AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Demokrasi talebine DARBE TEHDÝDÝ PROTESTO EYLEMLERÝNE ARTIK SON VERÝLMESÝNÝ ÝSTEYEN MÜBAREK ÝN YARDIMCISI SÜLEYMAN, MISIR HALKINI DARBEYLE KORKUTMAYA ÇALIÞTI Ömer Süleyman, Tahrir meydaný baþta olmak üzere tüm ülkede devam eden gösterilere daha fazla tahammül edemeyecekleri uyarýsýnda bulundu. FO TOÐ RAF: A A Olaylarý sosyal küreselleþme tetikledi n Tür ki ye E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ týr ma Vak fý nýn, Mað ripten Mý sýr a Ýs yan ve Baþ kal dý rý baþ lýk lý de ðer - len dir me no tun da Tu nus ve Mý sýr is yan la rý ný sos yal kü re sel leþ me nin te tik le di ði i fa de e dil di. Ha be ri 7 de Tunus tan Mýsýr mesajý: Halka saygý duyuyoruz n Hal kýn a yak lan ma sý so nu cu Ya se min Dev ri mi i le 23 yýl lýk Zey nela bi din Bin A li ik ti da rý na son ve ren Tu nus, Mý - sýr da ki eylemler için ilk açýklamasýný yaptý: Mý sýr hal ký nýn i ra de si ne ve se çi mi ne say gý du yu yo ruz. Ha be ri 7 de MÜBAREK HEMEN BIRAKMAZ n Gös te ri ler 16. gü nü ne gi rer ken, ül - ke nin ön de ge len ba zý müs ta kil ga ze te tem sil ci le riy le gö rü þen Sü ley man, ey - lem le rin müm kün o lan en ký sa za man - da so na er di ril me si ni is teyerek, Mü - ba rek he men bý rak ma ya cak de di. ALTERNATÝF, DARBE DEDÝ VE... n Di ya lo gun al ter na ti fi dar be dir, o nok ta ya var - mak is te mi yo ruz di yen Sü ley man, ne de mek is te di ði so ru lun ca, as - ke rî bir dar be yi kas tet - me di ði ni, ha zýr lýk sýz bir yö ne ti me i þa ret et - ti ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de Diyalog görüþmeleri ciddiyetten uzak n Mýsýr daki muhalefet partilerinden El Gad ýn lideri Eymen Nur, hükümet ile muhalefet arasýnda baþlayan diyalog görüþmelerini ciddiyetten uzak ve gerçekçilikten yoksun olarak nitelendirdi. Ha be ri 7 de Rums feld, a ný la rý ný ka le me al dý ðý ki ta býn da, ABD nin I rak ha - re kâ tý sý ra sýn da TBMM nin ya ban cý as ker le rin Tür ki ye de bu - lun ma sý na i zin ver me di ði kri tik oy la ma yý da de ðer len dir di. ABD ESKÝ SAVUNMA BAKANI RUMSFELD: Tez ke re nin geç me me si u tan cý mýz dý AMERÝKAN YÖNETÝMÝ EMÝNDÝ, AMA... n ABD nin es ki Sa vun ma Ba ka ný Do nald Rums feld, ye ni çý kan ki ta býn da 1 Mart tez ke re siy le bö lüm de þun la rý yaz dý: A me - ri kan yö ne ti mi e min di. An cak TBMM, ji - let far kýy la ABD nin ge çiþ ta le bi ni o nay la - ma mýþ tý. Böl ge de ki ki lit bir NA TO müt te - fi kin den des tek a lý na ma ma sý, o pe ras yo - nel a çý dan cid dî ters lik ol ma sý nýn ya nýn - da, si ya sî bir u tanç tý. Ha be ri say fa 4 te KILIÇDAROÐLU NUN BATUM YORUMU O def ter ka pan dý TARTIÞMALARI NOKTALADIK n CHP li de ri Ký lýç da roð lu, Sü heyl Ba - tum la il gi li so ru ya, O def ter ka pan dý, tar týþ ma la rý nok ta la dýk de di; Bu nu na - sýl an la ma lý yýz? so ru su nu da Za man la gö rür sü nüz diye cevapladý. Ha be ri 4 te Mah ke me Se lek e be ra at te di ren di Ha be ri 4 te Ýdare mahkemesi Danýþtay farký Ha be ri 5 te AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI Bir LPG pat la ma sý da Di yar ba kýr da n Di yar ba kýr ýn mer kez Bað lar il çe sin de, bir a kar ya kýt is tas yo nun da bu lu nan LPG tan ký gaz sý kýþ ma sý se be biy le pat la dý. Pat la ma da ya ra - la nan 13 ki þi den 7 si ta bur cu e di lir ken, te da vi le ri de vam e den 6 ki þi - nin du ru mu nun i se i yi ol du ðu bil di ril di. Ha be ri say fa 4 te Yoðun siste zincirleme kaza: 6 ölü, 30 yaralý Ha be ri say fa 4 te Sýcaklýk Doðu Anadolu da -21, Ege ise 21 derece Ha be ri say fa 6 da ISSN KAYMAKAMLARA ASKERLÝK MUAFÝYETÝ YOK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE HA BER FARK CHP nin derdi FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr U zun yýl lar Tür ki ye yi tek par ti i da re siy le yö ne ten CHP, çok par ti li ha ya ta ge çi lip mil le te ger çek an lam da seç me hak ký ta nýn dýk tan son ra bir da ha tek ba þý na ik ti dar yü zü gör me di. Bu du rum baþ lý ba þý na in ce le me ve a raþ týr ma ko nu su dur, a ma uz man la rýn bu ko nu yu ye te ri ka dar in ce len di ði de söy le ne mez. O kul lar da o ku tu lan ders ki tap la rýn da, Ka dýn la ra seç me ve se çil me hak ký ve ren ilk ül ke yiz di ye pro pa gan da ya pý lýr. Bu bil gi le ri o ku yan genç be yin ler de, Vay be! Ne ka dar da de mok rat bir ül key mi þiz di ye dü þü nür. Ay ný þe kil de ve ri len yan lýþ bil gi ler de Bir Türk dün ya ya be del dir an la yý þý da bo ca e di lir. Fa kat ger çek an lam da seç me ve se çil me hak ký nýn, de ðil ka dýn la ra, er kek le re bi le ve ri lip ve ril me di ði tar týþ ma ko nu su dur. Dü þü nün ki tek par ti var dýr ve o par ti dý þýn da baþ ka bir gö rüþ be yan e den ki þi nin se çil me hak ký yok tur. Böy le bir du rum da, Biz in san la ra seç me ve se çil me hak ký ver dik de me nin bir an la mý var mý? Se çi me gi ren tek par ti ya da tek a day ol duk tan son ra o se çi me se çim de ni le bi lir mi? Ni te kim ba zý de ne me le re rað men 1950 ye ka dar hür ve a dil bir se çim ya pý la ma mýþ týr. Ba zý par ti le re ku rul ma iz ni ve ril miþ, a ma mil le tin bek le nen den da ha faz la te vec cüh et me si son ra sý o par ti ler çe þit li ba ha ne ler le ka pa týl mýþ ve çok par ti li ha yat sü rek li er te len miþ ve ö te len miþ tir. Bü tün bun lar ta ri hî bir ger çek ol du ðu hal de, dö ne min yö ne ti ci le ri ni de mok rat o la rak gös ter mek de ne yin ne si? Ba zý kom þu ül ke le rin Tür ki ye bi ze ör nek tir de me le rin den de ken di le ri ne pay çý kar mak is te yen in saf sýz lar, Ba kýn, Tür ki ye yi i da re e den o gün kü i da re ci ler ken di ar zu la rýy la çok par ti li ha ya ta ge çip sað lam bir de mok ra si kur du lar di yor lar. Tür ki ye nin 60 yýl ön ce çok par ti li ve â dil se çim le re geç ti ði doð ru dur, a ma bu nu za ma nýn Tek Par ti si o lan CHP nin ve i da re ci le ri nin is te ye rek yap tý ðý doð ru de ðil dir. Çün kü is te ye rek yap mýþ ol sa lar dý, çok ön ce den ku ru lan baþ ka par ti le re, me se lâ Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý ya da Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fýr ka sý na da i zin ve rir ler di! On la ra i zin ver me yen le rin 1946 da De mok rat Par ti ye i zin ver me si gö nül süz, a ma mec bu rî bir i zin di. Her ke sin bil di ði gi bi dün ya da þart lar de ðiþ miþ ve Tür ki ye pat la ma nok ta sý na gel miþ ti. Bu de ði þi me i zin ver di ler, a ma bu gün bi le ser best se çim le re i zin ver dik le ri ne piþ man bir hal de ler! Bir CHP yö ne ti ci si nin dar be çað rýþ tý ran, da ha doð ru su si lâh lý kuv vet le ri dar be yap ma ya dâ vet e den, hat ta dar be yap ma dý ðý i çin ký na yan a çýk la ma sý be ra be rin de baþ ka en di þe le ri de ge tir di. Mil le tin he lâl rey le riy le ik ti dar yü zü gör me yen CHP an la yý þýn dan in saf lý ol ma sý ný bek le mek ma a le sef ko lay de ðil. Fa kat bu söz ler se be biy le sa hip çý ký lan ku rum un, yap tý ðý baþ ka ha ta la rý da gör mez den gel me mek i cap e der. A ca ba bu çý kýþ, do lay lý o la rak o ku ru mun yap tý ðý yan lýþ la rý göz ar dý et me yi, gör me me yi mi a maç lý yor? CHP hü cum et ti, o hal de biz sa hip çý ka lým an la yý þý na düþ mek teh li ke si var. CHP nin der di, her za man ol du ðu gi bi yi ne mil let i le dev le tin a ra sý ný aç ma ça lýþ ma sý o la bi lir. Bu tu za ða düþ me den, i yi ye i yi, yan lý þa yan lýþ de me yi sür dür mek ge re kir. CHP, se çim le ik ti dar yü zü gör mek is ti yor sa; geç miþ te ki yö ne ti ci le rin yap tý ðý ha ta la ra sa hip çýk ma a lýþ kan lý ðý ný bir ya na bý rak ma lý ve mil let ten sa mi mî bir þe kil de ö zür di le me li dir. Han gi li der bu nu yap ma yý ba þa rýr sa, ik ti dar ol ma ih ti ma li or ta ya çý kar. O za man da CHP CHP ol mak tan çý kar di yor sa nýz, siz de hak lý sý nýz. A ma Tür ki ye nin ve dün ya nýn git ti ði is ti ka met te bun dan baþ ka ça re de gö rül mü yor... TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Halil Ýbrahim Karahan'ýn oðlu Ebubekir Karahan i le Ayþe Nur Hanýmefendinin iz di vaç la rý ný teb rik e der, genç çift e i ki ci han sa a de ti di le riz. Mustafa Kale, Said Küçükoðlu, Osman Ýlhan, Arif Turðut, Cuma Bahçeci, Ömer Alparðan MERSÝN Taziye Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sami Narin ve Hüseyin Üstündað Mahkeme, Pý nar Se lek in be ra atýnda direndi ÝS TAN BUL 12. Ce za Mah ke me si, Mý sýr Çar þý sý nda ki pat la ma ya i liþ kin sos yo log Pý nar Se lek hak kýn da da ha ön ce ve ri len be ra at ka ra rýn da di ren di. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma ya, tu tuk suz o lan sa nýk lar Pý nar Se lek, Ab dül me cit Öz türk, He val Öz türk, Ma þal lah Ya ðan ve Kad ri ye Küb ra Sev gi ka týl ma dý. Sa nýk Kad ri ye Küb ra Sev gi ha ri cin de, di ðer 4 sa ný ðý a vu kat la rý tem sil et ti. Du ruþ ma da, Yar gý tay 9. Ce za Da i re si nin boz ma ka ra rý na i liþ kin di ye cek le ri so ru lan Pý nar Se lek ve di ðer sa nýk la rýn a vu kat la rý, mah ke me nin, 23 Ma yýs 2008 de ver di ði ve Yar gý tay 9. Ce za Da i re si ta ra fýn dan bo zu lan ka rar da di ren me si ni ta - Savcýlýk soruþturma izni istedi ZONGULDAK CUMHURÝYET BAÞSAVCILIÐI, CHP LÝ BATUM HAKKINDA, TÜRK CEZA KANUNU - NUN 301. MADDESÝ UYARINCA SORUÞTURMA BAÞLATILMASI ÝÇÝN ADALET BAKANLIÐI NDAN ÝZÝN TALEBÝNDE BULUNDU. ZON GUL DAK Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum hak kýn da, Türk Ce za Ka nu nu nun 301. mad de si u ya rýn ca so ruþ tur ma baþ la týl ma sý i çin A da let Ba kan lý ðý ndan i zin ta le bin de bu lun du. A lý nan bil gi ye gö re, 5 Þu bat ta A ta türk çü Dü þün ce Der ne ði nin (ADD) Zon gul dak Þu be si ni zi ya ret e den CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ba tum un, as ker i çin kâ ðýt tan kap lan mýþ söz le ri ü ze ri ne in ce le me baþ la tan Zon gul dak Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, söz ko nu su i fa de le rin Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) 301. mad de si kap sa mý na gir di ði ne ka rar ver di. Bu nun ü ze ri ne Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Sü heyl Ba tum hak kýn da so ruþ tur ma baþ la týl ma sý i çin A da let Ba kan lý ðý ndan i zin is te di. TCK nýn 301. mad de sin de, Türk Mil le ti ni, Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti ni ve ya Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ni, Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me ti ni ve dev le tin yar gý or gan la rý ný a le nen a þa ðý la yan ki þi nin, 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý. Dev le tin as ke ri ve ya em ni yet teþ ki lâ tý ný a le nen a þa ðý la yan ki þi le re de ay ný ce za nýn uy gu lan ma sý hük mü yer a lý yor. TCK nýn 301 in ci mad de si ge re ðin ce so ruþ tur ma ya pýl ma sý A da let Ba ka ný nýn iz ni ne bað lý. Zonguldak / a a ABD NÝN es ki Sa vun ma Ba ka ný Do nald Rums feld, a ný la rý ný ka le me al dý ðý ki ta býn da, ABD nin I rak ha re kâ tý sý ra sýn da TBMM nin ya ban cý as ker le rin Tür ki ye de bu lun ma sý na i zin ver me di ði kri tik oy la ma yý de ðer len dir di. Rums feld in a ný la rý ný ka le me al dý ðý, me rak la bek le nen ye ni ki ta bý Known and Unk nown (Bi li nen ve Bi lin me yen) pi ya sa ya çýk tý. Ki tap ta Tür ki ye nin a dý, KKTC i le ABD nin 11 Ey lül son ra sý Af ga nis tan a o pe ras yon ha zýr lýk la rýn dan bah se dil di ði bö lüm ler de ge çi yor. Ki tap ta, I rak sa va þý ve ön - lep et ti. Sa nýk Pý nar Se lek i tem sil e den 30 ya kýn a vu kat tan söz a lan Pý nar Se lek in ba ba sý Alp Se lek, Fah ri De len, Ay han Er do ðan ve A kýn A ta lay, mah ke me nin ka ra rýn da di ren me si ge rek ti ði ni söy le di ler. Du ruþ ma da e sas hak kýn da gö rü þü so ru lan Cum hu ri yet Sav cý sý Nu ri Ah met Sa raç, Yar gý tay 9. Ce za Da i re si nin boz ma ka ra rý na u yul ma sý ný ve dos ya da ki ek sik lik le rin gi de ril me si ni is te di. Mah ke me he ye ti, ver di ði a ra ka rar da, sos yo log Pý nar Se lek i le Ab dül me cit Öz türk hak kýn da da ha ön ce ve ri len be ra at ka ra rýn da di re nil me si ne hük met ti. Mah ke me he ye ti, di ðer sa nýk lar Kad ri ye Fik ret Sev gi, He val Öz türk ve Ma þal lah Ya ðan a çý sýn dan i se boz ma Bur sa-ýz mir çev re yo lun da çok sa yý da a ra cýn ka rýþ tý ðý zin cir le me tra fik ka za sýn da ilk be lir le me le re gö re 6 ki þi nin öl dü ðü 30 do la yýn da ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril - di. A lý nan bil gi ye gö re, çev re yo lu nun Ye ni Hal bi na sý mev kii ya kýn la rýn da, yo ðun sis se be biy le 6 kam yo net, 2 o to büs, 1 TIR, 2 kam yon ve 1 am bu lans ol mak ü ze re top lam 12 a ra cýn ka rýþ tý ðý zin cir le me tra fik ka za sý mey da na gel di. Ka za da Mut ta - lip Kö se, Meh met Do nat, Fik ret Mut lu ve Er kan Bil gin i le i sim le ri be lir le ne meyen 2 ki þi nin öl dü ðü, 30 ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ya ra lý lar, o lay ye ri ne ge len kur - ce sin de ki ha zýr lýk lar i le 2003 yý lý Mart a yýn da ABD ve Tür ki ye a ra sýn da ya þa nan tez ke re kri zi nin an la týl dý ðý bö lüm ler de de Tür ki ye nin a dý sýk ça ge çi yor. A me ri ka lý dip lo mat la rýn i yim ser li ði ne rað men, ABD nin Tür ki ye yi, ku zey den I rak a gi riþ yap mak ü ze re top rak la rýn dan ge çiþ iz ni ver me ye ik na et me de zor luk lar ya þa dý ðý ný be lir ten Rums feld, þun la rý kay det ti: TBMM nin kri tik oy la ma sý na u za nan ay lar da, A me ri kan yö ne ti mi, is te di ði miz o na yýn bi ze ve ri le ce ðin den e min di. Hiç kim se, tez ke re nin geç me ye ce ði ni i la mý na u yul ma sý ný ka rar laþ týr dý. Ab dül me cit Öz türk, He val Öz türk ve baþ ka suç tan hü küm lü Ma þal lah Ya ðan ýn bir son ra ki cel se de ha zýr e dil me le ri i çin ya zý ya zýl ma sý na ka rar ve ren mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý 22 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne bý rak tý. Du ruþ ma yý, ya zar Ya þar Ke mal, A da let A ða oð lu, Ýs tan bul BDP Mil let ve ki li A kýn Bir dal ve es ki Türk Ta bip ler Bir li ði Baþ ka ný Gen cay Gür soy ve DÝSK Ge nel Baþ ka ný Sü ley man Çe le bi i le Av ru pa Bir li ði-tür ki ye Kar ma Par la men ter Ko mis yo nu Eþ Baþ ka ný He le ne Fla ut re nin de ol du ðu Av ru pa lý par la men ter ler ve si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le rin den çok sa yý da ki þi ta kip et ti. Ýs tan bul / a a CHP li Ba tum un orduya yönelik kâðýttan kaplan sözleri tartýþmaya sebep olmuþtu. CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: O def ter ka pan dý CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, or du ya yö ne lik kâ ðýt tan kap lan söz - le ri tar týþ ma sebep olan Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum un is ti fa sý nýn Mer kez Yö ne tim Ku ru lu (MYK) Top lan tý sýn da gün de me ge lip gel me ye ce ði ne i - liþ kin, O def ter ka pan dý de di. Ký lýç da roð lu, Ha zi ran 2008 de Þan lý ur fa da se - çim o to bü sü ü ze rin de ba þý ný üst ge çi de çar pa rak ölen es ki Genç lik Kol la rý Ge nel Sek re te ri Er sin Çýl dýr a dý na Ge nel Mer kez bi na sýn da dü zen le nen sa lo nun a çý lý þý - ný yap tý. A çý lýþ ta ga ze te ci le rin so ru la rý ný da ce vap la yan Ký lýç da roð lu, or du ya yö - ne lik kâ ðýt tan kap lan söz le ri tar týþ ma ya se bep o lan Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum un is ti fa sý nýn MYK Top lan tý sýn da gün de me ge lip gel me ye ce ði - ne i liþ kin so ru ü ze ri ne, O def ter ka pan dý, tar týþ ma la rý nok ta la dýk de di. Ký lýç - da roð lu, Bu nu na sýl an la ma mýz ge re ki yor? so ru su ü ze ri ne de, Za man la gö - re cek si niz de di. Ký lýç da roð lu, Ba tum un Bir da ha or du yu e leþ tir mem þek lin - de ki a çýk la ma la rý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne i se, Say gý gös te re ce ðiz. Si ya set bir de ne yim i þi dir. O de ne yim den de her kes ken di ya þa mýn dan ders ler çý ka ra cak - týr i fa de le ri ni kul lan dý. Da ha ön ce par ti i çe ri sin de ki gö rüþ fark lý lýk la rý ný nor mal kar þý la mýþ tý nýz, bu o la yý da o çer çe ve de mi de ðer len di ri yor su nuz? so ru su na, O def te ri ka pa dýk, Tür ki ye nin da ha ö nem li, da ha bü yük so run la rý var. O so - run lar la il gi li so ru lar so rar sa nýz, ya nýt la ma ya ça lý þa yým de di. An ka ra / a a Sis faciasý: 6 ö lü, 30 ya ra lý tar ma e kip le rin ce a raç lar dan çý ka rý la rak am bu lans lar la Bur sa da ki çe þit li has ta - ne le re kal dý rýl dý. Ka za dolayýsýyla Bur sa-ýz mir çev re yo lu a raç tra fi ði ne ka pa týl dý. Bu a ra da, o lay ye ri ne ge len bir am bu las da ka za ya ka rýþ tý. Bu a ra da, Bo zü yük-ý - ne göl ka ra yo lu nun 26. ki lo met re sin de i se plâ ka la rý ve sü rü cü le ri he nüz be lir le ne - me yen o to mo bil i le TIR çar pýþ tý. Ka za da ilk be lir le me le re gö re o to mo bil i çin de sý - ký þan ve he nüz kim lik le ri tes bit e di le me yen 3 ki þi öl dü. Ya ra la nan 2 ki þi 112 A cil Ser vis e kip le ri ta ra fýn dan Bo zü yük Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bursa / a a Rums feld: Tür ki ye bi ze u tanç ya þat tý bek le mi yor du. (ABD nin es ki baþ ka ný Ge or ge) Bush dö ne mi nin ilk ay la rýn da, Türk ler le ya kýn dan ça lýþ ma nýn bi zim i çin ö nem li ol du ðu nu, çün kü on la rýn iþ bir li ði ne ih ti ya cý mýz o la bi le ce ði ni dü þün dü ðü mü ha týr lý yo rum. O gün gel miþ ti. An cak TBMM, ji let far kýy la ABD nin ge çiþ ta le bi ni o nay la ma mýþ tý. Böl ge de ki ki lit bir NA TO müt te fi kin den des tek a lý na ma ma sý, o pe ras yo nel a çý dan cid dî ters lik ol ma sý nýn ya nýn da, si ya sî bir u tanç tý ve bü yük ih ti mal le de bun dan ka çý ný la bi lir di. Was hing ton / a a AV RU PA PAR LA MEN TO SUN DA TAR TI ÞI LA CAK DA VAY LA il gi li o la rak Av ru pa lý göz lem ci ler ba sýn a çýk la ma - sý yap tý. AB-Tür ki ye Kar ma Par la men ter Ko mis yo nu Eþ Baþ ka ný ve Av ru pa Par la men to su (AP) Ye þil ler Mil let ve ki li He le ne Fla u tu re, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Pý nar Se - lek in 13 yýl lýk hu ku kî ta ci zin ar dýn dan bir kez da ha yar gý ö - nün de o la ca ðý ný ve pat la ma nýn bir gaz ka ça ðý dolayýsýyla ol - du ðu nu be lir ten bir çok ra po ra rað men bu da va lar da Mý sýr Çar þý sý na bom ba koy mak la suç lan dý ðý ný be lirt ti. Dâ vâ sý ný göz lem le mek ve a da let i çin o lan mü ca de le si bo yun ca o nu des tek le mek i çin bu ta le bi mi zi Av ru pa Par la men to sun da tar týþ ma ya aç ma ya ka rar ver dik i fa de si ni kul la nan Fla u tu - re, bu sebep le Ýs tan bul a gel dik le ri ni söz le ri ne ek le di. BBP, Yazýcýoðlu için ö zel yet ki li sav cý is te ye cek nbü YÜK Bir lik Par ti si (BBP), Ge nel Baþ kan Muh sin Ya zý cý oð lu nun ö lü mü nün a raþ tý rýl ma sý i çin ö zel yet ki li sav cý gö rev len di ril me si ni is te ye cek. Par ti teþ ki lât la rý, 16 Þu bat Çar þam ba gü nü Kah ra man ma raþ Ad li ye si ö nün de top la na rak ö zel yet ki li sav cý gö rev len di ril me si ta le bi ni Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na i le te cek. BBP Kon ya Ýl Baþ ka ný Os man Seç gin, Dev let De net le me Ku ru lu (DDK) ra po ru i le mer hum ge nel baþ kan la rý Ya zý cý oð lu nun öl dü ðü ka zay la il gi li þüp he le rin kuv vet len di ði ni söy le di. Ka za da ki so ru i þa ret le ri nin DDK ra po ruy la res mi yet ka zan dý ðý ný i fa de e den Seç gin, U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým ýn ra por la il gi li, ka za dan ka za çý kar ma yýn þek lin de ki yo ru mu nun BBP yi in cit ti ði ni be lirt ti. Os man Seç gin, par ti o la rak mer hum Muh sin Ya zý cý oð lu na kar de þim di yen ve ö lü müy le il gi li þüp he le rin ü ze ri ne gi di le ce ði sö zü nü ve ren Baþ ba kan Er do ðan ýn, ön ce U laþ týr ma Ba ka ný na bu yo ru mun he sa bý ný sor ma sý ný, ar dýn dan o la yý çöz mek i çin a dým at ma sý ný bek le dik le ri ni vur gu la dý. Seç gin, DDK ra po ru nun ta kip çi si o la cak la rý ný vur gu la ya rak, BBP teþ ki lat la rý o la rak 16 Þu bat Çar þam ba gü nü Kah ra man ma raþ Ad li ye si ö nün de top la na cak la rý ný söy le di. Seç gin, Ya zý cý oð lu nun ö lü mü nün a raþ tý rýl ma sý i çin ö zel yet ki li sav cý gö rev len di ril me si ni is te ye cek le ri ni be lirt tti. Konya / cihan Bir LPG patlamasý da Diyarbakýr da ndý YAR BA KIR IN mer kez Bað lar il çe sin de, bir a kar ya kýt is tas yo nun da bu lu nan LPG tan kýn da ki gaz sý kýþ ma sýn dan kay nak la nan pat la ma da ya ra la nan 13 ki þi den 7 si, ta bur cu e dil di. Hat bo yu Cad de si nde ön ce ki gün ak þam ya þa nan pat la ma da ya ra la nan 13 ki þi den 7 si, Di yar ba kýr E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de ki te da vi le ri ta mam la na rak ta bur cu e dil di. Te da vi le ri sü ren 6 ki þi nin du ru mu nun i se i yi ol du ðu bil di ril di. Pat la ma da ya ra la nan a kar ya kýt is tas yo nu ça lý þa ný Ni ya zi Gö zen, o lay sý ra sýn da LPG de dek tö rü nün sin yal ver di ði ni an la ta rak, Bir bu har laþ ma ve sý zýn tý var dý. Ge rek li ön lem le ri al dýk tan son ra he men tek nik ser vi si a ra dýk. A ra dan 5 da ki ka geç tik ten son ra pat la ma ol du de di. Bu a ra da pat la ma nýn mey da na gel di ði a kar ya kýt is tas yo nun da, il gi li ku rum tem sil ci le ri nin in ce le me si sü rü yor. Yet ki li ler, ilk be lir le me le re gö re pat la ma nýn gaz sý kýþ ma sýn dan mey da na gel di ði ni, an cak pat la ma nýn ke sin se be bi nin ya pý la cak a raþ týr ma lar so nu cun da or ta ya çý ka ca ðý ný a çýk la dý. Diyarbakýr / a a Te rör ve se çim gö rü þül dü nte RÖR LE Mü ca de le Ko or di nas yon Ku ru lu, Ý çiþ le ri Ba ka ný Be þir A ta lay ýn baþ kan lý ðýn da, te rör ve se çim gün de miy le top lan dý. Ba kan A ta lay, Ka mu Dü ze ni ve Gü ven li ði Müs te þar lý ðýn da ki top lan tý da yap tý ðý a çýk la ma da, Ko or di nas yon Ku ru lu nun bu yý lýn ilk top lan tý sý ný ger çek leþ tir di ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Ku rul, top lan tý sýn da a la nýy la il gi li her tür lü ge liþ me le ri de ðer len di ri yor. Bu gün de baþ lý ca gün dem mad de si o la rak son ge liþ me le ri de ðer len di re ce ðiz. Bu sü reç i çin de ku rum la rý mý zýn ve re cek le ri bil gi le ri ve gö rüþ le ri a la ca ðýz ve ta bii ka rar ver me miz ge re ken, or tak de ðer len dir me miz ge re ken ko nu lar o lu yor. Bil di ði niz gi bi O cak a yý i çin de va li ler le top lan tý yap mýþ týk. Ýlk gün yi ne gü ven lik le il gi li ko nu la rý gö rüþ müþ tük. Bir kaç gün ön ce de il em ni yet mü dür le ri mi zi An ka ra ya ça ðýr mýþ týk. On lar la yi ne ko nu la rý mý zý de ðer len dir dik, on la rý din le dik. Bu gün de Ku rul o la rak te rör ön ce lik li ol mak ü ze re gü ven lik le il gi li bü tün ko nu la rý de ðer len di re ce ðiz. Ha zi ran a yýn da se çim ya pýl ma sý nýn plan lan dý ðý ný be lir ten A ta lay, bu top lan tý da ge nel se çim tak vi mi ni de gün de me al dýk la rý ný kay det ti. A çýk la ma nýn ar dýn dan top lan tý ba sý na ka pa lý o la rak de vam et ti. An ka ra / a a

5 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE HABER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 R. Evvel 1432 Ru mî: 28 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Baþ ba kan ýn bes le me is na dý na Ku zey Kýb rýs si ya sî par ti le ri ve sen di ka la rý nýn tep ki siy le týr ma nan pan kart kri zi, kar þý lýk lý tah rik ler le sü rü yor. KKTC ku ru cu Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ ýn, mi ting de yüz de bir bi le oy al ma yan la rýn aç tý ðý pan kart la rýn Kýb rýs Türk hal ký nýn da tep ki si ni çek ti ði ni kay de dip, Bu soy ta rý la rýn a ma cý Tür ki ye i le Kýb rýs Türk hal ký nýn a ra sý ný aç mak týr. Biz de Sa yýn Er do ðan dan da faz la öf ke li yiz bun la ra a çýk la ma sý, bir a vuç mar ji nal gru bun kýþ kýrt ma la rý nýn Kýb rýs lý la rý bað la ma ya ca ðý ný gös te ri yor. As lýn da Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Er do ðan ýn söz le ri, gös te ri sý ra sýn da ki mar ji nal grup la ra yö ne lik tir dü zelt me si ne ve KKTC yö ne ti mi nin de rin ü zün tü le ri ni bil dir me si ne rað men Tür ki ye i le KKTC nin a ra sý ný a çýp ça týþ tý ran kö rük le me le rin de vam et me si, i þin i çin de baþ ka bir iþ ol du ðu is tif ha mý ný u yan dýr ýyor. Baþ ba kan, bu tür gös te ri le ri Kýb rýs Rum Ke si mi nin a yak o yun la rý na â let ol mak ve Kýb rýs ü ze rin de ki e mel le re hiz met et mek o la rak yo rum lu yor; a ma doð ru dan Kýb rýs hal ký ný he def al mak la en baþ ta Tür ki ye nin a sýr lýk Kýb rýs dâ vâ sý na za rar ve ri yor. Ve son dö nem de Rum yö ne ti miy le i liþ ki le ri art tý ran Ýs ra il den Yu na nis tan a, Ýn gil te re den ABD ye Gö nül: Kay ma kam la ra as ker lik mu a fi ye ti yok n MÝLLÎ Sa vun ma Ba ka ný Gö nül, kay ma kam la rýn as ker lik ten mu af tu tu la cak la rý na i liþ kin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn da her han gi bir ça lýþ ma ol du ðuy la il gi li ba na bir bil gi in ti kal et me di. Bi zim de böy le bir ça lýþ ma mýz yok de di. Vec di Gö nül, res mî zi ya ret te bu lun mak ü ze re Tür ki ye ye ge len Es ton ya Sa vun ma Ba ka ný Ja ak A a sýk vo o i le ma ka mýn da bir a ra ya gel di. Gö rüþ me ön ce sin de a çýk la ma lar ya pan Ba kan Gö nül, Es ton ya nýn, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne baþ tan be ri ver di ði des te ðin þük ran la ka bul e dil di ði ni söy le di. Bir ga ze te ci nin, po lis ler den son ra ö zel lik le kay ma kam la rýn as ker lik ten mu a fi yet is te dik le ri ni ve bu ko nu da Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýy la pren sip te an laþ týk la rý gi bi du yum la rýn ol du ðu nu be lirt me si ve ko nuy la il gi li bir ça lýþ ma la rý o lup ol ma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne Gö nül, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn da her han gi bir ça lýþ ma ol du ðuy la il gi li ba na bir bil gi in ti kal et me di. Bi zim de böy le bir ça lýþ ma mýz yok de di. Ankara / aa A ta lay, kay ma kam la ra: Va tan da þýn der diy le dert le nin Ý çiþ le ri Ba ka ný Be þir A ta lay, yur dun çe þit li yer le ri ne kay ma kam o la rak a ta nan yö ne ti ci le re Va tan da þa te pe den bak ma yýn, va tan da þýn der diy le dert le nin tav si ye sin de bu lun du. 95. Dö nem Kay ma kam lýk Kur su Ku ra Çe kim Tö re ni ne ka tý lan Ý çiþ le ri Ba ka ný A ta lay, An ka ra Crow ne Pla za O tel de ye ni a ta ma sý ger çek le þen kay ma kam la ra ses len di. A ta lay, va tan da þýn der diy le dert len me yen yö ne ti ci le rin ar týk ge ri de kal dý ðý ný vur gu la ya rak, kay ma kam lar dan va tan daþ la iç i çe ol ma la rý ný is te di. Dev le ti yö ne ten le rin va tan da þýn gü ve ni ni sars ma ya hak la rý yok tur di yen A ta lay, va tan daþ la ra yö ne lik tu tum ve dav ra nýþ lar da on la rýn dev le te o lan gü ve ni ni sar sý cý her han gi bir du rum dan ka çý nýl ma sý ný is te di. Ankara / cihan 5 milyon araç sýnýfta kaldý TÜV TURK a raç mu a ye ne is tas yon la rý nýn fa a li yet gös ter di ði 3 yýl da ya pý lan kon trol ler de 4 mil yon 895 bin 102 ta þýt ilk mu a ye ne yi ge çe me di. A lý nan bil gi ye gö re, a raç mu a ye ne is tas yon la rý nýn dev re ye gir di ði O cak 2008 den 31 O cak 2011 e ka dar 12 mil yon 27 bin 939 a raç pe ri yo dik mu a ye ne ye gir di. Mu a ye ne e di len ta þýt la rýn 622 bin 832 si ku sur suz, 6 mil yon 510 bin 5 i ha fif ku sur lu bu lu na rak mu a ye ne den ge çer ken, 4 mil yon 244 bin 818 i a ðýr ku sur lu ve 650 bin 284 ü em ni yet siz bu lu na rak tek rar mu a ye ne ye çað rýl dý. Bu na gö re, O cak 2008 den bu a yýn ba þý na ka dar Tür ki ye de mu a ye ne e di len a raç la rýn yüz de 5 i ku sur suz, yüz de 41 i a ðýr ku sur lu ya da em ni yet siz, yüz de 54 ü i se ha fif ku sur lu bu lun du. An ka ra / a a Kýb rýs la AB pro je si ni blo ke! KKTC kar þý tý iþ bir lik çi le ri se vin di ri yor. El bet te u lu or ta Tür ki ye a ley hin de ki ey lem ler ka bul e di le mez. An cak kýrk bin ki þi nin ka týl dý ðý bü yük bir mi ting de bir kaç ken di ni bil me zin aç týk la rý tah rik kâr pan kart lar ü ze rin den bü tün Müs lü man Kýb rýs hal ký nýn nan kör lük le suç la nýp ren ci de e dil me si de ka bul e di le mez. Bu du rum, is ter is te mez AB mü zâ ke re sü re cin de AKP si ya sî ik ti da rý nýn Kýb rýs la il gi li ba zý tâ viz li po li tik at rak si yon la rý ný söz ko nu su e di yor. TÂ VÝZ MA NEV RA SI MI? Ev ve la, ta ri hi bo yun ca Kýb rýs a mad dî ve mâ ne vî des tek ver miþ Tür ki ye yi düþ man gös te ren ve pro tes to sý nýr la rý ný ol duk ça a þan mâ lûm pan kart la ra Baþ ba kan ýn in fi lâ li, Kýb rýs ý Tür ki ye den ko par mak is te yen Tür ki ye / Kýb rýs düþ ma ný ec ne bi le rin i þi ne gel miþ tir. Ne var ki yýl lar dýr Tür ki ye nin AB pro je si ne Kýb rýs ýn ta koz e dil me si ne kar þý An ka ra nýn güç lü bir po li ti ka or ta ya koy ma dý ðý na ba kýl dý ðýn da, ký rýl gan po li ti ka la rýn Rum Ke si mi i le bir ya na, KKTC i le so run la rý art týr dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Sa hi Tür ki ye Baþ ba ka ný, du rup du rur ken on bin le rin ka týl dý ðý bir mi ting de bir kaç den siz pan kart ý ba ha ne e de rek ne den bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de top ye kûn Müs lü man-türk Kýb rýs hal ký ný ren ci de e dip KKTC yö ne ti mi ni sýk bo ðaz e di yor? Ö te den be ri her hü kû met dö ne min de Tür ki ye nin Tür kî Cum hu ri yet ler den Fi lis tin e ka dar yap tý ðý mad dî yar dým la rý ve mâ ne vî des te ði me se le et me yen ve e sa sen bu nu bir va zi fe bi len An ka ra, ni çin son dem de Kýb rýs a ve ri len yar - Ýdare mahkemesi Danýþtay farký TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin sorularýný cevaplandýran Adalet Bakaný Ergin, idare mahkemelerinde bir dâvânýn görülme süresinin azaldýðýný söyledi. A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, 2005 yý lýn da ilk de re ce i da re mah ke me sin de bir dos ya 243 gün de gö rü þü lür ken, 2009 un so nun da 186 gü ne in di ði ni söy le di. Ba kan Er gin, Da nýþ tay da gö rü len da va lar da i se 2005 te bir dos ya or ta la ma 395 gün de ka ra ra bað la nýr ken, 2009 te bu sü re nin 498 gü ne çýk tý ðý ný kay det ti. TBMM Ge nel Ku ru lu nda gö rüþ me le ri sü ren Da nýþ tay ve Yar gý tay da ü ye ve da i re sa yý la rý ný ar týr ma yý ön gö ren Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pan Ka nun Ta sa rý sý ü ze rin de SÖZ LEÞ ME LÝ er baþ ve er is tih da mý na i liþ kin ya sa ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ta sa rý da, dü zen le me nin a ma cý Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn ca lü zum gö rü len er baþ ve er kad ro la rýn da, kri tik ve uy gun gö rü len gö rev ler de ye tiþ miþ per so nel ih ti ya cý ný kar þý la mak mak sa dýy la is tih dam e di le cek söz leþ me li er baþ ve er le rin te mi ni, ye tiþ ti ril me le ri, gö rev de yük sel me le ri, ter tip e dil me le ri, ge çi ci gö rev len di ril me le ri, hiz met þart la rý, gö rev ve hak la rý, yü küm lü lük le ri, a yýr ma ve ay rýl ma i le il gi li u sul ve e sas la rý dü zen le mek þek lin de sý ra la ný yor. Dü zen le me ye gö re, TSK da ih ti yaç du yu lan kad ro la ra a lý na cak söz leþ me li er baþ ve er a day la rý ya pý la cak ön söz leþ mey le as ke rî e ði ti me a lý na cak. E ði ti mi ba þa rýy la ta mam la yan lar la 3 yýl - dým ý söz ko nu su e di yor? Son ra du rup du rur ken bu tarz a le nî ha kâ re tâ miz ya kýþ týr ma la rýn ve teh did vâ ri tah kir le rin sav rul ma sý ne den? Bu so ru lar, AKP hü kû me ti nin li man la rý Rum la ra aç ma sýy la ye ni bir sü re ce ze min ha zýr la dý ðý ný gün de me ge ti ri yor. Bu tak tik le göz gö re bâ riz cid dî ha ta lar ser gi len di ði tes bi ti ni te yid e di yor. BM ve AB nez din de Kýb rýs ta i ki top lum lu, i ki dev let li ve i ki ke sim li fe de ra tif ya pý nýn bey nel mi lel ze min ler de kuv vet li bir bi çim de sa vu nul ma sý ye ri ne, A da nýn Rum la rýn he ge mon ya ve çý kar po li ti ka la rý na bý ra kýl ma sý, An ka ra nýn ih ma li. Doð ru su bu tür gös te ri le rin da ha a ðý rý da ha ön ce de ya pýl mýþ tý. AKP i le bir lik te Yes be a nam slo ga nýy la An nan Plâ ný pro pa gan da sý ný yü rü ten mih rak la rý da ha ev vel gör mez den ge len Baþ ba kan ve ik ti dar par ti si söz cü le ri nin, pan kart kri zi ne a ba nýp KKTC yö ne ti mi nin gös te ri ci le ri cý lýz ve ye ter siz ký na dý ðý þi kâ yet le ri, se çim ön ce si si ya sî rant he sâ býy la i çe ri ye oy na yýp tâ viz li po li tik sü re ci ni ha zýr la dý ðý ný ve tep ki le ri a zalt ma yý a maç la dý ðý ný e le ve ri yor DÝ RÂ YET VE FE RÂ SET LE Do ðu Ak de niz de yüz me yen sa vaþ ge mi si o la rak ni te le nen Kýb rýs A da sý nýn Tür ki ye ve bü tün böl ge i çin stra te jik ö ne mi bü yük. Ger çek þu ki Ýn gi liz üs le ri ne ve Yu na nis tan ýn Rum Ke si mi ne a çýk as ke rî des te ði ne mu ka bil, salt Meh met çi ðin çe kil me si, Ku zey Kýb rýs ý ye ni den Rum ve Yu nan çe te le ri nin zu lüm ve soy ký rým tah ri ba tý ris ki ne mâ ruz bý rak mak ta. Bu va zi yet, dar be i le dev ri len De mok rat Par ti hü kû me ti nin ta sað la dý ðý Ga ran ti An - mu ha le fe tin so ru la rý ný ce vap la dý. A da let Ba ka ný, Da nýþ tay da ki iþ yü kü nün, ik ti da rýn hu ku kun ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me di ði i çin i da ri dâ vâ la rýn art ma sýn dan kay nak la nýp kay nak lan ma dý ðý na da ir bir so ru ya Da nýþ tay a 2005 ten son ra ge len da va lar da ar týþ ol du ðu söy le di. Ko nuþ ma sýn da ra kam la ra yer ve ren Ba kan Er gin, 2005 te 132 bin 512, 2006 da 169 bin 591, 2007 de 144 bin, 2008 de 126 bin, 2009 da 127 bin ol du ðu nu a çýk la dý. Er gin, 5 yýl i çin de i da re mah ke me le rin de a çý lan dan az, 4 yýl dan faz la ol ma mak ü ze re söz leþ me im za la na cak. Söz leþ me li Er baþ ve Er Ka nu nu Ta sa rý sý na gö re, söz leþ me li er kay nak la rý ný; en az il köð re tim ve ya yurt dý þýn da ki den gi o kul laþ ma sý yla Tür ki ye nin ga ran tör ül ke vas fý ný iþ lev siz ha le ge tir mek te. Bü tün bun la ra kar þý, Rum ta ra fý nýn u lus la r a ra sý a re na da AB yi ya nýlt ma sý na ye ter li ce va bý ve rip AB ka rar mer ci le ri ni ik na et mek hü kû me tin gö re vi. Si ya sî ik ti dar, ba zý uç pro tes to la rý me se le ya pýp Ku zey Kýb rýs a yük len mek ten vaz geç me li ve sâ de ce ya kýn mak la kal ma ma lý. AB mü zâ ke re sü re cin de Tür ki ye nin Kýb rýs ta as ker bu lun dur ma sý nýn za rû re ti ni, çe kil mek le kar ga þa ve te rö rün ye ni den av det e de ce ði ni AB mer ci le ri ne an lat ma lý. Kýb rýs ýn bir Yu nan a da sý de ðil, beþ yüz yýl lýk bir Ýs lâm bel de si ol du ðu nu et kin ve us ta dip lo ma tik yol lar la tes cil et tir me li. Kýb rýs mil lî dâ vâ sý nda mil lî men fa at le ri ön ce le yen ký sa ve u zun vâ de li, â dil, e þit, sür dü rü le bi lir te mel te zi ni ka bul et tir me yi ba þar ma lý. A sýl uz laþ maz lý ðýn dýþ tah rik li Rum yö ne ti min den kay nak lan dý ðý ný, AB nin Rum la rýn ya nýlt ma la rýy la si ya se ten e sir a lýn dý ðý ný, Ku zey Kýb rýs ýn e ge men li ði nin te mi niy le AB ü ye si Kýb rýs ýn ve Tür ki ye nin Yu na nis tan ýn ya ný sý ra, Ak de niz in ve Av ru pa nýn ba rýþ ve gü ven li ði ne kat ký sý na i nan dýr ma lý. Tür ki ye nin hak lý stra te jik Kýb rýs dâ vâ sý nýn, ya rým as rý a þan AB pro je si ni blo ke ve mü zâ ke re sü re ci ni sa bo te et me si ni ön le me li. A da da sulh ve is tik ra rýn, Türk-Yu nan den ge si nin an cak KKTC ve Ku zey Kýb rýs hal ký nýn hak la rý nýn Ga ran ti An laþ ma sý çer çe ve sin de gü ven ce al tý na a lýn ma sýy la sað la na bi le ce ði ni, di râ yet li ve fe râ set li po li ti ka lar la a çýk ça i zâh et me li Ak si hal de po li tik i nad laþ ma lar la Kýb rýs so ru nu çö zül mez... Ý DA RE MAH KE ME LE RÝN DE BÝR DOS YA NIN GÖ RÜ ÞÜL - ME SÜ RE SÝ 4 YIL DA 243 GÜN DEN 186 GÜ NE Ý NER KEN, DA NIÞ TAY'DA Ý SE KA RA RA BAÐ LAN MA SÜ RE SÝ 395 GÜN DEN 498 GÜ NE ÇIK TI. DANIÞTAY'IN DAÝRE SAYISI ARTACAK Yar gý tay ve Da nýþ tay da da i re ve ü ye sa yý sý ný ar ttý ran, Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya - pan Ka nun Ta sa rý sý TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e dil di. Te mel ya sa o la rak gö rü þü - len 1 i le 6. mad de le ri kap sa yan 1. Bö lü me gö re, Da nýþ ta yýn da i re sa yý sý 13 ten 15 e çý ka - rý la cak. Da nýþ tay, 14 ü da va, 1 i i da rî da i re ol mak ü ze re 15 da i re den o lu þa cak. Her da i - re de bir baþ kan i le ye te ri ka dar ü ye bu lu na cak. He yet ler, 1 baþ kan ve 4 ü ye nin ka tý lý - mýy la top la na cak, salt ço ðun luk la ka rar ve re cek. Sa yý nýn ye ter li ol ma sý ha lin de bir - den faz la he yet o luþ tu ru la bi le cek. Bu du rum da o luþ tu ru lan di ðer he yet le re, he - yet te yer a lan en ký dem li ü ye baþ kan lýk e de cek. Mü za ke re ler giz li ya pý - la cak. Ad lî Týp Ku ru mu nun baþ kan yar dým cý sý sa yý sý 2 den 5 e yük sel ti le cek. An ka ra / a a dâ vâ sa yý sýn da ar týþ de ðil, a zal ma ol du ðu nu bu na kar þýn i da ri yar gý nýn is tih dam et ti ði ha kim sa yý sýn da ki gö re ce li de ol sa ar týþ tan do la yý i da re mah ke me le rin de bir dâ vâ nýn gö rül me sü re si nin a zal dý ðý ný söy le di. Ba kan Er gin, 2005 te ilk de re ce i da re mah ke me sin de bir dos ya 243 gün de gö rü þü lü yor du, 2009 so nun da 186 gü ne in di. An cak Da nýþ tay da gö rü len da va lar da 2005 te bir dos ya or ta la ma 395 gün de ka ra ra bað la nýr ken, 2009 so nu i ti ba riy le 498 gü ne çýk tý. de di. An ka ra / ci han Söz leþ me li er ta sa rý sý Mec lis te me zu nu o lup as ker lik hiz me ti ni er baþ ve er o la rak ta mam la mýþ, ter his le ri nin ü ze rin den 3 yýl dan faz la sü re geç me miþ ve 26 ya þýn dan gün al ma mýþ o lan lar teþ kil e de cek. As ke rî o kul lar dan ve Türk Si lâh lý Kuv vet le rin den her ne se bep le o lur sa ol sun i li þik le ri ke si len per so nel, söz leþ me li er o la rak a lýn ma ya cak. Söz leþ me li er a day la rý ön söz leþ me ya pý la rak as ke ri e ði ti me a lý na cak. As ke rî e ði ti mi ba þa rý i le ta mam la yan lar la, 4 yýl dan faz la ol ma mak kay dýy la en az 3 yýl lýk söz leþ me ya pý la cak. Mü te a kip söz leþ me ler, 1 yýl dan az, 3 yýl dan faz la ol ma mak þar týy la, a za mî 29 ya þýn bi ti ril di ði yý lýn A ra lýk a yý so nu na ka dar u za tý la bi le cek. Ken di ku sur la rý ol mak sý zýn söz leþ me si fes he di len ler i le ken di is te ði i le söz leþ me si ni ye ni le me yen ler ve ya ay rý lan lar uz man er baþ lý ða ve ya ast su bay lý ða baþ vu ra bi le cek. An ka ra / a a TAH LÝL Mýsýr ýn uzun ince yolu KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Mý sýr da ki ey lem le rin Mü ba rek gi de ne ka dar de vam e de ce ði söy le ni yor du. Hat tâ ön ce ki Cu ma ya ka dar sü re ve ril miþ ti. Ol ma dý. Bir Cu ma da ha geç ti. Mü ba rek hâ lâ ye rin de du ru yor. Ve yar dým cý lý ðý na ge tir di ði ki þi, mu ha le fet le ma sa ya o tu rup pa zar lýk yap tý ve öy le gö rü nü yor ki, is te dik le ri so nu cu da al dý. Bu a ra da, Tah rir mey da nýn da ya pý lan ey lem ler þim di lik de vam et se de, a jans la rýn geç ti ði ha ber le re gö re, Ka hi re de ha yat nor ma le dö nü yor. Bu i þa ret ler gös te ri yor ki, Mü ba rek i çin ses len di ri len Bah reyn e gi de bi lir, u zun sü re li bir te da vi ge rek çe siy le Al man ya da ka la bi lir ve ya Þarm eþ-þeyh te ki sa ra yý na çe ki le bi lir se nar yo la rý þu a na ka dar tut ma dý. Gö rü nen o ki, Mý sýr Ey lül'deki se çi mi o nun baþ kan lý ðýn da ya pa cak. Ül ke yö ne ti mi yi ne o nun be lir le di ði ki þi ler de ka lýr ken, hü kü me tin ey lem ci le re kar þý gü ven lik güç le rin ce baþ vu ru lan þid det ten do la yý ö zür di le me si ve i kin ci a dam Sü ley man ýn mu ha le fet le gö rüþ me si gi bi jest ler le ga zý a lý nan ey lem ci le rin hý zý ke si le cek ve yo la öy le de vam e di le cek. Yö ne ti min mu ha le fet le yap tý ðý gö rüþ me ler de mu ta ba ka ta va rýl dý ðý söy le nen hu sus lar da ve ri len söz ler tu tu lur mu, tu tul maz sa ne o lur; þu a þa ma da kes tir mek müm kün de ðil. A ma ey lem ler tav sar sa tek rar can lan dýr mak çok zor o lur. Ki, Tah rir ey lem le ri ne fren ko yan en ö nem li se bep ler den bi ri, re ji min or ga ni ze et ti ði at lý-de ve li ki þi le rin ka la ba lý ða dal ma sýy la baþ la tý lan Mü ba rek kar þýt la rý-yan daþ la rý ça týþ ma sý ol du. (Ben zer pro vo kas yon la rýn biz de de ya þan dý ðý ný, me se lâ 2001 kri zin de mey dan la ra i nen es na fýn ey lem le ri nin, ka la ba lý ðýn i çi ne sor ti ya pan meç hul ki þi ler ce na sýl sa bo te e dil di ði ni ve son ra da ey lem le rin so na er di ði ni ha týr la ya lým.) Ve bu ça týþ ma gö rün tü le ri, o za ma na ka dar o lay la rý dý þa rý dan ta kip e den or du yu ak tif ve mü da hil ko num da i þin i çi ne gir me ye da vet et ti. Da ha sý, Mü ba rek e kar þý o lan ey lem ci ler, yan daþ la rýn þer rin den ko run mak i çin or du dan yar dým is te di ler. Öy le ki, tank lar mey dan dan ay rýl ma sýn di ye ön le ri ne ya tan ey lem ci ler bi le ol du. Ya ra lý ey lem ci le rin ya ra sý na pan su man ya pýp on lar la ku cak la þan ge ne ral gö rün tü le ri ca ba sý. (Bu ra da da biz de ki bil has sa top lum sal o lay lar, a fet ve fe lâ ket ler son ra sýn da sýk sýk o lu þan ben zer tab lo la rý ha týr la ma mak müm kün mü?) Mý sýr or du su nun son ge liþ me ler de na sýl bir ta výr ta ký na ca ðý ve a ðýr lý ðý ný kim den ya na ko ya ca ðý me rak e di lir ken, bu ve si ley le, týp ký Tür ki ye de ol du ðu gi bi Mý sýr da da si lâh lý kuv vet le rin sis tem de ne ka dar et kin bir rol üst len di ði ve ha ya týn her a la nýn da dal bu dak sal dý ðý gö rül dü. Hat tâ son o lay la rý ta ki ben, hü kü met te ya pý lan gö rev de ði þik lik le riy le, yö ne tim de ki as ker a ðýr lý ðý nýn da ha da art tý ðý yö nün de id di a lar mev cut. Hal böy le o lun ca, ge liþ me le ri fark lý bir dik kat ve tem kin le ta kip et mek te bü yük fay da var. Yað mur dan ka çar ken do lu ya tu tul ma mak a dý na... Di le ye lim ki, di ya log a dý al týn da mu ha le fe ti o yu na ge ti rip, es ki bas ký cý sis te mi ye ni ak tör ve ký lýk lar la sür dür me tez gâ hý sah ne ye ko nul ma sýn. Ger çi Be di üz za man ýn meþ ru ti yet son ra sýn da ki Os man lý i çin di le ge tir di ði Es ki hal mu hal, ya ye ni hal ya iz mih lâl tesbitin de ki hakikat, ben zer bü tün du rum lar gi bi Mý sýr i çin de ge çer li. A ma Tür ki ye de ol du ðu gi bi, top lu mun her ye ri ne kök sal mýþ dar be ü rü nü bas ký cý bir re ji min hü küm sür dü ðü Mý sýr da da ar zu e di len o lum lu de ði þi min çok ko lay ve sür at li ol ma sý ný bek le mek her hal de pek ger çek çi ol ma sa ge rek. Biz ya rým a sýr ön ce ki 27 Ma yýs ýn ku rup, on dan yir mi yýl son ra 12 Ey lül ün tah kim et ti ði sis tem den çý ka bil dik mi ki, ay ný þe yi Mý sýr dan bek li yo ruz? Hem de bir kaç haf ta ve ya ay i çin de! Ger çek þu ki, Mý sýr ýn ö nün de de de mok ra tik leþ mek i çin u zun in ce bir yol ve kat e dil me si ge re ken bir hay li me sa fe var. Sa id Nur sî nin Ýs lâ mýn, Ýn gi liz mek teb-i mül ki ye sin den (si ya sal bil gi ler fa kül te sin den) ders a lan ze ki mah du mu o la rak ni te le di ði Mý sýr ýn bu me sa fe yi ký salt ma sý i se, al dý ðý ders le rin ge rek le ri ni yap ma sý na bað lý.

6 6 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE YURT HABER Or man da mah sur ka lan tu rizm ci yi, po lis kur tar dý AN TAL YA DA bi sik let tu ru na çý kan tu rizm ci, ka ran lýk ne de niy le yö nü nü kay be din ce or man lýk a lan da mah sur kal dý. Tu rizm ci, po lis ve kur tar ma e kip le rin ce or man lýk a lan dan çý ka rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, An tal ya da bir tu rizm þir ke tin de ça lý þan Ha san Tev fik Hür De li ke sen (45), bi sik let tur la rý dü zen le mek a ma cýy la sa ha a raþ týr ma sý i çin bi sik le tiy le mer kez Kon ya al tý il çe sin de ki Sa rý su böl ge sin de ki or man lýk a lan da ge zin ti ye çýk tý. Ka ran lý ðýn çök me siy le yö nü nü kay be den ve An tal ya-ke mer ka ra yo lu ü ze rin de ki or man lýk Top çam böl - ge si ne ka dar çý kan De li ke sen, cep te le fo nuy la 155 Po lis Ým dat hat tý ný a ra ya rak, mah sur kal dý ðý ný bil dir di. Top çam mev ki in de ki ya maç ta mah sur ka lan De li ke sen, Kon ya al tý Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü gö rev li le ri i le kur tar ma e kip le ri nin böl ge ye u laþ ma sýy la or man lýk a lan da çý ka rýl dý. Sað lýk so ru nu bu lun ma yan ve po lis mer ke zin de i fa de si a lý nan De li ke sen, do ða spor la rýy la uð raþ tý ðý ný an cak or man lýk a lan da ka ran lýk çö kün ce yö nü nü kay bet ti ði ni be lir te rek, mah sur kal ma sýy la po li se ih bar da bu lun du ðu nu söy le di. An tal ya / a a Maðazada çýkan yangýn 8 saatte söndürülebildi GÝRESUN DAbir ço cuk gi yim ma ða za sýn da çý kan yan gýn 3 sa at sü ren ça lýþ ma lar so nu cun da sön dü rü le bil di. E di ni len bil gi ye gö re, Ce mal Gür sel Cad de si nde ki Ka mil Bey Ýþ Mer ke zi nin gi riþ ka týn da bu lu nan Þa fak A pay dýn a a it ço cuk gi yim ma ða za sý nýn de po bö lü mün de he nüz be lir le ne me yen sebep le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de ma ða za nýn ta ma mý na ya yý lan yan gý na ilk o la rak Gi re sun Be le di ye si Ýt fa i ye e kip le ri mü da ha le et mek is te di. An cak çev re de ki yo ðun du man kar þý sýn da e kip ler yan gý na mü da ha le de et ki siz kal dý. Ýt fa i ye er le ri nin kul lan dý ðý ok si jen tüp le ri nin de boþ ol du ðu nun an la þýl ma sý ü ze ri ne u zun sü re yan gý na mü da ha le e di le me di. Do lu ok si jen tüp le ri nin o lay ye ri ne ge ti ril me si son ra sýn da mü da ha le ça lýþ ma la rý na baþ la na bil di. E kip le rin ye ter siz kal dý ðý yan - gý na Es pi ye, Ti re bo lu ve Es pi ye il çe it fa i ye e kip le ri de des tek ve rir ken, yan gýn yak la þýk 3 sa at sü ren ça lýþ ma lar so nu cun da sön dü rü le bil di. Ýþ ye ri nin de po bö lü mü ne de gi re me yen e kip ler o lay ye ri ne çað rý lan be le di ye ye a it iþ ma ki ne si nin du va rý ný yýk ma sý so nu cu yan gý nýn çý kýþ nok ta sý na u la þa bil di. Yan gýn sý ra sýn da du man dan et ki le nen 4 it fa i ye e ri nin te da vi le ri i se o lay ye ri ne sevk e di len am bu lans ta ya pýl dý. Gi re sun Be le di ye Baþ ka ný Ke rim Ak su nun da o lay ye ri ne ge le rek ça lýþ ma la rý ta kip et ti ði göz le nir ken, it fa i ye e kip le ri iþ ye ri sa hi bi nin cam la rýn ký rýl ma sý na kar þý çýk ma sý se be biy le mü da ha le de geç ka lýn dý ðý ný be lirt ti. Yet ki li ler, yan gý nýn çý kýþ sebebi nin ya pý la cak in ce le me son ra sýn da ke sin lik ka za na ca ðý ný kay det ti. Gi re sun / a a Þüpheli paketten düdüklü tencere çýktý ANTALYA NIN A lan ya il çe sin de, po lis e kip le rin ce fün ye i le pat la tý lan þüp he li pa ket ten dü dük lü ten ce re i le pat lý can çýk tý. A lý nan bil gi ye gö re, Gül ler pý na rý Ma hal le si Ha san Ak ça lý oð lu Cad de si nde kal dý rý ma bý ra ký lan po þet ký sa sü re li pa ni ðe sebep ol du. Çev re de ki va tan daþ lar, po þet te bom ba o la bi le ce ði dü þün ce siy le po li se ha ber ver - di. O lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, cad de yi tra fi ðe ka pa ta rak gü ven lik tedbiri al dý. Sin yal ke si ci ci haz la da tedbiri ni a lan bom ba im ha uz ma ný nýn yap tý ðý in ce le me nin ar dýn dan po þet, fün yey le pat la týl dý. Po þet ten bir dü dük lü ten ce re i le bir pat lý can çýk tý. Ça lýþ ma nýn ar dýn dan yol tra fi ðe tek rar a çýl dý. A lan ya / a a Do ðu da kýþ, E ge de ba har HA VA LA RIN SI CAK GÝT ME SÝ DOLAYISIYLA E GE KÖY LE RÝN DE BA DEM A ÐAÇ LA - RI ÇÝ ÇEK AÇ TI. DO ÐU A NA DO LU DA KIÞ SO ÐUK LA RI HA YA TI DON DU RU YOR. Doðu Anadolu Böl ge sinde, a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý ve ya ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 87, Ar da han da 22, Muþ ta 8, Bin göl de 6 ve Ið dýr da 5 ol mak ü ze re top lam 128 köy yo lun da u la þým sað la na mý yor. FO TOÐ RAF: A A MUÐLA NIN Bod rum ve Mar ma ris il çe sin de ha va la rýn sý cak git me si dolayýsýyla kýr lar çi çek ler le kap lan dý, ba zý köy ler de ba dem a ðaç la rý çi çek aç tý. Bir haf ta dýr ha va sý cak lý ðý nýn 20 de re ce öl çül dü ðü Mar ma ris te a de ta ilk ba har ya þa ný yor. Sa hil ler de ki ka fe ler de va tan daþ lar, gün bo yun ca gü neþ li ve sý cak ha va nýn key fi ni çý ka rý yor. Mar ma ris e bað lý Tur gut, Se li mi ye ve Hi sa rö nü köy le rin de ba dem a ðaç la rý çi çek aç tý ve kýr lar çi çek ler le kap lan dý. Yö re de ya þa yan va tan daþ lar, tu rist le ri hay ran bý ra kan tabiî gü zel li ðin her yýl ya þan dý ðý ný be lir te rek, Ha va sý cak lý ðý her yýl bu ay lar da 20 de re ce nin al tý na düþ mez. Ön ce sin de 10 gün se rin ve yað mur lu bir ha va ya þa nýr. Kýr la rý kap la yan bu çi çek ler sý cak ha va ya al da na rak a çý yor. Böl ge ye ge len tu rist ler, er ken ge len ilk ba ha rýn se vin ci ni ya þý yor de di ler. Muþ ta et ki li o lan so ðuk ha va dolayýsýyla ça tý lar da ki buz la rý kýr mak i çin Muþ Be le di ye si ne bað lý Ýt - fa i ye Bi ri mi bün ye sin de buz kýr ma e ki bi o luþ tu rul du. FO TOÐ RAF: CÝHAN Bod rum da i se ge çen haf ta et ki li o lan þid det li ya ðýþ ye ri ni gü neþ li ha va ya bý rak tý. Gü zel ha va nýn ta dý ný çý kar mak is te yen va tan daþ lar Kum bah çe, Pa þa tar la sý ve Bi tez sa hil le rin de ki ka fe ler de o tu ru yor ya da yü rü yüþ ya pý yor. Ya lý, Gü müþ lük ve Ya lý ka vak bel de le rin de kýr lar çi çek ler le kap lan dý. Pik nik ya pan va tan daþ lar, Bel de miz de ba har se vin ci ya þa ný yor. Ký sa sü re son ra ge lin cik ler a - ça cak ve or ta ya gü zel gö rün tü ler çý ka cak di ye ko nuþ tu lar. Bod rum da ki o tel ler de ka lan tu rist ler de er ken ge len ilk ba har mev si mi nin ta dý ný çý ka rý yor. Sa hil ler de bol bol yü rü yüþ ya pan tu rist ler ak þam ü ze ri i se gün ba tý mý ný iz li yor. Muð la Me te o ro lo ji Ýs tas yon Mü dür lü ðü yet ki li le ri i se Muð la ve il çe le rin de et ki li o lan sý cak ha va nýn haf ta so nu na ka dar sü re ce ði ni bil dir di ler. Buz kýrma ekibi iþbaþýnda DOÐU A na do lu Böl ge si nde et ki li o lan so ðuk ha va ha ya tý o lum suz et ki ler ken, böl ge de en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 21 de re cey le Að rý da öl çül dü. Muþ ta et ki li o lan so ðuk ha va dolayýsýyla ça tý lar da ki buz la rý kýr mak i çin Muþ Be le di ye si ne bað lý Ýt fa i ye Bi ri mi bün ye sin de buz kýr ma e ki bi o luþ tu rul du ðu bil di ril di. Be le di ye Baþ ka ný Nec met tin De de, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, þehirde ça tý lar dan sar kan buz la rýn teh li ke arz et ti ði ni be lir te rek, o luþ tu ru lan buz kýr ma e ki - Muðla nýn Bod rum ve Mar ma ris il çe sin de ha va la rýn sý cak git me si dolayýsýyla kýr lar çi çek ler le kap - lan dý, ba zý köy ler de ba dem a ðaç la rý çi çek aç tý. bi nin ev ve iþ yer le ri nin ça tý la rý ný te miz le di ði ni söy le di. Böl ge de, a ra lýk - lar la de vam e den kar ya ðý þý ve ya ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 87, Ar da han da 22, Muþ ta 8, Bin göl de 6 ve Ið dýr da 5 ol mak ü ze re top lam 128 köy yo lun da u la þým sað la na mý yor. Ýl Ö zel Ý da re Mü dür lü ðü ne bað lý kar la mü ca de le e kip le ri, ka pa lý köy yol la rý nýn u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý na de vam e di yor. Ge ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý sý fý rýn al týn da ol mak ü ze re Að rý da 21, Er zu rum da 14, Kars ta 13, Ar da han da 10, Ið dýr da 5 ve Er zin can da 4 de re ce öl çül dü. Bu a ra da Ý kiz de re-ýs pir, Ka ðýz man-tuz lu ca, Ak þar-ga zi ler-ka ra ur gan ve Sa rý ka mýþ-ka ra ur gan ka ra yol la rýn da kar ve ti pi dolayýsýyla u la þý mýn sað la na ma dý ðý kay de dil di. Muð la - Er zu rum / a a yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Se vinç Par fü me ri ve Koz me tik Ti ca ret Li mi ted Þir ke ti A rif O nur As lan ha ne Cd. No:12/1 Fa tih Ýs tan bul Tel: (0212) PER DE TA SA RIM Tül Per de Di kim E vi M. Ze ki Ay dýn Çak mak çý lar Yo ku þu Çak mak çý lar Ýþ Ha ný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) E MÝ NÖ NÜ/ÝS TAN BUL E LE MAN n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u to - cad bil gi si ye ter li, sü rü cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý - na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE ndenizlide Akkonak mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA narnavutköy Boyalýkta 3.Köprü Yakýnýnda Yatýrýmlýk 500m 2 arsa nsaray'da Sahibinden satýlýk elektrik,su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m 2 Tarla n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel: Denizli n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nba þak Trak tör Ba yi i Ce lal Mah. Sað lýk Sok. No: Mu sa Top no to gaz Sa tý mý A teþ o to Lpg'de þok kam pan ya mar - ma ra böl ge ba yi sin den T4 Blu e Ý tal yan 790 TL To ma set to Ý tal yan 990 TL Ý ki tel li mer kez:(212) Top ka pý Þu be:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT ndinçer Nakliyat Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nakflaþ Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu

7 Af ga nis tan sa va þý ço cuk la rý vu ru yor n A ME RÝKAN u çak la rý - nýn 10 yýl ön ce Ka bil i bom ba la ma sýy la baþ la - yan Af ga nis tan sa va þý - nýn, ge çen yýl gün de or - ta la ma 2 ço cu ðun ö lü - mü ne se bep ol du ðu bil - di ril di. Af ga nis tan da gö - rev ya pan in san hak la rý iz le me ör gü tü ARM nin ra po run da, sa vaþ se be - biy le 2010 da ö len 2 bin 421 si vil den 739 u nun 18 ya þýn dan kü çük ol du ðu i fa de e dil di. Ra por da, ço - çuk ö lüm le ri nin ne re - dey se üç te i ki sin den mi li tan la rýn, yüz de 17 sin den de ABD ve NA TO bir lik le ri nin so - rum lu ol du ðu be lir til di. Ço cuk ö lüm le ri nin bü - yük bir bö lü mü nün Ta - li ban ýn ka le si du ru - mun da ki Kan da har ve Hel mand vi la yet le rin de mey da na gel di ði ne dik - kat çe kil di. Kabil / a a Pa kis tan hü kü me ti is ti fa et ti n PA KÝS TAN DA hü kü - met ü ye le ri, baþ ba ka na top lu hal de is ti fa sý ný sun du. Res mî kay nak - lar, ba kan la rýn e ko no - mik kriz kar þý sýn da da - ha az sa yý da ba kan dan o lu þan ye ni bir ka bi ne kur mak i çin mev cut hü kü me ti fes het me ni - ye ti ni da ha ön ce a çýk la - mýþ bu lu nan Baþ ba ka na is ti fa la rý ný sun du ðu nu kay det ti. Ýslamabad / a a Ker kük te yi ne kan lý gün n I RAK IN Ker kük þeh - rin de bom ba yük lü 3 a - raç la dü zen le nen sal dý rý - lar da 6 ki þi nin öl dü ðü, 75 ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Has ta ne kay - nak la rý, ken di le ri ne 6 ce - set gel di ði ni, bun lar dan ü çü nün po lis le re a it ol - du ðu nu söy le di ler. Ýlk a - ra cýn I rak Kür dis tan De - mok ra tik Par ti si gü ven - lik bü ro su ya ký nýn da in - fi lak et ti ði, bun dan bir da ki ka son ra i kin ci bir a - ra cýn I rak Türk men Cep he si bü ro su ya ký nýn - da, ü çün cü a ra cýn sa ay ný böl ge de bir dük kâ nýn ya - kýn la rýn da pat la dý ðý kay - de dil di. Kerkük / a a ABD ban dý ra lý tan ker ka çý rýl dý n ABD ban dý ra lý bir dev tan ke rin Um man a çýk la - rýn da ka çý rýl dý ðý bil di ril - di. Ý re ne SL ad lý ge mi nin Bas ra Kör fe zi ne git mek - te ol du ðu, tan ke rin 2 mil yon va ril ka dar pet - rol ta þý dý ðý be lir til di. Ge mi nin kim ler ta ra fýn - dan ka çý rýl dý ðý ko nu - sun da he nüz bil gi a lý na - ma dý. Singapur / a a Gü ney Su dan da ba kan öl dü rül dü n BA ÐIM SIZ LI ÐI NI ye ni ka za nan Gü ney Su - dan da bir ba ka nýn, ba - kan lýk bi na sýn da vu ru la - rak öl dü rül dü ðü bil di ril - di. Gü ney Su dan or du söz cü sü, Kýr sal Kal kýn - ma ve Ýþ bir li ði Ba ka - ný nýn ba kan lýk ta ça lý þan bir þo för ta ra fýn dan öl - dü rül dü ðü nü söy le di. Söz cü, þo fö rün ba kan lýk ka pý sýn da ki bir ko ru ma yý da öl dür dük ten son ra ken di si ni vur du ðu nu bil - dir di. Hartum / a a "DÝYALOG GÖRÜÞMELERÝ CÝDDÝYETTEN UZAK" YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE DÜNYA MISIR DA KÝ mu ha le fet par ti le rin den El Gad ýn li de ri Ey men Nur, hü kü met i le mu ha le fet a ra sýn da baþ la yan di ya log gö rüþ me le ri ni cid di yet ten u zak ve ger çek çi lik ten yok sun o la rak ni te len dir di. Ül - ke de ki son du rum la il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan Ey men Nur, gö rüþ me le re bü tün par ti ve grup la rýn da vet e dil me di ði ni be lir te rek, Sis tem yýl lar dan be ri mu ha le fet le kur ma dý ðý di ya lo ðu þim di ku ru - yor. Bu sis tem ha ta lar la do lu bir sis tem dir ve ka lý cý, öz gür lük çü ýs lâ hat yap mak tan a ciz dir de di. El Gad (Ya rýn) Ge nel Baþ ka ný Nur, hak ve öz gür lük ler is te dik le ri ni vur gu la ya rak, Mü ba rek re ji mi nin ül ke yi fe sat la 30 yýl bo yun ca yö net ti ði ni id di a et ti. Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in is ti fa et me si ve ya yet ki le ri ni dev ret me si ni is te dik le ri ni an la tan Ey men Nur, Biz kriz is te yen ta raf de ði - liz. Bu sü reç te her kes cid dî ol ma lý dýr. Hak la rý mý zýn bi ze ve ril me si ge rek. Ta rih te ol du ðu gi bi güç lü bir Mý sýr is ti yo ruz. Mý sýr ýn öz gür ve de mok ra tik ol ma sý ný ta lep e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Kahire / a a Süleyman dan Mýsýr meydanlarýna tehdit MISIR DEVLET BAÞKANI YARDIMCISI ÖMER SÜLEYMAN, TAHRÝR MEYDANI BAÞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN ÜLKEDE DEVAM EDEN GÖSTERÝLERE DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEYECEKLERÝ UYARISINDA BULUNDU. GÖS TE RÝ LER 16. gü nü ne gi rer ken, ül ke nin ön de ge len ba zý müs ta kil ga ze te tem sil ci le riy le gö rü þen Mý sýr Dev let Baþ ka ný Yar dým cý sý Ö - mer Sü ley man gös te ri le rin müm kün o lan en ký sa za man da so na er - di ril me si ni is te di. Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in der hal gö re vi ni bý rak ma sý çað rý la rý na da sert tep ki gös te ren Sü ley man, Re - jim de so na er me ye cek, Mü ba rek de der hal gö re vi ni bý rak ma ya cak de di. 25 O cak ta baþ la yan gös te ri ler den ký sa bir sü re son ra Mü ba rek, Ey lül a yýn da ki dev let baþ kan lý ðý se çim le rin de ye ni den a day ol ma ya - ca ðý ný be lirt me si ne rað men, mey dan lar da pro tes to la rý ný sür dü ren on bin ler ce gös te ri ci, o nun der hal gö re vi bý rak ma sý ný is ti yor. Hal kýn ta lep le ri ni de mok ra tik re form lar la ye ri ne ge tir mek is te dik le ri ni i le ri sü ren Sü ley man, hü kü me tin po li si ye ted bir le re baþ vur mak is te me di - ði ni de i fa de et ti. Sü ley man bu yön de ki söz le ri ni þu i fa de ler le i zah et - ti: Di ya lo ðun al ter na ti fi ras yo nel ol ma yan pek çok ha re ke ti ba rýn dý - ran a ce le ci ve he sap lan ma yan a dým la rýn so nu cu o lan dar be dir. Mý - sýr ý ko ru mak i çin o nok ta ya var mak is te mi yo ruz. Dar be i le il gi li söz le ri ne a çýk la ma ge tir me si is te nen Sü ley man, bu nun la as ke rî dar - be yi kas tet me di ði ni an cak dev let ku rum la rý ný te pe tak lak e de cek ha - zýr lýk sýz bir yö ne ti mi i þa ret et ti ði ni be lirt ti. Mý sýr ba sý ný na gö re Sü - ley man, Tah rir Mey da ný nda ki gös te ri le ri ya yýn la yan ba zý uy du ka - nal la rý nýn da Mý sýr ý kü çük dü þür dü ðü nü ö ne sür dü. Kahire / cihan TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Alaylý'nýn aðabeyi, muhterem kardeþimiz Ali Alaylý'nýn babasý, muhterem kardeþimiz Ahmet Alaylý'nýn amcasý Þavký Alaylý nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Remzi Çetin'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Van Yeni Asya Okuyucularý TUNUS'TAN ÝLK MISIR YORUMU TU NUS, Mý sýr da ki pro tes to gös te riy le il gi li ilk yo ru mu - nu Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý a ra cý lý ðýy la yap tý ve hal kýn i ra de - si ne say gý du yul du ðu nu i fa de et ti. Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Bu kar deþ ül ke de ki du ru mun ge liþ me si ni dik kat le iz ler ken, Tu nus, Mý sýr hal ký nýn i ra de si ne ve se çim le ri ne duy du ðu say gý yý yi - ne ler i fa de si kul la nýl dý. A çýk la ma da, Tu nus un, Mý sýr hal ký nýn sað du yu su na, kes kin va tan se ver lik zih ni ye ti - ne ve ta ri hi nin bu has sas kon jonk tü rü nü aþ ma ka pa si - te si ne gü ven di ði de kay de dil di. Tunus / a a EL CE ZÝ RE TEK RAR YA YIN DA Mý sýr ýn uy du ya yýn la rý ný dü zen le yen þir ke ti Ni le sat, El Ce zi re te le viz yo nu nun bu ül ke den ya yý ný na tek rar i zin ver di. Ni le sat, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek kar þý tý gös te ri le rin baþ la ma sý nýn he men ar dýn dan 1 Þu bat ta, is yan cý lar yan lý sý ya yýn yap tý ðý ge rek çe siy le, mer ke zi Ka tar da bu lu nan ka na - lýn ya yý ný ný kes miþ ti. Mý sýr yet ki li le ri, El Ce zi re nin is yan cý la rý kýþ kýr tý cý ve gös te ri le ri ol du ðun dan bü yük gös te ren ya yýn yap tý ðý ný ö ne sür müþ ler di. Kahire / a a HALK ÝSYANLARINI, SOSYAL KÜRESELLEÞME TETÝKLEDÝ TÜR KÝYE E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ týr ma Vak fý nýn (TE PAV) Mað rip ten Mý sýr a Ýs yan ve Baþ kal dý rý baþ lýk lý de ðer len dir me no tun da Tu nus ve Mý sýr is yan la rý ný, sos yal kü re sel leþ me - nin te tik le di ði i fa de e dil di. TE PAV A raþ týr ma cý la rý H. Ek rem Cu ne di oð lu, Ö mer Faz lý oð lu ve Ü. Ba rýþ Ur han ta ra fýn dan ha zýr la nan Mað rip ten Mý sýr a Ýs yan ve Baþ kal dý rý: A rap So kak la rý Sa ray lar dan Ne Ýs ti yor? baþ lýk lý de ðer len dir me no tu ya yým lan dý. TE PAV dan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma ya gö re, de ðer len dir me no tun da, sos yal kü re sel leþ me nin, on yýl lar dýr A rap so kak la - rýn da ya þa nan gö re li yok sun luk hak kýn da far kýn da lýk mey da na ge ti re rek, is yan la rý te tik le di ði, yük sek o ran da genç iþ siz li ði ve gý da fi yat la rýn da ki yük sek ar týþ la rýn da is yan i çin el ve riþ li bir or tam o luþ tur du ðu i fa de e dil di. Mað rip ten Mý sýr a ya yý lan is yan ve baþ kal dý rý dal ga sý ný gö re li yok sun luk kay nak lý bir tür kit le ha re ke ti o la rak ni te le me nin ye rin de o la ca ðý be lir ti len de ðer - len dir me no tun da, yok sun luk duy gu su nun, in sa nýn bek len ti le ri ve im kan la rý a ra sýn da ki u çu - ru mun bi lin ci ne var ma sýy la ge liþ ti ði kay de dil di. Not ta, An la þý lan Mað rip ve Mý sýr ýn iþ siz ve mut suz A rap so kak la rý, A rap sa ray la rý ný ça ðý mý zýn hayat im kân la rý se ti ne u laþ ma la rý nýn ö - nün de ki en gel o la rak gör mek te dir i fa de si ne yer ve ril di. TE PAV ýn de ðer len dir me no tun da Mað rip ve Mý sýr da ya þa nan is yan dal ga sý nýn ar ka sýn da ki e ko no mik di na mik ler ve bas ký cý re - jim le rin in ce len di ði ne i þa ret e di lir ken, o la ðan þüp he li ko nu mun da o lan ve ri ler a ra sýn da sa de - ce yük sek genç iþ siz li ði nin a çýk la yý cý gü cü o la bi le ce ði nin gö rül dü ðü be lir til di. Ankara / a a TEÞEKKÜR Hayatýný iman ve Kur'ân dâvâsýna adamýþ muhterem babamýz Mustafa Toros'un vefatý sebebiyle cenazeye bizzat iþtirak eden okuyucularýmýza, akraba, dost ve arkadaþlara, çevre il ve ilçelerden gelenlere, telefon ve gazete ilâný ile taziyede bulunanlara teþekkürlerimizi arz ederiz. Toros Ailesi adýna Erol Toros MERSÝN HABERLER Gece düzenlenen 3 ayrý saldýrýda 8 kiþi yaralandý. Ýs ra il, Gaz ze ye sal dýr dý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn 7 n ÝS RA ÝL ha va kuv vet le ri nin Gaz ze Þe ri di ne ön ce - ki ge ce 3 kez ha va sal dý rý sý dü zen le di ði bil di ril di. Ýs - ra il in ge ce ya rý sýn dan son ra dü zen le di ði ilk sal dý rý - nýn Gaz ze þeh ri nin do ðu sun da yer a lan El Zey tun ka sa ba sý ný, i kin ci sal dý rý nýn Gaz ze þe ri di nin ku ze - yin de yer a lan bir a töl ye yi he def al dý ðý ný ha týr la tan Gaz ze de ki has ta ne kay nak la rý, 3 ün cü sal dý rý da i se Gaz ze þe ri di nin gü ne yin de yer a lan Han Yu nus ka - sa ba sý ya kýn la rýn da ki Ýs lâ mî Ci hat ör gü tü nün as ke - rî ka na dý Ku düs Tu gay la rý na a it bir kam pýn he def a lýn dý ðý ný söy le di. Has ta ne kay nak la rý, ya ra lan ma - la rýn i kin ci sal dý rý da mey da na gel di ði ni be lir te rek, ya ra lý sa yý sý nýn 8 ol du ðu nu kay det ti. Gazze / a a Ko re de an laþ ma yok n KU ZEY Ko re i le Gü ney Ko re as ke rî yet ki li le ri a - ra sýn da i ki gün sü ren gö rüþ me le rin bir an laþ ma ya va rý la ma dan so na er di ði bil di ril di. Yon hap a jan sý - nýn ha be ri ne gö re, Gü ney Ko re Sa vun ma Ba kan lý ðý yet ki li si, i ki ül ke nin sa vun ma ba kan la rý dü ze yin de ya pýl ma sý bek le nen üst dü zey mü za ke re le ri ne ha - zýr lýk ni te li ði ta þý yan bu gö rüþ me le rin, gün dem le il - gi li gö rüþ ay rý lýk la rý dolayýsýyla ba þa rý sýz lýk la so nuç - lan dý ðý ný söy le di. Yet ki li, ye ni bir gö rüþ me i çin de ta rih be lir len me di ði ni be lirt ti. Bu gö rüþ me ler, Ka - sým 2010 so nun da Ku zey Ko re or du su nun Gü ney Ko re nin Ye onp ye ong a da sý na aç tý ðý ve 4 ki þi nin ö - lü mü ne yol a çan top çu a te þi nin ar dýn dan i ki ül ke a ra sýn da ki ilk res mî te mas ol du. Seul / a a Es ki ge ne ral in ti har et ti n FÝ LÝPÝN LER DE 2000 i le 2001 yýl la rý a ra sýn da Ge nel kur may Baþ ka ný gö re vi ni yap mýþ ve ay ný za - man da es ki Sa vun ma Ba ka ný o lan An ge lo Re yes in (65) in ti har et ti ði a çýk lan dý. Ge nel kur may Baþ ka ný ol du ðu yýl lar da Fi li pin ler as ke rî büt çe sin den 50 mil yon pe so (1 mil yon) do lar yol suz luk yap tý ðý id - di a sýy la yar gý la nan Re yes, ön ce ki sa bah 2 oð lu ve ko ru ma sýy la be ra ber an ne si nin me za rý na git ti. Me zar ba þýn dan yal nýz ka lan Fi li pin li ge ne ral, ya - nýn da bu lun dur du ðu si lâh i le in ti har et ti. E mek li Ge ne ral Re yes, kal dý rýl dý ðý has ta ne de bü tün mü - da ha le le re kar þý kur ta rý la ma dý. Manila / cihan Ta ci kis tan da in san hak la rý ih lâl le ri de vam e di yor n TA CÝ KÝS TAN Ýs lâ mî U ya nýþ Pra ti si nin Baþ ka ný Mu hid din Ka bi ri ve be ra be rin de ki he yet MAZ - LUM DER Ýs tan bul Þu be si ni zi ya ret e de rek son yýl lar da Ta ci kis tan da ya þa nan in san hak la rý ih lâl - le riy le il gi li þu be yet ki li le riy le gö rüþ me yap tý lar. Ka bi ri, Son 2 yýl dýr ka mu sal a lan da ba þör tü sü ya - sa ðý uy gu la ný yor. Ya sak sa de ce o kul ve res mi bi na - lar da de ðil ö zel þir ket ler da hil ka mu sal a la nýn tamamýnda mev cut. Bu nun la be ra ber 18 yaþ al tý ço cuk la rýn i ba det ha ne le re git me si ya sak. Ya ni ben ço cu ðu mu ca mi ye gö tü re mi yo rum. Ya ni i çin de bu lun du ðu muz du ru mun Sov yet Rus ya sýn dan bir far ký yok di ye ko nuþ tu. Ka bi ri ken di le ri ne ve di - ðer mu ha lif le re yö ne lik bas ký la rýn yo ðun ol du ðu - nu vur gu la ya rak, Ta ci kis tan ýn mev cut hü kü me ti bi ze uy gu la dý ðý bas ký cý po li ti ka la rý u lus lar a ra sý ka - mu o yu na an la týr ken sü rek li o la rak Af ga nis tan da de vam e den sa va þý kul lan mak ta dýr. Bi zi Ta li ban sa vaþ çý la rý o la rak dün ya ya ta ný tan mev cut yö ne - tim bu þe kil de uy gu la dý ðý bas ký la ra da ký lýf bul - mak ta dýr de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Antepli Zeki Üstünsoy/ ÝZMÝR TEBRÝK Muh te rem aðabeyimiz Prof. Gür büz Ak soy'un oðlu Sa cit Ak soy i le Nebi Beþtaþ aðabeyin kýzý Rabia Hanýmefendinin iz di vaç la rý ný teb rik e der, genç çift e i ki ci han sa a de ti ni di le riz. Hasan Hüseyin Gökdoðan ve Ailesi

8 8 MED YA PO LÝ TÝK YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE TUNUS TA baþ la yan, Mý sýr da de vam e den, dik ta tör lük le re kar þý di re niþ le rin ö zel lik le Or ta do ðu da bü yük halk a yak lan - ma la rý ný te tik le ye ce ði ko nu þu lur ken ve he men her kes ay ný þe yi söy ler ken bir baþ ka pers pek tif ten ba ký þý dil len dir me nin ha ya ti bir ö nem arz et ti ði ni dü þü nü yo rum. Ön ce lik le Mý sýr ve Tu nus ta dik ta tör lük le re kar þý si vil di - re ni þin hak lý bir di re niþ ol du ðu nu tes pit et me miz ge re ki yor. Dik ta tör lük le re kar þý ye ni di re niþ tip le ri nin bü yük o ran da in ter net ve sos yal med ya da ki i le ti þim ler a ra cý lý ðýy la te tik len - di ði ni de... An cak, þim di lik pek az kim se ta ra fýn dan gö rül dü - ðü nü dü þün dü ðüm teh li ke le ri göz ar dý et me me miz ge rek ti - ði ni de dü þü nü yo rum. Mý sýr da son bir kaç gün de or du nun Mü ba rek e kar þý hal - kýn ya nýn da saf tut tu ðu söy le ni yor. Bu ko nu nun ve hal kýn or du nun ne ta ra fýn da ko num lan dý ðý nýn, bir di re ni þin si vil o - lup ol ma dý ðý tar týþ ma sý a çý sýn dan ol duk ça ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Di re ni þin þek li dý þýn da, bu dik ta tör lük le rin ye ri ne ko nu la cak o lan ye ni re jim le rin ne o la bi le ce ði ü ze ri ne de dü þün me miz ge re ki yor. OR DU NUN BE LÝR LE YÝ CÝ RO LÜ Yu ka rý da da sö zü nü et ti ði miz gi bi, Mý sýr da or du nun hal - kýn ya nýn da po li se kar þý saf tut tu ðu ko nu þu lu yor. Bu nok ta - da, o lay la ra dý þa rý dan bak ma nýn ve Mý sýr ý hiç bil mi yor - muþ tar zýy la bi raz zi hin jim nas ti ði yap ma nýn fay da sý o la bi lir. Mý sýr da ki si vil di re ni þin hak lý lý ðý hak sýz lý ðý ko nu su nu ve di - ðer her þe yi pa ran te ze a la rak, or du i le hal kýn ko num ve i liþ - ki si nin tar tý þýl ma sý, çe kin ce le ri mi zi an lam lan dý ra bil mek a çý - sýn dan ö nem li dir. Or du hal kýn ya nýn day dý; bu yüz den 27 Ma yýs hal kýn yö ne ti me el koy ma sýy dý! id di a la rý, Ke ma list le rin, hat ta sol cu la rýn ka hir ek se ri ye ti nin, 27 Ma yýs ýn bir dar be de ðil halk a yak lan ma sý ol du ðu nu is pat la mak i çin or ta ya koy - duk la rý en te mel id di a lar dan dýr. Ya ni bir mü da ha le nin dar be o lup ol ma dý ðý or du nun hal kýn ya nýn da o lup ol - ma dý ðý i le tar tý lý yor bu zih ni ye te gö re. Bu te ra zi i le ba kýn - ca 12 Ey lül bir dar be dir, çün kü or du hal kýn ya nýn da de - ðil dir; a ma 27 Ma yýs de ðil dir! A çýk ça sý or du nun bir güç un su ru, hat ta en bü yük güç un - su ru o la rak si ya si tar týþ ma lar da bir ta raf ta ol ma sý nýn, o ha re - ke tin si vil li ði ni be lir le yen a sýl un sur ol du ðu nu dü þü nü yo - rum. Mý sýr da ki o lay lar da her þe yi pa ran te ze a la rak, sa de ce güç ve ik ti dar a çý sýn dan o lay la ra ba ka lým. Bir güç un su ru nu ya ný na a la rak de ði þi min, ya ni gü cü biz zat kul la na rak de ði þi - min ol sa ol sa ye ni bir güç mer ke zi do ðu ra ca ðý ný dü þü nü yo - rum. Hal kýn, han gi se bep le o lur sa ol sun en bü yük güç mer - ke zi o lan or du nun ya nýn da ko num lan ma sý nýn, o ha re ke tin si vil li ði ne a tý la bi le cek en bü yük dar be ol du ðu nu ve 1917 Bol þe vik Dev ri mi nin ben zer ö zel lik le ri nin her kes ta ra fýn dan ha týr lan ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. El bet te dün ya da dik ta tör lük ler yý ký lý yor kü re sel he ye - can la rý sü rer ken bu söz le ri söy le mek ko lay de ðil! Ben de ba - kýn her þey de ði þi yor, dün ya de mok ra si ye doð ru gi di yor, dik - ta tör lük ler yý ký lý yor di ye rek ho ron tep mek, bay ram yap mak is te rim. A ma gör dü ðüm man za ra o de ðil! Ýl ke le rin bir si ya si di re ni þin te mel un su ru ol ma sý ge rek ti ði ni ve ne pa ha sý na o - lur sa ol sun bo zul ma ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Gan di çok u zak bir za man da ya þa ma dý. Or du yu ar ka ya al ma dan da bir þey le rin de ði þe bi le ce ði ni, üs te lik Ýn gil te re gi bi zul mün ba þül ke si ne kar þý si lah sýz di re niþ gös te ri le bi le ce ði ni gös te ren Gan di... Mý sýr da ki man za ra yý Ý ran a, Ro man ya ya, Uk ray na ya ben zet me min se be bi bu dur. De ði þim, i çin den bir baþ ka güç mer ke zi çý ka rý yor ve o mer kez le rin hep si ken di si ni li be ral dün ya sis te mi nin i çi ne doð ru a ký tý yor de ði þik bi çim ler de. E - vet, ben de bay ram yap mak is ter dim dik ta tör lük ler yý ký lý yor di ye... A ma ben ce dik ta tör lük ler yý kýl mý yor; sa de ce þe kil de - ðiþ ti ri yor. Ýn ter net a ra cý lý ðýy la ku ru lan bir di re niþ, o in ter ne - tin en coþ ku lu þe kil de ak tý ðý li be ral sis tem le rin vah þe ti ne dö - nü þe bi lir hýz la. Li be ral sis tem ler or du yu her za man ar ka la rý - na al dý lar ve o nu de mok ra si a dý na kul lan mak tan as la çe - kin me di ler. Ül ke i çin de ki bir di re niþ, si vil se, ah la kiy se or du - yu ya da her han gi bir si lah lý un su ru ar ka sýn da his set me yi red de den bir di re niþ ol ma lý be nim öl çü le ri me gö re. E ðer bir kez or du ya da bir gü cün bir di re ni þin ar ka sýn da ya nýn da üs - tün de vs yer al ma sý na prim ve rir sek 27 Ma yýs lar da 12 Ey - lül ler de çok ra hat lýk la o nay la na bi lir. Bin ta ne se bep bu lu na - bi lir me vut hü kü met le rin dik ta tör ol duk la rý na yö ne lik. Ve e vet Tür ki ye i çin mev cut AK Par ti hü kü me ti i çin da hi bin ta ne se bep bu lu na bi lir. DEV RÝM DEN NE ÇI KA CAK? Dik ta tör lük ler yý ký lý yor di ye he pi miz se vi ne lim, bu na hiç - bir i ti ra zým yok. An cak dik ta tör lük le rin i çin den, dün ya da ki tüm dik ta tör lük ve zu lüm yön tem le ri nin a na sý li be ral kö le li - ðin doð ma teh li ke si ne de dik kat çe ke lim. Yu suf Kap lan 31 O cak ta rih li ya zý sýn da bu u ya rý yý in ter net le i liþ ki li o la rak ya - pý yor. Be yaz dev rim ler o lu yor, tüm Or ta do ðu dik ta tör lük - ler den kur tu lu yor di ye se vi ne lim el bet te; a ma li be ral dik ta - tör lük ler den kur tul ma yol la rý ný da bir lik te a ra ya lým. Li be ral dün ya sis te mi nin ay ni leþ tir di ði in san ve re jim le rin i de al ol - du ðu na i man et me den, li be ra liz min göz den giz le di ði zu lüm ve sö mü rü du var la rý nýn far kýn da o la lým. Mü ba rek yý ký lý yor di ye se vi ne lim; a ma ye ri ne O ba ma nýn klon la rý ge le cek di ye de ü zül me hak ký mý zý sak lý tu ta lým. Mý sýr da halk di re ni þi o - lu yor ve halk dik ta tör lük le re si vil bir di re niþ gös te ri yor di ye u mut la na lým; a ma bu di re ni þin or du i le gir di ði gay rý-meþ ru i liþ ki nin yan lýþ lý ðý ný da dil len di re lim. Ýn ter net dün ya yý de ðiþ - ti ri yor ve de mok ra si yi kü re sel leþ ti ri yor di ye se vi ne lim; a ma Yu suf Kap lan ýn da be lirt ti ði gi bi ay ný in ter ne tin de mok ra si yi soy suz laþ týr dý ðý ný ve her ke si ay ni leþ tir di ði ni de i fa de e de lim. Her ke sin ay ný nok ta yý gös ter di ði bir o lay da, fark lý nok ta - lar dan çý ka bi le cek o lan zul mün i þa ret le ri ni gö zar dý et mek iþ - ten bi le de ðil dir. Ve her ke sin ay ný yö nü gös ter di ði bir dün ya de mok ra tik bir dün ya de ðil dir! En ver Gül þen / Ye ni Þa fak, SON za man lar da ga ze te ci ler ve ya zar lar hak kýn da yar gý la ma nýn giz li li ði ni ih lâl ve a dil yar gý la ma yý et ki le me ye te þeb büs is - nat la rýy la ar dý ar dý na da va lar a çý lý yor. Gö - rül mek te o lan ki mi da va lar hak kýn da ka - mu o yu nu bil gi len di ri ci ha ber ya pan ve ya yo rum ya zan lar git gi de da ha faz la mah ke - me ler ta ra fýn dan ce za ya çarp tý rý lý yor. Yar - gý nýn bu ko nu da ki iþ gü zar lý ðý mah ke me ka rar la rý ný hu ku ki te mel de e leþ ti ren ya zý - la rý da kap sa ya cak ka dar i le ri gi di yor. Kor ka rým ki, yar gý nýn öz gür lük ler ko nu - sun da ki za ten ký sýt la yý cý o lan ge nel e ði li - mi ne -söz de a dil yar gý la ma yý ve mah ke - me le rin say gýn lý ðý ný ko ru mak a dý na- bu þe kil de ye ni bir a lan a çýl ma sý, za man la ül - ke miz de i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü nün al - tý ný büs bü tün o ya cak. Bu ger çek le þir se, Tür ki ye, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü ne en bü yük teh di din yü rüt me ve ya sa ma dan zi ya de hak la rýn ko ru yu cu su ol ma sý bek le - nen yar gý dan gel di ði ye gâ ne de mok ra tik ül ke o la rak ta ri he ge çe cek. Yar gý nýn iþ le yi þi söz ko nu su ol du ðun da i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü el bet te sý nýr sýz de ðil dir. Bu ne den le, gö rül mek te o lan da - va lar i le mah ke me ka rar la rý hak kýn da med ya nýn ha ber -fi kir ver me ve e leþ ti ri yap ma öz gür lü ðü ne pren sip o la rak ba zý sý - nýr lar ge ti ri le bi lir. Ni te kim, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin i fa de öz gür lü ðüy le il gi li hük mün de (m. 10/2), i fa de öz gür lü - ðü nün, baþ ka ne den ler ya nýn da, yar gý gü - cü nün o to ri te ve ta raf sýz lý ðý nýn ko run ma - sý a ma cýy la sý nýr la na bi le ce ði ön gö rül mek - te dir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý da yar gý la ma gö re vi nin ge re ði ne uy gun o la - rak ye ri ne ge ti ril me si (m. 26/2) ve ya yar - gý la ma gö re vi nin a ma cý na uy gun o la rak ye ri ne ge ti ril me si (m. 28/5) a maç la rýy la i - fa de ve ba sýn öz gür lük le ri nin sý nýr lan ma sý - na i zin ver mek te dir. Fa kat me se le þu ki, u lus la ra ra sý in san hak la rý hu ku ku nun ve ya a na ya sa la rýn i fa de ve ba sýn öz gür lük le ri ne ya sal sý nýr la ma lar ge ti ri le bi le ce ði ni ön gör me si, bu sý nýr la ma - la rýn ön gö rül dük le ri a maç la rý a þan öl çü de ve ya bun lar la il gi li ol ma yan sa ik ler le ya pýl - ma sý na i zin ve ril di ði an la mý na gel mi yor. Te mel hak lar la il gi li o la rak sý nýr la ma ve ya sak la ma nýn is tis nai bir du rum ol du - ðu ve is tis na la rýn da müm kün ol du ðun ca dar yo rum lan ma sý ge rek ti ði in san hak la rý hu ku ku nun ev ren sel il ke le rin den dir. Kal - dý ki, ge rek Av ru pa Söz leþ me si (m. 17, 18) ge rek se Tür ki ye Cum hu ri ye ti (m. 14) A - na ya sa sý sý nýr la ma ya i zin ve ren hü küm le - rin sý nýr la ma ve ya ya sak la ma ko nu sun da ka mu o to ri te le ri ne ve ril miþ mut lak bir ce - vaz o la rak yo rum lan ma sý ný a çýk ça ya sak la - mak ta dýr. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin i - fa de ve ba sýn öz gür lük le ri ko nu sun da ki iç - ti ha dý da a na hat la rý i ti ba riy le bu an la yý þa uy gun dur. Mah ke me nin i fa de öz gür lü ðü ko nu sun da meþ hur Hand ysi de ka ra rýn da (1976) koy du ðu ge nel il ke yi bir ke re da ha ha týr la ya lým: Ý fa de öz gür lü ðü de mok ra tik bir top lu mun da yan dý ðý te mel ler den bi ri - ni, o nun i ler le me si nin ve her in sa nýn ge - liþ me si nin te mel þart la rýn dan bi ri ni o luþ - tur mak ta dýr. (Bu öz gür lük) sa de ce o lum - lu kar þý la nan ve ya in ci ti ci sa yýl ma yan ya - hut ka yýt sýz ka lý nan bil gi ve ya fi kir ler i - çin de ðil, fa kat dev le ti ve ya top lu mun bir ke si mi ni in ci ten, sar san ve ya ra hat sýz e - den bil gi ve fi kir ler i çin de ge çer li dir. Bu, de mok ra tik bir top lu mun var lý ðý i çin zo run lu o lan ço ðul cu luk, hoþ gö rü ve ge - niþ gö rüþ lü lü ðün ge re ði dir. Mah ke me meþ hur Spycatc her o la yýy la il gi li 1991 ta rih li ka ra rýn da bu il ke le ri tek - rar la dýk tan son ra þöy le de miþ ti: (Ý fa de öz - gür lü ðü ne i liþ kin) bu il ke le rin basýn söz ko nu su ol du ðun da ö zel ö ne mi var dýr. Ba - sý nýn yar gý nýn o to ri te si nin ko run ma sý'... i - çin kon muþ sý nýr larý aþ ma ma sý ge re kir a - ma yi ne de o na dü þen gö rev ka mu sal il gi ve ya ya rar la il gi li me se le ler hak kýn da bil gi ver mek tir. Bu gi bi bil gi ve fi kir le ri ak tar - mak ba sýnýn gö re vi ol du ðu ka dar, ka mu - nun da bun la rý al ma ya hak ký var dýr. Ak si ol say dý, ba sýn ka mu nun göz cü sü (pub lic watc hdog) ol ma ha ya ti ro lü nü ye ri ne ge ti - re mez di. Bu çer çe ve de, i fa de öz gür lü ðü - nün baþ ka çý kar lar la den ge len me si de ðil, fa kat da ha zi ya de dar yo rum lan ma sý ge re - ken... ba zý is tis na la ra ta bi ol ma sý söz ko nu - su dur. Mah ke me ye gö re, da va ko nu su o lay has sas ko nu lar la il gi li ol sa bi le, bu ko nu lar - la il gi li ya zý ya zýl ma sý ný ya sak la mak i fa de öz gür lü ðün de ki ka mu sal ya ra rý den ge le ye - bi le cek bir sos yal ih ti ya ca te ka bül et mez. A me ri kan Yük sek Mah ke me si 1962 ta - rih li bir ka ra rýn da i fa de öz gür lü ðü i le de - mok ra si a ra sýn da ki i liþ ki yi þöy le for mü le et miþ ti: Ka mu sal me se le ler le il gi li söz söy - le mek ken di ni i fa de et me nin de ö te sin de, ken di-ken di ni yö net me nin ö zü dür. Bu öz gür lü ðü ta ný yan A na ya sa hük mü, ka mu me se le le ri nin çe kin me den, güç lü ve a le ni bir þe kil de tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ve bu tar - týþ ma nýn hü kü me te ve ka mu gö rev li le ri ne a teþ li, ya ký cý ve za man za man ze hir-zem - be rek sal dý rý la rý da pe ka la i çe re bi le ce ði il - ke si ne A me ri ka lý la rýn en gin bað lý lý ðý ný tem sil e der. Ýl ginç o lan, Yük sek Mah ke - me nin bu ka ra rý, bir ba sýn top lan tý sýn da yar gýç la rýn ye ter siz ve tem bel ol duk la rý - ný söy le yen bir sav cý yý mah ke me ye ha ka - ret" ten mah kûm e den bir ye rel mah ke me ka rarý do la yý sýy la ver miþ ol ma sýy dý. Yük sek Mah ke me i fa de öz gür lü ðü nü mah ke me le rin say gýn lý ðý ný ko ru ma ya fe da et mek ten ya na de ðil dir. Ni te kim, 1941 yý - lýn da Mah ke me ki þi le rin mah ke me ye say gý sýz lýk tan (ha ka ret ten) ko lay ca mah - kûm e di le me ye ce ði ne ka rar ver miþ tir. Mah ke me ye gö re, yar gý ya kar þý say gý nýn yar gýç larýn ya yýn la nan e leþ ti ri ler den ko - run ma sýy la sað la na ca ðýný zan net mek cid - di bir ya nýl gý dýr. Çün kü, mah ke me kür - sü sü nün o nu ru nu ko ru mak uð ru na zor la sus kun luk da yat mak yar gý ya say gý yý art - týr mak tan çok o na yö ne lik düþ man lýk, kuþ ku ve i ta at siz li ði bes le ye bi lir. Þim di, Türk Ce za Ka nu nu nda ki giz li li - ðin ih lâ li (m. 285) ve a dil yar gý la ma yý et - ki le me (m. 288) suç larýnýn Söz leþ me'de ve A na ya sa da be lir ti len meþ ru a maç la ra ka - ba ca uy gun ol duk la rý söy le ne bi lir. An cak, ka ba ca uy gun luk bu hü küm ler de ba zý so run lar ol du ðu an la mý na ge li yor. Me se lâ, 288. mad de yar gý la may la il gi li bel li bir tür - de ki (me se la, ka sýt lý ve ya hu ku ka ay ký rý vb.) be ya nýn de ðil de her han gi bir be ya nýn a dil yar gý la ma nýn ger çek leþ me si ne en gel o la - ca ðý var sa yý mý na da yan mak ta dýr ki böy le an la þýl ma sý ha lin de gö rül mek te o lan bir da va hak kýn da ba sýn-ya yýn or gan larýn da ha ber-yo rum yap mak ka dar, da va nýn il gi li ol du ðu ko nu nun hu ku ki yön den tar tý þýl - ma sý da suç sa yý la cak týr. Ke za, mad de bu ha liy le da va hak kýn da be yan da bu lu nan öz ne nin ki þi li ði ni dik ka te al ma mak ta dýr. Oy sa, me se la çý kar larý da va nýn so nun da ve ri le cek hük me bað lý ve ya on dan cid di o - la rak et ki le ne cek o lan bir þir ket ler gru bun e lin de ki med ya a raç larýy la sis te ma tik bir þe kil de mah ke me yi et ki al tý na a la cak ya yýn yap ma sý i le, her han gi bir ga ze te ci nin da va hak kýn da ha ber yap ma sý a ra sýn da a dil yar gý la ma yý et ki le ye bil me ba ký mýn dan bü yük bir fark var dýr. Bu nun gi bi, ka mu gü cü nü kon trol e den bir si ya set çi ve ya yük sek bü rok ra týn bir da va hak kýn da ki be - ya ný i le bir hu kuk çu ya za rýn da va nýn ko nu - su hak kýn da ka le me al dý ðý bir ya zý da mah - ke me ü ze rin de ay ný et ki ye sa hip de ðil dir. As lý na ba ký lýr sa, da va nýn ko nu suy la çý - kar ve ya bir þe kil de ya kýn lýk i liþ ki si bu lun - ma yan ki þi le rin ko nu nun hu ku ki o la rak ay dýn la týl ma sý na hiz met e de cek ve böy le - lik le yar gý or gan larý ný muh te mel yan lýþ lar - dan sa kýn dý ra bi le cek gö rüþ ve e leþ ti ri le ri suç ol mak þöy le dur sun, da va nýn a dil so - nuç ü ret me si ne kat ký ya pa bi le cek fi il ler dir. Yar gý nýn po zi tif norm la rý ný o ku ma ve yo - rum la ma da za man za man yap tý ðý va him ha ta lar ve hu ku ki mu ha ke me ko nu sun da - ki ge nel ye ter siz li ði dü þü nü lür se, bu nok ta - nýn Tür ki ye i çin ha ya ti ö ne mi bu lun du ðu - nu an la mak ko lay la þýr. Yar gý yý et ki le me bu an lam da ol ma sý ge re ken bir þey dir; çün kü, yar gý nýn ka mu sal tar týþ ma dan et ki - len me me si o nun a dil so nuç lar ü ret me - me ris ki ni da ha da ar týr mak ta dýr. De ne bi lir ki, il gi li ce za nor mun da bu hu sus lar a çýk ça ya zýl ma mýþ ol sa bi le mah - ke me le rin bun larý za ten göz ö nün de bu - lun dur ma larý ge re kir; do la yý sýy la, ya sanýn bu ne den le e leþ ti ril me me si ge re kir. Ne var ki, Tür ki ye de ki yar gý kül tü rü nün bi li nen ö zel li ði ka nun larýn bu gi bi ko nu lar da ki dü - zen le me le ri nin ek sik siz-ku sur suz ol ma sý ný ve öz gür lük le rin ka de ri nin yar gý nýn yo ru - mu na bý ra kýl ma ma sý ný ge rek tir mek te dir. Bu hu su sun ö ne mi ni giz li li ðin ih lâ li yle il - gi li ce za nor mu nun mah ke me ler ce yo - rum lan ma bi çi mi gös te re bi lir. So ruþ tur - ma ve ko vuþ tur ma ev re sin de ki þi le rin suç - lu o la rak dam ga lan ma la rý ný sað la ya cak þe - kil de gö rün tü le ri nin ya yýn lan ma sý nýn ya - sak lan ma sý (TCK, m. 285/4) þüp he siz ma - su mi yet ka ri ne si nin ge re ði dir. A ma mah - ke me le ri miz 285. mad de de ki so ruþ tur ma - nýn giz li li ði ne ri a yet buy ru ðu nun a sýl mu - ha ta bý nýn ga ze te ci ler de ðil fa kat sav cý lýk lar ve mah ke me ler i le il gi li em ni yet per so ne li ol du ðu nu gör mez den gel mek te dir ler. Baþ ka bir an la tým la, bu mad de nin a sýl ya sak la dý ðý i çe ri den bil gi sýz dýr mak týr, yok sa ga ze te ci - nin þu ve ya bu þe kil de u laþ tý ðý bir bil gi yi ha - ber leþ tir me si de ðil. Ga ze te ci el bet te u laþ tý ðý bil gi yi ha ber ya pa cak týr, bu ra da e ðer ce za - lan dýrýl ma sý ge re ken bi ri var sa o da bu bil gi - yi i çe ri den sýz dý ran ki þi dir. Bir ke re da ha yar gý yý hu ku ka da vet e di - yo rum. Prof. Dr. Mustafa Erdoðan Taraf, Dev ri min so nu li be ral kö le lik ol ma sýn Suskunluk dayatmak yargýnýn saygýnlýðýna hizmet etmez Dik ta tör lük ler yý ký lý yor di ye he pi miz se vi ne lim, an cak dik ta tör lük le rin i çin den, li be ral kö le li ðin doð ma teh li ke si ne de dik kat çe ke lim. A me ri kan Yük sek Mah ke me - si: Yar gý ya say gý, yar gýç la rý e - leþ ti ri den ko ru ya rak sað la na - maz. Mah ke me kür sü sü nün o nu ru nu ko ru mak uð ru na zor la sus kun luk da yat mak yar gý ya yö ne lik düþ man lýk, kuþ ku ve i ta at siz li ði bes ler. TAZÝYE Muhterem kardeþi Ali Demir'in amcasý Said Demir in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Avni Yavuz'un kayýnpederi Bekir Kýþlak ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý

9 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE MA KA LE 9 YERÝN KULAÐI Ko nuþ ma-yaz ma ka bi li ye ti ve söz gü zel le ri A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Ede bi ya ta, hi ta be te me rak lý, ye ni yaz ma ya baþ la yan ve hâ len yaz ma ya de vam e den le re i ki ö nem li, be diî kay nak var: Be lâ ða týy la mu ci ze Kur ân ve ha tib-i be lið Re sûl-i Zî þân (asm). Top lu mu fa a li ye te, sos yal ha ya tý ha re ke te ge çi ren ha ya tî dü ðüm ler den bi ri si o lan e de bi yat; duy gu, dü þün ce, ha yâl ve o lay la rý en gü zel þe kil de söz lü ve ya ya zý lý o la rak i fa de et me sa n'a tý þek lin de tâ rif e di lir. Bu ta ným la ma nýn pen ce re sin den Kur ân ýn ko nuþ ma/o ku ma i le ya zý ve yaz ma ya da ir ba ký þý ný bir neb ze na za ra ver me ye ça lý þýr sak: Al lah in sa ný ya rat tý; o na ko nuþ ma yý öð ret ti 1 ve dü þün dük le ri ni ses li, ses siz (hâl di liy le) i fâ de e de bil me is ti da dý ver di. Bu nun ni me ti yet ci he ti de, Biz in sa na bir çift göz, bir dil ve i ki du dak ver me dik mi? 2 â ye tiy le de ha týr la tý lýr. Yer yü zü ne da ðý lan in sa noð lu; fark lý dil ler ge liþ ti re rek, O nun â yet/bel ge le rin den 3 bi ri si ni ser gi le di. Ki, þu kâ i na týn mu ta sarr fý, el bet te bi le rek ya pý yor ve hik met le ta sar ruf e di yor ve her ta ra fý gö re rek ted vir e di yor ve her þe yi bi le rek gö re rek ter bi ye e di yor ve her þey de gö rü nen hik met le ri, ga ye le ri, fay da la rý i râ de e de rek ted vîr e di yor. Mâ dem ya pan bi lir; el bet te bi len ko nu þur. Mâ dem ko nu þa cak; el bet te þu ûr ve fi kir sa hi bi ve ko nuþ ma sý ný bi len ler le ko nu þa cak. 4 Bu na ben zer da ha pek çok hik met ge re ði ve Ke lâm sý fa tý nýn muk te za sý o la rak yü ce Ya ra tý cý, var lýk la rýn her bi ri si ne fark lý ko nuþ ma si ti li ver di. Â de moð lu nu ken di si ne mu ha tap ka bul et ti; su huf/say fa lar, ki tap lar ve Kur ân-ý Ke rim i vah ye de rek o nun la ko nuþ tu. Kâ i na týn ya ra týl ma sý nýn se be bi, çe kir de ði, en son ve en mü kem mel mey ve si Hz. Mu ham med e (asm) ilk i nen â yet Ýk ra! 5 (O ku!) þek lin de dir. Ü çün cü â yet te ay ný em ri tek rar i le yaz ma ve de va mýn da bil me, öð ren me-öð ret me ü ze ri ne tah þi dât ya pý lýr. 6 O ku mak mâ nâ sýn da o lan Kur ân; 7 me se le yi bu ra da bý rak maz: A kýl, tah kik, a raþ týr ma, in ce le me, ki tâ bet, hi ta bet, di ya log, teb lið, yaz mak, mek tup, kâ ðýt, ya zý ve mal ze me le ri ü ze ri ne yüz ler ce ke li mey le de u fuk a çar. 8 O ku ma, yaz ma, bil me/öð ren me ü ze ri ne o lan ilk sû re nin he men ar dýn dan, Ka lem Sû re si in miþ ve ya zý nýn en ö nem li mal ze me si ka lem ö vül müþ; 9 in sa na kâ i nat ça pýn da ge niþ bir te fek kür ve e de bi yat sa ha sý a çýl mýþ týr. Kur ân da, sö zün en gü zel ve çir ki ni, Kö kü top rak ta sa bit, dal la rý se mâ da de vam lý mey ve ver mek te dir. Çir kin bir söz i se, çir kin bir a ðaç gi bi dir. Ne sað lam bir kö kü var dýr, ne de i þe ya rar bir mey ve si 10 di ye tas vir e di lir. Do ðuþ tan in sa na ve ril miþ is ti dat o lan ko nuþ ma ge liþ ti ri le bi lir. Ý ki be diî ör nek; söz le rin en gü ze li Ý lâ hî bir nu tuk o lan Kur ân ve in san lý ðýn þan lý bül bü lü, be lið ha ti bi Hz. Mu ham med in (asm) ha dîs le ri dir. Çün kü, on lar bü tün in san lý ða, bü tün a sýr la ra, bü tün mes lek le re, bü tün meþ rep le re na sýl hi tap e dil me si ge rek ti ði nin de en yük sek der si ni ve ri yor. Gü zel söz söy le mek ve yaz mak is te yen on lar dan da ha gü zel bir ki tap, da ha bir hi tap gös te re mez, gös te re me miþ... Kur ân, zi kir, fi kir, þü kür, e mir, dâ vet ve bü tün i lim le ri i çi ne a lan bir ki tap ol ma sý a çý sýn dan da in san lý ða mu az zam bir hi tap ör ne ði dir. Ha tip le rin mu al li mi Hz. Pey gam ber (asm), Be ya nýn bir kýs mýn da si hir var dýr 11 di ye rek bir ký sým söz le rin bü yü le yi ci bir et ki ye sa hip ol du ðu nu; bir kýs mý nýn i se, tam ak si ol du ðu nu ve cîz bir üs lûp la be lir tir. Bi ri kal/söz, di ðe ri hâl ol mak ü ze re i ki li san var dýr. Li san-ý ka lin ke li me le ri lâ fýz lar i se, li san-ý hâ lin (be den, dav ra nýþ di li nin) ke li me le ri de ah vâl dir. 12 Bu tarz ko nuþ ma; yal nýz in sa na mah sus. An cak, ye gâ ne ko nu þan o de ðil. Di ðer var lýk lar da, ken di le ri ne has dil ler le ko nu þur. O nun Ke lâm sý fa tý biz de böy le te cel lî et miþ, hay van lar, bül bül ve rüz gâr da þöy le te cel li et miþ... Be di üz za man, bül bü lün de ken di di liy le ko nuþ tu ðu nu, hay van nev i nin bit ki le re aþk de re ce si ne u la þan þid det li ih ti yaç la rý ný gü zel yüz le ri ne, mü ba rek baþ la rý üs tün de i lân et tik le ri ni; ha zin nað me le ri nin, hay vâ nî e lem ler den ge len þi kâ yet ler de ðil, Rah mâ nî he di ye ler den ge len bir te þek kür ol du ðu nu; bül bü le nah li, fah li, an ke bût ve nem li (a rý, ö rüm cek ve ka rýn ca yý), he va mý (bö cek, ha þe re le ri) ve kü çük hay van la rýn bül bül le ri ni de bu na ký yas et me miz 13 ge rek ti ði ni be yan e der. Ö te yan dan; þu bü yük kâ i nat ki ta býn da ya ra tý lan her han gi bir þe yin, Hâ lýk ýn bü yük lü ðü ne de lâ let e den bir ke li me-i hâ li ye 14 ol du ðu nu dik kat le re su nar. Dip not lar: 1- Kur ân, Rah man, A ge, Be led, A ge, Rûm, Mek tû bât, s Kur ân, A lak, Ags, El ma lý lý M. Ham di Ya zýr, Hak Di ni Kur ân Di li, A zim Dað., Ýst., 1992, c. 1, s Prof. Dr. Ýb ra him Ca nan, O ku ma Yaz ma Se fer ber li ði, Ýst. Ci - han Ya yýn la rý, 1984, s Kur ân, Ka lem, A ge, Ýb ra him, Bu ha rî, Ni kâh, 47; E bû Dû vûd, E deb, Ý þâ râ tü l-ý câz, s Söz ler, Ý þâ râ tü l-ý câz, s DOSTHANE Her in sa nýn bir sev gi si, bir sev di ði ol maz mý? Ki mi tut kun dur ca na, ki mi si de câ nâ na Ön ce þu nu ka bul et mek ge re kir: Se vil mek ten hoþ lan ma yan hiç bir can lý ol maz ki! Sev gi nin o lum lu et ki si, il men ka bul e dil miþ. Ýn san i þi ni sev me se, çi le o lur ça lýþ ma. Ýn san e þi ni sev mez se, a zap o lur pay laþ ma. Ýn san dün ya yý sev me yin ce, lez zet ver mez do laþ ma. Ýn san ha ya tý sev me di mi, nik met o lur ya þa ma. Bun la ra ben zer pek çok baþ lý ðý sý ra la mak müm kün dür. Bun la rýn hep si, in san ha ya týy - BEDESTEN ALÝ RIZA AYDIN Sevgi her derde ilâç! la bü tün leþ miþ sev gi ler, sev gi li ler Mef hûm-ý mu hâ li fiy le, in san i þi ni se ve cek; a þý na va sý ta ol du ðu i çin. Ýn san e þi ni se ve cek; Rab bi nin lâ tif bir he di ye si ol du ðu, o nun la ha ya tý na hu zur dol du ðu i çin. Ýn san dün ya yý se ve cek; a hi re tin mez ra a sý, Cen ne ti nin va sý ta sý ol du ðu i çin. Ýn san ha ya tý se ve cek; çün kü ve dî a dýr bu can, Rab bi miz den ih san Gö nül ler sul ta ný sev gi li Pey gam be ri miz (asm): Bir bi ri ni zi sev me dik çe ger çek i man et miþ o la maz sý nýz 1 de mi yor mu? Ka ran fil le ka ra gö zün kad ri ni, o na ba kan göz bi lir. Ýn sa nýn ba ký þý na, nes ne nin ya ký þý na, bur nun kok la yý þý na gö re kýy met arz e der. Me se le yi sa de ce kar þý cins le rin bir bir le ri ni þe he vî sev me le ri o la rak dü þün mek nâ kýs o lur. Zi ra dün ye vî aþk la rýn ya nýn da, uh re vî sev mek ler de var. Ve biz on la rý far kýn da ol sak da ol ma sak da, ya þý yo ruz her za man. Fa - kat mak bul o la ný far kýn da lýk týr, far ký na va rýþ týr; far kýn da o la rak ve fark et ti re rek sev mek tir. Çün kü sev gi mut lu lu ðun ma ya sý, zor lu ðun da ma ni ve lâ sý dýr. Çok þe ye i lâç o lur. He ves i le sev gi, bir bi rin den fark lý þey. Ger çek sev gi ne bir gü ne, ne bir öm re sýð maz ki! Sev me nin, se vil me nin ya þý, ba þý ol maz; sev gi i le yak la þý lan her gö nül, her za man hoþ nut o lur. Her can lý sev gi is ter, sen den, se vil mek bek ler. E bu Hü meyd es-sâ i dî nin ri va yet et ti ði bir ha dis-i þe rif te E fen di miz: Se ni se ven kim se ye sen de o na o lan sev gi ni bil dir. Çün kü bu sev gi yi da ha da sað lam laþ tý rýr 2 bu yur mak ta dýr. Ce nâb-ý Hak sev miþ o nu, Ha bi bim! de miþ. Sev gi do lu Ha bî bul lah, biz ler i çin mað fi re ti di le miþ. O na a þýk üm me ti de ö mür 76'da tahta geçti, 76'sýnda vefât etti M. LATÝF SALÝHOÐLU Sul tan I I. Mah mud'un to ru nu ve Sul tan Ab dül me cid'in oð lu o la rak 1842'de dün ya ya ge len Sul tan I I. Ab dül ha mid, 1876 se ne sin de pa di þah ol du. Bir te vâ fuk e se ri o la rak, 76 ya þýn da i ken ve fat et ti. (10 Þu bat 1918) O nun tah ta geç ti ði 1876 se ne si, Os man lý Sal ta na tý a çý sýn dan da son de re ce ö nem li, hat ta ba zý hu sus lar da dö nüm nok ta sý teþ kil e den bir ta rih tir. Bir kaç mi sâl ver mek ge re kir se: 1) Ay ný yý lýn Ma yýs a yýn da as ke rî dar be ya pý la rak, Sul tan Ab dü la ziz taht tan in di ril di. Ký sa bir sü re son ra da, in ti har sü sü ve ri le rek kat le dil di. 2) Bu son de rece a ðýr ve ka sa vet ve ri ci þart lar al týn da tah ta o tur tu lan Sul tan V. Mu rad'ýn ruh sað lý ðý bo zul du ve o ma kam da an cak 93 gün ka la bil di. 3) Sul tan Ab dül ha mid, ay ný yý lýn A ðus tos a yý so nun da tah ta geç ti. 4) Bir he yet ta ra fýn dan ha zýr la nan Kà nun i E sâ sî (A na ya sa) ka bul e dil di. 5) Meþ rû ti yet i lân e dil di. Ý ki mec lis li (â yân ve me bû sân) par la men to a çýl dý ve I. Meþ rû ti yet dö ne mi böy le ce baþ la mýþ ol du. Meþ rû ti yet, 30 yýl as ký da kal dý Sul tan I I. Ab dül ha mid, Mec lis'te ki ba zý na hoþ hal ler den duy du ðu ra hat sýz lýk ve bil has sa 1877'de pat lak ve ren "93 Har bi" se be biy le, Mec lis'i ka pat tý ðý ný ve Meþ rû ti yet sis te mi ni as ký ya al dý ðý ný i lân et ti. Meþ rû tî sis tem, bü tün mü ca de le le re rað men, tam 30 yýl müd det le as ký da kal dý. Tem muz 1908'de Meþ rû ti yet, hür ri yet le bir lik te ye ni den i lân e dil di. Her þey yo lu na gir di, her þey gü zel bir se yir ta kip e di yor der ken, â ni den bir kar ga þa baþ la dý ki, bu nun ha ki ki ma hi ye ti ha len de vu zû ha ka vuþ tu ru la bil miþ de ðil. 13 Ni san 1909'da Ýs tan bul'u ka na bu la yan ve so kak la rý, mey dan la rý ka o tik bir at mos fe re dön dü ren "31 Mart Vak'a sý", deh þet ve ri ci bir cun ta cý dar be ye ba ha ne teþ kil e dip ze min ha zýr la mýþ ol du. "Ha re ket Or du su" is mi ni a lan ve bam baþ ka bir þek le bü rü nen Se la nik mer kez li Ü çün cü Or du, gö zü nü tam mâ nâ sýy la ka rart mýþ bir þe kil de Ýs tan bul ü ze ri ne yü rü dü. Bu or du nun kur may kad ro sun da ki su bay la rýn ta ma mý Se lâ nik kö ken liy di. Mec lis Baþ ka ný Ta lat Pa þa, bu or du ya me bus la rýn bað lý lý ðý ný bil dir di ve du ru ma va zi yet et mek ü ze re or du yu þe hir mer ke zi ne dâ vet et ti. Ay ný es na da sý ký yö ne tim i lân e dil di. As ke rî mah ke me ku rul du. Ah rar lar i le Ýt ti had ý Mu ham me dî men sup la rý tu tuk la na rak bu mah ke me ye sevk e dil di. Ne ti ce de, maz lûm lar dan on lar ca ki þi i dam e di lir ken, yüz ler ce si de çe þit li a ðýr ce za la ra çarp tý rýl dý. Ni çin kar þý ko nul ma dý? Ýs tan bul ü ze ri ne e mir siz ve i zin siz þe kil de ge len Ha re ket Or du su na kar þý koy mak i çin, Sul tan Ab dül ha mid'in e lin de ye te rin ce as ker ve mü him mat var dý. Bil has sa, Ýs tan bul'un ve sal ta na týn gü ven li ði ni ko ru mak i çin kýþ la lar da tu tu lan tâ lim li Av cý Ta bur la rý i le Pa di þa hýn "Has sa Or du su", yer yer ça pul sü rü sü nü an dý ran Ha re ket Or su na ra hat lýk la kar þý ko ya bi lir, o nun i le ri ha re kâ tý ný pe kâ lâ dur du ra bi lir di. Hat ta, za hi rî tab lo ya gö re, Ýs tan bul hal ký nýn da hiç haz zet me di ði bu Se la nik Or du su dar ma da ðýn e di le bi lir di. Sul tan Ab dül ha mid i se, kuv vet le kar þý koy ma yo lu nu ter cih et me di ve o lup bi ten le ri a de ta bir tes li mi yet ve sü kû net i hâl i çin de du rup tâ kip et ti. Ya ni, fi i lî mâ nâ da her han gi bir ha re ket te bu lun ma dý ðý gi bi, bu lun ma ni yet ve Sultan Abdülhamid, bir Cuma selâmlýðý esnasýnda. te þeb büs le ri ne da hi mu ha le fet et ti. Ta rih kay nak la rý na ve þim di ye ka dar ya pý lan yo rum la ra gö re, Sul tan Ab dül ha mid'in Ha re ket Or du su na kar þý gel me me si ve e lin de ki as ke rî kuv vet le mu ka be le ci he ti ne git me me si nin bi rin ci ve en bü yük ge rek çe si þu dur: "As ke ri bir bi ri ne kýr dýrt ma mak ve kar deþ ka ný a kýt ma mak..." Oy sa, sal ta nat ve ha ki mi yet ger çe ði, nor mal de re ka bet, iþ ti rak, or tak lýk, mü da ha le ve mu ka bil ha re ke te i zin ver mez. Pa di þah la rýn he men ta ma mý, ken di tah tý ný ve sal ta nat i da re si ni teh li ke de gör dü ðü an da, e lin de ki kuv vet le ri hiç çe kin me den kul lan mýþ ve mu ka bil cep he yi çö kert me ci he ti ne git miþ tir. Ni te kim, Sul tan I I. Ab dül ha mid'in de de si Sul tan I I. Mah mud da ay ný sý ný yap - mýþ ve me se lâ Ye ni çe ri O ca ðý ný çok kan lý bas kýn lar so nu cu sön dür müþ tür. Bu o ca ða men sup bin ler ce as ke ri öl dürt mek ten, boð durt mak tan, de ni ze at týr mak tan çe kin me miþ tir. De mek ki, Sul tan Ab dül ha mid'in Ha re ket Or du su hak kýn da ki tav rýn da "nor ma lin dý þýn da" bir hâl ve du rum var ki, ben ze ri hiç gö rül me yen bir mu a me le de bu lun muþ tur. A ca ba ne dir, bu a nor mal du rum... Gayr ý res mî ta rih ka na lýy la ge len ri vâ yet ler den bi ri þöy le dir: Çok tak va lý bir þah si yet o lan Sul tan I I. Ab dül ha mid'in ke þif ke râ met sa hi bi Þa ze lî ta ri ka týn dan bir þey hi, bir mâ ne vî mür þi di ol du ðu bi li ni yor. Pa di þah, Ha re ket Or du su hak kýn da mür þi di ne da ný þý yor. Bu or du ya kar þý ko yup koy ma ma hu su sun da, þey hi nin fi kir ve ka na a ti ni öð ren mek is ti yor. O mü ba rek Þa ze lî þey hi i se, yap mýþ ol du ðu mu ha ve re den son ra "sul tan mü rid/der viþ pa di þah" ma ka mýn da gör dü ðü Sul tan Ab dül ha mid'e þun la rý söy ler: "Se la nik'ten ge len bu or du ya mu ka be le et me. O na ga lip ge le mez sin. Zi ra, o or du nun i çin de Dec cal var. Dec cal i se, kuv vet yo luy la mað lup e di le mez di ye ri vâ yet var." Þa ir Rý za Tev fik de, "Sul tan Ab dül ha mid'in ru ha ni ye tin den is tim dat" i le yaz dý ðý o meþ hûr þi i rin bir kýt'a sýn da, Ha re ket Or du su nu al kýþ la yan la rý "Dec cal'a zil ça lan böy le mil le tin" di ye rek, hem bir týl sý mý fâþ et miþ o lu yor, hem de al ký þa de vam e den le rýn ýs lâ hý ný gayr ý kà bil gör dü ðü nü be yan e di yor. Þu nu da i fa de e de lim ki: Yu ka rý da ki ri vâ yet, ke sin lik ka zan mýþ her han gi bir bil gi ye, bel ge ye da yan mý yor. El de ki bil gi ve bel ge ler, Sul tan Ab dül ha mid'in Ha re ket Or du su na ni çin mu ka be le et me di ði so ru su na tat min kâr bir ce vap teþ kil et me di ði i çin, bu me se le nin mut la ka baþ ka mâ ne vî se bep le ri var dýr di ye dü þü ne rek, þi fa hî ta rik le ge len bu bil gi le ri, bir "ka na at i kal bi ye" ne ti ce si siz ler le pay laþ mýþ ol duk. Da yat ma di ret me yok, ýs rar yok. Ka bul e dip et mek ser best. Â hir za ma nýn deh þet li þa hýs la rý i le kuv vet ve si ya set yo luy la mu ka be le e dil me me si ni tav si ye e den kud sî ri vâ yet ler i se, ka tiy yen var dýr ve sa hih tir. Ni te kim, 1923'te An ka ra'dan ay rýl ma ya ka rar ve ren Üs tad Be di ü zz aman, bu ay rýl ma nýn se be bi ni so ran ye ðe ni Ab dur rah man'a þu ce va bý ve ri yor: "Bak ev lâ dým! Kud sî ri vâ yet ler de, 'O deh þet li þah sýn za ma ný na ye tiþ ti ði niz de, o na kar þý kuv vet le ve si ya set le mu ka be le et me yin di ye tav si ye e di li yor. Çün kü, o bu ci he tiy le ga lip tir, ya ni da ha kuv vet li dir." (Ye ni As ya, 15 O cak 2007.) GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan bo yu in le miþ. Bun lar sev gi de ðil mi? Bun dan mül hem o la rak, in san sev se ne o lur? Ý mam Ne ve vî: Ca na ya kýn ol mak, sev mek ve se vil mek i ma nýn a la met le rin den dir di yor. Sev gi, mâ nâ-yý har fî i le, ya ni Al lah he sa bý na ol mak þar týy la; ha ya týn zem be re ði dir, tu tu na cak da lý dýr de sek bil mem mü ba lâ ða et miþ o lur mu yuz? Al lah ým, bi ze sev gi ni ve bi zi Sa na yak laþ tý ra cak þey le rin sev gi si ni na sip ey le. 3 Bu çöl ler de bi zi Sen siz, gön lü mü zü de sev gi siz bý rak ma Rab bim Dip not lar: 1- Müs lim, Ý man, Ca mi ü s-sa ðîr, 1:36 (Ta be rî nin Ke bir i). 3- Sa id Nur sî, Söz ler, 584. Herþeyi okumak ANADOLU NUN SÝNESÝ Ý lk e mir O ku! i di. Ve her þey on dan son ra bi lin me ye baþ la dý. Hem de sa týr sa týr, he ce he ce... Kâ i na týn sýr la rý bir bir a çýl ma ya baþ la dý. O sa de ce bir ki tap o ku ma an la mýn da de ðil di. Bil mek i di, an la mak i di. Be di üz za man Haz ret le ri bu nun çok can lý hal le ri ni ya þa mýþ tý. Ve o nu sa týr la ra yan sýt tý. Sa týr lar ri sâ le ol du, ke li me ler yol i þa ret le ri O da me sa jý ný O ku! em rin den al mýþ tý. Her mü ced di din reh be ri Fahr-i Kâ i nat E fen di miz (asm) i di. Be di üz za man Kur ân-ý Ha kî min der siy le ve Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn tâ li miy le an la dým ki... di yor du. Bir Ýs tan bul se ya ha ti es na sýn da bir ta vus ku þu nu yir mi da ki ka sey re dip, Ce nâb-ý Hakk ýn i sim le ri ni o gü zel ya ra týk ta sey re der ken; o nu da bir baþ ka sý iz le miþ ti. A ca ba ne den? Bir ta vus ku þu yir mi da ki ka iz le ne bi lir mi? E vet iz le nir. Meþ hur bir ka i de var dýr: Kö re ne, gö re ne der ler. Gör mek baþ ka dýr, o ku mak baþ ka dýr. Her þey o ku na bi lir. Ha ya týn her a la ný o ku na cak ke li me ler i le do lu dur. Te fek kür yo lu nun ba sa mak la rý bun da sak lý dýr. Ýb ret ve ders ler çý ka rý rýz. Bir ka rýn ca dan, bir si nek ten, bir bö cek ten, çað la yan bir ýr mak tan, bek le me di ði miz bir mu sî bet ten, dost lar dan gör dü ðü müz ve fa sýz lýk tan Bun lar ha fý za lar da ye ri ni a lýr ken, a hi ret ha ya tý mý za da yan sýr. O ra da sün bül le nir ler. Bu ra da El ham dü lil lah der sin, o ra da El ham dü lil lah yer sin gi bi. Kim se þa i rin bu sö zü ne ku lak as maz o za man: Hem o ku dum, hem yaz dým, ya lan dün ya sen den bez dim Böy le de me den, o ku mak ve dün ya nýn da hiç bir ya la ný ol ma dý ðý ný id rak e de bil mek tir me se le. Ha ya týn þa ka sý yok tur. Her an ve her sa ni ye. Bi zim def te ri miz, da i ma ha yat hal le ri mi zi ya zý yor. Siz is ter o ku yu nuz, is ter o ku ma yý nýz. Si zi da i ma o ku yan ve ya zan Bi ri hep var dýr. VECÎZE RAÞÝT YÜCEL Eðer biz ahlâk-ý Ýslâmiyenin ve hakâik-i imaniyenin kemâlâtýný ef'âlimizle izhar etsek, sâir dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle Ýslâmiyete girecekler; belki küre-i arzýn bazý kýt'alarý ve devletleri de Ýslâmiyete dehâlet edecekler. Bediüzzaman Said Nursî

10 10 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE KÜLTÜR-SANAT Ses tekniðine dair MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY Se si, ne fe si kul lan mak sa de ce bir sa n'at çý, ko nuþ ma cý i çin de ðil, her kes i çin ö nem li dir. Ca ným bu na ne ge rek var, he pi miz ko nu þa bi li yo ruz ya? di ye dü þü ne - bi lir si niz. A ma se si, ne fe si doð ru kul lan mak, da ha az yo ru la rak, e - ner ji har ca ya rak, et ki li ko nu þa bil - me nin a nah ta rý dýr, di ye bi li riz. Se si ve ne fe si en i yi þe kil de kul la - na bil me nin yo lu, di yaf ram dan ya - rar lan mak la doð ru dan il gi li. Pe ki di - yaf ram ne der se niz; in san vü cu dun - da göð sün i çin de, ci ðer le rin al týn da ve ka rýn boþ lu ðu nun te pe sin de ki in - ce bir a da le dir, kas týr. Ne fes al dýk ça her ne fes bu ka sa bas ký ya par. Di - yaf ra mýn a þa ðý doð ru bu sý kýþ týr ma ha re ke ti, ka rýn boþ lu ðu nun üst ta ra - fýn da ki mi de, ka ra ci ðer, pan kre as gi bi or gan la ra ma saj et ki si ya par. Ýn san se si bo ðaz, gö ðüs, han çe - re (gýrt lak) a ðýz yo lu nu ta kip e der - ken tit re þir, kuv vet ka za nýr. Ne fes, bir ya za rýn ta bi riy le, ke li me kur - þun la rý nýn i çin de ki ba rut tur. Ýn san lar ko nu þur ken as lýn da ge - nel lik le ak ci ðer ler den ge len ha va yý kul la nýr. Ö zel lik le pro fes yo nel sa - n'at çý lar i se di yaf ram ne fe sin den ya - Geçmiþ zaman olur ki.. TAN BU RÎ A li E fen di, bes te kâr lýk ta bi li nen meþ hur lu ðu nun ö te sin de ay ný za man da sa ray mü ez zin li ði de yap mýþ o lan bir hâ fýz dýr da Mi dil li de doð muþ, 1890 da ve fat et - miþ tir. A i le sin den ku þak lar bo yu ha fýz lar çýk mýþ tý ve o da bu ge le ne ðe u yu la rak ha fýz ya pýl mýþ i di. O nu bel ki de ta nýn mýþ bir bes te kâr ya pan en ö nem li þey ler den bi ri de genç li - ðin de ya þa dý ðý aþk a cý sý ol muþ tur de ne bi lir. Ba ký nýz na sýl? Tan bu ri A li E fen di genç lik yýl la - rýn da Mi dil li de ya þar ken gön lü nü bir genç ha ný ma kap týr mýþ týr. Kýz a i le sin den is te nir an cak bek len - me dik bir tep kiy le kar þý la nýr ve red de di lir. Kar þý ta raf ký zý e ve ka - pa týp A li E fen di i le gö rüþ me si ni en gel ler. Bu nun ü ze ri ne Ýs tan bul a gi dip bu a cý ha tý ra yý u nut ma ya ça - lý þýr. Med re se ye da hil o lup Sul tan rar lan dýk la rý i çin, da ha u zun sü re ne fes al ma ih ti ya cý his set me den þar ký söy le ye bi lir ler. Pa va rot ti, Ca re - ras gi bi o pe ra sa n'at çý la rý ný ve ya rah met li Yýl dý rým Gür ses i gö zü nü - zün ö nü ne bir ge ti rin. Ci ðer ne fe si i le di yaf ram ne fe si - ni a yýrd et me nin ba sit bir yo lu var. Ý çi mi ze ha va yý çek ti ði miz de o muz la rý mýz da yük se li yor sa bu bir ci ðer ne fe si dir. Di yaf ram ne fe - si i se, gü zel bir çi çe ði kok lar ken al dý ðý nýz ne fes tir. O muz la rý nýz oy - na maz. Göð sü nü zün de ðil, kar ný - ný zýn þiþ ti ði ni gö rür sü nüz. Se si din len dir mek i le be de ni din - len dir mek bir bi ri i le doð ru o ran tý lý - dýr. Az uy ku a lan, ses tel le ri ni din - len dir me yen bir in sa nýn se si ça tal la - þýr, gen zi ya nar. Ý yi bir ses, i yi bir uy - ku i le ge lir. A na do lu da ki can lý kon - ser prog ram la rý en çok bu yö nüy le be ni en di þe len di rir. U zun yol cu luk, dü zen siz uy ku, din le ne me miþ bir ses, kö tü ge çe cek bir kon se rin ha - ber ci si dir. O yüz den sa n'at çý lar, u - zak yol cu luk la rýn ar dýn dan din len - me im kâ ný bu la ma dan çý ka cak la rý can lý kon ser prog ram la rýn da ger - çek ten zor la nýr lar. A ziz za ma nýn da sa ray mü ez zi ni o lur. Bir kaç yýl son ra da pa di þa - hýn i kin ci i mam lý ðý na ge ti ri lir. Bü - tün bun la ra rað men A li E fen di ya - þa dý ðý gö nül ya ra sý ný ta mir e de - mez. Sýk sýk að la mak ta, i çi yan - mak ta dýr. Ni ha yet bir Ra ma zan gü nü ya þa dý ðý bu ru hi du rum gö - nül ya ký cý an la mý na ge len Su zi dil ma ka mýn da e ser ler ver me si ne ne - den o lur. Ra ma zan a yý nýn so nu gel di ðin de bu ma kam dan bir fa sýl ya pa cak ka dar e ser ü ret miþ tir. Be nim de 1990 lý yýl la rýn ba þýn da Ýs tan bul Ü ni ver si te si Türk Mü - zi ði Ko ro su na de vam e der ken öð ren di ðim Su zi dil ma ka mýn da - ki Yan dýk ça ol du sû zan, kalb-i þe rer fe þa ným / Ol du yi ne a levriz dað-ý gâm-ý ni ha ným þar ký sý iþ te Tan bu ri A li E fen di ye a it böy le si bir bes te dir. NURDAN DAMLALAR Se mâ yý din le; na sýl Yâ Ce lîl-i Zül ce mâl di yor. Ve ar za ku lak ver; na sýl Yâ Ce mîl-i Zül ce lâl di yor. Ve hay van la ra dik kat et; na sýl Yâ Rah mân, yâ Rez zâk di yor lar. Ba har dan sor; bak na sýl, Yâ Han nân, yâ Rah mân, yâ Ra hîm, yâ Ke rîm, yâ La tîf, yâ A tûf, yâ Mu sav vir, yâ Mü nev vir, yâ Muh sin, ya Mü zey yin gi bi çok es mâ yý i þi te cek sin. Ve in san o lan bir in san dan sor; bak na sýl bü tün Es mâ-i Hüs nâ yý o ku yor ve cep he sin de ya zý lý. Sen de dik - kat et sen, o ku ya bi lir sin. Gü yâ, kâ i nat a zim bir mû sý ka-i zik ri ye dir; en kü - çük nað me, en gür na ða mâ ta ka rýþ mak la, haþ met li bir le tâ fet ve ri yor. Söz ler, 24. Söz. s. 302 (ye ni tan zim s. 532) Üç ayaklý siren ATEÞ Per va ne le ri: Tu lum ba cý lar baþ lýk lý ser gi, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nda, as kersi vil it fa i ye ne fe ri o la rak ta ným la nan ve ay ný za man da da ma hal le nin yi ðit lik, þe ref ve na mus sem bo lü o lan tu lum ba cý la rýn, gü nü müz it fa i ye teþ ki lâ tý na na sýl dö nüþ - tü ðü nü göz ler ö nü ne se ri yor. Ma ca ris tan ve Fran sa baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa da yan gýn la ra tu lum ba o la rak ad - lan dý rý lan sön dür me dü ze ne ðiy le mü da ha le e dil me si XVI. ve XVI I. yüz yýl lar da baþ lar - ken; Os man lý Dev le ti nde tu lum ba nýn kul - la nýl ma ya baþ lan ma sý XVI I I. yüz yýl ba þýn da, Fran sýz a sýl lý bir mü hen dis o lan Ger çek Da - vud (Da vid) ta ra fýn dan (Ka sým1719-ka sým 1720) de ger çek leþ ti ril miþ tir. Ken di le ri ne has ar go la rý ve bol mu hab - bet le ri i le tu lum ba cý lýk; baþ lý ba þý na bir kül - tü rü, bir hayat bi çi mi yan sýt mak tay dý. Bir En Gü zel Me kân fo toð raf ya rýþ ma sý baþ la dý TÜRK bo ya sek tö rün de yer a lan Fil li Bo ya nýn, fo toð ra fa il gi du yan her ke sin ka tý la bi le ce ði En Gü zel Me kân fo toð raf ya rýþ ma sý baþ la dý. Fo toð raf sa n'a tý na kat ký da bu lun - ma yý ve fo toð ra fa il gi du yan la rý teþ vik et me yi a maç la yan; pro fes - yo nel ya da a ma tör, fo toð raf sa n'a - tý na il gi du yan her ke sin ka tý la bi le - ce ði ya rýþ ma ya baþ vu ru lar 01 Þu - bat Ni san 2011 ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek. En Gü zel Sa lon En Gü zel Ya - tak O da sý ve En Gü zel Ço cuk O - da sý o la rak 3 bö lüm den o lu þan ya rýþ ma ya fo toð raf se ver ler en faz - la 3 e ser le baþ vu ru da bu lu na bi li - yor. Ya rýþ ma ya ka tý lan e ser le rin A teþ Per va ne le ri: Tu lum ba cý lar ser gi si Ha zi ran a yý na ka dar Re zan Has Mü ze si nde sergilenecek. Tu lum ba cý lar bu ra da! A TEÞ PER VA NE LE RÝ TU LUM BA CI LA RIN TA RÝ HÝ NÝ AN LA TAN SER GÝ RE ZAN HAS MÜ ZE SÝN DE A ÇI LI YOR. Tu lum ba cý lýk; baþ lý ba þý na bir kül tü rü, bir hayat bi çi mi yan sýtýyordu. Fil li Bo ya web say fa sýn dan pu an - lan dý rý la ca ðý, ký ya sý ya çe kiþ me nin ya þa na ca ðý Fil li Bo ya nýn En Gü - zel Me kân fo toð raf ya rýþ ma sý so - nun da 1.ye TL, 2.ye TL, 3. ye TL pa ra ö dü lü ve bir çok sür priz ö dül ve ri le cek. Fil li Bo ya En Gü zel Me kân Fo - toð raf Ya rýþ ma sý na ka tý lým ya ris - tek.com.tr ma il ad re si ne ve ya a þa ðý da be lir ti len baþ vu ru ad re si ne ya pý la bi li yor. Ay rý ca ya - rýþ ma i le il gi li de tay lý bil gi ye ve ka tý lým þart la rý na li bo - ya.com.tr ad re sin den ve nu ma ra lý Fil li Bo ya Çað rý Mer ke zi nden ko lay lýk la u la þý la bi - li yor. Re cep Boz dað / Ýs tan bul ha a a ayt i le baþ la yan nâ râ lar, ma ni ler le yan - gý na gi diþ ve dö nüþ te ön de ki san dý ðý geç me Bahriye mum feneri a dý na ve ri len mü ca de le, be le dî bir hiz me tin i fa sý ya nýn da te at ral bir gös te ri ni te li ðin dey - di. A ðus tos 1924 te ya sak la nan Ma hal le Tu - lum ba cý lý ðý kül tü rü nün ka pý la rý ný a ra la yan bu ser gi de; Ci ba li Tü tün ve Si ga ra Fab ri ka sý Ýt fa i ye bö lü mü ne a it mal ze me ler i le Ýt fa i ye Mü ze si e ser le rin den o lu þan bir seç ki i le dö - ne min soy so-kül tü rel ya pý sý, gün de lik hayat tar zý ve dev let ya pý sý göz ler ö nü ne se ri li yor. Ser gi de ay rý ca ilk yan gýn sön dür me a raç - la rýn dan bi ri si o lan 1927 ya pý mý FI AT mar ka bir a ra ba da bu lu nu yor. Tam a dý A u to pom pa FI AT 503F Tor pe do o lan bu a raç, it fa i ye mo de li a raç la rýn bu gü ne ka - dar ko run muþ ve ül ke miz de bi li nen tek ör - ne ði ni o luþ tu ru yor. A teþ Per va ne le ri: Tu lum ba cý lar ser - gi si 24 Þu bat 2011 ta ri hin den i ti ba ren Ha zi ran a yý na ka dar Re zan Has Mü ze - si nde zi ya ret çi le ri ni bek li yor. Ak þe hir Ço cuk Ko ro su ndan muh te þem per for mans AKÞEHÝR Be le di ye si ta ra fýn dan ço cuk la rýn ya rý yýl ta ti li nin de ðer len di ril me si a ma cýy la o luþ tu ru - lan ço cuk ko ro su iz le yi ciy le bu luþ tu. Mü zik Öð ret men le ri Ha cer Yýl dý rým ve Ne vin Ko ca - baþ ne za re tin de bir haf ta lýk bir ça lýþ may la gös - te ri le ri ni su nan mi nik le rin per for man sý iz le - yen le re par mak ý sýr týr ken, mü zik öð ret men le - ri nin mü zik din le ti si de be ðe ni top la dý. Ak þe - hir Be le di ye si nin kat ký sý i le mü zik öð ret men - le ri Ha cer Yýl dý rým ve Ne vin Ko ca baþ ýn o luþ - tur du ðu Ak þe hir Be le di ye si Ço cuk Ko ro su iz - le yi ciy le bu luþ tu. Ço cuk la rýn ya rý yýl ta ti li ni en i yi þe kil de de ðer len dir me le ri a ma cýy la ku ru lan Ak þe hir Be le di ye si Ço cuk Ko ro su, Mü zik Öð - ret me ni Ne vin Ko ca baþ ýn pi ya no su ve Mü zik Öð ret me ni Ha cer Yýl dý rým ýn yö ne ti min de 8 ta ne ço cuk þar ký sý ses len dir di. 28 Mi nik öð - ren ci nin, bir haf ta lýk ký sa bir ça lýþ may la ser gi - le dik le ri per for mans iz le yi ci ta ra fýn dan bü yük al kýþ al dý. Kül tür Sa nat Ser vi si Millî Saraylarý 1 milyon 124 bin kiþi gezdi TBMM Mil lî Sa ray lar Da i re Baþ kan lý ðý na bað lý bu lu nan Sa ray, Köþk ve Ka sýr la rý 2010 yý lýn da yer li ve ya ban cý zi ya ret çi le rin yo ðun il gi siy le kar - þý laþ tý. Bu dö nem de Da i re Baþ kan lý ðý na bað lý ta - ri hi me kân la rý yer li ve ya ban cý top lam 1 mil yon 124 bin zi ya ret çi gez di ve bu zi ya ret çi ler den 11 mil yon 667 bin TL ge lir el de e dil di yý lýn da, 318 bi ni yer li ve 518 bi ni ya ban cý ol mak ü ze re top lam 836 bin ki þiy le Dol ma bah çe Sa ra yý Mil lî Sa ray lar a ra sýn da en çok zi ya ret çi çe ken me kân o lur ken, Bey ler be yi Sa ra yý geç ti ði miz yýl i çin de 93 bi ni ya ban cý ve 104 bi ni yer li ol mak ü ze re top lam 197 bin zi ya ret çi yi a ðýr la dý. Yýl dýz Þa le Kas rý, Kü çük su Kas rý, Mas lak Kas rý, Ay na lý ka vak Kas rý, Ih la mur Kas rý, Flor ya ve Ya lo va A ta türk Köþk le ri i se 2010 yý lý ge ne lin de top lam da 92 bin yer li ve ya ban cý zi ya ret çi ye ev sa hip li ði yap tý. Geç ti ði miz yýl i çin de top lam da 509 bin yer li, 615 bin ya ban cý zi ya ret çi nin zi ya ret et ti ði Mil lî Sa ray - lar da, 10 mil yon 337 bin TL si Dol ma bah çe Sa - ra yý ndan ol mak ü ze re top lam 11 mil yon 667 bin TL zi ya ret ge li ri el de e dil di. Kül tür Sa nat Ser vi si SOL DAN SA ÐA 1. Gö rü nüþ te Müs lü man gi bi dav ra nýp as lýn da kâ fir ol ma, i ki yüz lü lük, mü na - fýk lýk. - Farz ve vâ cib ol ma yan i ba det. 2. Dý þa dö - nük ka rak ter de in san. - Dü zi ne sa yý sý. 3. Ki þi yi ah lâk lý, i yi ha re ket et me ye yö nel ten ma ne vî kuv - vet, er dem. - Os man lý ca 'te' ve 'tý' harf le ri nin A - rap ça'da ki a dý. 4. Ta rih te Ye men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e - dip i man et me yen ve bu yüz den Al lah'ýn ga za - bý na uð ra yýp he lâk o lan ka vim. - Bir top lu lu ðun ha yat tar zý, bil gi se vi ye si, sa n'at gü cü, mad dî ve ma ne vî var lý ðý i le il gi li va sýf la rýn ta ma mý. 5. Az, ek sik, nok san, a ya rý dü þük. - Bil gi say ar da dos ya sý kýþ týr ma prog ra mý. - Tür ki ye'nin ku zey do ðu - sun da do ðan, ön ce Gür cis tan ve son ra A zer - bay can'dan ge çe rek Ha zar De ni zi ne dö kü len ýr - mak. 6. Es ki dil de de ðir men. - Ge mi le rin yol cu in di rip-bin dir me, yük le me-bo þalt ma, bað la ma ve bek le me le ri ne el ve riþ li ye ter li su de rin li ði ne sa hip, tek nik ve sos yal alt ya pý te sis le ri, yö ne - tim, des tek, ba kým-o na rým ve de po la ma bi rim - le ri bu lu nan ta biî ve ya su n'î o la rak rüz gâr ve de - niz te sir le rin den ko run muþ ký yý ya pý la rý. 7. Ý lim i - le uð ra þan, i lim a da mý. - U zak lýk be lir tir bir ni da. - Klâ sik Türk Mü zi ði a raç la rýn dan, i ri ka rýn lý, ki - riþ li, mýz rap la ça lý nan bir çal gý. 8. Ben zeþ mek, ken di ne uy dur mak. - Es ki den a lý nan on da lýk ver - gi. 9. Ka pý ve ya pen ce re yi ar dý na ka dar aç mak. - Ga ze te o ku yu cu su. 10. A teþ ya lý mý. - Bir gök cis - mi nin da i re bi çi min de gö rü nen yü ze yi B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bi ri nin ka nu nî o la rak bak mak la mü kel lef, yü küm lü ol du ðu kim se le re mah ke me ka ra rý i le bað la nan ay lýk. - Düþ - man lar, ya ðý lar. 2. Sor gu sý ra sýn da ve ri len bil gi. - Ý kin di i le ak þam ve ya yat sý a ra sýn da ki va kit ler. 3. E lek trik ge ri li min de ev re. - Ka mu i le il gi li iþ - le rin yü rü tül me si i çin ge rek li ge lir le ri ve har ca nan pa ra la rý dü zen le yen ku ral la rýn bü tü nü. 4. Yað mur ge tir me yen rüz gâr. - Kü tah ya i li ne bað lý il - çe ler den bi ri. 5. Ev ler de yi ye cek, i çe cek ve er za kýn sak lan dý ðý o da, am bar ve ya do lap. - Mu har rem a yý ný i fa de e den i þa ret. 6. Tek ba þý na an la mý ol - ma yan, so nu na gel di ði söz le cüm le de ki di ðer ke li me ler a ra sýn da i liþ ki ku ran ke li me tü rü. - Ýs lâm dan ön ce A rap la rýn tap týk la rý Kâ be'de bu lu nan dört bü yük put tan bi ri. 7. Çe þit li bel ge ve iþ lem le re ge çer lik ka zan dýr - mak ve ya sa nýn ön gör dü ðü di ðer gö rev le ri ye ri ne ge tir mek le yü küm lü, bel li ni te lik le ri ve ken di ne öz gü bir hu kuk sta tü sü o lan ka mu gö rev li si, kâ ti bi a dil. - Tüy lü de ve nin er ke ði i le tek hör güç lü di þi de ve nin ge ri ye me lez len me sin den el de e di len bir de ve tü rü. 8. Za ma nýn bö lü ne me ye - cek ka dar ký sa o lan par ça sý, lâh za. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn - da ki ses. 9. Fi zik sel. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI - De ha sa hi bi kim se, dâ hi. 10. Hol lan da ca "ben" an la mý na ge - 1 R E Z Ý D A N S R H U D len ke li me. - Yu mu - 2 EME R Ý L S E N Ý S E þa mak fi i li nin ge niþ 3 V Ý L A Y E T E A L A M za ma ný. 11. E de bi - 4 A N Ý H E T Ý R Z A R N yat. 12. Baþ la ma 5 N O H U T Ý K Ö A F E T vu ru þu nu ya pan o - 6 N yun cu. - Ro ma'nýn Ý A M E A R A R H Ý A bir a dý. 7 Y A R U L V Ý A Ý C A R 8 Ý T A M T A T A Y R D A 9 S A T A A M A T E L E K 10 A B A N A M N E R A M A

11 YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE EKONOMÝ 11 Ýþ ve ren þir ket iþ çi si ne boþ se net im za la ta maz SOS YAL GÜ VEN LÝK AHMET ARICAN Sos yal Gü ven lik Uz ma ný ah me ta ri il.com SO RU: Bir dev let has ta ne sin de ö zel þir ke te bað lý gü ven lik gö rev li si o la rak ça lý þý yo rum yý lý O cak a yýn dan i ti ba ren i ha le yi ye ni bir þir ket al dý. Ý ha le yi a lan þir ket bi ze; boþ bir se net, ib ra na me ve bü tün i zin hak la rý mý zýn kul la nýl dý ðý na ve hiç bir hak ký mý zýn kal ma dý ðý na da ir bel ge ler im za lat mak is ti yor. Bu du rum da bi zim ya sal hak la rý mýz ne ler dir? (Ta ner DO ÐAN) CE VAP: Þir ke tin yap tý ðý bu iþ lem hu ku ka ay ký rý dýr. Bu ko nuy la il gi li o la rak ya pý la cak i ki fark lý yol var dýr. Bi rin ci si; bah si ni et ti ði niz se net ve ev rak la rý im za la ma dan ön ce has ta ne i da re si ne ve ya il sað lýk mü dür lü ðü ne bu þe kil de si ze zor la im za at tý rýl mak is ten di ði ni þi kâ yet e din. Ay rý ca, Sað lýk Ba kan lý ðý na i sim siz e-ma il gön de rin. Ý kin ci si; im za la ya ca ðý nýz se ne din ü ze ri ne ta rih a týp mik tar ha ne si ni çi ze bi lir si niz. E ðer bu nu da si ze yap týr maz lar sa, þir ke tin i da rey le söz leþ me si nin bi ti mi ne ya kýn mah ke me ye gi der; zor du ru mum dan do la yý þu ta rih te þu þir ke te bir se net im za la dým se ne din a ley him de kul la nýl ma ma sý i çin dâ vâ a çý yo rum der si niz. Dâ vâ yo lu na git me se niz bi le, no te re gi der; þu ta rih te (se ne din ü ze ri ne ta rih yaz ma nýz bu ne den le ö nem li dir) þu þir ke te kar þý bir se net im za la dým. Baþ ka kim se ye se net ver me dim. di ye zapt al tý na al dý rýr sý nýz, i le ri de bu da si zin le hi ni ze bir de lil o lur. Ay rý ca, siz se ne di ve di ðer bel ge le ri hiç bir ka yýt düþ me den (ta rih ve mik tar kýs mý ný çiz mek gi bi) im za la sa nýz bi le, þir ket bu se net ve ev rak lar la i le ri de si zin a ley hi ni ze dâ vâ a çar sa, mah ke me bu bel ge le ri ad lî tý pa gön de ri yor ve ad lî týp bu bel ge le rin im za a týl dýk tan son ra dü zen len di ði ni tes bit e di yor ve þir ke tin hak ký nýz da ki ta lep le ri ip tal o lu yor. Bu na i liþ kin dâ vâ ör nek le ri bu lun mak ta dýr. Þir ket le rin si ze im za lat tý ðý bu se net le ri ü çün cü ki þi le re ve rip, ü çün cü ki þi nin þir ket le san ki il gi si yok muþ gi bi tah sil et tir me si de, uy gu la ma da sýk ça kar þý la þý lan du rum dur. Yar gý ya ya pa ca ðý nýz mü ra ca at lar da top lu þi kâ yet (di ðer ça lý þan lar da ay ný iþ le me ma ruz kal dýy sa) et me niz ol duk ça ya ra rý ný za o la cak týr. Tor ba af ka nu nuy la 18 yaþ al tý ço cuk la rýn ba ba la rý na ve ri len ce za si li ni yor SO RU: Ý ki ço cu ðum var, 18 yaþ al tý sað lýk tan ya rar lan dý lar be nim sos yal gü ven cem yok. Bu gün bir ev rak gel di ta ri hin den bu gü ne ka dar be ni ay lýk 182 TL borç lan dýr mýþ lar. Top lam 3542 TL pa ra is ti yor lar. Ne yap mam lâ zým? (Ne ca ti ZA YÝM) CE VAP: An ne ve ba ba sý nýn sos yal gü ven ce si ol ma yan 18 ya þýn dan kü çük ço cuk lar sor gu suz su al siz ge nel sað lýk si gor ta sý (GSS) kap sa mýn da de ðil ler. Bu sebep le, si zin de her han gi bir sos yal gü ven ce niz ol ma dý ðý i çin, 18 ya þýn dan kü çük ço cuk la rý nýz GSS kap sa mýn da de ðil. Bu ço cuk la rý nýz i çin GSS tes ci li niz ya pý lýp, tesbit e di len ge lir du ru mu nu za gö re ay lýk GSS pri mi ö de me niz ve da ha son ra sað lýk yar dý mý al ma nýz ge re kir di. An cak, bu þe kil de dav ran ma dý ðý nýz i çin ya ni, 18 ya þýn dan kü çük ço cuk la rý ný zýn sað lýk ku ru lu þu na baþ vur du ðu ta rih ten i ti ba ren 1 ay i çin de ge lir tes ti yap tý rýp SGK ya GSS gi riþ bil dir ge si ver me di ði niz i çin, SGK ta ra fýn dan si ze sað lýk gi de ri ve GSS pri mi ta hak kuk et ti ril miþ. Si ze çý ka rý lan bu bor cu ö de me yin. Çün kü tor ba af ka nu nu i le 18 ya þýn dan kü çük le rin ba ba ve an ne le ri ne ve ri len ce za lar dan vaz ge çi le cek. Be kâr ço cu ðu ö len a na ya ö lüm ay lý ðý bað lan ma þart la rý SO RU: Bun dan bir kaç ay ön ce er kek kar de þim a ni den ra hat sýz la na rak 29 ya þýn da ve fat et ti. Er kek kar de þim 18 ya þýn dan be ri a ra lýk lar la si gor ta lý i di ve top lam da 1932 gün si gor ta sý var dý. Ö len kar de þim ü ze rin den an ne me ay lýk bað la nýr mý? (A li AK) CE VAP: An ne ni zin her tür lü ka zanç ve i rat tan el de et miþ ol du ðu ge li ri as ga rî üc re tin net tu ta rýn dan da ha az i se ve di ðer ço cuk la rýn dan hak ka za ný lan ge lir ve ay lýk lar ha riç ol mak ü ze re ge lir ve/ve ya ay lýk bað lan ma mýþ ol ma sý ha lin de ö len ço cu ðu ü ze rin den ö lüm ay lý ðý a la bi lir. An ne ni zin her tür lü ka zanç ve i rat tan el de et miþ ol du ðu ge li ri nin as ga rî üc re tin net tu ta rýn dan da ha az ol du ðu, SGK dan a la ca ðý nýz ta ah hüt na me yi im za la mak la ka nýt lan mýþ o la cak týr. 1 E kim 2008 den son ra ki is te ðe bað lý gün ler SSK ya sa yýl maz SO RU: do ðum lu yum. Ýlk SSK lý i þe gi ri þim; , iþ ten ay rý lý þým; , SSK is te ðe bað lý ya ge çi þim; ta ri hi dir , , ta rih li üç do ðum yap tým. Ýs te ðe bað lý SSK lý o la rak p rim ya týr ma ya de vam e di yo rum. Na sýl e mek li o lu rum? Kaç gün borç lan ma yap ma lý yým? Son 3,5 yý la ka dar SSK is te ðe bað lý ya týr ma ya dik kat e di yo rum. (Ay þe KAR TAL) CE VAP: Do ðum la rý ný zýn en faz la i ki si i çin borç lan ma ya pa bi lir si niz. Her bir do ðum i çin 720 gün ü ze rin den i ki do ðum i çin top lam da 1440 gün borç lan ma ya pa bi lir si niz. SSK þart la rýn da e mek li lik ko þu lu nuz; 20 yýl si gor ta lý lýk sü re si, 40 ya þýn ik ma li ve 5000 prim ö de me gün sa yý sý na sa hip ol ma nýz dýr. 1 E kim 2008 den son ra is te ðe bað lý ya ö de di ði niz prim ler SSK þart la rýn da ka bul e dil mez. Bu nun i çin en geç 2011 yý lý E kim a yýn dan ön ce is te ðe bað lý ö de me yi terk e din. Ak si hal de, SSK þart la rýn da de ðil Bað-Kur þart la rýn da da ha geç e mek li o lur su nuz. 20 yýl si gor ta lý lýk sü re ni zi ve 40 ya þý ný zý ik mal et miþ du rum da sý nýz. E ðer do ðum borç lan ma sý da ya pa rak 5000 gü nü ta mam lar sa nýz SSK þart la rýn da he men e mek li o la bi lir si niz. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 8 ÞUBAT 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ A TO dan LPG li a raç u ya rý sý TÜRKÝYE'DE LPG'LÝ ARAÇ SAYISININ 3 MÝLYONU AÞTIÐINI BÝLDÝREN AYGÜN, PATLAMA TEHLÝKESÝ TAÞIDIÐI ÝÇÝN KAPALI OTOPARKLARA GÝRÝÞÝ YASAK OLAN LPG'LÝ ARAÇLARIN KONTROL EDÝLMEDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ VE YETKÝLÝLERÝ UYARDI. RE CEP GÖ REN AN KA RA AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO), pat la ma teh li ke si ta þý dý ðý i çin ka pa lý o to park la ra gi ri þi ya sak o lan LPG li a raç lar ko nu sun da u yar dý. A TO Baþ ka ný Si nan Ay gün, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn 1998 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren yö net me li ði ne rað men, LPG li a raç la rýn kon trol süz ce a lýþ ve riþ mer kez le ri nin ka pa lý o to park la rý na gi re bil di ði ni be lir te rek, A lýþ ve riþ mer kez le ri teh dit al týn da de di. Ka pa lý o to park gi riþ le rin de LPG li a raç kon tro lü ya pýl ma dý ðý ný tesbit et tik le ri ni be lir ten Ay gün, Bom ba ü ze rin de yü rü yo ruz. A lýþ ve riþ mer ke zi yö ne ti ci le ri ni u ya rý yo rum. Bu ko nu yu cid di ye a lýn. Fa ci a Ge li yo rum di yor de di. Ý ve dik Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde ya þa nan fa ci a nýn bir ben ze ri nin a lýþ ve riþ mer kez le rin de de ya þan ma sýn dan en di þe et ti ði ni söy le yen Ay gün, Tah min bi le e de me ye ce ði miz bo yut lar da bir fa ci ay la kar þý kar þý ya ka la bi li riz. Tür ki ye de ge nel lik le fa ci a ya þan dýk tan son ra ön lem a lý nýr. Bu se fer fa ci a ya þan ma dan ön le mi mi zi Va tan daþ pa ra sý ný ý sýn ma ya har ca dý BE LE DÝYE ve Ö zel Ý da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Bem-Bir-Sen) ve ri le ri ne gö re, ge çen ay Tür ki ye de aç lýk sý ný rý 881, yok sul luk sý ný rý i se 2 bin 600 o la rak ger çek leþ ti. Bem-Bir-Sen'in açýklamasýna gö re, O cak a yýn da aç lýk ra kam la rýn da 14, yok sul laþ ma ra kam la rýn da i se 5 li ra lýk bir dü þüþ mey da na gel di. 4 ki þi lik bir a i le nin tü ket me si ge re ken zo run lu gý da har ca ma sý, ya ni aç lýk sý ný rý A ra lýk a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin tü ket me si ge re ken zo run lu gý da har ca ma sý, ya ni aç lýk a la lým di ye ko nuþ tu. Ben zin zam la rý ne de niy le LPG ye yö ne li min sü rek li art tý ðý ný, Tür ki ye ge ne lin de LPG li a raç sa yý sý nýn 3 mil yo nu aþ tý ðý ný bil di ren Ay gün, yet ki siz fir ma lar ca, stan dart dý þý mal ze me ler le ve pro je siz o la rak LPG dö nü þü mü ya pý lan a raç la rýn fa ci a ya dâ ve ti ye çý kar dý ðý ný vur gu la dý. Ay gün, Bu du rum de ne tim - sý ný rý 895 li ra 79 ku ruþ o la rak he sap la nýr ken, ge çen ay bu ra kam 881 li ra 87 ku ru þa ge ri le di. Yi ne 4 ki þi lik bir a i le nin as ga rî þart lar da ge çi ne bil me si i çin har ca ma sý ge re ken tu tar, ya ni yok sul luk sý ný rý A ra lýk a yýn da 2 bin 605 li ra 47 ku ruþ i ken, O cak 2011 de bu ra kam 2 bin 600 li ra 61 ku ruþ ol du. O cak a yý nýn ö zel lik le i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren so ðu yan ha va ve kar ya ðýþ la rý, va tan daþ la rýn har ca ma la rý ný ý sýn ma ih ti yaç la rý na yö nelt me si ne yol aç tý. Ah met Ter zi / Ankara El de ka lan YTL ve YKr ler sý kýn tý o luþ tur du DE ÐÝ ÞÝM sü re le ri 31 A ra lýk 2010 ta ri hin de so na e ren YTL ve YKr ma de nî pa ra lar, pi ya sa dan tam o la rak top lan ma ma sý ne de niy le tü ke ti ci ler i le es naf a ra sýn da sý kýn tý o luþ tur du. Tü ke ti ci ler, a lýþ ve riþ ya par ken de ði þim sü re le ri do lan YTL ve YKr ma de nî pa ra mað du ru ol ma ma la rý i çin dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u ya rýl dý. A da na Fý rýn cý lar O da sý Baþ ka ný Mah mut Alp te kin, de ði þim sü re le ri do lan ma de nî pa ra lar la en çok ü ye le ri nin kar þý laþ tý ðý ný söy le di. Ma de nî pa ra la rýn pi ya sa dan tam o la rak top la na ma dý ðý ný an la tan Alp te kin, De ði þim o ra ný is te ni len dü zey de ol ma yýn ca ma de ni YTL ve YKr ler es na fýn ya ný sý ra va tan da þýn e lin de kal dý. Bir çok tü ke ti ci ma de nî pa ra la rý da ha çok ek mek a lýr ken el le rin den çý kart mak is ti yor. Bun dan do la yý ü ye le ri mi zin ço ðun da el de ka lan ma de nî pa ra lar bi rik me ye baþ la dý de di. Alp te kin, ma de ni YTL ve YKr le rin de ði þim sü re le ri nin u za týl ma sý ge rek ti ði ni de söz le ri ne ek le di. Ye ni Türk Li ra sý bank not lar, 10 yýl bo yun ca (31 A ra lýk 2019 ta ri hi me sai bi ti mi ne ka dar) Mer kez Ban ka sý ve Zi ra at Ban ka sý þu be le rin ce ka bul e di le rek de ðiþ ti ri le bi le cek. A da na / a a le rin da ha cid dî ya pýl ma sý ný ge rek ti ri yor. LPG ye il gi art týk ça, dö nü þüm i þi ni stan dart la ra uy gun yap ma yan fir ma sa yý sý da ar tý yor. Tra fik te tek nik stan dart la ra uy gun ol ma yan çok sa yý da LPG li a raç var di ye ko nuþ tu. LPG li a raç sa hip le ri nin, a raç la rý nýn ön ve ar ka cam la rýn da (LPG li a raç týr) u ya rý sý i çe ren ban drol bu lun dur - Ül ker 9. sý ra ya yük sel di YIL DIZ Hol ding çi ko la ta ve þe ker le me a la nýn da gös ter di ði fa a li yet le riy le Candy In dustry Der gi si nin O cak sa yý sýn da ya yýn la nan ve 2010 ve ri le ri te mel a lý na rak o luþ tu rul muþ Kü re sel Top 100 lis te sin de 9. sý ra da yer al dý. Yýl dýz Hol ding, geç ti ði miz yýl ay ný lis te de 11. yer a lý yor du. Çi ko la ta ve þe ker le me sek tö rün de dün ya da ya kýn dan ta kip e di len ya yýn lar dan bi ri o lan Candy In dustry Der gi si, 10 yýl dan bu ya na, her yýl Kü re sel Top 100 lis te si ya yýn lý yor. Lis te, bütün dün ya da çi ko la ta ve þe ker le me sek tör le rin de fa a li yet gös te ren þir ket le rin ci ro, ça lý þan sa yý sý ve ü re tim te si si sa yý sý ba zýn da de ðer len di ril me siy le ha zýr la ný yor. Yýl dýz Hol ding in Sa kýz ve Þe ker le me a la ný nýn li der ku ru lu þu Da ni mar ka lý Gum link i le yüz de or tak lýk la kur du ðu Con ti nen tal Con fec ti o nary Com pany (CCC) Tür ki ye de ki ya tý rým la rý ný 2010 yý lýn da bü yük öl çü de ta mam la dý. Çor lu da ku ru lan fab ri ka nýn ü re ti me a lýn ma sýy la or tak lý ðýn ilk ü rü nü o lan O ne o sa kýz la rý, Ma yýs a yýn da tü ke ti ci ler le bu luþ tu. Ye ni çe þit ler le ge niþ le yen Ül ker Kre mi ni a i le si bir bi rin den renk li ve lez zet li þe ker le ri i le raf lar da ye ri ni al dý. Tü ke ti ci nin bek len ti ve ih ti yaç la rý ný doð ru a na liz e de rek ye ni ü rün ler le pa za ra çe þit li lik ge tir me yi he def le yen Yýl dýz Hol ding 2010 yý lýn da Ül ker Gol den Fin ger, Al be ni Ta ne Ta ne ve ik ram lýk ya rým boy Ül ker Çi ko la ta lý Gof ret gi bi tü ke ti ci le rin gün i çin de ki ih ti yaç la rý ný kar þý la mak ü ze re ö zel ve fark lý ü rün le ri de pa za ra sun du. Ýs tan bul / Ye ni As ya DO LAR DÜN 1,5860 ÖN CE KÝ GÜN 1,5790 ma la rý nýn zo run lu ol du ðu nu an cak ka pa lý o to park la ra gi re bil mek i çin ban drol kul lan mak tan ka çýn dýk la rý na dik ka ti çe ken Ay gün, ge rek li tedbir le rin a lýn ma sý ve de ne tim le rin ya pýl ma sý ha lin de LPG dö nü þüm lü a raç la rýn kul la nýl ma sýn da gü ven lik a çý sýn dan hiç bir so run ya þan ma ya ca ðý na dik ka ti çek ti. S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1650 ÖN CE KÝ GÜN 2,1540 Köy ler den to hum top la yýp ye rli ü rün ye tiþ tir di ler DÜN 69,60 ÖN CE KÝ GÜN 68,65 DÜN 474,06 ÖN CE KÝ GÜN 467,78 p p p p AK DE NÝZ Ü ni ver si te si bün ye sin de ki An tal ya Tek no kent AÞ nin ta rým a la nýn da yü rüt tü ðü Ar- Ge ça lýþ ma la rý so nu cun da, yer li to hum ü re ti mi ne baþ lan dý. Ak de niz Ü ni ver si te si bi li ma dam la rý nýn, A na do lu nun köy le ri ni do la þa rak top la dýk la rý yer li to hum lar la, ü ni ver si te yer leþ ke sin de ki 17 de kar a lan da ü ret tik le ri ta ma men yer li ü rün ler, ya kýn da sof ra lar da ki ye ri ni a la cak. Ak de niz Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, Tür ki ye de ta rým sek tö rün de it hal to hum la rýn da ha çok kul la nýl dý ðý ný ve ül ke nin it hal to hu ma bü yük mik tar lar da pa ra ö de mek zo run da kal dý ðý ný kay det ti. To hum cu luk A raþ týr ma Mer ke zi nde ü re ti len ü rün le rin ta ma mý nýn yer li ol du ðu na de ði nen Kurt cep he, þöy le ko nuþ tu: Bu ra da ki ü rün ler dý þa rý dan ge len to hu mun e se ri de ðil. A na do lu da a sýr lar dýr ya þa yan, kay bol ma ris ki o lan ü rün le ri ih ya e di yo ruz. Sað lý ðýn dan e min ol du ðu muz, fark lý lez zet ler de a sýr lar dýr A na do lu in sa ný nýn da mak zev ki ne hi tap e den ü rün le ri ye ni den tü ke ti me su nu yo ruz. An tal ya / a a A LIN MA SI GE RE KEN TED BÝR LER LPG dö nü þüm lü a raç la rýn yet ki li ler ce de ne ti mi nin ye - te rin ce ya pýl ma ma sý ve a - raç sa hip le ri nin ih ma li dolayýsýyla va tan daþ la rýn can gü ven li ði nin teh li ke al - týn da ol du ðu nu vur gu la yan Ay gün, a lýn ma sý ge re ken ön lem le ri þöy le sý ra la dý: Mer di ven al tý LPG dö nü - þü mü nü en gel le mek i çin TSE ye ter li lik ver di ði fir ma - la rý kon trol et me li. LPG dö nü þü mü ruh sa tý - na iþ le til me miþ ve Ma ki ne Mü hen dis le ri O da sý nýn kon trol nok ta sýn dan geç - me miþ a raç lar tra fik ten men e dil me si ko nu sun da ki de ne tim ler sýk laþ tý rýl ma lý. A raç la rýn ön ve ar ka cam - la rýn da LPG li a raç týr u ya - rý sý bu lu nan ban drol ta þý - ma yan ve ka pa lý o to park la - rý kul la nan a raç sa hip le ri ne a ðýr ce za lar uy gu lan ma lý. Si noz kreme büyük ilgi SÝNOZ krem i ki ay da 50 bin a det sat tý. Si noz Krem Ge nel Mü dü rü Mu ham med Çö rek çi, Si noz kre min sa týþ la rýn da a de ta pat la ma ya þan dý ðý ný söy le di. Ý ki ay da 50 bin a det krem sa týl dý ðý ný be lir ten Çö rek çi, Si noz Ü rün le ri ne o lan bu ta le bin ken di le ri ni se vin dir di ði ni i fa de et ti. Bu yo ðun ta lep ü ze ri ne ye ni ü rün ça lýþ ma la rý na hýz ver dik le ri ni kay de den Çö rek çi, ö nü müz de ki gün ler de Si noz ü rün le rin de tü ke ti ci yi mem nun e de cek, ö zel in di rim ve kam pan ya lar ya pý la ca ðý müj de si ni ver di. Çö rek çi, a maç la rý nýn ka li te li ü rün ve müþ te ri men nu ni ye ti ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/628 Esas. KARAR NO: 2011/41 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Elazýð ili, Sivrice ilçesi, Aþaðý Çanakçý mah/köy nüfusuna kayýtlý Veli ve Haným'dan olma, 1924 doðumlu FETHÝYE OÐHAN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Osman ve Fethiye'den olma, 1958 doðumlu HACI OÐHAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 07/02/ B: 9120 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/480 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len ta rih, 2009/480 E., 2009/1213 K. sa yý lý ka rar i le Fe ru - dun ve Cey lan' dan ol ma, do ðum lu, FER HAT TOL GA TMK 405. mad de si ge re - ðin ce ve sa yet al tý na a lý na rak ken di si ne Fe ru dun ký zý, 1952 do ðum lu, ab la sý FER DA A DI SA - NOÐLU va si o la rak ta yin e dil miþ tir B: 9193 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/1011 E sas. KA RAR NO: 2010/1505 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Gi re sun i li, Pi ra ziz il çe si, Bal çýk lý Kö yü nü fu su na ka yýt lý Tev fik Fat ma'dan ol ma, 1925 do ðum lu FAT MA YIL - MAZ ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne Gi re sun i li Pi ra ziz il çe si A li de de Kö yü nü fu su na ka - yýt lý A li ve Fat ma'dan ol ma, 1957 do ðum lu NE ÞÝ DE ZE REN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 07/02/ B: 9152 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1385 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 29/12/2010 ta rih, 2010/1385 E., 2010/1951 K. sa yý lý ka rar i le Meh met ve Gül li zar'dan ol ma, 01/07/1923 d.lu, HAN PA ÞA SÜ MER'in TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne oð lu, 1955 d.lu, Ha san pa þa oð lu FAH RET TÝN SÜ MER va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 17/01/ B: 9232 BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ ÝLAN Dosya no: 2010/449 E /23 K. Davacýlar tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan Nüfus (Ad ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda; Mahkememizin 2010/449 Esas /23 Karar sayýlý tarihli kararý ile davacýlar Aysel ve Abdulbasit Kanza velayeti altýnda bulunan oðullarý doðumlu Musabumeyr'in adýnýn Mustafa olarak deðiþtirilmesine dair karar ilanen tebliði olunur B: 9263

12 Ý LAN 12 YE NÝ AS YA / 10 ÞU BAT 2011 PERÞEMBE E SAS NO: 2009/370 KA RAR NO: 2010/182 Da va cý TEB A.Þ tem lik a lan GÝ RÝ ÞÝM VAR LIK YÖ NE TÝM A.Þ ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar REM ZÝ O DUN CU, SE MÝR AL DI ÇOÐ LU, ME TÝN BAÐ DA DÝ OÐ LU ve MUR ÞÝT GÜ NAY a ley hi - ne a çý lan Ta sar ru fun Ýp ta li da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; da va nýn da va lý lar - dan Rem zi ve Se mir yö nün den red di ne, di ðer da va lý lar yö nün den i se ka bu lü i le da va cý nýn ta sar ru fun ip ta li ne i liþ kin ta le bi nin Ý ÝK.nun 283/2 mad de si ge re ðin ce be de le dö nüþ tü ðü - nün KA BU LÜ i le da va lý lar dan Mur þit ta ra fýn dan da va ko nu su ta þýn ma zýn el den çý kar týl dý - ðý ta rih o lan 18/10/2005 ta ri hin de ki de ðe ri o lan ,05 TL taz mi na týn da va cý nýn Ha - tay 1. Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2005/6804 e sas sa yý lý dos ya sýn da ki a la cak ve fe ri le ri ni geç me - mek kay dý i le da va lý Mur þit'ten tah si li i le da va cý ya ve ril me si ne da ir mah ke me miz den ve ri - len 08/07/2010 gün ve 2009/370 E. 2010/182 K. sa yý lý ka ra rý nýn da va cý ve ki li Av. N. Fý rat Ba yýn dýr ta ra fýn dan 31/08/2010 ta rih li di lek çe siy le tem yiz e dil di ðin den, TEM YÝZ DÝ LEK - ÇE SÝ NÝN ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me yen, da va lý lar dan ME - TÝN BAÐ DA DÝ OÐ LU'na Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ NE, i la nýn ya yým ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra a dý ge çen da va lý ya teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý T.K'nun il gi li mad de le ri u ya rýn ca ilanen teb lið o lu nur. 24/01/ B: 6746 HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/116 KARAR NO: 2010/535 Davacý Mustafa Sipahi vekili tarafýndan davalý Fatma Sipahi aleyhine mahkememize açýlan boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen karar gereðince; Davacýnýn davasýnýn kabulüne, Burdur Ýli Kemer Ýlçesi Akören Köyü cilt 5, hane 7, bsn 3'de nüfusa kayýtlý Osman ve Emine oðlu doðumlu ve T.C. Kimlik no'lu Mustafa Sipahi ile ayný yer nüfusuna kayýtlý Nazmi ve Ziþan kýzý doðumlu ve T.C. Kimlik no'lu Fatma Sipahi'nin boþanmalarýna karar verilmiþ olup; Burdur Ýli Kemer Ýlçesi Akören Köyü nüfusuna kayýtlý Nazmi ve Ziþan kýzý doðumlu ve T.C. Kimlik no'lu Fatma Sipahi'ye mahkememizden verilen tarihli karar teblið edilemediðinden, kollukça da yapýlan araþtýrmalarda adresi tespit edilemediðinden mahkememiz kararýnýn ilanen teblið edilmesine karar verilmiþ olmakla; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine teblið edilmiþ sayýlacaðý ve bu teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay'a temyiz yoluna baþvurulmadýðý takdirde kararýn kesinleþeceði ilanen teblið olunur. B: 7755 T. C. BURDUR AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2009/47 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý lar Mü rüv vet A kýn ve di ðer le ri a ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü 386 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, Ka mu - laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Da va lý Ha lil ve Ha va ký zý 1938 d.lu Mü rev vet A kýn'ýn ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad - re si bu lu na ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb - ligat gü nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü MEV KÝ Ý : Gu le bi PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 386 VAS FI : Es ki Bað Ye ri YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : 2840 m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ra him A kýn KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2009/47 8 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le cek tir. A çý - la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin - de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta - þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref - li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek - te dir. Da va lý Mü rüv vet A kýn'ýn du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 09.10'da mah - ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir - me le ri, ak si tak dir de gý yap la rýn da du ruþ ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hatlý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka - im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 8053 TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/58 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý lar Nu ray A ta lay ve di ðer le ri a - ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü 1326 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, Ka mu - laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Da va lý lar Ha san ký zý Bir naz Cö mert, De de ký zý Nu ray A ta lay ve Ýs ma il ký zý Ha va Ül ger'in ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad re si bu lu na ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya - pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li gat gü nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü MEV KÝ Ý : Gök Ar kaç PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 1326 VAS FI : Bað YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ýl han Ül ger, A bi din Ül ger, Tan sar Ül ger, Gü ven Ül ger, Ha san Ül ger, Na ci Ül ger, Hu ri ye Ö nal, Ha va Ül ger KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki, cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2009/58 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le cek tir. A çý - la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin - de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta - þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref - li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek - te dir. Da va lý lar Bir naz Cö mert, Nu ray A ta lay ve Ha va Ül ger'in du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 09.35'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak dir de gý yap la rýn da du ruþ ma ya de - vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 8058 TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/4 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Rize ili Kalkandere ilçesi Aksu Mahallesi MEVKÝÝ : Derecivarý ADA NO : - PARSEL NO : 756 VASFI : Çalýlýk YÜZÖLÇÜMÜ : ,00 metrekare MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Kalkandere Belediyesi Tüzel Kiþiliði KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Karayollarý Genel Müdürlüðü - ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrma kanununun 10. maddesi gereðince dava konusu taþýnmaza davacý kurum tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýldýðý, bu iþleme karþýlýk bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargýda Ýptal davasý adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði, husumetin adý geçen kuruma yöneltilebileceði kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelemedikleri taktirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Kalkandere Ýlçesi Ziraat Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði taraflarýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 23/02/2011 günü saat 10.25'de mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiði, hazýr bulunmadýklarý taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruþmanýn yokluklarýnda devam edeceði dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan ve teblið olunur. 11/01/ B: 8512 T. C. KALKANDERE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/507 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/02/2011 günü saatleri arasýnda GÜMÜÞYOLU CD. NO: 42 KAZDAL CAMÝ YANI-SARIKAYA OTOPARKI ÜSKÜDAR'da yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA (YTL) ADEDÝ C Ý N SÝ ,00 TL 1 34 UH 7156 Plakalý, 2001 Model Kýa Bango H/Deck Tipi Beyaz Renkli Kapalý Kamyonet, Aracýn Muhtelif yerlerinde Çizikler Mevcut. B: 8919 T. C. ÜSKÜDAR 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/32 Da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý Su ra la Öz çe lik mi ras çý la rý Ý sa kan Ah me dov vs. A ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da: Ýs tan bul, Be yoð lu, Çu kur Mah., 363 a da, 6 par sel sa yý lý m 2 'lik ta þýn ma zýn 2. kat 5 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lü mü ye ni le me a la ný ü ze rin de kal ma sý ne de niy le ka mu laþ tý rýl - ma sý hu su sun da ta ri hin de Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý a lýn dý ðý ný, ta þýn ma zýn Su - ra la Öz çe lik a dý na ka yýt lý ol du ðu nu, ta þýn ma za Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý Baþ kan lýk Kýy met Tak dir Ko mis yo nun ca ta ri hin de ,94 TL de ðer tak dir e dil di ði ni, mah ke me ce tes pit e di le cek Ka mu laþ týr ma Be de li nin Va kýf lar Ban ka sý Be yoð lu Þu be si ne ya tý rý la ca ðý ný, be del de uz laþ ma sað la na ma dý ðýn dan da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan mah ke me miz de a çý lan da va i le ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve ta þýn ma zýn da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si is ten miþ o lup, du ruþ ma sý ten si ben gü nü ne bý ra kýl mýþ týr. Du rum 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu - nur. 26/01/ B: 8933 T. C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Dos ya No: 2011/174 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka - rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü Sa at 12:30-12:35 TÜ BÝ TAK YO LU BE LE DÝ - YE MEZ BA HA AR KA SI TAL NAZ O TO PAR KI GEB ZE'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40' ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve payla rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si - nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 41 U 8174 PLA KA LI PE U GE OT J9 PRE MÝ ER 2.8 KAR SAN MAR KA 2007 MO DEL BE YAZ RENK LÝ O TO BÜS MUH TE LÝF YER LE RÝ HA SAR LI. Top lam : YTL B: 8981 T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/4466 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda REFAH CAD. NO: 3 GENEL AÇIK OTOPARK SAMANDIRA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr. 28/01/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 6.000, VD 5681 PLAKALI 1999 MODEL KAPALI KASA KAMYONET BEYAZ RENKLÝ SEAT MARKA 1.9 ACL DÝZEL ARKA SOL KIRIK MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT RUHSAT YOK ANAHTAR MEVCUT. B: 8941 T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) Dos ya No: 2010/2355 E SAS. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka - rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü Sa at Ah met Ye se vi Mah. Bos na Bul va rý Ku zey Yan yo lal tý no va sk. No: 18 Sul tan bey li'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 34 RJ 848 Pla ka lý, Ford Mar ka, 1997 Mo del, Be yaz Renk li, Muh te lif Yer le rin de E zik Ve Çü rük ler Bu lu nan, Sað Di kiz Ay na sý Ký rýk, A nah ta rý Mev cut O lup Ça lýþ maz Va zi yet te ki Mi ni büs Top lam: 3.000,00 YTL B: 8942 T. C. SULTANBEYLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Esas No: 2011/25 Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Zarmin Karakuþoðlu, Novart Baðdasaryan ve Elizabel Karakaþoðlu aleyhine açýlan "Kamulaþtýrma Bedelinin tespiti ve tescil" davasýnýn yapýlan ilk tensibi sýrasýnda; 4650 Sayýlý yasa ile deðiþik 10. Md. gereðince, aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla, Dava konusu, Beyoðlu, Þehit Muhtar Mahallesi, 386 ada, 23 parsel sayýlý 50,00 m 2 alanlý kargir ev vasýflý taþýnmazýn 1/4 hisse maliki Elizabel Karakaþoðlu ve 3/4 hissesi ise Boðos Karakaþoðlu adýna kayýtlý iken, intikal sebebiyle iþtirak halinde mülkiyet (elbirliði mülkiyet) olarak halen Zarmin Karakuþoðlu ve Novart Baðdasaryan adýna kayýtlý taþýnmazýn Yenileme Alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn, davalýlara satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýlarýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden, davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben günü saat 09.30'a býrakýlmýþtýr. Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10. maddesi gereðince ilan olunur B: 8934 T. C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/392 Esas. KARAR NO: 2011/39 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Sivas ili, Ýmranlý ilçesi, Uyanýk mah/köy nüfusuna kayýtlý Þevki ve Yurdagül'den olma, 1989 doðumlu ÞERÝFE SEZGÝN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Derviþ ve Þerife'den olma, 1953 doðumlu ÞEVKÝ SEZGÝN'in VELAYETÝ ALTINA ALINMlÞTlR. Ýlan olunur. 07/02/ B: 8937 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1924 Esas. KARAR NO: 2011/137 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Sivas ili, Gürün ilçesi, Karaören mah/köy, 64 Cilt, 4 Hane No'da nüfusa kayýtlý Nevzat ve Aysel'den olma 16/07/1984 doðumlu, ZEYNEP CEBECÝOÐLU TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak ve kendisine TMK 413. maddesi gereðince kendisi ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Nevzat ve Aysel'den olma 18/08/1977 doðumlu ARZU CEBECÝOÐLU VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: 8972 T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/99 E sas. 2010/501 Ka rar. Da va cý FET HÝ Ö CAL OK LU ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar MUS TA FA ÞA HÝN v.s. a leyhi ne a - çý lan Ka pu kay dýn da dü zel tim da va sý ne de niy le, Ýz mir 6. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin gün ve 2010/99 e sas, 2010/501 ka rar sayýlý i la mý i le mah ke me mi zin gö rev siz li ði ne gö rev li mah ke me nin Ýz mir Tü ke ti ci Mah ke - me si ol du ðu na da va lý Mus ta fa ÞA HÝN'in yok lu ðun da ka rar ve ril miþ tir. Ka rar ad re si tes bit e di le me yen ve yok lu ðun da ka rar ve ri len i la mýn da va lý Mus ta fa ÞA - HÝN'e i la nen Teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la, ka ra ra kar þý da va lý nýn tem yiz hak ký ný kul - lan ma sý yö nün den mah ke me miz ka ra rý DA VA LI Mus ta fa ÞA HÝN'e Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu - nur. B: 8992 T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Ege Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adý soyadý ünvaný yukarýda yazýlý mükellef adýna tanzim edilmiþ ödeme emirleri adý geçenlerin dairemizce bilinen adreslerinde bulunamamasý sebebiyle posta ve memur eliyle tebliði mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle ilanen teblið yapýlmasý zorunluluðu doðmuþ olup, 213 sayýlý V.U.K.nun 103 ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin; Ýþbu ilan tarihinden baþlayarak, 1 ay içerisinde Ege Vergi Dairesi Müdürlüðüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý aksi halde ilana alýndýktan bir ay süre sonunda teblið edilmiþ olacaðý ÝLAN OLUNUR. B: 9004 ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI EGE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ESAS NO: 2010/890 Esas. KARAR NO: 2010/1527 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Samsun ili, Bafra ilçesi, Doðanca köyü nüfusuna kayýtlý Baki ve Fazýla'dan olma, 1942 doðumlu AYÞE BOZ hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Baki ve Fazýla'dan olma, 1952 doðumlu SAÝP BOZ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 17/01/ B: 8932 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/3266 Esas. KARAR NO: 2011/333 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ordu ili, Ünye ilçesi, Kale mah/köy, 52 Cilt, 39 Hane no'da nüfusa kayýtlý, Seyit ve Fatma'dan olma, 04/02/1934 doðumlu, ZEKÝYE GÜNEY TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine TMK 413. maddesi gereðince, Ordu Ýli, Ünye Ýlçesi, Ýnkur KS Erenler mah/köy, 129 Cilt, 16 Hane no'da nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Zülfiye'den olma, 01/01/1966 doðumlu, Cevahir Kaya VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. B: 9032 T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/917 Esas. KARAR NO: 2011/44 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Erzincan ili, Üzümlü ilçesi,altýnbaþak mah/köy nüfusuna kayýtlý VELÝ TEKÝN hacir altýna alýnarak, kendisine oðlu 1968 doðumlu BAKKI TEKÝN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: 9075 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2010/665 Esas. 03/02/2011 Mahkememizin 23/12/2010 Tarih, 2010/665 Esas, 2010/1476 Karar sayýlý kararý ile Trabzon ili, Þalpazarý ilçesi, Düzköy Mahallesi/Köyü nüfusuna kayýtlý Ýzzet ve Hadice'den olma 1925 doðumlu AYÞE KARAGÜL'ün kýsýtlandýðý ve kendisine Kýzý HANIM YILMAZ'ýn VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. B: 9083 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

13 YE NÝ AS YA / 10 ÞU BAT 2011 PERÞEMBE Ý LAN 13 T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/ 619 Es. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 10:30-10:35 Saatleri arasýnda Orhan Veli Kanýk Cad. Meþe Sok. No: 1 Çubuklu (Harfiyat Deposu) adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, resmi ihale damga vergisinin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri ,00 TL 1 34 TV 2966 plaka sayýlý, Otoyol marka, 2006 Model Ýveco tipinde Kapalý Kasa Kamyonet Beyaz Renkli Sað Ön Vuruk Arka Kasasý Yok. Tampon Kýrýk Muhtelif Çizikler Mevcut Araç Çalýþmýyor. B: 9023 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI E SAS NO: 2011/15 E sas. Da va cý : E SEN LER BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI Ve ki li : Av. ER CAN KUÞ Da va lý lar : 1- YAH YA MAH NOÐ LU 2- YE ÞÝM SEZ GÝN 3- HA KAN SEZ GÝN 4- HÝ DA YET SEZ GÝN Da va : Ka mu laþ týr ma (Be del Tes pi ti ve Tes cil) Da va Ta ri hi : Du ruþ ma Gü nü : 25/02/2011 Du ruþ ma Sa a ti : Da va cý ve ki li ta ra fýn dan da va lý a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da: E sen ler Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma ka ra rý a lý nan Ýs tan bul, E sen ler, Men de res mah. 3 paf ta, 2152 par sel sa yý lý 256 m 2 'lik a lan lý ta þýn ma zýn da va lý a dý na ta - pu da ka yýt lý ta þýn ma zýn Ka mu laþ týr ma ya sa sý nýn ge re ðin ce be del tes pi ti ve da va cý i da re a dý na ta pu ya tes ci li hak kýn da iþ bu da va a çýl mýþ týr. a) Ta pu kay dý : Ýs tan bul Ýs tan bul, E sen ler, Men de res mah. 3 paf ta, 2152 par sel sa yý lý 256 m 2 'lik a lan lý ta þýn ma zýn b) Ta pu Ma li ki: Yah ya Mah noð lu, Ye þim Sez gin, Ha kan Sez gin, Hi da yet Sez gin c) Ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re: E SEN LER BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI d) Teb lið ta ri hin den i ti ba ren (i lan) ta þýn maz ü ze rin de hak id di a e den le rin 30 gün i çer - sin de i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le - cek le ri a çý la cak da va lar da hu su me tin Ýs tan bul Bü yük Þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý na yö nel - ti le ce ði. e) 2942 sa yý lý ya sa nýn 14. mad de sin de gös te ri len yu ka rý da ki sü re ler i çer isin de ka mu - laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me - nin dur du rul ma sý ka ra rý ný al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi - nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes bit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn el ko nul ma sý na ve da va cý i da re a dý na tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði f) Mah ke me tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na Va kýf lar Ban ka - sý E sen ler þu be si ne ya tý rý la ca ðý, g) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin, tüm sa vun ma ve de lil le ri ni teb lið (i lan) ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak BÝL DÝR ME LE RÝ ü çün cü ki þi le - re i la nen teb lið o lu nur. 19/01/ B: 9154 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/2102 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23/02/2011 saat arasýnda MÝMARSÝNAN/ B.ÇEKMECE ESKÝ SÝLÝVRÝ CAD. TÝMUR OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 02/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 TL 1 34 TT 6137 PLAKALI 2006 MODEL KIRMIZI RENKLÝ, RENAULT MEGAN MARKA, MUHTELÝF EZÝK VE VURUK- LARI OLAN HUSUSÝ OTOMOBÝL B: 9202 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/6744 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda OTOPARK YEÞÝLBAÐLAR MAH. TURGUTPAÞA CAD. NO: 66 PENDÝK ÝST. LÝDER adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , DC 0729 PLAKALI RENAULT AUTH 1,5 DCI KANGO 2008 MODEL KIRMIZI(YAKUT) RENKLÝ ARAÇ SOL ARKA STOP KIRIK, MUHTEL ÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT ANAHTARI VE RUHSATI OLMAYAN ARAÇ. B: 9220 T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/4663 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/02/2011 sa at a ra sýn da D 100 Ka ra yo lu ü ze ri Mer kez O - to Par ký Pa þa bah çe ya ný -TUZ LA ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV dam ga res mi nin a lý cý ya a it o la ca ðý, tel la - li ye ve ay nýn dan do ðan ver gi bor cu nun sa týþ be de lin den ö de ne ce ði ve sa týþ þart na me si - nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr.) Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 a det 34 BPJ 37 Pla ka lý, 2005 mo del Hyun da i Sta rex SV. Ka pa lý Ka sa Kam yo net. Þa si no: NLJWVH7HP , muh te lif yer ler de çi zikler var, an te ni yok, a nah tar ve ruh sa tý yok. Be yaz renk li. B: 9173 T. C. BEYOÐLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) 2010/1990 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa - tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 17/02/2011 PER ÞEM BE gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ - LU/ÝS TAN BUL PÝ RÝ PA ÞA MAH. ÞA BAN DE RE SOK. N0: 73 CÝ HAT O TO PAR KI ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 22/02/2011 SA - LI gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den %...o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö - rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce - ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur. 21/01/2011 TAKDÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni telik ve ö zel lik le ri) , ANY 47 PLA KA LI, 2009 MO DEL, HYUN DA Ý MAR KA, MAT RÝX SPA CE L1,5CRDÝ VGT TÝ PÝ KA PA LI KA SA H. O TO. B: 9059 SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (ÝÞ MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2008/349 KARAR NO : 2010/758 Davacý SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Ýþ (Kurumun iþverenden Rücuen Tazminat Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçe ile; 1-) Davacýnýn davasýnýn GÖREV NEDENÝ ÝLE REDDÝNE, Talep halinde dosyanýn yetkili ve görevli Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, 2-) Sair hususlarýn görevli Mahkemece deðerlendirilmesine, 3-) Her ne kadar davalýlar kendilerini vekil ile temsil ettirmiþ iselerde; Silivri Aðýr Ceza Mahkemesinin faaliyete geçmesinden sonra görevli Mahkemenin deðiþtiði, dava açýldýðý tarihte Mahkememiz görevli olduðu dikkate alýndýðýnda dava açýldýktan sonra görevli Mahkemenin deðiþmesi nedeni ile takdiren davalý taraf lehine vekâlet ücreti tayinine yer olmadýðýna, 30/12/2010 tarihinde karar verilmiþ olup, davalý Kazým ÇINAR ve Cafer GÖZÜBENLÝ'nin bütün aramalara raðmen, adresi tespit edilemediðinden iþ bu hüküm özetinin davalý Kazým ÇINAR ve Cafer GÖZÜBENLÝ'ye teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 31/01/ B: 9128 T. C. BAKIRKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3263 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve ö ze lik le ri ya zý lý mal lar sa - tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da OS MA NÝ YE MAH. ÇIR PI CI VE LÝ E - FEN DÝ YO LU NO: 49 BA KIR KÖY ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 07/02/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) A DET 34 EY 8400 PLA KA SA YI LI 2007 MO DEL OK YA NUS SÝ YA HÝ RENK LÝ 1,9 JTDM 159 TÝP AL FE RO ME O MAR KA H. O TO A raç sol ça mur luk yok, ön tan pon ký rýk. B: 9131 T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/5425 Tal. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 10/03/2011 günü saat arasýnda D 100 Karayolu üzeri Paþabahçe Cam Fabrikasý yaný No: 36 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. arttýrma yapýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahçuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak % 18 KDV, damga vergisinin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði ve fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile daireye baþvurmalarý rica olunur (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 1 adet 34 FC 7856 Plakalý 2008 Model Mitsubishi Kamyonet kasasý yok, Motor no: 4D34L58945, Þasi no: NLTFE83PC canter beyazý renginde, ön sol sis lambasý arka sis ve ön panjur yok sol kapýda boya, çizik ve kabarma mevcut, aracýn ruhsatý var anahtarý yok Tipi: FE83 CANTER FE839 B: 9150 T. C. SULTANBEYLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/257 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03/03/2011 saat 11:00-11:10 arasýnda S. Beyli Otoparký A. Yesevi Mh. Bosna Bul. Kuzey Yanyol Altýnova Sk. No: 18 Sultanbeyli - Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri ) , EV 3033 Plakalý, Renault Marka, 2009 model Master Tipinde, Beyaz renkli, muhtelif yerlerinde çizikleri olan, anahtarý ve ruhsatý olmayan ön panjuru ve ön plakasý yok, sað arka kapý, sol arka çamurluk sol orta kaporta, sað ve sol ön çamurluk ön kaput boyasýz, sað dikiz aynasý kýrýk minibüs cinsi araç. B: 9215 T. C. HOPA SULH HUKUK MAHKEMESÝN'DEN ÝLAN METNÝ Sayý: 2010/170 Esas. Davacýlar Hilmi, Þems, Þeyda ERGÜN ve Leman ÞEHERÝ vekili Av. Volkan KAYNAK'ýn Mahkememize açmýþ bulunduðu Elbirliði Mülkiyetinin Paylý Mülkiyete Çevrilmesi davasýnýn davalýsý ve davaya konu Artvin ili Hopa ilçesi Sundura Mahallesinde 195 Ada 6 parsel, 211 ada 8 parsel, 235 ada 3 parsel, Merkez Kuledibi mahallesi 107 ada 32 parselle Bucak mahallesi 421 Ada 5 parsellerin hissedarý bulunan davamýzýn DAVALISI KAYA SEHERÝ (Mehmet Akif ve Suriye oðlu 1942 D.lu (T.C. No: )'na çýkartýlan tebligatlarýn bila ikmal iade edildiði ve dosyaya ibraz edilen belgelerden adresinin tespit edilemediði anlaþýlmakla; Duruþma günü olan 24/03/2011 günü saat 10.00'da mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruþmaya gelmediðiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediðiniz takdirde duruþmanýn yokluðunuzda yapýlacaðý ve karar verileceði davalýya dava dilekçesi ve duruþma günü davetiyesi tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 9197 T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) DOSYA NO: 2009/19098 ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02/03/2011 günü saatleri arasýnda HAMAM SOK. ÇÝÇEKÇÝ ADLÝYESÝ ÖNÜ ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K. 114/1,114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA (TL) ADEDÝ C Ý NS Ý TL 1 34 NA 453 Plakalý Citroen 2006 Model M1 Sarý Altýn Renkli Motor No: 10Fx7G Þase No: VfLcnfuf Otomobil C-4 Benzinli. B: 9117 T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) 2010/9442 TAL. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý ka rýl mýþ týr... Bi rin ci ar týr ma 11/03/2011 sa at 10:00-10:10 a ra sýn da KÜ ÇÜK ÇEK ME CE RBS O TO PARKI- TEV FÝK BEY MAH. MEK TEP SOK. NO: 17 RU ME LÝ HAS TA NE SÝ YA NI SE FA KÖY ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 16/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca - ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu - zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa - týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me - nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) ,00 1 a det 34 ZV 2353 PLA KA LI 2005 MO DEL PE U GE OT J-9 HD2, 8DÝ ABS MAR KA BE YAZ RENK LÝ O TO BÜ SÜN MUH TE LÝF YER LER DE ÇÝ ZÝK VE ÇÜ RÜK LER MEV CUT. AR KA TAM PON VU RUK OL DU ÐU GÖ RÜL DÜ. A NAH TAR VE RUH SAT YOK. B: 9118 T. C. ARAKLI ASLÝYE HUKUK HÂKÝMLÝÐÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Mahkememizin aþaðýda esas numarasý belirtilen dosyalarýnda verilen ara kararlar gereðince; 1- Aþaðýda esas numaralarý yazýlý dosyalarýnda maliki bulunduðu yer ve deðeri belirtilen tapulu taþýnmazlarla ilgili, Enerji iletim hattý projesi kapsamýnda davacý Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. (TEDAÞ) tarafýndan davalý malikler aleyhine kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tescil davasý (10. madde) açýlmasý sebebiyle; 2- Aþaðýda belirtilen taþýnmazlarla ilgili tüm ilgililere, esas numaralarý yazýlý dosyalarýmýzdaki taþýnmazlarla ilgili konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði. 3- Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda Ýptal veya Adli Yargýda Maddi Hatalara Karþý Düzeltim davasý açýlabilir. Açýlacak davalarda husumet davacý idare Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. (TEDAÞ)'ye yöneltilmelidir. 4- Süresi içerisinde Ýdari Yargýda Ýptal Davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve Yürütmenin Durdurulmasý Kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma Ýþlemleri kesinleþeceði, 5- Taraflarýn duruþmanýn atýlý bulunduðu günü aþaðýda belirtilen davalarýn duruþmasýnda mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiði, aksi takdirde duruþmanýn yokluklarýnda devam edeceði, 6- Kamulaþtýrma Bedelinin hak sahibi adýna Akbank Araklý þubesine yatýrýlacaðý hususlarýnýn 4650 Sayýlý Kanunla deðiþik 10. maddesinin 5. fýkrasý uyarýnca ilan olunur. B: 9260 T. C. ARDAHAN KADASTRO MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2000/34 Davacý Hazineye izafeten Ardahan Defterdarlýðý tarafýndan Muzaffer Bayrakçý ve arkadaþlarý aleyhine açýlan Kadastro Tespitine Ýtiraz davasýnda verilen ara kararý gereði; Davalýlar; 1- Ardahan Ýli, Merkez Ýlçesi, Kartalpýnar Köyü nüfusuna kayýtlý Binali ve Altun kýzý, 20/04/1943 Ardahan doðumlu ( ) Münevver Kalayci (Bayrakci), 2- Ardahan Ýli, Merkez ilçesi, Sulakyurt Köyü nüfusuna kayýtlý Kemal ve Baniye kýzý, 01/11/1955 Ardahan doðumlu ( ) Emina Sarýtaþ (Polat), 3- Ardahan Ýli, Merkez Ýlçesi, Sulakyurt Köyü nüfusuna kayýtlý Taþtan ve Fatma kýzý, 03/02/1950 Ardahan doðumlu ( ) Züleyha Çinar (Kalayci), 4- Ardahan Ýli, Merkez Ýlçesi, Sulakyurt Köyü nüfusuna kayýtlý Milazim ve Zeynap kýzý, 10/09/1937 Ardahan doðumlu ( ) Senem Balta'nýn tebligata elveriþli açýk ikametgâh adresleri bütün araþtýrmalara raðmen tespit edilemediðinden, Davacý Hazineye izafeten Ardahan Defterdarlýðý tarafýndan Ardahan Ýli, Merkez Ýlçesi, Sulakyurt Köyü, 133 ada 12, 13, 26 ve 27 parsellerin, 135 ada 60, 62, 63 parsellerin ve 132 ada 11 parsel sayýlý taþýnmazýn kadastro tespitinin iptaline iliþkin olarak açýlan ve Mahkememizin 2000/34 Esas sayýlý dava dosyasýnda yargýlamasý devam etmekte olan davanýn duruþmasý 26/04/2011 günü saat 9.00'a býrakýlmýþtýr. Duruþma gün ve saatinin 7201 sayýlý Tebligat Kanununun 28 ve devamý maddeleri gereðince yukarýda ismi belirtilen davalýlara tebliði ile, tebliðe iliþkin gazetenin yayýnlanmasýndan 15 gün sonra tebliðin yapýlmýþ sayýlacaðý, davalýlarýn, duruþmaya katýlmadýðý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargýlamaya davalýlarýn yokluðunda devam edileceði ve karar verileceði Ýlanen teblið olunur. 31/01/ B: 9259 BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/01/2011 tarih ve 2010/214 esas, 2011/8 karar sayýlý ilamý ile davacý TEVRAT YAZICILAR'ýn nüfusta TEVRAT olan isminin HÜLYA olarak TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. 07/02/ B: 9230 T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/339 Davacý Süleyman Yeþildal vekili tarafýndan davalýlar Mesut CEYLAN ve diðerleri aleyhine mahkememize açýlan Tapu Ýptali ve Tescil davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince: Davacý Süleyman Yeþildal vekili 13/10/2009 tarihinde dava açarak davalýlarýn adýna kayýtlý olan Ceyhan ilçesi, Akdam köyü 1260 parsel sayýlý taþýnmazýn hisselerinin tapusunun iptaline, taþýnmazýn müvekkili Süleyman Yeþildal adýna tapuya tescilini talep ve dava etmiþ olup, davalýlardan MESUT CEYLAN'ýn adresi yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tespit edilemediðinden davalý MESUT CEYLAN'a duruþma günü olan günü saat 10.00'da duruþmaya gelip beyanda bulunmasý veya kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yokluðunda yargýlamaya devam edileceði ve karar verileceði dava dilekçesi ile duruþma günü tebliði yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. B: 9267

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 YE NÝ AS YA /10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE SPOR Trabzonspor savunmasýnda sýkýntý var TA KIM DA GÝ RAY, CA LE VE TAY FUN KART CE - ZA SI, E GE MEN DE SA KAT LI ÐI NE DE NÝY LE SÝ - VASS POR MA ÇIN DA FOR MA GÝ YE ME YE CEK. KA LE CÝ O NUR'UN Ý SE TE DA VÝ SÝ SÜ RÜ YOR. SÜPER Lig'de ikinci yarýya iyi baþlangýç yapamayan Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile oynayacaðý maç öncesi de savunmasýnda sýkýntý yaþýyor. Bordo-mavili takýmda stoper oyuncularý Giray ve Tayfun ile sol bek Hrvoje Cale kart cezalarý, Egemen ise sakatlýðý nedeniyle Sivasspor maçýnda takýmdaki yerini alamayacak. Bu futbolcularýn yaný sýra omzundaki sakatlýk nedeniyle milli takým kampýndan çýkarýlan kaleci Onur'un ise Sivasspor maçýna yetiþtirilmesi için tedavisi sürüyor. Omzu bandaja alýnan futbolcunun forma giyip giymeyeceðinin maç günü belli olacaðý belirtiliyor. Bordo-mavili takýmda stoperde Glowacki-Mustafa Yumlu ikilisi, sol kanatta da Piotr Brozek'in forma giymesi bekleniyor. Onur'un oynayamamasý halinde de kaleyi Tolga Zengin koruyacak. Mario Gomez Bayern Münih'e 30 milyon avroya gelmiþti. Chelsea'den Gomez'e 42 milyon avroluk teklif BAYERN Mü nih'in for vet le rin den Ma ri o Go mez, Chel se a'nin a ra trans fer de ken di si i çin 42 mil yon av - ro yu göz den çý kar dý ðý ný, an cak ku lü bü nün bu tek li fi red det ti ði ni söy le di. Al man Mil li Ta ký mýn da da for - ma gi yen Go mez, tek li fi ku lü bü nün red det me sin den son ra öð ren di ði ni be lirt ti. Go mez, ''Bu tek lif le il gi len - mez dim, ben za ten bü yük bir ku lüp te for ma gi yi yo - rum. Ay rý ca her za man oy na mak is te di ðim mev ki de - yim'' de di. Ba yern Mü nih, Go mez'i 2009'da Stutt - gart'tan 30 mil yon av ro ya trans fer et miþ ti. Chel se a, a - ra trans fer de Li ver po ol'dan Ýs pan yol Fer nan do Tor - res'i 60 mil yon av ro ya kad ro su na kat mýþ tý. Vakýfbank'ýn Avrupa günü VOLEYBOL Bayanlar Avrupa Þampiyonlar Ligi 12'li play-off etabý rövanþ maçýnda Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom, ilk maçta 3-1 yendiði Polonya temsilcisi Aluprof'u bugün saat 19.00'da Ýstanbul Burhan Felek Salonu'nda konuk edecek. Alex'ten 2 yýllýk imza FENERBAHÇE KAPTANI ALEX DE SOUZA, SARI-LACÝVERTLÝ KULÜPLE OLAN SÖZLEÞMESÝNÝ 2 YIL DAHA UZATAN RESMÝ SÖZLEÞMEYÝ DÜN ÝMZALADI. Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren 14 Eylül 1977 doðumlu Alex, "Anlaþma olmasaydý Brezilya'ya dönecektim" dedi. FENERBAHÇE Ku lü bü, Kap tan A lex De So u - za'nýn se zon so nu bi te cek söz leþ me si ni i ki yýl u - zat tý. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý ba sýn top lan tý o da sýn da ger çek leþ ti ri len im za tö re ni - ne Fe ner bah çe Ku lü bü Spor tif Di rek tö rü ve Tek nik So rum lu su Ay kut Ko ca man i le bir lik te ge len kap tan A lex, ken di si ni i ki yýl da ha sa rý - la ci vert li ku lü be bað la yan söz leþ me ye im za at tý. Bre zil ya lý fut bol cu, 2004 yý lýn da baþ la dý ðý Fe - ner bah çe ma ce ra sý ný i ki yýl da ha u zat tý ðý i çin mut lu ol du ðu nu be lir te rek, "Ba na bu ra da bir sü re da ha gö rev ya pa bil me im ka ný ve ren tek nik di rek tö rü müz Ay kut Ko ca man ve yö ne ti ci le re te þek kür e di yo rum. Gö rüþ me ler sý ra sýn da za - ten hiç bir sý kýn tý çek me dik. Ký sa sü re de gö rüþ - me ler mut lu bir þe kil de so na er di yý lýn da - ki ma ce ra mý zý bir sü re da ha u zat týk. Ba na ilk gel di ðim gün den be ri des tek ve ren ta raf tar la rý - mý za da te þek kür e di yo rum. Bun dan son ra yi ne her za man ol du ðu gi bi ta ký ma ya rar lý ol mak i - çin mü ca de le mi sür dü re ce ðim." di ye ko nuþ tu. Bir ga ze te ci nin, "E ðer söz leþ me u za týl ma - say dý ve ay rýl ma du ru mu o luþ say dý. Ne yap - ma yý dü þün müþ tün?" þek lin de ki so ru su na A - lex, þu ce va bý ver di: "E ðer Fe ner bah çe i le söz - leþ me yi u zat ma say dým. E vi me Bre zil ya'ya dö - ne cek tim. Co ri ti ba i le gö rüþ mem var dý. An - cak her za man de di ðim gi bi ön ce lik Fe ner - bah çe'nin di. Be lir li bir sü re de i ki ta raf da bir dü þün me dö ne mi ge çir di. Co ri ti ba i le sý cak te ma sým var dý. Çün kü o ra da a i le miz ve ak ra - ba la rý mýz ya þý yor du. O ra ya git me yi ka fa ma koy muþ tum. Yi ne A me ri ka'dan bir tek lif al - mýþ tým. Fe ner bah çe i le ilk gö rüþ me ye baþ la dý - ðým an da be nim ye rim bu ra sý ol du ðu nu gör - düm ve bu ra da kal dým." A lex, Fe ner bah çe'nin KOCAMAN: ALEX'ÝN 2 YIL DAHA KALMASI ONUR VERÝCÝ FENERBAHÇE Kulübü Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman, kaptan Alex'in Fenerbahçe ile iki yýl daha devam etmek istemesinin kendileri için onur verici olduðunu söyledi.kaptan Alex De Souza'nýn Fenerbahçe ile sözleþmesini iki yýl daha uzattýðý imza töreni sýrasýnda açýklamalarda bulunan genç teknik adam, "Kaptanýmýz Alex, uzun bir zamandýr Fenerbahçe formasýný baþarýyla temsil ediyor. Temsil Fenerbahçe'ye 4. kez imza atan Alex, toplantýnýn sonunda Aykut Kocaman'la birlikte gazetecilere poz verdi. ba þa rý sý i çin i ki yýl da ha gö rev ya pa ca ðý ný be - lir te rek, "Ý ki yýl da ha bu ra da yým. Ta bi ki her za man Bre zil ya'ya dön me ha ya lim var. Gö - rüþ me ler ya pý lýr ken i ki ta raf ta i yi ni yet çer çe - ve si i çin de ha re ket et ti ve fe da kar lýk lar yap tý. Ý ki ta raf ta i yi ni yet li o lun ca or tak nok ta da bu - luþ tuk. Mut lu so na u laþ týk." de di. A lex De So u za, Fe ner bah çe i le kon tra tý ný i ki yýl da ha u za týr ken a i le si ni nin et ki si o lup ol ma - dý ðý þek lin de ki bir so ru ya da, þu þe kil de ce vap ver di: "Kon trat im za lar ken en az a ðýr lý ðý o lan 7 ay lýk oð lum du. El bet te ki bu ra da a i le mi de çok dü þün düm. Ýs tan bul'da ve Tür ki ye'de bi ze su - nu lan im kan la rý de ðer len dir dik. Yi ne ký zým Ma ri a'nin o ku lu baþ la ya cak. Bre zil ya'ya dön - dü ðüm za man o nun e ði tim du ru mu ka fa mý kur ca la dý. Be ni ta ný yan her kes bi lir ki a i lem ne ka dar ra hat sa ben de ra ha tým. Bu ra da ki im - kan lar o ka dar faz la ki bi ze faz la dü þün mek i - çin fýr sat ver me di." di ye ce vap ver di. kelimesini özellikle kullanýyorum. Alex, gerek saha içinde gerekse saha dýþý davranýþlarýyla Fenerbahçe'yi çok iyi temsil etti. Fenerbahçe Kulübü tarihi içinde yer alan Alex'in sözleþmesini iki yýl daha uzattýk. Benim açýmdan en önemli þey Alex'in Fenerbahçe'de kalmak istemesiydi en önemli tarafý buydu. Alex'in burada kalmak istemesi hepimizin adýna onur vericiydi. Kendisine sonsuz baþarýlar diliyorum." dedi. GÜNEY KORELÝ DOSTLARIYLA HASRET GÝDERDÝ BA KIÞ Türk güreþi yeni bir sýnava çýkýyor E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Türk gü re þi 2011'de Ýs tan bul'da tek rar dün ya - nýn zir ve si ne çý ka cak, ar ka sýn dan 2012 Lon dra O lim pi yat la rý'nda lo ko mo tif spor bran þý mýz ol ma ya de vam e de cek. Bir ay ön ce Ko ca e li'de ilk de - fa or ga ni ze e di len Bü yük Er kek ler Ser best Gü reþ Tür ki ye Þam pi yo na sý'na 65 il den 400 spor cu ka týl dý. Bu or ga ni zas yon Av ru pa ve Ýs tan bul'da ya pý la cak dün ya þam pi yo na la rý ön ce si mil li ta ký mýn is ke le ti nin o luþ tu rul ma sý ba ký mýn dan çok ö nem liydi. YAÞAR DOÐU HEYECANI BAÞLIYOR Þim di ye ni bir he ye can start a la cak. 39. U lus la - ra ra sý Ya þar Do ðu Ser best ve Ba yan lar Gü reþ Tur - nu va sý 11 Þu bat Cu ma gü nü Ýs tan bul'da baþ la ya - cak. Ah met Cö mert Spor Sa lo nu'nda ger çek leþ ti - ri le cek tur nu va, 13 Þu bat Pa zar gü nü so na e re cek. Tur nu va ya 22 ül ke den 343 spor cu ka tý la cak. Bu tur nu va nýn ar dýn dan yi ne Ýs tan bul'da Ey lül tarihlerinde Dün ya Þam pi yo na sý ya pý la cak. Ý na ný - yo ruz ki, gü reþ çi le ri miz ký ran ký ra na a ma cen til - men ce mü ca de le e de cek. Bu ra da de re ce ye gi ren spor cu lar mil li ta kým kam pý na ka tý la rak 2012 Londra Olimpiyatlarý'na ha zýr la na cak. GREKOROMENDE ESKÝ PARLAK GÜNLERE Ha fý za mý zý ta ze ler sek, Gre ko ro men Mil li Ta ký - mý mýz 2009 yý lýn da Da ni mar ka'da dün ya þam pi - yo nu, 2010 yý lýn da Mos ko va'da yi ne dün ya, Ba - kü'de de Av ru pa i kin ci si ol du. Ser best te Av ru pa, dün ya ve o lim pi yat þam pi yo nu Ra ma zan Þa hin ye te nek li spor cu la rý mýz a ra sýn da. Ay rý ca alt tan genç spor cu la rý mýz da ge li yor. Bugüne kadar ka - za ný lan 36 o lim pi yat ma dal ya sý nýn 28'i ni gü reþ çi - le ri miz al dý. Gü müþ ma dal ya la rýn yüz de 80, bronz ma dal ya la rýn da yüz de 70'i on lar dan gel di. DEÐÝÞÝM MEYVELERÝNÝ VERÝYOR Gü reþ te son dö nem de de ði þim ya þa ný yor. Gre - ko ro men de Ham za Yer li ka ya, Þe ref E roð lu ve Meh met Ö zal gi bi ö nem li spor cu la rýn gü re þi bý rak - ma sý na rað men genç ta kým la dün ya þam pi yon lu ðu el de e dil me si bü yük bir ba þa rý. Ye ni bir je ne ras yon, genç spor cu lar ye ti þi yor. Ser best te de bir de ði þim ya þa ný yor. Bu de ði þi m en ký sa za man da mey ve le ri ni ve re cek. Ge çen dün ya þam pi yo na sýn da spor cu la rý - mýz 4 fi nal mü sa ba ka sý na çýkarak baþarýlý oldu. Genç spor cu lar mil li ta kým da yer al dýk ça re ka bet ar ta cak ve ye ni ye ni þam pi yon lar ye ti þe cek. YENÝ ÞAMPÝYON ADAYLARI GELÝYOR Gre ko ro men de Sel çuk Çe bi i ki de fa üst üs te dün ya þam pi yo nu ol du. Rý za Ka ya alp, Ah met Taç yýl dýz ken di le ri ni is pat la dý. Ser best te Ta ha Ak - gül'ün ge le ce ði par lak. Ra ma zan Þa hin for mu na ye ni den ka vu þu yor. 84 ki lo da Ýb ra him Bö lük ba þý, 96 ki lo da genç spor cu la rý mýz var. Bu spor cu lar en ký sa za man da mil lî ma yoy la u lus la ra ra sý a lan da ül - ke mi ze ye ni þam pi yon luk lar ka zan dý ra cak. Þenol Güneþ, Trabzon'da bulunan Güney Kore Milli Takýmýndaki dostlarýyla hasret giderdi. TÜRKÝYE'DE HAKEMLER BASKI ALTINDA TUTULUYOR TRAB ZONS POR Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, ''Be þik taþ'ta Schus ter, Ga la ta sa - ray'da Ha gi ha kem le ri e leþ ti ri yor. Ço ðu ku lüp ler de e leþ ti ri ya pý lý yor. Bu ko nu da tam ter si ne be nim ha kem le ri sa vun du ðu - mu gö rüp þa þý rý yor lar. Ben ha kem le re bas - ký ya pýl ma sý ný doð ru bul mu yo rum. Ha - kem le rin de bas ký al týn da ka rar ver me si ni doð ru bul mu yo rum'' de di. Da ha ön ce Gü - ney Ko re'nin FC Se ul Ta ký mý'nda tek nik di rek tör lük ya pan Þe nol Gü neþ, (A) Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn Gü ney Ko re i le ya pa ca - ðý maç ön ce sin de Trab zon'a ge len Gü ney Ko re li ga ze te ci ler le bir a ra ya ge le rek, so ru - la rý ce vap la dý. Tür ki ye'de fut bo lun çok se - vil di ði ni an la tan Gü neþ, ''Gü ney Ko re'de de se vi li yor a ma o ra da beyz bol ön de. Bu - ra da fut bol çok da ha ön plan da. U zun yýl - lar fut bol oy na mam ve tek nik di rek tör ol - mam bu ko nu da i þi mi bi raz da ha ko lay laþ - tý rý yor. Trab zon'da ço cuk ken o tur du ðum bir cad de ye is mi mi ver di ler. Ay ný za man - da Ýs tan bul'da de ði þik park lar da is mim var'' de di. Gü neþ, ''Gü ney Ko re'de ha kem ler le il gi li hak lý e leþ ti ri ler ya pý yor du nuz. Bu ra da da e leþ ti ri le ri ni zi sür dü rü yor mu su nuz'' yö nün de ki bir so ru ü ze ri ne i se þun la rý söy - le di: ''Ben Tür ki ye'de hiç e leþ ti ri yap ma - dým. Ba na bu ra da tam ter si ni söy lü yor lar. O ra da ki e leþ ti ri le rim de söy le me ye ça lýþ tý - ðým, fut bo lun oy na nýp ge liþ ti ril me si ni sað - la mak i çin ha kem le re çok bü yük ih ti yaç var. Çün kü ha kem ler fut bo lun oy nan ma - sý ný sað la yan en ö nem li de ðer ler. Be þik - taþ'ta Schus ter e leþ ti ri li yor. Ga la ta sa ray'da Ha gi ha kem le ri e leþ ti ri yor. Ço ðu ku lüp ler - de e leþ ti ri ya pý yor lar. Hat ta bu ko nu da tam ter si ne be nim ha kem le ri sa vun du ðu mu gö rüp þa þý rý yor lar. Ben ha kem le re bas ký ya pýl ma sý ný doð ru bul mu yo rum'' VODAFONE KUPASINDA ÞAMPÝYON TÜRKÝYE 2008 yýlýndan bu yana Vodafone un global sponsorluðunda gerçekleþen ve Sporun Oscar larý olarak nitelendirilen Laureus Spor Ödülleri nde bu yýla Ýspanya damga vururken; Vodafone un KOBI lere yönelik düzenlediði Ýþ Ortaðým Kupasý nýn dünya finalinde þampiyon Türkiye oldu. Türkiye de düzenlenen KOBÝ ler arasý turnuvada þampiyon olan Ýzmir temsilcisi Formasan, ülkemizi Abu Dhabi deki Vodafone Dünya Kupasý finallerinde temsil etti. Güçlü rakiplerini saf dýþý býrakarak dünya þampiyonluðuna ulaþtý e yakýn takýmýn arasýndan, finalde Ýspanya yý 2-0 yenerek kupaya uzanan ve 2011 Laureus Dünya Spor Ödülleri nde kýrmýzý halýda dünya yýldýzlarýyla birlikte boy gösteren Formasan ýn oyuncularý Vodafone ayrýcalýðý ile unutulmaz bir gece yaþadý. HAKEMLER AÇIKLANDI 12 Þubat Cumartesi: Bucaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakýr Sivasspor-Trabzonspor: Kuddusi Müftüoðlu Ýstanbul B. Belediye-Gençlerbirliði: Ýlker Meral Gaziantepspor-Galatasaray: Yunus Yýldýrým 13 Þubat Pazar: Kardemir Karabük-Kasýmpaþa: Deniz Çoban Eskiþehirspor-Bursaspor: Halis Özkahya MP Antalyaspor-Manisaspor: Suat Arslanboða Ankaragücü-Beþiktaþ: Özgür Yankaya 14 Þubat Pazartesi: Fenerbahçe-Kayserispor: Fýrat Aydýnus SPOR EKRANI 10 Þubat Perþembe: G.Saray Cafe Crown Olin Edirne (Sportstv) Fenerbahçe Ülker Banvit (Sportstv) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Â lem-i Ýs lâm Ri sâ le-i Nur a muh taç her hal de Ri sâ le-i Nur gi bi Be di uz za man Sa id Nur si. Â lem-i Ýs lâm, þim di ki in ti ba hý, vah det-i Ýs lâ ma ça lýþ ma sý, e ser le ri a ra ya cak... ziz, sýd dýk kar deþ le rim ve hiz met-i i ma ni ye de a zim kâr kar deþ le rim, Ev ve la: Bi rin ci va zi fe-i Nu ri ye, in þa al lah mat ba a nýn pek çok fev kin de iþ gö re cek. Þim di de þa kirt le ri ne bü yük se vap lar ve kuv vet li Ý mân hiz met le ri ve ri yor. A ca ba bu va zi fe i le ri gi di yor mu, yok sa bu ký þýn a ðýr þe ra i tiy le ge ri mi ka lý yor? Ý kin ci va zi fe de, O nun cu Söz, ze yil le riy le be ra ber, i ki Mu ci zat ri sa le le ri ve ze yil le ri nin a hi rin de bu lun mak la zým dýr. Bi rin ci va zi fe si ni bi ti ren ler, yi ne mev cu du var sa, bir cilt i çi ne al ma ya ça lýþ sýn lar; yok sa, te da rik et sin ler. Çün kü a lem-i Ýs lam, þim di ki in ti ba hý, vah det-i Ýs la ma ça lýþ ma sý, her hal de Ri sa le-i Nur gi bi e ser le ri a ra ya cak ve bü yük da i re le rin ge niþ na zar la rý na el bet te bü yük mec mu a lar la zým dýr. Sa ni yen: Si zin ba na yar dý mý nýz i ki ci het le pek za hir ve pek bü yük tür. Bi rin ci si: Si zin fü tur suz hiz met-i Nu ri ye de ça lýþ ma nýz be nim bü tün mu si bet le ri mi ve sý kýn tý la rý mý hi çe in di ri yor, bi la kis sü rur la ra kal be di yor. Ý kin ci ci het: Kat i yen bi li niz ki, du a nýz, on la rýn a ðýr ve iþ ken ce li zu lüm le ri ni, be nim hak kým da i na yet kâr, mas la hat tar mer ha met le re çe vir me si ne se bep ol du ðu na ka ti yen þüp hem kal ma dý. Ez cüm le: Me mur la rý ve halk la rý ben den ür küt me le ri, be ni bü yük ha ta lar dan ve ta san nu lar dan ve ih la sa mü na fi ha let ler den ve vak ti mi za yi et mek ten kur ta rýp, ka der-i Ý la hi nin hak kým da, zulm-ü be þe ri i çin de tam a da le ti ni ve i na ye ti ni gös ter di. Bu na ký ya sen, ba þý ma ne gel se, al týn da bir rah met var. Yal nýz be nim le meþ gul ol ma la rý i çin on dir hem za rar, Ri sa le-i Nur un on bin li ra sý ný kur ta rý yor. O nun i çin, siz hiç be ni me rak et me yi niz. Hat ta ba zan da mar la rý ma do kun du ra cak tarz da ki i ha net le ri ne kar þý bed du a et mek is ter ken, on la rýn ya kýn da ö lüm i da mýy la, kabr-i haps-i mün fe rit te a zap la rý ve bu i ha net le ri nin ne ti ce sin de ba na a it mas la hat la rý ve hiz me ti mi ze men fa at le ri dü þün dük çe, bed du a dan vaz ge çi yo rum. Sa li sen: Her haf ta bir i ki mek tu bu nuz ba na hem þi fa, hem me dar-ý te sel li ve ma ne vi bir soh bet le si zin le gö rüþ me ye ve si le ol ma sýn dan, ke mal-i þevk le pos ta yý bek li yo rum. U mu mu nu za bi rer bi rer se lam ve du a... Sa id Nur sî E mir dað Lâ hi ka sý, s. 119 *** Sa li sen: Alt mýþ beþ se ne ev vel bir va li ba na bir ga ze te o ku du. Bir din siz müs tem le kât nâ zý rý Kur ân ý e lin de tu tup kon fe rans ver miþ. De miþ ki: Bu Ýs lâm la rýn e lin de kal dýk ça, biz on la ra ha ki kî hâ kim o la ma yýz, ta hak kü mü müz al týn da tu ta ma yýz. Ya Kur ân ý su kut et tir me li yiz ve ya hut Müs lü man la rý on dan so ðut ma lý yýz. Ýþ te bu i ki fi kir le, deh þet li if sat ko mi te si bu bi ça re fe da kâr, mâ sum, ha mi yet kâr mil le te za rar ver me ye ça lýþ mýþ lar. Ben de, alt mýþ beþ se ne ev vel bu ce re ya na kar þý, Kur ân-ý Ha kîm den is tim dat ey le dim. Ha ki ka te kar þý ký sa bir yol ve bir de pek bü yük bir Dâ rül fü nun-u Ýs lâ mi ye ta sav vu ru i le, alt mýþ beþ se ne dir, â hi re ti mi zi kur tar mak ve o nun bir fay da sý o la rak ha yat-ý dün ye vi ye mi zi de is tib dad-ý mut lak tan ve da lâ le tin he lâ ke tin den kur tar ma ya ve ak vam-ý Ýs lâ mi ye nin mâ bey nin de ki u huv ve ti ni in ki þaf et tir me ye i ki ve si le yi bul duk. Bi rin ci ve si le si: Ri sa le-i Nur dur ki, u huv vet-i i ma ni ye nin in ki þa fý na kuv vet-i Ý mân i le hiz met et ti ði ne kat î de lil, em sâl siz bir maz lu mi yet ve â ciz lik hâ le tin de te lif e dil me si ve þim di â lem-i Ýs lâ mýn ek se ri yer le rin de ve Av ru pa ve A me ri ka ya da te si ri ni gös ter me si ve ih ti lâl ci le re ve din siz fel se fe ye ve o tuz se ne den be ri deh þet li bir su ret te mad di yun ve ta bi i yun gi bi din siz lik fik ri ne kar þý ga le be çal ma sý ve hiç bir mah ke me ve ehl-i vu kuf da hi on la rý cerh e de me me si dir. Ýn þâ al lah bir za man da, si zin gi bi u huv vet-i Ýs lâ mi ye nin a nah ta rý ný bu lan zat lar, bu mu ci ze-i Kur â ni ye nin cil ve si ni â lem-i Ýs lâ ma i þit ti re cek si niz. E mir dað Lâ hi ka sý, Re is-i Cum hu ra Ve Baþ ve ki le ya zý lan mek tub dan, s. 438 LÜ GAT ÇE in ti bah: u ya nýþ. vah det-i Ýs lâm: Ýs lâ - mýn bir li ði, be ra ber li ði. müs tem le kât nâ zý rý: sö mür ge ler ba ka ný. ak vam-ý Ýs lâ mi ye: Müs lü man milletler. mâ beyn: A ra; i ki þey a ra sý. u huv vet: Kar deþ lik, din kar deþ li ði, sa mî mi dost luk. Câmiü's-Saðîr, s tib dâd çe þit çe þit ol - Ý du ðu gi bi, hür ri yet de tür lü tür lü dür. Ni ce hür doð muþ, hür ya þa dý ðý ný id di â e den ki þi var dýr; pran ga lý e sîr den ay rý lan ta ra fý, zin cîr le ri nin far kýn da ol ma ma sý dýr. Ni ce zin dân lar da do ðup bü yü müþ þa hýs var dýr; ne taþ ka le ler, ne de mir ka pý lar, ne boy nun da ki bu ka ðý lar o nun hür ri ye ti ne mâ ni o la ma mýþ lar dýr Her do ðan can lý, ka de rin ken di si i çin tâ yin et ti ði sý nýr lar i çe ri sin de, hür ya þa mak ü ze re ya ra týl mýþ týr. Ý râ de ve ih ti yâr sâ hi bi ol ma yan var lýk lar, â de tul lâh kà nùn la rý na gö re, ken di le ri ne nâ zýr ve mü vek kel me lek le rin sevk ve i dâ re sin de ha yât la rý ný ge çi rir ler. Yü ce Ya ra ta nýn ken di le ri i çin tak dîr et ti ði öm rü ya þar; va zî fe le ri ni gü zel ce ye ri ne ge ti rir ler. On lar bu es nâ da þâ hâ ne hür dür ler. Tek lî fe tâ bi o lan ya ra týk lar i se ge rek kev nî, ge rek dî nî e mir ler le çer çe ve len miþ bir sâ ha da im ti hân e dil mek ü ze re hür bý ra kýl mýþ lar dýr. Bu mah lû kàt tan o lan in san, bâ zen bu fýt rî sý nýr la rý a þa rak, Al lâ hu Te â lâ nýn râ zý ol ma dý ðý ha re ket ler de bu lun ma yý hür ri yet san mýþ týr. Hal bu ki, bu tür lü bir dav ra nýþ, ken di si ne en bü yük düþ man o lan Þey tan ýn ve o nun iþ bir lik çi si o lan, hay vâ nî ben li ði miz de yer leþ ti ri len, nef sin e sâ re ti ne gir mek ten baþ ka bir hâl de ðil dir! Bu ya zý da mev zû u muz, im ti han sýr rý ný bi len ve Hâ lik-ý Kâ i nât ýn e mir le ri ne u yan in san la rýn far ký na var ma dýk la rý e sâ ret le ri ve hür ri yet le ri dir. Bu e sâ ret le rin o ka dar çe þi di var dýr ki, say mak la bit mez. He pi miz ha yâ tý mý zýn muh te lif za man la rýn da böy le bir e sâ re te ya rast la mýþ ya gi rif târ ol mu þuz dur. Ev bark e sîr li ði, ço luk ço cuk e sîr li ði, mev kî ve ma kàm e sîr li ði, gö re nek ve tir yâ ki lik e sîr li ði; Be dî üz za man a so rul du ðu ü ze re: Bir bü yük a da ma ve bir ve lî ye ve bir þey he ve bir bü yük â li me kar þý na sýl hür o la ca ðýz? On lar me zi yet le ri i çin bi ze ta hak küm et mek hak la rý - YE NÝ AS YA / 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE LÂHÝKA Cebrâil, bana Yüce Al lah'ýn þöyle buyurduðunu anlattý: Lâ ilâhe il lal lah Benim kalemdir. Oraya giren azâbýmdan emîn olur (emniyette kalýr). Hür olmak GÜLLER VE DÝKENLER E.K. EKREM KILIÇ Esâretin bütün nev lerine düþman ve mahlûkàtýn hürriyet-i meþrûalarýna sâyebân olmak, hak ve hakîkate tarafdârlýkdýr; vicdânî bir mükellefiyettir. Günümüzde gerek ferd, gerek cem iyet seviyesinde cereyân eden hürriyet taleplerinin ve kölelikten kurtulma çabalarýnýn, nefislerin esâretinden halâs olmaya ve Ýslâmî mânâda bir hürriyete vesîle olmasýný niyâz ediyoruz. dýr. Biz on la rýn fa zî let le ri nin e sî ri yiz. tar zýn da fa zî le tin, hür me tin, mu hab be tin, il min, ke mâ lin, gü zel li ðin.. e sîr li ði gi bi say fa lar do lu su mâ ne vî kö le lik ler Hür ri ye te ge lin ce, yi ne Be dî üz za man Sa îd Nur sî nin 1908 de Meþ rû ti ye tin î lâ ný mü nâ se be tiy le mu hâ tab ol du ðu, þu ge len so ru ve ce vâ býn da ki ha kî kat ler mu vâ ce he sin de o lan dan baþ ka la rý, ya lan cý ve al da tý cý hür ri yet ler sý ný fýn dan sa yý la bi lir. S - Hür ri ye ti bi ze çok fe nâ tef sîr et miþ ler. Hat tâ â de tâ hür ri yet te in san her ne se fâ het ve re zâ let iþ - ler se, baþ ka sý na za rar ver me mek þar týy la bir þey de nil mez, di ye bi ze an lat mýþ lar. A ca ba böy le mi dir? C - Öy le le ri hür ri ye ti de ðil, bel ki se fâ het ve re zâ let le ri ni î lân e di yor lar ve ço cuk ba ha ne si gi bi he ze yan e di yor lar. Zî râ, nâ ze nîn hür ri yet, â dâb-ý þe rî at la mü te ed di be ve mü te zey yi ne ol mak lâ zým dýr. Yok sa, se fâ het ve re zâ let te ki hür ri yet, hür ri yet de ðil dir. Bel ki hay van lýk týr, þey ta nýn is tib dâ dý dýr. Nefs-i em mâ re ye e sîr ol mak týr. Hür ri yet-i u mû mî, ef râ dýn zer rât-ý hür ri yâ tý nýn mu has sa lý dýr. Hür ri ye tin þe ni o dur ki, ne nef si ne, ne gay rý ya za ra rý do kun ma sýn. Bel ki hür ri yet bu dur ki: Kà nùn-u a dâ let ve te dib ten baþ ka, hiç kim se kim se ye ta hak küm et me sin. Her ke sin hu kù ku mah fûz kal sýn, her kes ha re kât-ý meþ rû a sýn da þâ hâ ne ser best ol sun. Bu ge nel tâ ri fi ka bûl le nip, ke li me le rin mâ nâ sý ný yer li ye rin de te lâk kî e der sek, an cak o za man ger çek e sâ ret ve hür ri yet mef hûm la rý ný kav ra ya bi li riz. O za man, ön ce, hem ken di i çi miz de ki bas ký cý ar zû la rý gem ler, hem et râ fý mýz da hür ri ye ti en gel le yi ci ha re ket le ri de ðer len di re bi li riz. Â i le miz den baþ la yýp ya þa dý ðý mýz va sa týn bü tün kö þe le ri ne ya yý lan bir ham le i le her tür lü is tib dâ dý red de de rek, ger çek hür ri ye te yol al dý ðý mýz mik dar da hür in san la rýn sa â de ti ne or tak o lu ruz. Her tür lü e sâ re tin ref i ne ça lý þa rak ken di miz ve baþ ka ya ra týk lar i çin dün yâ yý bir sulh, sü kûn, sev gi, say gý ül ke si hâ li ne ge ti re bi li riz. Bü tün put la ra is yân ve he pi mi zin Hâ lýk ý o lan Al lâ hu Te â lâ ya i tâ at in sâ nî va zî fe miz dir. E sâ re tin bü tün nev le ri ne düþ man ve mah lû kà týn hür ri yet-i meþ rû a la rý na sâ ye bân ol mak, hak ve ha kî ka te ta raf dâr lýk dýr; vic dâ nî bir mü kel le fi yet tir. Gü nü müz de ge rek ferd, ge rek cem i yet se vi ye sin de ce re yân e den hür ri yet ta lep le ri nin ve kö le lik ten kur tul ma ça ba la rý nýn, ne fis le rin e sâ re tin den ha lâs ol ma ya ve Ýs lâ mî mâ nâ da bir hür ri ye te ve sî le ol ma sý ný ni yâz e di yo ruz. No: 1955 / Hadis-i Þerif Meâli Ri sâ le-i Nur un di li ve mü ta lâ a la rý mýz hak kýn da Na sýl ki bir hay va nýn ve ya hut bir mey ve nin de ri si so yul sa, mu vak kat bir za ra fet gös te - rir; fa kat az bir za man da o za rif et ve o gü zel mey ve, o ya ba nî ve pas lý ve ke sif ve â rý - zî de ri al týn da si yah la nýr, ta - af fün e der. Öy le de, þe â ir-i Ýs - lâ mi ye de ki tâ bi rât-ý Ne be vi ye ve Ý lâ hi ye, ha yat tar ve se vab - dar bir cilt, bir de ri hük mün - de dir. On la rýn so yul ma sýy la, ma â nî de ki bir nu ra ni yet, mu - vak ka ten çýp lak, bir de re ce gö rü nür. Fa kat, cilt ten cü dâ ol muþ bir mey ve gi bi, o mü - ba rek mâ nâ la rýn ruh la rý u çar, zul met li kalb ve ka fa lar da be - þe rî pos tu nu bý ra kýp gi der. Nur u çar, du ma ný ka lýr. 1 Ha yâ tý mý zýn en mü him va zî fe si Ri sâ le-i Nur u neþ ret mek i le î mâ ný mý zýn ter cü ma ný o lan di li kul lan ma yý bir a ra da te lif e der ken çok has sas ol ma lý yýz. Ri sâ le-i Nur un; tavr-ý e sâ sî si ni boz ma dan ve rûh-u as lî si ni ren cî de et me den Kül li yât ta ki î zah tarz la rýy la an la týr ken is tî mâl et ti ði miz dil ve ke li me le rin de nur ve nû râ nî ol ma sý na dik kat et me li. Yâ ni â de tâ rû hu o lan ke li me le ri ter cih et me li yiz. Mâ ne vi yât sýz, nur suz ve ruh suz ke li me ler; mâ ne vî, uh re vî ve kud sî me se le le ri î zah e der ken kul la nýl dý ðýn da mak sad tam hâ sýl ol ma ya bi lir. An la týl mak is te ni len ha ki kat ler sâ de ce ve bel ki de bâ zen ak la gi der fa kat kal be gir me si zor la þa bi lir. Mâ ne vî, nur lu, ruh lu ve uh re vî ke li me le ri kul lan dý ðý mýz da i se, Al lâh ýn iz niy le e mîn ol ma lý yýz ki, o ha kî kat ler kal be Rah met-i Ý lâ hî den bir yol bu lup gi re cek tir. Soh bet ler de ki mi sâl ler, tem sil ler, si yer de ki ha di se ler hep si Ri sâ le-i Nur da var. Hem de Pey gam ber le rin (as) ha ya týn da ne yi ne ka dar an la ta ca ðý mý za va rýn ca ya ka dar. Bir Ey yûb (as) ve Yu nus (as) hi kâ ye si ni hü lâ sa ten ve lâ zým o la ca ðý ka da rý ný, zih ni bu lan dýr ma dan an la týr. Biz de sâ fî zi hin le ri boz ma dan an lat ma lý yýz. He de fi, na za rý da ðýt ma dan e sas mak sa da tev cih e de rek hiz me ti ve ha ya tý mý zý de vam et tir me li yiz. Ri sâ le yi an la ma ve an lat ma da ke li me ve ter kip le ri as lî hâ liy le a lýp, ka bul le nip, an la yýp ve an lat mak müm kün mer te be ter cih se be bi ol ma lý. Ka fa fe ne ri miz le i za ha kalk tý ðý mýz da so ðuk dü þe bi lir, na kýs o la bi lir. Ken di ke li me le ri mi zi de mu ha se be ve mü râ ka be den ge çi rip tas hih et me li yiz. Yok sa Ri sâ le de söy len me ye ni söy let me, an la týl ma ya ný an lat ma ha ta sý na dü þe bi li riz. Ri sâ le-i Nur, bi ze, di li kul lan ma mý zýn ö te sin de cüm le kur ma la rý mýz da da reh ber ol mak ta dýr. Bu tarz hu su si ye ti nok ta sýn dan da Ri sâ le-i Nur, Kur â nî bir u sûl ta kip e der. Kes kin lik, þid det ih ti vâ e den â yet ler Müd de sir de ol du ðu gi bi ký sa; i zah, sü kû net, vüs at ih ti vâ e den ler de Ba ka ra: 282-Mü dâ ye ne â ye tin de ol du ðu gi bi u zun dur... Ay rý ca, Kül li yat a o ke li me - 15 MÜTALÂA MEHMET ÇETÝN le ri is tî mal e den Üs tad a i ti mad et me li yiz. E sa sýn da bu ke li me ler Üs tad dan zi ya de Kur ân ýn dýr. Bu ra da Sa id, yok tur, Sa id in kud ret ve eh li ye ti de yok tur; ko nu þan ha ki kat-ý Kur â ni ye ve i ma ni ye dir öl çü sü i le bak mak ge re kir. Her Nur Ta le be si Kül li yat tan o ku du ðu nu an lar ken Kur â nî ke li me le ri kul la na rak haz me der. An cak baþ ka la rý na an la týr ken, el bet te fer dî fark lý lýk ge re ði, kul la ný lan cüm le ler, ke li me ler de ði þik o la bi lir. Ýþ te bu ra da has sas ol ma mýz ge re ken, Nur Kül li ya týn da ki çi zi len, kul la ný lan da i re nin dý þý na çýk ma dan teb lið ve i za hý mý zý yap ma ya ça lýþ mak týr. Gü nü müz ke li me le ri i se, el bet te yar dým cý ol ma sý, kar þý mýz da ki nin ra hat an la ma sý ný te min et mek ni ye ti ve þu u ruy la kul la nýl ma lý dýr. A ma bun lar da has sa si yet çok mü him. Her þe yin va sa tý ol du ðu gi bi kul la ný lan ke li me le ri ter cih de de va sa tý ta kib e de bil me li yiz. Ce sed i çin ruh, el bi se i çin ce sed fe da e dil me me li. Ri sâ le-i Nur sa de ce ak la hi tap et mi yor; kal be, ru ha, is mi ni bi le me di ði miz lâ ti fe le ri mi ze de hi tap e di yor. Vah yin þu be si o lan il hâ mat i le ya zýl dý ðý, Kur ân ýn ma lý ol du ðu ci he tiy le di ðer lâ ti fe le ri miz de Ýn þâ al lah his se si ni a lý yor. A ma ýs rar la sa de ce an la mak i çin o ku mak, di ðer lâ ti fe le ri mi zin his se le ri ni al ma la rý na ma ni o la bi li yor. An la ma dý ðý mýz za man böy le ce de ðer len dir mek da ha mü na sip ol sa ge rek. Her a za mýz his se si ni Ýn þâ al lah a la cak týr. Biz ih lâs i le, sa býr ve a zim le o ku ma ya de vam e de ce ðiz. Ýþ te mü ta lâ a la rý mýz da kul lan dý ðý mýz ke li me le rin de müm kün ol du ðu ka dar Kül li yat tan ol ma sý na has sa si yet gös te ri yo ruz. O ku yu cu nun za hir de da ha ko lay an la ma sý mu ka bi lin de bu has sa si ye ti kur ban et me me ye ça lý þý yo ruz. Ri sâ le le rin sa týr la rýn da sak la nan sýr la rý keþ fet mek, bu nun la da sad rý mýz ve kal bi miz de tu lû la rýn ol ma sý, ta sav vur ve te fek kü re ve si le ol ma sý mu râ dý mýz dýr. Ye ni ne sil ma a le sef ye tim bý ra kýl dý bu hu sus ta. Ec dâ dý i le a ra sýn da ki dil köp rü sü nün ko pa rýl ma sýn dan kay nak la nan bir ye tim lik bu. A ma ü mid siz as la de ði lim. Ya ban cý dil öð ren me de ki az mi ni or ta ya ko yan bu ne sil; Ýn þâ al lah, â hi ret il mi o lan mâ ri fe tul la hýn ba sa mak la rýn da ki Ri sâ le-i Nur u tah sil de de or ta ya ko ya cak. Bu mü ta lâ a mý zýn ga ye si de bir mâ nâ da dik kat le ri mi zi Ri sâ le le re çek mek tir. Bu sü tun lar da baþ ka kar deþ le ri miz de fi kir ve yo rum la rý ný i fa de e de rek; mü na za ra ya pýp, dil ko nu sun da da ha has sas ol ma mý zý ne ti ce ve re cek e ser ve ça lýþ ma la rý ný or ta ya koy ma lý lar. Böy le ce gün de mi miz Ri sâ le-i Nur lu o lur, ke li me le ri miz gi bi kal bi miz, kab ri miz nur la nýr in þâ al lah. Dip not: 1- Mek tu bat, s SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE Nevþehir'de umreye gideceklere görevliler tarafýndan seminer verildi. Umrenin kiþinin manevî hayatýný gözden geçirmesi için önemli bir fýrsat olduðu kaydedildi. FOTOÐRAF: CÝHAN Umre, ruhu yeniliyor UM RE NÝN KÝ ÞÝ NÝN MA NE VÎ HA YA TI NI GÖZ DEN GE ÇÝR ME SÝ VE RU HÎ BÝR YE NÝ - LEN ME GER ÇEK LEÞ TÝ RE BÝL ME SÝ Ý ÇÝN Ö NEM LÝ BÝR FIR SAT OL DU ÐU BE LÝR TÝL DÝ. O to par ktaki mazeretlere tarifeli çözüm AN KA RA NIN bit pa za rý nýn bu lun du ðu Ýt fa i ye Mey da ný nda ki Her ge len Mey da ný A çýk O to - par ký, üc ret ö de mek is te me yen müþ te ri le rin - ce i le ri sü rü len ma ze ret le ri ta ri fe len di ren ta be lâ sý, o ku yan la rýn yü zün de bir gü lüm se me o luþ tu ru yor. O to park ta 16 yýl dýr gö rev ya pan ve bu fi yat ta ri fe si nin fi - kir ba ba sý o lan Gür sel Gönç e gö re bu ta ri fe yýl la rýn bi ri ki mi so nu cu o luþ muþ. Ýþ le - ri nin za ten ký sa sü re ce ði ni i le ri sü re rek pa ra ö de mek is te me yen sü rü cü ler i le a ra la rýn da yýl lar ca tar - týþ ma ko nu su o lan ma ze ret ler, o to - park yö ne ti ci le ri ni a de ta can la rýn - dan bez dir miþ. En çok gös te ri len ma - ze ret le ri tek tek not a lan o to park ça lý - þa ný Gönç, ar dýn dan ta be la cý ya gi de rek bun la ra uy gun bir fi yat lis te si ya pýl ma sý i çin si pa riþ ver miþ. Gönç ün i fa de si ne gö re, ta be la nýn a sýl ma sý nýn ar dýn dan ya þa ný lan so - run lar bý çak gi bi ke sil miþ. An ka ra / a a KIR ÞE HÝR DE um re ye gi de cek le re gö rev li ler ta ra fýn dan se mi ner ve ril di. Ca ca bey Ca mi i nde ve ri len se mi ne re il gi yo ðun du. Ýl Müf tü Yar dým cý sý Þev ket Ka ra ca, se mi ne re ka tý lan la ra um re i ba de ti nin ö ne mi hak kýn da bil gi ver di. Ka ra ca, Bu yol cu luk, ki þi nin ma ne vî ha ya tý ný göz den ge çir me si ve ru hî bir ye ni len me ger çek leþ ti re bil me si i çin ö nem li bir fýr sat týr. Ki þi nin ken di ni, yo lu nu, ha yat yol cu lu ðun da ki ye ri ni ve so nuç ta Al lah ý ta ný ma sý i çin bu fýr sat i yi de ðer len di ril me li dir. Bu nun i çin ba þýn dan so nu na ka dar bu yol cu luk ta i ba det bi lin ci nin mu ha fa za e dil me si ge re kir de di. Ýl Müf tü lü ðü Hac ve Um re Bü ro su a ra cý lý ðý i le bu yýl um re ye git mek is te yen ler i çin ka yýt la rýn de vam et ti ði be lir til di. Kýrþehir / cihan Muþ Be le di ye si 'buz ti mi kur du MUÞ TA ge ce ha va sý cak lý ðý nýn sý fý rýn al týn da ek si 15 le re ka dar düþ me si dolayýsýyla sa çak lar da o lu þan buz lar Muþ Be le di ye si it fa i ye si nin buz tim le ri ta ra fýn dan ký rý lý yor. Kar ya ðý þý nýn ar dýn dan so ðuk ha vay la bir lik te sa çak lar da o lu þan buz lar va tan daþ la rý teh dit e di yor. Yak la þýk ya rým met re yi bu lan buz la rýn ü zü cü ka za la ra se be bi yet ver me me si i çin it fa i ye e kip le ri kýr ma ça lýþ ma sý baþ lat tý. Þeh rin en iþ lek böl ge le rin de ki sa çak lar da o lu þan buz la rý ký ran it fa i ye e kip le ri ne va tan daþ lar da des tek ver di. Muþ / ci han Þeb-i A rus a yo ðun ta lep n HER yýl A ra lýk a yýn da dü zen - le nen Mev lâ nâ nýn Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Et - kin lik le ri nin ü ze rin den yak la þýk 2 ay geç me si ne rað men, bu yýl 738 si ger çek leþ ti ri le cek tö ren le - re ka tý lým i çin þim di den 30 bi nin ü ze rin de re zer vas yon ta le bi gel - di. Kon ya Kül tür ve Tu rizm Mü - dü rü Mus ta fa Çý pan, bu yýl dü - zen le ne cek tö ren ler i çin re zer - vas yon ta lep le ri nin 2010 yý lýn da - ki an ma faaliyet le ri nin he men ar dýn dan gel me ye baþ la dý ðý ný söy le di. An ma tö ren le ri ne yak la - þýk 10 ay lýk bir sü re ol ma sý na rað - men da ha þim di den 30 bi nin ü - ze rin de re zer vas yon ta le bi al dýk - la rý ný i fa de e den Çý pan, Bu gün sa de ce ge len re zer vas yon ta lep - le ri ni a lý yo ruz. Bu ta lep le ri dos - ya la yýp, bil gi sa ya ra kay de di yo - ruz. Ý ler le yen za man lar da de ðer - len dir dik ten son ra ke sin lik ka - zan dý ra ca ðýz de di. Konya / aa Kam yon ev le dün ya tu ru n AL MAN ve Hol lan da lý i ki çift, bü tün ih ti yaç la rý ný kar þý la - dýk la rý, a de ta e ve dö nüþ tür - dük le ri ka pa lý ka sa kam yo net - le riy le dün ya yý do la þý yor. Çok sa yý da ül ke yi ge zen çift le rin son du ra ðý, A da na nýn Yu mur - ta lýk il çe si ol du. Al man ya nýn Ham burg þeh rin de ya þa yan Ka ri Kloth ve Walt her Alt mann çif ti i le Hol lan da nýn Rot ter - dam þehrin de ya þa yan Ma u re - en Ste en ber gen ve Henk Yan Van Der Bro ek çif ti yak la þýk 3,5 yýl ön ce ka ra van gi bi bütün ih ti - yaç la rý ný kar þý la ya bi le cek le ri kam yon la rýy la dün ya tu ru i çin yo la çýk tý. Yolcular, fark lý gü zer - gâh lar iz le yip Yu mur ta lýk il çe si - ne gel di. Çift, bir gün mo la pla ný yap týk la rý Yu mur ta lýk ta gör - dük le ri il gi ve tabiat gü zel lik le ri dolayýsýyla 10 gün kal ma ya ka - rar ver di ler. Yumurtalýk / aa Tür ki ye nin ilk be bek fi li n ÝZ MÝR Do ðal Ya þam Par - ký nýn fil le ri Be güm can i le Win - ner, 110 kg. lýk bir di þi yav ru ya sa hip ol du. Tür ki ye de do ðan ilk fil o la rak ta ri he ge çen yav ru nun is mi an ket le be lir le ne cek. Soy - la rý tü ken me teh di di al týn da ki As ya fil le ri nin Tür ki ye de ilk de fa yav ru la ma sý, Do ðal Ya - þam Par ký per so ne li ni çok mut lu et ti. Do ðum dan bir kaç sa at son ra an ne sü tü em me ye baþ la yan yav ru fi lin sað lýk lý bir þe kil de dün ya ya gel me siy le gün ler dir uy ku suz bek le yen ba ký cý ve uz man lar da ra hat bir ne fes al dý. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la - ma da, mi nik fi le i liþ kin i sim ö - ne ri le ri nin mir.bel.tr in ter net si te si ne i le ti le bi le ce ði kay de dil di. Ýzmir / cihan HABERLER 81 ilin sýnýrlarýnda oraya özgü kumaþlar kullanýldý. Kýrk ya ma tek niði ile Tür kiye ha rita sý n ÝZ MÝR ÝN Me ne men il çe sin de ki Er dinç Ah met Cen giz Çý rak lýk E ði tim Mer ke zi nde el sa n'at la rý öð ret me ni o lan Re fi ka Er te kin, kýrk ya ma a dý ve ri len tek nik le, 81 i lin yö re ye öz gü ku maþ la rý ný kul la na rak, Tür ki ye ha ri ta sý o luþ tur du. Re fi ka Er te kin, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn da des tek le di ði Bin bir renk Tür ki ye ad lý pro je si i çin 81 i lin kül tür mü dür lük le riy le te mas ku ra rak, yö re ye öz gü ku maþ, do ku ma, ha lý, ki lim ve ya folk lo rik giy si par ça la rý ný top la dý ðý ný an lat tý. Top la dý ðý par ça la rý kul la na rak, kýrk ya ma tek ni ðiy le 2x3,5 met re bo yu tun da Tür ki ye ha ri ta sý o luþ tur du ðu nu, ça lýþ ma nýn 1 yýl sür dü ðü nü be lir ten Er te kin, 81 i lin sý nýr la rý ný, o i le öz gü ku maþ, do ku ma, ha lý, ki lim par ça la rý o luþ tur du. Renk li bir Tür ki ye tab lo su mey da na gel di. A ma cým bu e se ri Tür ki ye de her ke sin gör me si ni sað la mak ve genç ne sil le ri u nu tul ma ya yüz tut muþ kül tü rel de ðer le ri miz le bu luþ tur mak de di. Menemen / aa Türkiye'den giden dok tor lar Ka me run da ilk gö ðüs a me li ya tý ný yap tý n E GE Sað lýk Gö nül lü le ri Der ne ðine (E GE SA - DER) ne bað lý 20 dok to run git ti ði Ka me run da, sað lýk ta ra ma la rý kap sa mýn da ilk gö ðüs a me li ya tý ba þa rýy la ya pýl dý. Baþ ba kan lýk Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma A jan sý (TÝ KA) i le or tak la þa dü zen le nen 2. Sað lýk Or ga ni zas yo nu nda bir il ke da ha im za a týl dý. Ak ci ðe ri sö nen (pnö mo to rax) ve göz ka pak la rý na ka dar bü tün vü cu du þi þen (cilt al tý am fi ze mi) a cil bir has ta ya, o ra da ya pý la ma yan bir a me li ya tý, gö ðüs cer ra hi si uz ma ný Dr. Ke nan Can Cey lan, Ka me run lu he kim le re e ði tim ve re rek gös ter di. Böl ge nin en bü yük has ta ne si Nga un de re Ge ne ral Hos pi tal de ki a me li ya tý de ðer len di ren Dr. Cey lan, Fi zi ki mu a ye ne ve rad yo lo jik tet kik so nu cu ke sin teþ hi si ko ya rak, ya ný mýz da ge tir miþ ol du ðu muz mal ze me le ri kul la nýp bu ül ke de ki ilk gö ðüs cer ra hi a me li ya tý ný yap tým. Has ta da hýz lý bir i yi leþ me göz len me si ni se vinç le kar þý la dýk. Söz ko nu su a me li yat ol ma say dý, has ta nýn öl me si muh te mel di de di. Ýzmir / cihan Eczacýlardan hastalara: Ýlâcýn kutusunu sorun n TÜR KÝ YE Ec za cý la rý Bir li ði Ge nel Sek re te ri Öz gür Ö zel, has ta ne de uy gu la nan i lâç te da vi sin de has ta la rý, i lâ cýn ka pa lý ku tu su nu mut la ka gör me le ri ve çok dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ko nuy la il gi li ya zý lý a çýk la ma ya pan Ö zel, ya kýn bir za man ön ce, bir has ta ne de ko lon ve lenf kan se ri i çin uy gu la nan i lâç la rýn sah te ol du ðu nun tes bit e dil di ði ne dik kat çek ti. So ru nun te me lin de has ta ne ler de a yak tan te da vi de kul la ný lan i lâç la ra de ne tim me ka niz ma sý bu lun ma ma sý ný gös te ren Ö zel, has ta ne le rin ço ðun da i lâç la rý kon trol e de bi le cek ec za cý is tih dam e dil me di ði ni sa vun du. Ö zel, Her ke sin i lâç la rý ný is te di ði bir ec za ne den al ma, ku tu su nu kon trol et me, i lâ cýn gü ven li ðiy le il gi li so ru lar sor ma hak ký var dýr. Bu me ka niz ma la rý dýþ la yan a yak tan te da vi de i lâç kul la ný mý ko nu sun da has ta la rý mý zý ken di le ri ni bek le yen bü yük teh li ke ye kar þý bir kez da ha u ya rý yor, has ta ne gö rev li si ta ra fýn dan ken di le ri ne ve ri len i lâ cýn, ka pa lý ku tu su nu gör me le ri ko nu sun da ýs rar cý ol ma la rý çað rý sýn da bu lu nu yo ruz de di. Ankara / cihan Cum hur baþ ka ný a da yý dil den kal dý n KA ZA KÝS TAN DA 3 Ni san da ya pý la cak cum hur baþ kan lý ðý se çi mi i çin a day lýk baþ vu ru la rý de vam e der ken, a day lar dan bi ri nin Ka zak ça dil sý na vý ný ge çe me di ði be lir til di. Ka za kis tan Mer kez Se çim Ko mis yo nu ndan ya pý lan a çýk la ma da, cum hur baþ ka ný ol mak i çin þu a na ka dar 3 ki þi nin res men a day lýk baþ vu ru sun da bu lun du ðu, an cak bi ri nin Ka zak ça sý na vý ný ge çe me di ði i çin a day lý ðý nýn ka bul e dil me di ði i fa de e dil di. Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ne mü ra ca at i çin a day la rýn Ka zak ça bil me si nin þart ol du ðu nu ha týr la tan ko mis yon yet ki li le ri, a day lýk baþ vu ru sun da bu lu nan U a lik han Ka i sa rov un Ka zak ça sý na výn dan ba þa rýy la çý ka ma dý ðý i çin a day ol ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný bil dir di. As ta na / a a Ký þýn aç ka lan hay van la rý do yu ru yor n KI RIK KA LE DE hay van se ver bir va tan daþ, her gün ka sap lar dan top la dý ðý ke mik ve et par ça la rýy la sa hip siz hay van la rý bes li yor. Ký rýk ka le de Meh met Kök sal, þe hir de ki ba zý ka sap lar dan ke mik, et, ta vuk, sa ka tat par ça la rý, ma hal le a ra la rýn dan da ek mek u fak la rý top lu yor. Kök sal, her gün top la dý ðý bu yi ye cek ler le ta bi at ta ki sa hip siz hay van la rýn kar ný ný do yu ru yor. Her yýl kýþ ay la rýn da yi ye cek bu la ma yan sa hip siz hay van la rý 2-3 ay bes le di ði ni i fa de e den Kök sal, bu se bep le iþ le ri nin de rast git ti ði ni söy le di. Ký rýk ka le / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı