Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...10 Fonksiyon Tanýtýmý...12 Kullaným...13 Fanýn Açýlmasý s...13 Güç Kademesi Seçimi...13 Fan Süresini Uzatma "5m15"...14 Fanýn Kapatýlmasý s...14 Ocak Lambalarý n...14 Emniyet Kapatmasý...15 Çalýþma Saati Sayacý l Sensörlü Tuþ Sinyal Sesleri...16 Temizlik ve Bakým...17 Cihaz Gövdesi...17 Yað Filtresi...18 Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý...19 Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi...20 Cihaz Ölçüleri...21 Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj...22 Montaj Malzemesi...22 Montaj Talimatý...24 Koruyucu Folyo...24 Elektrik Baðlantýsý...25 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma...26 Pencere þalterine baðlantý...26 Serbest Baðlantý...26 Lamba Þalterinin Baðlanmasý...27 Hava Tahliye Kanalý...28 Müþteri Hizmetleri...30 Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz tüm yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Ýlk kullanýmdan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada güvenlik, montaj, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine devrediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu davlumbaz sadece evlerde kullanýlmak üzere üretilmiþtir. Amaç dýþý veya yanlýþ kullanýmdan doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle davlumbazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Ýçinde halojen lambalarý bulunan davlumbazlarda lambalar açýkken çok fazla ýsýnýr ve kapatýldýktan bir süre daha sýcak kalýr. Bir yanýk tehlikesini ortadan kaldýrmak için lambalar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik ~ Davlumbazýn montajý yapýlmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn montajýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (gerilim ve frekans) elektrik þebekenizin verileri ile karþýlaþtýrýnýz ("Müþteri Hizmetleri" bölümüne bakýnýz). Herhangi bir hasarýn meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekmektedir. Bu konuda emin deðilseniz, bir uzman elektrikçiye danýþýnýz. ~ Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun bir koruma hattý sistemi (toprak hattý) mevcut olduðu takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Tereddüt ettiðiniz bir durum varsa, bunu elektrikçiye danýþýnýz. Hasarlý veya kopmuþ kablolar nedeniyle ortaya çýkacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (cereyan çarpmasý gibi). ~ Cihazýn güvenle hizmet verebilmesi için onu ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. ~ Davlumbazýn kasasýný montaj çerçevesinde izin verildiði kadar açýnýz. Kasanýn diðer parçalarýný asla açmayýnýz. Aksi halde cereyan ileten baðlantýlara temas edilebilir veya elektrikli veya mekanik yapýnýn deðiþtirilmesi davlumbazýn bozulmasýna yol açabilir. ~ Hatalý montaj- ve bakým veya tamir iþlemleri sonucunda kiþiye ve cihaza önemli zararlar gelebilir ve üretici firma bu sorumluluðu yüklenmez. Bu nedenle cihazýn montajý, bakýmý ve tamiri sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. ~ Cihazdaki bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðýnda cihazýn güvenle çalýþmasý temin edilebilir. ~ Montaj ve bakým iþlerinde veya tamirlerde davlumbazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Davlumbazýn þebeke ile olan elektrik baðlantýsý ancak þu hususlar yerine getirildiðinde kesilecektir: Evdeki sigortalar kapalý olmalýdýr. Telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkarýlmalýdýr. Kablolarýn fiþleri prizden çekilmelidir. Cihazý elektrik baðlantýsýndan ayýrmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþinde tutarak prizden çekip çýkartýnýz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn elektrik baðlantýsýnda bir uzatma kablosu veya çoklu priz kullanýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamaz (aþýrý ýsýnma gibi). ~ Bu cihaz ev dýþýnda herhangi bir yere (tekne gibi) monte edilecek ve baðlanacaksa, bunu sadece uzman bir firma veya personel yapmalýdýr. Bu kural cihazýn güvenli bir þekilde kullanýmý açýsýndan þarttýr. Davlumbazýn bir baþka ýsýtma cihazý ile ayný zamanda çalýþmasý Dikkat Zehirlenme Tehlikesi! ~ Davlumbaz bir ýsýtma cihazý ile ayný alanýn içinde ayný anda çalýþýyorsa, baðlantý kanallarýna çok dikkat etmek gerekir. Gazla, sývý yakýtla, odunla veya kömürle çalýþan sobalar, kalorifer kazanlarý, su ýsýtýcýlarý, ocaklar, fýrýnlar mutfaktaki havayý kullanarak yanar ve yanan yakýtlarýn gazlarý bir baca kanalýyla dýþarý tahliye edilir. Hava tahliye sistemi ve hatta mutfak dýþýna takýlan fan mutfaktaki ve mutfaða yakýn odalarýn havasýný çeker. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir alçak basýnç oluþur. Bu cihazlara çok az miktarda hava girdiðinden, ýsýtýcýlarýn çalýþmalarý engellenir. Zehirli gazlar bacadan veya borulardan odalara çekilebilir. Ölüm tehlikesi! 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Davlumbazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamak için: Davlumbazý bir pencere açma þalterine baðlayarak pencerenin yeterli derecede açýlmasýný ve içeri hava girmesini temin ediniz veya otomatik çalýþan bir hava giriþ faný veya davlumbaz çalýþtýðýnda devreye girecek bir motorlu hava giriþ klepesi takýnýz veya davlumbaz çalýþtýðýnda otomatik olarak diðer cihazlarý kapatan bir sistem yerleþtiriniz. Her durumda bir baca ustasýna danýþýnýz. Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli bir kesitten hava giriþinin saðlanmasý çok önemlidir. Hava tahliye kanalýndaki hava giriþi yeterli deðildir.,böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek lazýmdýr. Tereddüt edilen noktalarda bir baca ustasýna danýþýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Davlumbazýn altýnda asla alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamayýnýz. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi vardýr! ~ Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. ~ Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondans su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. ~ Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. ~ Davlumbazý yað filtresini takmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. ~ Davlumbazýn filtresini muntazam aralýklarla temizleyiniz veya filtreyi deðiþtiriniz. Fazla yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). ~ Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Doðru Montaj ~ Kullandýðýnýz ocak üreticisinin verdiði bilgileri dikkate alarak ocaðýn üzerinde davlumbaz kullanýlýp kullanýlmayacaðýný öðreniniz. ~ Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir mesafe öngörülmediði takdirde davlumbaz alt kenarý ile ocak arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen mesafeleri dikkatle uygulayýnýz. Davlumbaz altýnda farklý ocaklar çalýþýyorsa, içlerinden en büyük emniyet mesafesini seçiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. ~ Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. ~ Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. Aksesuar ~ Aksesuar olarak ancak Miele firmasýnýn izin verdiði parçalar takýlabilir ve kullanýlabilir. Baþka parçalarýn takýlmasý halinde cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý a Teleskop b Gövde c Yað Filtresi d Kumanda Üniteleri Semboller sensörlü tuþ görevini görürler. Fonksiyonlarý seçmek için sensörlü tuþa dokununuz. Bu kýsa bir sinyal sesi ile onaylanýr. e Ocak Lambalarý f Sensörlü Ocak Lambasý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarý açabilir, kapatabilir ve ýþýk gücünü kýsabilirsiniz. g Sensörlü Fan Açma- Kapama Tuþu h Sensörlü Fan Gücü Ayar Tuþu i Sensörlü Fan Süresini Uzatma Tuþu Bununla fan süresini uzatabilirsiniz. Fan otomatik olarak 5 veya 15 dakika sonra kapanýr. j Sensörlü Yað Filtresi Tuþu Yað filtresinin temizlenmesi gerektiðinde yað filtresi tuþunun ýþýðý yanar. Sensörlü tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca çalýþma saatlerinin kontrolü veya deðiþtirilmesi mümkündür. Fonksiyonlarýn uygulamasýnda "Kullaným" bölümünü okuyunuz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbazýn çalýþma sistemi:... Hava Tahliyesi: Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarý verilir. Bir klepe sayesinde davlumbaz kapalý durumda iken mutfak ile dýþardaki hava arasýnda bir dolaþým gerçekleþemez. Bu klepe davlumbaz çalýþmadýðý zaman kapalýdýr. Davlumbaz çalýþmaya baþlar baþlamaz klepe açýlýr ve mutfaktaki hava engellenmeden dýþarý atýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Açýlmasý s ^ Sensörlü fan açma tuþuna "s" dokununuz. Sensörlü "s" ve"2" tuþlarýnýn ýþýðý yanar. Davlumbaz Miele kumanda modülü DSM 400 ile pencere açma kapama þalterine baðlý ise, fan pencere kapalý iken çalýþtýrýlamaz. Sensörlü "s" tuþu yanýp söner. Güç Kademesi Seçimi Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "1" ile "3" cü kademe arasý bir seçim yapabilirsiniz. ^ "1" ile "3"arasý sensörlü tuþlardan birine dokunarak istediðiniz kademelerden birini seçiniz. Yoðun Kademe ^ Kýzartma veya çok koku yayan bir yemek piþirme durumunda kýsa bir süre için yoðun kademe olarak "4". kademeyi seçebilirsiniz. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe ayarýnda fan çalýþmasýný daima 10 dakika sonra otomatik olarak "3". kademeye geri döndürme olanaðý vardýr. ^ Fan ve ocak lambalarý bu arada kapalý olmalýdýr. ^ Sensörlü "1" tuþu yanýncaya kadar yaklaþýk 10 saniye kadar "5m15" sensörlü tuþuna dokununuz. ^ Daha sonra arka arkaya sensörlü "n" tuþuna, "1" tuþuna ve tekrar "n" tuþuna dokununuz. Otomatik kapatma iþlemi çalýþmýyorsa, o zaman, sensörlü "1" ve "4" tuþlarý yanýp söner. ^ Otomatik kapatma iþlemini çalýþtýrmak için "4" no.lu tuþa dokununuz. Sensörlü "1" ve "4" no.lu tuþlar sürekli yanar. Bunlarý devreden çýkarmak için sensörlü "1" tuþuna dokununuz. ^ Sensörlü "5m15" tuþuna dokunarak iþlemi onaylayýnýz. Onay 4 dakika içinde gerçekleþmese eski ayar muhafaza edilir. 13

14 Kullaným Fan Süresini Uzatma "5m15" Yemek piþtikten sonra fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve kokulardan arýndýrýlmýþ olur. Fan süresini uzatma sisteminde daha önce belirlenen sürenin sonunda fan otomatik olarak kapatýlýr. ^ Yemek piþtikten sonra fan açýk durumda iken sensörlü "5m15" - tuþuna dokununuz. 1-defa dokunulduðunda: Fan 5 dakika sonra kapanýr ("5" yanar). 2-defa dokunulduðunda: Fan 15 dakika sonra kapanýr ("15" yanar). Fan süresini uzatma fonksiyonunu devreden çýkarmak için tuþa yeniden dokununuz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý s ^ Faný kapatmak için sensörlü "s" tuþuna dokununuz. Ocak Lambalarý n Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý ^ Lambalarý açmak için kýsaca sensörlü "n" tuþuna dokununuz. Lambalar en yüksek ýþýk gücünde yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. ^ Bunun için ýþýk açýkken sensörlü "n" tuþunu basýlý tutunuz. Sensörlü tuþu býrakýncaya kadar ýþýðýn gücü düþecektir. ^ Sensörlü tuþu tekrar basýlý tutarsanýz, tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü yükselecektir. Sensörlü tuþ basýlý tutulduðunda ise ýþýk gücü devamlý yükselecek ve düþecektir. Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý ^ Kýsaca sensörlü "n" tuþuna basýldýðýnda ýþýk kapatýlýr. 14

15 Kullaným Emniyet Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. ^ Faný tekrar açabilmek için sensörlü "s" tuþuna dokununuz. Çalýþma Saati Sayacý l Davlumbazýn çalýþtýðý saatler cihaz tarafýndan hafýzaya alýnýr. Yað filtresi temizlenmesi gerektiðinde, çalýþma saati sayacý sinyal verir. 30 saatlik bir çalýþmadan sonra veya daha önce belirlenen çalýþma saatinin sonunda sensörlü "l" tuþunun ýþýðý yanar. Yað filtrelerinin temizlenmesi gerekir. Daha sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Yað Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. ^ Faný sensörlü "s" tuþ ile açýnýz. ^ Sensörlü "l" tuþu basýlý tutunuz. "1" ile "4"arasý sensörlü tuþlardan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. "1"Sensörlü Tuþ = %25 "1" ve "2" Sensörlü Tuþ = % 50 "1" ile "3" arasý Sensörlü Tuþ = % 75 "1" ile "4" arasý Sensörlü Tuþ = %100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. 15

16 Kullaným Yað Filtresi Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Sýk sýk kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, bu süreyi 20 saate indirebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz temizlik için süre yine 20 saat olmalýdýr. Temizliðin daha kýsa sürede yapýlmasý biriken yaðlarýn katýlaþmasýný önler ve temizlik iþlemini kolaylaþtýrýr. Düzenli olarak çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz temizlik için sürenin 40 veya 50 saatte bir yapýlmasý da uygun olur. Çalýþma saatinin deðiþtirilmesi için: ^ Faný sensörlü tuþ "s" ile kapatýnýz. ^ Ayný zamanda "5m15" ve "l" sensörlü tuþlarýna dokununuz. Sensörlü "l" tuþu ve "1" ile "4" arasý sensörlü tuþlardan biri yanýp söner. Sensörlü "1" tuþu = 20 Saat Sensörlü "2"tuþu = 30 Saat Sensörlü "3" tuþu = 40 Saat Sensörlü "4" tuþu = 50 Saat ^ Daha kýsa bir süre için sensörlü "1" tuþuna, daha uzun bir süre için sensörlü "4" tuþuna istediðiniz saat ayarlanýncaya kadar dokununuz. ^ Bu iþlemi sensörlü "l" tuþuna dokunarak onaylayýnýz. Bütün lambalar söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak eski ayarlarý muhafaza eder. Sensörlü Tuþ Sinyal Sesleri Bir fonksiyonu seçerken sensörlü tuþlardan kýsa bir onay sesi duyulur. Ýstenirse bu sinyal sesi kapatýlabilir. ^ Faný sensörlü "s" tuþ ile kapatýnýz. ^ Kýsa bir sinyal sesi duyuncaya kadar ayný anda "4" ve "l" sensörlü tuþlarýna yaklaþýk 5 saniye kadar dokununuz. Daha sonra sinyal sesi tüm fonksiyonlar için kapatýlýr. ^ Sinyal sesini tekrar devreye almak için ayný iþlemleri yineleyiniz. Davlumbazýn elektrik baðlantýsý kesildikten sonra veya bir elektrik kesintisinden sonra sinyal sesi yapýlan son ayarlara baðýmlý olmadan tekrar devreye girer. 16

17 Temizlik ve Bakým Cihaz Gövdesi Genel Bilgiler Cihazýn yüzeyi kesik ve çiziklere karþý hassastýr. Bu nedenle aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz. ^ Yüzeyleri ve kumanda ünitelerini sadece süngerli bir bez ve hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Cihazýn içine su kaçmamasý temizliði sadece çok ýslak olmayan bir bezle yapýnýz. ^ Daha sonra buralarý yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: soda-, asit-, klorid- veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve likit deterjanlar, eski bulaþýk süngerleri gibi malzemeler. Çelik Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler ^ Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. ^ Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Cam Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler ^ Genel temizlik uyarýlarýnýn dýþýnda cam yüzeyleri silmek için piyasada satýlan cam temizleme maddelerini kullanabilirsiniz. Þunlarý kullanmayýnýz: keskin metal kazýyýcýlar, fýrýn spreyleri. Renkli Yüzeyler Ýçin Özel Bilgiler (Özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzeylerde küçük çizikler meydana gelebilir. Bu çizikler koyu renklerde ve halojen lambalý mutfaklarda optik görünümü zedeleyebilir. 17

18 Temizlik ve Bakým Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen metal yað filtresi mutfaktaki yaðlý buharlarý tutar (yað, toz gibi) ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yað filtresini en geç sensörlü "l" tuþunun ýþýðý yandýðýnda temizleyiniz. Yaðlarýn yapýþýp kalmamasý için yað filtrelerinin 3-4 haftada bir temizlenmeleri tavsiye edilir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ^ Yað filtresinin mandalýný açýnýz, yað filtresini yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðerek arkadaki askýsýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtre ve ocaklarýn zarar görmemesi için yað filtresini sýký tutunuz. Yað Filtrelerinin Elde Yýkanmasý ^ Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtrelerinin Makinede Yýkanmasý ^ Yað filtrelerini alt sepete dikey olarak yerleþtiriniz ve 65 -programda hafif bir bulaþýk makinesi deterjaný ilave ederek yýkayýnýz. Bu arada bulaþýk makinesi fýskiye kolunun rahat hareket edip etmediðini kontrol ediniz. Yað filtresinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý halinde deterjanlarýn cinsine baðlý olarak filtrenin içinde bir takým renklenmeler görülebilir. Bunun yað filtresinin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 18

19 Temizlik ve Bakým ^ Yýkama iþleminden sonra yað filtrelerini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Dýþarý çýkarýlan yað filtrelerinin takýldýðý yuvalarý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yuvasýna takarken kilit kýsmýnýn aþaðý doðru durmasýna dikkat ediniz. Eðer filtre doðru takýlmamýþsa: Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý Temizlik iþleminden sonra çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. ^ Faný sensörlü "s" tuþu ile açýnýz. ^ "l" sensörlü "1" tuþu yanýp sönünceye kadar yaklaþýk 3 saniye sensörlü "l" tuþuna dokununuz. Sensörlü "l" tuþun ýþýðý söner. Yað filtresini çalýþma saati dolmadan temizlemiþ iseniz : ^ "1" sensörlü tuþu yanýp sönünceye kadar yaklaþýk 6 saniye sensörlü"l" tuþuna dokununuz. ^ Yað filtresini bir küçük tornavidayý çentiklere takarak yerinden çýkartýnýz. 19

20 Temizlik ve Bakým Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi ^ Davlumbazý elektrik baðlantýsýndan ayýrmak için: fiþi prizden çýkartýnýz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan çýkartýnýz.,halojen lambalar çalýþýrken çok ýsýnýr. Hatta lamba kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve elinizi yakabilir. Halojen lambayý deðiþtirmek için birkaç dakika bekleyiniz. Yeni halojen lambayý takarken doðrudan cam boruyu ellemeyiniz, kýrýlabilir. Üreticinin önerilerini dikkat alýnýz. ^ Halojen lambayý deðiþtirmek için lamba kapaðýný yukarý doðru bastýrýnýz. Kapak açýlýr ve aþaðý doðru katlanýr. ^ Halojen lambayý soketinden çekiniz ve yeni lambayý yerine takýnýz (20 W, Soket G 4). ^ Lamba kapaðýný tekrar kapatýnýz ve elinizle bastýrýnýz. 20

21 Cihaz Ölçüleri Ocak ile Davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan baþka bir emniyet mesafesi verilmediði takdirde montaj yüksekliði hesaplamasýnda ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az aþaðýdaki mesafeler korunmalýdýr: Elektrikli Ocak üzerinde: 450 mm Gazlý Ocak üzerinde: 650 mm Elektrikli-Gril, Fritöz üzerinde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. 1) ve 2) Montaj alaný Duvar- veya tavan hava tahliyesi ve priz montajý için hazýrlanýr. Hava tahliye baðlantýsý C 200 mm Davlumbazýn altýnda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için elektrikli ocaklar üzerinde de en az 650mm'lik bir mesafe býrakýlmasý tavsiye edilir. Montaj yüksekliðinin belirlenmesinde davlumbazý kullanacak kiþinin boy ölçüsü de hesaba katýlmalýdýr. Bu sayede davlumbaz altýnda rahat çalýþabilmek ve davlumbazý daha iyi kullanabilmek mümkün olacaktýr. Ocak ile davlumbaz arasýnýn çok büyük olmasý durumunda ise yemek kokularýný yok etmek daha zorlaþacaktýr. Teleskop baca tavana monte edilecekse, montaj yüksekliðinde cihazýn yüksekliði de göz önüne alýnmalýdýr. 21

22 Montaj Montaj Malzemesi a b c dai

23 Montaj a 3 adet Montaj koruma kaðýdý Bacanýn montajýnda kullanýlýr. b 2 adet hortum bileziði Hava tahliyesinin takýlmasý içindir. c Teleskop olabilen duvar sacý Davlumbazýn duvara takýlmasý için gereklidir. 8 adet 5 x 40 mm vida ve 8 adet dübel S 8 Taþýyýcý sacýn ve cihazýn duvara takýlmasý için uygundur. Farklý duvar cinsleri için onlara uygun malzemeler kullanýnýz. Duvarýn taþýma kapasitesine dikkat ediniz. 2 adet Somun M 6 Davlumbaz ünitesinin takýlmasýnda gereklidir. 1 adet Ayar Anahtarý Bu anahtarla cihazýn yükseklik ayarý yapýlýr. Montaj Talimatý 23

24 Montaj Montajdan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini okuyunuz. Özellikle ayný zamanda ve ayný havayý kullanarak çalýþan ýsýtma cihazý ve davlumbaz için zehirlenme tehlikesi vardýr! Montaj Talimatý Cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda her montaj adýmý yazýlýdýr. Koruyucu Folyo (Çelik cihazlarda) Nakliye sýrasýnda oluþabilecek hasarlardan korumak için cihaz koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu çekip çýkartýnýz. Bu folyoyu rahatça çýkartabilirsiniz. 24

25 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 25

26 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý baþka cihazlarla birlikte çalýþtýrmak için aksesuar olarak DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Pencere þalterine baðlantý Davlumbaz ve odadaki havayý kullanarak yanan bir diðer cihaz için gerekli olan hava giriþi ancak açýk bir pencereden saðlanabilir. Bir kumanda modülü sayesinde pencere açma kapama þalterini davlumbaza baðlayabilirsiniz (cihazla birlikte verilmez). Kumanda modülü pencerenin yeterli derecede açýk olmasý ile davlumbazýn çalýþtýrýlmasýný saðlayabilir "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümüne bakýnýz). Pencere kapalý ise fan çalýþmaz. Açma/Kapama tuþunun kontrol lambasý yanýp söner. Davlumbazýn lambalarý bundan etkilenmez. Açýk pencereden girecek hava bir jaluzi tarafýndan engellenmemelidir. Pencere þalterinin fonksiyonunu yerine getirebilmesine dikkat ediniz. Eðer davlumbazý pencere þalteri olmadan çalýþtýrmak isteniyorsa (örneðin taþýnma gibi bir durumda), o zaman kumanda modülü çýkartýlmalý ve davlumbazýn elektroniði de geri alýnmalýdýr. Bu iþlem ancak yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Serbest Baðlantý Davlumbaz faný ile birlikte çalýþan bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Davlumbaz ve mutfakta yanan bir baþka cihaz için gerekli olan havayý saðlamak amacýyla bir hava giriþ faný veya motorla çalýþan bir hava giriþ klepesi fanýn açýlmasý ile birlikte çalýþmaya baþlar. Bu arada fanýn yeterli derecede çalýþýp çalýþmadýðýný ve hava giriþ kesitinin yeterli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer yeterli miktarda hava girmiyorsa, o zaman mutfakta yanan diðer cihazý davlumbaz çalýþýrken serbest baðlantý sayesinde kapatma olanaðýna sahipsiniz. Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümüne bakýnýz. 26

27 Lamba Þalterinin Baðlanmasý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambasýný evdeki tesisata baðlanan bir þalter ile açýp kapatabilirsiniz. Montaj Kumanda modülü baca demonte edildikten sonra fan birimine takýlýr. Kumanda modülü ile birlikte ayrýntýlý bir fonksiyon tanýtýmý/montaj talimatý verilmektedir. DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma 27

28 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliye borusu üfleme dirseðine bir hortum bileziði ile baðlanacaksa, bu baðlantý düzgün olmalý ve çok sýký takýlmamalýdýr Hava tahliye borusu eðrilebilir, klepe sýkýþabilir. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Hava kanalý çapý 200 mm'den küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalýnýn çapý 200 mm'den küçük olursa veya bu kanal yassý olursa, fan gürültüsü çok duyulur ve davlumbazýn emme gücü azalabilir. Hava tahliye kanalý ancak binada daha önce hazýrlanmýþ bir kanal varsa verilen ölçüden küçük olabilir. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Küçük çaplý dirsekler davlumbazýn hava sirkülasyonunu düþürür. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Hava tahliye borusu üfleme dirseðine bir hortum bileziði ile baðlanacaksa, bu baðlantý düzgün olmalý ve çok sýký takýlmamalýdýr Hava tahliye borusu eðrilebilir, klepe sýkýþabilir. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. Þayet bu hava bacaya verilecekse, dirseklerin hava akýþ yönüne çevrilmesi gerekir. 28

29 Hava Tahliye Kanalý Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. 200 mm çapýndaki hava tahliyesi kanalý için þu aksesuarlar satýn alýnabilir: Hava tahliye hortumu DAS 200 Duvar dýþýna montaj için hava tahliye kafesi DFG 200. *Çerçeveler Eðik bir çatýda çatýya geçiþ için DDF mm çapýndaki hava tahliye kanalýnda kullanýlmak üzere üfleme borusu için redüksiyon borusu. 29

30 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen: Miele Müþteri Hizmetlerini arayýnýz: T veya Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. 30

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 289-4, DA 289-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5495 W DA 5495 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3460 DA 3480 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı