Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas"

Transkript

1 DOI: /tjo Özgün Araflt rma / Original Article Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas Conjunctivolimbal Autograft Attaching with Fibrin Glue in Pterygium Surgery Didem Esen, Mehmet H. Özkan, Bülent. Buttanr, fiahin M. Sevim, Banu Torun Acar, Suphi Acar Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. Göz Klini i, stanbul, Türkiye Özet Amaç: Konjonktivalimbal otogreftli pterjium cerrahisinde fibrin yap flt r c s kullan m n n etkinli ini ve güvenilirli ini de erlendirmek. Gereç ve Yöntem: Nazal pterjiumu olan ve pterjium eksizyonu yap larak; fibrin yap flt r c s ile üst konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu yap lan 26 hastan n 26 gözü incelendi. Cerrahi süreleri kaydedildi. Hastalar ameliyat sonras birinci, üçüncü, yedinci, 14. günler ve birinci, ikinci ve üçüncü aylarda kontrole ça r ld. Her kontrolde hastalar n subjektif flikayetleri kaydedildi. Ameliyat sonras komplikasyonlar ve nüks oranlar de erlendirildi. Sonuçlar: Hastalar n ortalama yafl 57,80±9,58 (39-78) y ld. Ortalama takip süresi 20,84±6,50 hafta idi. Ortalama cerrahi süresi 12,84±1,73 dakikayd. Yirmi alt gözün 18 inde (%69) ameliyat sonras ilk haftada subjektif semptomlar (a r, yabanc cisim hissi, epifora, irritasyon) ortadan kalkt. Hastalar n tüm flikayetleri ise ameliyat sonras 2 hafta içinde azald. Bir hastada (%3,8) greftte k smi katlanma görüldü, fibrin yap flt r c s ile tekrar yap flt r ld Hiçbir hastada takip süresince pterjiumda tekrarlama veya fibrin yap flt r c s na ba l komplikasyon görülmedi. Tart flma: Konjonktival otogreftlerin yerlefltirilmesinde fibrin yap flt r c s etkili ve güvenli bir yöntemdir. Fibrin yap flt r c s n n kullan m cerrahi süresini k saltmakta; cerrahi sonras flikayetleri azalmaktad r. (TJO 2010; 40: ) Anahtar Kelimeler: Pterjium, fibrin yap flt r c s, konjonktivalimbal otogreft Summary Purpose: To evaluate the efficacy and safety of using fibrin glue in conjunctivolimbal autograft pterygium surgery. Materia and Method: Twenty-six eyes of 26 patients with nasal pterygium who underwent pterygium excision with superior conjunctivolimbal transplantation and fibrin glue were reviewed. Surgical durations were recorded. The patients were followed postoperatively on days 1,3,7, and 14 and then at months 1,2 and 3. Subjective symptoms of patients were recorded at each follow-up examination. Postoperative complications and recurrence rate were evaluated. Results: The mean patient age was 57.80±9.58 (range: 39-78) years. The mean follow-up period was 20.84±6.50 weeks and the mean surgery time was 12.84±1.73 minutes. The subjective symptoms (pain, foreign body sensation, epiphora, irritation) disappeared in 18 out of 26 eyes (69%) in one week after surgery, and all discomforts reduced within two weeks after surgery in all patients. One patient (3.8) had partial graft dehiscence and the graft was reattached with fibrin glue. There were no cases of pterygium recurrence or complications due to the fibrin glue.. Discussion: Fibrin glue is a safe and effective method for attaching conjunctival autografts. The use of fibrin glue results in shorter operating time and less postoperative discomfort. (TJO 2010; 40: ) Key Words: Pterygium, fibrin glue, conjunctivolimbal autograft Girifl Pterjium, üst ve alt kapak aras nda konjonktivadan korneaya ilerleyen kanats fibrovasküler bir yap d r. S kl kla nazal yerleflimlidir. Bazen hem nazal, hem de temporal bölgede ayn anda pterjium geliflebilir veya nadiren sadece temporal bölgeden de kaynaklanabilir. Yüksek ultraviyole (UV) fl n olan bölgelerde (1), s cak, ku- Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Didem Esen, Bulgurlu Mah. Ata1 Sitesi B13/7, K. Çaml ca, Üsküdar, stanbul, Türkiye Tel: Gsm: E-posta: Gelifl Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted:

2 Esen ve ark. Pterjium ve Fibrin Yap flt r c s ru, rüzgarl, tozlu ve dumanl çevrelerde (2,3) daha s k görülmektedir. Ayr ca bu hastal kta hereditenin de rolü oldu u söylenmektedir (4). Son y llarda yap lan immunohistokimyasal çal flmalarda p53 mutasyonlu limbal epitelyal bazal kök hücrelerinin pterjium geliflimine yol açt na dair teori desteklenmifltir (5). Standart tedavi yöntemi cerrahi eksizyondur; ancak basit cerrahi eksizyon sonras %24 ile %89 aras nda de- iflen oranlarda nüks sonuçlar bildirilmifltir (6-8). Pterjium nüksünü önlemek için beta-radyasyon, ekzimer laser, thio-tepa ve anti-metabolit ilaçlar, konjonktivalimbal otogreft ve amniyon zar grefti gibi çeflitli teknikler kullan lm fl r (9-15). Konjonktival veya konjonktivolimbal otogreft transplantasyonu, pterjium rekürrens oranlar n n (%2-9) ve komplikasyon oluflumunun azalt lmas nda en etkili yöntem olarak bildirilmifltir (14,16-18). Limbal kök hücreleri bariyer gibi davranarak, konjonktiva epitel hücrelerinin kornea yüzeyine invazyonunu engeller ve sa l kl bir kornea epiteli oluflumuna katk da bulunurlar (19-22). Genellikle konjonktival veya konjonktivalimbal otogreftleri yerlefltirmek için absorbe olan veya olmayan sütürler kullan lmaktad r. Sütür kullan m, cerrahi süresini uzatmakta, cerrahi sonras hasta konforunu geciktirebilmekte ve sütüre ba l komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Fibrin yap flt r c s, do al fibrinojen ile trombin reaksiyonunu taklit eden ve beyin cerrahisi, plastik cerrahi, kulak, burun bo az cerrahisi ve göz cerrahisinde kullan lan 2 bileflenli doku yap flt r c s d r (23). Pterjium cerrahisinde kullan m ilk defa 1993 y l nda Cohen ve ark. (24) taraf ndan tan mlanm flt r. Bu çal flman n amac primer pterjiumlu hastalarda konjonktivalimbal otogreft uygulamas nda sütür yerine fibrin yap flt r c s (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) kullan m n n etkinli ini ve güvenilirli ini de- erlendirmektir. Gereç ve Yöntem Hasta Popülasyonu May s 2008-Mart 2009 tarihleri aras nda nazal primer pterjiumu olan ve fibrin yap flt r c s ile üst konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu yap lan 26 hastan n 26 gözü çal flmaya al nd. Tüm hastalardan bilgilendirilmifl yaz l onam formu al nd. Pterjium dokusu kornea üzerine 3mm veya daha fazla ilerlemifl olanlar, oküler yüzey bozuklu u veya enfeksiyonu, fibrin yap flt r c s komponentlerine karfl alerjik reaksiyonu ve konnektif doku hastal olmayanlar, daha önce ayn gözden cerrahi operasyon geçirmemifl olanlar çal flmaya dahil edildi. Tüm hastalar n ameliyat öncesi düzeltilmifl görme keskinli i ölçümü, nonkontakt tonometri ile göz içi bas nc ölçümü, yar kl lamba biyomikroskobisi ile ayr nt l oftalmolojik muayeneleri yap ld. Fibrin Yap flt r c s Fibrin yap flt r c s (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) kar flt r ld nda do al p ht y taklit eden iki bölümden oluflmaktad r. Bir bölümü insan fibrinojeni ve s r aprotinini, di er bölümü ise insan trombini ve kalsiyum klorid içermektedir. Bu iki bileflen kar flt r ld - nda koagülasyon basamaklar n n son aflamalar bafllayarak, yaklafl k 1 dakikada yo un bir flekilde fibrin p ht - laflmaktad r (25). Cerrahi Teknik Bütün ameliyatlar iki cerrah taraf ndan (MfiS, MHÖ) yap ld. Tüm gözlere topikal proparakain HCl damlat ld ktan sonra; göz ve eklerinin sterilizasyonu sa lanarak örtü ile örtüldü. Kapak spekulumu tak larak, %5 povidon-iyot ile fornikslerin sterilizasyonu sa land. Kanamay azaltmak için tüm gözlere 1 damla %10 luk epinefrin damla damlat ld. Tüm ameliyatlar lokal anestezi alt nda yap ld. Pterjiumun gövde k sm na epinefrin içeren lidokain enjekte edildi. Limbus hizas nda westcott makas ile pterjium dokusu diseke edilip, tünel oluflturuldu. Bu tünelden künt uçlu spatula yard m ile kornea üzerindeki bafl k sm ve limbusa 3 mm mesafedeki gövde k sm künt diseksiyon ile ayr ld. Pterjium gövdesi altta kalan tenon kapsülü ile beraber kesilerek ç kar ld. Kanayan damarlar üzerine bipolar slak koter uyguland. Serbest konjonktivalimbal greft ayn gözün üst temporal limbal bölgesinden nazal konjonkiva defekti ile ayn genifllikte ve limbal k sm bir miktar kornea epiteli de içerecek flekilde haz rland. Greft al n rken alttaki tenon dokusu dikkatlice diseke edilerek, sadece konjonktiva dokusu al nmaya çal fl ld. Haz rlanan greft kornea üzerine greftin limbus k sm, nazale gelecek flekilde yerlefltirildi. Trombin birlefleninden bir damla skleral yata a, bir damla protein solüsyonu da greft üzerine damlat larak, greft h zl ca skleral yata a yerlefltirildi. Bu ifllem esnas nda, limbal kenar n limbusa denk gelmesine ve greft kenarlar n n konjonktiva kenarlar yla karfl l kl apoze olmas na dikkat edildi. Cerrahi sonras hastalar n gözleri 24 saat süreyle bask l bandaj ile kapat ld. Ameliyat sonras tüm hastalara topikal deksametazon ve topikal tobramisin günde 4 defa olacak flekilde baflland ve 6 hafta içinde azalt larak kesildi. Hasta De erlendirilmesi ve Takip Fibrin yap flt r c s n n etkinli ini de erlendirmek için, cerrahi süresi kaydedildi; 3 ayl k takip süresince greftal c yatak gözlemlendi ve hastalar n cerrahi sonras subjektif flikayetleri sorguland. Güvenilirli ini takip etmek için de takip süresince komplikasyonlar de erlendirildi. Cerrahi süresi kapak spekülumunun tak ld andan, ameliyat sonunda ç kar lmas na kadar geçen süre olarak kabul edildi. Dördüncü takip haftas ndan önce olan greft kay plar, greft kayb olarak tan mland. Yar kl lamba biyomik- 267

3 TJO 40; 5: 2010 roskobisiyle gözlenen limbusu 2 mm veya daha fazla geçen fibrovasküler doku büyümesi nüks olarak kabul edildi. Hastalar cerrahi sonras birinci, üçüncü, yedinci, 14. günler ve birinci, ikinci ve üçüncü aylarda kontrole ça r ld. Her kontrolde a r, yabanc cisim hissi, yaflarma gibi subjektif semptomlar sorguland. Ayr ca kontrollerde düzeltilmifl görme keskinli i ölçümü, nonkontakt tonometri ile göz içi bas nc ölçümü, yar kl lamba biyomikroskobisi ile ayr nt l oftalmolojik muayeneleri yap ld. Biyomikroskopik muayenelerde greft ile al c yatak uyumu ve olas komplikasyonlar gözlemlendi. Sonuçlar Çal flmaya al nan 26 hastan n 14 ü erkek (%53,8), 12 si kad nd (%46,2). Hastalar n ortalama yafl 57,80±9,58 (39-78) y l, cerrahi sonras ortalama takip süresi 20,84±6,50 (14-42) haftayd. Ortalama cerrahi süresi 12,84±1,73 (11-18) dakika idi. Ameliyat sonras birinci haftada hastalar n 18 inde (%69) a r, yabanc cisim hissi, yaflarma gibi subjektif semptomlar kaybolmufltu. Di er hastalarda da bu flikayetler ameliyat sonras 2 hafta içinde ortadan kalkt. Takip süresince 25 hastada (%96,2) konjonktivalimbal otogeft düzgün pozisyonda ve apoze olarak gözlemlendi (Resim 1, 2). Bir hastada (%3,8) ise ameliyat sonras 1. haftada geftte k smi bir katlant fark edildi ve fibrin yap flt r c s ile greft yeniden yap flt r ld. Hastalar n hiçbirinde fibrin yap flt r c s na ba l komplikasyon veya nüks gözlenmedi. Tart flma Primer pterjium cerrahisinde baflar n n esas ölçüsü nüksün önlenmesidir. Günümüzde aç k sklera tekni inden, amniyon zar transplantasyonu (14) ve lamellar keratoplasti (26) gibi daha karmafl k tekniklere kadar birçok yöntem kullan lmaktad r. Anti-anjiyojenik ve antifibrotik özelliklerinden dolay beta radyasyon, 5-florourasil, daunorubisin ve mitomisin C de yard mc tedavi olarak önerilmektedir (9,27-30). Konjonktival otogreft kullan m 1985 y l nda Kenyon ve ark.lar n n (31) yapt çal flmadan sonra popüler hale gelmifltir. Bu çal flmada Kenyon (31) %5,3 nüks oran bildirmifltir. UV fl kaynakl limbal kök hücre kayb n n pterjium oluflumuna sebep olabilece inin anlafl lmas ndan sonra konjonktival otogrefte limbus da eklenmeye bafllanm flt r (20,21). Konjonktivalimbal otogreftin uygulanmas nda sütürler kullan lmaktad r. Ancak konjonktival sütür kullan m - n n sütüre ba l irritasyon, skleral nekroz, sütür absesi, granülom oluflumu ve hasta rahats zl gibi çeflitli yan etkileri vard r. Ayr ca sütür at lma ifllemi cerrahi süresinin uzamas na neden olmaktad r. Bunun için sütür yerine doku yap flt r c lar n n kullan m hem sütüre ba l komplikasyonlar n ortadan kald r lmas n, hem de cerrahi süresinin k salt lmas n sa layabilir. Fibrin yap flt r c lar sentetik (siyonoakrilat deriveleri) ve biyolojik ( fibrin yap flt r c lar ) olmak üzere iki çeflittir. Sentetik yap flt r c lar, yeni damar oluflumu, doku nekrozu gibi yabanc cisim reaksiyonlar na sebep olabildi i için oftalmolojide kullan m s n rl d r. Fibrin yap flt r c lar ile koagülasyonun son basamaklar gerçekleflerek, fizyolojik doku iyileflmesine benzer bir reaksiyon oluflur. Yabanc cisim reaksiyonu ve toksik etki oluflturmaz ve skar oluflumunu önler (23). Oftalmolojide konjonktiva yaralar n n kapat lmas nda, katarakt cerrahisinde, okuloplastik ve orbita cerrahisinde, glokom cerrahisinde filtrasyon bleblerinin tedavisinde, lamellar keratoplastide ve amniyotik membran transplantasyonunda kullan lmaktad r (32-35). Pterjium cerrahisinde fibrin yap flt r c s n n kullan ld - çeflitli çal flmalar yay nlanm flt r. Koranyi ve ark. (36) yapt randomize klinik çal flmada fibrin yap flt r c s n n Resim 1. Olgu 1 ameliyat sonras 1. gün. Greft pozisyonu düzgün, limbal yap sa lanm fl ve daha az inflamasyon gözleniyor Resim 2. Olgu 2 ameliyat sonras 1. gün. Az inflamasyon gözleniyor, greft yap s düzgün 268

4 Esen ve ark. Pterjium ve Fibrin Yap flt r c s konjonktival otogreftlerin uygulanmas nda baflar yla kullanabildi ini ve 7/0 vikril sütür kullan m yla karfl laflt r ld nda hem operasyon süresinin k sald n ; hem de cerrahi sonra rahats zl klar n azald n bildirmifllerdir. Marticorena ve ark. (37) primer pterjium cerrahisinde konjonktival otogreftlerin kapat lmas nda fibrin yap flt r - c s kullanm fllard r. Fibrin yap flt r c s kullan m n n yabanc cisim hissini azaltt n, kolay ve h zl kullan m nedeniyle cerrahi süresini k saltt n bildirmifllerdir. Takip süresi boyunca (ort: 26±3,15 hafta) nüks geliflmemifltir. Bahar ve ark. (38) pterjium cerrahisinden sonra konjonktival otogreft uygulanmas nda fibrin yap flt r c s ile sütür kullan m n karfl laflt rm fllard r. Fibrin yap flt r c s grubunda ameliyat sonras rahats zl k hissini ve cerrahi süresini sütür grubuna göre azalm fl olarak bulmufllard r. Özdamar ve ark. (39) yapt çal flmada ise fibrin yap flt r c s grubunda hasta konforu daha fazla bulunmufl ve alt ayl k takip süresince hem sütür grubunda, hem de fibrin yap flt r c s grubunda nüks gözlenmemifltir. Bizim çal flmam zda subjektif semptomlar n varl ve cerrahi sonras kaybolduklar süre de erlendirildi. Hastalar n tümünde iki hafta içinde flikayetlerin ortadan kalkt gözlendi. Cerrahi süresi konjonktival veya konjoktivolimbal greftler için sütür kullan lan di er çal flmalarla karfl laflt r ld nda daha k sayd (Tablo 1). Takip süresi boyunca hiçbir hastada fibrin yap flt r c - s na ba l, korneada defekt, semblefaron, dev papiller konjonktivit, granülasyon ve kontakt dermatit gibi daha önce çal flmalarda bildirilmifl olas komplikasyonlar görülmedi (16,40). Tüm hastalarda otogreft baflar l flekilde yerlefltirildi ve takip süresince nüks gözlenmedi. Fibrin yap flt r c s kullan m n n güvenilirli i ile ilgili hastal k bulaflt r lmas veya anaflaktik reaksiyonu geliflmesi gibi olas riskler nedeniyle baz kayg lar mevcuttur (41-42). Literatürde bununla ilgili bildirilmifl herhangi bir bulgu mevcut de ildir. Bizim çal flmam zda da takip süresince hiçbir hastada anaflaktik reaksiyon geliflmedi. Sütür yerine kullan lan fibrin yap flt r c s maliyetli olmaktad r, ancak kan bankalar nda üretilen fibrin yap flt r - c s birçok olguya ayn günde kullan labilir. Cerrahi süresinden kazan lan zaman ve hastan n ameliyat sonras dönemde erken iyileflme süreci de maliyeti dengeleyebilir. Tablo 1. Cerrahi süresinin di er çal flmalarla karfl laflt r lmas Çal flma Konjonktival otogrefti Cerrahi süresi uygulamak için ortalama kullan lan cerrahi teknik (dakika) Koranyi ve ark. (36) 7/0 vikril sütür 18,5 Fibrin yap flt r c s 9,7 Bahar ve ark. (38) 7/0 vikril sütür 20 Fibrin yap flt r c s 16 Bizim çal flmam z Fibrin yap flt r c s 12 Sonuç olarak konjonktival veya konjonktivalimbal otogreftlerin yerlefltirilmesinde fibrin yap flt r c s kullan - m güvenli ve etkili bir yöntemdir. Cerrahi süresini k - saltmakta ve ameliyat sonras rahats zl azaltmaktad r. Ancak uzun dönem etkilerini ve nüks üzerine etkilerini gözlemlemek için uzun takipli çal flmalara ihtiyaç vard r. Kaynaklar 1. Moran DJ, Hollows FC. Pterygium and ultraviolet radiation: a positive correlation. Br J Ophthalmol. 1984;68: / [PDF] 2. Nakaishi H, Yamamoto M, Ishida M, Someya I, Yamada Y. Pingueculae and pterygia in motorcycle policemen. Ind Health. 1997;35: / [PDF] 3. Norn M, Franck C. Long-term changes in the outer part of the eye in welders. Prevalence of spheroid degeneration, pinguecula, pterygium, and corneal cicatrices. Acta Ophthalmol(Copenh). 1991;69: / [PDF] 4. Booth F. Heredity in one hundred patients admitted for excision of pterygia. Aust N Z J Ophthalmol. 1985;13: Chowers I, Jacob Pe er, Zamir E, Livni N, Ilsar M, Frucht-Pery J. Proliferate activity and p53 expression in primary and recurrent pterygium. Ophthalmology. 2001;108: / [Full Text] / [PDF] 6. Jaros PA, DeLuise VP. Pingueculae and pterygia. Surv Ophthalmol. 1988;33: Chen PP, Ariyasu RG, Kaza V, LaBree LD, McDonnell PJ. A randomized trial comparing mytomycin C and conjunctival autograft after excision of primary pterygium. Am J Ophthalmol. 1995;120: Sebban A, Hirst LW. Treatment of pterygia in Queensland. Aust N Z J Ophthalmol. 1991;19: Amano S, Motoyoma Y, Oshika T, Eguchi K. Comparative study of intraoperative mytomycin C and beta irradiation in pterygium surgery. Br J Ophthalmol. 2000;84: [Full Text] / [PDF] 10. Talu H, Tafl nd E, Çiftçi F, Y ld z TF. Excimer laser phototherapeutic keratectomy for recurrent pterygium. J Cataract Refract Surg. 1998;24: Na KS, Kim JY, Choi GJ. A clinical observation on the argon laser effect of the pterygium. J Korean Ophthalmol Soc. 1996;37: Joselson GA, Muller VP. Incidence of pterygium recurrence in patients treated with Thio-tepa. Am J Ophthalmol. 1966;81: Rubinfeld RS, Pfister RR, Stein RM et al. Serious complications of topical mitomycin-c after pterygium surgery. Ophthalmology. 1992;99: Ma DH, See LC, Liau SB, Tsai RJ. Amniotic membrane graft for primary pterygium: comparision with conjunctival autograft and topical mitomycin C treatment. Br J Ophthalmol. 2000;84: / [PDF] 15. Ünal M, Y ld z TF, Tafl nd E, Acar S, Örge Y. Pterjium tedavisinde lameller keratektomi, soyma ve excimer laser. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 1999;8: / [PDF] 16. Tan DT, Chee SP, Dear KB, Lim AS. Effect of pterygium morphology on pterygium recurrence in a controlled trial comparing conjunctival autografting with bare sclera excision. Arch Ophthalmol. 1997;115: / [PDF] 17. Young AL, Leung GY, Wong AK, Cheng LL, Lam DSC. A randomised trial comparing primary pterygium. Br J Ophthalmol. 2004;88: / [Full Text] / [PDF] 269

5 TJO 40; 5: Jiang J, Yang Y, Zhang M, Fu X, Bao X, Yao K. Comparision of fibrin sealant and sutures for conjunctival autograft fixation in pterygium surgery: one-year follow-up. Ophthalmologica. 2008;222: / [Full Text] / [PDF] 19. Dushku N, Reid TW. Immunohistochemical evidence that human pterygia originate from an invasion of vimentinexpressing altered limbal epithelial basal cells. Curr Eye Res. 1994;13: Tseng SC. Concept and application of limbal stem cells. Eye. 1989;3: Dua HS, Azuara-Blanco A. Autologous limbal transplantation in patients with unilateral corneal stem cell defiency. Br J Ophthalmol. 2000;84: [Full Text] / [PDF] 22. Mackenzie FD, Hirst LW, Battistutta D, Green A. Risk analysis in the development of pyterygia. Ophthalmology. 1992;99: Schlag G, Aschler PW, Steinkogler FJ, et al. Fibrin sealing in surgical and nonsurgical fields, Vol 5. Neurosurgery, ophthalmic surgery, ENT. Berlin: Springer Verlag, Cohen RA, McDonald MB. Fixation of conjunctival autografts with an organic tissue adhesive [letter]. Arch Ophthalmol. 1993;111: [PDF] 25. Panda A, Kumar S, Kumar A, Bansal R, Bhartiya S. Fibrin glue in ophthalmology. Indian J Ophthalmol. 2009;57: / [Full Text] 26. Simona F, Tabatabay CA, Leuenberger PM. [Lamellar corneal graft in the treatment of pterygium. A 10-year retrospective study of the recurrence and changes of astigmatism]. J Fr Ophtalmol. 1988;11: Mackenzie FD, Hirst LW, Kynaston B, Bain C. Recurrence rate and complications of 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22: Chapman-Smith JS. Pterygium treatment with triethylene thioophosphoramide. Aust N Z J Ophthalmol.1992;20: Akarsu C, Taner P, Ergin A. 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22: Dadeya S, Kamlesh S, Khurana C, Fatima S. Intraoperative daunorubicin versus conjunctival autograft in primary pterygium surgery. Cornea. 2002;21: Kenyon KR, Wagoner MD, Hettinger ME. Conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium. Ophthalmology. 1985;92: Lagoutte FM, Gauthier L, Comte PR. A fibrin sealant for perforated and preperforated corneal ulcers. Br J Ophthalmol. 1989;73: [Full Text] 33. Mandel MA. Closure of blepharoplasty incisions with autologous fibrin glue. Arch Ophthalmol. 1990;108: Kaiwara K. Repair of a leaking bleb with fibrin glue. Am J Ophthalmol. 1990;109: Kaufman E, Insler MS, Ibrahim-Elzembely HA, Kaufman SC. Human fibrin tissue adhesive for sutureless lamellar keratoplasty and scleral patch adhesion: a pilot study. Ophthalmology. 2003;110: / [Full Text] / [PDF] 36. Koranyi G, Seregard S, Kopp ED. Cut and paste: a no suture, small incision approach to pytergium surgery. Br J Ophtalmol. 2004;88: / [Full Text] / [PDF] 37. Marticorena J, Rodriguez-Ares MT, Tourino R et al. Pterygium surgery: conjunctival autograft using a fibrin adhesive. Cornea. 2006;25: Bahar I, Weinberg D, Dan G, Avisar R. Pterygium surgery : fibrin glue versus vicryl sutures for attaching closure. Cornea. 2006;25: Özdamar Y, Mutevelli S, Han U et al. A comparative study of tissue glue and vicryl suture for closing limbal-conjunctival autografts and histologic evaluation after pterygium excision. Cornea. 2008;27: Sridhar MS, Bansal AK, Rao GN. Surgically induced necrotizing scleritis after pterygium excision and conjunctival autograft. Cornea. 2002;21: Radosevich M, Goubran HI, Burnouf T. Fibrin sealant:scientific rationale, production methods, properties, and current clinical use. Vox Sang. 1997;72: Chan SM, Boisjoly H. Advances in the use of adhesives in ophthalmology. Curr Opin Ophthalmol. 2004;15:

Primer pterjiumda konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu sonuçlarımız

Primer pterjiumda konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu sonuçlarımız Dicle Tıp Dergisi / Ç. Harmancı. Primer pterjium tedavi sonuçları 2013; 40 (3): 469-473 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0312 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Primer pterjiumda

Detaylı

Genç erkeklerde konjonktival otogreftli pterjium cerrahisi ve indüklenmiş astigmatizma

Genç erkeklerde konjonktival otogreftli pterjium cerrahisi ve indüklenmiş astigmatizma Dicle Tıp Dergisi / H. Mayalı. Pterjiyum cerrahisi 2012; 39 (3): 403-407 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0166 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Genç erkeklerde konjonktival otogreftli

Detaylı

Pterjium tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması

Pterjium tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Pterjium tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması Comparison of different surgical techniques in the

Detaylı

Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti Ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti Ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 1, (44-49) Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti Ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması Bağdagül Bilek*, Uğur Keklikçi**, Yıldırım

Detaylı

Evaluation of the Effectiveness of Excision Techniques from Cornea to Limbus and from Limbus to Cornea on Recurrence in Pterygium Surgery

Evaluation of the Effectiveness of Excision Techniques from Cornea to Limbus and from Limbus to Cornea on Recurrence in Pterygium Surgery DOI: 10.4274/tjo.96977 Özgün Araflt rma / Original Article Pterjium Cerrahisinde Korneadan Limbusa Doğru Eksizyon Tekniği ile Limbustan Korneaya Doğru Eksizyon Tekniklerinin Rekürrens Üzerine Etkinliğinin

Detaylı

Primer ve Nüks Pterjium Cerrahisinde Limbal Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız ve Sonuçları

Primer ve Nüks Pterjium Cerrahisinde Limbal Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız ve Sonuçları DOI: 10.4274/tjo.59489 Özgün Araflt rma / Original Article Primer ve Nüks Pterjium Cerrahisinde Limbal Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız ve Sonuçları Results of Limbal Conjunctival Autograft Transplantation

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Çift Başlı Pterjiyumda Ameliyat Sonuçları ve Hastaların Demogra k Özellikleri

Çift Başlı Pterjiyumda Ameliyat Sonuçları ve Hastaların Demogra k Özellikleri DOI: 10.4274/tjo.56514 Turk J Ophthalmol 2015;45:249-253 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Çift Başlı Pterjiyumda Ameliyat Sonuçları ve Hastaların Demogra k Özellikleri Demographics of Patients

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.41.181890 Özgün Araflt rma / Original Article Konjonktival ntraepitelyal Neoplazi Tedavisinde Cerrahi Eksizyon ile Birlikte Mitomisin-C Uygulamas ve Sonras Topikal %0,002 lik Mitomisin-C

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Köpeklerde Kornea Yaralarının Onarımında Organik Doku Yapıştırıcısı Fibrin Adeziv'in Etkileri*

Köpeklerde Kornea Yaralarının Onarımında Organik Doku Yapıştırıcısı Fibrin Adeziv'in Etkileri* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2014; 9(2): 112-116 Araştırma Makalesi Köpeklerde Kornea Yaralarının Onarımında Organik Doku Yapıştırıcısı Fibrin Adeziv'in Etkileri* Zafer OKUMUŞ 1 1. Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi

Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi Fourier Analysis of Corneal Irregular Astigmatism After Small Incision Cataract Surgery Ufuk ADIGÜZEL 1, Ayça

Detaylı

OKÜLER YÜZEY HASTALIKLARINDA AMNĐYON MEMBRAN TRANSPLANTASYONU

OKÜLER YÜZEY HASTALIKLARINDA AMNĐYON MEMBRAN TRANSPLANTASYONU TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ OKÜLER YÜZEY HASTALIKLARINDA AMNĐYON MEMBRAN TRANSPLANTASYONU Dr. Nurettin BAYRAM GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI TIPTA UZMANLIK TEZĐ DANIŞMAN Doç.

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. PATANOL S %0.2 steril oftalmik çözelti Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 2 mg/ml olopatadin e eşdeğer 2.22 mg/ml olopatadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahide Skleral Yan Girişlerin Kapatılmasında Doku Yapıştırıcılarının Kullanımı*

Vitreoretinal Cerrahide Skleral Yan Girişlerin Kapatılmasında Doku Yapıştırıcılarının Kullanımı* Vitreoretinal Cerrahide Skleral Yan Girişlerin Kapatılmasında Doku Yapıştırıcılarının Kullanımı* Using Tissue Glue For the Closure of Scleral Sites in Vitreoretinal Surgery Coşar BATMAN 1, Yasemin ÖZDAMAR

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed Medikal Yay nc l k Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Türk Kulak Burun Bo az ve Bafl

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri ile Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunun Bir Yıllık Sonuçları

Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri ile Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunun Bir Yıllık Sonuçları DO I: 10.4274/tjo.42.66375 Özgün Araştırma / Original Article Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri ile Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunun Bir Yıllık Sonuçları Ocular Surface

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi ARAÞTIRMA 1 Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi Arzu Üzüm Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD, Isparta Özet Katarakt

Detaylı

Miyop ve Miyop Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve Lasek Uygulanan Hastalarda Refraktif Sonuçların Değerlendirilmesi

Miyop ve Miyop Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve Lasek Uygulanan Hastalarda Refraktif Sonuçların Değerlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.32848 Özgün Araflt rma / Original Article Miyop ve Miyop Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve Lasek Uygulanan Hastalarda Refraktif Sonuçların Değerlendirilmesi Evaluation of Refractive Results

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Korneal Yanıklarda Klinik ve Tedavi Yaklaşımımız

Korneal Yanıklarda Klinik ve Tedavi Yaklaşımımız DOI: 10.4274/tjo.99267 Özgün Araflt rma / Original Article Korneal Yanıklarda Klinik ve Tedavi Yaklaşımımız Clinical Spectrum and Treatment Approaches in Corneal Burns İlkay Kılıç Müftüoğlu*, Yonca Aydın

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

FARKLI PTERJİYUM CERRAHİ TEKNİKLERİNDE GÖRÜLEN NÜKS ORANLARI

FARKLI PTERJİYUM CERRAHİ TEKNİKLERİNDE GÖRÜLEN NÜKS ORANLARI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI FARKLI PTERJİYUM CERRAHİ TEKNİKLERİNDE GÖRÜLEN NÜKS ORANLARI Dr. Ebru (BİLGİÇ) ESEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. T. Reha

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Yüksek Cerrahi Başarısızlık Riski Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi Sonuçlarımız

Yüksek Cerrahi Başarısızlık Riski Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi Sonuçlarımız Yüksek Cerrahi Başarısızlık Riski Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi Sonuçlarımız Results of Trabeculectomy with Mitomycin C in Patients with High Risk of Surgical

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:59-63 Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı