Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan"

Transkript

1 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle EKÝM 203 SALI Günlük Siyasi Gazete Adil Bayat, Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini iletti. Çorumlu nun talebi sýnýrlarý aþtý * HABERÝ 4 DE Amerika da Gül den hýzlý tren ve havaalaný istediler Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, Birleþmiþ Milletler (BM) toplantýsý için ABD ye giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül le görüþtü. Görüþme sýrasýnda Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini ileten Adil Bayat, Çorum a uygulanan ambargo artýk kýrýlmalý dedi. * HABERÝ 0 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Araç teslim törenine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Millet hizmete sahip çýktý' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne alýnan araçlarýn teslim törenine katýldý. Temizlik Ýþleri müdürlüðü çalýþanlarý ile birlikte yemek yiyen Külcü, "Milletimiz kadir þinastýr, yapýlan iyiliklere ve hizmete her zaman sahip çýkmýþtýr. Milletimiz her vesileyle hizmetlerimizi takdirini ifade ediyor." dedi. AK Parti Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Muhalefete çattý! * HABERÝ 7 DE Ýþte demokratikleþme paketi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, merakla beklenen Demokratikleþme Paketi'ni açýkladý Pakette seçim sistemi, kýlýk kýyafet ve farklý dillerde eðitimin önünü açan önemli düzenlemeler var.. Recep Tayyip Erdoðan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþmalarýný deðerlendirdi. Lise öðrencisi ölü bulundu Çorum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Ýþadamý Mustafa Yaðlý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün açýklanan Demokratikleþme Mustafa Yaðlý Paketi'ni olumlu bulduklarýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Demokratikleþme paketine destek Özgür Der Çorum Þubesi, Baþbakan Erdoðan tarafýndan bugün açýklanan demokratikleþme paketine destek verdi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 7 DE AK Parti aday adaylarýnýn müracaat tarihini açýkladý; Müracaatlar Ekim Kasým arasý AK Parti Ýl Danýþma Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylýk müracaatlarýnýn Ekim'de baþlayýp, Kasým'da sona ereceðini açýkladý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý * HABERÝ 6 DA Demokrasi Paketi olumlu' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda muhalefet partilerini yapýlan hizmetleri görmezden gelmekle suçlayarak, "Siz çýkýp Çorum'a ne yapacaðýnýzý söyleyin veya genel baþkanlarýnýzýn varsa ekonomik planlarýný anlatýn." dedi. Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. * HABERÝ 2 DE Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. * HABERÝ 5 DE 204 de yine EMÝTT deyiz Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. EMITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI EKÝM yaþýnda ölen genç için neler yapýlmadý? G azetede iþim bitmiþ, eve yeni gelmiþtim. 4 yaþýndaki çocuðun metruk bir evde ölü bulunduðu haberi geldi. Ýlk aklýma gelen gençler arasýnda çýkan býçaklý bir kavgaydý. Detaylarý öðrendiðimde yüreðim burkuldu, içim acýdý. Önce bilgileri toparlayýp 'ten duyurduk. Çocuðun cesedinin bulunduðu alanda bali torbalarý, çakmak vs. uçucu maddeler dikkat çekmiþti. Yani uçucu madde baðýmlýlýðý iddiasý vardý. Þüpheli ölüm halen soruþturuluyor. Nacizane bu köþede sýk sýk gençler, hatta çocuklara kadar inen madde baðýmlýlýðýna dikkat çektim, bu konuda gerek emniyet gerekse diðer kuruluþlarýn yaptýklarý rehabilite çalýþmalarýný, projelerini önemsedim, uyarý vazi- femi yerine getirmeye çalýþtým. Çünkü herþeyden önce ben de bir babayým. Çocuðun yetiþmesinde, kötülüklerden korunmasýnda ailenin önemini, yaþayarak, sorunlarla karþýlaþtýkça tecrübe ediyoruz hepimiz. dele Topyekûn müca- Geçmiþte var olan bugün de sayýlarý artarak devam eden gençler ve çocuklar arasýndaki madde baðýmlýlýðýna karþý mücadelede mutlaka herkes görevini yaptýðýný düþünüyordur. Ancak herkes görevini yapýyorsa daha 4 yaþýndaki, körpecik bir ço- cuk neden ölüyor? Eksik olan, yapýlmayan bir þeyler olmalý. Daha önce de belirtmiþiz; Çorum'da metruk evlerin mutlaka yýkýlmasý gerekiyor. Çorum Belediyesi bu konuda daha hassas davranmalý. Terkedilmiþ evler, sote tabir edilen kör noktalar periyodik aralýklarla güvenlik kontrolüne tabi tutulmalý. Tedavi olmak isteyen, tedaviye ikna edilen madde baðýmlýsý gençlerimizin þehir dýþýna gitmek istemedikleri bilindiðinden, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde mutlaka bir merkezin açýlmasý ihtiyaç. Emniyet Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün kayýtlarýnda var olan bu çocuklarýmýzýn ailelerine maddi katký verildiði, tedavileri için çaba gösterildiði, onlara psikolojik desteklerin saðlandýðý belirtiliyor. Ancak, toplumun geleceðini yakýndan ilgilendiren, vicdanlarý yaralayan, yürekleri sýzlatan hadiselerin önüne geçmek için daha fazla þeyler yapmamýz gerekiyor mutlaka. 4 yaþýndaki gencin ölümü (yaþamý) memlekete yapýlacak polis okulundan, demiryolundan, havalimanýndan, belediyenin yapacaðý asfalttan, parktan, daha önemli! Deðil mi yoksa?! Lise öðrencisi daha 4 yaþýndaki genç metruk bir evde ölü bulundu. Üzücü haberi duyan, okuyan herkesin eminim yüreði sýzlamýþtýr... Lise öðrencisi ölü bulundu Ç orum da bir lise öðrencisi metruk binada ölü bulundu. Vali cenazeye katýldý Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesinin cenazesine katýldý. V ali Sabri Baþköy, bir süredir tedavi gördüðü Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybeden Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu annesi Fatma Hacýmüftüoðlu için Trabzon Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katýldý. Cenaze merasimi- ne; Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, birçok ilin vali Baþköy, baþsaðlýðý dileklerini iletti. SON BAHAR KAMPANYASI ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, iþadamlarý, siyasiler, STK temsilcileri, daire amirleri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Merhumenin naaþý, Trabzon-Çaykara Ýlçesine baðlý Karaçam Beldesi Kültür Mahallesi Merkez Camii nde öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi. Fatma Hacýmüftüoðlu nun cenaze merasimine katýlan Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu, Bayburt Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu, diðer aile bireyleri ile yakýnlarýna taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgilere göre, olay, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak ta bulunan iki katlý metruk binada bir kiþinin gezindiðini gören vatandaþlar polisi aradý. Ýhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðýný fark etti. Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisi E.A. nýn hayatýný kaybettiðini tespit etti. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan çocuðun cesedi otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. E.A.'nýn cesedinin metruk binadan çýkarýlýþý sýrasýnda yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Fenalaþan liseli gencin yakýnlarýna saðlýk görevleri müdahale etti. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ýha) 5. kattan düþen çocuk aðýr yaralandý orum'da 5'nci kattaki evin penceresinden düç þen yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Olay, önceki akþam Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. yaþýndaki çocuk, annesinin temizlik yaptýðý sýrada açýk olan pencereye yaklaþtý. 5'nci kattaki evin penceresinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybedince düþtü. Çocuðun düþtüðünü görenler hemen 2 acil servisi arayýp yardým istedi. Kýsa sürede gelen saðlýk görevlileri küçük çocuða ilk müdahaleyi yerinde yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Çocuðun vücudunda kýrýklar oluþtuðu ve durumunun aðýr olduðu belirlendi. (DHA) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. Masa+Dolap+Etejer+Sehpa= TL ALBAYRAK KASABI Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2629) ERDAL BÜRO AKSESUAR Metruk evin giriþ kýsmýnda bir çocuðun hareketsiz yattýðý farkedildi. Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 3/A ÇORUM Saðlýk görevlileri yaptýklarý incelemede 4 yaþýndaki lise öðrencisinin hayatýný kaybettiðini tespit etti.

3 SALI EKÝM de yine EMÝTT deyiz E MITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütücek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. 30 Ocak - 2 Þubat 204 tarihleri arasýnda TÜYAP ta 8. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'te 'medeniyetin beþiði' ünvanýna sahip Çorum bir kez daha yerini almaya hazýrlanýyor. Seyahat acentalarýna yönelik tanýtým kokteylinin düzenleneceði Çorum standýnda, insanoðlunun kurduðu ilk medeniyetler arasýnda bulunan Hititlerin kültürel mirasýnýn yaný sýra þehrin tarihi zenginliklerle dolu müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. Çorum ekoturizmde de iddialý Yalnýzca Anadolu deðil dünya kültür mirasý listesinin de baþýnda gelen Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapmýþ caklarýný belirtiyor. Tek bir bölgede böyle bir geçmiþ yok Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. topraklar olan Çorum'u turizmde hak ettiði konuma taþýmak üzere yoðun çalýþmalar yürüttükleri ifade eden Çorum Valisi Sabri Baþköy, tanýtým çalýþmalarýnýn en önemli konusunun Hitit medeniyetini gözler önüne seren müzeler ve ören yerleri olacaðýný vurguluyor. Diðer yandan, son derece farklý coðrafi özellikleri bir arada bulunduran Çorum ilinin ekoturizm bakýmýndan büyük fýrsatlar barýndýrdýðýný da ifade eden Baþköy, bu konuda altyapý çalýþmalarýnýn bü- yük ölçüde tamamlandýðýný, bisiklet ve yürüyüþ yollarý ile inanç turizmine yönelik merkezlerin tanýtýmýný da 204 EMITT Fuarý'nda gerçekleþtireceklerini kaydediyor. Baþköy, EMITT Fuarý'na her yýl katýldýklarýný ve geniþ bir ziyaretçi kitlesi ile buluþtuklarýný, sektörün temsilcileriyle iþbirliði içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný da sözlerine ekliyor. Hedef Çorum'u turizm kenti yapmak Çorum'u sürdürü- lebilir turizmin yaþandýðý bir turizm kenti haline getirmek amacýyla fuar kapsamýnda etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti sürdüreceklerini belirten Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un 'medeniyetin beþiði' olarak dünyaya nam saldýðýný, bunun yaný sýra eþsiz doðal güzellikleri barýndýran bir kent olmasýna raðmen yeterince tanýnmadýðýnýn altýný çiziyor. Gül, 204 EMITT Fuarý'nda tarihin ve kültürün yaný sýra kentin doðal güzelliklerine de vurgu yapa- Yapýlan bilimsel araþtýrmalar neticesinde Çorum'un 'paleolitik' olarak adlandýrýlan yontma taþ çaðýndan dünyanýn ilk yerleþik medeniyeti olan neolitik dönemden baþlamak üzere son derece köklü bir tarihi olduðunu belirten Ekin Fuar Direktörü Hacer Aydýn, kentin mutlaka görülmesi gereken birçok ören yerine sahip olduðunu ifade ediyor. Aydýn, bir þehrin bu derece zengin bir tarihi geçmiþe sahip olmasýnýn dünya genelinde nadir görüldüðünü belirtiyor. Çorum ve çevresinin Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Daniþmend, Moðol Eretna ve Osmanlý uygarlýklarýnýn izlerini taþýdýðýný söyleyen Aydýn, bin yýl önce Anadolu'ya gelen Türklerin ilk kurduðu þehirlerden birinin Çorum olduðunun altýný çiziyor. Aydýn, þehrin coðrafi güzelliklerinin de eþsiz olduðunu kaydederek, 204 EMITT Fuarý ziyaretçilerine Çorum standýný mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin tanýtýmý yapýldý. Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal. Sessiz Dil projesi Ý l Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Sessiz Dil Projesi hakkýnda açýklama yaptý. Yücel, "OKA Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenmeye hak kazanan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve ÇorumÝþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin ortaðý olarak bulunduðu "Sessiz Dil ProjesiÝþaret Dili Eðitimi" programýnýn baþladýðýný bildirdi. Ýþaret dili eðitimi ile katýlýmcýlaýn farklý bir dünyaya gireceðini belirten Yücel, Eðitime katýlanlar sertifika almaya hazýrlanýyor. "Toplumda önemli yeri olan Ýþitme Engelli Bireylerin toplumsal fýrsatlara kolay eriþmeleri ve günlük yaþantýda karþýlaþacaklarý sorunlarý en aza indirmek için, kamu kurumu personelleri arasýndan seçilen katýlmalarla bu proje anlam kazanacakdýr. Katýlýmcýlar alýnan iþaret dili eðitimi ile iþitme engelli bireylere kendi kurumlarýnda tercümanlýk yapacak, hayatlarýný kolaylaþtýracak ve sosyal bir bütünleþme saðlanacaktýr. Ýþitme engelliler derneði üyeleri eþ ve yakýnlarýndan iþaret dili bilmeyen 0 kiþi de bu eðitimde yer alacak ve öðrenirken de kaynaþma saðlanacaktýr." dedi. Yücel'in verdiði bilgiye göre, 20'þer kiþilik 3 grup halinde ayrýlan katýlýmcýlar p 4 hafta boyunca haftada 5 gün ve günde 6 saat toplam 20'þer saat teorik ve uygulamalý olarak Türk Ýþaret Dili G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hibe desteði olan, 203- Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' adlý projenin faaliyetleri arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencilerine ve gençlere yönelik 'Gençlik Semineri ve Proje Sunumu' dün saat 5.00'de Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi amfisinde gerçekleþtirildi. 'Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek' Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Erdem Önal ile Yardýmcýsý Mustafa Türk'ün yaptýðý sunumda öðrencilere anket formu daðýtýldý, çevreye yönelik görüþleri soruldu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi. Eðitimi alacak. v20 saati tamamlayan ve baþarýlý olan katýlýmcýlara eðitim sonunda sertifika verilecek. Yücel, "Eðitimcimiz Ömer Albayrak hakkýnda bilgi vermek istiyorum; Kendisi proje kapsamýnda 3 ay boyunca 3 gruba eðitim verecek ve bizlerle olacaktýr.kýrýkkale'den gelmektedir, Anne ve Babasýnýn iþitme engelli olmasý, iþaret dili tercümanlýðý sertifikasý ve katýlým belgeleri sahibi olmasý ile gerek teorik gerekse pratik anlamda baþarýlý bir eðitim geçireceðimize inanmaktayýz. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diler, verimli bir eðitim süreci geçirilmesini temenni ederim." dedi. (A.A.) Yaðýþ geliyor, hava YAZ VE KIÞ LASTÝKLERÝNDE KAMPANYA soðuyacak UYGUN FÝYAT VE KREDÝ KARTINA TAKSÝT ÝMKANI urt genelinde Y çarþamba Energizer MARKA AKÜLERDE gününden itibaren PEÞÝN FÝYATINA KREDÝ KARTINA KIÞ GELMEDEN ARACINIZI KIÞA HAZIRLAYIN TAKSÝT ÝMKANI LASTÝK OTELÝMÝZ HÝZMETÝNÝZDEDÝR AKÜLERÝ BÖLGE TOPTAN BAYÝÝ ERDEM OTOMOTÝV (Ç.HAK:276) SANAYÝ VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ÇEPNÝ MAHALLESÝ AÞAÐI SANAYÝ SÝTESÝ 3. SOKAK NO:2 ÇORUM sýcaklýklarda düþüþ bekleniyor. Yaðýþlý ve serin hava hakim olacak. Çorum da sýcaklýk 22 dereceye kadar düþecek. Çarþamba gününden itibaren ise sýcaklýklarda büyük düþüþ yaþanacak. Soðuk hava kendini asýl cuma günü hissettirecek. Kar geliyor Öte yandan cuma günü, Ýç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doðu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yaðýþý bekleniyor. (Ç.HAK:2676) ÞOK KAMPANYA Mustafa Demirer Seminere itit Üniversitesi Mühendis.ik fakültesi öðrencileri katýldý. Öðrenciler kendilerine daðýtýlan formu doldurdu. Hedef grup olan 3-30 yaþ üzerinde gençlere yönelik seminerlerin devam edeceði belirtildi.

4 4 SALI EKÝM 203 Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini belirtti. Rektör Alkan, 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin davetine katýldý. Rektör Alkan, Kýrgýzistan da bir dizi temaslarda bulundu. Rektör Alkan, 'International Symposium Kyrgyzstan-Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðinde konuþtu. Mustafa Demirer itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek þehrine ziyarette bulundu. Türkiye'den sadece Hitit Üniversitesi'nin davet edildiði etkinlikte, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vlademir Ývanoviç, Hitit Üniversitesini çok önemsediklerini ve kýsa bir süre önce yapýlan iþbirliði anlaþmasýnýn somut geliþmelerini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn etkinliðe katýlýmlarýndan çok büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. 20. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, iþbirliðinden ortaya çýkan hýzlý geliþmelerin mutluluk verici olduðunu belirterek, Prof.Dr. Vlademir Ývanoviç'i Çorum'a davet etti. Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ yýldönümü etkinlikleri Rusya Federasyonu'nun ilk Cumhurbaþkaný Boris Yeltsin'in eþi Nina Yeltsin, Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Basýn Sözcüsü, Baþbakan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Bakaný, Rusya Eðitim ve Kültür Bakaný Yardýmcýsý, Rusya'nýn Kýrgýzistan Büyükelçisi, Kýrgýzistan ve çok sayýda ülkeden gelen üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katýlýmýyla baþladý. Etkinlik açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. Ziyarette, Hitit Üniversitesi nde hayata geçirilen çalýþmalar hakkýnda Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, geçtiðimiz seneden bu yana öðrencilere saðadýðý burslardan dolayý teþekkür etti. Yeni kurulan üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler katettiðini ve sadece bölgede deðil, ülkemizde de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye Rektör Alkan, açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþtu. Ünversitesi Türkoloji bölümünden Hitit Üniversitesi'ne gelecek öðrencilerle buluþan Rektör Alkan, medeniyetin beþiðinde yeþererek dünyaya bilimin ýþýðýný tutan Hitit'ten alacaklarý bilgi ve becerilerle eðitimlerini en iyi þekilde tamamlayacaklarýný ve Çorum'da hiç yabancýlýk çekmeyeceklerini ifade etti. Alkan, Kýrgýzistan'ýn Issýk-Göl bölgesinde Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin 20.yýlý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen 'International Symposium Kyrgyzstan- Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation' etkinliðine konuþmacý olarak katýldý. Alkan, ortak kültür, ortak dil, ortak tarihe sahip olduðumuz Kýrgýzistan'da, ata yurdumuzda bulunmaktan duyduðu heyecaný dile getirerek, ekonomik, kültürel ve eðitim konularý baþta olmak üzere, pek çok konuda büyük bir iþbirliði potansiyeline sahip iki ülke arasýnda özellikle eðitim alanýnda önemli iþbirlikleri yapmak istediklerini bildirdi. Rektör Alkan, etkinliðe katýlan tüm rektörlere baþta Mevlana programý olmak üzere, ikili iþbirliði anlaþmalarý çerçevesinde öðretim üyesi ve öðrenci deðiþimleri ve her türlü ortak çalýþma çaðrýsýnda bulunarak, eðitimin uluslararasýlaþmasýna gönülden inanan üniversitenin sahip olduðu muazzam bilgi birikimi ve tecrübesi ile önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebileceðini kaydetti. Alkan, Kýrgýzistan temaslarý kapsamýnda Biþkek Büyükelçiliðine de nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Nejat Akçal'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek son dönemde meydana gelen geliþmelerden bahsetti. Ulusalararasýlaþma kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn köklü altý üniversitesiyle de anlaþma imzaladýklarýný ve kýsa süre içersinde bu anlaþmalar kapsamýnda pek çok öðrencinin üniversitemize eðitim almaya geldiðini ve geleceklerini ifade etti. Türk üniversitelerinin bu coðrafyada yapacaðý çok çalýþma olduðunun altýný çizen Büyükelçi Nejat Akçal, yoðun gayretlerinden dolayý Rektör Alkan baþta olmak üzere tüm üniversite personelini tebrik etti. Akçal, Hitit Üniversitesi'nin yedi yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen özellikle son dönemde önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný gözlemlediðini belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Alkan, Türkiye Türkçesi Öðretim Merkezi'ne (TÖMER) de ziyarette bulundu. Karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Rektör Alkan Kýrgýzistan'daki öðrencilerin Türkçe öðrenimleriyle ilgili bilgiler aldý. TÖMER Müdürü Ebubekir Aydýn ise, Hitit Üniversitesi'nin yapýlan anlaþmalar çerçevesinde öðrenci deðiþimini zaman geçmeden hayata geçirdiðini ve bundan hareketle Türkçe öðrenen ve öðrenmek isteyenlerin Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgi sahibi olduklarýný belirterek, ayný zamanda yurtdýþýnda eðitim almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinin Türk üniversiteleri olduðunu ve bu üniversiteler içerisinde Hitit Üniversitesi'nin imajýnýn çok iyi olduðunu belirtti. Hitit Üniversitesi'nin gerek teknolojik altyapýsý ile gerekse de bilimsel açýlýmlarýyla dikkat çektiðini belirten Aydýn, Prof. Dr. Alkan'a yapmýþ olduðu giriþimlerden teþekkür etti. 40 öðrenciye daha burs verecek nadolu Üniversitesi Açýköðretim AFakültesi'nde ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýköðretim Fakültesi'nde (AÖF) ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþladýðý ve 25 Ekim'e kadar süreceði bildirildi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydýn, günümüzün hýzla deðiþen ve geliþen dünyasýnda kendini yetiþtirmiþ bireylere ihtiyaç olduðunu ve artýk bir hayat içinde birden fazla mesleði edinerek bireylerin farklýlýk oluþturmasý gerektiðini söyledi. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi'nin ikinci üniversite olanaðý ile insanlara yeni kariyerler ve fýrsatlar sunduðunu aktaran Aydýn, Baþarýlý olmak için daha fazla öðrenme ve daha Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý Ömer Derindere yi ziyaret etti. fazla diploma bir gerekliliktir. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite olanaðý ile bireylere yeni meslekler ve kariyer fýrsatlarý sunuyor. Hiçbir önkoþul olmadan herhangi bir önlisans veya lisans programýndan mezun olmuþ ya da okumakta olan bireylerin kayýt olabileceði Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Sistemi'nde yer alan önlisans ve lisans programlarý bireyin eðitim hayatýna Kayýtlar nasýl olacak? Yrd. Doç. Dr. Aydýn, ikinci üniversiteye nasýl kayýt olunacaðý konusunda da bilgi vererek, Ýkinci Üniversiteye kayýtlar 30 Eylül - 25 Ekim 203 tarihleri arasýnda gerçekleþecektir. Kayýt olmak isteyenler internet adresine yer alan ikinci üniversite linkini týklayarak kayýt formunu dolduracaklar. Daha sonra da kendi illerindeki Anadolu Üniversitesi Açýköðretim bürolarýna giderek gerekli belgeleri teslim edip kayýtlarýný tamamlayýp kitaplarýný bürolardan teslim alarak ikinci bir üniversite eðitimine adým atmýþ oluyorlar ifadelerini kullandý. Hangi bölümler tercih edilecek? Açýköðretim Fakültesi ikinci üniversiteye kayýt olacak öðrenciler için Önlisans' bölümleri; Adalet, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Çaðrý Merkezi Hizmetleri, Dýþ Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý, Emlak Ve Emlak Yönetimi, Ev Ýdaresi, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk, Halkla Ýliþkiler ve baþlandýðýný belirten Alkan, Ömer Derindere ye Çorum ve üniversiteye verdiði katkýlardan dolayý teþekkür etti. Hitit Üniversitesi nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere, bu yýl itibariyle Hitit Üniversitesinin 40 öðrencisine burs vereceklerini ve üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret etmemiz gerektiðini ifade ederek, þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. AÖF de ikinci üniversite fýrsatý Tanýtým, Ýlahiyat, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Ýþletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Saðlýk, Lojistik, Marka Ýletiþimi, Medya ve Ýletiþim, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tarým, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yerel Yönetimler', Lisans' bölümleri ise; Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýþletme Fakültesi, Ýþletme, Konaklama Ýþletmeciliði, Ýktisat Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ýktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararasý Ýliþkiler olarak belirlendi.(ýha)

5 SALI EKÝM 203 Ýskilip-Tosya þehir geçiþi asfalta hazýr Mustafa Demirer Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolu þehir içi geçiþinde devam eden çalýþmalarý inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve beraberindekilerle çalýþma alanýna giden Baðcý, Baþkan Numan Sezer ve Yardýmcýsý Melih Alpsar ile yüklenici firma yetkililerinden çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiler aldý. Tosya yolu þehir içi geçiþinde sýcak asfalt çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken yýkýlan köprülerin yerine karayollarýnýn standartlarýna göre üç adet yeni köprü yapýmý için geceli gündüzlü çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalar Þeyhyavsi civarýndan Pazarbaþýna kadar olan bölgede yoðunlaþtýrýldý. Yýkýlan köprülerin yerine yenisinin yapýlmasý ve þehir içi geçiþi sýcak asfalt çalýþmasýnýn önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor. Ýncelemelerden sonra þehir turu yapan Baðcý, esnafla da sohbet ederek kýsa zamanda sýkýntýlarýn aþýlacaðýna, Ýskilip'in kaliteli yol ve köprülere kavuþacaðýna belirterek, Ýskilip Belediyesi'nin bu konuda tüm imkânlarýný seferber ettiðini hatýrlattý. Belediye Baþkaný Numan Sezer de, Ýskilip'te bir yandan yol çalýþmasý yapýlýrken diðer yandan kanalizasyon alt yapý þebekesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek, bu konularda kamuoyunun anlayýþ ve desteðine teþekkür ettiðini kaydetti. 5 AK Oðuzlar Alaçatý olma yolunda Oðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. O Etkinlikler Altýnkoz Restoran önünde gerçekleþtirildi. Ç Yamaç paraþütü gösterisi yapýldý. 'Oðuzlar neden bir Alaçatý olmasýn' Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk Oðuzlar'ýn bir Alaçatý olmamasý için ortada hiçbir neden olmadýðýný söyledi. Uyanýk, " Geçen yýl düzenlediðimiz festivalde ikinci bir Alacatý'nýn temelini atýyoruz demiþtik. Buradaki izleyici profiline baktýðýmýzda ne Alaçatý ne de uluslararasý bir etkinlikte bu atmosferi yakalamak mümkün deðil. Bizim festivallerimizi saðlayan yüce rabbimizin bizlere verdiði güzellikler ile Oðuzlar 77 cevizini anmamak olmaz. Oðuzlar 77 cevizi marka olma yolunda önemli yol kat etti." Dedi. Su sporlarý gösterileri beðeni topladý. 'Oðuzlar ekonomisi geliþecek' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Oðuzlar'ýn doðal güzelliklerinin bölgenin ekonomisine katký saðladýðýný söyledi. Baðcý, þöyle Obruk Barajý nda düzenlenen festival etkinliði heyecanla takip edildi. dedi; "Belediye baþkanýmýzý kutluyorum. Ýlçemize, bölgemize ve Çorum'a su sporlarý etkin- KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri kendi yerimizde yapýlacaktýr ÞAHÝN KASABI (Ç.HAK:275) AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip-Tosya yolunda inceleme yaptý. Ýlçe turuna Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya katýldý. 450 yýllýk köprü bulundu Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 62/D Meydan Camii arkasý liklerini kazandýrmýþtýr. Büyük katkýsýnýn olduðuna inanýyorum. 4 yýl önce ceviz festivali olarak baþlayan etkinlikler bu yýl geliþerek, güzelleþerek bu günlere gelmiþtir. Ýlçemizin ekonomisine katký saðlayan Ali Uyanýk baþkanýmýz, Oðuzlar'a olduðu gibi Çorum'a da damgasýný vurdu. Bu yarýþmalarý izlemek hepimize keyif verdi. Yarýþmalara katýlan tüm sporculara teþekkür ediyorum. Baþkanýmýz Çorum'un ve bölgenin en güzel mesire yerlerinden birisini yapmýþtýr. Burada bir konaklama tesisi yapmayý planlýyoruz. Hitit Üniversitesi yakýnda merkez kuracaktýr. Suyun hayat kaynaðý olduðu gibi tüm nimetlerinden Oðuzlar ve bölge faydalanacaktýr." 'Oðuzlar gibi bir ilçe nadir bulunur' Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ise, Oðuzlar'ýn hem ceviz üretimi hem de doðal güzellikleriyle Türkiye'de nadir bulunan bir ilçe olduðunu söyledi. Topoðlu, " Biz burayý ceviz markasý olarak biliyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin ve ilimizin önde ceviz üretim merkezi haline gelmiþtir. Böyle bir ilçe ülkemizde nadirdir. Sayýn baþkanýmýzýn da çalýþmalarýyla burada su sporlarý gösterilerinin de yapýlacaðýný gördük. Burada yapýlan baþarýdýr. Buraya tesisler yapýldýðýnda burasý Alaçatý'yý niye geçmesin.. Doða sporlarýný büyük beðeni ile izledik. Oðuzlar'ýn cevizin yaný sýra doða ve su sporlarýnda hedeflerini büyüteceðini inanýyor ve bekliyoruz. diye konuþtu. orum un Ýskilip ilçesinde yol çalýþmalarý kapsamýnda Þeyh Yavsi köprüsünün yýkýlmasý ile ortaya Ýslam alimlerinden Ebusuud Efendi tarafýndan yaptýrýldýðý belirtilen 450 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. Eðitimci ve Araþtýrmacý yazar Nurettin Tanay, Þeyh Yavsi Cami yanýndaki beton köprünün yýkýmý sonucunda Ebusuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðu görüldüðünü söyledi. ÝHA muhabirine açýklama yapan Nurettin Tanay, Ýslam alimi Ebusuud un Hicri 973 tarihli Arapça vakfiyesinde, vakfýn doðduðu yer olan Ýskilip kasabasý mahallatýndan meydan mahallesinde merhum babasýnýn kabrine muttasýl (bitiþik) olarak yer alan mescid/cami, mektebi latif ve mezkur (adý geçen) cami yakýnýnda nehir üzerine herkesin geçmesi için bina eylediði ve Baðözü köyünde bina eylediði ahþap mescid ve mektep ile ikisi Baðözün de birisi dirili köyünde üç çeþme suyoluna gelir getirmek üzere bir çok malýný vakf ettiði yazýlý olduðunu belirtti. Buradaki nehir ifadesinden o yýllarda þimdiki meydan çayýndan bol su aktýðýnýn anlaþýldýðýný dile getiren Tunay, Meydan mahallesi de yeni kurulduðu için þehir merkezi ile ulaþýmý nehir nedeniyle güç oluyor. Ýþte bunu düþünen Ebussuud Efendi buraya bir köprü yaptýrýyor. Muhtemelen bu nehir üzerinde tek gözlü ve kemerli mimarisi de Selçuklu ve Osmanlý geleneðine uygun bir köprü inþa ediliyor. Çünkü mimarisi ters T planlý çok güzel olan Þeyh Yavsi Camisi nin karþýsýna sýradan bir köprü yaptýrýlamazdý. Nehir üzerindeki taþ köprü ne zaman yýkýldý- yýktýrýldý bilemiyoruz diye konuþtu. Bugün Þeyh Yavsi Cami yanýnda ki beton köprünün yýkýmý sonucunda merhum Ebussuud Efendi nin yaklaþýk 450 yýl önce Nurettin Tanay yaptýrdýðý taþ köprünün Meydan mahallesi tarafýndaki ayaðýnýn çok az bir kýsmýnýn halen yerinde olduðunun görüldüðünü belirten Tunay, Kesilmiþ iri blok taþ- lardan oluþan ve horasan harcý ile (yumurta aký, kireç, kum karýþýmý) örülen bu ayaðýn bir taþý üzerindeki deliklerde düþündürücü. Muhtemelen buraya demir çubuklar salýnýp eritilmiþ kurþun dökülerek donduruluyor ve köþe taþlarý birbirine baðlanýyordu diye konuþtu.(ýha) 50 yýllýk tarihi taþ köprünün temeli gün yüzüne çýktý. ANMA Sevgili eþim, sen aramýzdan ayrýlalý yýl oldu. Seni hiç unutmadýk. Hep bizimlesin. Mekanýn Cennet, Topraðýn bol olsun. Kalkan Ailesi adýna (Ç.HAK:2756) ðuzlar Belediyesi 4. Altýnkoz Festivali kapsamýnda su sporlarý gösterileri düzenlendi. Ýlçeye 3 km uzaklýkta bulunan Obruk Barajý'na nazýr Altýnkoz Restoran önünde hafta sonu düzenlenen su sporlarý gösterileri beðeni topladý. Gösterilere Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, bazý daire müdürleri ile vatandaþlar katýldý. Parasailing gösterisi ile baþlayan etkinliklerde aþýrý rüzgâr nedeniyle yamaç paraþütçüsü daða zorunlu iniþ yaptý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, sporcularýn doyumsuz bir gösteri hazýrladýklarýný belirterek, etkinliðin kazasýz belasýz tamamlanmasý temennisinde bulundu. Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin ise, festival organizasyonunu birlikte yaþamanýn mutluluðunu tattýklarýný söyledi. Eþin Hasan Kalkan

6 6 SALI EKÝM 203 Demokrasi Paketi olumlu' Ý þadamý Mustafa Doð u ve Güney Doðu Anadolu Bölgesi kiye güvenli bir li- düþünüyorum. Tür- Yaðlý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün Türkiye'nin yarasýydý. Bölgeye has mesajlar, man olmakla beraber, bu paketle yabancý açýklanan Demokratikleþme açýklamalar kaynaklý yatýrýmlar Paketi'ni olumlu." Dedi. artacaktýr. Özellikle olumlu bulduklarýný Türkiye'nin 2023 batýlý ülkelerin gözünde demokrasi za- açýkladý. vizyonunda 500 milyar dolar ihracat hefiyetimiz var gibi gö- Türkiye kamuoyu paketine kilitlenirken, iþ aleminin de ten Yaðlý, 0 yýllýk bir çok meseleye ýþýk defi olduðunu belirrünüyordu. Bu paket ayný þekilde merakla süreçte bu hedefin tuttu. Türkiye 2023'te beklenti içine girdiðini belirten Yaðlý, dýðýný ifade etti. Yaðcat hedefine ulaþa- tutturulacaðýna inan- 500 milyar dolar ihra- "Ülkede iþ ortaklýklarýnýn yapýlmasý, yeni paketi ile ülkede gü- ve güven ortamý yatýlý, "Demokratikleþme caktýr. Barýþ, huzur yatýrýmlarýn devam ven tesis edilecek. rýmlarý artýracaktýr. etmesi için barýþ, huzur ve refah ortamýlerinin Türkiye ile iþkýyor, devamýnýn ge- Avrupa Birliði ülke- Bu pakete olumlu banýn olmasý gerekiyor. birliðinin artacaðýný leceðini ümit ediyo- Ýþadamý Mustafa Yaðlý E Demokratikleþme paketine destek zgür Der Çorum ÖÞubesi, Baþbakan Erdoðan tarafýndan bugün açýklanan demokratikleþme paketine destek verdi. Paketin özgürlüklerin geliþtirilmesi ile kimliðimiz önündeki engellerin kaldýrýlmasý açýsýndan çok önemli ve olumlu bir adým olduðunu açýklayan Özgür Der, konuya iliþkin görüþlerini þu görüþlerle dile getirdi; Özellikle, bu ülkede Ýslami kimliðinden ve inancýndan ötürü sürekli biçimde aþaðýlanan, haksýzlýða uðratýlan, inandýðý gibi yaþama hakký gasp edilen yüz binlerce kamu çalýþaný haným açýsýndan, kamuda baþörtüsü yasaðý adý verilen zalimane dayatmaya son verileceðinin açýklanmasýnýn, on yýllardýr sürdürülen bir zulümden, zorbalýktan kurtuluþ ilaný olarak algýlanacaðýna kuþku yoktur. Bu zorbalýða son verilmesinden duyduðumuz mutluluðu kamuoyuyla paylaþýyoruz. Ayný þekilde ilkokullarda her sabah çocuklarýmýza zorla söyletilen ant dayatmasýna son verilmesinin de çok Demokrasinin ne olduðu hükümete anlatýlmalý mek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan demokrasi paketi ni AK Parti ye makyaj paketi olarak deðerlendirdiklerini bildirdi. Günlerdir üzerinde konuþulan AK Parti hükümetinin demokrasi paketi nin nihayet Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklandýðýný ifade eden Aydýn, Paketin içeriðine bakýldýðýnda çözüm getirmek bir yana, ülkenin temel demokrasi sorunlarýnýn yanýna lafýzda bile yaklaþamadýðý görülüyor. dedi. Pakette ülkenin en önemli sorunlarýna deðinilmediðini belirten Aydýn, önemli ve hayýrlý bir adým olduðu açýktýr. Rablerinden baþka hiçbir güce kul olmamalarý bilinciyle yetiþtirdiðimiz çocuklarýmýzý her sabah okul bahçelerinde resmi ideolojiye ve onun kurucusuna biat tazelemeye zorlayan bu köhnemiþ uygulamanýn kaldýrýlmýþ olmasýný büyük bir sevinçle karþýladýðýmýzý vurgulamak isteriz. Þüphesiz demokratikleþme paketi içinde yer verilen düzenlemelerin pek çoðu bu ülkede yaþayan insanlarýn geneli açýsýndan özgürlük alanýnýn geniþletilmesine ve maruz kalýnan kimi haksýzlýklarýn, adaletsizliklerin giderilmesine yönelik adýmlar olarak olumlu düzenlemelerdir. Bununla birlikte elbette Türkiye gibi resmi ideolojik körlük ve dayatma geleneði ile on yýllardýr her kesimden insan kümesini düþmanlaþtýrmýþ, yok saymýþ, ezmiþ bir devlet geleneðine sahip bir ülkede tüm maðduriyetlerin giderilmesi ve haklarýn tam olarak saðlanmasý için daha alýnmasý gereken uzun bir yol olduðu Demokratikleþmesi bakýmýndan olmazsa olmaz önemde olan Kürt sorunu, laiklik, örgütlenme, söz, basýn özgürlüðü gibi temel hak ve özgürlüklere iliþkin bir yaklaþým olmadýðý gibi, laiklik meselesini daha da aðýrlaþtýran bir yaklaþým gösterilmiþtir. ifadelerini kullandý. Bu haliyle paketin halkýn demokrasi beklentilerine yanýt vermekten uzak olduðunu kaydeden Aydýn, konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede þu görüþlere yer verdi; Demokrasi paketinin, AKP nin halkýn gözünde deðiþimin partisi imajýný yeniden tazelemek üzere düzenlenmiþ bir ortaoyunundan ibaret da aþikârdýr. Ne var ki, daha paket açýklanmazdan önce tam bir önyargýyla hareket ederek paketin içinin boþ olduðu propagandasýna giriþen çevrelerin tutumlarýnýn hak ve adalet kaygýsýndan uzak olduðu ise ortadadýr. Bu noktada daha açýklanmamýþ paket hakkýnda birilerinin bölme paketi, diðerlerinin ise kandýrmaca paketi tanýmlamalarýna giriþmeleri, söz konusu çevrelerde objektif bir deðerlendirmeden ziyade ideolojik propaganda mantýðýnýn ön planda olduðunun göstergesi sayýlmalýdýr. Bugün açýklanan olduðu ayan, beyan ortadadýr. Denebilir ki, son olarak Kürt sorununda uyguladýðý baskýcý politikalar, Gezi direniþi ve ardýndan geliþen toplumsal muhalefeti bastýrmak için kullandýðý yol ve yöntemlerle yýpranmýþ olan otoriter, baskýcý görüntüsüne biraz makyajdýr bu paket. Böyle bir ucube paketi bu ülkenin yurttaþlarýna demokrasi paketi diye yutturmaya kalkan Baþbakan Erdoðan ve AKP hükümetine birilerinin demokrasinin ne olduðunu anlatmasý gerekir. Demokrasinin ancak emekçilerin ve halkýn mücadelesiyle kazanýlacaðý gerçeði bu olayla bir kere daha açýða çýkmýþtýr. paketin bir süreç, ileri doðru atýlmýþ bir adým olarak deðerlendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu baðlamda bilhassa bu ülkenin Kürt vatandaþlarýnýn geniþ bir kesiminin talebi olan anadiliyle eðitim alma hakkýnýn sadece özel eðitim kurumlarýyla sýnýrlandýrýlmýþ olmasýný bir eksiklik olarak görüyoruz. Yetersiz olmakla birlikte, ileri doðru atýlmýþ bir adým olarak gördüðümüz bu düzenlemenin en kýsa sürede devlet okullarýný da kapsayacak þekilde geliþtirilmesi hakkaniyetin gereðidir. Ayný þekilde kamuda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý adýmýný çok önemli ve olumlu bir adým olarak deðerlendirmekle birlikte, uygulamadan asker, polis ve yargý mensuplarý gibi üniformalý çalýþanlarýn hariç tutulmasýnýn bir haksýzlýk ve ciddi bir eksiklik olduðunun altýný çiziyoruz. Ýnancýndan ötürü baþörtüsü takan hanýmlarýn ister emniyette, ister orduda, isterse de yargýda hiçbir ayrýmcýlýða ve dýþlamaya maruz kalmadan çalýþabilmeleri için devlet gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmalýdýr. Asker ya da polis üniformasý veya hâkim ya da savcý cübbesinin baþörtüsüyle çeliþen kýyafetler olarak algýlanmasýnýn ve bu alanlarda çalýþan insanlarýn baþörtülü olarak çalýþamayacaklarý ön kabulünün yasakçýlarýn, dayatmacýlarýn zihinlere kazýdýklarý haksýz, temelsiz bir önyargý olduðunun altýný çiziyoruz. Hükümet bu konuyla ilgili olarak da en kýsa zamanda gereken adýmý atmalý ve özgürlük alanýný kýsmen deðil, tam olarak geniþletmelidir. Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn Ýþte demokratikleþme paketi aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, merakla bekle- Demokratikleþme Paketi'ni açýkladý Pakette Bnen seçim sistemi, kýlýk kýyafet ve farklý dillerde eðitimin önünü açan önemli düzenlemeler var.. Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý þöyle; -Demokratikleþme paketinin ülkemiz, bölgemiz ve kardeþliðimize vesile olmasýný diliyorum. -Adnan Menderes, Turgut Özal ve Erbakan'a kadar Türkiye'nin demoktarikleþme ve özgürleþmesinde çabasý gösterenlere milletimiz adýna þükranlarýmýzý iletiyorum. -Bu pakette emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. -Tarihimizden bugüne verdiðimiz þehitlerimiz var. Bugün biz bu paketi açýklarken aslýnda tüm bu þehitlerimizin de arzualarýný yerine getiriyoruz. -Bu paket þehit ailesi ve yakýnlarýnýn temennisidir. Bu paketle Türkiye'nin istiklalini güçlendiriyor, ufkunu açýyor umudunu çoðlatýyoruz. -Vasiyetini yerine getirdiðimiz tüm þehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanlarý cennet olsun. -Türkiye bugün tarihi bir an yaþýyor. Burada þunun alýtýný çiziyorum. Bu paket ne ilk ne de sondur. -Bu paket Atatürk'ün devrimlerini ileri götürme çalýþmasýdýr. 3 Kasým 2002'de iþ baþýna gelen hükümetimiz yýllýk sürçete önemli reformlar yaptý. -Bugün açýklayacaðýmýz paket, son yýllýk bir sürecin tabii sonucudur. -Elbette bu paket Türkiye'yi tüm aðýrlýklarýndan kurtaracak deðildir. Ancak önemli ölçüde yükünü azaltacaktýr. -Türkiye'yi pranga- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan larýndan kurtarmak için bir aþamadýr. -Gönlü isterdi ki yýl önce görevi devraldýðýmýz gün bir paketle tüm yasaklarý kaldýralým, özgürlüklerin önün açalým. Ancak buna müsait ortam yoktu. Bunu milletim görüyordu. - yýl boyunca nasýl bir dirençle karþýlaþtýðýmýzý aziz milletimiz gördü. -Siyasetin çözüm deðil çözümsülük olarak üretildiði ortamda bureformlarý yapmak kolay deðildi. -Darbe senaryolarý ve teritplere raðmen kararýmýzý deðiþtirmedik, tahrik ve kanlý provokasyonlara raðmen geri adým atmadýk. -Her türlü saldýrýya raðmen demokrasi ve sandýktan taviz vermedik. Milletimizin emanetini alarak, aldatmadan Türkiye'yi bugüne taþýdýk. -Demokratikleþme paketleri milletin yüzünü güldürür, darbecilerin uykusunu kaçýrýr. -Bu bir son deðildir. Son nokta deðildir. Türkiye artýk geri döndürülmeez bir þekilde demokratik yürüyüþünü devam ettirmektedir. -Yumruklar sýkýlýysa tokalaþmak mümkün deðildir. Kalpler birbirine karþý kaskatý kesilmiþse orada karþdelik olmaz. Söz deðil silahlar konuþuluyorsa orada fikirler konuþamaz. - yýl boyunca siyaset zeminini güçlendirmek için ypoðun çaba sarfetttik. Elbette bunu hakla çözeceðiz. -Halka raðmen düzen kurmaya çalýþanlar baþarýlý olamaz. -Milletine efendilik deðil hizmetkar olmak için yolaç ýkmýþ bir iktidar var. -Türkiye'de demokrasiye ve çok partili sisteme 950 yýlýnda geçildi. Türkiye bu tarihten itibaren týkýr týkýr iþlerken 960'da bu saatin zembereði kýrýlmýþtýr. Anayasasýnýn birçok maddesiyle bugünde 27 Mayýs yaþatýlmak istendi. -Deðiþimin önündeki en büyük engel 27 Mayýs'ýn karanlýk gölgesidir. -Þimdi þu andan itibaren ayný zihniyetin malum korkularý yeniden canlandýrmaya çalýþacaklardýr. yýl boyunca her reformal birlikte 'Türkiye daðýlýyor, bölünüyor' dediler þimdi yine aynýsýný söyleyecekler. -Göreceksiniz yine ayný þeyleri yapacaklarý. Yine deðiþimin karþýsýnda duvar olmayý sürdürecekler. -Unutmayýn korkaklar zafer anýtý dikemezler. Siyaseti korku ve korkutma üzerine kuranlar deðiþime ayak uyduramazlar. -Türkiye'nin muhalefet diye bir sorunu var. Kendi eksik ve hatasýn görmeyen muhalefet artýk korku söylemini bir kenara býrakmasý gerekiyor. Milletin önünde engel olmasýn. -Paketten abartýl beklenti içinde olanlar da hayal kýrkýlýðýna uðrayacaklar. yýldýr hiçbir reformumuza destek olmayan bu zihniyetin yine destek olmasýný beklemiyoruz. -Bu paketin deðerini en iyi yüreðine ve ocaðýna ateþ düþenler bilir. Akan gözyaþýnýn dinmesi için önemli bir adýmdýr. -Bu paket yýl önce hayali bile kurulamayan özgürlükleri getiriyor. -Paketin gizlenip saklandýðý iddialarý son derece temelsiz. Bu sorunlar çoðunluðun kabul etiði ve sürfekli konuþulan sorunlardýr. -Her türlü görüþ ve tavsiyeler alýnmýþ ona göre þekillenmiþtir. -Sizin sayýnýzýn 220 bizim sayýsýmýz 326 diye dayatma yapmadýk. Komisyona eþit sayýda üye verdik. Komisyon çalýþmalarý sonucunda da ipe un sermeye çalýþtýlar. -Referansýmýz her zaman millet olmuþtur. Program ve tüzüðümüz inceleyenler seçim beyannamelerimizi görenler, geçmiþte de yaptýðýmýzreformlarý orada görecekler. -Çözümün karþýsýnda duran bir muhalefetle yeni anayasa da olmaz. -Açýklayacaðýmýz paket uzun soluklu yürüyüþümüzdeki projelerimizin yerine getirilmesidir. -Her madddenin sözü geçmiþte verilmiþtir. Her madde seçimlerde milletimizden onay almýþtýr. -Milletime þunu hatýrlatmak istiyorum. Ayýldýzlý bayraðmýýzýn altýnda 76 milyon kiþi bir aileyiz. Bir istikametin içindeyiz. Her vatandaþýmýzýn isteði bizim için önemliylse korkusu ve terddtü de bizim için önemlidir. -Biz geçiciyiz. Kalýcý olan esrlerimiz ve milletimizdir. -Birbirlerine müdahale etmedikçe her yaþam tarzýma saygýmýz var. Her türlü özgürlüðü savunduk ve savunacaðýz. Birbirlerinin deðerlerin tehdit etmediði sürece her deðeri savunduk. -Bin yýldýr bir ve beraber yaþadýðýmýz topraklarda yine bir olacaðýz. Birbirimize yüreklerimizi açmalýyýz. -Silahlýðý, vandallýðý elimizin tersiyle itecek gönül diliyle konuþacaðýz. -Ýmkansýzlýklar gerçek oldu, hayaller proje oldu. -Paketimizin bir kez daha hayýrlý olmasýný arzu ediyorum. PAKETTE ÝLK MADDE SEÇÝM SÝSTE- MÝ -Kanunlarla siyasi haklarý geniþletiyoruz. Öncelikle seçim sistemini tartýþmaya açýyoruz. -Özellikle 2 Eylül sonrasý hep eleþtirildiðini biliyoruz. -Mevcut seçim sistemindeki yüzde 0'luk baraj sistemini biz getirmedik. -Seçim sistemi içim 3 seçenek getireceðiz. PARTÝLERE DEVLET YARDIMI -Düzenlemeyle yüzde 7 olan barajý yüzde 3'e çekiyoruz. Böylece bu sistemle partilerimiz daha güçlü hale gelecek. Mevcut durumda beldelerdeki teþkilat kurma zorunluðunu kaldýrýyoruz. -Siyasi partilerde eþ genel baþkanlýðýn önünü açýyoruz. Seçim kanuna bir ek yaparak iki kiþiden fazla olmamak üzere partilere eþ genel baþkanlýðýn önün açýyoruz. -Siyasi partilere üye olmayý yasaklayan ve kýsýtlayan maddeyi kaldýrýyoruz. NEFRET SUÇLARI -Nefret suçlarýnda cezayý artýrýyoruz. -Dini inancýn gereðince yerine getirlimesinden engellenmesi suç olacak. HARF YASAÐI KALKIYOR -Belirli harflerin kullanýlmasýný engelleyen ceza maddelerini kaldýrýyoruz. Klavyelere özgürlük getiriyoruz. -Toplantý, gösteri ve yürüyüþün yer ve güzergahýný belirlerken katýlýmcýlýðý saðlýyoruz. Süreleri uzatýyoruz. Gece 24'e kadar sürebilecek. -Özel okullarda farklý dil ve lehçelerde eðitimin önün açýyoruz. -Yerleþim yerlerine eski isimlerinin verilmesini kanunla düzenliyoruz. -Niðde Üniversitesi'nin adýný Hacý Bektaþý Veli Üniversitesi olarak deðiþtiyoruz. -Yardým toplama kanunun deðiþtiriyoruz. Türk Hava Kurumu'na deri toplama yetkisi verilmiþti. Bu zorunluluða son veriyoruz. Vatandaþ yardýmýný istediði yere verebilir. -Buraya kadar saydýklarýmýz kanunla yapýlacak düzenlemelerdi. Belli takvime göre bunlarý hataya geçiriyoruz. BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KALKIYOR -Kamuda baþörtüsü yasaðýný kaldýrýyoruz. Kýlýk kýyafet özgürlüðü geliyor. -Yasak, TSK, enminyet ve yargý çalýþanlarýný kapsamayacak. -Ýlkokullarda andýmýz uygulamsýný kaldýrýyoruz. -Mor Gabriel Manastýrý'ný arazisiyle Manastýr Vakfý'na devrediyoruz. -Roman Dil ve Kültür Enstitüsü açýyoruz.(yaygýn basýn)

7 SALI EKÝM Araç teslim törenine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; ' Millet hizmete her zaman sahip çýktý' B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne alýnan araçlarýn teslim törenine katýldý. Temizlik Ýþleri müdürlüðü çalýþanlarý ile birlikte yemek yiyen Külcü, "Milletimiz kadir þinastýr, yapýlan iyiliklere ve hizmete her zaman sahip çýkmýþtýr. Milletimiz her vesileyle hizmetlerimizi takdirini ifade ediyor." dedi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde düzenlenen törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, A bazý AK Parti ve CHP'li Belediye Meclis üyeleri, Gençlik Spor Müdürü Haþim Eðer, birim müdürleri ve çalýþanlar katýldý. Asfalt serme makinesi, Kanalizasyon Görüntüleme Aracý, traktör ve hizmet aracýnýn anahtarlarý operatörlerine Baþkan Külcü, AK Partili ve CHP'li Meclis üyeleri tarafýndan verildi. Anahtar teslim töreninden sonra personeliyle birlikte yemek yiyen Baþkan Külcü, yaptýðý konuþmasýnda belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. ve illerden kaçak su görüntüleme aracýnýn çok yoðun talep aldýðýný, Çorum baþta olmak üzere çevreye kanalizasyon görüntüleme aracý ile hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi. 'Kira parasýna araç filomuzu yeniledik' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye çalýþmalarýný deðerlendirdi. Araç teslim törenine bazý CHP(li meclis üyeleri de katýldý. 'Dün bir tane bile yokken, bugün iki makinemiz var' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçen yýl birincisini satýn aldýklarý asfalt serme makinesinin bu yýl ikincisini de satýn alarak, araç filosuna eklediklerini anlatarak, "Dün bir tane bile asfalt serim makinesi olmayan belediyemizin, bugün iki tane son sistem aracý var. Hem kendimizin çalýþmalarýný yaparken, hem de ilçelerimizin ihtiyaçlarýna cevap veriyoruz" diye konuþtu. Külcü, kanalizasyon görüntüleme aracýný tanýttý. 'Ýlçelere 6,5 milyonluk hizmet' Baþkan Külcü, ilçelere aðabey belediye olarak büyük hizmetler götürdüklerini, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir haricindeki hiçbir belediyenin, ilçelere Çorum Belediyesi kadar hizmet götüremediklerini belirterek, "Bu üç büyük belediyeyi çýkýn, geri kalan belediyelerin hiç birinin ilçelere yaptýðý yardýmlar birkaç milyon TL'yi geçmez. Biz tüm bu yatýrýmlarý, insanýmýzýn hizmete layýk olduðu düþüncesiyle insana hizmet için yapýyoruz." dedi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü nde düzenlenen törenin ardýndan personelle yemek yenildi. 'Sarýlýk-Bayat Gediði arasýna bölünmüþ yol' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, asfalt çalýþmalarý ile ilgili verdiði bilgide, Sarýlýk ve Ba- 'Anadolu'da ilkleri hayata taþýyoruz' Çorum'un Anadolu'daki iller arasýnda pek çok hizmette ilk ve tek olduðunu söyleyen Külcü, yer altý konteynerlerini anlatarak, pek çok belediyenin hayalinin yetmediðini, hayal edenin ise bütçesinin elvermediðini söyledi. Külcü, "Bizim bu þehir için hayalimiz var dedik ve yola çýktýk, çok þükür yanýlmadýk ve tüm hayallerimizi birer birer bu milletin hizmetine sunmak nasip oldu." þeklinde konuþtu. 'Temizlik Ýþleri birinciliði ele aldý' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her ay yaptýrdýklarý anketlerle, belediyenin çalýþmalarýný vatandaþa sorduklarýný belirtti. En son ankette birinciliði Park ve Bahçeler'in aldýðýný hatýrlatan Külcü, son ankette %90'lýk memnuniyet oraný ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün birinci olduðunu söyleyerek, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personelini tebrik etti. "Bu güzellikler sizin eserinizdir, elinize yüreðinize saðlýk" diyen Külcü, personele teþekkür etti. 'Milletimiz kadir þinastýr, durmak yol hizmete devam' 'Her yýl 00 bin ton asfalt' Her yýl 00 bin ton asfalt sözü vererek göreve geldiklerini ve söz verdikleri hedefi tutturduklarýný aktaran Baþkan Külcü, 5 yýl içerisinde toplam 50 bin ton asfalt serimi gerçekleþtirdiklerini, son iki ayla birlikte bu rakamýn 550 bin ton olarak gerçekleþeceðini söyledi. Çorum belediyesi olarak 5 yýl öncesinde temizlik iþlerinde ve diðer birimlerde çalýþan 22 aracýn kira bedelinin, aylýk 40 bin TL olduðunu hatýrlatan Baþkan Muzaffer Külcü, 20 kamyon, 8 küçük kamyon, 4 büyük süpürge makinesi, 2 mini süpürge makinesi, yer altý konteynerleri, bir arazöz ve 8 hizmet aracýný 3 yýl vade ile 5 milyona satýn aldýklarýný, her ay 40 bin TL taksit ödediklerini anlatarak, "Gelecek yýl taksitlerimizin üçüncü yýlýný tamamlamýþ olacaðýz ve 5 milyonluk kira ödemesi yerine araçlarýmýz belediyemizin öz malý olarak Çorum'a hizmete devam edecektir. Tüm bunlar iyi planlama ve doðru bir yönetim modeli ile ortaya konmaktadýr." dedi. Kanalizasyon Görüntüleme Aracý nýn anahtarýný CHP Grup Baþkaný Sadýk Örgel teslim etti. yat Gediði arasýna bölünmüþ yol yapacaklarýný ve çevrenin asfalt çalýþmasýný tamamlayacaklarýný belirtti. 'Kanal Görüntüleme Aracý hizmette' Kaçak su Görüntüleme Aracý'ndan sonra, makine parkýna Kanalizasyon Görüntüleme Aracý'na kazandýran Çorum Belediyesi, bundan böyle kanalizasyon týkanmalarý- ný da teknolojik çalýþmalarla tespit edecek. Aracýn 500 bin TL'ye mâl olduðunu açýklayan Külcü, belediyeye kazandýrýlan araçlarýn ücretlerinin nakden ödendiðini, çevre ilçe Milletin kadir þinas olduðunu anlatan Külcü, milletin yapýlan iyiliðin karþýlýðýný mutlaka verdiðini ve takdir etmekten geri durmadýðýný da belirterek, "Bizler yeter ki bir iyilik yapalým, hizmet üretelim, birileri buna mutlaka sahip çýkacaktýr. Ne demiþler: iyilik yap denize at, balýk bilmezse Halýk bilir. Milletimiz her zaman hizmete sahip çýkma kadir þinaslýðýný gösterdi, her vesileyle milletimiz takdirini ifade ediyor. Durmak yok, yola devam. Durmak yok hizmete devam" diye sözlerini tamamladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mumnuniyet anketinde birinci çýktýðýný söylediði Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþanlarýný tebrik etti. Çorum a ne yapacaðýnýzý anlatýn AK Parti Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda muhalefet partilerini yapýlan hizmetleri görmezden gelmekle suçlayarak, "Siz çýkýp Çorum'a ne yapacaðýnýzý söyleyin veya genel baþkanlarýnýzýn varsa ekonomik planlarýný anlatýn." dedi. "Yiðidin hakký yiðide verilmeli. Ülkenin dün ki durumu da, bugün ki durumu da ortadadýr. IMF'nin önünde el pençe durduðumuz günlerden, IMF'ye borç verir hale geldiðimizi ne çabuk unuttunuz?" sözleriyle konuþmasýnda muhalefeti hedef alan Sami Ceylan, okul kitaplarý, duble yolar, SSK hastaneleri, IMF borçlarý, doðalgaz baþlýklarýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan dün ve bugün ifadeleriyle gözler önüne serdi. Sadece küçük bir teþekkür edilmesi gerektiðine iþaret eden Ceylan, bir kaç çiftçinin misafirperverliðinin suistimal edildiðini, sosyal demokratlýðýn hayvan pazarýnda at binmekle deðil, millete sosyal politikalar geliþtirmekle olunacaðýný söyledi. CHP'nin sabah farklý, öðlen farklý, akþam da farklý konuþtu- ðunu dile getiren Ceylan, vatandaþýn sandýkta ne söylemesi gerektiðini ve kimleri sandýða gömüp, kimleri iktidara taþýyacaðýný çok iyi bildiðini vurguladý. Ceylan, "Bu iþler hayvan pazarýnda at binmekle olmaz, teþkilatçýlýðý, siyaseti, birlikteliði iyi bilmekle olur. Bunlarý bilmek için de Recep Tayyip Erdoðan gibi bir lider gerekir." dedi. MHP'nin eleþtirilerine de milliyetçilik tanýmlamalarý ile cevap veren Ahmet Sami Ceylan, "Milliyetçilik, bu milleti memuruna ödeyemediðiniz 800 milyon için IMF kapýsýnda el pençe bekletmekle deðil, IMF'ye 5 milyar dolar borç vermekle olur." diye konuþtu. AK Parti aday adaylarýnýn müracaat tarihini açýkladý; Müracaatlar Ekim- Kasým arasý AK Parti Ýl Danýþma Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkanlýðý, il genel ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylýk müracaatlarýnýn Ekim'de baþlayýp, Kasým'da sona ereceðini açýkladý. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve çok sayýda partilinin katýldýðý toplantý basýn açýk ve kapalý olmak üzere iki bölümde gerçekleþtirildi. Ahmet Sami Ceylan, aday adaylarýnýn müracaat tarihinin Ekim de baþlayacaðýný duyurdu. Açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, teþkilat mensuplarýnýn aday adayý olmasý durumunda, Ekim- Kasým tarihleri arasýnda görevinden istifa ederek müracaatta bulunmasý gerektiðini hatýrlattý. Türkiye'nin dününden bugününe geldiði noktayý okul kitaplarý, duble yollar, hastane hizmetleri, IMF borçlarý üzerinden ör- neklendiren Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, konuþmasýnda muhalefet partilerini eleþtirdi. Toplantý, Sami Ceylan'ýn parti içi çalýþmalar bölümünde basýna kapalý olarak devam etti. Týký'nýn Kahve de buluþmak gelenek oldu B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün katýldýðý Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ndeki araç teslim töreninden dönen basýn mensuplarý, ikinci kez Týký'nýn Kahvesi'nde buluþtu. Bir önceki buluþmayý öneren Belediye Basýn Birimi Sorumlusu Salih Karslýoðlu, bu buluþmanýn da mimarý olurken, çaylar ÝHA Muhabiri Muttalip Yalçýn ve Belediye Basýn Birimi Sorumlusu Salih Karslýoðlu tarafýndan ikram edildi. Habere katýlan tüm basýn mensuplarýnýn memnuniyetle kabul ettiði davet, bir kez daha güzel bir sohbet ve muhabbetin ev sahipliðine dönüþtü. Mesleki stresten uzak geçen yarým saatlik çay molasýnda, kendileri için bir þey yapan basýn mensuplarý, bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti aktarýr- ken, Týký'nýn Kahvesi buluþmalarýnýn gelenek haline dönüþmesi yönündeki temennilerini de dile getirdiler. Basýn mensuplarý Týký nýn Kahve de (Fotoðraf: Ahmet Yazýcý)

8 8 SALI EKÝM 203 Halk Günleri nde vatandaþa brifing smancýk Belediye OBaþkaný Bekir Yazýcý, mahallelerde muhtarlýklar tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýlarýna katýlarak belediye yatýrým ve çalýþmalarýný anlatýyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Muhtarlar Derneði ve mahalle muhtarlýklarý tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýlarýna vatandaþlarýn taleplerini dinlerken, çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Ýlk olarak Esentepe Mahallesi'nde vatandaþlarla bir araya gelen Baþkan Yazýcý'nýn bu haftaki duraðý Cumhuriyet Mahallesi oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parký'dan düzenlenen toplantýda Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Cihan Yedek de hazýr bulundu. YOL YATIRIM- LARINDA REKOR- LAR KIRDIK Belediye olarak gerçekleþtirdikleri yatýrým ve hizmetleri anlatan Baþkan Yazýcý, üç yýlda kanalizasyon, asfalt, park ve su yatýrýmlarý baþta olmak üzere üç dönemlik hizmet sunduklarýný belirtti. Amaçlarýnýn ilçenin tarihi sorunlarýna köklü ve kalýcý çözümler bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, Ýlçemiz geniþ bir imar alanýna sahip. Bu noktada hizmetlerin gecikmemesi, her yere eþit ve ayný hizmetin saðlanmasý için ter döküyoruz. Ýlçemizin bu kadar geniþ bir alanda kurulu olmasýna raðmen 90 yaþýnda bilgisayar öðrendi smancýk'ýn Çampý- köyünde yaþa- Onar yan 90 yaþýndaki Salim Savcý, yaþýna raðmen teknolojiyle tanýþýp, bilgisayar öðrenmenin mutluluðunu yaþýyor. Fizik-Kimya öðretmenliðinden emekli olan, Osmancýk Gazetesi köþe yazarý Salim Savcý, öðrendiði bilgisayar sayesinde yaþadýðý köyde ülke gündemini yakýndan takip edebildiðini belirtti. Bilgisayar kullanmasýný yeðeni Osman Savcý'nýn kendisine öðrettiðini belirten Salim Savcý basýlýp yayýmlanan 65 kitabýnýn son 4' ünü bilgisayarda yazarak baskýya hazýrladýðýný söyledi. Bilgisayar kullanmanýn kitap yazýmýný hýzlandýrdýðýný belirten Salim Savcý, Bilgisayar öðrenmekle ülke gündemini daha yakýndan takip etme imkaný buldum. Ayný zamanda kitaplarýmý artýk bilgisayarda yazýyorum. Kitaplarýmda yer verdiðim konular hakkýnda araþtýrma yapabiliyorum. Þu ana kadar basýlýp yayýmlanan 65 kitabýmýn son 4 ü olan Bilimsel Açýdan Oku, Düþün, Deðerlendir, Paylaþ, Uygula, Niçin Atatürk de Atatürk, Bir Eðitimci Gözüyle, Dünden Bu Güne Çampýnar isimli kitaplarýmý bilgisayar kullanarak basýma hazýrladým. Hali hazýrda üzerinde çalýþtýðý birden fazla kitabý bilgisayar ortamýnda Festivalde satýþ yeri smancýk'ta geleneksel Pirinç Kültür ve OSanat Festivali -6 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Festival kapsamýnda açýlacak olan tuhafiye pazarý alanýnda, satýþ yapmak isteyen esnafý için parsel satýþ süreci baþlatýldý. Osmancýk Belediyesi resmi internet sitesinde tuhafiye pazarý alanýnda yine çok sayýda esnafýn tezgah açacaðý ve eski panayýr geleneðinin de yine yaþatýlacaðý, satýþ yapmak isteyen esnafý için de parsel satýþ sürecinin baþlatýldýðý duyuruldu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, mahallelerde halka hesap veriyor. üç yýlda 70 kilometre asfaltla yollarýmýzý kapladýk bu yýl içinde de en uzak mahallelerimiz dahil 8 kilometre yol yapýmý gerçekleþtirdik. Yol hizmetlerimizdeki amacýmýz kaliteli ulaþým imkanýný sunmak, toz ve çamur þikayetlerine son vermek. Osmancýk halkýnýn hak ettiði hizmeti almasýna vesile olmaktýr. Osmancýk'ta asfalt ihtiyacý olan yaklaþýk 8-0 kilometrelik bir yolumuz kaldý. Birkaç yýl içinde de bu yatýrýmlarýmýzý tamamlayýp hizmetlerimizin ulaþmadýðý Ýlçede halkg ünü toplantýlarý sürüyor. hiçbir nokta kalmayacaktýr. Bunun yaný sýra park yatýrýmlarýmýz, kanalizasyon yatýrýmlarýmýz, su yatýrýmlarýmýz ve sosyal kültürel faaliyetlerimiz ile belediyecilikte her noktada dört koldan ter döküyoruz. dedi. Hizmet yarýþýndaki amaçlarýnýn ilçenin tarihi sorunlarýna çözümler bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Bu amacýmýz için büyük alt yapý projemizi hayata geçirdik. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþimi tamamlandý. yazmaya devam ediyorum. Bilgisayar kullanýmý kitap yazým iþimi ol- Þimdide hacimleri onar kat artýrýlan iki modern su deposu yapýmýný da kapsayan içme suyu ve yaðmur suyu inþaatý devam etmektedir. Böylece geçmiþte elli, gelecekte de elli yýl olmak üzere Osmancýk'ýn yüz yýllýk yatýrýmýný gerçekleþtireceðiz. Biz hizmetlerimizi hiçbir zaman seçimlere göre deðil, ihtiyaçlarý, aciliyetlere göre düzenliyoruz. Hizmet sevdamýzýn politikasý ve gayesi budur. Bizim seçim deðil, hizmet derdimiz var. Seçime göre hizmet yaparsak bunu dukça kolaylaþtýrdý. dedi. Çorum ve birkaç ilde bulunan gazetelerde uzun yýllardýr köþe yazarlýðý yaptýðýný da belirten Salim Savcý, Bilgisayar kullanmasýný bilmeden önce yazdýðým köþe yazýlarýný PTT aracýlýðýyla gönderiyordum. Þimdi ise yazdýðým köþe yazýlarýný gazetelere elektronik posta hak da sorar halk da sorar" diye konuþtu. DOÐALGAZ MÜJDESÝ Osmancýk'ýn doðalgaza kavuþturulmasý noktasýnda yapýlan çalýþmalarý da deðinen Baþkan Yazýcý, doðalgaz kampanyasýnýn devam ettiðini belirterek daha önceden farklý bankalara abonelik ücreti yatýran vatandaþlarýn aboneliklerini Halk Bankasý Ýl Özel Ýdaresi hesabýna taþýmalarý gerektiðini belirtti. Baþkan Yazýcý, ayrýca Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'ýn da ilçe merkezinde incelemelerde bulunduðunu kaydederek kýsa süre içerisinde belirlenen alanlarda þehir içi doðalgaz þebeke döþeme çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný bildirdi. Baþkan Yazýcý, bu kararýn Osmancýk'a doðalgaz gelmesi konusunda bir tereddüt olmadýðýnýn kanýtý olduðunu vurguladý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da, Osmancýk'ýn önemli yatýrýmlara kavuþtuðunu ve þimdi de bir yatýrým atýlýmýnýn devam ettiðini söyledi. Kaya, Kredi Yurtlar Kurumu, Güreþ Antreman, milli eðitim yatýrýmlarýnýn yaný sýra tarihi ve kültürel deðerlerin gün ýþýðýna çýkarýlmasý konularýnda da hizmetlerin sürdüðünü bildirdi. Baþkan Yazýcý ve Ak Parti Ýlçe Baþkaný Kaya, gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn milletvekilleri ile istiþare ve fikir alýþveriþinde yapýldýðýný ifade ederek Osmancýk'ýn yatýrýmlardan hak ettiði payý almaya devam edeceðinin altýný çizdiler. 90 yaþýndaki Salim Savcý, yaþýna raðmen teknolojiyle tanýþýp, bilgisayar öðrenmenin mutluluðunu yaþýyor. ile gönderebiliyorum. Tüm bunlarý yaparken ilk baþlarda zorlansam da bilgisayar öðrenmek iþlerimi oldukça kolaylaþtýrdý. Öðrenmenin yaþý, sýnýrý olmadýðýný bir kez daha yaþarak öðrendim. diye konuþtu. Ek yerleþtirme için tercihler yapýldý SYS ek Öyerleþtirme için tercih iþlemleri dün son aerdi. Tercih yapýlabilecek 6 bin 4 yüksek öðretim programýnda toplam 238 bin 27 kontenjan bulunuyor. Tercih iþlemlerini tamamlayan tüm adaylarýn tercih bilgilerini, ÖSYM'nin r adresinden kontrol etmeleri ve yerleþtirme iþleminin diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden yazýcýdan tercih kayýt bilgilerinin bir dökümünü alarak saklamalarý vurgulandý. Ýki uzman doktorun baþka hastanelere tayini nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Uzman doktorlar Osmancýk tan ayrýldý smancýk Devlet OHastanesi nde görev yapan iki uzman doktorun baþka hastanelere tayini nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Osmancýk Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Ünitesi Uzman Dr. Selcan Çelik ve Ortopedi Uzmaný Op. Dr. Mustafa Akar'ýn hastanedeki görevlerinden ayrýlacak olmasýndan dolayý mesai arkadaþlarý tarafýndan bir veda programý hazýrlandý. Hastane Baþhekimi Op. Dr. Yüksel Yücel ile hastane yönetiminin de katýldýðý yemekte hem renkli hem de duygusal görüntüler yaþandý. Baþhekim Op. Dr. Yüksel Yücel, Dr. Selcan Çelik ile Op. Bisiklet parký var kullanan yok smancýk ta Kay- binasý- Omakamlýk nýn bahçesine görüntü kirliliðini önlemek için bisiklet parký yapýldýðý, ancak kullanýlmadýðý belirtildi. Bisiklet ve motosiklet parký yapýldýktan sonra kimsenin parký kullanmadýðý, bu çerçevede görüntü kirliliðinin devam ettiði belirtildi. Kaymakamlýk'ta resmi iþlemleri olan vatandaþlar ya da görevli memurlarýn bisikletlerini ýsrarla binanýn boþluklarýna ve duvar diplerine park etmesi dikkat çekiyor. Gurbetçilerin börek hasreti Hastane Baþhekimi Op. Dr. Yüksel Yücel ile hastane yönetiminin de katýldýðý yemekte hem renkli hem de duygusal görüntüler yaþandý. Dr Mustafa Akar ýn hastaneden ayrýlmalarýndan dolayý veda yemeði düzenlediklerini belirterek, Arkadaþ- ollanda nýn Ense- þehrinde ya- Hhede þayan Çorumlu gurbetçi kardeþler, memlekete gelir gelmez ayaklarýnýn tozu ile Osmancýk böreðini çok özlediklerini belirttiler. Ýlk olarak Osmancýk Ulu Mezar'da anne ve babalarýnýn mezarýný ziyaret eden Mahmut ve Ayhan Üzüm, daha sonra teyzelerinin evine giderek hem hasret giderdiler hem de Osmancýk böreðini tattýlar. Gurbetçilerden Mahmut Üzüm, "Osmancýk'ta doðdum ve çocukluðum burada larýmýza Osmancýk Devlet Hastanesi ne verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. Her zaman görevlerini layýkýyla yerine getirdiklerinden dolayý mutluyuz. Ayný zamanda aramýzdan ayrýldýklarý için burukluk yaþýyoruz. Bundan sonraki meslek hayatlarýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. dedi Uzun yýllardýr geçti. 2 yaþýmda Hollanda'ya gittim. Rahmetli annem bize Hollanda'da Osmancýk böreði yapardý. Hollanda doðumlu olan kardeþim Ayhan da Osmancýk böreði ile Hollanda' da tanýþtý. Annem rahmetli olunca da Osmancýk böreðine hasret Osmancýk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Selcan Çelik Ýstanbul Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne; Ortopedi Uzmaný Op. Dr Mustafa Akar ise Nevþehir Özel Kapadokya Hastanesi'ndeki görevlerine baþlamak üzere ilçeden ayrýldýlar. Kaymakamlýk'ta resmi iþlemleri olan vatandaþlar ya da görevli memurlarýn bisikletlerini ýsrarla binanýn boþluklarýna ve duvar diplerine park etmesi dikkat çekiyor. Gurbetçiler Osmancýk böreðini çok özlediklerini belirttiler. kaldýk. Hollanda'da daha uçaða biner binmez Osmancýk böreðinin nefis kokusu ve lezzetini hayal ettim." dedi. Osmancýklýlar ilçenin tarihi ve turistik mekanlarýnýn yaný sýra çok sayýda ünlü yöresel lezzetinin bulunduðunu ifade ettiler.

9 Saðlýkta muazzam dönüþüm yaþandý Kargý da asfalta devam orum un Kargý Be- ilçede baþ- Çlediyesi latýlan asfalt çalýþmalarýna devam ediyor. Asfalt çalýþmalarýný Fatih Mahallesi muhtarý ile birlikte yerinde inceleyen Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýlçede asfaltsýz yol kalmamasý için çalýþtýklarýný belirten Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, "Þuanda asfaltlama çalýþmalarýmýz çarþý merkezinde, Köprübaþý mevkiinden baþlayarak Cumhuriyet ve Atatürk Caddelerinde devam ediyor. Bu kýsmýn da asfaltlanmasýnýn ardýndan, ilçemizin giriþleri ve çarþý merkezimizde güzel bir görünüme kavuþacak dedi. Çalýþmalarýn, Fatih, Yeni, Orta, Mihrihatun, Bahçelievler ve Ýmambey mahallelerini kapsadýðýný belirten Belediye Baþkaný Baþpýnar, çarþý merkezindeki çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan diðer cadde ve sokaklarýn asfaltlanmasýna devam edileceðini söyledi. Baþkan Baþpýnar aðlýk Bakan Yar- hemþehri- Sdýmcýsý miz Agah Kafkas, Küresel Yaþlý Bakýmý ve Yaþlý Turizmi Buluþmasý Kongresi ne katýldý. Kafkas, dünyada nüfusunun yüzde 5 inden fazlasý yaþlý olan ülkelerde yaþlýlýk sorunu olduðunu söyledi. Türkiye de 65 yaþ üstü oran kýyaslandýðýnda bu oranýn yüzde 7,5 civarýnda olduðunu kaydeden Kafkas, Henüz yüzde 5 i yakalamýþ deðiliz. 0 yýldýr Türkiye de sürdürülen ekonomik sosyal ve saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar sonucu hayatta kalma beklenti süremiz kadýnlarda 79 erkeklerde 74,7 ye yükseldi. Yaþamda kalma beklentimiz 0 yýlda 5 yýl arttý. Yaþamda kalma süremiz uzadýkça bundan sonra yaþlýlýkla mücadele katsayýmýz her gün artýyor. dedi. Son 0 yýldýr insanýmýzýn yaþam kalitesini artýrmak için saðlýkta eriþimi kolaylaþtýrmak adýna saðlýkta dönüþüm projesinde muazzam bir geliþme kaydedildiðini söyleyen Bakan Yardýmcýsý, þöyle konuþtu; 2002'de insanýmýzýn doktora ulaþým oraný kiþi baþýna 2.4 iken bugün 8.6 ya ulaþtý. Dün saðlýða ulaþamýyorduk, bugün saðlýða çok rahatlýkla ulaþabiliyoruz. Artýk kronik hastalýklar ve saðlýðý etkileyen temel sorunlarla ilgili dünyaya örnek teþkil edecek mücadeleler veriyoruz. Örneðin Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, Küresel Yaþlý Bakýmý ve Yaþlý Turizmi Buluþmasý Kongresi ne katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, yaklaþan kurban bayramý ve panayýr etkinlikleri öncesinde vatan- Kargý Belediyesi ilçede baþlatýlan asfalt çalýþmalarýna devam ediyor. daþlarýn ve dýþarýdan ilçemize gelen misafirlerin tertemiz bir Kargý tütün ve obezite ile mücadele, saðlýklý beslenme, hareketli yaþam gibi konularda örnek teþkil ediyoruz. Bugünü yakalayanlar yarýna emin adýmlarla yürürler Bir zamanlar sadece parasý olanlarýn yurtdýþýnda tedavi olmaya gidiliyorken, bugün 00 binlerce insanýn Türkiye'ye saðlýk bulmak için geldiklerini belirten Kafkas, Bizim saðlýk turizmini yurtdýþýndan saðlamamýz bunun yanýnda da yaþlýlarýn Türkiye'deki fýrsatlardan yararlanmalarý konusunda biz Saðlýk Bakanlýðý olarak her türlü desteði vermeye ve iþbirliði yapmaya hazýrýz. Türkiye'nin bütün dinamikleri ve kanaat önderleriyle kol kola olmalýyýz. Türkiye kaybettiði fýrsatlarý yeniden yakalamanýn eþiðine gelmiþtir ve yakalama þansýmýz vardýr. Bugün açýklanacak demokratikleþme paketi Türkiye'nin özgürleþmesi, Türkiye'nin demokratikleþmesi, Türkiye'nin yaþamda kalma süresinin artmasýna katký saðlayacaktýr. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki demokrasi, özgürlük geliþmeden ekonomisi saðlýðý geliþsin ve insanlarý yaþlanabilsin. Biz 0 yýl önce belki de dünyada ilk defa bir partinin genel merkezinde yaþlýlar koordinasyon merkezi kurduk. Sayýn Genel Baþkan Yardýmcýmýz Prof. Dr. Nükhet Hotar ile beraber kurmuþtuk. Üçüncü bin yýlýn baþýnda neden emin adýmlarla yürüdüðümüzün anlaþýlmasý adýna bunu söylüyorum. Bunun tarihe de not düþülmesi gerekir. Bugünü yakalayanlar yarýna emin adýmlarla yürürler. dedi. görmeleri için çalýþmalarýn devam edeceðini sözlerine ekledi.(ýha) Adaylar ne kadar harcayacak? art 204'te yapý- yerel se- Mlacak çimler öncesinde adaylar kesenin aðzýný açacak. Adaylarýn ceplerinden minimum 00 bin, maksimum 2 milyon lira çýkacak Demos Fuarcýlýk Genel Müdürü Hüseyin Aslan, yönetimde yer almak isteyen adaylarýn ceplerinden minimum 00 bin lira, maksimum ise 2 milyon lira çýkacaðýný söyledi. Aslan, yerel seçimlerin yaklaþýk 6 milyar dolarlýk bir ekonomi oluþturmasýnýn beklendiðini söyledi. Yaklaþýk 4 milyon sandýk görevlisinin görev yapacaðý seçimin devlete maliyetinin 400 milyon lirayý bulacaðýný aktaran Aslan, 30 Mart 204 seçimlerinde 22 siyasal partinin yarýþacaðýný, 54 milyon seçmenin de oy kullanacaðýný anýmsattý. Türkiye'nin en ücra köþesine kadar kurulacak 99 bin 25 sandýkta; bin 395 belediye baþkanlýðý için 30 bini aþkýn adayýn yarýþacaðýný kaydeden Aslan, "Bütün partilerin aday göstermesi halinde 68 bin kiþi, 3 bin 22 Ýl Genel Meclisi, 34 bin 75 Belediye Meclis Üyeliði için; yaklaþýk 60 bin muhtar adayý da 38 bin muhtarlýk için kýyasýya yarýþacak" dedi. "Her 70 kiþiden birisi seçilmek için çalýþacak" Hüseyin Aslan, ister belediye baþkanlýðý ister muhtarlýk olsun; muhtemel aday sayýlarý alt alta toplandýðýnda yaklaþýk milyon adayýn yerel yönetimlerde bir makam sahibi olabilmek için uðraþ vereceðini belirterek, her 70 kiþiden birisinin seçilmek için çalýþacaðýný dile getirdi. Yerel seçimlerde makam için yarýþan adaylarýn alýþ veriþ listesinin bir hayli kabarýk olduðunun altýný çizen Aslan, bu süreçte adaylarýn ceplerinden minimum 00 bin lira, maksimum da ise 2 milyon lira çýkacaðýný söyledi. Aslan, sözlerine þöyle devam etti:"adayý tanýtmak için her keseye uygun çözümler olsa da, bunlar alt alta toplandýðýnda çok ciddi bir bütçenin ortaya çýktýðýna vurgu yapýlýyor. Örneðin adaya özel beste ve sözü ile 3 günde hazýrlanan seçim þarkýlarý 3-0 bin lira arasýnda deðiþiyor. Profesyonel çekim ekiplerinin adayýn seçim bölgesine giderek hazýrladýklarý özel tanýtým filmlerinin fiyatlarý da 0-30 bin lira arasýnda deðiþiyor. Kaset CD çoðaltýmlarý seçmene göre deðiþmekle beraber ortalama 4-7 bin liraya çýkýyor. Adaylarýn seçim kampanyasý boyunca kullanacaklarý wat ses donanýmlý seçim otobüsleri 5-20 bin liraya kiralanýyor. Araç giydirmelerinde folyolar üzerine baskýlar yapýlýyor. Tanýtým araçlarýnýn metrekaresi de 35 dolardan giydiriliyor. Bir seçim otobüsünün giydirilmesi yaklaþýk 3 bin liraya mal oluyor. Adaya özel web sayfasý ise 2 bin bin 500 lira arasýnda deðiþen ücretlere hazýrlanýyor. Kaðýt baskýlý bir billboard liraya, ýþýk geçiren baský tekniði kullanýldýðýnda ise liraya yapýlabiliyor. Yerel televizyonlara verilecek reklamlar için her adayýn en az 5 bin liralýk bir bütçe ayýrmasý gerekiyor. Adayýn seçim bölgesinde bir tanýtým bürosu açmasýnýn maliyeti ise -5 bin lira arasýnda deðiþiyor. Branda, folyo ve kaðýt üzerine yapýlan baskýlardan ýþýklý billboardlarýn metrekaresi 25 dolar, kaðýt baskýlarýn ise metrekaresi 5 dolara mal oluyor. Bu çapta bir tanýtým için adayýn bin lirayý gözden çýkarmasý gerekiyor. El ilanlarý, afiþler, bayrak, çakmak, kalem ve diðer baskýlý tanýtým malzemeleri için ise adayý en az 5 bin liralýk bir bütçe bekliyor." Aslan, 0-2 Ekim 203 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde yapýlacak "Seçim Hazýrlýklarý Fuarý" hakkýnda da bilgi verdi. Fuara 50'ye yakýn firmanýn katýlacaðý bilgisini veren Aslan, fuarýn seçim hazýrlýðýnda olan adaylarýn ihtiyaç duyabileceði kalemlere dair her þeyi bulabilecekleri bir fuar olacaðýný söyledi. Fuarý yaklaþýk 5 bin kiþinin ziyaret etmesini beklediklerini belirten Aslan, "50'ye yakýn firmanýn katýlacaðý fuarda, katýlýmcý þirketlerin toplam alacaðý sipariþin milyar dolarý aþacaðýný tahmin ediyoruz" dedi.(aa) Ç orum Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan koyun keçi yetiþtiricilerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nde gerçekleþtirilen toplantýda 2. Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah projesi üreticilere tanýtýldý. Toplantýya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, proje lideri Enin Unay katýldý. Lalahan Hayvancýlýk Araþtýrma Enstitüsü nden proje lideri Engin Unay, merkez ve ilçelerle köylerden saha çalýþmalarý sonucu uygun görülen üyelere proje hakkýnda bilgi verirken, birlik baþkaný Þevket Avcý da üyelerle sözleþme imzaladý. Damýzlýk Koyun Koyun keçi yetiþtiricilerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, amaçlarýnýn hayvan üreticilerinin ellerindeki hayvanlarý daha iyi ýslah etmek olduðunu, birliðinde bu amaçla kurulduðunu vurgulayarak, Halkýmýzýn elindeki hayvanlarý ne kadar bilinçli þekilde ýslah edebilirsek ülkemiz ve Çorum ekonomisine o kadar büyük katký sunacaðýz dedi. Projede devletin üreticilere vereceði desteðin yaný sýra halk elindeki Akkaraman koyunu ýrkýnýn korunmasý, geliþmesi ve verimin artmasýna önemli bir katký saðlayacaðýný dile getiren Avcý, bu sayede üreticilerin gelir seviyelerinin de artacaðýný ifade etti. Kaba yem üretiminde samandan vazgeçilerek yonca, korunga, fið gibi yem bitkilerinin ekimine SALI EKÝM Üreticilerimizin gelir seviyesi artacak Toplantý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nde gerçekleþtirildi. aðýrlýk verilmesini kaydeden Avcý, bu konuda devlet teþviði verilmesini istedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile koordineli bir çalýþma yaptýklarýný vurgulayan Avcý, birlik olarak yaptýklarý tüm çalýþmalar da kendilerine destek olan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, proje lideri Engin Unay ve müdürlük yetkililerine de teþekkür etti.(ýha) Kadýn üreticilere eðitim laca ve köylerin- kadýn üretici- Adeki lere yönelik eðitim toplantýlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. Alaca Ziraat Odasý nýn hazýrladýðý, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ndan onay alan Kadýn Çiftçi Eðitim Destek Merkezi Projesi kapsamýnda ilk kadýn üreticiler toplantýsý Ziraat Odasý toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya konuþmacý olarak Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Dilek Bilgin, hukuki konularda bilgi vermek için Av. Ali Sami Odabaþ ve Proje Muhasebecisi Seval Ülkü Pak katýldý. Kadýn üreticilerimizi önemsiyoruz Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptý. Yýl- Çocuklara çarptý Cemilbey Caddesi nde meydana gelen trafik kazasýnda iki çocuk yaralandý. F.K. aracýyla giderken yaþýndaki K.E. ve 7 yaþýndaki E.E. isimli çocuklara çarptý. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altýna alýndý. Ayný caddede meydana gelen baþka bir kazada ise, B.A. isimli sürücü H.G. isimli yaþlý vatandaþa çarptý. Durumu aðýr olan H.G. hastaneye kaldýrýldý. Eðitimi Alaca Ziraat Odasý düzenledi. Alaca ve köylerindeki kadýn üreticilere yönelik eðitim toplantýlarýnýn ilki gerçekleþtirildi. maz konuþmasýnda, Ziraat Odasý olarak kadýn üreticilerimizi de çok önemsiyoruz. Aslýnda Türk kadýnýnýn tarýmsal üretimdeki yeri çok büyüktür. Aile iþletmesinde bütün tarýmsal üretim çeþitlerinde kadýnlarýmýzýn da büyük payý vardýr. Kadýnlarýmýz tarla, bað, bahçe iþlerinde çalýþtýklarý gibi peynir, yoðurt, tereyaðý gibi ürünleri de üretirler. Ýþte biz bu projemiz ile kadýnlarýmýzýn bu üretim becerilerini geliþtirmeyi ve daha iyi, daha hijyenik þartlarda üretim yapmayý öðretmeyi hedeflemekteyiz. Kadýnlarýmýzýn da bu eðitimlere çok ilgili olduklarýný görmek bizi sevindirmektedir. Eðitimlere bütün kadýn üreticilerimiz ücretsiz olarak katýlabilirler. dedi. Daha sonra konuþma yapan Av. Ali Sami Odabaþ ise, kadýnlar için çok önemli bazý konularda bilgiler verdi. Kadýn haklarý, boþanma hukuku, kadýn - erkek eþitliði, kadýnlarýn toplumdaki yeri gibi konularda bilgiler veren Odabaþ, kadýnlarýn kendi haklarýný iyi bilmelerini ve hak ettikleri deðere ulaþmalarýný söyledi. Ardýndan söz alan Proje Koordinatörü Dilek Bilgin de, Kadýn Çiftçi Eðitim Destek Merkezi Projesi ile ilgili bilgiler verip, projenin nasýl yürütüleceði hususu ve eðitim takvimini kadýn üreticilere anlattý. Yaþlý kadýn düþtü Sungurlu da evinin önünde düþen yaþlý kadýn aðýr yaralandý. Bahçelievler Mahallesi Nisa Sokak taki evinin önünde düþen H.B. dengesini kaybedip düþtü. Aðýr yaralanan yaþlý kadýn ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

10 0 SALI EKÝM 203 Çorumlu nun talebi sýnýrlarý aþtý Amerika da Gül den hýzlý tren ve havaalaný istediler Recep Mebet üzüyor ve derinden etkiliyor. dedi. irleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurul 90 yýldýr Çorum a toplantýsý için Ameriambargo uygulandýðýný ka ya giden Cumhurbaþdüþünüyorum diyen kaný Abdullah Gül, Bayat, Cumhurbaþkaný ABD de yaþayan TürkGül den söz konusu amler le bir araya geldi. bargonun kaldýrýlmasý için destek istedi. Geçtiðimiz Perþembe akþamý New York taki Hýzlý tren ve havatürkiye Konsolosluðu bialanýnýn Çorum un gelinasýnda verilen resepsiþimi için büyük önem tayona katýlan Abdullah þýdýný vurgulayan Bayat, Gül, Amerika Çorumlular sözlerini þöyle tamamladerneði Baþkaný Adil Badý: yat la da görüþtü. Çorumlu olarak Görüþme sýrasýnda memleketimizin taleplecumhurbaþkaný Gül e rini yurt dýþýnda da takip Adil Bayat, Cumhurbaþkaný Gül e Çorum un hýzlý tren ve havaalaný taleplerini iletti. Çorum un hýzlý tren ve ediyor ve destekliyoruz. havaalaný taleplerini ilebu iþin peþini býrakmaten Adil Bayat, Çorum a dýk, býrakmayacaðýz. uygulanan ambargo artýk Hýzlý tren ve havaalaný kýrýlmalý dedi. Çorum a gelinceye kadar gayret ve çabalarýmýz sücumhurbaþkaný eþi rücek. Bu vesile ile ÇoHayrünnisa Gül, Büyürum halkýna sesleniyor kelçi Namýk Tan ve New ve ortak taleplerimiz için York Konsolosu Levent duyarlý olmaya ve el ele M. Bilgen in de katýldýðý hareket etmeye davet resepsiyonda Çorum un ediyorum. Yýllardýr bir devletten beklentilerini Ýskilip Yolu nun dahi yedile getiren Bayat, Çoniden yapýlamamasý üzürumlu nun taleplerini kýcü. Ýzin için geldiðimiz talar ötesinde devletin Çorum da karþýlaþtýðýzirvesine iletti. mýz yol manzaralarý hala Gül ün yakýn ilgi aklýmýzda. Bu konuda da gösterdiði sohbet sýrasýnabdullah Gül, ABD de yaþayan Türkler le bir araya geldi. gerekli çalýþmalarýn yada Türkiye deki geliþmepýlmasýný arzu ediyolerden de övgüyle söz eden Amerika Çorumlular Derneði Baþruz. kaný Bayat, yaþanan kalkýnmadan Çorum un da nasibine düþeni Yanýndaki görevlilere talimat veren Gül, Bayat ýn dile getiralmasý gerektiðinin altýný çizdi. diði hususlarýn not edilerek gerekli yerlere iletilmesini istedi. Çorum un kamu yatýrýmlarýndan mahrum býrakýlmasýnýn Programa katýlan diðer Türkler le de görüþen Cumhurbaþkaný düþünülemez olduðunu belirten Bayat, Ne hikmetse bugünü Gül, Amerika daki temaslarýnýn ardýndan Türkiye ye döndü. kadar Çorum hep ihmal edilmiþ. Bu durum tüm Çorumlular ý B Programa katýlan Türkler le de görüþen Cumhurbaþkaný Gül, Amerika daki temaslarýnýn ardýndan Türkiye ye döndü. Varinli de meraklý bekleyiþ U Varinli Caddesi sakinleri çalýþmalarýn ne zaman tamamlanacaðýný merakla beklediklerini söylediler. Çorum sanayisinin tekeri EMES ten Emes Teker Fabrika Satýþ Maðazasý Çorum da hizmet vermeye baþladý. E Recep Mebet mes Teker Fabrika Satýþ Maðazasý Çorum da hizmete girdi. Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi numara 50 de faaliyet gösteren Emes bölge bayii Caster Teknik Hýrdavat Limited Þirketi, 3 bine yakýn teker çeþidiyle müþterilerinin hizmetinde. Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler veren firma sahibi Abdurrahman Uysal, Her türlü sanayi, mobilya ve tarým makineleri tekerleklerini tek çatý altýnda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Çorum un yaný sýra Tokat, Sivas, Yozgat, Amasya, Erzincan, Erzurum, Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illere ve ilçelerine de satýþ yaptýklarýný anlatan Abdurrahman Uysal, yüzde 00 yerli olan teker çeþitlerinin Ýstanbul da üretildiðini söyledi. Teker bizim iþimiz sloganýyla hizmet verdiklerini anlatan Uysal, Emes Teker in Türkiye pazarýnýn yaný sýra yurt dýþýna da açýldýðýný kaydetti. Çorum makine ve mobilya sanayisinin yaný sýra tarým makinelerinin teker ihtiyacýna da cevap verdiklerini belirten Uysal, zengin ürün yelpazesi ile sektörde iddialý olduklarýný vurguladý. Abdurrahman Uysal, zengin bir ürün yelpazesine sahip olduklarýný söyledi. Uysal, Çorum sanayisinin teker ihtiyacýna cevap veriyoruz dedi. Hafif, orta ve aðýr sanayi makinelerine yönelik paslanmaz, ýsýya dayanýklý, havalý, frenli teker çeþitlerinin yanýnda tekstil, medikal, alýþveriþ ve mobilya sek- törü servis ekipmanlarý için özel teker seçenekleri sunduklarýný dile getiren Uysal, Teker çeþitlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi KSS Sanayi Caddesi Polis Karakolu civarý numara 50 de hizmet veren Emes Teker Fabrika Satýþ Maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Recep Mebet lukavak Mahallesi Varinli Caddesi nde baþlayan yeþil alan düzenlemesinin yarým býrakýldýðýný belirten vatandaþlar, yetkililerden ilgi bekliyor. Cadde boyunca park mobilyalarý için yapýlan zeminlerin iki yýla yakýn süredir kameriyelerini beklediðini anlatan vatandaþlar, çalýþmalarýn ne zaman tamamlanacaðýný merakla beklediklerini söylediler. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, Yeþil alan düzenlemesinin bir an önce tamamlanmasýný istiyor, yetkililerden ilgi bekliyoruz diye konuþtular. Emes Teker Fabrika Satýþ Maðazasý, KSS Sanayi Caddesi Polis Karakolu civarý numara 50 de hizmette.

11 SALI EKÝM 203 ÝÞKUR, ÝPA raporunu açýkladý Ýþyerleri çalýþtýracak eleman bulamýyor Recep Mebet eleman temininde güçlük çekildiði tespit edildi. orum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý (ÝPA) taçorum da 982 açýk iþ olup açýk iþ oraný yüzde 3,64. mamlandý. Sektörlere göre en yüksek açýk iþ oraný yüzde 7,4 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründe tesçalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Müdürü Zafer pit edildi. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöeyvaz, 5 Mayýs - 30 Haziran 203 tarihleri arasýnda rünü yüzde 4,84 açýk iþ oraný ile Konaklama ve Yiyecek yapýlan araþtýrma çerçevesinde Çorum da 926 iþyerinin Hizmetleri Faaliyetleri, yüzde 4,76 açýk iþ oraný ile Topziyaret edildiðini kaydetti. tan ve Perakende Ticaret faaliyetleri ve yüzde 3,8 ile Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Zafer Eyvaz, Ýmalat sektörü izledi. Çorum da 982 açýk iþ pozisyonu bulunduðunu belirteen FAZLA AÇIK MAKÝNECÝ MESLEÐÝNDE rek açýk iþ oranýnýn yüzde 3,64 olduðunu açýkladý. Çorum da açýk iþlerin en fazla olduðu mesleklerin Çorum da her 00 iþyerinden 28'inde açýk iþ oldubaþýnda Makineci (Dikiþ), Kaynakçý (Gaz Altý, Oksijen ðunu dile getiren Eyvaz, 203 yýlý içerisinde her 00 Ve Elektrik), Garson/Komi, Ön Muhasebeci ve Ütücü iþyerinden 47'sinde eleman temininde güçlük çekildiði meslekleri olduðu tespit edildi. tespit edildi dedi. Zafer Eyvaz EÐÝTÝM DÜZEYÝ ÖNE ÇIKIYOR 203 yýlý ilk yarýsýný konu alan araþtýrmanýn detaylarýndan bahseden Eyvaz, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Ýþverenler tarafýndan açýk iþler için yaklaþýk olarak yüzde 76,8 Ýstihdamýn artýrýlmasý ve iþsizliðin azaltýlmasý; eðitimin iþgü- oranýnda asgari bir eðitim düzeyi talep ediliyor. Açýk iþler için yüzde 3, oranýnda lise ve dengi eðitimler, yüzde 3,2 oranýnda lise alcü talebine duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna, iþgücü arz ve talebinin doðtý eðitimliler ve yüzde 4,5 oranýnda lise üstü eðitimliler talep ediliru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikalarýn geliþtirilmeyor. Ýþverenlerce açýk iþler için iþ arayanlardan talep edilen ek becesine baðlý. Bu hedef doðrultusunda Çorum da iþgücü piyasasýnýn tariler incelendiðinde ise; yüzde 84,'inin fiziksel yeterliliði, yüzde lep boyutunu tespit edebilmek amacý ile 203 Yýlý I. Dönem Ýþgü83,6'sýnýn takým çalýþmasý becerilerini, yüzde 79,9'unun iletiþim ve cü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yapýldý. ifade etme becerisini, yüzde 79,8'inin mesleðe iliþkin yeterli bilgiyi, Araþtýrma sonuçlarýna göre Çorum'da her 00 iþyerinden 28'inyüzde 58,8'inin hesap yapabilme kabiliyetini, yüzde 38,6'sýnýn sorun de açýk iþ olduðu ve 203 yýlý içerisinde her 00 iþyerinden 47'sinde çözebilme kabiliyetini, yüzde 30,9'unun bilgisayar destekli çalýþmayý, yüzde 29,5'inin proje tabanlý çalýþa bilmesini yüzde 24,8'inin satýþ ve pazarlama kabiliyetini ve yüzde 7'sinin yabancý dil yeterliliðini talep ettiði tespit edildi. Araþtýrma kapsamýnda iþyeri ziyaretleri sýrasýnda görüþülen iþverenlere hangi mesleklerde ve hangi nedenlerden dolayý eleman temininde güçlük çektikleri soruldu. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen bazý meslekler; Makineci (Dikiþ), Kaynakçý (Gaz altý, Oksijen ve Elektrik), Garson/Komi, Ütücü, Ayakkabý Ýmalatçýsý (Saya), Tuðla Ve Kiremit Presçisi (Makineyle), Tornacý (Torna Tezgahý Operatörü), Ön Muhasebeci, Ortacý, CNC Torna Tezgahý Operatörü þeklinde. Ýþverenlerin yüzde 65,6'sý iþ tecrübesine sahip eleman olmamasýný, yüzde 5,9'u bu meslekte eleman bulunamamasý, yüzde 5,8'i Beceriye/niteliðe sahip eleman bulunamamasý, yüzde 26,4'ü Çalýþma ortam ve koþullarýnýn beðenilmemesi yüzde 23,8'i önerilen ücretin az bulunmasýný gösterdi. Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý (ÝPA) tamamlandý. Ç Metruk bina tehlike saçýyor Ü Recep Mebet çtutlar Mahallesi Osmancýk 2. Sokak numara 9 da yer alan metruk binanýn çevreye tehlike saçtýðý bildirildi. Kerebigazi Vakfý yanýnda bulunan tarihi binanýn yýkýlmak üzere olduðunu belirten çevre sakinleri, tescilli yapý ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. Madde baðýmlýlarýnýn mekaný haline gelen metruk binadan dökülen kiremit ve sýva parçalarýnýn sokaktan gelip geçenleri endiþelendirdiðini anlatan vatandaþlar, yetkililere seslenerek gerekli iþlemlerin yapýlmasýný talep ettiler. Konuyla ilgili þikâyetlerini defalarca ilgili makamlara bildirmelerine karþýn netice alamamaktan yakýnan vatandaþlar, Ýnsanlarý ve çevredeki binalarýn güvenliðini de tehdit eden bu problemin bir an önce çözülmesini bekliyoruz diye konuþtular. Osmancýk 2. Sokak numara 9 da yer alan metruk binanýn çevreye tehlike saçtýðý bildirildi. Derman Derneði nden kurban organizasyonu Derman Derneði, FÝAV iþbirliðinde kurban organizasyonu düzenliyor. Recep Mebet kaydetti. orum Derman Kültür ve Eðitim Vekaletle kurban kestirmek isderneði, Farukiye Ýlim, Araþtýrteyenlerin Yazýçarþý Meydaný Abdima, Yayma ve Yardýmlaþma Vakfý bey Camii karþýsýndaki Derman (FÝAV) iþbirliðinde kurban organiderneði irtibat bürosuna baþvurabizasyonu düzenliyor. leceklerini belirten Mustafa Öztemiz, detaylý bilginin Kamboçya daki muhtaç durumve numaralý iletiþim daki Müslümanlar için düzenlenen hattýndan, ve kurban baðýþý kampanyasý hakkýnda internet sitelerinbilgi veren Derman Derneði Baþkaný den edinilebileceðini sözlerine eklemustafa Öztemiz, FÝAV tarafýndan di. belirlenen bir kiþilik hisse bedelinin 275 TL olduðunu açýkladý. Derman Derneði nin fakir öðmustafa Öztemiz renciler yararýna kurban payý, derisi Hisse bedelinin nakit, havale ya ve sakatatlarýný da baðýþ olarak kada kredi kartý yoluyla ödenebileceðini bul ettiði bildirildi. ifade eden Mustafa Öztemiz, adak ve akika kurbanlarýný da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný Ç Çorumlu çiftçiler Erkunt Traktör fabrikasýný gezdi Kasým Topaktaþ Motorlu Araçlar, Çorumlu çiftçiler için Erkunt Traktörleri fabrikasýna gezi düzenledi. E Recep Mebet rkunt Traktörleri yetkili satýcýsý Kasým Topaktaþ Motorlu Araçlar, Çorumlu çiftçiler için fabrika gezisi düzenledi. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen geziye Kasým Topaktaþ Motorlu Araçlar sahiplerinden Muharrem Topaktaþ ve Aþýr Topaktaþ ile 30 u aþkýn çiftçi katýldý. Ankara nýn Sincan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi ndeki Erkunt Traktör Fabrikasý ný gezen Çorumlu çiftçiler, üretim çalýþmalarý hakkýnda yetkililerden bilgi aldýlar. Erkunt Traktör ün döküm tesislerini de gezen çiftçiler, yapýlan sunumlarý ilgiyle izlediler. Erkunt un yeni modellerini yakýndan tanýma fýrsatý bulan çiftçiler, organizasyondan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek fabrika yöneticilerini tebrik ettiler. Çorumlu çiftçilerin Erkunt Traktör e gösterdikleri ilgiden duyduklarý memnuniyeti dile getiren yetkililer ise Türkiye nin Traktörü sloganýyla üretim yapan firmanýn ülkenin gururu olduðunu kay- Geziye katýlan çiftçiler, fabrikanýn üretim bölümlerini gezdiler. Erkunt Traktör yetkilileri, Çorumlu çiftçilere üretim çalýþmalarý ile ilgili bilgiler verdiler. dettiler. 953 yýlýnda döküm fabrikasýný kuran ve 2004 yýlýndan itibaren traktör üretimine baþlayan Erkunt un kýsa sürede önemli mesafe kat ettiðine iþaret eden yetkililer, Çorum bölge bayiliðini yürüten Muharrem Topaktaþ ve Aþýr Topaktaþ ý kutladýlar. Gezinin verimli geçtiðini anlatan Topaktaþ lar ise Erkunt Trak- tör ün yeni modellerini yakýndan görmek isteyen herkesi Kerebigazi Otoparký numara 42 deki iþyerlerine davet ettiler. Yetkililer ayrýca Çorumlu çiftçilere yönelik tanýtým etkinliklerinin süreceðini ifade ettiler.

12 2 SALI EKÝM 203 Tarýmda þampiyonluk Batý Karadeniz de ürkiye Ziraat Odalarý TBirliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda þampiyonluðun Zafer bölgesinden Batý Akdeniz bölgesine geçtiðini bildirerek, Antalya, Isparta ve Burdur dan oluþan Batý Akdeniz bölgesi, 200 yýlýndaki 4 milyar 97 milyon dolarlýk tarýmda gayri safi katma deðerle birinci olurken, 2008 in þampiyonu Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak tan oluþan Zafer bölgesi 4 milyar 732 milyon dolarla ikinci sýraya indi dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, bölgesel gayri safi katma deðerde son verilere göre, döneminde Batý Akdeniz bölgesinin ülke tarýmsal gayri safi katma deðerinden aldýðý payýn yüzde 6,56 dan yüzde 8,05 e çýktýðýný, Zafer bölgesinin payýnýn ise yüzde 8,48 den yüzde 7,66 ya indiðini belirtti. Ýkinci sýradaki Adana ve Mersin den oluþan Çukurova bölgesinin payýnýn yüzde 7,28 den yüzde 6,85 e düþtüðünü ve sýralamadaki yerinin üçüncülüðe gerilediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: Bölgeler içinde, sýralamada, Balýkesir ve Çanakkale den oluþan Güney Marmara nýn 7., Gaziantep, Adýyaman ve Kilis ten oluþan Ýpekyolu nun 20., Zonguldak, Karabük ve Bartýn dan oluþan Batý Karadeniz in 25. ve Ýstanbul un 26 ýncý sýradaki yeri deðiþmedi. Sýralamada, Çukurova ikincilikten üçüncülüðe, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya dan meydana gelen Orta Karadeniz 4 üncülükten 5 inciliðe, Konya ve Karaman dan oluþan Mevlana 6 ýncýlýktan 8 inciliðe, Hatay, Kahramanmaraþ ve Osmaniye den oluþan Doðu Akdeniz 8 incilikten 0 unculuða, Bursa-Eskiþehir-Bilecik 2 incilikten 3 üncülüðe, Tekirdað, Edirne ve Kýrklareli den oluþan Trakya 4 üncülükten 6 ýncýlýða, Ankara 7 incilikten 8 inciliðe, Malatya, Elazýð, Bingöl ve Tunceli den oluþan Fýrat 9 unculuktan 22 inciliðe, Kastamonu, Çankýrý ve Sinop tan oluþan Kuzey Anadolu 2 incilikten 23 üncülüðe, Erzurum, Erzincan ve Bayburt tan meydana gelen Kuzeydoðu Anadolu 23 üncülükten 24 üncülüðe geriledi. Bölgeler sýralamasýnda en büyük gerileme 9 unculuktan 5 inciliðe düþen Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüþhane den oluþan Doðu Karadeniz de görüldü. Bölgenin ülke tarýmýndaki payý yüzde 4,5 den yüzde 3,65 e indi. SIRALAMADA ÜSTTE TIRMANAN BÖLGELER Sýralamada, en fazla basamak atlayan bölgelerin Þanlýurfa ve Diyarbakýr dan oluþan Karacadað ile Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt ten oluþan Dicle bölgelerinde görüldüðünü belirten Bayraktar, þöyle devam etti: 2008 e göre 9 basamak atlayan Karacadað, 5 incilikten 6 ýncýlýða, 5 basamak atlayan Dicle 24 üncülükten 9 unculuða çýktý. Aydýn, Denizli ve Muðla dan meydana gelen Güney Ege, 5 incilikten 4 üncülüðe, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova dan oluþan Doðu Marmara 0 unculuktan 9 unculuða, Ýzmir 3 üncülükten inciliðe, Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir den oluþan Ahiler bölgesi 5 incilikten 2 inciliðe, Kayseri, Sivas ve Yozgat tan meydana gelen Orta Anadolu 6 ýncýlýktan 4 üncülüðe, Van, Muþ, Bitlis ve Hakkari den oluþan Doðu Anadolu 8 incilikten 7 inciliðe, Aðrý, Kars, Iðdýr ve Ardahan dan oluþan Serhat 22 incilikten 2 inciliðe yükseldi. ÜLKE TARIMIN- DA PAYINI ARTIRAN BÖLGELER Ülke tarýmýndaki paylarý açýsýndan bakýldýðýnda, döneminde, Batý Akdeniz in payýnýn yüzde 6,56 dan yüzde 8,05 e, Güney Ege nin payýnýn yüzde 6,5 den yüzde 6,30 a, Karacadað ýn payýnýn yüzde 4,30 dan yüzde 5,40 a yükseldiðini bildiren Bayraktar, Doðu Marmara nýn payýnýn yüzde 4,43 den yüzde 4,52 ye, Ýzmir in payýnýn yüzde 3,74 den yüzde 4 e, Ahiler bölgesinin payýnýn yüzde 3,50 den yüzde 3,85 e,orta Anadolu nun payýnýn yüzde 3,47 den yüzde 3,75 e ulaþtýðýný belirtti. Bayraktar, bu dönemde, Doðu Anadolu nun payýnýn yüzde 2,56 dan yüzde 2,80 e, Ankara nýn payýnýn yüzde 2,59 dan yüzde 2,67 ye, Dicle nin payýnýn yüzde,7 den yüzde 2,63 e, Ýpekyo- Þemsi Bayraktar lu nun payýnýn yüzde,94 den yüzde 2,27 ye, Serhat ýn payýnýn yüzde,79 dan yüzde,98 e, Kuzey Doðu Anadolu nun payýnýn yüzde,75 den yüzde,79 a çýktýðýný kaydetti. ÜLKE TARIMIN- DA PAYI AZALAN BÖLGELER Bu dönemde, Zafer bölgesinin payýnýn yüzde 8,48 den yüzde 7,66 ya, Çukurova nýn payý yüzde 7,28 den yüzde 6,85 e, Orta Karadeniz in payý yüzde 6,2 den yüzde 5,70 e, Güney Marmara nýn payý yüzde 5,2 den yüzde 5,02 ye gerilediðini bildiren Bayraktar, Mevlana bölgesinin payý yüzde 5,6 den yüzde 4,75 e, Doðu Akdeniz in payý yüzde 4,70 den yüzde 4,3 e, Bursa, Eskiþehir, Bilecik in payý yüzde 4,28 den yüzde 3,80 e, Doðu Karadeniz in payý yüzde 4,50 den yüzde 3,65 e, Trakya nýn payý yüzde 3,7 den yüzde 3,5 e, Fýrat bölgesinin payý yüzde 2,6 dan yüzde,98 e, Kuzey Anadolu nun payý yüzde,90 dan yüzde,80 e indi dedi. BATI AKDENÝZ 4,97 MÝLYAR DOLAR- LA BÝRÝNCÝ, ÝSTAN- BUL 344 MÝLYON DO- LARLA SONUNCU Dolar bazýnda tarýmsal gayri safi katma deðerin 200 yýlýnda, Batý Akdeniz de 4 milyar 97 milyon, Zafer bölgesinde 4 milyar 732 milyon, Çukurova da 4 milyar 227 milyon, Güney Ege de 3 milyar 887 milyon, Orta Karadeniz de 3 milyar 520 milyon, Karacadað da 3 milyar 33 milyon, Güney Marmara da 3 milyar 98 milyon dolara ulaþtýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: 200 yýlýnda, Mevla bölgesinde 2 milyar 932 milyon, Doðu Marmara da 2 milyar 790 milyon, Doðu Akdeniz de 2 milyar 662 milyon, Ýzmir de 2 milyar 472 milyon, Ahiler bölgesinde 2 milyar 379 milyon, Bursa, Eskiþehir, Bilecik bölgesinde 2 milyar 349 milyon, Orta Anadolu da 2 milyar 34 milyon, Doðu Karadeniz de 2 milyar 256 milyon, Trakya da milyar 943 milyon, Doðu Anadolu da milyar 728 milyon, Ankara da milyar 648 milyon, Dicle bölgesinde milyar 62 milyon, Ýpekyolu bölgesinde milyar 400 milyon, Serhat bölgesinde milyar 225 milyon, Fýrat bölgesinde milyar 222 milyon, Kuzey Anadolu da milyar 0 milyon, Kuzeydoðu Anadolu da milyar 08 milyon, Batý Karadeniz de 478 milyon, Ýstanbul da 344 milyon dolarlýk tarýmsal gayri safi katma deðer üretildi. Eðitim hakký gasp ediliyor Okullar açýldý ama baþta kýz çocuklarý olmak üzere çocuklar tarlalarda çalýþmaya devam ediyor. diyen Eðitim Sen Çorum Þubesi Kadýn Sekreteri Evrim Gülez, her çocuðun nitelikli, parasýz, anadilinde ve ulaþýlabilir eðitim hakký olduðunu söyledi. Bu hakkýn soyut olarak varlýðý eðer hakkýn kullanýlmasý önündeki engeller kaldýrýlmazsa kaðýt üstünde kalacaðýný vurgulayan Gülez, Bugün okullarýn açýlmasýnýn üzerinden iki hafta geçti ama kýz çocuklarý ders baþý yapmadý. Çünkü tarlada çalýþýyorlar. dedi. Ýmzalanan uluslararasý sözleþmelere ve yapýlan anayasal düzenlemelere raðmen hala Türkiye de 893 bin çocuðun sokaklarda, tarlalarda, sanayi bölgelerinde ve ev içinde çalýþtýrýldýðý iddiasýnda bulunan Gülez, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Eðitim hakký gasp ediliyor Okullarda eðitim almasý gereken çocuklar; bedensel, fiziksel ve ruhsal geliþimlerini tamamlamadan iþçi olarak hayata atýlýyor. En temel insani haklarý olan eðitim haklarý gasp ediliyor. Türkiye; ILO`nun 38 Sayýlý "Asgari Yaþ Sözleþmesi" ve 82 Sayýlý "Çocuk Ýþçiliðin En Kötü Biçimlerinin Bitirilmesine Yönelik" sözleþmeleri imzalamýþ ancak çocuk iþçiliðini bitirme konusunda gereken adýmlarý hala atmamýþtýr. Birleþmiþ Milletlerin Çocuk Haklarý Sözleþmesinde 3 maddeye( ) çekince koyan hükümet Bakanlýk bünyesinde Çocuk Haklarý Ýzleme Merkezi kurmuþ ve Çocuk Haklarý Strateji Belgesi hazýrlamýþtýr. Ancak sivil toplum kuruluþlarý ve bu alanda çalýþma yapan uzmanlardan oluþan Çocuk Haklarý Ýzleme Merkezi 26 aydýr hiçbir somut karar almamýþ; çocuk iþçiliðinin bitirilmesine yönelik tek bir geliþme saðlanamamýþtýr. Göstermelik kurullar ve yayýmlanan belgelerle toplumun her kesimini etkileyen çocuk iþçiliði sorununun çözülemeyeceði açýktýr. Ýzlenen yanlýþ politikalar sonucunda temel insan hakký olan eðitim hakkýnýn gasp edilmesi kabul edilemez. AKP hükümetinin geçen yýl uygulamaya koyduðu modeli sonucunda özellikle kýz çocuklarý eðitimim tamamen dýþýna itilmiþtir. Okul öncesi eðitimde kýz çocuklarýnýn okullaþma oranlarý %26 düþmüþtür. Ýlkokula devam eden kýz çocuklarýnýn %6`sý ise açýk ortaokullar dahil olmak üzere hiçbir eðitim kurumuna devam etmemektedir. Okullaþma oranlarýndaki en büyük düþüþ liselerdedir. 20/202 eðitim öðretim yýlýnda 8. sýnýftan mezun olan kýz öðrenciden 202/203 eðitim öðretim döneminde `si hiçbir eðitim öðretim kurumuna kayýt yaptýrmamýþtýr. Bu dönemde açýk liselere kayýt yaptýran kýz öðrenci sayýsý 5.784`dir. Yani; ortaöðretim çaðýndaki 8.85 kýz çocuðu sosyal geliþimleri için son derece önemli olan okullara kayýt yaptýrma- KÝÞÝ BAÞINA TA- RIMSAL KATMA DE- ÐER ÝSTANBUL DA 26, GÜNEY MARMA- RA DA 90 DOLAR Bayraktar, kiþi baþýna tarýmsal gayri safi katma deðerin en az 26 dolarla Ýstanbul da, en fazla 90 dolarla Güney Marmara da elde edildiðini belirterek, Güney Marmara yý 884 dolarla Batý Akdeniz, 592 dolarla Zafer, 585 dolarla Ahiler, 49 dolarla Kuzey Anadolu, 427 dolarla Güney Ege, 32 dolarla Mevlana, 285 dolarla Orta Karadeniz, 28 dolarla Trakya, 37 dolarla Çukurova, 080 dolarla Serhat, 054 dolarla Karacadað, 040 dolarla Kuzeydoðu Anadolu izliyor dedi. Þemsi Bayraktar, bu bölgeleri, 989 dolarla Orta Anadolu, 895 dolarla Doðu Karadeniz, 893 dolarla Doðu Akdeniz, 867 dolarla Doðu Marmara, 857 dolarla Doðu Anadolu, 820 dolarla Dicle, 75 dolarla Fýrat, 66 dolarla Bursa-Eskiþehir-Bilecik, 632 dolarla Ýzmir, 586 dolarla Ýpekyolu, 464 dolarla Batý Karadeniz, 350 dolarla Ankara nýn takip ettiðini bildirdi. TARIMIN PAYI ÝSTANBUL DA YÜZ- DE 0,2, SERHAT BÖL- GESÝNDE YÜZDE 26,63 TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, tarýmýn bölge katma deðerinden aldýðý payýn Serhat bölgesinde yüzde 26,63, Karacadað bölgesinde yüzde 25,3, Ahiler bölgesinde yüzde 23,76, Doðu Anadolu istatistiki bölgesinde yüzde 23,08, Kuzey Anadolu bölgesinde yüzde 22,56, Güney Marmara bölgesinde yüzde 2,97 iken, Doðu Marmara bölgesinde yüzde 7,5 e, Ýzmir bölgesinde yüzde 5,86 ya, Batý Karadeniz bölgesinde yüzde 5,83 e, Bursa- Eskiþehir-Bilecik te yüzde 5,74 e, Ankara bölgesinde yüzde 2,92 ye, Ýstanbul bölgesinde ise yüzde 0,2 ye kadar indiðini belirtti. (ÝHA) mýþtýr. Özellikle kýz çocuklarýný eðitim sisteminin dýþýnda býrakan yeni model geçmiþten beri süren çocuk iþçiliði sorununu derinleþtirmiþtir. Bu modelle Hükümet çocuklara ya eve kapanmayý ya da iþçileþmeyi dayatmaktadýr. Çocuklarýmýzý eve kapatan modeli kaldýrýlmalý Mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþan çocuklar diðer çalýþma türlerine göre en kötü çalýþma koþullarýna sahiptir. Her yýl yoksulluðun yarattýðý zorlamayla aileleriyle birlikte Nisan ayýndan Ekim ayý sonuna kadar evlerinden uzak kalmaktadýrlar. Okullar kapanmadan derslerinden ayrýlan çocuklar okullar açýldýðýnda tarlalarda çalýþmaya devam etmektedir. Çocuklar Urfa, Adana baþta olmak üzere son derece aðýr koþullarda adeta çalýþma kampý sayýlabilecek þartlarda yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþýyorlar. Sadece Urfa`da bugün 0 bin çocuk mevsimlik tarým iþçiliði yapýyor. Barýnmadan, giyime, gýdaya kadar bir çok sorunla baþa çýkmak zorunda kalan çocuklar üstüne üstlük gittikleri bölgelerde kimliklerinden dolayý ayrýmcýlýða maruz kalmaktadýrlar. Çocuklarýn ekonomik, kültürel ve sosyal olarak yaþadýklarý zorluklar eðitime de yansýmakta; çocuklar okula döndüklerinde dahi derslerine alýþamamaktadýr. Tüm çocuklar için parasýz, nitelikli, anadilde ve ulaþýlabilir eðitim hakkýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý için mücadele eden Eðitim- Sen`li öðretmenler olarak çocuklarýmýz tarlada çalýþýrken okullarda ders anlatmak istemiyoruz. Uluslararasý sözleþmelere konulan çekincelerin acilen kaldýrýlmasýný ve gerekli bütün düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çocuklarýmýzý eve kapatan modeli kaldýrýlmalý; her çocuðun olmasý gerektiði gibi okullarda eðitim almasý için herkes sorumluluðunu yerine getirmelidir. Kadýn meclisi, fikir alýþveriþinde bulundu Duranlar Yapý Market çalýþanlarýna Temel Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verildi. Duranlar Yapý Market çalýþanlarýna eðitim üzün Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Ýþ Güvenli- Uzmaný Halil Mertek tarafýndan, iþ kanunu Tði kapsamýnda Duranlar Yapý Market çalýþanlarýna Temel Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verildi. Eðitimde; genel iþ güvenliði kurallarý kazalarý, kazalar ve meslek hastalýklarý önlenmesi, daha güvenli bir çalýþma ortamý oluþturulmasý konularýnda masya Kent Kon- Kadýn Meclisi Aseyi üyeleri, Tokat'ta Kadýn Meclis üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulunmak üzere bir araya geldi. Tokat, Amasya, Sivas, Çorum ve Yozgat illerinin bir araya gelerek Kentlerin Kültür Buluþmasý kapsamýnda oluþturduklarý "Beþibiryerde" projesi kapsamýnda Temmuz ayýnda Tokat'ta düzenlenen etkinlik sonrasýnda Amasya Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, Tokat Kadýn Meclis üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulunmak üzere bir araya geldi. Amasya Kent Konseyi Genel sekreteri Nevzat Kutluk, Kadýn Meclisi Baþkaný Bahar Arabacýoðlu ve Kadýn Meclis üyelerinin yer aldýðý kafileyi, Tokat Kent Konseyi Baþkaný Abdullah Gürbüz, Genel Sekreteri Ali Polat, Kadýn Meclisi Baþkaný Handan Yeþilyurt ve Kadýn Meclis üyeleri karþýladý. Sýcak bir ortamda geçen görüþmede Kentlerin Kültür Buluþmasý Projesi baþlayan birliktelik çerçevesinde Kadýn Meclisleri olarak ortak çalýþma alanlarýnýn belirlenmesi yönünde görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Yapýlan toplantýda bölge toplantýlarýnýn aylýk yapýlmasýna ve ortak projeler yürütülmesine karar verildi. Ziyaret kapsamýnda ayrýca konuklar Tokat'ýn tarihi ve turistik yerleri gezdi. (ÝHA) Ruhsatsýz ve kaçak yapýya ceza bilgi verildi. Eðitimle maðaza müdürü özkan özbulut Çalýþanlar ve müþterilerin kendileri için çok kýymetli olduðunu belirten Duranlar Yapý Market maðaza müdürü Özkan Özbulut, Duranlar Yapý Market olarak kurumsallýða ve kaliteli hizmete çok önem vermekteyiz. dedi. Amasya Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, Tokat'ta Kadýn Meclis üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulunmak üzere bir araya geldi. ehircilik Bakanlýðý, ruhsat- ve kaçak yapýlara aðýr Þsýz cezalar uygulayacak Bakanlýk, Ýmar Kanunu'nda yapacaðý düzenlemeyle, kaçak veya ruhsata aykýrý yapýlarý yýktýrmayanlara emlak vergisine esas bina deðeri ile belirlenen rayiç deðer ortalamasýnýn yüzde 5'i ile 0'u arasýnda cezai iþlem uygulayacak. Kaçak yapýlar ise ya yýkýlacak ya da yapýnýn bölümleri veya mekanlarýnýn ruhsat eklerine uygun kullanýmý saðlanacak. 30 gün içinde bunlarý yapmayan yapý sahiplerine sürenin dolduðu tarihten baþlamak üzere mevzuata aykýrýlýðý sürdürdüðü her yýl için valilikçe idari para cezasý verilecek. Ceza, binanýn mevzuata aykýrý yapýlan veya kullanýlan kýsýmlarýnýn alaný üzerinden hesaplanacak ve peþin tahsil edilecek. Mevzuata aykýrýlýðýn giderilmemesi halinde bu cezalar her yýl için belirlenen yeniden deðerleme oranýna göre artýrýlacak. Ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý inþa edilen yapýlarýn sahibine, mevzuata aykýrýlýðýnýn tespitinden itibaren 30 gün süre verilecek. Bu sürede yapý sahibi ya ruhsat alacak ya da yapý ve bölümleri ruhsata uygun hale getirecek. Cezalar ne kadar olacak? Kanunda yapýlacak düzenleme yürürlüðe girdiðinde, cezalar, emlak vergisine esas bina deðeri ile lisanslý taþýnmaz deðerleme uzmanlarý ya da kuruluþlarýnýn belirlediði bedel tespiti esaslarý dikkate alýnarak rayiç deðer ortalamasýnýn yüzde 5 ile 0 arasýnda olacak. Kullanma izni alýnmamýþ yapýlarda ise bu oran, emlak vergisine esas bina veya arsa deðeri ile Bakanlýkça her yýl için belirlenen yapý yaklaþýk maliyetine esas birim fiyat üzerinden tespit edilen yapý deðerinin toplanmasýyla bulunacak. Þehircilik Bakanlýðý, ruhsatsýz ve kaçak yapýlara aðýr cezalar uygulayacak

13 SALI EKÝM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 25 - Zil-Ka de: 434 Hicri Þemsi:392 Rûmi:8 Eylül 429 Hýzýr: EKÝM Gençliðini iyi geçirenin, ihtiyarlýðýnýn da iyi geçeceði umulur. Molla Câmî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE 2.37 ÝKÝNDÝ 5.53 AKÞAM 8.32 YATSI 9.5 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn 0 Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza 2 ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER - Þimþek ve Orhan AYGÜN' ün babasý, Yýlmaz ÜLGÜN' ün kayýnpederi; Aziz AYGÜN. 2- Gümüþhacýköy Yemiþen Köyü' nden gelme, Adliye Yazý Ýþleri Müdürü Melih ÞENGÜL' ün babasý, Ormancý; Ali ÞENGÜL. 3- Alpagut Dodurga Kömür Ýþletmesinden emekli, Abdullah, Ahmet ve Mesut ÇAÐLAR' ýn babasý; Veli ÇAÐLAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Dünya da kaydedilen en büyük deprem hangisidir? 900 yýlýndan bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayýs 960'ta Þili'de meydana gelmiþtir.(magnitude 9,5 Mw) Daðlar ovalar dað kaç þiddetindeki depremlerden sonra yer deðiþtirir? 9,5 þiddeti üzerindeki depremler daðlarýn ova, ovalarýn dað olarak yer deðiþtirmesine vesile olabilir. Magnitüd ve Þiddet arasýndaki fark nedir? Magnitüd depremin kaynaðýnda açýða çýkan enerjinin bir ölçüsü; þiddet ise depremin yapýlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.(magnitüd / Þiddet karþýlaþtýrmasý) Yeryüzünde en az sallanan kýta hangisidir? Depremi en az olan kýta Antartika kýtasýdýr. Depremler önceden belirlenebilir mi? Mevcut þartlarda depremlerin önceden belirlenmesi mümkün deðildir. Bu noktada en çok yatýrýmý Japonya yapmýþ olmuþ olup, henüz kayda deðer bir sonuca ulaþamamýþtýr. Depremin olasý maksimum süresi ne kadardýr? Ýki - üç dakikadýr. Bazen bu süre artabilir. Öncü deprem nedir? Büyük depremlerden önce gelen küçük depremlerdir. Artçý Deprem nedir? Ana depremi izleyen daha küçük depremler dizisidir. Artçý depremler ne kadar sure ile devam eder? Belli bir süresi yoktur, haftada olabilir 2 yýlda.5 þiddeti altýndaki artçý depremler genelde bir hafta sürer. Marmara depreminin artçýlarý 2 yýl devam etmiþtir. Türkiye'de kaydedilen en büyük deprem hangisidir? Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralýk 939 yýlýnda Erzincan ilimizde (7,9 þiddetinde) olmuþtur. Gece yarýsý meydana gelen depremde yaklaþýk kiþi hayatýný kaybetmiþ olup, cesetler günlerce toplanamamýþ ve köpeklere vur emri verilmiþtir. Kuzey Anadolu fay Hattý nedir? Doðuda Bingöl Karlýova ile Mudurnu vadisi arasýnda doðu-batý doðrultusunda bir yay gibi uzanýr. Dünyanýn en aktif ve en önemli kýrýk hatlarý arasýnda yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluðu yaklaþýk 200 km dir; Geniþliði ise 00 m ile 0 km arasýnda deðiþir. ÇORUM ilçeleriyle beraber bu fay hattýnýn tehdidi altýndadýr. Depremlerin faydasý var mýdýr? Deprem konusunda sorulan sorular Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yüce yaratýcý yeryüzünü bir denge üzerine kurmuþtur. Bu denge bozulduðu zaman birçok sýkýntýlar ortaya çýkabilir. Þöyle ki, dünyaya gözünü açan kediye de - fareye de ihtiyaç vardýr. Birinin neslinin tükenmesi, diðerinin meydaný boþ bulmasýna vesile olur. Bu baðlamda 7 Aðustos depreminde ortaya çýkan enerji % 25 civarýnda olup, 80 atom bombasýna denk geldiðini uzmanlar ifade etmektedir. Dünya da su sýkýntýsý yaþayan ülkeler su kaynaklarýný hayata geçirebilmek için zaman zaman atom bombasý kullanmaktadýrlar. Deprem yaþayan ülkeler ise deprem sayesinde su kaynaklarýna kolayca ulaþmaktadýrlar. Dikkat edilirse çevremizde ki Mecitözü Beke, Havza, Terziköy, Hamamözü vb. kaplýcalarý hep fay hattý etkisindedir. Netice itibariyle TABÝ AFETLERÝN GÜ- LER YÜZÜNÜ GÖRMEKTE, AÐIR FATU- RASINI ÖDEMEKTE ÝNSANOÐLUNUN ELÝNDEDÝR. Vesselam topraðýn altýnda kalsa da demire, çimentoya, sývanýn içinde görünmese de döþenen elektrik kablosuna ÇÝZÝLEN PLANA GÖRE hassasiyet göstermek zorundayýz. * Ülke: Türkiye Þehir: Ýstanbul Mevzu: Deprem ÝSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? Özü: Olacak mý, olmayacak mý? I. Prof. On yýl içinde, 6 þiddetinde olacak Çok deðil, sade 6 bin kiþi ölecek! II.Prof. Yok efendim, mümkün deðil, 30 yýl içinde, 7 þiddetinde olacak 7 binden, 70 bin kiþiye kadar ölecek! III. Prof. Kabulü mümkün deðil, 00 yýl içinde, 8 þiddetinde olacak. 80 bin kiþi ölecek! IV. Prof. Hayýr efendim, lütfen, Kesinlikle katýlmýyorum Vatandaþ rahat olsun, Depreme daha çok var, Bana göre, 350 sonra, 0 þiddetinde olacak, Yer yerinden oynayacak, Canlý cansýz kalmayacak Yeryüzünün þekli deðiþecek, Ýnanmazsanýz 2363 yýlýnda Karaca Ahmet'te görüþürüz. Vatandaþ: Allah aþkýna yeter, Hepiniz bilim adamýsýnýz, Kafamýzý toptan karýþtýrdýnýz, Panikle yaþamaya alýþtýrdýnýz. S. sav. uzm. ''Ecel gelmiþ, cihana, baþ aðrýsý bahane'' Hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, Her an olacakmýþ gibi de, tedbirli olunuz Rahatladýnýz demi Hadi iyi eðlenceler Komedyen: Ey Ýstanbullular, size son dakika flaþ haberim var Deprem olacak. (eyvah!) Ama merak etmeyin, siz görmeyeceksiniz. (oley!) O kadar da sevinmeyin. Çünkü siz o zamana kalmayacaksýnýz! Kadir Yüktaþýr com Þeker hastalarýna özel üzüm Düþük þekerli "diyet üzüm" yetiþtirildi. Diyabetlilere müjde. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan yürütülen ýslah programý kapsamýnda þeker ve asit oraný düþük "Diyet Üzüm" yetiþtirildi. Diyabet hastalarý, bu üzümde þeker oraný düþük olduðu için rahatlýkla diyet üzümü tüketebilecek. Þeker hastalarý ve saðlýðýna önem gösterenler için bu üzüm birebir. Bað ve Kivi Yetiþtiriciliði Uzmaný Arif Atak bu üzüme 'diyet üzümü' adýný verdiklerini söyledi. Arif Atak bunun en büyük sebebi normal üzüm çeþitlerinde þeker miktarý oraný yüzde 9-20'lerde çýkarken, bu diyet üzümünde ise oranýn hiç bir þekilde yüzde 3 buçuðu geçmediðini belirtti. Arif Atak, aþýrý þekerden rahatsýz olan insanlarýn da bu üzümü rahatlýkla tüketebileceðini söyledi. Söz konusu üzümün daha fazla yaygýnlaþmasý için çalýþmalar baþlatýldý. Manisa, Tekirdað Baðcýlýk ve Kahramanmaraþ Tarýmsal Araþtýrma Ýstasyonlarý Müdürlüklerine adaptasyon amacýyla gönderilen " Diyet Üzüm'den " olumlu sonuçlar alýndýðý belirtiliyor. Bu yýl sonunda tescil edilmesi beklenen " Diyet Üzüm " fidanlarýnýn, bu alandaki farklý kuruluþlarýna verilmesi planlanýyor. Taleple birlikte bu üzüm çeþidinin hem iç pazarda hem de dýþ pazarda yüksek fiyattan alýcý bulacaðýna inanlýyor. NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN BAHABEY CAD. NO:03 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 22 2 METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: 6708 EKÝM 203 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 00 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 86,48 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 60 : 00 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) GÖKMEN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI ALTI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI SATIÞ 86,56 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 50 50, 00 5, 00 50, , 00 25, 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/09 (Posta Kodu. 9030)

14 4 SALI EKÝM 203 YEDAÞ çalýþanlarý Gamsýz Aile ile sahnede nerji Tiyatrosu nu Ehayata geçirmeye hazýrlanan YEDAÞ, Kasým ve Aralýk ayýnda Gamsýz Aile oyunu ile öðrencilerle buluþacak ve tüm oyuncular YE- DAÞ personeli olacak. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), yýllarý arasýnda planladýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile sahneye de adým atýyor. Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz mottasýyla, KSS'deki baþarýsýný Avrupa ve Türkiye de aldýðý ödüllerle tescilleyen ve her kesimin takdirini toplayan YEDAÞ, Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi temasýyla olgunlaþtýrarak, Sosyal Sorumluluk Projeleri'ni zenginleþtirmek YEDAÞ, Kasým ve Aralýk ayýnda Gamsýz Aile oyunu ile öðrencilerle buluþacak. için bu kez de tiyatroda eðitim amaçlý bir çaba içine girdi. KSS projeleri kapsamýnda nun provalarýna baþladý. 'Gamsýz Aile' oyunu, Kasým ve Aralýk aylarýnda tüm illerde ilkokul öðluk Projeleri takviminde 203 yýlý Eylül ayý olarak planlanan YEDAÞ Enerjik Tiyatrosu projesini YEDAÞ Enerji rencilerine sergilenecek. hayata geçirdiklerinin Tiyatrosu'nu hayata geçirmeye SANATA DES- kaydeden Türkoðlu, hazýrlanan YE- DAÞ, Türk tiyatrosunun TEK YEDAÞ'IN KÜL- TÜRÜ "YEDAÞ'ýn KSS projeleri arasýnda yer alan bir duayeni Nejat Uygur'un projemizi daha baþlattýk. Toplumsal geliþimin ve ortak yaþam kül- kurduðu Uygur Çocuk Uygur Çocuk Tiyatrosu Tiyatrosu ile iþbirliði ile iþbirliði yaparak, gönüllü olarak bu projede türünün güçlendirilmesinin YEDAÞ'ýn kurum yaptý. Enerji Verimliliði temalý hazýrlanan Gamsýz Aile isimli oyunun yer alan çalýþanlarýmýzýn kültürüne yabancý olmadýðýný belirten YEDAÞ Aile' oyunu Kasým ve sergileyeceði 'Gamsýz Genel Sanat Yönetmenliðini Suha Uygur yaparken, senaryosunu Birol Engeler yazdý. Her ilde YEDAÞ çalýþanlarýndan oluþan tiyatro ekipleri, Devlet ve Þehir Tiyatrolarý Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Sanatý uzaktan izleyen, tüketen ve yaþamýn içerisine katmayan bir yaklaþým YE- DAÞ ailesine oldukça Aralýk aylarýnda öðrencilerle buluþacak" diye konuþtu. 'ENERJÝ VERÝM- LÝLÝÐÝ' ZÝLÝ ÇALDI Enerji Verimliliði sanatçýlarý tarafýndan yabancýdýr. Sanatý, ya- temasýyla iþlenen oyun, 5 eðitilerek, bölgeye dönük özellikle enerji koþam kalitesinin yükseltilmesinde bir araç olarak leriyle buluþacaðýný söy- ilde tüm ilkokul öðrencinusunda bilgilendirici oyunlar sergilemeleri görüyoruz" dedi. leyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, planlanan proje kapsamýnda 'Gamsýz Aile' oyurumsal Sosyal Sorumlu- kaynaklarý sýnýrlý Bu kapsamda Ku- Dünyada enerji üretim çeþit- Ýþte yeni sýnav sistemi eni sýnav sisteminin ayrýntýlarý belli oldu. Milli Eðitim Bakanlý- (MEB) ortaöðretime geçiþ sisteminde bulduðu modelin ay- Yðý nýn rýntýlarý belirlendi. 'Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ' olarak belirlenen yeni modelde tek Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) yerine öðrenciler 8. sýnýfýn her dönem 6 dersten birer kez olmak üzere yýlda 2 sýnava girecek. 6 temel derste sýnavlar test usulü olacak ve öðrencilere sýnavlarda 20 þer soru sorulacak. Birinci dönemde yazýlýlar kasým ayýnýn son haftasýnda, ikinci dönemdeki sýnavlar ise nisan ayýnýn son haftasýnda yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi ile ilgili tüm ayrýntýlarýn yer aldýðý bir rapor hazýrladý. Raporda, yeni sýnav sistemi hakkýnda tüm bilgilere geniþçe yer verildi. Yeni uygulamada, öðrencilerin okullarýnda girdiði yazýlýlardan bir tanesi daha denetimli bir þekilde ortak yapýlacak. Merkezî ortak sýnavlar iki okul gününde yapýlacak. Sýnavda, o güne kadar iþlenen konular yer alacak. Sýnav süresi 40 dakika olacak. Merkezî sýnavlar, ilerleyen zamanlarda açýk uçlu sorularý da içerecek. Her öðrenci sýnavlara kendi okullarýnda girebilecek. Birinci dönemde yazýlýlar kasým ayýnýn son haftasýnda, ikinci dönemdeki sýnavlar ise nisan ayýnýn son haftasýnda yapýlacak. Merkezi ortak sýnavlar, eðitim öðretim yýlý için Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen temel dersler Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapýlacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öðrenciler ( eðitim öðretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öðrencilerin sayýsý 376) bu dersten merkezi deðerlendirmede muaf tutulacak. Bu öðrencilerin yerleþtirmeye esas olacak puaný üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak. Merkezi ortak sýnavlar, eðitim öðretim yýlýnda sadece 8. sýnýfta uygulanacak. Yeni uygulamada SBS den farklý olarak merkezi ortak sýnavlara giremeyen öðrencilere telafi imkâný saðlanacak. Merkezi sýnavlarýn yapýldýðý günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sýnava katýlamayan öðrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sýnavýna girebilecek. Buna raðmen mazeret sýnavýna da giremeyen öðrenciler sýnava girmemiþ kabul edilecek. Normal dönemde geçerli olan mazeret þartlarý, ortak sýnavlar için de geçerli olacak. Mazeret sýnavlarý, ortak sýnavlarla eþdeðer nitelikte farklý sorularla, öðrencilerin kendi okullarý dýþýnda farklý sýnav salonlarýnda yapýlacak. Mazeret sýnavý bir kere olacak. Ortaöðretim kurumlarýna yerleþtirmeye esas puan 6, 7 ve 8. sýnýf yýl sonu baþarý puanlarýnýn yüzde 30 u ile 8. sýnýfta uygulanan merkezi ortak sýnav puanlarýnýn yüzde 70 inden oluþacak. 6 ve 7. sýnýflarda bütün derslerin notlarý öðretmen tarafýndan verilecek. 8. sýnýfta, 6 temel dersten 3 yazýlýsý olanlarýn 2.'si, 2 yazýlýsý olanlarýn.'si merkezi yazýlý olarak yapýlacak. Geri kalan derslerin yazýlýlarýnýn tamamý öðretmen tarafýndan yapýlacak. Baþarý puaný hesaplanýrken bütün derslere ait yazýlýlarýn ve performans deðerlendirmelerinin ortalamasý alýnarak öðrencinin o derse ait baþarý notu belirlenecek. 6, 7 ve 8. sýnýflarýn yýl sonu baþarý puaný 300 üzerinden merkezi ortak sýnavlarýn puaný 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalamasý alýnarak 500 üzerinden hesaplanacak. Baþarý puaný ve devamsýzlýk dikkate alýnacak Yanlýþ cevaplar doðru cevaplarý etkilemeyecek. Puanlarýn eþit olmasý durumunda, tercih önceliði, sýrasýyla 8, 7 ve 6. sýnýflardaki yýl sonu baþarý puaný yüksekliði, özürsüz devamsýz gün sayýsýnýn azlýðý öncelik sýralamasýna göre yerleþtirmede esas alýnacak. Merkezi ortak sýnavlar ülke çapýnda müfredat uyumunu esas alacak. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, müfredatýn eþ zamanlý uygulanmasýna iliþkin akademik takvim hazýrlayarak okullarla paylaþacak. Akademik takvim, yazýlýya girecek öðrenciler arasýnda fýrsat eþitsizliði olmamasý için öðretmenlerin müfredatý yetiþtirmesi konusunda zorlayýcý olacak. Ayrýca, tüm okullarda müfredat birlikteliðinin eþzamanlý uygulanabilmesi için 8. sýnýfta temel derslerdeki öðretmen açýklarý mümkün olduðunca giderilecek. Merkezi deðerlendirmeler, öðrencilerin normal dönemde girdiði yazýlýlardan farklý olmayacak. Bu nedenle normal dönemde alýnan tedbirlere ek olarak, öðretmenler sýnav gözetmeni olarak farklý okullarda görevlendirilecek. Gerektiði durumlarda öðrenciler farklý sýnýflara daðýtýlacak. Orta vadede sýnav salonlarýna kamera sistemi kurulacak. Tek okullu olan bölgelerde il ve ilçe millî eðitim müdürlüklerince belirlenen yetkililer sýnavýn uygulanmasýnda görevlendirilecek. Öðrenciler için ise il ve ilçe millî eðitim müdürlüklerince sýnav salonlarý belirlenecek. Kopya iþlemi sýnav salonunda görevli öðretmenler tarafýndan tespit edilen öðrencinin sýnavý tutanaða baðlanarak geçersiz sayýlacak. Kiþiye özgü kitapçýk olmayacak Merkezi deðerlendirme yazýlýlarýnda, sýnav güvenliðine yönelik olarak farklý kitapçýk türleri hazýrlanacak. Ýlk aþamada kiþiye özgü kitapçýk uygulamasý olmayacak. Ortak sýnav güvenliðine yönelik olarak en az 2 farklý kitapçýk türü öngörülmekle birlikte ihtiyaca göre daha fazla kitapçýk türü de hazýrlanacak. Sýnavlar iki günde yapýlacak. Bir günde en fazla 3 sýnav gerçekleþtirilecek. Sýnavýn olduðu gün okullar tatil olacak. Sýnavlar, Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü (YEÐÝTEK) tarafýndan yapýlacak. Öðrencinin hangi yabancý dil eðitimini alýyorsa o dilden sýnava girecek. Sýnavda görev alacak öðretmenlere ek bir ücret verilmeyecek. Sýnav sonrasý sorular kamuoyuyla paylaþýlacak. Sistemin, orta ve uzun vadede açýk uçlu sorularý da içermesi planlandýðýndan o dönemde barkot benzeri sistemlerle yazýlýlar deðerlendirilecek. Sýnavlarda öðrencilerden harç, sýnav ücreti, baþvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecek. Öðrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazýlýlardan farklý bir güvenlik tedbiri alýnmayacak. Ancak sýnava kalem, silgi gibi ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter getirilmeyecek. Öðrenciler sýralarýnda tekli oturma düzeninde ortak sýnava girecek. Sýnavda iki farklý kitapçýk türü uygulanacak ve sýnavlarýn yapýlacaðý sýnýflarda 2 öðretmen bulunacaðýndan kopyanýn önüne geçilmiþ olacak. Merkezi deðerlendirme sýnavlarý için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluþturuldu. Soru havuzu oluþturulmasý için mevcut soru hazýrlama ekipleri çalýþmalarýný yürütüyor. Ayrýca, bu soru havuzu hazýrlanan modül aracýlýðýyla öðretmenlerden gelecek sorularla desteklenecek. Modül aracýlýðýyla gelen sorular, alanýnda uzman kiþilerce deðerlendirildikten sonra soru havuzuna dâhil edilecek. Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve özel okullar da dahil olmak üzere sýnavla öðrenci alan bütün okullar için ek bir sýnav yapýlmayacak. Yeni sýnav sisteminin ayrýntýlarý belli oldu. Nurettin Türkoðlu likle olup, yeni bir enerji kaynaðýnýn ise tasarruf olduðuna inanýyoruz. Buna baðlý olarak verimli kullaným ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir YEDAÞ'ýn rüyasýdýr. Bu yolda 'Enerjimizi Harekete Geçirdik' ve 'Sosyal Sorumluluk' projelerimizi 'Enerji Verimliliði' ile olgunlaþtýrdýk. Ev hanýmlarýna, gençlere ve çocuklara kadar ulaþmayý hedefledik. 'Enerji Verimliliði' zili çaldý ve çalýþanlarýmýzla birlikte yola çýktýk" dedi. Türkoðlu, sözlerini þöyle tamamladý; Paydaþlarýmýzla birlikte YE- DAÞ'ýn rüyasýný gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Türkiye'de elektrik daðýtýmý sektöründe 'rol model' olacak KSS projelerini hayata geçiren ilk ve tek elektrik daðýtýmý olmamýn haklý gururunu yaþýyoruz. Akþemsettin Caddesi'nde bir otomobil refüje çarparak takla attý. Araç takla Suriyeli sýðýnmacýlara yardým kampanyasý Tokat ta Suriyeli sýðýnmacýlara yönelik yardým kampanyasý baþlatýldý. Cumhuriyet Meydaný nda kurulan yardým çadýrý önünde düzenlenen programda tertip komitesi Baþkaný Ekrem Özer açýklamalarda bulundu. Özer, Tokat Belediyesi desteðinde 0 sivil toplum kuruluþu tarafýndan insani yardým kampanyasý baþlatýldýðýný söyledi. Tüm STK larý ve vatandaþlarý kampanyaya destek vermeye davet eden Özer in açýklamalarýnýn ardýndan açýklamalarda bulunan Tokat Belediye Baþkaný Adnan Çiçek, Suriye de zulüm gören insanlarýn çoðunun baþta Þanlýurfa olmak üzere Kilis ve Gaziantep gibi illerde oluþturulan kamplarda kaldýðýna dikkat çekti. Tokat ta baþlatýlan yardým kampanyasýnda toplanacak yardým malzemelerinin Þanlýurfa da oluþturulan platforma teslim edileceðini belirten Baþkan Çiçek, Tokat ta ilk planda 0 sivil toplum örgütümüz bu kampanyayý baþlattý ama tüm sivil toplum kuruluþlarýna kampanyamýz açýktýr. Kýþ bastýrmandan önce aðýrlýklý olarak dayanýklý tüketim malzemeleri ve kuru gýda aðýrlýklý olmak þartý ile büyük boyutlu kampanya düzenleyeceðiz. Bizimle eþdeðer olarak bölgemizde Sivas, Amasya, Çorum, Kýrþehir, Kýrýkkale gibi birçok ilimizde bu kampanya- Kampanyasý 23 Ekim 203 tarihine kadar devam edecek. Meydaný nda kurulan çadýrda baþlatýlan yardým kampanyasý 23 lar düzenleniyor dedi. Cumhuriyet Ekim 203 tarihine kadar devam edecek.(ýha) Sisi, Türkiye den intikam alýyor isi, Mýsýr halkýnýn Sdemokratik haklarýna destek veren Türkiye'den 'intikam' alýyor. Mursi döneminde Ankara'nýn hediye ettiði 50 çöp kamyonunun üzerindeki Türk bayraklarý, Kahire Valiliði'nin logosuyla kapatýlmaya baþlandý. Mýsýr'daki darbenin mimarý Genelkurmay Baþkaný Abdulfettah el-sisi, demokrasiye sahip çýkan halkýn yanýnda yer alan Türkiye ile köprüleri yýkmaya devam ediyor. Cunta yönetiminin son icraatý ise, Türkiye'nin hediye ettiði çöp arabalarýndaki Türk bayraklarýný kapatmak oldu. Ülkenin seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi döneminde Türkiye tarafýndan Mýsýr'a dostluk adýna hediye edilen 'çevre dostu' 50 çöp kamyonunun üzerindeki Türk bayraðý resmi kaldýrýldý. Mýsýr'da hükümetin aldýðý kararla ülkeye hibe edilen çöp kamyonlarýnda bulunan Türk bayraðý resimlerinin üzerine 'Kahire Valiliði'nin logosu yapýþtýrýlmaya baþlandý. Dostluk mesajýydý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Mursi döneminde Mýsýr'a düzenlediði gezi sýrasýnda dostluk ve kardeþliðin pekiþtirilmesi için Kahire, Giza ve Ýskenderiye'de kullanýlmak üzere 50 adet çöp kamyonu hibe edeceðine dair söz vermiþti. Ardýndan çöp toplama kamyonlarý kþemsettin Caddesi'nde bir otomobil re- çarparak takla attý. Afüje Olay dün saat 6.00 sýralarýnda Akþemsettin Caddesi TOKÝ konutlarý önünde meydana geldi. Takla atan otomobil sürücüsünün kazadan sonra aracý býrakýp terk ettiði belirtilirken, araç sahibi kazalý aracýyla karþýlaþýnca Tokat ta Suriyeli sýðýnmacýlara yönelik yardým kampanyasý baþlatýldý. Cumhuriyet Meydaný nda çadýr kuruldu. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar tarafýndan ülkeye teslim edilmiþti. Bu sürecin bir parçasý olarak ekonomi ve kültür alanýnda birçok projede ortak hareket etme yönünde uzlaþma saðlanmýþtý. Hatta Mýsýr'a 2 milyon dolar deðerinde yardým sözü verilmiþ olup, bu yardýmýn milyonu teslim edilmiþti. 3 Temmuz'da Mýsýr'da askeri darbe yaparak Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi görevden alan Genelkurmay Baþkaný Sisi ve cunta yönetimi, Baþbakan Erdoðan ve Türkiye'nin darbe karþýsýndaki net tavrýndan rahatsýzlýk duyuyor. 'Bu ülke artýk sizin' dendi ama... 20'de Hüsnü Mübarek rejiminin devilmesinin ardýndan Mýsýr halký arasýnda kullanýlan 'Bu ülke artýk sizin, yerlere çöp atmayýn' sloganýna bir destek de Türkiye'den gelmiþti.50 çöp kamyonu Mersin limanýndan gemilere yüklenerek Mýsýr'a ulaþtýrýlmýþtý. Çöp kamyonlarýnýn bir yýllýk teknik bakýmlarý ile Mýsýrlý personelin eðitimini de Türkiye üstlenmiþti. Dünyada kilometrekare baþýna düþen insan sayýsýnýn en yüksek olduðu kentler arasýnda yer alan baþkent Kahire ile Giza þehrinde çöp en önemli sorunlarýn baþýnda geliyor. Yeni Þafak

15 Obez uyarýsý bu defa Bakan dan EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Osmancýk ilçesi 75. Yýl Cumhuriyet Ýlkokulu na yangýn merdiveni yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 9 A 56 plakalý, 20 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yedieminli Otoparký Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 9 FL 4 plakalý, 20 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yedieminli Otoparký Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 9 CS 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Üçevler Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 4.00 Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Güvenlik kamerasý ve ekipmanlarý alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Caddesi) Saat: EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Uðuludað-Oðuzlar-Laçin Jandarma Komutanlýðý hizmet binalarý ýsý yalýtýmý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 4.00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Hamdiköy-Sungurlu-Karakaya- Ortaköy-Mecitözü Jandarma Komutanlýðý hizmet binalarý ýsý yalýtýmý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 0.00 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 AH 300 plakalý, 992 model, BMC marka, 24.7 tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Km Çorum Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 8 DH 759 plakalý, 989 model, Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: 2.500,00 Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 AK 346 plakalý, 202 model, Renault marka beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 204 yýlý asansör bakým onarým iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: 4.00 Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ýþ Güvenliði hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EKÝM Çorum Valiliði Çorum merkez ve ek Hükümet Konaðý çatý bakým ve onarýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Valilik Kriz Merkezi Toplantý Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Temizlik iþleri personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:.00 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 44 ada no, 2 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 72,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 264 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yardýmcý Zabýta personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 4.00 Çorum ÖZel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve Spor inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 9 ZA 49 plakalý, 200 model, Folkvan marka, MJK-0 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Mezat Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 9 TZ 388 plakalý, 20 model, Ford marka, Transit Connect tipli kahverengi kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde adet taþýnmazýn satýþý iþi. aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Türkiye'de 5 Syaþ altýndaki çocuklarýn 3'te 'inin obez grubuna girdiðini belirterek, obez grubuna giren çocuklar için ailelerin atmasý gereken adýmlarý sýraladý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Türkiye'de 5 yaþ altýndaki çocuklarýn 3'te 'inin obez grubuna girdiðini belirterek, "Bizim 3 çocuðumuzdan birisi obez grubuna girdiyse, ellerinde bilgisayar da deðil, yakaladýðý telefonla hemen odaya, yakaladýðý bir köþeye kayboluyorsa, buna anneler, babalar, yöneticiler olarak, onlarýn cazibesini çekecek çözümler üretmemiz, bu çözümlere öncülük yapmamýz lazým" dedi. Beylikdüzü'ndeki Vefa Ýlaç Üretim Tesisi'nin açýlýþýna katýlan Müezzinoðlu, Bakanlýk olarak "önce insan, önce saðlýk" parolasýyla son 0 yýlda saðlýk alanýnda büyük baþarýlar elde ettiklerini, bu saðlýk hizmetlerini daha iyiye taþýmak için gece gündüz çalýþtýklarýný söyledi. Medeniyet, yönetim ve devlet anlayýþýnda "insaný yaþatmak" olduðunu, insaný merkeze aldýklarýný belirten Müezzinoðlu, insan saðlýðýna verdikleri önemden asla vazgeçmeyeceklerini, kendileri için "saðlýklý bir birey, toplum, aile"nin çok önemli olduðunu, daha sonra insanýn bozulan saðlýðýyla ilgileneceklerini dile getirdi. Türkiye'ye, gerek iç, gerekse dýþ dinamiklerin, saðlýk alanýnda, ilaç sektöründe yatýrýmlarýn devam ettiðini ifade eden Müezzinoðlu, þöyle devam etti: "Toplumsal olarak saðlýklý olabilmek adýna sokaða çýkmamýz lazým. Bunu yakmak, yýkmak birilerini rahatsýz etmek için deðil saðlýklý bir toplum, birlikte sevgi dalgalarýný, harelerini geniþleten kucaklamak, 75 milyonun ruh saðlýðýný güçlendirmek adýna annelerimiz, babalarýmýz, aileler, haftada 2, 3 gün yarým saatini ayýrmalý. Saðlýklý toplum, birey, millet olabilme adýna yürüyüþlerle, sportif hareketlerle sokaðý daha çok zenginleþtirecek adýmý sokaða yansýtmalýyýz.5 yaþýn altýndaki çocuklarýmýzýn 3'te 'i, yüzde 3'i obez grubuna girdi. Bizim 3 çocuðumuzdan birisi obez grubuna girdiyse, ellerinde bilgisayar da deðil, yakaladýðý telefonla hemen odaya, yakaladýðý bir köþeye kayboluyorsa buna anneler, babalar, yöneticiler olarak onlarýn cazibesini çekecek çözümler üretmemiz, bunlara öncülük yapmamýz lazým." Müezzinoðlu, sosyal kaynaþmayý sevgiyi, birlikteliði artýracak etkinliklerin çoðaltýlmasý gerektiðini, insanýn saðlýðýnýn önemli olduðunu, ancak saðlýklý bir toplum ve bireyin daha önemli olduðunu söyledi. Bakan Müezzinoðlu, Türkiye'nin son yýllarda saðlýk, ilaç ve týbbi ekipmanlar konusunda iç ve dýþ yatýrýmcýlarýn dikkatini çektiðini anlattý. Açýlýþa gelirken eli boþ gelmediklerini kaydeden Müezzinoðlu, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu yetkililerinin "kurum iþletme ve üretim belgesi" ile ruhsatlarý getirdiðini belirtti. Ýlgili evraklarý þirket yöneticilerine takdim eden Müezzinoðlu, ilaç üretim tesisisinin açýlýþ kurdelasýný kesti. Müezzinoðlu'nun daha sonra beraberindekilerle gezdiði tesise basýn mensuplarý alýnmadý. Açýlýþ etkinliðine Beylükdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun da katýldý.(aa) T.C. BAYAT ÝCRA DAÝRESÝ 20/06 ESAS Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 23/09/203.Ýhale Tarihi : 2/0/203 günü, saat 0:40-0:50 arasý. 2-Ýhale Tarihi : 05//203 günü, saat 0:40-0:50 arasý. Ýhale Yeri : BAYAT HÜKÜMET KONAÐI GÝRÝÞÝ No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 7.000,00 9pe098 Plakalý, 993 Model, Deðerli Kaðýt Tutarý (Kontrat) Marka, DOÐAN SLX Tipli Ýhale Tarihi : 2/0/203 günü, saat :0 - :20 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05//203 günü, saat :0 - :20 arasý. Ýhale Yeri : BAYAT HÜKÜMET KONAÐI GÝRÝÞ KAPISI No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 06n597 Plakalý, 988 Model, RENAULT Marka, R.l79 Tipli (ÝÝKm. 4/,4/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: Mehmet Müezzinoðlu Enerji kesintisi (Basýn: 034) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada no, 298 parsel no, Su Yolu Mahalle/Mevkiindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 32 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 32 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 32 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.500,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,4 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi alýk YEDAÞ Ýl Koor- Çorum Çdinatörlüðü, merkez ve bazý ilçelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, yarýn 09:00-6:00 saatleri arasýnda Çorum merkez Çalýca Grup Enerji Nakil hattýnda yapýlacak bakým onarým çalýþmasý nedeniyle Þeyh Mustafa, Çalýca, Sarýkaya, Akpýnar köylerine ve 3 Ekim Perþembe günü 08:30-7:00 saatleri arasýnda Çorum il merkezinde yolda kalan direklerin deplase çalýþmalarýndan dolayý Hýdýrlýk Caddesi, Ýskilip Sokak, Yeni Sanayi Sokaklarýn bir kýsmý, Kerebigazi Sokaklar, Hal ve Terminal civarýna elektrik verilemeyecek. Öte yandan yarýn 07:00-8:00 saatleri arasýnda Ýskilip ilçesinde ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Kurusaray köyü ve 2-6 Ekim 203 tarihleri ve 08:00-8:00 saatleri arasýnda Sungurlu ilçesinde Tuðcu grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Tuðcu köyü, Boztepe köyü ve Kýþla köyü enerji kesintisi yaþayacak. Çorum il merkez ilçe, 474 ada no, 32 parsel no, Çepni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 8 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FD 44 plakalý, 2008 model Volkswagen marka, Passat.8 TSÝ tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 500 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 556 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede (Encümen Toplantý ) Saat: 4:00-4:0 27 KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 2463, ada 2640, parsel 86 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2 ada no, 05 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Saat: anguage Centre Kurucu Müdürü LHalil Ýbrahim Aþgýn, yeni dönem Ýngilizce ve bilgisayar kurslarýnýn baþladýðýný açýkladý. 5 yýllýk süreçte kendilerini her geçen gün yenileyip geliþtirdiklerini ve kalite çýtasýný sürekli yükselttiklerini belirten Aþgýn, Kurum çalýþanlarýmýz ve halkýmýzla birlikte Language Centre ý sadece Çorum'da deðil bölgemizde zirveye taþýdýk. Fakat hiçbir zaman mevcut durumumuzla yetinmedik. Hep bir ilerisini ve daha iyisini hedefledik. Çünkü daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz, bunun farkýndayýz. dedi. Language Centre yenilendi Bu vizyonun bir gereði olarak bu yaz kurs binasýný baþtan aþaðýya yenilediklerini belirten Aþgýn, þunlarý kaydetti; Çorum'un en modern eðitim binasýný kursiyerlerimizin hizmetine sunmuþ olmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Ýngilizce ve bilgisayar öðrenmek için bizi tercih eden kursiyerlerimiz yepyeni ve baþtan aþaðýya modernize edilmiþ eðitim binamýzda, Ýngilizce ve bilgisayarý modern ve nezih bir ortamda öðrenecekler. Tamamen yenilenen kurs merkezimizde yeni bir anlayýþ ve bir heyecanla yabancý dil ve bilgisayar eðitimlerimizi baþlatýyoruz. Her düzeyde Ýngilizce kurslarýmýz baþlýyor Yeni eðitim ve öðretim dönemi Hitit Üniversitesi ile birlikte tüm ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerimiz için baþladý. Tüm kademelerdeki öðrenci ve öðretmenlerimize baþarý, saðlýk ve mutluluk dolu bir eðitim öðrenim dönemi temenni ediyoruz. Yeni öðrenim dönemiyle birlikte Language Centre da yeni dönem Ýngilizce ve bilgisayar kurslarý baþlýyor. 7'den 70'e herkese ve her türlü ihtiyaca yönelik Language Centre de yeni dönem Ýngilizce ve bilgisayar kurslarý baþladý. SALI EKÝM Language Centre da yeni dönem kurslar baþladý Halil Ýbrahim Aþgýn Ýngilizce kurs programlarýmýz mevcuttur. Ýlköðretim 2. sýnýftan itibaren tüm ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileri için ayrý ayrý olmak üzere her düzeyde Ýngilizce kurslarýmýz vardýr. Ayrýca Üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için de baþlangýç düzeyinden ileri düzeye kadar her seviyede Genel Ýngilizce programlarýmýz mevcuttur. Yine birçok Türkiye ve Çorum derecelerine sahip olduðumuz yabancý dil üniversite hazýrlýk kurslarýmýzla birlikte akademik kariyer yapmak isteyenler için YDS ve IELTS hazýrlýk kurslarýmýzý da önümüzdeki günlerde baþlatýyoruz. Kaliteli bir dil eðitimi almak isteyen herkesi bizimle görüþmeye ve kurslarýmýzdan faydalanmaya davet ediyoruz. Kurslarýmýzla ilgili detaylý bilgileri internet sitemizden edinebileceðiniz gibi Valilik civarý Ilýca Caddesi üzerindeki kurs binamýza gelerek ya da telefonla alabilirsiniz Þimdi bilgisayar öðrenme zamaný Language Centre sadece Çorum'un en iyi dil kursu deðil ayný zamanda mesleki eðitim ve bilgisayar kursudur. Bilgisayar Ýþletmenliði kursumuz da yine önümüzdeki günlerde baþlayacaktýr. Bu kursumuzu tamamlayarak yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlar memurluk atamalarýnda geçerli bilgisayar iþletmenliði sertifikasý almaya hak kazanmaktadýrlar. Language Centre Çorum'da bu sertifikayý veren birkaç kurumdan bir tanesidir. Çorum'da en güzel fiziki koþullarda bilgisayar eðitiminden faydalanmak isteyenleri kursumuza bekliyoruz. TÜRK DÝYANET VAKIF- SEN ÇORUM ÞUBESÝ 5. 0LAÐAN GENEL KURUL ÝLANI Þubemizin 5.olaðan genel kurulu aþaðýda yazýlý gündem maddelerini görüþmek üzere 27 Ekim 203 Pazar günü saat 0.00 da Çorum PÝTHANA Otelde toplanacaktýr. Yeterli çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra 03Kasým 203 tarihinde ayný yer saatte toplanacaktýr. Ýlan olunur. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM -Yoklama ve açýlýþ 2-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý 3-Divan Teþekkülü 4-Açýlýþve protokol konuþmalarý 5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim kurulu Raporlarýnýn okunmasý Müzakeresi ve Ýbrasý 6-Dilek ve Temenniler 7-Seçimler (Yönetim kurulu asil ve yedekler, Denetleme kurulu asil ve yedekler. Disiplin kurulu asil ve yedekler ile üst kurul üyelerinin seçimi) 8- Kapanýþ. (Basýn: 030) Resmi ilanlar:

16 6 SALI EKÝM 203 Gebelik süresince çok sayýda rahatsýzlýk meydana gelebilir. Bunlarýn en baþýnda; bulantý ve kusmalar, gebelik kanamalarý, kas-eklem aðrýlarý, tansiyon deðiþiklikleri, idrar ve dýþkýlama bozukluklarý, toplardamar problemleri (varis), erken doðum (erken su gelmesi ) ve gün aþýmý gibi þikâyetlerdir. Bu sýkýntýlarýn takip ve tedavisinin iyi yapýlmasý, gebelerin saðlýðý için önem arz etmektedir. Bulantý - Kusma Gebe kadýnlarda, hastanede yataklý tedavi gerektiren en sýk sebeplerin baþýnda gelmektedir. Ortalama her 300 gebeden biri bulantý kusma nedeniyle hastanede tedavi almaktadýr. Mevcut aðýrlýðýn % 0 ve üstü kaybý olursa rahatsýzlýðýn þiddetli formu olarak kabul edilir. Psikojenik sebepler, hormon bozukluklarý, idrar yolu enfeksiyonlarý gibi sebeplere baðlý olabildiði gibi, nedeni bilinmeyen sebeplerden de oluþabilir. Tedavi için ortam deðiþikliði, kokulardan kaçýnma, sývý gýdalarý azaltmak, ani hareketlerden uzak olmakla beraber yatak istirahati önerilir. Cevap vermeyen ve kilo kaybýnýn devam ettiði bulantý-kusma durumunda damardan serum tedavisi, B vitaminleri, kusma önleyici bazý ilaçlar kullanýlýr. Ayrýca aðýzdan yiyecek, içecek alýmý bir süre kesilir. Hasta idrar ve kan tahlilleri ile takip edilir. Bu þikayetler genellikle 2 haftadan sonra azalmaya baþlar ve baþka bir hastalýk yoksa 6. hafta sonrasýnda da biter. Doðuma kadar sürmesi çok nadirdir. 2. ve 3. Üç aylýk Dönemde Vajinal Kanama: Gebeliðe baðlý sebeplerle ortaya çýkabileceði gibi gebelikle ilgisi olmayan nedenlerden ötürü de kaynaklanabilir. Gebelik dýþý sebepler rahim hastalýklarý, enfeksiyonlar ve varis kanamalarýdýr, Gebelik ile ilgili olan sebepler; doðum eyleminin baþlamasý( erken doðum), plasenta (eþ ) patolojileri, zarlarýn yýrtýlmasý ve kan pýhtýlaþma bozukluðudur. Gebenin bir travma yada enfeksiyona maruz kalýp kalmadýðý araþtýrýlmalýdýr. Gebelerin kanamasý varsa zaman kaybetmeden hastaneye baþvurmasý gerekir. Kanamanýn artmasý hastada þoka dahi sebep olabilir. Ýleri vakalarda anne ve bebek hayatý risk altýnda kalabilir. Bu gibi durumlarýn oluþmamasý için kanamanýn sebebine uygun tedavilerin zaman geçirilmeden uygulanmasý gerekir. Kas ve Eklem Þikayetleri: El bileðinde uyuþma, hissizlik oluþabilir. Genellikle doðum sonrasýnda geçer. Operasyon nadiren gerekir. El bilek hareketlerinin kýsýtlanmasý, destek koyulmasý, bazen atele alýnmasý yeterlidir. Geçmez ise lokal enjeksiyon veya ameliyatla tedavi edilir. Gebelerde B vitamini, magnezyum veya kalsiyum eksikliðine baðlý bacak kramplarý olabilir. Genellikle 3. Aydan sonra görülür ve eksik maddelerin takviyesi ile tedavi edilir. Gebelikteki hormonal deðiþikliklere baðlý olarak eklem aðrýlarý ortaya çýkabilir. Ayrýca deðiþen vücut aðýrlýk merkezi de bu aðrýlarýn artmasýna Gebelikte sýk karþýlaþýlan problemler yol açar. Zorlamadan kaçýnmak, aðýrlýk kaldýrmamak, bele yastýk koyarak desteklemek, bel için gebe korseleri kullanmak ve topuksuz rahat ayakkabýlar giymek faydalý olur. Hipertansif Patolojik Durumlar: Gebeliðe baðlý tansiyon yüksekliði görülebilir. 40/90 mmhg deðeri ve üstündeki deðerler hipertansiyon olarak kabul edilir. Hipertansif gebeler iyi bir þekilde takip ve tedaviye alýnmalýdýr. Takipte hastalarýn kan ve idrar tahlilleri yapýlýr. Yüksek tansiyona baðlý nöbetler ve bunun sonucunda anne veya bebek ölümleri olabilir. Nöbet öncesinde görme þikâyetleri, üst karýn bölgesinde aðrý gibi bulgular uyarýcýdýr. Normal gebelerde oraný % 5-7, böbrek ve kalp hastalýðý gibi sistemik hastalýðý olan gebelerde oraný % arasýndadýr. Önceden tansiyon yüksekliði öyküsü veya sistemik hastalýðý olan gebeler, erken ya da çok geç yaþta ilk gebeliði olanlar ve daha önce problemli gebelik geçirenler riskli hastalar grubuna alýnýr. Bu gebelerin mutlaka tam teþekküllü hastanelerde takibi önerilir. Bu hastalarda düþük doz aspirin kullanýmý, kilo artýþýna dikkat edilmesi, stresten uzak kalýnmasý, tuzlu diyetin engellenmesi ve istirahat önerilir. Hastalarýn tansiyonu ilaç verilerek normal sýnýrda tutulur. Ek olarak magnezyum kullanýlmasý faydalýdýr. Yüksek tansiyonlu gebelerde en iyi tedavi doðumdur. Bebek olgunlaþmasýný tamamlayýnca doðum planlanmalýdýr. Erken Doðum hafta arasýndaki doðumlar için bu ifade kullanýlýr. Gebelerin % 5-5 inde görülür. Çok deðiþik sebeplerden ortaya çýkabilir. Zarlarýn açýlmasý, plasenta (eþ) problemleri, anne rahminin aþýrý gerginliði (iri bebek, çoðul gebelik vs.), çeþitli rahim problemleri, bebeðin doðuþtan hastalýklarý, travma ve cerrahi uygulamalar, annenin sistemik hastalýklarý, enfeksiyonlar ve açýklanamayan faktörlerden kaynaklanýr. Önce kasýlmalar baþlar. Eðer rahim deðiþiklikleri olmazsa bu duruma 'erken doðum tehdidi' ismi verilir. Kasýlmalara rahim boynunda gevþeme ve sonrasýnda da doðum eþlik ederse, 'erken doðum eylemi' ismini alýr. Erken doðumda bebeðin hastanede yatarak tedavi olma veya ölüm riski artar. Her karýn kasýk aðrýsý erken eylem adýný almaz. Bu ismi almasý için gerekli þartlar þunlardýr: Her 0 dakikada en az 2 kasýlma olmasý, kasýlmalarýn en az 30 saniye sürmesi ve anne rahminde doðumda olan deðiþikliklerin baþlamasý gerekir. Erken eylem þüphesinde rahim deðiþikliklerin olmamasý halinde hastanýn hastaneye sevki yapýlarak, yatak istirahati, sývý alýmýnýn artýrýlmasý (ya da damardan sývý verilmesi) saðlanmalýdýr. Ayrýca gerekli olan diðer tedaviler de hastanede uygulanmalýdýr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Doðuþtan hastalýklý ya da ölü bebeklerde veya erken zar açýlmasý olduðu zaman doðum durdurulmaya çalýþýlmaz. Doðumu durdurma iþlemi gerçek bir doðum eylemi baþlamýþsa genelde baþarýlý olmaz. Doðumu durdurmanýn gerçek amacý, doðumu geciktirerek bebeðin akciðerinin geliþmesi için zaman kazanmaktýr. Ýdrar yolu enfeksiyonu sonucu baþlamýþ olan doðum tehdidinde antibiyotik ihmal edilmemelidir. Erken Membran Rüptürü (EMR).Taným fetal zarlarýn eylem(doðum) baþlamadan açýlmasýdýr. Doðum miadýna yakýn gerçekleþirse bu doðum eyleminin baþlangýcý kabul edilir. 38 Hafta öncesinde olanlar ise miaddan önce zarlarýn açýlmasý olarak deðerlendirilir. Zar açýlmasý gebeliklerin % 0'da görülür ve ve % 80'i doðum miadýnda meydana gelir. Sebep olarak en baþta enfeksiyonlar suçlanmýþtýr. Sigara ve yapýsal zar patolojilerinin rolü üzerinde de durulmaktadýr. Zarlar açýlýnca gebeden sývý gelmesi olur ve zamanla bebek sýkýntý içine girer. Uzun bir süre geçer ve doðum baþlamazsa annede enfeksiyon geliþir. Karýnda hassasiyet, vajende ýsý artýþý ve kötü kokulu akýntý olur. Enfeksiyon tüm vücuda yayýlarak hayatý tehlike altýna alabilir. Ayrýca bebekte de yenidoðan enfeksiyonlarý görülebilir. Hasta öyküsü, fizik muayene ve ultrasonda (USG) amniotik sývý miktarýnda azalma, gelen salgýdan yapýlan testler ile taný konulur. Tek tedavisi hemen doðum ve sistemik antibiyotik ile enfeksiyonun önlenmesidir. EMR de bebek olgun ise ( özellikle akciðerler geliþmiþ ise) 34 hafta ve üstünde doðum gerçekleþtirilmelidir. Bebek olgun deðilse antibiyotik eþliðinde akciðer geliþiminin saðlanmasý için saat ilaç tedavisi yapýlmalý ve sonrasýnda hasta doðurtulmalýdýr. Eðer bebek sýkýntýda ve hayatý risk altýnda ise beklenmeden doðum yaptýrýlýr. Tromboflebit: Gebelikte özellikle toplardamar problemleri sýktýr Bunlar bacaklarda varis, hemoroid, damar enfeksiyonlarý ve damar týkanmasýdýr. Bacakta venöz basýnç 28 hafta sonrasý 2 katýna çýkar. Gebelikte pýhtýlaþma faktörlerinde deðiþiklik sonucu pýhtýlaþma meyli artar. Basýnca baðlý damar duvarýnda hasar oluþur ve toplardamar enfeksiyonlarýn sýklýðý artar. Varis çoraplarý ve ayaklarýn altýna yastýk koyarak yükseltilmesi, gebelik ve lohusalýkta önerilmelidir. Toplardamar týkanýklýklarýnda hastanede yatarak antibiyotik ve çeþitli pýhtýlaþma önleyici ilaç tedavisi uygulanmalýdýr. Pýhtýlaþma önleyici tedavilerin aðýzdan alýnanlarýn yerine enjeksiyon formlarý tercih edilmelidir. Gebelerde doðumdan sonra lohusalýk baþlayýnca da koruma amaçlý olarak 0 gün tedaviye devam edilmelidir. Ýdrar Yollarý ve Kolon Þikayetleri: Gebelerde hormonal deðiþikliklere baðlý olarak barsak, idrar yollarý ve damar sisteminde tonus azalmasý meydana gelir. Barsakta kabýzlýk ve gaz þikayeti, idrar yollarýnda ise enfeksiyon meydana gelir. Bebeðin karýn içindeki basýsý ile sýk idrara gitme ve tam boþaltamama olabilir. Tuvalet alýþkanlýðýnýn düzenli hale getirilmesi, sývý alýmýnýn artýrýlmasý, yatýþ ve oturuþ pozisyonlarýnýn düzeltilmesi saðlanmalýdýr. Kabýzlýktan korunmak için düzgün beslenmeye dikkat edilmelidir. Ýleri vakalarda çeþitli ilaçlar kullanýlarak kabýzlýk ve idrar yollarý enfeksiyonlarý tedavi edilmeye çalýþýlýr. Deri Deðiþiklikler: Gebelikte; yüzde, memede, karýn orta hattýnda ve genital bölgelerde renk koyulaþmasý meydana gelir. Kiþisel özellikler, genetik yapý, güneþe maruz kalma ile koyulaþmanýn derecesi deðiþebilir. Bölgesel sürülebilen tedaviler kullanýlabilir. Doðumdan sonra renk deðiþikliklerinin hýzlý düzelmesi amacý ile güneþten korunmak gereklidir. Gebelikte deri döküntülerinde de artýþ meydana gelir. Gebeliðe baðlý bu döküntüler genellikle 6. gebelik ayýndan sonra artýþ gösterir, kol ve bacaklarýn dýþ kýsmýnda ve karýn alt bölgesinde yerleþir. Yöresel ve genel ilaçlar kullanýlýr. Doðumdan sonra çoðu zaman kendiliðinden düzelme gösterirler. Ayrýca kýl köklerindeki deðiþiklikler kendini artýþ ya da dökülme ile gösterebilir. Bu deðiþikliklerde doðumdan 6 hafta sonra düzelme baþlar. Gün Aþýmý (Geç Doðum): Son adet tarihinden itibaren 42 hafta ya da 280 gün+ 4 gün geçmiþ olan gebeliklere denir. Çok doðum yapmýþ bayanlarda, çok genç ya da ileri yaþta ilk gebeliði olanlarda daha sýk görülür. Tüm gebeliklerin % 3-2 arasýnda rastlanýr. Nedenleri arasýnda son adet tarihinin yanlýþ hesaplanmasý, yumurtlama bozukluklarý, bebeðin doðuþtan hastalýklarý ya da iri bebek, faktörler yer alýr. Bazen de sebebi bilinmeden olabilir. Takipte önce son adet tarihi iyi doðrulanmalýdýr. Sonra uzman doktor tarafýndan fizik muayenesi yapýlýr ve bebek kalp sesleri kontrol edilir. Özelikle NST ile bebek kalp sesleri ve plasentanýn durumu tahmin edilir. NST'nin olmadýðý durumlarda bebek kalp seslerindeki deðiþiklikler ve bebek hareketleri takip edilmelidir. USG varlýðýnda amniotik sývýnýn miktarý mutlaka bakýlmalýdýr. Gebede herhangi bir problem yoksa 3 gün ara ile kontrole çaðýrýlýr. Kontroller normal ise 42 hafta tamamlanýncaya kadar beklenir ve zaman bitiminde doðum gerçekleþtirilir. Gebelerimizin þuan ki hamileliði sýrasýnda ve bir sonraki hamiliklerinde problem yaþamamasý için Aile Hekimleri ve Kadýn Doðum Uzmanlarýmýzýn takiplerini aksatmamasýný öneriyorum. Saðlýklý ve mutlu bir gebelik geçirmeleri dileðimle herkese iyi günler diliyorum. Hoþça kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi Türkiye'de de "Kalp ve Damar Hastalýklarý" birinci ölüm nedenidir. Dünyada her yýl 7.5 milyon, ülkemizde ise 200 bin kiþi bu nedenle hayatýný kaybediyor. Bilimsel araþtýrmalara göre önümüzdeki 20 yýl içinde Kalp ve Damar Hastalýklarý nedeniyle ölümlerin sayýsý daha da artacak. Ülkemizin ve tüm dünyanýn en önemli saðlýk sorunlarýndan biri, damar týkanýklýðý nedeniyle ortaya çýkan kalp hastalýklarýdýr. NEDENLERÝ ve RÝSK GRUPLARI * Deðiþmekte olan yaþam tarzlarý ve buna baðlý olarak deðiþen beslenme alýþkanlýklarý, * Normalin üzerinde kilo alýmý, * Egzersizden uzak kalma, * Sigara ve alkol tüketimi * Diyabet * Stres * Genetik yatkýnlýk Bu nedenlerden bir ya da bir kaçýnýn görülmesi, damar týkanýklýðýna dolayýsýyla da kalpte sorunlar oluþmasýna zemin hazýrlýyor. Pek çok farklý nedenden dolayý kalp sorunlarý oluþsa da, uzmanlar bu sorunlarýn ülkeden ülkeye deðiþebileceðini belirtiyorlar. Örneðin, Türklerin iyi kolesterol düzeyleri Avrupa ve Amerika'ya oranla Dünya Kalp Saðlýðý Günü daha düþük ancak total kolesterol deðerine bakýldýðýnda bizler onlara göre çok daha þanslýyýz. Ancak tüm dünyanýn ortak bir sorunu var; yüksek tansiyon! Hem ülkemizde hem de dünyada birçok eriþkin insan, kalp saðlýðý ile yakýndan ilgili hipertansiyon ya da diyabet problemleri veya vücutlarýndaki aþýrý yað oranýnýn farkýnda olmuyorlar. Farkýnda olsalar bile zaman zaman gereken önemi göstermiyorlar. Kýrsal bölgelere gidildikçe beslenme bozukluðu ve saðlýk kontrollerinin azlýðý birçok problemin geç anlaþýlmasýna neden oluyor. Kentsel bölgelerdeki halkýn saðlýk konusundaki bilinç düzeyi artsa bile, kötü ve yoðun þehir yaþantýsý, çalýþma yaþamýnýn yoruculuðu ve stres, ek sýkýntýlarý beraberinde getiriyor. Bu þartlarýn yaný sýra kentlerde sigara tüketiminin yüksekliði, hareketsiz yaþam nedeniyle kilo verilememesi ve düzenli egzersiz yapýlamamasý kalp hastalýklarý risklerini arttýrýyor. SAÐLIKLI BÝR KALP ÝÇÝN YAPILABÝLECEKLERÝMÝZ!.. - Þiþmanlamamak, 2- Tansiyon yüksekliðini önlemek, 3- Kolesterol yüksekliðini önlemek, 4- Sigara ve alkollü içkilerden uzak durmak, 5-Spor yapmak, 6-Stresten uzak kalmak, 7-Diyabetli hastalarýn ilaç kullanýmý ve diyetine dikkat etmeleri. Temel kural olarak da; bütün bunlarýn aile bireyleri tarafýndan uygulanmasý ve yaþam tarzý haline getirilmesi gerekiyor. Bu yaþam tarzý benimsenerek genetik nedenler dýþýnda, kalp ve damar hastalýklarýndan %80 oranýnda korunmak mümkün. Kalp ve solunum ile ilgili acil durumlarýn %70'inden fazlasý, hasta yakýný veya hastaya yardýmcý olabilecek bireylerin yanýnda gerçekleþmektedir. Aile üyelerinden birinin kalp krizi veya inme bulgularý belirtilerini bilmesi, þüphe anýnda acil týbbi yardým istemesi hayati önem taþýmaktadýr. KALP KRÝZÝNÝN UYARICI BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? " Göðüs kemiðinin arkasýnda veya iki meme arasýndaki orta bölgede sýkýþma hissi ve aðrý " Vücudun üst tarafýnda, tek veya iki kola; bel, boyun, çene veya mideye yayýlan aðrý ve/veya rahatsýzlýk hissi " Göðüs aðrýsý ile birlikte veya tek baþýna seyreden nefes darlýðý Dikkatten Kaçabilecek Diðer belirtiler: Açýklanamayan halsizlik veya yorgunluk, anksiyete veya olaðan dýþý sinirlilik, hazýmsýzlýk veya gaz sancýsý benzeri sancý, soðuk terleme, bulantý, kusma, baþ dönmesi ve bayýlma. ÝNMENÝN UYARICI BELÝRTÝLERÝ NELER- DÝR? " Genellikle vücudun tek tarafýnda olmak üzere, yüzde, kollarda veya bacaklarda ani geliþen güçsüzlük " Ani geliþen zihin bulanýklýðý, konuþmada ya da anlamada bozukluk " Tek ya da iki gözü etkileyen ani görme bozukluðu " Ani geliþen yürüme bozukluðu, baþ dönmesi, denge ve koordinasyon kaybý " Nedeni bilinmeyen ve ani geliþen þiddetli baþ aðrýsý Bu belirtilerden herhangi biri sizde veya yanýnda bulunduðunuz kiþide varsa, derhal acil servisi (2'yi) arayýn. KALP ve DAMAR HASTALIKLARI RÝSKÝ- NE KARÞI EVDE ALINABÝLECEK ÖNLEM- LER!.... Evinizde sigara kullanýmýný yasaklayýn. " Sizin ve çocuklarýnýzýn kalp saðlýðýný korumak için evde sigara içmeyin. " Evinize yeni bir kural getirin: içilen her sigara için ekstra bir ev iþi yapýlsýn. 2. Evinize saðlýklý besinler alýn. " Güne bir dilim meyve ile baþlayýn veya öðle yemeðinizi evden götürerek iþte veya okulda saðlýklý beslenin. " Akþam yemeklerinde kiþi baþýna en az 2-3 çeþit sebze yemeði olmasýna özen gösterin. 3. Aktif olun " TV baþýnda geçirilen zamaný günde en fazla 2 saat ile sýnýrlandýrýn. " Bisiklet sürmek, kýrda yürüyüþ yapmak veya bahçede aktif zaman geçirmek gibi ev dýþýnda etkinlikler düzenleyin. " Gideceðiniz yere olabildiðince bisiklet ile veya yürüyerek gidin; arabayý tercih etmeyin. 4. Kan deðerlerinizi ve riskinizi öðrenin. Bir saðlýk merkezine baþvurarak, kan basýncý, kolesterol ve kan þekeri düzeylerinizi ölçtürün. Belkalça oranýnýzý ve vücut kitle indeksinizi (VKÝ) öðrenin. Kalbiniz, hayata açýlan kapýdýr. Ona kulak verin! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

17 SALI EKÝM Oðuzlar da baþ pehlivan Murat Gençtürk O ðuzlar Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4. Altýn Koz Kültür Sanat Etkinlikle- ri Doða ve Su Sporlarý Festivali bünyesinde düzenlenen Karakucak Güreþleri büyük bir çe- kiþmeye sahn oldu. Zorlu müsabakalar sonunda Murat Gençtürk baþ pehlivahlýðý kazan- dý. Cumartesi günü Oðuzlar da düzenlenen Karakucak güreþlerine deðiþik boylarda 300 pehlivan katýldý. Güreþlere Çorum ile birlikte Antalya, Ýzmir, Ýzmit, Ordu. Samsun ve çevre Oðuzlar Güreþlerinde Baþpehnivanlýk için mücadele eden pehlivanlar protokol üyeleriyle birlikte toplu halde görülüyor illerden çok sayýda pehlivan katýldý. Kýrkpýnar da mücadele eden çok sayýda güreþçinin mücadele ettiði Oðuzlar çayýrýnda izleyenler nefes kesen müsabakalarý izleme imkaný buldular. En büyük ilginin yaþandýðý Baþpehlivanlýk için 6 güreþçi çayýra çýktý. Aralarýnda bu senenin Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ýsmail Balaban ýn yaný sýra Þaban Yýlmaz, Hasan Tuna, Murat Gençtürk, Fatih Altý ve Mükerrem Kaya gibi çok sayýda baþ pehlivanýn mücadele ettiði güreþler sonunda yarý finalde Ýsmail Balaban ý yenmeyi baþaran Sungurlu lu güreþçi Murat Gençtürk ile Fatih Kanburu yenen Þaban Yýlmaz finale yük- seldiler. Baþ pehlivanlýk güreþinde zorlu mücadele sonunda 34. dakikada rakibini paça kazýkla açýk düþüren Murat Gençtürk baþ pehlivanlýðý kazanýrken Þaban Yýlmaz ikinci Ýsmail Balaban ve Fatih Kambur ise üçüncü ve dördüncü oldular. Güreþleri izleyen güreþ severler Oðuzlar Belediye Baþkaný na böylesine güzel bir organizeden dolayý teþekkür ettiler. Güreþlerin Kýrkpýnar ý aratmadýðýný belirten Güreþ severler Oðuzlar ilçesinde yapýlan bu müsabakalarýn Türkiye ye örnek olmasýný dilediler ve Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk dan bu organizenin önümüzdeki yýllarda da artarak devam etmesi temennisinde bulundular. Trapçýlar Amatör Spor Haftasý için attý Amatör Spor Haftasý etkinliklerinin ilkinde Trapçýlar yarýþtý. Pazar günü Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýlan Trap il birinciliðine ilgi düþük oldu. Dört kategoride yapýlan il birinciliðinde toplam 4 sporcu mücadele etti. Üç kategoride yapýlan atýþlarda tüm katýlýmcýlar madalya kazanýrken, bir tek büyük erkeklerde sekiz sporcu ilk üç için mücadele ettiler. A Genç erkeklerde dereceye girenlerin ödüllerini Celal Taþdelen verdi U matör Spor Haftasý etkinliklerinden ilki Trap Ýl birinciliði pazar günü Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýldý. Dört kategoride yapýlan yarýþmalara sadece 4 sporcu katýldý. Katýlýmýn düþük olduðu Trap il birinciliðinde bir tek bü- yük erkeklerde sekiz sporcu mücadele ederken diðer kategorilerde tüm katýlanlar dereceye girerek madalya kazandýlar..30 da baþlayan il birinciliðinde ilk olarak genç bayanlar kategorisinde üç sporcu mü- cadele etti. 25 er atýþýn yapýldýðý bu kategoride Sercan Ersavaþ 4 isabetle birinciliði kazanýrken, ikinciliði isabetle Ceren Özkaya alýrken Buket Sin ise 0 isabetle üçüncülüðü kazandý. Genç erkekler kategorisinde ise iki sporcu ya- rýþtý. 25 atýþtan 7 isabet saðlayan Emre Anaklý biirinci olurken 2 isabet saðlayan Erdeniz Kýrýþ ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Büyük bayanlar kategorisinde Çorum un tek sporcusu olan Sevtap Velioðlu 25 atýþtaki 8 isabetle birincilik ödülünün sahibi oldu. Sekiz sporcunun mücadele ettiði büyük erkeklerde ise sporcular 50 þer atýþ yaptýlar. Mehmet Ersavaþ 39 isabetle birinciliði kazanarken Yalçýn Yetim ise 36 vuruþla ikinciliði alýrken, Yasin Yetim ise 34 vuruþla üçüncülüðü kazandý. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Genç bayanlarda dereceye giren Atýcýlarýn ödüllerini Gençlik Büyük erkeklerde dereceye girenlerin ödüllerini Ýl Temsilcisi Fikret Sin verdi U 5 Ligi nde ikinci hafta maçlarýnda gol yaðdý 5 liginde ikinci hafta maçlarý pazar günü oynandý. Ýki grupta oynanan altý maçta tam 46 gol atýldý. Ligin ilk hafta maçlarýnda 4 gol atan takýmlar ikinci haftada bu sayýyý 46 ya çýkardý. Takýmlar arasýndaki güç dengesinin bir- birinden oldukça farklý olduðu alýnan sonuçlarla ortaya çýktý. A grubunda oynanan maçlarda, grubun iddialý takýmý Osmancýkgücüspor, Oðuzlar Belediyespor önünde 4- gibi farklý skorla galip gelerek üç puanýn sahibi oldu. Bu grubun diðer maçýnda ise Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor önünde 4-0 lýk galibiyetle ayrýlmayý baþardý. Grubun çekiþmeli geçen tek maçýnda ise 907 Gençlikspor, HE Kültürspor önünde 2- lik galibiyetle üç puanýn sahibi oldu. Bu grupta Mimar Sinan Gençlikspor ikinci haftayý bay geçti. B grubunda ise haftanýn en farklý galibiyetini Osmancýkspor u 0-0 yenen Gençlerbirliði kazandý. Bu maçýn son dakikalarýnda Osmancýkspor takýmý sahadan çekildi. Grubun diðer maçýnda ise Alaca Belediyespor, Bayat Belediyespor önünde 6 lik galibiyetle ayrýldý. Grubun iddialý iki takýmýnýn maçýnda Çorum Belediyespor, Çorumspor önünde 40 lýk skorla üç puanýn sahibi oldu. Ýkinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Ýl Özel Ýdare ve 907 Gençlikspor, B grubunda ise Çorum Belediyespor ile Alaca Belediyespor kayýpsýz ilk iki sýradalalar GENÇLERBÝRLÝ- Batuhan Güley, Ekrem, Yavuz, Eren, Okan, Batuhan Yýldýrým, Doðukan, Turgay. Alaca Belediye: 6 - Bayat Belediye: Gençlerbirliði: 0 - Osmancýkspor: 0 SAHA : No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Serhat Sarkandý. ALACA BELEDÝYESPOR: Kadir, Fatih, Zafer, Seyit, Mücahit, Süleyman, Enes, Ümit, Selami, Emir, Kadir, Dil- men, Fýrat, Yusuf, Mücahit Canbolat. BAYAT BELEDÝYESPOR: Yusuf, Fatih, Volkan, Aykut, Murat, Tunahan, Eray, Mert, Hüseyin, Mesut, Eyüp, Onur. Çorum Belediye: 4 - Çorumspor: 0 SAHA: No'lu Dýþ Saha. HAKEM: Kara. Yalçýn ÐÝ: Berk, Batuhan, Ömer, Yunus, Mert, Fatih, Alican, Kerep, Zeki, kan, Aziz, Ahmet, Ferhat, Turan, Yusuf, Erdem, Mert, Burak, Yunus, Zeynel, Ayberk, Onur. GOLLER: Dk. 3 Alican, Dk. 5, 26, 40 ve 5 Ekrem, Dk. 8 ve 22 Batuhan Güley, Dk. 9 Kerep, Dk. 34 Mert, Dk. 62 Ömer. Osmancýkspor karþýlaþmanýn son dakikalarýnda sahadan çekildi. SAHA : No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Kaya. Hakan ÇORUM BELEDÝYESPOR: Selim, Emre, Dursun, Emircan, Oðuzhan, Murathan, Fuat, Özgür, Mert, Fatih, Onur, Ergün, Berkey, Hakan, Elvan, Emre Abatay, Hüseyin, Yaþar. ÇORUMSPOR: Kerem, Deniz, Berkant, Serkan, Furkan Kaya, Esat, Zafer, Barýþ, Samet, Furkan, Oðuzhan, Berkehan, Serhat, Buðra, Melih. GOLLER: Dk. 29 Özgür, Dk. 33 Mert, Dk. 55 ve 68 Elvan. OSMANCIKSPOR: Ata, Hasan, Emir- Osmancýkgücü: 4 - Oðuzlar Belediye: SAHA : 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Mehmet Tuðluk. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Tolga, Serkan, Necati, Alperen, Ege, Halil, Kerim, Muratcan, Recep, Kenan, Oðuzhan, Onat, Görkem, Özcan, Mahmut, Uður. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Yasin, Ýsmail Gölbaþý, Emrah, Halil, Yýlmaz, Muhammet, Ali, Sercan, Ýsmail, Adem, Hüseyin, Ýsmail, Bozkuþ, Hakan. GOLLER: Dk. 5 ve 40 Oðuzhan, Dk. 0, 8, 62 ve 68 Ege, Dk. 7, 9, 3, 44 ve 46 Necati (Osmancýkgücü), Dk. 60 Ýsmail (Oðuzlar Belediye). 907 Gençlik: 2 - HE Kültürspor: SAHA : 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Soytemiz. Berke, Dk. 40 Mücahit (907 Gençlik), Dk. 45 Salih (H.E. Kültürspor). Ömür 907 GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Enes, Fazlý, Boran, Ali, Mücahit, Berke, Gürkan, Eren, Berkant, Ege, Oktay, Turgay, Berkay, Samet, Abdullah, Mehmet, Mustafa. H.E. KÜLTÜRSPOR : Ahmet, Burak, Batuhan, Ferhat, Salih, Onur, Münür, Yavuz, Samet, Fatih, Ozan, Ali, Samet Akbaþ, Levent, Yusuf. GOLLER: Dk. 35 Ýl Özel Ýdare: 4HAKEM - Çimentospor: 0 SAHA : : ÝL ÖZEL ÝDADýþ Saha. 2 No'lu Alagöz. Emre RESPOR: Onur, Furkan, Hüseyin, Ahmet, Oðuzhan, Abdullah, Mert, Yusuf, Burak, Ýbrahim, Tunahan, Bedirhan, Tuðrul, Nuri, Kürþat, Fahri, Gaffar, Nafican. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Abdullah, Mehmet, Mahmut, Mert, Mertcan, Niyazi, Nurullah, Alperen, Arda, Ýsmet, Halitcan, Mücahit, Kaan, Ömer, Muhammet. GOLLER: Dk. Tunahan, Dk. 48 Oðuzhar, Dk. 49 Fahri, Dk. 6 Ahmet.

18 8 SALI EKÝM 203 Armutçu Önceliðimiz sahamýzdaki maçlar Futbolun deðiþmeyen kuralý Ç Tosya deplasmanýndan maðlup dönen Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu hedeflerinin ligde düþme hattý ve Çorumspor un üzerinde yer almak olduðunu bu nedenle önceliklerinin kendi sahalarýnda oynayacaklarý maçlar olduðunu söyledi. Armutçu, genç kadronun Tosya daki mücadelesinden dolayýda tüm futbolcularý kutladý. Biri sevinir biri üzülür orumspor un evinde oynadýðý sezonun ilk maçýnda Kastamonuspor ile - berabere kalarak ilk puanýný aldý. Maçýn büyük bölümünde üstün oynamasýna karþýn gol yollarýnda baþarýlý olamayan kýrmýzý siyahlýlar ikinci yarýnýn baþlarýnda yedikleri golle maðlup duruma düþtü. Tüm hatlarý ile gol için yüklenen Çorumspor da savunmadaki tecrübeli isim Osman Seçkin de son bölümde gol için rakip ceza alaný içine gitti. 86. dakikada kalecinin hava topuna yükseldiði anda elinden kaçýrdý- ðý top Osman Seçkin in kafasýndan Kastamonuspor aðlarýna gidince skor - oldu. Bu golün hemen ardýndan çekilen bu fotoðraf futbolun deðiþmeyen kuralýný bir kez daha gösterdi. Birisi sevinirken diðeri mutlaka üzülüyor. Bir tarafta yaptýðý hata sonucunda kalesinde golü gören Kastamonuspor un genç file bekçisi üzgün bir þekilde düþtüðü yerde kalýrken, Osman Seçkin ve diðer Çorumspor lu futbolcular golün sevincini yaþadýlar. Ý skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Tosya Belediyespor karþýsýnda genç ve tecrübesiz bir kadro ile mücadele etmelerine raðmen gösterdikleri performanstan dolayý tüm futbolcularýný alýnlarýndan öptüðünü söyledi. Armutçu, ligdeki hedeflerinin son iki sýradan uzak kalmak ve Çorumspor un üzerinde ligi bitirmek olduðunu belirterek Bu hedef doðrultusunda biz iç saha maçlarýna çok ayrý bir önem veriyoruz. Tecrübeli kadromuzla iç saha maçlarýný kazanarak bu hedefimize ulaþmak istiyoruz. Bu politakýmýz doðrultusunda bazý arkadaþ- Taraftarýmýza galibiyet sevinci yaþatamadýðýmýz için üzgünüz Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ takým olarak savunma ve forvette eksikleri olduðunu bunlarý gidermek için transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Günaþ, Kastamonuspor önünde kendilerini yalnýz býrakmayan taraftarlarýna galibiyet armaðan edemedikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Ç orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ en büyük üzüntülerinin büyük taraftarlarýna galibiyet armaðan edememek olduðunu söyledi. Takým olarak eksikleri olduðunu kabul ettiklerini ancak ftubolcularýnýn özverili ve maç kazanma hýrslarý ve isteklerinin son derece memnun edici olduðunu belirterek Son vuruþlardaki eksikler nedeniyle Kastamonuspor maçýndan üç puan çýkartamadýk. Eksiklerimizi gidermek için oyuncu arayýþlarýmý sürüyor. Bu hafta içinde yaptýðýmýz görüþmelerde olumlu sonuçlanmasý halinde savunma ve forvete oyuncu takviyemimiz olacak. Gol sorununu çözdüðümüz takdirde maç kazanmaya baþlayacaðýmýza inanýyorum. Taraftarlarýmýzýn endiþesini gidermek için bu sorunu çözme çalýþmalarýmýz sürüyor. Ben gerek deplasmanda gerekse kendi sahamýzda oynadýðýmýz maçlarda bizleri yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza çok teþekkür ediyorum dedi. Sakarya hazýrlýðý bugün baþlýyor Ç orum Belediyespor da Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Pazar günü Batman Petrolspor deplasmanýndan 2- lik maðlubiyetle dönen Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Sedat Özbað dün saat 5.00 de yapýlmasý planlanan antrenmaný iptal etti. Hafta içinde Gaziantepspor deplasmaný ardýndan hafta sonunda da Batman deplasmanýna çýkan Belediyespor da futbolcularýn yorgunluðu nedeniyle Teknik Direktör Sedat Özbað dünki çalýþmayý iptal etti. Nazmi Avluca da otuz koltuk kýrýldý Ç orumspor un pazar günü evinde oynadýðý Kastamonuspor maçýnda ortada hiç bir þey yokken Nazmi Avluca sahasýndaki portatif tribündeki 30 koltuk kýrýldý. Maçýn oynanacaðý saha konusunda yaþanan gerilimin ardýndan son olarak Nazmi Avluca sahasýna alýnan maça gelen 00 kadar taraftar Çorumspor a destek verdi. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren Belediye Baþkaný ve Belediyespor Yönetimi aleyhine yapýlan tezahüratlarýn ardýndan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran a yapýlan tepkiler üzerine ikinci yarýda maçý tribünden izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan tribünden ayrýlarak spor salonu bölümünden maçýn ikinci yarýsýný izlediler. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda maðlup duruma düþen Çorumspor taraftarlarý tribünde bulunan koltuklarý kýrmaya baþlayýnca olaya Emniyet güçleri müdahele etti. Kýsa süreli yaþanan gerilimin ardýndan Emniyet güçleri ortamý sakinleþtirde ve maçta tamamlandý. Bu arada tribündeki otuz koltuðun kýrýldýðý tutanakla tesbit edildi. Belediyespor, hafta sonunda sahasýnda konuk edeceði Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün saat 5.00 de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Belediyespor da sakatýlýðý devam eden Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda eksik futbolcu olmadýðý belirtildi., BAL daki temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor da yeni haftanýn ilk çalýþmasýný bugün yapacaklarý antrenmanlarla baþ- larý Tosya Belediyespor maçýna getirmedik. Maçtaki hedefimiz rakibe kopanarak gol izni vermemek bulabilirsek kontrataklarla etkili olmaktý. Rakibimiz Tosya Belediyespor 3. lig hedefiyle bir takýlm oluþturdu ve bize büyük baský kurdular. Maç boyunca yaptýðýmýz iyi mücadele ile gole izin vermedik ancak son bölümde tecrübesiz arkadaþlarýmýzýn bir anlýk zamanlama hatasýnda sonucunda maðlup duruma düþtük. Bu maðlubiyeti fazla önemsemiyoruz çünki hedefimiz doðrultusunda hareket ediyorusz. Tosya Belediyespor a þampiyonluk hedefi yolunda baþarýlar diliyoruz. Ayrýca geçtiðimiz sezon yaþadýðýmýz olumsuz görüntülerin ardýndan bu maçýn centilmence tamamlanmasý, Tosya Belediyesi tarafýndan iki takýma birlikte yemek verilmesi kötü görüntü- lerin ortadan kalkmasý adýna çok güzel bir adým oldu. Ben iki kardeþ kulübünde sezonu istediði yerde bitirmesini diliyorum. Bugünden itibaren Tosya maçýný unutup evimizde oynayacaðýmýz Etimesgut maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz dedi. Kaçan galibiyetin üzüntüsü Ç orumspor da Kastamonuspor önünde alýnan beraberlik Teknik heyet ve futbolcular ile tribündeki taraftarlarý son derece üzdü. Sezonun ilk maçýnda Ýskilip Belediyespor deplasmanýnda özellikle ikinci yarýdaki futbolu ile umut veren kýrmýzý siyahlý takým maçtan iki gün önce bir araya gelerek Çorumspor karþýsýna çýkan Kastamonuspor önünde alýnan beraberlik moralleri bozdu. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan Teknik Direktör Sunay Güneþ ve futbolcular saha kenarýnda büyük bir hüzün yaþa- dýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sahasýnda Kastamonuspor önünde aldýðý beraberliðe raðmen kar- þýlaþmada takýmlarýný yalnýz býrakmayan Çorumspor taraftarlarý futbolcularý tribüne çaðýra- rak onlarý mücadelelerinden dolayý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Bartýn, Tosya kayýpsýz BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Çorumspor - Kastamonuspor Tosya Belediyespor - Ýskilip Belediyespor Sincan Belediyespor - Yeþil Kýrþehirspor MKE Kýrýkkalespor - Keçiören Baðlumspor Etimesgut Belediyespor - Nevþehir Gençlik Safranboluspor - Gölbaþý Belediyespor Bartýnspor - Aksaray Belediyespor : - : -0 : 0-0 : 0- : - : - : 2- -PUAN DURUMUTAKIMLAR O G B M A Y P. Bartýnspor Tosya Belediye Gölbaþý Bele Baðlum Beledi MKE Kýrýkkale Ýskilip Belediye Aksaray Beledi Sincan Belediye Etimesgut Bel Yeþil Kýrþehir Çorumspor Nevþehir Genç, Kastamouspor Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var BAL 6. grupta temsilcilerimiz haftayý bir beraberlik bir maðlubiyetle kapattýlar. Grupta iki hafta sonunda Bartýnspor ve Tosyaspor takýmlarý yollarýna kayýpsýz devam ediyorlar. B ölgesel Amatör Lig 6. grupta ikinci hafta maçlarýnda temsilcilerimiz bir beraberlik bir maðlubiyetle haftayý kapattýlar. Çorumspor evinde konuk ettiði Kastamonuspor önünde son dakikalarda bulduðu golle bir puaný kurtarýrken, Ýskilip Belediyespor ise Tosya Belediyespor deplasmanýnda son bölümde yediði golle maçý -0 kaybetti. Grupta ilk haftayý galibiyetle kapatan iki takým Bartýnspor ve Tosya Belediyespor ikinci maçlarýnýný üçer puanla kapattýlar ve grupta altýþar puanla ilk iki sýrada yer aldýlar. Haftanýn diðer kazanan takýmý ise Keçiören Baðlumspor, MKE Kýrýkkalespor deplasmanýndan tek golle üç puaný alarak ayrýldý. Gruptaki ikinci hafta maçlarýndan üç tanesi lik beraberlikle biterken bir maçta golsüz beraberlikle sonuçlandý. Oynanan yedi maçta hiç bir takým üç golü bir arada göremezken iki farklý galibiyet alan takýmda olmadý. Grupta oynanan maçlardaki skorlar güç dengelerinin birbirine yakýn olmasý nedeniyle mücadelenin oldukça zorlu geçeceðinin göstergesi. Ligde üçüncü hafta maçlarý 6 Ekim pazar günü oynanacak. Temsilcilerimizden Çorumspor, Baðlum Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verirken Ýskilip Belediyespor ise evinde Eti- Önümüzdeki haftanýn programý 6 Ekim Pazar Baðlum Belediye-Çorumspor. Ýskilip Belediyespor - Etimesgut Belediye. Aksaray Belediye - Sincan Belediye. Gölbaþý Belediyespor - Bartýnspor. Kastamonuspor - Tosya Belediyespor. Nevþehir Gençlik - Safranboluspor. Yeni Kýrþehirspor - MKE Kýrýkkalespor. Kadrosunda beþ tane Çorumlu futbolcu bulunan Tosyaspor Ýskilip mçýndan önce

19 Bakanlýk okul sütünü takip edecek Bakanlýk, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda daðýtýlacak okul sütüne iliþkin iþlemlerin saðlýklý yürümesi ve takibi için Okul Sütü Modülü hazýrladý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), hazýrladaðý Okul Sütü Modülü'yle, okullarda bozuk süt olup olmadýðýný, öðrencilerde oluþabilecek alerjik reaksiyonlarý, okullardaki süt tüketimini, velisi tarafýndan süt içme izni alan öðrencileri takip edilebilecek, gerekli tedbirleri alabilecek. Okul Sütü Programý, MEB, Saðlýk Bakanlýðý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý iþbirliðinde geçen sene baþlatýldý. Bu sene için yayýmlanan uygulama tebliðine göre, ülke genelinde resmi, özel anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren baþlayacak. Velilerden ve kamuoyundan baðýmsýz anaokullarýnýn program kapsamýna alýnmasý talebi doðrultusunda ise bu seneki uygulamada baðýmsýz anaokullarýna YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim seri nolu fatura cildini kaybettim. Hükümsüzdür. Gürhan TAÞKAYA T.C. NO: ADRES : Mimar Sinan Mah. Cemilbey Cad. No:70/26 ÇORUM (Ýþyeri kapandý Ev Adresidir) (Ç.HAK:2764) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Selami KÖKDEN Cemalettin oðlu 979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2760) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümünden 2008 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk EROL Mustafa oðlu Ankara Mamak Doðumlu Öðrenci No: (Ç.HAK:2759) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Aþaðýda seri ve sicil nolu sevk irsaliyelerini ve faturalarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Sevk irsaliyesi (2 cilt), Fatura ( cilt), Fatura ( cilt) Mustafa DOLMA Ýbrahim KOÇ Birtat Kuruyemiþ Kuruyemiþ Ýmalatý ve Toptan Ticareti Küçük Sanayi Sitesi 23. Cd. No: 66 ÇORUM (Ç.HAK:2758) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan KARA Satýlmýþ kýzý 984 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2755) da okul sütü daðýtýmý yapýlacak. Özel öðretim kurumlarý, programa eþdeðer süt veya süt ürünleri tüketilmesini saðlamalarý halinde, velinin isteði esas alýnarak kurum yönetiminin kararý doðrultusunda program kapsamý dýþýnda tutulacak. Programa yönelik teknik hazýrlýklar Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nezdinde sürdürülüyor. Pazartesi, çarþamba ve cuma günleri süt içilecek Program, iki eðitim öðretim yýlý süresince, haftada 3üç gün yeniden uygulanacak. Okul sütü, bu yýl ikinci dönemin baþý itibarýyla haftada üç gün, pazartesi, çarþamba, cuma günleri daðýtýlacak. MEB, mayýs ayý itibarýyla 8 il valiliðinden velisi tarafýndan süt içme izni olan öðrenci sayýlarýnýn e-okul sistemine iþlenmesini talep etti. Süt miktarýnýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna bildirilmesi nedeniyle izin formlarýnýn doldurulmasýnýn ve tespitinin netleþmesi gerekiyor. Veliler, halen e-okul üzerinden ulaþabilecekleri formu doldurarak, çocuklarýnýn süt içmesini istediðini veya istemediðini okula bildirecekler. Modüle, e-okul üzerinden ulaþýlabilecek Bakanlýk, Okul Sütü Programý'na iliþkin iþlemlerin saðlýklý yürütülmesi için Okul Sütü Modülü hazýrladý. Modül sayesinde, süt daðýtýlan okullar anlýk takip altýna alýnabilecek. Süt içen çocuklarda oluþabilecek alerjik reaksiyonlar, okullara daðýtýlan süt miktarý, kaç velinin çocuðunun süt içmesi için izin verip vermediði gibi konular da bu modül üzerinden takip edilebilecek, gerekli tedbirler kolaylýkla alýnabilecek. Modüle, e-okul üzerinden ulaþýlabilecek. Konuyla ilgili okul müdürlerine sisteme veri Kurbanlýk bulunur Kesim yapýlýr ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D griþinin nasýl yapýlacaðýna iliþkin konular anlatýlacak. Bu sistem üzerinden özellikle süt tüketimine iliþkin elde edilen veriler, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile de paylaþýlacak. Sýnýf öðretmeni sorunu bildirecek Bakanlýk okul sütü rehberi de hazýrladý. Programýn iyi bir þekilde yürütülmesine iliþkin bilgilerin yer aldýðý rehbere göre, il okul sütü komisyonlarý ile okullarda kabul komisyonlarý oluþturulacak. Bu komisyonlarýn çalýþmalarýna iliþkin bilgiler de rehberde yer alacak. Süt daðýtýmýnýn ardýndan oluþabilecek her türlü olumsuzluk sýnýf öðretmeni tarafýndan doldurulacak form ile bildirilecek. Sorun olduðu düþünülen sütler o sýnýfta daðýtýlmayacak ve sütün diðer partilerinin de daðýtýmý durdurulacak. Bakanlýk, analiz raporunun çýkmasýný beklemeden süt daðýtýmýný sonlandýracak. Programýn iletiþim faaliyetleri kapsamýnda ise Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca süt içmenin faydalarýný anlatan kamu spotlarý hazýrlanacak. Saðlýk Bakanlýðý ile de ortak çalýþma yürütecek MEB, süt içmeye baþlayan çocuðu takibe alarak, geliþimi izleyecek. Ayrýca öðrencilerin geliþim formu da hazýrlanacak. Her okulun süt içme saati olacak Okullarda süt içme zamaný yönetimce belirlenecek ve süt içme aralýðý diye bir zaman oluþturulacak. Süt içme saati öðretmenlerin gözetiminde gerçekleþtirilecek, sütün öðrenciler tarafýndan eve götürülmesine izin verilmeyecek. Geçen yýlki verilere dayalý olarak ortalama en az 30 bin kurum ve 6 milyon öðrencinin okul sütü programýndan yararlanacaðý öngörülüyor.(aa) Adres: Köprüalan Köyü (Gürcü Köyü) (Ç.HAK:2680) (Ç.HAK:2695) Namýk Çavuþ Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: Yazý Çarþý Taksi Duraðýnda Hissem ve T plakam satýlýktýr (Ç.HAK:2763) (Ç.HAK:2624) HER TÜRLÜ KURBANLIK BULUNUR YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK KESÝM YAPILIR KESÝM ÜCRETSÝZDÝR Ýkbal Konutlarý Yaný Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 09 ÇORUM (Ç.HAK:2720) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 6 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:2663) Bay - Bayan Elemanlar Alýnacaktýr Satýþ departmanýmýzda görevlendirilmek üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyeti olan, zaman ve seyahat engeli bulunmayan bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Baþvurularda fotoðraflý CV getirilmesi rica olunur (Ç.HAK:273) Ulukavak Mah. Garanti Evler 3. Sokak 5/A (Daniþmentgazi Ýlkokulu Karþýsý) SATILIK ARSA Ankara Yolu nda m2 kýymetli sanayi arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz yaþlarý arasýnda bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2736) KÝRALIK DÜKKAN Gýda Toptancýlar Sitesinde anayola cepheli, sýfýr, oturumu 450 m2 iki katlý toplam alan 900 m2 olan dükkan kiralýktýr. (Ç.HAK:2746) Mür. Tel: Ýnce Orman Ürünleri K.S.S. 7. Sk. 4/A (Ç.HAK:3429) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2728) ELEMANLAR ARANIYOR Ayakkabý imalatýnda çalýþacak deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Ýskilip ve Çorum a servisimiz vardýr. Polex Ayakkabý Adres: Organize Sanayi Bölgesi 9. Cd. (Ç.HAK:2727) BAYAN ELEMAN Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 6.km Çorum BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. ÇAMAÞIR DÜNYASI Toptan Perakende Hamam Sk. No: No: Tel: SALI EKÝM ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) KÝRALIK DÜKKAN Cengiz Topel Caddesinde market, depo veya fýrýn olmaya (Ç.HAK:2742) müsait 240 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Yapay Çiçek Ýþyeri Halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut zengin çeþitli yapay çiçek iþyeri devren satýlýktýr Mür. Tel: (Ç.HAK:2762) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR (Hayvanlarýmýz küspesizdir) Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) TOKÝ altý (Ç.HAK:2757) (Ç.HAK:2744) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen, askerlikle iliþkisi olmayan (Ç.HAK:2606) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. BAY ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Askerlikle iliþiði olmayan, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 6. Km ÇORUM Tel : (Pbx) KÝRALIK BÜRO 00 m2 Adres: Gazi Cd. Kültür Sitesi yaný Tayþi Ýþ Merkezi Tel: KÝRALIK ÝÞYERÝ Hak Ýþ Bloklarý karþýsýnda Gulf Petrol yaný 250 m2 kapalý, 000 m2 açýk alaný olan iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 00 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 SALI EKÝM 203 * Armutçu Önceliðimiz sahamýzdaki maçlar * Güneþ Taraftarýmýza galibiyet sevinci yaþataðýmýz için üzðünüz * Bartýnspor ve Tosya Belediyespor kayýpsýz * Nazmi Avluca da otuz koltuk kýrýldý * Oðuzlar da Baþpehlivan Murat Gençtürk * Trapçýlar Amatör Spor Haftasý için attý Haberleri 7. ve 8. sayfalarýmýzda Ç orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, Batman Petrolspor karþýsýnda pýsýrýk bir hakem ve çok saldýrgan bir taraftar atmosferinde futbol olarak ligdeki en iyi maçýný oynamalarýna karþýn sahadan punsýz ayrýldýklarýný söyledi. Özbað, ligde ve kupadaki iyi futbollarýný bu maçtada sürdürerek puan için çýktýklarý Batman Petrolspor maçýnda maçada iyi baþlamalarýna karþýn bireysel hatalardan yedikleri golle maðlup duruma düþtüklerini belirterek Topa sahip olmada ve pas trafiðinde önceki maçlara göre çok daha iyi oynadýk. Maçtaki tek sýkýntýmýz ilk yarý itibariyle hücumda çoðalamadýk. Ýlk yarýnýn uzatma dakikasýnda yine bireysel hatalardan yediðimiz orumspor Yönetimi, Kastamonuspor maçýnýn Çolaysýz bitmesinden dolayý kendilerine destek veren taraftarlara teþekkür etti. Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, güvenlik açýsýndan sýkýntýlý olmasýna raðmen maçýn Nazmi Avluca sahasýnda oynatýldýðýný belirtilerek Bizleri bu maçta yalnýz býrakmayan 600 civarýndaki Çorumspor taraftarlarýna ve Taraftar Temsilcisi Þevket Reis e çok teþekkür ederiz. Ýsterdik ki onlara galibiyet hediye edelim. Ama olmadý maðlup olduk. Yönetim ve Teknik Heyet olarak transfer çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Transferlerle kadromuzu güçlendireceðiz ve bu hafta sonu Baðlum Belediyespor maçýnda taraftarýmýza galibiyet armaðan hediye edeceðiz. En iyi futbolumuzu oynadýk yenildik Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, Batman Petrolspor karþýsýnda istediklerinin büyük kýsmýný sahaya yansýttýklarýný ancak pozisyon ve bireysel hatalardan ilk yarýyý maðlup kapattýklarýný söyledi. Maçýn tamamýnda topa sahip olan pas yapan ve hücumu düþünen taraf olduklarýný belirten Özbað Hacettepespor maçýnda rakibin bizi futbolla dövdüðünü söyledim. Batman da ise tam tersi oldu futbol olarak deðil ama diðer anlamda bizi dövdüler. Maðlup olduk ancak gereken dersleri çýkardýk. Eksiklerimizi ikinci gol iþimizi iyice zorlaþtýrdý. Oynadýðýmýz futbolun verdiði umutla futbolcularýmýza her türlü riski alarak yüklenmelerini istedik ve puan alabileceðimiz bir rakip olduðunu söyledik. Forveti çiftledik ve ilk dakikalarda bulduðumuz golle rakibi paniðe soktuk bizde moral bulduk. Bu dakikadan sonra ise sahneye tribündeki çirkinlikler ile sahada pýsýrýk ürkek ve korkak bir hakem çýktý. Yere yatanýn kalkmadýðý en ufak bir harekette tribünden sayýsýz pet þiþe yaðan ve hepsinden önemlisi bu olaylara sadece seyirci kalan bir hakem vardý. Hacettepespor maçýndan sonra yaptýðým açýklamada rakibin bize futbolu ile dövdüðünü söylemiþtim, Batman da ise biz futbolla dövdük ancak onlarda bizi farklý þekilde dövdüler. Hiç bir zaman hakem kararlarýna sýðýnmayan birisi olarak gerçekten bu maçtakileri söylemesek Türk futboluna yazýk etmiþ oluruz. Kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyete karþý futbol oynamaya çalýþan takým için en ufak bir çaba göstermeyen maçýn tecrübesiz hakeminin böyle bir maça atanmasýný büyük bir hata olarak deðerlendiriyorum. Sadece bana dört tane büyük pet þiþe isabet etti. Düþünün sahaya atýlan pet þiþe miktarýný. Ömrümde bu kadar pet þiþe atýlan bir maç daha. lig Kupasý Külcü de ürkiye 2. Serbest TGüreþ Ligi nde namaðlup þampiyon olarak. lige yükselen Çorum Belediyespor güreþ takýmý þampiyonluk kupasýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye verdi. Hafta sonu Ankara da yapýlan final grubu maçlarýndan namaðlup þampiyon olarak ayrýlan Çorum Belediyespor Güreþ takýmý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Belediyespor Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke, antrenör ve sporcular dün þampiyonluk kupasýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye verdiler. Temizlik Müdürlüðü ne yeni alýnan malzemelerin teslimi için düzenlenen tören sýrasýnda þampiyonluk kupasýný alan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu baþarýda emeði bulunan herkese kutladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayýþý doðrultusunda spora büyük önem verdiklerini belirterek Güreþ in Çorum için ayrý bir yeri olduðunu söyledi ve bu baþarýlarýn önümüzdeki yýllarda da artarak devam edeceðine inandýðýný söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de Baþkan Muzaffer Külcü ye verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Yönetim den taraftara teþekkür Futbolcularýmýzý iyi niyetinden ve mücadelesinden dolayý teþekkür ediyoruz. Futbolcularýmýzda bu taraftarýmýza galibiyet armaðan edemediði için üzgün olduðunu belirtmek isteriz. Yönetim olarak maç için Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelen taraftarlarýmýzý araçlarla Nazmi Avluca sahasýna taþýmak zorunda kaldýk. Bu noktada Amatör Spor Kulüpleri Baþkaný Sefer Kurtaran ý amatör kulüplere sahip çýkmasý gerektiðini hatýrlatýr aksi durumda bulunduðu görevde durmasýnýn bir anlamý yoktur. Taraftarýmýzýn organizesinde olacak Çorumspor a sahip çýk yürüyüþüne de yönetim ve futbolcu aileleri birlikte destek vereceðimizide kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz denildi. giderme yolunda önemli adýmlar attýðýmýzý gördük buda bizi ilerisi için umutlandýrdý dedi. yaþamadým görmedim. Kaybettiðimiz maçtan bile gereken dersleri çýkardýðýmýza inanýyorum. Futbol olarak, istek olarak geldiðimiz nokta bizim için büyük avantaj olarak görüyorum. Bireysel ve pozisyon hatalarý yaptýk sonucunda da maðlup olduk. Biz bu maðlubiyetten gereken dersleri alýp bunlara iyi çalýþacaðýz ve iki hafta üst üste evimizde oynayacaðýmýz karþýlaþmalarý kazanarak grupta kendmize en üst sýralarda yer bulacaðýz dedi. Maçýnýn son bölümünde kale arkasýndaki gazeteci ve top toplayýcý çocuklarla yaþanan gerginlik Batman dan olaylara ilginç savunmalar Batman Petrolspor Baþkaný Gökhan Akýn yaþanan olaylarýn Petrolspor a zarar verdiðini belirterek olaylarýn eski futbolcularý Emir ve Nedim in tahrikleri sonucu çýktýðýný iddia etti. Baþkan ýn tersine 2. Baþkan M. Habib Tanrýseven ise bir itirafta bulunarak bu kadar pet þiþenin stada nasýl girdiðini anlamakta zorluk çektiðini söyleyerek bir anlamda yanlýþý kabul etti. Taraftar derneði baþkaný Özdemir Çelik ise taþkýnlýðý yapanlarýn taraftarlarýn arasýna girmiþ yabancýlar olduðunu belirterek bu tür olaylarý hiç bir zaman tasvip etmediklerini söyledi. Üç yetkili aðýzdan üç farklý açýklama. Bakýlým bu yetkililerin kabul ettikleri yanlýþlarý maçýn temsilcisi ve gözlemcisi görebildimi daha doðrusu rapor edebildi mi. azar günü sahasýnda Çorum Belediyespor u yenen Batman Pet- baþkan taraftarlarýn yaptýðý taþkýnlýklara tepki gösterdi Prolspor da ve galibiyete sevinemediklerini söyledi. Baþkan Gökhan Akýn, aldýklarý galibiyetten dolayý, teknik pheyet ve futbolcularý tebrik ederken maçýn ardýndan galibiyet sevincini yaþamalarýna yapýlan taþkýnlýklarýn engel olduðunu belirterek bunun þampiyonluk yolunda önlerindeki en büyük engel olduðunu belirtti. Taraftarlardan takýmlarýný centilmence desteklemesini isteyen Baþkan Akýn Aksi takdirde cezalar bize þampiyonluk yolunda önümüz kesilecektir. Yaþanýlan bu çirkinliklere eski futbolcularýmýz Emir Gökçe ve Nedim Köseoðlu nun tahrikleri neden olmuþtur. Ne olursa olsun taraftarlarýmýz onlara uymayarak centilmence takýmlarýný destekleselerdi dedi. Kulüp 2. Baþkaný M. Habip Tanrýseven de Batmanspor taraftarlarýnýn son yýllarda smancýk Ýsmail Bu- Derinderespor Orak ve milli takým Badminton antrenörü Barýþ Boyar, sporcularý Yaren Dölcü nün Ýsviçre de yapýlan U 5 Swiss Open Badminton Turnuvasýnda elde ettiði baþarýnýn hedeflerine emin Batman Petrolspor Baþkaný Gökhan Akýn hep centilmence takýmlarýný desteklerini ancak son oynanan Çorum Belediyespor maçýnda atýlan pet þiþelerin Petrolspor a büyük zarar verdiðini belirtti. Tanrýseven, bu kadar pet þiþenin stada nasýl girdiðini merat ettiðini belirterek bu karþýlaþmadan gerekli dersleri çýkarmalarý gerektiðini söyledi. Bu olaylarýn devam etmesinin rakiplerinin ekmeðine yað süreceðini belirten Tanrýseven, tüm taraftarlarý centilmence takýmlarýný desteklemeye davet etti. Kulüp Taraftar Derneði Baþkaný Özdemir Çelik de sahaya atýlan yabancý maddelerin gerçek Petrolspor taraftarlarýný üzdüðünü bunlarý atan kiþilerin içlerine giren yabancý kiþiler tarafýndan atýldýðýný iddia etti. Sahaya pet þiþi atan taraftarlarýn Petrolspor a zarar verdiðini belirten Çelik, dernek olarak bu yaþananlardan üzgün olduklarýný belirtti ve tüm taraftarlarý bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmaya davet etti. Hedefimiz Avrupa Þampiyonasý isteðimiz kauçuk Badminton kortu Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ve milli takým Badminton Antrenörü Barýþ Boyar, Yaren Dölcü nün Ýsviçre de kazandýðý iki bronz madalyanýn doðru yolda olduðunu gösterdiðini söyledi. Boyar, Yaren in karýþýk çiftlerdeki partneri Kubilay Sadi yi kulüplerine transfer ettiklerini ve Avrupa Þampiyonasý nda dereceye çok yakýn olduklarýný belirterek Bunun için tek isteðimiz antrenman yaptýðýmýz ilçe spor salonuna iki adet kauçuk badminton kortu dedi. Yaren Dölcü karýþýk çiftlerdeki partneri Kubilay Sadi nin Osmaancýk a gelmesiyle dahada güçlendi adýmlarla yürüdüklerinin bir göstergesi olduðunu söyledi. Osmancýk ta Badminton çalýþmalarýna yedi yýl önce baþlandýklarýný belirten Barýþ Boyar, bu sürede hedeflerinin Avrupa Þampiyonasý nda derece yapmak olduðunu belirterek Belirlediðimiz bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Sporcumuz Yaren Dölcü Ýsviçre de yapýlan turnuvada tek bayanlar ve karýþýk çiftlerde iki kategoride üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Bu çalýþma tempomuz devam ettiði sürece ilimizi ve ilçemize büyük baþarýlar kazandýracaðýz. Badminton branþýnda ki marka deðerini artýrma çabasýndayýz. Milli takýmda Yaren in karýþýk çiftlerdeki partneri olan ve Ýstanbul da spor yaþantýsýný sürdüren Kubilay Sadi yi okul kaydýný ilçemize alarak iki sporcumuzun birlikte çalýþmasýný saðladýk ve kulüp olarak gücümüzü güç kattýk. Þu anda tek yoðunlaþtýðýmýz konu Avrupa Þampiyonasý nda kürsüye çýkmak. Tabiki Avrupa Þampiyonasý na daha iyi hazýrlanmak için þartlarýn biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Çalýþtýðýmýz salonun zemini parke olduðu için sporcularda sakatlýk problemi baþladý. Benim isteði maliyeti fazla olmayan iki tane kauçuk badminton kortunun ilçe salonumuza kazandýrýlmasý. Bunun için ilçemize büyük iþ düþüyor. Bu çocuklar bu ilçele büyük baþarýlar kazandýrdýlar daha büyüklerini kazandýrmak için çalýþma ortamlarýnýn daha saðlýklý olmasý gerekiyor. Bunun içinde gereken desteði vereceklerine inanýyorum dedi. Barýþ Boyar, bu baþarýlarýn kazanýlmasýnda kendilerine büyük destek veren baþta kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere, Baþkan Yardýmcýsý Muharrem Atagün ve yönetim kuruluna, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatin Üçok a ve sporcularýn saðlýðý ile yakýndan ilgilenen Doktor Davut Çaðlar a teþekkür etti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

AÖF İkinci Üniversite

AÖF İkinci Üniversite AÖF İkinci Üniversite Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlardan-bölümlerden farklı

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat!

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! On5yirmi5.com AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! 29 Eylül tarihinde başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları için son tarih 17 Ekim. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2014 Perşembe (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı