Biz hâlâ Ermeniyiz. sosyalist isci. Lenin ve ulusal sorun. Pakistan da ne oluyor? Çeteler iþbaþýnda: sayfa: 5. sayfa: 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz hâlâ Ermeniyiz. sosyalist isci. Lenin ve ulusal sorun. Pakistan da ne oluyor? Çeteler iþbaþýnda: sayfa: 5. sayfa: 8"

Transkript

1 Lenin ve ulusal sorun Volkan Akyýldýrým sayfa: 8 Pakistan da ne oluyor? Cengiz Alðan sayfa: 5 sosyalist isci DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Biz hâlâ Ermeniyiz 1 yýl önce, 19 Ocak'ta Hrant Dink 3 kurþunla arkasýndan vuruldu. Hrant Dink, Ermeni olduðu için öldürüldü. Ancak katledilen 1,5 milyondan geriye kalan 40 bin Ermeni'den biri deðildi sadece. 3 kurþun bu ülkede baský altýnda yaþayan milyonlarca insanýn demokrasi ve adalet isteðine sýkýldý. Cinayet 1 yýl öncesinden örgütlenmiþti. Katiller emniyetle, jandarmayla, devletin çeþitli kurumlarýyla, MHP ve BBP'yle sayýsýz kez görüþmüþtü. Sadece tetikçiler tutuklandý maddeyi savunarak Hrant'ýn hedef haline gelmesini saðlayan AKP, cinayeti hýzla çözmekle övündü. Oysa, herkes biliyor ki, ölüm emrini verenler, bu suça ortak olanlar dýþarýdalar, ayný yolda ilerliyorlar. Hrant Dink'in katilleri cezalandýrýlmadýkça bu topraklarda yaþayan, ezilen ve sömürülen milyonlar için demokrasi, barýþ ve refah bir hayal olarak kalacak. 19 Ocak'ta, saat 3'te, AGOS un önünde buluþalým. Hrant için, adalet için SAYI: Ocak YTL Çeteler iþbaþýnda: Polis operasyonu sonucu 1 albay, emniyet amirleri ve memurlarý, ülkücü tetikçilerden oluþan yeni bir çete açýða çýkarýldý. Çete iki isimle iliþkiliymiþ: eski MHP milletvekili Mehmet Gül ve Susurluk'tan bu yana adý her türlü karanlýk iþle anýlan 'Yeþil' kod adlý Mahmut Yýldýrým. AKPli Kürt milletvekillerini ve iþ adamlarýný haraca baðlayan çete elemanlarý gözaltýna alýndý. Mehmet Gül'ün evi basýldý, bu satýrlarýn yazýldýðý saatlerde aranýyordu. Çete elemanlarý 'ruhsatsýz silah bulundurmak', 'gasp', 'yaðma', 'suç için örgüt kurmak' suçlarýyla gözaltýna alýndý. Ancak adalet yine onlardan yana iþledi, ýþýk hýzýyla serbest býrakýldýlar. Bu açýða çýkarýlan kaçýncý çete? Bu adamlarýn dokunulmazlýðý mý var? Arkalarýnda hangi güçler var? Eli silahlý maðara adamlarý daha ne kadar suç iþlemeye, adam öldürmeye, geleceðimizi çalmaya devam edecek? DurDe meclisten seslendi: DTP'ye dokunma! Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe, mecliste DTP grubunu ziyaret etti. DurDe adýna meclis kürsüsünde konuþan Ayþe Demirbilek DTP üzerindeki baský-lar son bulmadan, Kürtlerin si-yaset yapma hakký korunmadan, Kürt sorununda barýþçýl bir çözümün gerçekleþmeyeceðini belirtti. Bilge Contepe ve Baskýn Oran barýþ ve kardeþlik çaðrýsý yaptý. DSÝP adýna konuþan Yýldýz Önen, operas-yonlarýn derhal durdurulmasýnýn barýþ için tek yol olduðunu vurguladý. DTP adýna konuþan Ahmet Türk de, Dur- De'nin desteðinin önemli olduðunu belirterek DTP'nin barýþ için mücadeleye devam edeceðini söyledi. Halklarýn kardeþliðini savunuyorsan sen de ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe dur de!

2 2 sosyalist iþçi sayý: 307 Üniversiteler paralý olunca ilk yüze gireceðiz Yüksek Öðretim Kurulu nun (YÖK) yeni baþkaný Yusuf Ziya Özcan, önümüzdeki dönem neler yapacaðýna iliþkin sinyalleri þimdiden vermeye baþladý. Son demeci üniversiteler paralý hale gelmeli þeklindeydi. 12 Eylül darbesinin ve onun anayasasýnýn ürünü olan YÖK, üniversitelerde bilimsel baðýmsýzlýðý yok etmekle kalmadý, devletin otoriter yapýsýnýn da üniversitelere sýzmasýna yol açtý. YÖK ün denetimindeki üniversitelerden herhangi biri bugün dünyada ilk 500 e girecek bir klasmanda deðil. Ama YÖK ün yeni baþkanýna göre bu sorun deðil, sorun para. Sadece parasý olanlarýn yüksek öðrenimden yararlanmasý neo-liberalizmin gereklerinden biri. Saðlýkta da ayný þey hayata geçirilmeye çalýþýlýyor. Parasý olan yaþasýn. Piyasa kapitalizmi parayý veren düdüðü çalar diyor. Böylece bir kamu hizmeti olmasý gereken eðitim, tüm yoksullara kapatýlýyor. Devlet bir yandan çalýþanlarýn vergi yükünü artýrýp daha da yoksullaþtýrýrken, toplanan vergiler bundan sonra yol,su, elektrik, eðitim yada saðlýk olarak geri dönmeyecek mesajýný veriyor. Çünkü toplanan vergiler bir avuç zengine peþkeþ çekiliyor. Bunu neo-liberalizmin ideolojisiyle ikna edemediði yerde sopasýyla gerçekleþtiriyor. YÖK ün baþkaný da serbest piyasanýn figürlerinden biri. O elbet bilime deðil þirketlere hizmet edecek karnesi sýnýfta kaldý Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý nýn (THÝV) raporuna göre 2007 yýlý, insan haklarý açýsýndan duraklama ve gerileme dönemi yaþadý yýlý içinde 450 kiþi iþkence ve kötü muamele gördüðü gerekçesiyle THÝV e baþvuru yapmýþ. THÝV e baþvuru yapanlar, iþkence ve kötü muamele görenlerin sadece küçük bir kýsmý. THÝV nýn 2007 deðerlendirmesi þu baþlýlarý içeriyor: 2007 yýlýnda Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu nda deðiþiklik yapýlan 5681 yasayla birlikte hak ihlallerinde ciddi bir týrmanma görülmüþtür. Bombanýn gerçek sorumlularý Yýlýn baþýnda Diyarbakýr'da patlatýlan bir bombayla 5 kiþi yaþamýný yitirdi, 70'e yakýn kiþi de yaralandý. Yetkililer saldýrýnýn askeri servise dönük olduðunu söylediler. Ama saldýrýda yaþamýný kaybedenlerin ve yaralananlarýn çoðu sivil. Bir süredir topluma bomba paniði yaþatýlýyor. Hemen her gün yakalanan teröristlerle ve engellenen bombalarla ilgili haberler ortalýðý dolduruyor. Ama bu baþarýlý istihbari çalýþma Diyarbakýr'da iþe yaramýyor. Hem de devletin güvenlik güçlerinin cirit attýðý bir kentte, en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alýndýðý bir þehirde. Devlet bir süredir Kürt sorununda klasik politikalarýna ciddi bir geri Yüzlerce insan hakkýnda dava açýlmasýna, Hrant Dink'in hedef gösterilip katledilmesine neden olan ve düþünce özgürlüðünün önündeki en büyük engellerden biri 301. maddeyi epeydir gündeminde tutan hükümet Ocak ayý içerisinde maddeyi deðiþtirmeye dönük adým atma kararý aldý. Bakanlar kurulunda deðiþiklik tasarýsý gerçekleþirse, bundan sonra 301. maddeden dava açýlabilmesi adalet bakanýnýn iznine baðlý olacak. Ayrýca maddede "Türklük" tanýmý Hemen her gün bir yerlerden çete haberleri çýkýyor. Neredeyse toplumsal hayatýn normal bir parçasý olarak görünmeye baþlanacaklar. Her þehirde, her ilçede, her mahallede hatta her sokakta bir çete var. Devletin büyüklüðünden ve sarsýlmazlýðýndan bahseden yetkililer, aydýnlara, yazarlara, iþçilere v.s göz açtýrmazken çeteleri görmezlikten geliyor. Çeteler de devletin bu tutumunun farkýndalar ki ortalýkta cirit atýyorlar. Öldürmekten, gaspa haraçtan, tecavüze kadar her türlü pisliði devlet güvencesiyle yaptýklarýna inanýyorlar. Hemen hepsi en milliyetçinin kendileri olduðunu iddia ediyorlar. Milliyetçilik yapýlan iþlerin görmezlikten gelinmesi için iyi bir kýlýf. dönüþ yaþýyor. Yani inkar et, edemiyorsan imha et. Savaþtan beslenen þahin kanat bu politikalarý kýþkýrtarak ülkede milliyetçi zemini geniþletmeye çalýþýyor. 1 aya yakýn bir süredir, Kuzey Irak'ta Kürt bölgeleri Türk Ordusu tarafýndan bombalanýyor. Askeri yetkililer bombalamanýn baþarýsýndan söz ederken, sivil kaybýn olmadýðýný belirtiyorlar. Bu konuda gerçeði açýða çýkaran çevreleri de tehdit etmeyi ihmal etmiyorlar. Kürt Halký uzun süredir yaþanan savaþýn acýsýný yaþýyor. Halkýn barýþa iliþkin umutlarý bu bombalamalarla bir kenara itildi. Kürtler uzattýklarý barýþ elinin sahipsiz kaldýðýný görüyor. AKP den 301 hikayeleri yerine "Türk Milleti", "Cumhuriyet" yerine de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" tanýmý getirilecek. Aslýnda yapýlmasý düþünülen deðiþiklik, þapkadan tavþan çýkartmaya benziyor. Göz boyama bile denilemeyecek nitelikte bir deðiþiklik bu. Tanýmlarda yapýlmasý düþünülen deðiþiklikler de açýkça düþünce özgürlüðüne karþý bir tehdit olarak kullanýlabilir. Ayrýca soruþturma izninin bir bakana (adalet bakaný) verilmesi de bir baþka komedi. Bu maddenin özünün kalkmadýðýný sadece inisiyatifin savcý ve hakimlerden alýnýp bakana verilmesi anlamýna geliyor. Yani demokrasi, bakanýn iyi niyetine terk ediliyor. 301'de yapýlmasý planlanan bu deðiþiklikler bir oyundan baþka anlam taþýmýyor. Bu devletin düþünce özgürlüðünün sýnýrlarý denetimimden çýkamaz mesajýndan baþka bir þey deðil. Bu anlayýþta Son olarak Diyarbakýr daki Vatansever Kuvvetler Güçbirliði Hareketi Derneði nin üyelerinin yaptýklarý ortaya döküldü. Vatanseverlerin kamuoyuna yansýyan icraatlarýndan bazýlarýna göz atalým: Adam yaralamaktan 11 yýl alan Ö.K.'dan "Cezanda indirim yaparýz, elimiz uzundur" denilerek para istendi. Sanýklar valilikten silah ruhsatý alabilmek için "Biz Leyla Zana ve Ahmet Türk hakkýnda suç duyurusunda bulunduk" dediler. Kendilerine ait aracý kurþunlattýlar. Kuran kursu hocalýðý için müftülüðe baþvuru yapan ancak geri çevrilen A.G.'yi iþe sokmak için 2 bin dolar istediler. K.A. adlý vatandaþýn iþyerinden 'hareket adýna' 4 bin YTL haraç Bugün Diyarbakýr'da yaþanan bombalý saldýrý da dahil, çatýþmalar ve ölümlerden sorumlu olanlar, barýþ giriþimini kurþunla bombayla susturmaya çalýþanlardýr. Bu þiddet sarmalýnýn sona ermesi, bu kesimlerin tasfiyesiyle mümkün olacaktýr. Ordu, bürokrasi ve sermayenin bu kadar iç içe geçtiði bir ülkede elbette bu süreç sancýlý olacaktýr. Ama þimdiye kadar yürütülen mücadeleyle ciddi kazanýmlar elde edildi (Kürt sorununun kabullenilmesi v.b.). Bu nedenle var olan kazanýmlarý korumanýn ötesine geçmek gerekir. Herkesin daha fazla demokrasiye ve özgürlüðe ihtiyacý var. Bizim gerçek silahlarýmýz bunlar maddede yapýlacak hiçbir deðiþiklik iþe yaramaz. Önemli olan 301'in tamamen kaldýrýlýp tam olarak iþe yaramaz hale getirilmesidir. Vatanseverlerin suç dosyasý Milliyetçiysen öldürebilirsin! istediler. Uyuþturucu suçundan mahkûm olan M.Þ.'nin dört yýllýk cezasýný Yargýtay'da indirme vaadiyle ailesinden para istediler. Küçük yaþtaki kýzlarla cinsel iliþkiye girmek suçundan yakalanan N.K.'nýn serbest býrakýlmasý vaadiyle "Tanýdýk savcýyý devreye sokacaðýz" diyerek ailesinden para almak için çalýþma yaptýlar. Uyuþturucu suçundan dört yýl iki ay hapis cezasýna çarptýrýlan H.Ö.'nün Yargýtay'daki dosyasýnýn bozularak cezasýnda indirim yapýlacaðý vaadiyle yakýnlarýndan para alarak haksýz çýkar saðladýlar. Mardin karayolu üzerindeki petrol boru hattýndan hýrsýzlýk yaptýlar. Milliyetçi olmanýn ne iþe yaradýðý açýk deðil mi? Ya öl, ya da 21 Ekim 2007 de Hakkari nin Daðlýca Bölgesi nde çýkan çatýþma sonucu kaçýrýlarak esir alýnan 8 asker DTP li milletvekillerinin giriþimiyle serbest býrakýlmýþtý. Fakat bugünlerde bu askerler kurtarýldýklarýný ya da özgür kaldýklarýný düþünecek durumda deðiller. Askeri birliðe teslim edildikleri ilk günden itibaren sorguya ve baskýya maruz kaldýlar. Genelkurmay yönlendirmeli medya da bu askerleri topluca korkak ve hain ilan etti. Özellikle Kürt kökenli askerler, topun aðzýna konuldular. Askerlerin bütün geçmiþleri, özel hayatlarý medya malzemesi yapýldý. Özetle çatýþmadaki asker kaybý ve baþarýsýzlýk esir düþen 8 askerin üzerine yýkýldý. Hiçbir rütbeli hakkýnda soruþturma açýlmadý. Normalde böyle bir operasyonun soruþturmasý en üstteki komutana kadar geniþletilmeliydi. Olan gariban emekçi çocuklarýna oldu. Askeri savcý hazýrladýðý iddianamede erlerden Ramazan Yüce hakkýnda 6 ayrý suçtan ömür boyu hapis istedi. Kürt olan Ramazan Yüce için iddianamede suç ve suçluyu alenen övme, büyük zarar doðuran emre itaatsizlikte ýsrar, devletin birliðini ve bütünlüðünü bozmak suçuna yardým etmek, yurt dýþýna firar, zincirleme olarak basýn yoluyla halký askerlikten soðutacak beyanlarda ve telkinlerde bulunmak ve propaganda yapmak suçlarýndan ömür boyu hapis davasý açýldý. Diðer askerlere de benzer suçlardan yýllarca hapis isteniyor. Devlet emrediyor ya öleceksin, ya da öleceksin. Ameliyatlar yapýlamýyor 1 Ocak ta yürürlüðe giren ilaç ve týbbi malzemelerin hastaneden teminini zorunlu nkýlan uygulama nedeniyle üniversite hastanelerinde saðlýk hizmetleri durmak üzere. Cerrahpaþa Týp Fakültesi nde beyin ve ortopedi, Ýbn-Ý Sina hastanesinde ortopedi ve diðer hastanelerde ameliyatlar yapýlamýyor. Binlerce hastaya hizmet ve týp eðitimi verilen üniversite hastaneleri çökertilmek istenirken, özel hastaneler her türlü yasal kolaylýk sunularak destekleniyor.

3 sosyalist isci Çözüm iki taraflýdýr Daðlýca da esir alýnýp serbest býrakýlan askerler þimdi halký askerlikten soðutmak tan yargýlanýyor. Bombalar yine patlýyor. Diyarbakýr da askeri lojmanlarda çocuklar öldü, Kürt hareketi bunun derin devletin iþi olduðunu söylüyor. 22 Temmuz seçimlerinde Kürt illerinde birinci olan ve Kürt sorununun çözümünden bahseden AKP, DTP yi küçültmek ve Kürt hareketini bölmek için askeri çözüm yanlýlarýna ses çýkarmýyor. Ancak bu tutumla çözüm bulmak olanaksýz. Çözüm iki tarafýn, devlet ve Kürt hareketinin siyasal temsilcileriyle masaya oturmasýndan geçiyor. DTP üzerindeki abluka kalkmadan barýþtan söz etmek imkansýz. AKP nin Kürt hareketine karþý tutumu Þemdinli de olduðu gibi elinde patlayabilir. Bu koþularda Türkiye den barýþ ve çözüm yanlýsý güçlü bir sesin ortaya çýkmasý kanlý oyunu bozabilir. SSGSS'ye karþý nasýl bir mücadele? Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý'na karþý herkes mücadele çaðrýlarý yapýyor. Kimileri '3 bin kiþi Ankara Kýzýlay'da oturma eylemi yaparsa SSGSS engellenir' diyor. Kimileri sanayi bölgelerinin giriþ çýkýþlarýný kapatmaktan, okullarý ve fabrikalarý iþgal etmekten söz ediyor. SSGSS ye karþý oluþturulan platformlarda en çok dile getirilen önerilerden biri de genel grevin hayata geçirilmesi. Evet, SSGSS'nin yasalaþmasýný engellemek Fransa'daki mücadelenin gösterdiði gibi genel grevle mümkün. Yasa sadece iþçileri deðil, emeklileri, ev kadýnlarýný, iþsizleri, öðrencileri, küçük üreticileri de vuruyor. Ýþgal, boykot ve gösterilerle bir genel direniþin gerekliliði de ortada. Ancak milli olmakta her zaman ýsrar eden sol, bu kez SSGSS'ye karþý dünyadaki mücadele örneklerini aynen kopyalamak istese de Türkiye'deki gerçek durumu gözden kaçýrýyor. Ocak ayý sonunda meclis gündemine geleceði söylenen SSGSS'nin yasalaþmasýný engellemek çok zor. olsa olsa uygulamasýný durdurabiliriz. Ortada ne güçlü sendikalar var, ne de greve hazýr bir sýnýf var. Aksine SSGSS gibi hayati bir sorunda bile Türk-Ýþ'le "sol" sendikalar ve odalar rekabet halindeler. TMMOB, TTB, KESK ve DÝSK'in bir genel grev örgütleyemeyeceði açýk. Türk-Ýþ grev fikrine kazanýlmadan etkili bir grev yapmak mümkün deðil. Ýþçi sýnýfýnýn örgütlü kesimi SSGSS'ye karþý mücadele bayraðýný yükseltmeden toplumun geri kalanýnýn mücadeleye katýlmasý ise düþünelemez. Gerçek bu iken bugün SSGSS'ye karþý mangalda kül býrakmayanlarýn önerileri temelsiz ve sekter bir hayal olmaktan öte anlam taþýmýyor. Þimdi süslü laflarý bir kenara býrakýp geniþ bir muhalefet inþa etmek zorundayýz. Kamu iþçilerinin, saðlýk emekçilerinin, hasta ve hasta yakýnlarýnýn, kadýnlarýn, iþsizlerin, öðrencilerin katýlabileceði bir mücadele platformu örgütlemek zorundayýz. Azýnlýk örgütlerinin temsilcilerine deðil, SSGSS karþýtý aktivistlere dayanan bir kampanyayla yeniliberal saldýrganlýðýn karþýsýna dikilmeliyiz. Aþaðýdan, yaygýn ve yerel örgütlenmelere sahip bir muhalefetin ortaya çýkmasý emek örgütlerine de güç ve moral verecektir. SSGSS karþý muhalefetin yükseltilmesi genel greve giden koþullarýn doðmasýný da kolaylaþtýracaktýr. Biz, emek ekseni soslu sekter laflara itibar etmiyoruz. KEG'in boyunca yürüttüðü SSGSS kampanyasýný saðlýk ocaklarýnda, hastanelerde, mahallelerde, okullarda, iþyerlerinde yeniden inþa ederek emeðin mücadelesinin önünü açýyoruz. Þenol KARAKAÞ Anti kapitalistler için 2008 yýlý geçtiðimiz yýldan çok daha büyük mücadelelere ve kampanyalara sahne olacak. Savaþýn yamyamlarý ABD Afganistan ve Irak iþgallerini sürdürüyor. Bush, bulduðu her fýrsatta Ýran'ýn büyük bir tehdit olduðunu söylüyor. ABD'nin yeni hedefi belli. Irak'ta ciddi uluslar arasý araþtýrma gruplarýna göre 1.2 milyon sivil Iraklý ölmüþken, Bush'un küresel bir meydan okumayla Ýran'ý bombalamasý sürpriz olmayacak. Bu ihtimal, 2008 yýlýnýn en önemli politik gerginliðinin kaynaðýný da gösteriyor. Ne yazýk ki savaþçýlar sadece ABD egemen sýnýfýnýn içinden çýkmýyor. Türkiye de Bush'la týpatýp benzer "terör" bahanesiyle ve ABD'den aldýðý "güncellenmiþ istihbarat"a dayanarak Irak'a operasyonlar düzenliyor. ABD Irak'ta Türkiye'nin komþusu haline gelirken Türkiye Irak'ta "minik" ABD rolüne soyunuyor. Kürt sorununun çözümü yönündeki adýmlarýn kaderi savaþýn bu boyutunun durdurulmasýna baðlý. Bu yüzden anti kapitalist savaþ karþýtý hareket mücadele takvimini belirlemeli. Bu yüzden hareket 2008 yýlýný ABD emperyalizmine, Bush'a ve savaþa karþý mücadele yýlý olarak belirledi. Dünyadaki kardeþ kampanyalarý gibi Türkiye2de de Küresel BAK 26 Ocak'ta baþlayýp 15 Mart'a kadar "Düþ dünyanýn yakasýndan Bush" ve "5.yýl/Irak'ta iþgale son!" kampanyalarýný, eylemlerini ve mitinglerini yaygýnlaþtýrmak için çalýþmalara baþladý. Bu çalýþmalar, "Barýþa bir þans verin" kampanyasýyla, Türkiye'nin Irak'ta týpký ABD gibi iþgalci olmasýna da karþý bir kampanyayla elele gidiyor. Ýncirlik Üssü'nün kapatýlmasý için yýllardýr verilen mücadele ve savaþa karþý tüm kampanyalar açýk ki ABD'nin Irak'a yönelik saldýrganlýðýný engellemek isteyen küresel savaþ karþýtý harekete güç katacak. Neoliberal saldýrganlýk Neoliberal politikalar küresel sermayenin istisnasýz tüm dünyada uyguladýðý bir saldýrý paketi. Küresel ýsýnmayý týrmandýran ve gezeegni felaketin eþiðine getiren enerji politikalarý, nükleer santral yapýmýný gündeme getiren nükleer lobiler ve hükümetler, emekçilerin ve milyonlarca insanýn kazanýmý olan saðlýk ve eðitim alanýnda son sürat süren sermaye saldýrganlýðý hareketin göðüs germesi gereken mücadele baþlýklarý. Türkiye'de Küresel Eylem Grubu, KEG tüm bu politik baþlýklarda kampanyalar ilan etti. KEG AKP hükümetinin "Saðlýkta yýkým yasasý" adý verilen uygulamalarýna karþý saðlýk hakkýnýn alýnýr satýlýr bir mal olmadýðýný, temel bir insan hakký olduðunu savunan kampanyayla yanýt vermeye hazýrlanýyor. Þubat ayýnda KEG emek ve meslek örgütleriyle birlikte saðlýk hakkýyla ilgili bir forumu düzenleyecek. Bu forum toplumun saðlýðýna yönelik saldýrýlara karþý mücadelenin dinamiklerinin ve hedeflerinin tartýþýlacaðý bir platform olacak. Yine KEG 26 Nisan'da, Çernobil felaketinin yýl dönümünde nükleer sntral yapým çýlgýnlýðýna karþý büyük bir miting örgütleyecek. Nükleer santral, neoliberalizmdir, ölümdür, nükleer bombadýr ve militarizmdir diyen tüm aktivistleri bireyler, kurumlar ve emek örgütleri bir araya gelecek. Birleþtikçe kazanacaðýz 2008 yýlýna týpký bir önceki yýl olduðu gibi ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý mücadele de damgasýný basacak. ABD'den 11 Eylül'den sonra büyük bir keskinlikle saçýlan ýrkçýlýk, medeniyetler çatýþmasý gibi süslü tanýmlarla her yerde týrmandýrýlmaya çalýþýlýyor yýlýnýn Ocak ayýnda Hrant Dink'in öldürülmesiyle yeni bir boyut kazanan süreç hem Türkiye'de ýrkçýlýðýn boy göstermesi açýsýndan hem de küresel milliyetçiliðin cüretkarlýðý açýsýndan etkisini bu yýl da sürdürecek. Irkçýlýða karþý mücadele bu yüzden çok önemli. Küresel savaþ karþýtý hareket ise en baþýndan beri ýrkçýlýða karþý da küresel direniþin merkezlerinden birisi oldu. Türkiye'de "Irkçýlýða ve milliyetçiliðe sayý: 307 sosyalist iþçi 3 Ýkiz kardeþler: Savaþ ve neoliberalizm Çözüm: Direniþ ve mücadele DurDe" kampanyasý, Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra kuruldu. DurDe kampanyasý 19 Ocak'ta Hrant yoldaþýmýzýn ölüm yýldönümünde düzenlenecek anma gösterisine kitlesel katýlým için çalýþýyor. Önümüzdeki her gün ýrkçýlýða karþý mücadele geliþtirilecek yýlý savaþa, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve neoliberalizme karþý büyük bir mücadele alanýyla dolu. Bu mücadele takviminin hiçbir parçasý diðerinden kopartýlamaz. Çünkü tüm saldýrý baþlýklarý birbirine kopmaz bir biçimde baðlý. Birbirini destekliyor. Savaþ ýrkçýlýðý týrmandýrýyor, neoliberalizm yoksulluðu. Savaþ yoksullarý vuruyor, ýrkçýlýk yoksullarý bölüyor ve baský altýna alýyor. Nükleer santraller nükleer güç olma yolunda bir ilk adým oluyor, nükleer güç savaþ ve bölgesel ve küresel güç gösterileri için egemen sýnýflara cesaret veriyor. Savaþ harcamalarý yoksullarýn sýrtýndan baþka yoksularý öldürmek için kaynak kopartýlmasý anlamýný da taþýyor. Bütün bu saldýrý baþlýklarýnýn arkasýnda küresel kapitalizmin yer aldýðý ise çok açýk bir gerçek. ABD Irak'a saldýrýyor, Irak petrollerini özelleþtiriyor, petroller Ýngiliz ve ABD'li petrol þirketlerine devrediliyor, petrole baðlý enerji kullanýmý küresel ýsýnmayý týrmandýrýyor, küresel ýsýnma da tüm gezegenle birlikte en baþta gelip yine tüm dünyanýn yoksullarýný tahrip ediyor. Bu yüzden 2008 yýlý boyunca her bir saldýrý konusunda hükümetlere geri adým attýrmak kapitalizme karþý mücadelede daha büyük mevziler kazanmamýza neden olacak. Bu mücadelede hamle yapmak ve kazanmak için tüm aktivistleri, tüm hareketi, tüm emek örgütlerini birleþtirmek zorundayýz. Kampanyalarý birleþtirmek için 2008 yýlýnda tartýþýlacak ve örgütlenmesi baþlayacak olan yerel seçim 2009 kampanyasý çok önemli bir fýrsat sunuyor. Tüm kampanyalarý birleþtirmek, tüm bu birliði seçim kampanyasýnda bir araya getirmek, 2008 yýlýnda anti kapitalistlerin atacaðý en önemli adým olacak. Savaþa, neoliberalizme ve ýrkçýlýða karþý mücadeleyi birleþtireceðiz. Bundan hiç kuþkumuz yok. Yine sokaktayýz, yine hareketi inþa ediyoruz 12 Ocak: Küresel BAK Türkiye toplantýsý. 26 Ocak: Bush, düþ yakasýndan dünyanýn! Dünya Sosyal Forumu nun küresel eylem çaðrýsýyla Ýstanbul Taksim Gezi Parký nda (13.00), Ýzmir ve Ankara da eylem. 1 Mart: Küresel BAK uluslarasý savaþ karþýtlarý buluþmasý. 7-9 Mart: Ýstanbul Kadýköy ve Ýzmir de Barýþ Panayýrlarý 15 Mart: Ýþgalin 5. yýldönümünde Ýstanbul da merkezi miting 19 Ocak: Adalet istiyoruz! Katlediliþinin 1. yýldönümünde Hrant Dink için eylem da Þiþli de AGOS gazetesi önünde, akþam anma toplantýsý. 23 Þubat: Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Durde Türkiye toplantýsý. 21 Mart: Dünya Irkçýlýkla Mücadele Günü nde 301 e Hayýr kampanyasýnýn parçasý olarak her þehirde DurDe etkinlikleri. Mayýs: 301 e Hayýr, ýrkçýlar yargýlansýn! DurDe mitingi, Ýstanbul. DSÝP Konferansý 2-3 Þubat. Ýstanbul Mayýs: MARKSÝZM 2008 Mücadelenin tartýþmasý Ýstanbul 9 Þubat: SSGSS ye karþý KEG forumu. 8 Mart: Dünya Kadýnlar Günü nde KEG li kadýnlar, bütün þehirlerde antikapitalist kadýnlar pankartýyla yürüyecek. 26 Nisan KEG den Nükleer Santral Ýstemiyoruz! mitingi, Ýstanbul.

4 4 sosyalist iþçi sayý: 307 AKP, IMF nin istediðini yapýyor SSGSS ye karþý direniþe Emeklilik yaþý kadýnlar ve erkekler için 65 e çýkarýlýyor. Emeklilik için prim gün sayýsý 7 binden 9 bine yükseltiliyor. Birleþmiþ Milletler verilerine göre Türkiye de insan ömrü ortalama 71.4 yýl. SSGSS ile yaþamlarý boyunca çalýþan milyonlarca insan için emeklilik ancak mezarda gerçekleþecek. Son on yýlda iþe girenler ve bundan sonrakilerin emeklilik hakký ellerinden alýnýyor. Emeklilik hakkýný kazanmýþ olanlar da þanslý sayýlmaz. SSGSS ile emeklilik aylýðý baðlama oranlarýnda alt sýnýr kaldýrýlýyor. Emekli maaþlarý düþecek, emekli ikramiyeleri taksitle ödenecek. Saðlýk hizmetleri tamamen paralý hale getiriliyor. Ödediðin prim kadar saðlýk hizmeti alýnabilecek. Genel saðlýk sigortasýndan yaralanabilmek için pim ödeme alt sýnýrý asgari ücret, üst sýnýrsa ilkinin 6,5 katý. Asgari ücretin altýnda gelirle yaþamak zorunda olanlar saðlýk sisteminin dýþýna itiliyor. Kýrsal nüfusun büyük bölümüyle beraber 35 milyon insanýn saðlýk hakký elinden alýnýyor. Tüm hastanelerden saðlýk hizmeti almak mümkünken sadece primle tedavi olmak imkansýz. Her muayene için katký payý, hastalýðýn ve tedavinin çeþidine göre ek ödemeler isteyecekler. Diþ protezleri karþýlanmazken Kanser gibi aðýr hastalýklarda hastanýn ödeyeceði miktar yüzde 75 e çýkarýlýyor. Saðlýklý olmak için sigortalý olmak yetmiyor, daha fazla para gerekiyor. Saðlýkta fiyatlandýrmada özel hastanelere bakanlýðýn yayýnladýðý tarifenin üç katýna kadar artýrma hakký tanýnýyor. Öðrencilere ücretsiz saðlýk hizmeti veren mediko-sosyaller kapatýlýyor. Her þey bunlarla sýnýrlý deðil, SSGSS nin getirdiklerini öðrenmek için gazetemizden Saðlýmýz Tehlike de broþürünü isteyin! IMF'yle anlaþan AKP toplumun büyük çoðunluðunun saðlýk ve emeklilik hakkýný elinden almaya kararlý gözüküyor. Hükümet, patron örgütleri ve sendikalarýn katýlýmýyla oluþan Ekonomik Sosyal Konsey'in (ESK) açýlýþýnda konuþan baþbakan SSGSS "reformu" olmazsa sosyal güvenlik sisteminin tamamen çökeceðini söyledi. Sosyal güvenlik açýðýnýn 851 milyar dolara ulaþtýðýný ve bunun bir "karadelik" olduðunu söyleyen Erdoðan "ayný gemide yaþýyoruz" diyerek çalýþanlarýn saðlýk hakkýný geri istedi. Rakamlarý çarpýttý Erdoðan, 2006 yýlýnda 23 milyar dolar sosyal güvenlik açýðý verildiðini, 1994'ten bu yana açýðýn 851 milyar dolara ulaþtýðýný söyledi. Bu muazzam bir rakam. 14 yýlda toplam bütçe açýklarý bile bu rakama ulaþamýyor Sosyal Güvenlik uzmaný Ali Tezel, baþbakanýn Ýstanbul da 3000 iþçi SSGSS ye karþý yürüdü. rakamý sekiz kat yüksek göstererek yasaya zemin hazýrlama amacýyla gerçeði çarpýttýðýný söyledi. Gerçekte 14 yýlda oluþan açýðýn 100 milyar dolarý geçemeyeceðini söyleyen Tezel, baþbakanýn SSGSS'ye zemin hazýrlamak için bu açýklamayý yaptýðýný vurguladý. Açýk mý? Sosyal güvenlik açýðý nedir? Þimdiki durumda 7000 bin çalýþma günü prim ödeyerek saðlýk hizmeti, sonunda emekli ikramiye ve maaþý alabiliyoruz. Saðlýk harcamalarý alýnan toplam primden daha yüksek olabiliyor. Açýk denilen þey saðlýk yatýrýmlarý ve çalýþanlarla ailelerine daha fazla saðlýk hizmeti vermek. Avrupa'da sosyal güvenlik açýðý yüzde 19 iken Türkiye'de bu oran yüzde 5. Kâr amacý güdülmeden gerçekleþmesi gereken bir sistemde bir açýktan bahsedilemez yýlýnda 23 milyar dolarý bulduðu söylenen "açýk" iki parçadan oluþuyor. 10 milyar dolarý kanunlar gereðine Hazine'nin 65 yaþýndan büyüklere, sakatlara verdiði yardýmlar. 14 milyar dolarý ise prim fazlasý hizmet ve yatýrým. Baþbakan için yaþlýlar, sakatlar, çalýþanlar bir "kara delik". Hükümet IMF'ye verilen söz doðrultusunda saðlýk harcamalarýný yýlda 10 milyar dolardan 40 milyara dolara çýkartmak istiyor. Tepkiler karþýsýnda SSGSS deðiþikliðinin yasalaþmasýný 3. kez erteleyen hükümet '1 Temmuz'da yasalaþacak' derken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu baþkaný 1 hafta içerisinde çalýþmanýn biteceðinin ve kanun deðiþikliðinin Ocak sonunda yasalaþacaðýný açýkladý. SSGSS açýkça toplum karþýtý bir yasa. Saðlýkta özelleþtirmeyi engellemenin yolu iþçilerin, öðrencilerin, yeni-liberal yasanýn maðdur edeceði tüm kesimlerin bir araya gelmesinden geçiyor. Peki þimdi ne yapabiliriz? - Saðlýk çalýþanlarý, hastaar ve hasta yakýnlarý, prim ödemeye gücü yetmeyerek sistemin dýþýna itilenler, kazanýlmýþ haklarý gasp edilen kamu çalýþanlarýný, öðrencileri bir araya getiren bir kampanya yapabiliriz. - Yasanýn getirdiklerini ne kadar iyi bilirsek, insanlara gerçekleri o kadar iyi açýklayabiliriz. SSGSS nin getirdiklerini anlatan eðitim toplantýlarý düzenleyebiliriz. - Her yerde forumlar örgütleyerek daha fazla sayýda insanýn aktivist olmasýný saðlayabiliriz. - Saðlýk Ocaklarý ve hastanelerin önünde bildiri daðýtabiliriz. - Mahallemizde saðlýk ocaðýnýn kapatýlmasýna karþý imza kampanyasý baþlatabiliriz. - Ýþyeri ve okul duvarlarýna SSGSS yi anlatan duvar gazeteleri asabiliriz. - SSGSS ye karþý emek örgütlerinin eylemlerini biz de inþacýsý olabiliriz. - Merkezi, kitlesel bir miting inþa edebiliriz. GÖRÜÞ Milli sermaye, milli sol Bir zamanlar küçük bir solcu gazetede çalýþýyordum. Batýlý bir dergi dünyanýn en büyük 100 þirketi içinde dört Türk holdinginin olduðunu belirlemiþ ve gazetenin ekonomi sayfasýnda "Holdinglerimiz ilk 100'e girdi" baþlýklý bir haber çýkmýþtý. Yazý kurulunda maraza çýkartmýþ, "Benim hiç holdingim yok. Sizin koca koca þirketleriniz olduðuna göre, bana birkaç milyar borç verebilir misiniz?" demiþtim. Büyük Türk þirketleri bizim midir? Türk sermayesinin gücü veya baþarýlarý bizim için övünç vesilesi midir? Tam iki sene önce, Ereðli Demir Çelik Ýþletmeleri özelleþtirilmiþ ve 3 milyar dolara OYAK'a satýlmýþtý. Erdemir'e yabancý þirketlerin ilgi göstermesi ve stratejik bir "milli" þirketin yabancý sermayenin eline geçmesi ihtimali tüm millicilerimize uykusuz geceler geçirtmiþti. Ýhaleyi OYAK'ýn kazanmasýyla bayram etmiþlerdi. Ýþin ilginci, OYAK "milli" idi, ama "millici" deðildi! Gazetelere göre, "OYAK, Erdemir'i devralmak için kurduðu Ataer AÞ'nin %41'lik bölümünün Lüksemburg merkezli Arcelor'a satýþý için görüþmeler yürütmüþ, ancak Rekabet Kurulu'ndan herhangi bir görüþün gelmemesi ve bir karar beklenmesi durumunda zaman kýsýtlamasý olacaðý gerekçesiyle" Erdemir hisselerinin tamamýný kendisi almýþtý. Yani OYAK Erdemir hakkýndaki kararlarýný "millilik" temelinde deðil, gayet makul bir sermaye grubu gibi, ekonomik ve mali temelde veriyordu. Sorun çýkmasaydý, Erdemir'in yarýya yakýnýný derhal Arcelor'a satacaktý! Bir yýl sonra, OYAK oynaya oynaya ve göstere göstere tüm milli güçleri hüsrana uðrattý. OyakBank 2,7 milyar dolara Hollandalý ING Bank'a satýldý. Herifler hem milli, hem asker, memleketin 11. büyük bankasýný þýp diye gâvura sattýlar! Feryat figan ayyuka çýktý, çünkü birkaç ay öncesinde de Türk bankacýlýðýnýn parlak çocuðu Hüsnü Özyeðin Finansbank'ý Yunanistan'ýn Ethniki bankasýna satmýþtý. Ahh, ah! Hem yabancý, hem üstelik Yunan! Dahasý, Ethniki'nin Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn adý Takis Arapoðlu! "Ne Þam'ýn þekeri, ne Arap'ýn zekeri" diye boþuna dememiþler! Türk þirketleri özelleþtirildiði zaman, MHP ve Türk Ocaklarý'ndan TKP ve Ýþçi Partisi'ne kadar tüm milli güçler ayaklanýyor. Niye? "Bu vatan satýlýk deðildir", "Türk sermayesi Türk kalacaktýr" diye. Hüsnü Özyeðin'in sahip olduðu bir Türk bankasý hangi anlamda "bizim", anlamak mümkün deðil. Türk sermayesi hangi anlamda "bizim", belli deðil. "Bizim" derken, iþçi sýnýfýný, emekçileri, özelleþtirilen þirketlerin çalýþanlarýný kastediyorsak, sermayenin milliyetinden bize ne, hiç belli deðil. Dünyaya sýnýf gözlükleriyle, iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý açýsýndan deðil, Türk vatanýnýn çýkarlarý açýsýndan bakanlar için, sermayenin milliyeti önem taþýr elbet. Bizim için taþýmaz. Erdemir'de ve Finansbank'ta çalýþan iþçiler için taþýmaz. Biz özelleþtirmelere karþý çýkarken, özel sermayenin Türk, Lüksemburglu veya Hollandalý olmasý bizi hiç ilgilendirmez. Özelleþtirme neoliberalizmin bir parçasý olduðu için, iþsizliðe yol açtýðý için, "kamu hizmetleri kötü, piyasa mekanizmasý iyi" ideolojisini pekiþtirdiði için özelleþtirmeye karþý çýkarýz. Sermayenin yerlisine de, yabancýsýna da karþý çýkarýz. Geçtiðimiz aylarda, Eczacýbaþý seramik üreticisi Alman þirketi Villeroy and Boch'un karo bölümünün yüzde 51'ini, Sabancý Holding polyester iplik üreticisi DuPont ile Hollanda'da kurduðu DuPont Hollanda'nýn tüm hisselerini, Koç Holding elektronik eþya üreticisi Alman Grundig'i, Ülker ise ABD'li Campbell Soup'a ait Belçika kökenli çikolata üreticisi Godiva'yý satýn aldý. Heheeyt! Türk sermayesi þahlanýyor! Milliciler ne kadar seviniyordur! Eczacýbaþý, Sabancý, Koç ve Ülker iþçilerinin ise umurunda bile deðil. Roni Margulies

5 sayý: 307 sosyalist iþçi 5 Pakistan'da neler oluyor? Afrika nýn istikrar kalesi çalkalanýyor 27 Aralýk günü yapýlan Baþkanlýk seçimlerinin m uhalefetin adayý Raila Odinga tarafýndan kabul edilmemesi üzerine uzun yýllardýr Afrika nýn istikrar kalesi olarak görülen kenya derin bir kargaþaya yuvarlandý. Seçimlerden bu yana polisle çatýþmalarda polisin verdiðibilgiye göre 500 kiþi öldü. Daha önce diktatörlüðü karþý demokarsinin adayý olareak baþkanlýk seçimlerine katýlarak kazanan ve Kenya da yaþayan çeþitli halklardan Kiyutulardan gelen Mwai Kibaki bu seçimlere baþkan olarak girdi ve son dakikada gelen oylarla baþkanlýðý kazandýðýný iddia ediyor. Baþkan Kibaki nin bazý yakýnlarý dahi seçimlerin yenilenmesini istiyor. Kibaki nin kazandýðýnýn açýklanmasýnýn hemen ardýndan Odinga taraftarlarý ayaklanmaya baþladý. Ardýndan Kibaki taraftarlarý da sokaklara döküldü. Þimdi seçim kurulu baþkaný dahi kimin hile yaptýðýný bilmediðini söylerken Afrika Birliði duruma el koymaya ve taraflarý anlaþtýrmaya çalýþýyor. ABD ve bölgede geniþ etkisi olan Ýngiltere durumdan çok huzursuz. Kenya da baþlayan bir isyan ortamý hýzla bütün bölgeye yayýlabilir. Çünkü aslýnda ayaklananlar Kenya nýn yoksullarý. Baþkent Nairobi nin çevresindeki tüm gecekondu bölgeleri isyan halinde. Bu arada Baþkanlýk seçimleri ile birlikte yapýlan parlamento seçimlerini muhalefet büyük oy çoðunluðu ile kazandý. Muhalafet þimdi geçici bir çözüm olarak iktidarýn paylaþýlmasýný istiyor. ABD, Ýngiltere ve Afrika Birliði de taraflara iktidarý paylaþýn, istikrarý geri getirin diyor. Baþkan Kibaki ise iktidarý paylaþmak istemiyor. Kenya daki geliþmeler 2008 yýlýnda heryerde yaþanmasý olasý geliþmelerin bir habercisi gibi dsip.org.tr yenilendi Cengiz ALÐAN Pakistan'ýn eski baþbakanlarýndan ve en önemli muhalefet lideri Benazir Butto'nun öldürülmesi hem Pakistan hem de ABD'nin "teröre karþý savaþ" startejisi açýsýndan büyük bir krize yol açtý. Ülkenin bütün þehirlerinde öfkeli halk yýðýnlarý hâlâ sokaklarda. Butto ABD'nin baskýsýyla yapýlacak olan seçimlere hazýrlýk kampanyasý yaptýðý sýrada öldürüldü. Bush yönetimi Butto'nun Baþkan Pervez Müþerref ile ittifak halinde iktidara geleceðini ve askeri yöntemlerle yönetilen ülkede demokratik bazý açýlýmlarýn gerçekleþeceðini umuyordu. Butto ise komþu ülke Afganistan'daki direniþi sürdüren Taliban militanlarýyla savaþacaðýný vaad ediyordu. Þimdi ise elinde nükleer silahlar bulunan bir Pakistan ABD'nin Afganistan iþgalinde sorun yaratacak. Butto demokrat mýydý? Batý basýný (özellikle de ABD basýný) Butto'nun bir demokrasi ve siyasi özgürlükler þampiyonu olduðunu yazýyor ve suikastý El Kaide'nin yaptýðýný (sokaða dökülen halkýn tersine) iddia ediyor. Ama Butto'nun iki dönem yürüttüðü baþkanlýk dönemine ve Pakistan Halk Partisi'ndeki (PPP) otokratik yönetimine bakýldýðýnda durum hiç de böyle deðil. Müþerref'in desteði tüm zamanlarýn en düþük düzeyine inmiþ olmasýna raðmen ABD'li politikacýlarýn hiç biri ona çekilme çaðrýsý yapmadý. Bunlara Bush ve ekibi dýþýnda, seçimlere hazýrlanan Cumhuriyetçi ve Demokrat baþkan adaylarý da dâhil. Sonradan koltuðundan indirmeyi planlasalar da þimdilik Pakistan'da istikrarý saðlayacak tek kiþinin Müþerref olduðunu düþünüyorlar. Sadece demokrat Bill Richardson Müþerref'in çekilmesini ve askeri yardýmlarýn kesilmesini istedi. Butto'yu kim öldürdü? Batý'da suikastýn suçu hemen El Kaide'ye atýlýrken, Müþerref'in güvenlik güçleri, 18 Ekim'de, sürgünden döndükten sonra bir bombalý saldýrýdan kýl payý kurtulan Butto'yu korumakta ihmalkâr davrandý. Görüntülere bakýldýðýnda bir saldýrganýn Butto'nun arabasýna birkaç metreye kadar yaklaþtýðý ve ateþ ettiði görülüyor. Oysa Butto haftalardýr yönetimden geniþ güvenlik önlemleri almasýný istiyordu. Müþerref bunu reddetti. Ýhmalin de ötesinde, güvenlik güçleri ve ordu içindeki islamcý unsurlar suikast planýnda doðrudan rol oynamýþ olabilir. Burada tetiði El Kaide'nin çekip çekmemesi bir þey fark ettirmiyor. Butto'yu gerçekten kimin öldürdüðü konusunda pek çok spekülasyon var. Kocasý Asif Ali Zardari otopsi yapýlmasýna izin vermediði için aldýðý yaralardan bir sonuca varýlamýyor. Hükümet ilk baþta bir bombayla öldürüldüðünü söylese de arabanýn içinde bulunan partililer vurulduðunu ve kafatasýnda büyük bir yara olduðunu açýkladý. Zardari ise cesedin mezardan çýkarýlmasýna da izin vermedi. Geçtiðimiz yýllarda ABD ordu ve istihbarat teþkilatý (ISI) içindeki islamcý unsurlarý desteklemiþti. ABD 1980'lerde Afganistan'daki Rus iþgaline karþý mücahitleri destekliyordu. 1990'larda Baþkan Clinton, Afganistan'da istikrar saðlayacaðýný düþünerek, Pakistan'ýn Taliban'a verdiði desteðe göz yumdu. Yani bu dönemde ordu ve ISI ayný anda hem Amerikancý hem de islamcý hale dönüþtü. 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Bush yönetiminin mesajýný alan Müþerref "teröre karþý savaþ"ta tarafýný belirledi. Bu ise ordunun üst düzey subaylarý ve Pakistan egemen sýnýfýnýn elit tabakasýnýn ABD baðlantýsýna ve daha da önemlisi ABD yardýmýna ne kadar önem verdiklerinin kanýtýydý. Ordu ve ISI içindeki islamcýlarýn bir kýsmý görevi býrakmýþ ve bir kýsmý da öldürülmüþ olsa da çoðunluðu yerinde duruyor. Müþerref Butto'nun PPP'ne ve Navaz Þerif'in Pakistan Müslümanlar Ligi'ne karþý hâlâ bu Ýslamcý kadrolara dayanýyor. Ordu ve onun Ýslamcý ortaklarýnýn 2002'de muhalefet partilerine uyguladýklarý baský Afgan sýnýrýndaki eyaletlerde islamcýlarýn seçim zaferleri kazanmasýna yol açmýþtý. Müþerref'in bu ikili oyunu Butto suikastýnda parmaðý olduðunu düþündürüyor. Ancak bundan faydalandýðý söylenemez. Ýsyanlar Protestolar polis karakollarý, bankalar, trenler ve otobüsleri de hedefine alarak büyüyor. Sokaklarda binlerce insan Müþerref rejimi ve ABD karþýtý sloganlarla yürüyor. Son sekiz yýldýr biriken öfke bu cinayetin ardýndan patlayýverdi. Aslýnda bu, ayný zamanda, kitlelerin neo liberal uygulamalarýn sonucu olan iþsizlik, enflasyon ve yoksulluða verdiði cevap. Ayaklanmalarda zenginliðin ve ayrýcalýklarýn sembollerine saldýrýlýyor. En büyük hedef ise Müþerref'in partisinin binalarý. Partinin üst düzey yetkilileri isyanlar baþlayýnca derhal ortadan kayboldu. Demokrasi tehlikede mi? Batý basýný Bush'un sözlerini tekrarlayarak cinayetin Pakistan demokrasisini ortadan kaldýrmak isteyen korkakça bir eylemin sonucu olduðunu yazýyor. Oysa Butto'nun Pakistan'a dönüþü, bizzat ABD tarafýndan, Müþerref rejimine sivil bir yüz kazandýrmak için saðlanmýþtý. Gerçek bir demokrasi hareketi ise geçtiðimiz yaz avukatlarýn baþlattýðý 80 bin kiþilik protestolarla baþlamýþtý. Gösterilere çok sayýda solcu aktivist, sendikacý ve iþçi de katýlmýþtý. Ama Butto'nun dönüþünden sonra Müþerref sýkýyönetim ilan etti ve bu fýrsatý 10 bin göstericiyi hapse atmak ve basýna büyük bir sansür uygulamak üzere kullandý. Ardýndan da ittifak anlaþmalarýnýn sona erdiðini açýkladý ama kapýyý da aralýk býraktý. ABD'nin sözüne uyan Butto da partisini gösterilerin dýþýnda tuttu. Partisi seçimlerde çoðunluk elde edecek olsaydý bile Butto yine de ittifak kurmak zorunda kalýrdý. Çünkü anayasa deðiþikliði için gereken üçte iki çoðunluðu elde edemezdi. Ve bundan da önemlisi daha önceki iki baþkanlýk döneminde zimmetine geçirdiði milyarlar için Müþerref'in affýna ihtiyacý vardý. Müþerref bunu saðlamýþtý. Butto'nun kocasý dahi eþinin baþbakanlýðý döneminde hükümet sözleþmelerinden pay aldýðý için "Bay yüzde 10" olarak tanýnýyor. PPP'nin kurucusu ve Benazir'in babasý Zülfikar Ali Butto sol iddialarý olan bir popülistti. Benazir'in popülerliði ise babasýnýn 1970'lerde yükselttiði umutlardan geliyordu. Ama askeri yönetim tarafýndan idam edildikten sonra bu parti (týpký diðer Pakistan partileri gibi) hanedana dayalý, demokratik olmayan bir yapýya dönüþtü. Benazir kendisini partinin "ömür boyu baþkaný" ilan etti. Nitekim ölümünden sonra 19 yaþýndaki oðlu baþkanlýða getirilerek ailenin hanedanlýðýnýn devamý saðlanmýþ oldu. PPP seçimlerden büyük baþarýyla çýksa bile, ABD'nin istediði gibi, Müþerref ya da ordunun kabul edebileceði bir baþkanla birlikte hükümet kuracak. Yani demokrasi Butto'nun ölümünden önce de yoktu þimdi de yok. Zaten hem ABD hem de Pakistan egemen sýnýflarýnýn derdi de demokrasi deðil istikrar. Pakistanlý büyük toprak sahipleri ordudaki Amerikancý-islamcý bölünmesinde ABD'den yana tutum alýyor. Müþerref'in indirilmesi ordudaki Amerikancý güçleri tehdit edecektir. Bu yüzden Müþerref yerinden olsa ve sivil bir baþbakan seçilse bile ordunun gündelik politikadaki aðýrlýðýnýn devam etmesini istiyorlar. Ortaya siyasi bir güç çýkýp durumu deðiþtirmediði sürece ABD destekli otoriter yönetimler devam edecek. Süren gösteriler umut verici iþaretler taþýyor. Ama bunlar bir alternatif yaratacak kadar güçlü ve baðýmsýz deðil. Kýsa vadede mümkün görünen tek senaryo Pakistanlýlarýn demokrasi umutlarýnýn seçimlere kanalize edileceði yönünde. Gösterileri durdurmanýn yolu da (Butto'nun yaptýðý gibi) gösterilere son verme çaðrýsý yaparak seçimlere gitmek. Bu nedenle PPP Müþerref karþýtý gösterileri bitirmek için tek umut olarak gördüðü Pakistan egemen sýnýfýyla uzlaþacak. Kýsaca, Butto'nun partisi Pakistan'da demokrasi ve özgürlüðü temsil etmiyor.

6 6 sosyalist iþçi sayý: 307 KRÝZ KAPIDA 2008 yýlý içinde giderek daha da büyüyen bir istikrarsýzlýk yaþayacaðýmýz geçtiðimiz yýl yaþadýklarýmýzla garantilendi. Emperyalizmin bekçisi ABD önce Irak ta bütün iþi bitiriyoruz söylemine raðmen Irak ta duvara toslamaya devam ediyor. Direniþ bitti, bitiyor denmesine raðmen Irak savaþý ya da daha doðrusu Irak ýn iþgaline devam ABD nin kaynaklarýný emiyor. Bu sene ABD bütçesinden 650 milyar dolar savaþa ayrýlýyor. ABD bu denli büyük kaynaklarý savaþa ayýrmasýna raðmen Irak tan çekilebilmesi için gerekli sonuçlara ulaþamýyor. Ne var ki Irak taki direniþ, Irak dýþýnda ve ABD de daha da güçlenmiþ bir savaþ karþýtý hareketle birleþtiði takdirde ABD ordusu Irak tan pýlýyý pýrtýyý toplayarak çekilmek, daha doðrusu kaçmak zorunda kalabilir.böyle bir sonuç açýk ki dünyanýn en büyük emperyalist gücünün yeniþ bir Vietnam sendromu yaþamasýna neden olur. Üstelik bu sefer ki Irak/Ortadoðu sendromu Vietnam sendromundan daha aðýr olur. Afganistan emperyalist ABD nin ikinci bataklýðý. ABD ve NATO iþgaline direniþ bu ülkedeki iþgalci güçleri sýkýþtýrýyor. Çeþitli NATO komutanlarý baþarýsýz olduklarýný açýkça itiraf ediyorlar ve Afganistan daki varlýlarýnýn gereksizliðini vurguluyorlar. Diðer taraftan ABD nin kuklasý olduðu için iþbaþýna getirilen Karzaþ þimdi Taliban a gel beraber yönetelim çaðrýsý yapýyor. Ortadoðu da ise gerilim týrmanýyor. Dünyadaki büyüyen istikrarsýzlýða son günlerde ABD nin teröre karþý savaþý nda oldukça önemli olan iki ülkedeki geliþmeler tuz biber kattý. Pakistan da Benazir Butto nun öldürülmesi ve ardýndan baþlayan ayaklanma düzeyindeki gösteriler ve Kenya da seçimlerin ardýndan baþlayan ve her gü n yüzlerce insanýn ölümüne neden olan gösteriler emperyalistler için çok önemli olan bu iki ülkede istikrarý daðýttý. Kenya da istikrarsýzlýk bütün Afrika kýtasýna hýzla yayýlabilir. Pakistan da ise istikrarsýzlýk Afganistan da ABD ve NATO ordularýnýn Taliban karþýsýnda çok zor duruma düþmelerine yol açabilir. Ðakistan ve Kenya da aslýnda bir sýnýf mücadelesi var. Bu iki ülkede yoksullar, açlar ayaklanýyor. Bu arada bir dünya ekonomik krizininboyutlarý giderek daha gerçekci bir biçimde önümüze çýkýyor. Geçtiðimiz günlerde dolarýn fiyatý 100 dolara ulaþtý. Dolar deðer kaybetmeye devam etti. Bu nedenle petrol ithal eden emperyalist ülkeler bu fiytat artýþýndan çok etkilenmiyorlar ama son zamanlarda hýzla sanayileri v e ona baðlý olarak ihracatlarý büyüyen Çin baþta olmak üzere Uzak Asya ülkeleri giderek daha zor duruma düþüyorlar. Ellerinde var olan ve büyüyen muazzam dolar stoklarý giderek deðer kaybediyor. Çin in elinde 1.5 trilyon dolarlýk bir stok var! Bu nedenle son dönemde ABD dýþýndaki geliþmiþ kapitalist ülkeler dolardan altýna dönüyorlar ve petrolün yanýsra altýn fiyatlarý da artýyor. Olasý bir banka - kredi krizinin ilk iþaretlerini Ýngiltere de gördük. Bu ülkede Northern Rock adlý banka çökme tehlikesi yaþadý ve hükümet yaklaþýk 50 milyar dolara bu bankayý satýn alarak kamulaþtýrdý. Yeniliberalizmin bütün pazar ekonomisi söylemi içinde Ýngiltere hükümeti bu bankaya para yatýrmaya devam ediyor. Bu miktarýn 200 milyar dolara kadar çýkacaðý söyleniyor. Bu paranýn bir kýsmý geri alýnabilecek olsa bile önemli bir kýsmý emekçilerin cebinden alýnan paralarla kapitalistlerin kurtarýlmasý olarak kaybolacak. Bu, Ýngiltere nin sosyal sigortalar bütçesinin tamamýndan daha büyük bir miktar. Geçtiðimiz hafta Amerika da açýklanan iþsizlik sayýlarý da borsalarda ve para piyasalarýnda þok etkisi yarattý yýlý içinde kapýya dayanmýþ bir kriz ortamý bütün kapitalist sýnýflarý ve emperyalist güçleri etkileyecek. Kriz, hatta kriz olasýlýðý kapitalistlerin iþçi ve emekçi sýnýflara saldýrmasý anlamýna gelir. Kapitalistler kendi yarattýklaro krizin yükünü iþçi ve emekçilere yüklemeye çalýþacaklardýr. Bu ise dünyanýn her yerinde sýnýf çatýþmalarýnýn artacaðý anlamýna gelir. Diðer taraftan ise kapitalist emperyalist ülkeler arasýnda da çeliþki büyüyecek. Bütün dünyaya tek baþýna hakim olmaya çalýþan ABD karþýsýnda giderek daha ciddi rakipler bulacak. Ekonomik ve askeri olarak Çin ve Rusya nýn yaný sýra AB de Amerika için giderek daha büyük ve etkili bir rakip haline geliyor. Daha þimdiden Avrupa Birliði nde baþý çeken Almanya ve Fransa dünya politikalarýnda baðýmsýz roller oynamaya hazýrlanýrken ekonomik olarak da örneðin dolar yerine altýna yatýrým yaparak baðýmsýz adýmlar atýyorlar. Ýran emperyalistler için hedef olmaya Bir yandan ABD de Baþkanlýk seçimleri baþladý. Ýki partinin adaylarý ön seçimlere giriyor. Savaþ, Irak ve Afganistan ýn iþgali ve Ýran bu seçimlerde en önemli konu. Amerikan halký savaþ istemiyor. Buna raðmen Bush yönetimi Ýran a saldýrmak için fýrsat kolluyor, hatta fýrsat yaratmaya çalýþýyor demek daha doðru olur. Ýran ýn nükleer silah üretmediði artýk açýk olmasýna raðmen Bush Yönetimi hala böyle bir olasýlýk var diyerek ikide bir Ýran ý tehdit ediyor. Diðer emperyalist ülkeler Ýran a olasý bir saldýrýyý onaylamayacaklarýný belirtirken ve hatta Rusya bu ülkeye silah satarken devam ediyor Bush yönetimi körfeze yeni vurucu güçler yolluyor. Ýran a saldýrý Amerikan emperyalizmi için Ortadoðu ve dünya hegemonyasý politikasýnýn temel hedeflerinden birisi. Emperyalistler dünyanýn bütün önemli petrol kaynaklarýný doðrudan kontrol etmek istiyorlar ve bu nedenle Ýran devasa petrol rezervleri ile Irak ýn yaný sýra çok büyük bir öneme sahip. Emperyalistlere ve özellikle ABD ye kafa tutan bir Ýran Bush yönetimi için kabul edilemez bir durumda. Savaþ karþýtý hareket için yaygýn bir Ýran a Dokunma kampanyasý büyük bir önem taþýyor.

7 sayý: 307 sosyalist iþçi 7 Kötü beslenmeden her dakika 13 çocuk ölüyor Emperyalizm ve savaþ Yýldýz ÖNEN Amerikalý ve Ýngiliz gönüllülerin bir araya gelerek oluþturduðu ve amacý savaþýn insani boyutunu dünyaya anlatmak olan Irak Ceset Sayýmý oluþumunun son raporuna göre, Irak'ta 2007 yýlýnda 24 bin sivil yaþamýný yitirdi. Ýngiliz bir araþtýrma þirketi ise 2003 Mart'ýnda baþlayan ABD iþgalinden beri 1,2 milyon Iraklý sivilin öldüðünü tahmin ediyor. Irak, ABD hegemonyasýnýn ve dolayýsýyla önümüzdeki tüm siyasal geliþmelerin kaderini belirlediði için önemli. Ama savaþ, dünyanýn birçok yerinde devam ediyor. Çatýþmalar sürüyor. Yeni savaþ tehditleri kapýda. George Bush gözümüzün içine baka baka Ýran'ýn çok büyük bir küresel tehdit olduðu yalanýný söyleyebiliyor hâlâ. Daha bu hafta, Körfez'de yeni bir savaþýn patlak vermesine ramak kaldý. Savaþ, petrol, silah þirketleri ve dev tekellerden bu kadar çok söz edilirken, marksist kapitalizm analizine dayanan emperyalizm teorisi, ürettiði pratik sonuçlar açýsýndan bugün belki de her zamankinden daha önemli. Emperyalizm, sermayeler arasý rekabetin, kapitalist tröstler haline dönüþen devletler arasý rekabete dönüþmesiyle, keskin, çatýþmalý ve dünya çapýnda rekabetin devletlerin askeri müdahalesiyle çözülmeye baþlandýðý bir aþamayý ifade ediyor. Savaþ, kapitalizmin doðal sonucu Baþlangýçta baðýmsýz gibi geliþen iki süreç, devletler arasýndaki jeopolitik rekabet ve sermayeler arasýndaki ekonomik rekabet, 19. yüzyýl boyunca iç içe geçer. Sermaye yoðunlaþýr ve merkezileþir. Tekelci özel sermaye ile devletin entegre olmasý hýzlanýr. Dev þirketler, devletlerin koruyuculuðunda, küresel düzeyde pazar, yatýrým ve hammadde için þiddetli bir rekabete girer. Sermayeler arasý rekabet, emperyalizmle birlikte küresel çapta bir askeri rekabet biçimini alýr. Kapitalizmin emperyalist aþamasýyla birlikte savaþ baþlý baþýna bir sanayi haline gelir. Dev þirketlerin dünya çapýndaki ekonomik rekabetini, kimin hangi pazara ne kadar süreyle el koyacaðýný devletlerin askeri gücü tayin eder. Emperyalizmin marksist analizini, özellikle Lenin'in yaptýðý katkýlarý anlamak için, kapitalizmin eþitsiz ve bileþik bir geliþme seyri izlediðini anlamak gerekir. Sermaye sýnýfý devlete, sermayenin para ve mal devrelerinin dolaþýmýný garanti altýna almak için ihtiyaç duyar. Devlet, bu ihtiyacý karþýlayan askeri, siyasi ve ideolojik iþlevlere sahip bir kurumdur. Eþitsiz ve bileþik geliþim, bazý sermaye gruplarýný daha hýzlý merkezileþtirdi ve yoðunlaþtýrdý. Bu sermaye gruplarýnýn ihtiyacýna ise emperyalist hiyerarþi yanýt verdi. Dünya pazarlarýnýn talan edilmesi ve en az bunun kadar önemli olan küresel çapta para ve mal dolaþýmýnýn, sermayenin üretim ve yeniden üretiminin garanti altýna alýnmasýnýn aracý, emperyalist devletler arasýndaki hiyerarþik iliþkinin denge içinde hüküm sürmesidir. Kýrýlgan denge Ama bu çok kýrýlgan bir dengedir. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý yaþanan soðuk savaþ dönemi bu kýrýlganlýðýn en uzun süreli kanýtý olmuþtur. ABD'nin 11 Eylül'den beri süregelen saldýrganlýðý ise, bu kýrýlganlýðýn tahmin edilenin çok daha ötesinde olduðunu gösteriyor. Kapitalizm sürdükçe emperyalizm varolacak; emperyalizm sürdükçe savaþlar olacak. Ýnsanlýðý savaþtan kurtarmanýn yolu belli. Birleþmiþ Milletler Dünya Gýda Örgütü nün araþtýrmalarýna göre yýlýn her günü, her dakika dünyada 13 çocuk kötü beslenmeden, açlýktan dolayý ölüyor. Dünya Gýda Örgütü nün son yayýnladýðý rapora göre her gün 18 bin veya her saat 750 çocuk kötü beslenmeden veya kötü beslenmeye baðlý hastalýklardan dolayý ölüyor. Dünya Gýda Örgütü ne göre her gün dünyada 850 milyon insan aç ya da kötü veya yetersiz besleniyor. Bu her 6 insandan birisinin aç olmasý veya yersiz beslenmesi anlamýna geliyor. Bir baþka þekilde söylersek, ABD, Rusya, Japonya, Almanya, Ýngiltere ve Fransa nýn, yani dünyanýn en güçlüve zengin 6 ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla insan aç. Dünyadaki aç nüfusun yarýsý çocuk! Dünya Gýda Örgütü nün görevi býrakan Baþkaný James Morris basýna verdiði demeçte Bu 2007 de dünya için çok korkunç ve utanç verici bir durumdur diyordu. Dünya Gýda Örgütü nün internet sitesinde yayýnlanan bir makale açlýðýn sýcak noktalarý diye adlandýrdýklarý gýda maddelerinin savaþlardan ve doða afetlerinden dolayý nüfusun büyük çoðunluðuna ulaþamadýðý ülkeleri inceliyor. Listede veremli sayýsýnýn hýzla arttýðý Afganistan da var. Afganistan da her sene 72 bin kiþide verem tesbiti yapýlýyor. Bir Afrika ülkesi olan Gine de ise ülkenin muazzam kaynaklarýna raðmen nüfusun yarýsý yoksulluk içinde. Dünya Gýda Örgütü raporu Batý Yakasýnda ve Gaze Þeridinde yaþayan Filistin halkýnýn yarýsýnýn Ýsrail tarafýndan uygulanan ekonomik sýkýþtýrma nedeniyle gýda yetersizliði tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu söylüyor. rapora göre Filistin halkýnýn yüzde 84 ü harcamalarýný kýsmak zorundalar. Ýþgal altýndaki Filistin de Dünya Gýda Örgütü temsilcisi olarak çalýþan Arnold Vercken En yoksul aileler çok zor þartlarda yaþýyorlar, bütünüyle desteðe ihtiyaçlarý var, elektrikleri ve ýsýnma olanaklarý yok. Yemeklerini kötü suyla yapmak zorundalar. Bütün bunlar uzun dönemli saðlýk sorunlarý oluþturuyor. Bu yaþanmaz koþullar savaþ ve iþgalin herþeyi alt üst ettiðini, gýda, su ve diðer temel ihtiyaç maddelerinin pazarlýk konusu haline geldiðini gösteriyor. Dünyadaki açýlýk ayný zamanda muazzam bir zenginliðin aþaðýdan yukarý götürüldüðü dünya ekonomisinin bir yansýmasý Aralýk ayýnda yayýnlanan bir rapora göre 2000 yýlýdna dünyadaki zenginliðin yüzde 40 ý dünya nüfusunun yüzde 1 inin elindeydi ve en zengin yüzde 10 dünyadaki tüm zenginliðin yüzde 85 ini kontrol ediyordu. Diðer taraftan ise dünya nüfusunun yarýsý dünyadaki zenginliðin sadece yüzde 1 ine sahip. Zenginlerle yoksullar arasýndaki muazzam fark sadece ülkelerde deðil, dünya çapýnda, ülkeler arasýnda da giderek artýyor, fark açýlýyor. Bir basýn grubunun 2005 yýlýnda yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre dünyanýn en zengin ülkerinde, Amerika Birleþik Devletleri nde 16 milyon insan derin bir yoksulluk içinde yaþamaya çalýþýyor. Bu, New York, Los Angeles, Chicago ve San Francisco nun toplam nüfusundan daha fazla insan demek. Bu araþtýrmanýn en çerpýcý yaný giderek ne kadar çok insanýn derin bir yoksulluða yuvarlanýyor olmasý. Bugün, Amerika daki 37 milyon yoksulun yüzde 43 ü derin bir yoksulluk içinde. Bu, 1975 den bu yana ki en yüksek oran. Dünyanýn ekonomik olarak geliþmiþ sayýlan 31 ülkesi içinde ABD son 20 yýl içinde en yüksek yoksulluk oranýna sahip geliþmiþ kapitalist ülke durumunda. Buna raðmen ABD hükümeti muazzam kaynaklarýnýn saedece çok küçük bir kýsmýný yoksullukla mücadeleye ayýrýyor. 23 yýldýr 31 sanayisi geliþmiþ kapitalist ülkede gelir ve yoksulluðu karþýlaþtýran Lüksemburg Gelir Araþtýrmalarý kurumuna göre ABD Rusya ve meksika dan sonra yýlllýk gelirinin en azýný yoksulluða karþý mücadele için harcayan ülke durumunda. Bu arada ABD hükümeti sadece bu yýl 650 milyar dolarý ordusu için harcayacak. Herþey byle devam edecek olursa gelecek Amerikan iþçi sýnýfý için pek parlak deðil. Bir araþtýrmaya göre yaþlarý 20 ila 75 arasýnda olan Amerikalýlarýn yüzde 58 i ömürlerinin bir senelerini yoksulluk içinde geçirecek. Artýk Amerikalýlar için sorun yoksulluðu yaþayýp yaþamayacaklarý deðil, ne zaman yaþayacaklarý...

8 8 sosyalist iþçi sayý: 307 Mülteciler Dünyanýn vatansýzlarý Nijeryalý Festus Okey'i hatýrlýyor musunuz? Okey iki yýl önce Türkiye'ye "kaçak" olarak gelmiþti. En son 20 Aðustos'ta Tarlabaþý'nda arkadaþý M.O. ile gözaltýna alýnýrken görüldü. Ýddiaya göre götürüldüðü, Beyoðlu Asayiþ Þube Müdürlüðü'nde bir polisin silahýný almaya yeltenince çýkan arbedede silah ateþlendi, Okey öldü. Arkadaþýnýn anlattýklarýna göre ise Okey, beþinci kata çýkarýlýrken, kendisi birinci katta tutuldu. M.O., bir süre sonra çýðlýklar duydu. Sonra bir el silah sesi iþitildi. Yanýna gelen polis, M.O.'ya "Arkadaþýn öldü" dedi. Dünyada mülteciler Bugün dünyada 150 milyonun üzerinde insan, vatandaþý olduklarý ülkeler dýþýnda, yasal ya da yasadýþý göçmen iþçi, mülteci veya sýðýnmacý. Uluslararasý Göç Örgütü(IOM) nün, 2000 yýlý baþýnda yaptýðý bir araþtýrmaya göre "herhangi bir anda" yeryüzünde kaçak olarak dolaþan insan sayýsý 15 milyon ile 30 milyon arasý deðiþiyor. Sonraki yýllarda insanlýðý tehdit eden olaylarýn arttýðý dikkate alýnýrsa, bu rakamýn büyüyeceðini tahmin etmek zor olmayacaktýr. Norveç Mülteciler Konseyi tarafýndan Mart 2005 de yayýnlanan rapora göre, dünya genelinde her gün 8 bin kiþi evinden ayrýlmak zorunda kalýyor, 50 ülkede 25 milyon kiþi kendi ülkesinde yerinden edilmiþ bir þekilde yaþamaya devam ediyor. Türkiye'de ise, yasadýþý göçmen ve "illegal" hareket halinde insan bulunduðu tahmin ediliyor. Ýltica hakký, insan hakkýdýr Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 14. maddesi "zulüm karþýsýnda baþka bir ülkeden sýðýnma istemenin temel bir insan hakký" olduðunu kabul eder. Bu madde kapsamýnda kendi ülkelerinde haklarý çiðnenen, yaygýn insan haklarý ihlallerine uðrayan, ülkelerindeki genelleþmiþ þiddet ve çatýþma Kuzey Irak Operasyonu nun kurbanlarý Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediði son operasyon binlerce insanýn evinden edilerek göç etmesine neden oldu. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði (UNHCR) sözcüsü Astrid van Genderen 18 Aralýk'ta Cenevre'deki konuþmasýnda "300 ailenin, yani bin 800 kiþinin her þeylerini arkada býrakarak, köylerini terk etmek zorunda kaldýðýný, konuþtuðu anda da evlerini terk edenlerin olduðunun tahmin edildiðini" söyledi. Festus Okey Nijerya dan Türkiye ye geldi. Kaçak iþçi olarak damgalandý. Polis karakoluna götürüldü. Karakolda öldü. ortamlarýnýn varlýðý nedeniyle kiþiler kendi ülkelerinden ayrýlma ve baþka bir ülkeye sýðýnma durumu yaþýyorlar Mültecilerin Hukuki Durumuna Ýliþkin Cenevre Sözleþmesi de mültecilerin haklarý ve sýðýndýklarý ülkelere karþý sorumluluklarýnýn yaný sýra ülkelerin saðlamasý gereken haklar konusunda evrensel bir çerçeve çizer. Ancak temelde sýðýnmacý ve mültecilerin, insan haklarý ihlal edilen ve bu nedenle ülkelerinden ayrýlan, ayný zamanda kendilerine tanýnan sýðýnma hakkýný da tam olarak kullanmalarýna izin verilmeyen ve bu anlamda yasadýþý göç süreçlerine katýlmak zorunda kalan kiþiler olduðunun altýný çizmek gerekiyor. Mülteciler genellikle kabul edildikleri ülkelere birer yükmüþ gibi resmediliyor. Çoðunlukla ülkeler arasýnda yýllarca bekliyor, kabul edilmek için hangi ülkeden medet umacaklarýný bilmiyor. Gittikleri ülkelerde büyük maddi problemlerle yüz yüze geliyorlar, birçok psikolojik zorlukla karþýlaþýyorlar. Hepsi, gittikleri ülkede potansiyel suçlu muamelesi görüyor, ýrkçý ayrýmcýlýðýn en büyük hedefi haline geliyor. Yalnýzlýk, yersiz hissetmek, yeni bir ülkede hayata baþlamak yetisine sahip olmamak gibi duygularý yaþýyorlar. Türkiye'de mülteci olmak Türkiye, mültecilere iliþkin 1951 tarihli Cenevre Sözleþmesi'nin ilk imzacýlarýndan biri olmasýna raðmen, dünyada yine sözleþmenin uygulanabilmesi önüne engel çýkaran birkaç ülkeden biri. Sözleþmede mülteci; ýrký, dini, milliyeti, siyasal düþüncesi veya belirli bir sosyal gruba mensubiyeti nedeniyle haklý bir zulüm korkusu ile ülkesini terk etmek zorunda kalan kiþi diye tanýmlanýyor. Türkiye ise ayný zamanda hazýrlayýcýlarýndan biri olduðu sözleþmeyi tam anlamýyla uygulama noktasýnda 'Coðrafi çekince' koyuyor. Türkiye, Doðudan ve Afrika ülkelerinden gelenlere Sýðýnmacý ve Mülteci statüsü tanýmýyor, Avrupa'dan gelenlerse bu statüyü kazanma þansýna sahip olabiliyor. Bu nedenle BM ve AB direnen Türkiye'ye mülteci haklarýnýn tanýmasý için baský uyguluyor. Avrupa'dan gelenler Türkiye Cumhuriyeti'ne baþvuruda bulunuyor, ancak yukarýda sözünü ettiðimiz coðrafi kýsýtlama nedeniyle Türkiye'ye giren Afrikalýlar, Bangladeþ ve Endonezyalýlar, Ýranlý rejim muhalifleri ve gazeteciler sýðýnma talebi için Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði'ne (BMMYK) baþvurmak zorunda býrakýlýyor. Eðer BMMYK mülteci statüsü verirse o zaman bu kiþiler bir üçüncü ülkeye yerleþtiriliyor. Hal böyle olunca Türkiye sýðýnmacýlar açýsýndan Avrupa ülkelerine geçiþ için bir 'atlama tahtasý' kimliðine bürünüyor. Bu ülkeye gelenler Türkiye'de mülteci statüsü elde edemedikleri için bir yolunu bulup Avrupa ülkelerine geçmeye çalýþýyor. 1980'lerden beri Türkiye, baþlýca iki tip mülteci akýmý (bireysel geliþler ve kitlesel akýmlar ) ve iki mülteci kategorisi (Avrupalý ve Avrupalý olmayan) ile karþýlaþtý. Avrupalý olmayan ülkelerden bireysel baþvuruda bulunan sýðýnmacýlara ek olarak, 2000 yýlýna kadar Türkiye sýnýrlarýna 5 kitlesel baþvuruda bulunuldu: 1988'de 51 bin Iraklý'nýn bulunduðu bir grup, 1989'da yaklaþýk 400 bin Türkiye kökenli Bulgar, 1991'de 460 bin Iraklý, 1992'de yaklaþýk 25 bin Bosnalý ve 1999'da yaklaþýk 10 bin Kosovalý. Avrupa dýþýndan Türkiye'ye gelen sýðýnmacý ve mülteciler sosyal güvenlik sisteminin en önemli sacayaklarýndan birisi olan sosyal sigortalar kapsamý dýþýnda. Türkiye'den üçüncü bir ülkeye gitmek amacýyla sýðýnma talebinde bulunmuþ ve sýðýnma baþvurusu kabul edilmiþ yabancýlarýn pratikte çalýþma olanaklarý bulunmuyor. Yasal olarak çalýþamayan ve dolayýsýyla da sosyal güvenlik kurumlarýna prim ödeyemeyen sýðýnmacýlar sosyal sigortalar kapsamýna alýnmýyorlar. Sistemin kurbanlarý Onlar, savaþlardan, iklim deðiþikliðinin sonuçlarýndan, yoksulluktan kaçmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalýyorlar. Hiç birisinin ülkesine geri dönme þansý yok. Mülteci, sýðýnmacý ve göçmenlerin haklarýnýn tam olarak tanýnmasý ve bu haklarýný uygulamalarýnýn saðlanmasý her þeyden önce bir insan hakkýdýr. Türkiye de bu konuda üzerine düþenleri yapmalý, Cenevre Sözleþmesi'nin gereklerini yerine getirmelidir. Bir mültecinin aðzýndan "Ben Leyla 19 yaþýnda genç bir kýzým. Altý yýldýr Türkiye'de ailemle birlikte yaþýyorum. Beþ kiþilik Ýranlý bir aileyiz. Ama Kuzey Irak'tan geldiðimiz için bize 'Kuzey Iraklý' diyorlar. Ben ve ailem 2002 yýlýnda Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geldik. Van-'da kendimizi Bileþmiþ Milletler'e tanýttýk. 2004'te Bileþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði tarafýndan kabul olduk. Ama þimdiye kadar bizi göndermediler ve göndermiyorlar. Ben Türkiye'ye gelmeden önce okula gidiyordum ve bir geleceðim olacaktý. Ama Türkiye'ye geldiði-mizden beri okula gidemiyorum. Çünkü buradan gideceðimizi düþünüyorduk ve baþka sebeplerden dolayý gidemedim. Þimdi hiç bir geleceðim yok." Edirne de mülteci toplama kampý Mülteci sözlüðü Göç ve kadýn Dünyada 25 milyon kiþi zorla yerlerinden ediliyor ve bunlarýn yüzde 70'i kadýn. Mülteci kadýnlar sýðýnma öncesi, sýðýnacak bir yer bulma aramasý sýrasýnda ve sýðýndýklarý ülkede cinsiyete dayalý þiddete maruz kalýyor. Ýnsan ticaretine en fazla konu olan kadýnlarýn sayýsý sadece Avrupa Birliði ülkelerinde 500 bin. Türkiye'de sýðýnmacý kadýnlara ne eþleri ve/veya çocuklarýyla gelme durumlarýnda ne de yalnýz gelmeleri durumunda herhangi bir hizmet sunulmuyor. Sýðýnmacý kadýnlar Türkiye'ye sýðýnmacý olarak gelmelerinden itibaren tamamen kendi imkanlarýyla tehlikelere karþý koymak, barýnma, beslenme, saðlýk gibi ekonomik temelli sorunlarla baþa çýkmak zorunda kalýyor. Mülteci kimdir?: 1951 Mülteci statüsüne iliþkin Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi'ne göre mülteci; "Irký, dini, milliyeti veya belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasal düþünceleri nedeniyle zulme uðramaktan haklý nedenlerle korktuðu için vatandaþý olduðu ülkenin dýþýnda bulunan ve bu ülkenin korumasýndan yararlanamayan veya bu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen kimseler"olarak tanýmlanýr. Sýðýnmacý kimdir?: Ülkesini terk ederek, mülteci olduðu iddiasýyla bir baþka ülkeye sýðýnan, ancak henüz mülteci olup olmadýðý hakkýnda yetkili ulusal otoriteler ve/veya BMMYK (Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði) tarafýndan karar verilmemiþ kimselerdir. Göçmen kimdir? :Çoðunlukla ekonomik ve kültürel nedenlerle, daha iyi bir yaþam standartý beklentisiyle ülkelerini terk ederek baþka bir ülkeye yerleþen kimselerdir Cenevre sözleþmesinin bir taraf devleti olarak Türkiye: Türkiye Mültecilerin Statüsü'ne iliþkin 1951 tarihli Cenevre Sözleþmesi'ni ve 1967 Protokolü'nü onayladý. Ancak, sýðýnma taahhütünü Avrupalý ülkelerden baþvuru yapanlarla sýnýrlayarak, coðrafi çekincelerini kaldýrmamayý tercih etti. Avrupalý olmayan mültecilere Türkiye'de geçici sýðýnma saðlanýr. Bunu, 1960'ta Ankara'da açýlan BMMYK Bölge Ofisi'nin de yer aldýðý statü belirlenmesi prosedürü izler.

9 sayý: 307 sosyalist iþçi 9 Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný desteklemek yanlýþ mý? Lenin ve ulusal sorun Volkan Akyýldýrým Devrimlerin ve savaþlarýn gerçekleþtiði bir dünyada yaþýyoruz. Bu çatýþmalara katýlanlar, çoðu zaman sýnýfýn üyesi olarak deðil, bir ulusun üyesi olarak eylemlerini meþrulaþtýrýyor. Egemen ideolojinin en önemli öðesi milliyetçilik ve birden fazla milliyetçilik var. Son zamanlarýn en popüler görüþü "her türden milliyetçilik gericiliktir, karþýyýz." Farklý milliyetçilikler arasýnda öne çýkan iki milliyetçilik anlayýþý, ezen ulusun milliyetçiliði ve ezilen ulusun milliyetçiliði ayný þekilde gerici olarak ilan ediliyor, ayný çöp poþetine atýlmasý öneriliyor. Farklý türden milliyetçiliklere, ulus-devletlere bölünmüþ dünyaya karþý sosyalistler nasýl tutum almalý? 'Ýþçilerin vataný yoktur' Tarihi uluslar arasýndaki mücadelelerle deðil, uluslararasý kapitalizm ile uluslararasý iþçi sýnýfý arasýndaki mücadeleyle açýklayan Marksizm daha temelden tüm milliyetçi ideolojilerle ayrýlýr. Ayrýlýk sadece teorik deðil. 'Ýþçilerin vataný yoktur' diyen Marksizmin devrim stratejisinin merkezinde enternasyonalizm durur. Tek bir ülkede sosyalizm olamaz. Ulusal baský ve ulusal hareketlere karþý tutum sosyalist hareketin temel tartýþmalarýndan biri oldu. Ulusal sorun hakkýndaki en önemli tartýþmalar I. Dünya Savaþý öncesi gerçekleþti. Doðu ve Merkez Avrupa'yý egemenliði altýna alan 'çokuluslu' iki imparatorluk Avusturya- Macaristan ve Çarlýk Rusya'sý tartýþmanýn odaðýndaydý. Beyaz Rus azýnlýðýn ayrýcalýðýna dayanan Çarlýk Rusya'sýnda en önemli ulusal sorun Polonya'ydý. 18. yüzyýlda Prusya, Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu ve Çarlýk Rusya'sý tarafýndan paylaþýlmýþ Polonya'nýn büyük bölümü Rus hakimiyeti altýndaydý. 19. yüzyýlýn sosyalistleri için Polonya, Vietnam gibi bir öneme sahipti. Marks ve Engels, Polonya'nýn baðýmsýzlýðýný desteklediler. Rosa Lüksemburg Rus hakimiyetine karþý sayýsýz baþkaldýrý ve ayaklanmanýn gerçekleþtiði Polonya'da ana siyasal akým olan PPS (Polonya Sosyalist Partisi), Polonyalýlar arasýndaki sýnýfsal ayrýlýklarý reddediyor, herkesi ulusal temelde birleþmeye çaðýrýyordu. PPS grevlere, hatta 1905 devrimi sýrasýndaki iþçi ayaklanmalarýna karþý çýktý. Polonyalý devrimci Rosa Luksemburg, PPS'nin milliyetçiliðini Polonyalý ve Rus iþçilerin kapitalizme karþý birliðini engellediði için reddetti. PPS'nin milliyetçiliðinin kapitalizmin egemenliðini güçlendirdiðini söyleyen Luksemburg bu mücadeleyi gericilik olarak nitelendirdi. Ezilen ulusun devrimcisi Rosa Luksemburg'un tutumu PPS'nin tavrýna karþý çýkmakla sýnýrlý deðildi. Luksemburg'a göre: "Mevcut devletleri ulusal birimler halinde ayýrmaya ve daha küçük uluslarla olan iliþkilerini sýnýrlamayý içeren bir amaca yönelmek, tümden umutsuz bir giriþim ve tarihsel olarak gerici bir çabadýr" Karl Kautski 2. Enternasyonal lideri Kautski'ye göre kapitalizm yeni bir aþamaya girmiþti. 'Ultraemperyalizm' diye adlandýrdýðý bu aþamada kapitalizmin geliþmesi ulus-devletlere olan ihtiyacý ortadan kaldýrýyordu. Dünya çapýnda tekellerin hakimiyeti ulusal sorunlarý kendiliðinden çözüyordu. Kautski'ye göre her türden milliyetçilik gericilikti, ulusal baðýmsýzlýk talebinin tarihsel olarak ömrünü tükettiði fikrini Lüksemburg'la paylaþýyordu. Lenin Bir ezen ulus devrimcisi olan Lenin her iki görüþten de farklý bir açýklama ortaya koyar. Polonya sorununu ele alan Lenin, emperyalist ülkelerin, ezen ulusun üyesi iþçilerin kurtuluþu için, ezilen uluslarýn ayrýlma hakký da dahil olmak üzere kendi kaderini belirleme talebini sadece emperyalizme karþý mücadelenin bir parçasý olarak destekler. Ezilen ulusun iþçilerinin kafasýndaki milliyetçi fikirler yýkýlmadan bir devrime giriþmeleri olanaksýzdýr. Lenin, bu yüzden baðýmsýzlýkta dahil olmak üzere, o zamanlar baðýmszý olmayan Polonya'nýn kendi kaderini tayin hakkýný destekledi, partisi Rus iþçi sýnýfýnýn içinde bu propagandayý yürüttü. Kautski ve Lüksemburg'dan farklý olarak Lenin, ulusal sorunu Avrupa'ya ait bir mesele olarak görmüyordu. Sömürge ülkelerdeki kitleler bir sorun deðil, kapitalizme ve emperyalizme karþý mücadeleye kazanýlmasý gereken bir güçtü. Emperyalizm çaðýnda büyük toplumsal ayaklanmalar çoðu zaman ulusal biçimler alýyor ve antikapitalist bir yönde geliþiyordu. Ulusal sorun emperyalizme karþý mücadeleyle iç içe geçmiþti. Ulusal kurtuluþ mücadelesini bir sapma olarak görenlere karþý Lenin, 1916'da Ýrlanda'da gerçekleþen Paskalya Ayaklanmasý'na bakarak þöyle yazdý: "Sömürgelerde ve Avrupa'da küçük uluslarýn baþkaldýrýsý olmaksýzýn; tüm önyargýlarý ile küçük burjuvazinin bazý kesimlerinin devrimci patlamalarý olmaksýzýn; politik olarak bilinçsiz proletaryanýn ve yarý proleter kitlelerin toprak aðalarý, kilise ve monarþinin baskýlarýna karþý, ulusal baskýlara karþý vb. mücadelesi olmaksýzýn bir toplumsal devrim olabileceðini düþünmek toplumsal devrimi reddetmek demektir. Bir ordu bir yerde sýralanýyor ve 'bizler sosyalizm adýna buradayýz' diyor, diðer bir ordu baþka yerde 'biz emperyalizm adýna buradayýz' diyor ve bu da toplumsal bir devrim oluyor. 'Saf' bir toplumsal devrim bekleyenlerin ömrü, böylesi bir devrim görmeye yetmeyecektir." Bu tutum milliyetçilikle bir uzlaþma ya da kuyrukçuluk mudur? Lenin, ezen ulusun sosyalistleriyle ezilen ulusun sosyalistlerinin görevlerini ayýrýr. Ezilen ulusun sosyalistleri, ulusal baskýya karþý yürütülen mücadeleye en önde katýlmalý, bu mücadelenin liderliðini kazanmaya çalýþmalýdýr. Ezen ulusun sosyalistleri ulusal kurtuluþ hareketini 'koþulsuz' olarak, liderliðinin politik fikirlerden baðýmsýz olarak desteklemelidir. Bu destek koþulsuz fakat eleþtireldir. Lenin, ulusal kurtuluþ hareketlerini 'kýzýla boyamayý', onlarý sosyalist olarak görmeyi reddeder. Lüksemburg'un hatasý soruna tek yönden bakmasýydý. Bir Polonyalý olarak ezilen ulusun tarafýndan bakarken, PPS'nin milliyetçiliðine itiraz ederken haklýydý. Ancak ezen ulusun devrimcilerinden Polonya'nýn baðýmsýzlýðýný reddetmesini istemek hataydý. Troçki "Ulusal sorun konusunda bolþevizmin ayýrt edici özelliði, ezilen uluslarý (en geri olanlarý dahil) siyasetin sadece nesnesi olarak deðil, ayný zamanda öznesi olarak görüyor olmasýdýr." Bu satýrlarýn yazarý Troçki, soruna Lenin gibi baktý ve ulusal soruna dair sosyalist tutumu bir adým öteye taþýdý. Troçki'ye göre geri sömürge bir ülkede gerçekleþen devrim iþçi sýnýfý iktidarýna yönelebilirdi. Kapitalizm þematik olarak geliþmiyordu. Ulusal kurtuluþ hareketlerinin tabanýnda duran iþçiler ve yoksullar, ulusal baskýyý ortadan kaldýrmak için harekete geçerken yeni bir toplumu kurmaya yöneleceklerdi. Sürekli devrim, sömürge ülkelerdeki anti-emperyalist mücadelenin taþýdýðý dinamiklerle yolunda ilerleyebilirdi. Troçki tek bir olasýlýðý göz önünde bulundurmamýþtý: Ýþçi sýnýfý ulusal baskýya, emperyalizme karþý mücadelede önderliði almak istemezse? Nitekim Çin ve Küba Devrimleri buna sahne oldu. Sürekli devrim yerine yeni azýnlýk iktidarlarý kuruldu. Filistinli devrimci Tony Cliff, bu duruma "aksayan sürekli devrim" olarak adlandýrarak ulusal sorun hakkýndaki Marksist yaklaþýmý son haline getirdi. 21. yüzyýlda devrim için Bugün sosyalistlerin ulusal sorunda pusulasý kaçýnýlmaz olarak Lenin'in görüþleridir. Lenin'e göre uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký soyut bir prensip deðil, tamamýyla siyasal bir sorundur. Nitekim I. Dünya Savaþý karþýsýnda ulusal sorunu reddeden Kautski, kendi egemen sýnýfýyla yan yana düþmüþ ve savaþý desteklemiþtir. Bugün, benzer tutumu alan TKP Genel Baþkaný Aydemir Güler gibilerin de düþtüðü yer aynýdýr. Emperyalist savaþ karþýsýnda kendi ülkesini desteklemeyi reddeden, Rus þovenizmi altýndaki irili ufaklý tüm uluslara özgürlük isteyen ve kendi kaderini tayin hakkýný savunan Lenin'in politikasý Ekim Devrimi'yle doðrulanmýþtýr. Ezen ulus milliyetçiliðiyle ezilen ulus milliyetçiliðini ayný poþete atanlar emperyalizme karþý devrimci bir strateji öneremez. 21. yüzyýlda kapitalizmi devirmek isteyen devrimciler Kautski'nin uzlaþmacý, Lüksemburg'un tek yanlý fikirlerini deðil, Lenin ve Troçki'nin geleneðini sahiplenmek zorunda. Ulusal baský kalkmadan özgürlüðü kazanmak, sosyalizm için mücadele etmek olanaksýz.

10 10 sosyalist iþçi sayý: 307 Walter Benjamin ve meta kapitalizmi Walter Benjamin tüketim kültürüyle kapitalizm arasýndaki baðý inceleyen ilk Marksist düþünürlerden biridir. Esther Leslie onun düþünce mirasýný inceliyor: Walter Benjamin 15 Temmuz 1892'de Berlin'de zengin ve asimile bir Yahudi ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. 26 Eylül 1940'ta, hastalýk sebebiyle zayýflamýþ olan Benjamin, iþgal altýndaki Fransa'dan Ýspanya'ya geçerek Nazi Almanyasý'ndan ABD'ye kaçmaya çalýþýrken yolun sonuna gelmiþ, Gestapo'ya teslim edilmekle tehdit edilince intihar etmeyi tercih etmiþtir. Benjamin bu yýllar içinde göçmen veya turist olarak Avrupa'nýn dört bir yanýnda yaþadý. Komünist bir dergi için faþist sanatýn düþkünlüðü üzerine yazdýðý bir makale sebebiyle Naziler tarafýndan Alman vatandaþlýðýndan çýkarýlýnca tam anlamýyla mülteci olmuþ oldu. Almanya'da Nazizm'in zaferi ve Fransa'nýn düþüþüyle birlikte Avrupa'da güvenli bölgeler gittikçe azalýyordu. Doðu minik de olsa bir umuttu. Komünist Parti'ye katýlmanýn iyi bir fikir olup olmadýðýný görmek için Benjamin 1926 sonunda sekiz haftalýðýna Moskova'ya gitti. Üye olmamaya karar verdi. Sovyet sistemi sonucu, dinamik ve enerji dolu bir toplum oluþmuþ gibi görünüyordu. Fakat o zamanlarda bile korkutucu bir liderlik kültü ve yolsuzluk aðýrlýk kazanmaya baþlamýþtý. Benjamin Naziler sebebiyle Almanya'dan kaçmaya karar verdiðinde durum daha da kötüydü. Ortadoðu da bir seçenek deðildi. Çocukluk arkadaþý, Siyonist Gershom Scholem, inatla onu Filistin'e gelmek konusunda heyecanlandýrmaya çalýþtýysa da, ne çöl devleti ilgisini çekiyordu, ne de Siyonizm. Diðer Avrupalý yerinden edilmiþ entelektüellerce ciddi bir seçenek olarak görülmeyen bir yolu denemeye karar verdi. Akademik bir görev ya da basitçe Hollywood'da yeteneklerini gösterebileceði ihtimali onun ABD'ye gitmeye ikna etti. Edebi eleþtiri, kültürel inceleme ve çocuklar için garip bir radyo programý satan bir serbest yazar olarak ABD'de bir iki komisyon için konumunu güçlendirecek adýmlar atabilir ya da daha baþarýlý durumdaki sürgün topluluðundan yardým alabilirdi. Ama olmadý. Kýrýlgan varoluþ Benjamin'in ilgisini çeken konular ciddi anlamda birbirinden farklýydý. Bunlar arasýnda, teknolojinin sosyal dinamikleri, tarihin felsefesi, edebiyatýn politikasý, hafýza ve deyenim teorileri ve hatta astrolojinin kültürel önemi gibi konular vardýr. Entelijensiya, bir zamanlar asiller veya kilisenin yaratýðýna benzeyen bir çerçeve oluþturacak, maddi destekçiler bulma savaþýna giriþecekti. Benjamin kültürün politik anlamlarýna karþý uyanýktý. "Teknik Çoðaltýlabilirlik Çaðýnda Sanat Yapmak" makalesinde ve komünist çevreye yaptýðý "Bir Üretici Olarak Yazar" adlý konuþmasýnda anti kapitalist ve anti faþist yaratma yöntemleri önermiþtir. Sanatçýlarýn üzerinde bireyci, rekabetçi ya da yeni din olarak vaaz edilen sanatýn müridi olma baskýsýndan kaçýnmak için stratejiler tasarladý. Benjamin, radyo, film, fotoðraf, fotomontaj, iþçi-muhabir gazetelerinin yeni kitle kültürü formlarý olarak sosyal ve politik olarak ne anlama geldiðini anlamaya çalýþtý. Yeni teknolojilerin kültürü daha fazla insana ulaþtýracaðýný, onun muðlak yönünü aydýnlatacaðýný ve modern bir çað için uygun bir biçim yaratacaðýný umut ediyordu. Benjamin, kapitalizmin faþizmin zaferi için gerekli koþullarý nasýl saðladýðýný anlama çabasý içinde geçmiþi inceledi. Odaklanmayý seçtiði yer Paris'ti. Paris, 18. yüzyýlýn sonundan 19. yüzyýlýn sonuna kadar tüketici kapitalizmin ve defalarca tekrarlanan devrimci dalgalarýn filizlendiði canlý bir Tiyatrolarý yýkma baþkan! Harbiye Muhsin Ertuðrul sahnesinin yýkýlmamasý talebiyle biraraya gelen bir grup tiyatrosever basýn açýklamasý yaptý. "Tiyatroma Dokunma ", "Ýstanbul tiyatrosuna sahip çýkýyor" ve "Tiyatrolarý Yýkma Baþkan" pankartlarýyla Muhsin Ertuðrul sahnesi önünde buluþan grup adýna yapýlan konuþmada "Ýstanbul'un sosyo-kültürel yapýsýnýn en önemli ögelerinden Muhsin Ertuðrul Sahnesi için alýnan yýkým kararýndan üzüntü duyulduðu" belirtilerek konuþmaya þöyle devam edildi: "AKM için alýnan yýkým kararýnýn baþarýlý bir sivil inisiyatif örneði gösteren Ýstanbullular sayesinde durdurulmasý bizlere örnek olmuþ ve sesimizi yýkým kararýna karþý bir daha yükseltmeye itmiþtir. Sesimizi gittikçe yükselterek bu yýkýmý durdurabiliriz. Muhsin Ertuðrul Sahnesi'nin avuçlarýmýzdan kayýp gitmesini istemiyoruz. Buradan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a bir kez daha sesleniyoruz: Tiyatrolarý yýkma Baþkan". Grup daha sonra beraberce Muhsin Ertuðrul'daki temsili izledi. Þengül Çiftçi yerdi. Hayatýnýn son 13 yýlý boyunca Paris'in çarþýlarýný ve temsil ettikleri büyüyen tüketim kültürünü araþtýrdý. Ýlk Paris çarþýlarý 18. yüzyýlýn baþlarýnda inþa edilmeye baþlamýþ, sonuncusuysa 1860'ta kurulmuþtu. Çarþýlar, bina bloklarý arasýndaki geçitlere kurulmuþ, dükkanlarýn ve diðer iþ yerlerinin sýralandýðý geçiþ yollarýydý. Çelik ve camdan imal edilen yapýlar, dükkân tabelalarýnýn kaotik dizisini ve mal ve mankenlerin çekici, ýþýklý vitrin gösterisine ev sahipliði ediyordu. Benjamin için çarþýlar, kapitalizmin minik modelleriydi. Hem tarihi bir potansiyeli, hem de hayal kýrýklýðýný temsil ediyorladý. Bir bereket vaadi ve ayný zamanda o vaade ihanettiler. Dünya Fuarlarý Emperyalizm dünyayý ticaretle birleþtirmiþ ve insanlarý askerler-iþçiler olarak ayný oranda bölmüþtü. Bir diðer 19. yüzyýl mimari yapýsý olan Dünya Fuarlarý da birer mal gösterim yeri olarak, ayný þekilde çapraþýktý. Victor Hugo'nun 1867 Paris Dünya Fuarý kataloðuna giriþ yazýsý, "ideallerini gerçekleþtirmek" üzere bir araya gelen "komþulardan müteþekkil bir dünya"dan bahseden, insanlarý birleþtirmek üzere kaleme alýnmýþ bir çaðrýydý. Ancak gerçekte standlar, uluslar olarak bölünmüþ çizgilerle planlanýyor, ürünler onu yapan iþçilerin emeðini yok gösterecek temellere oturtuluyordu. Dünya Fuarlarý, sözde, her sýnýftan ve çeþitli deneyimlerden gelen insanlarýn hepsinin omuzlarýnýn demokratik olarak ovulacaðý yerler olacaktý. Benjamin gerçeðin bu amaçtan ne kadar uzak olduðunu anlatmak üzere Sovyet yazar Rjazanov'dan alýntý yapar: "1855'te Ikinci Dünya Fuarý bu sefer de Paris'te gerçekleþti. Baþkent ve taþradaki iþçi delegasyonlarý artýk tamamen yasaklandýlar. Fuarýn, onlara örgütlenmek için þans tanýyacaðýndan korkuluyordu." Benjamin tüketimin mekanlarýna odaklanarak yeni sosyal düzen pazarlamacýlarýnýn nasýl iþçiler deðil de sadece tüketiciler arasýnda baðlar oluþturduðunu ortaya koydu. Ýþçilerin sýnýf dayanýþmasý baðý yine de yaþamaya devam edebilirdi. Bu sebeple de engellendi. Sonunda yeni bir tüketim deneyimi þeklinin iþlevli olduðu anlaþýldý. Benjamin, 'larda bir karþý devrim çabasýyla Paris'in nasýl yeniden inþa edildiðinin izlerini sürdü. Ýmparator III. Napolyon tarafýndan sürdürülen bu modernizasyon projesi, asi iþçiler tarafýndan barikat kurmak için kullanýlan binalarýn yerine, polisin þehrin bir yanýndan öbürüne hýzla giderek ayaklanmalarý bastýrmasýný saðlayacak geniþ caddeler yapýlmasýný da içeriyordu. 1934'ten itibaren geçmiþin hayallarinin içinde tarih arkeolojisi yaparak, insanýn arzularýnýn bugünün kâbuslarý tarafýndan nasýl bastýrýldýðýný anlamak üzere Benjamin'in hayalleri daha politik hale gelmeye baþladý. Kollektif, gösteriye yenilmiþ gibi görünüyordu. Kitle, "sýnýfýn" yasadýþý bir kategori kabul edildiði totaliter devletlerde rahatsýz bir ev edinmiþti. Naziler tek taraflý bir baský uygularken, Benjamin baþka yönlere gitti. Sonunda Ýspanya'yla Fransa arasýnda kimseye ait olmayan bölgeye vardý. Benjamin, "Tarih Konseptinde" adlý son yazýsýný bu zamanlarda yazdý. En karanlýk günlerinde geleneksel düþünme ve eylem yöntemlerin baþarýsýzlýðýna dikkat çekiyordu. Sorunun kökünü, reform yanlýsý, sosyal demokrat ve anti faþist politikacýlarda bile "pes ederek itaat etmenin sonucu olarak ortaya çýkan kontrol edilemez bir aygýtýn" oluþmasýna baðlýyordu. Benjamin'in muhalif perspektifi bize, baský uygulayan sisteme karþý devrimci teoriyle devrimci eylemin birarada olmasýnýn tek gerçek mutluluk ihtimali olduðunu gösteriyor. Diyarbakýr'da gavur, Ýstanbul'da Kürt......"Saro nenem Heredan'daki evlerinde tarhana hazýrlayýp kurumasý için dama sermiþ; ayný gün, bahçeden topladýðý sebzelerle turþu kurmuþ; ama o yýl hem damdaki tarhana, hem de kilerdeki turþu kurtlandýðý gibi, bir de kara haber köye ulaþmýþ: "Ermeniler köylerini boþaltýp Kafle'ye çýkacak!" Ýþte o yýl köyü boþaltýp "kafle" yollarýnda birbirlerini kaybettikten sonra ölen oðullarýnýn ardýndan kýzý Mirye ile oðlu Sarkis'i yýllar sonra bulduðunda, Ýncil'e el bastýrýp öðüdünü tutacaðýna dair yeminini alarak, babama iki þey tembih etmiþ: "oðlum sen sen olasan, Heredan'a bi daha ayað basmiyasan! Getsen, diyerler ki gelmiþ topraðhlarýna sehap çýðhacað, seni öldýrýrler! Bi de, býzým evýmýze tarðhana yapmað, turþi kurmað oðýrsýzlýð getýri, býlesýz! Evde turþidýr, tarðhanadýr, yapmiyasýz!"... Bu satýrlar Aras Yayýnlarý ndan çýkan Mýgýrdiç Margosyan ýn kitabý Tespih Taneleri'nden. Tespih Taneleri bir aný-roman. Kafle yollarýnda tespih taneleri gibi 'berdan berdan' daðýlan, analarýný-kardeþlerini kaybedenlerden Diþçi Ali nam-ý diðer Diþçi Sarkis'in oðlu Mýrgýrdiç Margosyan. Okusun 'anadiline' sahip çýksýn 'böyüg adam' olsun diye yollandýðý Ýstanbul'la, doðduðu Diyarbakýr'ýn Gavur Mahallesi arasýnda bir köprü kuruyor kitapta. 'Kafle artýðý' babasýnýn, gavur mahallesi'ndeki komþularýnýn, Heredan'dan yola beþ çocuðuyla çýkýp Diyarbakýr'da duvar ustasý olmuþ Saro nenesinin hikayesini anlatýyor. Didem Gençtürk

11 OKUR MEKTUPLARI Milliyetçilik duvara tosladý 2007 bence Hrant Dink'in öldürülmesiyle baþlayan uðursuz bir yýldý. Cumhuriyet tarihinin en önemli cinayetlerinden biri olan Dink cinayeti ayný zamanda milliyetçi resmi tezin duvara toslamasýna da yol açtý. Cinayetten 4 gün sonra düzenlenen cenaze törenine 200 bin insanýn "Hepimiz Ermeniyiz" sloganýyla katýlmasý resmi tezlere büyük bir darbe vurdu. Milliyetçi cephe öyle derin bir darbe aldý ki yaptýklarý her gösteride o slogana referans vermek zorunda kaldýlar, kalýyorlar. Yýlýn önemli diðer olaylarý da yine milliyetçilik ekseninde yaþandý. Cumhuriyet mitingleri, asker cenazelerindeki milliyetçi gösteriler, cumhurbaþkanlýðý seçimleri, genel seçimler hepsi milliyetçiliðin hortlatýlmaya çalýþýldýðý bir siyasi atmosferde gerçekleþti. Yine de bu cephe istediðini elde edemedi ve milliyetçilik istendiði kadar yaygýnlaþamadý yine Hrant Dink ile baþlýyor. 19 Ocak'ta Hrant'ý hem anacaðýz hem de cinayeti unutmadýðýmýzý, unutturmayacaðýmýzý haykýracaðýz. Elif Yazgan Ezberler bozuldu Bence 2007'nin en önemli olaylarýndan biri genel seçimlerdi. Bu genel seçimlerde çok önemli bir geliþme yaþandý çünkü. Ufuk Uras ve Baskýn Oran seçim kampanyalarý Türk siyasi hayatýna ve özellikle de Türk soluna yepyeni olanaklar sundu. Her þeyden önce, her iki kampanya da özellikle gençler arasýnda büyük heyecan yarattý. Binlerce gönüllü genç aktivist her iki kampanya için canla baþla çalýþtý. Geleneksel sol anlayýþ bu kampanyalar sayesinde resmen çöktü. Artýk sol seçimlere baþka türlü giremeyecek ya da en azýndan þapkasýný önüne koyup düþünecek. Bu kampanyalarýn önemli bir özelliði, her ikisinin de milliyetçiliðe karþý "ses çýkarýyor" olmasýydý. Seçim kampanyasý sýrasýnda yaklaþýk iki ay binlerce genç sokakta milliyetçiliðe karþý sloganlarla yürüyüþler yaptý, bildiri daðýttý, pankart astý Üstelik tüm bunlar e-muhtýralar ve milliyetçi histeri arasýnda yapýldý. Bu kampanyalar bana 2008 için de umut veriyor. Zeynep Çalýþkan Yeni bir kýtlesel sol örgüte ihtiyaç var Yaz aylarýnda katýldýðým Baskýn Oran seçim kampanyasý çok açýk bir biçimde itlesel bir sol partiye olan ihtiyacý gösterdi. Kampanya çok sayýda aktivisti (3600) bir araya getirdi. Bu, Yurtsever TKP nin bölgedeki toplam oyundan daha çok! Hiç bir siyasi grup ve parti (DSÝP dýþýnda) Baskýn Oran ý desteklemedi. Buna raðmen 3600 gönüllü çok büyük bir sinerji yarattý. Kampanyanýn bitmesinden sonra Eylül ayýnda yapýlan toplantýda hemen herkes devam dedi ama doðrusu devam etmek gerçekci deðildi. Biz, bir aktivizm etrafýnda bir araya gelmiþtik. Yeni bir aktivizm konusu olmadan bir arada duramazdýk. Þimdi en temel ihtiyacýmýz bu kampanyaya katýlan ve onu izleyenleri bir araya getirecek bir siyasi oluþumun inþasýdýr. Sinan Berk Kadýn hareketi ve KEG 8 Mart yaklaþýyor. Uzun bir süredir yaþadýðýmýz herþeyi baþtan yaþayacaðýz. Birbiriyle anlaþamayan sayýsýz grup ayrý ayrý yürüyüþler yapacak. Özellikle Ýstanbul da. Geçen sene birçok grubun yükselttiði temel talep 8 Mart ýn tatil olmasýydý. 8 Mart tatil olsa iyi olur ama acaba Türkiye de yaþayan kadýnlarý n ilk ve en önemli talebi 8 Mart ýn tatil olmasý mý? Bu sene Küresel Eylem Grubu belki somut bir kadýn talebi etrafýnda bir kampanya baþlatabilir. her þehirde bu talep etrafýnda çalýþabiliriz ve 8 Mart gösterilerine bu somut talep etrafýnda katýlabiliriz. Örneðin kadýnlara dönük þiddet, zaten sýnýrlý olan ve daha da sýnýrlandýrýlmaya çalýþýlan kreþ hakkýmýz veya SSGSS nin uygulanmasýnýn kadýnlara dönük yanlarý gibi. KEG böyle bir konu saptayýp kampanya yapmaya baþlasa eminim yapacaðý çaðýrýya çok sayýda kadýn katýlacaktýr ve 8 Mart ta KEG somut bir taleple yürüyen önemli kadýn kortejleri oluþturacaktýr. Ayþe Güler Kampanyaya devam 2007 yýlý içinde Ýstanbul da iki kez küresel ýsýnmaya karþý miting yaptýk. 26 Nisan mitingimiz çok baþarýlýydý. 10 binin üzerinde katýlým oldu. Son olarak 8 Aralýk ta yaptýðýmýz mitingde de KEG çok baþarýlýydý. Katýldýðým en coþkulu gösterilerden birisiydi. Küresel Eylem Grubu artýk Ýklim Deðiþimi ve Nükleer Enerji konularýnda kendini kanýtladý. Bu konulardaki temel mücadele örgütü olduðunu gösterdi. Þimdi 26 Nisan Nükleere Hayýr mitingini devasa yapmalýyýz. Bunun için çok çalýþmalýyýz. Evet yapacak birçok baþka iþimiz daha var ama Nükleere Hayýr mitingi son zamanlarýn en büyük gösterilerinden birisi haline gelebilir. Yaptýðýmýz iþe güvenelim. Toplumun tepkilerine güvenelim. KEG e ve KEG aktivistlerine güvenelim ve kollarý sývayalým Sinan Bulut Hareketin 'mutual' hali George W. Bush ve takýmýnýn baþta kendi ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yalan söylediði artýk herkesçe biliniyor. Beþ yýl önce demokrasi götürmek, 'kadýnlarý özgürleþtirmek' için ülkeyi iþgal edenler bugün kadýn ve çocuklarý kan gölünün ortasýnda yaþamaya mahkum ediyor. Sadece geçen yýl 24 bin sivilin öldüðü savaþýn bilançosu dehþet verici. Belli ki ABD dünya üzerinde kurduðu hegemonyayý güçlendirmeye, uluslar arasý sermayeye pazar açmaya, petrol vanasýnýn baþýna oturmaya niyetli idi. Diðer savaþlar gibi Irak savaþý da hükümetler ve þirketler arasýndaki denge oyunlarýnýn parçasý. Küresel sermayenin önderi olanlar ayný zamanda savaþýn ortaðý, elleri kanlý ülkeler. ABD elini kolunu sallayarak girdiði ülkeden ayný þekilde çýkamadý, iþler planladýðý gibi gitmedi. Çünkü Irak 5 yýldýr direniyor. Günde beþ yüz bin dolarýn harcandýðý savaþta Iraklýlarýn direniþini kýramayan ABD açýkça yenilgiye uðradý. Ortaðý olan ülkeler çekildikçe, yalnýzlaþtý. Direniþ ise dünya-daki savaþ karþýtlarýnýn desteði ile güçlendi. Baþta ABD'deki olmak üzere tüm dünyada savaþa karþý olanlar 5 yýldýr Bush'un planlarýnýn bozulmasýnda büyük rol oynadýlar. Týpký Vietnam Savaþý sýrasýnda ortaya çýkan savaþ karþýtý mücadelede olduðu gibi milyonlar sokakta. 1999'dan beri kapitalizmin yol açtýðý farklý sorunlara karþý sokaða çýkmaya baþlayanlar, savaþ karþýtý mücadelede birleþtiler. Savaþ karþýtý gösteriler bugüne kadar hep en büyük eylemler oldu. Hala eþcinseller, ekolojistler, sosyalistler, ev kadýnlarý, asker aileleri, öðrenciler, anarþistler, Ýslamcýlar ve daha pek çok grup, savaþa karþý birlikte mücadele ediyorlar. Ayný zamanda, savaþ karþýtlarý bu savaþýn sorumlusu küresel sermayeye, þirketlere karþý haykýrdýlar. Ýþgali protesto edenler, G8 protestolarýný büyüttüler, küresel ýsýnmanýn sorumlularýna seslendiler kýsacasý kapitalizmi teþhir ettiler. Esasýnda antikapitalist mücadelenin temelinde savaþ karþýtlýðý yatýyor. Çokuluslu þirketlere karþýysanýz savaþý onaylýyor olamazsýnýz, savaþ karþýtý olup nükleeri savunamazsýnýz, savaþa karþý sessiz kalýp ýrkçýlýða karþý mücadele edemezsiniz. Enternasyonal olup savaþtan memnun kalamazsýnýz. Savaþa karþý mücadele sýnýf hareketinin bir parçasý. Birinci Dünya Savaþý patlak verdiðinde Bolþevikler her daim kitlesel savaþ karþýtý propaganda yapmaya devam ettiler. Fabrikalarda iþçi hareketinin yükselmesiyle beraber iki hareket birbirini etkiledi. Þubat 1916'daki grev dalgasýnda iþçiler ücret artýþý talebenin yanýnda 'kahrolsun savaþ' sloganlarý atýyordu. Türkiye'de de savaþ karþýtý mücadele on binleri sokaða çýkarabilen tek hareket. Küresel BAK aktivistleri beþ yýldýr mola vermeden toplanmaya, örgütlenmeye, sokaða çýkmaya devam ediyor. KüreselBAK büyüdükçe hareket de geliþiyor. Savaþ karþýtý aktivistler küresel ýsýnmaya karþý örgütlenip KEG'i kuruyorlarsa veya Hrant Dink öldürüldüðünde sokaða çýkýlmasý için ilk çaðrýyý yapanlarý savaþ karþýtlarý oluyorsa antikapitalist harekette mücadelelerin birbirini beslediðini söylemek yanlýþ olmaz. Türkiye'de savaþ karþýtlarý sokaða çýkmayý olaðanlaþtýrdý. Mücadeleye küsen eski kuþaklarý, gençleri, kucaðýnda çocuklularý sokakta birleþtirdi. Bir þeyleri protesto etmenin þart olduðunu, barýþ talebinin korkulacak veya abartý bir talep olmadýðýný gösterdi. Sokaktakileri meþrulaþtýrdý. Savaþý yaratan kapitalizm. Kapitalizmi yok etmenin yolu ise baþta savaþ karþýtý olmaktan geçiyor. Meltem Oral Kâr deðil, insan! sayý: 307 sosyalist iþçi 11 sosyalist iþçi ne savunuyor? Aþaðýdan sosyalizm -Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý kontrol etmesiyle mümkündür. Reform deðil, devrim -Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez, düzeltilemez. -Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur. -Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir. -Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir. -Sosyalizm için mü-cadele dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile daima dayanýþma içindedir. -Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur. -Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý aþaðýlanmalarýna ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar. Enternasyonalizm -Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin diðer ülkelerin iþçileri ile karþý karþýya gelmesine neden olan her þeye karþý çýkarlar. -Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný savunurlar. -Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler. -Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve Küba sosyalist deðil, devlet kapitalistidir. Devrimci parti -Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir. -Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz. Saðlýðýmýzý ve geleceðimizi korumak için yürüyoruz! 13 OCAK 2008 Pazar, saat: Kadýköy Altýyol

12 sosyalist isci Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti. Sahibi: Arife Köse Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Volkan Tamusta Adres: Caferaða Mahallesi, Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul Baský: Yön Matbaasý Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr Þirketler kârlarýna kâr katarken Asgari ücret yoksulluk sýnýrýnýn altýnda Yeni asgari ücretle yoksulluk sýnýrý resmi rakamlarý ayný anda açýklandý. Asgari ücret 2008 in ilk altý ayýnda yüzde dörtlük zamla YTL den 435 YTL ye çýktý. Yýlýn ikinci yarýsýnda yüzde 5 lik artýþla 457 YTL olacak. Asgari ücret tespit komisyonu bu ücreti açýklarken Türkiye Ýstatistik Kurumu 2006 yýlý yoksulluk sýnýrý rakamlarýný açýkladý. TÜÝK in zorunlu harcamalarý dikkate alarak yoksulluk sýnýrýný 549 YTL olarak belirledi. Türk-Ýþ yoksulluk araþtýrmalarýna göreyse 4 kiþilik bir iþçi ailesinin açlýk sýnýrý 688,05 YTL, yoksulluk sýnýrý ise YTL. SSK kayýtlarýna göre 5 milyon 700 bin çalýþan 549 YTL nin altýnda ücret alýyor. SSK ya kayýtlý olan çalýþanlarýn yüzde 65 lik bu büyük parçasý, aileleriyle birlikte 13 milyon kiþiyi aþýyor. Asgari ücret gerek TÜÝK in yoksulluk sýnýrýnýn gerekse Türk-Ýþ açlýk sýnýrýnýn altýnda kalýyor. Bir de asgari ücretin altýnda gelirle yaþamaya çalýþanlar var. Aðýrlýklý tarýmla uðraþan 35 milyon kiþi asgari ücrete dahi ulaþamýyor. Türkiye ekonomisinin büyüðünü söyleyen ve 2012 de kiþi baþýna düþen milli gelirin 10 bin dolarý Asgari geçim indirimi Tayyip çalýþanlara kýyak mý yaptý? KDV nin yerine getirilen asgari geçim indirimi sistemi uygulanmaya baþlandý. Bu sisteme göre ücretler yüzde 45,6 ile 77,5 oranýnda artýyor. Ancak bu vergi indirimi alýnanla kýyaslandýðýnda bir alaya dönüþüyor. Eþi çalýþan ve iki çocuklu bir aile aylýk 59,52 YTL asgari geçim indirimi alacak. Yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki asgari Kazanan Ömer Sabancý gibi bir avuç zengin, yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum edilense milyonlar. ücretin zaten yüzde 50 si vergi olarak alýnýyor. Patronlara vergi kolaylýðý getiren, SSK ve vergi borçlarýný tahsil etmeyen hükümet yeni sistemle KDV yi aratýyor. Yeni uygulamada ücret deðil çalýþanýn medeni durumu ve çocuk sayýsyý esas alýnarak indirimler belirleniyor. Ýndirimler eþitsiz, az da olsa bir gelir böylece eritiliyor. aþacaðýný iddia eden AKP nin sözleri yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki milyonlara bakýlýnca þaka gibi kalýyor. Asgari Ücret Komisyonu nda çoðunluðu patronlar elinde tutuyor. Çalýþanlarý en büyük sendika olarak Türk-Ýþ temsil etse de hükümet ve iþveren temsilcileri karþýsýnda sadece bir oy hakký var. Milyonlarca çalýþanýn asgari ücret belirlenmesi konusunda herhangi bir yaptýrým gücü yok. Onlar hep kazanýyor AKP Türkiye ekonomisini büyümesiyle övünüp duruyor. Milli gelirin arttýðýný söylüyor. Büyüme ve milli gelir kimin için ne anlama geliyor? Türkiye Ýstatik Kurumu verilerine göre yýllarýnda gerçekleþen ekonomik büyüme kar, faiz ve rant gelirine sahip olan patronlara yaramýþ yýlýnda Milli gelirin yüzde 9 u tarýmda çalýþanlara, yüzde 34,4 ücretlilere, yüzde 56 sý ise kâr, faiz ve rat gelirine sahip olanlara gitmiþ. AKP zenginleri daha da zenginleþtirdi. AKP hükümetinin ilk yýlý sonunda kar, fazi, rant gelirine sahip olanlarýn payý yüzde 53,1 idi. Ekonomi büyüyor, þirketler büyüyor, kârlar artýyor. Ancak toplam nüfusun yüzde 49 unu oluþturan çalýþanlar AKP iktidarý boyunca toplam geliri yüzde 34 ünden Hükümet asgari ücreti enflasyona uygun olarak belirlediðini söylese de, elektiriðe yapýlan zam ücretlere yapýlanýn tam üç katý. Milyonlar yoksulluk sýnýrýnýn altýnda ezildikçe büyük sermaye zenginleþiyor. fazlasýný alamadýlar. Tabi büyümeden en çok yararlananlar en büyükler. Ortadoðu da halka açýk, yani hisseleri borsada iþlem gören en büyük 40 þirketin 15 i Türk þirketleri: Ýþ Bankasý, Akbank ve Garanti Bankasý ilk 5'e girerken, Tüpraþ, Koç Grubu, Sabancý Grubu, Yapý Kredi, Turkcell, Vakýfbank, Enka, Doðan Holding, Erdemir, Finansbank, Ford Otomotiv, Petrol Ofisi. Her biri büyümeye devam ediyor. AKP oylarýný aldýðý emekçilere deðil büyük sermayeye büyük bir kâr alaný açmýþ durumda. Çöp Sepeti Ersin TEK Ahmed Yüksel Özemre ismini, geçen haftaya kadar çok fazla duymuþ deðildim. Geçen hafta, adý geçen zatýn "Ah þu atomdan neler çektim!" isimli kitabýný internet üzerinden gördükten çok kýsa bir süre sonra kendisi hakkýnda fikirlerim oldu. Özemre, eski Türkiye Atom Enerjisi Kurumu baþkaný. Çernobil kazasý olduðu zaman kurumun baþýnda olan kiþi. Kitabýný özellikle bu döneme ayýrdýðýný söylüyor. Kitap, Özemre'nin muazzam bir bilgi birikimi olduðunu, Çernobil'in Türkiye'yi etkilemediðini, zibidi nükleer karþýtlarýnýn kendisini hedef gösterdiðini, alternatif enerjinin saçmalýk olduðunu ve nükleer karþýtlarýnýn ne kadar da saf, dýþ mihrak, cahil, yalancý olduðunu anlatýyor. Kendisi, nükleerle ilgilenen kiþilerce ise "bilimde demokrasiye yer yoktur" demesiyle çok meþhurmuþ meðer. Burada ben, "biliminsaný" sýfatýnýn arkasýna sýðýnan Özemre'nin nükleer karþýtý tutum alanlara yaklaþýmýný kýsaca aktarmaya çalýþacaðým. Özemre, nükleer karþýtlarýnýn bir dini olduðunu bunun da inançsýzlýktan karþýlandýðýný söylüyor. Üstelik "bu dinin kilisesi de, "kömür lobilerinden" nemalanan Greenpeace adlý örgüt" bu "biliminsaný"na göre. "Hac farýzasýný da" diyor Özemre, "dünyada nükleer denemeler yapýlan atoller, Türkiye'de TEK önü gibi yerlere giderek gerçekleþtirirler". Ama kiþisel favorim, 1500 kiþilik bir eylemin dolarlýk bir bütçesi olduðunu ve bunun da "karanlýk güçler" tarafýndan finanse edildiðini söylediði kýsým. Çünkü bu hesapla, bizim 28 Nisan 2007 günü yaptýðýmýz eylemin milyon dolara malolmasý gerek! Tabi, Çernobil kazasýnda 37 kiþinin hayatýný kaybettiðini iddia etmesini de es geçmemek gerek! Özemre'nin ismi mühim deðil, yalan makinesi iþlemeye devam ediyor.

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR sosyalist iþçi nin ekidir GELECEK HAFTA ÇIKIYOR sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 263 18 Kasým 2006 1.50 YTL SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR Irak ve Afganistan daki direniþerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda.

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda. antikapitalist sosyalist iþçi nin ekidir 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý Devrimin öznesi neden iþçi sýnýfýdýr? Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu? Türkiye: Günümüzde iþçi sýnýfý 15-16 Haziran: Ýþçilerin sahneye çýkýþý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SUSURLUK VE DANIÞTAY:

SUSURLUK VE DANIÞTAY: 15-16 Haziran Türkiye yi sarsan 2 gün F. ALOÐLU sayfa: 8 Mýsýr da demokrasi aktivistleri kazandý sayfa: 5 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 254 31 Mayýs 2006 1 YTL SUSURLUK VE DANIÞTAY: ÇETELER

Detaylı

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 sosyalist isci SAYI: 220 11 Haziran 2004 1.000.000 TL. Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Suudi Arabistan: Kriz

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9 Afganistan da 5 yýllýk savaþýn bilançosu Ölü askerler taburu sayfa: 8-9 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Che den Chavez e. SAYI: 246 8 Aralýk 2005 1.000.000 TL - 1 YTL

Che den Chavez e. SAYI: 246 8 Aralýk 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Che den Chavez e Latin Amerika da devrim ateþleri Latin Amerika'da kapitalist sistemden bütünlüklü bir kopuþtan deðil, ancak, o da bazý ülkelerde, egemen sýnýflar ve emperyalizmden kýsmi bir kopuþtan söz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 311 8 Þubat 2008 1 YTL 22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara

Detaylı

sosyalist isci Susturma, dinle MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da Mahkumlarý diri diri yaktýlar Polis terörü can alýyor

sosyalist isci Susturma, dinle MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da Mahkumlarý diri diri yaktýlar Polis terörü can alýyor MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK Yeni, farklý bir hareket inþa ediyoruz Örgütsüz derken Seçimler ve antikapitalist hareket Yeni bir hareket, yeni bir alternatif Kadýnlar harekette, hareket sokakta Ýklim

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

sosyalist isci Yunanistan Ermenilerden özür diliyorum kampanyasý Ýklim deðiþimini durdurabiliriz Hapishanelerde doluluk rekoru: Af, bir an önce

sosyalist isci Yunanistan Ermenilerden özür diliyorum kampanyasý Ýklim deðiþimini durdurabiliriz Hapishanelerde doluluk rekoru: Af, bir an önce Yunanistan BANKALARA PARA GENÇLERE KURÞUN Yunanistan da 2001 yýlýndan beri büyük dalgalar halinde süren mücadeleler sonunda ayaklanmaya dönüþtü Polisin 17 yaþýnda bir genç olan Alexandros u vurmasý üzerine

Detaylı

Ne oldu bu sosyalist ülkelere? SAYI: 266 30 Aralýk 2006 1.50 YTL. 2006 da bunlara güle güle dedik

Ne oldu bu sosyalist ülkelere? SAYI: 266 30 Aralýk 2006 1.50 YTL. 2006 da bunlara güle güle dedik Ne oldu bu sosyalist ülkelere? Onlar G8, biz ise 6 milyarýz, F. Levent Þensever Öðrenciler ve iþçi sýnýfý, Chris Harman Bir Türk galaksiye bedeldir, Zeynep Çalýþkan Kadýn ve þiddet, Gülay Yaþar Býçak sýrtýndaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 294 18 Aðustos 2007 1 YTL Ankara susuzluktan kýrýlýyor BU ADAMI DURDURALIM Zehirli suyu içiremezler Küresel ýsýnma sonucu dünyadaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SAVAÞ, BUSH VE KÜRESEL BAK. Þenol Karakaþ

SAVAÞ, BUSH VE KÜRESEL BAK. Þenol Karakaþ SAVAÞ, BUSH VE KÜRESEL BAK Þenol Karakaþ Ýçindekiler 1. Küresel sermayenin askeri kanadý, savaþ, Bush ve BAK 3 2. Emperyalizme karþý bir kampanya. Ama sosyalistlerin kampanyasý mý, kitlelerin kampanyasý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı