Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas"

Transkript

1 DOI: /tjo Özgün Araflt rma / Original Article Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas Conjunctivolimbal Autograft Attaching with Fibrin Glue in Pterygium Surgery Didem Esen, Mehmet H. Özkan, Bülent. Buttanr, fiahin M. Sevim, Banu Torun Acar, Suphi Acar Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. Göz Klini i, stanbul, Türkiye Özet Amaç: Konjonktivalimbal otogreftli pterjium cerrahisinde fibrin yap flt r c s kullan m n n etkinli ini ve güvenilirli ini de erlendirmek. Gereç ve Yöntem: Nazal pterjiumu olan ve pterjium eksizyonu yap larak; fibrin yap flt r c s ile üst konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu yap lan 26 hastan n 26 gözü incelendi. Cerrahi süreleri kaydedildi. Hastalar ameliyat sonras birinci, üçüncü, yedinci, 14. günler ve birinci, ikinci ve üçüncü aylarda kontrole ça r ld. Her kontrolde hastalar n subjektif flikayetleri kaydedildi. Ameliyat sonras komplikasyonlar ve nüks oranlar de erlendirildi. Sonuçlar: Hastalar n ortalama yafl 57,80±9,58 (39-78) y ld. Ortalama takip süresi 20,84±6,50 hafta idi. Ortalama cerrahi süresi 12,84±1,73 dakikayd. Yirmi alt gözün 18 inde (%69) ameliyat sonras ilk haftada subjektif semptomlar (a r, yabanc cisim hissi, epifora, irritasyon) ortadan kalkt. Hastalar n tüm flikayetleri ise ameliyat sonras 2 hafta içinde azald. Bir hastada (%3,8) greftte k smi katlanma görüldü, fibrin yap flt r c s ile tekrar yap flt r ld Hiçbir hastada takip süresince pterjiumda tekrarlama veya fibrin yap flt r c s na ba l komplikasyon görülmedi. Tart flma: Konjonktival otogreftlerin yerlefltirilmesinde fibrin yap flt r c s etkili ve güvenli bir yöntemdir. Fibrin yap flt r c s n n kullan m cerrahi süresini k saltmakta; cerrahi sonras flikayetleri azalmaktad r. (TJO 2010; 40: ) Anahtar Kelimeler: Pterjium, fibrin yap flt r c s, konjonktivalimbal otogreft Summary Purpose: To evaluate the efficacy and safety of using fibrin glue in conjunctivolimbal autograft pterygium surgery. Materia and Method: Twenty-six eyes of 26 patients with nasal pterygium who underwent pterygium excision with superior conjunctivolimbal transplantation and fibrin glue were reviewed. Surgical durations were recorded. The patients were followed postoperatively on days 1,3,7, and 14 and then at months 1,2 and 3. Subjective symptoms of patients were recorded at each follow-up examination. Postoperative complications and recurrence rate were evaluated. Results: The mean patient age was 57.80±9.58 (range: 39-78) years. The mean follow-up period was 20.84±6.50 weeks and the mean surgery time was 12.84±1.73 minutes. The subjective symptoms (pain, foreign body sensation, epiphora, irritation) disappeared in 18 out of 26 eyes (69%) in one week after surgery, and all discomforts reduced within two weeks after surgery in all patients. One patient (3.8) had partial graft dehiscence and the graft was reattached with fibrin glue. There were no cases of pterygium recurrence or complications due to the fibrin glue.. Discussion: Fibrin glue is a safe and effective method for attaching conjunctival autografts. The use of fibrin glue results in shorter operating time and less postoperative discomfort. (TJO 2010; 40: ) Key Words: Pterygium, fibrin glue, conjunctivolimbal autograft Girifl Pterjium, üst ve alt kapak aras nda konjonktivadan korneaya ilerleyen kanats fibrovasküler bir yap d r. S kl kla nazal yerleflimlidir. Bazen hem nazal, hem de temporal bölgede ayn anda pterjium geliflebilir veya nadiren sadece temporal bölgeden de kaynaklanabilir. Yüksek ultraviyole (UV) fl n olan bölgelerde (1), s cak, ku- Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Didem Esen, Bulgurlu Mah. Ata1 Sitesi B13/7, K. Çaml ca, Üsküdar, stanbul, Türkiye Tel: Gsm: E-posta: Gelifl Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted:

2 Esen ve ark. Pterjium ve Fibrin Yap flt r c s ru, rüzgarl, tozlu ve dumanl çevrelerde (2,3) daha s k görülmektedir. Ayr ca bu hastal kta hereditenin de rolü oldu u söylenmektedir (4). Son y llarda yap lan immunohistokimyasal çal flmalarda p53 mutasyonlu limbal epitelyal bazal kök hücrelerinin pterjium geliflimine yol açt na dair teori desteklenmifltir (5). Standart tedavi yöntemi cerrahi eksizyondur; ancak basit cerrahi eksizyon sonras %24 ile %89 aras nda de- iflen oranlarda nüks sonuçlar bildirilmifltir (6-8). Pterjium nüksünü önlemek için beta-radyasyon, ekzimer laser, thio-tepa ve anti-metabolit ilaçlar, konjonktivalimbal otogreft ve amniyon zar grefti gibi çeflitli teknikler kullan lm fl r (9-15). Konjonktival veya konjonktivolimbal otogreft transplantasyonu, pterjium rekürrens oranlar n n (%2-9) ve komplikasyon oluflumunun azalt lmas nda en etkili yöntem olarak bildirilmifltir (14,16-18). Limbal kök hücreleri bariyer gibi davranarak, konjonktiva epitel hücrelerinin kornea yüzeyine invazyonunu engeller ve sa l kl bir kornea epiteli oluflumuna katk da bulunurlar (19-22). Genellikle konjonktival veya konjonktivalimbal otogreftleri yerlefltirmek için absorbe olan veya olmayan sütürler kullan lmaktad r. Sütür kullan m, cerrahi süresini uzatmakta, cerrahi sonras hasta konforunu geciktirebilmekte ve sütüre ba l komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Fibrin yap flt r c s, do al fibrinojen ile trombin reaksiyonunu taklit eden ve beyin cerrahisi, plastik cerrahi, kulak, burun bo az cerrahisi ve göz cerrahisinde kullan lan 2 bileflenli doku yap flt r c s d r (23). Pterjium cerrahisinde kullan m ilk defa 1993 y l nda Cohen ve ark. (24) taraf ndan tan mlanm flt r. Bu çal flman n amac primer pterjiumlu hastalarda konjonktivalimbal otogreft uygulamas nda sütür yerine fibrin yap flt r c s (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) kullan m n n etkinli ini ve güvenilirli ini de- erlendirmektir. Gereç ve Yöntem Hasta Popülasyonu May s 2008-Mart 2009 tarihleri aras nda nazal primer pterjiumu olan ve fibrin yap flt r c s ile üst konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu yap lan 26 hastan n 26 gözü çal flmaya al nd. Tüm hastalardan bilgilendirilmifl yaz l onam formu al nd. Pterjium dokusu kornea üzerine 3mm veya daha fazla ilerlemifl olanlar, oküler yüzey bozuklu u veya enfeksiyonu, fibrin yap flt r c s komponentlerine karfl alerjik reaksiyonu ve konnektif doku hastal olmayanlar, daha önce ayn gözden cerrahi operasyon geçirmemifl olanlar çal flmaya dahil edildi. Tüm hastalar n ameliyat öncesi düzeltilmifl görme keskinli i ölçümü, nonkontakt tonometri ile göz içi bas nc ölçümü, yar kl lamba biyomikroskobisi ile ayr nt l oftalmolojik muayeneleri yap ld. Fibrin Yap flt r c s Fibrin yap flt r c s (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) kar flt r ld nda do al p ht y taklit eden iki bölümden oluflmaktad r. Bir bölümü insan fibrinojeni ve s r aprotinini, di er bölümü ise insan trombini ve kalsiyum klorid içermektedir. Bu iki bileflen kar flt r ld - nda koagülasyon basamaklar n n son aflamalar bafllayarak, yaklafl k 1 dakikada yo un bir flekilde fibrin p ht - laflmaktad r (25). Cerrahi Teknik Bütün ameliyatlar iki cerrah taraf ndan (MfiS, MHÖ) yap ld. Tüm gözlere topikal proparakain HCl damlat ld ktan sonra; göz ve eklerinin sterilizasyonu sa lanarak örtü ile örtüldü. Kapak spekulumu tak larak, %5 povidon-iyot ile fornikslerin sterilizasyonu sa land. Kanamay azaltmak için tüm gözlere 1 damla %10 luk epinefrin damla damlat ld. Tüm ameliyatlar lokal anestezi alt nda yap ld. Pterjiumun gövde k sm na epinefrin içeren lidokain enjekte edildi. Limbus hizas nda westcott makas ile pterjium dokusu diseke edilip, tünel oluflturuldu. Bu tünelden künt uçlu spatula yard m ile kornea üzerindeki bafl k sm ve limbusa 3 mm mesafedeki gövde k sm künt diseksiyon ile ayr ld. Pterjium gövdesi altta kalan tenon kapsülü ile beraber kesilerek ç kar ld. Kanayan damarlar üzerine bipolar slak koter uyguland. Serbest konjonktivalimbal greft ayn gözün üst temporal limbal bölgesinden nazal konjonkiva defekti ile ayn genifllikte ve limbal k sm bir miktar kornea epiteli de içerecek flekilde haz rland. Greft al n rken alttaki tenon dokusu dikkatlice diseke edilerek, sadece konjonktiva dokusu al nmaya çal fl ld. Haz rlanan greft kornea üzerine greftin limbus k sm, nazale gelecek flekilde yerlefltirildi. Trombin birlefleninden bir damla skleral yata a, bir damla protein solüsyonu da greft üzerine damlat larak, greft h zl ca skleral yata a yerlefltirildi. Bu ifllem esnas nda, limbal kenar n limbusa denk gelmesine ve greft kenarlar n n konjonktiva kenarlar yla karfl l kl apoze olmas na dikkat edildi. Cerrahi sonras hastalar n gözleri 24 saat süreyle bask l bandaj ile kapat ld. Ameliyat sonras tüm hastalara topikal deksametazon ve topikal tobramisin günde 4 defa olacak flekilde baflland ve 6 hafta içinde azalt larak kesildi. Hasta De erlendirilmesi ve Takip Fibrin yap flt r c s n n etkinli ini de erlendirmek için, cerrahi süresi kaydedildi; 3 ayl k takip süresince greftal c yatak gözlemlendi ve hastalar n cerrahi sonras subjektif flikayetleri sorguland. Güvenilirli ini takip etmek için de takip süresince komplikasyonlar de erlendirildi. Cerrahi süresi kapak spekülumunun tak ld andan, ameliyat sonunda ç kar lmas na kadar geçen süre olarak kabul edildi. Dördüncü takip haftas ndan önce olan greft kay plar, greft kayb olarak tan mland. Yar kl lamba biyomik- 267

3 TJO 40; 5: 2010 roskobisiyle gözlenen limbusu 2 mm veya daha fazla geçen fibrovasküler doku büyümesi nüks olarak kabul edildi. Hastalar cerrahi sonras birinci, üçüncü, yedinci, 14. günler ve birinci, ikinci ve üçüncü aylarda kontrole ça r ld. Her kontrolde a r, yabanc cisim hissi, yaflarma gibi subjektif semptomlar sorguland. Ayr ca kontrollerde düzeltilmifl görme keskinli i ölçümü, nonkontakt tonometri ile göz içi bas nc ölçümü, yar kl lamba biyomikroskobisi ile ayr nt l oftalmolojik muayeneleri yap ld. Biyomikroskopik muayenelerde greft ile al c yatak uyumu ve olas komplikasyonlar gözlemlendi. Sonuçlar Çal flmaya al nan 26 hastan n 14 ü erkek (%53,8), 12 si kad nd (%46,2). Hastalar n ortalama yafl 57,80±9,58 (39-78) y l, cerrahi sonras ortalama takip süresi 20,84±6,50 (14-42) haftayd. Ortalama cerrahi süresi 12,84±1,73 (11-18) dakika idi. Ameliyat sonras birinci haftada hastalar n 18 inde (%69) a r, yabanc cisim hissi, yaflarma gibi subjektif semptomlar kaybolmufltu. Di er hastalarda da bu flikayetler ameliyat sonras 2 hafta içinde ortadan kalkt. Takip süresince 25 hastada (%96,2) konjonktivalimbal otogeft düzgün pozisyonda ve apoze olarak gözlemlendi (Resim 1, 2). Bir hastada (%3,8) ise ameliyat sonras 1. haftada geftte k smi bir katlant fark edildi ve fibrin yap flt r c s ile greft yeniden yap flt r ld. Hastalar n hiçbirinde fibrin yap flt r c s na ba l komplikasyon veya nüks gözlenmedi. Tart flma Primer pterjium cerrahisinde baflar n n esas ölçüsü nüksün önlenmesidir. Günümüzde aç k sklera tekni inden, amniyon zar transplantasyonu (14) ve lamellar keratoplasti (26) gibi daha karmafl k tekniklere kadar birçok yöntem kullan lmaktad r. Anti-anjiyojenik ve antifibrotik özelliklerinden dolay beta radyasyon, 5-florourasil, daunorubisin ve mitomisin C de yard mc tedavi olarak önerilmektedir (9,27-30). Konjonktival otogreft kullan m 1985 y l nda Kenyon ve ark.lar n n (31) yapt çal flmadan sonra popüler hale gelmifltir. Bu çal flmada Kenyon (31) %5,3 nüks oran bildirmifltir. UV fl kaynakl limbal kök hücre kayb n n pterjium oluflumuna sebep olabilece inin anlafl lmas ndan sonra konjonktival otogrefte limbus da eklenmeye bafllanm flt r (20,21). Konjonktivalimbal otogreftin uygulanmas nda sütürler kullan lmaktad r. Ancak konjonktival sütür kullan m - n n sütüre ba l irritasyon, skleral nekroz, sütür absesi, granülom oluflumu ve hasta rahats zl gibi çeflitli yan etkileri vard r. Ayr ca sütür at lma ifllemi cerrahi süresinin uzamas na neden olmaktad r. Bunun için sütür yerine doku yap flt r c lar n n kullan m hem sütüre ba l komplikasyonlar n ortadan kald r lmas n, hem de cerrahi süresinin k salt lmas n sa layabilir. Fibrin yap flt r c lar sentetik (siyonoakrilat deriveleri) ve biyolojik ( fibrin yap flt r c lar ) olmak üzere iki çeflittir. Sentetik yap flt r c lar, yeni damar oluflumu, doku nekrozu gibi yabanc cisim reaksiyonlar na sebep olabildi i için oftalmolojide kullan m s n rl d r. Fibrin yap flt r c lar ile koagülasyonun son basamaklar gerçekleflerek, fizyolojik doku iyileflmesine benzer bir reaksiyon oluflur. Yabanc cisim reaksiyonu ve toksik etki oluflturmaz ve skar oluflumunu önler (23). Oftalmolojide konjonktiva yaralar n n kapat lmas nda, katarakt cerrahisinde, okuloplastik ve orbita cerrahisinde, glokom cerrahisinde filtrasyon bleblerinin tedavisinde, lamellar keratoplastide ve amniyotik membran transplantasyonunda kullan lmaktad r (32-35). Pterjium cerrahisinde fibrin yap flt r c s n n kullan ld - çeflitli çal flmalar yay nlanm flt r. Koranyi ve ark. (36) yapt randomize klinik çal flmada fibrin yap flt r c s n n Resim 1. Olgu 1 ameliyat sonras 1. gün. Greft pozisyonu düzgün, limbal yap sa lanm fl ve daha az inflamasyon gözleniyor Resim 2. Olgu 2 ameliyat sonras 1. gün. Az inflamasyon gözleniyor, greft yap s düzgün 268

4 Esen ve ark. Pterjium ve Fibrin Yap flt r c s konjonktival otogreftlerin uygulanmas nda baflar yla kullanabildi ini ve 7/0 vikril sütür kullan m yla karfl laflt r ld nda hem operasyon süresinin k sald n ; hem de cerrahi sonra rahats zl klar n azald n bildirmifllerdir. Marticorena ve ark. (37) primer pterjium cerrahisinde konjonktival otogreftlerin kapat lmas nda fibrin yap flt r - c s kullanm fllard r. Fibrin yap flt r c s kullan m n n yabanc cisim hissini azaltt n, kolay ve h zl kullan m nedeniyle cerrahi süresini k saltt n bildirmifllerdir. Takip süresi boyunca (ort: 26±3,15 hafta) nüks geliflmemifltir. Bahar ve ark. (38) pterjium cerrahisinden sonra konjonktival otogreft uygulanmas nda fibrin yap flt r c s ile sütür kullan m n karfl laflt rm fllard r. Fibrin yap flt r c s grubunda ameliyat sonras rahats zl k hissini ve cerrahi süresini sütür grubuna göre azalm fl olarak bulmufllard r. Özdamar ve ark. (39) yapt çal flmada ise fibrin yap flt r c s grubunda hasta konforu daha fazla bulunmufl ve alt ayl k takip süresince hem sütür grubunda, hem de fibrin yap flt r c s grubunda nüks gözlenmemifltir. Bizim çal flmam zda subjektif semptomlar n varl ve cerrahi sonras kaybolduklar süre de erlendirildi. Hastalar n tümünde iki hafta içinde flikayetlerin ortadan kalkt gözlendi. Cerrahi süresi konjonktival veya konjoktivolimbal greftler için sütür kullan lan di er çal flmalarla karfl laflt r ld nda daha k sayd (Tablo 1). Takip süresi boyunca hiçbir hastada fibrin yap flt r c - s na ba l, korneada defekt, semblefaron, dev papiller konjonktivit, granülasyon ve kontakt dermatit gibi daha önce çal flmalarda bildirilmifl olas komplikasyonlar görülmedi (16,40). Tüm hastalarda otogreft baflar l flekilde yerlefltirildi ve takip süresince nüks gözlenmedi. Fibrin yap flt r c s kullan m n n güvenilirli i ile ilgili hastal k bulaflt r lmas veya anaflaktik reaksiyonu geliflmesi gibi olas riskler nedeniyle baz kayg lar mevcuttur (41-42). Literatürde bununla ilgili bildirilmifl herhangi bir bulgu mevcut de ildir. Bizim çal flmam zda da takip süresince hiçbir hastada anaflaktik reaksiyon geliflmedi. Sütür yerine kullan lan fibrin yap flt r c s maliyetli olmaktad r, ancak kan bankalar nda üretilen fibrin yap flt r - c s birçok olguya ayn günde kullan labilir. Cerrahi süresinden kazan lan zaman ve hastan n ameliyat sonras dönemde erken iyileflme süreci de maliyeti dengeleyebilir. Tablo 1. Cerrahi süresinin di er çal flmalarla karfl laflt r lmas Çal flma Konjonktival otogrefti Cerrahi süresi uygulamak için ortalama kullan lan cerrahi teknik (dakika) Koranyi ve ark. (36) 7/0 vikril sütür 18,5 Fibrin yap flt r c s 9,7 Bahar ve ark. (38) 7/0 vikril sütür 20 Fibrin yap flt r c s 16 Bizim çal flmam z Fibrin yap flt r c s 12 Sonuç olarak konjonktival veya konjonktivalimbal otogreftlerin yerlefltirilmesinde fibrin yap flt r c s kullan - m güvenli ve etkili bir yöntemdir. Cerrahi süresini k - saltmakta ve ameliyat sonras rahats zl azaltmaktad r. Ancak uzun dönem etkilerini ve nüks üzerine etkilerini gözlemlemek için uzun takipli çal flmalara ihtiyaç vard r. Kaynaklar 1. Moran DJ, Hollows FC. Pterygium and ultraviolet radiation: a positive correlation. Br J Ophthalmol. 1984;68: / [PDF] 2. Nakaishi H, Yamamoto M, Ishida M, Someya I, Yamada Y. Pingueculae and pterygia in motorcycle policemen. Ind Health. 1997;35: / [PDF] 3. Norn M, Franck C. Long-term changes in the outer part of the eye in welders. Prevalence of spheroid degeneration, pinguecula, pterygium, and corneal cicatrices. Acta Ophthalmol(Copenh). 1991;69: / [PDF] 4. Booth F. Heredity in one hundred patients admitted for excision of pterygia. Aust N Z J Ophthalmol. 1985;13: Chowers I, Jacob Pe er, Zamir E, Livni N, Ilsar M, Frucht-Pery J. Proliferate activity and p53 expression in primary and recurrent pterygium. Ophthalmology. 2001;108: / [Full Text] / [PDF] 6. Jaros PA, DeLuise VP. Pingueculae and pterygia. Surv Ophthalmol. 1988;33: Chen PP, Ariyasu RG, Kaza V, LaBree LD, McDonnell PJ. A randomized trial comparing mytomycin C and conjunctival autograft after excision of primary pterygium. Am J Ophthalmol. 1995;120: Sebban A, Hirst LW. Treatment of pterygia in Queensland. Aust N Z J Ophthalmol. 1991;19: Amano S, Motoyoma Y, Oshika T, Eguchi K. Comparative study of intraoperative mytomycin C and beta irradiation in pterygium surgery. Br J Ophthalmol. 2000;84: [Full Text] / [PDF] 10. Talu H, Tafl nd E, Çiftçi F, Y ld z TF. Excimer laser phototherapeutic keratectomy for recurrent pterygium. J Cataract Refract Surg. 1998;24: Na KS, Kim JY, Choi GJ. A clinical observation on the argon laser effect of the pterygium. J Korean Ophthalmol Soc. 1996;37: Joselson GA, Muller VP. Incidence of pterygium recurrence in patients treated with Thio-tepa. Am J Ophthalmol. 1966;81: Rubinfeld RS, Pfister RR, Stein RM et al. Serious complications of topical mitomycin-c after pterygium surgery. Ophthalmology. 1992;99: Ma DH, See LC, Liau SB, Tsai RJ. Amniotic membrane graft for primary pterygium: comparision with conjunctival autograft and topical mitomycin C treatment. Br J Ophthalmol. 2000;84: / [PDF] 15. Ünal M, Y ld z TF, Tafl nd E, Acar S, Örge Y. Pterjium tedavisinde lameller keratektomi, soyma ve excimer laser. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 1999;8: / [PDF] 16. Tan DT, Chee SP, Dear KB, Lim AS. Effect of pterygium morphology on pterygium recurrence in a controlled trial comparing conjunctival autografting with bare sclera excision. Arch Ophthalmol. 1997;115: / [PDF] 17. Young AL, Leung GY, Wong AK, Cheng LL, Lam DSC. A randomised trial comparing primary pterygium. Br J Ophthalmol. 2004;88: / [Full Text] / [PDF] 269

5 TJO 40; 5: Jiang J, Yang Y, Zhang M, Fu X, Bao X, Yao K. Comparision of fibrin sealant and sutures for conjunctival autograft fixation in pterygium surgery: one-year follow-up. Ophthalmologica. 2008;222: / [Full Text] / [PDF] 19. Dushku N, Reid TW. Immunohistochemical evidence that human pterygia originate from an invasion of vimentinexpressing altered limbal epithelial basal cells. Curr Eye Res. 1994;13: Tseng SC. Concept and application of limbal stem cells. Eye. 1989;3: Dua HS, Azuara-Blanco A. Autologous limbal transplantation in patients with unilateral corneal stem cell defiency. Br J Ophthalmol. 2000;84: [Full Text] / [PDF] 22. Mackenzie FD, Hirst LW, Battistutta D, Green A. Risk analysis in the development of pyterygia. Ophthalmology. 1992;99: Schlag G, Aschler PW, Steinkogler FJ, et al. Fibrin sealing in surgical and nonsurgical fields, Vol 5. Neurosurgery, ophthalmic surgery, ENT. Berlin: Springer Verlag, Cohen RA, McDonald MB. Fixation of conjunctival autografts with an organic tissue adhesive [letter]. Arch Ophthalmol. 1993;111: [PDF] 25. Panda A, Kumar S, Kumar A, Bansal R, Bhartiya S. Fibrin glue in ophthalmology. Indian J Ophthalmol. 2009;57: / [Full Text] 26. Simona F, Tabatabay CA, Leuenberger PM. [Lamellar corneal graft in the treatment of pterygium. A 10-year retrospective study of the recurrence and changes of astigmatism]. J Fr Ophtalmol. 1988;11: Mackenzie FD, Hirst LW, Kynaston B, Bain C. Recurrence rate and complications of 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22: Chapman-Smith JS. Pterygium treatment with triethylene thioophosphoramide. Aust N Z J Ophthalmol.1992;20: Akarsu C, Taner P, Ergin A. 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22: Dadeya S, Kamlesh S, Khurana C, Fatima S. Intraoperative daunorubicin versus conjunctival autograft in primary pterygium surgery. Cornea. 2002;21: Kenyon KR, Wagoner MD, Hettinger ME. Conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium. Ophthalmology. 1985;92: Lagoutte FM, Gauthier L, Comte PR. A fibrin sealant for perforated and preperforated corneal ulcers. Br J Ophthalmol. 1989;73: [Full Text] 33. Mandel MA. Closure of blepharoplasty incisions with autologous fibrin glue. Arch Ophthalmol. 1990;108: Kaiwara K. Repair of a leaking bleb with fibrin glue. Am J Ophthalmol. 1990;109: Kaufman E, Insler MS, Ibrahim-Elzembely HA, Kaufman SC. Human fibrin tissue adhesive for sutureless lamellar keratoplasty and scleral patch adhesion: a pilot study. Ophthalmology. 2003;110: / [Full Text] / [PDF] 36. Koranyi G, Seregard S, Kopp ED. Cut and paste: a no suture, small incision approach to pytergium surgery. Br J Ophtalmol. 2004;88: / [Full Text] / [PDF] 37. Marticorena J, Rodriguez-Ares MT, Tourino R et al. Pterygium surgery: conjunctival autograft using a fibrin adhesive. Cornea. 2006;25: Bahar I, Weinberg D, Dan G, Avisar R. Pterygium surgery : fibrin glue versus vicryl sutures for attaching closure. Cornea. 2006;25: Özdamar Y, Mutevelli S, Han U et al. A comparative study of tissue glue and vicryl suture for closing limbal-conjunctival autografts and histologic evaluation after pterygium excision. Cornea. 2008;27: Sridhar MS, Bansal AK, Rao GN. Surgically induced necrotizing scleritis after pterygium excision and conjunctival autograft. Cornea. 2002;21: Radosevich M, Goubran HI, Burnouf T. Fibrin sealant:scientific rationale, production methods, properties, and current clinical use. Vox Sang. 1997;72: Chan SM, Boisjoly H. Advances in the use of adhesives in ophthalmology. Curr Opin Ophthalmol. 2004;15:

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti,

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):11-16 Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yap flt r c yla onar m yöntemlerinin karfl

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3):208-214 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi TV 001 abul tarihi / ccepted: as m / November, 000 Türk Otolarengoloji Turkish rchives of Otolaryngology rflivi Nazofarinks anserli Hastalarda Radyoterapi Sonras ulak urun o az Morbiditesi F. Öktem, Ö.

Detaylı

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Derleme / Review J Med Updates 2012;2(2):76-80 doi:10.2399/jmu.2012002006 Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Benign vocal cord lesions and treatment update Bengü Çobano lu 1, smail Koçak 2 1

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Derleme / Review 33 Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Treatment of Vitiligo and New Treatment Approaches Beril Gülüş Demirel, Murat Borlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S DERLEME (Review) GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S Emine Malkoç fien, Melike BALIKO LU Ulucanlar Göz E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Ankara ÖZET Gebelikte gözde meydana gelen

Detaylı

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z *AL B., ** AKGUN A., *** YEfi LKAYA A., *Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD, Gaziantep **Batman

Detaylı

keratoplasty (PK) and deep anterior lamellar keratoplasty Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Diyarbakır

keratoplasty (PK) and deep anterior lamellar keratoplasty Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Diyarbakır 12 Dicle Tıp Dergisi / Dicle S. Medical Akyol ve Journal ark. Penetran keratoplasti sonrası speküler mikroskopi 2011; 38 (1): 12-18 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Penetran keratoplasti ve derin anterior

Detaylı