Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi"

Transkript

1 I Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU

2 II Yay n No : 1791 Hukuk Dizisi : Bas - Eylül STANBUL 2. Bas - A ustos STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III K NC BASIYA ÖNSÖZ Özellikle Hukuk Fakültelerinde okuyan ö rencilerin ihtiyaçlar na dönük olarak haz rlad m z bu kanunda, yararl olaca düflüncesiyle madde altlar nda gerek eski Medeni Kanun madde numaralar, gerekse de kaynak kanunumuz sviçre Medeni Kanununun madde numaralar verilmifl ve her madde alt nda ilgili Yarg tay çtihad Birlefltirme Kararlar n n tarihleri ile kararlar n k sa özetleri yaz lm flt r. Yine kullan c lar için kolaylaflt r c olaca düflüncesiyle kitab n sonunda eski Medeni Kanunla yeni Medeni Kanunun karfl laflt rmal madde listesine ve kavram indeksine yer vermeyi de uygun gördük. Belirtelim ki 4721 sy. Medeni Kanunun kabul ediliflinden sonra yaklafl k dört y ll k bir süre geçmifltir. Ancak bu k sa süre içinde dahi kanunumuzda bir tak m de ifliklikler yap lm flt r. sviçre Medeni Kanununda da bu günkü kanunumuza yans m fl hükümlere göre farkl veya sonradan de ifltirilmifl hükümler vard r. Kanuna de ifliklik tafl yan metinler ifllenmifl, ilgili madde altlar nda da gerek sviçre gerekse Türk Medeni ve Borçlar Kanunlar nda de ifliklik yapan kanunlar n tarihleri verilmifltir. Bu kanunun bask ya haz rlanmas nda eme i geçen Arafl. Gör. Cahit Günel, Arafl. Gör. Arzu Ar demir, Say n Veysel Çoflkun a ve kitab n bas lmas na imkan veren Say n Seyhan Satar a teflekkürlerimizi sunuyoruz. stanbul, 27 A ustos 2007 Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir Doç.Dr. Gülçin Elçin Grassinger

4 IV

5 V Ç NDEK LER TÜRK MEDEN KANUNU BAfiLANGIÇ :... 3 Birinci Kitap K fi LER HUKUKU Birinci K s m GERÇEK K fi LER Birinci Bölüm : Kiflilik... 7 kinci Bölüm : Kiflisel Durum Sicili kinci K s m TÜZEL K fi LER Birinci Bölüm : Genel Hükümler kinci Bölüm : Dernekler Üçüncü Bölüm : Vak flar kinci Kitap A LE HUKUKU Birinci K s m EVL L K HUKUKU Birinci Bölüm : Evlenme Birinci Ay r m : Niflanl l k kinci Ay r m : Evlenme Ehliyeti ve Engelleri Üçüncü Ay r m : Evlenme Baflvurusu ve Töreni Dördüncü Ay r m : Bât l Olan Evlenmeler kinci Bölüm : Boflanma Üçüncü Bölüm : Evlili in Genel Hükümleri Dördüncü Bölüm : Efller Aras ndaki Mal Rejimi... 66

6 VI Birinci Ay r m : Genel Hükümler kinci Ay r m : Edinilmifl Mallara Kat lma Üçüncü Ay r m : Mal Ayr l Dördüncü Ay r m : Paylaflmal Mal Ayr l Beflinci Ay r m : Mal Ortakl kinci K s m HISIMLIK Birinci Bölüm : Soyba n n Kurulmas Birinci Ay r m : Genel Hükümler kinci Ay r m : Kocan n Babal Üçüncü Ay r m : Tan ma ve Babal k Hükmü Dördüncü Ay r m : Evlât Edinme Beflinci Ay r m : Soyba n n Hükümleri Alt nc Ay r m : Velâyet Yedinci Ay r m : Çocuk Mallar kinci Bölüm : Aile Birinci Ay r m : Nafaka Yükümlülü ü kinci Ay r m : Ev Düzeni Üçüncü Ay r m : Aile Mallar Üçüncü K s m VESAYET Birinci Bölüm : Vesayet Düzeni Birinci Ay r m : Vesayet Organlar kinci Ay r m : Vesayeti Gerektiren Haller Üçüncü Ay r m : Yetki Dördüncü Ay r m : Vasinin Atanmas Beflinci Ay r m : Kayy ml k ve Yasal Dan flmanl k Alt nc Ay r m : Koruma Amac yla Özgürlü ün K s tlanmas kinci Bölüm : Vesayetin Yürütülmesi Birinci Ay r m : Vasinin Görevleri kinci Ay r m : Kayy m n Görevleri Üçüncü Ay r m : Vesayet Dairelerinin Görevleri Dördüncü Ay r m : Vesayet Organlar n n Sorumlulu u Üçüncü Bölüm : Vesayetin Sona Ermesi

7 Birinci Ay r m : Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi kinci Ay r m : Vasilik Görevinin Sona Ermesi Üçüncü Ay r m : Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçlar Üçüncü Kitap M RAS HUKUKU Birinci K s m M RASÇILAR Birinci Bölüm : Yasal Mirasç lar kinci Bölüm : Ölüme Ba l Tasarruflar Birinci Ay r m : Tasarruf Ehliyeti kinci Ay r m : Tasarruf Özgürlü ü Üçüncü Ay r m : Ölüme Ba l Tasarruflar n Çeflitleri Dördüncü Ay r m : Ölüme Ba l Tasarruflar n fiekilleri Beflinci Ay r m : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Alt nc Ay r m : Ölüme Ba l Tasarruflar n ptali ve Tenkisi Yedinci Ay r m : Miras Sözleflmesinden Do an Davalar kinci K s m M RASIN GEÇMES Birinci Bölüm : Miras n Aç lmas kinci Bölüm : Miras n Geçmesinin Sonuçlar Birinci Ay r m : Koruma Önlemleri kinci Ay r m : Miras n Kazan lmas Üçüncü Ay r m : Resmi Defter Tutma Dördüncü Ay r m : Resmi Tasfiye Beflinci Ay r m : Miras Sebebiyle stihkak Davas Üçüncü Bölüm : Miras n Paylafl lmas Birinci Ay r m : Paylafl mdan Önce Miras Ortakl kinci Ay r m : Paylaflman n Nas l Yap laca Üçüncü Ay r m : Mirasta Denklefltirme Dördüncü Ay r m : Paylaflman n Tamamlanmas ve Sonucu VII

8 VIII Dördüncü Kitap EfiYA HUKUKU Birinci K s m MÜLK YET Birinci Bölüm : Genel Hükümler kinci Bölüm : Tafl nmaz Mülkiyeti Birinci Ay r m : Tafl nmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazan lmas ve Kayb kinci Ay r m : Tafl nmaz Mülkiyetinin çeri i ve K s tlamalar Üçüncü Bölüm : Tafl n r Mülkiyeti kinci K s m SINIRLI AYNÎ HAKLAR Birinci Bölüm : rtifak Haklar ve Tafl nmaz Yükü Birinci Ay r m : Tafl nmaz Lehine rtifak Hakk kinci Ay r m : ntifa Hakk ve Di er rtifak Haklar Üçüncü Ay r m : Tafl nmaz Yükü kinci Bölüm : Tafl nmaz Rehni Birinci Ay r m : Genel Hükümler kinci Ay r m : potek Üçüncü Ay r m : potekli Borç Senedi ve rat Senedi Dördüncü Ay r m : Tafl nmaz Rehniyle Güvence Alt na Al nan Ödünç Senetleri Üçüncü Bölüm : Tafl n r Rehni Birinci Ay r m : Teslime Ba l Rehin ve Hapis Hakk kinci Ay r m : Alacaklar ve Di er Haklar Üzerinde Rehin Üçüncü Ay r m : Rehin Karfl l nda Ödünç Verme fli le U raflanlar Dördüncü Ay r m : Rehinli Tahvil Üçüncü K s m Z LYETL K VE TAPU S C L Birinci Bölüm : Zilyetlik kinci Bölüm : Tapu Sicili

9 IX TÜRK MEDEN KANUNU NUN YÜRÜRLÜ Ü VE UYGULAMA fiekl HAKKINDA KANUN Birinci Bölüm : Genel Hükümler kinci Bölüm : Kifliler Hukuku Üçüncü Bölüm : Aile Hukuku Dördüncü Bölüm : Miras Hukuku Beflinci Bölüm : Eflya Hukuku Alt nc Bölüm : Di er Hükümler BORÇLAR KANUNU B R NC KISIM UMUM HÜKÜMLER B R NC BAB BORÇLARIN TEfiEKKÜLÜ B R NC FASIL AK TTEN DO AN BORÇLAR A) Akdin nikad B) Akitlerin fiekli C) Borcun Sebebi D) Akitlerin Tefsiri, Muvazaa E) Akdin Mevzuu F) R zadaki Fesat G) Temsil K NC FASIL HAKSIZ MUAMELELERDEN DO AN BORÇLAR A) Umumi Kaideler B) Temyiz Kudretini Haiz Olmayanlar n Mes uliyeti C) stihdam Edenlerin Mes uliyeti D) Hayvanlar Taraf ndan Yap lan Zarardan Mes uliyet E) Bina ve Di er fieylerde Mes uliyet F) Müruruzaman...368

10 X ÜÇÜNCÜ FASIL HAKSIZ B R F L LE MAL KT SABINDAN DO AN BORÇLAR A) fiartlar B) adenin fiümulü C) stirdad n Caiz Olmamas D) Müruruzaman K NC BAB BORÇLARIN HÜKMÜ B R NC FASIL BORÇLARIN FASI A) Umumi Esaslar B) Borcun fa Edilece i Mahal C) fan n Zaman D) Tediye E) Alacakl n n Temerrüdü F) Borcun fas na Mani Olan Di er Sebepler K NC FASIL BORÇLARIN ÖDENMEMES N N NET CELER A) Borcun fa Edilmemesinden Dolay B) Borçlunun Temerrüdü ÜÇÜNCÜ FASIL BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ fiahis HAKKINDAK TES R A) Alacakl ya Halef Olmak B) Baflkas n n Fiilini Taahhüt C) Baflkas Lehine fiart...386

11 XI ÜÇÜNCÜ BAB BORÇLARIN SUKUTU A) Borçlar n Ferilerinin Sukutu B) Tecdit C) Alacakl ve Borçlu S fatlar n n Birleflmesi D) fan n Mümkün Olmamas E) Takas F) Müruruzaman DÖRDÜNCÜ BAB BORÇLARIN NEV LER B R NC FASIL MÜTESELS L BORÇLAR A) Borçlular Aras nda Teselsül B) Alacakl lar n Aras nda Teselsül K NC FASIL fiarta BA LI BORÇLAR A) Talikî fiart B) nfisahî fiartlar C) Müflterek Hükümler ÜÇÜNCÜ FASIL PEY AKÇES, ZAMÂNI RÜCU, ÜCRET TEVK F VE CEZAÎ fiart A) Pey Akçesi ve Zamân Rücu B) Ücret Tevkifi C) Cezai fiart BEfi NC BAB ALACA IN TEML KÎ VE BORCUN NAKL A) Alaca n Temliki B) Borcun Nakli...404

12 XII K NC KISIM AKD N MUHTEL F NEV LER ALTINCI BAB SATIM VE TRAMPA B R NC FASIL UMUMÎ HÜKÜMLER A) ki Taraf n Hak ve Vazifeleri/Umumiyet tibariyle B) Nefi ve Hasar K NC FASIL MENKUL SATIMI A) Mevzuu B) Sat c n n Borçlar C) Al c n n Borçlar ÜÇÜNCÜ FASIL GAYRIMENKUL SATIMI A) Akdin fiekli B) fiartla Sat m ve Mülkiyetin Muhafazas C) Tekeffül D) Menfaat ve Muhatara E) Menkul Sat m Hakk ndaki Hükümlere Müracaat DÖRDÜNCÜ FASIL SATIMIN BAZI NEV LER A) Nümune Üzerine Sat m B) Tecrübe ve Muayene fiartiyle Sat m C) Taksitle Sat m D) Müzayede...423

13 XIII BEfi NC FASIL TRAMPA A) Trampa Sat m Hükümlerine Tabidir B) Tekeffül YED NC BAB BA IfiLAMA A) Mevzuu B) Ba fllamaya Ehliyet C) fiekli D) fiartlar ve Mükellefiyetleri E) Ba fllayan n Mes uliyeti F) ptal SEK Z NC BAB K RA B R NC FASIL ÂD K RA A) Tarifi B) Kiralayan n Vazifeleri C) Kirac n n Borçlar D) Mükellefiyet ve Vergileri ve Tamiri Tahammül E) Kirac n n Kirac s F) Hitam G) Kiralayan n Hapis Hakk K NC FASIL HASILAT K RASI A) Tarifi B) Defter Tesbiti C) Kiralayan n Borçlar D) Kirac n n Borçlar...442

14 XIV E) Mükellefiyet ve Vergileri Tahammül F) Kirac n n Kirac s G) Hitam H) Kiran n Hitam nda Kiralanan n adesi ) Hayvan Kiras DOKUZUNCU BAB ÂR YET VE KARZ B R NC FASIL ÂR YET A) Tarifi B) Hükümleri C) Hitam K NC FASIL KARZ A) Tarifi B) Hükümleri C) Nakit Yerine Verilen fieyler D) ade Zaman ONUNCU BAB H ZMET AKD A) Tarifi B) Teflekkülü C) Hükmü D) Hitam E) Rekabet Memnuiyeti F) Serbest Hizmetlerde Tatbik Edilecek Hükümler G) Hususî Kanunlar n Hükümlerinin Mahfuziyeti...462

15 XV ONB R NC BAB ST SNA AKD A) Tarifi B) Akdin Hükümleri C) Akdin Hitam ON K NC BAB NEfi R MUKAVELES A) Tarifi B) Hükümleri C) Akdin Hitam D) Naflirin Plân Dairesinde Eser Telifi ONÜÇÜNCÜ BAB ALELITLAK VEKÂLET B R NC FASIL VEKÂLET A) Tarifi B) Teflekkülü C) Hükümler D) Vekâletin Hitam K NC FASIL T BAR MEKTUBU VE T BAR EMR A) tibar Mektubu B) tibar Emri ÜÇÜNCÜ FASIL TELLÂLLIK (S MSARLIK) A) Tarifi ve fiekli B) Tellâl Ücreti...480

16 XVI ONDÖRDÜNCÜ BAB VEKÂLET OLMADAN BAfiKASI HESABINA TASARRUF A) fl Yapan Kimsenin Haklar ve Borçlar B) fl Sahibinin Haklar ve Borçlar ONBEfi NC BAB KOM SYON A) Al m ve Sat m Komisyoncusu B) Di er Komisyon flleri ONALTINCI BAB NAKL YE MUKAVELELER Mülga ONYED NC BAB T CARÎ MÜMESS LLER VE D ER T CARÎ VEK LLER A) Ticari Mümessil B) Di er Ticaret Vekilleri C) Seyyar Tüccar Memurlar D) Rekabet Yapmak Memnuiyeti E) Mümessil ve Di er Tüccar Vekillerinin Vekâletlerinin Hitam ONSEK Z NC BAB HAVALE A) Tarifi B) Akdin Hükümleri C) Rücu D) K ymetli Evrak fllerinde Havale...492

17 XVII ONDOKUZUNCU BAB VED A A) Vedia B) Usulsüz Tevdi C) Ardiye Mukavelesi D) Otelciye Tevdi Y RM NC BAB KEFALET A) Tarifi B) fiartlar C) Nevileri D) Kefilin Mes uliyeti E) Kefaletin Hitam F) Kefilin Haklar Y RM B R NC BAB KUMAR VE BAH S A) Alaca n Dava Edilememesi B) Borç Senedi tas ve Bilihtiyar Tediye C) Piyango Y RM K NC BAB KAYDI HAYAT LE RAT VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKD A) Kayd Hayat ile rat B) Ölünceye Kadar Bakma Akdi Y RM ÜÇÜNCÜ BAB ÂD fi RKET A) Tarifi B) fiürekân n Yekdi eriyle Münasebeti...510

18 XVIII C) fieriklerin Üçüncü fiah slara Karfl Münasebeti D) fiirketin Hitam Yürürlük hükümleri ve tashihat KAVRAM NDEKS KARfiILAfiTIRMALI L STE...539

19 XIX KISALTMALAR b. : bend BK. : Borçlar Kanunu bkz. : bak n z c. : cümle C. : Cilt ÇTK. : Çiftçiyi Toprakland rma Kanunu EMK. : Eski Medenî Kanun EYK. : Eski Yürürlük Kanunu f. : f kra HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu BK : çtihad Birlefltirme Karar sv. BK. : sviçre Borçlar Kanunu sv. MK. : sviçre Medenî Kanunu sv. YK. : sviçre Yürürlük Kanunu K. : Kanun m. : madde MK. : Medenî Kanun RG. : Resmi Gazete s. : sayfa t. : tarih TTK. : Türk Ticaret Kanunu YK : Yürürlük Kanunu YKD : Yarg tay Kararlar Dergisi

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı