KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ"

Transkript

1 KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ M. Cengiz Yıldız * GĠRĠġ Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, insanların yerine getirmekte olduğu üretici fonksiyonların çoğu, makinalar tarafından yerine getirildiğinden dolayı ortaya çıkan boģ zamanların en verimli Ģekilde nasıl değerlendirilebileceği problemi karģımıza çıkmaktadır. Göç neticesinde sağlıksız bir biçimde büyüyen kentler de asrımızın en önemli problemlerinden birisidir. Köylerde iģ bulabilme imkanına sahip olmayan insanların kentlerde toplanması, kentlerin de yeni gelenlerin hepsine iģ imkanı sağlama yönünden yetersiz kalması büyük bir iģ potansiyelinin atıl kalması anlamına gelmektedir. Kır ve özellikle de kent hayatının bir parçası haline gelen kahvehaneler, insanların boģ zamanlarında en çok uğradıkları yerler arasındadır. Önceleri sohbet, muhabbet ve tartıģma mekanları olan kahvehaneler bugün bu fonksiyonunu büyük ölçüde kaybetmiģ bulunmaktadırlar. Kahvehanelere devam eden kimseler saatlerce oyun oynamakta ve adeta toplumsal hayattan tecrit edilmiģ olmaktadırlar. Ġster gelenekselleģmiģ olmasından, isterse boģ zamanda gidilecek yer olmayıģı yüzünden cazip hale gelen kahvehanelerde bulunan insanların, en faydalı bir Ģekilde toplumsal hayata kazandırılmaları Ģarttır. AraĢtırmada, kahvehanelerin tarihi geliģimi de gözönünde bulundurularak bu gibi yerlerdeki günlük hayat incelenmiģ ve mevcut durum ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Elazığ Ģehir merkezinin nüfusu 990 sayımına göre civarındadır. Elazığ Kahvehaneciler ve Kıraathaneciler Odası BaĢkanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre, tarihi itibariyle Elazığ Ģehir merkezinde yaklaģık 400 kahvehane vardır ve bunların yaklaģık yarısı çayocağı Ģeklinde iģletilmektedir. Kahvehanelerin hemen hepsinde kağıt oyunları, okey, domino, tavla vs. Ģeklinde oyunlar oynanırken, bazı çayocaklarında da domino ve tavla oynanmaktadır. Bunun yanında kaçak olarak iģletilen birtakım kahvehane ve çayocakları da vardır. Elazığ Ģehir merkezinde büyük kumar oynanan kulüp gibi yerlerin pek yaygın olmadığı görülmüģtür. Bazı lokallerde ve az sayıdaki bazı kahvehanelerde de büyük kumar oynanmaktadır. Elazığ Kahvehaneciler ve Kıraathaneciler Odası BaĢkanlığı'ndan alınan bilgiler ıģığında belediye sınırları içinde bulunan mevcut 200 kahvehanenin mahallesi ve sokağı tespit edilmiģ ve bu kahvehanelerden 30 tanesinde anket uygulanmıģtır. Çayocakları araģtırma alanı dıģında bırakılmıģtır. Anket uygulanırken mezhep farklılığı alevi ve sünni da gözönüne alınmıģtır. Örneklem seçilirken tabakalı basit tesadüfi örneklem tekniği kullanılmıģtır. Alevi ve sünni mezhebine mensup olanlar, farklı tabakalar Ģeklinde kabul edilmiģ ve toplam sayı içerisindeki heterojenlik, örneklemde temsil imkanı bulabilmiģtir. Alevilerin ikamet ettiği çevrelerdeki kahvehanelerde alevilerin ve yine aynı Ģekilde sünnilerin ikamet ettiği çevrelerdeki kahvehanelerde sünnilerin olduğu varsayılarak anket uygulanmıģtır. Kahvehanenin büyüklüğü esas alınarak, her kahvehaneden en az, en fazla 4 kiģiyle görüģülmüģtür. Soruları pek önemsemeyip * ArĢ. Gör., Fırat Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Elazığ.

2 2 geçiģtiren ve yanlıģ cevap verdiği tespit edilen birkaç kiģinin anket formu dikkate alınmamıģtır. 00 kiģi üzerinde yapılan anketin yarısı hafta içinde, diğer yarısı da hafta sonunda uygulanmıģtır. Anket, 995 Ocak ayında yapılmıģtır. Kahvehanede oyun oynayan veya oturanlardan bazıları, anketi doldurmada çekingen davranırken, bazıları ise hiçbir tereddütte bulunmadan anketi doldurmuģlardır. Okuma yazması olmayan veya olduğu halde doldurmayan kimselere anketteki sorular sorulmuģ ve verdiği cevaplar baģkaları tarafından anket formuna yazılmıģtır. Kahvehanelerde anket yaparken bazı zorluklarla karģılaģılmıģtır. Oyun oynayanlar oyunu bırakıp anket formunu doldurmadıklarından ya oyunun bitmesi beklenmiģ veya o anda oyun oynamayanlarla görüģülmüģtür. Bazı kimseler, yaptığımız bu çalıģmanın bir sorunu çözmek amacına yönelik olduğunu düģünerek oldukça ilgi gösterirken bazıları ise pek önemsememiģlerdir. Kahvehanelerin Tarihi GeliĢimi Kahve; "kökboyasıgiller familyasının coffea cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin tohumlarına ve tohumlardan hazırlanan içeceğe verilen isim" olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre kahve (kahvehane); "dinlenmek, eğlenmek, vakit geçirmek için açılan ve çay, kahve içilen yerdir" 2. "Çay, kahve, ıhlamur, nargile vb. gibi Ģeylerin içildiği; iskambil, tavla vb. oyunların oynandığı istirahat ve sohbet salonu" 3 olarak da tanımlanmaktadır. Sosyal süreç içinde değiģime uğrayan kahvehaneler, bir zaman dil ve irfan ehli kiģilerin toplandığı, kahve içerek sohbet edip hoģça vakit geçirdikleri mekanlar iken, bazı zamanlar da iģi olmayan kimselerin vakit geçirdiği yerler haline gelmiģtir 4. Kahvenin anavatanı HabeĢistan'dır ve kahve ismi, HabeĢistan sınırları içinde bulunan "Kaffa" Ģehrinden gelmekedir 5. Daha sonraları kahve buradan Güney Arabistan'a götürülmüģtür. Ġlk önceleri kahve ağacının meyveleri yenilirken daha sonraları ise günümüzde olduğu gibi kullanılmaya baģlanmıģtır. IX. asırda kahvenin camide ve zikir meclislerinde içildiği bilinmektedir. Kahvenin sosyal hayatta yaygınlaģmasından sonra Araplar bütün eğlence ve bayramlarda kahve ikram etmeye baģlamıģlardır. Kahve içmeye çağırmak, Araplar arasında yemeğe çağırmak olarak anlaģılmaktadır. Kahve; bir yandan kabul salonu anlamında kullanılırken diğer yandan bahģiģ ya da hediye olarak da algılanmıģtır 6. "Kahve" kelimesinin, kahve ortaya çıkmadan önce de kullanılma ihtimali vardır. Kahve, Ģarapla ilgili bir kelimedir ve aģağılayıcı bir sıfat olarak da kullanılmaktadır. Khv veya khy kökünden gelen kelime, bir Ģeyi tiksindirici hale getirme veya birģeye karģı duyulan arzuyu azaltma anlamındadır. Bu haliyle de, kahvenin insanın uyuma isteğini. Ana Britannica, C.2, Ana Yay., Yeni Türk Ans., C.5, tüken Yay.,Ġst., TDE Ans., C.5, Dergah Yay.,Ġst., Ayhan Songar, ÇeĢitleme, Kubbealtı Cemiyeti NeĢriyatı, Ġst., 98, ss aynı eser, ss Ġslam Ans., C.6, Milli Eğitim Basımevi, Ank., 967.

3 3 kesmesinden dolayı bu kelimenin kullanılmıģ olabileceği söylenebilir. Bunun yanında kahvenin doğuģ yeri olarak HabeĢistan'ın "Kaffa" Ģehriyle kahve kelimesinin çakıģması da kimilerince yerinde bir tesadüf olarak görülmektedir 7. Kahve zamanla sufiler arasında çok yaygın bir hale gelmiģtir. Uykuyu kaçırdığından ve zihni uyanık tuttuğundan dolayı zikre baģlamadan önce sufiler kahve içmeyi tercih etmiģlerdir. Ali Ömer ġazili; kahve yetiģtiren, piģiren ve içenlerin piri olarak kabul edildiğinden dolayı bazı Arap ülkelerinde kahve "Ģaziliye" olarak adlandırılmıģtır. Kahvenin uykuyu ve baģ ağrısını giderdiği, kalbi kuvvetlendirdiği ve hazmettirici özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. ġazili, kahvenin zemzem gibi oluğunu, hangi niyetle içilirse faydalı olacağını belirtirken bir mutasavvıf ise, kahvenin önemini anlatmak için, vücudunda bir miktar kahve bulunan kimsenin cehenneme gitmeyeceğini söylemiģtir 8. Kahvenin savunmasını yapanlar, görüģlerini desteklemek için Kur'an'da geçen gece uyanık kalmanın faziletlerini hatırlatmakta ve bu yolla görüģlerini geniģ bir kitleye yaymaya çalıģmaktadırlar 9. Ġlk çıktığı dönemlerden itibaren kahvenin yararları ve zararları ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Farklı çevrelerden farklı yorumların ortaya çıkması sonucu; kahvenin melankoli hastalığına, basur hastalığına, baģ ağrısına, kimilerine göre ise cüzzama neden olduğu söylenmiģtir. Kahvenin uykusuzluk meydana getirdiği ve yine iģtah kesici olduğundan da zayıflamaya neden olduğu da belirtilmiģtir. Bunun yanında besleyici bir madde olduğu, üģütmeden kaynaklanan soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi geldiği, böbreklerde idrar sökücü özellikleri olduğu, çiçek hastalığını önlediği, kızamığı hafiflettiği, deri kızarıklıklarını önlediği ve kanın dolaģım dengesini sağladığı da kahveye atfedilen Ģeyler arasındadır 0. Kahvenin sufiler tarafından içilmesi yanında, çevrede bulunan kimseler de bu maddeyi yaygın olarak kullanmıģlardır. Camilerin toplu ibadet merkezi olmasından dolayı da kısa zaman sonra cami çevrelerinde kahve satıģının yapıldığı görülmüģtür. Hatta, Mısır'da ElEzher Ġlahiyat Külliyesi'nin bulunduğu yerde yoğun olmakla beraber diğer birçok yerde de kahve çok kısa bir zamanda yaygınlık kazanmıģtır. Daha sonraları kahve, sufi meclislerinin dıģına çıkmıģ ve daha çok keyif almayı ön planda tutan kimselerin bulunduğu meclislerde içilmeye baģlanmıģtır. Kahve ortaya çıktığında, birçok yazı, fetva, risale ve mektuplara konu olmuģtur. Hatta birçok yere kahve gelmeden adı gelmiģ ve ona karģı büyük bir ilgi oluģmuģtur 2. Osmanlı'da kahve 57'lerde duyulmuģ, ancak çok daha sonra içilmeye baģlanmıģtır. Kahve, Kanuni devrinde (520566) HabeĢistan valisi Özdemir PaĢa tarafından ilk olarak Osmanlı'ya getirilmiģ ve kısa zamanda hayatın ayrılmaz bir parçası olmuģtur. 7. Ralph S.Hattox, Kahve ve Kahvehaneler, Bir Toplumsal Ġçeceğin Yakındoğudaki Kökenleri, Tarih Vakfı Yurt Yay.,Ġst., 996, s Ġslam Ans., C Hattox, a.g.e., s aynı eser, ss aynı eser, ss aynı eser, s.0.

4 4 Ġstanbul'da ilk kahvehane 554 tarihinde açılmıģtır. Aynı meslek, aynı gelir, aynı kültür ve aynı zevke sahip olan insanların devam ettikleri kahvehaneler oluģmaya baģlamıģtır. Hamal, kayıkçı, edip, Ģair, alim kahvehaneleri buna örnek olarak verilebilir 3. Türk kahvesi, kafeini alınmadan öğütülmüģ kahvenin telveli olarak piģirilmesi Ģeklinde hazırlanır ve kahvenin piģiriliģindeki özelliğinden dolayı meģhur olmuģtur. ġekerli kahve daha çok Türkler arasında yaygındır yüzyılda yaģamıģ olan P.S.Dufour, Türklerin evde nadiren kahve içtiklerini ve daha çok kahve dükkanlarına uğradıklarını belirtir. Kahveyle ilgili eser vermiģ olanların eserlerine bakıldığında kahvenin; kahvehanelerde insanlara sunulmasının, kahvenin tanımının temel unsurlarından biri gibi olduğu dikkat çekmektedir 5. G.Sandys, Türkler arasında ev dıģında yemek yemek ve içmek adetinin çok yaygın olmadığını, buna rağmen kahvehanenin hızlı bir Ģekilde yaygınlaģmıģ olmasını çok ilginç bir geliģme olarak görmektedir 6. D'Ohsson, II. Selim döneminde (566574) Ġstanbul'da 600'den fazla kahvehane bulunduğunu belirtmektedir 'lü yılların ilk çeyreğinden sonra kahveyle tanıģılan Ġstanbul'da çok kısa bir zaman içinde kahvehane sayısının bu rakama ulaģması, toplumsal ihtiyaçların ne derece hızlı yaygınlaģtığını göstermesi bakımından ilginçtir. Kahvenin tüketilmesinde üç önemli mekan unsurunun olduğu görülür. Bunlar; kahve ocağı, kahve dükkanı ve kahvehanedir. Kahve ocağında piģirilen kahveler daha çok esnaf dükkanlarına çıraklar vasıtasıyla götürülmektedir. Bu mekan küçük bir odadan ibarettir ve genellikle burada kahve içmek için oturulmaz. Kahve dükkanlarında ise kahve satıģı yanında kahve piģirilmekte ve servis yapılmaktadır. Bu türdeki yerlerin daha çok Kahire ve Halep'te yaygın oldukları görülmüģtür 8. Bu Ģehirlerde kahve dükkanlarının yaygın olarak bulunması, buraların ticaret merkezi olmasına bağlanabilir. Kahvehaneler, kahvenin satılması için açılmıģ olmakla beraber, daha önemli bir unsur ise kahvenin içimindeki özelliktir. Diğer birçok yiyecek ve içecekte olduğu gibi kahve de pekâla seyyar satıcılar tarafından satılabilirdi. Ama, sıcak içilmesi gerektiğinden dolayı ve bir keyif verici madde olarak algılandığından yavaģ yavaģ içilmesi gibi nedenler sabit birtakım yerlerin oluģmasını gerekli kılmıģtır. Bunun yanında malzemelerin taģınmasının zorluğu ve piģirilen kahvenin erken soğuması gibi özellikleri dolayısıyla da seyyar satıģı pek yaygınlaģmamıģtır. Bütün bu zorluklara rağmen bazı dönemlerde seyyar kahve satıģı yapanlar çıkmıģtır. 7. yüzyılda Paris'te ve 9. yüzyılda Kahire'de seyyar satıcılara rastlanmıģtır 9. Özellikle 6. yüzyılda çok yaygın hale gelen kahvehaneler, insanlara evin dıģına çıkmada bir mazeret sağlamada yardımcı olmuģtur. Ġnsanlar sırf kahve içmek için değil, arkadaģlarla buluģmak ve eğlenmek için kahvehanelere gitmektedirler. Kapıdan kapıya 3. TDE Ans., C aynı eser. 5. Hattox, a.g.e., s aynı eser, s aynı eser, s aynı eser, ss aynı eser, ss.7778.

5 5 dolaģan seyyar satıcıların pek yaygınlaģmamıģ olması da, kahve içmenin asıl amaç olmadığını göstermektedir 20. Kahvehanelerin buluģma ve eğlenme yeri olma fonksiyonunu bugün de devam ettirdiği söylenebilir. Yalnız, kiģilerin birbiriyle buluģmasında, oynanan çeģitli oyunların da etkisinin olduğu inkar edilemez. Kahvehanelerin ortaya çıkması, yeni bir olgunun baģlangıcını ifade anlamındadır. Ġnsanlara; haram olan meyhaneye gitme dıģında geceleri evden çıkmanın yolu açılırken, bu durum toplum tarafından çoğunlukla olumlu olarak ele alınmıģtır. Kahvehaneler, "yerleģik alıģkanlıktan kaynaklanan hoģnutsuzluğu törplüleyecek" bir yenilik olmuģtur. Sohbet ve tefekkür imkanı sağladığından kahvehane camilere benzemekle beraber, kahvehanelerde konuģulan Ģeyler çok çeģitlidir. Yine, kahvehane ve cami, okumaya yönelik yerler olurken, kahvehanelerde daha çok dini ağırlıklı olmayan konular tartıģılmaktadır. KiĢilerin müzik zevklerini tatmin etmesi de kahvehanelerin ayrı bir fonksiyonu olarak ele alınabilir. Hattox, kahvehaneyi "yeni toplumsal davranıģ kalıplarının ifade edilmesine olanak sağlayan yeni bir toplumsal iliģki mekanı" olarak ele alırken, buraların "büyük kentlerdeki mahalle bölünmelerini fiziksel, toplumsal ve belki de psikolojik bakımdan zayıflattığı"nı belirtir. Yazar, kahve ve kahvehanenin ortaya çıkmasından önceki dönem ile, daha sonraki dönemleri ele alarak bir karģılaģtırma yapar ve kahvehanelerin büyük bir değiģime kaynaklık ettiği sonucuna varır 2. Kahvehane, "gerçek bir toplumsal ihtiyacı" karģılamıģtır ve "yerleģik yaģam kalıplarını" bozmaksızın toplumda kabul görmüģtür. Kahvehane, "toplumsal görüģme yeri" olarak günümüze kadar gelirken, bu kurum etrafında toplanma da içilen Ģeyden nispeten bağımsızdır 22. Günümüzdeki kahvehanelerin durumu bu görüģü destekler mahiyettedir ki, kahvehanelerde genellikle çay içilirken kahve ise yok denecek kadar az içilmektedir. DeğiĢik fonksiyonları yerine getirmiģ olduğundan dolayı çeģitli kahvehaneler ortaya çıkmıģtır. Mesela; mahalle kahvehaneleri, esnaf kahvehaneleri, yeniçeri kahvehaneleri, semai (çalgılı) kahvehaneleri, imaret kahvehaneleri, esrarkeģ kahvehaneleri, tiryaki kahvehaneleri, meddah kahvehaneleri, seyyar kahvehaneler, hayalci kahvehaneleri, balıkçı kahvehaneleri, köçek kahvehaneleri, pehlivan kahvehaneleri, defineci kahvehaneleri, horozcu kahvehaneleri, ırgat kahvehaneleri, sabahçı kahvehaneleri ve nargile kahvehaneleri sayılabilir 23. Mahalle kahvehaneleri, "mahalle sakinlerinin sivil ve dini mekanlardan bağımsız olarak sokak kültürünü tanımaları ve bu merkezler aracılığı ile Ģehir hayatına doğrudan katılabilme olanağı" sağlamıģtır 24. Mahalle kahvehaneleri, mahalle halkını ilgilendiren çeģitli konuların görüģüldüğü ve sorunların çözüm ve karara bağlandığı "idari karar merkezleri" olmuģtur. Ġlk mahalle kahvehaneleri camilerin yakınlarında kurulmuģ ve daha sonraları daha geniģ bir alana yayılmıģtır aynı eser, s aynı eser, ss aynı eser, ss Burçak Evren, Eski Ġstanbul'da Kahvehaneler, Milliyet Yay.,Ġst., 996, ss aynı eser, s aynı eser, s.49.

6 6 Hattox, kahvehanelere devam eden insanların aradığı zevkin "dinsel vecd dıģındaki kaynaklardan" doğmuģ olduğunu 26 belirtir. Eldeki verilere dayalı olarak, kahvehanelerin ilk zamanlarda fiziki ortam ve çalıģma tarzı yönünden meyhanelere çok benzediklerini ileri sürmüģtür. Yazar, kahvehaneleri "Ģarapsız meyhane" olarak adlandırır 27. Esnaf kahvehaneleri, daha çok ticaret merkezleri olabilecek yerlerde açılmıģtır. Bu kahvehaneler de gelenlerin özelliklerine göre birkaç kısma ayrılır. Alt sınıf insanların, hamal, inģaatçı ve taģımacılıkla ilgili iģleri yapanlar bu kahvehanelere devam ederler. Bu gibi yerler daha sonraları zaman öldürme yerleri olmaktan çıkmıģ, iģ bulma ve bu gibi yardımlaģmaların merkezi haline gelmiģtir. Bunun yanında, orta ve üst sınıf esnafların toplandığı kahvehaneler de vardır ki, buralar daha çok "ticaret bürosu" olma niteliğindedirler 28. Yeniçeri kahvehaneleri, 7. yüzyılın ortalarından itibaren görülmeye baģlanmıģtır. Yeniçerilere evlenme izni verildikten sonra bu gibi kahvehaneler açılmaya baģlamıģtır. Bu kahvehaneleri her yeniçeri açamazdı. Yeniçeri ocağı içinde sivrilmiģ, tanınmıģ ve zorba kimseler tarafından açılıp iģletilmekteydi 29. Yeniçeri kahvehaneleri, bozulmuģ ocak nizamını Ģehir hayatına taģıyan mekanlar olmuģlardır 30. Hemen hemen her yeniçeri kahvehanesinde bir BektaĢi babası bulunmaktaydı. Bu gibi yerler, çoğu zaman ayaklanma merkezleri olarak görülmüģlerdir. Yolsuzluk ve haksızlıklara karģı da ilk planlı hareket noktaları buralar olmuģtur. Bu kahvehaneler, manzara yönünden mükemmel denilebilecek yerlerde açılırken, mimari olarak da göz alıcı bir biçimde hazırlanmıģlardır. Ġç kısım da çok tertipli ve düzenlidir. Kıdem ve rütbeye göre çeģitli bölümler vardır. 826'da yeniçeri ocağının kapatılmasından sonra bu kahvehaneler kapatılmıģtır. Yeniçeri kahvehanelerinin fonksiyonunu yerine getiren tulumbacı kahvehaneleri ise bu tarihten sonra açılmıģtır 3. Semai (çalgılı) kahvehaneler, 800'lü yılların baģından itibaren oluģmaya baģlamıģtır. Bu kahvehanelere devam edenler daha çok yeniçeri ocağından atılmıģ kiģilerdir. Ramazan ayına özgü bir Ģekilde açılan bu kahvehanelerin ilk olarak cuma akģamları ve kıģ mevsiminde açıldığı belirtilmektedir 32. Bu gibi kahvehanelerde "ayaklı mani" olarak adlandırılan maniler okunmakta ve vakit geçirilmektedir 33. Yine koģma ve destan da okunmaktadır. Bu kahvehaneler, klasik kahvehaneden çok tiyatroya benzemektedirler. Ramazan ayında masalar kaldırılıp küçük iskemlelerin dizilmiģ olduğu bu kahvehaneler, yılın belli bir döneminde kullanılmıģ olduğundan bu adla anılmıģlardır. 26. Hattox, a.g.e, s aynı eser, ss Evren, a.g.e., ss aynı eser, ss Ekrem IĢın, Eski Ġstanbul'da Kahvehaneler (Önsöz), Milliyet Yay., Ġst., 996, ss Evren, a.g.e., ss aynı eser, s Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: A. Esat Bozyiğit, Eski Ġstanbul Semai Kahvelerinde (Çalgılı Kahvelerde) Söylenen Ayaklı Maniler, Türk Folkloru AraĢtırmaları, 986, Kültür Bak. Yay., Ank., 986.

7 7 Yoksa özel olarak semai kahvehaneleri yoktur. Bu gibi yerlere daha çok tulumbacı, araba sürücüsü, hamal, sandalcı, kayıkçı, hamam ve fırınlarda çalıģanlar ve kabadayılar devam etmektedirler. Bu kahvehanelere giriģ ücretlidir 34. Ġmaret kahvehaneleri, camilerin yanında kurulmuģlardır. Bunlar daha sonra kıraathaneye dönüģmüģlerdir. Karagöz, hokkabaz, ortaoyunu vb. gibi oyunların ilk olarak oynandığı yerler buralar olmuģtur 35. EsrarkeĢ ya da esrar kahvehanelerinin müģterileri daha çok esrar içenlerden oluģmaktadır. Bu kahvehaneler bakımsız ve köhne bir halde bulunmaktadırlar. Bu gibi yerlere dönemin tanınmıģ Ģair ve yazarları da devam etmiģlerdir 36. Tiryaki kahvehanelerine devam edenler daha çok yaģlı insanlardır. Devam edenlerin çoğunluğu çubuk içmektedirler. Bu kahvehanelerin kendine özgü bir yanı yoktur. Daha çok devam eden müģteriden dolayı bu adı almıģtır 37. Meddah kahvehaneleri terimi ise, büyük kahvehanelerin çoğunda ramazan ayı ve bayramlarda meddah gösterilmesinden dolayı kullanılmıģtır. Sırf meddahlar için hazırlanmıģ kahvehaneler yoktur. Daha çok semai (çalgılı) kahvehanelerde meddah gösterisi yapılmıģtır 38. Seyyar kahvehanelerin belli bir mekanı olmayıp ve kiģilerin kahve içme ihtiyacını karģılamaya yönelik olarak oluģmuģtur. Daha çok kahvehane olmayan yerlerde faaliyet gösterirler. Bu kiģilerin sırtında küçük bir ocak, fincan ve kahve yapma malzemeleri bulunmaktadır 39. Eski Ġstanbul kahvehaneleri, daha çok denize bakan yerlerde kurulmuģlardır. Bu dönemde birçok kahvehaneye aģıklar gelmekte ve atıģmalar yapmaktadırlar. Özellikle Ramazan ve kıģ gecelerinde bu gibi yerlere olan ilgi daha fazla olmaktadır. Öyle ki, birçok kahvehanede sahura kadar saz çalınıp mani okunmaktadır 40. Kahvehanelerde; Ģairler, edipler, nüktedanlar oturmakta, sohbet etmekte ve ayrıca oyun oynanmaktadır. Burada Ģair ve yazarlar çeģitli konularda tartıģtıklarından dolayı kahvehaneler "mektebi irfan" olarak adlandırılmıģtır. Kısa bir zaman sonra kahvehanelere memurlar, kadılar ve müderrisler de gelmeye baģlamıģlardır 4. Okula giden öğrencilerin okul kıyafetiyle kahvehanelere girmesi ise yasaklanmıģtır. Yine, "kerevet" denilen oturma yerlerine gençlerin oturmasına izin verilmediği görülür 42. Bu davranıģ, sosyal hayatta büyüklere karģı olan saygının bir ifadesi olarak algılanmıģtır. Bazı kahvehanelerde ise gençler 34. Evren, a.g.e., ss aynı eser, s aynı eser, ss aynı eser, s aynı eser, ss aynı eser, s TDE Ans., C Ġslam Ans., C A. Süheyl Ünver, Türkiye de Kahve ve Kahvehaneler, Türk Etnografya Dergisi, S.V, 962.

8 8 yüzük ve tura oyunu oynamıģlardır 43. Bazı kahvehanelerde; kağıtla otuzbir, prafa, pastıra, konsolid, piket, bezik, domino; kimi kahvehanelerde ise bilardo oynanmıģtır 44. Kahve bazı zamanlar Arabistan ve Mısır'da yasaklanmıģ ve daha sonraları serbest bırakılmıģtır. Ġlk kahve yasağı 5 yılında Mekke'de olmuģtur. Mekke'de uygulanan yasaklara, kahve maddesinden ziyade kahve içmek için bir araya toplanmalar sebep olmuģtur 45. Osmanlı devletinde de kahve içmenin yasaklandığı ve buna bağlı olarak da kahvehanelerin kapatıldığı çeģitli dönemlere rastlanmaktadır. I. Ahmet döneminde (590 67) bir süre kahvehaneler kapatılmıģ ve kahve çuvallarla denize dökülmüģtür. 633'te Ġstanbul'da çıkan büyük yangından sonra da IV. Murat'ın emriyle kahvehaneler kapatılmıģtır. Yasağa uymayanlar ise Ģiddetli bir Ģekilde cezalandırılmıģtır 46. Kahvehane Ģeklinde açılan yerlerde müzik dinlenilmesi, tavla ve satranç oynanması, dini otoritelerin bu gibi yerleri eleģtirmelerine neden olmuģtur 47. Kahvenin ortaya çıktığı dönemlerde yazılmıģ olan eserlere bakıldığında, kahve içmeye iliģkin bir muhalefetin ortaya çıkmasında birtakım "geleneksel açıklama"nın etkili olduğu dikkat çekmektedir. Bunlar: akahvenin tüketimi halinde günah iģleneceği düģünülmekteydi. Kahvenin kavrulması sırasında kömürleģtiği ve bunun da haram olduğu ifade edilmiģtir. bbunun yanında kahvenin, sırf bid'a olduğu için bazı dindar çevreler tarafından reddedilmiģ olduğu görülmektedir. ctoplumsal hayatın önemli bir parçası haline gelen kahvehanelerdeki birtakım siyasi geliģmeler, yöneticilerin endiģelenmelerine sebep olmuģtur. dkahvehaneye devam edenlerin zamanla birtakım sapma davranıģlarında bulunmaları, toplumda etkin birtakım kurumların ve kiģilerin bu gibi yerlere dikkatlerini çekmiģtir 48. Osmanlı'da, kahvehanelerde yönetimle ilgili tartıģmaların olması ve yönetimin eleģtirilmesi gibi endiģelerden dolayı bazı zamanlar ve ayaklanma ihtimali olan zamanlarda ilk iģ olarak kahvehaneleri kapatma yoluna gidilmiģtir. ġeyhülislam Ebussuud, kahvenin kavrulması sırasında kömürleģtiğini ve bunun da haram olduğunu mazeret göstererek kahvenin yasaklanması ve kahvehanelerin kapatılması yönünde fetva vermiģ ve ayrıca kahvehanelerin meyhanelerden daha zararlı olduğunu ifade etmiģtir. Yine, kahvehanelerde oyun oynanması ve insanların zamanının boģ yere harcanması da kapatılma nedenlerinden biri olmuģtur 49. Ama, merkezi yönetim halkın baskılarına dayanamamıģ ve sonunda kahvehaneler serbest bırakılmıģtır. Kahvehanelerde günde 2 altın vergi alınmasından dolayı ise sadrazamlar bu gibi yerlerin açılmasını her zaman olumlu karģılamıģlardır 50. Yeniçerilerin kıģlayı bırakıp kahvehaneye gitmeleri ve burada halkla samimi olmaları yönetimi endiģelendiren konulardan biri olmuģtur. IV. Murat döneminden sonra 43. aynı eser. 44. Evren, a.g.e., s Hattox, a.g.e., s Songar, a.g.e., ss Ġslam Ans., C Hattox, a.g.e., s Evren, a.g.e., ss Ġslam Ans., C.6.

9 9 yeniçeri, kabadayı ve zorbaların iģlettiği kahvehanelerin sayısında artıģ olmuģtur 5. Her insanın rasgele kahvehane açmasını önlemek için bu tarihlerden sonra, Osmanlı'da kahvehane açılması en yüksek mülki amirin izniyle olmuģtur 52. Kanuni döneminde, kahvehanelerde yönetimin eleģtirilmesi manasında "devlet sohbeti"nin 53 önlenmesi için edebi, sosyal ve anonim mahiyette olan bir takım yazılar ve tarih okutulmuģtur 54. Mısır'da Mehmet Ali PaĢa döneminde, isyanın çıkıģ noktası olabilecek konumda olan kahvehanelerdeki gizli oluģumları önlemek için çoğu kahvehaneye ajan yerleģtirme yoluna gidilmiģtir 55. Eski Ġstanbul kahvehanelerinin çoğunda bir köģede berber vardır. Bu berberler ayrıca diģ çekmekte ve sünnet gibi iģlerle de uğraģmaktadırlar 56. II. Mahmut, kendi döneminde kahvehanelerin çoğunu yıktırırken bazı kahvehane sahipleri ise, berber ruhsatı almak suretiyle iģyerini yıkılmaktan kurtarmıģlardır. Kahvehanelerde bir köģede berber bulunması da bu tarihlerden sonra olmuģtur 57. Eski kahvehanelerde peyke, hasır veya tahta iskemle; mermer, tahta veya metal masalar vardır 58. Gazetenin günlük hayata girmesiyle kahvehanelerde gazete okunur hale gelmiģtir. Ayrıca kitap okunması, hikaye anlatılması ve Ģiir söylenmesinden dolayı bu tarihten sonra kahvehanelere "kıraathane" de denilmiģtir. ÇeĢitli dönemlerde bazı kahvehaneler tiyatro salonu olarak da kullanılmıģtır 59. Ġlk kütüphaneli kahvehane yani kıraathane, 9. yüzyılın ortalarında Beyazıt'ta açılan Sarafin Kıraathanesidir. BaĢka bir yerde ise ilk kıraathanenin 864'te Ġstanbul'da Cemiyeti Ġlmiyei Osmaniye Cemiyeti tarafından açıldığı belirtilmiģtir 60. Birçok kahvehanede kitap ya da gazete bir kiģi tarafından sesli okunup diğer kimselerce dinlenmekte, kitap ya da gazete okuyan kimseden içtiği kahvenin parası alınmamaktadır 6. Kimi kıraathanelerde birkaç yılık gazete koleksiyonuna bile rastlanmaktadır 62. Kıraathanelerin doğuģu, güncel haber veren unsurların ortaya çıkıģının zorunlu bir sonucudur. Gazete, mecmua ve kitap gibi basılı unsurların hepsine birden ulaģmak birçok yönden mümkün olamamaktadır. ĠĢin maddi yönü ve bu basılı unsurların sınırlı bir alanda yaygınlık kazanması yeterli sebep olabilecek niteliktedir. Kahvehaneye gelenler, az bir ücret karģılığında birçok gazete, dergi ve kitaptan haberdar olmaktadırlar. Kıraathanelerin daha çok Babıali ve Beyazıt civarlarında yaygın olması, bu gibi yerlere 5. aynı eser. 52. Meydan Larousse, C.6, Meydan Yayınevi, Evren, a.g.e., s Ünver, a.g.m. 55. Hattox, a.g.e., ss TDE Ans., C Yeni ġafak, Meydan Larousse, C TDE Ans., C Evren, a.g.e., ss Ünver, a.g.m. 62. Evren, a.g.e., s.23.

10 0 daha çok aydın, bürokrat ve üst sınıf esnaf kesimin ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Farklı bir görüģe göre kıraathaneler Avrupa'da oluģmuģ bulunan "kültür kulüpleri"nden esinlenerek oluģmuģ ve 9. yüzyılda etkin olarak Türk insanının kültür ve eğlence hayatına girmiģtir 63. Osmanlı'da kahvehanelerin kapatıldığı bazı dönemlerde, özellikle çıkmaz sokaklarda gizli olarak "koltuk kahvehaneler"i açılmıģtır. Tüketimi çok olduğundan dolayı çeģitli dönemlerde "bidatı kahve" olarak adlandırılan yüksek miktarda kahve vergisi alınmıģtır. Ayrıca, ithal edildiğinden dolayı bazı dönemler kahve bulmada sıkıntı çekilmiģ; nohut, fasulye, bakla içi, fındık kabuğu ve arpa kavrulup biraz kahveyle karıģtırılmıģ ve kahve yerine içilmiģtir 64. Kahve bulmada sıkıntı çekilen dönemlerde sık sık kahvenin karaborsa olarak satılmıģ olduğu dikkat çeker 65. Türkiye'de özellikle, II. Dünya SavaĢı'ndan sonra kahve sıkıntısı çekilmiģtir. Halk yoksul bir durumda olduğundan dolayı uzun süre kahve kullanamamıģ ve eskiye nazaran kahve tüketiminde çok büyük azalma olmuģtur. Bu tarihlerden sonra ise çay içme alıģkanlık haline gelmiģtir 66. Kahvehanelerin değiģmez öğelerinden birisi nargiledir. Nargile ilk olarak 600'lü yılların baģlarında içilmeye baģlanmıģtır. Daha sonraları ise kahvehanelerin ayrılmaz bir parçası olmuģtur 67. Önemli unsurlardan birisi de enfiyedir. Enfiye kullanımının IV. Murat dönemindeki tütün yasağından sonra baģladığı ve giderek yaygılaģtığı bilinmektedir. Enfiye daha çok okuryazar ve ulema sınıfı gibi üst sınıflar tarafından rağbet görmüģtür. Ayrıca uykuyu giderdiği ve zihin açıklığı verdiği gerekçesiyle medrese öğrencileri arasında da kullanılmıģtır 68. Kahvehanelerin ayrılmaz unsurlarından birisi de çubuk içmektir. Tütünün Osmanlı'da tanınmasından sonra çubuk içmek adet olmuģtur. Tütün, ilk önceleri bazı hastalıklara Ģifa olduğu varsayılarak kullanılmıģ ama daha sonraları kahvehaneler ve evlerde yaygın olarak tüketilmiģtir. Uzunca ve içi boģ olan bir çubuğun ucuna tütün konacak lüle yerleģtirilir ve tütünün üzerine küçük bir ateģ parçası konulmak suretiyle içilirdi. Bugünkü pipoya benzer bir Ģekilde kullanılmaktaydı 69. XVII. yüzyıl baģlarında tütünün Ġngilizler tarafından getirilmesinden sonra tütün, kahvehanelerin ayrılmaz bir parçası olmuģtur. "Kahve kültürü"nün tam anlamıyla bu tarihlerden sonra oluģmaya baģladığını görmekteyiz. Kahveyi ilk olarak (669) Avrupa'ya götüren Süleyman Müteferrika'dır. Bu tarihten sonra Avrupa'da da kahve içme alıģkanlığının oluģmaya baģladığı görülmektedir 70. Kahve Avrupa'da Müslüman içkisi 63. aynı eser, ss Ġslam Ans., C Evren, a.g.e., s Ünver, a.g.m. 67. Evren, a.g.e., ss aynı eser, ss aynı eser, ss TDE Ans., C.5.

11 olarak bilindiğinden önceleri Kilise'nin tepkisine neden olmuģtur. Kahve daha sonraları ise Ġspanyollar tarafından Amerika kıtasına götürülmüģtür 7. Nihat Sami Banarlı, Osmanlı'da kahvehanelerin çoğu zaman kültür, sanat ve irfan merkezi durumunda olduklarını söylerken ReĢat Nuri Güntekin, kahvehanelerin milli kültür ve halk irfanına büyük hizmetlerde bulunmuģ olduğunu belirtmektedir 72. Necip Fazıl Kısakürek, "tembelhane ve enerji mezbahanesi" olarak adlandırdığı kahvehanelerin ıslah edilmesi; gazete, dergi okunan ve meģru çerçevede buluģma yerleri haline getirilmesinden yanadır. O, bugünkü haliyle kahvehanelerin toplumdaki tahribatının meyhanelerinkinden daha fazla olduğu görüģündedir. Ayrıca, kahvehane gibi yerlerde faydasız ve manasız iģler yapan kimselerin, toplumun kıymetlerini çalan ve israf eden kimseler hükmünde olduklarını belirtir 73. Ekrem IĢın'a göre Osmanlı medeniyeti, bir sohbet medeniyetidir. Ona göre Türk insanının hayat sınırlarını belirleyen üç unsur vardır. Bunlar: ev, çarģı ve cami ya da tekkedir. Kahvehane ise buna sonradan eklenmiģtir. Mahalledeki sosyal ve idari problemlerin tartıģıldığı yer olan cami ve dini kurumların yanına sonradan bir de kahvehane eklenmiģtir. O, kahvehanenin en önemli fonksiyonunun Türk insanına özgürlük kazandırmak olduğunu belirtir. Geleneksel görsel sanatlar daha çok bu gibi yerlerde yaygınlık kazanırken, musiki bu mekanlar vasıtasıyla halkla barıģmıģtır 74. Kahveyle ilgili bazı terimleri Ģöyle sıralayabiliriz: Bulvar kahvesi, esnaf kahvesi, garipler kahvesi, hemģehri kahvesi, tulumbacı kahvesi, kır kahvesi, sabahçı kahvesi, lonca kahvesi, kuģçu kahvesi, mahalle kahvesi, semt kahvesi, kahve falı, kahve fincanı, kahve cezvesi, kahve ibriği, kahve ocağı, kahve kaģığı, kahve değirmeni, kahve örtüsü, kahve tabağı, kahve telvesi, kahve tepsisi, kuru kahve, Türk kahvesi, sun'i kahve, sütlü kahve, yorgunluk kahvesi, kahve altı (kahvaltı), kahve çekmek, kahve dövmek, kahve kavurmak, kahve zehirlenmesi gibi 75. Kahveyle ilgili bazı atasözleri ise Ģunlardır: Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül dost ister kahve bahane. Kahve dövücünün hık deyicisi (yardakçılık yapan kimse). Kahve peykesinde aleme nizam vermek (kahvede oturup yurt ve dünya meseleleri üzerinde fikir yürütmek ve çözüm üretmek) 76. Kahve altı (kahvaltı) olmayınca kahve etmez faide. Kahve, tütün, keyifler oldu bütün. Kahvenin yüzü karadır ama yüz ağartır yılında yapılan bir sayımda; Beyoğlu'nda 259, Eminönü'nde 33, Fatih'de 857, Kadıköy'de 47, Zeytinburnu'nda 400, Eyüp'te 383, Üsküdar'da 277, BeĢiktaĢ'ta 27, Beykoz'da ise 39 kahvehane olduğu tespit edilmiģtir yılı nüfus sayımına göre; Beyoğlu: , Eminönü: , Fatih: , Kadıköy: , Zeytinburnu: 7. Ünver, a.g.m. 72. aynı eser. 73. Necip Fazıl, Ġdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yay.,Ġst., 986, ss IĢın, a.g.e., ss TDE Ans., C aynı eser. 77. Ünver, a.g.m. 78. Songar, a.g.e., s.267.

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.263-286, TURKEY SÜRGÜN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA VAN-ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ İLE OŞ-KARADENİZLİ TÜRKLER ÜZERİNE

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Nihat AKBIYIK 1 Musa ÖZTÜRK 2 Aristo dan günümüze birçok Ģekilde tanımlanmıģ olan Sivil toplum ve onun vücut

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET 67 TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 Nergiz Karadaş 2 ÖZET Ġnsanlık tarihi güç savaģlarına dayanır. Zaman içerisinde süregelen biçimde, gruplar ve kurumlar sahip oldukları iktidar, otorite, statü,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ

YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:307-328, ELAZIĞ-2007 YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ Leisure

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

AN ESSAY OF DEATH SOCIOLOGY IN THE CONTEXT OF INSTUTITIONALIZED DEATH FROM COLLECTIVE CEREMONIES TO MUNICIPAL SERVICES

AN ESSAY OF DEATH SOCIOLOGY IN THE CONTEXT OF INSTUTITIONALIZED DEATH FROM COLLECTIVE CEREMONIES TO MUNICIPAL SERVICES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.903-925, ANKARA/TURKEY TOPLU MERASİMLERDEN BELEDİYE HİZMETLERİNE KURUMSALLAŞAN ÖLÜM BAĞLAMINDA BİR ÖLÜM SOSYOLOJİSİ

Detaylı

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012 SPOR AHLAKI VE ŞİDDET SPORTS ETHICS

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ Elyazması hukukunda BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCANDA FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELERDE KURUMSAL

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER AYIN MAKALESĠ MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 2010 yılı sonu itibariyle 4.248.922 adet faal vergi mükellefinin 3.426.633 ü gerçek kiģi, 822.289 u Ģirket statüsünde kayıtlı

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı