ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV."

Transkript

1 NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL UNIVERSITESI PROF.DR. MEHMET ġengül 1979 GARANTĠ BANKASI BILIġIM GÜVENLIK Sevinç Canan GÖKLER 1979 ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. Hasibe DEDEġ 1982 Türkiye Ġstatistik Kurumu Yöntem AraĢtırmaları Daire BaĢkanı Birgül Aycan OĞUZOĞLU 1982 Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kıdemli Uzman Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Müdürlüğü Dilek TALĠ (UZSES) 1982 TC Merkez Bankası Ġstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürü AyĢe Çiğdem BATUR 1982 Coca-Cola Içecek A.ġ Emekli Hüsnü ERDOĞMUġ 1982 Oyakbank Destek Müdürü Sedef Zeynep SÜLÜKOĞLU 1982 TRT Genel Müdürlüğü Daire BaĢkan Yardımcısı Beste GÜNEL (GÜNDÜZ) 1982 Tivoli Ltd.sti -Tapas res. Sirket ortagi Aslı ġener TOTUK 1983 KAREL ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠHRACAT UYGULAMA UZMANI Fatma Lale SAYARI 1983 TBMM Sistem Analist Emekli Murat BATURAYGĠL 1983 TÜRKĠYE Ġġ BANKASı A.ġ.BILGISAYAR UZMANI Pınar ÖZTOPÇU 1983 AKZO NOBEL KEMIPOL A.ġ. BILGI SISTEMLERI MÜDÜRÜ AyĢegül ÇELĠKER 1983 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ SORUMLUSU Gelibolu çardak iskeleleri feribot iģletmeleri Ng deniz ltd sahibi Rüçhan ÖZER 1983 Lerzan FĠDANOĞLU (Bilge) 1983 UNHCR Uzman Meltem AKYILDIZ 1984 TÜĠK Daire BaĢkanı Ġnci BATMAZ 1984 ODTU Ġstatistik Bolumu, Ogretim Uyesi Sedat ÖZGÜR 1984 Necla SARIKAYA 1984 Tanju YOLCU 1984 GüneĢ GÜLSEN 1984 FORTIS BANK 2010 EMEKLISI / DASTĠNĠ BEBE MARKET ĠġVEREN ERG ĠNġAAT A.ġ. BĠLGĠSAYAR PROGRAMCISI ARGON ULUSLARARASI DANIġMANLIK KOORDĠNATÖR TÜRK PHILIPS TICARET A.ġ. SISTEM GELIġTIRME MÜDÜRÜ

2 Ahmet Emin YÜKSEL 1984 G.YUKSEL MÜHENDISLIK MÜDÜR Cahide YEġĠLÇAYIR 1984 Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kıdemli Uzman Azime ERDEM 1984 Erdem Soğutma AyĢe Sevtap (SELÇUK) KESTEL 1985 ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Enstitü Müdür yardımcısı / Aktüerya Bilimleri A.B.D BaĢkanı Bahriye ÖNEY 1985 Bend Yazılım DanıĢmanlığı Yönetici Fulya VUSLATERĠ 1985 TEPE Grubu Bütçe planlama Meral DOĞANAY 1985 DIġBANK DIREKTÖR Abbas SARIKAYA 1985 ERG ĠNġAAT A.ġ. BĠLGĠĠġLEM MÜDÜRÜ Ġsmail ÇETĠNER 1985 VIZYON BILGI ĠġLEM SISTEM PROGRAMCıSı Cumhur DOĞANAY 1985 AKBANK T.A.ġ. MÜDÜR YARDıMCıSı Nazan GÜNAY 1985 TCDD SISTEM ANALIST Ali Osman ERDEM 1985 GARANTI BILIġIM TEKNOLOJISI Z/OS DB2 DBA AyĢen AKKAYA 1985 ODTÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ Gülden BĠNERBAY 1985 TBMM SĠSTEM ANALĠST AyĢe Gündüz HOġGÖR 1986 ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı / Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Nural TAġAĞIR 1986 TAI Havacılık ve Uzay San A.ġ. Bilgisayar Sistem Uzmanı Eyüp Can YILMAZ 1986 DEMĠR EXPORT A.ġ. SATIġ ġefġ Ayten AKALIN 1986 AK DATASOFT GENEL MD. YRD. Elvan AKBAY 1987 Home-office / freelance translator HALKBANK A.ġ. BILGI ĠġLEM 1987 Ali Erhan ALVER BÖLÜM MÜDÜRÜ EFES BANYO SISTEMLERI VE 1987 ĠNġAAT SANAYII TIC.LTD.ġTI Ġsmail ÇELĠK ġirket SAHIBI Bursa Çimento Fabrikası A.ġ. Bilgi ĠĢlem 1987 ġeref Ali ÖZTÜRK ġefi AyĢe GÖNCÜOĞLU 1987 BOSCH SAN. VE TĠC. A.ġ. Nuray KURTULAN 1988 TCDD Limanlar Dairesi BaĢkanlığı, BaĢkan Yardımcısı,Ankara Hakan AZĠZOĞLU 1988 YAZ BILGI SISTEMLERI DANIġMAN Münevver Tülay SAĞLAM 1988 THY Dıġ TICARET MÜSTEġARLıĞı ġube 1988 Yusuf Ġzzet BAKIRCI MD. Mehmet Nurullah 1988 ORMAN EGE ÜNIVERSITESI PROF.DR Semra SAYGILI 1988 TCDD ĠSTATĠSTĠKÇĠ SIGORTA DENETLEME KURULU BAġKAN YARDıMCıSı Fikret KÜTÜK 1988 Timur KÖSE 1988 EGE ÜNIVERSITESI

3 Nuray GÖNÜLTAġ 1988 BILGISAYAR PROGRAMCISI/MGK Basri YALVAÇ 1989 TÜĠK Ġzmir Bölge Müdürlüğü Ekonomik AraĢtırmalar Grup Sorumlusu Güner MÜKELLEF 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ġstatistik ve AraĢtırma Dairesi baģkanı Buket AKGÜN 1989 Türkiye Ġstatistik Kurumu Eğitim ve AraĢtırma Merkezi Müdürü Akın AġICI 1989 TÜĠK Uzmanı / Yıllık ĠĢ Ġstatistikleri Grup Sorumlusu Nilgün ÇELEBĠOĞLU 1989 Türkiye Ġstatistik Kurumu, DıĢ ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı, Uzman Ahmet ATABEK 1989 Emekli Mehmet ÖZMEN 1989 TUĠK - TUĠK Uzmanı/Kısa Dönemli Sanayi Ġstatistikleri Takım Sorumlusu ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI ġükran ġenel (ÖZ) 1989 TUĠK Uzmanı/Grup Sorumlusu Kemal DOKUYUCU 1989 Devlet Meteoroloji ĠĢleri genel Müdürlüğü Ġstatistikçi Ali Feza VARLIK 1989 Platform Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Ynt.Krl.BĢk. Adil Ünlü ERDOĞAN 1989 Hazine MüsteĢarlığı Hazine Uzmanı Buket AKGÜN 1989 TÜĠK GRUP SORUMLUSU/TÜĠK UZMANı ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI GüneĢ YAVUZ 1989 TURK PHILIPS TIC. A.S. BOLGE SATIS MD. Berrin KARPUZOĞLU 1989 EKONOMĠ BAKANLIĞI BĠLGĠSAYAR PROG ReĢat TULÇAL 1989 TÜĠK UZMANI Ġzzettin BAYIR 1989 SAYROSTEK ġirket YÖNETICISI Latif ÖZTÜRK 1989 KKU ÖĞRETIM ÜYESI Basri YALVAÇ 1989 TÜĠK GRUP SORUMLUSU Algın EROZAN 1989 Avea Program Müdürü Deniz KARAARSLAN 1989 TAI-TUSAġ HAVACILIK VE UZAY SAN. A.ġ. ĠNSAN KAYNAKLARI UZMANI Ali AY 1990 TÜĠK Uzmanı/Takım Sorumlusu Sevinç Metin BAġOĞLU 1990 TÜĠK Uzmanı Serpil ERDEM 1990 Türkiye Ġstatistik Kurumu, TUIK UZMAN Emine ATEġ GÜNEL 1990 T.GARANTĠ BANKASI A.ġ. CEMENZAR ġube Müdürü Hürriyet YILDIZ 1990 Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Bilgi ĠĢlem ġefliği / Bilgi ĠĢlem ġefi Selcan Rengin (Karaman) AĞILÖNÜ 1990 T. ĠĢ Bankası A.ġ. Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları Bölüm Müdürü Nilgün DORSAN 1991 Türkiye Ġstatistik Kurumu, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı IĢıl CoĢar KARATAY 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU-

4 TÜĠK UZMANI Ünal CAN 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BURSA BÖLGE MÜDÜRÜ Pınar TAġKAN 1991 TÜĠK ĠSTATĠSTĠKÇĠ Tuncer ĠNALKAÇ 1991 Türkiye Ġstatistik Kurumu Takım Sorumlusu Türkan Okan ÇAKAR 1991 TÜĠK Konya Bölge Müdürlüğü TÜĠK Uzmanı Sibel TANGÖR 1991 Bankacılık sektörü- Mevcut durum çalıģmıyor Mutsel TURAN 1991 VAKIFBANK, ANKARA DIġ OPERASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ YETKĠLĠ ġükrü ÇALLI 1991 TÜĠK UZMANI Mehmet ERMURAT 1991 AKSĠGORTA A.ġ. MÜDÜR Sibel EROZAN 1991 BIZPRO BILIġIM VE DANıġMANLıK HIZ. TIC. LTD. ġti YÖNETICI ORTAK Ümit ġanligençler 1991 PETROL OFISI A.ġ. MALZEME STOK SATıNALMA ġefi ġebnem ÜLGIN 1991 T.HALKBANKASI A.ġ. BÖLÜM MÜDÜRÜ Jale ÜNVER 1991 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. YÖNETMEN YRD. Süleyman ġġmġek 1991 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU TÜĠK UZMANI Handan SEÇKĠN 1992 Yerküre Gayrimenkul Emlak DanıĢmanı Neriman Can ERGAN 1992 TÜĠK Uzmanı A.Ömer TOPRAK 1992 Rekabet Kurumu Kurum BaĢdanıĢmanı Zeki BOSTANCI 1992 T.C. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI Ġstanbul Bölge Müdürlüğü Ahmet Adnan KAYADELEN 1992 Türk Eximbank Risk Yönetimi BaĢkanlığı Hasan LALE 1992 Yazılım ġube Sorumlusu Mehmet DEMĠR 1992 Kültür Üniversitesi ve Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nursun MISIRLI 1992 Alternatifbank A.ġ. Alternatifbank A.ġ. Antalya ġubesi (ġube Müdürü) Aykut ERAL 1992 Siemens A.ġ. Servis Uzamanı Süleyman AKSELĠ 1992 ISPARTA MENSUCAT SAN.TĠC.A.ġ. UZMAN AyĢe ZIK 1992 TEKNĠK MALZEME A.ġ. ÜRETĠM PLANLAMA SORUMLUSU Abdülvahhap Ömer TOPRAK 1992 DĠE BAġK.YARD. Çiğdem ASLAN 1992 HAZINE MÜSTEġARLıĞı ġube MÜDÜRÜ Didem SÜMER 1992 BOSSA T.A.ġ. SatıĢ Operasyonları

5 Hakan ERGUN 1992 Tülay KORKMAZ 1992 A.Korkut GÜNER 1992 Oğuzhan AKYILDIRIM 1992 Müdürü UPTOWN CATERING FIRMA ORTAĞI (ĠġLETME SAHĠBĠ) DEVLET ĠSTATĠSTĠK ENSTĠTÜSÜ DĠE UZMANI Yapı Kredi Sigorta Acenta SatıĢ Bölümü - Müdür UDA DanıĢmanlık-Kurucu Ortak - Uluslararası Ġstatistik Uzmanı Ülkü ÜNSAL 1993 Gürbüz SOYLU 1993 TÜĠK Uzmanı TÜĠK Uzmanı Uluslararası Bilgi Dağıtım Takım Sorumlusu TÜRKĠYE ĠNġAAT SANAYĠCĠLERĠ ĠġVEREN SENDĠKASI PROJELER MÜDÜRÜ Aslı KARATEKĠN 1993 Erkan TEKCAN 1993 HSBC Kredi Risk Modelleri Ġlknur YÜKSEL 1993 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitütü Öğretim Görevlisi Zeynep IġIK 1993 FINTEK A.ġ ĠĢ analist Burçin ER 1993 Z.K.Ü. Alaplı M.Y.O ÖĞR. GÖR Holland Trakmak A.ġ. Bilgi Sistemleri 1993 Orhan BAYTOK Sorumlusu GENERAL MOTORS EUROPE 4 PROJE 1993 Fatma TEZER MÜDÜRÜ TEKFENBANK A.ġ. PĠYASA RĠSKĠ 1993 Erkan TEKCAN BÖLÜM MÜD. YAPI VE KREDĠ BANKASI ġube 1993 Erol Ersin ÇETĠN MÜDÜRÜ REKABET KURUMU Yönetim 1993 Özgen Alpaslan BERK Hizmetleri BaĢkanlığı GÜMRÜK MÜSTEġARLıĞı GÜMRÜK 1993 Hakan DALÇIK UZMANI 4S BILGISAYAR LTD. ġti. SATıġ 1993 Nurhan ÖZALP MÜDÜRÜ Yasemin DEĞĠRMENCĠ 1993 KAMU ĠHALE KURUMU PROGRAMCI Ahmet Sinan TÜRKYILMAZ 1994 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Ebru AKÇAY 1994 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. / Müdür Yardımcısı Meltem ÖZCAN 1994 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Anafartalar ġube Müdürü Leyla YĠĞĠT 1994 Bilkent Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Köksal TEKĠNASLAN 1994 STM A.ġ., ANKARA / Yazılım Mühendisi Pınar KUYUMCU 1994 Dolarslan DanıĢmanlık, Eğitim ve Koçluk Hizmetleri Kurucu Ortak, Yönetici ve Takım Koçu, Eğitmen

6 Feza KEL 1994 T.Garanti Bankası A.ġ. ġube Ġç Kontrol Yönetmeni Atilla Halil ELHAN 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı BaĢkanı Mert ECE 1994 Atasim Telekom Eğitim Makina Ltd. ġti. Sistem Mühendisi /System Engineer (Türk Telekom Projeleri) Ali SAVAġ 1994 Federal Signal Technologies Program Manager Erdem KARABULUT 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nejat PEHLĠVAN 1994 Pehlivan spor ve tel örgü sanayiinde iģyeri sahibi (www.pehlivanspor.com) Metin SOYOĞLU A BILGISAYAR A.ġ.Bölge Müdürü Ahu SarıĢen ATAY 1994 Akbank Müdür AyĢegül Kanbak AY 1994 Kandıra Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Ersin ABAN 1994 Anadolu Bank ġube Müdürü Sedat AYDIN 1994 VDS DIġ TĠCARET LTD. ġtġ Ortak Sedat ÇAPAR 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Canan Gök 1994 Memur - Türkiye ĠĢ Bankası CĠHANGĠR ĠLERĠ 1994 HSBC YÖNETMEN Elif OKLAN 1994 Exxonmobil Admin Asistant Timur HÜLAGÜ 1995 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Desi Patent ve Marka Ofisi-Sahibi /Patent ve Marka Vekili /Yeminli Tercüman / Web tasarımcısı / Bilgisayar Programcısı ÖğretimGörevlisi(Ekgörevli) / Fikri ve Sınai Haklar BilirkiĢi Deniz ÇELĠKEL 1995 Zeynep KALAYLIOĞLU 1995 ODTU Istatistik Bolumu, Ogretim Uyesi Can TOMRUK 1995 Siemens SatıĢ Yöneticisi STM A.ġ. Kurumsal Bilgi Yönetimi Hayrullah KALE 1995 Müdürü Zuhal YÜKSELEN 1995 ERDEMĠR Yazılım Analisti Arzu Yüce YETĠK 1995 Dicle ÖZKUT 1995 Fahri ÇELĠK 1995 Akbank Müdür Evren KARABULUT 1995 Türkiye Ġstatistik Kurumu Tarım ve Çevre Ġstatistikleri Daire BaĢkanlığı Tarım Ġstatistikleri Grubu Gıda Güvenliği Ġstatistikleri Takımı Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. Network Operations Expert Ġġ YATıRıM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bölüm Yönetmeni

7 Alev ADAL 1995 Honda Türkiye Finans Uzmanı Dilek TUZCU 1995 DHMĠ Hava Trafik Kontrolorü Selçuk KARAYEL 1995 Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Süha ÇELĠK 1995 TEB Bankacı Mehmet ÇELEBĠOĞLU 1995 ABĠGEM ĠĢ GeliĢtirme Müdürlüğü Hakan SavaĢ SAZAK 1996 Ege Üniversitesi Ġstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Nihal ERTÜRK 1996 TÜĠK Uzman Ediz GĠRAY 1996 Hazine MüsteĢarlığı - Bilgi ĠĢlem Merkezi - Çözümleyici Engin LAÇĠN 1996 Garanti Bankası Malta ġubesi / Hazine Yöneticisi Refet ġaban 1996 BIL BOTAS International Ltd.,HSE Eng. Yılmaz KARACA 1996 Etiya Bilgi Teknolojileri, developer Behiye KARAYAKA 1996 Nielsen Company Global Watch Msci CSM Selçuk CANDAġ 1996 Denizbank A.ġ. TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı Alp DÜNDAR 1996 Türk Eximbank Hazine Bölümü Kd. Uzman Samet GÜNDOĞAN 1996 CengizMakina Lojistik Muduru Murat YERDEKALMAZER 1996 Mikro Ödeme Sistemleri Aġ, CMO Tolga TELLĠ 1996 Sandoz Ġlaç Hazine ve Risk Müdürü Naime Özlem (ÜNAL) URAL 1996 TÜĠK-Ġstanbul Birol GÜNSEREN 1996 TC Ziraat Bankası Organizasyon Bölüm BaĢkanlığı Buket GÜNSEREN 1996 Akbank Ankara Alpaslan SAKA 1996 Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.ġ. Kadıköy SatıĢ Müdürlüğü SatıĢ ġefi BarıĢ SÜRÜCÜ 1996 ODTÜ Öğretim Görevlisi Ceylan YOZGATLIGĠL 1996 ODTÜ Öğretim Görevlisi Havva KARADENĠZ 1996 Savunma Teknolojileri Mühendislik Feray ADIGÜZEL 1996 VU University Amsterdam, Marketing Bolumu (Assistant professor) Yardimci Docent Doktor Bülent BAKIR 1996 Aselsan Aġ. Mali ĠĢler BaĢkanlığı Finansman Direktörlüğü-Planlama Müdürlüğü Bütçe Uygulama ve Ödenek Kontrol ġefi Ümit SÖNMEZ 1996 Finansbank A.ġ. Arzu UMUR 1996 YKB A.ġ. Evren KARALLI YEME ĠÇME GIDA TUR. TAN. ORG. DAN. LTD. ġtġ. SAHĠBĠ

8 Ebru GÜR 1996 T.C.ZĠRAAT BANKASI YÖNETĠCĠ Hale UZEL 1996 TEKSTILBANK ANKARA ġubesi BANKACI Yusuf Ziya YILMAZ 1996 TÜĠK Gaziantep Bölge Müdürlüğü Uzm. Yrd. Nesrin AKAN 1996 ERDEMĠR SISTEM ANALISTI Mine UBAY 1996 MNG MĠPAġ DIġ TICARET SORUMLUSU AyĢe VURAL 1996 BUFER LEGRAND ÜRETIM PLANLAMA Ayhan ESKĠMEZ 1996 MEB öğretmen Dilek UYAN 1996 HSBC BANK A.S. YÖNETMEN Ümit GÜLER 1996 MEB PROJELER DANIġMAN Bahar OĞUġ 1996 HSBC Bank Eğitim Müdür Yardımcısı CoĢkun SUSUZLU 1996 Yapı Kredi Bankası ĠĢ Analisti Özlem Türker BAYRAK 1996 Cankaya Universitesi Endustri Muhendisligi Bolumu Yrd. Doc. + Bolum baskan yardimcisi Akbank T.A.ġ.Genel Müdürlüğü Gayrimenkul ve Emlak ĠĢleri Müdürü Sedef ġahġn DĠZDAR 1996 Necmi Bahadır ġekercġ 1996 T-BANK ġube Müdürü Ece ORAL 1997 T.C. Merkez Bankası-Ekonomist Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzman Bilal AYDURAN 1997 NĠlgün (ERTAN) GÜLENÇ 1997 OYAK Genel Md. Yazılım Uzmanı Baran ADALI 1997 EMLAK DENĠZĠ / GölbaĢı Firma Sahibi Ahmet YILDIRIM 1997 Mustafa Tarkan TOSUN 1997 ġevket HASDEMĠR 1997 Türkiye Finans Katılım BANKASI Ödeme Sistemleri Müdürü Monte Cappa Cave House, Firma Sahibi (www.montecappa.com) Fujitsu Technology Solutions BiliĢim Ltd.ġti Kamu SatıĢ Müdürü Ġstanbul- Türkiye Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Genel Müdürlük Müdür Yardımcısı Suat SAYIN 1997 Berna BAġARAN 1997 TÜĠK Uzmanı Erkin TAġ 1997 TÜĠK kültür ve spor istatistikleri uzmanı NeĢe ÖZDEK 1997 Karayolları Genel Müdürlüğü - Ġstatistikçi Aysun KÜRÜMOĞLU 1997 Fortis Faktoring A.ġ. MüĢteri ĠliĢkileri ve SatıĢ Direktörü Mehmet BERBER 1997 Sigma Business Solutions ERP Proje Yöneticisi Özlem ĠLK 1997 ODTU & TUBITAK Ogretim gorevlisi & Uzman Fatma ASLAN SERTKAYA 1997 Tekfen Insaat ve Tesisat AS Teknik Ofis Mudurlugu-Teknik Documan Kontrol Sefi YeĢim COġAR 1997 TSKGV Mali Analist

9 Ümit SÖNMEZ 1997 MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠÇ KONTROL UZMANI TÜRK EKONOMĠ BANKASI BÜTÇE, MALĠ KONTROL VE VERĠMLĠLĠK DEPARTMANI Emrullah POLAT 1997 Süleyman Levent ÖZER 1997 GARANTĠ BANKASI TÜRK TRAKTÖR VE SANAYĠ MAKĠNALARI A.ġ. MALĠ ĠġLER MEMURU Aylin KERMAN 1997 Emel URAL 1997 TUĠK UZMANI ġükriye Seçil SEZENCAN 1997 Fintek uzman Mehmet Ali MEMĠġ 1997 Koçbank Sistem Analist Halil KOLBASI 1997 T.C. BAġBAKANLıK HAZINE MÜSTEġARLıĞı SIGORTA DENETLEME KURULU AKTÜER Derya KARABULUT 1997 TC ZĠRAAT BANKASI Aġ UZMAN Mustafa Murat KOYUNCU 1997 KIZILKAPLAN FAKTORĠNG FĠN HĠZM A.ġ. UZMAN Aynur SESKĠR 1997 YAPı VE KREDI BANKASı A.ġ: PIYASA ANALISTI ġevket HASDEMĠR 1997 FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS SATIġ MÜDÜRÜ DEMIR EXPORT A.ġ. FINANS VE MUHASEBE YÖNETĠCĠSĠ Berna BERBEROĞLU 1997 Berna ÜLGEN 1997 DĠE UZMAN YRD Ali BarıĢ Noyan 1997 Kalite Sistem Müdürü - Ahsel Holding Melih Deniz 1997 Sistem Analisti - Ġntertech A.ġ. Oğuz ATUK 1998 TCMB Ekonomist Mehmet Serkan PEKTAġ 1998 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġnsan Kaynakları Uzmanı Hacettepe Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğr.Gör.Dr. Onur KOYUNCU 1998 Banu Yücel TOY 1998 Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Orkun YURTTEPE 1998 Citibank A.ġ. Harbiye ġube Müdürü Zehra CĠVAN 1998 Vakıfbank kurumsal portföy müdürü H. Özgür DEMĠRBAġ 1998 MIR CONSTRUCTION CANADA Firmanın Sahibi Oktay DERYAOĞLU 1998 Tetra Pak IT/IS System Sdmin & SAP Local Security Admin Levent TOPKARA 1998 KODAK, Avrupa Genel Merkezi Rıdvan YALDIZKAYA 1998 Brithish Standart Institution (BSI) SatıĢ ve Pazarlama Müdürü Onur KÜTÜK 1998 ĠĢ Bankası Bahreyn ġubesi Hazine Uzmanı Semra GOYMAT 1998 YAPı VE KREDI BANKASı A.ġ. UZMAN Elif MUTLU 1998 YAPI KREDĠ EMEKLĠLĠK A.ġ. DENETÇĠ

10 Seçil DURAN 1998 YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. BANKACI Selçuk UĞUR 1998 MALĠYE BAKANLIĞI ĠSTATĠSTĠKÇĠ Murat Uğur ġaġr 1998 GENELKURMAY BAġKANLıĞı BILGISAYAR PROGRAMCıSı Özge ERALP 1998 AKBANK T.A.ġ. UZMAN Nuray ÖNAY 1998 ARKAS HOLDING YOG UZMANI METEKSAN SISTEM TEKNIK Ziya MĠS 1998 DANıġMAN DSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Derya YILMAZ 1998 ĠSTATISTIKÇI Özgür BEKTAġ 1998 BĠLTEM ġirket MÜDÜRÜ Ali Kemal AKIN 1998 AKBANK TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI Nesteren KARAMAN 1998 TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTATĠSTĠKÇĠ UlaĢ SUNATA 1998 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠSYEN Emel YALÇIN 1998 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sistem Analisti AyĢem BĠTĠKOĞLU 1998 ġekerbank KÜÇÜKESAT ġube YÖN.YRD. Diğde ÇALIK 1998 T.C.Ziraat Bankası KıDEMLI IÇ KONTROLÖR Saygın ÇEVĠK 1998 TC MERKEZ BANKASı ISTATISTIK UZMANı Diğde ÇALIK 1998 T.C.Ziraat Bankası KıDEMLI IÇ KONTROLÖR AyĢem BĠTĠKOĞLU 1998 ġekerbank YÖN.YRD. Deniz Ertan HOROZOĞLU 1998 TURKCELL Iletisim A.S. Fraud Investigation Senior Specialist Didem ERNAS 1998 AXA OYAK Sigorta A.ġ. sigortacı/uzman yardımcısı Evrim BeĢe GÖKSU 1999 TC Merkez Bankası Ġdare Merkezi Bankacılık ve Finansal KuruluĢlar Genel Müdürlüğü Uzman Kumru ERDURAN 1999 Savunma Sanayii MüsteĢarlığı - Uzman Emre YALÇIN 1999 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ĠletiĢim ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Uzman Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.ġ. / Kıdemli Yazılım Uzman Müh. Mutlu Bülent TUZCU 1999 AslIhan Atabek DEMĠRHAN 1999 TCMB EKONOMIST EczacıbaĢı Ġntema A.ġ. (Yapı grubu) Uzman satıģ sorumlusu Ömer Fatih DEMĠRHAN 1999 Burcu AYTAÇOĞLU 1999 Ege Üniversitesi / Öğretim Görevlisi Cemal Deniz YENĠGÜN 1999 Bilkent Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi,

11 Öğretim Üyesi AĢiyan MERĠÇ 1999 EPDK Enerji Uzman Yardımcısı Leyla AYDOĞAN 1999 TRT Genel Müdürlüğü TRT1 Kanalı Program Planlama Müdürü Serpil Güngör ERDOĞAN 1999 OYAK - ĠĢtirakler Uzmanı Ceren Vardar ACAR 1999 TOBB ETÜ Matematik Bölümü, Öğretim Üyesi UlaĢ BALCILAR 1999 Danone Satınalma Müdürü Fatma Pınar ERDEM 1999 TCMB, uzman Serpil Ertem ÖZDEMĠR 1999 MES TIBBĠ CĠHAZLAR LTD.ġTĠ Yönetici - Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pınar ERDEM 1999 TCMB Uzman Beyza Ural MARCHAND 1999 Department of Economics University of Alberta Assistant Professor Ayten ESKĠMEZ 1999 Türk Hava Kuvvetleri bilgisayar programcısı Aslıhan ATABEK 1999 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekonomist Nesrin AKAN 1999 Doğan ġirketler Grubu - Kurumsal Yönetim Koordinatörü Berna Burçak BAġBUĞ 1999 ODTÜ Ogretim Gorevlisi Eda ERMĠġ 1999 Unilever Pazarlama Müdür Yrd. Fethi ÖĞÜNÇ 1999 T.C. Merkez Bankası, AraĢtırma ve Para Politikası Ekonomist Elif YILMAZ 1999 ODTÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Memur Programcı Özgür ACAR 1999 Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ArĢ. Uzm., Editör ve Proje Koordinatörü Murat ASLAN 1999 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanı Zeynep BAġKURT 1999 Department of Statistics, University of Toronto PhD Candidate Meltem Sönmez TURAN 1999 National institute of Standards and Technology, Guest researcher Evrim BeĢe GÖKSU 1999 TC Merkez Bankası Ġdare Merkezi Uzman Bankacılık ve Finansal KuruluĢlar Genel Müdürlüğü Seyhun ALTINDAL 1999 Tekfenbank Hazine Uzman Yardımcısı Tolga ÖZDEN 1999 KOZ MADENĠ YAĞLAR SAN. TĠC. A.ġ. MÜD. YARDIMCISI CağdaĢ ġġrġn 1999 SUFFOLK UNIVERSITY ASISTAN Emine ARSLAN 1999 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ĠSTATISTIKÇI AĢıyan MERĠÇ 1999 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCISI Hicret KUġ 1999 ATAKAġ TĠC. NAK. A.ġ. SATıġ MD. Osman GÜNAYDIN 1999 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ/NÜFUS ETÜTLERĠ ENSTĠTÜSÜ ARAġTIRMA

12 GÖREVLĠSĠ Görkem AKER 1999 T.GARANTI BANKASI PORTFÖY YÖNETICISI Deniz KARADAYI 1999 Mali analist Cem SALTIK 1999 AKBANK Aġ. ĠNTERNET ġube VE WEB KANAL YÖNETĠMĠ Yusuf ÖNDER 2000 T.C. Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü Uzman (Portföy Yöneticisi) Umut ÖZBOZKURT 2000 Websense müģteri yöneticisi Feza AYTAÇOĞLU 2000 Garanti Bankası / ġube Müdürü Hande DÜLGER 2000 T.C Merkez Bankası BaĢak ARKAN 2000 SoftTech A.ġ., Mobile Application Development Manager Türknur BRAND 2000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ġstatistik Uzmanı Bilal KURBAN 2000 TÜĠK Uzmanı SĠbel ġahġn 2000 TUĠK Ġzmir BÖlge Müdürlüğü Ġstatistikçi Okan KOCATÜRK 2000 Sosyal Güvenlik Kurumu - Bilgisayar Programcısı Burçin Akgün ÜNALDI 2000 Blogger Ahmetcan ÖZTÜRK 2000 Sermaye Piyasası Kurulu - BiliĢim Dairesi BiliĢim Uzmanı Özgür ACAR 2000 Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası (ÇEĠS) AraĢtırma Uzmanı, Editör, Proje Koordinatörü Volkan BĠROL 2000 Türkiye ĠĢ Bankası Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Bölümü - Ar-Ge- Pelin ÖZBOZKURT 2001 SAS DanıĢman Songül CÖMERT 2001 TÜĠK Erzurum Bölge Müdürlüğü Ġstatistikçi Deniz Arınsoy MEMĠġ 2001 Hazine Mustesarligi - uzman Dr. Evren BAYDAR 2001 Commerzbank AG Quantitative Analyst, Assistant Vice President Ġbrahim Emre ĠLYAS 2001 Kalkınma Bakanlığı Uzman Özge EKEN 2001 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Patent Destek Birimi Gürer GÜNCAN 2001 Türk Ekonomi Bankası Nakit Yönetimi Departmanı Fulya GÜRSOY 2001 Sera Yapi end ve tic a.s. Finansman Zafer POYRAZOĞLU 2001 PROFELĠS BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK Ġġ GELĠġTĠRME YÖNETĠCĠSĠ Ġbrahim Emre ĠLYAS 2001 Kalkınma Bakanlığı-Uzman Gürer GÜNCAN 2001 Türkiye Ekonomi Bankası-Yönetici Eray ÖZKAN 2001 TC. MALĠYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURUL BAġKANLIĞI ĠISTEM ÇÖZÜMLEYĠCĠ Özlem KĠREN 2001 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ

13 Deniz TAġKIRAN 2001 SASA DUPONTSA A.ġ.UZMAN Türkay ÇETĠNEL 2001 AKBANK YATIRIM UZMANI Eren DEMĠRHAN 2002 Sr. Principle Biostatistician, Novartis Pharrma Corp. ġefika BAġER 2002 Tcmb/Ģef Vilda PURUTÇUOĞLU 2002 ODTÜ Akademisyen Aykut KOLTARLA 2002 Türk Ekonomi Bankası Bilgi Teknolojileri - ĠĢ Çözümleri Yasemin HATEM(ALTUNTOP) 2002 Yapı Kredi Bankası Operasyonel Risk Modelleri ve Süreç Uygulama Müdürü Meriç BARDAKÇIOĞLU 2002 Citibank A.ġ Ticari Finansman Ürün Müdürü Nihal KILINÇOĞLU 2002 TEB Genel Müdürlük KOBĠ Grubu Pazarlama Departmanı Can DOĞAN 2002 TÜĠK - Uzman T. Burak TÜZÜN 2002 Burak Tüzün Eğitim-DanıĢmanlık Kurucu, Genel Koordinatör ve Eğitmen Vilda PURUTÇUOĞLU 2002 ODTÜ Aykut KOLTARLA 2002 Türkiye Ekonomi Bankası Bilgi Teknolojileri - ĠĢ Çözümleri Yasemin HATEM Yapı Kredi Bankası - Operasyonel Risk 2002 (ALTUNTOP) Modelleri ve Süreç Uygulama Müdürü Meriç Citibank A.ġ -Ticari Finansman Ürün 2002 BARDAKÇIOĞLU Müdürü Nihal ÜNLÜ 2002 DENĠZBANK MÜFETTĠġ YRD Onur EMER 2002 ZEITUNG Candemir GÜNER 2002 OYAKBANK BANKACI Ġsa TONGA 2002 AKBANK TAġ MÜFETTĠġ Yelda KARACAN 2002 BOSCH ISITMA ÜRÜNLERĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME ASĠSTANI Sema KÜÇÜKAY 2002 TÜBĠTAK Uzman Yardımcısı Esra AKOĞLANOĞLU 2002 Türkiye ĠĢ Bankası Uzman Evrim BERKÖZ 2002 Vodafone Analist A.Onur AKTAġ 2002 ODTÜ Felsefe AraĢtırma Görevlisi Aylin AKINLI 2003 ERGO Sigorta Aktüer Aktuerya Dpt. yoneticisi Aysun Çetinyürek YAVUZ 2003 YER Interim (external Statistician at Danone Research) Cengizhan AKSU 2003 Türk Telekom A.ġ. Kıdemli Denetçi Ayça DÖNMEZ 2003 European Commission Joint Research Center Institute for Prospective Technological Studies Scientific Reseacher BarıĢ AġIKGĠL 2003 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Adnan ATASOY 2003 ATASOY OTEL ĠġLETMELERĠ SAN TĠC LTD ġtġ Elif Fidan ACAR 2003 Department of Mathematics and Statistics, McGill University Postdoctoral Fellow

14 Zeynep Filiz Eren DOĞU 2003 Dokuz Eylül Üniversitesi, AraĢ. Gör. Dr. Nermin ALAKOÇ 2003 Turkcell Datamining,Pazarlama Gülser ÇETĠN(ÇELĠK) 2003 INGBANK Konut Finansmanı departmanı,ürün yöneticisi AyĢegül ĠĢcanoğlu ÇEKĠÇ 2003 Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mert DEMĠR 2003 Baruch College CUNY Adjunct Lecturer- Ph.D. Deniz KARACA 2003 EFES PĠLSEN PAZARLAMA TEMSĠLCĠSĠ ġule GÜMÜġAY 2003 VAKIFBANK PROGRAMCI Ġlker Ahmet KALALI 2003 T. GARANTĠ BANKASI TĠCARĠ KREDĠLER YETKĠLĠSĠ Deniz ÇELĠKEL 2003 DESĠ PATENT PATENT VE MARKA VEKĠLĠ Utku Bora GEYĠKÇĠ 2003 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU UZMAN YARDIMCISI BarıĢ GÖRAL 2003 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU UZMAN YARDIMCISI AyĢegül GÜNEL 2004 TÜBĠTAK - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire BaĢkanlığı / Bilimsel Programlar Uzmanı Aslı Ahsen AYDIN 2004 GFK North America / Digital Media Project Director & Research Analyst Fırat ZEYDAN 2004 Anadolu Hayat Emeklilik Yazılım Uzmanı Uğur YILDIRIM 2004 TERRACO A.ġ. FĠNANS MÜDÜRÜ Bahadır BOZTUNA 2004 BaĢöz Enerji A.ġ. - DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢ GeliĢtirme Yöneticisi Burak YALAZ 2004 Kraft Foods Türkiye - Ġnsan Kaynakları Müdürü Veysel Mehmet ELGĠN 2004 Akademik Özlen KURT 2004 Towers Watson, Actuarial Analyst Veysel Mehmet ELGĠN 2004 Akademik ġule ġahġn 2004 Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Mahmut KUTLUKAYA 2004 Kurumu - Bankacılık Uzmanı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muammer GENÇER 2004 Programcı / Ġstatistikçi Elçin KARTAL 2004 ODTÜ AraĢtırma Görevlisi Türkiye ĠĢ Bankası A.Ģ. Risk Yönetimi Mustafa Ali ÖZMEN 2004 Uzmanı Banu KARAKAYA 2004 Türk Telekomünikasyon A.ġ. Uzman Metin SOYOĞLU 2004 Ciğdem KÜÇÜKODUK 2005 Avon Cosmetics ANATOLĠA BĠLGĠSAYAR DESTEK BĠLĠġĠM DANIġMANLIK LTD.ġTĠ. ġirket Ortağı

15 Mohammad NOSRATĠ 2005 HCCS-Mathematic Field Support and Marketing / Continental Europe and North Africa cluster Sales Planning Coordinator Madrid/Spain PhD Student, Department of Sociology, Lund University Gökhan KAYA 2005 Sena Zeynep ERTAN 2005 ĠĢ Bankası Uzman Yardımcısı Ilgın CANGĠR TAġ 2005 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi / Tanıtım ve Kurumsal ĠliĢkiler - Pazarlama / Koordinatör Yardımcısı Goethe Universtiy, Chair of Macro economics and Finance Orcun KAYA 2005 Fulya Aykan SAĞLIK 2005 masak programcı Gülden BÜDÜġ 2005 Genworth Financial, Risk/Pricing Actuary Melih ĠYĠGÜN 2005 Steria Mummert - Consultant Kadir SÖNMEZ 2005 Akbank MüfettiĢ Oya KALAYCIOĞLU 2005 University College London (UCL), Department of Statistical Science, Doktora Öğrencisi Hasan Orkun AYLAR 2005 Ziraat bankası ticari Bankacilik uzmani Berna SARI AKINLI 2005 Adana BüyükĢehir Belediyesi-Ġstatistikçi Ġlkin MENET 2005 The Nielsen Company Kidemli Musteri Temsilcisi TÜĠK Örnekleme ve Kalite Teknikleri Grubu TÜĠK Uzmanı Cenker Burak METĠN 2005 Melike YALIN ALTUN 2005 Türkiye Ġstatistik Kurumu/Uzman Ezgi AVCI 2005 Türk Standardları Enstitüsü, Ġstatistikçi AyĢe KURUSAKIZ 2005 TÜĠK, TÜĠK UZMANI Ezgi AVCI 2005 Ahmet Fatih ORTAKAYA 2005 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ ĠSTATĠSTĠKÇĠ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü AraĢtırma GeliĢtirme ve Tanıtım Dairesi BaĢkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Didem PEKKURNAZ 2005 UNC-Chapel Hill PhD in Economics: Mehmet Can BĠLKUR 2005 Turkcell, Product Manager Akın TAġ 2005 Akbank, Hazine, Turev Islemler Yoneticisi Semra KAYAġAROĞLU 2005 Coca-Cola Ġçecek / ĠĢ Çözümleri Yöneticisi Ciğdem KÜÇÜKODUK 2005 Özgür KARAYALÇIN 2005 Çağatay ÖZERTUĞRUL 2005 Avon Cosmetics- Field Support and Marketing Team (Continental Europe North Africa Cluster)/ Sales Planning Coordinator ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Uzmanı International Business Development Sr. Genpower Generator

16 University of Zurich - PhD Student in Finance Mustafa KARAMAN 2005 Yusuf CARUġ 2005 Citibank /Manager Tuba Bircan ILDĠRĠ 2005 Catholic University of Leuven, Belgium Research Fellow (Arastirma Gorevlisi) Mehmet Ali KARADAĞ 2005 TÜĠK Uzman Mustafa TULUM 2005 Akmens Tekstil ve KumaĢ San. Tic. Ltd. ġti Dilara KELLECĠOĞLU 2005 BOSCH TERMOTEKNĠK SAN.VE TĠC.A.ġ. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEM SORUMLUSU Gökhan KOÇTÜRK 2005 TÜĠK - Uzman Özgür AKYAY 2006 OMV Petrol Ofisi - SatıĢ Sorumlusu Serhat ATAKUL 2006 T.C. Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, TÜĠK Uzmanı Koray KALAYCIOĞLU 2006 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Zeynep AYDIN 2006 Rotterdam School of Management, Ph.D. Candidate Burak YILDIRIM 2006 KPMG Kurumsal Finansman - Kidemli Danisman Giray ÇETĠN 2006 Garanti Teknoloji Kidemli Is Analitigi Muhendisi Özgür SÖNMEZ 2006 Kimberly Clark Yerel Zincirlerden Sorumlu Ticari Pazarlama Muduru Kraft Foods Medya uzmanı & Jacobs Gamze ÇAKILCI 2006 Kahve Marka Müdür Yardımcısı Cihan SELÇUK 2006 Kale Yazılım / Yazılım Uzmanı Emre ÖZGÜMÜġ 2006 Globsis Bilgi Teknolojilerinde iģ geliģtirme departmanı proje yönetim bölüm Ģefi olarak çalıģıyorum. Cep telefonu oyunları üreten ve uluslararası GSM operatörlerine katma değer hizmetler sunan Ģirketimizle ilgili bilgilere adresli internet sitesinden ulaģabilirsiniz. Sibel ÖZBALABAN 2006 UNDP(United Nations Development Programme) Proje Asistanı Ayça AKTAġ 2006 Akbank Banka MüfettiĢi Nazlı AKYAY 2006 AVEA Corporate Marketing Departmanı Kıdemli Uzman BüĢra ÜNALDI 2006 ING Bank Londra ofisinde Proje Finansmani departmani Associate Eren DEDEOĞLU 2006 Positive A Digital Approach Managing Partner Burcu BARLAS 2006 VAKIFBANK - UZMAN Seda Meyveci DOĞANAY 2006 Bilkent Üniversitesi Ġktisat Bölümü AraĢtırma Görevlisi ÖZDEN SERTEL 2006 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ- YÜKSEK

17 LĠSANS Ömer Faruk KAYAASLAN 2006 SEVĠYE YAYINCILIK BĠLGĠ ĠġLEM Eyüp ONAL 2007 George Mason University - Graduate Student / Statistical Science Belgin KAYHAN 2007 TÜBĠTAK - Bilimsel Programlar Uzmanı Yasemin ASLAN 2007 TÜBĠTAK - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Bilimsel Programlar Uzmanı Hüsne KODAZ 2007 ING Bank Türkiye Operasyonel Risk Yönetimi Zeynep Alıç TEKĠN 2007 Maven Partners DanıĢmanlık (Yönetim ve Analitik DanıĢmanlık Firması) - Associate Hoseda SAMUR 2007 Vodafone-management trainee Burçin EVRENKAYA 2007 Merkle inc Marketing Analyst. Sinem KÜÇÜK 2007 Akbank Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi departmanı, DeğiĢiklik Yönetimi grubu Yönetici Yardımcısı Deniz VĠDĠNLĠ 2007 Akbak Bilgi Teknolojileri ĠĢletim ve Teknik Destek Bölümü Hizmet Seviyesi Yönetimi Yönetici yardımcısı Yasemin ERGĠN 2007 ĠĢ Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü'nde uzman yardımcısı Emrah ANAYURT 2007 Garanti Tekno Yöneticisi Emre GERÇEKER 2008 yargıtay bilgi iģlem merkezi -çözümleyici Caner ÖZDEMĠR 2008 ODTÜ, AraĢtırma Görevlisi Duygu TUTAL 2008 Garanti Teknoloji/ĠĢ Analitiği Mühendisi Bahar ERAR 2008 Brown University, Center for Statistical Sciences,Research Assistant Selen GÜL 2008 Senior Risk Analytics PWC Moscow office Aslı ÇAĞIġ 2008 Yapi Kredi, Hazine Yonetimi Zeynep KARAKAYNAK 2008 Fox International channels - Sr Researcher and Data Developer Nazlı SARIASLAN 2008 Türk Telekom - SatıĢ Operasyon Uzman Yardımcısı NeĢe ABUK 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Ezgi (Bagbozan) ERALP 2008 Garanti Bankasi Genel Mudurluk Kredi Politikalari Birimi Kredi Analitigi Yetkilisi Uğur SAYGI 2008 ACE GROUP isminde bir londra sirketinde (Reasurans) Underwriter ELĠF SARISAÇLI (GÜRCAN) 2008 VAKIFBANK-UZMAN Garanti Teknoloji ĠĢ ve Zeka Analitiği - Pazarlama Analitiği Duygu TUTAL 2008 Mühendis

18 Yılmaz KELEġ 2008 Akbank - Karar Destek Sistemleri Yönetici Yardımcısı Sevinç Günalp TANAÇAN 2008 TAB GIDA Kurumsal ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler Takım Lideri Utku Göksel TÜKER 2008 ASELSAN A.ġ.Uzman Yardımcısı Ugur SAYGI ACE European Group Limited 2008 Underwriter Bilge BAKIN 2008 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) ĠĢletme Fakültesi- Bankacılık Finans Bölümü: AraĢtırma Görevlisi BaĢak KAYA 2008 Hazine MüsteĢarlığı -Sigortacılık Genel Müdürlüğü-Uzman Yardımcısı Funda DOĞRU 2008 AVEA iletiģim Hizmetleri / Corporate Marketing Customer Retention & Loyalty Specialist Sevcan KASMAN 2008 Tema Magazacilik Hizmetleri Tic. A.S Proje Yoneticisi Arzu YILDIZ 2008 Türkiye Halkbankası A.ġ. Genel Müd. Uzman Dilek YILDIZ 2008 University of Southampton, Social Statistics, Doktora ogrencisi Hasan GÖKÇE 2009 SEDAġ(Sakarya Elektrik Dağıtım Aġ)'ta Enerji Ticareti Uzmanı Abidin Emre ERSOY 2009 The Nielsen Company - Data Input and Validation Technical Support Specialist Safa CAN 2009 Dora Research / Research Consultant Ilgım KĠTAPÇI 2009 hacettepe istatistik yükseklisans Ayse KAYNAR 2009 Vakifbank genel mudurluk Hazine baskanligi /Fixed income trader- uzman Nazire CANVER 2009 T.Garanti Bankası Yetkili MüfettiĢ Yardımcısı BaĢak GÜMÜġTEKĠN 2009 T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik AraĢtırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ġstatistik ve Proje GeliĢtirme Dairesi - DıĢ Ticaret Uzman Yardımcısı Neliha MURAT 2009 Yapı Kredi Sigorta-Uzman ġamil GÖRGÜ 2009 Globsis Ltd Sti - SatıĢ Müdürü Ünal DĠKBAġ 2009 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Gelir uzman yardımcısı Ceyda YAZICI 2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġstatistik Bölümü / AraĢtırma Görevlisi Ebru ÖZPOLAT 2009 Akbank T.A.ġ. - MüfettiĢ Çağatay IġIK 2009 The Nielsen Company- Modelling Analyst Ali Fuat CEBECĠ 2009 Kurum: Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Pozisyon:Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Sezgin ÇĠFTÇĠ 2009 BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi

19 Bölümü AraĢtırma Görevlisi. Bayram Samet ġahġn 2009 UDA DanıĢmanlık-Kurucu Ortak Cana Hande DEMĠREL 2009 TÜBĠTAK BĠLGEM - Uzman Yrd. Aalto University, Information and Computer Science Department Doctoral student Hande TOPA 2009 Erhan MERZĠFONLUOĞLU 2009 Dhmi - Hava trafik kontrolörü Mehmet KUZU 2009 YaĢam-Eğitim koçluğu AyĢe KAYNAR 2009 Vakıfbank, Treasury Department, Money Market Dealer Gözde DÖNMEZ 2009 North Atlantic Consulting Group / Associate Consultant Burcu SEZGĠNER 2010 Turkiye Is Bankasi A.S. -uzman yardimcisi Deniz KONAK 2010 Bilkent Universitesi Murat TAġER 2010 Is Yatirim Menkul Degerler A.S - uzman yardimcisi Arif Sırrı ÖZÇELĠK 2010 Promoqube - Rails Developer / Boğaziçi Univ. - Graduate Student Zeynep KARAKUġ 2010 Northeastern University, Boston USA- Graduate Student and Research Assistant Feride KARAGÖZ 2010 Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. -Risk Yönetimi Onur SEYYAR 2010 Türk Telekom Analitik Modelleme Uzman Yardımcısı Çağlar SUBAġI 2010 Türkiye ĠĢ Bankası / TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı / MüfettiĢ Yardımcısı Alptekin KONURALP 2010 TÜĠK-Uzman Yardımcısı Mehmet Sinan YORULMAZ 2010 Projinal Proje Eğitim Organizasyon DanıĢmanlık - AB Proje Koordinatörü Kaan ÖZTÜRK 2010 University of North Carolina at Charlotte- MBA Selin DĠNDAROĞLU 2010 ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.- Uzman Yardımcısı Çağlar SUBAġI 2010 Türkiye ĠĢ Bankası / TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı / MüfettiĢ Yardımcısı Feride KARAGÖZ 2010 Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. - Risk Yönetimi Uzmanı Fatih YALABUK 2010 Türkiye Ġstatistik Kurumu - Uzman Yardımcısı Ekonomik AraĢtırmalar - Sanayi Ġstatistikleri Hilal ASAN 2010 University of Helsinki Biomedicum, Department of Medical Genetics Bioinformatician Evrim NESĠPOĞLU 2010 Türkiye ĠĢ Bankası Uzman Yardımcısı Murat TAġER 2010 ĠĢ yatirim menkul degerler a.s hisse senetleri bolumunde Uzman Yardımcısı

20 Sıddık TAġKIN 2010 Türkiye Finans Katılım Bankası Aġ Ġç Kontrol Yetkili Yardımcısı Tülay AKAL 2010 ODTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi, Uluslararası Öğrenci DanıĢmanı Ġç Kontrol Yetkili Yardımcısı Sedat Emre DÜLGER 2010 Forte Consultancy Group - Consultant (Analyst) Birsen BüĢra KOCA 2010 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü(MĠGEM) bilgisayar iģletmeni YeĢim TÜRK 2010 Kalkınma Bakanlığı (DPT) Planlama Uzman Yardımcısı Burak AKSOY 2010 VakıfBank A.ġ. Müdür Yrd. Didem EGEMEN 2010 ODTÜ - Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Saygın KARAGÜLLE 2010 ODTÜ - Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi - Endüstri Gülce ÇUHACI 2010 Mühendisliği AraĢtırma Görevlisi BaĢak BĠNGÖL 2010 Roketsan BüĢra KOCA 2010 Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü Burcu SEZGĠNER 2010 Türkiye ĠĢ Bankası Selin ÖZDEMĠR 2010 Türkiye ĠĢ Bankası ġeyda GÜNDÜZ 2010 Mobilg Derya DAĞDELEN 2010 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eda KOCAER 2010 Finansbank Elif NOYAN 2010 ETĠ Ġbrahim ERKAN 2011 H. Cem ġen 2011 Bekir SARIKINACI 2011 Hakan CÖNGER 2011 Ankara Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi, Uzman OYAK Yatırım Menkul Değerler- Uzman Yardımcısı KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Türkiye Halkbankası A.ġ. TeftiĢ Kurulu MüfettiĢ Yardımcısı Burcu BAYSAL 2011 ING Bank Çukurova Bölge Müdürlüğü Kurumsal Kredi Tahsis ve Değerlendirme Yetkili Yardımcısı Ezgi AYYILDIZ 2011 ODTÜ Ġstatistik AraĢtırma Görevlisi Özge YÜKSEL 2011 ING Bank Sales Trainee NeĢe BaĢak BĠNGÖL 2011 Tuba ÖZSEVĠNÇ 2011 Seda SUCU 2011 Kontrol sistemleri tasarım mühendisi (ODTÜ Havacılık ve Uzay müh. bölümü ile çift anadal yaptığım için bu pozisyonda çalıģıyorum) TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Bölümü Burslu Öğrenci (AraĢtırma Görevlisi) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezun Listesi

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezun Listesi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezun Listesi Son Güncelleme: Arş.Gör. Saliha Başak ERDİNÇ19.11.2013 Güncelleme Adresi: turizmmezun@gmail.com Diplo ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI : TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ 1997-98 YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması SANAT

Detaylı

Yardımcı Doçent. aydemir@atauni.edu.tr Aydemir. Doktor. Müşteri işlemleri. faruktaskiran80@gmail.com Taşkıran. Yönetici Yrd.

Yardımcı Doçent. aydemir@atauni.edu.tr Aydemir. Doktor. Müşteri işlemleri. faruktaskiran80@gmail.com Taşkıran. Yönetici Yrd. Adı-Soyadı Mezun Yıl Çalıştığı Görevi E-posta Olduğu Kurum/Kuruluş Bölüm Memduh Murat Kulak İktisat 2000 Pelikan Raf Ltd. Şti Kurucu yön kur. Bşk. muratkulak1977@hotmail.com.tr Ahmet Fatih İktisat 2001

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

MERİDYEN PROGRAMI KATILIMCI PROFİLİ

MERİDYEN PROGRAMI KATILIMCI PROFİLİ MERİDYEN PROGRAMI KATILIMCI PROFİLİ Common Purpose Türkiye/Ortak İdealler Derneği, EFINST Dil Okulu Binası, Aydın sok. F Blok No: 12 1. Levent/ Istanbul www.commonpurpose.org.tr & www.ortakidealler.org.tr

Detaylı

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi 1 TAMER İRTEM EMLAKÇI 2 BİROL TUNALI DOKTOR 3 MEHMET DOĞAN MUHASEBECİ GAYRİMENKUL ALIM SATIMCISI GAYRİMENKUL YATIRIM KALP VE DAMAR HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, İŞ VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, GENEL TIP MUHASEBECİ

Detaylı

BAŞARI SIRASINA GÖRE ASİL LİSTE

BAŞARI SIRASINA GÖRE ASİL LİSTE BAŞARI SIRASINA GÖRE ASİL LİSTE KURAL 1: Başarı sırasına göre Asil Liste de yer alan ilk 105 kişi (1. ile 105. sırada yer alan kişiler), önerdikleri programın başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

Sponsorlar. Bağışçılar

Sponsorlar. Bağışçılar Sponsorlar Accenture Ashmore Group Plc. Colgate Palmolive Lineadecor Digiturk Empower Fiba Faktoring Finansbank Fortis Bank G Art Sanat Galerisi GAP Girişim Varlık Hacı Ömer Sabancı Vakfı İstanbul Teknik

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Gizem Gürkan. Haydar Çelik

Gizem Gürkan. Haydar Çelik İş yaşamına Manisa da başlayan yeni mezunlarımızdan Gizem Gürkan (Makine Mühendisliği 2013), Vestel Dış Ticaret A.Ş. de uluslararası satış mühendisi. Vestel in Almanya ofisine bağlı müşterilerinden ve

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46

Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30. Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00. Yüreğir Belediye Başkanlığı 321 61 61-321 28 46 ADANA İLİ TELEFONLARI Valilik Özel Kalem Müd. 458 83 27 30 Valilik Santrali 459 27 43 Büyükşehir Belediye Başkanlık 454 58 31 Büyükşehir Belediye Santrali 455 35 00-455 37 00 Belediye Otobüs İşletmesi

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor.

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. bilkent ten sonra... Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. Gürkan Ensari İşletme 2001 Gürkan Ensari, Standard Chartered Bank

Detaylı

Yöneylem Araştırması Derneği

Yöneylem Araştırması Derneği Yöneylem Araştırması Derneği Organizasyon Sekreteryası ASTERYA Kongre Hizmetleri Tel: 0.312.2101545 Faks: 0.312.2101560 www.asterya.com ÖNSÖZ Değerli YAEM Katılımcısı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Detaylı

KKB 2014 FAALİYET RAPORU

KKB 2014 FAALİYET RAPORU ABDİ KAYA ABDULLAH BİLGİN ABDULLAH BOZDEMİR ADİLE DEMİRBAĞ AHU FÜSUN ERCAN ALİ EMRE KARAMAN ALİ KEMAL CENK ALİ KUTLUHAN AKTAŞ ALİŞAN KILINÇ ALPAY BİLGİÇ ALPER DALAR ALPER YALÇIN ALTAY CANPOLAT ARZU AKSU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İÇİNDEKİLER 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Bütçe Uygulaması ve Finansal Göstergeler 12-19 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Haysiyet Divanı 20-23 Okul Yöneticileri İdari

Detaylı

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr ABD de Sanat Sanat yaşamını 1996 dan bu yana ABD de sürdüren Osman Akan (Grafik Tasarım 1994), Fragmenta adlı yapıtıyla Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinin

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu 2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu İSTANBUL 2009 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AKADEMİK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VİZYONU

Detaylı