16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD"

Transkript

1 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI TEM Z VE YAfiANAB L R B R ÇEVRE Ç N YAfiANAB L R B R DÜNYA Ç N VAK T GEÇMEDEN, HEMEN fi MD : ÇEVRE B L NC! Teflekkür Uluslararas INEPO Jüri Üyeleri Ulusal INEPO Jüri Üyeleri Inepo ya Kat lan Ülkeler Inepo ya Kat lan Okullar Sponsorlar ve Aktiviteler Çevre Ödülleri Bas nda INEPO Medyada INEPO Dünya Hepimizin INEPO 2008 Çevre Bas n Ödüller Adaylar Projelerin Listesi INEPO nun Tarihçesi Projeler

2 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YADI Dünyan n her taraf ndan gelen de erli ve seçkin gençler! Renklerimiz, dillerimiz, dinlerimiz farkl olsa da hepimiz ayn dünyada yafl yoruz. Ancak dünyadaki su, hava, toprak s n rs z de il. Maalesef insano lu bitmeyecek sand bu kaynaklar n de erini, kaybetmeye bafllad zaman anlam flt r. Tehlikenin çok büyük boyutlara geldi i görülmüfl ve belirli önlemlerin al nmas gere i duyulmufltur. Yaflan labilir bir dünya için geç kalmadan hepimiz birey olarak üzerimize düfleni yapmal, geliflmifl bir çevre bilincine sahip olmal y z. Gelece imizin teminat olan siz gençleri böyle duyarl görmek, beni yar nlar ad na umutland r yor. Denizin, atmosferin, topraklar n, ormanlar n tükenmez olmad n gören insano lu, çevre kirlili inin s n r tan mad n ve bütün ülkelerin ortak meselesi oldu unu görmüfltür. 5 Haziran bütün dünyada ve ülkemizde Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktad r. Asl nda çevre; bir gün, bir hafta olarak de erlendirilip gündem oluflturacak bir olgu de ildir. Çevre insan hayat n n her alan nda ve her an nda süreklilik arz etmektedir. Gençlerin bir y l boyunca haz rlanarak çevre konusuna hassasiyetlerini yans tan projelerle ifltirak ettikleri Çevre Olimpiyat, gençlere her günün "Çevre Günü" oldu u bilincini yerlefltirmeye çal flmaktad r. Gelece in dünyas n n daha yaflan labilir olmas için, bu projelerden bilim kurumlar n n fevkalade istifade edip, bu çocuklara sahip ç karak f rsatlar verece ini inan yorum. Gençlik, insan n en güçlü, en sa l kl ve en verimli oldu u devredir. Bu sebeple çok iyi de erlendirilmesi gerekir. Biz çevreye olan duyarl l m z yapt m z çal flmalar ve siz de erli gençlere verdi imiz desteklerle gösteriyoruz. Çal flmak hayat, düflünmek fl kt r. Bu yar flmaya kat larak çal flmalar n paylaflan bütün çocuklar m zla gurur duyuyoruz. Önemli olan çocuklar m za çevre kültürü ve çevre bilincini küçük yafllarda afl layabilmek; bunu yapabilirsek Türkiye'nin gelece i bugünkünden çok daha güzel olacakt r. Böyle mükemmel bir organizasyonu tertipleyen baflta Fatih E itim Kurumlan'n n de erli kurucular n, sayg de er hocalar n ve bu projede çal flmalar yla güzel eserler ortaya koyan sevgili ö rencileri, bu olimpiyat n projelerini inceleyen de erli jüri üyelerini ve bütün çevre dostlar n, kutluyor muvaffakiyetler diliyorum. Olimpiyat'ta belki yaln zca dereceye girenleri mükâfatland raca z ama ben bu projeye kat lan tüm kat l mc lar yürekten kutluyorum. Bu projede yer alan bütün çocuklar m z n yapt klar çal flmalar her türlü takdirin üstündedir. Onlar, gelece in dünyas n n parlayan y ld zlar olarak büyük hizmetlerde bulunarak, alk fl çoktan hak etmifllerdir. Bütün kat l mc lara baflar lar diliyor bilim dünyas na katk lar n zdan dolay flükranlar m sunuyorum. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan Dear distinguished young people from all over the world! live in the same world although our languages and religions are different. However, the water, air and soil in the world are not limited. Unfortunately, human beings became aware of the value of these resources that they thought would never end when they started to lose them. It was seen that the danger reached great dimensions and people felt that it was necessary to take certain measures. We should do our best as individuals for a livable world without delaying and we should have a developed environmental consciousness. It makes me hopeful to see you, the insurance of our future, to be so sensitive about the environment. Human beings saw that the atmosphere, soil and forests were not inexhaustible and that the environmental pollution did not have any limits and that it was a common question of all countries. 5th of June is celebrated as World Environment Day in Turkey and all over the world. As a matter of fact environment is not a phenomenon to be evaluated and discussed only for a day or week. It is something that is ever present in the life of human beings. The Project Olympiad that young people take part in with their projects reflecting their sensitivity towards the environment that they prepared throughout the year aims to make young people conscious that each day is the environment day. I believe that the science institutions will make use of these projects and provide these young people with opportunities in order to make the future world more livable. Youth is a period in which human beings are the strongest, healthiest and the most productive. Therefore it is necessary to make use of it. We show our sensitivity towards the environment with the actions we take and with the support we give you, the young people. To work is of life and to think is of light. We are proud of all of the young people who took part in this competition and shared their work with other people. What is important is to give children the environmental culture and consciousness when they are very young; If we can do it, the future of the world will be much better than today. I would like to congratulate everybody especially the founders, teachers of Fatih Educational Institutions, the students who exhibited their works, the jury members that evaluated the projects and the friends of the environment and I wish everybody success. In the Olympiad only some of the students will be rewarded but I congratulate all of the participants. All of the projects that the students prepared are beyond any appreciation. They have already deserved applauses as the shining stars of the future. I wish all of the participants success and thank them for their contribution to the world of science. Prof. Dr. Veysel ERO LU Minister of Environment and Forestry 2

3 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI YAfiANAB L R B R DÜNYA Ç N Rahat yaflama arzusu ve bitmek tükenmek bilmeyen isteklerle örülü bir hayat n a lar na tak lan 21. yüzy l insan, tabiat tasarruf etmede belli dengeleri koruyamay nca, evrensel boyutta bir çevre sorunu ile karfl karfl ya kalm flt r. Sorunun evrensel olmas, global anlamda bir çevre bilincine gidilmesini zorunlu k lm flt r. nsanlar bugün daha net anlad lar ki: Hepimiz ayn gemideyiz. Tek bir yaflam alan m z var. Buna sahip ç kmak da hepimizin görevidir. Bu bilinçle, INEPO Çevre Proje Yar flmas, kez ülkemizin genç çevre gönüllülerini bir araya getiriyor. Bilim adamlar n n önümüzdeki 100 y l içerisinde öngördükleri, s cakl n artmas yla deniz seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelebilecek iklim de ifliklikleri; g da temin etmede büyük s k nt lar çekilebilece i yönündeki tahminleri; ozon tahribat yla baflta cilt hastal klar olmak üzere insanda görülmesi beklenen de iflik rahats zl klar; yine tar mda meydana gelebilecek ürün verimlili inin azalmas ; bugün yaflanan küresel s nman n %50'sinin tropikal ormanlar n ortadan kald r lmas ndan kaynaklanmas gibi ilmi tahmin ve beklentiler, tamamen insan kaynakl olumsuzluklard r. Bu olumsuzluklar n giderilmesine kay ts z kal nmamal d r. Fatih E itim Kurumlar n n madden ve manen destekledi i INEPO Çevre Proje Yar flmas, ayn zamanda bilim adamlar n n gelece e ait karamsar öngörülerini, yaflanabilir bir çevreye dönüfltürmeye yönelik at lm fl önemli ad mlardan birisidir. Bu yar flman n kat l mc lar olan genç beyinleri, dünya çevre miras na katk lar ndan dolay kutluyorum. Bugünün genç nesli, gelece i kurmakla da yükümlü oldu undan, omuzlar na ald sorumluluk çok a rd r. Çevre koruma bilinci kazanm fl ve çevre kültürü ile yo rulmufl, çevreyi korumakla ilgili bilgiler ile donanm fl siz ayd n gençlerimize, eme i geçen e itimcilerimize, bu organizasyona destek veren devlet büyüklerimize ve sponsorlar m za teflekkür ediyorum. Yaflanabilir bir dünya, gelece e yap lacak en büyük yat r md r. shak fiah N Fatih E itim Kurumlar Genel Müdürü FOR A LIVABLE WORLD The people of 21st century have a tendency to live in comfort and with endless desires but they caused serious problems for global environment. It led to a common sense of environment. All the nations concluded that we are all in the same ship and we have only one common habitat. It is our common responsibility to save it. For these reason the 16th INEPO provides an atmosphere for young people to come together under this issue. There are some dangers waiting ahead of us in the following 100 years; global warming and the increase at the level of the seas, climate change problems lack of food, ozone destruction and its effects on human body, decrease in soil fertility. 50% of global warming is caused by eliminating tropical forests. These are all human centered. We should pay attention to overcome these problems. Fatih Educational Institutions initiated and supported INEPO and it led scientists to believe that we will have a livable world in the future. I congratulate all the participants for their support for the environment. They have an important responsibility to carry to the next generations. I would like to thank to these young people who are aware of their responsibility for the environment and their teachers. SAK fiah N Fatih Education Institution President 3

4 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI VAK T GEÇMEDEN, HEMEN fi MD : ÇEVRE B L NC! Fatih E itim Kurumlar olarak kez ülkemize ve tüm dünyaya, çevre için sesleniyoruz. Bütün gayretimiz ve çabam z, bize emanet edilen dünyam z, do al güzelliklerini daha fazla kaybetmeden gelecek nesillere teslim edebilmek içindir. Madem bu dünya bizim, yaflan r hale getirmek de hepimizin görevidir. Çölleflen topraklar, kirlenen hava ve sular, evsel ve sanayi at klar çevreye gönül vermifl insan m z için art k kabus oldu. Asl nda bu tehlike tüm insanl tehdit ediyor. Gelece imizi kurtarma ad na çevre ve bilim afl gençlerimiz ve onlar n fedakâr ö retmenleri 16 y ld r girdi imiz bu yolda bizi yaln z b rakmad lar. Çevreyi güzellefltirme ve dünyam za nefes ald rma ad na yüreklerini, emeklerini ortaya koydular. NEPO onlarla dünyada çevre ad na ses getirir oldu. Gençlerin çevre konusundaki duyarl l bizim gelece e ait umutlar m za güç kat yor. Bu y lki ulusal yar flmam zda her zamankinden daha fazla bir ilgi ve alaka ile karfl laflt k. lk baflvurularda hepsi birbirinden güzel befl yüzü aflk n proje geldi. Gönlümüz isterdi ki gelen bütün projeleri yar flmaya koyal m. Ancak imkânlar m z 130 proje seçmeye elverdi. lgi gösteren tüm genç arkadafllar m za gönülden teflekkür ediyorum. Çevre ad na ç kt m z bu yolda her zaman yan m zda olan, Çevre ve Orman Bakanl m za, Milli E itim Bakanl m za, Fatih Üniversitesine, ana sponsorumuz Bankasya yetkililerine, bas n yay n kurulufllar na ve bize destek olan çevre gönüllülerine teflekkür ediyorum. Çevre ad na önümüzde iç karartan tablolar olsa da henüz vaktin geçmedi ine inan yorum. Ülkemiz ve tüm dünya insanlar na çevre bilinci ad na NEPO ve emsali çal flmalar n say s n n artmas n diliyor, tüm kat l mc lara ve de erli jüri üyelerimize baflar lar diliyorum. Kemal PEHL VAN Özel Fatih Fen Lisesi Müdürü We call our country and the world as Fatih Educational Institutions to care for the environment for the 16th time. All of our efforts aim to hand over the world that is entrusted to us to the future generations without making it lose its natural beauties. Since we live in this world, it is our duty to make it a livable world. Lands that are being transformed to deserts, polluted air and water, domestic and industrial wastes have become a nightmare for the people who care the environment. As a matter of fact, this danger threatens all of the human beings. Young people who love the environment and science and their self-sacrificing teachers have not left us alone in our efforts to save our future for 16 years. They exerted great efforts and worked hard in order to beautify the environment and make the world to breathe. INEPO became very effective in the world thanks to them. The sensitivity of the youth towards the environment strengthens our hopes for the future. This year there was a lot more interest in the national part of the competition than the previous years. We received more than 500 applications. We wanted all of them to be exhibited but we could only choose 130 projects. I would like to thank all of the young people who applied. I would also like to thank the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of National Education, Fatih University, our main sponsor, Bank Asya, media and environment volunteers who supported us and who were always with us in our pursuit. I believe that it is not still too late for the environment in spite of the gloomy situation. I hope that INEPO and similar organizations will increase for the benefit of the environment consciousness in our country and in the world and wish all of the participants and the jury members success. Kemal PEHL VAN Fatih Science High School Principal 4

5 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI TEM Z VE YAfiANAB L R B R ÇEVRE Ç N FOR A CLEAN AND INHABITABLE ENVIRONMENT De erli Çevre Dostlar, Bank Asya olarak, Fatih Koleji nin geleneksel hale getirdi i ve bu y l onalt nc s düzenlenen Uluslararas Çevre Proje Olimpiyat na destek olmaktan büyük gurur duymaktay z. Bank Asya, çevre konusunda genç kuflaklar bilinçlendirmeye yönelik bu organizasyonun ana sponsoru olarak, e itime ve çevreye verdi i önemi bir kez daha ifade olana bulmufltur. Gelecek kuflaklara b rakaca m z en güzel miras, temiz ve sa l kl bir do ad r. Ancak ne yaz k ki, dünyam z n toprak, su ve hava gibi kaynaklar, geliflen sanayi ve artan insan nüfusu taraf ndan afl r ve dikkatsizce kullan ld için tükenmekte, kirlenmekte ve kullan lamaz hale gelmektedir. Ekolojik Sistemin bir bütün teflkil etti ini bugün hepimiz biliyoruz. Ekolojik dengedeki herhangi bir bozulman n, bölgesel çapta da olsa, di er bölgelere ve nihayetinde tüm sisteme etkisi kaç n lmazd r. flte bu gerçe in görülmesiyle, çevre sorunlar zamanla bireyleri, toplumlar ve devletleri de aflarak evrensel bir konu haline gelmifl, bu sorunlara uluslararas platformlarda çözüm aranmaya bafllanm flt r. flte INEPO Uluslararas Çevre Proje Olimpiyat, k sa sürede bu platformlardan biri haline gelerek gurur kayna m z olmufltur. Dünya gençlerini hedef alarak onlar çevre konusunda daha duyarl hale getirmeyi kendine misyon edinen INEPO, gençleri çevre problemleri karfl s nda somut çözüm önerileri getirmeleri konusunda teflvik etmektedir. Dünyan n dört bir yan ndan gelen çevreci gençlerimiz, do al hayat korumaya yönelik projeleriyle, çevre bilinci ni gelecek kuflaklara da tafl yacaklar n n ilk sinyalini vererek gelecek ad na bizleri umutland rmaktad rlar. Projeleriyle bu organizasyona kat larak gelece imize sahip ç kan tüm çevreci gençlerimizi can- gönülden kutluyor ve baflar lar n n devam n diliyorum. Unutmayal m ki, temiz ve yaflanabilir bir çevre tüm canl lar n hakk d r. Ünal KABACA Genel Müdür BANK ASYA Dear friends of environment, We are, as Bank Asya, proud of supporting the International Environment Project Olympiad which Fatih College organizes every year and which will be held for the 16th time this year. Bank Asya has an opportunity to show the importance it gives to education and environment by being the main sponsor of such an organization which aims to make the young generations sensitive about the environment; the most useful thing that we are going to hand down to the future generations is a clean and healthy nature. Unfortunately the resources of the world like earth, water and air are being used unconsciously by the developing industry and increasing human population. Therefore it is increasingly being polluted and will soon be unusable. We know that the ecological system is complete. Any corruption in the ecological system even in a small region will affect other regions and in the end whole system. Seen in this light, the environmental problems have become an international issue and solutions to these problems are searched at international platforms. INEPO has become one of these platforms in a very short time. INEPO encourages the young people to produce solutions by aiming to make young people more sensitive about environment. Our environment friendly participants coming from all over the world with their projects about protecting the nature are signaling that they are going to teach environmental consciousness to next generations and making us to be hopeful about their future. I congratulate the participants and wish them success. I hope they will not forget that every living thing deserves a clean environment. ÜnaI KABACA General Director Bank Asya 5

6 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI TEfiEKKÜR / THANKS ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I Prof.Dr. VEYSEL ERO LU - Bakan Prof.Dr. HASAN ZUHUR SARIKAYA - Müsteflar ENVER KURGUN - E itim- Yay n Daire Baflkan Doç. Dr. MEHMET EM N B RPINAR - stanbul Çevre Müdürü SMA L ÜZMEZ - stanbul Orman Bölge Müdürü M LL E T M BAKANLI I Doç. Dr. Hüseyin Çelik. B. B. Dr. Mimar Kadir TOPBAfi FAT H ÜN VERS TES Prof.Dr. O UZ BORAT - Rektör SÜLEYMAN T FT K - Genel Sekreter Yrd. Doç.Dr. SAM GÖREN - Çevre Mühendisli i Bölüm Bfl. ARDA ÖZDEM R - Bas n ve Halkla liflkiler Müd. BANK ASYA ÜNAL KABACA - Genel Müdür AYHAN KESER - Genel Müdür Yard mc s Ç DEM BELGUTAY - Reklam Müdürü MURAT ÜREKL - Reklam Servisi TGRT HABER Mehmet SOYSAL - Genel Yay n Yönetmeni Murat ARVAS - Haber Müdürü C HAN HABER AJANSI Bülent KORUCU - Genel Müdür Özcan KESER - Haber Programlar Direktörü MEHTAP Murat Keskin (Genel Yay n Yönetmeni) ANADOLU AJANSI Dr. Süleyman Hilmi (Genel Müdür) KRAL TV Alp Tan r (Genel Müdür) KANAL 7 ve RADYO 7 Zekeriya Karaman (Yönetim Kurulu Baflkan ) fiule Kartal - (Halkla liflkiler Müdürü) ZAMAN Ekrem DUMANLI - Genel Yay n Müdürü BUGÜN GAZETES Selahattin Sad ko lu (Genel Yay n Yönetmeni) Neslihan Töreli (Halkla liflkiler Müdürü) KANAL-A Bedrettin U UR - Haber Müdürü TÜRK YE Nuh Albayrak (Genel Yay n Müdürü) Aziz Çumurcu (Ekonomi Müdürü) EKOLOJ Prof Dr. Zafer AYVAZ - Editör HA Fevzi Karaman (Genel Müdür) smail Ball (Genel Müdür Yard mc s ) SAMANYOLU HABER Ahmet Böken (Genel Yay n Yönetmeni) fiemsettin Efe (Program Müdürü) STAR GAZETES Mustafa Karaalio lu (Genel Yay n Yönetmeni) P nar Bahçekap l - (Reklam Koordinatörü) 6

7 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Petek AB D fl Uzman Prof. Dr. zzet Öztürk Prof. Dr. Osman Özsoy Doç. Dr. Barik Salih Yük. Müh. Selçuk Berksan Yrd. Doç. Dr. Yunus Karaca Yrd. Doç. Dr. Sami Gören Memduh Akkufl P nar Savg Yrd. Doç. Dr. Mustafa Petek (Bflk) Eski Çevre ve Orman Bakan m z Ödül Töreninde Milli E itim Bakan m z Ödül Töreninde ALBANIA ALBANIA AZERBAIJAN BELARUS BRAZIL Burkina Faso Egypt Georgia Germany INDIA INDONESIA Iraq Jordan Kazakhstan KOSOVA LATVIA MEXICO MEXICO PAKISTAN Philippines Philippines SADIK Ç DEM BURÇAK AYDIN Muhammet Ali Kucuker Dr. Ivan Russkikh DALVA INÊS DE SOUZA Recep Pendik Dr. Lily Bishay Irina Bejanidze Mark Mueller-Geers M. AKIF ERDO AN ISMAIL GURBUZER Mohammad Aziz Dr.Nabil Al_Smadi BAYRAM KENCI HATICE DUMAN Velga Kakse Manuel Guevara Huerta Prof. Dr. Julio Vargas Medina BAYRAM ALTINISIK Zenaida Sadsad Noel Diaz Republic of Korea Republic of Macedonia Republic of Moldova Republic of Moldova ROMANIA ROMANIA ROMANIA RUSSIA RUSSIA Slovak Republic TAJIKISTAN TURKEY Turkmenistan Ukraine Ukraine USA USA VIETNAM Russian Federation / Tataristan Estonia Juneuy Hong smail Erdil Dr. Dogan Ozdemir Dr. Ginju Gheorghe Dr. PURCAREA-CIULACU VALERIA Adriana Simona Popescu Dr. Carmen Bucovala Dr.ALEKSANDR NIKOLAYEVICH IVASHKIN Dr.Duran Kala Dr. Blanka Lehotská Bahad r Ol mov Dr. Nuri Balta brahim Çeliktafl Dr. Volodymyr Bezrukov Ergin Sahin Okan Celiker Serdar Kartal YASEMIN GULEN Ercan Sezer Maarika Männil 7

8 ULUSAL ÇEVRE PROJE OL MP YATI () ULUSAL NEPO JUR ÜYELER Prof. Dr. Fahrettin GÜC N FAT H ÜN VERS TES B YOLOJ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet BORAT FAT H ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Prof. Dr. Lütfi AKÇA.T.Ü. ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mustafa KUMRU FAT H ÜN VERS TES F Z K BÖLÜMÜ Prof. Dr. M.Levent KURNAZ BO AZ Ç ÜN VERS TES F Z K BÖLÜMÜ Prof. Dr. Ahmet DEM R YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Prof. Dr. Orhan KURAL STANBUL TEKN K ÜN VERS TES MADEN MÜHEND SL Prof. Dr. lhan ÖZKEÇEC FAT H ÜN VERS TES TÜRK D L VE EDEB YATI BÖLÜMÜ Doç. Dr. Erkan MAL FAT H ÜN VERS TES ELEKTR K - ELEKTRON K MÜHEND SL BÖLÜMÜ Doç. Dr. Barik SAL H FAT H ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Doç. Dr. Mustafa ÖZATEfi KARTAL E T M VE ARAfiTIRMA HAST. Doç. Dr. Yüksel KÖSEO LU FAT H ÜN VERS TES F Z K BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. rem UZONUR FAT H ÜN VERS TES B YOLOJ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Fatih ABASIYANIK FAT H ÜN VERS TES B YOLOJ BÖLÜMÜ Dr. Fikret KOÇ ABD BRAH M LAÇ SANAY Yrd. Doç. Sevim IfiIK FAT H ÜN VERS TES B YOLOJ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. M.Burcu Irmak YAZICIO LU FAT H ÜN VERS TES B YOLOJ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Sami GÖREN FAT H ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇALIfiKAN FAT H ÜN VERS TES F Z K BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Metin TÜLÜ FAT H ÜN VERS TES K MYA BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Omar ALAGHA FAT H ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dr. Serdar AYDIN STANBUL ÜN VERS TES ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dr. Erdal OSMANLIO LU TÜRK YE ATOM ENERJ S KURUMU Dr. Faruk ANILSIN BB. ÇEVRE KORUMA DA RES ESK BAfiKANI Enver KURGUN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I E T M - YAYIN BAfiKANI 8 ÇEVRE - BASIN ÖDÜLLER JÜR ÜYELER Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sar kaya Orman ve Çevre Bakanl Müsteflar Prof. Dr. Ahmet Samsunlu.T.Ü. Çevre Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Zafer Ayvaz, Ekoloji Dergisi Editörü Prof. Dr. Osman Özsoy Gazeteci Yazar Yrd. Doç. Dr. Mustafa Petek INEPO Genel Koordinatörü

9 ÇEVRE ÖDÜLLER ENVIRONMENTAL AWARDS SPONSORLAR VE AKT V TELER SPONSORS AND ACTIVITY NEPOYA KATILAN ÜLKELER COUNTRIES PARTICIPATING IN INEPO BASINDA NEPO INEPO in PRESS ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI 9

10 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 10

11 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 11

12 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 12

13 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 13

14 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 14

15 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INEPO ya Kat lan Ülkeler / Countries Participating in INEPO 15

16 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Sponsorlar ve Aktiviteler / Sponsors and Achtivities 16

17 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Sponsorlar ve Aktiviteler / Sponsors and Achtivities 17

18 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Sponsorlar ve Aktiviteler / Sponsors and Achtivities 18

19 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Sponsorlar ve Aktiviteler / Sponsors and Achtivities 19

20 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Çevre Ödülleri / Environmental Awards 20

21 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Çevre Ödülleri / Environmental Awards 21

22 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 22

23 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 23

24 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 24

25 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 25

26 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 26

27 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bas nda INEPO / INEPO in Press 27

28 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Medyada INEPO / INEPO in Media 28

29 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Medyada INEPO / INEPO in Media 29

30 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Medyada INEPO / INEPO in Media 30

31 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Medyada INEPO / INEPO in Media 31

32 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bir düfl kurun. Öyle bir düfl kurun ki, hangi milletin, hangi dinin, hangi rk n insan olursan z olun, herkes size kat ls n, herkes düfllerinizin bir parças olsun. Ve öyle bir düflle yaflay n ki herkes size özensin. Herkes sizden bir parça olmay kendine hedef edinsin... Biz size bir düfl öneriyoruz. Gelin bir düflü birlikte kural m. Dünyada yaflayan yeni do mufl bebe in safl tafl d kadar, yafll bir insan n da deneyimlerini içinde bar nd ran bir düfl olsun birlikteli imiz. Bu düfl cennette bir parça olsun. Cennetin bir parças olsun. Bu düfl hepimizin paylaflt dünyay bir düfl cenneti haline getirmek arzusu olsun... Bir çocuk gibi koflmaya bafllayal m. Dünya bir yanda hayaller bir yanda. Düfller bir yanda. Koflal m. Birlikte gülüp oynad m z dünyada hepimiz ad na biri koflsun. Güzel bir hayalin gerçekleflmesi ümidiyle koflsun... Böyle bir düflün peflinden koflmaya bafllamadan önce son bir kez dünyam za bakal m. Ve bu güzel dünyay düfllerimize çevirmeden önce, neler yaflanm fl, neler olmufl birlikte görelim. çti imiz su... Soludu umuz hava... Birbirinden leziz meyveler K sacas hayat n kayna... Sadece hayat n de il, ayn zamanda tüm güzelliklerin kayna dünyam z... Bahar n geliflinden etkilenemeyen bir flair düflünülebilir mi? Yeryüzündeki harmoni ve kufl c v lt s karfl s nda gönül teli titremeyen bir müzisyen olabilir mi? Güzel bir manzara karfl s nda heyecana kap lmayan bir ressam var m d r? Bütün güzellikler insan n emrine verilmifl... Ama ne yaz k ki, insano lu bunun de erini yeterince bilmiyor. Sa l ks z sanayileflme ile do ay kirletiyor, tahrip ediyor. Çöp da lar... Sadece yeryüzünü çirkinlefltirmekle ve do al dengeyi bozmakla kalm yor, ayn zamanda topra n derinliklerine s zarak yer alt sular n da kirletiyor. Araflt rma sonuçlar na göre, yetiflkin bir insan hayat boyunca a rl n n 600 kat çöp üretiyor... Peki ya denizler! Her y l 7 milyar kilo çöp denizlere at l yor.. Yok olmaya yüz tutan hayvan ve bitki türleri. Ortalama her gün 3 canl türü yok oluyor kufl türünden üçte ikisi yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya. Okyanuslarda, tatl sularda ve nehirlerde yaflayan bal k türünden üçte ikisi yok olmak üzere. Sadece 1950 ile 1980 aras nda dünyadaki tüm ormanlar n dörtte biri yok edildi. Her y l 27 milyon dönüm ya mur orman haritadan siliniyor. Di er bir deyiflle günde 74 bin dönüm, saatte 3000 dönüm, dakikada 50 dönüm ya mur orman yok oluyor. Yok edilen 2,5 km karelik bir ya mur orman yla birlikte 750 çeflit a aç, 1500 çeflit çiçekli bitki, 125 çeflit memeli hayvan, 400 çeflit kufl, 100 çeflit sürüngen, 150 çeflit kelebek ve say s z böcek türü yok ediliyor. Petrol ve kömür rezervleri h zla tükenme noktas na do ru yaklafl yor. Konfüçyus, Bir insan uza düflünmezse, yak n bir zamanda mutlaka üzüntü ile karfl laflacakt r der. Do al afetlerin ço unu kendi hatalar m zla davet ediyoruz asl nda. Sel bask nlar, iklim de ifliklikleri, tayf nlar... Böyle devam ederse, önümüzdeki y llarda dünyam zda 1.5 ile 4.5 derece aras nda bir s nma yaflanacak. Bu ise deniz sular n n yükselmesi ve k y lardaki birçok kendin sular alt nda kalmas demektir. Balzac n tespitiyle söylersek: Do adaki kanunlar anlamazl ktan gelen, cezas n çeker nsano lu sadece dünyam z kirletmekle kalm yor, ayn zamanda kirletici elini gökyüzüne de uzat yor. Atmosfere at lan kükürt ve azot oksitler, daha sonra asit ya murlar halinde yeryüzüne iniyor ve tabiat n yeflil örtüsünü, nehirleri tehdit ediyor. Ozon tabakas n n yüzde 5 i Kloroflorokarbon gazlar (CFC) taraf ndan yok edildi. Ozon tabakas ndaki %01 lik bir incelme 50 bin yeni deri kanseri ve 150 bin de yeni körleflme demektir. Dengeyi bozmak kolay. Ama yeniden kurmak için milyonlarca y l gerekli.

33 ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI Bu da yetmiyormufl gibi, savafllarla dünyay yok etmeye devam ediyoruz. Ölüm kusan silahlar, füzeler ve bombard man uçaklar... Dahas, biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlar... Dünya genelinde silaha yap lan harcama yaklafl k 800 milyar dolar. Yani günlük ortalama 2 milyar dolardan fazla. Oysa sa l a ve di er toplumsal hizmetlere yap lan harcama, bunun sadece beflte biri nispetinde. Her y l 20 milyona yak n insan açl ktan ölüyor. 841 milyon insan yetersiz beslenirken, 1 milyardan fazla insan temiz su kayna ndan mahrum. 1.6 milyar insan okuma-yazma bilmezken, 2 milyar insan da elektriksiz, yani medeniyetten habersiz yafl yor. Einstein n ifadesiyle, Teknolojik alanda sa lanm fl bütün geliflmeler, di er bir deyiflle medeniyetimiz, patolojik suçlunun elinde bir balta gibidir 21.yüzy lda bize rehberlik edecek, yeni bir ahlak pusulas na ihtiyac m z var. Bu bilinci tafl yan insanlar bir fleylerin yap lmas gerekti ini biliyorlard. Acilen çevre bilincinin sa lanmas gerekiyordu y l nda ilk defa Fatih Koleji nin öncülü ünde düzenlenen çevre proje olimpiyat, geleneksel hale getirildi. Ve bu çal flmalar n bir sonucu olarak, Uluslar aras Çevre Proje Olimpiyatlar ad yla bir organizasyon ç kt ortaya. flte INEPO böyle do du. UNESCO nun da destekledi i bu uluslar aras organizasyonun amaçlar flöyle özetlenebilir. Okul ça ndaki gençleri çevre konusunda bilinçlendirmek ve gelecek kuflaklara örnek olmalar n sa lamak, ayr ca ö rencilerin bizzat yaflayarak proje gelifltirmelerini teflvik etmek ve problemlere daha somut çözüm önerileri getirmek de ülke ile bafllad uluslar aras proje olimpiyat. Kat lan proje ve ülke say s y ldan y la ço ald da 24 olan kat l mc ülke say s 2000 y l nda 30 a ulaflt. INEPO nun hedefleri asl nda Birleflmifl Milletler Örgütünün çal flmalar yla da paralellik arz ediyor y l nda Birleflmifl Milletler taraf ndan organize edilen Rio de Janerio konferans nda yay nlanan deklarasyonun 21 nolu ilkesinde gençli e önem verilmesi gerekti i vurgulan yor ve uluslar aras iflbirli inin önemine de dikkat çekiliyordu. Çevre sorunlar n n global olmas, küresel iflbirli ine zorluyor bizi. Gerçekte bir bütün olan kainat, biz sadece parçalar halinde görmekteyiz. Oysa evrendeki her fley birbiriyle ilintili. Örne in Amazon ormanlar ndaki bir kelebe in kanat ç rpmas, binlerce kilometre ötedeki bir bölgenin hava durumunu etkileyebilir. Akl m z kirlendi inde, nesnelerde çeflitlilik varm fl gibi düflünürüz. Ama e er akl m z susturulursa, nesnelerin çeflitlili i de ortadan kaybolacakt r. Uluslar aras Çevre olimpiyatlar, her y l Dünya Çevre Haftas nda, Haziran n ilk haftas nda Türkiye de gerçekleflmektedir. Jürinin de erlendirmesi sonucunda kat l mc lar n yüzde 10 una alt n, yüzde 20 sine gümüfl ve %30 una bronz madalya verilmektedir. Bu çal flmalar n pratik faydalar ndan bir k sm flöyle özetlenebilir. Çevre dostu alternatif enerji kaynaklar n n bulunmas na katk sa lamak. Kirletici unsurlar n ortadan kalkmas için projeler gelifltirmek Ve sürdürülebilir kalk nman n altyap s için gerekli zeminin haz rlanmas. Bütün bunlar n ötesinde, ülkelerin dostlu u yolunda önemli kazan mlar elde edilmektedir. Bu ise uzun vadede savafllar n önlenmesi yolunda at lm fl büyük bir ad md r. Böylece silaha yap lan yat r mlar n, insani amaçlarla yönlendirilmesi sa lanm fl olacakt r. Burada derece almak için gençler k yas ya yar fl yor. Ama sonuçta herkes mutlu olarak ülkesine dönüyor. Çünkü, bu vesileyle insanlar n kazand klar baflka fleyler de var. Zira çok farkl co rafyalardan ve de iflik kültürlerden gelen ülkelerin ö rencileri burada tan fl p, kaynafl yor ve görüfl al flveriflinde bulunuyor. As l büyük ödül bu. Yaflad m z gezegenin güvenli i, mutlulu u ve hatta devam, bu olimpiyatlarda ortaya ç kan projelerin uygulanmas na ba l. Sa l kl hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynaklar ve gezegenimizdeki tür çeflitlili inin korunmas... K sacas çocuklar m za b rakmakla gurur duyaca m z bir dünya... Çünkü... Dünya hepimizin! 33

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference.

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. Our planet is a mysterious orb of mind and spirit, a world of hope and love - but, unfortunately, a world of clashing thoughts and feelings.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO

KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Küresel ısınma ve iklim değişikliği

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL KiMYA EĞiTiMiNDE PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI CEP TELEFONU MISIR PATLATIR MI? Proje Hedef Sorusu: Cep telefonları mısırı patlatacak kadar radyasyon yayar mı? Yaydığı

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı