Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAZIR & EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI EKÝM 2011, ÝSTANBUL

2 SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen niteliklere sahip olabilme gibi bir çok üstün özelliði sayesinde inþaat yapýmlarýnda en çok tercih edilen üründür. Geliþen teknolojiler ve araþtýrmalar sayesinde Beton, performansý geliþtirilen bir yapý malzemesi olmuþtur. Üniversiteler, araþtýrma geliþtirme kuruluþlarý, hazýr beton üreticileri bu geliþmeye katký saðlamaktadýr. Dünyada bir asrý aþkýn süredir kullanýlan hazýr beton ülkemizde 1970 lerden sonra kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ülkemizde hazýr beton kullanýmýnýn yaygýnlaþtýðý 1980 lere kadar yapýlarýmýzda ilkel yöntemlerle hazýrlanmýþ betonlar kullanýlmýþtýr. Hazýr betonun bilimsel ve teknoloji gerektiren bir ürün olduðu, mutlaka standartlara uygun üretilmesi gerektiði bilinci ancak daha sonraki yýllarda geliþmeye baþlamýþtýr. Hazýr betonun ülkemizde yaygýnlaþmasý hiç de kolay olmamýþ, hazýr beton da her yeniliðe gösterilen dirençle karþýlaþmýþtýr. Ancak, yapýlan çalýþmalar ve ardý ardýna yaþanan depremler ülkemizde özellikle kaliteli hazýr betonun tercih edilmesini saðlamýþtýr. Böylece, hazýr beton sektörü 900 ü aþkýn hazýr beton tesisi ve 80 milyon metreküpü aþan üretim hacmine ulaþmýþtýr. Bu üretim rakamýyla, Hazýr Beton sanayimiz 2009 yýlýndan bu yana Avrupa da beton üretimi açýsýndan 1. sýrada yer almaktadýr. Bu süreçte, Türkiye Hazýr Beton Birliði sektörde standartlara uygun ve kaliteli hazýr beton üretiminin saðlanmasýna, hazýr beton sektörü çalýþanlarýnýn eðitilmesine, hazýr beton kullanýcýlarýnýn ve halkýmýzýn bilgilendirilmesine büyük önem vermiþtir. Bu çalýþmalarýn sonucunda tüm inþaat meslek gruplarýnda hazýr betona yönelik bilgi düzeyi artarak geliþme göstermiþtir. HAZIR 1

3 HAZIR SUNUÞ Bu süreçte, inþaat ve hazýr beton sektörünü AB mevzuatý doðrultusunda þekillendiren geliþmeler yaþanmaya baþlamýþtýr. Yapý Malzemeleri Yönetmeliði, TS EN Avrupa Beton Standardý ve Türkiye Hazýr Beton Birliði nin teknik kriterleri ve çalýþmalarý sektöre olumlu yön vermektedir. Son yýllarda hazýr beton ve inþaat sektörü çok hýzlý büyüme göstermiþtir. Bu hýzlý büyüme ise kalitede sorun yaratmýþtýr. Hazýr betonda kalite denetiminin yeterli düzeyde olmamasý sektörün ve kaliteli yapýlaþmanýn önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Deprem kuþaðýnda bulunan ülkemiz, mevcut yapý stoðunun yenilenmesi ihtiyacýný da gözönünde bulundurarak, kalitesiz yapý malzemesi kullanýmý sorununu çözüp bu büyüme dönemini bir fýrsata dönüþtürmelidir. Beton 2011 ile beton ve betonu oluþturan malzemeler konusunda yapýlacak yeni çalýþmalarý ortaya çýkararak ve destekleyerek sektörlerimize kazandýrmak ve kaliteli yapýlaþmaya yol açýlmasý hedeflenmektedir. Ayrýca, Kongre ile eþ zamanlý yapýlacak olan Beton, Agrega, Ýnþaat Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý nda hazýr beton, agrega üreticileri, inþaat yapýmcýlarý, makine ve malzeme tedarikçilerini biraraya getirerek kullanýlan ürünlerin inceleme fýrsatý sunulacaktýr. ERMCO 95, Beton 2004 ve Beton 2008 in deneyiminden sonra Beton 2011 in çok daha baþarýlý olacaðýna ve sektörlerimize büyük yarar saðlayacaðýna inanýyoruz. Beton 2011 Hazýr Beton Kongresi ve Beton, Agrega, Ýnþaat Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý nda araþtýrmacýlarýmýzý, ilgili sektör mensuplarýný ve hizmet ve malzeme saðlayan tüm dostlarýmýzý görmekten memnuniyet ve onur duyacaðýz. Türkiye Hazýr Beton Birliði adýna bu büyük etkinliðin ülkemize ve sektörlerimize hayýrlý olmasýný diler, saygýlar sunarým. Ayhan Güleryüz Türkiye Hazýr Beton Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný 2 HAZIR

4 PROGRAM HAZIR PROGRAM 1. GÜN - 20 EKÝM 2011 PERÞEMBE 10:00-11:00 AÇILIÞ KONUÞMALARI 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Saim Akyüz, Þakir Erdoðdu 11:00-11:15 Tümer Akakýn, Hakan Zengin, Ayþe Öztürk Hazýr Beton Sektörü ve Beton Kullanýmýndaki Geliþmeler Salon A 11:15-11:30 M. Hulusi Özkul, Selçuk Uçar Hazýr Beton da Kalite Güvence Sistemi 11:30-12:30 FUAR AÇILIÞ TÖRENÝ 12:30-13:30 Öðle Yemeði 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: M. Ali Taþdemir, Özkan Þengül Salon A 13:30-13:45 Elif Baþaraner, Mehmet Mutlu 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 Soner Batur, Ziya Geçmez, Murat Erdivan, Ömer Yýldýz Emre Fenerci, Mehmet Mutlu, Erbil Öztekin Serap Erdoðdu, Devrim Gök, Levent Kunduracý, Müslim Akkaymak 14:30-15:00 Kahve Molasý Temel Betonu Dökümlerinde Sýcaklýk Kontrolü Boyabat Barajý ve HES Projesi Kütle Betonu Üretimi ve Uygulamalarý Numune Tipinin Betonun Basýnç Dayanýmýna Etkisi Marmaray Projesi nde Kendiliðinden Yerleþen Beton Kullanýmý 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Bülent Baradan, Bekir Yýlmaz Pekmezci 15:00-15:15 A. Aslý Özbora, C. Arda Kiremitçi, Yýlmaz Akkaya, Mehmet Ali Taþdemir 15:15-15:30 H. Levent Sevin, A. Hilmi Aytaç 15:30-15:45 Ýlhami Demir, Hasbi Yaprak, Osman Þimþek 15:45-16:00 Ýlker Ustabaþ, Þakir Erdoðdu Mineral Katkýlý Betonlarýn Geçirimlilik Özellikleri Tasarým Parametrelerinin Betonun Su Geçirimliliðine Etkisi Salon A Mineralojik Yapýsý Farklý Agregalarla Üretilen Harçlarda Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinin Ýncelenmesi. Betonda Deniz Kumu Kullanýmý ve Kýlcallýk Etkisiyle Klorür Taþýnmasý HAZIR 3

5 HAZIR PROGRAM PROGRAM 2. GÜN - 21 EKÝM 2011 CUMA 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: M. Hulusi Özkul, Selçuk Türkel Salon A 10:00-10:15 Didem Yaþar, Mehmet Ali Taþdemir, Erhan Kop, Muhsin Yalçýn Naylon Lif Donatýlý Betonlarýn Mekanik Davranýþý 10:15-10:30 Nihat Kabay, Fevziye Aköz Hafif Agregalarýn Suya Doyurma Yöntemlerinin Beton Özelliklerine Etkileri 10:30-10:45 Deniz Sarýalioðlu, Yýlmaz Akkaya, Þ. Yýlmaz Aslan Kütle Betonlarýnýn Erken Yaþta Çatlama Riskine Göre Tasarýmýnda Simülasyon Programý Uygulamasý 10:45-11:00 Çaðlar Yalçýnkaya, Halit Yazýcý Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri 11:00-11:30 Kahve Molasý 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Fevziye Aköz, Özgür Yaman Salon A 11:30-11:45 11:45-12:00 Selçuk Türkel, Burak Felekoðlu Erhan Yoðurtcu, Özge Andiç Çakýr, Kambiz Ramyar, S. Sýrrý Öner Ýri Agrega Türü ve Akýþkanlaþtýrýcý Katký Dozajýnýn KYB nin Mekanik Performansýna Etkileri Kendiliðinden Sýkýþan Hafif Beton Karýþým Oranlarý, Dayaným ve Maliyet Analizi 12:00-12:15 E. Yavuz Þahin, Ýsmail Gökalp, Ali Emre Ormancý, Yýlmaz Akkaya Kendiliðinden Yayýlan Çimento Esaslý Þap Üretimi 12:15-12:30 Tahir Gönen, Salih Yazýcýoðlu, Nusret Bozkurt Pomza Agregalý Kendiliðinden Yerleþen Hafif Betonlarýn Yüksek Sýcaklýk Direnci 2. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Hasan Yýldýrým, Murat Ergün Salon B 11:30-11:45 Ali Topal, Ali Çaðatay Yamanlar, Peyman Aghazade Dokandari, Jülide Oylumluoðlu, Ali Rýza Berkay Cinbaþ, Amir Onsori Beton Yollarýn Yüzey Doku Özelliklerinin Ýncelenmesi 11:45-12:00 Zeki Karaca, Erhan Burak Pancar, Vefa Akpýnar Beton Yollarda Enine ve Boyuna Yivlerin Ýdeal Boyutlarýnýn Belirlenmesi 12:00-12:15 Erhan Burak Pancar, Zeki Karaca, Vefa Akpýnar Beton Yol Yüzeylerinin Buzlanmaya Karþý Elektrik Verilerek Isýtýlmasý 12:30-13:30 Öðle Yemeði 4 HAZIR

6 PROGRAM HAZIR PROGRAM 2. GÜN - 21 EKÝM 2011 CUMA 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Fikret Türker, Atiye Tuðrul Salon A 13:30-13:45 Ali Haydar Gültekin, Yýlmaz Akkaya, Gülden Keskin Beton Üretiminde Kullanýlan Kumtaþý Agregasýnýn Durabilite Açýsýndan Ýncelenmesi 13:45-14:00 H. Levent Sevin, Mehmet Yurdagül Beton Agregasý Üretiminde Yaþanýlan Temel Sorunlar ve Hazýr Beton Kalitesine Etkileri 14:00-14:15 Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakýt, Mustafa Camcýoðlu Kalker Agregadaki Kristalli Kalsitin Öngermeli Prekast Kiriþ Kalitesine Etkisi 14:15-14:30 Hakan Özbebek, Hasan Açýk Ýnce Agregalarda Yapýlan Metilen Mavisi ve Kum Eþdeðerliði Deney Sonuçlarýnýn Beton Özelliklerine ve Maliyetine Etkisi 3. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Mustafa Karagüler, Sinan Erdoðan Salon B 13:30-13:45 Murat Þahin, Harun Tanyýldýzý Viþne Çürüðü Mermer Tozu Katkýlý Betonun Basýnç Dayanýmýna Donma Çözülme Etkisinin Belirlenmesi 13:45-14:00 Mücteba Uysal Mineral Katkýlý Betonlarýn Donma-Çözülme Etkisi Altýndaki Davranýþýnýn Ýncelenmesi 14:00-14:15 Özge Akboða, Selim Baradan Hazýr Beton Sektöründe Ýþ Güvenliði: Hollanda ve Türkiye nin Kýyaslanmasý 14:15-14:30 Berrin Þahin Diri, Cüneyt Diri Yeþil Binalar ve Beton 14:30-14:45 Özge Kocakula, Hatice Gözmeral Hazýr Beton Sektöründe Kullanýlan Silobaslarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bakýmýndan Önemi 14:30-15:00 Kahve Molasý 4. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Mustafa Tokyay, Yýlmaz Akkaya Salon A 15:00-15:15 Zeynep Dizdar, A.Erdem Tandýrlý Katký Tipinin ve Agrega Ýnce Malzeme Oranýnýn Beton Basýnç Dayanýmýna Etkisi 15:15-15:30 Emrah Karataþ, Gülnihal Aykan, Roberta Magarotto Akýllý Dinamik Beton: Yenilikci Viskozite Düzenleyici Katký ile Kendiliðinden Sýkýþan Betonlara Yeni Bir Bakýþ 15:30-15:45 Oytun Emre, Oytun Yazan Yeni Nesil Çevreci Katkýlar ile Betonda Yüksek Miktarda Mineral Katký Kullanýmý 15:45-16:00 Osman Tezel, Ýnan Bektaþ, Ýsmail Gökalp, Muhittin Tarhan Yeni Nesil Priz Hýzlandýrýcý ile Üretilmiþ Yüksek Erken Dayanýmlý Betonlarýn Özelikleri HAZIR 5

7 HAZIR PROGRAM 1. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Abdurrahman Güner, Nabi Yüzer 10:00-10:15 PROGRAM 3. GÜN - 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ Ýsmail Gökalp, Hakan Ekim, Aslý Özbora, Mehmet Ali Taþdemir Salon A Uçucu Kül veya Yüksek Fýrýn Cürufu Ýçeren Kendiliðinden Yerleþen Betonlarýn Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 10:15-10:30 Ýlker Ustabaþ Kolemanit ve Üleksitin Çimentoda Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 10:30-10:45 Nevzat Uluöz, Hakan Özbebek, Mete Arslan, Hasan Açýk Farklý Çimento Tipleri ve Mineral Katkýlar ile Üretilen Betonlarýn Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri 10:45-11:00 Özgür Okyay, Yýlmaz Akkaya Yüksek Dayaným ve Yüksek Performanslý Betonlarda Yüksek Fýrýn Cürufu Kullanýmý 11:00-11:30 Kahve Molasý 2. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Turan Özturan, Nilüfer Özyurt Salon A 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Tolga Ilýca, Emre Akýncý, Erhan Talu, Cemal Yýlmaz C.Utkan Çorbacýoðlu, Ahmet Gökçe, M.Tahir Turgut, Yýlmaz Akkaya Ali Doðan, Soner Batur, A.Eylem Özer, Serdar Dingil, Ziya Geçmez Yatayda 1500 metre Pompalanabilir Beton Uygulamasý Bir Karayolu Köprüsünün Olgunluk Derecesi ve Isý Geliþim Özellikleri ile Kür Yönteminin Belirlenmesi Boyabat Barajý ve HES Projesi Kütle Betonu Karýþým Bileþenleri ve Tasarýmý 12:15-12:30 Ýsmail Gökalp, Ahmet Ördek, Mehmet Özen, Hakan Ekim Kendiliðinden Yerleþen Beton Uygulamalarý 2. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Erbil Öztekin, Ünal Anýl Doðan Salon B 11:30-11:45 11:45-12:00 Osman Ünal, Ýsmail Demir, Kadir Güçlüer, Adnan Aker, M.Serhat Baþpýnar Yasemin Kýlýç, Esin Günay, Mustafa Kara, E.Giray Arslan, Naci Yýlmaz, Müzeyyen Marþoðlu Uçucu Kül ve Silis Dumanýnýn Gazbeton Üretiminde Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Kýrmýzý Çamurun Renkli Beton Üretiminde Pigment Olarak Kullanýmý 12:00-12:15 Mete Arslan, Hakan Özbebek, Hasan Açýk Betonarme Yapýlar Ýçin Beyaz Çimentolu Hazýr Betonun Tasarýmý ve Üretimi 12:15-12:30 F.Þebnem Kuloðlu Yüksel, Mustafa E.Karagüler Kendi Kendini Temizleyen Betonlar 12:30-13:30 Öðle Yemeði 6 HAZIR

8 PROGRAM HAZIR PROGRAM 3. GÜN - 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 3. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Canan Taþdemir, Hakan Nuri Atahan Salon A 13:30-13:45 Tayfun Altuð Söylev, Turan Özturan Betonarme Yapýlarda Liflerin Donatý Korozyonuna ve Ömür Döngüsüne Etkisi 13:45-14:00 M.Serkan Yataðan, Mustafa E. Karagüler 14:00-14:15 Cenk Kýlýnç, Seyhan Satýlmýþ, Tümer Akakýn 14:15-14:30 Ýlker Ustabaþ, Þakir Erdoðdu Çimento Esaslý Malzemelerde Kýsýtlanmýþ Rötre ve Durabilite Ýliþkisinin Ýncelenmesinde Kullanýlan Deneysel Yöntemler Farklý Oranlarda Mineral Katký ve Agreganýn Alkali Silika Reaksiyonu Üzerine Etkisi Farklý Sýcaklýkta Magnezyum Sülfata Maruz Harçlarda Yeni Madde Oluþumu 3. OTURUM Paralel OTURUM BAÞKANLARI: Kemalettin Yýlmaz, Özgür Ekincioðlu 13:30-13:45 Tayfun Uygunoðlu, Ýlker Bekir Topçu Salon B Çimento Hamurunun Priz Süresi ve Genleþmesine Mineral ve Kimyasal Katkýlarýn Etkisi 13:45-14:00 14:00-14:15 Ýsmail Demir, Serhat Baþpýnar, Osman Ünal, Gökhan Görhan, Erhan Kahraman, Adnan Aker, Kadir Güçlüer Naser Kabashi, Shiqeri Dermaku, Cene Krasniqi Uçucu Külle Üretilen Gazbetona Perlit Etkisinin Araþtýrýlmasý The Effects of Polypropylene Fibers on The Energy-Absorption Capabilities of Reinforced Concrete Beams 14:15-14:30 Laura Anania, Antonio Badalà, Giuseppe D Agata Compression Tests on Mix-Designed HRC and HSFRC Specimens Performed with Volcanic Aggregate 14:30-15:00 Kahve Molasý 4. OTURUM OTURUM BAÞKANLARI: Asým Yeðinobalý, Tayfun Altuð Söylev Salon A 15:00-15:15 Selahattin Hasdemir, Atiye Tuðrul Feldspat, Mika ve Kil Minerallerinin Harç Basýnç Dayanýmlarýna Etkisi 15:15-15:30 Gülnihal Aykan, Emrah Karataþ, Roberta Magarotto Betonda Toplam Performans Kontrolünde Agrega ve Çimento Kökenli Problemlerin Teknolojik Kimyasal Katkýlarla Çözümü 15:30-15:45 Ataç Baþçetin, Deniz Adýgüzel Bir Taþocaðýnda En Uygun Ürün Karýþýmýnýn Doðrusal Programlama ile Belirlenmesi 15:45-16:00 KONGRE DEÐERLENDÝRMESÝ ve KAPANIÞ TÖRENÝ : M. Hulusi Özkul Salon A HAZIR 7

9 HAZIR KOMÝTELER BÝLÝM KURULU Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Prof. Asým YEÐÝNOBALI Prof. Dr. Bülent BARADAN Prof. Dr. Canan TAÞDEMÝR Prof. Dr. Emine AÐAR Prof. Dr. Erbil ÖZTEKÝN Prof. Dr. Fevziye AKÖZ Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. Kambiz RAMYAR Prof. Dr. Mehmet Ali TAÞDEMÝR Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER ÝÜ TÇMB DEÜ ÝTÜ ÝTÜ KALTEK YTÜ AÜ EÜ ÝTÜ ÝTÜ Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL Prof. Dr. Mustafa TOKYAY Doç. Dr. Nabi YÜZER Doç. Dr. Özgür YAMAN Prof. Dr. Saim AKYÜZ Prof. Dr. Süheyl AKMAN Prof. Dr. Þakir ERDOÐDU Prof. Dr. Turan ÖZTURAN Prof. Dr. Turhan Y. ERDOÐAN Doç. Dr. Yýlmaz AKKAYA ÝTÜ ODTÜ YTÜ ODTÜ ÝTÜ ÝTÜ KTÜ BÜ ODTÜ ÝTÜ DÜZENLEME KURULU Ayhan GÜLERYÜZ THBB Y.K. Bþk. Ender KIRCA THBB Y.K. Bþk. V. Halit ÝNCÝ THBB Sayman Üye Ahmet TAYFUR THBB Y.K. Üyesi Ayhan PAKSOY THBB Y.K. Üyesi Cenk EREN THBB Y.K. Üyesi Cüneyt ERTUÐRUL THBB Y.K. Üyesi Kenan KURBAN THBB Y.K. Üyesi Mehmet Ali ONUR THBB Y.K. Üyesi Onurhan KÝÇKÝ THBB Y.K. Üyesi Ramazan YÜCEL Þevkettin SONAY Tamer SAÐIR Yavuz KAVAN Yavuz IÞIK Mustafa ULUCAN M.Ali KAVUK Sadýk KALKAVAN Ferruh KARAKULE Dr. Tümer AKAKIN THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Y.K. Üyesi THBB Danýþmaný THBB Genel Sekreteri DANIÞMA KURULU Bora Yýldýrým KÜB Y.K. Bþk Buðra Küçükkayalar Türkiye Prf. Birliði Y.K. Bþk. Bülent Tokman Türkiye Prf. Birliði Gen. Sek.. Cem Çelik Kireç San. Derneði Y.K. Bþk. Cemal Gökçe ÝMO Ýst. Þb. Bþk. Coþkun Gönültaþ Kireç San. Derneði Gen. Sek. Cüneyt Ertuðrul AGÜB Y.K. Bþk. Deniz Ýncedayý MO Ýst. Büyükkent Þb. Bþk. Doðan Hasol Ýst. Ser. Mim. Der. Bþk. Emin Sazak Türkiye Müt. Birliði Y.K. Bþk. Francesco Biasioli ERMCO Gen. Sek. Haluk Büyükbaþ Türkiye Müt. Birliði Gen.Sek. Mesut Erkan AGÜB Gen. Sek. Mustafa Güçlü YÜF ve TÇMB Y.K. Bþk. Muzaffer Uyanýk KÜB Gen.Sek. M. Þükrü Koçoðlu ÝNTES Y.K. Bþk. Necati Ersoy ÝNTES Genel Sekreteri Necip Mutlu MO Genel Sekreteri Nevzat Demirsoy Yapý Den. Kur. Bir. Der. Gen. Bþk. Nusret Suna ÝMO Ýst. Þb. Sayman Üy. Oðuz Tezmen TÇMB Gen. Koordinatörü Sancar Bayazýt ÇEÝS Gen. Sek. Serdar Harp ÝMO Gen. Bþk. 8 HAZIR

10 ETKÝNLÝKLER HAZIR SEMÝNER ve PANELLER Beton 2011 Kongresi kapsamýnda hazýr beton, agrega ve inþaat sektörüne yönelik olarak seminer ve paneller düzenlenecektir. Türkiye Hazýr Beton Birliði ve Beton 2011 katýlýmcýsý firmalar tarafýndan verilecek seminer ve paneller Beton 2011 Kongre ve Fuar alanýnda duyurulacaktýr. HAZIR 9

11 HAZIR GENEL BÝLGÝLER 2011 KATILIM KOÞULLARI Beton 2011 Kongresi'ne aþaðýdaki þartlarda katýlabilirsiniz. Programýn sonundaki Kayýt Formu'nu doldurup Kongre Sekreterliði'ne göndererek kayýt olabilirsiniz. A) Kongreyi izlemek istiyorum. (Ücretsiz) Sunulan Hizmetler: Kongre CD si Sertifika B) Kongreyi izlemek ve aþaðýdaki hizmetlerden faydalanmak istiyorum. (175TL KDV Dahil) Sunulan Hizmetler: Ýçinde kongre bildiri kitabý, CD si ve çeþitli dokümanlarýn bulunduðu bir çanta Kongre alanýnda 3 öðle yemeði 6 kahve molasý Sertifika KAYIT KOÞULLARI Kongre katýlým ücreti (175 TL KDV Dahil) Türkiye Hazýr Beton Üreticileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi nin Yapý ve Kredi Bankasý hesabýna (TR ) yatýrýlacak ve dekont, kayýt formu ve fatura bilgileri ile birlikte numaralý faksa gönderilecektir. Ödemelerle ilgili yazýþmalarýnýzda adresini kullanmanýzý rica ederiz. Ödemelerinizin masraf getirmeden yapýlmasýna lütfen dikkat ediniz. 10 HAZIR

12 GENEL BÝLGÝLER HAZIR KONGRE DÝLÝ Kongrenin dili Türkçe dir. TRANSFER Havaalanýna yakýnlýðýyla da ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir. ÝKLÝM VE HAVA DURUMU Önceki yýllardan elde edilen verilere göre, Ekim ayýnda Ýstanbul da ortalama sýcaklýk 15,7 C, en yüksek sýcaklýk 20 C, Ortalama en düþük sýcaklýk 12,5 C olarak gerçekleþmiþtir. Kýyafet seçiminizde ortalama yaðýþlý gün sayýsýnýn 11 gün olduðunu göz önünde buldurmanýz tavsiye edilir. KONGRE YERÝ Ýstanbul Fuar Merkezi, Yeþilköy / Ýstanbul KONGRE SEKRETERLÝÐÝ Türkiye Hazýr Beton Birliði Selvi Çýkmazý No:2 Plaza K Kat : Kavacýk - Ýstanbul Tel : (pbx) Faks : Eposta : Web : HAZIR 11

13 HAZIR KONAKLAMA OTELLER Ýstanbul un kongre merkezi olmasý nedeniyle rezervasyonlarýnýzý erken tarihte, Beton 2011 Kongresi katýlýmcýsý olduðunuzu belirterek yaptýrmanýzý tavsiye ediyoruz. Ödemeler otellerin talep ettikleri þekilde bizzat katýlýmcý tarafýndan yapýlacaktýr. Otel rezervasyonlarýnýn yapýlmasý ve iptali ile ilgili olarak katýlýmcý otele karþý sorumludur. Konak Hotel (****) Cumhuriyet Cad. No:75 Elmadað Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 120 EURO Üç Kiþilik Oda 165 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) CVK Hotel (****) Sýraselviler Caddesi, No:11 Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 160 EURO Çift Kiþilik Oda 180 EURO (Kahvaltý ve KDV dahil) Hilton Ýstanbul (*****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 710 TL Çift Kiþilik Oda 760 TL (Kahvaltý dahil, KDV hariç) The Marmara Ýstanbul (*****) Taksim Meydaný Taksim Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 220 EURO Çift Kiþilik Oda 240 EURO (Kahvaltý dahil, KDV hariç) Çýnar Hotel (*****) Fener Mevkii Yeþilköy Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 120 EURO Çift Kiþilik Oda 130 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) Ataköy Marina Hotel (****) Sahilyolu Ataköy Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 80 EURO Çift Kiþilik Oda 120 EURO (Kahvaltý ve KDV dahil) The Plaza Hotel Ýstanbul (****) Barbaros Bulvarý165 Balmumcu Beþiktaþ Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 160 EURO Çift Kiþilik Oda 160 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) Bentley Hotel Ýstanbul (*****) Halaskargazi Cad. No:23 Harbiye, Ýstanbul / Türkiye Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 110 EURO (Kahvaltý ve KDV Dahil) WOW AIRPORT HOTEL (*****) Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy / Ýstanbul Tel: Tek Kiþilik Oda 110 EURO Çift Kiþilik Oda 110 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) Gezi Hotel Bosphours (*****) Mete Cad. No: 34 Taksim / Ýstanbul Tel: Tek Kiþilik Oda 140 EURO Çift Kiþilik Oda 160 EURO (Kahvaltý Dahil, KDV Hariç) 12 HAZIR

14 FUAR HAZIR Teknolojideki Son Geliþmeler Beton 2011 Fuarý nda, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI HAZIR 13

15 HAZIR FUAR 2011, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI Türkiye Hazýr Beton Birliði ve Kalite Fuarcýlýk tarafýndan, Kongreye paralel olarak inþaat, hazýr beton ve agrega sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünlerin, araç, makine ve ekipmanlarýn, hizmet ve donanýmlarýn sergileneceði bir Fuar düzenlenecektir. Ýlkini 2004 yýlýnda ikincisini ise 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Beton Fuarý nýn üçüncüsü de sektörlerimizle ilgili herkesin buluþtuðu bir platform olacaktýr. 14 HAZIR

16 FUAR HAZIR Beton 2011 Fuarýnda hazýr beton ve çimento üreticilerinin yanýnda beton santralleri, iþ makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalýp sistemleri, vinçler, çeþitli beton kimyasallarý, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakýt ürünleri, sektörel makineler... özetle çok geniþ bir ürün yelpazesi beton üreticilerine ve inþaatçýlara sunulacaktýr. HAZIR 15

17 HAZIR FUAR Toplam m² açýk ve kapalý alanda yapýlacak olan Fuara önceki yýllarda olduðu gibi Avrupa, Asya, ABD, Ortadoðu, Rusya gibi ülkelerden binlerce profesyonel katýlýmcý ziyaret edecektir. Havaalanýna yakýnlýðýyla da ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir. Fuar Açýlýþý: 20 Ekim 2011, Saat:12:00 Fuar Ziyaret Saatleri Ekim 2011, Saat: 10:30-19:30 23 Ekim Pazar, Saat: 10:30-18:00 Ýstanbul Fuar Merkezi Salon 9-10 FUAR YERÝ Ýstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10, Yeþilköy / Ýstanbul 16 HAZIR

18 2011 Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy / ÝSTANBUL EKÝM 2011 Kayýt Formu (Tek Kiþilik) Lütfen formu büyük harflerle doldurup dekontla birlikte en kýsa zamanda Kongre Sekreterliðine ulaþtýrýnýz. Kongre Sekreterliði Türkiye Hazýr Beton Birliði Selvi Çýkmazý No:2 Plaza K Kat : Kavacýk / Ýstanbul Tel : Faks : e-posta : web : Adý :... Soyadý :... Mesleði ve Çalýþtýðý Yer :... Adres :... Posta Kodu :... Ýlçe :... Ýl :... Tel :... Faks :... e-posta :... Fatura Bilgileri Firma / Þahýs:... Adres: Vergi Dairesi:... V.D. No. / T.C. No:... KAYIT KOÞULLARI VE SUNULAN HÝZMETLER Kongreyi izlemek istiyorum. (Ücretsiz) Sunulan Hizmetler Kongre CD si Sertifika Kongreyi izlemek ve aþaðýdaki hizmetlerden faydalanmak istiyorum. (175TL KDV Dahil) Sunulan Hizmetler Ýçinde kongre bildiri kitabý, CD si ve çeþitli dokümanlarýn bulunduðu bir çanta Kongre alanýnda 3 öðle yemeði 6 kahve molasý Sertifika Ýmza : Tarih :.. /.. / 2011 Ödeme Bilgileri : Yurtiçi kongre katýlým ücreti (175 TL KDV Dahil) Türkiye Hazýr Beton Üreticileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi nin Yapý Kredi Bankasý hesabýna (TR ) yatýrýlacak ve dekont, kayýt formu ve fatura bilgileri ile birlikte numaralý faksa gönderilecektir. Ödemelerle ilgili yazýþmalarýnýzda adresini kullanmanýzý rica ederiz. Ödemelerinizin masraf getirmeden yapýlmasýna lütfen dikkat ediniz. Not: Kayýt Formu, 17 Ekim 2011 tarihine kadar Kongre Sekreterliði'ne ulaþtýrýlmalýdýr. Bu tarihe kadar kayýt yaptýrmayanlar, Kongre esnasýnda Kayýt Masasýnda kayýt olabilecektir. Ayrýntýlý bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

19 ÝSTANBUL FUAR MERKEZÝ SALON: 9-10 FUAR ALANI M DTM-Ýstanbul Fuar Merkezi Havaalanýna yakýnlýðýyla ziyaretçilere büyük ulaþým kolaylýklarý sunan Ýstanbul Fuar Merkezi ne þehir merkezinden Metro ile kolayca ulaþýlabilmektedir.

20 2011 SPONSORLARI ANA SPONSOR RESMÝ SPONSORLAR 2011 Ý DESTEKLEYEN KURULUÞLAR TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı