SA Ğ, ON, SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA Ğ, ON, SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI*"

Transkript

1 T iirkbilig. 2004/7: SA Ğ, ON, SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI* Vahit TÜRK** Özet: Bu makalede yön tespitinde kullanılan sağ. on. sol sözlerinin kullanım ve kavram altınları karşılaştırılmakta ve başla Türk dilinin metinleri olmak üzere, çeşitli milletlere ait olan metinlerden de örnek alınarak konuyla Haili farktı ve ayın bakış açıları bir arada gösterilmekledir. Analılar Kelimeler: Dilin doğuşu, yön tayini, yönler: sağ, sol, on Summary: İn tlıis article, ıısage and concept f'ıelds o f riglıt, left and "on" concepts which used in the determination o f the direction are compared and different and saıne point o f views related to the topic are presented depending on the emmples laken from texts which belong to both various nations and especially Turkish language. Key words: Direction designation, directions; "riglıt. left" and on" Bir dil için en önde gelen gelişmişlik ölçülerinden biri, soyut kavramları adlandırmadaki yeteneğidir. Dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve hareketlerin dilde anlatım buluşu (Aksan 1982:153) olarak tanımlanan kavramı, her dil kendi mantık sistemiyle değerlendirir ve her kavram için bir işaret, bir söz belirleyerek onu kullanıma sokar. Kavramın işareti veya göstergesi diyebileceğimiz bu söz, zamanla yaygınlaşarak ortak dilin malı hâline gelir. Başlangıçta bir kavramı karşılayan bu söz, zaman içerisinde anlam aktarmalarıyla yan anlamlar kazanabilir ve çokanlamlı hâle gelebilir. Sözlüklerde pek çok sözün birden çok anlama sahip olmasının sebebi, anlam aktarması dediğimiz bu dil olayıdır. Temel anlam, bir söz ile ilk yansıtılan kavramdır. Bir sözün yan anlamlar kazanması o sözün dildeki yaşıyla da yakından ilgilidir. Dilde kullanılma zamanı daha uzun olan ve özellikle soyut kavramları ifade eden sözlerin yan anlamlar kazanma ihtimali daha fazladır. Ancak somut kavramları ifade etmekte kullandığımız pek çok söz de yan anlamlar kazanabilir. Meselâ yürek ve kalp, aynı organın dildeki karşılığı olan, biri ana dilden, diğeri alıntı olan iki sözümüzdür. Ancak her iki söze de aynı eki getirerek farklı ve soyut iki kavramı karşılayan yüreksiz ve kalpsiz sözlerini türetiriz. Bu durum, sözlerin insanlar tarafından yüklenen anlamı taşıması demektir. Yan anlam, belli bir ses bileşiminin, sözcüğün, temel anlamının yanı sıra edindiği bir başka anlam, yansıttığı yeni bir kavramdır (Aksan 1982:184). Dildeki bir sözün yan anlamlar kazanması, yani çokanlamlı hâle gelmesi o sözün diriliğinin, canlılığının işareti olarak kabul edilmektedir. Ayrıca her dildeki sözler, kendi dilleri içerisinde birer aile oluştururlar ve aileler hâlinde yaşarlar. Ailenin üye sayısının çokluğu da o sözün canlılığının bir göstergesidir. * Bu yazı 2001 yılında düzenlenen II. B alıkesir K ültür A raştırm aları S em pozyum unda bildiri olarak sunulm uştur. ** Doç. Dr.. G aziantep Üniversitesi.

2 VAHİT TÜRK Sözler, kullanım sıklıkları oranında çokanlamlılık kazanmakta ve kültür dili olarak kabul edilen dillerin sözlüklerine bakıldığında pek çok sözün çokanlamlı olduğu görülmektedir. Doğan Aksan bu durumu şöyle açıklar: Hangi dilde olursa olsun, bir sözlüğü karıştıracak olursak onun içinde yer alan sözcüklerin pek çoğuna birden fazla anlam verildiğini, bu anlamların numaralanarak açıklandığını görürüz. Çokanlamlılık dediğimiz bu durum kimi bilginlere göre evrensel boyutludur; dilin temel niteliklerinden birini sergiler. Bu nitelik, insanoğlunun kavramları kimi zaman daha etkili, daha somut, daha kolay biçimde dile getirebilmek için, aralarında biçim, işlev, amaç ilişkisi ve yakınlığı bulunan başka kavramlara dayanarak açıklamak istemesinden kaynaklanmaktadır. (Aksan 1999:58) Yön tayini, her devirde bütün insanlık için çok önemli olmuştur. Yön tayinindeki en başta gelen unsur ise şüphesiz güneştir. İnsanlar güneşin doğduğu tarafa dönerek diğer yönleri buna göre belirlemişlerdir. Orhun metinlerinde ön sözünün hem bugünkü anlamda, hem de doğu anlamında kullanılması Türklerin de bıı usulü uyguladıklarını göstermektedir. İnsanlık için yönün ve mekânın önemini ortaya koymak bakımından Orhun Abideleri iyi bir örnektir. Çünkü bu metinlerde kullanılan sözlerin yaklaşık üçte biri yön ve mekânla ilgilidir (Duran 1956). Sürekli hareket hâlindeki bir toplum için de bu gayet doğal bir durumdur. Güneşin doğduğu tarafa dönerek yön tayini yapıldığında sağ taraf güney, sol taraf kuzeydir. Bu yüzden zaman zaman bu sözler birbirleri yerine de kullanılmışlardır; yani güney sağ anlamında, kuzey sol anlamında veya sağ güney karşılığı, sol ise kuzey karşılığı kullanılmıştır. Sağ, on" ve s o l sözlerinin temel anlamlarının yönle ilgili olduğu, diğer anlamların bu sözlere sonradan yüklenmiş yan anlamlar olabileceği düşüncesindeyiz. Gerçi ilk şekil ve ilk anlamın tespiti, yukarıda belirtmeye çalıştığımız izlenemeyen ve çok uzun olduğu bilinen zamandan dolayı oldukça zor ise de, izleyebildiğimiz metinlerdeki kullanılışlardan ve yön tayininin insanlık için öneminden dolayı bu düşünceye ulaşmaktayız. Sağ ve sol kavramları mitolojilerde ve dinlerde çok önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Klâsik Yunan mitolojisinde yer alan şu hikâyedeki temel anlayış, hem Türk mitolojisinde, hem Hıristiyanlık ta, hem de Kur an-ı Kerim de görülmektedir: En solda bulunan yoldan, iniltiler, haykırışlar, acı acı çığlıklar, korkunç feryatlar, dayak sesleri, zincir sesleri geliyordu. Aineias burada korkarak irkildi. Sibylle, korkma dedi, elindeki altın dalı yolun kavşağındaki duvara as. Aineias altın dalı duvara astı, artık onların korkmadan daha ilerlere gitmeleri imkân dahiline girmişti. Sibylle ona bu en soldaki yolun sonunda Rhadamantys vardır. O, yaşarken kötülük yapmış olan insanların ruhlarını yargılar. Sağdaki yol ise Elysion a, yer altı cennetine gider. Orada oturanlar, dünyada yaşarken günah işlemeyen, temiz kalpli, iyi kişilerdir. Yurduna ve insanlığa yararlı olmuş faziletli insanlar, şiirleriyle topluma faydalı olmuş büyük şairler, fikirleriyle insanları doğru yola götürmüş feylesoflar; adaleti hakkıyla tatbik etmiş hâkimler, vazifelerini kötüye kullanmamış rahipler hep burada Elysion da 126

3 SAĞ. ON. SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI toplanmışlardır. (Can 1994) Bu hikâyede görülen sağ tarafta iyilikler/güzellikler (cennet), sol tarafta kötülükler/çirkinlikler (cehennem) motifi, benzer şekilde Türk mitolojisinde de vardır. Pek çok Türk topluluğunda sağ, sola göre daha önemlidir. Ancak bunun aksi anlayışa sahip olan Türk devlet ve toplulukları da vardır. Bahaeddin Ögel bu durumu şöyle açıklar: Büyük Hun devletinde sol önemliydi. Fakat Oğuz destanında ve Çingiz imparatorluğunda ise sağ daha önemlidir. Oğuz Han ın sağ yanında gökle ilgili adlar taşıyan üç oğlu, yani Bozoklar vardı. Oğuz Han öldükten sonra, onun yerine tahta çıkan da, yine sağ yandaki oğullarından Gün Han oldu. Esasen sağ tarafın sembolü bir Ak Koyun, solun ise Kara Koyun dur. Sağın renginin beyaz oluşu da, bu yöndekilerin soyluluk ve üstünlüklerini gösteriyordu. Türkler arasında İslâm dininin girişi de, sağ tarafın önemini kaybettirmedi. Cennet de sağ taraftadır. Sol tarafta ise cehennem vardır. Bu bakımdan eski Türk inanışı, müslümanlığın bu prensibi ile uygunluk hâlinde idi. (Ögel 1971) Asıl yurtlarından ayrılmak mecburiyetinde kalıp kuzeye, yani sola gitmek durumunda kalan Saha Türkleri, eski yurtlarına olan özlemlerini dindirememişler ve güneyde yani sağda kalan bu yerleri cennet olarak anmışlardır. Onlara göre : Güneyde güneşli çayırlıklar ve meyve bahçeleri vardı. Hatta bu güney bölgeleri cennet yerinde idi ve süt denizi de oradaydı. Kuzeyde ise, karanlık ve korkunç ormanlar vardı. (Ögel 1978). Buradaki düşünceyi eski yurda duyulan özlem le açıklamak mümkündür, ancak sağ ve sol kavramlarının taşıdığı anlam yükünün de bu düşüncenin oluşmasında etkili olduğu bir gerçektir. Güneşin doğuş ve batış yönünden ilhamla oluşan bu sağ-sol teşkilâtı kendisini sarayın içinde ve daha küçülerek, aile içinde bile göstermektedir (Ögel 1971). Aynı anlayışı Dede Korkut hikâyelerinde de görmekteyiz. Bamsı Beyrek babasının sağında oturmaktadır: "Babası sevindi, çetir otağ ala sayvan dikdürdi, ipek halıçalar saldı, keçdi oturdı, oğlını sağ yanma aldı (Ergin 1958:120). Bir Altay masalında, masal kahramanının rüyasında sağda güneş, solda ay durmaktaymış (Ögel 1971). İslâmiyette de sağ koltuk ve sağ el önemlidir. Fakat müslümanlıkla hiçbir ilgileri olmayan Sibirya Türkleri de buna inanırlar. Hatta asalet ve seçkinlik örneği olarak kahraman bir kimse için sağ omuzu altın, sol omuzu gümüş diye bazı deyimler de kullanırlardı (Ögel 1971). İncil de de sağ ve sol kavramlarını ifade eden sözler, mitolojilerde karşılaştığımız görevi yüklenmiştir. Yani sağ taraf cennet, sol taraf cehennemdir. Aynı şekilde solda cehennemlik olan kötü insanlar, sağda cennetlik olan iyi insanlar oturmaktadır. Incil in birkaç yerinde bu kavramlar aynı kullanımla görülmektedirler. Matta İncil i 22. baptan Rab, Rabbime dedi : Ben düşmanlarını senin ayakların altına koyuncaya kadar, sağıma otur., 25. baptan... koyunları sağına ve keçileri soluna koyacaktır. O zaman Kıral sağındakilere diyecektir : Ey sizler, Babamın 127

4 VAHİT TÜRK mübarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekûtu miras alın... O zaman solundakilere de diyecek : Ey lânetliler, benim yanımdan iblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe girin, 26. baptan "... İsa da ona dedi : Söylediğin gibidir; fakat sana derim : Şimdiden sonra insanoğlunun Kudretin sağında oturduğunu ve gökün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Kur an-ı Kerim de konuyla ilgili olarak terimleşmiş bazı ibareler kullanılmaktadır. Bunlar; sağın adamları, solun adamları, kitabı (amel defteri) sağ tarafından verilme, kitabı sol tarafından verilme ve benzeri ifadelerdir. Sağ ve sol kavramlarının iyi ve kötü veya hayır ve şer anlamına karşılık olduğu bir kısım ayetler vardır. Müddesir sûresi ayetler: Ancak, (hesap defteri) sağ yanından verilenler başka : Onlar cennetler içindedir., Hâkka sûresi 19, 20, 21, 22. ayetier: Kitabı sağ tarafından verilen, alın kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette safâlı bir hayat içindedir. Aynı sûrenin 25, 26. ayetleri Kitabı sol tarafından verilene gelince: O, keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!. Beled sûresi ayetler: Söylenenlerden sonra iman edenlerden olmak, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmak, işte bu sayılan sıfatları haiz olanlar sağın adamlarıdır. Aynı sûrenin 19, 20. ayetleri : Ayetlerimizi inkâr edenler ise solun adamlarıdır. Onların üzerine depo edilmiş ateş atılır. Başlangıçta yalnızca yön ifadesi için kullanıldığını düşündüğümüz sağ ve sol sözlerinin yan anlamlar kazanarak mitolojilerde ve dinlerde iyilik ve kötülük kavramlarını karşılar hâle geldiklerini görüyoruz. Muhtemelen dinlerin güçlü etkisiyle pek çok dilde aynı yönde bir gelişme söz konusudur. Mitolojilerin ve dinlerin konuyu aynı bakış açısıyla değerlendirmeleri, insanlık için bir ortaklık olarak düşünülmelidir. Ancak bu ortak düşüncenin başlangıç noktasıyla ilgili düğümü çözmek bugün için pek mümkün görülmemektedir. Ancak konuyla ilgili olarak, insan beyninin aynı mantıkla çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz. Şimdi bazı dillerde sağ ve sol kavramlarını karşılayan sözlere ne gibi yan anlamlar yüklendiğini görelim ve bu sözlerin nasıl çokanlamlı hâle geldiğine bakalım : Arapçada yem in", sağ; yesir", sol anlamlarındaki sözlerdir. Bu sözlerin bu temel anlamları yanında şu yan anlamlan kazandıklarını görüyoruz : yemene, yemine, yemüne yemîn, eymân yümn kısmetli, şanslı olmak. sağ taraf, yan, sağ el. uğur, mut, bereket. eymân 1. andlar, and içmeler, 2. sağ eller, sağ taraflar, 3. kuvvetler, kudretler, 4. bahtlar, talihler, mutluluklar. eymen 1. sağ taraftaki, 2. en ytimünlti, hayırlı, talihli, 128

5 SA Ğ, O N. S O L SÖ Z LER İ V E K A V R A M A LA N LA R I kutlu. vâdî-i eymen meymene meymenet meymûn teyemmün (Osmanlı Ttirkçesinde) Musa peygamberin Tur dağında Tanrı tecellisine mazhar olduğu yer. ordunun sağ tarafı bereket, saadet, mutluluk, uğurluluk. uğurlu, kutlu, bereketli. uğur sayma. Görüldüğü gibi Arapçanın sağ anlamındaki yemin sözü; kısmet, şans, uğur, mut, bereket, and, kuvvet, uğur sayma gibi yan anlamlar kazanmış ve çokanlamlı bir söz hâline gelmiştir. Bu dilde "so l anlamıyla yesir sözü yanında kuzey anlamındaki şim al sözünün de kullanıldığı görülmektedir ki, bu durum Türkçede de vardır. Yesir ve şimal sözlerinin şu anlamlan vardır : üsr zor, güç, mecburiyet, sıkıntı. a ser 1. pek zor ve çetin, dayanılması çok güç, 2. solak. aser eyser yesâr yeşer yesûr yüsr meysere teyessür şimâl eshâbü ş-şimâl solaklık 1. sol taraftaki, 2. pek kolay 1. varlık, zenginlik, 2. sol, sol taraf. 1. kolaylık, 2. ip, yün gibi şeyleri bükme, 3. birinin sağ tarafından gelme, 4. okla kumar oynama kumarbaz 1. kolaylık, rahat, 2. zenginlik 1. zenginlik, 2. sol cenah, ordunun sol kanadı. kolaylaşma, kolay olma, başarı ile bitme. 1. sol, sol taraf, 2. kuzey Amel defterleri sol tarafından verilen ve cehennemlik insanlar. (Sarı; Murçalı; Devellioğlu 1982) Burada görüleceği üzere, üsr sözünden türetildiği belirtilen sözlerde zor, güç, mecburiyet, sıkıntı, solak, solaklık, kumar oynama, kumarbaz, sol taraf gibi anlamlar yanında kolaylık, zenginlik, sağ tarafından gelme gibi zıt anlamlar da vardır. Ancak Kur an-ı Kerim de sol kavramındaki olumsuz anlam daha çok şimal sözüne yüklenmiştir. Farsçada sağ ve sol kavramları, rast ve çep sözleriyle karşılanmıştır. Bu sözler temel anlamları yanında, şu yan anlamlarıyla da kullanılmaktadır: 129

6 VAHİT TÜRK râst râstân râst-bîn râst-gû râste râstî râstâd çep çep endâz çep uftâden çep dâden çep şuden çepîden 1. doğru, 2. sağ 1. haklı, doğru, gerçek, 2. uygunluk. her şeyin doğrusunu görenler. doğru söyleyen doğru ve düz olan yol, sağ eliyle iş gören kimse. doğruluk. vazife, maaş sol, falso, yanlış hilekâr muhalefet etmek, düşmanlık etmek hile etmek, aldatmak, terk etmek. eğrilmek, doğruluktan yüz çevirmek. sol tarafa ağmak, meyletmek çepe sol eliyle iş gören kimse. (Şükun 1984) Rusçada "pravıy sağ, levıy sol kavramlarını karşılayan sözlerdir. Rusça sözlükte bu sözlerin temel anlamları yanında şu anlamlarını görmekteyiz : pravıy bit pravım pravyaşıy pravleniye pravo pravka pravda pravdivo pravet pravilo pravilno pravitel pravitelsvo pravovernos pravyaşiy sağ, düzgün, haklı, gerçek, âdil haklı olmak, âdil olmak. hâkim, idare eden. idare, yönetim. hukuk düzeltme, tashih. gerçek, hakikat. doğru olarak, samimi olarak. sağa kaymak. kural. doğru, düzgün, kusursuz. idareci, yönetici, hükümdar. hükümet müminlik, inanmışlık. liberal demokrat. 130

7 SA Ğ, O N. SO L SÖ Z LER İ V E K A V R A M A LA N LA R I levıy levıy tovar poyti naleva naleva levet levizna levo brejnıy lefşa sol, yön, semt. kanunsuz yolla alınan, satılan, taşınan mal. (mec.) evli erkeğin başka kadınla ilişki kurması. sol tarafa sola kaymak. solculuk. sol kıyı, sol taraf. solak Eski Rusçada : şuya şuytsa şuytsvo desna (desnaya) desnitsa sol (aynı zamanda bir nehir adı), sol el yalan, haksızlık, dürüst olmama. sağ (Ukrayna da bir nehir adı, Dinyeper in sağ kolu) sağ el (Russko-Turetskıy Slovar: 1972) Bir başka Slav dili olan Bulgarcada da Rusçanın etkisini görmekteyiz. Bulgarcada napravo sözü düz anlamında kullanılmakta, sağ anlamında ise eski Rusça dyasno/nadyasno sözü kullanılmaktadır. İngilizcede bu kavramlar için kullanılan right ve left sözlerinin ise şu anlamlarını görüyoruz: right right.eous right-hand right-hand man left left-handed leftist leftover lefty doğru, düz; doğruluk, dik; haklı, adil, insaflı; uygun, gerçek, gerçeğe uygun, dürüst; iyi, sağlam; sağ taraf; adaletli olarak, dosdoğru; doğruca; pek, çok; adalete uygunluk, yetki, sağ kanat; hakkını yerine getirmek; doğrultmak; tashih etmek, düzeltmek, doğrulmak. dürüst, erdemli, doğru; âdil. sağdaki; sağ tarafa ait, sağa dönen, güvenilen. en çok güvenilen kimse, sağ kol. sol, solda, sola ait; sol taraf; sol kanat. solak; sağdan sola; acemice, acemi; salak; sinsi, entrikacı; ikiyüzlü; asil olmayan bir kadınla evlenmiş bir prensin evliliğine ait. solcu, sol tarafı destekleyen. artan yemek, artan, artık. solcu veya solak kimse (Redhouse 1983).

8 VAHİT TÜRK Sağ ve sol kavramları Türkçede de yukarıda değişik dünya dillerinde olduğu gibi yön anlamı yanında çeşitli anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Ancak sağ kavramı için o n sözü Oğuz grubu şiveleri dışında hâkim bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaktadır. Sağ ve bundan türemiş sözler ise değişik anlamlarla görülmektedir. Tıpkı o n sözünden türemiş sözlerin Türkiye Türkçesinde değişik anlamlarla kullanılması gibi. On ve sağ sözlerinin farklı şivelerimizde aynı kavramı karşılamasındaki ikilik, zıddı kavram için söz konusu olmamış, bu kavram hemen bütün şivelerimizde sol sözüyle karşılanmıştır. Ancak Özbek şivesi bu kavramı Farsçadan alıntı olan çep sözüyle karşılamaktadır. O n ve s o l sözlerine ilk olarak Uygur metinlerinde rastlamaktayız. Oğuz Kağan destanında sol yerine ç o n sözünün kullanılması o n " sözünün etkisiyle açıklanmaktadır (Duran 1956). Clauson un etimolojik sözlüğünde (Clauson 1972) konumuzla ilgili sağ, sağdıç, sol, solak, soltun, on, ondun, onaru sözleri üzerinde durulmuş ve şu anlamlar verilmiştir: sağ en eski dönemde yalnızca sağ yağ, saf (yani temizlenmiş) yağ terkibinde, bundan daha genel olarak esaslı, sağlam ve Oğuz grubunda garip bir metaforla sağ (sol olmayan) anlamındadır. Hakaniye 1. sağlam, 2. sağ. Çağatay 1. ciddî, 2. sağlam, 3. ciddiyet, iyi, sağlık, 4. sağ taraf Osmanlı sağdıç on ondun onaru sol solak soltun sağ, sağlam, esaslı, dürüst, doğru. damadın en iyi adamı, damadın hizmetçisi 1. sağ gibi ve İngilizcede sol ve yanlışın zıddı. Her iki anlam da eşit şekilde eski gibi görünüyor. sağda bulunan. sağ tarafa doğru, bazen doğru, yanlış olmayan anlamına geliyor. sol, sağın zıddı. solda bulunan, edebî olarak soldaki organ. OsmanlIlarda sultanın özel koruması solda bulunan, önemli bir nokta olarak güney kaynaklı sistemde doğuda. Kutadgu Bilig de (Arat 1974, 1979) sağ ve türemişlerine hiç rastlanmamakta. on ve sol sözleri kullanılmaktadır. Bu eserde on sözünde şu anlamları görmekteyiz: on sağ, doğru, iyilik, iyi, hak, nasip onar- düzeltmek, tashih etmek, rast gitmek, muvaffak olmak, bitirmek, başarmak, doğru yolu bulmak, 132

9 SAĞ, ON. SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI başarı ile tamamlamak, işin selâmetle yürümesi. onul- sol işin yoluna girmesi, şifa bulmak, temin edilmek. sol taraf, kötülük. Bu eserden oldukça ilgi çekici gördüğümüz ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız mitolojilerde ve dinlerdeki anlamı ihtiva eden birkaç beyti aktarmak istiyoruz: Bu edgü ofi ol kör isizlik bu sol Solufidın tamu ornı uştmah ofi ol.(917) (Arat 1979a: 109) İyilik sağ ve kötülük soldur; senin solunda cehennem vardır; cennet ise, sağdadır. K ılınç on tutar hiç solı yok ukuş Bütün çın turur hiç alı yok ukuş. (1863) (Arat 1979a: 204) "Akıl daima sağdan hareket eder, onun hiç solu yoktur; o doğru ve dürüsttür, hiçbir hilesi yoktur. Yolu onça kelse itildi işin Kalı solça kelse ulıp çal başın (1392) (Arat 1979a: 156) Yolun sağa doğru ise, işin yolundadır; eğer sola doğru ise, inleyerek başını yerden yere çal. Nehcü l-ferâdis te (Ata 1998) Kutadgu Bilig in aksine on sözüne ve türemişlerine rastlanmazken sağ sözü ve türemişlerinin hâkim olduğunu görüyoruz. Kutadgu Bilig de on ve türemişlerine yüklenmiş olan anlam Nehcü l-ferâdis'te sağ vc türemişlerine yüklenmiştir. Clauson'un yukarıda belirttiğimiz sağ Oğuz grubunun, on Oğuz dışı şivelerin tercihidir. düşüncesine göre, Nehcü l-ferâdis Oğuz grubuna ait bir eser olarak mı değerlendirilmelidir? sorusu akla gelmektedir. Tarihî sözlüklerimizde ve eserlerimizde sağ, o fi ve " s o l sözlerinin anlamları Kutadgu Bilig deki anlamlarla aynı olarak kaydedilmiştir. Çağdaş şivelerimizde de bu sözler benzer anlamlarla yaşamaktadır. Ancak Oğuz grubu şiveleri yön anlamında on sözünü kullanmamakta, sağ sözünü tercih etmektedir. Diğer şiveler ise yön anlamında ofi u tercih etmekte sağ ı kullanmamaktadır. Ancak bu sözler, şivelerimizin pek çoğunda tarihî şivelerimizde karşılaştığımız anlamların en azından bir kısmını üzerlerinde taşımaktadırlar. Meselâ Azerbaycan Türkçesi sözlüğünde on sözü yer almamakta, bütün anlamlar sağ ve türemişleriyle kullanıma çıkmaktadır. Türkiye, Türkmen ve Gagauz şivelerinde ise sağ ve türemişleri kullanılırken, on yön anlamını tamamen kaybetmiştir. Sol" sözü Özbek Türkçesi dışında bütün şivelerimiz için ortak bir söz olarak karşımıza çıkmakta, Özbekçede ise yukarıda belirtildiği gibi Farsça bir alıntı olan ç e p " sözü kullanılmaktadır. Ayrıca çağdaş şivelerimizde sol sözü, tarihî eserlerimizde ve sözlüklerimizde rastladığımız olumsuz anlamlarını büyük ölçüde 133

10 VAHİT TÜRK kaybetmiş ve yalnızca yön ifadesi ve ideoloji sözü olarak kullanılır olmuştur. Ancak deyimlerimizde eski anlamlar da yaşamaktadır. Günümüz Türk şivelerinde bu sözlerin kavram coğrafyalarına baktığımızda karşılaştığımız durum şudur: Türkiye Türkçesinde sağ ve sol yön anlamlarını devam ettirirken o n " sözünde bu anlam yoktur. Bu sözün türemişleri, tamir ve tedavi anlamlarıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak on isim köküne ve türemiş isim şekillerine sözlükte rastlanmazken on- fiilinin türemişleri yukarıda belirtildiği üzere tamir ve tedavi etmek anlamlarını kazanmış olarak yaşamaktadır. Burada ilgi çekici yön bir ismin fiilleşerek kullanılması ve isim şekillerinin kullanılmamasıdır. Sağ ve türemişleri; yön, gelenekçe sağlam, katkısız, yaşamakta olan, sağlık, güvenilir, gerçek, muhakkak vb. anlamları taşımakta ve çeşitli deyimlerde de karşımıza çıkmaktadır. Sol sözü yön ve ideoloji anlamlarıyla yaşamaya devam ederken deyimlerimizde olumsuz anlamlarıyla yaşamaktadır: Sol eli beklemek, Sol tarafından kalkmak gibi. Azerbaycan Türkçesinde sağ ve türemişleri gövde, beden, canlı, sağlam, saf, bütün, temiz, solun zıddı, iyileşme, sağlamlaştırma, tamir ve tedavi gibi anlamlarla kullanılmaktadır. Sol sözünde ise yön ve ideoloji anlamını görüyoruz. On sözü, yukarıda belirttiğimiz gibi bu şivelerimizde kullanılmamaktadır. Gagauzcada sağ ve türemişleri ile sol sözünde farklı bir anlam görülmezken on- fiilinin yardım istemek anlamıyla da kullanıldığını görüyoruz. Türkmencede on sözü hem isim, hem de fiil olarak karşımıza çıkmakta ve on sözüne mesut, başarılı, doğru, iyi anlamları verilirken on- fiiline idare et-, yap-, et-, muvaffak ol-, iyi geçin-, rahat yaşa-, sonuç ver-, başarı kazan-, elden gel- gibi anlamlar verilmiştir. Sağ ve sol sözlerinin kullanılışı ise Türkiye Türkçesinden farksızdır (Çeneli 1986). Şorcada on; şans, talih, başarı, sağ, uygun, elverişli, türemişleri; iyileştirmek, onarmak, düzeltmek, başarılı, iyi gibi anlamlarda kullanılırken, sol sözünde yalnızca yön anlamını görmekteyiz. Altay Türkçesinde de Şorcadaki anlamlan görmekteyiz. Bu iki şivenin sözlüğünde de sağ ve türemişleri yer almamaktadır. Tatar, Kazak, Kırgız ve Uygur şivelerinde sağ ve türemişleri yön anlamıyla kullanılmamakta sağlık, sağlamlık gibi anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Ancak Uygur ağızlarında sağ sözünün on, yani yön anlamıyla kullanıldığına işaret edilmektedir. Tatarcada on ve türemişleri; sağ, iyi, kolay, iyi mahsul vermek, olumlu, işi yolunda olmak, verimli olmak, çalışkan, iş sever, ürün, başarı vb. anlamlarla 134

11 SAĞ. ON. SOL SÖZLERİ VE KAVRAM ALANLARI kullanılmaktadır. Sol sözü ise yön ve ideoloji anlamı yanında sul ayağı bilen turmak (sol ayağının üstünde kalkmak, neşesiz, sinirli) deyiminde olumsuz anlamını devam ettirmektedir. Kazakçada da on ve sol'un benzer kullanılışlarını görüyoruz. Kazak Tilinin Fraziyogoliyalık Sözdigi (Kenesbayev 1977) adlı eserdeki şu deyimler bu sözlerin anlam coğrafyalarını ortaya koymaktadır: On batasın aldı/berdi Onga baspadı Ak tilegin berdi, jolının boluvın tiledi. (İyi dileklerini bildirdi, yolunun açık olmasını diledi). 1. Jönge jürmedi, teriske tarttı, (Dürüst davranmadı, yanlış yaptı). 2. isi onarılmadı, jolı bolmadı. (İşi düzgün gitmedi, ters gitti). Ofi yagınnıen (ayagıfimen) turgan ekensin Oylap kelgen kişinin seti tüsip, jolı onarılgan kisi turalı aytıladı. (Sıkıntılı kişinin zamanla işlerinin yoluna girmesiyle ilgili olarak söylenir). On jaktan ayı, sol jaktan kütü tuvdı. On jo l On közi On közinıen karadı/ofi karadı On karatnadı On men solııı ayırdı Bakıtı jandı, jolı aşıldı. (Bahtı açıldı, yolu açıldı). Durıs bağıt. (Güze talih). Senimdi adamı, kömekşi. (Güvenilir adamı, yardımcısı). 1. şın peyilmen, ıkılaspen kütti, baktı. (Dürüstçe bekledi, baktı). 2. durıs, jön peyil bildirdi. (Düzgün fikir beyan etti). Jaktırmadı, jek kördi, könili kalamadı. (İyi bakmadı, kötü gördü,gönlü istemedi). Jaksı men jamandı ajırata bildi.(iyi ile kötüyü ayırabildi). Eski Yunan Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Hıristiyanlık ve İslâmiyet te, Arapça. Farsça. Rusça, İngilizce ve Türkçede sağ ve sol kavramlarının hemen hemen aynı şekilde değerlendirildiğini ve bu kavramları karşılayan sözlere benzer anlamların yüklendiğini gördük. İki kavramdan hareket ederek genel bir hükme varmak elbette ki mümkün değildir. Ancak bu ortaklığın da izaha ihtiyacı vardır. Eğer bu ortaklık din kaynaklı ise. Klâsik Yunan mitolojisini ve ne Hıristiyanlık, ne de İslâmiyetle ilişkisi olan Türk topluluklarını hangi din etkilemiştir de bu ortaklık doğmuştur? Yoksa bu ortaklık, eğer varsa, insanlığın birlikte yaşadığı bilinmeyen zamanların mirası mıdır? Veya insanlar bir takım tabiat olayları sonucunda mı bu kavramlar üzerindeki ortak düşünceye ulaşmışlardır? 135

12 VAHİT TÜRK K a y n a k la r AKSAN. Doğan, (1982), Her Yönüyle Dil- III. Cilt, Ankara: TDK Yay.... (1999), A n la m b ilim, Ankara: Engin Yayınevi. ARAT, Reşit Rahmeti, (1974), Kutadgu Bilig II (Tercüme), II. Baskı Ankara: TTK Y ay...., (1979a), Kutadgu Bilig I (Metin), II. Baskı Ankara: TDK Yay.... (1979b), Kutadgu Bilig III (İndeks), İstanbul: TKAE Yay. ATA, Aysu, (1998), N ehcü l-ferâdis (Dizin), Ankara: TDK Yay. BAŞKAN, Özcan, (1968), İnsan Dilinin Doğuşu, T D A Y B elleten, Ankara: TDK Yay CAN, Şefik (1994), Klasik Yunan M itolojisi, 3.b., İstanbul: İnkılap Kitabevi CLAUSON. Sir Gerard (1972) An Etym ological Dictionary o f Pre-thirteenth Century Turkish, London: Oxford University Press ÇENELİ, İlhan, ( ), Türkmen Türkçesi Sözlüğü, T D A Y B elleten Ankara: TDK Yay. DEVELLİOĞ LU, Ferit, (1982), O sm anlıca-tiirkçe A nsiklopedik L ügat 5.b., Ankara: Aydın Kitabevi DURAN, Suzan. (1956), Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler, T D A Y B e lle te n, Ankara: TDK Yay ERGİN, Muharrem, (1958), Dede Korkut Kitabı I, Ankara: TDK Yay. KENESBAYEV, İ., (1977), K tza k Tilinin Fraziyogoliyalık Sözdigi. Almatı MURÇALI, Serdar, (tarihsiz), Arapça-Tiirkçe Sözlük, İstanbul: Dağarcık Yay., ÖGEL, Bahaeddin, (1971), Türk Mitolojisi, 1.cilt, Ankara: TTK Yay.... (1978), Türk Kültür Tarihine Giriş, 1. cilt, Ankara: Kültür Bak. Yay. RED H O U SE, Sir Jam es, (1983), R edhouse E n g lish -T u rkish D ictionary, İstanbul: Redhouse Yay. R u s s k o -T u r e ts k ıy S lo v a r (R u sça -T iirkç e S ö zlü k ) (1972), M oskova: Sovyetskaya Ensiklopediya Yay. SARI, Mevlüt, (tarihsiz) El-M evârid; Tiirkçe-Arapça Lııgat, İstanbul: Gonca Y ayınevi. ŞÜKUN, Ziya, (1984), Ferlıeng-i Ziyâ, İstanbul: MEB Yay. 136

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ Dilin Tanımı 2 Türkçe Sözlükte; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan. (1998/I:

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI Noel, sözlüklerde her yıl 25 Aralık tarihinde İsa nın doğumunun kutlanıldığı hristiyan bayramı olarak geçer. Hristiyanlar, kutlamalara 24 Aralık ta Noel arifesiyle başlar ve

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Atlas-Sözlük grubu ürünlerin fiyatları ve iskonto oranları aşağıdaki gibidir. Siparişlerinizi bekler hayırlı işler dileriz.

Atlas-Sözlük grubu ürünlerin fiyatları ve iskonto oranları aşağıdaki gibidir. Siparişlerinizi bekler hayırlı işler dileriz. Atlas-Sözlük grubu ürünlerin fiyatları ve iskonto oranları aşağıdaki gibidir. Siparişlerinizi bekler hayırlı işler dileriz. TÜRKÇE SÖZLÜKLER Evrensel Türkçe Sözlük (Plastik Kapak) %45 10.00 Evrensel Lise

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Çağdaş, K. (1964). Kalidasa nın Gençlik

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin, Nobel Yayınları, Ankara 2007, 150 s. Proverbs of Sakha Turkish Mehmet YASTI 1 ÖZET Türkiye de

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ!

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KUMAR BAĞIMLILIĞINI ENGELLEME HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR ŞANS OYUNLARI RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİR AŞAĞIDAKİ TEMEL PRENSİPLERE UYMANIZI TAVSİYE EDERİZ: Spor bahisleri

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı