Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan"

Transkript

1 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle EKÝM 203 SALI Günlük Siyasi Gazete Adil Bayat, Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini iletti. Çorumlu nun talebi sýnýrlarý aþtý * HABERÝ 4 DE Amerika da Gül den hýzlý tren ve havaalaný istediler Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, Birleþmiþ Milletler (BM) toplantýsý için ABD ye giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül le görüþtü. Görüþme sýrasýnda Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini ileten Adil Bayat, Çorum a uygulanan ambargo artýk kýrýlmalý dedi. * HABERÝ 0 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Araç teslim törenine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Millet hizmete sahip çýktý' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne alýnan araçlarýn teslim törenine katýldý. Temizlik Ýþleri müdürlüðü çalýþanlarý ile birlikte yemek yiyen Külcü, "Milletimiz kadir þinastýr, yapýlan iyiliklere ve hizmete her zaman sahip çýkmýþtýr. Milletimiz her vesileyle hizmetlerimizi takdirini ifade ediyor." dedi. AK Parti Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Muhalefete çattý! * HABERÝ 7 DE Ýþte demokratikleþme paketi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, merakla beklenen Demokratikleþme Paketi'ni açýkladý Pakette seçim sistemi, kýlýk kýyafet ve farklý dillerde eðitimin önünü açan önemli düzenlemeler var.. Recep Tayyip Erdoðan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþmalarýný deðerlendirdi. Lise öðrencisi ölü bulundu Çorum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Ýþadamý Mustafa Yaðlý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün açýklanan Demokratikleþme Mustafa Yaðlý Paketi'ni olumlu bulduklarýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Demokratikleþme paketine destek Özgür Der Çorum Þubesi, Baþbakan Erdoðan tarafýndan bugün açýklanan demokratikleþme paketine destek verdi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 7 DE AK Parti aday adaylarýnýn müracaat tarihini açýkladý; Müracaatlar Ekim Kasým arasý AK Parti Ýl Danýþma Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylýk müracaatlarýnýn Ekim'de baþlayýp, Kasým'da sona ereceðini açýkladý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý * HABERÝ 6 DA Demokrasi Paketi olumlu' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda muhalefet partilerini yapýlan hizmetleri görmezden gelmekle suçlayarak, "Siz çýkýp Çorum'a ne yapacaðýnýzý söyleyin veya genel baþkanlarýnýzýn varsa ekonomik planlarýný anlatýn." dedi. Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. * HABERÝ 2 DE Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. * HABERÝ 5 DE 204 de yine EMÝTT deyiz Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. EMITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI EKÝM yaþýnda ölen genç için neler yapýlmadý? G azetede iþim bitmiþ, eve yeni gelmiþtim. 4 yaþýndaki çocuðun metruk bir evde ölü bulunduðu haberi geldi. Ýlk aklýma gelen gençler arasýnda çýkan býçaklý bir kavgaydý. Detaylarý öðrendiðimde yüreðim burkuldu, içim acýdý. Önce bilgileri toparlayýp 'ten duyurduk. Çocuðun cesedinin bulunduðu alanda bali torbalarý, çakmak vs. uçucu maddeler dikkat çekmiþti. Yani uçucu madde baðýmlýlýðý iddiasý vardý. Þüpheli ölüm halen soruþturuluyor. Nacizane bu köþede sýk sýk gençler, hatta çocuklara kadar inen madde baðýmlýlýðýna dikkat çektim, bu konuda gerek emniyet gerekse diðer kuruluþlarýn yaptýklarý rehabilite çalýþmalarýný, projelerini önemsedim, uyarý vazi- femi yerine getirmeye çalýþtým. Çünkü herþeyden önce ben de bir babayým. Çocuðun yetiþmesinde, kötülüklerden korunmasýnda ailenin önemini, yaþayarak, sorunlarla karþýlaþtýkça tecrübe ediyoruz hepimiz. dele Topyekûn müca- Geçmiþte var olan bugün de sayýlarý artarak devam eden gençler ve çocuklar arasýndaki madde baðýmlýlýðýna karþý mücadelede mutlaka herkes görevini yaptýðýný düþünüyordur. Ancak herkes görevini yapýyorsa daha 4 yaþýndaki, körpecik bir ço- cuk neden ölüyor? Eksik olan, yapýlmayan bir þeyler olmalý. Daha önce de belirtmiþiz; Çorum'da metruk evlerin mutlaka yýkýlmasý gerekiyor. Çorum Belediyesi bu konuda daha hassas davranmalý. Terkedilmiþ evler, sote tabir edilen kör noktalar periyodik aralýklarla güvenlik kontrolüne tabi tutulmalý. Tedavi olmak isteyen, tedaviye ikna edilen madde baðýmlýsý gençlerimizin þehir dýþýna gitmek istemedikleri bilindiðinden, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde mutlaka bir merkezin açýlmasý ihtiyaç. Emniyet Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün kayýtlarýnda var olan bu çocuklarýmýzýn ailelerine maddi katký verildiði, tedavileri için çaba gösterildiði, onlara psikolojik desteklerin saðlandýðý belirtiliyor. Ancak, toplumun geleceðini yakýndan ilgilendiren, vicdanlarý yaralayan, yürekleri sýzlatan hadiselerin önüne geçmek için daha fazla þeyler yapmamýz gerekiyor mutlaka. 4 yaþýndaki gencin ölümü (yaþamý) memlekete yapýlacak polis okulundan, demiryolundan, havalimanýndan, belediyenin yapacaðý asfalttan, parktan, daha önemli! Deðil mi yoksa?! Lise öðrencisi daha 4 yaþýndaki genç metruk bir evde ölü bulundu. Üzücü haberi duyan, okuyan herkesin eminim yüreði sýzlamýþtýr... Lise öðrencisi ölü bulundu Ç orum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Vali cenazeye katýldý Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesinin cenazesine katýldý. V ali Sabri Baþköy, bir süredir tedavi gördüðü Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybeden Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesi Fatma Hacýmüftüoðlu için Trabzon Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katýldý. Cenaze merasimi- ne; Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, birçok ilin vali Baþköy, baþsaðlýðý dileklerini iletti. SON BAHAR KAMPANYASI ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, iþadamlarý, siyasiler, STK temsilcileri, daire amirleri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Merhumenin naaþý, Trabzon-Çaykara Ýlçesine baðlý Karaçam Beldesi Kültür Mahallesi Merkez Camii nde öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi. Fatma Hacýmüftüoðlu nun cenaze merasimine katýlan Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu, Bayburt Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu, diðer aile bireyleri ile yakýnlarýna taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgilere göre, olay, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak ta bulunan iki katlý metruk binada bir kiþinin gezindiðini gören vatandaþlar polisi aradý. Ýhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðýný fark etti. Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisi E.A. nýn hayatýný kaybettiðini tespit etti. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan çocuðun cesedi otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. E.A.'nýn cesedinin metruk binadan çýkarýlýþý sýrasýnda yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Fenalaþan liseli gencin yakýnlarýna saðlýk görevleri müdahale etti. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ýha) 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý orum'da 5'nci kattaki evin penceresinden düç þen yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Olay, önceki akþam Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. yaþýndaki çocuk, annesinin temizlik yaptýðý sýrada açýk olan pencereye yaklaþtý. 5'nci kattaki evin penceresinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybedince düþtü. Çocuðun düþtüðünü görenler hemen 2 acil servisi arayýp yardým istedi. Kýsa sürede gelen saðlýk görevlileri küçük çocuða ilk müdahaleyi yerinde yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Çocuðun vücudunda kýrýklar oluþtuðu ve durumunun aðýr olduðu belirlendi. (DHA) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. Masa+Dolap+Etejer+Sehpa= TL ALBAYRAK KASABI Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2629) ERDAL BÜRO AKSESUAR Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 3/A ÇORUM Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisinin hayatýný kaybettiðini tespit etti.

3 SALI EKÝM de yine EMÝTT deyiz E MITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. 30 Ocak - 2 Þubat 204 tarihleri arasýnda TÜYAP ta 8. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'te 'medeniyetin beþiði' ünvanýna sahip Çorum bir kez daha yerini almaya hazýrlanýyor. Seyahat acentalarýna yönelik tanýtým kokteylinin düzenleneceði Çorum standýnda, insanoðlunun kurduðu ilk medeniyetler arasýnda bulunan Hititlerin kültürel mirasýnýn yaný sýra þehrin tarihi zenginliklerle dolu müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. Çorum ekoturizmde de iddialý Yalnýzca Anadolu deðil dünya kültür mirasý listesinin de baþýnda gelen Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapmýþ caklarýný belirtiyor. Tek bir bölgede böyle bir geçmiþ yok Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. topraklar olan Çorum'u turizmde hak ettiði konuma taþýmak üzere yoðun çalýþmalar yürüttükleri ifade eden Çorum Valisi Sabri Baþköy, tanýtým çalýþmalarýnýn en önemli konusunun Hitit medeniyetini gözler önüne seren müzeler ve ören yerleri olacaðýný vurguluyor. Diðer yandan, son derece farklý coðrafi özellikleri bir arada bulunduran Çorum ilinin ekoturizm bakýmýndan büyük fýrsatlar barýndýrdýðýný da ifade eden Baþköy, bu konuda altyapý çalýþmalarýnýn bü- yük ölçüde tamamlandýðýný, bisiklet ve yürüyüþ yollarý ile inanç turizmine yönelik merkezlerin tanýtýmýný da 204 EMITT Fuarý'nda gerçekleþtireceklerini kaydediyor. Baþköy, EMITT Fuarý'na her yýl katýldýklarýný ve geniþ bir ziyaretçi kitlesi ile buluþtuklarýný, sektörün temsilcileriyle iþbirliði içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný da sözlerine ekliyor. Hedef Çorum'u turizm kenti yapmak Çorum'u sürdürü- lebilir turizmin yaþandýðý bir turizm kenti haline getirmek amacýyla fuar kapsamýnda etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti sürdüreceklerini belirten Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un 'medeniyetin beþiði' olarak dünyaya nam saldýðýný, bunun yaný sýra eþsiz doðal güzellikleri barýndýran bir kent olmasýna raðmen yeterince tanýnmadýðýnýn altýný çiziyor. Gül, 204 EMITT Fuarý'nda tarihin ve kültürün yaný sýra kentin doðal güzelliklerine de vurgu yapa- Yapýlan bilimsel araþtýrmalar neticesinde Çorum'un 'paleolitik' olarak adlandýrýlan yontma taþ çaðýndan dünyanýn ilk yerleþik medeniyeti olan neolitik dönemden baþlamak üzere son derece köklü bir tarihi olduðunu belirten Ekin Fuar Direktörü Hacer Aydýn, kentin mutlaka görülmesi gereken birçok ören yerine sahip olduðunu ifade ediyor. Aydýn, bir þehrin bu derece zengin bir tarihi geçmiþe sahip olmasýnýn dünya genelinde nadir görüldüðünü belirtiyor. Çorum ve çevresinin Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Daniþmend, Moðol Eretna ve Osmanlý uygarlýklarýnýn izlerini taþýdýðýný söyleyen Aydýn, bin yýl önce Anadolu'ya gelen Türklerin ilk kurduðu þehirlerden birinin Çorum olduðunun altýný çiziyor. Aydýn, þehrin coðrafi güzelliklerinin de eþsiz olduðunu kaydederek, 204 EMITT Fuarý ziyaretçilerine Çorum standýný mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin tanýtýmý yapýldý. Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal. Sessiz Dil projesi Ý l Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Sessiz Dil Projesi hakkýnda açýklama yaptý. Yücel, "OKA Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenmeye hak kazanan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve ÇorumÝþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin ortaðý olarak bulunduðu "Sessiz Dil ProjesiÝþaret Dili Eðitimi" programýnýn baþladýðýný bildirdi. Ýþaret dili eðitimi ile katýlýmcýlaýn farklý bir dünyaya gireceðini belirten Yücel, Eðitime katýlanlar sertifika almaya hazýrlanýyor. "Toplumda önemli yeri olan Ýþitme Engelli Bireylerin toplumsal fýrsatlara kolay eriþmeleri ve günlük yaþantýda karþýlaþacaklarý sorunlarý en aza indirmek için, kamu kurumu personelleri arasýndan seçilen katýlmalarla bu proje anlam kazanacakdýr. Katýlýmcýlar alýnan iþaret dili eðitimi ile iþitme engelli bireylere kendi kurumlarýnda tercümanlýk yapacak, hayatlarýný kolaylaþtýracak ve sosyal bir bütünleþme saðlanacaktýr. Ýþitme engelliler derneði üyeleri eþ ve yakýnlarýndan iþaret dili bilmeyen 0 kiþi de bu eðitimde yer alacak ve öðrenirken de kaynaþma saðlanacaktýr." dedi. Yücel'in verdiði bilgiye göre, 20'þer kiþilik 3 grup halinde ayrýlan katýlýmcýlar p 4 hafta boyunca haftada 5 gün ve günde 6 saat toplam 20'þer saat teorik ve uygulamalý olarak Türk Ýþaret Dili G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hibe desteði olan, 203- Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin faaliyetleri arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencilerine ve gençlere yönelik 'Gençlik Semineri ve Proje Sunumu' dün saat 5.00'de Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi amfisinde gerçekleþtirildi. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal ile Yardýmcýsý Mustafa Türk'ün yaptýðý sunumda öðrencilere anket formu daðýtýldý, çevreye yönelik görüþleri soruldu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi. Eðitimi alacak. v20 saati tamamlayan ve baþarýlý olan katýlýmcýlara eðitim sonunda sertifika verilecek. Yücel, "Eðitimcimiz Ömer Albayrak hakkýnda bilgi vermek istiyorum; Kendisi proje kapsamýnda 3 ay boyunca 3 gruba eðitim verecek ve bizlerle olacaktýr.kýrýkkale'den gelmektedir, Anne ve Babasýnýn iþitme engelli olmasý, iþaret dili tercümanlýðý sertifikasý ve katýlým belgeleri sahibi olmasý ile gerek teorik gerekse pratik anlamda baþarýlý bir eðitim geçireceðimize inanmaktayýz. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diler, verimli bir eðitim süreci geçirilmesini temenni ederim." dedi. (A.A.) Yaðýþ geliyor, hava YAZ VE KIÞ LASTÝKLERÝNDE KAMPANYA soðuyacak UYGUN FÝYAT VE KREDÝ KARTINA TAKSÝT ÝMKANI urt genelinde Y çarþamba Energizer MARKA AKÜLERDE gününden itibaren PEÞÝN FÝYATINA KREDÝ KARTINA KIÞ GELMEDEN ARACINIZI KIÞA HAZIRLAYIN TAKSÝT ÝMKANI LASTÝK OTELÝMÝZ HÝZMETÝNÝZDEDÝR AKÜLERÝ BÖLGE TOPTAN BAYÝÝ ERDEM OTOMOTÝV (Ç.HAK:276) SANAYÝ VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ÇEPNÝ MAHALLESÝ AÞAÐI SANAYÝ SÝTESÝ 3. SOKAK NO:2 ÇORUM sýcaklýklarda düþüþ bekleniyor. Yaðýþlý ve serin hava hakim olacak. Çorum da sýcaklýk 22 dereceye kadar düþecek. Çarþamba gününden itibaren ise sýcaklýklarda büyük düþüþ yaþanacak. Soðuk hava kendini asýl cuma günü hissettirecek. Kar geliyor Öte yandan cuma günü, Ýç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doðu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yaðýþý bekleniyor. (Ç.HAK:2676) ÞOK KAMPANYA Mustafa Demirer Seminere itit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencileri katýldý. Öðrenciler kendilerine daðýtýlan formu doldurdu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi.

4 4 SALI EKÝM 203 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini belirtti. Rektör Alkan, 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin davetine katýldý. Rektör Alkan, Kýrgýzistan da bir dizi temaslarda bulundu. Rektör Alkan, 'International Symposium Kyrgyzstan-Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðinde konuþtu. Mustafa Demirer itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Türkiye'den sadece Hitit Üniversitesi'nin davet edildiði etkinlikte, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vlademir Ývanoviç, Hitit Üniversitesini çok önemsediklerini ve kýsa bir süre önce yapýlan iþbirliði anlaþmasýnýn somut geliþmelerini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn etkinliðe katýlýmlarýndan çok büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, iþbirliðinden ortaya çýkan hýzlý geliþmelerin mutluluk verici olduðunu belirterek, Prof.Dr. Vlademir Ývanoviç'i Çorum'a davet etti. Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ yýldönümü etkinlikleri Rusya Federasyonu'nun ilk Cumhurbaþkaný Boris Yeltsin'in eþi Nina Yeltsin, Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Basýn Sözcüsü, Baþbakan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Bakaný, Rusya Eðitim ve Kültür Bakaný Yardýmcýsý, Rusya'nýn Kýrgýzistan Büyükelçisi, Kýrgýzistan ve çok sayýda ülkeden gelen üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katýlýmýyla baþladý. Etkinlik açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. Ziyarette, Hitit Üniversitesi nde hayata geçirilen çalýþmalar hakkýnda Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, geçtiðimiz seneden bu yana öðrencilere saðadýðý burslardan dolayý teþekkür etti. Yeni kurulan üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler katettiðini ve sadece bölgede deðil, ülkemizde de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþtu. Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþan Rektör Alkan, medeniyetin beþiðinde yeþererek dünyaya bilimin ýþýðýný tutan Hitit'ten alacaklarý bilgi ve becerilerle eðitimlerini en iyi þekilde tamamlayacaklarýný ve Çorum'da hiç yabancýlýk çekmeyeceklerini ifade etti. Alkan, Kýrgýzistan'ýn Issýk-Göl bölgesinde Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20.yýlý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen 'International Symposium Kyrgyzstan- Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðine konuþmacý olarak katýldý. Alkan, ortak kültür, ortak dil, ortak tarihe sahip olduðumuz Kýrgýzistan'da, ata yurdumuzda bulunmaktan duyduðu heyecaný dile getirerek, ekonomik, kültürel ve eðitim konularý baþta olmak üzere, pek çok konuda büyük bir iþbirliði potansiyeline sahip iki ülke arasýnda özellikle eðitim alanýnda önemli iþbirlikleri yapmak istediklerini bildirdi. Rektör Alkan, etkinliðe katýlan tüm rektörlere baþta Mevlana programý olmak üzere, ikili iþbirliði anlaþmalarý çerçevesinde öðretim üyesi ve öðrenci deðiþimleri ve her türlü ortak çalýþma çaðrýsýnda bulunarak, eðitimin uluslararasýlaþmasýna gönülden inanan üniversitenin sahip olduðu muazzam bilgi birikimi ve tecrübesi ile önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebileceðini kaydetti. Alkan, Kýrgýzistan temaslarý kapsamýnda Biþkek Büyükelçiliðine de nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Nejat Akçal'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek son dönemde meydana gelen geliþmelerden bahsetti. Ulusalararasýlaþma kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn köklü altý üniversitesiyle de anlaþma imzaladýklarýný ve kýsa süre içersinde bu anlaþmalar kapsamýnda pek çok öðrencinin üniversitemize eðitim almaya geldiðini ve geleceklerini ifade etti. Türk üniversitelerinin bu coðrafyada yapacaðý çok çalýþma olduðunun altýný çizen Büyükelçi Nejat Akçal, yoðun gayretlerinden dolayý Rektör Alkan baþta olmak üzere tüm üniversite personelini tebrik etti. Akçal, Hitit Üniversitesi'nin yedi yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen özellikle son dönemde önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný gözlemlediðini belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Alkan, Türkiye Türkçesi Öðretim Merkezi'ne (TÖMER) de ziyarette bulundu. Karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Rektör Alkan Kýrgýzistan'daki öðrencilerin Türkçe öðrenimleriyle ilgili bilgiler aldý. TÖMER Müdürü Ebubekir Aydýn ise, Hitit Üniversitesi'nin yapýlan anlaþmalar çerçevesinde öðrenci deðiþimini zaman geçmeden hayata geçirdiðini ve bundan hareketle Türkçe öðrenen ve öðrenmek isteyenlerin Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgi sahibi olduklarýný belirterek, ayný zamanda yurtdýþýnda eðitim almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinin Türk üniversiteleri olduðunu ve bu üniversiteler içerisinde Hitit Üniversitesi'nin imajýnýn çok iyi olduðunu belirtti. Hitit Üniversitesi'nin gerek teknolojik altyapýsý ile gerekse de bilimsel açýlýmlarýyla dikkat çektiðini belirten Aydýn, Prof. Dr. Alkan'a yapmýþ olduðu giriþimlerden teþekkür etti. 40 öðrenciye daha burs verecek nadolu Üniversitesi Açýköðretim AFakültesi'nde ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýköðretim Fakültesi'nde (AÖF) ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydýn, günümüzün hýzla deðiþen ve geliþen dünyasýnda kendini yetiþtirmiþ bireylere ihtiyaç olduðunu ve artýk bir hayat içinde birden fazla mesleði edinerek bireylerin farklýlýk oluþturmasý gerektiðini söyledi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi'nin ikinci üniversite olanaðý ile insanlara yeni kariyerler ve fýrsatlar sunduðunu aktaran Aydýn, Baþarýlý olmak için daha fazla öðrenme ve daha Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. fazla diploma bir gerekliliktir. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite olanaðý ile bireylere yeni meslekler ve kariyer fýrsatlarý sunuyor. Hiçbir önkoþul olmadan herhangi bir önlisans veya lisans programýndan mezun olmuþ ya da okumakta olan bireylerin kayýt olabileceði Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Sistemi'nde yer alan önlisans ve lisans programlarý bireyin eðitim hayatýna Kayýtlar nasýl olacak? Yrd. Doç. Dr. Aydýn, ikinci üniversiteye nasýl kayýt olunacaðý konusunda da bilgi vererek, Ýkinci Üniversiteye kayýtlar 30 Eylül - 25 Ekim 203 tarihleri arasýnda gerçekleþecektir. Kayýt olmak isteyenler internet adresine yer alan ikinci üniversite linkini týklayarak kayýt formunu dolduracaklar. Daha sonra da kendi illerindeki Anadolu Üniversitesi Açýköðretim bürolarýna giderek gerekli belgeleri teslim edip kayýtlarýný tamamlayýp kitaplarýný bürolardan teslim alarak ikinci bir üniversite eðitimine adým atmýþ oluyorlar ifadelerini kullandý. Hangi bölümler tercih edilecek? Açýköðretim Fakültesi ikinci üniversiteye kayýt olacak öðrenciler için Önlisans' bölümleri; Adalet, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Çaðrý Merkezi Hizmetleri, Dýþ Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý, Emlak Ve Emlak Yönetimi, Ev Ýdaresi, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk, Halkla Ýliþkiler ve baþlandýðýný belirten Alkan, Ömer Derindere ye Çorum ve üniversiteye verdiði katkýlardan dolayý teþekkür etti. Hitit Üniversitesi nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere, bu yýl itibariyle Hitit Üniversitesinin 40 öðrencisine burs vereceklerini ve üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret etmemiz gerektiðini ifade ederek, þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. AÖF de ikinci üniversite fýrsatý Tanýtým, Ýlahiyat, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Ýþletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Saðlýk, Lojistik, Marka Ýletiþimi, Medya ve Ýletiþim, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tarým, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yerel Yönetimler', Lisans' bölümleri ise; Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýþletme Fakültesi, Ýþletme, Konaklama Ýþletmeciliði, Ýktisat Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ýktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararasý Ýliþkiler olarak belirlendi.(ýha)

5 SALI EKÝM 203 Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr Mustafa Demirer Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve beraberindekilerle çalýþma alanýna giden Baðcý, Baþkan Numan Sezer ve Yardýmcýsý Melih Alpsar ile yüklenici firma yetkililerinden çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiler aldý. Tosya yolu þehir içi geçiþinde sýcak asfalt çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken yýkýlan köprülerin yerine karayollarýnýn standartlarýna göre üç adet yeni köprü yapýmý için geceli gündüzlü çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalar Þeyhyavsi civarýndan Pazarbaþýna kadar olan bölgede yoðunlaþtýrýldý. Yýkýlan köprülerin yerine yenisinin yapýlmasý ve þehir içi geçiþi sýcak asfalt çalýþmasýnýn önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor. Ýncelemelerden sonra þehir turu yapan Baðcý, esnafla da sohbet ederek kýsa zamanda sýkýntýlarýn aþýlacaðýna, Ýskilip'in kaliteli yol ve köprülere kavuþacaðýna belirterek, Ýskilip Belediyesi'nin bu konuda tüm imkânlarýný seferber ettiðini hatýrlattý. Belediye Baþkaný Numan Sezer de, Ýskilip'te bir yandan yol çalýþmasý yapýlýrken diðer yandan kanalizasyon alt yapý þebekesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek, bu konularda kamuoyunun anlayýþ ve desteðine teþekkür ettiðini kaydetti. 5 AK Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. O Etkinlikler Altýnkoz Restoran önünde gerçekleþtirildi. Ç Yamaç paraþütü gösterisi yapýldý. 'Oðuzlar neden bir Alaçatý olmasýn' Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk Oðuzlar'ýn bir Alaçatý olmamasý için ortada hiçbir neden olmadýðýný söyledi. Uyanýk, " Geçen yýl düzenlediðimiz festivalde ikinci bir Alacatý'nýn temelini atýyoruz demiþtik. Buradaki izleyici profiline baktýðýmýzda ne Alaçatý ne de uluslararasý bir etkinlikte bu atmosferi yakalamak mümkün deðil. Bizim festivallerimizi saðlayan yüce rabbimizin bizlere verdiði güzellikler ile Oðuzlar 77 cevizini anmamak olmaz. Oðuzlar 77 cevizi marka olma yolunda önemli yol kat etti." Dedi. Su sporlarý gösterileri beðeni topladý. 'Oðuzlar ekonomisi geliþecek' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Oðuzlar'ýn doðal güzelliklerinin bölgenin ekonomisine katký saðladýðýný söyledi. Baðcý, þöyle Obruk Barajý nda düzenlenen festival etkinliði heyecanla takip edildi. dedi; "Belediye baþkanýmýzý kutluyorum. Ýlçemize, bölgemize ve Çorum'a su sporlarý etkin- KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri kendi yerimizde yapýlacaktýr ÞAHÝN KASABI (Ç.HAK:275) AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýlçe turuna Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya katýldý. 450 yýllýk köprü bulundu Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 62/D Meydan Camii arkasý liklerini kazandýrmýþtýr. Büyük katkýsýnýn olduðuna inanýyorum. 4 yýl önce ceviz festivali olarak baþlayan etkinlikler bu yýl geliþerek, güzelleþerek bu günlere gelmiþtir. Ýlçemizin ekonomisine katký saðlayan Ali Uyanýk baþkanýmýz, Oðuzlar'a olduðu gibi Çorum'a da damgasýný vurdu. Bu yarýþmalarý izlemek hepimize keyif verdi. Yarýþmalara katýlan tüm sporculara teþekkür ediyorum. Baþkanýmýz Çorum'un ve bölgenin en güzel mesire yerlerinden birisini yapmýþtýr. Burada bir konaklama tesisi yapmayý planlýyoruz. Hitit Üniversitesi yakýnda merkez kuracaktýr. Suyun hayat kaynaðý olduðu gibi tüm nimetlerinden Oðuzlar ve bölge faydalanacaktýr." 'Oðuzlar gibi bir ilçe nadir bulunur' Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ise, Oðuzlar'ýn hem ceviz üretimi hem de doðal güzellikleriyle Türkiye'de nadir bulunan bir ilçe olduðunu söyledi. Topoðlu, " Biz burayý ceviz markasý olarak biliyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin ve ilimizin önde ceviz üretim merkezi haline gelmiþtir. Böyle bir ilçe ülkemizde nadirdir. Sayýn baþkanýmýzýn da çalýþmalarýyla burada su sporlarý gösterilerinin de yapýlacaðýný gördük. Burada yapýlan baþarýdýr. Buraya tesisler yapýldýðýnda burasý Alaçatý'yý niye geçmesin.. Doða sporlarýný büyük beðeni ile izledik. Oðuzlar'ýn cevizin yaný sýra doða ve su sporlarýnda hedeflerini büyüteceðini inanýyor ve bekliyoruz. diye konuþtu. orum un Ýskilip ilçesinde yol çalýþmalarý kapsamýnda Þeyh Yavsi köprüsünün yýkýlmasý ile ortaya Ýslam alimlerinden Ebusuud Efendi tarafýndan yaptýrýldýðý belirtilen 450 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. Eðitimci ve Araþtýrmacý yazar Nurettin Tanay, Þeyh Yavsi Cami yanýndaki beton köprünün yýkýmý sonucunda Ebusuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðu görüldüðünü söyledi. ÝHA muhabirine açýklama yapan Nurettin Tanay, Ýslam alimi Ebusuud un Hicri 973 tarihli Arapça vakfiyesinde, vakfýn doðduðu yer olan Ýskilip kasabasý mahallatýndan meydan mahallesinde merhum babasýnýn kabrine muttasýl (bitiþik) olarak yer alan mescid/cami, mektebi latif ve mezkur (adý geçen) cami yakýnýnda nehir üzerine herkesin geçmesi için bina eylediði ve Baðözü köyünde bina eylediði ahþap mescid ve mektep ile ikisi Baðözün de birisi dirili köyünde üç çeþme suyoluna gelir getirmek üzere bir çok malýný vakf ettiði yazýlý olduðunu belirtti. Buradaki nehir ifadesinden o yýllarda þimdiki meydan çayýndan bol su aktýðýnýn anlaþýldýðýný dile getiren Tunay, Meydan mahallesi de yeni kurulduðu için þehir merkezi ile ulaþýmý nehir nedeniyle güç oluyor. Ýþte bunu düþünen Ebussuud Efendi buraya bir köprü yaptýrýyor. Muhtemelen bu nehir üzerinde tek gözlü ve kemerli mimarisi de Selçuklu ve Osmanlý geleneðine uygun bir köprü inþa ediliyor. Çünkü mimarisi ters T planlý çok güzel olan Þeyh Yavsi Camisi nin karþýsýna sýradan bir köprü yaptýrýlamazdý. Nehir üzerindeki taþ köprü ne zaman yýkýldý- yýktýrýldý bilemiyoruz diye konuþtu. Bugün Þeyh Yavsi Cami yanýnda ki beton köprünün yýkýmý sonucunda merhum Ebussuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce Nurettin Tanay yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðunun görüldüðünü belirten Tunay, Kesilmiþ iri blok taþ- lardan oluþan ve horasan harcý ile (yumurta aký, kireç, kum karýþýmý) örülen bu ayaðýn bir taþý üzerindeki deliklerde düþündürücü. Muhtemelen buraya demir çubuklar salýnýp eritilmiþ kurþun dökülerek donduruluyor ve köþe taþlarý birbirine baðlanýyordu diye konuþtu.(ýha) 50 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. ANMA Sevgili eþim, sen aramýzdan ayrýlalý yýl oldu. Seni hiç unutmadýk. Hep bizimlesin. Mekanýn Cennet, Topraðýn bol olsun. Kalkan Ailesi adýna (Ç.HAK:2756) ðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. Ýlçeye 3 km uzaklýkta bulunan Obruk Barajý'na nazýr Altýnkoz Restoran önünde hafta sonu düzenlenen su sporlarý gösterileri beðeni topladý. Gösterilere Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, bazý daire müdürleri ile vatandaþlar katýldý. Parasailing gösterisi ile baþlayan etkinliklerde aþýrý rüzgâr nedeniyle yamaç paraþütçüsü daða zorunlu iniþ yaptý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, sporcularýn doyumsuz bir gösteri hazýrladýklarýný belirterek, etkinliðin kazasýz belasýz tamamlanmasý temennisinde bulundu. Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin ise, festival organizasyonunu birlikte yaþamanýn mutluluðunu tattýklarýný söyledi. Eþin Hasan Kalkan

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat!

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! On5yirmi5.com AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! 29 Eylül tarihinde başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları için son tarih 17 Ekim. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2014 Perşembe (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı