Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar"

Transkript

1 Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar

2 çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa 2 - MOB LYAYA YERLEfiT R LMES Sayfa 3 - GAZ HATTINA BA LANMASI Sayfa 3 - MEKANLARIN HAVALANDIRILMASI Sayfa 3 - M N MUM (RÖLANTI) AYARI (ALEV N) Sayfa 3 - ELEKTR K BA LANTISI Sayfa 3 KULLANICI Ç N TAL MATLAR Sayfa 4 - OCAKLARIN YAKILMASI Sayfa 4 - ALEV N KULLANILMASI Sayfa 4 - OTOMAT K EMN YET VENT L Sayfa 4 - UYARILAR Sayfa 4 BAKIM VE TEM ZL Sayfa 4 SETÜSTÜ FIRININ AKSESUARLARI Sayfa 5 SERV S L STES Sayfa 6 GARANT BELGES Sayfa 7-8 1

3 II 2H3 + KAT CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ GAZ TİPİ GAZ TÜRÜ OCAK MEME (ENJEKTÖR) fiaret WATT TÜRÜNDEN NOM NAL TERM K YÜK NOM NAL Do al gaz (metan) G20 20 mbar Yar h zl H zl Çok H zl pescere Çitli taç l/h 167 l/h 286 l0h 276 l/h 314 l/h Likid gaz G30-G mbar Yar h zl H zl Çok H zl pescere Çitli taç g/h 127 g/h 218 g/h 211 g/h 240 g/h Toplam termik güç : Tezgah n taban ndaki etikete bak n z. Gaz n yak lmas için gerekli hava: 2 m3/h her kw yüklenmifl güç için etikete bak n z. Besleme gerilimi: V 50Hz. Montaj Önemli uyar Afla da gerek gaz, gerek elektrik ba lant s için yap lmas gereken ifllemleri bulacaks n z. Bu ifllemler yürürlükteki normlara uygun olarak yetkili kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r. Yetersiz kifliler taraf ndan yap lacak montajlar tehlike yaratabilir. malatç firma bu talimatlara uyulmamas durumunda flah s ve eflyalara eriflilebilecek her türlü hasara karfl hiçbir sorumluluk yüklenmeyece ini beyan eder. GAZ BAĞLANTISI İÇİN UYULACAK NORMLAR: UNİCİG Mobilya içine yerleştirme Bu kitapç k 3. S n fa dahil bir setüstü ankestre oca a aittir. Mobilyan n haz rlanmas Mobilyan n üstündeki yuvay flekil 1 deki ölçülere göre haz rlay n. Her durumda aç kl gaz borusuna hiçbir bask ezme yapmayacak flekilde ayarlanmal d r. Gaz borusu bask -ezilme d fl nda ayr ca keskin aç yla bükülmelere, bo um ve büklümlere ve alt bölümde olabilecek herhangi bir f r n n yüzeyleriyle temasa karfl korunmal d r. Mobilya içine yerlefltirme Ba lant ifllemlerini tamamlad ktan sonra yuvan n etraf na do ru fleridi yay n ve üstüne setüstü f r n yerlefltirin. Sabitleme kancalar n nazikçe s klay n. Dolgu fleridi d fl nda kalan bölümlerini sökün. Sembolleri okuma : P L = Ankastre ocak (dekorlu inox) 4 veya 5 = Ocak say s P C = Ankastre ocak (renkli) A = Elektronik atefllemeli V = Elektronik ateflleme ve emniyet ventili TC= Üçlü taç Cihaz kullanmadan önce, havaland rman n aç ld odan n da baflka bir cihaz n kullan lmas ndan dolay bas nç alt nda olmamas na ve iki mekan aras nda havaland rman n birbirinden ba ms z ve serbest kanallar vas tas yla olmas na dikkat ediniz. Örne in yerle kap aras ndaki aral artt rabilirsiniz. Yanan gaz n tahliyesi bir davlumbaz vas tas yla do rudan d flar ya bacaya verilmelidir. Setüstü ocak iç aksamlar na girifl Çal flma ayg tlar n içinde bar nd ran hazneye flu flekilde de ulaflabilirsiniz. Izgaralar kald r n, bafll klar ç kar n ve brülörlerin alev ayr flt r c lar n da sökün; Kontrol dü melerini millerinden çekerek ç kar n. Ocaklar setüstüne sabitleyin vidalar gevfletin. Setüstünü kald r n. UYARI fiayet setüstünün alt na baflka bir cihaz monte edilmiflse (örne in bir f r n), taflan s v lar n alta geçmemesi için bu ikisi aras na uygun bir muhafaza tabakas koyulmal d r (s v toplay c le eni olan ay r c set gibi). Enjektörlerin (memelerin) de ifltirilmesi Bütün ürünler fabrikadan metan gaz na ayarlam fl olarak 2

4 ç kar. De iflik gaz kullan m nda memelerin de ifltirilmesi flu flekildedir: 1. Izgara ve ocaklar ç kar n. 2. Enjektörleri (memeleri) vidalar n gevfleterek sökün ve yerine o gaza uygun olanlar tak n Yerine tak lacak memeleri aksesuar torbas nda mevcuttur. Yeterki de ifltirilenlerin iflareti tabelada gösterilen iflarete uysun (Bak n z sayfa 4). 3. De ifltirme iflleminden sonra gaz kaça n sabunlu su testiyle kontrol edip bilahare ocaklar konumland rmadan önce iyice kurulay n. 4. Ocak ve zgaralar tak n. 5. Bu ocaklar n hava ayar na ihtiyac yoktur. Önemli Bir gazdan di er bir gaza geçiflte borular n aksesuar olarak verilen yap flkanl etiketi (bu iflle ilgili) tabelan n kendisine ait bofllu una yap flt r n. LPG (G30 veya G31) ile çal flmas durumunda ayar vidalar sonuna kadar s k lmal d r. Bu cihazlar II 2H3+ kategorisinde donat lm fllard r. Rölanti ayar -Kontrol dü melerini çekip ç kar n (zira sadece itmeyle yerlerine otururlar). - Oca yak n ve ayar vidas n alevi yükseltmek için saat yönünün aksine, azaltmak içinse saat yönüne çevirin. Ayar tornavidas aksesuarlarla birlikte verilmifltir. Uyar Bu cihazlar yang n tehlikesine karfl korunma derecesi aç s ndan "Y" kategorisine girerler, dolay s ile ocak yüzeyinden daha yüksek seviyede bulunan ahflap duvarl mobilyalar içerisine de yerlefltirilebilirler; yeterki ocak kenarlar ndan yan duvara mesafe en az 50 mm, arka duvara da en az 30 mm olsun. Yukar da bulunabilecek muhtemel raflar n da ocak yüzeyinden en az 700 mm mesafede bulunmalar flartt r. Gaz hatt na ba lanmas Gaz hatt na ba lant iki flekilde gerçeklefltirir. A. Setüstü f r n gaz hatt na fiekil 3 te görülen 12 mm lik bir sert bak r boru ile ba lay n. yi bir izolasyon için f r nla birlikte verilen (aksesuar olarak) elastomer contay kullan n (UNI 9264 normu) B. Setüstü f r n esnek spiral çelik boru ile ba lay n (UNI- CIG 9891 normu). Bu flekilde de iyi bflr izolasyon için f r nla birlikte aksesuar olarak verilen contay kullanmal s n z. Ayr ca yukar da belirtilen gaz ba lant l cihazlarla ilgili UNI- CIG normlar na uymaya özen gösteriniz. Ba lant yap ld ktan sonra kaçak olup olmad n kontrol edin. Mekanlar n havaland r lmas Bu cihaz, yürürlükteki UNI-CIG 7129 ve 7131 normlar na tabi olarak, sadece sürekli havaland r lmas olan mekanlara monte edilebilir ve kullan labilir. UNI-CIG 7129 normunda belirtildi i gibi, cihaz n monte edilece i mekanda d flar ya sürekli olarak aç k bir havaland rma veya ventilasyon kanal veya aç kl olmal d r. Bütün bu kanallar veya aç kl klar flu özellikleri tafl mal d r. 1) Geçifl kesitleri en az 100 cm2 olmal d r. 2) D flar dan veya içeriden t kanmayacak flekilde yap lm fl olmal d rlar. 3) Ventilasyon havaland rma aç kl n muhafaza edebilecek bir yap da olmal d r. 4) Ocakta yanan gaz etkilemeyecek (zarar vermeyeceksöndürmeyecek) flekilde yerden yüksekli e sahip olmal d rlar. (Emniyet ventili olmayan f r nlar için havaland rma aç kl geniflletilmelidir). (DM 21 Nisan 1993 tarihli yasaya göre). Uyarõlar fiayet havaland rma kanal veya aç kl bitiflikteki bir odaya aç l yorsa, bu odan n kendine ait do rudan bir havaland rma kanal olmal d r. Ayr ca; 1) Bu oda bir yatak odas olmamal d r. 2) Binan n müflterek bir mekan (alan ) olmamal d r. 3) Yang n tehlikesine maruz bir yer olmamal d r. Alev rölanti ayar vidas, normal vanal olan modellerde (flekil 3) kumanda dü mesi milinin içinden geçen delik sayesinde eriflilebilirdir. Emniyet ventili modellerde ise (flekil 4) ayar vidas na vanan n setüstü f r na geçifl deli inin soluna aç lm fl kanaldan ulafl labilir. Elektrik ba lant s Elektrik ba lant s son derece hassasiyetle ve yürürlükteki normlara uygun olarak kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r (46/90 say l yasa) Hattaki gerilimin cihaz n arka k sm nda bulunan özellikler tabelas nda (etiketinde) verilmifl de erlere uygun oldu unu kontrol ediniz. Elektrik tesisat n n, sigortalar n, elektrik dü mesi, fifl ve prizlerin f r n n emilim gücüne uygun olmalar na dikkat ediniz. Kablonun ucuna normlara uygun bir fifl tak n ve bunu da uygunu bir prize ba lay n. Sar yeflil renkli kablo toprak ba lant s için kullan lmal d r. XXXX Montaj ifllemi bitti inde prizin kolayl kla ulafl labilir bir konumda olmas, bak m ve temizlik iflleri s ras nda elektrik fiflini çekmek gerekti inden yararl d r. Sabit ba lant yap lmas durumunda, cihazla elektrik hatt aras nda normlara uygun, temas aral en az 3 mm lik çok kutuplu bir elektrik dü mesi koyunuz. Kanun gere i setüstü oca sa lam bir toprak hatt na ba lamak mecburidir. Kablonun toprak iletkeni sar yeflil renkli oland r ve katiyen kesintili olmamal d r. Elektrik ba lant s n yapmadan önce toprak hatt n n etkili olup olmad n kontrol ediniz. Franke bu normlara uyulmamas ndan kaynaklanan, flah s ve eflyalara gelebilecek her türlü hasara karfl sorumluluk tafl mayaca n beyan eder. 3

5 ÖNERİLEN TENCERELER ÇİZELGESİ OCAK TENCERE ÇAPI (cm) Uyarõ Oca n alevi, kontrol dü mesiyle minimum alev ile maksimum alev aras nda yap lan ani geçifllerde bile daimi olmal d r. Kullan c için talimatlar Ocaklar n yak lmas Elektronik atefllemesi olmayan modeller : Ocaklar yakmak için bunlara bir alev yaklaflt r n, dü meye basarak istedi iniz konuma kadar çevirin. Afla daki semboller flunlar ifade eder. Daire = vana kapal Büyük alev = maksimum güç Küçük alev = minimum güç Elektronik atefllemeli modeller Bu modellerde yanma ifllemi kumanda dü melerinin kontrolündedir. Ocaklar yakmak için flu flekilde hareket edin: -Yakmak istedi iniz oca n dü mesini maksimum alev ile (büyük alev sembollü olan) minimum alev (küçük alev sembolü olan) konumu aras nda bir noktaya kadar çevirin. - Ocak yanana kadar dü meyi bas l tutun. Elektronik atefllemeli ve emniyet ventili modeller Baz modellerde kumanda dü mesinde hem ateflleme komutu, hem de emniyet tertibi bulunmaktad r. Bu modellerin ocaklar flu flekilde yak l r: 1.Oca n dü mesini y ld z ve büyük alevle gösterilen maksimuma getiriniz. 2. Dü meyi kuvvetlice _ saniye kadar bas l tutunuz, bu süre içinde termo kopya s nacak ve k v lc mlar ç kan gaz tutuflturacakt r. 3. _ saniye sonra bas l tutu unuz dü meyi b rak n ve saat yönü aksine döndürerek alevi istedi iniz ayara getirin. Alev sönerse ayn ifllemi 12 den bafllayarak tekrarlay n. Alevlerin kullan m Daha az gaz sarfiyat ve daha iyi bir veri almak için, ocaklara uygun büyüklükte (çapta) tencere kullanmak ve alevlerin tencere kenar ndan taflmas n önlemekte yarar vard r (bak n z çizelge). Yar H zl H zl Çok H zl 2 li ve 3 lü taç Oval Otomatik emniyet ventil sistemi Bu emniyet ayg t, ocaklar n alevinin bir hava ak m, tencere taflmas veya ani gaz kesilmesi gibi nedenlerle sönmesi durumunda devreye girer ve ocaklar otomatikman söndürür. Bu ayg t oca n sönmesinden yaklafl k 40 saniye sonra devreye girer. Uyarõlar - Cihaz n montaj, yürürlükteki normlar gere i ehliyetli kalifiye personel taraf ndan yap lmal d r. - Her tür müdahale için teknik servisi ça r n z. - Ocaklar n üzerine dengesiz ve deforme olmufl tencereler koymay n z; taflarak ve devrilerek kazaya sebebiyet verebilirler. - Cihaz n z kapal ise, kapa kapatmadan önce ocaklar n so uk olmas na dikkat ediniz. - Cihaz n z kullanmad n z zamanlarda ana gaz borusu vanas n kapat n z. Bu cihaz UNI 7129 normlar gere i sadece sürekli olarak havaland r labilen mekanlara monte edilebilir ve kullan labilir. Franke, normlar n n uygulanmamas ndan kaynaklanan kifli ve eflyalara gelebilecek hasarlara karfl sorumluluk tafl mad n beyan eder. Bu cihaz sadece piflirme ifllemi için kullan l r. Her türlü de ifltirme ve bilinçsiz müdahale tehlike sebebi olabilir. Montaj ndan önce gaz da t m flartlar n n cihaza uygunlu unu kontrol ediniz. Hangi gaza uygun oldu u arka k sm ndaki tabelada belirtilmifltir. Bu cihaz yan c gazlar n tahliyesini sa lay c bir alet ile donat lm flt r ve yürürlükteki kurallara göre monte edilmelidir. Havaland rma konusundaki talimatlara özellikle dikkat edilmelidir. Kullan m s ras nda cihaz n baz k s mlar s nabilir, çocuk ve özürlüleri uzak tutunuz. Gazla çal flan bir piflirme aleti bulundu u ortama hararet ve rutubet verir, ortam n iyice havaland r lmas n sa lay n z: Tabii havaland rma kanallar n daima aç k tutunuz yada mekanik bir havaland rma cihaz kullan n z. (aspiratör, menfez vs. gibi). Yo un ve uzun süreli bir kullan m, ilave bir havaland rma ihtiyac do urabilir; pencerenin aç lmas ya da aspiratörün daha h zl çal flt r lmas gibi. Bu hususlara dikkatle riayet ediniz. Bak m ve temizlik 8-14 cm çap cm çap cm çap 26 cm çap Oval tencere Setüstü f r n n bak m ve temizli i - Herhangi bir temizlik iflleminden önce fifli prizden çekiniz veya varsa elektrik dü mesi ile hattaki cereyan kesiniz. - Cihaz n bütün 18/10 paslanmaz çelik aksam, gerekti i flekilde su ile temizlenip kullan l rsa her zaman ilk günkü gibi yeni kal r. - lk günkü p r lt s n muhafaza etmek için f r n n z yetkili Franke sat c lar ndan veya yetkili servislerinden edinebilece iniz "Franke Çelik Kremi" ile parlat n z. - Kesinlikle bulafl k teli, çizici ve tahrifl edici s v lar, muriatik asit ve benzerlerini kullanmay n z, emayesinde matlaflma 4

6 asit ve benzerlerini kullanmay n z, emayesinde matlaflma ve çizilmelere neden olurlar. - Cihaz n z n üstünde asitli ve alkalinli maddeler ile paslanm fl demirli nesneler b rakmay n z. Ocak ve alev püskürtücüler Cihazdan söküldükten sonra sabunlu s cak su ve bir miktar deterjanla y kan p kurutulabilirler. Ancak bilhassa gaz n geçti i aksamlar n kurutulmas nda itina gösterilmelidir. Bunlar bulafl k makinas nda y kamak da mümkündür. Tencere tafl y c zgaralar Tencereyle temas ettikleri noktalarda s n n etkisiyle renklerinde de iflme olabilir. Temizlikleri için ocaklarda oldu u gibi hareket edebilirsiniz. Bulafl k makinas nda da y kanabilirler. Vanalar n çevirme hareketlerinde sertleflme oluflmas halinde yetkili servisine haber veriniz. Ya lama ve parça de ifltirme ifllemleri sadece yetkili servis personeli taraf ndan yap lmal d r. Teknik Servis Yard m Teknik Servis i ça rmadan önce flunlardan emin olmal s n z: - Fifl cereyan prizine s k ca oturmufl olsun. - Prizde elektrik ak m oldu undan emin olun.cihaz n çal flmas nda oluflabilecek aksakl klarda kullan c afla daki listeyi inceleyerek kendi bulundu u bölgenin FRANKE yetkili sevisine baflvurmal d r. malatç bask veya kopyalama nedeni ile bu kitapç ktaki muhtemel yanl fll klar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üreticinin, ürünlerinde teknolojik aç dan uygun buldu u de ifliklikleri yapma hakk sakl d r. Setüstü oca n aksesuarlar Franke kapaklar MODEL RENK KOD EBATLAR Trend 700 kapak Siyah x512 Yeni trend 700 serisinin hepsine, hatta kullan mda olanlara bile kapak tak labilir. Kapak temizlik ifllemlerini kolaylaflt rmak amac yla istenildi inde sökülebilir. Montaj işlemi 1. 4 t pay ç kar n z (fiekil 5a) 2. Kenar desteklerini tak p vidalar n s k lay n z (5b) 3. Kapa yan desteklerin kanallar na geçiriniz (flekil 5c) 4. Kapa n dengesini ayarlamak için tekrar yerinden ç kar p bir tornavida ile flekil 6 daki gibi vidalar n ayarlay n z. Saat yönünde (+) denge s k lafl r, aksi yönde (-) ise gevfler. Yararl tavsiyeler - Kapa sadece ocaklar sönük ve so ukken kapat n. - Piflirme esnas nda alevlerin tencereden tafl p kapa yalamas na mani olun. - Kapa ani s farklar na maruz b rakmay n. So ukken temizleyin. - Kapak üzerine a rl k koymaktan kaç n n. 5

7 FRANKE SERVİS LİSTESİ fieh R BAY ADI ADRES TELEFON FAKS ADANA AKDEN Z KL MA TURGUT ÖZAL BULV.GÜZEL YALI MAH. 52, SOK TAYFUN APT. NO:3/B / ADANA ADANA MERKEZ SERV S TURGUT ÖZAL BULVARI BULVAR APT. NO:38/ / ADIYAMAN BÜYÜKEL SO UTMA EMN YET SARAYI LARSISI UFUK APT. ALTI NO: AFYON KRISTAL SOGUTMA DUMLUPINAR MAH. MENDERES CAD. GENCER APT. NO:37/ AMASYA ERGÜVEN BOB NAJ SOGUTMA YEN MÜZE YANI DEG RMEN SOK. NO: ANKARA BAY TEKN K 1. CAD. 9. SOK. NO:35/B DEMETEVLER ANKARA ANKARA MERKEZ SERV S 72. SIK. 36 / 3 EMEK ANKARA M.B. ELEKTR KL EV ALETLER T C. OSMANLI CAD. NO:42/D BALGAT ANTALYA ARI SOGUTMA YES LTEPE MAH. Z YE GÖKALP CAD. NO:46/B ANTALYA KARAVEL T C. GÜVENL K MAH. 276 SOK. 2 ZANCO APT. NO:3/E ALANYA ARIKAN SO UTMA fiekerhan MAH. YALI YOLU CAD. NO: AYDIN H ZEL ELEKTRON K KURTULUfi MH.CUMHUR YET CD.21.SK.NO:2/B BALIKES R TUNALI TEKN K ATALAR CAD. SERENL KUYU SOK. NO: BANDIRMA KARDEfiLER TEKN K HASN YA MAH. ÇEfiME SOK. NO:3 BANDIRMA B TL S KERVAN SO UTMA fieref YE CAD. NO: BOLU DEN Z ELEKTR KL EV ALETLER TABAKLAR MAH. CUMHURIYET CAD. NO: DÜZCE GÜHA LHAN fiurgun fi MERKEZ NO:3/C DÜZCE BURSA BUZUL T CARET BAfiAK CAD. ECELER SOK. YAPTAS fi HANI NO: / BURSA ELS S ELEKTR KL EV ALETLER SERV S T C. SAN. LTD. KIRCAAL MAH. KIRCAAL SOK. NO:24/ / GEML K PAfiA TEKN K ORHANGAZ CAD.NO:107/C GEML K /BURSA ÇANAKKALE CAN TEKN K CEVATPAfiA MAH. NÖNÜ CAD.NO:64/ ÇORUM ERÇEL K ELEKTR K KARAKEÇ L MH.ALBAYRAK 5.SK NO:3/ DEN ZL DEN ZL MERKEZ SERV S ATATÜRK CD.NO: 34/ D YARBAKIR TEK N BUZ TEKN K YUNUS EMRE MH.KARDEfiL K CD.MURAT AP.NO DEN ZL ÖZKAR SO UTMA H.KAPLANLAR MAH.BARIS CAD. BARIS APT. NO: ERZ NCAN AKAR ELEKTR K SANAY ÇARfiISI 770 SOK NO: ERZURUM ERZURUM MERKEZ SERV S EM RfiEYH MAH. PALANDÖKEN CAD. NO:27/A (3HAT) ERZURUM KAPTAN ELEKTRON K ADNAN MENDERES CAD. TASHAN KARSISI NO: / ESK fieh R GÜRERKA ELEKTROMEKAN K V finel K MAH.SAVAfi CAD.81/ 1A GAZ ANTEP M KRO ELEKTROTEKN K GAZ MAH. ZÜBEYDE HANIM BULV. NO:72/B GAZ ANTEP GAZ ANTEP MERKEZ SERV S BAHÇEL EVLER MAH.FER T ARSAN SK.NO: / G RESUN GÜNEfi BOB NAJ HACI S YAM MAH. FAT H CAD. NO: HATAY fiark SO UTMA SÜMERLER MAH. fiürü GÜÇLÜ CAD. 11. SOK. NO:13/7 ANTAKYA STANBUL GÖRAY SERV S GÜLBAG CAD.KARANF SOK. NO:3/5 MEC D YEKÖY / STANBUL GÜRFAZ SERV S CUMHUR YET CAD.K R fic SOK.fiULE APT. ÜSKÜDAR STANBUL LKSER TEKN K EM RHAN CAD. MERGEN APT. NO:2/3 D K L TAfi STANBUL STANBUL MERKEZ SERV S ANKARA ASFALTI (E-5) NO:98 KARTAL STANBUL MURAT TEKN K YANIKSES SOK. NO:3/D YEN MAHALLE BAKIRKÖY STANBUL ÖRNEK SERV S 35. CAD. NO:114/A ÖRNEK MAHALLES GÖZTEPE ZM R BUZMAK SERV S 347 SOK.NO:67 B S R NYER ZM R ÖZGÜL SERV S 501 SOK. NO:7/C BAHÇEL EVLER ZM R TERMO TEKN K NÖNÜ CAD. NO:392 A/B / K.MARAS ARZU SO UTMA DUMLUPINAR MAH. ANDIRIN CAD.54/A KASTAMONU GÜRTEKN K ELEKTR K CEBRA L MAH. S MSAR SOK. TUNUSO LU NO: ZM R KARYA SO UTMA SK.NO:62/A KARfiIYAKA KAYSER NET SO UTMA SAHAB YE MAH. YILDIRIM CADDES NO:39 /A / KOCAEL CANER ELEKTR K ALEMDAR CAD. ALEMDAR CIKMAZI NO: KOCAEL ISI TEKN K M.AL PAfiA MH.BA DAT CD.NO: 157/A KONYA SEZG N T CARET FERHUN YE MAH. HASTANE CAD. ARZUM APT. NO:2/A KÜTAHYA ÖZ KALAY ELEKTR KL EV ALETLER BAKIM ONARIM MENDERES CAD. AKGÜN APT. A BLOK NO: MALATYA SAVAS TEKN K MÜCELL CAD. DERME SOK. NO:30/C / MAN SA EKOL SERV S M MARS NAN MH.ERLER CD.NO:24/A MARD N MUM TEKN K TARIM L MÜDÜRLÜ Ü KARSISI NO:118/B / MERS N fiik ELEKTR K MESUD YE MAH. BAGKUR KARSISI 50. SK. 127/B MERS N MERS N D fil SO UTMA nönü mah.1407 sk.onur sit.no:30/a / MU LA ELBO ELEKTR K ELEKTRON K MAK. T C. LTD. fit. HÜRR YET CAD. NO:1/8 MU LA MU LA GÜN TEKN K TEPE MAH. 34 SOK. ÖZGENÇ APT. NO.1 MARMAR S MU LA MELOD TEKN K YOKUfiBASI MAH. KÜLÜ SOK. BODRUM NEVSEH R ESENOR SO UTMA YEN MAH. NAR CAD. ÇEL KELLER PASAJI NO: ORDU EVSER SO UTMA YEN MAH.5.SOK.NO: R ZE KALAFATO LU SO UTMA YEN KÖY MAH. SARIBAfi CAM YANI NO:39/B / SAKARYA YILDIZ TEKN K YAHYALAR MAH. TURAN CA. NO: / SAMSUN G ZEM SO UTMA 19 MAYIS MAH. DR. KAM L CAD. NO.16/B SANLIURFA SARAY SO UTMA YUSUF PASA MAH. YEN CARSI SOK. NO: S RT BURAK TEKN K CUMHUR YET CAD. ESK KUNDURACILAR ÇARfiISI NO:48/ S VAS YEN CE TEKN K ÇARfiIBASI CAD. ERTEN APT. ALTI NO:3/B TEK RDAG KURAL SO UTMA ERTULUR MAH. GÜNEfi SOK. NO.13/A TRABZON TRABZON MERKEZ SERV S GÜLBAHAR HATUN MAH YAVUZ SEL M BULVARI NO:54/B / USAK SAÇLIO LU SO UTMA fiekerbank ARALI I GÜMÜfi SOK. NO: VAN HÜNER SO UTMA BOB NAJ KAZIM KARABEK R CAD. NO:282 VAN ZONGULDAK FRANKE YETK L SERV S M THAT PAfiA MAH. OKUL SOK. NO:12/1-A

8 GARANT BELGES Belge No : 6762 Belge Tarihi: Ünvan : Franke Mutfak Sistemleri malat ve Tic. Ltd. fiti. Adres : Ankara Asfalt (E-5) No: 98 Kartal/ stanbul Telefon : Fax: mza : FRANKE Mutfak Sistemleri malat ve Tic. Ltd. fiti. zevkle kullanaca n z ankastre cihaz n z 2 y l süre ile belirtilen esaslar dahilinde garanti etmektedir. Ürünlerinizin garanti kapsam nda olmas için düzenlenen bu kart ve montaj servis fiflinizi, yetkili servislerimize baflvurdu unuzda göstermek üzere saklay n z. Garanti Belgesini düzenleyerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal sat n ald sat c, bayi, acente veya temsilciliklere aittir. Garanti kapsam ndaki her tamiratta ekteki kuponlardan bir adeti servisimize verilecektir. MÜfiTER ADI, SOYADI :... MÜfiTER ADRES :... SATICI F RMA ÜNVANI :... SATICI F RMA ADRES :... FATURA TAR H VE NO :... MALIN TÜKET C YE TESL M YER VE TAR H :... BAY ONAY ( mza ve Kafle) CİHAZIN C NS : ANKASTRE OCAKLAR MARKASI : FRANKE MODEL :... SER NO :... MONTAJ SERV S ( mza ve Kafle) Bu GARANTİ BELGESİ nin kullanõlmasõnda 4077 sayõlõ kanun ve bu kanuna dayanõlarak düzenlenen TRKGM - 95/116/117 sayõlõ tebliğ uyarõnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasõ Genel Müdürlüğü tarafõndan izin verilmiştir. G1 G2 G3 MONTAJ ANINDA YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULACAK VE BU PARÇA SERVİS TARAFINDAN TESLİM ALINACAKTIR. CİHAZA AİT BİLGİLER MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER Cinsi... Müflteri Ad, Soyad... Model... Adresi... Seri No Montaj Tarihi......

9 GARANT fiartlari 1) Cihaz n z kullanma k lavuzunda belirtilen flekilde kullan lmas flart yla bütün parçalar dahil olmak üzere malzeme, montaj ve iflçilik kusurlar ndan do abilecek ar zalara karfl teslim tarihinden itibaren 2 y l süre ile garanti edilmifltir. 2) Mal n garanti süresi içinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas halinde mal n sat c s, bayi acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. 3) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 4) Mal n, * Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd ile bir y l içinde, ayn ar zay ikiden fazla tekrarlamas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu, maldan yararlan lamamas n n süreklilik kazanmas, * Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, * Yetkili servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas durumunda s ras yla sat c s, bayi acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün olmad n n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme yap lacakt r. 5) Afla daki durumlarda cihaz garanti kapsam d fl ndad r. * Cihaz n kullanma talimat nda belirtilen durumlara ayk r bir flekilde kullan lmas ndan do an ar zalar * Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k r k, çizik ve hasarlar, (tafl ma, çarpma, düflürme vs.) * Mamulü uygun olmayan elektrik tesisat nda veya kullan lmas öngörülen voltaj d fl nda kullanma * Montaj n FRANKE yetkili servis personeli d fl nda herhangi bir kifli taraf ndan yap lmas halinde gereken onar m için yetkili servise baflvurmadan önce FRANKE Yetkili Servis Personeli d fl nda bir kimsenin cihaz ambalaj ndan ç kartm fl olmas, cihaz n onar m na, bak m na tadiline kalk flm fl olmas durumlar nda Yukar da belirtilen maddeler kapsam nda olan ar zalar ücret karfl l tamir edilir. 6) Garanti belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. FRANKE Mutfak Sistemleri İmalat vetic. Ltd. Şti. nönü Mah. Gençlik Cad. No:250 Gebze / Kocaeli Türkiye Tel: Fax: PUL

ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP

ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP GIDA ÇÖP Ö ÜTÜCÜSÜ MONTAJ TAL MATLARI Sadece uzman tesisatç lar içindir. Afla daki talimatlar sadece kalifiye tesisatç lar n bütün ifllemleri elektriksel ve tesisat kurallar

Detaylı

Cihazda kumanda (fiekil 5) sembollerin aç klamalar afla da verilmifltir: A= ACIK KAPALI B = HIZ ( I, II, III) C= LAMBA

Cihazda kumanda (fiekil 5) sembollerin aç klamalar afla da verilmifltir: A= ACIK KAPALI B = HIZ ( I, II, III) C= LAMBA DOMINOX DP 460 DOMINOX DP 460 MONTAJ Ürününüz havay d flar at c (egzoz tipi) davlumbaz ya da iç dolafl mda filtre edici olarak tasarlanm flt r. Aspiratör cam seramik ocaklardan en az 650 mm, gazl ocaklardan

Detaylı

ayarlanan h zda 15 dakika daha çal flmaya devam edecektir.

ayarlanan h zda 15 dakika daha çal flmaya devam edecektir. DOMINOX DN 160 DOMINOX DN 160 MONTAJ Ürününüz havay d flar at c (egzoz tipi) aspiratör ya da iç dolafl mda filtre edici olarak tasarlanm flt r. Aspiratör cam seramik ocaklardan en az 650 mm, gazl ocaklardan

Detaylı

414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M

414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M Aspiratör 414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M UYARI Davlumbaz n alt k sm ile ocak aras ndaki mesafe en az ndan 65 cm olmal d r. Biriken hava, elektrik d fl ndaki bir enerji kayna ile çal flan cihazlardan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

DAVLUMBAZ. Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24

DAVLUMBAZ. Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24 DAVLUMBAZ Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24 UYARI Davlumbaz n alt k sm ile ocak aras ndaki mesafe en az ndan 65 cm olmal d r. Biriken hava, elektrik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Brio Ankastre Ocaklar. Armonia Ankastre Ocaklar

KULLANMA KILAVUZU. Brio Ankastre Ocaklar. Armonia Ankastre Ocaklar KULLANMA KILAVUZU Brio Ankastre Ocaklar Armonia Ankastre Ocaklar çindekiler EK PMANIN TEKN K AYRINTILARI Sayfa 2 KURULMASI Sayfa 2 _ EK PMANIN MONTAJI Sayfa 2 _ GAZ BA LANTISI Sayfa 3 _ HAVALANDIRMA Sayfa

Detaylı

DOMINOX DC 1060 DUVAR DAVLUMBAZI

DOMINOX DC 1060 DUVAR DAVLUMBAZI DOMINOX DC 1060 DUVAR DAVLUMBAZI DOMINOX DC 1060 DUVAR DAVLUMBAZI D KKAT ED LMES GEREKEN KONULAR Ürününüz havay d flar at c (egzoz tipi) aspiratör ya da iç dolafl mda filtre edici olarak tasarlanm flt

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Trend PTI PTL PTX PTC

KULLANMA KILAVUZU. Trend PTI PTL PTX PTC KULLANMA KILAVUZU Trend PTI PTL PTX PTC Içindekiler Kullanıcı için talimatlar.................................... 1 Bakım ve temizlik......................................... 2 Teknik veriler............................................

Detaylı

NEW ENGLAND Ankastre Fõrõn

NEW ENGLAND Ankastre Fõrõn LEGEND Ankastre Fõrõn NEW ENGLAND Ankastre Fõrõn İçindekiler KULLANICI Ç N TAL MATLAR 2 TEKN K VER LER 2 MONTAJ Ç N TAL MATLAR 2 FIRININ HAZIRLANMASI VE KULLANIM ÖNCES 2 DO RU B R MONTAJ Ç N TAL MATLAR

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Design Plus DP DPA

KULLANMA KILAVUZU. Design Plus DP DPA KULLANMA KILAVUZU Design Plus DP DPA Içindekiler Kullanıcı için talimatlar..................................... 1 Bakım ve temizlik.........................................2 Teknik veriler.............................................3

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX

OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat) Faks

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Opera POI POL POC

KULLANMA KILAVUZU. Opera POI POL POC KULLANMA KILAVUZU Opera POI POL POC Içindekiler Kullanıcı için talimatlar..................................... 1 Bakım ve temizlik.........................................3 Teknik veriler.............................................4

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 3501 TEK MOTORLU 3502 Ç FT MOTORLU 6500 TEK MOTORLU 8001 Ç FT MOTORLU 8002 Ç FT MOTORLU Ç FT F LTRE FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER Baymak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Ocak. ÜRET C F RMA Whirlpool Europe s.r.l. Viale G. Borghi, 27 I Comerio (VA) - ITALY Tel : (+39) Fax : (+39)

Ocak. ÜRET C F RMA Whirlpool Europe s.r.l. Viale G. Borghi, 27 I Comerio (VA) - ITALY Tel : (+39) Fax : (+39) Ocak Kullan m K lavuzu AKT 476/NB THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat) Faks

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı