Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...10 Fonksiyon Tanýtýmý...12 Kullaným...13 Fanýn Açýlmasý s...13 Güç Kademesi Seçimi...13 Fan Süresini Uzatma "5m15"...14 Fanýn Kapatýlmasý s...14 Ocak Lambalarý n...14 Emniyet Kapatmasý...15 Çalýþma Saati Sayacý l Sensörlü Tuþ Sinyal Sesleri...16 Temizlik ve Bakým...17 Cihaz Gövdesi...17 Yað Filtresi...18 Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý...19 Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi...20 Cihaz Ölçüleri...21 Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj...22 Montaj Malzemesi...22 Montaj Talimatý...24 Koruyucu Folyo...24 Elektrik Baðlantýsý...25 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma...26 Pencere þalterine baðlantý...26 Serbest Baðlantý...26 Lamba Þalterinin Baðlanmasý...27 Hava Tahliye Kanalý...28 Müþteri Hizmetleri...30 Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz tüm yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Ýlk kullanýmdan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada güvenlik, montaj, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine devrediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu davlumbaz sadece evlerde kullanýlmak üzere üretilmiþtir. Amaç dýþý veya yanlýþ kullanýmdan doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle davlumbazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Ýçinde halojen lambalarý bulunan davlumbazlarda lambalar açýkken çok fazla ýsýnýr ve kapatýldýktan bir süre daha sýcak kalýr. Bir yanýk tehlikesini ortadan kaldýrmak için lambalar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik ~ Davlumbazýn montajý yapýlmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn montajýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (gerilim ve frekans) elektrik þebekenizin verileri ile karþýlaþtýrýnýz ("Müþteri Hizmetleri" bölümüne bakýnýz). Herhangi bir hasarýn meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekmektedir. Bu konuda emin deðilseniz, bir uzman elektrikçiye danýþýnýz. ~ Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun bir koruma hattý sistemi (toprak hattý) mevcut olduðu takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Tereddüt ettiðiniz bir durum varsa, bunu elektrikçiye danýþýnýz. Hasarlý veya kopmuþ kablolar nedeniyle ortaya çýkacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (cereyan çarpmasý gibi). ~ Cihazýn güvenle hizmet verebilmesi için onu ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. ~ Davlumbazýn kasasýný montaj çerçevesinde izin verildiði kadar açýnýz. Kasanýn diðer parçalarýný asla açmayýnýz. Aksi halde cereyan ileten baðlantýlara temas edilebilir veya elektrikli veya mekanik yapýnýn deðiþtirilmesi davlumbazýn bozulmasýna yol açabilir. ~ Hatalý montaj- ve bakým veya tamir iþlemleri sonucunda kiþiye ve cihaza önemli zararlar gelebilir ve üretici firma bu sorumluluðu yüklenmez. Bu nedenle cihazýn montajý, bakýmý ve tamiri sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. ~ Cihazdaki bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðýnda cihazýn güvenle çalýþmasý temin edilebilir. ~ Montaj ve bakým iþlerinde veya tamirlerde davlumbazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Davlumbazýn þebeke ile olan elektrik baðlantýsý ancak þu hususlar yerine getirildiðinde kesilecektir: Evdeki sigortalar kapalý olmalýdýr. Telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkarýlmalýdýr. Kablolarýn fiþleri prizden çekilmelidir. Cihazý elektrik baðlantýsýndan ayýrmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþinde tutarak prizden çekip çýkartýnýz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn elektrik baðlantýsýnda bir uzatma kablosu veya çoklu priz kullanýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamaz (aþýrý ýsýnma gibi). ~ Bu cihaz ev dýþýnda herhangi bir yere (tekne gibi) monte edilecek ve baðlanacaksa, bunu sadece uzman bir firma veya personel yapmalýdýr. Bu kural cihazýn güvenli bir þekilde kullanýmý açýsýndan þarttýr. Davlumbazýn bir baþka ýsýtma cihazý ile ayný zamanda çalýþmasý Dikkat Zehirlenme Tehlikesi! ~ Davlumbaz bir ýsýtma cihazý ile ayný alanýn içinde ayný anda çalýþýyorsa, baðlantý kanallarýna çok dikkat etmek gerekir. Gazla, sývý yakýtla, odunla veya kömürle çalýþan sobalar, kalorifer kazanlarý, su ýsýtýcýlarý, ocaklar, fýrýnlar mutfaktaki havayý kullanarak yanar ve yanan yakýtlarýn gazlarý bir baca kanalýyla dýþarý tahliye edilir. Hava tahliye sistemi ve hatta mutfak dýþýna takýlan fan mutfaktaki ve mutfaða yakýn odalarýn havasýný çeker. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir alçak basýnç oluþur. Bu cihazlara çok az miktarda hava girdiðinden, ýsýtýcýlarýn çalýþmalarý engellenir. Zehirli gazlar bacadan veya borulardan odalara çekilebilir. Ölüm tehlikesi! 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Davlumbazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamak için: Davlumbazý bir pencere açma þalterine baðlayarak pencerenin yeterli derecede açýlmasýný ve içeri hava girmesini temin ediniz veya otomatik çalýþan bir hava giriþ faný veya davlumbaz çalýþtýðýnda devreye girecek bir motorlu hava giriþ klepesi takýnýz veya davlumbaz çalýþtýðýnda otomatik olarak diðer cihazlarý kapatan bir sistem yerleþtiriniz. Her durumda bir baca ustasýna danýþýnýz. Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli bir kesitten hava giriþinin saðlanmasý çok önemlidir. Hava tahliye kanalýndaki hava giriþi yeterli deðildir.,böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek lazýmdýr. Tereddüt edilen noktalarda bir baca ustasýna danýþýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Davlumbazýn altýnda asla alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamayýnýz. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi vardýr! ~ Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. ~ Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondans su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. ~ Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. ~ Davlumbazý yað filtresini takmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. ~ Davlumbazýn filtresini muntazam aralýklarla temizleyiniz veya filtreyi deðiþtiriniz. Fazla yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). ~ Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Doðru Montaj ~ Kullandýðýnýz ocak üreticisinin verdiði bilgileri dikkate alarak ocaðýn üzerinde davlumbaz kullanýlýp kullanýlmayacaðýný öðreniniz. ~ Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir mesafe öngörülmediði takdirde davlumbaz alt kenarý ile ocak arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen mesafeleri dikkatle uygulayýnýz. Davlumbaz altýnda farklý ocaklar çalýþýyorsa, içlerinden en büyük emniyet mesafesini seçiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. ~ Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. ~ Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. Aksesuar ~ Aksesuar olarak ancak Miele firmasýnýn izin verdiði parçalar takýlabilir ve kullanýlabilir. Baþka parçalarýn takýlmasý halinde cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý a Teleskop b Gövde c Yað Filtresi d Kumanda Üniteleri Semboller sensörlü tuþ görevini görürler. Fonksiyonlarý seçmek için sensörlü tuþa dokununuz. Bu kýsa bir sinyal sesi ile onaylanýr. e Ocak Lambalarý f Sensörlü Ocak Lambasý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarý açabilir, kapatabilir ve ýþýk gücünü kýsabilirsiniz. g Sensörlü Fan Açma- Kapama Tuþu h Sensörlü Fan Gücü Ayar Tuþu i Sensörlü Fan Süresini Uzatma Tuþu Bununla fan süresini uzatabilirsiniz. Fan otomatik olarak 5 veya 15 dakika sonra kapanýr. j Sensörlü Yað Filtresi Tuþu Yað filtresinin temizlenmesi gerektiðinde yað filtresi tuþunun ýþýðý yanar. Sensörlü tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca çalýþma saatlerinin kontrolü veya deðiþtirilmesi mümkündür. Fonksiyonlarýn uygulamasýnda "Kullaným" bölümünü okuyunuz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbazýn çalýþma sistemi:... Hava Tahliyesi: Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarý verilir. Bir klepe sayesinde davlumbaz kapalý durumda iken mutfak ile dýþardaki hava arasýnda bir dolaþým gerçekleþemez. Bu klepe davlumbaz çalýþmadýðý zaman kapalýdýr. Davlumbaz çalýþmaya baþlar baþlamaz klepe açýlýr ve mutfaktaki hava engellenmeden dýþarý atýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Açýlmasý s ^ Sensörlü fan açma tuþuna "s" dokununuz. Sensörlü "s" ve"2" tuþlarýnýn ýþýðý yanar. Davlumbaz Miele kumanda modülü DSM 400 ile pencere açma kapama þalterine baðlý ise, fan pencere kapalý iken çalýþtýrýlamaz. Sensörlü "s" tuþu yanýp söner. Güç Kademesi Seçimi Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "1" ile "3" cü kademe arasý bir seçim yapabilirsiniz. ^ "1" ile "3"arasý sensörlü tuþlardan birine dokunarak istediðiniz kademelerden birini seçiniz. Yoðun Kademe ^ Kýzartma veya çok koku yayan bir yemek piþirme durumunda kýsa bir süre için yoðun kademe olarak "4". kademeyi seçebilirsiniz. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe ayarýnda fan çalýþmasýný daima 10 dakika sonra otomatik olarak "3". kademeye geri döndürme olanaðý vardýr. ^ Fan ve ocak lambalarý bu arada kapalý olmalýdýr. ^ Sensörlü "1" tuþu yanýncaya kadar yaklaþýk 10 saniye kadar "5m15" sensörlü tuþuna dokununuz. ^ Daha sonra arka arkaya sensörlü "n" tuþuna, "1" tuþuna ve tekrar "n" tuþuna dokununuz. Otomatik kapatma iþlemi çalýþmýyorsa, o zaman, sensörlü "1" ve "4" tuþlarý yanýp söner. ^ Otomatik kapatma iþlemini çalýþtýrmak için "4" no.lu tuþa dokununuz. Sensörlü "1" ve "4" no.lu tuþlar sürekli yanar. Bunlarý devreden çýkarmak için sensörlü "1" tuþuna dokununuz. ^ Sensörlü "5m15" tuþuna dokunarak iþlemi onaylayýnýz. Onay 4 dakika içinde gerçekleþmese eski ayar muhafaza edilir. 13

14 Kullaným Fan Süresini Uzatma "5m15" Yemek piþtikten sonra fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve kokulardan arýndýrýlmýþ olur. Fan süresini uzatma sisteminde daha önce belirlenen sürenin sonunda fan otomatik olarak kapatýlýr. ^ Yemek piþtikten sonra fan açýk durumda iken sensörlü "5m15" - tuþuna dokununuz. 1-defa dokunulduðunda: Fan 5 dakika sonra kapanýr ("5" yanar). 2-defa dokunulduðunda: Fan 15 dakika sonra kapanýr ("15" yanar). Fan süresini uzatma fonksiyonunu devreden çýkarmak için tuþa yeniden dokununuz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý s ^ Faný kapatmak için sensörlü "s" tuþuna dokununuz. Ocak Lambalarý n Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý ^ Lambalarý açmak için kýsaca sensörlü "n" tuþuna dokununuz. Lambalar en yüksek ýþýk gücünde yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. ^ Bunun için ýþýk açýkken sensörlü "n" tuþunu basýlý tutunuz. Sensörlü tuþu býrakýncaya kadar ýþýðýn gücü düþecektir. ^ Sensörlü tuþu tekrar basýlý tutarsanýz, tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü yükselecektir. Sensörlü tuþ basýlý tutulduðunda ise ýþýk gücü devamlý yükselecek ve düþecektir. Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý ^ Kýsaca sensörlü "n" tuþuna basýldýðýnda ýþýk kapatýlýr. 14

15 Kullaným Emniyet Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. ^ Faný tekrar açabilmek için sensörlü "s" tuþuna dokununuz. Çalýþma Saati Sayacý l Davlumbazýn çalýþtýðý saatler cihaz tarafýndan hafýzaya alýnýr. Yað filtresi temizlenmesi gerektiðinde, çalýþma saati sayacý sinyal verir. 30 saatlik bir çalýþmadan sonra veya daha önce belirlenen çalýþma saatinin sonunda sensörlü "l" tuþunun ýþýðý yanar. Yað filtrelerinin temizlenmesi gerekir. Daha sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Yað Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. ^ Faný sensörlü "s" tuþ ile açýnýz. ^ Sensörlü "l" tuþu basýlý tutunuz. "1" ile "4"arasý sensörlü tuþlardan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. "1"Sensörlü Tuþ = %25 "1" ve "2" Sensörlü Tuþ = % 50 "1" ile "3" arasý Sensörlü Tuþ = % 75 "1" ile "4" arasý Sensörlü Tuþ = %100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. 15

16 Kullaným Yað Filtresi Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Sýk sýk kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, bu süreyi 20 saate indirebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz temizlik için süre yine 20 saat olmalýdýr. Temizliðin daha kýsa sürede yapýlmasý biriken yaðlarýn katýlaþmasýný önler ve temizlik iþlemini kolaylaþtýrýr. Düzenli olarak çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz temizlik için sürenin 40 veya 50 saatte bir yapýlmasý da uygun olur. Çalýþma saatinin deðiþtirilmesi için: ^ Faný sensörlü tuþ "s" ile kapatýnýz. ^ Ayný zamanda "5m15" ve "l" sensörlü tuþlarýna dokununuz. Sensörlü "l" tuþu ve "1" ile "4" arasý sensörlü tuþlardan biri yanýp söner. Sensörlü "1" tuþu = 20 Saat Sensörlü "2"tuþu = 30 Saat Sensörlü "3" tuþu = 40 Saat Sensörlü "4" tuþu = 50 Saat ^ Daha kýsa bir süre için sensörlü "1" tuþuna, daha uzun bir süre için sensörlü "4" tuþuna istediðiniz saat ayarlanýncaya kadar dokununuz. ^ Bu iþlemi sensörlü "l" tuþuna dokunarak onaylayýnýz. Bütün lambalar söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak eski ayarlarý muhafaza eder. Sensörlü Tuþ Sinyal Sesleri Bir fonksiyonu seçerken sensörlü tuþlardan kýsa bir onay sesi duyulur. Ýstenirse bu sinyal sesi kapatýlabilir. ^ Faný sensörlü "s" tuþ ile kapatýnýz. ^ Kýsa bir sinyal sesi duyuncaya kadar ayný anda "4" ve "l" sensörlü tuþlarýna yaklaþýk 5 saniye kadar dokununuz. Daha sonra sinyal sesi tüm fonksiyonlar için kapatýlýr. ^ Sinyal sesini tekrar devreye almak için ayný iþlemleri yineleyiniz. Davlumbazýn elektrik baðlantýsý kesildikten sonra veya bir elektrik kesintisinden sonra sinyal sesi yapýlan son ayarlara baðýmlý olmadan tekrar devreye girer. 16

17 Temizlik ve Bakým Cihaz Gövdesi Genel Bilgiler Cihazýn yüzeyi kesik ve çiziklere karþý hassastýr. Bu nedenle aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz. ^ Yüzeyleri ve kumanda ünitelerini sadece süngerli bir bez ve hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Cihazýn içine su kaçmamasý temizliði sadece çok ýslak olmayan bir bezle yapýnýz. ^ Daha sonra buralarý yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: soda-, asit-, klorid- veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve likit deterjanlar, eski bulaþýk süngerleri gibi malzemeler. Çelik Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler ^ Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. ^ Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Cam Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler ^ Genel temizlik uyarýlarýnýn dýþýnda cam yüzeyleri silmek için piyasada satýlan cam temizleme maddelerini kullanabilirsiniz. Þunlarý kullanmayýnýz: keskin metal kazýyýcýlar, fýrýn spreyleri. Renkli Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler (Özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzeylerde küçük çizikler meydana gelebilir. Bu çizikler koyu renklerde ve halojen lambalý mutfaklarda optik görünümü zedeleyebilir. 17

18 Temizlik ve Bakým Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen metal yað filtresi mutfaktaki yaðlý buharlarý tutar (yað, toz gibi) ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yað filtresini en geç sensörlü "l" tuþunun ýþýðý yandýðýnda temizleyiniz. Yaðlarýn yapýþýp kalmamasý için yað filtrelerinin 3-4 haftada bir temizlenmeleri tavsiye edilir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ^ Yað filtresinin mandalýný açýnýz, yað filtresini yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðerek arkadaki askýsýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtre ve ocaklarýn zarar görmemesi için yað filtresini sýký tutunuz. Yað Filtrelerinin Elde Yýkanmasý ^ Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtrelerinin Makinede Yýkanmasý ^ Yað filtrelerini alt sepete dikey olarak yerleþtiriniz ve 65 -programda hafif bir bulaþýk makinesi deterjaný ilave ederek yýkayýnýz. Bu arada bulaþýk makinesi fýskiye kolunun rahat hareket edip etmediðini kontrol ediniz. Yað filtresinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý halinde deterjanlarýn cinsine baðlý olarak filtrenin içinde bir takým renklenmeler görülebilir. Bunun yað filtresinin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 18

19 Temizlik ve Bakým ^ Yýkama iþleminden sonra yað filtrelerini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Dýþarý çýkarýlan yað filtrelerinin takýldýðý yuvalarý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yuvasýna takarken kilit kýsmýnýn aþaðý doðru durmasýna dikkat ediniz. Eðer filtre doðru takýlmamýþsa: Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý Temizlik iþleminden sonra çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. ^ Faný sensörlü "s" tuþu ile açýnýz. ^ "l" sensörlü "1" tuþu yanýp sönünceye kadar yaklaþýk 3 saniye sensörlü "l" tuþuna dokununuz. Sensörlü "l" tuþun ýþýðý söner. Yað filtresini çalýþma saati dolmadan temizlemiþ iseniz : ^ "1" sensörlü tuþu yanýp sönünceye kadar yaklaþýk 6 saniye sensörlü"l" tuþuna dokununuz. ^ Yað filtresini bir küçük tornavidayý çentiklere takarak yerinden çýkartýnýz. 19

20 Temizlik ve Bakým Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi ^ Davlumbazý elektrik baðlantýsýndan ayýrmak için: fiþi prizden çýkartýnýz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan çýkartýnýz.,halojen lambalar çalýþýrken çok ýsýnýr. Hatta lamba kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve elinizi yakabilir. Halojen lambayý deðiþtirmek için birkaç dakika bekleyiniz. Yeni halojen lambayý takarken doðrudan cam boruyu ellemeyiniz, kýrýlabilir. Üreticinin önerilerini dikkat alýnýz. ^ Halojen lambayý deðiþtirmek için lamba kapaðýný yukarý doðru bastýrýnýz. Kapak açýlýr ve aþaðý doðru katlanýr. ^ Halojen lambayý soketinden çekiniz ve yeni lambayý yerine takýnýz (20 W, Soket G 4). ^ Lamba kapaðýný tekrar kapatýnýz ve elinizle bastýrýnýz. 20

21 Cihaz Ölçüleri Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan baþka bir emniyet mesafesi verilmediði takdirde montaj yüksekliði hesaplamasýnda ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az aþaðýdaki mesafeler korunmalýdýr: Elektrikli Ocak üzerinde: 450 mm Gazlý Ocak üzerinde: 650 mm Elektrikli-Gril, Fritöz üzerinde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. 1) ve 2) Montaj alaný Duvar- veya tavan hava tahliyesi ve priz montajý için hazýrlanýr. Hava tahliye baðlantýsý C 200 mm Davlumbazýn altýnda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için elektrikli ocaklar üzerinde de en az 650mm'lik bir mesafe býrakýlmasý tavsiye edilir. Montaj yüksekliðinin belirlenmesinde davlumbazý kullanacak kiþinin boy ölçüsü de hesaba katýlmalýdýr. Bu sayede davlumbaz altýnda rahat çalýþabilmek ve davlumbazý daha iyi kullanabilmek mümkün olacaktýr. Ocak ile davlumbaz arasýnýn çok büyük olmasý durumunda ise yemek kokularýný yok etmek daha zorlaþacaktýr. Teleskop baca tavana monte edilecekse, montaj yüksekliðinde cihazýn yüksekliði de göz önüne alýnmalýdýr. 21

22 Montaj Montaj Malzemesi a b c dai

23 Montaj a 3 adet Montaj koruma kaðýdý Bacanýn montajýnda kullanýlýr. b 2 adet hortum bileziði Hava tahliyesinin takýlmasý içindir. c Teleskop olabilen duvar sacý Davlumbazýn duvara takýlmasý için gereklidir. 8 adet 5 x 40 mm vida ve 8 adet dübel S 8 Taþýyýcý sacýn ve cihazýn duvara takýlmasý için uygundur. Farklý duvar cinsleri için onlara uygun malzemeler kullanýnýz. Duvarýn taþýma kapasitesine dikkat ediniz. 2 adet Somun M 6 Davlumbaz ünitesinin takýlmasýnda gereklidir. 1 adet Ayar Anahtarý Bu anahtarla cihazýn yükseklik ayarý yapýlýr. Montaj Talimatý 23

24 Montaj Montajdan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini okuyunuz. Özellikle ayný zamanda ve ayný havayý kullanarak çalýþan ýsýtma cihazý ve davlumbaz için zehirlenme tehlikesi vardýr! Montaj Talimatý Cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda her montaj adýmý yazýlýdýr. Koruyucu Folyo (Çelik cihazlarda) Nakliye sýrasýnda oluþabilecek hasarlardan korumak için cihaz koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu çekip çýkartýnýz. Bu folyoyu rahatça çýkartabilirsiniz. 24

25 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 25

26 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý baþka cihazlarla birlikte çalýþtýrmak için aksesuar olarak DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Pencere þalterine baðlantý Davlumbaz ve odadaki havayý kullanarak yanan bir diðer cihaz için gerekli olan hava giriþi ancak açýk bir pencereden saðlanabilir. Bir kumanda modülü sayesinde pencere açma kapama þalterini davlumbaza baðlayabilirsiniz (cihazla birlikte verilmez). Kumanda modülü pencerenin yeterli derecede açýk olmasý ile davlumbazýn çalýþtýrýlmasýný saðlayabilir "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümüne bakýnýz). Pencere kapalý ise fan çalýþmaz. Açma/Kapama tuþunun kontrol lambasý yanýp söner. Davlumbazýn lambalarý bundan etkilenmez. Açýk pencereden girecek hava bir jaluzi tarafýndan engellenmemelidir. Pencere þalterinin fonksiyonunu yerine getirebilmesine dikkat ediniz. Eðer davlumbazý pencere þalteri olmadan çalýþtýrmak isteniyorsa (örneðin taþýnma gibi bir durumda), o zaman kumanda modülü çýkartýlmalý ve davlumbazýn elektroniði de geri alýnmalýdýr. Bu iþlem ancak yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Serbest Baðlantý Davlumbaz faný ile birlikte çalýþan bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Davlumbaz ve mutfakta yanan bir baþka cihaz için gerekli olan havayý saðlamak amacýyla bir hava giriþ faný veya motorla çalýþan bir hava giriþ klepesi fanýn açýlmasý ile birlikte çalýþmaya baþlar. Bu arada fanýn yeterli derecede çalýþýp çalýþmadýðýný ve hava giriþ kesitinin yeterli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer yeterli miktarda hava girmiyorsa, o zaman mutfakta yanan diðer cihazý davlumbaz çalýþýrken serbest baðlantý sayesinde kapatma olanaðýna sahipsiniz. Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümüne bakýnýz. 26

27 Lamba Þalterinin Baðlanmasý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambasýný evdeki tesisata baðlanan bir þalter ile açýp kapatabilirsiniz. Montaj Kumanda modülü baca demonte edildikten sonra fan birimine takýlýr. Kumanda modülü ile birlikte ayrýntýlý bir fonksiyon tanýtýmý/montaj talimatý verilmektedir. DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma 27

28 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliye borusu üfleme dirseðine bir hortum bileziði ile baðlanacaksa, bu baðlantý düzgün olmalý ve çok sýký takýlmamalýdýr Hava tahliye borusu eðrilebilir, klepe sýkýþabilir. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Hava kanalý çapý 200 mm'den küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalýnýn çapý 200 mm'den küçük olursa veya bu kanal yassý olursa, fan gürültüsü çok duyulur ve davlumbazýn emme gücü azalabilir. Hava tahliye kanalý ancak binada daha önce hazýrlanmýþ bir kanal varsa verilen ölçüden küçük olabilir. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Küçük çaplý dirsekler davlumbazýn hava sirkülasyonunu düþürür. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Hava tahliye borusu üfleme dirseðine bir hortum bileziði ile baðlanacaksa, bu baðlantý düzgün olmalý ve çok sýký takýlmamalýdýr Hava tahliye borusu eðrilebilir, klepe sýkýþabilir. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. Þayet bu hava bacaya verilecekse, dirseklerin hava akýþ yönüne çevrilmesi gerekir. 28

29 Hava Tahliye Kanalý Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. 200 mm çapýndaki hava tahliyesi kanalý için þu aksesuarlar satýn alýnabilir: Hava tahliye hortumu DAS 200 Duvar dýþýna montaj için hava tahliye kafesi DFG 200. *Çerçeveler Eðik bir çatýda çatýya geçiþ için DDF mm çapýndaki hava tahliye kanalýnda kullanýlmak üzere üfleme borusu için redüksiyon borusu. 29

30 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen: Miele Müþteri Hizmetlerini arayýnýz: T veya Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. 30

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu S 7000 Serisi tr, el - TR, GR Bu kullanma kýlavuzu S 7000 serisinin ana modellerini ve bunu esas alan özel modelleri kendi isimleri / kendi satýþ iþaretleri ile anlatmaktadýr. M.-Nr.

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı