ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV."

Transkript

1 NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL UNIVERSITESI PROF.DR. MEHMET ġengül 1979 GARANTĠ BANKASI BILIġIM GÜVENLIK Sevinç Canan GÖKLER 1979 ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. Hasibe DEDEġ 1982 Türkiye Ġstatistik Kurumu Yöntem AraĢtırmaları Daire BaĢkanı Birgül Aycan OĞUZOĞLU 1982 Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kıdemli Uzman Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Müdürlüğü Dilek TALĠ (UZSES) 1982 TC Merkez Bankası Ġstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürü AyĢe Çiğdem BATUR 1982 Coca-Cola Içecek A.ġ Emekli Hüsnü ERDOĞMUġ 1982 Oyakbank Destek Müdürü Sedef Zeynep SÜLÜKOĞLU 1982 TRT Genel Müdürlüğü Daire BaĢkan Yardımcısı Beste GÜNEL (GÜNDÜZ) 1982 Tivoli Ltd.sti -Tapas res. Sirket ortagi Aslı ġener TOTUK 1983 KAREL ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠHRACAT UYGULAMA UZMANI Fatma Lale SAYARI 1983 TBMM Sistem Analist Emekli Murat BATURAYGĠL 1983 TÜRKĠYE Ġġ BANKASı A.ġ.BILGISAYAR UZMANI Pınar ÖZTOPÇU 1983 AKZO NOBEL KEMIPOL A.ġ. BILGI SISTEMLERI MÜDÜRÜ AyĢegül ÇELĠKER 1983 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ SORUMLUSU Gelibolu çardak iskeleleri feribot iģletmeleri Ng deniz ltd sahibi Rüçhan ÖZER 1983 Lerzan FĠDANOĞLU (Bilge) 1983 UNHCR Uzman Meltem AKYILDIZ 1984 TÜĠK Daire BaĢkanı Ġnci BATMAZ 1984 ODTU Ġstatistik Bolumu, Ogretim Uyesi Sedat ÖZGÜR 1984 Necla SARIKAYA 1984 Tanju YOLCU 1984 GüneĢ GÜLSEN 1984 FORTIS BANK 2010 EMEKLISI / DASTĠNĠ BEBE MARKET ĠġVEREN ERG ĠNġAAT A.ġ. BĠLGĠSAYAR PROGRAMCISI ARGON ULUSLARARASI DANIġMANLIK KOORDĠNATÖR TÜRK PHILIPS TICARET A.ġ. SISTEM GELIġTIRME MÜDÜRÜ

2 Ahmet Emin YÜKSEL 1984 G.YUKSEL MÜHENDISLIK MÜDÜR Cahide YEġĠLÇAYIR 1984 Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kıdemli Uzman Azime ERDEM 1984 Erdem Soğutma AyĢe Sevtap (SELÇUK) KESTEL 1985 ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Enstitü Müdür yardımcısı / Aktüerya Bilimleri A.B.D BaĢkanı Bahriye ÖNEY 1985 Bend Yazılım DanıĢmanlığı Yönetici Fulya VUSLATERĠ 1985 TEPE Grubu Bütçe planlama Meral DOĞANAY 1985 DIġBANK DIREKTÖR Abbas SARIKAYA 1985 ERG ĠNġAAT A.ġ. BĠLGĠĠġLEM MÜDÜRÜ Ġsmail ÇETĠNER 1985 VIZYON BILGI ĠġLEM SISTEM PROGRAMCıSı Cumhur DOĞANAY 1985 AKBANK T.A.ġ. MÜDÜR YARDıMCıSı Nazan GÜNAY 1985 TCDD SISTEM ANALIST Ali Osman ERDEM 1985 GARANTI BILIġIM TEKNOLOJISI Z/OS DB2 DBA AyĢen AKKAYA 1985 ODTÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ Gülden BĠNERBAY 1985 TBMM SĠSTEM ANALĠST AyĢe Gündüz HOġGÖR 1986 ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı / Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Nural TAġAĞIR 1986 TAI Havacılık ve Uzay San A.ġ. Bilgisayar Sistem Uzmanı Eyüp Can YILMAZ 1986 DEMĠR EXPORT A.ġ. SATIġ ġefġ Ayten AKALIN 1986 AK DATASOFT GENEL MD. YRD. Elvan AKBAY 1987 Home-office / freelance translator HALKBANK A.ġ. BILGI ĠġLEM 1987 Ali Erhan ALVER BÖLÜM MÜDÜRÜ EFES BANYO SISTEMLERI VE 1987 ĠNġAAT SANAYII TIC.LTD.ġTI Ġsmail ÇELĠK ġirket SAHIBI Bursa Çimento Fabrikası A.ġ. Bilgi ĠĢlem 1987 ġeref Ali ÖZTÜRK ġefi AyĢe GÖNCÜOĞLU 1987 BOSCH SAN. VE TĠC. A.ġ. Nuray KURTULAN 1988 TCDD Limanlar Dairesi BaĢkanlığı, BaĢkan Yardımcısı,Ankara Hakan AZĠZOĞLU 1988 YAZ BILGI SISTEMLERI DANIġMAN Münevver Tülay SAĞLAM 1988 THY Dıġ TICARET MÜSTEġARLıĞı ġube 1988 Yusuf Ġzzet BAKIRCI MD. Mehmet Nurullah 1988 ORMAN EGE ÜNIVERSITESI PROF.DR Semra SAYGILI 1988 TCDD ĠSTATĠSTĠKÇĠ SIGORTA DENETLEME KURULU BAġKAN YARDıMCıSı Fikret KÜTÜK 1988 Timur KÖSE 1988 EGE ÜNIVERSITESI

3 Nuray GÖNÜLTAġ 1988 BILGISAYAR PROGRAMCISI/MGK Basri YALVAÇ 1989 TÜĠK Ġzmir Bölge Müdürlüğü Ekonomik AraĢtırmalar Grup Sorumlusu Güner MÜKELLEF 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ġstatistik ve AraĢtırma Dairesi baģkanı Buket AKGÜN 1989 Türkiye Ġstatistik Kurumu Eğitim ve AraĢtırma Merkezi Müdürü Akın AġICI 1989 TÜĠK Uzmanı / Yıllık ĠĢ Ġstatistikleri Grup Sorumlusu Nilgün ÇELEBĠOĞLU 1989 Türkiye Ġstatistik Kurumu, DıĢ ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı, Uzman Ahmet ATABEK 1989 Emekli Mehmet ÖZMEN 1989 TUĠK - TUĠK Uzmanı/Kısa Dönemli Sanayi Ġstatistikleri Takım Sorumlusu ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI ġükran ġenel (ÖZ) 1989 TUĠK Uzmanı/Grup Sorumlusu Kemal DOKUYUCU 1989 Devlet Meteoroloji ĠĢleri genel Müdürlüğü Ġstatistikçi Ali Feza VARLIK 1989 Platform Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Ynt.Krl.BĢk. Adil Ünlü ERDOĞAN 1989 Hazine MüsteĢarlığı Hazine Uzmanı Buket AKGÜN 1989 TÜĠK GRUP SORUMLUSU/TÜĠK UZMANı ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI GüneĢ YAVUZ 1989 TURK PHILIPS TIC. A.S. BOLGE SATIS MD. Berrin KARPUZOĞLU 1989 EKONOMĠ BAKANLIĞI BĠLGĠSAYAR PROG ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI Ġzzettin BAYIR 1989 SAYROSTEK ġirket YÖNETICISI Latif ÖZTÜRK 1989 KKU ÖĞRETIM ÜYESI Basri YALVAÇ 1989 TÜĠK GRUP SORUMLUSU Algın EROZAN 1989 Avea Program Müdürü Deniz KARAARSLAN 1989 TAI-TUSAġ HAVACILIK VE UZAY SAN. A.ġ. ĠNSAN KAYNAKLARI UZMANI Ali AY 1990 TÜĠK Uzmanı/Takım Sorumlusu Sevinç Metin BAġOĞLU 1990 TÜĠK Uzmanı Serpil ERDEM 1990 Türkiye Ġstatistik Kurumu, TUIK UZMAN Emine ATEġ GÜNEL 1990 T.GARANTĠ BANKASI A.ġ. CEMENZAR ġube Müdürü Hürriyet YILDIZ 1990 Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Bilgi ĠĢlem ġefliği / Bilgi ĠĢlem ġefi Selcan Rengin (Karaman) AĞILÖNÜ 1990 T. ĠĢ Bankası A.ġ. Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları Bölüm Müdürü Nilgün DORSAN 1991 Türkiye Ġstatistik Kurumu, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı IĢıl CoĢar KARATAY 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU-

4 TÜĠK UZMANI Ünal CAN 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BURSA BÖLGE MÜDÜRÜ Pınar TAġKAN 1991 TÜĠK ĠSTATĠSTĠKÇĠ Tuncer ĠNALKAÇ 1991 Türkiye Ġstatistik Kurumu Takım Sorumlusu Türkan Okan ÇAKAR 1991 TÜĠK Konya Bölge Müdürlüğü TÜĠK Uzmanı Sibel TANGÖR 1991 Bankacılık sektörü- Mevcut durum çalıģmıyor Mutsel TURAN 1991 VAKIFBANK, ANKARA DIġ OPERASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ YETKĠLĠ ġükrü ÇALLI 1991 TÜĠK UZMANI Mehmet ERMURAT 1991 AKSĠGORTA A.ġ. MÜDÜR Sibel EROZAN 1991 BIZPRO BILIġIM VE DANıġMANLıK HIZ. TIC. LTD. ġti YÖNETICI ORTAK Ümit ġanligençler 1991 PETROL OFISI A.ġ. MALZEME STOK SATıNALMA ġefi ġebnem ÜLGIN 1991 T.HALKBANKASI A.ġ. BÖLÜM MÜDÜRÜ Jale ÜNVER 1991 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. YÖNETMEN YRD. Süleyman ġġmġek 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU TÜĠK UZMANI Handan SEÇKĠN 1992 Yerküre Gayrimenkul Emlak DanıĢmanı Neriman Can ERGAN 1992 TÜĠK Uzmanı A.Ömer TOPRAK 1992 Rekabet Kurumu Kurum BaĢdanıĢmanı Zeki BOSTANCI 1992 T.C. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI Ġstanbul Bölge Müdürlüğü Ahmet Adnan KAYADELEN 1992 Türk Eximbank Risk Yönetimi BaĢkanlığı Hasan LALE 1992 Yazılım ġube Sorumlusu Mehmet DEMĠR 1992 Kültür Üniversitesi ve Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nursun MISIRLI 1992 Alternatifbank A.ġ. Alternatifbank A.ġ. Antalya ġubesi (ġube Müdürü) Aykut ERAL 1992 Siemens A.ġ. Servis Uzamanı Süleyman AKSELĠ 1992 ISPARTA MENSUCAT SAN.TĠC.A.ġ. UZMAN AyĢe ZIK 1992 TEKNĠK MALZEME A.ġ. ÜRETĠM PLANLAMA SORUMLUSU Abdülvahhap Ömer TOPRAK 1992 DĠE BAġK.YARD. Çiğdem ASLAN 1992 HAZINE MÜSTEġARLıĞı ġube MÜDÜRÜ Didem SÜMER 1992 BOSSA T.A.ġ. SatıĢ Operasyonları

5 Hakan ERGUN 1992 Tülay KORKMAZ 1992 A.Korkut GÜNER 1992 Oğuzhan AKYILDIRIM 1992 Müdürü UPTOWN CATERING FIRMA ORTAĞI (ĠġLETME SAHĠBĠ) DEVLET ĠSTATĠSTĠK ENSTĠTÜSÜ DĠE UZMANI Yapı Kredi Sigorta Acenta SatıĢ Bölümü - Müdür UDA DanıĢmanlık-Kurucu Ortak - Uluslararası Ġstatistik Uzmanı Ülkü ÜNSAL 1993 Gürbüz SOYLU 1993 TÜĠK Uzmanı TÜĠK Uzmanı Uluslararası Bilgi Dağıtım Takım Sorumlusu TÜRKĠYE ĠNġAAT SANAYĠCĠLERĠ ĠġVEREN SENDĠKASI PROJELER MÜDÜRÜ Aslı KARATEKĠN 1993 Erkan TEKCAN 1993 HSBC Kredi Risk Modelleri Ġlknur YÜKSEL 1993 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitütü Öğretim Görevlisi Zeynep IġIK 1993 FINTEK A.ġ ĠĢ analist Burçin ER 1993 Z.K.Ü. Alaplı M.Y.O ÖĞR. GÖR Holland Trakmak A.ġ. Bilgi Sistemleri 1993 Orhan BAYTOK Sorumlusu GENERAL MOTORS EUROPE 4 PROJE 1993 Fatma TEZER MÜDÜRÜ TEKFENBANK A.ġ. PĠYASA RĠSKĠ 1993 Erkan TEKCAN BÖLÜM MÜD. YAPI VE KREDĠ BANKASI ġube 1993 Erol Ersin ÇETĠN MÜDÜRÜ REKABET KURUMU Yönetim 1993 Özgen Alpaslan BERK Hizmetleri BaĢkanlığı GÜMRÜK MÜSTEġARLıĞı GÜMRÜK 1993 Hakan DALÇIK UZMANI 4S BILGISAYAR LTD. ġti. SATıġ 1993 Nurhan ÖZALP MÜDÜRÜ Yasemin DEĞĠRMENCĠ 1993 KAMU ĠHALE KURUMU PROGRAMCI Ahmet Sinan TÜRKYILMAZ 1994 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Ebru AKÇAY 1994 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. / Müdür Yardımcısı Meltem ÖZCAN 1994 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Anafartalar ġube Müdürü Leyla YĠĞĠT 1994 Bilkent Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Köksal TEKĠNASLAN 1994 STM A.ġ., ANKARA / Yazılım Mühendisi Pınar KUYUMCU 1994 Dolarslan DanıĢmanlık, Eğitim ve Koçluk Hizmetleri Kurucu Ortak, Yönetici ve Takım Koçu, Eğitmen

6 Feza KEL 1994 T.Garanti Bankası A.ġ. ġube Ġç Kontrol Yönetmeni Atilla Halil ELHAN 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı BaĢkanı Mert ECE 1994 Atasim Telekom Eğitim Makina Ltd. ġti. Sistem Mühendisi /System Engineer (Türk Telekom Projeleri) Ali SAVAġ 1994 Federal Signal Technologies Program Manager Erdem KARABULUT 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nejat PEHLĠVAN 1994 Pehlivan spor ve tel örgü sanayiinde iģyeri sahibi (www.pehlivanspor.com) Metin SOYOĞLU A BILGISAYAR A.ġ.Bölge Müdürü Ahu SarıĢen ATAY 1994 Akbank Müdür AyĢegül Kanbak AY 1994 Kandıra Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Ersin ABAN 1994 Anadolu Bank ġube Müdürü Sedat AYDIN 1994 VDS DIġ TĠCARET LTD. ġtġ Ortak Sedat ÇAPAR 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Canan Gök 1994 Memur - Türkiye ĠĢ Bankası CĠHANGĠR ĠLERĠ 1994 HSBC YÖNETMEN Elif OKLAN 1994 Exxonmobil Admin Asistant Timur HÜLAGÜ 1995 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Desi Patent ve Marka Ofisi-Sahibi /Patent ve Marka Vekili /Yeminli Tercüman / Web tasarımcısı / Bilgisayar Programcısı ÖğretimGörevlisi(Ekgörevli) / Fikri ve Sınai Haklar BilirkiĢi Deniz ÇELĠKEL 1995 Zeynep KALAYLIOĞLU 1995 ODTU Istatistik Bolumu, Ogretim Uyesi Can TOMRUK 1995 Siemens SatıĢ Yöneticisi STM A.ġ. Kurumsal Bilgi Yönetimi Hayrullah KALE 1995 Müdürü Zuhal YÜKSELEN 1995 ERDEMĠR Yazılım Analisti Arzu Yüce YETĠK 1995 Dicle ÖZKUT 1995 Fahri ÇELĠK 1995 Akbank Müdür Evren KARABULUT 1995 Türkiye Ġstatistik Kurumu Tarım ve Çevre Ġstatistikleri Daire BaĢkanlığı Tarım Ġstatistikleri Grubu Gıda Güvenliği Ġstatistikleri Takımı Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. Network Operations Expert Ġġ YATıRıM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bölüm Yönetmeni

7 Alev ADAL 1995 Honda Türkiye Finans Uzmanı Dilek TUZCU 1995 DHMĠ Hava Trafik Kontrolorü Selçuk KARAYEL 1995 Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Süha ÇELĠK 1995 TEB Bankacı Mehmet ÇELEBĠOĞLU 1995 ABĠGEM ĠĢ GeliĢtirme Müdürlüğü Hakan SavaĢ SAZAK 1996 Ege Üniversitesi Ġstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Nihal ERTÜRK 1996 TÜĠK Uzman Ediz GĠRAY 1996 Hazine MüsteĢarlığı - Bilgi ĠĢlem Merkezi - Çözümleyici Engin LAÇĠN 1996 Garanti Bankası Malta ġubesi / Hazine Yöneticisi Refet ġaban 1996 BIL BOTAS International Ltd.,HSE Eng. Yılmaz KARACA 1996 Etiya Bilgi Teknolojileri, developer Behiye KARAYAKA 1996 Nielsen Company Global Watch Msci CSM Selçuk CANDAġ 1996 Denizbank A.ġ. TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı Alp DÜNDAR 1996 Türk Eximbank Hazine Bölümü Kd. Uzman Samet GÜNDOĞAN 1996 CengizMakina Lojistik Muduru Murat YERDEKALMAZER 1996 Mikro Ödeme Sistemleri Aġ, CMO Tolga TELLĠ 1996 Sandoz Ġlaç Hazine ve Risk Müdürü Naime Özlem (ÜNAL) URAL 1996 TÜĠK-Ġstanbul Birol GÜNSEREN 1996 TC Ziraat Bankası Organizasyon Bölüm BaĢkanlığı Buket GÜNSEREN 1996 Akbank Ankara Alpaslan SAKA 1996 Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.ġ. Kadıköy SatıĢ Müdürlüğü SatıĢ ġefi BarıĢ SÜRÜCÜ 1996 ODTÜ Öğretim Görevlisi Ceylan YOZGATLIGĠL 1996 ODTÜ Öğretim Görevlisi Havva KARADENĠZ 1996 Savunma Teknolojileri Mühendislik Feray ADIGÜZEL 1996 VU University Amsterdam, Marketing Bolumu (Assistant professor) Yardimci Docent Doktor Bülent BAKIR 1996 Aselsan Aġ. Mali ĠĢler BaĢkanlığı Finansman Direktörlüğü-Planlama Müdürlüğü Bütçe Uygulama ve Ödenek Kontrol ġefi Ümit SÖNMEZ 1996 Finansbank A.ġ. Arzu UMUR 1996 YKB A.ġ. Evren KARALLI YEME ĠÇME GIDA TUR. TAN. ORG. DAN. LTD. ġtġ. SAHĠBĠ

8 Ebru GÜR 1996 T.C.ZĠRAAT BANKASI YÖNETĠCĠ Hale UZEL 1996 TEKSTILBANK ANKARA ġubesi BANKACI Yusuf Ziya YILMAZ 1996 TÜĠK Gaziantep Bölge Müdürlüğü Uzm. Yrd. Nesrin AKAN 1996 ERDEMĠR SISTEM ANALISTI Mine UBAY 1996 MNG MĠPAġ DIġ TICARET SORUMLUSU AyĢe VURAL 1996 BUFER LEGRAND ÜRETIM PLANLAMA Ayhan ESKĠMEZ 1996 MEB öğretmen Dilek UYAN 1996 HSBC BANK A.S. YÖNETMEN Ümit GÜLER 1996 MEB PROJELER DANIġMAN Bahar OĞUġ 1996 HSBC Bank Eğitim Müdür Yardımcısı CoĢkun SUSUZLU 1996 Yapı Kredi Bankası ĠĢ Analisti Özlem Türker BAYRAK 1996 Cankaya Universitesi Endustri Muhendisligi Bolumu Yrd. Doc. + Bolum baskan yardimcisi Akbank T.A.ġ.Genel Müdürlüğü Gayrimenkul ve Emlak ĠĢleri Müdürü Sedef ġahġn DĠZDAR 1996 Necmi Bahadır ġekercġ 1996 T-BANK ġube Müdürü Ece ORAL 1997 T.C. Merkez Bankası-Ekonomist Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzman Bilal AYDURAN 1997 NĠlgün (ERTAN) GÜLENÇ 1997 OYAK Genel Md. Yazılım Uzmanı Baran ADALI 1997 EMLAK DENĠZĠ / GölbaĢı Firma Sahibi Ahmet YILDIRIM 1997 Mustafa Tarkan TOSUN 1997 ġevket HASDEMĠR 1997 Türkiye Finans Katılım BANKASI Ödeme Sistemleri Müdürü Monte Cappa Cave House, Firma Sahibi (www.montecappa.com) Fujitsu Technology Solutions BiliĢim Ltd.ġti Kamu SatıĢ Müdürü Ġstanbul- Türkiye Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Genel Müdürlük Müdür Yardımcısı Suat SAYIN 1997 Berna BAġARAN 1997 TÜĠK Uzmanı Erkin TAġ 1997 TÜĠK kültür ve spor istatistikleri uzmanı NeĢe ÖZDEK 1997 Karayolları Genel Müdürlüğü - Ġstatistikçi Aysun KÜRÜMOĞLU 1997 Fortis Faktoring A.ġ. MüĢteri ĠliĢkileri ve SatıĢ Direktörü Mehmet BERBER 1997 Sigma Business Solutions ERP Proje Yöneticisi Özlem ĠLK 1997 ODTU & TUBITAK Ogretim gorevlisi & Uzman Fatma ASLAN SERTKAYA 1997 Tekfen Insaat ve Tesisat AS Teknik Ofis Mudurlugu-Teknik Documan Kontrol Sefi YeĢim COġAR 1997 TSKGV Mali Analist

9 Ümit SÖNMEZ 1997 MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠÇ KONTROL UZMANI TÜRK EKONOMĠ BANKASI BÜTÇE, MALĠ KONTROL VE VERĠMLĠLĠK DEPARTMANI Emrullah POLAT 1997 Süleyman Levent ÖZER 1997 GARANTĠ BANKASI TÜRK TRAKTÖR VE SANAYĠ MAKĠNALARI A.ġ. MALĠ ĠġLER MEMURU Aylin KERMAN 1997 Emel URAL 1997 TUĠK UZMANI ġükriye Seçil SEZENCAN 1997 Fintek uzman Mehmet Ali MEMĠġ 1997 Koçbank Sistem Analist Halil KOLBASI 1997 T.C. BAġBAKANLıK HAZINE MÜSTEġARLıĞı SIGORTA DENETLEME KURULU AKTÜER Derya KARABULUT 1997 TC ZĠRAAT BANKASI Aġ UZMAN Mustafa Murat KOYUNCU 1997 KIZILKAPLAN FAKTORĠNG FĠN HĠZM A.ġ. UZMAN Aynur SESKĠR 1997 YAPı VE KREDI BANKASı A.ġ: PIYASA ANALISTI ġevket HASDEMĠR 1997 FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS SATIġ MÜDÜRÜ DEMIR EXPORT A.ġ. FINANS VE MUHASEBE YÖNETĠCĠSĠ Berna BERBEROĞLU 1997 Berna ÜLGEN 1997 DĠE UZMAN YRD Ali BarıĢ Noyan 1997 Kalite Sistem Müdürü - Ahsel Holding Melih Deniz 1997 Sistem Analisti - Ġntertech A.ġ. Oğuz ATUK 1998 TCMB Ekonomist Mehmet Serkan PEKTAġ 1998 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġnsan Kaynakları Uzmanı Hacettepe Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğr.Gör.Dr. Onur KOYUNCU 1998 Banu Yücel TOY 1998 Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Orkun YURTTEPE 1998 Citibank A.ġ. Harbiye ġube Müdürü Zehra CĠVAN 1998 Vakıfbank kurumsal portföy müdürü H. Özgür DEMĠRBAġ 1998 MIR CONSTRUCTION CANADA Firmanın Sahibi Oktay DERYAOĞLU 1998 Tetra Pak IT/IS System Sdmin & SAP Local Security Admin Levent TOPKARA 1998 KODAK, Avrupa Genel Merkezi Rıdvan YALDIZKAYA 1998 Brithish Standart Institution (BSI) SatıĢ ve Pazarlama Müdürü Onur KÜTÜK 1998 ĠĢ Bankası Bahreyn ġubesi Hazine Uzmanı Semra GOYMAT 1998 YAPı VE KREDI BANKASı A.ġ. UZMAN Elif MUTLU 1998 YAPI KREDĠ EMEKLĠLĠK A.ġ. DENETÇĠ

10 Seçil DURAN 1998 YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. BANKACI Selçuk UĞUR 1998 MALĠYE BAKANLIĞI ĠSTATĠSTĠKÇĠ Murat Uğur ġaġr 1998 GENELKURMAY BAġKANLıĞı BILGISAYAR PROGRAMCıSı Özge ERALP 1998 AKBANK T.A.ġ. UZMAN Nuray ÖNAY 1998 ARKAS HOLDING YOG UZMANI METEKSAN SISTEM TEKNIK Ziya MĠS 1998 DANıġMAN DSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Derya YILMAZ 1998 ĠSTATISTIKÇI Özgür BEKTAġ 1998 BĠLTEM ġirket MÜDÜRÜ Ali Kemal AKIN 1998 AKBANK TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI Nesteren KARAMAN 1998 TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTATĠSTĠKÇĠ UlaĢ SUNATA 1998 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠSYEN Emel YALÇIN 1998 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sistem Analisti AyĢem BĠTĠKOĞLU 1998 ġekerbank KÜÇÜKESAT ġube YÖN.YRD. Diğde ÇALIK 1998 T.C.Ziraat Bankası KıDEMLI IÇ KONTROLÖR Saygın ÇEVĠK 1998 TC MERKEZ BANKASı ISTATISTIK UZMANı Diğde ÇALIK 1998 T.C.Ziraat Bankası KıDEMLI IÇ KONTROLÖR AyĢem BĠTĠKOĞLU 1998 ġekerbank YÖN.YRD. Deniz Ertan HOROZOĞLU 1998 TURKCELL Iletisim A.S. Fraud Investigation Senior Specialist Didem ERNAS 1998 AXA OYAK Sigorta A.ġ. sigortacı/uzman yardımcısı Evrim BeĢe GÖKSU 1999 TC Merkez Bankası Ġdare Merkezi Bankacılık ve Finansal KuruluĢlar Genel Müdürlüğü Uzman Kumru ERDURAN 1999 Savunma Sanayii MüsteĢarlığı - Uzman Emre YALÇIN 1999 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ĠletiĢim ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Uzman Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.ġ. / Kıdemli Yazılım Uzman Müh. Mutlu Bülent TUZCU 1999 AslIhan Atabek DEMĠRHAN 1999 TCMB EKONOMIST EczacıbaĢı Ġntema A.ġ. (Yapı grubu) Uzman satıģ sorumlusu Ömer Fatih DEMĠRHAN 1999 Burcu AYTAÇOĞLU 1999 Ege Üniversitesi / Öğretim Görevlisi Cemal Deniz YENĠGÜN 1999 Bilkent Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi,

11 Öğretim Üyesi AĢiyan MERĠÇ 1999 EPDK Enerji Uzman Yardımcısı Leyla AYDOĞAN 1999 TRT Genel Müdürlüğü TRT1 Kanalı Program Planlama Müdürü Serpil Güngör ERDOĞAN 1999 OYAK - ĠĢtirakler Uzmanı Ceren Vardar ACAR 1999 TOBB ETÜ Matematik Bölümü, Öğretim Üyesi UlaĢ BALCILAR 1999 Danone Satınalma Müdürü Fatma Pınar ERDEM 1999 TCMB, uzman Serpil Ertem ÖZDEMĠR 1999 MES TIBBĠ CĠHAZLAR LTD.ġTĠ Yönetici - Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pınar ERDEM 1999 TCMB Uzman Beyza Ural MARCHAND 1999 Department of Economics University of Alberta Assistant Professor Ayten ESKĠMEZ 1999 Türk Hava Kuvvetleri bilgisayar programcısı Aslıhan ATABEK 1999 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekonomist Nesrin AKAN 1999 Doğan ġirketler Grubu - Kurumsal Yönetim Koordinatörü Berna Burçak BAġBUĞ 1999 ODTÜ Ogretim Gorevlisi Eda ERMĠġ 1999 Unilever Pazarlama Müdür Yrd. Fethi ÖĞÜNÇ 1999 T.C. Merkez Bankası, AraĢtırma ve Para Politikası Ekonomist Elif YILMAZ 1999 ODTÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Memur Programcı Özgür ACAR 1999 Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ArĢ. Uzm., Editör ve Proje Koordinatörü Murat ASLAN 1999 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanı Zeynep BAġKURT 1999 Department of Statistics, University of Toronto PhD Candidate Meltem Sönmez TURAN 1999 National institute of Standards and Technology, Guest researcher Evrim BeĢe GÖKSU 1999 TC Merkez Bankası Ġdare Merkezi Uzman Bankacılık ve Finansal KuruluĢlar Genel Müdürlüğü Seyhun ALTINDAL 1999 Tekfenbank Hazine Uzman Yardımcısı Tolga ÖZDEN 1999 KOZ MADENĠ YAĞLAR SAN. TĠC. A.ġ. MÜD. YARDIMCISI CağdaĢ ġġrġn 1999 SUFFOLK UNIVERSITY ASISTAN Emine ARSLAN 1999 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ĠSTATISTIKÇI AĢıyan MERĠÇ 1999 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCISI Hicret KUġ 1999 ATAKAġ TĠC. NAK. A.ġ. SATıġ MD. Osman GÜNAYDIN 1999 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ/NÜFUS ETÜTLERĠ ENSTĠTÜSÜ ARAġTIRMA

12 GÖREVLĠSĠ Görkem AKER 1999 T.GARANTI BANKASI PORTFÖY YÖNETICISI Deniz KARADAYI 1999 Mali analist Cem SALTIK 1999 AKBANK Aġ. ĠNTERNET ġube VE WEB KANAL YÖNETĠMĠ Yusuf ÖNDER 2000 T.C. Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü Uzman (Portföy Yöneticisi) Umut ÖZBOZKURT 2000 Websense müģteri yöneticisi Feza AYTAÇOĞLU 2000 Garanti Bankası / ġube Müdürü Hande DÜLGER 2000 T.C Merkez Bankası BaĢak ARKAN 2000 SoftTech A.ġ., Mobile Application Development Manager Türknur BRAND 2000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġstatistik Uzmanı Bilal KURBAN 2000 TÜĠK Uzmanı SĠbel ġahġn 2000 TUĠK Ġzmir BÖlge Müdürlüğü Ġstatistikçi Okan KOCATÜRK 2000 Sosyal Güvenlik Kurumu - Bilgisayar Programcısı Burçin Akgün ÜNALDI 2000 Blogger Ahmetcan ÖZTÜRK 2000 Sermaye Piyasası Kurulu - BiliĢim Dairesi BiliĢim Uzmanı Özgür ACAR 2000 Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası (ÇEĠS) AraĢtırma Uzmanı, Editör, Proje Koordinatörü Volkan BĠROL 2000 Türkiye ĠĢ Bankası Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Bölümü - Ar-Ge- Pelin ÖZBOZKURT 2001 SAS DanıĢman Songül CÖMERT 2001 TÜĠK Erzurum Bölge Müdürlüğü Ġstatistikçi Deniz Arınsoy MEMĠġ 2001 Hazine Mustesarligi - uzman Dr. Evren BAYDAR 2001 Commerzbank AG Quantitative Analyst, Assistant Vice President Ġbrahim Emre ĠLYAS 2001 Kalkınma Bakanlığı Uzman Özge EKEN 2001 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Patent Destek Birimi Gürer GÜNCAN 2001 Türk Ekonomi Bankası Nakit Yönetimi Departmanı Fulya GÜRSOY 2001 Sera Yapi end ve tic a.s. Finansman Zafer POYRAZOĞLU 2001 PROFELĠS BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK Ġġ GELĠġTĠRME YÖNETĠCĠSĠ Ġbrahim Emre ĠLYAS 2001 Kalkınma Bakanlığı-Uzman Gürer GÜNCAN 2001 Türkiye Ekonomi Bankası-Yönetici Eray ÖZKAN 2001 TC. MALĠYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURUL BAġKANLIĞI ĠISTEM ÇÖZÜMLEYĠCĠ Özlem KĠREN 2001 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ

13 Deniz TAġKIRAN 2001 SASA DUPONTSA A.ġ.UZMAN Türkay ÇETĠNEL 2001 AKBANK YATIRIM UZMANI Eren DEMĠRHAN 2002 Sr. Principle Biostatistician, Novartis Pharrma Corp. ġefika BAġER 2002 Tcmb/Ģef Vilda PURUTÇUOĞLU 2002 ODTÜ Akademisyen Aykut KOLTARLA 2002 Türk Ekonomi Bankası Bilgi Teknolojileri - ĠĢ Çözümleri Yasemin HATEM(ALTUNTOP) 2002 Yapı Kredi Bankası Operasyonel Risk Modelleri ve Süreç Uygulama Müdürü Meriç BARDAKÇIOĞLU 2002 Citibank A.ġ Ticari Finansman Ürün Müdürü Nihal KILINÇOĞLU 2002 TEB Genel Müdürlük KOBĠ Grubu Pazarlama Departmanı Can DOĞAN 2002 TÜĠK - Uzman T. Burak TÜZÜN 2002 Burak Tüzün Eğitim-DanıĢmanlık Kurucu, Genel Koordinatör ve Eğitmen Vilda PURUTÇUOĞLU 2002 ODTÜ Aykut KOLTARLA 2002 Türkiye Ekonomi Bankası Bilgi Teknolojileri - ĠĢ Çözümleri Yasemin HATEM Yapı Kredi Bankası - Operasyonel Risk 2002 (ALTUNTOP) Modelleri ve Süreç Uygulama Müdürü Meriç Citibank A.ġ -Ticari Finansman Ürün 2002 BARDAKÇIOĞLU Müdürü Nihal ÜNLÜ 2002 DENĠZBANK MÜFETTĠġ YRD Onur EMER 2002 ZEITUNG Candemir GÜNER 2002 OYAKBANK BANKACI Ġsa TONGA 2002 AKBANK TAġ MÜFETTĠġ Yelda KARACAN 2002 BOSCH ISITMA ÜRÜNLERĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME ASĠSTANI Sema KÜÇÜKAY 2002 TÜBĠTAK Uzman Yardımcısı Esra AKOĞLANOĞLU 2002 Türkiye ĠĢ Bankası Uzman Evrim BERKÖZ 2002 Vodafone Analist A.Onur AKTAġ 2002 ODTÜ Felsefe AraĢtırma Görevlisi Aylin AKINLI 2003 ERGO Sigorta Aktüer Aktuerya Dpt. yoneticisi Aysun Çetinyürek YAVUZ 2003 YER Interim (external Statistician at Danone Research) Cengizhan AKSU 2003 Türk Telekom A.ġ. Kıdemli Denetçi Ayça DÖNMEZ 2003 European Commission Joint Research Center Institute for Prospective Technological Studies Scientific Reseacher BarıĢ AġIKGĠL 2003 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Adnan ATASOY 2003 ATASOY OTEL ĠġLETMELERĠ SAN TĠC LTD ġtġ Elif Fidan ACAR 2003 Department of Mathematics and Statistics, McGill University Postdoctoral Fellow

14 Zeynep Filiz Eren DOĞU 2003 Dokuz Eylül Üniversitesi, AraĢ. Gör. Dr. Nermin ALAKOÇ 2003 Turkcell Datamining,Pazarlama Gülser ÇETĠN(ÇELĠK) 2003 INGBANK Konut Finansmanı departmanı,ürün yöneticisi AyĢegül ĠĢcanoğlu ÇEKĠÇ 2003 Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mert DEMĠR 2003 Baruch College CUNY Adjunct Lecturer- Ph.D. Deniz KARACA 2003 EFES PĠLSEN PAZARLAMA TEMSĠLCĠSĠ ġule GÜMÜġAY 2003 VAKIFBANK PROGRAMCI Ġlker Ahmet KALALI 2003 T. GARANTĠ BANKASI TĠCARĠ KREDĠLER YETKĠLĠSĠ Deniz ÇELĠKEL 2003 DESĠ PATENT PATENT VE MARKA VEKĠLĠ Utku Bora GEYĠKÇĠ 2003 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU UZMAN YARDIMCISI BarıĢ GÖRAL 2003 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU UZMAN YARDIMCISI AyĢegül GÜNEL 2004 TÜBĠTAK - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire BaĢkanlığı / Bilimsel Programlar Uzmanı Aslı Ahsen AYDIN 2004 GFK North America / Digital Media Project Director & Research Analyst Fırat ZEYDAN 2004 Anadolu Hayat Emeklilik Yazılım Uzmanı Uğur YILDIRIM 2004 TERRACO A.ġ. FĠNANS MÜDÜRÜ Bahadır BOZTUNA 2004 BaĢöz Enerji A.ġ. - DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢ GeliĢtirme Yöneticisi Burak YALAZ 2004 Kraft Foods Türkiye - Ġnsan Kaynakları Müdürü Veysel Mehmet ELGĠN 2004 Akademik Özlen KURT 2004 Towers Watson, Actuarial Analyst Veysel Mehmet ELGĠN 2004 Akademik ġule ġahġn 2004 Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Mahmut KUTLUKAYA 2004 Kurumu - Bankacılık Uzmanı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muammer GENÇER 2004 Programcı / Ġstatistikçi Elçin KARTAL 2004 ODTÜ AraĢtırma Görevlisi Türkiye ĠĢ Bankası A.Ģ. Risk Yönetimi Mustafa Ali ÖZMEN 2004 Uzmanı Banu KARAKAYA 2004 Türk Telekomünikasyon A.ġ. Uzman Metin SOYOĞLU 2004 Ciğdem KÜÇÜKODUK 2005 Avon Cosmetics ANATOLĠA BĠLGĠSAYAR DESTEK BĠLĠġĠM DANIġMANLIK LTD.ġTĠ. ġirket Ortağı

15 Mohammad NOSRATĠ 2005 HCCS-Mathematic Field Support and Marketing / Continental Europe and North Africa cluster Sales Planning Coordinator Madrid/Spain PhD Student, Department of Sociology, Lund University Gökhan KAYA 2005 Sena Zeynep ERTAN 2005 ĠĢ Bankası Uzman Yardımcısı Ilgın CANGĠR TAġ 2005 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi / Tanıtım ve Kurumsal ĠliĢkiler - Pazarlama / Koordinatör Yardımcısı Goethe Universtiy, Chair of Macro economics and Finance Orcun KAYA 2005 Fulya Aykan SAĞLIK 2005 masak programcı Gülden BÜDÜġ 2005 Genworth Financial, Risk/Pricing Actuary Melih ĠYĠGÜN 2005 Steria Mummert - Consultant Kadir SÖNMEZ 2005 Akbank MüfettiĢ Oya KALAYCIOĞLU 2005 University College London (UCL), Department of Statistical Science, Doktora Öğrencisi Hasan Orkun AYLAR 2005 Ziraat bankası ticari Bankacilik uzmani Berna SARI AKINLI 2005 Adana BüyükĢehir Belediyesi-Ġstatistikçi Ġlkin MENET 2005 The Nielsen Company Kidemli Musteri Temsilcisi TÜĠK Örnekleme ve Kalite Teknikleri Grubu TÜĠK Uzmanı Cenker Burak METĠN 2005 Melike YALIN ALTUN 2005 Türkiye Ġstatistik Kurumu/Uzman Ezgi AVCI 2005 Türk Standardları Enstitüsü, Ġstatistikçi AyĢe KURUSAKIZ 2005 TÜĠK, TÜĠK UZMANI Ezgi AVCI 2005 Ahmet Fatih ORTAKAYA 2005 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ ĠSTATĠSTĠKÇĠ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü AraĢtırma GeliĢtirme ve Tanıtım Dairesi BaĢkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Didem PEKKURNAZ 2005 UNC-Chapel Hill PhD in Economics: Mehmet Can BĠLKUR 2005 Turkcell, Product Manager Akın TAġ 2005 Akbank, Hazine, Turev Islemler Yoneticisi Semra KAYAġAROĞLU 2005 Coca-Cola Ġçecek / ĠĢ Çözümleri Yöneticisi Ciğdem KÜÇÜKODUK 2005 Özgür KARAYALÇIN 2005 Çağatay ÖZERTUĞRUL 2005 Avon Cosmetics- Field Support and Marketing Team (Continental Europe North Africa Cluster)/ Sales Planning Coordinator ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Uzmanı International Business Development Sr. Genpower Generator

16 University of Zurich - PhD Student in Finance Mustafa KARAMAN 2005 Yusuf CARUġ 2005 Citibank /Manager Tuba Bircan ILDĠRĠ 2005 Catholic University of Leuven, Belgium Research Fellow (Arastirma Gorevlisi) Mehmet Ali KARADAĞ 2005 TÜĠK Uzman Mustafa TULUM 2005 Akmens Tekstil ve KumaĢ San. Tic. Ltd. ġti Dilara KELLECĠOĞLU 2005 BOSCH TERMOTEKNĠK SAN.VE TĠC.A.ġ. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEM SORUMLUSU Gökhan KOÇTÜRK 2005 TÜĠK - Uzman Özgür AKYAY 2006 OMV Petrol Ofisi - SatıĢ Sorumlusu Serhat ATAKUL 2006 T.C. Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, TÜĠK Uzmanı Koray KALAYCIOĞLU 2006 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Zeynep AYDIN 2006 Rotterdam School of Management, Ph.D. Candidate Burak YILDIRIM 2006 KPMG Kurumsal Finansman - Kidemli Danisman Giray ÇETĠN 2006 Garanti Teknoloji Kidemli Is Analitigi Muhendisi Özgür SÖNMEZ 2006 Kimberly Clark Yerel Zincirlerden Sorumlu Ticari Pazarlama Muduru Kraft Foods Medya uzmanı & Jacobs Gamze ÇAKILCI 2006 Kahve Marka Müdür Yardımcısı Cihan SELÇUK 2006 Kale Yazılım / Yazılım Uzmanı Emre ÖZGÜMÜġ 2006 Globsis Bilgi Teknolojilerinde iģ geliģtirme departmanı proje yönetim bölüm Ģefi olarak çalıģıyorum. Cep telefonu oyunları üreten ve uluslararası GSM operatörlerine katma değer hizmetler sunan Ģirketimizle ilgili bilgilere adresli internet sitesinden ulaģabilirsiniz. Sibel ÖZBALABAN 2006 UNDP(United Nations Development Programme) Proje Asistanı Ayça AKTAġ 2006 Akbank Banka MüfettiĢi Nazlı AKYAY 2006 AVEA Corporate Marketing Departmanı Kıdemli Uzman BüĢra ÜNALDI 2006 ING Bank Londra ofisinde Proje Finansmani departmani Associate Eren DEDEOĞLU 2006 Positive A Digital Approach Managing Partner Burcu BARLAS 2006 VAKIFBANK - UZMAN Seda Meyveci DOĞANAY 2006 Bilkent Üniversitesi Ġktisat Bölümü AraĢtırma Görevlisi ÖZDEN SERTEL 2006 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ- YÜKSEK

17 LĠSANS Ömer Faruk KAYAASLAN 2006 SEVĠYE YAYINCILIK BĠLGĠ ĠġLEM Eyüp ONAL 2007 George Mason University - Graduate Student / Statistical Science Belgin KAYHAN 2007 TÜBĠTAK - Bilimsel Programlar Uzmanı Yasemin ASLAN 2007 TÜBĠTAK - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Bilimsel Programlar Uzmanı Hüsne KODAZ 2007 ING Bank Türkiye Operasyonel Risk Yönetimi Zeynep Alıç TEKĠN 2007 Maven Partners DanıĢmanlık (Yönetim ve Analitik DanıĢmanlık Firması) - Associate Hoseda SAMUR 2007 Vodafone-management trainee Burçin EVRENKAYA 2007 Merkle inc Marketing Analyst. Sinem KÜÇÜK 2007 Akbank Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi departmanı, DeğiĢiklik Yönetimi grubu Yönetici Yardımcısı Deniz VĠDĠNLĠ 2007 Akbak Bilgi Teknolojileri ĠĢletim ve Teknik Destek Bölümü Hizmet Seviyesi Yönetimi Yönetici yardımcısı Yasemin ERGĠN 2007 ĠĢ Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü'nde uzman yardımcısı Emrah ANAYURT 2007 Garanti Tekno Yöneticisi Emre GERÇEKER 2008 yargıtay bilgi iģlem merkezi -çözümleyici Caner ÖZDEMĠR 2008 ODTÜ, AraĢtırma Görevlisi Duygu TUTAL 2008 Garanti Teknoloji/ĠĢ Analitiği Mühendisi Bahar ERAR 2008 Brown University, Center for Statistical Sciences,Research Assistant Selen GÜL 2008 Senior Risk Analytics PWC Moscow office Aslı ÇAĞIġ 2008 Yapi Kredi, Hazine Yonetimi Zeynep KARAKAYNAK 2008 Fox International channels - Sr Researcher and Data Developer Nazlı SARIASLAN 2008 Türk Telekom - SatıĢ Operasyon Uzman Yardımcısı NeĢe ABUK 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Ezgi (Bagbozan) ERALP 2008 Garanti Bankasi Genel Mudurluk Kredi Politikalari Birimi Kredi Analitigi Yetkilisi Uğur SAYGI 2008 ACE GROUP isminde bir londra sirketinde (Reasurans) Underwriter ELĠF SARISAÇLI (GÜRCAN) 2008 VAKIFBANK-UZMAN Garanti Teknoloji ĠĢ ve Zeka Analitiği - Pazarlama Analitiği Duygu TUTAL 2008 Mühendis

18 Yılmaz KELEġ 2008 Akbank - Karar Destek Sistemleri Yönetici Yardımcısı Sevinç Günalp TANAÇAN 2008 TAB GIDA Kurumsal ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler Takım Lideri Utku Göksel TÜKER 2008 ASELSAN A.ġ.Uzman Yardımcısı Ugur SAYGI ACE European Group Limited 2008 Underwriter Bilge BAKIN 2008 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) ĠĢletme Fakültesi- Bankacılık Finans Bölümü: AraĢtırma Görevlisi BaĢak KAYA 2008 Hazine MüsteĢarlığı -Sigortacılık Genel Müdürlüğü-Uzman Yardımcısı Funda DOĞRU 2008 AVEA iletiģim Hizmetleri / Corporate Marketing Customer Retention & Loyalty Specialist Sevcan KASMAN 2008 Tema Magazacilik Hizmetleri Tic. A.S Proje Yoneticisi Arzu YILDIZ 2008 Türkiye Halkbankası A.ġ. Genel Müd. Uzman Dilek YILDIZ 2008 University of Southampton, Social Statistics, Doktora ogrencisi Hasan GÖKÇE 2009 SEDAġ(Sakarya Elektrik Dağıtım Aġ)'ta Enerji Ticareti Uzmanı Abidin Emre ERSOY 2009 The Nielsen Company - Data Input and Validation Technical Support Specialist Safa CAN 2009 Dora Research / Research Consultant Ilgım KĠTAPÇI 2009 hacettepe istatistik yükseklisans Ayse KAYNAR 2009 Vakifbank genel mudurluk Hazine baskanligi /Fixed income trader- uzman Nazire CANVER 2009 T.Garanti Bankası Yetkili MüfettiĢ Yardımcısı BaĢak GÜMÜġTEKĠN 2009 T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik AraĢtırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ġstatistik ve Proje GeliĢtirme Dairesi - DıĢ Ticaret Uzman Yardımcısı Neliha MURAT 2009 Yapı Kredi Sigorta-Uzman ġamil GÖRGÜ 2009 Globsis Ltd Sti - SatıĢ Müdürü Ünal DĠKBAġ 2009 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Gelir uzman yardımcısı Ceyda YAZICI 2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġstatistik Bölümü / AraĢtırma Görevlisi Ebru ÖZPOLAT 2009 Akbank T.A.ġ. - MüfettiĢ Çağatay IġIK 2009 The Nielsen Company- Modelling Analyst Ali Fuat CEBECĠ 2009 Kurum: Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Pozisyon:Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Sezgin ÇĠFTÇĠ 2009 BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi

19 Bölümü AraĢtırma Görevlisi. Bayram Samet ġahġn 2009 UDA DanıĢmanlık-Kurucu Ortak Cana Hande DEMĠREL 2009 TÜBĠTAK BĠLGEM - Uzman Yrd. Aalto University, Information and Computer Science Department Doctoral student Hande TOPA 2009 Erhan MERZĠFONLUOĞLU 2009 Dhmi - Hava trafik kontrolörü Mehmet KUZU 2009 YaĢam-Eğitim koçluğu AyĢe KAYNAR 2009 Vakıfbank, Treasury Department, Money Market Dealer Gözde DÖNMEZ 2009 North Atlantic Consulting Group / Associate Consultant Burcu SEZGĠNER 2010 Turkiye Is Bankasi A.S. -uzman yardimcisi Deniz KONAK 2010 Bilkent Universitesi Murat TAġER 2010 Is Yatirim Menkul Degerler A.S - uzman yardimcisi Arif Sırrı ÖZÇELĠK 2010 Promoqube - Rails Developer / Boğaziçi Univ. - Graduate Student Zeynep KARAKUġ 2010 Northeastern University, Boston USA- Graduate Student and Research Assistant Feride KARAGÖZ 2010 Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. -Risk Yönetimi Onur SEYYAR 2010 Türk Telekom Analitik Modelleme Uzman Yardımcısı Çağlar SUBAġI 2010 Türkiye ĠĢ Bankası / TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı / MüfettiĢ Yardımcısı Alptekin KONURALP 2010 TÜĠK-Uzman Yardımcısı Mehmet Sinan YORULMAZ 2010 Projinal Proje Eğitim Organizasyon DanıĢmanlık - AB Proje Koordinatörü Kaan ÖZTÜRK 2010 University of North Carolina at Charlotte- MBA Selin DĠNDAROĞLU 2010 ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.- Uzman Yardımcısı Çağlar SUBAġI 2010 Türkiye ĠĢ Bankası / TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı / MüfettiĢ Yardımcısı Feride KARAGÖZ 2010 Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. - Risk Yönetimi Uzmanı Fatih YALABUK 2010 Türkiye Ġstatistik Kurumu - Uzman Yardımcısı Ekonomik AraĢtırmalar - Sanayi Ġstatistikleri Hilal ASAN 2010 University of Helsinki Biomedicum, Department of Medical Genetics Bioinformatician Evrim NESĠPOĞLU 2010 Türkiye ĠĢ Bankası Uzman Yardımcısı Murat TAġER 2010 ĠĢ yatirim menkul degerler a.s hisse senetleri bolumunde Uzman Yardımcısı

20 Sıddık TAġKIN 2010 Türkiye Finans Katılım Bankası Aġ Ġç Kontrol Yetkili Yardımcısı Tülay AKAL 2010 ODTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi, Uluslararası Öğrenci DanıĢmanı Ġç Kontrol Yetkili Yardımcısı Sedat Emre DÜLGER 2010 Forte Consultancy Group - Consultant (Analyst) Birsen BüĢra KOCA 2010 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü(MĠGEM) bilgisayar iģletmeni YeĢim TÜRK 2010 Kalkınma Bakanlığı (DPT) Planlama Uzman Yardımcısı Burak AKSOY 2010 VakıfBank A.ġ. Müdür Yrd. Didem EGEMEN 2010 ODTÜ - Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Saygın KARAGÜLLE 2010 ODTÜ - Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi - Endüstri Gülce ÇUHACI 2010 Mühendisliği AraĢtırma Görevlisi BaĢak BĠNGÖL 2010 Roketsan BüĢra KOCA 2010 Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü Burcu SEZGĠNER 2010 Türkiye ĠĢ Bankası Selin ÖZDEMĠR 2010 Türkiye ĠĢ Bankası ġeyda GÜNDÜZ 2010 Mobilg Derya DAĞDELEN 2010 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eda KOCAER 2010 Finansbank Elif NOYAN 2010 ETĠ Ġbrahim ERKAN 2011 H. Cem ġen 2011 Bekir SARIKINACI 2011 Hakan CÖNGER 2011 Ankara Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi, Uzman OYAK Yatırım Menkul Değerler- Uzman Yardımcısı KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Türkiye Halkbankası A.ġ. TeftiĢ Kurulu MüfettiĢ Yardımcısı Burcu BAYSAL 2011 ING Bank Çukurova Bölge Müdürlüğü Kurumsal Kredi Tahsis ve Değerlendirme Yetkili Yardımcısı Ezgi AYYILDIZ 2011 ODTÜ Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Özge YÜKSEL 2011 ING Bank Sales Trainee NeĢe BaĢak BĠNGÖL 2011 Tuba ÖZSEVĠNÇ 2011 Seda SUCU 2011 Kontrol sistemleri tasarım mühendisi (ODTÜ Havacılık ve Uzay müh. bölümü ile çift anadal yaptığım için bu pozisyonda çalıģıyorum) TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Bölümü Burslu Öğrenci (AraĢtırma Görevlisi) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ DEKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Prof. Dr. V.Haktan ÖZAÇMAK FAKÜLTE KURULU DEKAN TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BAġKANI

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V.

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. AKTS KOORDİNATÖRLERİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. Rektör Yardımcısı V. Kurum Koordinatörü Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI Prof. Dr.

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN FAKÜLTE/YO/ENSTİTÜ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ : RESİM : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADI SOYADI 1 HAZAL AKSOY 71.035 67.50 42.62 27.00 69.62 2 BURCU PEHLİVAN 80.924 52.50 48.55 21.00 69.55 GİRİŞ

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ /8. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Doç. Dr. Murat YENİSEY Başhekim 2. KALİTEDEN SORUMLU İDARECİ Prof. Dr. Selim ARICI Dekan 3. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Murat YENİSEY

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı) ADI SOYADI BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİĞİ BÖLÜM Y.YIL ÖĞRETİMİ NOT ORT. ASİL/YEDEK SALİHA ÜLEV SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,26 ASİL ESRA ÇİÇEK SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,18 ASİL HİLAL ŞENKARDEŞLER SOSYOLOJİ

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÜSTÜN ONUR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 1 GÖZDE AKSOY Üstün Onur Belgesi

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr.

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr. FYK Üyeleri 1) Prof.Dr.SatılmıĢ TEKĠNDAL 2) Prof.Dr.Kadir ERKAN 3) Prof.Dr.Muharrem YILMAZ 4) Doç.Dr.Mustafa ÇANAKÇI 5) Doç.Dr.Celal ÇEKEN 6) Yrd.Doç.Dr.Özcan ATLAM 7) Yüksel YILMAZ FAKÜLTE KURULU Üyeleri

Detaylı

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı) Sadi GÖKTAġ (Müdür

Detaylı

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans S.No İsim Soyisim E-Posta Mezuniyet Tarihi İş Bilgileri 1 Bülent ÖZKARA ----- 04.09.1996 Öğretmen 2 Nermin ERDEM ----- 04.09.1996 Öğretmen 3 F.Nermin DUYAN -----

Detaylı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi ENİS ERKEL 01.07.2013 Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17 EKİM 2016 TARİHİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17 EKİM 2016 TARİHİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 1 Esen İNAL Elazığ Org.San.Böl.Maden MYO İnşaat Teknolojisi Programı 77,97122 73,63000 76,66885 SINAVA GİRECEK 2 Serhat ÇELİKTEN Elazığ Org.San.Böl.Maden MYO İnşaat Teknolojisi Programı 82,56890 58,46000

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU (30 Eylül 203 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Adayların Ön Sonuçları) Not: Ön değerlendirmeyi kazanan adayların değerlendirme sınavları (Giriş Sınavları)

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri 007 ÖSS SONUÇLARI Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri SAY EA- Öğrenci Sayısı Ortalama,9,8 En Düşük Puan 0,90 8,68 En Yüksek Puan 7, 6,0 Öğrencilerinin Yerleştirildikleri

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ 1 2.KAT 1 NOLU SINIF 1 10957168388 BERRU ADI ORHAN SOYADI AÇIKLAMA 2 10675176306 EMİR EFE ŞENEL 3 10547316298 İREM YAĞMUR KILIÇ 4 10948174060 BORA BAYKUŞ 5 10430338574 BEREN NİSRA SARI 6 14215146330 ALİ

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI: UYGULAMA DERSİNİN ADI: FBÖ 402-01 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI 1 Zeki BAYRAM/ Yrd.Doç.Dr. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 1 BEYTEPE ORTAOKULU ÇANKAYA 1 20915372054 CANSU AK 2 16360834360 BÜġRA ARSLAN 3 39493317784

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Eğitim Yılı Mezunları

Eğitim Yılı Mezunları Mezunlarımız 2005 2006 Eğitim Yılı Mezunları Meltem Yalçın : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hüseyin Bayraktar : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erol Kemir : Anadolu Üniversitesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÇİFT ANADAL/YANDAL BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE 201517009 Aslıhan BALCI Mekatronik Mühendisliği 201512019

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (KADRO SAYISI 2) (DERECE 7) (İLAN NUMARASI: 1012103 ) (ODYOLOJİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu MACİDEGÜL BATMAZ Türk Dil Kurumu FULYA AKMAN Türk Dil Kurumu SERKAN CİHAN Türk Dil Kurumu SUZAN HELVACI Türk Dil Kurumu MELİKE

Detaylı

MEZUNLARIMIZ (*) (*) Sınırlı sayfa sayımız nedeniyle listeye alamadığımız mezunlarımızdan özür diliyoruz.

MEZUNLARIMIZ (*) (*) Sınırlı sayfa sayımız nedeniyle listeye alamadığımız mezunlarımızdan özür diliyoruz. MEZUNLARIMIZ (*) (*) Sınırlı sayfa sayımız nedeniyle listeye alamadığımız mezunlarımızdan özür diliyoruz. Pratiğin tam ortasında olduklarından mezunlarımızın müfredatımız ve Bölümümüz ile ilgili geridönüģleri

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı