KIYI AKİFERLERİNDE TUZLANMA VE KIYI AKİFERLERİNİN YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI AKİFERLERİNDE TUZLANMA VE KIYI AKİFERLERİNİN YÖNETİMİ"

Transkript

1 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 99 KIYI AKİFERLERİNDE TUZLANMA VE KIYI AKİFERLERİNİN YÖNETİMİ Emel İRTEM Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi İnş.Müh.Böl. Balıkesir ÖZET Canlıların gereksinimlerini karşıladıkları tatlı su miktarı toplam su miktarı içinde çok küçük bir orandır. Yerüstü sularının kıt olduğu bölgelerde su talebinin karşılanması için yeraltı suları kullanılmaktadır. Yeraltı sularının en önemli özelliği yenilenebilme özelliğinin çok sınırlı olması ve uzun zaman istemesidir. Dünyanın birçok yerinde, yeraltı suları tarımsal, evsel su taleplerini karşılamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde de sahillerdeki nüfus yoğunluğunun özellikle ikinci konutların sayısının sürekli artması, içme, kullanma ve sulama su gereksinimlerinin kıyı akiferlerinde açılmış kuyulardan sağlanmaya çalışılması, aşırı pompaj gibi nedenler deniz suyunun yeraltı suyuna ilerlemesine(yeraltı suyunun tuzlanması, tuzlu su girişimi) yol açmaktadır. Bu çalışmada, kıyı akiferlerinde tuzlanma ve kıyı akiferlerinin yönetimi konuları ele alınmış, önerilerde bulunulmuştur. GİRİŞ Dünya nüfusunun yaklaşık % 50 si kıyı çizgisinden itibaren 60 km. lik sahil şeridinde yaşamaktadır (Oude Essink,2001). Kıyı bölgeleri dünya nüfusunun en yoğun toplandığı, en iyi şartları içeren yerlerdir. Bununla beraber, bu bölgeler kasırgalardan kaynaklanan taşkınlar, dalga kabarması, tuzlu su girişiminden kaynaklanan tatlı su kıtlığı gibi problemlerle de karşı karşıyadır. Kıyı akiferlerini etkileyen parametreler Şekil 1 de özetlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliği nedeniyle günümüzde daha da önem kazanan yeraltı sularını en iyi şekilde kullanmak için gerekli olan özellikle kıyı akiferlerinin yönetimini ele almak, konuyla ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmada, önce kıyı akiferlerini etkileyen parametreler verilmiştir. Kıyı akifer yönetiminde akifer yönetimine ilaveten tuzlu su girişimi problemi vardır. Bu nedenle, bu çalışmada kıyı akiferlerinde tuzlu su girişimi kısaca anlatılmıştır. Bu girişime örnek olarak Balıkesir Altınova da yapılmış bir çalışma sonuçlarıyla özetlenmiştir. Daha sonra kıyı akiferleri yönetimi için önerilen planlama çalışmaları şema şeklinde verilmiş, her aşama detaylı olarak açıklanmıştır.

2 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Rölatif deniz seviye artışı Zemin çökmesi, tektonik yükselme: insan nedenli doğal nedenli Kıyı zonları Kıyı erozyonu Kıyı çizgisinin gerilemesi Gelgit etkileri Kıyı akiferleri Hidrolojik rejim değişiklikleri Doğal beslenimdeki dğişimler: yağış buharlaşma Nehirler ve haliçler Durgun su etkileri Tuzlu yüzey suları İnsan aktiviteleri Önlemler Yeraltı suyu çekimi Etkiler Tuzlu yeraltı suyunun çekilmesi Arazi ıslahı Yüzey sularının sızdırılması Kum çıkarımı Tuzlu su girişimi Fiziksel bariyerler Sızmanın artması: nitelik Doğal beslenmenin arttırılması nicelik Yeraltı suyu kaynaklarının azalması Ekosistem bozulması Şekil 1 Kıyı akiferlerini etkileyen parametreler (Kumar,2006) KIYI AKİFERLERİNDE TUZLU SU GİRİŞİMİ Kıyı akiferlerindeki tatlı yeraltı suyunun kullanımı, yenilenmesi ve yönetimi ile ilgili konularda anahtar kelime yeraltı suyu tuzlanmasıdır. Kıyı akiferlerindeki tatlı su ve tuzlu su arasındaki denge, aşırı yeraltı suyu çekimi, buna bağlı olarak yeraltı suyu seviyesi düşmesi gibi nedenlerle bozulur ve en sonunda tuzlu su kıyı akiferlerine girer. Yeraltı suyu pompajları kıyı boyunca tuzlu su girişiminin ana sebebi olmasına rağmen, drenaj kanallarıyla su tablasının düşmesi de tuzlu su girişimine yol açar. Şehirleşmiş bölgelerde yeraltı suyu besleniminin azalması gibi diğer hidrolik baskılar da tuzlu su girişimine yol açabilir. Ancak tuzlu su girişimindeki bu gibi etkiler, pompaj ve drenajlarla karşılaştırıldığında küçüktür. içindeki tuzlu su girişiminin uzunluğu akiferden çekilen yeraltı suyu miktarına, kuyu ve drenaj kanallarının tuzlu su kaynağından uzaklığına, akiferin jeolojik yapısına, akiferin hidrolik özelliklerine bağlıdır (Kumar,2006). ALTINOVADA TUZLU SU GİRİŞİMİ Ege Bölgesinde, Balıkesir iline bağlı Altınova kıyı akiferinde aşırı çekim nedeniyle deniz suyu karaya doğru ilerleyerek yeraltı suyunu tuzlandırmaktadır. Bu tuzlu su girişimini incelemek amacıyla kıyıya yakın, en çok veriye sahip altı adet sondaj kuyusu belirlenmiş, bu kuyuların teknik özellikleri, her kuyuya ait laboratuar analiz sonuçları, elektriksel iletkenlik (EC), katyon ve anyon değerleri DSİ den temin edilmiştir. Ayrıca bu kuyulardan numuneler alınmış, bu numunelerin analiz sonuçları da mevcut verilere ilave edilmiştir. Belirlenmiş olan kuyulara ait ölçüm sonuçları regresyon analizine tabi tutulmuş, sondaj kuyularının 2025 yılı elektriksel iletkenlik, katyon ve anyon değerleri tahmin edilmiştir. Şu anda orta ve yüksek tuzluluk seviyesinde olan suların 2025 yılında bu koşullar değişmediği takdirde çok yüksek tuzluluk sınıfında olacağı görülmektedir. Çalışma alanında incelenen sondaj kuyularının kendini yenileyebilme özelliklerinin çok belirgin olduğu çok net olarak görülmektedir. Aşırı tuzlanmadan dolayı kullanımına ara verilen sondaj kuyularında EC değerleri hızla düşmektedir. in bu özelliği iyi değerlendirilmelidir. Çiftçinin D.S.İ.nin su kullanım

3 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 101 planına yönlendirilmesiyle akifer kendini yenileyecek, tuzlanma azabilecek,zamanla yok olabilecektir. Ayrıca bölgede sulama ve taşkın koruma amaçlı olarak yapılan Madra Barajı 1998 de tamamlanmasına rağmen sulama kanalları tamamlanamamıştır. Bu nedenle bölgede halen yer altı suyu kullanılmaktadır. Sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede yılda 10, m 3 sulama suyu kuyulardan çekilmeyecektir (Gül,2005). KIYI AKİFERLERİ İÇİN PLANLAMA YAKLAŞIMI: Kıyı akifer sistemlerinde tatlı yeraltı sularının kullanımı ve iyileştirilmesi çalışmaları yüzeysel suları ve yeraltı sularını kapsayan bütünleşik su yönetimi, suyun nitelik, nicelik ve talepleri göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Bu durum işbirliğini, bilgiyi, çalışmayı, planlamayı ve kanun yapmayı gerektirir (Kumar,2006). Su işlerinin örgütsel yapısı ülkeden ülkeye değişir. Bütünleşik su yönetimi tüm otoriteler arasındaki işbirliği ile gerçekleşebilir. Sorumlu otoriteler sektörel veya bölgesel olarak organize olabilirler. Bununla beraber, bölgesel sorumluluklar ekseriye devlet, il, bölge gibi hiyerarşik olarak organize edilir. Değişik otoritelerin sorumluluğundaki bölgelerin coğrafi sınırları farklı ve çakışır olabilir. Bu sınırlar yönetimsel su paylaşımına veya havza paylaşımına dayanan doğal sınırlar olabilir (Kumar,2006). Kıyı boyunca yer alan akiferlerde, akifer yönetimine ilaveten tuzlu su girişimi problemi vardır. Şekil 2 de kıyı akiferleri yönetimi için tavsiye edilmiş planlama yaklaşımı görülmektedir (Maimone vd., 2003). Mevcut dataların toplanması ve analiz edilmesi Entegre bir veri tabanının geliştirilmesi Problemin tanımlanması ve girişim modelinin geliştirilmesi Bir yeraltı suyu simülasyon modelinin geliştirilmesi Saha çalışmalarının yapılması Öncelikli problemler, amaçlar Çözümlerin tanımlanması ve harekete geçme Yönetim alternatiflerinin değerlendirilmesi Şekil 2 Kıyı akiferleri yönetimi için planlama çalışmaları şeması (Maimone vd., 2003)

4 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bir çok durumda kıyı akifer planlaması su teminini sağlayan, bir bölgesel yönetim (kıyı il ve ilçesi gibi ) veya bir ulusal resmi otorite ile başlar. Mevcut verilerin toplanması ve analizi: Kıyı akiferlerinin planlanmasında ilk adım kıyı akifer sistemini tam olarak anlamak ve tanımlamak için yeterli verileri toplamak ve tuzlanma problemini bunlarla birleştirmektir. Başlangıç olarak akiferlerdeki mevcut verileri ve kıyı kuyularındaki klor konsantrasyonları yeniden incelenmelidir. Genellikle tuzlu su girişimiyle ilgili olarak akiferin durumunu tam olarak anlamak veya karakterize etmek için çok az veri vardır. Tüm veriler yeniden incelenmeli, su temin kuyularından veya izleme kuyularından daha açık fiziksel ve kimyasal veriler ilave edilmelidir. Entegre edilmiş (bütünleşik) veri tabanı: Kıyı akifer çalışmaları çok disiplinli olduğu için planlamanın en önemli elemanlarından biri yeterli veri tabanını geliştirmek ve uygulamaktır. Veriler yere ve zamana bağlı üç boyutlu olarak analiz edilebilir. Kıyı akifer yönetiminde gerek duyulan veriler şunlardır: - Kuyu bilgileri (derinlik, lokasyon,akifer sınıfı) - Eski ve yeni planlanmış pompaj bilgileri (kuyu bilgileri ile bağlantılı olarak) - Klorür numune verileri (tarihli, kuyu yerlerine göre) - Su seviye verileri (tarihli, kuyu yerlerine göre) - Yüzey haritası (yolları akarsu, çay, dereleri, kuyu yerlerini, topoğrafik özellikleri gösteren) - hidrojeolojik parametreleri (iletim kapasitesi, hidrolik iletkenlik, formasyon kalınlığı, özgül veri, depolama kapasitesi vb.) - Beslenme tahminleri - Belirlenmiş mevcut arayüzey, yer ve derinliklerin haritaları. Uzun dönem pompaj kayıtları mutlaka bir araya getirilmelidir. Problemin tanımlanması ve girişim modelinin geliştirilmesi: Mevcut veriler ve bilgiler toplanıp incelendikten sonra girişim mekaniğinin bir modeli yapılmalıdır. Girişim genel olarak bir veya birkaç tipten daha fazla sınıflandırılabilir: Ara yüzeyin yatay ve yukarı doğru hareketi, hafif tuzlu veya tuzlu suların aşağı doğru sızması veya tuzlu suyun kuyu sahasının altına ilerlemesi gibi (Şekil 3,4,5 ). Şekil 2 de görülen yatay girişim, tuzlu suyun kıyıdan tatlı yeraltı suyunu karaya ve yukarı doğru itmesiyle oluşur, akiferin tabanında karakteristik tuzlu su kaması ile sonuçlanır. Bu durum, hem doğal nedenlerden, hem de insanoğlundan kaynaklanan (kıyı kuyularından aşırı çekim gibi ) nedenlerden oluşur. Kıyı kuyularından pompaj, çay, ırmak, kanal gibi yüzeysel su kaynaklarındaki hafif tuzlu, acı suları aşağı çekebilir. Şekil 3 de görülen bu girişim doğada genellikle daha yereldir. 3. tip girişim Şekil 4 de görülmektedir. Bu durumda, daha derin akiferlerdeki veya aynı akiferin daha derin bölgelerindeki mevcut tuzlu su yukarıya, kuyuya doğru çekilir.

5 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 103 Pompaj Kuyusu Su Tablası Deniz Ara yüzey Tatlı Yeraltısuyu Tuzlu Yeraltısuyu Az geçirimli bölge Şekil 3 Bir su temin kuyusuna doğru yatay tuzlu su girişimi (Maimone vd., 2003). Hafif tuzlu su Su Tablası Tatlı Yeraltısuyu Az geçirimli bölge Az geçirimli bölge Şekil 4 Yüzey sularının aşağı doğru hareketi (Maimone vd., 2003).

6 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Pompaj Kuyusu Su Tablası Tatlı Yeraltısuyu Tuzlu suyun yukarıya ilerlemesi Tuzlu Yeraltısuyu Şekil 5 Bir su temin kuyusunun altındaki tuzlu suyun yukarıya doğru ilerlemesi (Maimone vd., 2003). Nümerik Modelleme (Bir Yeraltısuyu Simülasyon Modelinin Geliştirilmesi) Modelleme, planlama sürecinin en önemli aşamasıdır. Birçok pratik çalışmada,modelleme amaçları şöyle sıralanabilir: 1) Mevcut klorür kirliliğini ve girişim mekanizmasını belirlemek, 2) Mevcut durumdaki arayüzey lokasyonunu tahmin etmek, 3) Mevcut veya gelecek için düşünülen pompaja dayanarak girişimi belirlemek, 4) Değişik pompaj senaryolarının özel kuyu lokasyonlarındaki etkisini tahmin etmek, 5) Alternatif su temin kaynaklarının bir fayda / maliyet analizine göre pompaj debisi ile arayüzey hareketi arasındaki değişimi tahmin etmek, 6) Girişimi azaltmak, durdurmak veya geri döndürmek için değişik yaklaşımları test etmek,su temin kaynağı olarak akiferin kullanımının sürdürülebilmesine yönelik stratejileri değerlendirmek. Saha Çalışmaları Mevcut verilere dayanan bir başlangıç modeli geliştirilirken genellikle veri yetersizliği ve süreksizliği ile karşılaşılır. Bu durumda saha çalışmaları yapılır.bu saha çalışmaları: 1. Kuyu açılması: Su seviye ölçümlerinin okunması ve klorür numunelerinin alınmasıdır. Bu tip çalışmalarda en direkt ve genellikle en pahalı yol, birkaç derinlikte klorür de ölçebilecek kuyular açmaktır. 2. Klorür dengesi: Birçok kıyı akiferinde akiferdeki klorür kirliliğinin tek önemli kaynağı deniz suyu girişimidir. Ancak bazen diğer potansiyel kaynaklar da olabilir: de doğal olarak oluşan mineraller, yüksek toplam çözülmüş katı madde kapsayan

7 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 105 konsantre edilmiş atık sular, septik sistemlerden gelen tuz konsantrasyonları, kanalizasyon sızmaları, tarımsal sulama suları gibi. 3. Jeolojik Çalışmalar: Elektriksel rezistivite yeraltı suyunun tuzluluğunu belirlemede çok etkilidir. Rezistivite, elektrik akımının su akımına direncinin belirlenmesiyle ölçülür. Öncelikli problemler ve amaçlar Planlama sürecinde teknik elemanların ve arazi sahibi grupların birlikte çalışması önemlidir. Amaç, girişim problemi üzerinde fikir birliğine varmak ve planlama amaçlarını geliştirmektir. Alternatif kaynaklara, girişimin sebebine, çözümlerin fizibilitesine, karar vericilerin ve arazi sahiplerinin önceliklerine bağlı çözümler uygun olabilir. Tüm kıyı akiferlerinde açılan kuyulara vergi koymak için sıkı pompaj limitleri konulabilir. Mevcut durumda pompaj kuyularına çok yakın olan ara yüzey ve sürdürülebilen verime yakın kıyı pompajları belirlenebilir. En verimli debinin çekimini devam ettirmek için kuyuların dağılımı üzerinde çalışılabilir.. Çözümlerin Tanımlanması: Potansiyel çözüm örneklerinden bazıları aşağıda verilmiştir: - in yeniden beslenmesini artırmak: Yüzey suları ve arıtılmış atık sularla veya besleme havzalarındaki yüzey akışını tutmak suretiyle tuzlu su girişimine karşı koymak - Talep yöntemi: deki pompaj baskısını azaltmak için su talebini azaltmanın yollarını aramak - Arıtılmış atık sular: Talebi azaltmak için sulama ve diğer kullanımlar için arıtılmış atık suları kullanmak - Enjeksiyon bariyerleri: Tatlı su eğiminin denize doğru olduğu akiferde dar bir zon oluşturmak için enjekte edilmiş sularla bir hidrolik bariyer yaratılabilir. Bu akiferin etkilenmemiş bölgelerine deniz suyu girişimini önler. - Kuyuların başka yerlere yerleştirilmesi: Kuyular daha yüksek veya girişimden daha az etkilenen yerlere yerleştirilebilir. Kuyuların başka yerlere yerleştirilmesi, bölgede pompaj yoğunluğunu ve yerel girişimi azaltmak için kullanılabilir. - Değiştirilmiş pompaj debileri: Periyodik olarak artan tuzluluğa maruz bir kuyunun olduğu bölgede, değiştirilmiş pompaj programı (kuyuyu iyileştirmek için daha düşük debi veya açıp kapama düzeni) bazen problemi azaltabilir. - Fiziksel bariyerler: Duvarlar veya kazıklarla, bir kuyuyu korumak için sığ girişim bölgelerinde küçük ölçekte fiziksel bariyerler denenebilir. Bu çok yaygın bir çözüm değildir. Yönetim Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Kıyı akiferlerinin planlamasının önemli bir yönü alternatif çözümlerin seçimidir. İdeal olarak, çözüm seçimi organize olmuş, ayrıntılı ve savunulabilir tarzdaki alternatiflerin değerlendirilmesine dayanmalıdır. Yaklaşımlar, basit avantaj sağlayan matris tekniklerini, GIS tekniklerini ve çok kriterli teknikleri kapsamaktadır. Prosedürlerin her biri ekonomik çevresel, sosyal, teknik, politik ve diğer hususları göz önüne almaya çalışır (Maimone vd., 2003).

8 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu YASAMA, KANUNLAR Mevcut yeraltı suyu kaynaklarını kontrol etmek ve paylaşmak için teknik önlemlere ilaveten yasama önlemlerine de ihtiyaç vardır. Kontrolü kurallara göre yapmak, çekimleri durdurmak veya sınırlamak suretiyle yeraltı su sisteminin kullanımının sürdürülebilirliliği korunabilir. Yeraltı suyunun çekiminde herhangi bir sınırlama vergisi koymadan önce, mevcut çekimler öncelikle kaydedilmelidir. Sonra lisanslar (ruhsat,izin belgesi ) çekimin mevcut miktarları için gelecekte kararlaştırılmış tarihe kadar çıkarılmalıdır. Bu peryodun bitişinden sonra, verilen izin belgeleri aynı veya yeni çekim oranına göre yenilenir veya yenilenmez. Böyle bir karar mevcut çekimin envanterinin toplam, ayrıntılı tablosuna ve gelecekteki master planına bağlıdır. Bir ruhsat elde etmek için bir vergi ödenmelidir. Bu suyu satın almak gibi görülmemeli, daha ziyade gerekli incelemelerin, önlemlerin, çalışmaların ve sorumlu otoriterlerle yönetimin maliyetine bir zorunlu katılım olarak görülmelidir. Ruhsattaki şartnameler çekim miktarını ölçme zorunluluklarını, birkaç lokasyonda ve derinlikte zamanın belli aralıklarında bazı yeraltı suyu kalite parametrelerin belirlenmesini kapsayabilir. Ve bu bilgiler sorumlu otoritelere teslim edilebilir. Bu kurallara uyulması için yaptırımlar uygulanabilir. Bu durum ve tatlı suyun paylaşımı sulama için suya gerek duyan küçük çiftçilerde olduğu gibi sosyo-ekonomik problemlere yol açabilir. Bundan dolayı su kullanıcıları bilgilendirilmeli ve karar sürecine katılmalıdır (Kumar,2006). SONUÇ Son yıllarda nüfus yoğunluğunun kıyı bölgeleri boyunca artmasıyla bu bölgelerin yeraltı su kaynakları üzerindeki talepleri de artmaktadır. Bu talepler gelecek yıllarda daha da artacaktır. Kıyı akiferleri yönetimi çalışmaları yapılmadığı takdirde kıyı akiferlerinde aşırı çekim dolayısıyla tuzlanma artacaktır. Bu durum hem yeraltı suyu kalitesini hem de bu suyla sulanan toprak kalitesini, verimi olumsuz etkileyecektir. Kıyı akiferlerinin efektif yönetimi, talepler arasındaki dengeyi, uygun nümerik modellerin kullanımını, saha araştırmalarını, resmi, yerel hükümetler ve diğer ilgili gruplarla önerilen yönetim seçenekleri üzerine bir ortak kararı gerektirir. Ayrıca yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için su kullanıcıları düzenli olarak eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. KAYNAKLAR Oude Essink, G.H.P. Improving Fresh Groundwater Supply - Problems and Solution, Ocean&Coastal Management Vol. 44, 2001, pp Gül, E., Kıyı Alanlarında Tatlı-Tuzlu Su Girişiminin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Balıkesir, 2005, 87 sayfa. Kumar, C. P., Management of Groundwater in Salt Water Ingress Coastal Aquifers, In: Ghosh, N. C., Sharma, K.D. (Eds), Groundwater Modelling and Management, Capital Publishing company, New Delhi, 2006, pp Maimone, M., Harley B., Fitzgerald R., Moe H., Hassain R., and Heywood B., Coastal Aquifer Planning Elements Chap.1, In: Cheng A.H.D., Ouazar, D. (Eds), Coastal Aquifer Managements - Monitoring, Modeling, and Case Studies, 2003, pp

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون الدولي في موضوع

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU İsmail TAŞ* Yusuf Ersoy YILDIRIM** Fatma ÖZKAY*** İsmail ARAS**** ÖZET Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate alınması

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Necmettin GÜL Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Mualla ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir.

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir. AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ Ve TÜRKİYEYE UYARLANMASI WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir 1996 İstanbul Değerli öğrencilerime teşekkürlerimle Prof.Dr.İ.Ethem

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı