kullanmal s n z. Ayr ca yukar da belirtilen gaz ba lant l cihazlarla ilgili UNI- CIG normlar na uymaya özen gösteriniz. Ba lant yap ld ktan sonra kaçak olup olmad n kontrol edin. Mekanlar n havaland r lmas Bu cihaz, yürürlükteki UNI-CIG 7129 ve 7131 normlar na tabi olarak, sadece sürekli havaland r lmas olan mekanlara monte edilebilir ve kullan labilir. UNI-CIG 7129 normunda belirtildi i gibi, cihaz n monte edilece i mekanda d flar ya sürekli olarak aç k bir havaland rma veya ventilasyon kanal veya aç kl olmal d r. Bütün bu kanallar veya aç kl klar flu özellikleri tafl mal d r. 1) Geçifl kesitleri en az 100 cm2 olmal d r. 2) D flar dan veya içeriden t kanmayacak flekilde yap lm fl olmal d rlar. 3) Ventilasyon havaland rma aç kl n muhafaza edebilecek bir yap da olmal d r. 4) Ocakta yanan gaz etkilemeyecek (zarar vermeyeceksöndürmeyecek) flekilde yerden yüksekli e sahip olmal d rlar. (Emniyet ventili olmayan f r nlar için havaland rma aç kl geniflletilmelidir). (DM 21 Nisan 1993 tarihli yasaya göre). Uyarõlar fiayet havaland rma kanal veya aç kl bitiflikteki bir odaya aç l yorsa, bu odan n kendine ait do rudan bir havaland rma kanal olmal d r. Ayr ca; 1) Bu oda bir yatak odas olmamal d r. 2) Binan n müflterek bir mekan (alan ) olmamal d r. 3) Yang n tehlikesine maruz bir yer olmamal d r. Alev rölanti ayar vidas, normal vanal olan modellerde (flekil 3) kumanda dü mesi milinin içinden geçen delik sayesinde eriflilebilirdir. Emniyet ventili modellerde ise (flekil 4) ayar vidas na vanan n setüstü f r na geçifl deli inin soluna aç lm fl kanaldan ulafl labilir. Elektrik ba lant s Elektrik ba lant s son derece hassasiyetle ve yürürlükteki normlara uygun olarak kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r (46/90 say l yasa) Hattaki gerilimin cihaz n arka k sm nda bulunan özellikler tabelas nda (etiketinde) verilmifl de erlere uygun oldu unu kontrol ediniz. Elektrik tesisat n n, sigortalar n, elektrik dü mesi, fifl ve prizlerin f r n n emilim gücüne uygun olmalar na dikkat ediniz. Kablonun ucuna normlara uygun bir fifl tak n ve bunu da uygunu bir prize ba lay n. Sar yeflil renkli kablo toprak ba lant s için kullan lmal d r. XXXX Montaj ifllemi bitti inde prizin kolayl kla ulafl labilir bir konumda olmas, bak m ve temizlik iflleri s ras nda elektrik fiflini çekmek gerekti inden yararl d r. Sabit ba lant yap lmas durumunda, cihazla elektrik hatt aras nda normlara uygun, temas aral en az 3 mm lik çok kutuplu bir elektrik dü mesi koyunuz. Kanun gere i setüstü oca sa lam bir toprak hatt na ba lamak mecburidir. Kablonun toprak iletkeni sar yeflil renkli oland r ve katiyen kesintili olmamal d r. Elektrik ba lant s n yapmadan önce toprak hatt n n etkili olup olmad n kontrol ediniz. Franke bu normlara uyulmamas ndan kaynaklanan, flah s ve eflyalara gelebilecek her türlü hasara karfl sorumluluk tafl mayaca n beyan eder. 3

5 ÖNERİLEN TENCERELER ÇİZELGESİ OCAK TENCERE ÇAPI (cm) Uyarõ Oca n alevi, kontrol dü mesiyle minimum alev ile maksimum alev aras nda yap lan ani geçifllerde bile daimi olmal d r. Kullan c için talimatlar Ocaklar n yak lmas Elektronik atefllemesi olmayan modeller : Ocaklar yakmak için bunlara bir alev yaklaflt r n, dü meye basarak istedi iniz konuma kadar çevirin. Afla daki semboller flunlar ifade eder. Daire = vana kapal Büyük alev = maksimum güç Küçük alev = minimum güç Elektronik atefllemeli modeller Bu modellerde yanma ifllemi kumanda dü melerinin kontrolündedir. Ocaklar yakmak için flu flekilde hareket edin: -Yakmak istedi iniz oca n dü mesini maksimum alev ile (büyük alev sembollü olan) minimum alev (küçük alev sembolü olan) konumu aras nda bir noktaya kadar çevirin. - Ocak yanana kadar dü meyi bas l tutun. Elektronik atefllemeli ve emniyet ventili modeller Baz modellerde kumanda dü mesinde hem ateflleme komutu, hem de emniyet tertibi bulunmaktad r. Bu modellerin ocaklar flu flekilde yak l r: 1.Oca n dü mesini y ld z ve büyük alevle gösterilen maksimuma getiriniz. 2. Dü meyi kuvvetlice _ saniye kadar bas l tutunuz, bu süre içinde termo kopya s nacak ve k v lc mlar ç kan gaz tutuflturacakt r. 3. _ saniye sonra bas l tutu unuz dü meyi b rak n ve saat yönü aksine döndürerek alevi istedi iniz ayara getirin. Alev sönerse ayn ifllemi 12 den bafllayarak tekrarlay n. Alevlerin kullan m Daha az gaz sarfiyat ve daha iyi bir veri almak için, ocaklara uygun büyüklükte (çapta) tencere kullanmak ve alevlerin tencere kenar ndan taflmas n önlemekte yarar vard r (bak n z çizelge). Yar H zl H zl Çok H zl 2 li ve 3 lü taç Oval Otomatik emniyet ventil sistemi Bu emniyet ayg t, ocaklar n alevinin bir hava ak m, tencere taflmas veya ani gaz kesilmesi gibi nedenlerle sönmesi durumunda devreye girer ve ocaklar otomatikman söndürür. Bu ayg t oca n sönmesinden yaklafl k 40 saniye sonra devreye girer. Uyarõlar - Cihaz n montaj, yürürlükteki normlar gere i ehliyetli kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r. - Her tür müdahale için teknik servisi ça r n z. - Ocaklar n üzerine dengesiz ve deforme olmufl tencereler koymay n z; taflarak ve devrilerek kazaya sebebiyet verebilirler. - Cihaz n z kapal ise, kapa kapatmadan önce ocaklar n so uk olmas na dikkat ediniz. - Cihaz n z kullanmad n z zamanlarda ana gaz borusu vanas n kapat n z. Bu cihaz UNI 7129 normlar gere i sadece sürekli olarak havaland r labilen mekanlara monte edilebilir ve kullan labilir. Franke, normlar n n uygulanmamas ndan kaynaklanan kifli ve eflyalara gelebilecek hasarlara karfl sorumluluk tafl mad n beyan eder. Bu cihaz sadece piflirme ifllemi için kullan l r. Her türlü de ifltirme ve bilinçsiz müdahale tehlike sebebi olabilir. Montaj ndan önce gaz da t m flartlar n n cihaza uygunlu unu kontrol ediniz. Hangi gaza uygun oldu u arka k sm ndaki tabelada belirtilmifltir. Bu cihaz yan c gazlar n tahliyesini sa lay c bir alet ile donat lm flt r ve yürürlükteki kurallara göre monte edilmelidir. Havaland rma konusundaki talimatlara özellikle dikkat edilmelidir. Kullan m s ras nda cihaz n baz k s mlar s nabilir, çocuk ve özürlüleri uzak tutunuz. Gazla çal flan bir piflirme aleti bulundu u ortama hararet ve rutubet verir, ortam n iyice havaland r lmas n sa lay n z: Tabii havaland rma kanallar n daima aç k tutunuz yada mekanik bir havaland rma cihaz kullan n z. (aspiratör, menfez vs. gibi). Yo un ve uzun süreli bir kullan m, ilave bir havaland rma ihtiyac do urabilir; pencerenin aç lmas ya da aspiratörün daha h zl çal flt r lmas gibi. Bu hususlara dikkatle riayet ediniz. Bak m ve temizlik 8-14 cm çap cm çap cm çap 26 cm çap Oval tencere Setüstü f r n n bak m ve temizli i - Herhangi bir temizlik iflleminden önce fifli prizden çekiniz veya varsa elektrik dü mesi ile hattaki cereyan kesiniz. - Cihaz n bütün 18/10 paslanmaz çelik aksam, gerekti i flekilde su ile temizlenip kullan l rsa her zaman ilk günkü gibi yeni kal r. - lk günkü p r lt s n muhafaza etmek için f r n n z yetkili Franke sat c lar ndan veya yetkili servislerinden edinebilece iniz "Franke Çelik Kremi" ile parlat n z. - Kesinlikle bulafl k teli, çizici ve tahrifl edici s v lar, muriatik asit ve benzerlerini kullanmay n z, emayesinde matlaflma 4

6 asit ve benzerlerini kullanmay n z, emayesinde matlaflma ve çizilmelere neden olurlar. - Cihaz n z n üstünde asitli ve alkalinli maddeler ile paslanm fl demirli nesneler b rakmay n z. Ocak ve alev püskürtücüler Cihazdan söküldükten sonra sabunlu s cak su ve bir miktar deterjanla y kan p kurutulabilirler. Ancak bilhassa gaz n geçti i aksamlar n kurutulmas nda itina gösterilmelidir. Bunlar bulafl k makinas nda y kamak da mümkündür. Tencere tafl y c zgaralar Tencereyle temas ettikleri noktalarda s n n etkisiyle renklerinde de iflme olabilir. Temizlikleri için ocaklarda oldu u gibi hareket edebilirsiniz. Bulafl k makinas nda da y kanabilirler. Vanalar n çevirme hareketlerinde sertleflme oluflmas halinde yetkili servisine haber veriniz. Ya lama ve parça de ifltirme ifllemleri sadece yetkili servis personeli taraf ndan yap lmal d r. Teknik Servis Yard m Teknik Servis i ça rmadan önce flunlardan emin olmal s n z: - Fifl cereyan prizine s k ca oturmufl olsun. - Prizde elektrik ak m oldu undan emin olun.cihaz n çal flmas nda oluflabilecek aksakl klarda kullan c afla daki listeyi inceleyerek kendi bulundu u bölgenin FRANKE yetkili sevisine baflvurmal d r. malatç bask veya kopyalama nedeni ile bu kitapç ktaki muhtemel yanl fll klar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üreticinin, ürünlerinde teknolojik aç dan uygun buldu u de ifliklikleri yapma hakk sakl d r. Setüstü oca n aksesuarlar Franke kapaklar MODEL RENK KOD EBATLAR Trend 700 kapak Siyah x512 Yeni trend 700 serisinin hepsine, hatta kullan mda olanlara bile kapak tak labilir. Kapak temizlik ifllemlerini kolaylaflt rmak amac yla istenildi inde sökülebilir. Montaj işlemi 1. 4 t pay ç kar n z (fiekil 5a) 2. Kenar desteklerini tak p vidalar n s k lay n z (5b) 3. Kapa yan desteklerin kanallar na geçiriniz (flekil 5c) 4. Kapa n dengesini ayarlamak için tekrar yerinden ç kar p bir tornavida ile flekil 6 daki gibi vidalar n ayarlay n z. Saat yönünde (+) denge s k lafl r, aksi yönde (-) ise gevfler. Yararl tavsiyeler - Kapa sadece ocaklar sönük ve so ukken kapat n. - Piflirme esnas nda alevlerin tencereden tafl p kapa yalamas na mani olun. - Kapa ani s farklar na maruz b rakmay n. So ukken temizleyin. - Kapak üzerine a rl k koymaktan kaç n n. 5

7 FRANKE SERVİS LİSTESİ fieh R BAY ADI ADRES TELEFON FAKS ADANA AKDEN Z KL MA TURGUT ÖZAL BULV.GÜZEL YALI MAH. 52, SOK TAYFUN APT. NO:3/B / ADANA ADANA MERKEZ SERV S TURGUT ÖZAL BULVARI BULVAR APT. NO:38/ / ADIYAMAN BÜYÜKEL SO UTMA EMN YET SARAYI LARSISI UFUK APT. ALTI NO: AFYON KRISTAL SOGUTMA DUMLUPINAR MAH. MENDERES CAD. GENCER APT. NO:37/ AMASYA ERGÜVEN BOB NAJ SOGUTMA YEN MÜZE YANI DEG RMEN SOK. NO: ANKARA BAY TEKN K 1. CAD. 9. SOK. NO:35/B DEMETEVLER ANKARA ANKARA MERKEZ SERV S 72. SIK. 36 / 3 EMEK ANKARA M.B. ELEKTR KL EV ALETLER T C. OSMANLI CAD. NO:42/D BALGAT ANTALYA ARI SOGUTMA YES LTEPE MAH. Z YE GÖKALP CAD. NO:46/B ANTALYA KARAVEL T C. GÜVENL K MAH. 276 SOK. 2 ZANCO APT. NO:3/E ALANYA ARIKAN SO UTMA fiekerhan MAH. YALI YOLU CAD. NO: AYDIN H ZEL ELEKTRON K KURTULUfi MH.CUMHUR YET CD.21.SK.NO:2/B BALIKES R TUNALI TEKN K ATALAR CAD. SERENL KUYU SOK. NO: BANDIRMA KARDEfiLER TEKN K HASN YA MAH. ÇEfiME SOK. NO:3 BANDIRMA B TL S KERVAN SO UTMA fieref YE CAD. NO: BOLU DEN Z ELEKTR KL EV ALETLER TABAKLAR MAH. CUMHURIYET CAD. NO: DÜZCE GÜHA LHAN fiurgun fi MERKEZ NO:3/C DÜZCE BURSA BUZUL T CARET BAfiAK CAD. ECELER SOK. YAPTAS fi HANI NO: / BURSA ELS S ELEKTR KL EV ALETLER SERV S T C. SAN. LTD. KIRCAAL MAH. KIRCAAL SOK. NO:24/ / GEML K PAfiA TEKN K ORHANGAZ CAD.NO:107/C GEML K /BURSA ÇANAKKALE CAN TEKN K CEVATPAfiA MAH. NÖNÜ CAD.NO:64/ ÇORUM ERÇEL K ELEKTR K KARAKEÇ L MH.ALBAYRAK 5.SK NO:3/ DEN ZL DEN ZL MERKEZ SERV S ATATÜRK CD.NO: 34/ D YARBAKIR TEK N BUZ TEKN K YUNUS EMRE MH.KARDEfiL K CD.MURAT AP.NO DEN ZL ÖZKAR SO UTMA H.KAPLANLAR MAH.BARIS CAD. BARIS APT. NO: ERZ NCAN AKAR ELEKTR K SANAY ÇARfiISI 770 SOK NO: ERZURUM ERZURUM MERKEZ SERV S EM RfiEYH MAH. PALANDÖKEN CAD. NO:27/A (3HAT) ERZURUM KAPTAN ELEKTRON K ADNAN MENDERES CAD. TASHAN KARSISI NO: / ESK fieh R GÜRERKA ELEKTROMEKAN K V finel K MAH.SAVAfi CAD.81/ 1A GAZ ANTEP M KRO ELEKTROTEKN K GAZ MAH. ZÜBEYDE HANIM BULV. NO:72/B GAZ ANTEP GAZ ANTEP MERKEZ SERV S BAHÇEL EVLER MAH.FER T ARSAN SK.NO: / G RESUN GÜNEfi BOB NAJ HACI S YAM MAH. FAT H CAD. NO: HATAY fiark SO UTMA SÜMERLER MAH. fiürü GÜÇLÜ CAD. 11. SOK. NO:13/7 ANTAKYA STANBUL GÖRAY SERV S GÜLBAG CAD.KARANF SOK. NO:3/5 MEC D YEKÖY / STANBUL GÜRFAZ SERV S CUMHUR YET CAD.K R fic SOK.fiULE APT. ÜSKÜDAR STANBUL LKSER TEKN K EM RHAN CAD. MERGEN APT. NO:2/3 D K L TAfi STANBUL STANBUL MERKEZ SERV S ANKARA ASFALTI (E-5) NO:98 KARTAL STANBUL MURAT TEKN K YANIKSES SOK. NO:3/D YEN MAHALLE BAKIRKÖY STANBUL ÖRNEK SERV S 35. CAD. NO:114/A ÖRNEK MAHALLES GÖZTEPE ZM R BUZMAK SERV S 347 SOK.NO:67 B S R NYER ZM R ÖZGÜL SERV S 501 SOK. NO:7/C BAHÇEL EVLER ZM R TERMO TEKN K NÖNÜ CAD. NO:392 A/B / K.MARAS ARZU SO UTMA DUMLUPINAR MAH. ANDIRIN CAD.54/A KASTAMONU GÜRTEKN K ELEKTR K CEBRA L MAH. S MSAR SOK. TUNUSO LU NO: ZM R KARYA SO UTMA SK.NO:62/A KARfiIYAKA KAYSER NET SO UTMA SAHAB YE MAH. YILDIRIM CADDES NO:39 /A / KOCAEL CANER ELEKTR K ALEMDAR CAD. ALEMDAR CIKMAZI NO: KOCAEL ISI TEKN K M.AL PAfiA MH.BA DAT CD.NO: 157/A KONYA SEZG N T CARET FERHUN YE MAH. HASTANE CAD. ARZUM APT. NO:2/A KÜTAHYA ÖZ KALAY ELEKTR KL EV ALETLER BAKIM ONARIM MENDERES CAD. AKGÜN APT. A BLOK NO: MALATYA SAVAS TEKN K MÜCELL CAD. DERME SOK. NO:30/C / MAN SA EKOL SERV S M MARS NAN MH.ERLER CD.NO:24/A MARD N MUM TEKN K TARIM L MÜDÜRLÜ Ü KARSISI NO:118/B / MERS N fiik ELEKTR K MESUD YE MAH. BAGKUR KARSISI 50. SK. 127/B MERS N MERS N D fil SO UTMA nönü mah.1407 sk.onur sit.no:30/a / MU LA ELBO ELEKTR K ELEKTRON K MAK. T C. LTD. fit. HÜRR YET CAD. NO:1/8 MU LA MU LA GÜN TEKN K TEPE MAH. 34 SOK. ÖZGENÇ APT. NO.1 MARMAR S MU LA MELOD TEKN K YOKUfiBASI MAH. KÜLÜ SOK. BODRUM NEVSEH R ESENOR SO UTMA YEN MAH. NAR CAD. ÇEL KELLER PASAJI NO: ORDU EVSER SO UTMA YEN MAH.5.SOK.NO: R ZE KALAFATO LU SO UTMA YEN KÖY MAH. SARIBAfi CAM YANI NO:39/B / SAKARYA YILDIZ TEKN K YAHYALAR MAH. TURAN CA. NO: / SAMSUN G ZEM SO UTMA 19 MAYIS MAH. DR. KAM L CAD. NO.16/B SANLIURFA SARAY SO UTMA YUSUF PASA MAH. YEN CARSI SOK. NO: S RT BURAK TEKN K CUMHUR YET CAD. ESK KUNDURACILAR ÇARfiISI NO:48/ S VAS YEN CE TEKN K ÇARfiIBASI CAD. ERTEN APT. ALTI NO:3/B TEK RDAG KURAL SO UTMA ERTULUR MAH. GÜNEfi SOK. NO.13/A TRABZON TRABZON MERKEZ SERV S GÜLBAHAR HATUN MAH YAVUZ SEL M BULVARI NO:54/B / USAK SAÇLIO LU SO UTMA fiekerbank ARALI I GÜMÜfi SOK. NO: VAN HÜNER SO UTMA BOB NAJ KAZIM KARABEK R CAD. NO:282 VAN ZONGULDAK FRANKE YETK L SERV S M THAT PAfiA MAH. OKUL SOK. NO:12/1-A

8 GARANT BELGES Belge No : 6762 Belge Tarihi: Ünvan : Franke Mutfak Sistemleri malat ve Tic. Ltd. fiti. Adres : Ankara Asfalt (E-5) No: 98 Kartal/ stanbul Telefon : Fax: mza : FRANKE Mutfak Sistemleri malat ve Tic. Ltd. fiti. zevkle kullanaca n z ankastre cihaz n z 2 y l süre ile belirtilen esaslar dahilinde garanti etmektedir. Ürünlerinizin garanti kapsam nda olmas için düzenlenen bu kart ve montaj servis fiflinizi, yetkili servislerimize baflvurdu unuzda göstermek üzere saklay n z. Garanti Belgesini düzenleyerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal sat n ald sat c, bayi, acente veya temsilciliklere aittir. Garanti kapsam ndaki her tamiratta ekteki kuponlardan bir adeti servisimize verilecektir. MÜfiTER ADI, SOYADI :... MÜfiTER ADRES :... SATICI F RMA ÜNVANI :... SATICI F RMA ADRES :... FATURA TAR H VE NO :... MALIN TÜKET C YE TESL M YER VE TAR H :... BAY ONAY ( mza ve Kafle) CİHAZIN C NS : ANKASTRE OCAKLAR MARKASI : FRANKE MODEL :... SER NO :... MONTAJ SERV S ( mza ve Kafle) Bu GARANTİ BELGESİ nin kullanõlmasõnda 4077 sayõlõ kanun ve bu kanuna dayanõlarak düzenlenen TRKGM - 95/116/117 sayõlõ tebliğ uyarõnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasõ Genel Müdürlüğü tarafõndan izin verilmiştir. G1 G2 G3 MONTAJ ANINDA YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULACAK VE BU PARÇA SERVİS TARAFINDAN TESLİM ALINACAKTIR. CİHAZA AİT BİLGİLER MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER Cinsi... Müflteri Ad, Soyad... Model... Adresi... Seri No Montaj Tarihi......

9 GARANT fiartlari 1) Cihaz n z kullanma k lavuzunda belirtilen flekilde kullan lmas flart yla bütün parçalar dahil olmak üzere malzeme, montaj ve iflçilik kusurlar ndan do abilecek ar zalara karfl teslim tarihinden itibaren 2 y l süre ile garanti edilmifltir. 2) Mal n garanti süresi içinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas halinde mal n sat c s, bayi acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. 3) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 4) Mal n, * Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd ile bir y l içinde, ayn ar zay ikiden fazla tekrarlamas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu, maldan yararlan lamamas n n süreklilik kazanmas, * Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, * Yetkili servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas durumunda s ras yla sat c s, bayi acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün olmad n n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme yap lacakt r. 5) Afla daki durumlarda cihaz garanti kapsam d fl ndad r. * Cihaz n kullanma talimat nda belirtilen durumlara ayk r bir flekilde kullan lmas ndan do an ar zalar * Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k r k, çizik ve hasarlar, (tafl ma, çarpma, düflürme vs.) * Mamulü uygun olmayan elektrik tesisat nda veya kullan lmas öngörülen voltaj d fl nda kullanma * Montaj n FRANKE yetkili servis personeli d fl nda herhangi bir kifli taraf ndan yap lmas halinde gereken onar m için yetkili servise baflvurmadan önce FRANKE Yetkili Servis Personeli d fl nda bir kimsenin cihaz ambalaj ndan ç kartm fl olmas, cihaz n onar m na, bak m na tadiline kalk flm fl olmas durumlar nda Yukar da belirtilen maddeler kapsam nda olan ar zalar ücret karfl l tamir edilir. 6) Garanti belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. FRANKE Mutfak Sistemleri İmalat vetic. Ltd. Şti. nönü Mah. Gençlik Cad. No:250 Gebze / Kocaeli Türkiye Tel: Fax: PUL

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı