Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan"

Transkript

1 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle EKÝM 203 SALI Günlük Siyasi Gazete Adil Bayat, Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini iletti. Çorumlu nun talebi sýnýrlarý aþtý * HABERÝ 4 DE Amerika da Gül den hýzlý tren ve havaalaný istediler Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, Birleþmiþ Milletler (BM) toplantýsý için ABD ye giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül le görüþtü. Görüþme sýrasýnda Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini ileten Adil Bayat, Çorum a uygulanan ambargo artýk kýrýlmalý dedi. * HABERÝ 0 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Araç teslim törenine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Millet hizmete sahip çýktý' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne alýnan araçlarýn teslim törenine katýldý. Temizlik Ýþleri müdürlüðü çalýþanlarý ile birlikte yemek yiyen Külcü, "Milletimiz kadir þinastýr, yapýlan iyiliklere ve hizmete her zaman sahip çýkmýþtýr. Milletimiz her vesileyle hizmetlerimizi takdirini ifade ediyor." dedi. AK Parti Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Muhalefete çattý! * HABERÝ 7 DE Ýþte demokratikleþme paketi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, merakla beklenen Demokratikleþme Paketi'ni açýkladý Pakette seçim sistemi, kýlýk kýyafet ve farklý dillerde eðitimin önünü açan önemli düzenlemeler var.. Recep Tayyip Erdoðan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþmalarýný deðerlendirdi. Lise öðrencisi ölü bulundu Çorum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Ýþadamý Mustafa Yaðlý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün açýklanan Demokratikleþme Mustafa Yaðlý Paketi'ni olumlu bulduklarýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Demokratikleþme paketine destek Özgür Der Çorum Þubesi, Baþbakan Erdoðan tarafýndan bugün açýklanan demokratikleþme paketine destek verdi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 7 DE AK Parti aday adaylarýnýn müracaat tarihini açýkladý; Müracaatlar Ekim Kasým arasý AK Parti Ýl Danýþma Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylýk müracaatlarýnýn Ekim'de baþlayýp, Kasým'da sona ereceðini açýkladý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý * HABERÝ 6 DA Demokrasi Paketi olumlu' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda muhalefet partilerini yapýlan hizmetleri görmezden gelmekle suçlayarak, "Siz çýkýp Çorum'a ne yapacaðýnýzý söyleyin veya genel baþkanlarýnýzýn varsa ekonomik planlarýný anlatýn." dedi. Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. * HABERÝ 2 DE Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. * HABERÝ 5 DE 204 de yine EMÝTT deyiz Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. EMITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI EKÝM yaþýnda ölen genç için neler yapýlmadý? G azetede iþim bitmiþ, eve yeni gelmiþtim. 4 yaþýndaki çocuðun metruk bir evde ölü bulunduðu haberi geldi. Ýlk aklýma gelen gençler arasýnda çýkan býçaklý bir kavgaydý. Detaylarý öðrendiðimde yüreðim burkuldu, içim acýdý. Önce bilgileri toparlayýp 'ten duyurduk. Çocuðun cesedinin bulunduðu alanda bali torbalarý, çakmak vs. uçucu maddeler dikkat çekmiþti. Yani uçucu madde baðýmlýlýðý iddiasý vardý. Þüpheli ölüm halen soruþturuluyor. Nacizane bu köþede sýk sýk gençler, hatta çocuklara kadar inen madde baðýmlýlýðýna dikkat çektim, bu konuda gerek emniyet gerekse diðer kuruluþlarýn yaptýklarý rehabilite çalýþmalarýný, projelerini önemsedim, uyarý vazi- femi yerine getirmeye çalýþtým. Çünkü herþeyden önce ben de bir babayým. Çocuðun yetiþmesinde, kötülüklerden korunmasýnda ailenin önemini, yaþayarak, sorunlarla karþýlaþtýkça tecrübe ediyoruz hepimiz. dele Topyekûn müca- Geçmiþte var olan bugün de sayýlarý artarak devam eden gençler ve çocuklar arasýndaki madde baðýmlýlýðýna karþý mücadelede mutlaka herkes görevini yaptýðýný düþünüyordur. Ancak herkes görevini yapýyorsa daha 4 yaþýndaki, körpecik bir ço- cuk neden ölüyor? Eksik olan, yapýlmayan bir þeyler olmalý. Daha önce de belirtmiþiz; Çorum'da metruk evlerin mutlaka yýkýlmasý gerekiyor. Çorum Belediyesi bu konuda daha hassas davranmalý. Terkedilmiþ evler, sote tabir edilen kör noktalar periyodik aralýklarla güvenlik kontrolüne tabi tutulmalý. Tedavi olmak isteyen, tedaviye ikna edilen madde baðýmlýsý gençlerimizin þehir dýþýna gitmek istemedikleri bilindiðinden, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde mutlaka bir merkezin açýlmasý ihtiyaç. Emniyet Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün kayýtlarýnda var olan bu çocuklarýmýzýn ailelerine maddi katký verildiði, tedavileri için çaba gösterildiði, onlara psikolojik desteklerin saðlandýðý belirtiliyor. Ancak, toplumun geleceðini yakýndan ilgilendiren, vicdanlarý yaralayan, yürekleri sýzlatan hadiselerin önüne geçmek için daha fazla þeyler yapmamýz gerekiyor mutlaka. 4 yaþýndaki gencin ölümü (yaþamý) memlekete yapýlacak polis okulundan, demiryolundan, havalimanýndan, belediyenin yapacaðý asfalttan, parktan, daha önemli! Deðil mi yoksa?! Lise öðrencisi daha 4 yaþýndaki genç metruk bir evde ölü bulundu. Üzücü haberi duyan, okuyan herkesin eminim yüreði sýzlamýþtýr... Lise öðrencisi ölü bulundu Ç orum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Vali cenazeye katýldý Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesinin cenazesine katýldý. V ali Sabri Baþköy, bir süredir tedavi gördüðü Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybeden Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesi Fatma Hacýmüftüoðlu için Trabzon Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katýldý. Cenaze merasimi- ne; Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, birçok ilin vali Baþköy, baþsaðlýðý dileklerini iletti. SON BAHAR KAMPANYASI ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, iþadamlarý, siyasiler, STK temsilcileri, daire amirleri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Merhumenin naaþý, Trabzon-Çaykara Ýlçesine baðlý Karaçam Beldesi Kültür Mahallesi Merkez Camii nde öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi. Fatma Hacýmüftüoðlu nun cenaze merasimine katýlan Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu, Bayburt Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu, diðer aile bireyleri ile yakýnlarýna taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgilere göre, olay, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak ta bulunan iki katlý metruk binada bir kiþinin gezindiðini gören vatandaþlar polisi aradý. Ýhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðýný fark etti. Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisi E.A. nýn hayatýný kaybettiðini tespit etti. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan çocuðun cesedi otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. E.A.'nýn cesedinin metruk binadan çýkarýlýþý sýrasýnda yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Fenalaþan liseli gencin yakýnlarýna saðlýk görevleri müdahale etti. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ýha) 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý orum'da 5'nci kattaki evin penceresinden düç þen yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Olay, önceki akþam Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. yaþýndaki çocuk, annesinin temizlik yaptýðý sýrada açýk olan pencereye yaklaþtý. 5'nci kattaki evin penceresinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybedince düþtü. Çocuðun düþtüðünü görenler hemen 2 acil servisi arayýp yardým istedi. Kýsa sürede gelen saðlýk görevlileri küçük çocuða ilk müdahaleyi yerinde yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Çocuðun vücudunda kýrýklar oluþtuðu ve durumunun aðýr olduðu belirlendi. (DHA) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. Masa+Dolap+Etejer+Sehpa= TL ALBAYRAK KASABI Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2629) ERDAL BÜRO AKSESUAR Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 3/A ÇORUM Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisinin hayatýný kaybettiðini tespit etti.

3 SALI EKÝM de yine EMÝTT deyiz E MITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. 30 Ocak - 2 Þubat 204 tarihleri arasýnda TÜYAP ta 8. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'te 'medeniyetin beþiði' ünvanýna sahip Çorum bir kez daha yerini almaya hazýrlanýyor. Seyahat acentalarýna yönelik tanýtým kokteylinin düzenleneceði Çorum standýnda, insanoðlunun kurduðu ilk medeniyetler arasýnda bulunan Hititlerin kültürel mirasýnýn yaný sýra þehrin tarihi zenginliklerle dolu müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. Çorum ekoturizmde de iddialý Yalnýzca Anadolu deðil dünya kültür mirasý listesinin de baþýnda gelen Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapmýþ caklarýný belirtiyor. Tek bir bölgede böyle bir geçmiþ yok Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. topraklar olan Çorum'u turizmde hak ettiði konuma taþýmak üzere yoðun çalýþmalar yürüttükleri ifade eden Çorum Valisi Sabri Baþköy, tanýtým çalýþmalarýnýn en önemli konusunun Hitit medeniyetini gözler önüne seren müzeler ve ören yerleri olacaðýný vurguluyor. Diðer yandan, son derece farklý coðrafi özellikleri bir arada bulunduran Çorum ilinin ekoturizm bakýmýndan büyük fýrsatlar barýndýrdýðýný da ifade eden Baþköy, bu konuda altyapý çalýþmalarýnýn bü- yük ölçüde tamamlandýðýný, bisiklet ve yürüyüþ yollarý ile inanç turizmine yönelik merkezlerin tanýtýmýný da 204 EMITT Fuarý'nda gerçekleþtireceklerini kaydediyor. Baþköy, EMITT Fuarý'na her yýl katýldýklarýný ve geniþ bir ziyaretçi kitlesi ile buluþtuklarýný, sektörün temsilcileriyle iþbirliði içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný da sözlerine ekliyor. Hedef Çorum'u turizm kenti yapmak Çorum'u sürdürü- lebilir turizmin yaþandýðý bir turizm kenti haline getirmek amacýyla fuar kapsamýnda etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti sürdüreceklerini belirten Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un 'medeniyetin beþiði' olarak dünyaya nam saldýðýný, bunun yaný sýra eþsiz doðal güzellikleri barýndýran bir kent olmasýna raðmen yeterince tanýnmadýðýnýn altýný çiziyor. Gül, 204 EMITT Fuarý'nda tarihin ve kültürün yaný sýra kentin doðal güzelliklerine de vurgu yapa- Yapýlan bilimsel araþtýrmalar neticesinde Çorum'un 'paleolitik' olarak adlandýrýlan yontma taþ çaðýndan dünyanýn ilk yerleþik medeniyeti olan neolitik dönemden baþlamak üzere son derece köklü bir tarihi olduðunu belirten Ekin Fuar Direktörü Hacer Aydýn, kentin mutlaka görülmesi gereken birçok ören yerine sahip olduðunu ifade ediyor. Aydýn, bir þehrin bu derece zengin bir tarihi geçmiþe sahip olmasýnýn dünya genelinde nadir görüldüðünü belirtiyor. Çorum ve çevresinin Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Daniþmend, Moðol Eretna ve Osmanlý uygarlýklarýnýn izlerini taþýdýðýný söyleyen Aydýn, bin yýl önce Anadolu'ya gelen Türklerin ilk kurduðu þehirlerden birinin Çorum olduðunun altýný çiziyor. Aydýn, þehrin coðrafi güzelliklerinin de eþsiz olduðunu kaydederek, 204 EMITT Fuarý ziyaretçilerine Çorum standýný mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin tanýtýmý yapýldý. Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal. Sessiz Dil projesi Ý l Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Sessiz Dil Projesi hakkýnda açýklama yaptý. Yücel, "OKA Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenmeye hak kazanan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve ÇorumÝþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin ortaðý olarak bulunduðu "Sessiz Dil ProjesiÝþaret Dili Eðitimi" programýnýn baþladýðýný bildirdi. Ýþaret dili eðitimi ile katýlýmcýlaýn farklý bir dünyaya gireceðini belirten Yücel, Eðitime katýlanlar sertifika almaya hazýrlanýyor. "Toplumda önemli yeri olan Ýþitme Engelli Bireylerin toplumsal fýrsatlara kolay eriþmeleri ve günlük yaþantýda karþýlaþacaklarý sorunlarý en aza indirmek için, kamu kurumu personelleri arasýndan seçilen katýlmalarla bu proje anlam kazanacakdýr. Katýlýmcýlar alýnan iþaret dili eðitimi ile iþitme engelli bireylere kendi kurumlarýnda tercümanlýk yapacak, hayatlarýný kolaylaþtýracak ve sosyal bir bütünleþme saðlanacaktýr. Ýþitme engelliler derneði üyeleri eþ ve yakýnlarýndan iþaret dili bilmeyen 0 kiþi de bu eðitimde yer alacak ve öðrenirken de kaynaþma saðlanacaktýr." dedi. Yücel'in verdiði bilgiye göre, 20'þer kiþilik 3 grup halinde ayrýlan katýlýmcýlar p 4 hafta boyunca haftada 5 gün ve günde 6 saat toplam 20'þer saat teorik ve uygulamalý olarak Türk Ýþaret Dili G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hibe desteði olan, 203- Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin faaliyetleri arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencilerine ve gençlere yönelik 'Gençlik Semineri ve Proje Sunumu' dün saat 5.00'de Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi amfisinde gerçekleþtirildi. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal ile Yardýmcýsý Mustafa Türk'ün yaptýðý sunumda öðrencilere anket formu daðýtýldý, çevreye yönelik görüþleri soruldu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi. Eðitimi alacak. v20 saati tamamlayan ve baþarýlý olan katýlýmcýlara eðitim sonunda sertifika verilecek. Yücel, "Eðitimcimiz Ömer Albayrak hakkýnda bilgi vermek istiyorum; Kendisi proje kapsamýnda 3 ay boyunca 3 gruba eðitim verecek ve bizlerle olacaktýr.kýrýkkale'den gelmektedir, Anne ve Babasýnýn iþitme engelli olmasý, iþaret dili tercümanlýðý sertifikasý ve katýlým belgeleri sahibi olmasý ile gerek teorik gerekse pratik anlamda baþarýlý bir eðitim geçireceðimize inanmaktayýz. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diler, verimli bir eðitim süreci geçirilmesini temenni ederim." dedi. (A.A.) Yaðýþ geliyor, hava YAZ VE KIÞ LASTÝKLERÝNDE KAMPANYA soðuyacak UYGUN FÝYAT VE KREDÝ KARTINA TAKSÝT ÝMKANI urt genelinde Y çarþamba Energizer MARKA AKÜLERDE gününden itibaren PEÞÝN FÝYATINA KREDÝ KARTINA KIÞ GELMEDEN ARACINIZI KIÞA HAZIRLAYIN TAKSÝT ÝMKANI LASTÝK OTELÝMÝZ HÝZMETÝNÝZDEDÝR AKÜLERÝ BÖLGE TOPTAN BAYÝÝ ERDEM OTOMOTÝV (Ç.HAK:276) SANAYÝ VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ÇEPNÝ MAHALLESÝ AÞAÐI SANAYÝ SÝTESÝ 3. SOKAK NO:2 ÇORUM sýcaklýklarda düþüþ bekleniyor. Yaðýþlý ve serin hava hakim olacak. Çorum da sýcaklýk 22 dereceye kadar düþecek. Çarþamba gününden itibaren ise sýcaklýklarda büyük düþüþ yaþanacak. Soðuk hava kendini asýl cuma günü hissettirecek. Kar geliyor Öte yandan cuma günü, Ýç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doðu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yaðýþý bekleniyor. (Ç.HAK:2676) ÞOK KAMPANYA Mustafa Demirer Seminere itit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencileri katýldý. Öðrenciler kendilerine daðýtýlan formu doldurdu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi.

4 4 SALI EKÝM 203 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini belirtti. Rektör Alkan, 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin davetine katýldý. Rektör Alkan, Kýrgýzistan da bir dizi temaslarda bulundu. Rektör Alkan, 'International Symposium Kyrgyzstan-Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðinde konuþtu. Mustafa Demirer itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Türkiye'den sadece Hitit Üniversitesi'nin davet edildiði etkinlikte, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vlademir Ývanoviç, Hitit Üniversitesini çok önemsediklerini ve kýsa bir süre önce yapýlan iþbirliði anlaþmasýnýn somut geliþmelerini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn etkinliðe katýlýmlarýndan çok büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, iþbirliðinden ortaya çýkan hýzlý geliþmelerin mutluluk verici olduðunu belirterek, Prof.Dr. Vlademir Ývanoviç'i Çorum'a davet etti. Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ yýldönümü etkinlikleri Rusya Federasyonu'nun ilk Cumhurbaþkaný Boris Yeltsin'in eþi Nina Yeltsin, Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Basýn Sözcüsü, Baþbakan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Bakaný, Rusya Eðitim ve Kültür Bakaný Yardýmcýsý, Rusya'nýn Kýrgýzistan Büyükelçisi, Kýrgýzistan ve çok sayýda ülkeden gelen üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katýlýmýyla baþladý. Etkinlik açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. Ziyarette, Hitit Üniversitesi nde hayata geçirilen çalýþmalar hakkýnda Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, geçtiðimiz seneden bu yana öðrencilere saðadýðý burslardan dolayý teþekkür etti. Yeni kurulan üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler katettiðini ve sadece bölgede deðil, ülkemizde de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþtu. Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþan Rektör Alkan, medeniyetin beþiðinde yeþererek dünyaya bilimin ýþýðýný tutan Hitit'ten alacaklarý bilgi ve becerilerle eðitimlerini en iyi þekilde tamamlayacaklarýný ve Çorum'da hiç yabancýlýk çekmeyeceklerini ifade etti. Alkan, Kýrgýzistan'ýn Issýk-Göl bölgesinde Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20.yýlý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen 'International Symposium Kyrgyzstan- Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðine konuþmacý olarak katýldý. Alkan, ortak kültür, ortak dil, ortak tarihe sahip olduðumuz Kýrgýzistan'da, ata yurdumuzda bulunmaktan duyduðu heyecaný dile getirerek, ekonomik, kültürel ve eðitim konularý baþta olmak üzere, pek çok konuda büyük bir iþbirliði potansiyeline sahip iki ülke arasýnda özellikle eðitim alanýnda önemli iþbirlikleri yapmak istediklerini bildirdi. Rektör Alkan, etkinliðe katýlan tüm rektörlere baþta Mevlana programý olmak üzere, ikili iþbirliði anlaþmalarý çerçevesinde öðretim üyesi ve öðrenci deðiþimleri ve her türlü ortak çalýþma çaðrýsýnda bulunarak, eðitimin uluslararasýlaþmasýna gönülden inanan üniversitenin sahip olduðu muazzam bilgi birikimi ve tecrübesi ile önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebileceðini kaydetti. Alkan, Kýrgýzistan temaslarý kapsamýnda Biþkek Büyükelçiliðine de nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Nejat Akçal'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek son dönemde meydana gelen geliþmelerden bahsetti. Ulusalararasýlaþma kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn köklü altý üniversitesiyle de anlaþma imzaladýklarýný ve kýsa süre içersinde bu anlaþmalar kapsamýnda pek çok öðrencinin üniversitemize eðitim almaya geldiðini ve geleceklerini ifade etti. Türk üniversitelerinin bu coðrafyada yapacaðý çok çalýþma olduðunun altýný çizen Büyükelçi Nejat Akçal, yoðun gayretlerinden dolayý Rektör Alkan baþta olmak üzere tüm üniversite personelini tebrik etti. Akçal, Hitit Üniversitesi'nin yedi yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen özellikle son dönemde önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný gözlemlediðini belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Alkan, Türkiye Türkçesi Öðretim Merkezi'ne (TÖMER) de ziyarette bulundu. Karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Rektör Alkan Kýrgýzistan'daki öðrencilerin Türkçe öðrenimleriyle ilgili bilgiler aldý. TÖMER Müdürü Ebubekir Aydýn ise, Hitit Üniversitesi'nin yapýlan anlaþmalar çerçevesinde öðrenci deðiþimini zaman geçmeden hayata geçirdiðini ve bundan hareketle Türkçe öðrenen ve öðrenmek isteyenlerin Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgi sahibi olduklarýný belirterek, ayný zamanda yurtdýþýnda eðitim almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinin Türk üniversiteleri olduðunu ve bu üniversiteler içerisinde Hitit Üniversitesi'nin imajýnýn çok iyi olduðunu belirtti. Hitit Üniversitesi'nin gerek teknolojik altyapýsý ile gerekse de bilimsel açýlýmlarýyla dikkat çektiðini belirten Aydýn, Prof. Dr. Alkan'a yapmýþ olduðu giriþimlerden teþekkür etti. 40 öðrenciye daha burs verecek nadolu Üniversitesi Açýköðretim AFakültesi'nde ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýköðretim Fakültesi'nde (AÖF) ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydýn, günümüzün hýzla deðiþen ve geliþen dünyasýnda kendini yetiþtirmiþ bireylere ihtiyaç olduðunu ve artýk bir hayat içinde birden fazla mesleði edinerek bireylerin farklýlýk oluþturmasý gerektiðini söyledi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi'nin ikinci üniversite olanaðý ile insanlara yeni kariyerler ve fýrsatlar sunduðunu aktaran Aydýn, Baþarýlý olmak için daha fazla öðrenme ve daha Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. fazla diploma bir gerekliliktir. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite olanaðý ile bireylere yeni meslekler ve kariyer fýrsatlarý sunuyor. Hiçbir önkoþul olmadan herhangi bir önlisans veya lisans programýndan mezun olmuþ ya da okumakta olan bireylerin kayýt olabileceði Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Sistemi'nde yer alan önlisans ve lisans programlarý bireyin eðitim hayatýna Kayýtlar nasýl olacak? Yrd. Doç. Dr. Aydýn, ikinci üniversiteye nasýl kayýt olunacaðý konusunda da bilgi vererek, Ýkinci Üniversiteye kayýtlar 30 Eylül - 25 Ekim 203 tarihleri arasýnda gerçekleþecektir. Kayýt olmak isteyenler internet adresine yer alan ikinci üniversite linkini týklayarak kayýt formunu dolduracaklar. Daha sonra da kendi illerindeki Anadolu Üniversitesi Açýköðretim bürolarýna giderek gerekli belgeleri teslim edip kayýtlarýný tamamlayýp kitaplarýný bürolardan teslim alarak ikinci bir üniversite eðitimine adým atmýþ oluyorlar ifadelerini kullandý. Hangi bölümler tercih edilecek? Açýköðretim Fakültesi ikinci üniversiteye kayýt olacak öðrenciler için Önlisans' bölümleri; Adalet, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Çaðrý Merkezi Hizmetleri, Dýþ Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý, Emlak Ve Emlak Yönetimi, Ev Ýdaresi, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk, Halkla Ýliþkiler ve baþlandýðýný belirten Alkan, Ömer Derindere ye Çorum ve üniversiteye verdiði katkýlardan dolayý teþekkür etti. Hitit Üniversitesi nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere, bu yýl itibariyle Hitit Üniversitesinin 40 öðrencisine burs vereceklerini ve üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret etmemiz gerektiðini ifade ederek, þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. AÖF de ikinci üniversite fýrsatý Tanýtým, Ýlahiyat, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Ýþletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Saðlýk, Lojistik, Marka Ýletiþimi, Medya ve Ýletiþim, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tarým, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yerel Yönetimler', Lisans' bölümleri ise; Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýþletme Fakültesi, Ýþletme, Konaklama Ýþletmeciliði, Ýktisat Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ýktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararasý Ýliþkiler olarak belirlendi.(ýha)

5 SALI EKÝM 203 Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr Mustafa Demirer Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve beraberindekilerle çalýþma alanýna giden Baðcý, Baþkan Numan Sezer ve Yardýmcýsý Melih Alpsar ile yüklenici firma yetkililerinden çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiler aldý. Tosya yolu þehir içi geçiþinde sýcak asfalt çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken yýkýlan köprülerin yerine karayollarýnýn standartlarýna göre üç adet yeni köprü yapýmý için geceli gündüzlü çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalar Þeyhyavsi civarýndan Pazarbaþýna kadar olan bölgede yoðunlaþtýrýldý. Yýkýlan köprülerin yerine yenisinin yapýlmasý ve þehir içi geçiþi sýcak asfalt çalýþmasýnýn önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor. Ýncelemelerden sonra þehir turu yapan Baðcý, esnafla da sohbet ederek kýsa zamanda sýkýntýlarýn aþýlacaðýna, Ýskilip'in kaliteli yol ve köprülere kavuþacaðýna belirterek, Ýskilip Belediyesi'nin bu konuda tüm imkânlarýný seferber ettiðini hatýrlattý. Belediye Baþkaný Numan Sezer de, Ýskilip'te bir yandan yol çalýþmasý yapýlýrken diðer yandan kanalizasyon alt yapý þebekesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek, bu konularda kamuoyunun anlayýþ ve desteðine teþekkür ettiðini kaydetti. 5 AK Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. O Etkinlikler Altýnkoz Restoran önünde gerçekleþtirildi. Ç Yamaç paraþütü gösterisi yapýldý. 'Oðuzlar neden bir Alaçatý olmasýn' Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk Oðuzlar'ýn bir Alaçatý olmamasý için ortada hiçbir neden olmadýðýný söyledi. Uyanýk, " Geçen yýl düzenlediðimiz festivalde ikinci bir Alacatý'nýn temelini atýyoruz demiþtik. Buradaki izleyici profiline baktýðýmýzda ne Alaçatý ne de uluslararasý bir etkinlikte bu atmosferi yakalamak mümkün deðil. Bizim festivallerimizi saðlayan yüce rabbimizin bizlere verdiði güzellikler ile Oðuzlar 77 cevizini anmamak olmaz. Oðuzlar 77 cevizi marka olma yolunda önemli yol kat etti." Dedi. Su sporlarý gösterileri beðeni topladý. 'Oðuzlar ekonomisi geliþecek' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Oðuzlar'ýn doðal güzelliklerinin bölgenin ekonomisine katký saðladýðýný söyledi. Baðcý, þöyle Obruk Barajý nda düzenlenen festival etkinliði heyecanla takip edildi. dedi; "Belediye baþkanýmýzý kutluyorum. Ýlçemize, bölgemize ve Çorum'a su sporlarý etkin- KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri kendi yerimizde yapýlacaktýr ÞAHÝN KASABI (Ç.HAK:275) AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýlçe turuna Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya katýldý. 450 yýllýk köprü bulundu Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 62/D Meydan Camii arkasý liklerini kazandýrmýþtýr. Büyük katkýsýnýn olduðuna inanýyorum. 4 yýl önce ceviz festivali olarak baþlayan etkinlikler bu yýl geliþerek, güzelleþerek bu günlere gelmiþtir. Ýlçemizin ekonomisine katký saðlayan Ali Uyanýk baþkanýmýz, Oðuzlar'a olduðu gibi Çorum'a da damgasýný vurdu. Bu yarýþmalarý izlemek hepimize keyif verdi. Yarýþmalara katýlan tüm sporculara teþekkür ediyorum. Baþkanýmýz Çorum'un ve bölgenin en güzel mesire yerlerinden birisini yapmýþtýr. Burada bir konaklama tesisi yapmayý planlýyoruz. Hitit Üniversitesi yakýnda merkez kuracaktýr. Suyun hayat kaynaðý olduðu gibi tüm nimetlerinden Oðuzlar ve bölge faydalanacaktýr." 'Oðuzlar gibi bir ilçe nadir bulunur' Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ise, Oðuzlar'ýn hem ceviz üretimi hem de doðal güzellikleriyle Türkiye'de nadir bulunan bir ilçe olduðunu söyledi. Topoðlu, " Biz burayý ceviz markasý olarak biliyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin ve ilimizin önde ceviz üretim merkezi haline gelmiþtir. Böyle bir ilçe ülkemizde nadirdir. Sayýn baþkanýmýzýn da çalýþmalarýyla burada su sporlarý gösterilerinin de yapýlacaðýný gördük. Burada yapýlan baþarýdýr. Buraya tesisler yapýldýðýnda burasý Alaçatý'yý niye geçmesin.. Doða sporlarýný büyük beðeni ile izledik. Oðuzlar'ýn cevizin yaný sýra doða ve su sporlarýnda hedeflerini büyüteceðini inanýyor ve bekliyoruz. diye konuþtu. orum un Ýskilip ilçesinde yol çalýþmalarý kapsamýnda Þeyh Yavsi köprüsünün yýkýlmasý ile ortaya Ýslam alimlerinden Ebusuud Efendi tarafýndan yaptýrýldýðý belirtilen 450 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. Eðitimci ve Araþtýrmacý yazar Nurettin Tanay, Þeyh Yavsi Cami yanýndaki beton köprünün yýkýmý sonucunda Ebusuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðu görüldüðünü söyledi. ÝHA muhabirine açýklama yapan Nurettin Tanay, Ýslam alimi Ebusuud un Hicri 973 tarihli Arapça vakfiyesinde, vakfýn doðduðu yer olan Ýskilip kasabasý mahallatýndan meydan mahallesinde merhum babasýnýn kabrine muttasýl (bitiþik) olarak yer alan mescid/cami, mektebi latif ve mezkur (adý geçen) cami yakýnýnda nehir üzerine herkesin geçmesi için bina eylediði ve Baðözü köyünde bina eylediði ahþap mescid ve mektep ile ikisi Baðözün de birisi dirili köyünde üç çeþme suyoluna gelir getirmek üzere bir çok malýný vakf ettiði yazýlý olduðunu belirtti. Buradaki nehir ifadesinden o yýllarda þimdiki meydan çayýndan bol su aktýðýnýn anlaþýldýðýný dile getiren Tunay, Meydan mahallesi de yeni kurulduðu için þehir merkezi ile ulaþýmý nehir nedeniyle güç oluyor. Ýþte bunu düþünen Ebussuud Efendi buraya bir köprü yaptýrýyor. Muhtemelen bu nehir üzerinde tek gözlü ve kemerli mimarisi de Selçuklu ve Osmanlý geleneðine uygun bir köprü inþa ediliyor. Çünkü mimarisi ters T planlý çok güzel olan Þeyh Yavsi Camisi nin karþýsýna sýradan bir köprü yaptýrýlamazdý. Nehir üzerindeki taþ köprü ne zaman yýkýldý- yýktýrýldý bilemiyoruz diye konuþtu. Bugün Þeyh Yavsi Cami yanýnda ki beton köprünün yýkýmý sonucunda merhum Ebussuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce Nurettin Tanay yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðunun görüldüðünü belirten Tunay, Kesilmiþ iri blok taþ- lardan oluþan ve horasan harcý ile (yumurta aký, kireç, kum karýþýmý) örülen bu ayaðýn bir taþý üzerindeki deliklerde düþündürücü. Muhtemelen buraya demir çubuklar salýnýp eritilmiþ kurþun dökülerek donduruluyor ve köþe taþlarý birbirine baðlanýyordu diye konuþtu.(ýha) 50 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. ANMA Sevgili eþim, sen aramýzdan ayrýlalý yýl oldu. Seni hiç unutmadýk. Hep bizimlesin. Mekanýn Cennet, Topraðýn bol olsun. Kalkan Ailesi adýna (Ç.HAK:2756) ðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. Ýlçeye 3 km uzaklýkta bulunan Obruk Barajý'na nazýr Altýnkoz Restoran önünde hafta sonu düzenlenen su sporlarý gösterileri beðeni topladý. Gösterilere Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, bazý daire müdürleri ile vatandaþlar katýldý. Parasailing gösterisi ile baþlayan etkinliklerde aþýrý rüzgâr nedeniyle yamaç paraþütçüsü daða zorunlu iniþ yaptý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, sporcularýn doyumsuz bir gösteri hazýrladýklarýný belirterek, etkinliðin kazasýz belasýz tamamlanmasý temennisinde bulundu. Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin ise, festival organizasyonunu birlikte yaþamanýn mutluluðunu tattýklarýný söyledi. Eþin Hasan Kalkan

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı