Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir:"

Transkript

1 GİRİŞ Bir basitleştirme yaparsak, ekonomik aktiviteler bir ekonomideki bireylerin bir araya gelip kocaman bir pasta yapması olarak resmedilebilir. Ekonomideki pastanın yapımına katılanher iktisadi aktörün hedefi pastadan kendine düşen payı arttırmaktır. Dilimlerin büyümesinin birinci yolu pastanın bir bütün olarak büyümesidir. Buna iktisadi büyüme denir ve reel milli gelirdeki artışlar iktisadi büyümeyi ifade eder. Pastayı paylaşanların sayısı sabit iken, pasta büyüdüğünde herkesin en azından bazı aktörlerin- payına düşen dilim mutlaka artar. Bir diğer durum ise, pasta sabit iken herkesin payına düşeni arttırmaya çalışmasıdır. Bu ise üç şekilde gerçekleşir. Birinci yol, iktisadi birimlerin etkinliklerini arttırmalarıdır. İşçilerin verimlilikleri arttırmaları onların kazançlarının yükselmesine neden olacaktır. Ya da maliyetleri düşüren yeni bir teknolojiyi uygulamaya sokan firmanın karları artacaktır. İkinci yol, iktisadi aktörlerin piyasalardaki güçlerini kullanarak pastadan aldıkları payları arttırmalarıdır. Piyasada birbirine rakip durumda olan firmaların aralarında anlaşmaya giderek karlarını arttırmaları bu durum için iyi bir örnektir. İşçiler de militan sendikacılık hareketleri ile pastadan aldıkları payları, üretime yaptıkları katkıyı arttırmadan, arttırabilirler. Üçüncü yol, siyasi güç kullanımıdır. Günümüzde her ekonomide devlet, iktisadi aktiviteleri yönetme ve yönlendirmede çok önemli bir işlev görmektedir. Devletin elinde paylaşımı etkileyecek üç mekanizma mevcuttur: Devletin gelir elde etme ve harcama süreci, hukuk yapma ve uygulama tekeli, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla yürüttüğü iktisadi faaliyetler. Otomobil üreticilerinin hükümete baskı yaparak gümrükleri yükseltmesi veya seçim öncesi devlet memurlarının maaşlarında verimlilik artışlarıyla ilişkisi olmayan artışlar siyasi güç kullanımına bağlı olarak adı geçen grupların siyasi güçlerini kullanarak pastadan aldıkları payı arttıracaktır. İktisadi aktörlerin pastadan aldıkları payı arttırma çabaları pastanın bir bütün olarak büyümesini de etkileyecektir. Etkinliği arttırarak pastadan alınan payı arttırma çabasının pastanın büyümesini olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Diğer iki yöntem konusunda ise tartışmalar sürmektedir. Aktörlerin piyasadaki güçlerini arttırıp pastadan aldıkları payı arttırma çabalarının iktisadi büyümeyi düşüreceği iddiası ilk bakışta kolaylıkla kabul görse de olgularla desteklenmemektedir. Örneğin, dünyadaki uçak üreticilerinin sayısı ikiye düşmüş olmasına, otomobil şirketlerinin sayısı sürekli azalmasına rağmen ne uçak üretiminde ne de otomobil üretiminde bir azalma görülmemiş aksine her ikisi de önemli ölçüde artmıştır. Devletin paylaşıma müdahalesinin ekonominin performansı üzerindeki etkisi konusu ise iktisat disiplininin en önemli tartışma konularından biridir. Adam Smith in meşhur Milletlerin Zenginliği kitabı ile başlayan devletin ekonomideki yeri tartışması müdahale taraftarları ve karşıtları arasında yüzyıllardır sürmektedir. Bu tartışmada bugün gelinen noktada müdahale karşıtlarının üstün durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle 1980 lerin sonunda Sosyalist sistemi uygulayan ülkelerin birer birer piyasa sistemine dönmeleri bu üstünlüğü bir zafere dönüştürmüştür. Görüldüğü gibi pastadan pay almanın iki tane temel yolu vardır. Birincisi piyasa sürecinin işleyişiyle iktisadi ajanların üretime yaptıkları kadar üretimden pay almaları; ikincisi ise tahsisat mekanizmasıdır. Tahsisat mekanizmasında kaynakların nasıl dağıtılacağı piyasa mekanizması dışında kişisel kararlarla belirlenir. Tahsisat mekanizmasında kaynaklara piyasa dışı yöntemlerle el konur (örneğin, güç) ve kaynaklar yine piyasa dışı yöntemlerle dağıtılır. Bu durumu bir örnekle açıklamak iki tip mekanizma arasındaki farkın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Elinizde bir futbol derbisine bilet olduğunu ve bu maça gidemeyecek olduğunuzu varsayalım. Bu bileti birisine vermek istiyorsunuz. Nasıl ve kime vereceksiniz? Bunu birinci yolu bileti en yüksek fiyatı ödemeye razı olana satarsınız (piyasa) yada kendi tespit edeceğiniz birisine (mesela bir arkadaşınıza) verirsiniz (tahsisat). İkinci yöntem kulağa

2 daha hoş geliyorsa da birincisinin daha etkin sonuçlar üreteceği kesindir. Çünkü bir mala en yüksek fiyatı ödemeye razı olan kişi ondan en çok faydayı sağlayacak kişidir. Halbuki arkadaşınız futboldan o kişi kadar hoşlanmıyor olabilir. Tahsisata dayalı kaynak dağılımının en önemli sorunu buradan kaynaklanır: Kaynakların dağılımı bu kaynakları idare eden kişiler tarafından yapılır. Bu durumda kaynak dağılımının etkinliği kaynakları elinde tutan kişinin dürüstlüğü, bilgisi, zekası gibi öznel faktörlerle ilişkili hale gelir. Bu nedenle etkin kaynak dağılımını sağlamak için potansiyel olarak benzer zaafları olan başka insanoğullarından oluşan denetleme mekanizmaları oluşturulur. Buna karşın suistimallerin, hatalı kararların önüne geçmek mümkün olmaz. Piyasa mekanizmasında ise menfaatleri birbiriyle çatışan iki tarafın pazarlıkları sonucunda oluşan piyasa fiyatına göre kaynaklar alternatif kullanım alanları arasında dağılır. Bu yüzden ilave denetim mekanizmaları gerektirmez. Oluşan fiyatlar üretim faktörlerinin üretime katkılarının değerini ifade ettiği için bu faktörleri kullanacak iktisadi aktörlere kaynakları en etkin şekilde kullanmalarını sağlayacak enformasyonu aktarır. Tahsisat mekanizmasının en yaygın olduğu ekonomiler Sosyalist ekonomilerdir. Bu ekonomilerde devlet ekonomide üretilen tüm gelire önce el koyar. Sonra bu gelir, merkezi plan hazırlayıcıları, siyasetçiler ve bürokratlardan oluşan bir grup tarafından bu kişilerin bireysel önceliklerine (kendine ya da yakınlarına çıkar sağlama, sosyalist sitemin menfaatleri, ülke menfaatleri vs) göre yeniden dağıtılır. Bu sistemin yarattığı etkinsizlik reel Sosyalist sistemin çöküşü ile tescillenmiştir. Kapitalist ekonomilerde de gerek piyasa sisteminden kaynaklanan aksaklıklar gerekse de geçmişte devletçiliğin gözde olduğu dönemlerde başlayan uygulamalardan geri dönüşte yaşanan çekingenlikler nedeniyle kaynaklar tahsisat yöntemiyle dağıtılmaktadır. Günümüzde her kapitalist ülkede devlet eliyle kaynak tahsisatı çeşitli seviyelerde sürmektedir. Ancak, özellikle 1980 li yıllardan itibaren devletin ekonomiye müdahalesini azaltmaya yönelik politikalar giderek ağırlığını arttırmaktadır.(freedom index) Burada bir konuya değinmek yararlı olacaktır. Tahsisat yoluyla kaynakların dağılımı denince ilk akla gelen devletin müdahalesi olmaktadır. Oysa özel kesimin egemen olduğu bir ekonomide de kaynaklar piyasa dışı yollarla dağıtılabilir. Örneğin bir firma herhangi bir kaynağın üretim tekelini elde edip kaynakları kendi lehine değiştirebilir. Ya da aynı gruba dahil iki firma birbirlerine kaynakları piyasa dışı yollarla aktarabilirler. Özel kesimin piyasa dışı yöntemlerle kaynak dağılımını değiştirmesi de kamunun değiştirmesi gibi ekonomide etkinsizliğe yol açar. Bankalar ile reel kesim arasındaki ilişkiler nedeniyle bankaların kaynaklarını kendi bağlı oldukları gruba ait şirketlere vermeleri Güney Doğu Asya ülkelerindeki ekonomik krizin en önemli gerekçelerinden biri olarak görülmektedir. Benzer şeyler Türkiye için de söylenebilir. PİYASA AKSAKLIKLARI Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir: 1. Doğal Tekel: Piyasada mübadele edilen malın üretiminde kullanılan teknoloji büyük üretim ölçeğine maliyet avantajı sağlamaktadır. Bir başka deyişle üretim ölçeği büyüdükçe birim maliyetler düşmektedir Ölçeğe göre artan getiri durumu). Bu durumda piyasada tek bir firmanın bulunması çok sayıda firma olması durumuna göre daha etkin olacak, piyasalar kendiliğinden tekele doğru evrileceklerdir. 2. İşbirlikleri: Piyasadaki firmalar birbirleri ile rekabet edip normal karlarla yetinmektense birlikte hareket edip daha yüksek fiyatlar uygulayabilir, karlarını arttırabilirler. 3. Dışsalıklar: Piyasa mekanizması bireysel fayda- bireysel maliyet üzerine kuruludur. Bir malın tüketiminden sağlanan negatif ya da pozitif faydadan sadece malın bedelini ödeyenler yararlanabilir. Ancak bazı malların doğası gereği, bu malların tüketiminden

3 sağlanacak fayda ya da zarardan sadece bedelini ödeyenler değil ödemeyenler de faydalanır. Hatta çoğu durumda kimin ne kadar faydalandığını tespit etmek mümkün değildir. 4. Enformasyon sorunları: Tam rekabet piyasasının aksine çoğu zaman piyasadaki alıcı ve satıcılar mübadeleye tabi malın fiyatı ve kalitesi hakkında eşit enformasyona sahip değildirler. Ya da bu enformasyonu elde etmenin maliyeti çok yüksektir. 5. Kamusal mallar: Özel bir mallarda ekonomik aktörler arasında rekabet ve dışlama vardır. Bir kişi tarafından tüketildiğinde diğerleri için kalan miktar azalır. Bu nedenle her aktör bedelini ödediği malı başkasına kullandırtmama hakkına sahiptir. Kamu mallarında ise rakiplik söz konusu değildir. Kamu malının bir kişi tarafından tüketilmesi diğerlerinin tüketeceği miktarı azaltmayacağı gibi kimseyi tüketimden dışlamak mümkün değildir (milli savunma hizmetleri). Piyasa aksaklıkları bir taraftan piyasalardaki etkinsizliklerin kaynağı sayılırken diğer taraftan piyasalara devlet müdahalesi için gerekçe oluşturur. REKABET VE ETKİNLİK Tam rekabet ve tekel piyasaları: karşılaştırmalı analiz Neoklasik firma bir maliyet fonksiyonuyla ifade edilen bir iktisadi ajandır. Bu firmanın yöneticisi (gerçek hayattaki yöneticilerin aksine) tek bir karar verir: Karı maksimum yapacak üretim düzeyinin belirlenmesi. Bu da ilave mal üretmenin maliyetinin (MM) ilave mal satmanın getirisine (MG) eşit olduğu noktaya karşılık gelir. Firmalar bir ucunda Tam Rekabet in, diğer ucunda Tekel in yer aldığı bir rekabet skalasının herhangi bir noktasında bulunurlar. Bulundukları konum Tekel e yaklaştıkça piyasalardaki rekabet düzeyinin düştüğünden, Tam Rekabete yaklaştıkça rekabet düzeyinin yükseldiğinden söz ederiz. Gerçek hayatta gerçek anlamda ne Tekel ne de Tam Rekabet piyasasına rastlamak mümkündür (Tekel in varlığı konusu tartışmaya açıktır) ancak piyasa yapılarının etkisinin incelenmesi açısından bu iki uç piyasa yapısının incelenmesinin sonsuz yararı vardır. Bu piyasaları karakterize eden varsayımların mevcudiyeti piyasaların işlerliğinin bir göstergesidir. Piyasada karşı karşıya gelen taraflardan herhangi biri diğeri üzerinde ekonomik etkinliği dışında bir güç kullanabiliyorsa o piyasanın iyi işlemediği söylenir. Piyasaların iyi işlememesi de toplumsal refahın azalmasına (üretimin düşmesine) neden olacaktır. Şekil 1. Tekelde Refah Kaybı B F T F TR D A MM=A E C T Q T Q TR MR

4 İdeal durumu ifade eden Tam Rekabet piyasası bağımsız olarak hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu piyasaların işleyişini tasvir eder. Diğer firmalar hiçbir maliyete katlanmadan bu piyasaya girebilecekleri gibi içerideki firmalar da hiçbir maliyete katlanmadan piyasadan çıkabilirler. Homojen bir malın alınıp satıldığı Tam Rekabet piyasasında alıcı ve satıcılar kendi talep ve maliyet eğrileri hakkında tam enformasyona sahiptirler. Tam enformasyon nedeniyle tek bir fiyatın oluşacağı Tam Rekabet piyasasında satıcılar piyasada oluşan fiyatı veri kabul edecekler. Hiç bir satıcı tek başına piyasada oluşan fiyatı değiştirme gücüne sahip olmadığı için tüm mallar aynı fiyattan satılacaktır. Bunun sonucunda Tam Rekabet piyasasında oluşan fiyat piyasadaki firmaların marjinal ve ortalama gelirine eşit olacaktır (F TR =MG=OG) Tam rekabet durumunda tüketiciler F TR AB üçgeni kadar rant elde ederler. Üreticiler ise F TR AC kadar üretici rantı elde ederler. Tekelci ise yakın ikamesi olmayan bir malın tek üreticisidir. Piyasadaki tek üretici olduğu için Tam Rekabet piyasasındaki bir firmaya göre daha yüksek fiyattan mal satıp daha yüksek karlar elde etme avantajına sahiptir. Tabi tekel piyasasındaki yüksek karlar başka firmaları da bu piyasaya girmeye teşvik edecektir. Ancak piyasaya giriş önündeki engeller tekelcinin avantajlı konumunu sürdürmesini sağlar. Tekelde piyasa fiyatı F T noktasına yükselir. Tüketici rantı F T DB üçgenine küçülür. Üretici rantı ise F T DEC yamuğuna çıkar. DEA üçgeni kadar bir toplumsal refah kaybı meydana gelir. Bu ne tüketicilere ne de üreticilere gider. Rekabet sonucunda toplumun kıt üretken kaynaklarının en etkin dağılımına ulaşılır (allocative efficiency). Bu sonuca marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu uzun dönem denge noktasında ulaşılır. Bilindiği gibi marjinal maliyet kaybedilen fırsatlarla ölçülür. Toplum açısından bu bir faktörün, alternatif kullanımları yerine, ilave bir birim A malı üretmek için kullanılmasının maliyetini ifade eder. Bu yüzden üretim marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu noktaya kadar yükseltildiğinde tüketicilerin bir mala biçtiği marjinal değer (ödemek istediği miktar) malın üretiminde kullanılan kaynakların marjinal değerine (fırsat maliyetine) eşittir. Eğer F>MM ise ilave bir birim A malının topluma sağlayacağı fayda o malın üretilmesinin alternatif maliyetinden (yani diğer mallardan vazgeçilmesiyle ortaya çıkan kayıptan) daha büyük olacaktır. Bu durumda kaynakların diğer malların üretiminden alınıp A malı üretimine aktarılması gerekir. Diğer malların üretiminde kullanılan kaynak miktarı azaldıkça azalan verimler kanunu nedeniyle MC yükselecektir. Kaynakların A malı üretimine aktarılma süreci MC=p olduğu noktaya kadar sürdürülebilir. Bu noktanın ötesine geçildiğinde diğer malları üretmeme nedeniyle uğranan kayıp ilave A malı üretiminin sağlayacağı faydadan yüksek olacaktır. Ayrıca, hiçbir firma uzun dönemde pozitif ekonomik kar (zarar) elde etmez. Piyasa fiyatı uzun dönem ortalama maliyetlerin minimum seviyesine eşittir (productive efficiency). Bu söz konusu malın mümkün olan en düşük maliyetle üretildiğini, başka bir ifadeyle, endüstri çıktısı etkin üretim kapasitesi kullanan (maliyeti minimize eden) optimal sayıda firma tarafından üretildiğinde üretim etkinliği maksimize edilmiştir. Kaynak dağılımı ve üretim etkinliğinin kombinasyonu tam rekabet piyasası modelini kullanarak gerçekte var olan piyasaların performansının değerlendirilmesini sağlar. Yapı-Davranış- Performans Yaklaşımı Bu yaklaşımın temeli Mason (1939) makalesi ile atılmış, Bain in (1951) amprik çalışması ile desteklenmiştir. Yaklaşım yukarıda kısaca tasvir edilen Neoklasik analizin formule edilmiş halidir. Buna göre piyasa yapıları tam rekabetten eksik rekabete doğru yaklaştıkça (en uçta tekel) ekonomik refah (performans) azalacaktır. Piyasa Yapısı ile Performans ilişkisinin

5 belirleyicisi firma davranışları olacaktır. Tam rekabet piyasasındaki çok sayıdaki firma fiyatları ve üretim miktarlarını belirlerken bağımsız davranmaktan başka çareleri yoktur. Eksik rekabet piyasalarında ise az sayıdaki firma anlaşmalı davranma imkanına sahiptir. Bu yüzden de rekabetçi piyasalara göre daha yüksek fiyat, daha düşük çıktı üretir ekonomik refaha olumsuz etki ederler. PİYASA YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ Piyasa yapısı piyasadaki firmaların sayısı ve ölçekleri ile ilişkilidir. En temelde piyasadaki firmaların sayısı ve ölçekleri firmaların karşılaştıkları talep ve maliyet koşullarına bağlıdır. Eğer bir endüstrideki optimal ölçek piyasaya göre büyükse piyasa da az sayıda firmanın mevcut olmasını beklemek doğaldır. Maliyetler veri iken bir piyasada çok sayıda firmanın olması talebin yeterli olmasına bağlıdır. Bu bölümde önce bir piyasadaki firmaların sayısını belirleyen en önemli unsurlardan biri olan ölçek ve faaliyet alanı (scope) ekonomileri ele alınacak. Daha sonra da firmaların bir piyasaya girmesinin önündeki engeller tartışılacaktır. 1-Ölçek ve faaliyet alanı (scope) ekonomileri Geniş anlamda bir endüstrinin yapısı talep ve maliyet koşulları tarafından belirlenir. Eğer artan çıktıya paralel olarak çıktının ortalama maliyetleri de düşüyorsa (yani ölçek ekonomileri varsa) o piyasada yoğunlaşmanın yüksek olmasını bekleriz. Eğer ölçek ekonomileri önemli değilse uzun dönemde piyasada çok sayıda firma olacaktır. Ölçek ekonomileri teknolojik veya parasal nedenlerden kaynaklanabilir. İlk olarak bir işletme büyüdükçe işletme içinde uzmanlaşma artar. Artan uzmanlaşma birim (ortalama) maliyetlerde düşüşe yol açar. (neden tartışın). Bunun yanında yaparak öğrenme de verimliliği arttırır. Üretim arttıkça üretim faaliyeti daha fazla tekrarlanacaktır. Bu da daha iyi tekniklerin keşfine yol açacak hatalar daha az tekrarlanacaktır. Parasal ölçek ekonomileri birkaç kaynaktan beslenir. Birincisi, büyük işletmeler büyük ölçekte alım yaptıkları için küçük işletmelere göre daha avantajlı fiyatlardan teklif alırlar. Bu avantajlar sadece sözkonusu mal için değil o malın nakliyesi, sigortası vs. için de geçerlidir. Üretim arttıkça bazı maliyetleri de aynı oranda arttırması gerekmez. Örneğin bir gazete tirajını yazar sayısını arttırmadan iki katına çıkarabilir. Aynı firma ya da üretim birimi içinde üretilen mal çeşidinin arttırılması da birim maliyetleri düşürür. Çünkü aynı ekipman ile ya da ekipmanda bazı ufak değişikliklerle maliyetleri çok fazla arttırmadan farklı mallar üretilebilir. Farklı mallar üretmenin getireceği maliyet avantajları sadece aynı fiziksel varlıkların ortak kullanılmasından ibaret değildir. Şirketin mevcut yönetim kadroları, satış ağı ve şöhreti de daha etkin olarak kullanılmaya başlanır. Çünkü organizasyonel kaynakları herhangi bir mal için kullandığımızda bu kaynaklar diğer mallar için de kullanıma açıktırlar miktarları azalmaz. Ölçek ve farklı ürünler üretmenin getireceği avantajlar belirli bir büyüklükten sonra tersine döner. Bunun nedeni büyük ölçüde girişimcilik fonksiyonlarının sınırına gelinmesiyle açıklanır. Ölçek arttıkça üretim ile yönetim arasındaki ara açılır (yani bürokrasi artar). Artan bürokrasi maliyetlerin artmasına yol açar. 2- Giriş engelleri Bir endüstrinin yapısını belirleyen unsurlardan biri de Giriş Engelleridir. Giriş engeli piyasadaki mevcut firmanın karşılaşmadığı ama piyasaya girecek olan firmanın karşılaşmak zorunda kaldığı engelleri ifade eder. Bu engeller yeni firmaların piyasaya girmesini önler,

6 piyasadaki firmalara fiyatlarını ortalama maliyetlerin üzerinde belirleyip uzun dönemde kar sağlarlar. Giriş engellerinin kaynakları: -Ölçek ekonomileri: Eğer herhangi bir malın üretiminde ölçek ekonomileri mevcutsa, bu piyasadaki firmalara dışarıdan gelecek firmalar üzerinde bir avantaj sağlar. Eğer potansiyel firma piyasadaki firmalarla başarıyla rekabet etmek istiyorsa piyasaya minimum optimal ölçekte üretim yaparak girmelidir. Bunun da piyasaya yeni girecek firmaları caydırdığı iddia edilir. Çünkü mevcut üretimi satabilecekmidir? Yeterli talep varmıdır? Vs. Bazıları (Stigler) ölçek ekonomilerinin potansiyel girişler üzerinde bir tehdit oluşturmadığını iddia ederler. Çünkü içerideki firmalar da aynı maliyetlere katlanmışlardır. Dolayısıyla içeridekiler daha avantajlı bir konuda değillerdir. -Büyük ölçekte sermaye gereksinimi: Bu engel bir önceki ölçek ekonomileri engeli ile ilişkilidir. Eğer rekabet edebilmek için gerekli sermaye miktarı çok yüksek ise bu da potansiyel rakipler üzerinde caydırıcı bir etki yapacaktır. Bunun yanında piyasaya yeni giren firmaların riskinin daha yüksek olması nedeniyle karşılaşacakları finansman maliyetlerinin daha yüksek olacağı iddia edilir. Bu arguman da bir önceki ölçek ekonomileri argumanı ile aynı eleştirilerle karşılaşmıştır. -Temel bir girdinin mülkiyeti: Temel bir girdinin mülkiyetinin piyasadaki mevcut bir firmanın elinde tutulması -alternatif bir girdi, o girdinin bir ikamesi ortaya çıkıncaya kadar veya o girdinin kullanılmasını gerektirmeyen yeni bir teknoloji ortaya çıkıncaya kadar- potansiyel firmaların girişini engelleyecektir. (yeni GSM operatörlerinin TELSİM ve TURKCELL in altyapısını kullanmada karşılaştığı sorunları düşünün) -Reklam ve ürün farklılaştırması: Piyasadaki firmaların reklamı birkaç yolla bir giriş engeli olabilir. İlk olarak, reklamın kendisinde ölçek ekonomileri söz konusudur. Yani yeni firma da en az aynı oranda reklam yapmak zorundadır. Bu da potansiyel firmanın girişi için minimum sermaye gereğinin yükselmesine yol açar. İkincisi, reklamın etkisi kümülatif ve birkaç dönem sürdüğü için belirlenen satş hedeflerine ulaşmak için yeni firma piyasadaki firmadan daha fazla reklam yapmak zorundadır (potansiyel müşterileri diğer firmanın malını değil de kendi malını almaya ikna etmek için). Ürün farklılaştırmasının etkisini reklamın etkisinden ayırmak pek mümkün değildir. Çünkü ürün farklılaştırması reklamın hem nedeni hem de sonucu olabilir. Fakat bir nokta da reklamdan ayrı bir değerlendirme yapılabilir. Eğer piyasadaki firma piyasaya farklı marka ve çeşitlerde mallar satıyorsa yeni giren firma da benzer ürün yelpazesini piyasaya sürmelidir. Aksi takdirde rekabet şansı azalacaktır. -Batma maliyetleri: Batma maliyetleri, piyasadaki firmanın üretime son verdikleri takdirde kaçınamayacakları maliyetlerdir. Örneğin, bir firma hiçbir geri dönüşüm değeri olmayan çok özel bir varlığa yatırım yapmış olabilir (bir boru hattı gibi). -Hükümet politikaları: Lisans hakları, patent hakları, fiyat ve giriş düzenlemeleri gibi hükümet politikaları potansiyel rakiplerin girişini engeller. Bu kısıtlamalar yukarıda sayılan doğal engellerden daha etkilidir. 3- Rekabet edilebilir piyasalar (contestable markets) Rekabet edilebilirlik modeline göre bir endüstrinin davranışı ve buna bağlı olarak fiyat ve çıktılar açısından performansı sadece piyasadaki firmaların aralarındaki ilişkilere değil potansiyel rekabet baskılarına bağlıdır. Mükemmel rekabet edilebilir bir piyasa, girişin tamamen serbest, çıkışın tamamen maliyetsiz olduğu piyasadır. Giris serbestliğiyle kastedilen piyasaya yeni girecek bir firmanın üretim için halihazırda piyasada bulunan bir firmadan daha fazla maliyete katlanmayacak olmasıdır. Kısaca, yeni giren firmalar içerideki firmalar karşısında hiçbir fiyat dezavantajına sahip

7 olmamalıdırlar. Maliyetsiz çıkış ise, bir firmanın piyasaya girerken yaptığı bütün harcamaları piyasayı terk ederken kurtarabilecek olmasıdır. Böyle bir piyasada mevcut firma tekel dahi olsa fiyatlarını rekabetçi seviyenin (marjinal maliyete eşit olduğu nokta) üzerinde belirleyemeyecektir. Belirlediği takdirde aşırı kar ortaya çıkacak, piyasanın niteliği nedeniyle de bu piyasa dışındaki firmaları cezbedecektir. Bunun üzerine hemen yeni firmalar piyasaya girip karı paylaşacaklardır. Bu nedenle, bu piyasada kaç firma olursa olsun piyasada hep rekabetçi denge oluşacaktır. 4- Stratejik giriş engelleri Piyasadaki firmalar yeni firmaların piyasaya girmesini engellemek için ortak bazı eylemlerde bulunabilirler. Giriş engellemesine ilişkin iki noktayı başlangıçta belirtmekte yarar vardır. Birincisi, başkalarının piyasaya girişini engellemek maliyetlidir. Bu nedenle ya içerdeki firmalar bu maliyetlere katlanmayıp başlangıçtaki yüksek karlarının yeni firmaların girmesiyle ortadan kalkmasına katlanacaklar ya da başlangıçta bir maliyete katlanıp uzun donemde istikrarlı karlar elde edeceklerdir. İkincisi, stratejik giriş engelleri oluşturma çabası eğer potansiyel rakipler piyasadakiler kadar etkinse ( yani aynı kısa ve uzun dönem ortalama maliyet eğrilerine sahipseler) anlamlıdır. Aksi taktirde böyle bir çaba anlamlı olmayacaktır. Girişi engelleyen muhtemel stratejiler: -Limit fiyatlama: Ölçek ekonomilerinin mevcut olması durumunda tekelci fiyat ile rekabetçi fiyat arasında bir yerde bir fiyat seviyesi olabilir. Bu fiyat seviyesi içerideki firmalara pozitif bir kar sağlayacak kadar yüksek, dışarıdakilerin piyasaya girişi karlı bulmayacakları kadar düşük bir seviyedir. -Stratejik aşırı yatırım: Piyasadaki firmalar fabrika kapasitelerine aşırı yatırım yaparak potansiyel rakiplere piyasaya girdikleri takdirde fiyat rekabetine gireceklerine dair sinyal verirler. -Marka patlaması: Burada piyasadaki firmalar sürekli yeni ürünler ve yeni markalar çıkararak piyasayı doygunluğa ulaştırırlar ve yeni gireceklere yaşama alanı bırakmazlar. -Araştırma Geliştirme faaliyetlerine aşırı yatırım: Bazı firmalar çeşitli teknolojik buluşlar yara, bunun patentini alırlar. Uygulamaya koymadıkları bu patentleri potansiyel rakiplere karşı bir tehdit olarak kullanırlar. (Piyasaya girersen uygularım) -Aşırı Reklam ve savaşan markalar: Piyasadaki firmalar yaptıkları reklamları arttırarak potansiyel firmaların piyasaya giriş için katlanması gereken maliyetleri arttırırlar. Ayrıca ürünlerinden birini maksatlı olarak maliyetinin altında satarak piyasaya girişi caydırmaya çalışırlar. TEKELE KARŞI NE YAPMALI? a- Hiçbir şey yapma Piyasalarda tekelin oluşumu talep ve maliyet koşulları ile ilgilidir. Bu koşullar zaman içinde değişebilir. Talep artabilir veya teknolojik gelişmeler sonucu en düşük maliyetli üretim teknolojisi mevcut duruma göre daha küçük bir ölçekte de gerçekleşebilir. Bu durumda yeni firmalar piyasaya girebilir ve gelişebilir. Tekelin yarattığı refah kaybının ortadan kalkması için firmanın piyasaya girmesi gerekmez. Potansiyel olarak bir firmanın girmesi tehdidi bile piyasadaki firmanın tekelci fiyat uygulamasını engelleyebilecektir (Rekabet Edilebilir Piyasalar, Baumol) Tekele müdahale edilmemesi argumanının bir başka gerekçesi tekelin satılırken alıcıya aşırı karların baştan tekelciden tahsil edildiğidir. Örneğin bir tekel hakkı devredilirken devir fiyatı

8 içinde gelecekteki aşırı karlar da dahildir. Bu nedenle tekel hakkını alan normal getirnin üzerinde bir getiri elde edemez. (Transitional Gains, Taksiler) Hepsinden önemlisi tekel geçek hayatta çok seyrek rastlanan bir olgudur. Doğal Tekel çok sınırlı sayıda endüstride geçerlidir. Diğer alanlarda ise devletin (yasal sınırlamalar) desteği olmadan bir tekelin oluşması mümkün değildir. Yani, devletin kendisi tekelin en önemli kaynağıdır (Web sitesinde yer alan M. Friedman ın tekelin kaynakları başlıklı yazı) b- Vergileme Prensipte hükümetin vergilerle tekelin yarattığı bölüşüm etkinliğini ortadan kaldırması mümkündür. Ancak doğru vergilendirme için devletin piyasadaki talep yapısını ve firmaların maliyet yapısını kesinlikle bilmeleri gerekmektedir. Bu da pratikte pek mümkün değildir. p.173 fig. 8-4 lump-sum tax ekonomik karı alır ama bölüşüm etkinliğini sağlamaz c- Regulasyon Doğal tekel durumunda standart politika bir düzenleme komisyonu kurulması ve bu komisyon tarafından fiyatların, maliyetlerin ve hizmet kalitesinin kontrol edilmesidir. Regulasyon belirli piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmak üzere uygulanır: - doğal tekel durumunda bölüşüm etkinliğini sağlamak üzere - negatif dışsallıkları (hava kirliliği gibi) ortadan kaldırmak üzere - enformasyon asimetrisini ortadan kaldırmak üzere (BDDK) Bu durumda kontrol ne kadar etkin olabilir sorunu var. (Şirket güçlendikçe kontrol komisyonu da güçlenmeli). Komisyon öncelikle tekelci şirketin yeterli hizmeti müşterilerine sunup sunmadığını denetler. Çünkü yetersiz hizmet durumunda tüketicinin alternatifi yoktur. Pratikte komisyonlar etkili olamamaktadır. Komisyonların ikinci fonksiyonu maliyetlerin kontrolüdür. Komisyon tarafından belirlenen fiyat şirketin maliyetlerini karşılamalıdır. Maliyetler kontrol altında tutulmazsa fiyat belirlemenin bir anlamı yok. Aksine maliyetleri yükseltmek işine bile gelir- yöneticilere yüksek maaşlar, girdilere piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapmak gibi- Fakat komisyonların bu konuda yapabildikleri de sınırlıdır. Komisyonlar zamanının çoğunu fiyat belirlemesine ayırırlar. Bunun için önce maliyetleri belirler ve bunun üzerine adil bir getiri oranı eklerler. Önemli tartışma konularından biri de adil oranın ne olduğudur. Daha önceki ünitelerden biliyoruz ki etkin fiyatlama fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada belirlenmesidir. Fakat aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada fiyat ortalama maliyetlerin altında kalmakta ve firma zarar etmektedir. Regulasyon ile ilgili en onemli sorun regulasyon kurumlarının çeşitli baskı gruplarının etkisi altında olmasıdır. (Stigler, The theory of econmic regulation, 1971). Regulasyon otoritesinin kamu menfaatini gözettiğini soylemek çok zor.

9 P P 1 P 2 D Q 1 Q 2 LRAC } sübvansiyon LRMC Q Buradaki çözüm önerilerinden biri fiyatların P 1 noktasında belirlenmesidir. Bu fiyat düzeyi firmaya adil bir getiri oranı sağlamaktadır. Fakat bu durumda doğru çıktı seviyesinde üretim yapılamamaktadır. Bir diğer çözüm önerisi fiyatın P=MC noktasını ifade eden P 2 noktasında belirlenmesi ve aradaki farkın devlet tarafından sübvanse edilmesidir. Pratikte bu probleme daha karmaşık çözümler getirilmektedir. Bunlar: 1. Fiyat farklılaştırması yapılmasıdır. Örneğin elektriğin farklı kişilere, işyerlerine konutlara farklı fiyattan satılmasıdır. ya da farklı üretim seviyeleri için farklı fiyatlar belirler. Belirli bir kullanım seviyesinden sonra daha fazla fiyat uygulanmasıdır. Bir başka yöntem de hizmete bağlantı anında bir blok oran ödenmesi daha sonra da kullanıma bağlı Marjinal Maliyetle ilişkili bir fiyat belirlemektir. (telefon şirketlerinin yaptığı gibi) Bir başka fiyatlama yöntemi de çok kullanılan saatlerdeki telefon konuşmalarının pahalı olmasıdır. Başlangıçta düzenleme komisyonları sadece doğal tekel durumları için kurulmuş iken daha sonra da rekabetçi piyasalara da yönelmiştir. (havayolu şirketleri, taksiler vb.) Düzenlemenin yapılması bu piyasalarda tepkiyle değil aksine büyük bir hoşnutlukla karşılanmaktadır. Çünkü böylece anti tröst yasaların denetiminde olmadan yasal güvenceler altında fiyat sabitlemesi yapılabilmekte rekabet sınırlanmakta ve belirli bir oranda kar garanti altına alınmaktadır. Bir başka regülasyon ise giriş sınırlamaları yaratma yönündedir. Piyasaya girişin sınırlanmasının kamu menfaati argümanı ile savunmak mumkun değildir. Onun yerine kalitenin korunması ve doğal monopol durumunda etkinsizliğin önlenmesi gerekçe olarak gösterilir. Data aktarımında kabloların kullanıldığı durumda olcek ekonomileri varken, teknolojik gelişmeler doğal tekel durumunu değiştirmiştir. Örneğin mikrodalga ve uydu teknolojisindeki gelişmeler uzun mesafe konuşmalarında başka firmaların girmesi daha etkin bir çözüm haline gelmiştir. Genellikle fiyat ve giriş regülasyonu birlikte görülür. Öncelikle giriş regülasyonu fiyatları yükselttiği için fiyat regülasyonu gerekli hale gelir. İkinci olarak, regule edilmiş endustride karlar yuksek oladugu icin yeni girişleri teşvik edecektir. Bu durumda giriş regulasyonu kacınılmaz olur.

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 1999 ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ergin UZGÖREN* Arş. Grv. Önder YÜCEL** ÖZET

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

KREDĐ DEĞERLENDĐRME SÜRECĐNDE ASĐMETRĐK BĐLGĐYĐ AZALTMAYA YÖNELĐK UYGULAMALAR, TESPĐT VE ÖNERĐLER

KREDĐ DEĞERLENDĐRME SÜRECĐNDE ASĐMETRĐK BĐLGĐYĐ AZALTMAYA YÖNELĐK UYGULAMALAR, TESPĐT VE ÖNERĐLER Yıl: 28 Sayı: 101 Nisan 2014 91 KREDĐ DEĞERLENDĐRME SÜRECĐNDE ASĐMETRĐK BĐLGĐYĐ AZALTMAYA YÖNELĐK UYGULAMALAR, TESPĐT VE ÖNERĐLER Mehmet Mete KARADAĞ * - Hüseyin SELĐMLER ** ÖZ Finansal bir sözleşmede

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı