Kay p kacakta ortalama as ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kay p kacakta ortalama as ld"

Transkript

1 Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye baflkanl seçimlerinde AK Parti oylar n yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükflehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oran nda oy ald. Belediye baflkanl seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oran nda oy ald. Bu seçimlerde ilk kez sand k sonuç tutanaklar n n, elektronik ortama aktar larak siyasi partilerin eriflimine aç ld n an msatan Güven, seçim gecesi kurulda bulunan ve ülke seçmeninin yüzde 95'ini temsil eden siyasi parti temsilcilerinin, seçim sonuçlar n kendileriyle birlikte izledi ini belirtti. Seçime 26 siyasi partinin kat ld n hat rlatan Güven, 30 büyükflehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye baflkanl, 20 bin 500 belediye meclis üyeli i, bin 251 il genel meclisi üyeli i 49 bin 707 muhtarl k ve ihtiyar heyeti meclisi üyeli i için seçim yap ld n aç klad. Rusya ya K r mo lu TEPK S Türkiye, K r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r mo lu'nun anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesini k nad. D fliflleri Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, K - r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r - mo lu'nun 3 May s'ta anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesinin herhangi bir meflru temeli ve izah n n olmad vurgulanarak, "Hiçbir flekilde kabulü mümkün olmayan bu uygulamay kayg verici buluyor ve k n yoruz" denildi. HABER 13. SAYFADA Ukrayna daha da BÖLÜNECEK! ABD, Ukrayna'n n do- u bölgesindeki en kritik noktalardan Donetsk ve Luhansk'ta Rusya yanl lar - n n bölgenin gelece ine iliflkin 11 May s'ta yapmay planlad referandumun Ukrayna'y daha da bölece i uyar s nda bulundu. 13 TE Fehmi Koru Feryatlar ve ç l klar yükseliyor, ama Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Ekonomik SU KAST! THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, "Türkiye maalesef s k s k ekonomik suikastlere karfl karfl ya kal yor" dedi. ISSN Maliye Bakan Mehmet fiimflek, elektrik da t m flebekelerinin özellefltirilmesiyle önemli bir kazanç sa land n belirterek, "1 y la kadar elektrik üretiminin tamam n özellefltirmek istiyoruz" dedi. HABER 3. SAYFADA Ban, "Bunlar Türkiye'ye nas l gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler almas gerekir gibi sorular Dünya Ekonomik ve Stratejik Araflt rmalar Vakf vas tas yla de erlendirece iz Bilimsel ve Stratejik Araflt rmalar Konseyi ise stratejik de iflmelerin Türkiye siyasetine etkisini araflt racak" diye konufltu. HABER 3. SAYFADA TOBB Baflkan Hisarc kl o lu ise, "Tecrübe ve enerjimizi kardefl ülke Gürcistan ile daha fazla ifl yaparak paylaflmak istiyoruz. Karfl l kl olarak zenginleflmeye katk sa lamak istiyoruz" diye konufltu. Türkiye'nin, zenginleflme hikayesine, Gürcistan' n bugün oldu u yerden, 30 y l önce bafllad - n anlatan Hisarc kl o lu, o dönemde zenginleflme için özel sektörün geliflmesinin flart oldu unun anlafl ld n, Türkiye'nin giriflimcilik kabiliyetini keflfetti ini ve özel sektörün önünün aç ld n söyledi. HABER 13. SAYFADA Kay p kacakta ortalama as ld Elektrikte kay p 21,6 milyar kaçak oran ortalamas dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 kira geliri oldu. ABD'de yüzde y l nda 1 olan kay p kaçak milyon 374 binden fazla ev sahibi ki- oran, Japonya'da yüzde 4,6, Almanya'da yüzde 4,2, radan 21 milyar 605 milyon lira gelir elde Çin'de ise 5,7 olarak etti ini beyan etti. gerçekleflti. HABER 6 DA HABER 3 TE 8 May s 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Elektrik üretiminin tamam özellefliyor www. K l çdaro lu, 2 y l önce ziyaret etti CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, dönemin devrimci önderleri Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan' n idam n n 40. y l nedeniyle 2012 y l 6 May s n n sabah saatlerinde Karfl yaka Mezarl na giderek mezarlara karanfil b - rakm fl ve mezar bafllar nda ayr ayr sayg duruflunda bulunmufltu. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Dara ac, fidanlar ve ülkeden gidenler Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yazar Yusuf nan, Deniz Gezmifl'ten günümüze adam harcama sanat! bafll kl yaz s nda, Türkiye bir fleyle ö ünecekse harcad adamlarla övünebilir dedikten sonra, Çünkü Türkiye'nin böyle bir mahareti var diyor ya; el hak do ru! Sefalet içinde yaflatt - m z, vatan hasretiyle öldürdü ümüz, kovdu umuz, dövdü ümüz, sövdü ümüz o kadar çok isim var ki Yusuf nan n yaz s 12. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi GÜRC STAN kardeflçe geliflecek Türk-Gürcü fl Forumunda konuflan Gürcistan Baflbakan Irakli Garibaflvili, "Gürcistan' n kap lar size her zaman aç k olacakt r. Bizim aç m zdan bak ld nda Gürcistan'da gerçekten adil, eflit ve fleffaf bir yat r m ortam na sahip oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Yat r mlar n z mutlaka devlet taraf ndan koruma alt na al nacakt r" dedi. Kart ödemeleri HIZLI büyüyor Avrupa Merkez Bankas (ECB), kart ödemelerinin Avrupa'da en s k kullan lan ve en h zl büyüyen perakende ödeme arac oldu unu aç klad. ECB'den yap lan aç klamaya göre banka, "Avrupa'da kart ödemeleri - Kartlar için SEPA Yenilenmifl Odaklanma" bafll kl yeni bir rapor yay mlad. Rapora göre, Eurosistem, kredi transferi (CTs) ve do rudan borçland rman n (DDs) Avrupa Tek Ödeme Alan 'na (SEPA) tafl nmas n n ard ndan, flimdi de dikkatini en genifl perakende ödeneme arac olan kart ödemeleri uyumuna çeviriyor. HABER 12. SAYFADA Soruflturma Komisyonu na partilerden üye istenecek Dört eski bakanla ilgili Meclis Soruflturma Komisyonu için TBMM Baflkanl parti gruplar ndan üye isteyecek. Siyasi parti gruplar, temsili oran nda komisyona verebilecekleri üye say s n n 3 kat aday bildirecek. Genel Kurul'da yap lacak ad çekme suretiyle oluflacak soruflturma komisyonunda 15 üye bulunacak. HABER 13. SAYFADA 8 May s 2014 Resmi Gazete Mahalli dareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Esaslar na Dair Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 8 Mayıs 2014 Perşembe Meltem Ekiz Yılmaz Erdoğan'dan "Can Melek Akıllı Bileklik" projesine destek MUĞLA - Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği tarafından geçen yıl il genelinde engelliler için başlatılan "Can Melek Akıllı Bileklik" projesine destek verdi. Köyceğiz'in Döğüşbelen Mahallesi'nde bir villa aldığı öğrenilen Erdoğan, eşi Belçim Bilgin Erdoğan ve oğlu Rodin ile Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği'nin Köyceğiz'de açtığı ikinci el pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler için yapılan akıllı bileklik projesinin çok güzel bir buluş olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın yaptığı programda kayıplarla ilgili çok fazla öykü olduğunu anlatan Erdoğan, "Özellikle akli dengesi bizimkinden farklı olan dostlarımızın kaybolduklarında bulunması için ellerinde bir bileklik olması çok iyi. Ben de özellikle taktım. Bu işe katkı sağlayan herkesi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Daha sonra da çip takılacakmış. Umarım kaybolurlarsa hemen bulunurlar" dedi. Belçim Bilgin Erdoğan ise, son zamanlarda sadece engellilerden değil çocuklardan da çok fazla kayıp haberi aldıklarını, çocuklar için de projenin çok yararlı olacağını ifade etti. Köyceğiz'de sokak hayvanları için yapılan barınağın da çok güzel bir proje olduğunu belirten Yılmaz Erdoğan, şunları kaydetti: "Çoğumuzun hiç düşünmediği bir proje. Bazen sokağa çıktığınızda hiç köpek yok. Çünkü onlar öldürülüyor. Büyük kentlerde de olması gerekiyor. Burada böyle bir çaba görünce ben de çok etkilendim. Barınak meselesi çok önemli. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." Can Melek Akıllı bilekliklerde, künye bilgilerini taşıyan ve kaybolmaları halinde de ailelerine kolayca ulaşılabilecek bilgiler yer alıyor. Bilekliklerin ilk etapta, zihinsel engelliler, yaşlılar, alzheimer, parkinson, epilepsi, şeker, böbrek ve yüksek tansiyon hastalarının kullanımının sağlanması planlanıyor. (AA) 21:30 GOAL 20:15 PSİKOPAT Orijinal Adı : Goal Yönetmen : Danny Cannon Oyuncular : David Beckham, Kuno Becker, Alessandro Nivola, Anna Friel Yapım : 2005 Dram Küçük yaşta ailesiyle Amerika ya göçen Meksikalı Munez in tek hayali bir gün futbol yıldızı olabilmektir. Ailesinden destek göremeyen Munez, bir gün eski bir futbolcu tarafından keşfedilir. Newcastle United takımına alınan genç Meksikalı için inanılmaz bir fırsat doğmuştur: Futbolun merkezi olan İngiltere de, dünya yıldızlarıyla aynı sahada top koşturmak ve hayatının golünü atmak. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Seven Psychopaths Yönetmen:Martin Macdonagh Oyuncular:Colin Farrel, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie Cornish Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/Poli siye Yazma konusunda son zamanlarda sıkıntılar yaşayan bir yazar, çılgın arkadaşlarıyla birlikte Shih-Tzu cinsi bir köpeği fidye istemek için kaçırır. Fakat köpeğin sahibi psikopat ve azılı bir gangster çıkınca üç kafadar, yer altı dünyasında oldukça tehlikeli ve komik bir oyunun içine sürüklenecektir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Hem rock hem Hawaii esintisi HABER MERKEZİ - Son dönemde modaya yön veren isimlerden biri hiç kuşkusuz Cara Delevigne. Ünlü mankenin giydiği ve kullandığı her kombin gençlere yön veriyor. Delevigne, geçtiğimiz günlerde Londra'da evinden çıkarken fotoğraflandı. Ünlü mankenin rock tarzdaki kombinini okyanus ve Hawaii esintileri taşıyan bir pantolonla tamamlamış olması dikkatlerden kaçmadı.

3 ANKARA Gözde Kişin Ekonomik suikast e bilimsel önlemler 8 Mayıs 2014 Perşembe 3 ANKARA - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Türkiye'nin sık sık ekonomik suikastlere karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunlar Türkiye'ye nasıl gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler alması gerekir gibi soruları Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı vasıtasıyla değerlendireceğiz" dedi. Rektör Ban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisinin araştırılması amacıyla kurulan Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın başkanlığına seçildiğini ifade etti. Küresel anlamda yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye ekonomisindeki baş aktörlerin ne gibi tedbirler alacağıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını dile getiren Ban, şöyle konuştu: "Vakfın, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini araştıracak. Buradaki temel amaç artık tüm sistemler ekonomiye bağlı. Ekonomik gelişmeler iyi oluyorsa siyasette iyi oluyor, ekonomik gelişmeler kötü oluyorsa siyasette kötü oluyor. Herkes artık ekonomiye bakıyor. AK Parti Hükümeti'nde de ekonomik sistem çok başarılı siyasette başarılı. Siyasal partilerin temel amacı refah düzeyini artırmak. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere suikastler hep ekonomik anlamda yapılıyor. Yani Türkiye maalesef sık sık ekonomik suikastlere karşı karşıya kalıyor. Bunlar Türkiye'ye nasıl gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler alması gerekir? gibi soruları Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı vasıtasıyla değerlendireceğiz" Ekonomistlerden oluşan vakıf yönetiminin 20 kişiden oluştuğunu belirten Ban, ilerleyen yıllarda dünya genelinde şubelerini açmayı düşündüklerini dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde çok önemli olan stratejik araştırma vakıflarının bir benzerinin Türkiye'de kurulduğunu anlatan Ban, Bilimsel ve Stratejik Araştırmalar Konseyi'nin Türkiye'nin önde gelen kişileri tarafından kurulduğunu söyledi. Konseyin stratejik değişmelerin Türkiye siyasetine etkisinin neler olacağını araştıracağını anlatan Ban, "Siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra birçok meslek grubunun yer aldığı 100 kişiden oluşan konsey, ayda bir toplanacak. Her kesimden insanların bulunduğu konseye istişare konseyi de denilebilir. Bir olay ya da düşüncenin burada görüşülmesi, değerlendirilmesi ve bunun sonuçlarının açıklanması. Buradaki hedef, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesi için yapılacak stratejik değerlendirmeleri içeriyor" diye konuştu. Konseyin yapacağı çalışmaların öneri ve bilgilendirme niteliğinde olacağına dikkati çeken Ban, "Biz, yapacağımız sonuç raporunu öneri niteliğinde vatandaşlara sunulacak. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tüm varyasyonları, değişimleri ortaya koyacağız. Nedir bunlar acaba rejim değişiklikleri ekonomik sisteme etkileri neler, bunları ortaya koyacağız. Aday olan kişilere göre Türkiye'de olabilecek değişiklikleri ortaya koyacağız. Bunları bilimsel olarak ortaya koyup, yayınlayacağız. Burada amacımız kamuoyunu yönlendirme değil, bilgilendirme olacak. Söz konusu raporlar objektif olacak" dedi. Ban, Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı ile Bilimsel ve Stratejik Araştırmalar Konseyi'nin çalışmalarına haziran ayında başlayacağını kaydetti. (AA) Kayıp kaçakta ortalama aşıldı ANKARA - Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre, 2011 yılında dünyada kayıp kaçak ortalaması yüzde 8,1 oldu. Bazı ülkelerde yüzde 2'ye kadar gerileyen kayıp kaçak elektrik oranı, bazı ülkelerde yüzde 50'yi aştı. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak seviyesi, Japonya'da yüzde 4,6, Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. Karayip denizindeki ada ülkesi Haiti'de ise kayıp kaçak oranı yüzde 54'le dünya rekoru kırdı. Irak ise toplam elektriğinin 3'te 1'inden fazlasını kayıp ve kaçakta kaybetti. Dünya'nın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da kayıp kaçak elektrik yüzde 21,1 seviyesinde gerçekleşti. Brezilya yüzde 16,4, İran yüzde 14,5, Arjantin ise yüzde 14,4 oranında elektriğini kayıp kaçağa verirken, son dönemde Rusya ile arasındaki enerji ilişkileriyle Avrupa'yı tedirginliğe sürükleyen Ukrayna'da kayıp kaçak oranı yüzde 10,9 oldu. Dünyanın enerji arz devi Rusya'da kayıp kaçak oranı yüzde 9,9, petrol zengini Suudi Arabistan'da yüzde 9,4, Kuveyt'te yüzde 12,3, Venezuella'da yüzde 19, Azerbaycan yüzde 19,5, Libya yüzde 13 olarak gerçekleşti. Kayıp kaçak oranı AB'de ortalama yüzde 6,2'yi bulurken, enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleerden elde eden Fransa'da bu oran, yüzde 5,2 oldu. Dünyada kayıp kaçak oranı en düşük ülkeler yüzde 1,8 ile Slovakya, yüzde 2 ile Katar, yüzde 2,7 ile İsrail, yüzde 2,9 ile İzlanda, yüzde 3,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,4 ile Finlandiya olarak gerçekleşti. Türkiye'de 1960'larda yüzde 10'a yakın olan kayıp kaçak oranı 2000 yılında yüzde 19,02 ile rekor seviyelere ulaştı. Bu oran, 2011 yılında yüzde 14,11'e kadar geriledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, Türkiye'nin başarılı bir şekilde hayata geçirdiği elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile dağıtım faaliyetinin tamamen özel sektör tarafından yürütülür hale geldiğini ifade etti. Borç yiğidin kamçısıdır diyenlerin çoğu Sirtt te Ankaralı tutumlu İSTANBUL- Türkiye'deki 81 ilden sadece 4'ünün tasarrufundan daha az borcu bulunurken, en borçlu il Siirt çıktı. Siirt'te geçen yıl nakdi kredilerin mevduata oranı yüzde 343,04 oldu. Her geçen gün Türkiye'de tasarrufu artırmaya yönelik tedbirler alınırken, bir yandan borçluluk da artıyor. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'de nakdi kredilerin mevduata oranının en yüksek olduğu il Siirt çıktı. Bu ilde, tasarrufların kredilere oranı yüzde 343,04 olarak gerçekleşti. Buna göre Siirt her 1 lirayı tasarruf ederken, yaklaşık 3,5 lirayı da harcıyor. Borçluluk konusunda Siirt'i hemen arkasından gelen il ise Gaziantep. Bu ildeki nakdi kredilerin mevduata oranı yüzde 321,25 oldu. Gaziantep'i yüzde 287,34 ile Şanlıurfa, yüzde 269,89 ile Osmaniye, yüzde 240,49 ile de Mardin takip etti. Bu illerin hemen arkasından ise Kahramanmaraş, Bitlis, Bilecik, Amasya ve Tokat yer aldı. Verilere göre 81 ilden sadece 4'ünün borcu tasarruflarından daha az. Toplam mevduattan daha düşük miktarda kredi kullanan iller Uşak, Aksaray, Ankara ve Tunceli olarak sıralandı. Nakdi kredilerin mevduata oranının en düşük olduğu il ise Tunceli oldu. Bu oran Tunceli'de yüzde 75,34 olarak gerçekleşirken, bu kenti yüzde 84,30 ile Ankara, yüzde 86,75 ile Aksaray ve yüzde 99,71 ile Uşak takip etti. (AA) Elektrik üretiminin tamamı özelleşiyor ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesiyle önemli bir kazanç sağlandığını belirterek, "1 yıla kadar elektrik üretiminin tamamını özelleştirmek istiyoruz" dedi. Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısında yaptığı konuşmada mali reformlar konusundaki çalışmalarını anlattı. Türkiye'nin geçmişteki en temel sorunlarından birinin vermiş olduğu yüksek cari açıklar olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu problemin önemli ölçüde çözüldüğünü söyledi. Şimşek, buradaki iyileşmenin neticesinde bütçeden faize ayrılan miktarında önemli ölçüde azaldığının altını çizdi. Kamunun bütçe açığını bu sene yüzde 1,1 olarak öngördüklerini belirten Şimşek, söz konusu oranın OECD ve AB ülkeleri ortalamasının altında olduğunu vurguladı. Şimşek, ülkenin kamu borç stoğunu ciddi şekilde azalttığını kaydederek, ancak gelinen nokta itibariyle bir miktar daha düşüşün gerekli olduğunu ifade etti. Söz konusu tabloda mali disiplinin önemli bir rol oynadığını söyleyen Şimşek, "Bugün Türkiye, içerideki bu tartışmalara, dışarıdaki parasal kısmi sıkılaştırmalara rağmen enflasyon yüzde 8'in üzerindeyken hala yüzde 2,2-5 civarında reel faizle bu işi götürebiliyorsa bu mali disiplinle yakın ilişkilidir" diye konuştu. Şimşek, aksi kanıya rağmen Türkiye'de vergi yükünün yüzde 27,7 olduğunu belirterek, bu oranında OECD ortalamasının altında olduğunu dile getirdi. Şimşek, asgari ücretli üzerindeki vergi yükünü de azalttıklarının altını çizdi. Tecil faizinde taksit sayısını maksimum 36'ya çıkardıklarını hatırlatan Şimşek, "Aslında aflara ve yapılandırmaya gerek yok. Ben yapılandırmaları vergi uyumu ve adaleti açısından doğru bulmuyorum" dedi. Şimşek, Türkiye'nin katma değer vergisi (KDV) oranları bakımından da AB'ye göre iyi durumda olduğunu kaydederek, "AB'de KDV oranları ortalama yüzde 22, bizde en yüksek yüzde 18. Yüzde 1 ve 8 olan ürünlerde var. Bizdeki efektif KDV oranı da yüzde 14" ifadelerini kullandı. (AA)

4 48 Mayıs 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin Kılıçdaroğlu, Yenimahalle de HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yenimalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Yenimahalle yi gezdi. Kılıçdaroğlu nu karşısında gören Yenimahalleliler kısa bir şaşkınlıktan sonra sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Yaşar ile birlikte halk ile ayaküstü muhabbet eden Kılıçdaroğlu na CHP Ankara Milletvekilleri Sinan Aygün ve Levent Gök de eşlik etti. Revize edilen Taşkın Sokağı gezen ve Yaşar dan bilgi alan Kılıçdaroğlu na esnaf da büyük ilgi gösterildi. Taşkın Sokak ta bir kıraathanede çay molası veren Kılıçdaroğlu ve Yaşar ın masası vatandaşların akınına uğradı. Esprilerle harmanlanmış bol siyasetli kahve molasında vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu ve kurmayları vatandaşlar ile sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir İktidar Projesi hazırlayıp vatandaşa sunacaklarının müjdesini de veren Kılıçdaroğlu, Sizinle daha yakın temaslar kuracağız. Artık beraber daha fazla ve ISSN Yıl: 44 8 Mayıs 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. daha uzun süre çalışacağız dedi. Sohbet sırasında Yenimahallelilerin Başkan Yaşar dan duydukları memnuniyeti sürekli dile getirmesi gözlerden kaçmadı. Bir vatandaşın reklamsız yardım projesi YeniKart tan duyduğu memnuniyeti belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu YeniKart ın çok önemli bir proje olduğunu ve her yerde bunu dile getirdiğini belirtti. CHP Lideri, Aile Sigortası projesini merak edenler YeniKart projesine baksınlar. Bizim projelerimizin hepsi ayakları yere basan projeler. Bakın Fethi Başkan a da yapamaz diyorlardı ama yaptı. Yenimahalleli vatandaşlarıma da sizin aracılığınız ile Fethi Başkan a sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber daha güzel bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Akgül muhtarlarla kahvaltıda buluştu HABER MERKEZİ Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenlediği tanışma kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi. Kahvaltıya Mamak Kaymakamı Ertuğrul Kılıç, ASKİ Mamak Bölge Müdürü İsa Uzunoğlu, EGO Bölge Müdürü Ali Kaçmaz, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Bu dönem seçilen muhtarlar arasında özellikle genç muhtar sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Akgül, muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini dile getirdi. Mahalle muhtarlarının kendilerini tanıtmasının ardından konuşan Akgül; Hepimiz büyük bir yarışın içinden geldik. Her demokratik seçimin kazanını ve kaybedeni vardır. Muhtarlık seçimini kazanmak zordur, ancak bu görevi hakkıyla yapmak daha da zordur. Kimseyi şucu bucu olarak ayırmadan herkese eşit hizmet etmek hepimizin görevidir. İstiyoruz ki mahallelerde seçilmiş kişiler yani sizlerle el ele vererek hizmetlerimizi vatandaşa ulaştıralım dedi. Toplantıya katılan herkesin Mamak a hizmet ettiğini kaydeden Akgül; Burada bulunan herkes Mamak ın daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışıyor. Sizler mahallelerininiz gözü kulağı olacaksınız ve her konuda bizlerle irtibata geçeceksiniz dedi. Mamak Kaymakamı Ertuğrul Kılıç; Yerel seçimler ilçemizde huzurlu bir şekilde yapıldı. Bunda hepinizin payı büyük. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum dedi. Kahvaltıya katılan ASKİ ve EGO bölge müdürleri de mahallelerde karşılaşılan sorunların çözümü için kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirerek muhtarlara bize ulaşın dedi. Engelsiz kütüphanede kitaplara ses verin HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nin görme engelli vatandaşlar için açtığı Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi yeni okuyucular bekliyor. Görme engellilerin hafta sonu hariç tüm günler yararlanabildiği merkezde hafta içi ila saatleri arasında 8 kişiden oluşan okuyucu grubu günde toplam 12 saat okuma yaparak görme engellilere farklı dünyaların kapısını açıyor. Sesli Kütüphanenin 2 adet kayıt stüdyosunda arşivlenen kitapları okuması için ünlü tiyatro ve dizi oyuncularının gönüllü okuma yapmalarını isteyen merkezin koordinatörü Murat Köseler, şu anda 10 gönüllü okuyucunun Yaşar Kemal in Tek Kanatlı Kuş, Muzaffer İzgü nün Çapulcu Musun Vay Vay, Emrah Serbes in Erken Kaybedenler, Samed Behrengi nin Bir Şeftali Bin Şeftali, Eduard Uspenski nin Feder Amca kitapları ile Engellektüel Dergisi ni okuyarak arşive kattıklarını aktardı. Bir çocuğun yakınından masal dinler gibi okuyucunun okuduğu kitapları aynı duyguyla dinlediklerini söyleyen Arslan Koç da Sesli Kütüphane nin müdavimlerinden. 14 yaşına kadar dünyayı gözleriyle algılayan ama 2000 yılında yakalandığı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbreklerini kaybeden diyaliz makinesine girerken de gözlerini kaybeden Koç, buna rağmen hayata sımsıkı sarılanlardan. Okumak ile dinlemek arasında bir fark yok diyen Koç, görme yetisini kaybetmeden önce kitaplarla arasının iyi olmadığını Sesli Kütüphane sayesinde kitapların büyülü yolculuğuna çıktığını belirtiyor. Yenimahalle Belediyesi nin Karşıyaka Semt biriminde çalışan Koç un en sevdiği yazar ise Turgut Özakman. 7 sene öncesine kadar ailesiyle birlikte yaşadığı Amasya Merzifon u arkasında bırakarak Ankara ya gelen ve Sağlık Bakanlığı na bağlı Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi nde geçirdiği 6,5 aylık eğitimin sonunda iş sahibi olan Koç, ünlü halk ozanı Kul Hüseyin in torunu olması nedeniyle iyi de saz çalıyor. Özdemir Asaf ın Yalnızlık Paylaşılmaz şiirine inat okuyucu ile yalnızlığını paylaşanlardan birisi de 28 yaşındaki Ali Demir. Şu anda işsiz olması nedeniyle Çankaya Belediyesi Sesli Kütüphanenin en kıdemli dinleyicilerinden olan Demir, Arslan Koç ile dostluğunu da bu merkeze borçlu olduğunu söylüyor. O da tıpkı Koç gibi sonradan görme yetisini kaybedenlerden. Behçet hastalığına yakalandığı 17 yaşında hayatı kabusa dönen Demir, şu anda yüzde 98 görme fonksiyonlarını kaybetmiş olsa da kitaplarda anlatılanları dinleyerek teselli buluyor. Toplumda ikinci sınıf vatandaş yerine konan engellilere böylesine bir merkez kazandırdığı için Çankaya Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Demir en büyük hayalinin ise 5 yaşındaki kızının okuma yazma öğrendiğinde kendisine kitap okuması olduğunu söylüyor. Okuma yazma bilmeyen bir kadına bir gencin kitap okumasını anlatan 2008 yapımı The Reader (Okuyucu) filmindeki benzer sahneyi gerçeğe dönüştüren gönüllü okuyuculardan Eren Ergene, haftanın iki günü görme engellilere kitap okuyarak onların hayal dünyasına yaptıkları yolculuğun kaptanı oluyor. Görme Engellilere tahsis edilen Sesli Kütüphanenin işlevinin çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihe bir ses bırakmak isteyen tüm tiyatro ve sinema sanatçılarını merkeze davet ederken görme engelliler şahsında tüm engelli yurttaşların Çankaya da rahat yaşam sürmeleri için mücadele edeceklerini söyledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 8 May s 2014 Perflembe SAMSUN - FATMA KALAY - Özellikle "vosvos" olarak bilinen otomobilleri yenileyen Suluova çifti, at l halde sat n ald klar araçlar kullan lanilir duruma getiriyor. Yeter Suluova, AA muhabirine, yaklafl k 4 y l önce efliyle klasik bir minibüs yapt klar n, son dönemde "vosvos"lar n toplanmas nda çal flt klar n söyledi. Klasik araç merak n n, 8 y l önce yaflam n birlefltirdi i eflinin ifl yerine yemek götürürken bafllad n anlatan Suluova, flöyle konufltu: "Biz 8 y l önce evlendik. Ben de 6 y ld r eflime yard mc oluyorum. Baflta sevmiyordum, sonradan sevdim. Vosvosu sevdi- im için bu ifli severek yap yorum. Motor TOKAT - EKBER TÜR- KO LU - fiaban KONYAR - Tokat' n Erbaa ilçesinde 4 y ld r lösemiyle mücadele eden 7 yafl ndaki Hasan Can Çak r, ilik nakli olmay bekliyor. Erbaa'ya ba l kizce köyünde yaflayan Duran ve Sündüz Çak r çiftinin 2 çocu undan biri olan Hasan Can, 4 senedir lösemi tedavisi görüyor. Samsun Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde belirli aral klarla tedavi gören Hasan Can, ilik nakli olmay bekliyor. Okula gitmek isteyen Hasan Can, sa l na kavuflaca günün hayalini kuruyor. lik naklinin k sa sürede yap lmas n ümit eden Duran ve Sündüz Çak r çifti, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine ilik nakli için gidecekleri dönemde ulafl m, konaklama ve benzeri günlük ihtiyaçlar - n n giderilmesi için hay rseverlerden destek istiyor. Hasan Can' n babas Duran Çak r, AA muhabirine yapt aç klamada, o lu Hasan' 3 yafl nda yüksek atefl flikayetiyle Erbaa Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi. O lunun buradan Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi ini belirten Çak r, "Burada teflhisi koyamad lar, bizi Samsun'a sevk ettiler. Burada 5 ayl k tedavinin ard ndan çocu umuza lösemi tan s konuldu. Samsun'a 4 y ld r gidip geliyorum. Çiftçilikle u rafl yorum. Bankalardan kredi çektim. Çocu umun tedavisi için baya borçland m" dedi. Samsun'da yaflayan Suluova çifti, klasik otomobilleri hobi amaçl yeniliyor. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Suluova (30), oto tamircisi ve yedek parça sat c s efli Ümit Suluova (32) ile hurdac lar sitesindeki ifl yerlerinde, klasik araçlar adeta "s f r kilometre"ye dönüfltürüyor. At l durumdaki klasik otomobilleri efliyle yeniliyor Karakaya Baraj 'nda sular çekildi MALATYA - Malatya'n n Battalgazi ilçesinde, yar s Karakaya Baraj Gölü'nün suyu içinde kalan cami minaresi, ya- fllar n azl dolay s yla suyun çekilmesi sonucu tamamen görünür oldu. Karakaya Baraj 'n n yap lmas n n ard ndan, ilçeye ba l Boran Köyü'nde 1956 y l nda yap lan Hilbistan Camisi'nin büyük k sm ve minaresi suyun içinde kald. Zamanla y k lan caminin minaresi, kurakl n da etkisiyle suyun azalmas üzerine tamamen gün yüzüne ç kt. Köylülerden Hakan Zeyveli (23), gazetecilere yapt aç klamada, bu y l ya mur ya mad için kurak geçti ini belirtti. Geçen y l bu dönemlerde yar s suyun içinde olan minarenin tamamen ortaya ç kt n belirten Zeyveli, "Bu y l hava ya murlu geçmedi inden, kurak geçti inden dolay su seviyesi çok düfltü, s f r noktas nda. Gördü ünüz minarenin yüzde ellisi suyun alt ndayd. Bu y l ise kurakl ktan dolay tamam suyun yüzeyinde kalm flt r" diye konufltu. Sular n çekilmesi ile ortaya ç kan tar m alanlar n da sürdüklerini ifade eden Zeyveli, "Geçen y l suyun alt nda olan bu alan su çekilince sürdük, m s r ekece iz" fleklinde konufltu.köylülerden S dd k ncik (79) ise bu y l n çok kurak geçti- ini dile getirerek, "Buras eskiden araziydi, köydü. fiu karfl - da köy vard, mahalleler kalkt, 1984'te baraj geldi. Bu sene de kurak geçti i için baraj çok çekildi" ifadesini kulland. (AA) konusunda rahatl kla eflime yard m edebiliyorum. Ehliyetimi al rken eflim bana 'ehliyeti almak marifet de il lastik de ifltir' dedi. De ifltirdim. fiimdi hobi amaçl klasik araçlar restore ediyoruz. Çok ince bir ifl. Normalde 2 saatte yap lacak ifli 2 günde yap yoruz." Ümit Suluova ise 16 y ld r oto tamiri iflini yapt n belirterek, çocuklu unun "vosvos" arabalarda geçti ini, zamanla bu araçlara ilgisinin tutkuya dönüfltü ünü dile getirdi. At l durumdaki klasik araçlar toplayarak restore etmeye bafllad klar n belirten Suluova, 6 y ld r kendisine yard mc olan eflinin araba lasti i de ifltirmede oldukça baflar l oldu unu, kendisinin de bu durumdan memnun kald n aktard. Klasik otomobilin yenilenme aflamalar - n anlatan Suluova, flunlar kaydetti: "Öncelikle otomobili boyaya vermeden tamamen soyuyoruz. Boya aflamas bittikten sonra buraya getirip toplamaya bafll yoruz. En ince ayr nt lar na girerek parçalar n orijinallerini buluyoruz. Bir arac n yap m 2 y l sürüyor. Ticari amaçla yap l rsa 6 ayda da bitebilir ancak biz zevk için yapt - m z için 2 y lda tamaml yoruz bir arac. Baz detaylar atlamamak için uzun sürüyor." fl yerlerinde iki arac n yap m aflamas nda oldu unu belirten Suluova, di er ifllerinden kalan zamanlarda klasik arabalar yenilediklerini ifade etti. (AA) Hasan Can ilik nakli bekliyor O lunun ilaçlar n n yurt d fl ndan getirildi ini dile getiren Çak r, "Çocu umu tedavi ettirmek istiyorum. O luma ilik nakli için 30 çocu u Samsun'a götürüp getirdim. Hiçbirinin ili i uymad. Samsun Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesindeki doktorumuz, Antalya'da ilik bulmufl. O lum, Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde ilik nakli olacak. Bizi s raya alm fllar, inflallah en yak n zamanda bizi ça- racaklar" diye konufltu. (AA) SABAH KEYF smail KARA Seçme özlü sözler ; -Kendi kendine sayg göstermek, insan n giyebilece i en asil bir elbisedir. (Samuel Smiles) -Yaflam deneyleri, en iyi ö retmenlerdir, ama okul masraflar çok fazlad r. (Carlyle) -fiu dünyada güvenip de aldat lmayan pek az insan vard r. (Eliza Cook) -Bir kimse sizi ilk defa aldat rsa suç onundur; fakat ikinci defa aldan rsan z bilin ki suç sizindir. (Sarah Bernhard) -Günah ar ya benzer, onun gibi a z ball, fakat kuyru u zehirlidir. (Hossea Ballon) -Kötülü ün içine kolay girilir, fakat zor ç k l r. (Maintenon) -Düflünce her faaliyetin kayna d r. Kaynak temiz olursa, her fley de temiz olur. (D.Carnegle) Birkaç f kra ; Haso o lunun getirdi i karneye hiç bakmadan sormufl; -De bakal m ula, zay f n var m? O lan boynunu bükerek; -Aha bir tek tabiattan zay f almiflam. Haso gülmüfl; -Al rs n tabi hergele, anan n tabiat ne ki senin ne olacak. * -On y ld r posta memurusun, on y ld r Tanr n n günü mektup damgal yorsun. Ne s k c ifltir bu? B kmad n m? -Neden b kay m ya hu, her gün tarih de ifliyor. * Temel futbol maç seyrediyormufl. -Pu ortada koflan siyahl ya pozulayrum. Maç n pafl ndan peri oraya buraya koflayi, daha topa teyemedi. * Ekmek Çald n Kodesi Boylad n Banka bat rmad n!.. Hayali ihracat, ihale derken Devleti trilyonlarca hortumlamad n!.. Mafyal n, çete kurmufllu un yok!.. Amerika lar, Almanya lar komflu kap s yapmad n!.. Otel-motel kapatmad n!.. Ba dat Caddesinde kaza n yok!.. Hazine hapazlamad n!.. Bir kez denk durmad n, hayat nda bir kez!.. F r n n önünden geçerken s cak ekmek kokusuna dayanamad n!.. (Tahsin fientürk Hal ve Gidifl ten) * Türkiye m Seni seviyorum Türkiye m; Sen gönlümde nur, Aln mda gurur, Beynimde huzursun! Seni seviyorum Türkiye m; Sen içimde nar, Sen eflsiz bir yar, Ruhumda bahars n! Seni seviyorum Türkiye m; Sen bafl mda taç, Derdime ilâç! Sevgiye muhtaç, Sevgiye aç s n! ( smail KARA) * Seçim ; Mart ay sonunda yap lacak olan mahalli seçimlere adaylarla birlikte halk m z n büyük bir ço unlu u odakland. Seçime kat lmak ve oy kullanmak bir bir vatandafll k borcudur. Tüm seçmenlerin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Bilinçli her seçmenin ülke gelece ine olumlu katk sa layaca da bilinen gerçeklerdendir. Lütfen görevimizi yerine getirelim!

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı