TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU"

Transkript

1 6 12 TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Kavramlar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Çocuk Koruma Kanunu Tapu Kanunu Dernekler Kanunu Afet Sigortaları Kanunu 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Tapu Sicili Tüzüğü Tapu Planları Tüzüğü TMK nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

2 Yay n No : 3043 Hukuk Dizisi : 1496 ISBN Bask Ocak 2015 STANBUL Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hakla r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her hangi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Editör : Av. Celal ÜLGEN Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy / Sincan / Ankara (Sertifika No ) (0312) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Ç NDEK LER TÜRK MEDEN KANUNU Bafllang ç...1 B R NC K TAP Kifliler Hukuku Birinci K s m/gerçek Kifliler Birinci Bölüm: Kiflilik...3 kinci Bölüm: Kiflisel Durum Sicili...9 kinci K s m/tüzel Kiflilikler Birinci Bölüm: Genel Hükümler kinci Bölüm: Dernekler Üçüncü Bölüm: Vak flar K NC K TAP Aile Hukuku Birinci K s m/evlilik Hukuku Birinci Bölüm: Evlenme Birinci Ay r m: Niflanl l k...30 kinci Ay r m: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri...32 Üçüncü Ay r m: Evlenme Baflvurusu ve Töreni...34 Dördüncü Ay r m: Bat l Olan Evlenmeler kinci Bölüm: Boflanma Üçüncü Bölüm: Evlili in Genel Hükümleri Dördüncü Bölüm: Efller Aras ndaki Mal Rejimi...52

4 IV Birinci Ay r m: Genel Hükümler...52 kinci Ay r m: Edinilmifl Mallara Kat lma...56 Üçüncü Ay r m: Mal Ayr l...63 Dördüncü Ay r m: Paylaflmal Mal Ayr l...63 Beflinci Ay r m: Mal Ortakl...67 kinci K s m/h s ml k Birinci Bölüm: Soyba n n Kurulmas...74 Birinci Ay r m: Genel Hükümler...74 kinci Ay r m: Kocan n Babal...75 Üçüncü Ay r m: Tan ma ve Babal k Hükmü...78 Dördüncü Ay r m: Evlât Edinme...81 Beflinci Ay r m: Soyba n n Hükümleri...86 Alt nc Ay r m: Velâyet Yedinci Ay r m: Çocuk Mallar kinci Bölüm: Aile Birinci Ay r m: Nafaka Yükümlülü ü kinci Ay r m: Ev Düzeni...98 Üçüncü Ay r m: Aile Mallar Üçüncü K s m/vesayet Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni Birinci Ay r m: Vesayet Organlar kinci Ay r m: Vesayeti Gerektiren Haller Üçüncü Ay r m: Yetki Dördüncü Ay r m: Vasinin Atanmas Beflinci Ay r m: Kayy ml k ve Yasal Dan flmanl k Alt nc Ay r m: Koruma Amac yla Özgürlü ün K s tlanmas kinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi Birinci Ay r m: Vasinin Görevleri kinci Ay r m: Kayy m n Görevleri...122

5 Üçüncü Ay r m: Vesayet Dairelerinin Görevleri Dördüncü Ay r m: Vesayet Organlar n n Sorumlulu u Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi Birinci Ay r m: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi kinci Ay r m: Vasilik Görevinin Sona Ermesi Üçüncü Ay r m: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçlar ÜÇÜNCÜ K TAP Miras Hukuku Birinci K s m/mirasç lar Birinci Bölüm: Yasal Mirasç lar kinci Bölüm: Ölüme Ba l Tasarruflar Birinci Ay r m: Tasarruf Ehliyeti kinci Ay r m: Tasarruf Özgürlü ü Üçüncü Ay r m: Ölüme Ba l Tasarruflar n Çeflitleri Dördüncü Ay r m: Ölüme Ba l Tasarruflar n fiekilleri Beflinci Ay r m: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Alt nc Ay r m: Ölüme Ba l Tasarruflar n ptali ve Tenkisi Yedinci Ay r m: Miras Sözleflmesinden Do an Davalar kinci K sım/mirasın Geçmesi Birinci Bölüm: Mirasın Açılması İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları Birinci Ayırım: Koruma Önlemleri İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması V

6 VI Üçüncü Ayırım: Resmi Defter Tutma Dördüncü Ayırım: Resmi Tasfiye Beflinci Ay r m: Miras Sebebiyle stihkak Davas Üçüncü Bölüm: Miras n Paylafl lmas Birinci Ay r m: Paylafl mdan Önce Miras Ortakl kinci Ay r m: Paylaflman n Nas l Yap laca Üçüncü Ay r m: Mirasta Denklefltirme Dördüncü Ay r m: Paylaflman n Tamamlanmas ve Sonucu DÖRDÜNCÜ K TAP Eflya Hukuku Birinci K s m/mülkiyet Birinci Bölüm: Genel Hükümler kinci Bölüm: Tafl nmaz Mülkiyeti Birinci Ay r m: Tafl nmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazan lmas ve Kayb kinci Ay r m: Tafl nmaz Mülkiyetinin çeri i ve K s tlamalar Üçüncü Bölüm: Tafl n r Mülkiyeti kinci K s m/s n rl Aynî Haklar Birinci Bölüm: rtifak Haklar ve Tafl nmaz Yükü Birinci Ay r m: Tafl nmaz Lehine rtifak Hakk kinci Ay r m: ntifa Hakk ve Di er rtifak Haklar Üçüncü Ay r m: Tafl nmaz Yükü kinci Bölüm: Tafl nmaz Rehni Birinci Ay r m: Genel Hükümler kinci Ay r m: potek Üçüncü Ay r m: potekli Borç Senedi ve rat Senedi...248

7 VII Dördüncü Ay r m: Tafl nmaz Rehniyle Güvence Alt na Al nan Ödünç Senetleri Üçüncü Bölüm: Tafl n r Rehni Birinci Ay r m: Teslime Ba l Rehin ve Hapis Hakk.257 kinci Ay r m: Alacaklar ve Di er Haklar Üzerinde Rehin Üçüncü Ay r m: Rehin Karfl l nda Ödünç Verme fli ile U raflanlar Dördüncü Ay r m: Rehin Tahvil Üçüncü K s m/zilyetlik ve Tapu Sicili Birinci Bölüm: Zilyetlik kinci Bölüm: Tapu Sicili /11/2001 Tarihli ve 4721 say l kanuna ifllenemeyen hükümler Say l kanuna ek ve de ifliklik getiren mevzuat n yürürlü e girifl tarihini gösterir liste TÜRK MEDEN KANUNUNUN YÜRÜRLÜ Ü VE UYGULAMA fiekl HAKKINDA KANUN A LE MAHKEMELER N N KURULUfi, GÖREV VE YARGILAMA USULLER NE DA R KANUN ÇOCUK KORUMA KANUNU TAPU KANUNU...327

8 VIII TÜRK BORÇLAR KANUNU Birinci K s m/genel Hü küm ler Birinci Bölüm: Borç ilişkisinin kaynakları Birinci Ayırım: Sözleşmeden do an borç lar kinci Ayırım: Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri Üçüncü Ayırım: Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri kinci Bölüm: Borç ilişkisinin hükümleri Birinci Ayırım: Borç la rın ifa sı kinci Ayırım: Borçların ifa edilmemesinin sonuçları Üçüncü Ayırım: Borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi Üçüncü Bölüm: Borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi, zamanaşımı Birinci Ayırım: Sona erme hâlleri İkinci Ayırım: Zamanaşımı Dördüncü Bölüm: Borç ilişkilerinde özel durumlar Birinci Ayırım: Teselsül kinci Ayırım: Koşullar Üçüncü Fas l: Bağlanma parası, cayma parası ve ceza koşulu Beflinci Bölüm: Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri Birinci Ayırım: Alacağın devri İkinci Ayırım: Borcun üstlenilmesi Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma kinci K s m/özel borç ilişkileri Birinci Bölüm: Satış sözleşmesi Birinci Ayırım: Genel hü küm ler...400

9 IX kinci Ayırım: Taşınır satışı Üçüncü Ayırım: Taşınmaz satışı ve satış ilişkisi doğuran haklar Dördüncü Ayırım: Bazı satış türleri İkinci Bölüm: Mal değişim sözleşmesi Üçüncü Bölüm: Bağışlama sözleşmesi Dördüncü Bölüm: Kira sözleşmesi Birinci Ayırım: Genel hü küm ler İkinci Ayırım: Konut ve çatılı işyeri kiraları Üçüncü Ayırım: Ürün kirası Beşinci Bölüm: Ödünç sözleşmeleri Birinci Ayırım: Kullanım ödüncü İkinci Ayırım: Tüketim ödüncü Altıncı Bölüm: Hizmet sözleşmeleri Birinci Ayırım: Genel hizmet sözleşmeleri İkinci Ayırım: Pazarlamacılık sözleşmesi Üçüncü Ayırım: Evde hizmet sözleşmesi Yedinci Bölüm: Eser sözleşmesi Sekizinci Bölüm: Yayım sözleşmesi Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet ilişkileri Birinci Ayırım: Vekâlet sözleşmesi İkinci Ayırım: Kredi mektubu ve kredi emri Üçüncü Ayırım: Simsarlık sözleşmesi Onuncu Bölüm: Vekâlet işgörme Onbirinci Bölüm: Komisyon sözleşmesi Onikinci Bölüm: Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları Onüçüncü Bölüm: Havale Ondördüncü Bölüm: Saklama sözleşmeleri Onbeşinci Bölüm: Kefalet sözleşmeleri Onaltıncı Bölüm: Kumar ve bahis Onyedinci Bölüm: Ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri Birinci Ayırım: Ömür boyu gelir sözleşmesi...516

10 X İkinci Ayırım: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Onsekizinci Bölüm: Adi ortaklık sözleşmesi sayılı Kanuna ifllenemeyen hükümler sayılı Kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste DERNEKLER KANUNU AFET SİGORTALARI KANUNU SAYILI KANUN FA Z VE TEMERRÜT FA Z NE L fik N KANUN TAPU S C L TÜZÜ Ü TAPU PLANLARI TÜZÜ Ü TÜRK MEDEN KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE M RAS HÜKÜMLER N N UYGULANMASINA L fik N TÜZÜK TÜRK MEDEN KANUNU KAVRAM D Z N TÜRK BORÇLAR KANUNU KAVRAM D Z N TÜRK BORÇLAR KANUNU ESKİ/YENİ YENİ/ESKİ MADDE KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ YENİ BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLARIN ESKİ BORÇLAR KANUNUNDAKİ KARŞILIKLARI...699

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde: Birinci Hukuk Dairesi; 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) I Herkes İçin Hukuk: 5 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Nahide TAHAN Osman OY Erhan ÜNAL Avukat Avukat Leasing Eski Genel Müdürü II Yay n No : 2064 Hukuk Dizisi : 966 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI Ya y n No : 2466 İşletme-Ekonomi : 488 1. Bas k Haziran 2011 S TAN BUL ISBN 978-605 - 377-488 - 4 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı