Kay p kacakta ortalama as ld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kay p kacakta ortalama as ld"

Transkript

1 Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye baflkanl seçimlerinde AK Parti oylar n yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükflehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oran nda oy ald. Belediye baflkanl seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oran nda oy ald. Bu seçimlerde ilk kez sand k sonuç tutanaklar n n, elektronik ortama aktar larak siyasi partilerin eriflimine aç ld n an msatan Güven, seçim gecesi kurulda bulunan ve ülke seçmeninin yüzde 95'ini temsil eden siyasi parti temsilcilerinin, seçim sonuçlar n kendileriyle birlikte izledi ini belirtti. Seçime 26 siyasi partinin kat ld n hat rlatan Güven, 30 büyükflehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye baflkanl, 20 bin 500 belediye meclis üyeli i, bin 251 il genel meclisi üyeli i 49 bin 707 muhtarl k ve ihtiyar heyeti meclisi üyeli i için seçim yap ld n aç klad. Rusya ya K r mo lu TEPK S Türkiye, K r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r mo lu'nun anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesini k nad. D fliflleri Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, K - r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r - mo lu'nun 3 May s'ta anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesinin herhangi bir meflru temeli ve izah n n olmad vurgulanarak, "Hiçbir flekilde kabulü mümkün olmayan bu uygulamay kayg verici buluyor ve k n yoruz" denildi. HABER 13. SAYFADA Ukrayna daha da BÖLÜNECEK! ABD, Ukrayna'n n do- u bölgesindeki en kritik noktalardan Donetsk ve Luhansk'ta Rusya yanl lar - n n bölgenin gelece ine iliflkin 11 May s'ta yapmay planlad referandumun Ukrayna'y daha da bölece i uyar s nda bulundu. 13 TE Fehmi Koru Feryatlar ve ç l klar yükseliyor, ama Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Ekonomik SU KAST! THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, "Türkiye maalesef s k s k ekonomik suikastlere karfl karfl ya kal yor" dedi. ISSN Maliye Bakan Mehmet fiimflek, elektrik da t m flebekelerinin özellefltirilmesiyle önemli bir kazanç sa land n belirterek, "1 y la kadar elektrik üretiminin tamam n özellefltirmek istiyoruz" dedi. HABER 3. SAYFADA Ban, "Bunlar Türkiye'ye nas l gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler almas gerekir gibi sorular Dünya Ekonomik ve Stratejik Araflt rmalar Vakf vas tas yla de erlendirece iz Bilimsel ve Stratejik Araflt rmalar Konseyi ise stratejik de iflmelerin Türkiye siyasetine etkisini araflt racak" diye konufltu. HABER 3. SAYFADA TOBB Baflkan Hisarc kl o lu ise, "Tecrübe ve enerjimizi kardefl ülke Gürcistan ile daha fazla ifl yaparak paylaflmak istiyoruz. Karfl l kl olarak zenginleflmeye katk sa lamak istiyoruz" diye konufltu. Türkiye'nin, zenginleflme hikayesine, Gürcistan' n bugün oldu u yerden, 30 y l önce bafllad - n anlatan Hisarc kl o lu, o dönemde zenginleflme için özel sektörün geliflmesinin flart oldu unun anlafl ld n, Türkiye'nin giriflimcilik kabiliyetini keflfetti ini ve özel sektörün önünün aç ld n söyledi. HABER 13. SAYFADA Kay p kacakta ortalama as ld Elektrikte kay p 21,6 milyar kaçak oran ortalamas dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 kira geliri oldu. ABD'de yüzde y l nda 1 olan kay p kaçak milyon 374 binden fazla ev sahibi ki- oran, Japonya'da yüzde 4,6, Almanya'da yüzde 4,2, radan 21 milyar 605 milyon lira gelir elde Çin'de ise 5,7 olarak etti ini beyan etti. gerçekleflti. HABER 6 DA HABER 3 TE 8 May s 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Elektrik üretiminin tamam özellefliyor www. K l çdaro lu, 2 y l önce ziyaret etti CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, dönemin devrimci önderleri Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan' n idam n n 40. y l nedeniyle 2012 y l 6 May s n n sabah saatlerinde Karfl yaka Mezarl na giderek mezarlara karanfil b - rakm fl ve mezar bafllar nda ayr ayr sayg duruflunda bulunmufltu. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Dara ac, fidanlar ve ülkeden gidenler Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yazar Yusuf nan, Deniz Gezmifl'ten günümüze adam harcama sanat! bafll kl yaz s nda, Türkiye bir fleyle ö ünecekse harcad adamlarla övünebilir dedikten sonra, Çünkü Türkiye'nin böyle bir mahareti var diyor ya; el hak do ru! Sefalet içinde yaflatt - m z, vatan hasretiyle öldürdü ümüz, kovdu umuz, dövdü ümüz, sövdü ümüz o kadar çok isim var ki Yusuf nan n yaz s 12. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi GÜRC STAN kardeflçe geliflecek Türk-Gürcü fl Forumunda konuflan Gürcistan Baflbakan Irakli Garibaflvili, "Gürcistan' n kap lar size her zaman aç k olacakt r. Bizim aç m zdan bak ld nda Gürcistan'da gerçekten adil, eflit ve fleffaf bir yat r m ortam na sahip oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Yat r mlar n z mutlaka devlet taraf ndan koruma alt na al nacakt r" dedi. Kart ödemeleri HIZLI büyüyor Avrupa Merkez Bankas (ECB), kart ödemelerinin Avrupa'da en s k kullan lan ve en h zl büyüyen perakende ödeme arac oldu unu aç klad. ECB'den yap lan aç klamaya göre banka, "Avrupa'da kart ödemeleri - Kartlar için SEPA Yenilenmifl Odaklanma" bafll kl yeni bir rapor yay mlad. Rapora göre, Eurosistem, kredi transferi (CTs) ve do rudan borçland rman n (DDs) Avrupa Tek Ödeme Alan 'na (SEPA) tafl nmas n n ard ndan, flimdi de dikkatini en genifl perakende ödeneme arac olan kart ödemeleri uyumuna çeviriyor. HABER 12. SAYFADA Soruflturma Komisyonu na partilerden üye istenecek Dört eski bakanla ilgili Meclis Soruflturma Komisyonu için TBMM Baflkanl parti gruplar ndan üye isteyecek. Siyasi parti gruplar, temsili oran nda komisyona verebilecekleri üye say s n n 3 kat aday bildirecek. Genel Kurul'da yap lacak ad çekme suretiyle oluflacak soruflturma komisyonunda 15 üye bulunacak. HABER 13. SAYFADA 8 May s 2014 Resmi Gazete Mahalli dareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Esaslar na Dair Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 8 Mayıs 2014 Perşembe Meltem Ekiz Yılmaz Erdoğan'dan "Can Melek Akıllı Bileklik" projesine destek MUĞLA - Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği tarafından geçen yıl il genelinde engelliler için başlatılan "Can Melek Akıllı Bileklik" projesine destek verdi. Köyceğiz'in Döğüşbelen Mahallesi'nde bir villa aldığı öğrenilen Erdoğan, eşi Belçim Bilgin Erdoğan ve oğlu Rodin ile Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği'nin Köyceğiz'de açtığı ikinci el pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler için yapılan akıllı bileklik projesinin çok güzel bir buluş olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın yaptığı programda kayıplarla ilgili çok fazla öykü olduğunu anlatan Erdoğan, "Özellikle akli dengesi bizimkinden farklı olan dostlarımızın kaybolduklarında bulunması için ellerinde bir bileklik olması çok iyi. Ben de özellikle taktım. Bu işe katkı sağlayan herkesi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Daha sonra da çip takılacakmış. Umarım kaybolurlarsa hemen bulunurlar" dedi. Belçim Bilgin Erdoğan ise, son zamanlarda sadece engellilerden değil çocuklardan da çok fazla kayıp haberi aldıklarını, çocuklar için de projenin çok yararlı olacağını ifade etti. Köyceğiz'de sokak hayvanları için yapılan barınağın da çok güzel bir proje olduğunu belirten Yılmaz Erdoğan, şunları kaydetti: "Çoğumuzun hiç düşünmediği bir proje. Bazen sokağa çıktığınızda hiç köpek yok. Çünkü onlar öldürülüyor. Büyük kentlerde de olması gerekiyor. Burada böyle bir çaba görünce ben de çok etkilendim. Barınak meselesi çok önemli. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." Can Melek Akıllı bilekliklerde, künye bilgilerini taşıyan ve kaybolmaları halinde de ailelerine kolayca ulaşılabilecek bilgiler yer alıyor. Bilekliklerin ilk etapta, zihinsel engelliler, yaşlılar, alzheimer, parkinson, epilepsi, şeker, böbrek ve yüksek tansiyon hastalarının kullanımının sağlanması planlanıyor. (AA) 21:30 GOAL 20:15 PSİKOPAT Orijinal Adı : Goal Yönetmen : Danny Cannon Oyuncular : David Beckham, Kuno Becker, Alessandro Nivola, Anna Friel Yapım : 2005 Dram Küçük yaşta ailesiyle Amerika ya göçen Meksikalı Munez in tek hayali bir gün futbol yıldızı olabilmektir. Ailesinden destek göremeyen Munez, bir gün eski bir futbolcu tarafından keşfedilir. Newcastle United takımına alınan genç Meksikalı için inanılmaz bir fırsat doğmuştur: Futbolun merkezi olan İngiltere de, dünya yıldızlarıyla aynı sahada top koşturmak ve hayatının golünü atmak. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Seven Psychopaths Yönetmen:Martin Macdonagh Oyuncular:Colin Farrel, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie Cornish Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/Poli siye Yazma konusunda son zamanlarda sıkıntılar yaşayan bir yazar, çılgın arkadaşlarıyla birlikte Shih-Tzu cinsi bir köpeği fidye istemek için kaçırır. Fakat köpeğin sahibi psikopat ve azılı bir gangster çıkınca üç kafadar, yer altı dünyasında oldukça tehlikeli ve komik bir oyunun içine sürüklenecektir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Hem rock hem Hawaii esintisi HABER MERKEZİ - Son dönemde modaya yön veren isimlerden biri hiç kuşkusuz Cara Delevigne. Ünlü mankenin giydiği ve kullandığı her kombin gençlere yön veriyor. Delevigne, geçtiğimiz günlerde Londra'da evinden çıkarken fotoğraflandı. Ünlü mankenin rock tarzdaki kombinini okyanus ve Hawaii esintileri taşıyan bir pantolonla tamamlamış olması dikkatlerden kaçmadı.

3 ANKARA Gözde Kişin Ekonomik suikast e bilimsel önlemler 8 Mayıs 2014 Perşembe 3 ANKARA - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Türkiye'nin sık sık ekonomik suikastlere karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunlar Türkiye'ye nasıl gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler alması gerekir gibi soruları Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı vasıtasıyla değerlendireceğiz" dedi. Rektör Ban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisinin araştırılması amacıyla kurulan Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın başkanlığına seçildiğini ifade etti. Küresel anlamda yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye ekonomisindeki baş aktörlerin ne gibi tedbirler alacağıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını dile getiren Ban, şöyle konuştu: "Vakfın, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini araştıracak. Buradaki temel amaç artık tüm sistemler ekonomiye bağlı. Ekonomik gelişmeler iyi oluyorsa siyasette iyi oluyor, ekonomik gelişmeler kötü oluyorsa siyasette kötü oluyor. Herkes artık ekonomiye bakıyor. AK Parti Hükümeti'nde de ekonomik sistem çok başarılı siyasette başarılı. Siyasal partilerin temel amacı refah düzeyini artırmak. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere suikastler hep ekonomik anlamda yapılıyor. Yani Türkiye maalesef sık sık ekonomik suikastlere karşı karşıya kalıyor. Bunlar Türkiye'ye nasıl gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler alması gerekir? gibi soruları Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı vasıtasıyla değerlendireceğiz" Ekonomistlerden oluşan vakıf yönetiminin 20 kişiden oluştuğunu belirten Ban, ilerleyen yıllarda dünya genelinde şubelerini açmayı düşündüklerini dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde çok önemli olan stratejik araştırma vakıflarının bir benzerinin Türkiye'de kurulduğunu anlatan Ban, Bilimsel ve Stratejik Araştırmalar Konseyi'nin Türkiye'nin önde gelen kişileri tarafından kurulduğunu söyledi. Konseyin stratejik değişmelerin Türkiye siyasetine etkisinin neler olacağını araştıracağını anlatan Ban, "Siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra birçok meslek grubunun yer aldığı 100 kişiden oluşan konsey, ayda bir toplanacak. Her kesimden insanların bulunduğu konseye istişare konseyi de denilebilir. Bir olay ya da düşüncenin burada görüşülmesi, değerlendirilmesi ve bunun sonuçlarının açıklanması. Buradaki hedef, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesi için yapılacak stratejik değerlendirmeleri içeriyor" diye konuştu. Konseyin yapacağı çalışmaların öneri ve bilgilendirme niteliğinde olacağına dikkati çeken Ban, "Biz, yapacağımız sonuç raporunu öneri niteliğinde vatandaşlara sunulacak. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tüm varyasyonları, değişimleri ortaya koyacağız. Nedir bunlar acaba rejim değişiklikleri ekonomik sisteme etkileri neler, bunları ortaya koyacağız. Aday olan kişilere göre Türkiye'de olabilecek değişiklikleri ortaya koyacağız. Bunları bilimsel olarak ortaya koyup, yayınlayacağız. Burada amacımız kamuoyunu yönlendirme değil, bilgilendirme olacak. Söz konusu raporlar objektif olacak" dedi. Ban, Dünya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı ile Bilimsel ve Stratejik Araştırmalar Konseyi'nin çalışmalarına haziran ayında başlayacağını kaydetti. (AA) Kayıp kaçakta ortalama aşıldı ANKARA - Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre, 2011 yılında dünyada kayıp kaçak ortalaması yüzde 8,1 oldu. Bazı ülkelerde yüzde 2'ye kadar gerileyen kayıp kaçak elektrik oranı, bazı ülkelerde yüzde 50'yi aştı. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak seviyesi, Japonya'da yüzde 4,6, Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. Karayip denizindeki ada ülkesi Haiti'de ise kayıp kaçak oranı yüzde 54'le dünya rekoru kırdı. Irak ise toplam elektriğinin 3'te 1'inden fazlasını kayıp ve kaçakta kaybetti. Dünya'nın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da kayıp kaçak elektrik yüzde 21,1 seviyesinde gerçekleşti. Brezilya yüzde 16,4, İran yüzde 14,5, Arjantin ise yüzde 14,4 oranında elektriğini kayıp kaçağa verirken, son dönemde Rusya ile arasındaki enerji ilişkileriyle Avrupa'yı tedirginliğe sürükleyen Ukrayna'da kayıp kaçak oranı yüzde 10,9 oldu. Dünyanın enerji arz devi Rusya'da kayıp kaçak oranı yüzde 9,9, petrol zengini Suudi Arabistan'da yüzde 9,4, Kuveyt'te yüzde 12,3, Venezuella'da yüzde 19, Azerbaycan yüzde 19,5, Libya yüzde 13 olarak gerçekleşti. Kayıp kaçak oranı AB'de ortalama yüzde 6,2'yi bulurken, enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleerden elde eden Fransa'da bu oran, yüzde 5,2 oldu. Dünyada kayıp kaçak oranı en düşük ülkeler yüzde 1,8 ile Slovakya, yüzde 2 ile Katar, yüzde 2,7 ile İsrail, yüzde 2,9 ile İzlanda, yüzde 3,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,4 ile Finlandiya olarak gerçekleşti. Türkiye'de 1960'larda yüzde 10'a yakın olan kayıp kaçak oranı 2000 yılında yüzde 19,02 ile rekor seviyelere ulaştı. Bu oran, 2011 yılında yüzde 14,11'e kadar geriledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, Türkiye'nin başarılı bir şekilde hayata geçirdiği elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile dağıtım faaliyetinin tamamen özel sektör tarafından yürütülür hale geldiğini ifade etti. Borç yiğidin kamçısıdır diyenlerin çoğu Sirtt te Ankaralı tutumlu İSTANBUL- Türkiye'deki 81 ilden sadece 4'ünün tasarrufundan daha az borcu bulunurken, en borçlu il Siirt çıktı. Siirt'te geçen yıl nakdi kredilerin mevduata oranı yüzde 343,04 oldu. Her geçen gün Türkiye'de tasarrufu artırmaya yönelik tedbirler alınırken, bir yandan borçluluk da artıyor. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'de nakdi kredilerin mevduata oranının en yüksek olduğu il Siirt çıktı. Bu ilde, tasarrufların kredilere oranı yüzde 343,04 olarak gerçekleşti. Buna göre Siirt her 1 lirayı tasarruf ederken, yaklaşık 3,5 lirayı da harcıyor. Borçluluk konusunda Siirt'i hemen arkasından gelen il ise Gaziantep. Bu ildeki nakdi kredilerin mevduata oranı yüzde 321,25 oldu. Gaziantep'i yüzde 287,34 ile Şanlıurfa, yüzde 269,89 ile Osmaniye, yüzde 240,49 ile de Mardin takip etti. Bu illerin hemen arkasından ise Kahramanmaraş, Bitlis, Bilecik, Amasya ve Tokat yer aldı. Verilere göre 81 ilden sadece 4'ünün borcu tasarruflarından daha az. Toplam mevduattan daha düşük miktarda kredi kullanan iller Uşak, Aksaray, Ankara ve Tunceli olarak sıralandı. Nakdi kredilerin mevduata oranının en düşük olduğu il ise Tunceli oldu. Bu oran Tunceli'de yüzde 75,34 olarak gerçekleşirken, bu kenti yüzde 84,30 ile Ankara, yüzde 86,75 ile Aksaray ve yüzde 99,71 ile Uşak takip etti. (AA) Elektrik üretiminin tamamı özelleşiyor ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesiyle önemli bir kazanç sağlandığını belirterek, "1 yıla kadar elektrik üretiminin tamamını özelleştirmek istiyoruz" dedi. Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısında yaptığı konuşmada mali reformlar konusundaki çalışmalarını anlattı. Türkiye'nin geçmişteki en temel sorunlarından birinin vermiş olduğu yüksek cari açıklar olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu problemin önemli ölçüde çözüldüğünü söyledi. Şimşek, buradaki iyileşmenin neticesinde bütçeden faize ayrılan miktarında önemli ölçüde azaldığının altını çizdi. Kamunun bütçe açığını bu sene yüzde 1,1 olarak öngördüklerini belirten Şimşek, söz konusu oranın OECD ve AB ülkeleri ortalamasının altında olduğunu vurguladı. Şimşek, ülkenin kamu borç stoğunu ciddi şekilde azalttığını kaydederek, ancak gelinen nokta itibariyle bir miktar daha düşüşün gerekli olduğunu ifade etti. Söz konusu tabloda mali disiplinin önemli bir rol oynadığını söyleyen Şimşek, "Bugün Türkiye, içerideki bu tartışmalara, dışarıdaki parasal kısmi sıkılaştırmalara rağmen enflasyon yüzde 8'in üzerindeyken hala yüzde 2,2-5 civarında reel faizle bu işi götürebiliyorsa bu mali disiplinle yakın ilişkilidir" diye konuştu. Şimşek, aksi kanıya rağmen Türkiye'de vergi yükünün yüzde 27,7 olduğunu belirterek, bu oranında OECD ortalamasının altında olduğunu dile getirdi. Şimşek, asgari ücretli üzerindeki vergi yükünü de azalttıklarının altını çizdi. Tecil faizinde taksit sayısını maksimum 36'ya çıkardıklarını hatırlatan Şimşek, "Aslında aflara ve yapılandırmaya gerek yok. Ben yapılandırmaları vergi uyumu ve adaleti açısından doğru bulmuyorum" dedi. Şimşek, Türkiye'nin katma değer vergisi (KDV) oranları bakımından da AB'ye göre iyi durumda olduğunu kaydederek, "AB'de KDV oranları ortalama yüzde 22, bizde en yüksek yüzde 18. Yüzde 1 ve 8 olan ürünlerde var. Bizdeki efektif KDV oranı da yüzde 14" ifadelerini kullandı. (AA)

4 48 Mayıs 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin Kılıçdaroğlu, Yenimahalle de HABER MERKEZİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yenimalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Yenimahalle yi gezdi. Kılıçdaroğlu nu karşısında gören Yenimahalleliler kısa bir şaşkınlıktan sonra sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Yaşar ile birlikte halk ile ayaküstü muhabbet eden Kılıçdaroğlu na CHP Ankara Milletvekilleri Sinan Aygün ve Levent Gök de eşlik etti. Revize edilen Taşkın Sokağı gezen ve Yaşar dan bilgi alan Kılıçdaroğlu na esnaf da büyük ilgi gösterildi. Taşkın Sokak ta bir kıraathanede çay molası veren Kılıçdaroğlu ve Yaşar ın masası vatandaşların akınına uğradı. Esprilerle harmanlanmış bol siyasetli kahve molasında vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu ve kurmayları vatandaşlar ile sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir İktidar Projesi hazırlayıp vatandaşa sunacaklarının müjdesini de veren Kılıçdaroğlu, Sizinle daha yakın temaslar kuracağız. Artık beraber daha fazla ve ISSN Yıl: 44 8 Mayıs 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. daha uzun süre çalışacağız dedi. Sohbet sırasında Yenimahallelilerin Başkan Yaşar dan duydukları memnuniyeti sürekli dile getirmesi gözlerden kaçmadı. Bir vatandaşın reklamsız yardım projesi YeniKart tan duyduğu memnuniyeti belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu YeniKart ın çok önemli bir proje olduğunu ve her yerde bunu dile getirdiğini belirtti. CHP Lideri, Aile Sigortası projesini merak edenler YeniKart projesine baksınlar. Bizim projelerimizin hepsi ayakları yere basan projeler. Bakın Fethi Başkan a da yapamaz diyorlardı ama yaptı. Yenimahalleli vatandaşlarıma da sizin aracılığınız ile Fethi Başkan a sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber daha güzel bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Akgül muhtarlarla kahvaltıda buluştu HABER MERKEZİ Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenlediği tanışma kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi. Kahvaltıya Mamak Kaymakamı Ertuğrul Kılıç, ASKİ Mamak Bölge Müdürü İsa Uzunoğlu, EGO Bölge Müdürü Ali Kaçmaz, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Bu dönem seçilen muhtarlar arasında özellikle genç muhtar sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Akgül, muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini dile getirdi. Mahalle muhtarlarının kendilerini tanıtmasının ardından konuşan Akgül; Hepimiz büyük bir yarışın içinden geldik. Her demokratik seçimin kazanını ve kaybedeni vardır. Muhtarlık seçimini kazanmak zordur, ancak bu görevi hakkıyla yapmak daha da zordur. Kimseyi şucu bucu olarak ayırmadan herkese eşit hizmet etmek hepimizin görevidir. İstiyoruz ki mahallelerde seçilmiş kişiler yani sizlerle el ele vererek hizmetlerimizi vatandaşa ulaştıralım dedi. Toplantıya katılan herkesin Mamak a hizmet ettiğini kaydeden Akgül; Burada bulunan herkes Mamak ın daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışıyor. Sizler mahallelerininiz gözü kulağı olacaksınız ve her konuda bizlerle irtibata geçeceksiniz dedi. Mamak Kaymakamı Ertuğrul Kılıç; Yerel seçimler ilçemizde huzurlu bir şekilde yapıldı. Bunda hepinizin payı büyük. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum dedi. Kahvaltıya katılan ASKİ ve EGO bölge müdürleri de mahallelerde karşılaşılan sorunların çözümü için kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirerek muhtarlara bize ulaşın dedi. Engelsiz kütüphanede kitaplara ses verin HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nin görme engelli vatandaşlar için açtığı Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi yeni okuyucular bekliyor. Görme engellilerin hafta sonu hariç tüm günler yararlanabildiği merkezde hafta içi ila saatleri arasında 8 kişiden oluşan okuyucu grubu günde toplam 12 saat okuma yaparak görme engellilere farklı dünyaların kapısını açıyor. Sesli Kütüphanenin 2 adet kayıt stüdyosunda arşivlenen kitapları okuması için ünlü tiyatro ve dizi oyuncularının gönüllü okuma yapmalarını isteyen merkezin koordinatörü Murat Köseler, şu anda 10 gönüllü okuyucunun Yaşar Kemal in Tek Kanatlı Kuş, Muzaffer İzgü nün Çapulcu Musun Vay Vay, Emrah Serbes in Erken Kaybedenler, Samed Behrengi nin Bir Şeftali Bin Şeftali, Eduard Uspenski nin Feder Amca kitapları ile Engellektüel Dergisi ni okuyarak arşive kattıklarını aktardı. Bir çocuğun yakınından masal dinler gibi okuyucunun okuduğu kitapları aynı duyguyla dinlediklerini söyleyen Arslan Koç da Sesli Kütüphane nin müdavimlerinden. 14 yaşına kadar dünyayı gözleriyle algılayan ama 2000 yılında yakalandığı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbreklerini kaybeden diyaliz makinesine girerken de gözlerini kaybeden Koç, buna rağmen hayata sımsıkı sarılanlardan. Okumak ile dinlemek arasında bir fark yok diyen Koç, görme yetisini kaybetmeden önce kitaplarla arasının iyi olmadığını Sesli Kütüphane sayesinde kitapların büyülü yolculuğuna çıktığını belirtiyor. Yenimahalle Belediyesi nin Karşıyaka Semt biriminde çalışan Koç un en sevdiği yazar ise Turgut Özakman. 7 sene öncesine kadar ailesiyle birlikte yaşadığı Amasya Merzifon u arkasında bırakarak Ankara ya gelen ve Sağlık Bakanlığı na bağlı Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi nde geçirdiği 6,5 aylık eğitimin sonunda iş sahibi olan Koç, ünlü halk ozanı Kul Hüseyin in torunu olması nedeniyle iyi de saz çalıyor. Özdemir Asaf ın Yalnızlık Paylaşılmaz şiirine inat okuyucu ile yalnızlığını paylaşanlardan birisi de 28 yaşındaki Ali Demir. Şu anda işsiz olması nedeniyle Çankaya Belediyesi Sesli Kütüphanenin en kıdemli dinleyicilerinden olan Demir, Arslan Koç ile dostluğunu da bu merkeze borçlu olduğunu söylüyor. O da tıpkı Koç gibi sonradan görme yetisini kaybedenlerden. Behçet hastalığına yakalandığı 17 yaşında hayatı kabusa dönen Demir, şu anda yüzde 98 görme fonksiyonlarını kaybetmiş olsa da kitaplarda anlatılanları dinleyerek teselli buluyor. Toplumda ikinci sınıf vatandaş yerine konan engellilere böylesine bir merkez kazandırdığı için Çankaya Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Demir en büyük hayalinin ise 5 yaşındaki kızının okuma yazma öğrendiğinde kendisine kitap okuması olduğunu söylüyor. Okuma yazma bilmeyen bir kadına bir gencin kitap okumasını anlatan 2008 yapımı The Reader (Okuyucu) filmindeki benzer sahneyi gerçeğe dönüştüren gönüllü okuyuculardan Eren Ergene, haftanın iki günü görme engellilere kitap okuyarak onların hayal dünyasına yaptıkları yolculuğun kaptanı oluyor. Görme Engellilere tahsis edilen Sesli Kütüphanenin işlevinin çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihe bir ses bırakmak isteyen tüm tiyatro ve sinema sanatçılarını merkeze davet ederken görme engelliler şahsında tüm engelli yurttaşların Çankaya da rahat yaşam sürmeleri için mücadele edeceklerini söyledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 8 May s 2014 Perflembe SAMSUN - FATMA KALAY - Özellikle "vosvos" olarak bilinen otomobilleri yenileyen Suluova çifti, at l halde sat n ald klar araçlar kullan lanilir duruma getiriyor. Yeter Suluova, AA muhabirine, yaklafl k 4 y l önce efliyle klasik bir minibüs yapt klar n, son dönemde "vosvos"lar n toplanmas nda çal flt klar n söyledi. Klasik araç merak n n, 8 y l önce yaflam n birlefltirdi i eflinin ifl yerine yemek götürürken bafllad n anlatan Suluova, flöyle konufltu: "Biz 8 y l önce evlendik. Ben de 6 y ld r eflime yard mc oluyorum. Baflta sevmiyordum, sonradan sevdim. Vosvosu sevdi- im için bu ifli severek yap yorum. Motor TOKAT - EKBER TÜR- KO LU - fiaban KONYAR - Tokat' n Erbaa ilçesinde 4 y ld r lösemiyle mücadele eden 7 yafl ndaki Hasan Can Çak r, ilik nakli olmay bekliyor. Erbaa'ya ba l kizce köyünde yaflayan Duran ve Sündüz Çak r çiftinin 2 çocu undan biri olan Hasan Can, 4 senedir lösemi tedavisi görüyor. Samsun Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde belirli aral klarla tedavi gören Hasan Can, ilik nakli olmay bekliyor. Okula gitmek isteyen Hasan Can, sa l na kavuflaca günün hayalini kuruyor. lik naklinin k sa sürede yap lmas n ümit eden Duran ve Sündüz Çak r çifti, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine ilik nakli için gidecekleri dönemde ulafl m, konaklama ve benzeri günlük ihtiyaçlar - n n giderilmesi için hay rseverlerden destek istiyor. Hasan Can' n babas Duran Çak r, AA muhabirine yapt aç klamada, o lu Hasan' 3 yafl nda yüksek atefl flikayetiyle Erbaa Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi. O lunun buradan Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi ini belirten Çak r, "Burada teflhisi koyamad lar, bizi Samsun'a sevk ettiler. Burada 5 ayl k tedavinin ard ndan çocu umuza lösemi tan s konuldu. Samsun'a 4 y ld r gidip geliyorum. Çiftçilikle u rafl yorum. Bankalardan kredi çektim. Çocu umun tedavisi için baya borçland m" dedi. Samsun'da yaflayan Suluova çifti, klasik otomobilleri hobi amaçl yeniliyor. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Suluova (30), oto tamircisi ve yedek parça sat c s efli Ümit Suluova (32) ile hurdac lar sitesindeki ifl yerlerinde, klasik araçlar adeta "s f r kilometre"ye dönüfltürüyor. At l durumdaki klasik otomobilleri efliyle yeniliyor Karakaya Baraj 'nda sular çekildi MALATYA - Malatya'n n Battalgazi ilçesinde, yar s Karakaya Baraj Gölü'nün suyu içinde kalan cami minaresi, ya- fllar n azl dolay s yla suyun çekilmesi sonucu tamamen görünür oldu. Karakaya Baraj 'n n yap lmas n n ard ndan, ilçeye ba l Boran Köyü'nde 1956 y l nda yap lan Hilbistan Camisi'nin büyük k sm ve minaresi suyun içinde kald. Zamanla y k lan caminin minaresi, kurakl n da etkisiyle suyun azalmas üzerine tamamen gün yüzüne ç kt. Köylülerden Hakan Zeyveli (23), gazetecilere yapt aç klamada, bu y l ya mur ya mad için kurak geçti ini belirtti. Geçen y l bu dönemlerde yar s suyun içinde olan minarenin tamamen ortaya ç kt n belirten Zeyveli, "Bu y l hava ya murlu geçmedi inden, kurak geçti inden dolay su seviyesi çok düfltü, s f r noktas nda. Gördü ünüz minarenin yüzde ellisi suyun alt ndayd. Bu y l ise kurakl ktan dolay tamam suyun yüzeyinde kalm flt r" diye konufltu. Sular n çekilmesi ile ortaya ç kan tar m alanlar n da sürdüklerini ifade eden Zeyveli, "Geçen y l suyun alt nda olan bu alan su çekilince sürdük, m s r ekece iz" fleklinde konufltu.köylülerden S dd k ncik (79) ise bu y l n çok kurak geçti- ini dile getirerek, "Buras eskiden araziydi, köydü. fiu karfl - da köy vard, mahalleler kalkt, 1984'te baraj geldi. Bu sene de kurak geçti i için baraj çok çekildi" ifadesini kulland. (AA) konusunda rahatl kla eflime yard m edebiliyorum. Ehliyetimi al rken eflim bana 'ehliyeti almak marifet de il lastik de ifltir' dedi. De ifltirdim. fiimdi hobi amaçl klasik araçlar restore ediyoruz. Çok ince bir ifl. Normalde 2 saatte yap lacak ifli 2 günde yap yoruz." Ümit Suluova ise 16 y ld r oto tamiri iflini yapt n belirterek, çocuklu unun "vosvos" arabalarda geçti ini, zamanla bu araçlara ilgisinin tutkuya dönüfltü ünü dile getirdi. At l durumdaki klasik araçlar toplayarak restore etmeye bafllad klar n belirten Suluova, 6 y ld r kendisine yard mc olan eflinin araba lasti i de ifltirmede oldukça baflar l oldu unu, kendisinin de bu durumdan memnun kald n aktard. Klasik otomobilin yenilenme aflamalar - n anlatan Suluova, flunlar kaydetti: "Öncelikle otomobili boyaya vermeden tamamen soyuyoruz. Boya aflamas bittikten sonra buraya getirip toplamaya bafll yoruz. En ince ayr nt lar na girerek parçalar n orijinallerini buluyoruz. Bir arac n yap m 2 y l sürüyor. Ticari amaçla yap l rsa 6 ayda da bitebilir ancak biz zevk için yapt - m z için 2 y lda tamaml yoruz bir arac. Baz detaylar atlamamak için uzun sürüyor." fl yerlerinde iki arac n yap m aflamas nda oldu unu belirten Suluova, di er ifllerinden kalan zamanlarda klasik arabalar yenilediklerini ifade etti. (AA) Hasan Can ilik nakli bekliyor O lunun ilaçlar n n yurt d fl ndan getirildi ini dile getiren Çak r, "Çocu umu tedavi ettirmek istiyorum. O luma ilik nakli için 30 çocu u Samsun'a götürüp getirdim. Hiçbirinin ili i uymad. Samsun Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesindeki doktorumuz, Antalya'da ilik bulmufl. O lum, Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde ilik nakli olacak. Bizi s raya alm fllar, inflallah en yak n zamanda bizi ça- racaklar" diye konufltu. (AA) SABAH KEYF smail KARA Seçme özlü sözler ; -Kendi kendine sayg göstermek, insan n giyebilece i en asil bir elbisedir. (Samuel Smiles) -Yaflam deneyleri, en iyi ö retmenlerdir, ama okul masraflar çok fazlad r. (Carlyle) -fiu dünyada güvenip de aldat lmayan pek az insan vard r. (Eliza Cook) -Bir kimse sizi ilk defa aldat rsa suç onundur; fakat ikinci defa aldan rsan z bilin ki suç sizindir. (Sarah Bernhard) -Günah ar ya benzer, onun gibi a z ball, fakat kuyru u zehirlidir. (Hossea Ballon) -Kötülü ün içine kolay girilir, fakat zor ç k l r. (Maintenon) -Düflünce her faaliyetin kayna d r. Kaynak temiz olursa, her fley de temiz olur. (D.Carnegle) Birkaç f kra ; Haso o lunun getirdi i karneye hiç bakmadan sormufl; -De bakal m ula, zay f n var m? O lan boynunu bükerek; -Aha bir tek tabiattan zay f almiflam. Haso gülmüfl; -Al rs n tabi hergele, anan n tabiat ne ki senin ne olacak. * -On y ld r posta memurusun, on y ld r Tanr n n günü mektup damgal yorsun. Ne s k c ifltir bu? B kmad n m? -Neden b kay m ya hu, her gün tarih de ifliyor. * Temel futbol maç seyrediyormufl. -Pu ortada koflan siyahl ya pozulayrum. Maç n pafl ndan peri oraya buraya koflayi, daha topa teyemedi. * Ekmek Çald n Kodesi Boylad n Banka bat rmad n!.. Hayali ihracat, ihale derken Devleti trilyonlarca hortumlamad n!.. Mafyal n, çete kurmufllu un yok!.. Amerika lar, Almanya lar komflu kap s yapmad n!.. Otel-motel kapatmad n!.. Ba dat Caddesinde kaza n yok!.. Hazine hapazlamad n!.. Bir kez denk durmad n, hayat nda bir kez!.. F r n n önünden geçerken s cak ekmek kokusuna dayanamad n!.. (Tahsin fientürk Hal ve Gidifl ten) * Türkiye m Seni seviyorum Türkiye m; Sen gönlümde nur, Aln mda gurur, Beynimde huzursun! Seni seviyorum Türkiye m; Sen içimde nar, Sen eflsiz bir yar, Ruhumda bahars n! Seni seviyorum Türkiye m; Sen bafl mda taç, Derdime ilâç! Sevgiye muhtaç, Sevgiye aç s n! ( smail KARA) * Seçim ; Mart ay sonunda yap lacak olan mahalli seçimlere adaylarla birlikte halk m z n büyük bir ço unlu u odakland. Seçime kat lmak ve oy kullanmak bir bir vatandafll k borcudur. Tüm seçmenlerin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Bilinçli her seçmenin ülke gelece ine olumlu katk sa layaca da bilinen gerçeklerdendir. Lütfen görevimizi yerine getirelim!

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 8 May s 2014 Perflembe Kiradan 21,6 milyar gelir STANBUL- SÜMEYYE DALKILINÇ - Ev sahipleri geçen y l kiradan 21,6 milyar lira gelir sa lad. AA muhabirinin Gelir daresi Baflkanl verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 y l nda 1 milyon 374 bin 878 mükellef kira geliri (Gayrimenkul sermaye irad - GMSI?) elde etti ine dair beyanname verdi. Bu mükelleflerden 330 bin 597'si ilk defa GMSI? beyannamesi verdi. Yani geçen y l 330 binden fazla kifli ilk defa ikinci bir gayrimenkule sahip olarak, mülkünü kiraya verenler aras na kat ld. Gayrimenkul sahipleri bu dönemde verdikleri beyannamede, kiradan 21 milyar 605 milyon 74 bin 620 liral k gelir elde ettiklerini bildirdi. Kira gelirlerinden hesaplanan vergi tutar ise 2 milyar 944 milyon 464 bin 841 lira oldu. Sezonun ilk arpa hasad fianliurfa - fianl urfa'da sezonun ilk mahsulü arpa, aç k art rmayla sat ld. Türkiye'nin önemli tah l üretim merkezleri aras nda gösterilen fianl urfa'da sezonun ilk arpa hasad yap ld. Harran ilçesine ba l Demirli köyünden Halil Demir taraf ndan hasat edilen 5 ton arpa, fianl urfa Ticaret Borsas nda (fiutb) aç k art rmayla sat fla sunuldu. Necdet Özçiçek adl esnaf ise 5 ton arpay kilogram n 1 liradan sat n ald. fiutb Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya, gazetecilere yapt aç klamada, fianl urfa'n n tar m potansiyeli bak m ndan Türkiye'nin önemli kentlerinden biri oldu unu belirtti. Kentin 8,3 milyon dekar ekilebilir araziye sahip oldu unu vurgulayan Kaya, "Bunun yar dan fazlas sulanabiliyor. Bu aç dan tam bir tar m flehri konumunday z. Bugün Türkiye'deki ilk arpay sat fla sunduk. Ülkemiz, flehrimiz ve çiftçilerimiz için bereketli bir hasat dönemi olmas n temenni ediyoruz" dedi. Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) verilerine göre geçen y l Türkiye geneli 1 milyon 157 bin konut sat lm flt. En fazla konut 234 bin ile stanbul'da, en az konut ise 138 ile Hakkari'de yeni sahiplerine kavuflmufltu. Bu y l n ilk çeyre inde sat lan konut say s ise 257 bin 853 oldu. Öte yandan konut kredili gayrimenkul sat fl na yönelik çal flmalar kapsam nda, y llar nda belirli bir say n n üzerinde gayrimenkul satt tespit edilen mükellefler de risk analizine tabi tuttuldu. Yap lan analizler neticesinde; toplam mükellef riskli bulundu. Riskli bulunan bu mükellefler incelemeye al nd. ncelemesi tamamlanan 809 mükellefin yaklafl k 96 milyon lira vergi ödemesi gerekti i hesaplanarak, mükelleflere bildirildi (AA) KOCAEL - Günefl Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, "Türkiye, dünya ekonomisinde 17, sigortac l kta 36'nc s rada. Bu rakam bize, sigortac l n Türkiye'de oturmad n fakat yükselen bu bilincin yavafl yavafl düzelece ini gösteriyor" dedi. Günefl Sigorta ve Kocaeli Ticaret Odas iflbirli iyle düzenlenen " flinizi Riske Atmay n" konulu toplant ya kat lan Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, ülkenin her geçen gün geliflti ini, buna paralel toplumun refah düzeyinin artt n söyledi."bu, ayn zamanda kaybetmenin de artmas anlam na geliyor" diyen Çetin, "Biz de sigortac l n bilinç olarak yerleflmesi için çal fl yoruz çünkü hepimizin riski var ve bu riski bertaraf etmenin yolu sigortalatmaktad r" ifadesini kulland. Çetin, ifllerinin öncelikle riski azaltmak, sonras nda ölçerek bedeli karfl l nda transfer edilmesini sa lamak oldu una dikkati çeken Çetin, risk analizinin ard ndan tavsiyelerine uyan herkesi sigortalad klar n aktard. Çetin, sözlerini flöyle sürdürdü:"türkiye, dünya ekonomisinde 17, sigortac l kta 36'nc s rada. Bu rakam bize, sigortac l n Türkiye'de oturmad n fakat ayn zamanda yükselen bilincin yavafl yavafl düzelece ini gösteriyor. Avrupa Birli i uyum yasalar, sigortac l ve buna iliflkin alanlar da düzenliyor ve daha önce hiç akl m za gelmeyen 3'üncü kiflilere karfl verebilece imiz zararlarda, mahkemeler de bizim için korkunç faturalara dönebiliyor. Bu konular n hepsine iliflkin sigortac l kta çözümler var. Birbirimize, komflumuza verebilece imiz zararlar var. Bunlar n hepsi dönüp dolafl p, karfl m za ç k yor. Bunlar n hepsine iliflkin çözüm önerilerimiz var." Türkiye'nin 10 bölgesinde bin 600 acentesi, bireysel ve kurumsal sigorta çözümleriyle, müflterilerine sigorta konusunda bütün ihtiyaçlar n karfl lamay taahhüt ettiklerini 2013 y l nda 1 milyon 374 binden fazla ev sahibi kiradan 21 milyar 605 milyon lira gelir elde etti ini beyan etti. Geçen y l 330 binden fazla kifli ikinci bir gayrimenkule daha sahip olarak mülkünü kiraya verdi. Sigortac l k bilinci yeni yeni oturuyor kaydeden Çetin, "Çok köklü bir kurulufluz. fiirketimizi modernize ederek bundan sonra da ayakta kalmak için gerekli çal flmalar yap yoruz. Günefl Sigorta çal flanlar olarak, bütün vatandafllar m z bizimle çal flma farkl l n yaflamaya davet ediyoruz" ifadesini kulland. (AA) SATIfi-PAZARLAMA Fatih GÜMÜfi MÜfiTER VE fi KÂYET Hak kayb n n çok yo un olarak yafland ve bu kay plar nedeniyle hem maddi, hem de manevi olarak pek çok zarar n söz konusu oldu u günümüzün stres ve s k nt dolu dünyas nda flikâyet, adeta bir hayat öpücü ü ifllevi görüyor. Öyle ki, flikâyet edenler kültürel kaynakl bir tür suçluluk duygusu yaflasalar da flikâyet etmekten vazgeçmiyorlar. fiikâyet etmek bireysel olarak bafla ç - k lamayan hemen her konuda baflvurulan bir davran fl biçimi olarak ç k yor karfl m za. nsanlar ikili diyaloglarla çözemedikleri sorunlar n üçüncü bir kifli veya kurumu devreye sokarak çözmeye çal fl yorlar. Yüzde yüz bir baflar sa lamasa da bu yöntem, flikâyetçi gönülleri biraz olsun rahatlat yor. fiikâyet, yap lan iflin bileflenleri gere i en çok al fl-verifl s ras nda veya sonras nda yaflanan olaylar sonucu meydana geliyor. Söz konusu flikâyetlerin hemen hepsi müflteriler taraf ndan yap - l yor. Müflterinin en çok flikâyet ettikleri ise sat fl elemanlar, ürünler, sistem ve firmalar olarak s ralan yor. Müflteri, al fl-verifl s ras nda sat fl eleman n, al fl-verifl sonras nda ise ürünü veya firmay flikâyet ediyor genellikle. Müflterinin sat fl eleman flikâyetleri, istisnalar d fl nda ço unlukla olay n oldu u ortamda bir üst yöneticinin arabuluculu unda çözümlenirken, ürün veya firma flikâyetleri daha uzun zamanlarda ilifliksiz üçüncü bir kurumun ve de genellikle kiflilerden ba ms z belli kural ve kanunlar n ifle koflulmas yla çözümlenebiliyor. Müflteri, ürün veya firma flikâyetini bu ifller için kurulmufl olan flikâyet sitelerine, tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine, flikâyetine sebep olan durumu kan tlar ile tafl yarak ma duriyetinin giderilmesini talep ediyor. Görüldü ü kadar ile de herhangi bir ma duriyete u rad n düflünen müflteri, hakk n alabilmek için gerekli olan baflvuru ifllemlerini tam ve zaman nda yerine getirebilirse büyük oranda çözüme kavufluyor. Pekiyi müflteri neden flikâyet eder ve flikâyet asl nda ne demektir? Müflteri, gerçekten hak kayb na u rat ld için veya öyle oldu unu düflündü ü için flikâyet eder. Sektör taraf ndan kral olarak nitelendirilen ve buna inand r lan müflteri, sektörden beklentilerini inand r ld konum düzeyinde tuttu u için karfl l n göremedi inde flikâyete bafllar. Herkes kabul eder ki, bir kral memnun etmek kolay de ildir. Müflterinin kral gibi davranmas ndan da flikâyet edilemez zira ona bu payeyi veren sektörün kendisidir. Sözden öte geçemeyen kral müflteri fenomeni bir tarafa, iflin asl sat fl ve pazarlama sektörü tüm paydafllar ile birlikte müflterinin flikâyette bulunmas için oldukça fazla malzeme üretiyor. Çat flmac sat fl elemanlar ndan, kalitesiz ve sa l ks z ürünlere, sat fl sonras için verilen sözlerin tutulmamas ndan, iade ve de iflim zorluklar na, tek tarafl sözleflmelerden, fahifl fiyatlara kadar daha pek çok konuda müflteri ma dur ediliyor ve hakk n mahkemeye gitmeden alam yor. O da u rafl rsa. Ancak sektör taraf ndan gözden kaç r lan bir fley var. Müflteri, flikâyette bulunarak asl nda yanl fl giden bir fleylerin oldu unu haber veriyor iflletmeye. Yani bilinçli veya bilinçsiz yanl fl yapan kifli veya kuruma yard m ediyor. Tedbir almas konusunda onu uyar yor. Müflterisini dikkate alan iflletmeler için flikâyetler iyi analiz edildi inde son derece de erli iyilefltirme önerileri sunuyor. Çünkü müflteri, özelliklede Anadolu insan b çak kemi e dayanmadan flikâyet etmez. Rahats zl k flikâyet etme noktas na geldiyse ortada çözülmesi gereken ciddi bir sorun var demektir. Uluslararas büyük flirketlerin sürekli iyilefltirme çal flmalar için çal flanlar ndan hemen her gün yeni fikirler istemeleri, hatta çal - flanlar n buna zorlamalar gibi bizim çal flma anlay fl m za ters gibi gelen harika uygulamalar varken bizler müflteri flikâyetlerini neden iyilefltirmeye veri olacak bir tür girdi olarak kullanmayal m. fiikâyetin sürekli iyilefltirme çabalar na katk s n n d fl nda bir di er önemli katk s müflteri kazan m ve aidiyeti sa lamas d r. fiikâyetin bu katk s o kadar önemlidir ki, iflletme sahipleri ma azaya bir flikâyet kabul eleman alsa ve müflteri flikâyetini an nda ona iletebilse ve göstermelikte olsa flikâyete anl k bir çözüm bulunsa, müflteri bundan beklentinin ötesinde memnun olur. Çünkü kendi gördü ü bir eksi in veya yanl fl n yine kendisinin harekete geçmesiyle düzeltilmifl olmas, onu dikkate al nan ve de er verilen biri yapar. Bu da günümüz dünyas nda gerçekten büyük önem tafl maktad r. Son olarak birde sat fl eleman flikâyetlerine bakal m. Sat fl elemanlar da en az müflteriler kadar flikâyet yüklüdürler. Ancak sonsuz müflteri memnuniyeti ad na, flikayetlerinin ço unu bast - r rlar. Çok az bir k sm n ise ancak ilk derece amirlerine iletebilirler. Bundan da sonuç alamazlar genellikle. Sat fl elemanlar n n flikâyetle iliflkisini flu dört kelimelik veciz söz, baflka herhangi bir söze yer b rakmayacak flekilde özetler. Hakl s n ama alaca n yok Günefl Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin TÜRK MERMER Milano'da tan t ld STANBUL - stanbul Maden hracatç lar Birli i ( M B), Milano Tasar m Haftas 'nda üçüncü kez bir sergiye imza att. M B'ten yap lan aç klamaya göre Türk mermeri, dünyan n en önemli tasar m etkinliklerinden biri olan Milano Tasar m Haftas 'nda "Zaman Boyunca Mermer/Marble Across Time" sergisiyle tan t ld. Milano Tasar m Haftas 'nda önceki y llarda "Yol Seni De ifltirir/the Journey Alters You" ve "Ifl kla Y kanmak/bathing in Light" isimli iki önemli sergiyi hayata geçiren M B, bu y lki sergi için de dünyaca ünlü tasar mc larla çal flt. stanbul Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Akbulak, Zaman Boyunca Mermer sergisinin Milano Tasar m Haftas 'nda büyük ilgiyle karfl land n belirterek, M B'in Türk do al tafllar markas n yaratarak pazarda öncü olmak konusunda son derece kararl oldu unu vurgulad. Akbulak, flunlar kaydetti: "Dünyan n en önemli tasar m etkinliklerinden biri olarak kabul gören Milano Tasar m Haftas 'nda yer almam z n en önemli nedenlerinden biri bu. Tasar m dünyas n n devlerinin boy gösterdi i Milano Tasar m Haftas 'na 2012 y l ndan bu yana ünlü tasar mc lar taraf ndan hayata geçirilen eserlerle kat l yoruz. Dünyan n dört bir yan ndan sanatç lar ve tasar m severleri bir araya getiren bu etkinlik, Türk do al tafllar n n tan t m için çok do ru bir adres. Bu y l üçüncü kez düzenledi imiz sergi ile Türkiye'nin mermer ve do al tafl konusunda güçlü bir üretim merkezi olmas n n yan nda, tasar m ve inovasyona verdi i önemi vurgulamay da hedefledik." Tasar m dünyas n n nabz n n tutuldu u Milano Tasar m Haftas 'nda Türkiye'yi en iyi flekilde temsil edebilmek için projede yer alan herkesin büyük emek harcad n belirten Akbulak, ziyaretçilerin ilgisi ve sergiye yönelik tepkilerinden çok mutlu olduklar n ifade etti. (AA)

7 EKONOMI 8 May s 2014 Perflembe 7 Serbest piyasada f nd k fiyat düflüflte Otomotivde nisan ihracat 2,1 milyar dolara yaklaflt BURSA - Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv endüstrisinin, mart ay n n ard ndan nisan ay nda da 2 milyar dolar d fl sat fl seviyesini aflarak önemli bir baflar ya imza att bildirildi. Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Sabuncu'nun aç klad nisan ay otomotiv ihracat raporuna göre, uzun zamand r Türkiye'nin ihracat art fl h z ndan fazla büyüyen otomotiv endüstrisi nisan ay nda da bunu baflard ve 2 milyar 97 milyon dolarl k d fl sat fla ulaflt eylül ay ndan bu yana ikinci en yüksek d fl sat fl yakalayan otomotiv endüstrisi, arka arkaya iki ayda 2 milyar dolar ihracat seviyesini de aflma baflar s gösterdi. Türkiye'nin nisan ay ndaki 13 milyar 153 milyon dolarl k ihracat nda yüzde 16 pay alarak liderli ini sürdüren otomotiv endüstrisi, 2013 mart ay ndan bu yana üst üste 13'üncü kez ayl k bazda art fl yakalad.nisan ay ihracat verilerine göre, otomotiv endüstrisinde tüm ana ürün gruplar nda art fl yafland. Buna göre yan sanayide bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 14 yükseliflle 840 milyon, binek otomobillerde yüzde 23 büyümeyle 732 milyon, eflya tafl - maya mahsus motorlu tafl tlarda yüzde 33 geliflmeyle 396 milyon, otobüs-minibüsmidibüs ürün grubunda ise yüzde 1 art flla 97 milyon dolarl k d fl sat fl gerçekleflti. Y l n ilk 4 ayl k verileri incelendi inde de geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11 büyümeyle toplamda 7 milyar 642 milyon dolarl k ihracata ulafl ld. Ürün bazl incelendi inde ise yan sanayi yüzde 11 art flla 3 milyar 293 milyon, binek otomobiller yüzde 12 büyümeyle 2 milyar 541 milyon, eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlar yüzde 11 yükseliflle 1 milyar 374 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda da yüzde 4 büyümeyle 322 milyon dolarl k d fl sat fla ulafl ld. Almanya'ya yüzde 34 yükseliflle 335 milyon, ngiltere'ye yüzde 60 art flla 232 milyon, Fransa'ya yüzde 6 büyümeyle 211 milyon dolarl k ihracat yap ld. Ocak-nisan döneminde ise Almanya'ya yüzde 26 art flla 1 milyar 225 milyon, ngiltere'ye yüzde 28 büyümeyle 794 milyon, Fransa'ya da yüzde 4 yükseliflle 788 milyon dolarl k d fl sat fl gerçekleflti. (AA) G RESUN - Keskin, AA muhabirine yapt - aç klamada, Giresun ve yöresinde geçen mart ay n n son günlerinde zirai don nedeniyle f nd kta hasar olufltu unu, bu nedenle o dönem serbest piyasada 6 lira civar nda seyreden f nd k fiyat n n h zla yükseldi ini an msatt. Bu dönem içerisinde f nd k fiyat n n 12 lira seviyesini gördü ünü aktaran Keskin, flöyle konufltu: "Biz bu yükselmenin suni bir art fl oldu unu, yükseliflin mutlaka bir yerde duraca n biliyorduk. Çünkü piyasa don etkisi nedeniyle oluflan pani e ba l olarak hareketlenmiflti. Piyasa panik havas n atlatt ve f nd k fiyat yeniden düflüfle geçti. Giresun serbest piyasas nda hafta bafl nda 12 liraya kadar yükselen f nd k fiyat 11 lira seviyesine düfltü. Önümüzdeki günlerde f nd k fiyat n n lira civar nda sabitlenece ini tahmin ediyoruz." Keskin, 2014 ürünü f nd k sezonunun serbest piyasada 9-10 lira seviyelerinden aç lmas - n beklediklerini kaydederek, siyasilerin "üreticilerin ma dur edilmeyece i" yönündeki aç klamalar n n üreticileri sevindirdi ini sözlerine ekledi. (AA) Otomobil kampanyalar nda VADELER ÖTELEN YOR BURSA- HALUK YÜKSEL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazar ndaki daralma nedeniyle s k nt l günler yaflayan otomotiv firmalar, sat fllar n art rmak amac yla bir taraftan alternatif ödeme koflullar yla tüketicilerin karfl s na ç karken di er yandan may s ay kampanyalar na vade erteleme seçenekleri öne ç kt. May s ay kampanyalar nda, "fiimdi al 2015'te öde", "Yar s n flimdi öde, yar s n seneye", "fiimdi al, taksitlere kas mda baflla", "2 y la kadar s f r faiz", "yüzde 1-7 indirim" ve "kur sabitleme" f rsatlar dikkati çekiyor. AA muhabirinin, Türk otomobil pazar nda faaliyet gösteren baz yerli ve yabanc firmalar n kampanyalar ndan derledi i bilgilere göre, döviz kurlar ndaki art fl ve yeni ÖTV oranlar n n fiyatlara yans t lmas n n ard ndan iç pazarda zorlanan otomotiv firmalar, sat fllar n daha da art rabilmek için may s ay nda özellikle vade erteleme seçeneklerine a rl k verdi. Geçen aylarda baz firmalar n kampanyalar nda s n rl flekilde yer alan vade erteleme f rsat n n, may s ay nda daha fazla öne ç kmas dikkati çekti. Firmalar n bu ay bafllatt kampanyalarda, "fiimdi al 2015'te öde", "Yar s n flimdi öde, yar s n seneye", "fiimdi al, taksitlere kas mda baflla", "2 y la kadar s f r faiz", "yüzde 1-7 indirim" ve "kur sabitleme", "nakit al mlarda 2 bin liraya varan indirim" gibi avantajlar sunuluyor. Fiat otomobillerde, may s ay - na özel olarak "Linea" ve "500" ailesi "20 bin TL 2 y l s f r faiz" f rsat yla sat l yor. Daha düflük peflinat ve daha uzun vade ile kredi kullanmak isteyen müflteriler ise Giresun Ziraat Odas Baflkan Musa Keskin, "Hafta bafl nda 12 liraya kadar yükselen f nd k fiyat 11 lira seviyesine düfltü. Önümüzdeki günlerde f nd k fiyat n n lira civar nda sabitlenece ini tahmin ediyoruz" dedi. "40 bin lira 48 ay yüzde 0,90 faizli kredi" avantaj ndan da yararland - r l yor. Nakit al m tercih edenlere ise ilave 2 bin lira indirim uygulan - yor. Fiat Punto, 34 bin 980, Linea 37 bin 300 liradan bafllayan fiyatlarla sat fla sunuluyor. Ticari araçlarda ise "18 bin lira, 18 ay s f r faiz" avantaj tan yan Fiat, daha düflük peflinat ödemek isteyenlere "40 bin TL 48 aya kadar yüzde 0.99 faizli" kredi avantaj yla sat fl yap yor. Nakit al m tercih eden müflterilere ise ticari araçlarda ilave bin lira indirim yapan Fiat'ta, Fiorino 31 bin 960 lira, Yeni Doblo ise 38 bin 510 liradan bafllayan fiyatlara müflterilerini bekliyor. "Freemont" modelinde "yar s - n flimdi öde, yar s n seneye" f rsat sunulurken 70 bin lira ödeyerek hemen sahip olunabilen bu arac n fiyat n n kalan yar s ise vade fark olmadan bir sene sonraya erteleniyor. i30'u 58 bin 350 liradan bafllayan fiyat ve 40 bin lira, 24 ay vade yüzde 0,66 faiz oran yla sat fla sunan Hyundai, Accent Blue modelini 46 bin 100 liradan bafllayan fiyat ve 30 bin lira, 30 ay yüzde 0,99 faiz oran yla müflterileriyle buluflturuyor. Hyundai ayr ca i20'yi 37 bin 500 liradan bafllayan fiyat ve 20 bin lira, 20 ay s f r faiz, ix35'i de 71 bin 600 liradan bafllayan fiyat ve 44 bin lira, 36 ay yüzde 0,99 faiz oran yla sat yor. Peugeot, binek otomobilleri "208" ve "301"i, may s ay na özel olarak "30 bin lira kredi 36 ay vade ve yüzde 0,99 faiz"; ticari araçlar "Partner Tepee" ve "Bipper Tepee"de ise "20 bin lira kredi 20 ay vade ve s f r faiz" avantaj sunuyor. (AA) Baflbakan Yard mc s Ali Babacan: fiirketlerimiz art k gelece e bakmal STANBUL - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "fiirketlerimiz art k gelece e bakmal ve Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya götürmek için hep birlikte gayret göstermeliyiz" dedi. Finansal Kurumlar Birli i 2. Ola an Genel Kurulu'nda konuflan Babacan, son 12 y lda finans sektörünün çok h zl bir geliflme ve toparlanma sergiledi ini, bu yap sal dönüflüm kapsam nda oluflan en önemli de iflikliklerden birinin faktoring, finansal kiralama ve finansman flirketlerinin düzenleme, gözetimle denetiminin yeni bir hukuki çerçeveye kavuflmas oldu unu anlatt. Yapt klar ikincil düzenlemelerle sektörün önünün aç ld n ve Finansal Kurumlar Birli- i'nin hayata geçti ini an msatan Babacan, at lan tüm ad mlarla birlikte sektörün kurumsal yap s - n n, rekabetçili inin geliflti ini, standart ve fleffafl n artt n vurgulad. Banka d fl finansal kurumlar n hem kurumsal aç dan hem de finansal aç dan önemli bir performans gösterdiklerini, son 8 y lda banka d fl finansal kurulufllar n toplam aktif büyüklü ünün 4,7, kredi hacminin de 5 kat na ç kt n belirten Ali Babacan, Finansal Kurumlar Birli i çat s alt nda faktoring flirketlerinin say s n n 75, finansal kiralama flirketlerinin say s n n 32 ve finansman flirketlerinin say s n n ise 13'e ulaflt n kaydetti. "Toplamda 120 flirketimiz var. Bu 120 flirket 575 bin müflteriye ulaflm fl durumda. Çal flan say s da 6 bin 824 kifli. Reel sektöre sa lanan kredi deste i ise yaklafl k 60 milyar lira" diyen Babacan, sektördeki geliflmenin ivme kazand n ancak arzu edilen noktada olunmad n söyledi. Ali Babacan, sektörün önemli bir büyüme potansiyeli oldu una iflaret ederek, flöyle devam etti:"asl nda 8 y ll k performans bunu gösteriyor. Uluslararas sermaye de sektöre giriyor. Türkiye ve sektörün potansiyeli uluslararas sermayeyi cezbediyor. Önümüzdeki dönemde Finansal Kurumlar Birli i'ne önemli görevler düflüyor. Sektörün sa lad kredi oranlar n n müflteriye do ru bir flekilde anlat lmas, ürün ve kaynak çeflitlili- inin art r lmas, sektörü gelifltirecek araflt rma ve gelifltirmelerin yap lmas birli in üstlenece i rollerdir. Genel görüntüye zarar verecek, etik konularda hassasiyet göstermeyen flirketlerimizin de birlik taraf ndan uyar lmas son derece önemli bir konudur. Sektörde bir otokontrol mekanizmas n n da birlik vesilesiyle kurulmas tüm flirketlerin yarar na olacakt r. Küresel piyasalara entegre olma ve hizmet ihraç etme noktas nda ç tay çok daha yukar lara tafl yan bir finans sektörü herkesin ortak arzusu, bu do rultuda stanbul'un bir finans merkezi haline getirilmesi için 2009'da bir Stratejik Eylem Plan haz rlad k. Bu eylem plan n n hemen hemen tamam n bitirdik. Birçok yeni yasa ç kard k. Bunlar ülkemiz finans piyasas için çok önemliydi. Yepyeni bir Ticaret ve Borçlar Kanunu yürürlü e soktuk. Sermaye piyasalar için yeni bir kanun ç kard k. Yepyeni bir bireysel emeklilik sistemi bafllatt k. DASK mekanizmas - n yeniledik. Son 2 y lda Türkiye'de yapt klar - m z finans sektörünün yasal altyap s n n en az 3'te 2'sini s f rdan yaz p düzenleme fleklinde geliflti. Bunlar kolay ifller de il. Finans sektörünün önünü açan pek çok düzenlemeyi yürürlü e sokmufl durumday z." 2 y l gibi k sa bir sürede bunlar yapabilen baflka bir ülke daha olmad n ancak, çok büyük krizlerle karfl karfl ya kalan ülkelerin krizden kurtulmak için mecburiyetten bu gibi ad mlar att n dile getiren Babacan, bundan sonra yap lmas gerekenin iyi bir uygulama oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: "fiirketlerimiz art k gelece e bakmal ve Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya götürmek için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Tabii ki uygulamada baz problemler olabilir. Bu sorunlar zaman nda bize iletin. Biz elefltirilere aç z. Yap - lan her düzenlemenin gözden kaçan yan olabilir. Ancak biz hep 'kurall piyasa ekonomisi' diyoruz. Kurallar olmad nda piyasa ekonomisi, kaosu beraberinde getirebilir. Daha iyi hizmet için sektörün önünün aç lmas bizim amac m zd r." Türkiye'nin G-20 ülkesi olarak gelecek y l G- 20'nin dönem baflkanl n üstlenece ini, önümüzdeki y l küresel ekonominin gündeminin belirlenmesinde Türkiye'nin belirleyici bir rolü olaca n belirten Babacan, "Türkiye için önemli bir f rsat olacak. Türkiye ad na olumsuz birtak m de erlendirmelerin oldu u bir dönemde olumlu bir flekilde an lmam z sa layacak" dedi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 8 May s 2014 Perflembe Aylin DEM RHAN TÜYAP zmir Kitap Fuar 'n 407 bin kifli ziyaret etti ZM R (CHA) Nisan da Kültürpark ta düzenlenen TÜYAP 19. zmir Kitap Fuar n, dokuz günde 407 bin kifli ziyaret etti. Bir önceki y l ise say 390 bin olmufltu. Fuara bu y l, 405 yay nevi ve sivil toplum kuruluflu kat ld. Ziyaretçiler, hem istedikleri kitaplar sat n ald hem de söylefli, panel, fliir dinletisi, okuma saati, çocuk etkinlikleri ve imza günlerine kat ld. Dokuz günde, 145 etkinlik düzenlendi. TÜYAP yetkilileri, zmir Kitap Fuar n n hem ziyaretçi hem de organizasyon aç s ndan son derece baflar l geçti ini belirterek, "Katk da bulunan tüm yay nevlerine, konuk yazarlara ve tüm ziyaretçilerimize teflekkür ediyoruz. Geçti imiz y l düzenledi imiz fuara 390 bin kifli ziyaretçi olarak gelmiflti. Bu fuarda ziyaretçi say m z 407 bin olarak gerçekleflti. Önümüzdeki y l daha çok ziyaretçimizi fuarda görmeyi hedefliyoruz. dedi. 25. Ankara Uluslararas Film Festivali nde yar flacak 10 yerli film belli oldu ANKARA (AA) Festivali düzenleyen Dünya Kitle letiflimi Araflt rma Vakf nca yap lan aç klamaya göre festivalde, "Kusursuzlar", "Cennetten Kovulmak", "Mavi Dalga", "Bi Küçük Eylül Meselesi", "fiark Söyleyen Kad nlar", "Bir Varm fl Bir Yokmufl", "7. Daire", "Gözümün Nuru", "Özür Dilerim" ve "Üç Yol" filmleri yar flacak. 30'un üzerinde filmin baflvurdu u Ulusal Uzun Metraj yar flmas na kat lacak filmleri, Prof. Dr. Seçil Büker, Prof. Dr. O uz Onaran ve rfan Demirkol'dan oluflan ön seçici kurul belirledi. 13 dalda ödülün verilece i yar flmada, ayr ca Sinema Yazarlar Derne ince "En yi Film" ödülü de sahibini bulacak. Yar flma için seçilen 10 film ise flunlar: Ramin Matin'in yönetti i, "Kusursuzlar". Esra Bezen Bilgin, pek Türktan Kaynak, brahim Selim, Mehmet Ali Nuro lu, Suna Selen, Melih Düzenli'nin rol ald film, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde de En yi Film, En yi Yönetmen, Film Yönetmenleri Derne i En yi Yönetmen ödüllerini alm flt. Ferit Karahan' n yönetti i "Cenneten Kovulmak". Ezgi Asaro lu, Rojin Tekin, Jülide Kural, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Aziz Çapkurt, Mirza Metin, Alan Ciwan, Hilmi Demirer, Yavuz Çetin'in rol ald yap m, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali En yi Film ödülüne de lay k görülmüfltü. Yönetmenli ini Zeynep Dadak ve Merve Kayan' n üstlendi i "Mavi Dalga". Ayris Alptekin, Onur Saylak, Bar fl Hac han, Albina Özden, Nazl Bulum, Begüm Akkaya' n rol ald film, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal En yi lk Film, En yi Senaryo, En yi Kurgu Ödülünü kazanm flt. Kerem Deren'in yönetti i, Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna'n n rol ald "Bi Küçük Eylül Meselesi" de festivalde yar flacak. Reha Erdem'in rejisörlü ünü yapt "fiark Söyleyen Bu y l 25'inci kez düzenlenen "Ankara Uluslararas Film Festivali"nde yar flacak 10 film belli oldu. Kad nlar". Binnur Kaya, Philip Arditti, Kevork Malikyan, Deniz Hasgüler, Vedat Erincin, Aylin Asl m' n rol ald film, 33. stanbul Film Festivali'nde En yi Kurgu ödülüne de er bulunmufltu. Kaz m Öz'ün yönetti i "Bir Varm fl Bir Yokmufl". Saim Çalar, Gamze Çalar, smehan Çalar, fiemsihan Çalar, Ferhat Çalar, Dilber Çalar, Derya Çalar, Recep Merto lu, Cengiz Kanat' n rol ald yap m, 33. stanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü ve Ulusal Yar flma FIPRESCI Ödülünü alm flt. At l nanç' n yönetti i "7. Daire" Uluslararas Alt n Koza Film Festivali'nde En yi Film ve En yi Yönetmen ödüllerine lay k görülen yap mda Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babao lu, Selen Uçer'in rol al yor. Hakk Kurtulufl ve Melik Saraço lu'nun rejisörlü ündeki "Gözümün Nuru" da festivalde yarflacak. Melik Saraço lu, smail Saraço lu, Bilgin Saraço lu'nun rol ald fillm, 2013 Uluslararas Alt n Koza Film Festivali En iyi Film, En yi Senaryo, En yi Kurgu'nun yan s ra S YAD' n En yi Film Ödülü'nü de kazanm flt. Cemil A ac ko lu'nun yönetti i "Özür Dilerim". Güven K raç, Sema Poyraz, Köksal Engür, Deniz Denker, Gökhan K raç' n rol ald yap m, 32. stanbul Film Festivali'nde En yi Kad n Oyuncu ödülüne de er bulunmufltu. Faysal Soysal' n yönetti i "Üç Yol" ESKADER En yi Film Ödülünü alan filmde Kristina Krepela, Nik Xhelilaj, Turgay Ayd n, Faketa Salihbegovic, R za Ak n, Alma Terzic rol al yor. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Salim Savc n n 66. kitab : Ak l Bilim Mant k Salim Savc hoca, e itimci, yazar, araflt rmac. Ankara dan ayr ld ktan sonra, O nu daha çok özlemeye bafllad k. O, flimdilerde sak n bir köy hayat sürüyor. Çorum ilinin Osmanc k ilçesinin Çamp nar köyünde, yazmaya, yay nlamaya, çevresine yararl olmaya, dan flmanl k yapmaya devam ediyor. 66. kitab, Ça dafl olabilmenin ilkeleri: Ak l bilim mant k adl 134 sayfal k kitap, Çamp nar Bahri Savc Kütüphanesi yay nlar - n n 2. olarak bize ulaflt r ld. Vefal dost, kadirbilir insan Salim Savc hoca, kibarl yla bulundu u her çevrenin dikkatini çekiyor, takdirini kazan yor.o bir Osmanl Beyefendisi. Ak l bilim, mant k adl kitab n ; De erli ve vefal dost say n sa Kayacan a.. Sizin gitti iniz yoldan gittim. 66. eserimi size imzalad m, Sevgi ve sayg yla , Osmanc k notuyla beni duyguland rd. Teflekkürlerimi, sevgi ve sayg lar m sunuyorum, sa l kl yaflam n n devam n diliyorum hocam. Salim Savc hocan n biyografisi, detayl biçimde verilmifl ilk üç sayfada. Do du u köy Çamp nar a döndükten sonra yazd, yay nlad 6 kitab hakk nda bilgi verilmifl, bas m bekleyen kitaplar yla, haz rlanan yay n dosyalar hakk nda da aç klamalarda bulunulmufl. Kitap 8 bölümden meydana gelmifl. Bölüm bafll klar ; Türk toplumu, Ak l, Bilim, Mant k, Ak l mant k bilimle ilgili okuma parçalar, slam dinini Türkler aras nda yayan insanlar - m z, Yerel halk adamlar m zdan Ömer Derindere, gibi s ralamayla karfl m za ç k yorlar. Yerel halk adamlar ndan Ömer Derindere sayfalar na bir göz atal m: Ömer Derindere fiirketler Grubunun yönetim kurulu baflkan. Kurullar nda beflyüze yak n kifli istihdam ediliyor. Ömer Derindere, Osmanc k ta Ömer Derindere Meslek yüksekokulunun kuruluflunu sa lam fl, yine Osmanc k ta Ömer Derindere Ö retmen Lisesini hayata geçirmifl, Ömer Derindere K z Ö renci yurdunu do du u kente arma an etmifl, 2013 y l itibariyle 1730 ö renciye burs vererek, onlar n meslek sahibi olmalar n sa lam fl, yerli elektrik arac n n üretilmesini gerçeklefltirmifl, tümüyle elektrik ile çal flan, dünya ölçe inde yerli bir araç için 10,15 bin üretim kapasiteli bir tesisin kurulufl çal flmalar n tamamlamak üzeredir. TBMM den üstün hizmet ödülü alm flt r. Daha pek çok örnek ve verimli çal flmalar vard r. Tebriklerimizi sunuyorum efendim. Yönetmen Ferzan Özpetek Diyarbak r'a hayran kald D YARBAKIR - Yönetmen Ferzan Özpetek, 'Kemerlerinizi Ba lay n' filminin galas için Diyarbak r'a geldi. Gala öncesi Cemil Pafla Kona 'nda gazetecilerle bir araya gelen Özpetek, sineman n kültürlerin ve flehirlerin tan t m na büyük katk s n n oldu u söyledi. Diyarbak r'da sineman n çok desteklenmesi gerekti ini anlatan Özpetek, buraya geldi i için çok heyecanland n belirtti. fiehrin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Özpetek, Diyarbak r'a hayran kald. Kahvalt da Özpetek'le bir araya gelen Diyarbak r Büyükflehir Efl Baflkan Gültan K flanak ise Diyarbak r' kapa aç lmam fl bir hazine olarak gördüklerini belirtti. K flanak, "Bizim bunu gün yüzüne ç kartmam z gerekiyor. nan lmaz bir tarihi birikimi var. 33 medeniyete ev sahipli i yapm fl 8 bin y ll k kent yaflam n sürdü ü ender bir kente yafl yoruz. Ancak biz bunu yeteri kadar anlatabildik mi? Do rusu bu sorunun cevab n veremiyoruz. Çok seviyoruz Diyarbak r', belki k skanmak için paylaflmak için k skan yoruz. Ama paylafl rsak ço alaca na da inan yoruz. Onun için biz Diyarbak r' bütün dünyayla paylaflmak istiyoruz." diye konufltu. Bu filmin galas n n Diyarbak r'a yapabilecek en güzel katk lardan birisi oldu unu ifade eden K flanak, bundan sonra katk lar n devam edece ini söyledi. K flanak, "Biz Diyarbak r için kültür elçileri ar yorduk. Bizim aramam za kalmadan bir elçi bulduk. Kentin tan t m na katk sunacak ve flehrin tüm güzelliklerini tüm dünyaya duyuracak böylesi bir çal flmaya ihtiyac m z vard....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Sad k Yals zuçanlar ile fiiir ve Edebiyat m z n Gücü Üzerine Hasbihal-1 Biz sizin isminizi, imzan z daha çok öykü ve romanlarda görüyoruz ama fliire aflina oldu unuz da muhakkak. Yaz lar n z içinde Yahya Kemal den, Necip Faz l dan, Ahmet Hamdi Tanp - nar dan ve daha birçok flairden fliire ait bölümler, dörtlükler görüyoruz. Siz fliir yazmasan z bile fliirin âfl klar ndan oldu unuzu söyleyebiliriz. Sizce edebi türler içerisinde fliirin nas l bir yeri vard r? Tabi büyük bir flair Hönderlin Kal c olan flairler kurar diyor. fiiir asl nda befleri bir dil ama vahiyden sonra gelen en üstün söz sanat d r. Yani fliire sözlerin, dilin sultan derler. Ben bir anlamda flairli- in do ufltan oldu una inan yorum. Yani flair dehas olmazsa bat l lar n alt n flair dedikleri, bizim Fuzuli, fieyh Galip ve Hz. Mevlana n n yazd fliirler gibi flaheserler yaz lamazd. Ama bizim memleketimizde her iki insandan biri mutlaka flairdir. Gençken fliirle bir flekilde iliflki kurulmufltur. Bu cümlelerinizden sizinde geçli inizde fliir yazd n z ç kart yorum. Ben o yönden nasipsizim. Ama düz yaz da, denemede ve felsefede hakikaten büyük usta Cemil Meriç, Asl nda ben bütün hayat m bir fliir için feda ettim der. Son kitaplar n zdan birisi Mevlânâ üzerine. Mevlânâ n n mesnevisindeki öyküleri kitaplaflt rd n z san r m. Öyle bir cüretkârl kta bulundum. Mesnevi içerisinde biliyorsunuz bizim do u edebiyat gelene inin a rl kl olarak kulland k sa hikâye tarz vard r. Bu bak mdan Hz. Mevlânâ n n da mesnevisi bu bak - ma insanlara hakikatleri, bir bak ma gerçekleri, hikmetleri hikâye üzerinden anlatmaya çal fl r. Oradaki hikâyeleri derlemeye çal flt m kendimce. San r m Feyzi Hal c dan dinlemifltim. Mevlânâ konusunda Hoca ya, neden Mevlana düflüncelerini, felsefesini fliirle anlatmay tercih etti? diye bir soru sormufltum Feyzi Hal c ya. O da demiflti ki: Konya halk fliiri çok seviyordu. O dönemin insan fliiri çok seviyordu, fliir bir araçt asl nda. O yüzden Mevlânâ felsefesini fliirle anlatm flt r. Siz, Feyzi Hal - c n n bu fikrine kat l yor musunuz ve bu konudaki düflünceleriniz neler? Evet, do rudur. Geçmiflte sanat n en etkileyici tarz fliirdi ve bu yüzden fliir çokça tarz olarak kullan lm flt r. Peki, öykü, roman, fliir, mektup vb. bütün edebi türleri düflünürsek, bunlar birbirinden ay - ran sizce nedir? Yani, fliirle düz yaz y birbirinden ay ran ne? Zaten edebi türleri, fliir ve fliir d - fl ndakiler diye ay rmak daha do ru olabilir. Di er türlerden de, mesela masal; fliir kutbuna daha yak nd r. Efsane, menk be, öykü de fliir kutbuna yak nd r. Fakat di er türler aras nda da tarihten bugüne çeflitli formlar, flekiller, kurallar oluflmufltur. Ama eser formdan önce geliyor. Mesela yazar gelip hikâyenin formunu de ifltirebiliyor. Dolay - s yla, biz bu formlardan, kurallardan çok eserin türüne bakarak, o türün nas l bir niteli e sahip oldu unu ç kartabiliyoruz. Modern zamanlarda bu türler aras ndaki s n rlarda bir geçiflkenlik oldu u için zaten bir geniflleme, de iflme, kayma oldu. Daha çok aç k uçlu bir anlat m ortaya ç kt. Yani ne roman, ne hikâye olan yer yer masallaflan özellikle bu post-modern de iflimler bat da ve bizde, özellikle bizim öykümüzü taklit edici k lmakla beraber, bizim gelene imize de uzant veren taraflar var; çünkü bizim bin bir gece masallar m z, halk hikâyelerimiz gerçek üstü veya gerçe i örten bir dile sahiptir. O bak mdan türler aras nda s n rlardan bir bak ma söz etmemiz zordur. Aralar nda asl nda birtak m geçifller söz konusu. Birtak m faydalanma söz konusu. Biraz önce post-modernizim dediniz. Yanl fl bilmiyorsam, post kavram göndermekten geliyor. Eser içinde yazar/flair birtak m göndermelerde bulunuyor. Günümüzde hem Avrupa y, hem de bizi etkileyen bir ak m asl nda bu. Post-modernizim hakk nda ne düflünüyorsunuz? Post-modernizim asl nda modernlikten sonra geliflen bir fley. Asl nda yine modern gelenek içerisinde olup ama modernli e hep köktenci bir biçimde itiraz eden, onun temel önermelerine, düflüncelerine itiraz eden, elefltiren daha çok kurals zl n kural haline geldi i bir yaklafl m biçimidir. Bu biraz daha bat da gerçekleflen bir fley. Çünkü modernleflme bat kökenli bir fley zaten. Yani bizim cumhuriyet modernleflmeleri veya Osmanl modernleflmeleri bat dan etkilenerek oluflmufltur. Bu bizim modernleflme hareketleri daha çok bat kaynakl oldu u için edebiyatta ve sanatta post-modern e ilimler modern sanat n temeline karfl itiraz fleklinde geliflmifltir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Rabbim güzelli ini nazardan esirgesin Bilinmeyen notas n beni coflturur sesin. Sensin gönlümde atefl tutufltum ben sevdanla Ey aflk n rüzgârlar yang na do ru esin.

9 BULMACA 8 May s 2014 Perflembe 9 3. Türk Hamam Gevezeli i: Pek çok oryantalist çal flmada oldu u gibi bu eserde de Türklerin yüksek bir medeniyet göstergesi olan temizlik kurumu olan hamam, tamamen baflka ve farkl bir alg ile takdim ediliyor. Hamam, devaml e lenen, keyif yapan, çal fl p üretmeyen, zevkine düflkün, hazlar n n peflinde sürüklenen, tamamen cinselli in yönlendirdi i bir hayat kurgulayan bir millet imgesi yay l yor. Türk hamam kavram yla özdefllefltirilen bir Türk ve Osmanl tarihi sunumu, Oryantalist edebiyat n önemli bir unsurudur. Hâlbuki Türk hamam, asl nda eskiden tuvaletin ne oldu unu bilmeyen, d flk lar n evlerinin pencerelerinden d flar atan Bat için bir afla l k duygusu kayna d r. Türk ün temizli e verdi i önemin kurumsal bir ifadesi olan hamam, bat n n k skançl k kaynaklar ndan biridir. Bu afla l k duygusunu yenebilmek, bast rabilmek ve örtebilmek için bat, Türk ün hamam n as l ba lam ndan, ifllevinden kopararak itibars zlaflt rmak ve de ersizlefltirmek niyetine ba l bir alg içinde sunuyor ve 203. sayfalarda Küçük Mustafa Pafla Hamam resmine yer verilmifl. Hamam n iç bölümünden bir görüntü yer al yor ve buradaki musluklar n önü arkas, sa solu paslar, kirler içinde pis bir mekân olarak görüntülenmifl. 4. Miskinlik ve Tembellik Motifi: Kötü niyetli oryantalist Bat l için Do u, Müslümanlar, Türkler, miskin ve tembel bir y nd r. Atalet içinde, uyufluk, lüzumsuz ifllerle vakit geçiren, anlams z bir hayat yaflayan, sefil, pis bir hayat yaflayan afla bir toplumdur. Oryantalist eserlerde bu motif oldukça yayg nd r. Nitekim bu eserde de bu yaklafl m görüyoruz. 35. sayfadaki bir resimde okey, tavla masalar yla dolu bir kahvehaneye yer verilmifl. 63. sayfada yer alan bir resimde de kitap haz rlay c lar n n ifadesiyle ka t oynayan, çay içen, keyif yapan (and practising keyif) bir aç k hava kahvehanesine yer veriliyor. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin STANBUL UN FETH NE ORYANTAL ST KUfiATMA-3 Bununla aç kça tembel, miskin, bofl bofl vakit geçiren geri bir toplum imaj ön plana ç kar l yor. Kitapta Türklerin keyif kültürüne o kadar çok yer verilmifl ki buradan bizim millet yap m za dair sa l kl bir fikir ç kmaz. Kahvehane kültürüne ba l olarak 225. sayfada kocaman bir resim içinde nargile içen bir erkek grubunun resmi yer al yor. Nargile bizim toplumsal yap m zda o kadar az yer alan bir mükeyyifat unsurudur ki Türk milletini temsil niteli ine sahip bir kültür unsuru olarak hemen hemen hiçbir öneme sahip de ildir. Amaç, milletimizi tembel, miskin, keyif ehli olarak gösterme niyeti olunca bunu yapmak çok da zor de ildir. Bütün mesele kötü niyetlerin yönlendirdi i bir bilincin üretti i ve kurgulad bir sunumdan ibarettir. Oryantalist denilen kifliler bunu beceriyle yaparlar. 5. lkel Bir Sokak ve Mahalle Sunumu: Kitapta stanbul sokaklar ve mahalleleri olarak daha çok pis, fakir, sefil, karmakar fl k, geri, ilkel ve itici ortam resimleri ile karfl lafl yoruz. Nitekim 50. ve 51. sayfalarda fakirli in, sefaletin, pisli in, düzensizli in sokaklara taflt, periflan bir stanbul soka ve mahallesi resmi özenle bulunup kitaba yerlefltirilmifl. Halbuki gerçek stanbul mahallesi tam bir insani medeniyet ortam d r. Dayan flman n, huzurun, sükunetin, zarafetin, insani s cakl n hâkim oldu u bir ayd nl k toplumsal hayat mekan d r. Gerçek stanbul yazarlar n n eserlerinde hep imrenilen bir stanbul mahallesi ortam tasvir edilirken, bu eserde tamamen tersi bir durum ve oryantalistçe bir yaklafl m görüyoruz. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. talya n n ünlü futbol kulüplerinden biri. 2. Mersin ilinin bir ilçesi. Güreflte s rt n yere gelmesi. 3. Keman ve kemençe yay. 4. Yüksek, yüce. Çeflitli parçalardan meydana gelen alet. 5. Ziyan. Pasak. 6. Kal n sicim. Mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. 7. Çorum ilinin bir ilçesi. Bir peygamber. 8. Basit flekerlerin genel ad. Zay f, s ska. 9. Radyumun simgesi. Bo a gürefli alan. 10. Lahza. Baz hastal klar s ras nda görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmas yla beliren derin dalg nl k durumu. Tunus un plaka iflareti. 11. Donuk renkli. Mektup. 12. Resimli duvar ilan. Baflar s z olmufl kimse. 13. Bir meyve. car. 14. Avrupa da bir göl. Giyeceklerde tak m. 15. Bitki. Bir oyunda ifllenen ana konu. 16. Kemiklerin toparlak ucu. Kuran bafl ndan sonuna kadar okuma. 17. Kad n köle, cariye. Bir nota. 18. skambilde koz. Namaza ça r. 19. Lantan n simgesi. Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur iflleri ve rak yap m nda kullan lan bir bitki. 20. Büyükler, ileri gelenler. S k gözlü a. Yukar dan afla ya: 1. Su içinde masaj yapan alet. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. Sofrada kullan lan sahan altl. 2. Ö ütülmüfl tah l tozu. Bolivya n n baflkenti. Yarars z, bofla giden. Cüretkâr. 3. A rbafll. Giresun ilinin bir ilçesi. 4. Halk dilinde baban n k z kardefline verilen ad. fiifle kapa açmaya yarayan alet. Güzel kokulu küçük bir tür kavun. Evrensel al c kan grubu. 5. Davran fllar yapmac kl olan kimse. Bir say. Kimse, kifli. Eski olmayan, kullan lmam fl. 6. Havaya f rlat lan bir plakan n vurulmas ilkesine dayanan at c l k dal. Mürekkep bal n n bir türü. Büyük b çk. 7. Difli deve. uzaklaflmak. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. 8. Her türlü mikroptan ar nm fl. Yafta. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 9. Yunan mitolojisinde Aflk Tanr s. Briçte sanzatunun k saltmas. Dul kad nlar. Japon lirik dram. 10. Cinsiyet, cinslik. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Tayin etmek. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 8 May s 2014 Perflembe - SAGLIK Burcu KER M 'Geliflen teknolojiyle böbrek tafllar n n temizlenmesi mümkün' Medicine Hospital Üroloji Bölüm Baflkan Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli, flexible üreterorenoskopi ile ses dalgalar yla tafl k rmaya (ESWL) uygun olmayan bütün tafllar için idrar kanal ve böbrekteki tafllar n lazer ile k r - labilece ini söyledi. Tefekli, "Geliflen teknolojilerin yard m ile idrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki tafllar n parçalanmas ve tafllar n çok küçük parçalara ayr larak temizlenmesi mümkün." dedi. "Yabanc dil e itimine 6-7 yafl nda bafllamak laz m" BURSA - Uluda Üniversitesi Yabanc Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. fieref Kara, çocuklara 6-7 yafl ndan itibaren mutlaka ikinci bir dil ö retilmesi gerekti ini söyledi. Kara, "Eskiden erken yaflta bafllaman n ana dile zarar verece i endiflesi yaflan yordu. Bilimsel çal flmalar göstermifltir ki; erken yaflta bafllayan çocuklar özellikle telaffuz anlam nda çok baflar l performans gösteriyor." dedi. Yabanc dil ö retimi konusunda aç klamada bulunan Prof. Dr. fieref Kara, dil ö renilmesinde çok para harcanmas na ra men hedefe ulafl - lamamas ndan yak nd. Prof. Dr. Kara, "Dolay s yla yeni yöntemler deneyerek çocuklar m - z n yetiflkin hale geldiklerinde ngilizceyi konuflabilen bireyler olmalar n hedefliyoruz." dedi. Türkiye de yabanc dil ö retiminde baflar - n n erken yaflta bafllamaktan geçti ini kaydeden Prof. Dr. fieref Kara, flunlar söyledi: "Baflar n n anahtar erken yaflta bafllamaktan geçiyor. Yani çocuklar m za henüz 6-7 yafllar nda ikinci bir dili ngilizceyi ö retmek için çaba göstermeliyiz. Eskiden olan kanaat erken yaflta bafllaman n ana dile zarar verece i endiflesinden kaynaklan yor. Oysa bilimsel çal flmalar göstermifltir ki; erken yaflta bafllayan çocuklar özellikle telaffuz anlam nda çok baflar l performans gösteriyor. Milli e itimin de buna yönelik çabalar var.(cha) STANBUL - Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli, hastada bir kesi yap lmadan üretra ad - n verdikleri idrar kanal ndan girildi ini söyledi. Tefekli, " nce bir k lavuz tel üzerinden access sheet ad n verdi imiz bir k l f üretere yerlefltirilir ve içinden flexible üreteroskop böbre e ilerletilir. Tafl kamerada görülür, ard ndan 270 mikron kal nl nda lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek tafla direk temas sa lanarak tafl k r l r. K r lan parçalar kum tanesi haline gelene kadar tafl k r l r." bilgisini verdi. Flexible üreteroskopinin tafl tedavisi d fl nda kulan m alanlar ndan da bahseden Tefekli, " drar yollar ndan olan kanamalar n araflt r lmas nda, pozitif üst üriner sistem patolojisi (üreter veya böbrekte tümör flüphesinde) olan hastalarda tan koyma amac yla kullan labilir. Ama günümüzde en yayg n ve baflar l kullan m alan böbrek tafllar d r." dedi. ESWL tedavisinin vücut d fl nda oluflturulan ses dalgalar yard - m yla idrar yolundaki tafl n k r lmas olarak tan mlad n aktaran Doç. Dr. Ahmet?Hamdi Tefekli, flunlar dile getirdi: "ESWL uzun y llard r böbrek tafllar n n tedavisinde baflar ile uygulanan bir yöntemdir. Bununla KAHRAMANMARAfi -Elbistan Devlet Hastanesi (EDH) Gö üs Hastal klar Uzman Dr. Ahmet Cemal Pazarl, ast m hastal n n kontrol alt na al nabilece ini söyledi. Dr. Ahmet Cemal Pazarl, 6 May s 2014 Dünya Ast m Günü dolay s yla yapt aç klamada, Ast m kronik bir solunum yolu hastal olup tekrarlayan nefes darl, h r lt, gö üste bask hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünyada yaklafl k milyon kadar ast ml hasta oldu u tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklafl k her eriflkinden biri ve 7-8 çocuktan biri ast m hastas - d r. Ast m n görülme s kl giderek artmaktad r. dedi. Hastal n n tan s n n zor olmad n aktaran Pazarl, Bunun için uzman bir doktora baflvurmak yeterlidir. Hastan n flikâyetleri yan nda hastal n kesin tan s için baz testler ve tetkikler yap l r. Zor ve ac verici bir yöntem yoktur. Solunum testi yap l r. Akci erlerin ne kadar hava al p verebildi ine bak - l r. Akci er filmi çekilir. E er alerjiye ba l bir ast m oldu u düflünülüyorsa bunun için kan testleri ve deri testleri yap l r. Ay rt edilemedi i durumlarda gerekirse balgam ve ter testi, akci erin görüntülenmesi yap labilir. bilgisini paylaflt. Ast m tedavisinin amac hastal - n kontrol alt na al nmas oldu unu ifade eden Pazarl, flunlar kaydetti: Dünyada oldu u gibi ülkemizde de bu hastal n tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktad r. Uygun ilaç tedavisi ile ast ml - lar günlük yaflamlar na hastal k nedeni ile birlikte tafl tedavi seanslar n n uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki tafllarda (böbrek alt kaliks tafllar nda baflar s yüzde 40-60) baflar s z olmas ve ESWL sonras geride tafl parçac klar n n kalmas gibi istenmeyen yan etkilerinden dolay, flexible üreteroskopi daha etkili bir çözümdür. Günümüzde ESWL ile k r lamayan tafllarda birinci seçenek flexible üreteroskopidir. Ayr - ca 1,5 cm alt ndaki alt pol tafllar nda, ESWL nin baflar s zl nedeniyle ilk seçenektir. En büyük avantaj yüksek baflar s d r. Böbre e do al yoldan girildi i için, perkütan ve aç k cerrahi gibi yöntemlerden farkl olarak vücutta kesi izi olmamaktad r. Yap lan çal flmalarda böbrekte doku kayb ve fonksiyon kayb na yol açmad - saptanm flt r. Kanamaya yol açmamaktad r. Bu nedenle kanama e ilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexible üreteroskopiye büyük avantaj sa lamaktad r. Hastalar ayn gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride tafl oluflumuna zemin haz rlayacak küçük parçac klar kalmaz. Pelvik ve at nal böbrek gibi, do ufltan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir. En büyük avantajlar ndan biri de hem üreter hem de böbrek tafl na ayn anda müdahele edilebilmesidir. Üreter tafl n n üreteroskopi ile tedavisi s ras nda ayn tarafta, tedavi gerektiren böbrek tafl olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki tafl al nd ktan sonra, ayn taraf böbrekteki taflta al nabilir ve böylelikle hasta tamamen tafls z hale getirilebilir. Benzer flekilde her iki böbre inde de tedavi gerektiren tafllar olan hastalarda ayn seansta her iki böbrekteki tafllar flexible üreteroskopi ile temizlenebilir. Çok fliflman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve PCNL nin yap lmas zor ve oluflabilecek yan etkileri fazlad r. Bu nedenle bu hastalarda flexible üreteroskopi ile tafl tedavisinin ilk seçenek oldu u düflünülmektedir."(cha) Dr. Pazarl dan ast m kontrol Dal fl Malzemeleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 K s m Dal fl Malzemeleri Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü Koruma Dairesi Baflkanl Strateji Gelifltirme ve Destek fiube Müdürlü üne teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 90 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl A.Ayranc Mah. Dikmen Caddesi No:11 O Blok 2.Kat Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - alt na alman n püf noktalar DALIfi MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR Ç filer BAKANLI I KMAL BAKIM DA RE BAfiKANLI I herhangi bir k s tlanma olmadan devam edebilirler. Ast ml bir hasta için kontrol alt nda olmak; gündüz ast m yak nmas bulunmamas, gece ast m nedeni ile uyanmama, hastal tedavi eden ve kontrol alt nda tutan ilaçlar kullan rken ayr ca h zl etkili nefes aç c ilaçlara gereksinimin olmamas, nefes ölçümlerinin normal düzeyde olmas, günlük ifllerin engellenmeden yap - labilmesi demektir. Ast m tamamen kontrol alt nda olan hasta say s her geçen gün artmakla birlikte halen istenen düzeyde de- ildir. Halen 4 ast ml dan biri y lda bir kez ast m krizi nedeniyle acil servise baflvurmaktad r. Ast m kontrolünü güçlefltiren etkenler aras nda ilaçlar n do ru teknikle ve düzenli kullan lmamas n n yan s ra sigara duman, alerjik maddeler, kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite say labilir. Eriflkinlerde ifl gücü, çocuklarda okul devaml l - nda azalmaya neden olan bu hastal k için baflta hastalar olmak üzere hasta yak nlar, sa l k personeli ve eczac lar n bilgilendirmesi önem kazanmaktad r. Ast m olanlar sigara duman ndan, rutubetli yerlerden, so uk havadan korunmal d r. Alerjiye neden olan faktörler tespit edilmeli ve bunlardan uzak durulmal d r. Ast m müzmin bir hastal kt r ve psikolojik problemlere yol açabilir. Akci- erlerin görevleri yap lan tedavi sonucunda normale dönebilir. fiikayetlerin nadir görülmesi hastal n iyileflti i anlam na gelmez. Ast m büyüdükçe geçebilir fakat daha da kötü olabilir. laçlar n düzenli bir flekilde al nmas gereklidir. (CHA) n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler, teklif edece i ürün yada ürünlere dair marka ve modelini belirtir belgeyi ihale aflamas nda teklif dosyas nda sunacakt r.bu belgelerde istekli firman n imza ve kaflesi olacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü, A.Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Oda No:10 Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-6018(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL ELEKTR K ENERJ S SATIN ALINACAKTIR ORMAN VE SU filer BAKANLI I METEOROLOJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: KALABA KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : kwh Elektrik Enerjisi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : 1- Genel Müdürlük Hizmet Binalar ( Tesisat Numaral Abonelik) 2- Genel Müdürlük Çevre Ayd nlatma ( Tesisat Numaral Abonelik) 3- Genel Müdürlük Elmada Radar ( Tesisat Numaral Abonelik) 4- Genel Müdürlük Radyo Vericisi ( Tesisat Numaral Abonelik) c) Teslim tarihi : Teknik flartnamede belirtilen sayaçlar için enerji al m ifli saat:00.01'de bafllayacak olup saat:24.00' de sona erecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Meteoroloji Genel Müdürlü ü Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: Kalaba/Keçiören/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Yükleniciler Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) ald klar yürürlükte olan; Üretim lisans, Otoprodüktör lisans, Otoprodüktör grubu lisans, letim lisans, Da t m lisans, Toptan sat fl lisans, Perakende sat fl lisanslar ndan herhangi birini teklifleri dosyas nda sunacaklard r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta - na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Elektrik Enerjisi Sat fl Lisans sahibi isteklilerin Elektrik Enerjisi Sat fl ile ilgili iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. Özel flirketlerle yap lan anlaflmalar neticesinde imzalanan sözleflmelerden, enaz bu teknik flartnamenin 5.1. maddesindeki oranlar sa layacak ayn sözleflmeye dayal faturalar ve sözleflmeyi teklif dosyas na koyacaklard r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Orman ve Su flleri Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü Sö ütözü/ankara adresine yat r lacak makbuz karfl l Meteoroloji Genel Müdürlü ü dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Levaz m ve kmal fiube Müdürlü ü hale Servisinden sat n al nacakt r. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji Genel Müdürlü ü dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Muamelat fiube Müdürlü ü Gelen Evrak Servisi. adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-6094) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar May s 2014 Perflembe 11 Filipinler'de gazeteci cinayetleri önlenemiyor MAN LA - Filipinler'de gazetecilere yönelik cinayetler önlenemiyor. En son Filipinlerin Tawi-Tawi flehrinde Richard Najid (35) isimli gazetecinin, geçti imiz Pazar günü basketbol oynad ktan sonra evine dönerken kimli i belirsiz kifli ya da kifliler taraf ndan öldürülmesi, ülkede gazeteci cinayetlerini tekrar gündeme getirdi. Najid, 2007 y l ndan bu yana Tawi- BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Tawi flehrinde öldürülen ikinci gazeteci oldu. Dünya Bas n Özgürlü ü Günü'nden bir gün sonra yaflanan cinayet, büyük tepkilere yol açarken, gazetecilerin güvenlik sorunu da tekrar gündeme geldi. Filipinler Ulusal Gazeteciler Birli i'nin (NUJP) bildirdi ine göre, ülkede son 4 y lda cinayete kurban giden gazeteci say s 27'ye yükseldi. (CHA) J U V E N T U S E A N A M U R T U K K E M A N E E U L U A P A R E Y Z A R A R K R P Ç A K A L O Z A L A C A S A O Z C I L I Z M T R A A R E N A A N K O M A T N M A T N A M E E A F R A T E K R A Z K R A L E M A N K A T N E B A T T E M A O M H A T M H A L A Y I K L A A T U E Z A N K L A A N A S O N E K A B R T O R ARAÇ K RALAMA hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : H PODROM CAD. NO: YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Ayr nt l bilgi dari fiartnamenin ekinde yer almaktad r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle/ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltm flbefl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle/ANKARA Zemin Kat Yemekhane b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Kullan lacak binek tafl tlar için A1 Tafl ma Yetki Belgesine sahip olmak ve A1 belgesinin tafl t kartlar na ifllenmifl olmas gerekmektedir. Kiralanacak minibüs için D2 Yetki belgesine sahip olmal d r. Yukar daki tüm belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmam fl asl veya noter onayl suretlerini teklif zarf içerisinde ihale komisyonuna sunacaklard r. steklinin ortak giriflim olmas halinde, ortaklar n herbirinin istenen belgeleri ayr ayr sunmas zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. ARAÇ K RALAMA DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR TÜRK PATENT ENST TÜSÜ Resmi lanlar Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve di er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: A. fioförsüz ve Yak t Hariç ( 1 Adet) Tafl t Kiralanmas na liflkin Teknik Hususlar A.1 Kiralanacak tafl t en az 2013 model olacak, A.2 Kiralanacak tafl t n silindir hacmi en az 1950 cc ve bofl a rl 1450 kg dan az olmayacak, A.3 Tafl t dizel yak tl ve 7 ileri otomatik vites olacak, A.4 Tafl t n d fl rengi gri veya siyah renkli olacak olup, döfleme renginin bej renkli olmas tercih edilir. A.5 Kiralanacak tafl t Km.nin üzerinde olmayacak, A.6 Kiralanacak tafl t 365 takvim günü çal flt r lacakt r. B. fioförlü ve Yak t Dahil ( 3 Adet) Tafl t Kiralanmas na liflkin Teknik Hususlar B.1 ki (2) adet binek araç 2012 veya daha üst model olacak, B.2 ki (2) adet binek arac n silindir hacmi en az 1450 cc ve bofl a rl 1195 kg dan az olmayacak, B.3 Bir adet minibüs 2011 veya daha üst model olacak, B.4 Minibüsün yolcu kapasitesi 17+1 den az olmayacak, B.5 Minibüsün silindir hacmi en az 2400 cc ve bofl a rl en az 2600 kg olacak, B.6 Kiralanacak tafl tlar Km. nin üzerinde olmayacak, B.7 Kiralanacak tafl tlar 250 ifl günü çal flt r lacakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: a) Sürücülü/sürücüsüz binek oto kiralama, b) minibüs, otobüs vb. araçlarla personel tafl mac l /servis hizmetleri ayr ayr veya birlikte benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Hipodrom Cad. No: 115 Yenimahalle/ANKARA Z Kat Sat nalma fiubesi'ne Ziraat Bankas Ankara Kamu Kurumsal fiubesi BAN NO: TR no'lu hesaba flartname bedeli yat r larak dekont ile birlikte gelinerek temin edilebilecektir. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Türk Patent Enstitüsü Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-6093) (www.bik.gov.tr)

12 12 HABER 8 May s 2014 Perflembe brahim ARKLAN Suriye de Bosna Fehmi KORU Feryatlar ve ç l klar gibi konuflulacak yükseliyor, ama... Biraz önce izledi imde YouTube üzerinden ulaflan 19 milyon 957 bin 643. merakl olmufltum; önceki yar mcümleyi yazd ktan sonra yeniden bakt m, benimle birlikte 20 bine yak n ki- STANBUL (AA) - Anadolu de erlendirdi. Ajans 'n n Ortado u ve Afrika K r m Tatarlar 'n n Ruslar'la fli daha izlemifl ngiliz gencinin Look Haberleri Yay n Yönetmeni Turan yaklafl k 230 y l birlikte geçirdikleri için bir tecrübeleri oldu unu nu Nisan dan buyana 20 milyon up ( bafl n kald r ) isimli videosu- K fllakç, yak nda Suriye ile ilgili yeni ve çok ilginç resimler belirten Bafltürk, Rusya'n n K r m' insan... ç kaca n belirterek, "fiu anda 1954 y l nda formalite olarak Gary Turk ün fliirsel mesaj çok bunlar n yay nlanmas na izin verilmiyor. Büyük tafl, tu la Anadolu Ajans 'n n aç k: Bugünün genci elektronik cihaz- kabul ettikleri bir olay sonras kaybetti ini, Ruslar' n o zaman da f r nlar nda yak lan insanlar n Ortado u ve Afrika K r m' Ukrayna'ya b rakmak lara ba ml l yüzünden insan olma özelliklerinden ço unu kaybediyor foto raflar ç kacak. Bir zamanlar Haberleri Yay n istemedi ini hat rlatt. Bosna'da yaflananlar için flu anda Yönetmeni Turan Bafltürk, Rusya'n n K r m' ve kalabal k içinde yaln zlafl yor... ne konufluluyorsa, ilerde de Suriye K fllakç kendine ba larken Bat n n ciddi Telefonlar m z ak lland kça bizler için konuflulacak" dedi. Irak iflgalinde birkaç eylem ve "Suriye'de Esed rejimi taraf ndan giriflimlerinin olmamas na iliflkin, aptallafl yoruz diyor Gary... Gazeteci-yazar Sibel Eraslan' n gösteri oldu unu, ancak bunlar n ifllenen savafl suçlar n belgeleyen "Bat Putin'i do ru okuyamad. moderatörlü ünde Zeytinburnu Mesaj basit olmas na basit, ama çok az say da kald n aktard. rapor ve foto raflar" n gösterilerin Putin'in bu kadar ileri gidece ini Kültür ve Sanat Merkezi'nde önemli. Yanyana yaflad halde birbirleriyle iliflkisi giderek sanallaflan, K fllakç, Arap Bahar s ras nda ilk 6 ay na ait oldu unu, bu 6 ayda tahmin etmedi. Rusya'n n son 2 düzenlenen "Rengarenk Suudi Arabistan'da eylem yapman n dinde yeri olmad na dair sine ra men rejimin gaddarl n n oran yakalamamas bunun sebep- yüzyüze geldi inde bile elektronik ci- bar flç l gösterilerin düzenlenme- y ld r ekonomide ciddi büyüme Devrimlerin Ortas nda Bir ülke: Türkiye" bafll kl söyleflide yay nlar yap ld n dile getirerek, yüzünü gösterdi ini söyledi. lerinden birisi. Rusya Bat ile hazlar ndan uzak kalamayan bir insan konuflan K fllakç, Arap Bahar bunun aksini söyle düflünür veya Bu durumun, söz konusu rejimlerin gaddarl n ortaya diye yanl fl hesap yapt lar" dedi. iliflkileri germe noktas na gelemez sürüsüne dönüflüyoruz... Bugünün bebekleri tabletli ortamlara do uyor ve sürecini anlatt. alimlerin televizyonlarda Arap ayaklanmalar n n sadece konuflturulmad n ifade etti. Bu koydu unu dile getiren K fllakç, Amerika'n n söz konusu olan liderlere yönelik de il, o soka tan madan büyüyorlar... co rafyadaki insanlar n 2000'den flöyle devam etti: Rusya Devlet Baflkan Vladimir co rafyadaki herkese karfl sonra bu sürece son verdiklerini, "Yak nda Suriye ile ilgili yeni Dünyan n dört bir taraf ndan 20 oldu unu dile getiren K fllakç, Putin veya Rusya de il de daha onurlar, özgürlükleri için eylemlere bafllad klar n belirten anda bunlar n yay nlanmas na izin ve çok ilginç resimler ç kacak. fiu milyon kifli, içlerinden birinin kopard feryad, yine sanal dünyan n sa - ayaklanman n sa c s, solcusu, liberali kim olursa olsun mevcut güçsüz ülke veya lider olsa dahi s cak çat flmaya girecek bir konumda olmad n vurgulayan lad imkân kullanarak iflitiyor. K fll kç, "M s r'da 2001'de gerçeklefltirilen gösterisi say s 25 iken, f r nlar nda yak lan insanlar n verilmiyor. Büyük tafl, tu la zihin yap s n yerle bir etmek için yafland n söyledi. Bafltürk, Amerika'n n Irak'tan Bunu bir kenara not edin 'te bu say 600'e ç k yor" foto raflar ç kacak. Bir zamanlar K fllakç, bunun tek sebebinin sonra Afganistan'da da kan kaybetti ini, ülkede son y llarda Efl zamanl bir geliflme de kitap dedi. Bosna'da yaflananlar için flu anda ekonomik olmad n ve "onur" "Yemen'den Fas'a kadar ne konufluluyorsa ilerde de Suriye dünyas nda yaflan yor. S n rl bir ilgiyle karfl laflaca beklentisiyle bir kavram n n bu ayaklan büyük yaflanan ekonomik s k nt lar n da 2010 aras Kaddafi, Haf z Esad, için konuflulacak. fiimdi baz lar önem arz etti ini ifade ederek, Saddam, Mübarek gibiler 3 milyon 'Efendim bak neden ayakland lar bu konularda etkin oldu unu üniversite yay nevi (Harvard University Press) taraf ndan yay nlanm fl, Arap Bahar 'n n bir anda ortaya insan katletti. Solcular n, liberallerin, slamc lar n bütün entelek- Halk orada otursa da ölüyor, otur- Bafltürk, Bat l ülkelerin bu ki, o kadar insan ölüyor' diyor. anlatt. ç kmad n, gelece inin önceden belli oldu unu söyledi. tüelleri cezaevlerinde katledildi" masa da ölüyor. Halk n ayaklanmas gerekiyordu. Keflke silahl yapt r m kararlar n n ciddi Piketty nin yazd Capital in the konularda Rusya'ya karfl ald klar Frans z ekonomi profesörü Thomas Arap ülkelerinin hiçbirinde diyen K fllakç, Suriye'de son 'lerden bafllamak üzere özellikle 1950'den 2000 y l na kadar K fllakç, Suriye'de iflkence ve bu olay silahl mücadeleye dik- Türkiye'nin bu konularda Rusya'y Kapital ) adl eser, baflta ABD olmak y lda yaflananlara da de indi. mücadeleye dönüflmeseydi. Ancak olmad n kaydederek, Twenty-First Century ( 21. Yüzy lda gösteri yap lmad n, gösterilerin insanl k d fl yöntemlerle tatörler dönüfltürdü." karfl s na almay ve ayn zaman da üzere, Bat da kap fl kap fl gidiyor... yasak oldu unu, gösteri yapanlar n öldürüldü ü belirtilen 11 bin Araflt rmac -yazar Levent Bat yla iliflkilerini de ask ya Matbaalar 700 sayfal k eseri kitapç lara yetifltiremiyor. nternet kitapç s hemen tutukland n hat rlatan kifliye ait, Anadolu Ajans Bafltürk, Ukrayna-Rusya-K r m almay istemedi ini sözlerine ekledi. K fllakç, 1991 y l nda yaflanan taraf ndan dünyaya duyurulan hatt nda yaflanan son geliflmeleri Amazon kitapla ilgili sayfas na günler öncesinden Geçici olarak elimizde Bu Krizi Kart ödemeleri yok, siparifl verin, gelince gönderelim duyurusunu koydu. Çok merakl olanlar ancak e-kitap olarak indirip okuyabiliyor. Gençlik Kimi, yazar n n solcu kimli i ve Çözer HIZLI büyüyor ad ndaki kapital sözcü ünden hareketle Karl Marx la ilinti kurarak kitaba önyarg yla yaklaflsa da, Piketty nin STANBUL (AA) - tezinin Marksizm ile bir iliflkisi yok. Ekonomistler Platformu'nun, FRANKFURT (AA) - Kendisiyle yap lm fl bir röportajda, Piketty, Marx la ve özellikle de bafleseri Avrupa Birli i (AB) Bakanl, AB Avrupa Merkez Bankas (ECB), E itim ve Gençlik Programlar kart ödemelerinin Avrupa'da en Kapital le gözünü yormad n, kitab n n kolay ulafl labilir verilere dayan- Merkezi Baflkanl ve Gençlik s k kullan lan ve en h zl Program kapsam nda yürüttü ü büyüyen perakende ödeme "Bu Krizi Gençlik Çözer /Youth arac oldu unu aç klad. d n aç kça söylemifl... Resolve This Crisis" projesinde 50 ECB'den yap lan aç klamaya Frans z profesörün Kapital kitab - genç, dünyada çözülemeyen finans göre banka, "Avrupa'da kart n n tezi karmafl k de il: Bütün aksine krizine çözüm önerileri sunacak. ödemeleri - Kartlar için SEPA iddialara ra men, geliflmifl ülkelerde Ekonomistler Platformu'ndan Yenilenmifl Odaklanma" gelir dengesizli i fakirlerin aleyhine; yap lan aç klamaya göre, bafll kl yeni bir rapor fakirlerle zenginlerin gelirlerinin aras Ekonomistler Platformu ile birlikte yay mlad. aç ld kça aç l yor. Dünya gelirinin Yeni Nesil Geliflim Derne i, Rapora göre, Eurosistem, Alliance for Regional and Civil kredi transferi (CTs) ve yüzde 25 ine hükmeden ABD de, nüfusun yüzde 1 i ülke gelirinin yüzde Initiatives ve Regional do rudan borçland rman n Development Foundation gibi (DDs) Avrupa Tek Ödeme 20 sini al yor... Bu oran 32 y lda yüzde 10 dan yüzde 20 ye ç km fl bulunu- ulusal ve uluslararas düzeyde Alan 'na (SEPA) tafl nmas n n faaliyet gösteren derneklerin de yer ard ndan, flimdi de dikkatini en yor... Gelir art yor, ama artan gelirin ald projede yurt içinden 30, yurt genifl perakende ödeneme arac yar s nüfusun yüzde 10 unu teflkil d fl ndan 20 ö renci stanbul'da bir olan kart ödemeleri uyumuna eden zenginlere gidiveriyor... araya gelecek. çeviriyor. Oranlar de iflse de hemen her ülkede gelir da l m ndaki adaletsizlik gü- Dört gün boyunca stanbul'da Kart ödemeleri ve SEPA'ya workshoplar, e itimler, seminerler iliflkin temel kavramlar ve interaktif sunumlarla gerek AB, aç klayan rapor, AB düzeyinde nümüzde dayan lmaz boyutlara ulaflm fl durumda. gerekse ABD krizini ö renerek toplam istatistikleri sa l yor ve çözüm önerileri gelifltirmeye Eurosistem'in kartlar için Yüzy l n eseri ad verilen kitapta çal flacak gençlerin tüm yol, konaklama ve yemek masraflar AB politikalar n aç kl yor. Rapor, AB'de kart oldu unu aktard. kelerde önceki gün aç klanan gelir SEPA'ya yönelik görüfllerini ve etti i ifade edildi. bir sonraki mant kl ad m ifllenen tezin izlerini hemen bütün ül- Komisyonu'ndan sa lanan hibe ile Kartlar için SEPA program n n uyumlu, rekabetçi ve olmas na ra men hala potan- ve entegre kart ödemelerine kullan m n n verimli ve güvenli Bölgede art k daha uyumlu vergisi rekortmenleri listesine bak p Ekonomistler Platformu taraf ndan Türkiye de de bulmak mümkün... karfl lanacak. yenilikçi bir Avrupa kart siyelinin alt nda oldu unu ve geçme zaman geldi ine iflaret Kat l mc lar ayr ca, yap lacak ödemeleri alan oluflturmay baz faktörlerin büyümeye eden Mersch, "Avro Bölgesinde Amazonkitab n etkisini azaltmak tarihi ve flehir gezileriyle stanbul'u hedefledi i belirtilen aç klamada, "Kart ödemeleri Avrupa'da Aç klamada, genel olarak banknot ve madeni paralar tab edinmedi i ve okumad halde iflaret etti ini gösteriyor. herkesin cüzdanlar ndaki avro için özel bir çaba gösterildi inden, ki- da ücretsiz keflfetme flans na eriflecek ve program boyunca tüm en s k kullan lan ve en h zl kart ödemeleri kullan m n n bir ayn. Çok yak nda, Avro kredi hakk nda olumsuz kanaatler bildirip ö renciler uzman e itmen ve mentörlerden e itim alacak. arac d r. Avrupa'da 2000 Avrupa ülkesinde oldukça land rmalar da ayn program ndan söz ediyor; müflterilerini uyar - büyüyen perakende ödeme çok Orta ve Güney Do u transferleri ve do rudan borç- 0 puan vermeye kalk flanlar n varl - Aç klamada konuyla ilgili y l nda 3 araç (kartlar, CTs ve düflük oldu u ancak önemli izleyecek" ifadelerini kulland. yor... görüfllerine yer verilen DDs) y lda yaklafl k 13 milyar ölçüde büyüme potansiyeli gösterdi i vurgulan rken, "Fransa yaflanan s k nt lar konusunda da Kart ödemelerine iliflkin Ekonomistler Platformu Genel ifllemle kullan m hacmi olarak Ne oluyor? Koordinatörü F rat Polat, dünya hemen hemen eflitken, 2012 gibi kart fikirli bir ülke bile üç aç klamada bulunan Mersch, Pikettyve Turk gibi erken uyananlardan feryatlar ve ç l klar duyuyoruz ekonomisinde s n rlar n ortadan y l nda 40 milyar kart ödeme öncü ülkeyi yakalayabilmesi "inanmas zor ancak bugüne kalkt n, geliflen teknoloji ifllemi, yaklafl k 26 milyar kredi için kart ödemeleri say s n kadar tüketiciler, tüccarlar ve dünyam z n gitti i istikametle ilgili, sayesinde dünyan n herhangi bir transferi ve 23 milyar do rudan yüzde 72 oran nda art rmas ayn zamanda bankalar ve di er ama içine düflülen k skaçtan ç k fl ve noktas nda yaflanan hareketlili in borçland rma ifllemi gerekiyor" denildi. ödeme hizmeti sa lay c lar kurtulma yolunda henüz ciddi siyasi baflta ekonomi ve siyaset olmak gerçeklefltirildi" ifadelerine yer Aç klamada görüfllerine yer hala avronun giriflinden önceki çabalar görmüyoruz. üzere birçok alanda etkilerini di er verildi. verilen ECB Yönetim Kurulu kart ödemeleri ve ya kabulünden kaynaklanan engellerle Esas ona ihtiyaç var ülkelerde de an nda hissettirdi ini Ayr ca, kifli bafl na düflen Üyesi Yves Mersch, kartlar için ifade etti. kart ödemeleri say s n n her bir SEPA'n n Avrupa perakende karfl lafl yorlar" 7 May s 2014 Star AB ülkesinde artmaya devam ödemelerinin entegrasyonunda de erlendirmesinde bulundu.

13 HABER Sevgi ACAR 8 May s 2014 Perflembe13 Deniz Gezmifl'ten günümüze adam harcama sanat! Yusuf NAN Türkiye bir fleyle ö ünecekse harcad adamlarla övünebilir. Çünkü Türkiye'nin böyle bir mahareti var. 6 May s 1972'de Deniz Gezmifl ve arkadafllar n idam eden ülkemiz, stiklal Marfl 'n n yazar, "Vatan fiairi" ve "Milli fiair Mehmet Akif Ersoy'u sefalet içinde ölüme terk etmifltir. Mehmet Akif'e 1 Haziran 1936 y l nda 478 lira 20 kurufl emekli maafl ba lanm flt r. Ödeme gecikmeli olarak Ekim ay nda toplu olarak 2976 lira olarak ödenmifltir. Emekli cüzdan n n son sayfas nda 600 lira borç ibaresi yaz l d r. Emekli maafl ndan 600 lira düflüldükten sonra kalan ailesine verilmifltir. Mehmet Akif iki ay sonra 27 Aral k 1936'da 63 yafl nda vefat etmifltir. Osmanl mparatorlu u'nun külleri aras ndan ç kan bir di er k ymetli insan da Naz m Hikmet'tir. Bu ülke ikinci bir Naz m yetifltirememifl ama y k lan Osmanl mparatorlu u'ndan bize miras kalan Naz m Hikmet'i Rusya'da vatana hasret bir flekilde öldürmüfltür. Naz m komünistti, Beni Stalin yaratt fleklinde beyanatlar ülke aleyhinde radyo konuflmalar var diyebilirsiniz. Siz sizden olanlara sahip ç kamazsan z, birisi gelip sahip ç kar, elinizden al r. Naz m' da Ruslar elimizden alm fl ve ülkemizin yararlanmas n engellemifltir. Baflar bizim de il, Ruslar' nd r... Osmanl mparatorlu u baflka ülkelerin çocuklar n devflirerek kendine hizmetkar yaparken, biz kendi elimizdeki yetiflmifl, kendi çocuklar m za sahip ç kamam fl elimizden kaç rm fl z. "Naz m komünistti, devlet düflman yd." Buna da kabul diyelim! Peki, Necip Faz l soldan sa a geçmifl, ciddi bir kalemdi. O'nu neden zindanlarda çürüttük? Necip Faz l için söyleyebilece iniz bir fley var m? Yok! kisi de deha bir flair ve edebiyatç. Biri sa dan, biri soldan. Biri gurbette çürümüfl, di eri hapiste... Necip Faz l'a da vatan haini diyemezsiniz... Ayn dönemde Bediüzzaman Said Nursi gibi, Asr n Alimi bir dehay da hapislerde, sürgünlerde çürüttük. Türk Milleti'ne fayda vermemesi için elimizden gelen herfleyi yapt k kufla gibi idealist bir kitleden, üniversite ö rencilerinden teröristler ç kard k! Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan babalar n n evinden ayr l rken terörist olarak ç kmam flt. Ülkenin o y llardaki gidiflat na karfl farkl fikirler ortaya koymufl ve fikirlerini anlatmak için idam sehpas na kadar gelmifllerdi. Dünyada üniversite ö rencilerinden terörist ç karabilen kaç ülke vard r? Amerika ve Avrupa Üniversitleri'nden bilim adam ç kar, bizim üniversitelerimizden terörist! Bunun sorumlusu Türk Milleti de il... Bunun sorumlu devlettir. Baba oca ndan kopup gelen çocuklara do ru e itim verilmifl olsayd, üniversiteler bilim adam yetifltirecekti. Ama biz Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan gibi gençleri devlete baflkald rd diyerek idam ettik! O günlerin en dikkat çekici olay, TBMM'deki idam oylamas na merhum Alparslan Türkefl ve Necmettin Erbakan' n kat lmamas d r. Bir di er dikkat çekici olay da, Deniz Gezmifl'in mahkemedeki savunmas d r. Deniz Gezmifl, mahkeme heyetinin ve namlular n gölgesinde fikirlerini aç kça ortaya koymufl, kimseden çekinmemifltir. Sonuç olarak iki arkadafl yla birlikte 6 May s 1972'de idam edilmifllerdir. Deniz Gezmifl'in idam konusundaki görüflleri de mükemmeldir; Ben sadece bedenen ölece im. Fikirlerimiz yaflayacak. 1972'den 2014'e 42 y l geçti, Deniz Gezmifl'in arkas ndan gidenlerin say s azalmad, artt. Deniz Gezmifl ve arkadafllar n n ideali hala canl ve taze bir flekilde gönülden gönüle dolafl yor. Deniz Gezmifl ve arkadafllar n n idam edilmesi 1980 ihtilalinin bir haz rl d r. damlar ülkedeki kutuplaflmay körüklemifl, aradaki fikir ayr l klar n fliddete dönüfltürmüfltür ihtilali, ülkedeki kardefl kavgas n n körüklenmesi neticesinde k l f na uydurularak yap ld. O dönemde sa c lar da feda edildi, solcularda... Sa c lar da, solcular da bu memleketin çocuklar yd. Osmanl gerçek anlamda bir dehayd. Çünkü, Osmanl baflka milletlerin çocuklar n kendisine hizmetkar yapmay baflarm flt, biz kendi çocuklar m za sahip ç kamad m z gibi, cesurca feda etmekten de çekinmiyoruz. O günler geride kald. Osmanl 'dan yeni Türkiye'ye geçifl günleriydi. "Kavgada yumruk say lmaz" denilerek hatalardan ders almak yerine, savunma pozisyonu al nabilir. Peki, 2014 y l nda 160 ülkede 'Türk Okulu' açan, Türk ve slam Kültürü'nü dünyaya anlatan Fethullah Gülen'e ve Hizmet Hareketi'ne karfl yap lanlar ne anlama geliyor? Ahmet Davuto lu gibi, ararsak buna da bir k l f bulabiliriz! Fethullah Gülen'i 'Askeri Cunta' Türkiye'den kaç r yor, sivil vesayet ayn flartlarda geri getirmeye çal fl yor. De iflen ne? De iflen hiçbir fley yok. Bugün K r m'da Hizmet Hareketi'nin okullar var, Türk devletinin bir tek sözü bile yok... K r m, do rudan Rusya'ya kat ld biz izleyemedik bile... Türkiye'de en güzel yapt m z ifl, adam harcamak. Rahmetli Özal, bir dönemin harcad klar n ülkeye getirmeyi baflarm fl büyük bir devlet adam yd. Tayyip Erdo an da Özal' n izinden gidiyor! Özal yap c olarak ülke insan na sahip ç k yordu, Erdo an ise, y karak devlete hizmet etti ini san yor... Dün Deniz Gezmifl ve arkadafllar na yap lan neyse, bugün de Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi'ne yap lan odur... Bu ülke kendi içinden ç kan deha insanlar n, kahramanlar n k ymetini bilmiyor... Belki de bilmek istemiyor... Kim kazan yor, kim kaybediyor? Bu yanl fl stratejinin kazanan biz de iliz. Kaybedeni ise ülkemiz... "Askere ve polise silah çekmedim" diyen Deniz Gezmifl ve arkadafllar n idam eden ülke, 30 bin insan m z n katilini yarg karar na ra men idam edemiyor... Esas kafa yorulmas gereken nokta buras de il mi? Ukrayna daha da bölünecek! WASHINGTON - ABD, Ukrayna'n n do u bölgesindeki en kritik noktalardan Donetsk ve Luhansk'ta Rusya yanl lar n n bölgenin gelece ine iliflkin 11 May s'ta yapmay planlad referandumun Ukrayna'y daha da bölece i uyar s nda bulundu. ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, günlük bas n brifinginde yapt aç klamada, ABD'nin, Rusya yanl lar n n Donetsk ve Luhansk'ta haz rl k içinde oldu u "düzmece ba ms zl k referandumundan" endifle duydu unu belirtti. Psaki, "Biz, T FL S - Gürcistan Baflbakan Irakli Garibaflvili, Türk ifl adamlar na "Gürcistan' n kap lar size her zaman aç k olacakt r. Bizim aç m zdan bak ld nda Gürcistan'da gerçekten adil, eflit ve fleffaf bir yat r m ortam na sahip oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Yat r mlar n z mutlaka devlet taraf ndan koruma alt na al nacakt r" diye seslendi. Garibaflvili, Türk-Gürcü fl Forumu'nun Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün kat l m yla gerçekleflen kapan fl oturumunda yapt konuflmada, Türkiye'nin Gürcistan için stratejik bir ortak oldu unu belirterek, "Herfleyden önce Türkiye ülkemizin dostudur" dedi. Gürcistan' n toprak bütünlü ünün ve egemenli inin korunmas noktas nda Türkiye'nin önemli yeri oldu unu vurgulayan Garibaflvili, "Türkiye, Gürcistan' n bir numaral ticaret orta d r ve bu tür güçlü bir orta n z, komflunuz oldu unda son derece önemli bir art ya sahipsiniz demektir" diye konufltu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Garibaflvili, "Bu hatt n çal flmaya bafllamas iflbirli imizi hem ticaret hem de kargo tafl mac l aç s ndan daha da ileriye tafl yacak. Ülkemizin büyümesine de katk da bulunacak" diyerek, çal flmalar n h zland r lmas na önem verdiklerine vurgu yapt. Enerji ve ulafl m alan ndaki transit koridorunun aktif bir kat l mc s olman n kendileri için büyük önem tafl d n anlatan Garibaflvili, "Bu koridorun Gürcistan ve Gürcistan' n geliflimi için hayati önemi var" ifadesini kulland. Garibaflvili, flöyle konufltu: "Ortak transit koridorunun oluflturulabilmesi için ortak politikalar n belirlenmesi ve koordineli olarak bunlar n gerçeklefltirilmesi laz m. Bir kez daha ifade etmek istiyorum, Gürcistan bu yönde hem dostumuz hem de komflumuz olan Türkiye ile Ukrayna'y daha da bölecek yasad fl çabalar kesinlikle reddediyoruz. Bu, K r m'da oynanan senaryonun bir tekrar " ifadesini kulland. "Hiçbir uygar toplumun referandum sonuçlar n tan mayaca n " belirten Psaki, "E er Rusya, K r m' n ilhak ndaki yasad fl ad m n, Ukrayna'n n do usunda ve aktif biçimde çal flmaya haz r. Ayn zamanda Azerbaycan ile de bu çal flmalarda stratejik ortak olarak çal flmaya devam edece iz." Gürcistan'daki yat r mlar aç s ndan Türkiye'nin yerine de de inen Garibaflvili, " flbirli imizin daha baflar l sonuçlara, daha ilginç projelere imza atacak flekilde geliflece ine inan yorum" de erlendirmesinde bulundu. Garibaflvili, konuflmas n, Türk ifl adamlar na "Gürcistan' n kap lar size her zaman aç k olacakt r. Bizim aç m zdan bak ld nda Gürcistan'da gerçekten adil, eflit ve fleffaf bir yat r m ortam na sahip oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Yat r mlar n z mutlaka devlet taraf ndan koruma alt na al nacakt r" diye seslenerek tamamlad. -TOBB Baflkan Hisarc kl o lu TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da Gürcistan' sadece komflu oldu u için de il dost ve akraba oldu u için önemsediklerini belirtti. Ülkenin gelece ine inand klar n, büyüme ve zenginleflme potansiyeli gördüklerini ifade eden Hisarc kl o lu, Gürcistan' n bugünkü durumunu, Rusya ya K r mo lu tepkisi ANKARA - Türkiye, K r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r mo lu'nun anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesini k nad. D fliflleri Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, K r m Tatar Türkleri önderi Mustafa Abdülcemil K r mo lu'nun 3 May s'ta anavatan K r m'a geçiflinin engellenmesinin herhangi bir meflru temeli ve izah n n olmad vurgulanarak, "Hiçbir flekilde kabulü mümkün olmayan bu uygulamay kayg verici buluyor ve k n yoruz" denildi. Aç klamada ayr ca K r m Tatar halk n n, karfl lamaya gittikleri önderleri K r mo lu'na yönelik tezahürat ve gösterdikleri demokratik ve bar flç l tepki üzerine soruflturma bafllat ld n n, K r m Tatar Milli Meclisi (KTMM) Baflkan Refat Çubarov'un, KTMM'nin la vedilebilece i yolunda tehdit edildi inin ö renildi i belirtilerek, flu ifadelere yer verildi: "Bunun gerçekleflmesine ihtimal vermemekle birlikte içinden geçtikleri ola anüstü flartlarda, karfl laflt klar tüm zorluklara ve yaflad klar tedirginli e ra men, görüfl ve taleplerini her zaman bar flç l bir zeminde demokratik yöntemlerle dile getirmifl olan K r m Tatar Türklerinin tek meflru temsil organ olan KTMM'ye karfl böylesine tehditkar bir tutum benimsenmifl olmas n bölgede gerginli i t rmand racak vahim bir geliflme olarak görüyoruz. Bu ba lamda, tüm ilgili taraflara, Ukrayna Parlamentosu'nun 20 Mart 2014'te ald kararla, K r m Tatar Milli Kurultay 'n n yürütme organ olan KTMM'yi K r m Tatar halk n n tam yetkili organ olarak tan d n ayr ca yerel düzeyde al nm fl benzeri kararlar oldu unu hat rlatmak isteriz." Aç klamada, "K r m Tatar Türklerinin demokratik hak ve özgürlüklerine ve yegane meflru temsil organ na gereken sayg n n gösterilmesini bekliyoruz" denildi. NORVEÇ N AÇIKLAMASI Norveç, K r m Tatarlar n n lideri Mustafa Abdülcemil K r mo lu'nun K r m'a al nmamas na tepki göstererek, olay "Rusya taraf ndan yap lm fl yanl fl bir hamle" olarak nitelendirdi. Norveç D fliflleri Sözcüsü Bard Glad Pedersen yapt aç klamada, Norveç olarak ayn zamanda Ukrayna Parlamentosu üyesi olan Mustafa AbdülcemilK r mo lu'nun Ukrayna topra olan K r m Yar madas 'na giriflinin yasaklanmas n kabul edilemez bulduklar n bildirdi. Bir Ukrayna vatandafl n n K r m'a giriflinde s n r kontrolüne tabi tutulmas n n Ukrayna'n n toprak bütünlü üne yönelik ihlal oldu unu vurgulayan Pedersen, "K r mo lu'nun kendi topra na giriflini engellemek Rusya taraf ndan yap lm fl yanl fl bir hamledir" ifadesini kulland. Bu arada, Ukrayna'dan tek tarafl ba ms zl k ilan eden ve Rusya'ya ba lanma karar alan K r m'da savc l k, Rifat Çubarov baflkanl ndakik r m Tatar Milli Meclisi (KTMM) hakk nda soruflturma bafllatt. (AA) güneyinde bir sonraki ad m olarak tekrarlarsa ve s n ra daha fazla askeri güç gönderirse, bu ad m ABD ve AB'nin daha sert yapt r mlar izleyecektir" diye konufltu. Psaki, Ukrayna'n n gelece ine Ukrayna halk n n karar vermesi gerekti inin alt n çizerek, Ukrayna'da 25 May s'ta yap lacak devlet baflkanl seçimlerinin önemine iflaret etti. Psaki, uluslararas toplumun, Ukrayna'n n seçimlerde herkesin oy kullanmas ve seçimlerin bar fl içinde yap lmas noktas ndaki çabalar n desteklemesini istedi. (AA) Türkiye-Gürcistan kardeflçe geliflecek Türkiye'nin 30 y l önceki durumuna benzetti ini kaydetti. Türkiye'nin, zenginleflme hikayesine, Gürcistan' n bugün oldu u yerden, 30 y l önce bafllad n anlatan Hisarc kl o lu, o dönemde zenginleflme için özel sektörün geliflmesinin flart oldu unun anlafl ld n, Türkiye'nin giriflimcilik kabiliyetini keflfetti ini ve özel sektörün önünün aç ld n söyledi. S f r sermayeyle ç k lan yolda 30 y l sonra dünyan n en büyük 16'nc ekonomisi haline gelindi ini belirten Hisarc kl o lu, "Bunlar özel sektörün önü aç ld zaman, kendi insan na güvenildi i zaman yap labileceklerin en somut göstergeleri. Gürcistan'da bizim yaflad klar m z n ayn s n görüyorum, gelece inin Türkiye gibi olaca na inan yorum" dedi. "Tecrübe ve enerjimizi kardefl ülke Gürcistan ile daha fazla ifl yaparak paylaflmak istiyoruz. Karfl l kl olarak zenginleflmeye katk sa lamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Hisarc kl o lu, Gürcistan'daki kurallara uymayan flirketlerin çeflitli müeyyidelerle karfl laflmas n n normal oldu una ancak kurallara uyan flirketlerin de her türlü mekanizmayla desteklenmesi gerekti ine vurgu yapt. Gürcistan ve Türkiye'nin co rafi konumuna da de inen Hisarc kl o lu, "Bu kap lar sonuna kadar açmam z laz m" diyerek, tarihi pek Yolu'nun canland r lmas aç s ndan Azerbaycan ve Gürcistan' n kilit öneme sahip oldu unun alt n çizdi. Gümrük kap lar n n modernizasyonu için her türlü katk y sa lamaya haz r olduklar n ve bu konuda Gürcistan'dan ad m beklediklerini ifade eden Hisarc kl o lu, "Uluslararas yat r mc lar n daha fazla yat r m gerçeklefltirebilmeleri için karfl l kl olarak ortak bir tahkim mekanizmas na ihtiyaç var" dedi. Hisarc kl o lu, bu görevi özel sektör olarak üstlenmeye haz r olduklar n kaydetti. (AA) Soruflturma Komisyonu na partilerden üye istenecek TBMM - ES N IfiIK - TBMM Baflkanl, dört eski bakanla ilgili kurulacak Meclis Soruflturma Komisyonu için parti gruplar ndan üye isteyecek. TBMM Genel Kurulu'nda dün, eski bakanlar Zafer Ça layan, Muammer Güler, Egemen Ba fl ve Erdo an Bayraktar'la ilgili soruflturma önergelerini görüflüldü. Görüflmede dört eski bakanla ilgili AK Parti milletvekillerinin verdi i soruflturma önergesi kabul edilerek, tek bir Meclis Soruflturma Komisyonu kurulmas - na karar verildi. - Komisyonun çal flmalar gizli yap lacak Bu çerçevede öncelikle TBMM Baflkanl, komisyon için parti gruplar ndan üye isteyecek. Siyasi parti gruplar, temsili oran nda komisyona verebilecekleri üye say s n n 3 kat aday bildirecek. Genel Kurul'da yap - lacak ad çekme suretiyle oluflacak soruflturma komisyonunda 15 üye bulunacak. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 8 Mayıs 2014 Perşembe Stat yokluğu BJK de dezavantaj olmadı Yeni stat inşaatı nedeniyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk Olimpiyat Statlarında oynamak zorunda kalan Beşiktaş'a, stadının olmaması dezavantaj yaratmadı. İSTANBUL - Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada 16 maça çıkarken, sadece bir kez, o da hükmen mağlubiyet aldı. "Kara Kartallar", iç sahada 10 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı ve toplam 35 puan topladı. Beşiktaş, iç saha maçlarının 12'sini Atatürk Olimpiyat, 4'ünü ise Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı 12 maçta 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligin 5. haftasında 2-1 yenik durumdayken, taraftarlarının neden olduğu olaylar sonucunda Galatasaray maçı tatil edilen Beşiktaş, bu maçı Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 3-0 hükmen yitirdi. "Kara Kartallar" ayrıca, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Kasımpaşa'nın iç saha maçlarını oynadığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda çıktığı 4 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu statta 2 maçını kazandı, 2 de beraberlik aldı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kardemir Karabükspor ve Sivasspor ile berabere kalan Beşiktaş, Torku Konyaspor ve Elazığspor'u ise mağlup etti. Yenilgisiz Fenerbahçe'den sonra iç sahada en az mağlup olan takım unvanına sahip Beşiktaş, ayrıca sarı-lacivertli takımla birlikte, 11 golle kendi evinde en az gol yiyen ekip de oldu. Siyah-beyazlılar, iç sahada 25 gol atarken, topladığı 35 puanla da en çok puan alan 4. takım olarak dikkat çekti. Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda daha çok puan kaybı yaşadı. Ligde son 5 maçtır deplasmanda galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, bu sezon dış sahalarda yaptığı 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de yenilgi aldı ve 25 puan kaybetti. (AA) Türkiye harika bir basketbol ülkesi İSTANBUL - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden oyunculardan Ersan İlyasova, milli takımın İspanya'da düzenlenecek 2014 FIBA Dünya Kupası'nda zor bir grupta olmadığını söyledi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan milli basketbolcu, Türkiye'nin "wild card" ile katılma hakkı elde ettiği ve C Grubu'nda ABD, Ukrayna, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edeceği 2014 FIBA Dünya Kupası'na iyi başlamasının önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "ABD dünyanın en iyi takımı ama dürüst olmak gerekirse zor bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her rakibe karşı dikkatli olmalıyız. Çünkü İspanya'da harika şeyler başarmak istiyoruz. Şampiyonaya ilk maçı kazanarak başlamalıyız. Çünkü bu, bize turnuvanın geri kalanı boyunca güven verecektir. Dünya Kupası'nın en iyi takımları arasında olmak istiyoruz." "12 Dev Adam"ın uluslararası turnuvalardaki performansına da değinen İlyasova, "Her zaman iyi bir kadromuz oluyor ama 2010 Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi yeniden bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Dört yıl önce sahip olduğumuz takım ruhuyla oynamalı ve uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar almalıyız. Son EuroBasket performansımız hayal kırıklığıydı. Türkiye harika bir basketbol ülkesi ve 17. sırada bitirmemiz normal değil. En kısa zamanda yeniden rekabetçi olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. 30 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek şampiyonada sakatlık yaşamadığı takdirde takımda olmak istediğini ifade eden başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "EuroBasket sonrası Milwaukee'ye bir önceki sezon olduğum kadar rekabetçi oynamak için dönmüştüm. Enerji doluydum ama sakatlandım ve sezon boyunca sakatlıklar yaşadım. Birçok maçı kaçırdım ve bileğim daha iyiye gitmediği için sezonu erken kapatmak zorunda kaldım. Şimdi iyileşmek istiyorum ve gelecek sezon daha iyi olmak için sabırsızlanıyorum. Milli takımda oynadığım için her zaman gurur duydum. Bu yaza hazır olmak için bileğimdeki sakatlığın bir an önce iyileşmesi gerekiyor. Eğer sakatlık yaşamazsam, FIBA Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." (AA) Trabzonspor, "Bombacı" ile coştu TRABZON - Trabzonspor, teknik sorumlusu Hami Mandıralı yönetiminde son 8 haftada Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol kaydeden takım oldu. Bordo-mavili takım, ligin 20. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 4-2'lik yenilginin ardından Mustafa Akçay'ın istifasıyla teknik sorumluluk görevine getirilen Hami Mandıralı ile daha fazla gol kaydeden bir grafik sergiledi. Karadeniz ekibinin tarihinde 218 golle en fazla gol atan oyuncu olan ve sert frikikleriyle "Bombacı" lakabıyla tanınan Hami Mandıralı, takıma son haftalarda yaşanan birçok soruna rağmen golcü bir kimlik kazandırmayı başardı. Trabzonspor, son 8 haftada 18 gol atarak Spor Toto Süper Lig'de bu dönem en fazla gol atmayı başaran ekip oldu. Karadeniz ekibi, son 8 haftada 2.25 gol ortalaması tutturarak bu gollerle Avrupa kupası hedefi yolunda da önemli puanlar kazandı. Trabzonspor, lig şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe'den de son 8 haftada daha fazla gol kaydetti. Bordo-mavili takımı son 8 haftada 15 golle Sivasspor takip ederken, Fenerbahçede (3 gol hükmen) 14 golle üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş 11 gol atarken, Galatasaray da bu dönemde 6 gol kaydederek Karadeniz ekibinin gerisinde kaldı. Trabzonspor'da Belçika'nın Westerlo takımında 18 gol atarak gol krallığı yarışını 3'üncü sırada tamamladıktan sonra Trabzonspor'a transfer edilen, sezonunda ligde 2, geçen sezon ise ligde 4 gol atarak beklentileri karşılayamayan Henrique, teknik sorumlu Hami Mandıralı ile kendini buldu. Ligde son 8 haftada 7 gol atarak bu sezon gol sayısını 13'e yükselten Henrique, bordo-mavili takımda en başarılı dönemini sergiledi. Brezilyalı oyuncunun gol attığı 12 maçta bordo-mavililer 26 puan toplamayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de attığı 8 gol ile bu sezon toplam 21 gol kaydeden Henrique, Gürcü oyuncu Shota'dan sonra bir sezonda en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu oldu. Trabzonspor, ligde son 8 haftada Kayseri Erciyesspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Gençlerbirliği'ni 3-0, Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Eskişehirspor ve Bursaspor ile 2-2, Kasımpaşa ve Elazığıspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, son 8 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan ile 2 puan ortalamasını tutturdu. Şampiyon Fenerbahçe ise son 8 haftada 14 puan topladı.

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 8 Mayıs 2014 Perşembe15 Arkas Spor'dan yelkende işbirliği İZMİR - Arkas Spor Kulübü Asbaşkanı Bernard Arcas, "İki stratejik iş ortağımızla genç yelkenciler yetiştirmek, yelken sporuna ilgi duyanlara farklı zeminlerde yelken yapma fırsatı sunma misyonumuz olacak" dedi. Arcas, holding binasında düzenlediği basın toplantısında, Arkas Spor'u kurarken amaçlarının çok kupa ve madalya kazanmak olmadığını, düşüncelerinin İzmirlilere amatör sporları tekrar sevdirmek olduğunu söyledi. Voleybol branşının büyümesiyle Arkas'ın isminin sadece voleybolla anıldığını kaydeden Bernard Arcas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuruluşumuzdan bu yana değişik branşlarla ilgili kafamızda planlar vardı. Ancak voleyboldaki başarılar nedeniyle diğerlerine fazla zaman harcayamadık. Yelkende bir takım denemeler yaptık ama bizim tek başımıza yapabileceğimiz şeyler değildi. Zaman içinde edindiğimiz dostlukların ardından onlarla projelerimiz örtüşmeye başladı. Yapacağımız işbirliğinin keyfini orta vadede yakalayacağımız bir proje." Arcas, Lemon Sailing ve Bozburun Yat Kulübü ile yelken branşında önemli adımlar atmak istediklerini kaydeden Arcas, "İki stratejik iş ortağımızla genç yelkenciler yetiştirmek, yelken sporuna ilgi duyanlara farklı zeminlerde yelken yapma fırsatı sunma misyonumuz olacak. Dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmıyoruz. Arkas Spor Kulübü olarak stratejik ortaklarımızın yelken tecrübesi ile bizim yönetim becerimizi birleştireceğiz" dedi. Arcas, rüzgar sörfü slalomda 2013'te 42. sırada bulunan Enes Yılmazer'i ilk 10'a sokmak istediklerini sözlerine ekledi. Toplantıya, Arkas Spor yelken şubesi yöneticisi Mert Oruz, Lemon Sailing'ten Tolga Yağlı ve Serhat Altay ile Bozburun Yat Kulübü'nden Edhem Dirvana da katıldı. Arkas Spor ile Lemon Sailing arasında geliştirilen stratejik işbirliği çerçevesinde Çeşme Altınyunus'taki yelken eğitim tesislerinde 7-14 yaş grubuna yelken, yetişkinlere ise katamaran eğitimleri verilecek. Bozburun Yat Kulübü ile kamp merkezleri kuracak Arkas Spor, ayrıca kulüple extreme yelken eğitimi hizmeti sunacak. Yamanlar teniste Türkiye Şampiyonu oldu İZMİR - Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Liselerarası Türkiye Tenis Şampiyonası Mersin de yapıldı. Dev şampiyonada İzmir i temsil eden Çağatay Söke, Ege Azkara, Oğuzhan Ceylan, Can Korkmaz, Aytek Kadayıfçı ve Burak Ekmen den kurulu İzmir Özel Yamanlar Koleji takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Finalde İzmir Yamanlar Koleji ne 4-2 yenilen İstanbul Özel Nilgün Doğay Lisesi ikinci olurken, üçüncülüğü İstanbul Özel İstek Kemal Atatürk Lisesi elde etti. Zorlu rakipleri arasından sıyrılıp Türkiye Şampiyonluğunu kazanan İzmir Özel Yamanlar Koleji Müdürü Şakir Ural, Lise 2. sınıf öğrencilerimiz ile katıldığımız yarışmada öğrencilerimiz son sınıf öğrencileri ile mücadele etti. Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası nda şampiyonluğu İzmir e getirmek için mücadele edeceğiz. dedi. Zor şartlar altında inanılmazı başardılar GAZİANTEP - Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, şampiyonluğun kolay kazanılmadığını belirterek, 10 aydan beri benim Rambolarım zor şartlar altında inanılmazı başardılar. Ben bedavaya kimseye Rambo demem. Her türlü hava ve saha şartlarına uyum sağladılar. Diğer takımlara göre inanılmaz teknoloji eksiğimize rağmen, her oyuncu bir Rambo gibi 10 ay boyunca toplam 500 antrenman yapılmış. Şampiyonluklar kolay gelmiyor." dedi. Süper Lige, 38 yıl aradan sonra yükselen Balıkesirsporlu futbolcular, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin tezahüratları arasında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne gelen Balkesli futbolcular, burada forma ve şampiyonluk fotoğraflarını imzaladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin, Kulüp Başkanı Tuna Aktürk ve kaptan Muhammet Reis öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. BAÜ Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) 'Kampüste Şampiyonlar Var-Özel' etkinliği, Çağış Kampüsü'nde bulunan Mühendislik- Mimarlık Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Etkinliğe BAÜ Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Bedri Yüksel, Dekan Prof. Dr. Cengiz Özmetin, Balıkesirspor yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin tezahüratları arasında tek tek sahneye çağrılan yönetim, teknik heyet ve futbolculara madalya verildi. Daha sonra Teknik Direktör Ertekin, Başkan Aktürk ve kaptan Muhammet Reis'e plaket verildi. Etkinlikte, Atatürk Stadı'ndaki şampiyonluk gösterilerinin yer aldığı kısa bir sunum yapıldı. BAÜ Rektör Yardımcısı Yüksel, Balıkesir ve üniversitenin yaşadığı güzel tablodan dolayı Balıkesirspor camiasına teşekkür etti. Ardından sahneye çıkan Kırmızı-Beyazlı futbolculara kupa hediye edildi. Öğrencilerin tezahüratları arasında kupayı kaldıran futbolcular, bir süre sevinç gösterisinde bulundu. Bu arada, Balkesli futbolcular, öğrenciler için bol bol forma imzaladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri programda Başkan Aktürk, Teknik Direktör Ertekin ve kaptan Muhammet'e merak edilen soruları yöneltti. Sezon başlarken doğru planlama, doğru oyuncular, doğru yönetim, doğru seyirci ve doğru çalışma yaptıklarını belirten Ertekin, "10 aydan beri benim Rambolarım zor şartlar altında inanılmazı başardılar. Ben bedavaya kimseye Rambo demem. Her türlü hava ve saha şartlarına uyum sağladılar. Diğer takımlara göre inanılmaz teknoloji eksiğimize rağmen, her oyuncu bir Rambo gibi 10 ay boyunca toplam 500 antrenman yapılmış. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Rambolar da doğru çalışıyorlar. Bizler de sonunda böyle mutlu oluyoruz, sizleri de mutlu ediyoruz." diye konuştu.

16 8 May s 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU Bu berberde "kifliye özel ustura" var S NOP (AA) - HAL T GÜMÜfi - Sinop'ta berberlik yapan Erkan Demir (33), kan yoluyla bulaflabilen hastal klar önlemek amac yla her müflterisi için üzerinde isimlerinin yaz l oldu u ustura kullan yor. "Kifliye özel ustura'' uygulamas yla müflteri say s n art ran Demir, uygulamay sa l k ve hijyen aç s ndan di er meslektafllar na da tavsiye ediyor. Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, 22 y ld r berberlik yapt n, 4 y l önce kendi ifl yerini açt n, baz müflterilerinin yaln zca kendileri için kullanacaklar özel ustura istemesi üzerine, her müflterisi için ayr ustura kullanmaya bafllad n söyledi. çerisinde 60 usturan n yerlefltirilebilece i bir stant yapt rd n dile getiren Demir, müflterinin ismini usturan n üzerine yazd rd n, böylece 41'e ulaflan özel müflteri say s n n her geçen gün artt n belirtti. nsan sa l n n her fleyden önemli oldu una de inen Demir, "Farkl kiflilere ait usturalar, isimlerini üzerine yazarak standa koyuyoruz ve müflteri geldi inde jiletini tak p t rafl ediyoruz. Bu uygulamay her müflterimize de il devaml müflterilerimize sunuyoruz, fazladan bir ücret talep etmiyoruz. Usturay sadece üzerinde ad yaz l kifli için kullan yoruz, tek kullan ml k jileti de t rafltan sonra at p, usturay müflterinin stanttaki yerine b rak yoruz'' diye konufltu. Çok say da hastal n kan yoluyla bulaflt na de inen Demir, "Jileti ayr olsa bile usturaya kan bulaflabiliyor. O nedenle bu uygulamam z çok sa l kl. Önemli olan halk sa l. Di er berberlerin de bu uygulamay yapmas n istiyoruz" dedi. - Difl hekimleri ve berberler dikkat etmeli Sinop Halk Sa l Müdürü Uzman Doktor Gökhan Telatar ise uygulaman n bulafl c hastal klar önleme aç s ndan önemli oldu unu söyledi. Kanla bulaflan hastal klar n yay lmas nda risk tafl yan mesleklerin bafl nda berberlik ve ve difl hekimli inin geldi ini dile getiren Telatar, flöyle devam etti: "E er kiflinin kan nda virüs varsa, o virüs bir sonraki t raflta gerekli önlem al nmazsa di er kiflinin kan na kar fl r. Ustura de ifltirmese bile jileti mutlaka de ifltirmesi gerekir. Hepatit-B ve AIDS'in en s k yay lma yolu difl hekimleri ve berberlerdir. Bunlar n alet ve edevatlar n iyi temizlemeleri gerekiyor. Her müflteri için ayr bir ustura kullanmak güzel, koruyucu bir uygulama." ANIT A ACA "dokunana" ceza HATAY - BURAK M LL - Payas ilçesinde, tarihi Sar Selim Camisi bahçesindeki bin 350 y ll k zeytin a ac n korumak için konulan uyar levhas nda, a aca ç kana, dokunana, dallar na zarar verene 2 y ldan 5 y la kadar hapis, 5000 gün para cezas uygulanaca yaz yor. AA muhabirinin derne i bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim'in Kaptan- Deryas ve Sadrazam Sokullu Mehmet Pafla, Mercidab k Savafl ile Osmanl topraklar na kat lan Payas'a külliye yap lmas için 1574'te Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teflkilat na talimat verdi. Adana- skenderun yolunda, külliyenin infla edilece i 15 dönüm zeytin bahçesindeki a açlar, biri d fl nda kesildi. Bugün Sar Selim Camisi bahçesindeki bin 350 y ll k a aç, 1976'da Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu taraf ndan "an t a aç" olarak tescillendi. Taç geniflli i 8, gövde çevresi 3,1, gövde çap 1, taban çevresi 5,4 ve taban çap 1,72 metre olan a aç, y lda yaklafl k 300 kilogram zeytin veriyor. Payas Kaymakaml, zarar görmemesi için a ac n yan na uyar levhas koydurdu. Levhada, "Zeytin a ac na ç kmak, dallar na zarar vermek, dokunmak yasakt r. Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu'nun 65. maddesine göre 2 y ldan 5 y la kadar hapis ve 5000 gün para cezas ile cezaland r l r" yaz yor. Belirtilen kanun maddesinde geçen y l yap lan düzenlemede, "50 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezas " hükmü yerine, "5000 gün adli para cezas " hükmü getirilmiflti. De ifliklik, suç iflleyen kifliye, gelir duruma göre günlü ü 20 ila 100 lira aras nda hesaplanarak ceza verilmesini öngörüyor. (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Ankara Milletvekili Aygün: Borçla lale devri yaşanıyor Tarih : 05.12.2011 Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mart. Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY

Mart. Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY 10 Mart Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY USD/TRY de düşüş devam eder mi? Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile gelişen ülke para birimleri Şubat ayından bu yana ABD doları karşısında güçlü bir seyir

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ SABAH BÜLTENİ Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30 Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ Fed tutanakları: Bazı üyelere göre faiz kararı 'ucu ucuna' alındı Fed'in para politikalarını

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı