Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAZIR & EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI EKÝM 2011, ÝSTANBUL

2 SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen niteliklere sahip olabilme gibi bir çok üstün özelliði sayesinde inþaat yapýmlarýnda en çok tercih edilen üründür. Geliþen teknolojiler ve araþtýrmalar sayesinde Beton, performansý geliþtirilen bir yapý malzemesi olmuþtur. Üniversiteler, araþtýrma geliþtirme kuruluþlarý, hazýr beton üreticileri bu geliþmeye katký saðlamaktadýr. Dünyada bir asrý aþkýn süredir kullanýlan hazýr beton ülkemizde 1970 lerden sonra kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ülkemizde hazýr beton kullanýmýnýn yaygýnlaþtýðý 1980 lere kadar yapýlarýmýzda ilkel yöntemlerle hazýrlanmýþ betonlar kullanýlmýþtýr. Hazýr betonun bilimsel ve teknoloji gerektiren bir ürün olduðu, mutlaka standartlara uygun üretilmesi gerektiði bilinci ancak daha sonraki yýllarda geliþmeye baþlamýþtýr. Hazýr betonun ülkemizde yaygýnlaþmasý hiç de kolay olmamýþ, hazýr beton da her yeniliðe gösterilen dirençle karþýlaþmýþtýr. Ancak, yapýlan çalýþmalar ve ardý ardýna yaþanan depremler ülkemizde özellikle kaliteli hazýr betonun tercih edilmesini saðlamýþtýr. Böylece, hazýr beton sektörü 900 ü aþkýn hazýr beton tesisi ve 80 milyon metreküpü aþan üretim hacmine ulaþmýþtýr. Bu üretim rakamýyla, Hazýr Beton sanayimiz 2009 yýlýndan bu yana Avrupa da beton üretimi açýsýndan 1. sýrada yer almaktadýr. Bu süreçte, Türkiye Hazýr Beton Birliði sektörde standartlara uygun ve kaliteli hazýr beton üretiminin saðlanmasýna, hazýr beton sektörü çalýþanlarýnýn eðitilmesine, hazýr beton kullanýcýlarýnýn ve halkýmýzýn bilgilendirilmesine büyük önem vermiþtir. Bu çalýþmalarýn sonucunda tüm inþaat meslek gruplarýnda hazýr betona yönelik bilgi düzeyi artarak geliþme göstermiþtir. HAZIR 1

3 HAZIR SUNUÞ Bu süreçte, inþaat ve hazýr beton sektörünü AB mevzuatý doðrultusunda þekillendiren geliþmeler yaþanmaya baþlamýþtýr. Yapý Malzemeleri Yönetmeliði, TS EN Avrupa Beton Standardý ve Türkiye Hazýr Beton Birliði nin teknik kriterleri ve çalýþmalarý sektöre olumlu yön vermektedir. Son yýllarda hazýr beton ve inþaat sektörü çok hýzlý büyüme göstermiþtir. Bu hýzlý büyüme ise kalitede sorun yaratmýþtýr. Hazýr betonda kalite denetiminin yeterli düzeyde olmamasý sektörün ve kaliteli yapýlaþmanýn önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Deprem kuþaðýnda bulunan ülkemiz, mevcut yapý stoðunun yenilenmesi ihtiyacýný da gözönünde bulundurarak, kalitesiz yapý malzemesi kullanýmý sorununu çözüp bu büyüme dönemini bir fýrsata dönüþtürmelidir. Beton 2011 ile beton ve betonu oluþturan malzemeler konusunda yapýlacak yeni çalýþmalarý ortaya çýkararak ve destekleyerek sektörlerimize kazandýrmak ve kaliteli yapýlaþmaya yol açýlmasý hedeflenmektedir. Ayrýca, Kongre ile eþ zamanlý yapýlacak olan Beton, Agrega, Ýnþaat Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý nda hazýr beton, agrega üreticileri, inþaat yapýmcýlarý, makine ve malzeme tedarikçilerini biraraya getirerek kullanýlan ürünlerin inceleme fýrsatý sunulacaktýr. ERMCO 95, Beton 2004 ve Beton 2008 in deneyiminden sonra Beton 2011 in çok daha baþarýlý olacaðýna ve sektörlerimize büyük yarar saðlayacaðýna inanýyoruz. Beton 2011 Hazýr Beton Kongresi ve Beton, Agrega, Ýnþaat Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý nda araþtýrmacýlarýmýzý, ilgili sektör mensuplarýný ve hizmet ve malzeme saðlayan tüm dostlarýmýzý görmekten memnuniyet ve onur duyacaðýz. Türkiye Hazýr Beton Birliði adýna bu büyük etkinliðin ülkemize ve sektörlerimize hayýrlý olmasýný diler, saygýlar sunarým. Ayhan Güleryüz Türkiye Hazýr Beton Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný 2 HAZIR

4 PROGRAM HAZIR PROGRAM 1. GÜN - 20 EKÝM 2011 PERÞEMBE 10:00-11:00 AÇILIÞ KONUÞMALARI 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Saim Akyüz, Þakir Erdoðdu 11:00-11:15 Tümer Akakýn, Hakan Zengin, Ayþe Öztürk Hazýr Beton Sektörü ve Beton Kullanýmýndaki Geliþmeler Salon A 11:15-11:30 M. Hulusi Özkul, Selçuk Uçar Hazýr Beton da Kalite Güvence Sistemi 11:30-12:30 FUAR AÇILIÞ TÖRENÝ 12:30-13:30 Öðle Yemeði 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: M. Ali Taþdemir, Özkan Þengül Salon A 13:30-13:45 Elif Baþaraner, Mehmet Mutlu 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 Soner Batur, Ziya Geçmez, Murat Erdivan, Ömer Yýldýz Emre Fenerci, Mehmet Mutlu, Erbil Öztekin Serap Erdoðdu, Devrim Gök, Levent Kunduracý, Müslim Akkaymak 14:30-15:00 Kahve Molasý Temel Betonu Dökümlerinde Sýcaklýk Kontrolü Boyabat Barajý ve HES Projesi Kütle Betonu Üretimi ve Uygulamalarý Numune Tipinin Betonun Basýnç Dayanýmýna Etkisi Marmaray Projesi nde Kendiliðinden Yerleþen Beton Kullanýmý 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Bülent Baradan, Bekir Yýlmaz Pekmezci 15:00-15:15 A. Aslý Özbora, C. Arda Kiremitçi, Yýlmaz Akkaya, Mehmet Ali Taþdemir 15:15-15:30 H. Levent Sevin, A. Hilmi Aytaç 15:30-15:45 Ýlhami Demir, Hasbi Yaprak, Osman Þimþek 15:45-16:00 Ýlker Ustabaþ, Þakir Erdoðdu Mineral Katkýlý Betonlarýn Geçirimlilik Özellikleri Tasarým Parametrelerinin Betonun Su Geçirimliliðine Etkisi Salon A Mineralojik Yapýsý Farklý Agregalarla Üretilen Harçlarda Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinin Ýncelenmesi. Betonda Deniz Kumu Kullanýmý ve Kýlcallýk Etkisiyle Klorür Taþýnmasý HAZIR 3

5 HAZIR PROGRAM PROGRAM 2. GÜN - 21 EKÝM 2011 CUMA 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: M. Hulusi Özkul, Selçuk Türkel Salon A 10:00-10:15 Didem Yaþar, Mehmet Ali Taþdemir, Erhan Kop, Muhsin Yalçýn Naylon Lif Donatýlý Betonlarýn Mekanik Davranýþý 10:15-10:30 Nihat Kabay, Fevziye Aköz Hafif Agregalarýn Suya Doyurma Yöntemlerinin Beton Özelliklerine Etkileri 10:30-10:45 Deniz Sarýalioðlu, Yýlmaz Akkaya, Þ. Yýlmaz Aslan Kütle Betonlarýnýn Erken Yaþta Çatlama Riskine Göre Tasarýmýnda Simülasyon Programý Uygulamasý 10:45-11:00 Çaðlar Yalçýnkaya, Halit Yazýcý Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri 11:00-11:30 Kahve Molasý 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Fevziye Aköz, Özgür Yaman Salon A 11:30-11:45 11:45-12:00 Selçuk Türkel, Burak Felekoðlu Erhan Yoðurtcu, Özge Andiç Çakýr, Kambiz Ramyar, S. Sýrrý Öner Ýri Agrega Türü ve Akýþkanlaþtýrýcý Katký Dozajýnýn KYB nin Mekanik Performansýna Etkileri Kendiliðinden Sýkýþan Hafif Beton Karýþým Oranlarý, Dayaným ve Maliyet Analizi 12:00-12:15 E. Yavuz Þahin, Ýsmail Gökalp, Ali Emre Ormancý, Yýlmaz Akkaya Kendiliðinden Yayýlan Çimento Esaslý Þap Üretimi 12:15-12:30 Tahir Gönen, Salih Yazýcýoðlu, Nusret Bozkurt Pomza Agregalý Kendiliðinden Yerleþen Hafif Betonlarýn Yüksek Sýcaklýk Direnci 2. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Hasan Yýldýrým, Murat Ergün Salon B 11:30-11:45 Ali Topal, Ali Çaðatay Yamanlar, Peyman Aghazade Dokandari, Jülide Oylumluoðlu, Ali Rýza Berkay Cinbaþ, Amir Onsori Beton Yollarýn Yüzey Doku Özelliklerinin Ýncelenmesi 11:45-12:00 Zeki Karaca, Erhan Burak Pancar, Vefa Akpýnar Beton Yollarda Enine ve Boyuna Yivlerin Ýdeal Boyutlarýnýn Belirlenmesi 12:00-12:15 Erhan Burak Pancar, Zeki Karaca, Vefa Akpýnar Beton Yol Yüzeylerinin Buzlanmaya Karþý Elektrik Verilerek Isýtýlmasý 12:30-13:30 Öðle Yemeði 4 HAZIR

6 PROGRAM HAZIR PROGRAM 2. GÜN - 21 EKÝM 2011 CUMA 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Fikret Türker, Atiye Tuðrul Salon A 13:30-13:45 Ali Haydar Gültekin, Yýlmaz Akkaya, Gülden Keskin Beton Üretiminde Kullanýlan Kumtaþý Agregasýnýn Durabilite Açýsýndan Ýncelenmesi 13:45-14:00 H. Levent Sevin, Mehmet Yurdagül Beton Agregasý Üretiminde Yaþanýlan Temel Sorunlar ve Hazýr Beton Kalitesine Etkileri 14:00-14:15 Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakýt, Mustafa Camcýoðlu Kalker Agregadaki Kristalli Kalsitin Öngermeli Prekast Kiriþ Kalitesine Etkisi 14:15-14:30 Hakan Özbebek, Hasan Açýk Ýnce Agregalarda Yapýlan Metilen Mavisi ve Kum Eþdeðerliði Deney Sonuçlarýnýn Beton Özelliklerine ve Maliyetine Etkisi 3. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Mustafa Karagüler, Sinan Erdoðan Salon B 13:30-13:45 Murat Þahin, Harun Tanyýldýzý Viþne Çürüðü Mermer Tozu Katkýlý Betonun Basýnç Dayanýmýna Donma Çözülme Etkisinin Belirlenmesi 13:45-14:00 Mücteba Uysal Mineral Katkýlý Betonlarýn Donma-Çözülme Etkisi Altýndaki Davranýþýnýn Ýncelenmesi 14:00-14:15 Özge Akboða, Selim Baradan Hazýr Beton Sektöründe Ýþ Güvenliði: Hollanda ve Türkiye nin Kýyaslanmasý 14:15-14:30 Berrin Þahin Diri, Cüneyt Diri Yeþil Binalar ve Beton 14:30-14:45 Özge Kocakula, Hatice Gözmeral Hazýr Beton Sektöründe Kullanýlan Silobaslarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bakýmýndan Önemi 14:30-15:00 Kahve Molasý 4. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Mustafa Tokyay, Yýlmaz Akkaya Salon A 15:00-15:15 Zeynep Dizdar, A.Erdem Tandýrlý Katký Tipinin ve Agrega Ýnce Malzeme Oranýnýn Beton Basýnç Dayanýmýna Etkisi 15:15-15:30 Emrah Karataþ, Gülnihal Aykan, Roberta Magarotto Akýllý Dinamik Beton: Yenilikci Viskozite Düzenleyici Katký ile Kendiliðinden Sýkýþan Betonlara Yeni Bir Bakýþ 15:30-15:45 Oytun Emre, Oytun Yazan Yeni Nesil Çevreci Katkýlar ile Betonda Yüksek Miktarda Mineral Katký Kullanýmý 15:45-16:00 Osman Tezel, Ýnan Bektaþ, Ýsmail Gökalp, Muhittin Tarhan Yeni Nesil Priz Hýzlandýrýcý ile Üretilmiþ Yüksek Erken Dayanýmlý Betonlarýn Özelikleri HAZIR 5

7 HAZIR PROGRAM 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Abdurrahman Güner, Nabi Yüzer 10:00-10:15 PROGRAM 3. GÜN - 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ Ýsmail Gökalp, Hakan Ekim, Aslý Özbora, Mehmet Ali Taþdemir Salon A Uçucu Kül veya Yüksek Fýrýn Cürufu Ýçeren Kendiliðinden Yerleþen Betonlarýn Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 10:15-10:30 Ýlker Ustabaþ Kolemanit ve Üleksitin Çimentoda Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 10:30-10:45 Nevzat Uluöz, Hakan Özbebek, Mete Arslan, Hasan Açýk Farklý Çimento Tipleri ve Mineral Katkýlar ile Üretilen Betonlarýn Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri 10:45-11:00 Özgür Okyay, Yýlmaz Akkaya Yüksek Dayaným ve Yüksek Performanslý Betonlarda Yüksek Fýrýn Cürufu Kullanýmý 11:00-11:30 Kahve Molasý 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Turan Özturan, Nilüfer Özyurt Salon A 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Tolga Ilýca, Emre Akýncý, Erhan Talu, Cemal Yýlmaz C.Utkan Çorbacýoðlu, Ahmet Gökçe, M.Tahir Turgut, Yýlmaz Akkaya Ali Doðan, Soner Batur, A.Eylem Özer, Serdar Dingil, Ziya Geçmez Yatayda 1500 metre Pompalanabilir Beton Uygulamasý Bir Karayolu Köprüsünün Olgunluk Derecesi ve Isý Geliþim Özellikleri ile Kür Yönteminin Belirlenmesi Boyabat Barajý ve HES Projesi Kütle Betonu Karýþým Bileþenleri ve Tasarýmý 12:15-12:30 Ýsmail Gökalp, Ahmet Ördek, Mehmet Özen, Hakan Ekim Kendiliðinden Yerleþen Beton Uygulamalarý 2. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Erbil Öztekin, Ünal Anýl Doðan Salon B 11:30-11:45 11:45-12:00 Osman Ünal, Ýsmail Demir, Kadir Güçlüer, Adnan Aker, M.Serhat Baþpýnar Yasemin Kýlýç, Esin Günay, Mustafa Kara, E.Giray Arslan, Naci Yýlmaz, Müzeyyen Marþoðlu Uçucu Kül ve Silis Dumanýnýn Gazbeton Üretiminde Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Kýrmýzý Çamurun Renkli Beton Üretiminde Pigment Olarak Kullanýmý 12:00-12:15 Mete Arslan, Hakan Özbebek, Hasan Açýk Betonarme Yapýlar Ýçin Beyaz Çimentolu Hazýr Betonun Tasarýmý ve Üretimi 12:15-12:30 F.Þebnem Kuloðlu Yüksel, Mustafa E.Karagüler Kendi Kendini Temizleyen Betonlar 12:30-13:30 Öðle Yemeði 6 HAZIR

8 PROGRAM HAZIR PROGRAM 3. GÜN - 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Canan Taþdemir, Hakan Nuri Atahan Salon A 13:30-13:45 Tayfun Altuð Söylev, Turan Özturan Betonarme Yapýlarda Liflerin Donatý Korozyonuna ve Ömür Döngüsüne Etkisi 13:45-14:00 M.Serkan Yataðan, Mustafa E. Karagüler 14:00-14:15 Cenk Kýlýnç, Seyhan Satýlmýþ, Tümer Akakýn 14:15-14:30 Ýlker Ustabaþ, Þakir Erdoðdu Çimento Esaslý Malzemelerde Kýsýtlanmýþ Rötre ve Durabilite Ýliþkisinin Ýncelenmesinde Kullanýlan Deneysel Yöntemler Farklý Oranlarda Mineral Katký ve Agreganýn Alkali Silika Reaksiyonu Üzerine Etkisi Farklý Sýcaklýkta Magnezyum Sülfata Maruz Harçlarda Yeni Madde Oluþumu 3. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Kemalettin Yýlmaz, Özgür Ekincioðlu 13:30-13:45 Tayfun Uygunoðlu, Ýlker Bekir Topçu Salon B Çimento Hamurunun Priz Süresi ve Genleþmesine Mineral ve Kimyasal Katkýlarýn Etkisi 13:45-14:00 14:00-14:15 Ýsmail Demir, Serhat Baþpýnar, Osman Ünal, Gökhan Görhan, Erhan Kahraman, Adnan Aker, Kadir Güçlüer Naser Kabashi, Shiqeri Dermaku, Cene Krasniqi Uçucu Külle Üretilen Gazbetona Perlit Etkisinin Araþtýrýlmasý The Effects of Polypropylene Fibers on The Energy-Absorption Capabilities of Reinforced Concrete Beams 14:15-14:30 Laura Anania, Antonio Badalà, Giuseppe D Agata Compression Tests on Mix-Designed HRC and HSFRC Specimens Performed with Volcanic Aggregate 14:30-15:00 Kahve Molasý 4. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Asým Yeðinobalý, Tayfun Altuð Söylev Salon A 15:00-15:15 Selahattin Hasdemir, Atiye Tuðrul Feldspat, Mika ve Kil Minerallerinin Harç Basýnç Dayanýmlarýna Etkisi 15:15-15:30 Gülnihal Aykan, Emrah Karataþ, Roberta Magarotto Betonda Toplam Performans Kontrolünde Agrega ve Çimento Kökenli Problemlerin Teknolojik Kimyasal Katkýlarla Çözümü 15:30-15:45 Ataç Baþçetin, Deniz Adýgüzel Bir Taþocaðýnda En Uygun Ürün Karýþýmýnýn Doðrusal Programlama ile Belirlenmesi 15:45-16:00 KONGRE DEÐERLENDÝRMESÝ ve KAPANIÞ TÖRENÝ : M. Hulusi Özkul Salon A HAZIR 7

9 HAZIR KOMÝTELER BÝLÝM KURULU Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Prof. Asým YEÐÝNOBALI Prof. Dr. Bülent BARADAN Prof. Dr. Canan TAÞDEMÝR Prof. Dr. Emine AÐAR Prof. Dr. Erbil ÖZTEKÝN Prof. Dr. Fevziye AKÖZ Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. Kambiz RAMYAR Prof. Dr. Mehmet Ali TAÞDEMÝR Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER ÝÜ TÇMB DEÜ ÝTÜ ÝTÜ KALTEK YTÜ AÜ EÜ ÝTÜ ÝTÜ Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL Prof. Dr. Mustafa TOKYAY Doç. Dr. Nabi YÜZER Doç. Dr. Özgür YAMAN Prof. Dr. Saim AKYÜZ Prof. Dr. Süheyl AKMAN Prof. Dr. Þakir ERDOÐDU Prof. Dr. Turan ÖZTURAN Prof. Dr. Turhan Y. ERDOÐAN Doç. Dr. Yýlmaz AKKAYA ÝTÜ ODTÜ YTÜ ODTÜ ÝTÜ ÝTÜ KTÜ BÜ ODTÜ ÝTÜ DÜZENLEME KURULU Ayhan GÜLERYÜZ THBB Y.K. Bþk. Ender KIRCA THBB Y.K. Bþk. V. Halit ÝNCÝ THBB Sayman Üye Ahmet TAYFUR THBB Y.K. Üyesi Ayhan PAKSOY THBB Y.K. Üyesi Cenk EREN THBB Y.K. Üyesi Cüneyt ERTUÐRUL THBB Y.K. Üyesi Kenan KURBAN THBB Y.K. Üyesi Mehmet Ali ONUR THBB Y.K. Üyesi Onurhan KÝÇKÝ THBB Y.K. Üyesi Ramazan YÜCEL Þevkettin SONAY Tamer SAÐIR Yavuz KAVAN Yavuz IÞIK Mustafa ULUCAN M.Ali KAVUK Sadýk KALKAVAN Ferruh KARAKULE Dr. Tümer AKAKIN THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Danýþmaný THBB Genel Sekreteri DANIÞMA KURULU Bora Yýldýrým KÜB Y.K. Bþk Buðra Küçükkayalar Türkiye Prf. Birliði Y.K. Bþk. Bülent Tokman Türkiye Prf. Birliði Gen. Sek.. Cem Çelik Kireç San. Derneði Y.K. Bþk. Cemal Gökçe ÝMO Ýst. Þb. Bþk. Coþkun Gönültaþ Kireç San. Derneði Gen. Sek. Cüneyt Ertuðrul AGÜB Y.K. Bþk. Deniz Ýncedayý MO Ýst. Büyükkent Þb. Bþk. Doðan Hasol Ýst. Ser. Mim. Der. Bþk. Emin Sazak Türkiye Müt. Birliði Y.K. Bþk. Francesco Biasioli ERMCO Gen. Sek. Haluk Büyükbaþ Türkiye Müt. Birliði Gen.Sek. Mesut Erkan AGÜB Gen. Sek. Mustafa Güçlü YÜF ve TÇMB Y.K. Bþk. Muzaffer Uyanýk KÜB Gen.Sek. M. Þükrü Koçoðlu ÝNTES Y.K. Bþk. Necati Ersoy ÝNTES Genel Sekreteri Necip Mutlu MO Genel Sekreteri Nevzat Demirsoy Yapý Den. Kur. Bir. Der. Gen. Bþk. Nusret Suna ÝMO Ýst. Þb. Sayman Üy. Oðuz Tezmen TÇMB Gen. Koordinatörü Sancar Bayazýt ÇEÝS Gen. Sek. Serdar Harp ÝMO Gen. Bþk. 8 HAZIR

10 ETKÝNLÝKLER HAZIR SEMÝNER ve PANELLER Beton 2011 Kongresi kapsamýnda hazýr beton, agrega ve inþaat sektörüne yönelik olarak seminer ve paneller düzenlenecektir. Türkiye Hazýr Beton Birliði ve Beton 2011 katýlýmcýsý firmalar tarafýndan verilecek seminer ve paneller Beton 2011 Kongre ve Fuar alanýnda duyurulacaktýr. HAZIR 9

11 HAZIR GENEL BÝLGÝLER 2011 KATILIM KOÞULLARI Beton 2011 Kongresi'ne aþaðýdaki þartlarda katýlabilirsiniz. Programýn sonundaki Kayýt Formu'nu doldurup Kongre Sekreterliði'ne göndererek kayýt olabilirsiniz. A) Kongreyi izlemek istiyorum. (Ücretsiz) Sunulan Hizmetler: Kongre CD si Sertifika B) Kongreyi izlemek ve aþaðýdaki hizmetlerden faydalanmak istiyorum. (175TL KDV Dahil) Sunulan Hizmetler: Ýçinde kongre bildiri kitabý, CD si ve çeþitli dokümanlarýn bulunduðu bir çanta Kongre alanýnda 3 öðle yemeði 6 kahve molasý Sertifika KAYIT KOÞULLARI Kongre katýlým ücreti (175 TL KDV Dahil) Türkiye Hazýr Beton Üreticileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi nin Yapý ve Kredi Bankasý hesabýna (TR ) yatýrýlacak ve dekont, kayýt formu ve fatura bilgileri ile birlikte numaralý faksa gönderilecektir. Ödemelerle ilgili yazýþmalarýnýzda adresini kullanmanýzý rica ederiz. Ödemelerinizin masraf getirmeden yapýlmasýna lütfen dikkat ediniz. 10 HAZIR

12 GENEL BÝLGÝLER HAZIR KONGRE DÝLÝ Kongrenin dili Türkçe dir. TRANSFER Havaalanýna yakýnlýðýyla da ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir. ÝKLÝM VE HAVA DURUMU Önceki yýllardan elde edilen verilere göre, Ekim ayýnda Ýstanbul da ortalama sýcaklýk 15,7 C, en yüksek sýcaklýk 20 C, Ortalama en düþük sýcaklýk 12,5 C olarak gerçekleþmiþtir. Kýyafet seçiminizde ortalama yaðýþlý gün sayýsýnýn 11 gün olduðunu göz önünde buldurmanýz tavsiye edilir. KONGRE YERÝ Ýstanbul Fuar Merkezi, Yeþilköy / Ýstanbul KONGRE SEKRETERLÝÐÝ Türkiye Hazýr Beton Birliði Selvi Çýkmazý No:2 Plaza K Kat : Kavacýk - Ýstanbul Tel : (pbx) Faks : Eposta : Web : HAZIR 11

13 HAZIR KONAKLAMA OTELLER Ýstanbul un kongre merkezi olmasý nedeniyle rezervasyonlarýnýzý erken tarihte, Beton 2011 Kongresi katýlýmcýsý olduðunuzu belirterek yaptýrmanýzý tavsiye ediyoruz. Ödemeler otellerin talep ettikleri þekilde bizzat katýlýmcý tarafýndan yapýlacaktýr. Otel rezervasyonlarýnýn yapýlmasý ve iptali ile ilgili olarak katýlýmcý otele karþý sorumludur. Konak Hotel (****) Cumhuriyet Cad. No:75 Elmadað Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 120 EURO Üç Kiþilik Oda 165 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) CVK Hotel (****) Sýraselviler Caddesi, No:11 Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 160 EURO Çift Kiþilik Oda 180 EURO (Kahvaltý ve KDV dahil) Hilton Ýstanbul (*****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 710 TL Çift Kiþilik Oda 760 TL (Kahvaltý dahil, KDV hariç) The Marmara Ýstanbul (*****) Taksim Meydaný Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 220 EURO Çift Kiþilik Oda 240 EURO (Kahvaltý dahil, KDV hariç) Çýnar Hotel (*****) Fener Mevkii Yeþilköy Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 120 EURO Çift Kiþilik Oda 130 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) Ataköy Marina Hotel (****) Sahilyolu Ataköy Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 80 EURO Çift Kiþilik Oda 120 EURO (Kahvaltý ve KDV dahil) The Plaza Hotel Ýstanbul (****) Barbaros Bulvarý165 Balmumcu Beþiktaþ Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 160 EURO Çift Kiþilik Oda 160 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) Bentley Hotel Ýstanbul (*****) Halaskargazi Cad. No:23 Harbiye, Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 110 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) WOW AIRPORT HOTEL (*****) Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy / Ýstanbul Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 110 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) Gezi Hotel Bosphours (*****) Mete Cad. No: 34 Taksim / Ýstanbul Tel: Tek Kiþilik Oda 140 EURO Çift Kiþilik Oda 160 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) 12 HAZIR

14 FUAR HAZIR Teknolojideki Son Geliþmeler Beton 2011 Fuarý nda, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI HAZIR 13

15 HAZIR FUAR 2011, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI Türkiye Hazýr Beton Birliði ve Kalite Fuarcýlýk tarafýndan, Kongreye paralel olarak inþaat, hazýr beton ve agrega sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünlerin, araç, makine ve ekipmanlarýn, hizmet ve donanýmlarýn sergileneceði bir Fuar düzenlenecektir. Ýlkini 2004 yýlýnda ikincisini ise 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Beton Fuarý nýn üçüncüsü de sektörlerimizle ilgili herkesin buluþtuðu bir platform olacaktýr. 14 HAZIR

16 FUAR HAZIR Beton 2011 Fuarýnda hazýr beton ve çimento üreticilerinin yanýnda beton santralleri, iþ makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalýp sistemleri, vinçler, çeþitli beton kimyasallarý, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakýt ürünleri, sektörel makineler... özetle çok geniþ bir ürün yelpazesi beton üreticilerine ve inþaatçýlara sunulacaktýr. HAZIR 15

17 HAZIR FUAR Toplam m² açýk ve kapalý alanda yapýlacak olan Fuara önceki yýllarda olduðu gibi Avrupa, Asya, ABD, Ortadoðu, Rusya gibi ülkelerden binlerce profesyonel katýlýmcý ziyaret edecektir. Havaalanýna yakýnlýðýyla da ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir. Fuar Açýlýþý: 20 Ekim 2011, Saat:12:00 Fuar Ziyaret Saatleri Ekim 2011, Saat: 10:30-19:30 23 Ekim Pazar, Saat: 10:30-18:00 Ýstanbul Fuar Merkezi Salon 9-10 FUAR YERÝ Ýstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10, Yeþilköy / Ýstanbul 16 HAZIR

18 2011 Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy / ÝSTANBUL EKÝM 2011 Kayýt Formu (Tek Kiþilik) Lütfen formu büyük harflerle doldurup dekontla birlikte en kýsa zamanda Kongre Sekreterliðine ulaþtýrýnýz. Kongre Sekreterliði Türkiye Hazýr Beton Birliði Selvi Çýkmazý No:2 Plaza K Kat : Kavacýk / Ýstanbul Tel : Faks : e-posta : web : Adý :... Soyadý :... Mesleði ve Çalýþtýðý Yer :... Adres :... Posta Kodu :... Ýlçe :... Ýl :... Tel :... Faks :... e-posta :... Fatura Bilgileri Firma / Þahýs:... Adres: Vergi Dairesi:... V.D. No. / T.C. No:... KAYIT KOÞULLARI VE SUNULAN HÝZMETLER Kongreyi izlemek istiyorum. (Ücretsiz) Sunulan Hizmetler Kongre CD si Sertifika Kongreyi izlemek ve aþaðýdaki hizmetlerden faydalanmak istiyorum. (175TL KDV Dahil) Sunulan Hizmetler Ýçinde kongre bildiri kitabý, CD si ve çeþitli dokümanlarýn bulunduðu bir çanta Kongre alanýnda 3 öðle yemeði 6 kahve molasý Sertifika Ýmza : Tarih :.. /.. / 2011 Ödeme Bilgileri : Yurtiçi kongre katýlým ücreti (175 TL KDV Dahil) Türkiye Hazýr Beton Üreticileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi nin Yapý Kredi Bankasý hesabýna (TR ) yatýrýlacak ve dekont, kayýt formu ve fatura bilgileri ile birlikte numaralý faksa gönderilecektir. Ödemelerle ilgili yazýþmalarýnýzda adresini kullanmanýzý rica ederiz. Ödemelerinizin masraf getirmeden yapýlmasýna lütfen dikkat ediniz. Not: Kayýt Formu, 17 Ekim 2011 tarihine kadar Kongre Sekreterliði'ne ulaþtýrýlmalýdýr. Bu tarihe kadar kayýt yaptýrmayanlar, Kongre esnasýnda Kayýt Masasýnda kayýt olabilecektir. Ayrýntýlý bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

19 ÝSTANBUL FUAR MERKEZÝ SALON: 9-10 FUAR ALANI M DTM-Ýstanbul Fuar Merkezi Havaalanýna yakýnlýðýyla ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir.

20 2011 SPONSORLARI ANA SPONSOR RESMÝ SPONSORLAR 2011 Ý DESTEKLEYEN KURULUÞLAR TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

XVII. ERMCO KONGRESİ

XVII. ERMCO KONGRESİ XVII. ERMCO KONGRESİ İSTANBUL TurkİYE XVII. ERMCO KONGRESİ İLK DUYURU 4-5 Haziran 2015 Askeri Müze, İstanbul - Türkiye 1995 yılında İstanbul da başarıyla gerçekleştirilen kongreden sonra, XVII. ERMCO Kongresi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

1988 yılında kurulan ve merkezi İstanbul da bulunan. Birliğimizin ana hedefi, kontrollü ve standardize betonun kullanımının yaygınlaştırılması

1988 yılında kurulan ve merkezi İstanbul da bulunan. Birliğimizin ana hedefi, kontrollü ve standardize betonun kullanımının yaygınlaştırılması Başkandan 1988 yılında kurulan ve merkezi İstanbul da bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Türkiye de standart hazır beton üretimini ve kullanımını yaygınlaştıran bir sivil toplum kuruluşudur. THBB

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu YEŞİL NOKTA ÇEVRE ÖDÜLLERİ GREEN POINT ENVIRONMENT AWARDS Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin hazır beton sektöründe, doğa

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/027-01: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 110725501 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman ARI nın Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulunda yapılan

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Doktora Öğrencileri İçin T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Takvimi Programlara

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI 9.07.0 TARİHİNDE YAPILAN ADLİ TIP KURUMU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI BİYOLOG NUN DERECESİ 5 SAYISI ALTAN GÜNAYDIN 7 BAŞARILI İZMİR BİYOLOG NUN DERECESİ 7 SAYISI BANU SEYHAN VHKİ İZMİR 86 BAŞARILI

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE Mesut ERKAN Genel Sekreter 1 Kompozit Malzeme Olarak Beton Agrega + su Beton?????? Agrega + çimento Beton???? Çimento +Su Çimento hamuru Çimento Hamuru

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1)

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ABDULLAH DEMİR ABDURAHMAN ŞENTÜRK ABDURRAHİM ORHAN ABİDİN PELİT ADNAN DALYAN ADNAN KAYA AHMET AKÖZ AHMET AKSEKİLİ AHMET DEMİR AHMET DEMİRER

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Nabi YÜZER 2017-2018 Öğretim Yılı Ders Notları FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Kodu: 0423712 (4203802) n Adı : İleri Beton Teknolojisi Öğretim Yılı Yarıyılı Grup(lar)

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir

Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir Güvenli Ürün, Güvenilir Sonuçlarla Elde Edilir ÝKTÝSADÝ ÝÞLETMESÝ Yapý Malzemeleri LABORATUVARI Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katký Deneyleri

Detaylı

TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ EYLÜL 2011 MAKİNE

TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ EYLÜL 2011 MAKİNE TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ 19-30 EYLÜL 2011 MAKİNE MATEMATİK II MUSA SALMAN 1 ALİ ESİR 53 GEÇTİ 2 FATİH ATIŞMAN 50 GEÇTİ 3 OSMAN NACİ BERBER 27 BAŞARISIZ TEKNİK RESİM II SARPER ÖZKAYNAK 1 OSMAN NACİ BERBER

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı