TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği)"

Transkript

1 TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI (Karadeniz Bölgesi Örneği) Proje No: Bitirme Raporu Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ...II ÖZET (Türkçe/Ġngilizce)...III I. GĠRĠġ...1 I.1. Osmanlı Ġmparatorluğu nun Son Dönemi: Tarihsel Süreç...2 I.2. Osmanlı TaĢrasında Yönetimsel Yapı ve Tanzimat la Gelen DeğiĢim...3 I.3. Osmanlı Ġmparatorluğu nda Yeni Yönetim Binaları: Hükümet Konakları 5 II. KARADENĠZ BÖLGESĠ NDE HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI...9 II.1. GümüĢhane Hükümet Konağı.10 II.2. Bayburt Hükümet Konağı...19 II.3. Rize Hükümet Konağı.23 II.4. Trabzon Hükümet Konağı...28 II.5. Giresun Hükümet Konağı 38 II.6. ġebinkarahisar Hükümet Konağı...45 II.7. Ordu Hükümet Konağı...50 II.8. Samsun Hükümet Konağı...54 II.9. Sinop Hükümet Konağı.. 66 II.10. Amasya Hükümet Konağı 73 II.11. Tokat Hükümet Konağı 79 II.12. Çorum Hükümet Konağı..82 II.13. Kastamonu Hükümet Konağı...89 II.14. Safranbolu Hükümet Konağı 96 II.15. Bartın Hükümet Konağı..101 II.16. Bolu Hükümet Konağı 106 III. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ.113 IV. KAYNAKLAR...125

3 I. GĠRĠġ Tanzimat tan Cumhuriyet e Hükümet Konağı Binaları (Karadeniz Bölgesi Örneği) isimli proje, Osmanlı Ġmparatorluğu nun son yüzyılında, değiģen yeni idari sistemin gereği olarak inģa edilen ve Osmanlı mimarlık repertuarına dahil edilen Hükümet Konağı binalarının incelenmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, bugünkü coğrafi dağılıma göre Karadeniz Bölgesi ndeki il merkezleri ele alınmıģtır. Bugünkü il merkezleri, Osmanlı Dönemi nde de genellikle vilayet veya sancak merkezi olmasından dolayı; çalıģmayı sınırlamak gerekçesiyle bu yöntem tercih edilmiģtir. ġebinkarahisar, Safranbolu gibi bugün ilçe merkezi olan ancak Osmanlı Dönemi nde sancak veya kaza merkezi olduğu görülen iki yerleģim yeri de çalıģmaya dahil edilmiģtir. Artvin, Karabük ve Zonguldak gibi yeni yerleģim yerleri, yerinde inceleme yapılmıģ olmakla birlikte, konu kapsamında bir veri içermemelerinden dolayı çalıģmaya dahil edilmemiģtir. Proje kapsamında, bugün Karadeniz Bölgesi sınırları içinde kalan Artvin, GümüĢhane, Bayburt, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu illerine gidilmiģ; mevcut örneklerin yerinde tespiti yapılmıģtır. Ayrıca TaĢköprü, Araç gibi bazı ilçe merkezlerinde mevcut olan eski hükümet konağı binaları da incelenmiģ, konuyu sınırlamak adına bunlar ayrı bir baģlıkta ele alınmamıģ, karģılaģtırma örneği olarak kullanılmıģtır. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken bölgenin doğu ucundan Batı Karadeniz Bölgesi ne doğru iller sıralanmaya çalıģılmıģtır. Ġlgili il merkezlerinde valilikler ve belediyelerle görüģülmüģ; mevcut dökümanlar elde edilmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢma kapsamında ele alınan illerdeki hükümet konakları tescilli yapı olmaları hasebiyle TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları nın bölge kurullarında bulunan dosyaları incelenerek çalıģma için veri sağlanmıģtır. ÇalıĢmanın en önemli kaynaklarını, BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi nde bulunan konuyla ilgili belgeler oluģturmuģtur. Bu il merkezlerinde mevcut olan veya günümüze ulaģmayan her hükümet konağıyla ilgili zengin dökümana sahip olan Osmanlı ArĢivi ndeki bu belgeler değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. ArĢivde, bir kısmının planlarına da rastlanmıģ, bunlar çalıģmada kullanılmıģtır.

4 Bu yapıların eski fotoğrafları önemli görsel belgelerdir. Hükümet konaklarına ait eski fotoğrafların büyük bir kısmı, ilgili illerin valilik veya belediye arģivlerinden, kent müzelerinden elde edilmiģtir. Ayrıca Ġstanbul Üniversitesi nde bulunan Yıldız Albümleri de bu bağlamda taranarak görsel malzemeler temin edilmiģ ve kullanılmıģtır. YayınlanmıĢ olan kaynaklarda geçen bilgiler de dipnotlarda belirtilerek kullanılmıģtır. Ayrıca, Vilayet Salnameleri ve dönemin süreli yayınları da bu bağlamda incelenerek çalıģma için veri elde edilmiģtir. Bu aģamada, Karadeniz Bölgesi ile sınırlandırılan projenin sonraki yıllarda da devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. I.1. Osmanlı Ġmparatorluğu nun Son Dönemi: Tarihsel Süreç AraĢtırmacıların Osmanlı tarihinin en uzun yüzyılı olarak tanımladığı XIX.yüzyıl, birçok alanda ilkleri barındıran ve geleceği hazırlayan bir sürecin baģlangıcıdır. Osmanlı Ġmparatorluğu nun, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ard arda yaģadığı yenilgi ve toprak kayıpları sonucunda askeri alanda birtakım düzenlemelere gidilmiģtir. Sorunun çözümü askeri alanda aranmıģ ve birtakım giriģimler baģlatılmıģtır. XVIII.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mühendishane-i Bahr-i Hümayun un açılması ve ordunun eğitimi için yabancı uzmanların getirtilmesiyle baģlayan reform süreci baģlangıçta ağırlıklı olarak devletin askeri gücünün yenilenmesi yönündedir. III. Selim Dönemi nde baģlatılan bu modernleģme, yeniden yapılanma sürecinin baģlangıcı olarak ele alınacak dönem, padiģahın 1807 de tahtan indirilmesiyle kısa bir süre duraksamıģtır. Bu süreç, II. Mahmud un 1808 de tahta çıkmasıyla önemli bir ivme kazanacaktır. II. Mahmud reform giriģimlerini askeri alanla sınırlı bırakmamıģ, yönetim sisteminin merkeziyetçi bir yapıya oturması yolunda ciddi giriģimlerde bulunmuģtur yılına kadar süren saltanatı sırasında, askeri alandaki en önemli giriģim olarak kabul edilen, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı nın kaldırılması bu dönemdedir. II.Mahmud Dönemi nde baģlayan bu reform çalıģmalarının en önemli kısmını yönetimsel düzenlemeler oluģturmaktadır yılında ibtidai ve rüģtiyelerin açılması, posta servisinin kurulması gibi giriģimler askeri gücünü kaybeden devleti yeni yapılandırma sürecini oluģturmuģtur. Tarih literatüründe Tanzimat Dönemi olarak yer alan, devletin tanzim edilme süreci 1839 yılında, Tanzimat Fermanı nın ilan edilmesi ile baģlatılmıģtır. Abdülmecid Dönemi, yönetim anlayıģı, hukuk, askerlik ve eğitim baģta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeleri içermektedir. Devletin bütün kurumları, batı normlarına göre yeniden yapılandırılmaya baģlanmıģtır. Bu süreç Abdülaziz ve II. Abdülhamid Dönemi nde ciddi bir ivme kazanarak devam edecektir.

5 Batının model alındığı bu yeniden yapılanma dönemi, ihtiyaçtan doğan yeni yapı tiplerini gündeme getirmiģtir. Batı kökenli askeri, eğitim adli ve yönetim sisteminin gerektirdiği bu yapılar Osmanlı yapı repertuarına dahil edilmeye baģlamıģtır. Batı kökenli bu yapı tipleri, doğal olarak mimari plan Ģemalarını ve biçim sözlüğünü de beraberinde getirmiģtir. Ġlk uygulama alanını Ġstanbul da bulan bu yeni yapı tipleri arasında askeri binalar, nezaretler, okul binaları, hastaneler, postaneler, belediye binaları, hükümet konakları, bankalar, hapishaneler ve daha birçok türde ihtiyaç duyulan yapılar vardır ve bunlar yavaģ yavaģ Osmanlı yapı repertuarına dahil edilmiģtir. Anadolu nun en uç yerleģim birimine kadar inģa edilen bu yapı örnekleri arasında, yönetimsel düzenlemeye koģut olarak ve devlet otoritesinin varlığını ifade etmek amacını güden hükümet konağı binaları ilk sıralarda yer almaktadır. I. 2. Osmanlı TaĢrasında Yönetimsel Yapı ve Tanzimat la Gelen DeğiĢim Bilindiği gibi Osmanlı Ġmparatorluğu nda taģra yönetimi baģlangıçta sancaklardan oluģuyordu. Fetihlerle geniģleyen Osmanlı coğrafyası ve Rumeli nin fethinden sonra, sancaklar üzerinde beylerbeyi müessesesi oluģturulmuģ; buraların yönetim ve denetlenmesi bir anlamda vali olarak tayin edilen beylerbeyi görevindeki kiģilerle sağlanmıģtır. Zamanla birkaç sancağın bir araya gelmesinden, sancakların üstünde bir birim olan ve daha çok askeri organizasyon birimi olarak düģünülen eyaletler oluģturulmuģtur (Ortaylı, 2000, s. 61). XVII.yüzyıldan itibaren eyalet ve sancak yönetiminde birtakım değiģiklikler görülmeye baģlanmıģtır. XIX.yüzyılın baģlarından itibaren taģra yönetiminde görev alacaklarla ilgili giriģimlerde bulunularak düzenlemelere gidilmeye çalıģılmıģsa da bunlar köklü çözümler olmadıkları için kağıt üzerinde kalmıģ; giriģimler baģarısızlıkla sonuçlanmıģtır (Çadırcı, 1997, s ). Osmanlı taģrasındaki yönetimsel yapı XIX.yüzyılda yeni bir sisteme oturtulmaya çalıģılmıģtır. Özellikle II.Mahmud Dönemi nde ivme kazanan giriģimlerle, 1826 da Yeniçeri Ocağı nın kaldırılmasından sonra her alandaki yeni düzenlemelere ek olarak ülke yönetiminde de hayata geçirilen icraatlar baģlamıģtır. Ancak 1836 ya kadar ülkenin idari bölünmesinde bir istikrar yoktur. Bu tarihte yapılan yönetim birimlerinin yeniden düzenlenmesi 1839 a kadar sürmüģtür (Çadırcı, 1997, s. 15). Tanzimat ın ilanıyla ülke yönetimi yeni baģtan düzenlenmiģtir.

6 Tanzimat öncesi dönemde, eyalet yönetiminde valilerle aynı yetkiye sahip, bir veya birkaç sancağın yönetimini üstlenen mutasarrıflar vardı ki bunlar validen farklı olarak, bazı istisnalar dıģında sancaklarda oturmamıģtır. Ayrıca muhassallar da bu dönemde bir eyaletin veya sancağın gelirini toplayan kiģi olarak görülmekteydi. Mutasarrıflık ve muhassallık, üst düzey bir yönetim birimi olmakla birlikte valilik gibi yaygın olmayıp, mutasarrıflık bazı yerlerde uygulamada kalmıģ; Tanzimat sonrasında ise geçerliliğini kaybetmiģlerdir (Çadırcı, 1997, s ). Tarih literatüründe, 3 Kasım 1839 da ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile baģlatılan Tanzimat Dönemi, II.Mahmud un yeniden düzenleme giriģimlerinin devamıdır. Abdülmecid in devam ettirdiği bu düzenlemeler, ülke yönetiminde, baģlangıçta yakın eyaletlerde uygulamaya konulmuģtur. Ġlk aģamada eyalet sınırlarında değiģiklik yapılmamıģ, eyalet merkezlerinde Büyük Meclisler oluģturulmuģtur. 1 Ocak 1849 da yürürlüğe konulan ve eyalet meclislerine verilmek üzere hazırlanan talimatnameye göre her eyalette bir Eyalet Meclisi kurulması ön görülmüģ; vali, defterdar, kaymakam ve kaza müdürlerinin görevleri yeniden belirlenmiģ; ülke yönetimi yeni baģtan düzenlenmiģtir (Çadırcı, 1997, s. 218, 224) yılı sonlarında hazırlanan yeni bir düzenlemeyle eyalet yerine vilâyet temel birim olarak kabul edilmiģtir Vilâyet Nizamnamesi ne kadar yürülükte kalan bu talimatnameyle istenilen sonuç alınamamıģtır. Osmanlı taģra yönetiminde alınan kararların hayata geçirilmesi, 1864 tarihli Vilâyet Nizamnamesi yle olmuģtur. Bu düzenleme sonucunda Osmanlı Devleti nde 27 vilâyet ve 113 sancak merkezi bulunuyordu. Ülke vilâyet, sancak, kaza, köy olarak kademeli idari birimlere ayrılmıģtır. Aslında 1858 deki düzenlemeden çok farklı olmayan bu nizamnamede yöneticilerle ilgili bazı küçük değiģiklikler yapılmıģ; bunu yine küçük düzenlemelerle 1867 deki nizamname takip etmiģtir (Çadırcı, 1997, s. 252) de yeniden düzenlenerek Ġdare-i Umumiye-i Vilâyet Nizamnamesi adıyla geçerliliğini koruyan son nizamnamede sancak/liva ve kazanın yanında, nahiye ilk kez idari birim olarak belirlenmiģtir. Tanzimat la birlikte taģra yönetim birimlerinde değiģik adlarla oluģturulan meclisler 1864 nizamnamesiyle Vilâyet Ġdare Meclisi ve Vilâyet Umumi Meclisi adını almıģ; bu meclisler, sonraki nizamnamelerde yapılan küçük düzenlemelerle vilâyetlerde valinin baģkanlığındaki görevlilerle yürütücü birimler olmuģtur tarihli nizamnamede yapılan küçük değiģikliklerle 1867 nizamnamesi, 1871 e kadar yürürlükte kalmıģ; 29 ġevval 1287 /22 Ocak 1871 tarihli nizamname ise 1876 yılında ilk Osmanlı Mebuslar Meclisi nin hazırladığı vilâyet kanunu, uygulamaya konulamadığından 1913 yılına kadar geçerliliğini korumuģtur (Ortaylı,

7 2000, s. 63) teki geçici Vilâyet Kanunu sonrası asıl geliģme, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 1921 Anayasası nın vilâyetlerle ilgili hükümleriyle olmuģtur. Tanzimat Dönemi, yönetimsel anlamda da birtakım düzenlemeleri beraberinde getirmiģtir. II. Mahmud un merkeziyetçi yaklaģımı sonucu Tanzimat ın ilanıyla yeniden düzenlenen ülke yönetiminde sadrazamın önerisi ve padiģahın onayıyla atanan eyalet merkezlerindeki valiler, eyalet sınırları içinde bulunan birimlerin yönetiminde en üst düzeyde, birinci derecede sorumlu kiģilerdir. Bu dönemde, yönetimdeki merkezileģmeye bağlı olarak Tanzimat öncesindeki geniģ yetkileri kısıtlanan valiler, merkezin aldığı kararların yürütücüsü konumundadır. I.3. Osmanlı Ġmparatorluğu nda Yeni Yönetim Binaları: Hükümet Konakları XIX.yüzyıla gelinceye kadar yönetim iģleri için inģa edilmiģ veya bu amaçla tahsis edilmiģ ayrı kamu binaları yoktur. Bu döneme kadar, atanan valiler, eyalet merkezinde kendilerine ayrılan veya kendileri için kiralanan konakta oturmuģlardır (Çadırcı, 1997, s. 17). Valilerin yaģadığı, kapı halkının bir kısmını barındırdıkları bu konaklar, aynı zamanda devlet iģlerini yürüttükleri yerlerdir. Bu konaklar, Konya da Çimenlik denilen yerde Kadı Abdurrahman PaĢa nın valiler için saray inģa ettirmesi örneğinde olduğu gibi bazen valiler için kiralanmakta, bazı örneklerde ise eyalet halkı tarafından satın alınarak valiye tahsis edilmekte veya doğrudan bu amaçla inģa edilmekteydi. Buraların onarım, ısıtma gibi birtakım giderleri de halk tarafından karģılanmaktaydı (Çadırcı, 1997, s. 20). Osmanlı Ġmparatorluğu nda ayrı kamu binalarının mevcut olmaması, idari kadrolardaki isimlerin iģlerini yaģadıkları konaklarda yürüttüklerinin bilinmesi; bugün bazı Ģehirlerde kadı konağı olarak adı kalan yerlerde aslında kadının ikamet ettiği ve aynı zamanda iģlerini yürüttüğü yer olduğunu göstermektedir. XIX.yüzyıla gelindiğinde bu durum değiģmektedir. Özellikle Tanzimat ın ilanıyla baģlayan yeniden yapılanma sürecinde ayrı kamu binaları oluģturulmuģtur. BaĢlangıçta hemen inģa edilemediği için mevcut binalar kullanılmıģ; ilgili amaca hizmet edecek büyük konaklar kiralanmıģtır. Özellikle küçük yerleģim yerlerindeki birçok kamu binası hakkında, arģiv kayıtlarında bedel-i icâr a dair yapılan yazıģmalar, Osmanlı nın son döneminden erken Cumhuriyet Dönemi ne kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır.

8 Tanzimat ın modern kent düzenlemeleri bağlamında bir hükümet meydanı oluģturulmuģtur. Bu meydanlar, eğer uygunsa Ģehrin eski dokusu içinde, var olan meydanın düzenlenmesi Ģeklinde veya amaca hizmet eden büyük bir meydan oluģturabilmek için eski kent dokusunun dıģında, yeni bir alanın düzenlenmesi ile yapılmıģtır. Hükümet meydanının en önemli mimari öğesi hükümet konağı binaları olmuģtur. Bu konakların içinde adliye, zaptiye, umur-u nafia, ticaret ve ziraat, maarif, umur-u ecnebiye müdürlükleri, deftterdarlık gibi birimler yer alıyordu (Ortaylı, 1985, s. 5). Bu binalarda, muhtemelen görevliler için bir mescit biriminin de yer aldığı ve imam tahsis edildiği anlaģılmaktadır. Ayrıca hapishaneler de bu binalarla bağlantılıdır; konağın alt katında veya yakınında bulunmaktadır. Genellikle yatayda geliģen, dikdörtgen Ģemadaki hükümet konağı binaları, iki ya da üç katlı olarak inģa edilmiģ; öne çekilerek vurgulanan ana giriģin yerleģtirildiği uzun cephe meydana bakacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Dönemin mimari beğenisini yansıtan bu binalar, vurgunun ve süslemenin cephede toplandığı, sade örneklerdir. BaĢlangıçta, inģa edildikleri dönemin mimari eğilimlerini yansıtan ampir üsluptaki uygulamaların yerini, XX.yüzyılın baģlarından itibaren ve Cumhuriyeti takip eden erken dönemde milli mimari üslubu almıģtır. Yatayda geliģen simetrik kütle, giriģin öne çıkarılarak vurgulanması, geniģ saçak düzenlemeleri okul, hastane, gar binası ve dönemin diğer kamu yapılarında olduğu gibi hükümet konağı binalarında da görülmektedir. Hükümet konağı binaları, Osmanlı coğrafyasının en ücra köģesine kadar eyalet, sancak ve kaza merkezlerinde inģa edilmiģtir. Eyalet ya da sancak merkezlerindeki binaların daha büyük boyutlu ve gösteriģli oldukları anlaģılmaktadır. Tanzimat düģüncesinin merkeziyetçiliğini vurgulamak, devletin imparatorluğun her köģesine ulaģtığını göstermek amaçlı ideolojik bir yaklaģımı da içeren bu binaların bir kısmı günümüze ulaģmıģtır. Bunların bir kısmı aynı fonksiyonunu sürdürmektedir. Birçok örneğin yanında Bolu, Sivas, Kastamonu, Konya Hükümet Konağı binaları bugün de valilik olarak hizmet vermektedir. Günümüze ulaģan Osmanlı Dönemi hükümet konaklarının çoğu II. Abdülhamid Dönemi örnekleridir. Nitekim sultanın 25. cülus yıldönümü vesilesiyle hazırlanmıģ bir eserde, yılları arasında 77 hükümet konağının inģa, 50 sinin de tamir edildiği belirtilmektedir (Tebrîk-nâme-i Millî, s ). Tanzimat la birlikte, ihtiyaç duyulan yeni yapı türlerinin karģılanması için yoğunlaģan imar faaliyetleri, XIX.yüzyılın sonunda, özellikle II. Abdülhamid Dönemi nde taģrada artmıģtır. Tanzimat Dönemi yle baģlayan merkeziyetçi yaklaģım ve devletin gücünü ülkenin her noktasında göstermek gayesi, birçok kamu binasının inģasını gerektirmiģtir. Bu merkeziyetçi yaklaģım ve otoritenin göstergesi olan kamu binaları

9 arasında ilk sırayı hükümet konağı binaları almaktadır. Mevcut örnekler ise inģa edildikleri dönemden itibaren yangın, yetersiz gelerek yıktırılma gibi sebeplerin yanında geniģletme ve onarımlarla birçok değiģiklik geçirerek günümüze ulaģmıģtır. ĠnĢası tamamlanan hükümet konaklarının açılıģı, Cumhuriyet öncesi, özellikle II. Abdülhamid Dönemi nde cülus yıldönümlerine; Cumhuriyet sonrasında ise 29 Ekim e denk getirilmeye çalıģılmıģtır. Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyeti takip eden ilk 10 yıl içinde, imar alanında tamirat iģleri ağırlıktadır. II.Dünya SavaĢı ile durgunlaģan inģaat faaliyetleri hükümet konağı binalarının yapımını da etkilemiģtir tarihli bir haberde, Hükümet binası olmayan vilâyet ve kaza merkezleri nin yeni baģtan tespitinin yapıldığı, Maliye Vekaleti nin 1937 yılı bütçesinden bu binaların inģası için lazım gelen tahsisatın yapılacağı bilgisi verilmektedir (Arkitekt, 1936, s. 273) li yıllarda inģa faaliyetlerinin yoğunlaģtığı, küçük yerleģim merkezlerine de hükümet konağı binalarının inģa edildiği görülmektedir tarihli bir haberde, 1946 yılı içinde muhtelif yerlerde 29 hükümet konağı inģa edildiği bildirilmektedir (Arkitekt, 1947, s. 290). Bunlar, özellikle küçük yerleģim yerleri için genelde tip proje olarak hazırlanıp uygulanan örneklerdir te, savaģ sonrası ülkenin imar durumu üzerinde durulmakta, vilâyet ve kaza merkezlerindeki resmi binaların ihtiyaçları karģılamadığı belirtilmektedir. Devletin vilâyet ve kaza merkezlerinde yaptıracağı resmi binaların baģında hükümet konaklarının geldiği ifade edilmekte, devlet otoritesini memleketin her köşesinde temsil eden, halka saygı ve bağlılık telkin etmesi icap eden bu binaların vakarlı ve ciddi ifadeli olmaları istenmektedir (MortaĢ, 1944, s. 251). Osmanlı nın son döneminde, devlet otoritesinin simgesel ifadesi olan hükümet konakları, yüklenen bu anlamı Cumhuriyet Dönemi nde de sürdürmüģ görünmektedir. Tanzimat ideolojisine uygun Ģekilde eski kent dokusu dıģında, yeni bir alanın hükümet meydanı olarak düzenlenmesi ve hükümet konağının Ģehrin geliģmesini de belirleyecek bu alana yapılması yaygın bir uygulama olmakla birlikte hükümet konağı için eski kent dokusunun tercih edildiği örnekler de vardır. Örneğin Kastamonu da 1675 ten önce de aynı alanın, yöneticilerin oturması için kullanılan binaların bulunduğu bölge olduğu tespit edilmiģtir de tamamlanan ve mimar Vedat Tek in eseri olan hükümet konağı da bu alana yapılmıģtır (Eyüpgiller, 1999, s. 213). Trabzon Hükümet Konağı nın inģa edildiği Orta Hisar da kentin çekirdeğini oluģturan en eski yerleģim alanı olan, yöneticilerin oturduğu iç kaledir. Bu anlamda XVI.yüzyılın baģında yöneticinin Orta Hisar daki sarayda oturduğu belirtilmektedir (Bostan, 2002, s. 58). Yöneticilerin hem ikamet ettikleri hem de yönetim iģlerini yürüttükleri sarayların burada bulunmasından dolayı Orta Saray olarak da isimlendirilen Orta Hisar, Ortaçağ kentlerinde olduğu gibi kale içinin yönetim merkezi olarak

10 düzenlendiği bir kenttir. Bu bölge Cumhuriyet Dönemi nde de yönetim merkezi olma özelliğini korumuģ; 1987 yılına kadar hükümet konağının/vilâyet binasının bulunduğu alan burası olmuģtur. Samsun örneğinde de yönetim binasının kentin sahilinde, aynı bölgede olduğu bilinmektedir. Tanzimat la birlikte gündeme gelen modern kent meydanı düzenlemeleri ve meydanın önemli mimari öğesi olan hükümet konağı binalarının inģa edildiği alanların belirlenmesinde, doğal olarak kentlerin topografik yapıları da önemli rol oynamıģtır. II. KARADENĠZ BÖLGESĠ NDE HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI Bugünkü coğrafi dağılım için Karadeniz Bölgesi, doğuda Türkiye sınırında yer alan Artvin den batıda Zonguldak ili sınırlarını içine alan Karadeniz sahil Ģeridi ve hinderlandında bulunan Bayburt, GümüĢhane, Tokat, Amasya, Çorum, Karabük ve Bolu illeriyle belirlenmiģ alandır. Tanzimat tan Cumhuriyet e uzanan süreçte, XIX.yüzyıldan itibaren Osmanlı coğrafyasının her tarafında inģa edilmeye baģlanan Hükümet Konağı binaları, bu dönemde, çalıģmanın sınırlandığı bölgedeki il merkezlerinde de inģa edilmiģtir. ÇalıĢma kapsamına dahil edilen bölgedeki il merkezleri, Osmanlı Dönemi nde de kaza ya da sancak merkezidir. Bu bağlamda, mevcut olan ya da arģiv belgeleri, basılı kaynaklar ve görsel malzemelerle tespit edilebilen, buralardaki örnekler ele alınmıģtır. Dönemin değiģen yeni yönetim sisteminin gerektirdiği bu kamu yapıları, bulundukları Ģehirlerin sancak ve kaza merkezi olmalarıyla doğru orantılı olarak kent kimliğini belirleyen büyük ölçekli konaklar Ģeklinde inģa edilmiģlerdir. ĠnĢa edildikleri yerlerde, kent merkezini oluģturan ve aynı zamanda o sancak ya da kaza merkezinin prestij yapısı olan hükümet konakları, bugün de kentlerin Ģekillenmesinde belirleyici olmaktadır. XIX.yüzyılda inģa edilen hastane, okul, askeri bina gibi diğer kamu yapılarıyla benzer mimari özelliklere sahip olan hükümet konakları iģlevlerine uygun olarak oldukça yalın örneklerdir. Tanzimat Dönemi nden itibaren inģa edilmeye baģlayan bu yönetim binaları, aynı sancak ya da kaza merkezinde, yangın ya da harabiyet gibi çeģitli vesilelerle ortadan kalkmıģ ve tekrar aynı yerde veya yakın konumda inģa edilmiģlerdir.

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

GOVERNMENT OFFICE BUILDINGS IN TRABZON PROVINCE FROM THE TANZIMAT ERA TO THE REPUBLIC PERIOD

GOVERNMENT OFFICE BUILDINGS IN TRABZON PROVINCE FROM THE TANZIMAT ERA TO THE REPUBLIC PERIOD TRABZON ÖRNEĞİNDE TANZİMAT TAN CUMHURİYET E HÜKÜMET KONAĞI BİNALARI GOVERNMENT OFFICE BUILDINGS IN TRABZON PROVINCE FROM THE TANZIMAT ERA TO THE REPUBLIC PERIOD Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI * Özet Tanzimat

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI Serhat ABDİOĞLU Cenk KILIÇASLAN Begüm DEMİR Ocak 2011 GiriĢ Coğrafi yapı, bir bölgenin yerleģim planını etkileyen en önemli hususların baģında gelmektedir. Bir bölge yerleģime

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Daire BaĢkanlığı Organizasyon ġeması Tıbbi Hizmetler

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileģtirici yönde ilk müdahaleyi yapan kiģidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı ları Tarih : 16.10.2015 No : 2015-10-16 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Toplantı

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından Övgü PINAR Günümüzde ekonomik kalkınma açısından hayati öneme sahip sektörlerden biri de enerjidir. Tarihsel sürece baktığımızda enerji kaynakları nedeniyle çıkan

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET

SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, 25.09.2012 Salı günü saat 15.30'da Samsun Meteoroloji Radarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Valimiz Sayın Hüseyin

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası Fatih Ortaokulu Brifing Dosyası 2012 2013 1. Bölüm OKULUN ADI : Fatih Ortaokulu Müdürlüğü ADRESĠ : Merkez Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 81 AkkuĢ/ORDU WEB SĠTESĠ : www.akkusfatih.k12.tr POSTA : 743298@meb.gov.tr

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1 PROF. DR. ĠLKER ÖZDEMĠR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKĠN 4 ĠnĢaat Mühendisliği Nedir? ĠnĢaat Mühendisi Kimdir? Malzemeyi ve uygulama tekniğini en iyi şekilde bir araya getiren,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

KONYA DA ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ ĠLKOKUL YAPILARI

KONYA DA ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ ĠLKOKUL YAPILARI 175 KONYA DA ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ ĠLKOKUL YAPILARI Özge PARLAK ** Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ *** Öz Türkiye Cumhuriyet inin kuruluģunun ilk yıllarında, yeni rejimin baģlangıcı olarak nitelendirilen Erken

Detaylı