Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek"

Transkript

1

2 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bağımsız Ol, Saygın Ol Kendine Güven, Bağımsız Ol Delikanlı adam, iradesini maddeye teslim etmez. Bağımlı olmak, kişisel bir tercihtir İçme, içtikçe sıra sana gelecek Geleceği değiştirmek için çalışıyoruz (Yeşilay) Bağımlının her hücresinden imdat çığlığı yükselir Bağımlı olmak, insanın kendine inancını yitirmesidir Duvarı nem, insanı bağımlılık yıkar Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma Bağımlı olmanın tek suçlusu insanın kendisidir Bağımlılık korkulara ve maddeye esir olmaktır Sigara Giren Yerden Sağlık Çıkar Bağımlı olmak saygınlığını yitirmektir

3 ANAYASA D YOR K MADDE 58 Devlet, gençleri alkol dü künlü ünden, uyu turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü al kanl klardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri al r. MADDE 59 Devlet, her ya taki Türk vatanda lar n n beden ve ruh sa l n geli tirecek tedbirleri al r, sporun kitlelere yay lmas n te vik eder. YE LAY' n AMACI Yurdumuzda ahlakî ve kültürel bir kalk nma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyu turucu madde kullan m n özel sektör ve kamu kurumlar ile de i birli i yaparak, en az miktara indirmek, zararl al kanl klarla topyekûn mücadele etmektir. TE EKKÜR Bu materyalin haz rlanmas na ve bas lmas na katk da bulunan Yesilay Ekibine te ekkür ederiz. YAYINLAR KOORD NATÖRÜ Mehmet S rr Arvas YAYINA HAZIRLAYANLAR Ye ilay Genel Merkezi E itim Uzmanlar Ç Z MLER Mustafa Kocaba, Özge Demirci Türkiye Ye ilay Cemiyeti Genel Merkezi Nuruosmaniye Cad. 17/1 Ca alo lu STANBUL Tel: 0(212) Faks: 0(212) e-posta: web:

4 BAfiKAN Sevgili Gençler, nsan beyni muhte em bir ekilde yarat lm t r. Bir i i ba armak istedi inizde bir problemle kar la t n zda beyninize "Çözüm yollar istiyorum!" diye talimat verin. O size, akla hayale gelmedik teklifler sunar, siz bile kendinize a r rs n z... Ayn ekilde bir i i "ba aramayaca n z " dü ündü ünüzde veya tembelli iniz a r bast nda yine beyninize "Bana mazeret bul!" eklinde talimat verin. Rahatl kla yüzlerce mazeret bulur. Üstelik hepsi de tatmin edici mazeretlerdir... Bundan emin olun. Ba ar l insanlar n hedefleri vard r, ba ar s zlar n ise mazeretleri... Beynimiz, sürekli çözüm bulmak yolunda çal rsa, zamanla bu i te ustala r, pratik kazan r. Karamsarl üzerinden atar ve hep "olumlu" dü ünmeye ba lar. Hatta, kötü sonuçlar n bile "iyi" taraf n görmeye çal r. Sürekli yeni fikirler, projeler üreten beyindeki hücreler "aktif"le ir ve büyük ba ar lara imza atar. mza att her ba ar ona güven kazand r r ve yenilerine do ru sürükler... En büyük fatih kendisini fethedendir, diye bir söz var. Peki kendimizi nas l fethedece iz? Bir defa, düzenli, tertipli ve tavizsiz bir çal ma program yapaca z. Sonra, "devaml l k" önemli. Mutlaka bir çal ma ve program cetvelimiz olsun. Hiçbir konuda y lmak yok. Edison ampulü bulmak için iki binden fazla deney yapar ama vazgeçmez. Y lg nl a dü en asistanlar na çok ey ö rendik der, art k bir ampulün 2 bin ekilde nas l yanmayaca n biliyoruz. Bu azimle devam eder ve bulur. Ömrümüzün en k ymetli ça lar gençlik ça lar d r. Bu dönemde bütün hayat m z etkileyecek kazan mlar elde etmemiz laz m. Her saniyemizi bir alt n k ymetinde bilip ona göre kullanaca z. Çünkü saniyelerimiz say l. ki günümüz birbirine e it olmamal. Hergün ilerleme kaydetmeliyiz. Dünyaya bir defa geldik. Yedek hayat m z yok. Sizlere rehberlik edecek, kendinizi zararl maddelerden koruyacak bir k lavuz kitapç k haz rlad k. Bu kitapç n faydal olmas n diliyoruz. Sayg lar m zla. Av. Muharrem Balc Ye ilay Genel Ba kan 2

5 KUMAR HAKKINDA B LMEN Z GEREKENLER En güzel kazanç, al n teri ile kazan land r KUMARIN DE MEYEN KURALI Her zaman kumarhane kazan r, kumarbaz kaybeder KUMAR VE BOYUTLARI Kumar, Ceza Kanun umuzda, Ka zanç kas t ile oy na nan kâr ve za ra r baht ve ta li he ( an sa) ba l bu lu - nan oyun ANABR TAN KA DA, Bir oyunun, yar man n ya da belirsiz bir olay n sonucu üze ri ne, ka zanç el de et mek ama c y la or ta ya de er li bir ey ya da pa ra koymak sözleriyle tarif edilmektedir. Bir zamanlar basit fal oklar, oyun âletleri ve zarla oynanan kumar, bugün, rengârenk klarla donat lm salonlarda, modern kumar âletleri, piyango biletleri ve çe itli kartlarla, özendirici reklâmlarla oynat lmaktad r. Kazanan kim, kaybeden kim belli de il Burada en büyük pay n, kumar oynatanlar n kasas na girdi i muhakkakt r. 3

6 Kumar alan nda devletin pay na dü en, devede kulak misalidir. Ve bugün dünyada kumar, devlet kontrolünden uzak, birtak m karanl k güçlerin elindedir. Tarihî seyri içerisindeki içki, uyu turucu, kumar, fuhu, rü vet ve israf öyle bir geli me göstermi tir ki bugün bunlar, toplumu temelinden sarsan birer insanî ve millî felâket hâlini alm t r. Her on ki iden birinin mahkemelik oldu u ülkemizde i lenen suç say s artarken, kumar oynad veya oynatt için ceza alanlar ço almakta, kumar yüzünden ocaklar sönmektedir. Haber bültenlerinde zaman zaman gizli kumar oynatanlar ortaya ç kart lmakta, ama yine de bir türlü önüne geçilememektedir. Sa l n dostu olan spor bile kumara alet edilmektedir. Kumar kendisi d nda birkaç ba ml l da s rt nda ta yan sosyal hastal kt r! Kumar hayat n, servetin, ailenin, huzur ve haysiyetin en büyük dü man d r. Kumar n söndürdü ü ocaklar en a r uyu turuculardan fazlad r. Kumar önce serveti, sonra iffet ve haysiyetleri, sonunda da hayat mahveden bir iptilâd r. Kumar fizikî ve psikolojik ba ml l n her ikisini de en iddetli ekilde geli tirir ve ba ml n n bu tutsakl ktan kurtulmas n imkâns z hâle getirir. 4

7 Kumar tutsakl eroininkine e de erdir. Kumar n geli ti i bir toplumda ahlâk, fazilet ve bütün insanî de erler iflâs eder. KU MAR VE KA DIN Yap lan ara t rmalarda, günümüzde kad nlar n da kumar tutkusunda erkeklerden hiç de geri olmad klar tespit edilmi tir. Ara t rmac lar ve psikologlar kumar s ras nda kad nlar n erkeklere oranla heyecanlar n dizginleyemediklerini, onlar n a k ve heyecana zaaflar bulundu unu, kaybettiklerinde erkeklerden daha h rsl olduklar n, kazand klar nda da daha çok kazanmak istediklerini ve kumar tutkusu olan kad nlar n san ld ndan daha fazla oldu unu belirtiyorlar. Önceleri onu keyifli bir oyalanma ve vakit geçirme gibi saran kumar tutkusu, kad n n zamanla yuvas n, çocuklar n ve e ini ihmale götürüyor. Üstelik kad n bu hâlini ba kalar ndan da, kendisinden de saklamaya çal yor. Ve asla oyun merak n n bir tutkuya dönü tü ünü kabul etmek istemiyor. Küçük heyecanlarla ba lanan macera, bir gün felâketle bitiveriyor. Kad nlarla ilgili ilmî ba ka bir tespit de öyle: Genellikle maddî durumu iyi olup da kendini mutsuz hisseden birçok kad n, bu mutsuzlu unu oyun masalar nda gidermeye çal yor. Ve mutlulu u kumarda ar yor. Fakat sonraki ya ad klar, önceki mutsuzluklar n gölgede b rak yor. in fark na vard klar zaman da i i ten geçiyor. 5

8 Televizyonlar n çe itli yar malar nda ve çekili lerinde, 900 lü telefonlar n ço unlukla kad nlar taraf ndan kullan ld ve bu yüzden yüklü telefon faturalar n n gelmelerine sebep olduklar da bilinen gerçekler aras ndad r. Ayr ca birçok han m, günlerinde ve poker oynarken, çay yerine viski ve likör ikram etmeyi tercih ediyor. Bozulma sadece erkeklerde de il toplumun her kesiminde Yaln z u gerçek asla unutulmamal d r; Türk toplumunda kad n, mukaddestir, kad n her eyden önce ana d r. O, bütün güzelliklerin ve faziletlerin de timsalidir. Onu yüceltmek ve sahip oldu u taht ndan indirmemek gerekir. çkiyle, uyu turucu ile kumarla ve fuhu la alçalan kad n bütün bir be eriyeti alçalt r. air: Elbet sefil olursa kad n, alçal r be er diye bo una söylememi tir. Bu sebeple kad n nadide bir çiçek gibi korunmal, yarad l gayesinden uzakla mas na müsaade edilmemelidir. Kad n sadece ana de il, o ayn zamanda çocuklar için bir önder ve aileyi ayakta tutan temel unsurdur. Kad n alçaltan her sebep aileyi ve toplumu alçalt r. Kad n korumak toplumu korumak demektir. Aile olmadan millet, millet olmadan devlet var olamaz. E LENCE VE HAYAT Hayat disiplinsiz ve gayesiz oldu u zaman, tabiat yla e lence denen batakl a dökülür. Bu batakl a dü enler insanî de erlerden uzakla arak hayvanla rlar. 6

9 E len ce ile geç mi bir ha yat ka dar an lam s z ve za rar l hiç bir ey yok tur. Dr. Ale xis Car rel Gençli in e lenceye mahsus oldu unu söyleyenler ahmaklard r. Gençlik ça, ileride bütün hayat devam nca faydal olacak iyi al kanl klar n kazan lma y llar d r. J. B. Say Kumar, küçük yaşlarda önce böyle filizlenir. ALI KANLIKLAR Zararl al kanl klardan daha küçük, faydal al kanl klardan daha büyük hiç bir ey yok tur. OVID nsan için yararl ve gerekli al kanl klar n en uygun devresi ise üphesiz çocukluk ve gençlik y llar d r. A aç ya ken e ilir atasözümüz bu konuda de i mez bir terbiye, bir eskimez e itim kaidesidir. Terbiyeci ve dü ünür J.B. Say n: Gençli in e lenceye mahsus oldu unu söyleyenler ahmaklard r. Gençlik ça ileride bütün hayat devam nca faydal olacak iyi al kanl klar n kazan lma y llar d r. Sözü büyük bir gerçe in ifadesidir. Bu konuda hayatî de er ta yan u veciz ifadeler üzerinde bir nebze olsun Siz çocu a al mas gereken huylar veriniz, büyüdü ü zaman bunlardan ayr lamaz. SMILES 7

10 Al kanl klar bir halata benzer. Her gün birer lifini örmek suretiyle sonunda onu, kopmas mümkün olmayan bir hâle getiririz. Bu sebeple gerek çocuklar m zda, gerekse kendimizde geli mekte olan al kanl klara çok dikkat etmeliyiz. HORACE MANN Al kanl klar n zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra k r lmayacak ka dar güç lü olur. BENJAMIN DIZRAELLI Al kanl k, anahtar kaybolmu bir kelepçedir. AMOS PA RISH Evet, ki inin kaderine ekil veren ey al kanl klar d r. RICHARD REVERNE Kumar En A r Uyu turucu Niteli ine Sahiptir Kumar, en a r uyu turucular kadar akl ve iradeyi tesirsiz b rak r ve bu hâl ile ba ml s n onlar gibi ölüm vadisine ula t r r. Zararl al kanl klardan daha küçük, faydal al kanl klardan daha büyük hiç bir ey yoktur. OVID 8

11 Zira fert ve topluma hayat sevdiren, kolayla t ran ve hayat ba ar larla süsleyen, ba land yüksek idealler ve sa lam inançlard r. ANDRI MAUROIS Kumar, zaman n ve hayat n en büyük dü man d r. nsan için en büyük israf üphesiz zaman israf d r. Çünkü zaman ayniyle ömür ve ha yat de mek tir. B. Frank lin: Hayat seviyorsan z zaman n z bo a harcamay n z. Çünkü zaman hayat n kendisidir der. Kesin bir gerçektir ki, onu de erlendirebilmek ancak onun parçalar olan dakika ve saatleri de erlendirebilmekle mümkündür. Bu konuda u sözler ne kadar dü ündürücüdür: Zaman akl, olgunlu u ve hizmeti art rmak için bize verilmi en de erli sermayedir. THOMAS MANN Mutluluk ba ar ya, ba ar ise zaman de erlendirmeye ba l d r. SENECA Ahmaklar zaman nas l öldürece ini, ak ll lar ise nas l kazanaca n dü ünür. SCHOPENHAVER 9

12 Zaman kazanan her eyi kazan r, zaman kaybeden her eyi kaybeder. ALMAN ATASÖZÜ INTIHAR ETMISTIM. fi BENI KIM KURTARDI. BURUN FARKIYLA HAYATA GER DÖNDÜN... BIRAK fiu KUMARI. Hiçbir ey hayat ve onu dolduran dakikalar kadar de erli de ildir. EURIPIDES GOETHE KUMAR A LEY YIKIYOR! Kumar, aileyi ve toplumu y kan felâketlerin ba nda gelir. Kumar n, aileyi öncelikle y kma ekli, onun maddî varl n elinden almas yla gerçekle ir. kinci safha, para bulamad zaman, kumarbaz kad n n kendi iffetine; kumarbaz kocan n ise, kar s n n iffetine kumar oynamas ; üçüncü safha, kumarbaz n cinayet i lemesi veya intihar etmesidir. Baz alkoliklerin ba kalar na zarar vermedikleri ve aileyi y kmad klar dü ünülebilir. Ancak, hiçbir kumarbaz n ailesini y kmayaca dü ünülemez! Evet, kumar zaman n, hayat n, ailenin, toplumun huzur ve düzenin en büyük dü man d r. Hiçbir aile çocu una güzel terbiyeden daha de erli bir ey veremez. KUMARBAZ, B R KL N K VAK ADIR Amerikal bilim adamlar ve psikologlar taraf ndan psikolojik bir bozukluk olarak görülen Kumar Tutkusu nun, beyin seviyesinde ortaya ç kan bir hormon noksanl oldu u tespit edildi. 10

13 Kumar, t pk sigara ba ml l gibi Sigara nikotini yüzünden ba ml l k yap yor. Kumar ise, heyecan sebebi ile salg lanan Noradrenalin isimli bir hormona ba ml l k demek oluyor. Noradrenalin salg s azald nda insanlarda uyuklama ve çevreye kar ilgisizlik ortaya ç k yor. Sonunda depresyona giriyorlar ve hayattan zevk almamaya ba l yorlar. Heyecan ve stres, bu salg y normal hâle getiriyor. Fazlal nda ise dikkat art yor, vücut alarm durumuna geçiyor. Korku ve titreme hâli görülüyor. Normal durumlarda bu hâllere rastlanm yor. Noradrenalin, vücutta Adrenalin ile birlikte sempatik aktiviteden sorumlu oluyor. Kalbin at h z n, tansiyonu, mide ve ba rsak sisteminin düzenli çal mas n sa l yor. Bu bak mdan Noradrenalin son derece önemli bir salg maddesidir. Frans z bilim adamlar bu konuya daha da aç kl k getiriyorlar: Kumar bir tutku haline getiren insanlar, yeteri kadar üretilmeyen Noradrenalin noksanl sebebi ile kumar n verdi i heyecan sonunda salg lanan bu hormon noksanl n telâfi ediyorlar. Bu, onlar fark nda olmadan bir kumar tutkunu, bir ba ml insan hâline getiriyor diyorlar. Kumarbaz n davran lar n n, uyu turucu müptelâs n n davran lar n and rd n belirten uzmanlar u dü üncelere de yer veriyorlar: Kumarbaz kumar oynamad zaman, hayat n bir anlam olmad n dü ünür; a r bir can s k nt s ve bunal m içerisine dü er. Kumar oynad zaman ise, kazan p kazanmamas önemli de ildir. Kendisini memnun, umut dolu hisseder ve etraf na olumlu bakar. 11

14 HEEY NAPIYORSUN, BIRAK Efi M! KUMAR BORCU NAMUS BORCUDUR ASLANIM. 17 kumarbaz üzerinde yap lan ara t rma, bunlar n hepsinde normalin alt nda bir Noradrenalin hormon seviyesinin tespit edilmesi ile sonuçlan r. Di er ara t rmalar da ayn sonucu verir. lim adamlar imdi, bu hastalar n Noradrenalin seviyelerini yüksek tuttuklar takdirde, kumardan vazgeçip geçmeyeceklerini ara t r yor. Kumar müptelâl n n da sigara, alkol veya uyu turucu müptelâl gibi, çe itli t bbî müdahaleler sonunda tedavi edilebilece inden umutlu olan uzmanlar, bu amaçla çal malar na ba latm bulunuyorlar. Kumar tutkusunun klinik bir vak a oldu unun anla lmas ve bu iptilân n Noradrenalin isimli hormonun normalin alt nda salg lanmas ndan kaynakland n n belirlenmesi, tedavi yöntemlerinin bulunmas n sa layacak... Bu konuda Amerika da yap lan çal malardan olumlu sonuçlar al nm t r. GENÇL N KÖTÜ ALI KANLIKLARA T LMES N N SEBEPLER VE ALINACAK TEDB RLER Derin bir buhran ve çalkant içinde bulunulan ça m zda yeni nesilleri yeniden ekillendiren sebepler tamamen de i mi tir. Bas n, yay n, radyo, televizyon ve sinema gibi kitle haberle me vas talar n n sorumsuz ve y k c yay nlar na müsaade edilmemeli ve bunlar mutlaka kontrol alt na al nmal d r. Demokrasi havarili iyle gençli i feda etmek, büyük ahmakl k olur. Bunlar birbirine kar t r lmamal d r. Bu yüzden diyoruz ki: Vakit geç olmadan gençli in bütün kötü al kanl klardan korunmas için köklü ve kal c tedbirler acilen al nmal, bu konu- 12

15 da hukukî düzenlemelere hemen gidilmelidir. Gençli in iyi e itilmesi, sa l kl ekilde geli mesi için Devletin ve sorumlular n onlara de i ik imkânlar sa lamas gerekir. K sacas GENÇL K BO BIRAKILMAMALIDIR. Gençli e verilecek imkânlar aras nda, uygun spor tesisleri, uygun ve canl ülke gezileri, okuma yerleri, ö renim için uygun müze, tarihi yerlere gurup gezileri ve daha birçok canl ve faydal ülke tan t mlar olabilmektedir. Bunun yan nda gençlerin yetenek ve isteklerine göre de i ik bilim dallar na ve sanata yönlendirilmeleri de mümkün olabilmektedir. Çünkü gençlik ancak o zaman kolayca kötü etkilenmelerden ve al kanl klardan korunabilir. Di er taraftan bo kalan gençlik her türlü kötülüklere aç k olmaktad r. Öte taraftan gençli in iç dünyas na da inanç, ya am felsefesi bilinç ve vicdani de erlerin de kat lmas elzemdir. Bunu ise ailesi, ö retmenleri ve çevre unsurlar katabilmektedir. Ülkemizdeki çevre ve medya ise oldukça negatif geli mekte ve çok büyük ters etkileri mevcuttur. Pek çok kötü al kanl klar ve ba ml l klar, parçalanm aile çocuklar nda daha çok görülmektedir. Bu yüzden kad n ve ailenin korunmas na istinaden her türlü tedbirde ihmale yer verilmemelidir. A LELERE DÜ EN GÖREVLER Gençli in kötü al kanl klardan korunmas nda aileye de büyük görevler dü mektedir. Çocukta ahsiyet ve irade küçük ya lardan itibaren aile içinde te ekkül etmeye ba lar, okulda tamamlan r. yi al kanl klar n da kötü al kanl klar n da temeli ailede at lmaya ba lar. Bunun okula b rak lmas son derece yanl t r. 13

16 Anne ve babalar her konuda çocuklar na iyi örnek olmal, onlar n vakitlerini nerelerde geçirdiklerini bilmeli, ama bu kontrol, asla bask ya dönü meden, sevgi, ilgi ve efkat emsiyesi alt nda yap lmal d r. Çocuk hangi ya ta olursa olsun asla ilgiden, sevgiden, efkatten ve kontrolden yoksun b rak lmamal d r. Ailede al nan e itim ve terbiye okulda da devam etmelidir. Gençler okullarda bütün kötü al kanl klardan korunacak ve iyi al kanl klar edinecek ekilde yeti tirilmelidir. KUMAR NED R? Kumar Nas l sonuçlanaca belli olmayan, ihtimalli bir eye ba l kalarak para ya da maddi de eri olan bir ey yat r larak oynanan, kar l nda kazanana maddi getirisi olan oyunlara verilen genel ad. Ço u zaman e lenceli va kit ge çir mek için ter cih edi len ku mar uzun va de de çok za rar l bir oyun dur. Bu yüzden aileler da lmakta ve hatta cinayetler bile olmaktad r nsan toplumlar n n ilk zamanlar ndan bu yana varolan kumar çok de i ik yöntemlerle gerçekle tirilebilir. KU MAR B R SEK TÖR Günümüzde kumar, tüm dünyada oldukça yayg n olan, hatta birçok ki i için bir tür e lence say lan bir sektör haline gelmi tir. nsanlar kumara çok büyük miktarlarda paralar harcamaktad rlar. Öyle ki, s rf zevk için yap lan bu para tüketimi, birçok muhtaç insan n refaha kavu mas na yetecek boyutlardad r. 14

17 Oysa kumar n insanlara ne kadar büyük zararlar verdi ini her gün gazetelerde ve televizyonlarda, görmek mümkündür. Kumar borcu yüzünden intihar eden, her eyini kaybetti i için ailesi da lan, senelerce u ra p kazand mal varl n birkaç saat içinde tamamen kaybedip bunal ma giren, bundan dolay gözünü k rpmadan cinayet i leyebilen insanlar n haberleri her gün kar m za ç kmaktad r. Y k lan ailelerin, parçalanm evliliklerin, haks z yolla kazan lan paralar n üzerine bina edilen bu sektör, ahlaki dejenerasyonun çok önemli bir örne idir. Günümüzde sadece reel de il sanal ortamlarda da kumar oynanmakta ve bu durum gün geçtikçe daha büyük y k mlara yol açmaktad r. KUMAR DA BULA ICIDIR Emek harcamadan, çal madan çok para kazanma dü üncesi dünyada ve ülkemizde art k fazlaca irdelenmeden kabul görmeye ba lad. Kumar oynayan bir insan, en yak n arkada n da bu batakl n içine rahatl kla çekebiliyor. KUMARDAN KURTULMAK Ç N BURAYA GELD M, Y NE DE KURTULAMADIM... KUMAR U RUNA Bu amaç u runa de er yarg lar n n erozyona u rad hepimizce bilinen bir gerçektir. Ancak bunun d nda kolay ve çok para kazanmak için oynan lan kumar çok eski zamanlardan beri bilinen zaman zaman baz toplumlarca onay gören bir yöntem olagelmi tir. U runa birçok ocaklar n söndü ü, ili kilerin bozuldu u, ailelerin da ld kumar 15

18 KUMAR TUR ZM Son y llarda güzel vakit geçirme, e lence ve dinlence arac olarak lanse edilip kumar turizmleri devlet politikalar yla te vik edilmektedir. Bu te viklerle artan kumar oynama tutkusunun alt nda bir hastal k durumu olabilece ini unutmamak gerekir. Bu durum ki inin hem kendisine hem de ailesine ciddi maddi ve manevi zararlar vermektedir. KUMAR B R HASTALIKTIR Patolojik kumar oynama dürtü kontrolü bozuklu u (yani ki inin kendisi ve çevresi için tehlikeli olabilecek bir dürtüyü engelleyememesi, o an müthi bir keyif al p sonras nda ciddi pi manl k ya amas ) hastal k s n f nda ele al nmaktad r ve bu durum ancak tedavi ile düzelebilmektedir. PATOLOJ K KUMAR HASTALI I Patolojik kumar ba ml l nda zamanla geli en birtak m uygunsuz davran özellikleri göze çarpar. Bu durum hemen hemen tüm oynayanlarda karakteristiktir. S kl kla görülen bu davran lar k saca özetlersek; kumar oynama üzerine a r kafa yorarlar ve istedi i heyecan yakalamak için gittikçe artan miktarlarda para ile oynama ihtiyac duyarlar. Bu ki iler birçok defa kumar oynamay kontrol alt na alma, azaltma ya da b rakma çabas na girmi ler, bu giri im s ras nda çok gergin, sinirli ya da huzursuz olmu lard r. Kumarbazlar çok iyimserdirler, kay plar ndan hiçbir zaman ders almazlar, mutlaka bir gün çok kazanacaklar na ve zengin olacaklar na inan rlar. Kumar oynamak için gereken paray sa lamak için ola anüstü çaba içersindedirler. Önceleri paray bulmak için yasal yollar denerler, borcunu 16

19 kapatmak için ba ka borç aray içinde s kl kla bulunurlar. Bunu yapabilmek için, kredi kartlar n n son limitine kadar para çekme, mülkünü satma giri imleri az msanmayacak kadar fazlaca görülür. Bir süre sonra yasal yollar tükenince sahtekârl k, doland r c l k, h rs zl k veya zimmetine para geçirme gibi yasad eylemlerde bulunurlar. KUMARIN SEBEP OLDU U DURUMLAR Erken ya larda ya anan bo anma, ölüm nedeniyle ebeveyn kayb, ebeveynlerin uygunsuz disiplin cezalar, tutars z olmalar, sertlik, sevgiden yoksun b rakma, ailede kumar n para kazanma yolu olarak görülmesi, i veya kariyerle ilgili dü k r kl klar n n s k s k ya anmas, çocukluk ça nda dikkat eksikli i/hiperaktivite bozuklu u tan s al nmas (patolojik kumar oynama yatk nl n art rd ileri sürülmekle birlikte kesin de ildir) gibi sosyal faktörlerin yan nda, beyinde salg lanan noradrenalin gibi baz maddelerin kumar oynayanlar n metabolizmalar nda farkl l klar gösterdi inin tespiti, gözleri son y llarda fizyolojik faktörlere de çevirmektedir. KUMARDAN BÖYLE ÖLEN DE LK DEFA GÖRDÜM. KUMARBAZ SADECE KEND N DE L, A LES N DE YIKAR Etken her ne olursa olsun patolojik kumar ba ml l bir kez ortaya ç kt - zaman ki ide depresyon ba ta olmak üzere ba ka ruhsal hastal klar görülürken, yak nlar nda da ciddi tahribatlara neden olmaktad r. Bunlar n ba nda; aile bireylerinde de önemli psikiyatrik hastal klar, ileti im bozukluklar, cinsel bozukluklar sonuç olarak da ayr lma ve bo anmalar görülmektedir. Bu nedenle sorun fark edildi i andan itibaren aile bireylerine de önemli görevler dü mektedir. 17

20 Hastaya anla ld n hissettirmek, onu dinlemek, destek olmaya çal mak ve bu durumun bir hastal k oldu unu onu ikna ederek anlat p, tedaviye yönlendirmek oldukça önemlidir. Çünkü unutulmamal d r ki aile deste inin tam oldu u ki ilerde tedavi daha yüz güldürücü olabilmektedir. Tedavisi kolay m d r? Patolojik kumar ba ml l n n tedavisi hastal n do as ndan dolay sab r isteyen bir süreç istemekle birlikte imkâns z de ildir. Bu ki ilerde aile terapisi s kl kla yak nlar ile ileti imleri aç s ndan fayda sa lamaktad r. Tedavide amaç ki inin fark ndal n art r p, nas l bir hastal kla sava t n anlatmakt r. Bu sürece hastan n özelliklerini de göz önüne alarak ilaç tedavisi ve psikoterapi ile devam edilmesi tedavi aç s ndan olumlu sonuçlar n ortaya ç kmas n sa lamaktad r. KUMAR ÖRNEKLER Kumar, bir kumarhaneye girip oradaki aletlerle, ka tlarla oynamakla s n rl de ildir. Günümüzde yasal s n rlar içinde yap lan kumar türleri de vard r. (At yar lar, iddia, loto, toto, piyango vs. bunlardan baz lar d r.) Ba na Milli kelimesinin konulmas yla kumar olmaktan ç kmaz. KUMARIN DE MEYEN KURALI Her zaman kumarhane kazan r, kumarbaz kaybeder NANÇLARIMIZ KUMARI YASAKLAR Dinimiz kumar yasaklarken belli bir eklini kaydetmemi, mana ve neticesini hedef alm t r. Hangi âlet ve metotla oynan rsa oynans n, oyunun - önceden belli olmayan- sonunda taraflardan biri veya birkaç kâr yahut da 18

21 zarar edecekse kumar gerçekle mi demektir. ÖNEML Erdemli insanlar, hayat ve kazanc ansa ve tesadüfe de il, ald tedbirler ve verdi i eme in sonucuna ba lamal d r. Ba kas n n mal n kumar ile ele geçirmek inançlar m za göre haramd r. Bunu asla unutmamal. Kaybeden verdi ine raz görünse bile, kalbinden müteessir bulundu u ve kazanana kin, dü manl k duydu u üphesizdir. Kaybeden kazanmak, kazanan bu zevki yeniden tatmak için tekrar oynarlar ve bu hal giderek al kanl k kazand r r, ki iyi kumarbaz yapar. Kumar n zarar fertlerde kalmaz, topluma sirayet eder; üretime kat lmayan, i siz, güçsüz, kumar oynamakla vakit öldüren kimselerin ço almas na sebep olur. KUMAR BORCUNA KARfiILIK SEN M GELD N? Ku mar ve Za rar la r Son çeyrek yüzy lda devletlerin kar la t maddi sorunlarla beraber kumar oyunlar n n popülerli i de dramatik bir ekilde artm t r. Kumar oyunlar n n ula labilirli inin kolayla mas ve sosyal olarak çe itli düzeylerde kabul görmesi eri kin ve gençler aras nda kumar al kanl n n artmas na neden olmu tur. Türkiye'de 1991 y l nda kumarhanelerle ilgili yap lan düzenleme sonras 19

22 kanunen izin verilen kumar aktiviteleri daha sonra 1998 y l nda, gelen çe- itli tepkiler nedeniyle kumarhane düzeyinde tekrar yasaklanm t r. Günümüzde kumar oyunlar, madde kullan m gibi ba ml l k düzeyinde de erlendirilmektedir. Kumar problemi olan bireyler gündelik s k nt lar ndan uzakla mak, kendilerini önemli hissetmek, kar la t klar maddi problemleri kazanma HT - MALLER olan kumar paras yla çözmeyi ümit ettikleri için kumar oynamaktad rlar. Yap lan çe itli çal malarda kumar oynayan eri kin bireylerin bu al kanl - n ba lang c olarak ya lar aras n gösterdikleri bilinmektedir. Kumar oynayan eri kin ve gençlerin di er farkl bir ba ml l geli tirmeleri (uyu turucu, alkol vb.) daha kolayd r. Kumar oynayan ki ilerin akrabalar ve arkada lar ile belirgin sorunlar vard r. Kumar oynayan insanlar n daha dü ük benlik sayg lar vard r. Günümüzde internet üzerinden de kumar oynamak mümkün hale gelmi tir. Kumar problemiyle ilgili sorun ya ayan insanlar n - Ço unun erkek oldu u - Yüksek miktarlarda para kullanarak kumar oynad klar - Daha s k kumar oynama davran nda bulunduklar - Polis birimleriyle daha s k sorunlar ya ad klar bilinmektedir. Kumar problemi ya ayan bireyler para konular nda daha gizli hareket 20

23 ederler ve çevresindeki insanlardan(aile bireyleri, arkada lar) daha s k borç isterler. Kumar oynayan ki iler ya ad klar maddi sorunlar n kumar oynamay durdurarak ortadan kalkaca n dü ünmezler, bunun yerine kumar oynamaya devam ederek kazanacaklar büyük PARALARIN mali sorunlar n ortadan kald racaklar na inan rlar. Kumar problemi ya ayan ki iler ço unlukla bu problemden vazgeçtiklerini söylerler fakat 1-2 gün sonra tekrar bu al kanl kla u ra maya devam ederler. Kumar problemini, henüz büyük sorunlar olu turmadan ortaya ç karabilecek çe itli ipuçlar vard r, bunlar; - Ki inin dü ündü ünden ya da planlad ndan daha fazla para ve zaman ans oyunlar ve benzeri aktivitelerde geçirmesi - Kaybetti i paray geri kazanma çabas içinde olmas - Kumar oynad dönemlerin sonunda kendini suçlu ve kötü hissetmesi - Çevresindeki insanlardan bu al k nl ile ilgili uyar lar almas - Kazanmad halde çevresindeki insanlara bu aktivitelerden para kazand yalan n söylemesi - Kumar oynamay b rakmak istemesi ama bu konuda ba ar s z olaca n dü ünmesi - Kumar oynad n ailesinden ve akrabalar ndan saklamaya çal mas - Okul ya da i inde devaml l n ortadan kalkmas BABA BEN OKULDA YEfi LAY KOLUNA ÜYE OLDUM 21

24 - Ku mar oy na mak için borç pa ra al ma s ya da pa ra çal ma s NE ANS KLOPED S BE! ZATEN ALTILIYI KAYBETM fi M... HIRSIMI SENDEN ALMAYAYIM. Kumar konusunda gençlerin bilinçlenmesinin iki önemli nedeni bulunmaktad r: 1) Kumar problemi ba lamadan bu konuda gençlerin bilgi sahibi olmas n n sa lanmas 2) Gerekli yard m almalar n sa lamak Gençlerin kumar konusunda ya ad sorunlarda ailelere büyük sorumluluklar dü mektedir. lk olarak ebeveynlerin çocuklar n her konuda sa l kl bir ekilde D NLEMES gerekmektedir. Sonras nda bu konu hakk nda çocuklar yla görü al veri i içinde olmalar bu problemin anla lmas ve çözülmesinde önemli katk sa layacakt r. Aileler; - Kumar oynama ve al kanl hakk nda bilgi sahibi olmal - E er kendileri için bu sorun ba göstermekteyse temelinde bunun da fark na varmal lar - Çocuklar n kumar ve benzeri zararl al kanl klarla ilgili konu ma ve tart ma konusunda cesaretlendirmeli - Çocuklar n n NE söylediklerini dikkatle dinlemeli - Gere i halinde bu sorunla ilgili profesyonel yard m almal d rlar. Kumar oynama sorununun gençler aras nda ilk olarak internet ve video oyunlar üzerinden ba layabilece i göz önünde bulundurulmal d r. ans oyunlar ve benzeri etkinliklerin gençler aras nda e lenceli ve ho ça vakit geçirmek ve heyecan aramak için oynand bilinmektedir. 22

25 Kumar problemi ya ayan gençler; - Daha s k suç olaylar na(gasp, h rs zl k) kar makta - Okulla ilgili daha çok problem ya amakta(devams zl k, akademik ba ar s zl k) - Ailevi problemlerle yüz yüze gelmekte - Daha s k depresyona girmekte - Alkol ve madde kullan m riski bu gençlerde daha yüksek olmaktad r Genç bireyler s kl kla spor aktiviteleri üzerinden, ans oyunlar üzerinden ve kimi zamanda kart oyunlar ile kumar al kanl na ba lamaktad r. Ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar: - Sebepsiz okul devams zl klar - Okul ba ar s ndaki dü meler - Aile bireyleri ile olan tart malar n say s nda art - Alkol ya da madde kullan m üphesinin olmas - Aile bireyleri ya da arkada lardan s kl kla para ödünç alma - Genç bi re ye ait olan yük sek mik tar da pa ra - Kumar jargonunun gündelik konu malarda s k kullan lmas - Bilgisayar ba nda normalden daha fazla zaman geçirme, ebeveynlerden biri odas na girdi inde bilgisayarda aç k olan çe itli sayfalar h zla kapatma giri imi, bahis sitelerinde vakit geçirme, gazetelerin spor ve bahis bölümlerini normal harcad vakitten daha uzun süre incelemeye ba lamas - Kendine ait e yalar satma - Yalan söyleme, okulda h rs zl k olaylar na kar ma O LUM NE DEMEK ÇANTASINA YAZI TURA ATTIK YA! 23

26 ÇOCUKLARINIZLA LG LEN N. AMA BÖYLE DE L. - Uyku düzeninde bozulmalar n ba lamas - Baz futbolcu veya sporcular n performanslar konusunda gere inden fazla merak duyma Gençler aras nda ans oyunlar n n oynanma nedenlerinin temelinde para kazanma iste i bulunmamaktad r, bu oyunlar ya da bahis etkinlikleri ile amaçlanan farkl bir dünyaya kaç sa lamak, tüm sorumluluklar n geride b rakmak, farkl bir heyecan aray d r. EN GÜZEL KAZANÇ ALIN TER LE KAZANILANDIR KUMAR MODERN ÇA IN TUZAKLARINDAN B R D R Türkiye Ye ilay Cemiyeti Genel Ba kanl Nuruosmaniye Cd. No:17-1 Ca alo lu- stanbul Tel Faks

27 Hiçbirşey için geç değil! Sevginin Boşluğunu Zehirle Doldurma Alkol Çözüm Değil, Derdin Kendisidir Sağlıklıyız, Mutluyuz, Gelecekten Umutluyuz Yeşilay Dostu Olan Kazanır Kendine Zarar Verme Bağımsızım, Hayatı Seviyorum Maddeyi Kabul Etmek Kolay, Bırakmak Zordur Sigarayı At, Hayatı Tat Sigarayı Dışla, Hayata Yeniden Başla SEN ONU BIRAK, O SENİ BIRAKMADAN Zararlı Alışkanlıklardan En Güzel Korunma Yolu: Hiç Başlamamaktır Sağlıklıyım, Mutluyum, Yeşilay ın Dostuyum Yaşam Kalitenizi Yükseltin, Bağımlı Olmayın Bağımsızım Mutluyum, Gelecekten Umutluyum

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet!

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet! ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305 DOI 10.15805/addicta.2015.2.2.R036 Copyright 2015 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Güz 2015 2(2) 149-153 Review Başvuru

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Bu dönemi sakin ve huzurlu bir biçimde çocuğunuzla birlikte ancak bu şekilde atlatabilirsiniz.

Bu dönemi sakin ve huzurlu bir biçimde çocuğunuzla birlikte ancak bu şekilde atlatabilirsiniz. Ergenlik döneminde çocuğunuzun artık eskisinden farklı ve kendine özgü bir birey olduğunu kabullenmelisiniz. Onunla iletişim kurma tarzınızda ve tutumlarınızda belirli değişiklikler yapmalısınız. Bu dönemi

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı