Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen Drogen zu erziehen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen Drogen zu erziehen."

Transkript

1 Baðýmlýlýða Götüren Yol Çocuklukta Baþlýyor UYUÞTURUCUYA KARÞI GÜÇLÜ ÇOCUK YETÝÞTÝRMEK BÝZÝM ELÝMÝZDE Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen Drogen zu erziehen. Informationen für Eltern in türkischer Sprache Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 1

2 Sadece uyuþturucu tüketimi ve tehlikeleri hakkýnda bilgi vermenin, korkutucu ve yýldýrýcý anlatýmlarda bulunmanýn yeterli önlem olduðunu sanmak büyük bir yanýlgýdýr. Bununla sýnýrlý kalan uyarýlar kýsmen tersi sonucu bile verebilir. Önemli olan, çocuklarý çok küçük yaþlardan itibaren baðýmsýzlýk ve özerkliðe doðru eðitmek, güçlü kiþilik sahibi bireyler olabilmeleri için teþvik edip desteklemektir. zusammengestellt von: Ali Poyraz derleme: überarbeitet von: Tamer Miser düzeltmeler: Jugendgerichtshelfer Dr. Ýlhami Atabay Pädagoge MA,Psychologe Dr. Lidwina Genovich-Unterberger Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin Zeichnungen/resimler: Christiane Pontz Herausgeber / Yayýnlayan: AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Bezug / Daðýtým: AÇILIM: in München kostenlos / Münih te ücretsiz Gestaltung / Mizanpaj: Ali Poyraz 1. Auflage / 1. Basým: 5000, Oktober / Ekim Auflage / 2. Basým: 2000, Februar / Þubat Auflage / 3. Basým: 3000, Dezember / Aralýk Auflage / 4. Basým 3000, Dezember / Aralýk 2009 Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Orleansstr. 135, München Tel: Fax: Internet: Träger: AKA - Aktiv für interkulturellen Austausch e.v gefördert von der Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 2

3 Giriþ Zannedildiði gibi uyuþturucu kullanma alýþkanlýðý sadece kötü arkadaþ çevresi, kolayca uyuþturucu temini gibi, iþsizlik ve gelecek perspektifinin olmamasý gibi sosyal sorunlardan kaynaklanmaz. Bunlar önemli ve kolaylaþtýrýcý nedenlerdir. Ancak iþi-gücü olan, maddi sorunlarý olmayan, saðlam bir ekonomik ve sosyal statüsü olan kiþiler arasýndan da baðýmlýlar çýkabilir. Olumsuz dýþ koþullar içinde yaþamasýna raðmen bir yýðýn insan ve genç de baðýmlý olmaz. Çocukluk döneminde - anne-babanýn sevgi ve þefkatindan mahrum kalýp kiþiliðine saygý gösterilmemiþ ve kopuk bir iletiþim ortamýnda yetiþen, - Aþýrý þekilde koruma, kollama veya müdahale sonucu kendine güven ve sorumluluk duygusu, baðýmsýz davranma yeteneði ve özerklik, zor durumlarda sebat ve tahammül gösterme yeteneði kazanamamýþ - kendi meselelerinde karar verip uygulama yeteneði geliþmemiþ gençlerde - sýnýrlarý yok denecek kadar geniþ bir özgürlük içinde yetiþmiþ veya - gereksiz, abartýlý ve katý sýnýrlamalar ve yasaklar içinde ezilmiþ veya - anne-babanýn farklý uygulamasýndan dolayý durmadan deðiþen, geniþletilip daraltýlan sýnýrlamalar ve kurallarla tereddütlü bir kiþilik sahibi olmuþ - aile üyelerine veya kendine karþý uygulanan aile-içi þiddet ortamýnda yetiþmiþ Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 3

4 - problemlerini unutmak, onlardan kaçmak için alkol, sigara ve ilaç tüketimine sýk sýk baþvuran, bu alýþkanlýklarýn tutsaðý olan anne-baba örneðini görerek büyümüþ gençlerde bunlarýn üzerine olumsuz dýþ koþullar da eklendiði zaman baðýmlýlýða eðilim ve uyuþturucu maddelere alýþma tehlikesi ortaya çýkabilir. Böylece sorunlarý çözmek için mücadele yerine onlardan kaçarak uyuþturucunun sunduðu sahte bir mutluluk dünyasýna sýðýnma çare gibi görünebilir. Sonuçta uyuþturucu baðýmlýlýðý, varsa da çok kýsýtlý olan mücadele gücü ve isteðini yok eder. Almanya nýn çeþitli yerlerinde ve Münih te uzman kuruluþlar tarafýndan tedavi olanak ve yollarý, baðýmlýlýk þekil ve maddeleri, baðýmlý yakýnlarýnýn nasýl davranmasý gerektiði, baðýmlýlýk baþlangýcýndaki ilk iþaretler, danýþma ve yardým kurumlarý ve benzeri konularda çok deðerli aydýnlatýcý bilgiler içeren broþür ve materyaller Türkçe olarak da yayýnlanmýþtýr. Bunlarý temin edeceðiniz yer ve adresler arka sayfalarda bildirilmektedir. Baðýmlýlýk girdabýna girdikten sonra kurtuluþ kolay deðil oldukça zordur. Bu girdaba sadece baðýmlý kiþi deðil tüm aile efradý da sürüklenebilir. Tek yol en kýsa zamanda uzman kurumlara baþvurup destek almaktýr. Ancak tüm tedavi aþamalarýndan geçenlerde dahi kalýcý baþarý oraný iç açýcý deðildir. Bu nedenle elinizdeki küçük broþür esas olarak baðýmlýlýk eðilimlerinin baþ gösterdiði küçük çocukluk yýllarýný ön planda tutmaktadýr. Alýnacak en iyi, en kolay ve kalýcý sonuçlar veren önlemler bu dönemlerde alýnan önlemlerdir. Broþürün amacý, bedenen saðlýklý, ruhen güçlü, dayanýklý kiþilik sahibi çocuklar yetiþtirme çabasý içinde olan anababalara ipuçlarý vermektir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 4

5 Baðýmlýlýk Baðýmlýlýk, yalnýz bildiðimiz yasak maddeleri kullanmak deðildir. Alkol, sigara, aðrý kesici, yatýþtýrýcý, uyandýrýcý ilaçlar, uyku ilaçlarý ile gerginlik giderici müsekkinler, esrar, mariyuana, eroin, kokainin yaný sýra LSD ve ekstasi gibi sentetik uyuþturucular baðýmlýlýk maddesi olabilirler. Kumar alýþkanlýðý da bir tür baðýmlýlýktýr. Þiþmanlýk, zayýflama, yeme-kusma rahatsýzlýðý gibi yeme bozukluklarýnýn bazýlarý da baðýmlýlýk göstergesi olabilirler. Baðýmlýlýk çoðu kez fiziksel boyutlarý da olan, ancak esas olarak psikolojik nedenleri olan bir hastalýktýr ve tedavi gerektirir. Belli zararlý alýþkanlýklarý býraktýktan yýllarca sonra yeniden baþlamanýn altýnda bu psikolojik nedenler yatmaktadýr. Fiziksel tedavi kýsa sürede yapýlabilmekte, ancak psikolojik tedavi uzun süre istemektedir. Bu nedenle bazý ailelerin baðýmlý çocuklarýný apar topar Türkiye ye götürüp büyük masraflar yaparak bir hastanede vücuttaki zehirli maddeyi uzaklaþtýrmak için tedavi yaptýrmalarý çoðu kez hayal kýrýklýðý ve baþarýsýzlýkla son bulmaktadýr. Uyuþturucu maddelere olan müptelalýklar uzun bir psikolojik tedavi gerektirmektedir. Hele evlenirse aklý baþýna gelir düþüncesiyle gerçeði de gizleyerek baðýmlý kiþinin sorumluluðunu baþka bir insanýn baþýna yýkmak, belki de o kiþinin de geleceðini yakmak anlamýna gelebilir. Baðýmlýlýk bir çok olumsuz etken sonucu ortaya çýkar. Tek bir nedeni yoktur. Her baðýmlýnýn hayat hikayesi uzmanlar tarafýndan irdelenerek baðýmlýlýk nedenleri ortaya çýkarýlabilir ve tedavi edilebilir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 5

6 C. Pontz Kendini iyi hissetme isteði Kim kendini iyi hissetmek istemez ki? Çoðu insan kendini iyi hissetmek için yemek ve içmek yoluyla hoþ bir doygunluk duygusu kazanmaya, çalýþma yoluyla baþarý elde etme mutluluðu yaþamaya, ilaç alarak iyileþmeye, alkol ve sigara yoluyla gerilim ve stres atmaya veya yoðunlaþmaya eðilim gösterir. Bu hoþ alýþkanlýklarýn önemi bazý kiþilerde zamanla deðiþebilir ve günlük, yaþamsal gereksinimler kadar önem kazanabilir. Örneðin yemek, karýn doyurmaktan öte iyi bir duygu verdiði için, hayal kýrýklýklarýnda teselli bulmak için yenmeðe baþlanýr. Özellikle teselli bulacak insanlar olmadýðý zaman bu eðilim artar. Bedenin ihtiyacý olmadýðý halde düþ kýrýklýklarýný, can sýkýntýsýný aþmak için, bazen kusana kadar yemek yenir. Yemek yemek artýk karýn doyurma iþlevi görmemekte sevgi, ilgi, teselli gibi ihtiyaçlarý giderme amacýný taþýmaktadýr. Alkol veya yasa dýþý uyuþturucular gibi maddeye baðlý müptelalýklarda vücut zamanla kendini iyi hissetmek için bu zehirlere daha fazla ihtiyaç gösterir. Hatta bu zehir alýnmadýðý zaman fiziksel kesilme belirtileri ortaya çýkar, kiþi krize girebilir. Bu kez krize girmemek için yine bu maddeleri alma ihtiyacý doðar. Bazý maddelerde ihtiyaç duyulan doz gittikçe artar. Burada söz konusu olan bedensel baðýmlýlýktýr. Baðýmlýlýk süreci ilerledikçe ve bedensel ve duygusal etkileri arttýkça gerçek ihtiyaçlara doyum bulma olanaðý da giderek azalýr. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 6

7 Bedensel baðýmlýlýk, ruhsal baðýmlýlýk Maddelere olan bedensel/fiziksel baðýmlýlýk çoðu kez kýsa bir sürede tedavi edilip giderilebilir. Bu kullanýlan maddeye göre deðiþir. Ancak bedensel baðýmlýlýðýn temelinde ruhsal baðýmlýlýk yatmaktadýr. Uyuþturucu bir maddeyi durmadan almaya zorlayan aþýlamayacak þiddette bir istek ve dürtü varsa, ruhsal baðýmlýlýk söz konusudur. Bu istek, giderilemeyen esas gereksinimlerin yerine doyum saðlamak, yetersiz özgüven duygusunu dengelemek, istenmeyen zor durumlardan veya duygulardan kaçmak gibi nedenlere dayanabilir. Ýster uyuþturucu kullanýmý gibi maddeye baðlý müptelalýklar olsun, isterse kumar veya belirli yeme bozukluklarý gibi maddeye baðlý olmayan baðýmlýlýk þekilleri olsun her tür baðýmlýlýkta ruhsal baðýmlýlýk söz konusudur. Bedensel/fiziksel baðýmlýlýk maddenin kullanýmýyla doðar ve çoðu uyuþturucuda tedavi yoluyla ve kullanýmý býrakýldýðý zaman sona erer. Ruhsal baðýmlýlýk ise maddenin kullanýlmaya baþlanmasýndan önce de vardýr. Kullanýlýmýnýn býrakýlmasýyla sona ermez. Uzun ve zor bir tedavi gerektirir. Bu nedenle vücutlarýndan uyuþturucu maddelerin zehirleri tedavi yoluyla uzaklaþtýrýlsa dahi baþarýlý bir ruhsal tedavi yapmayan baðýmlý kiþiler çoðu kez yeniden uyuþturucu kullanmaya baþlarlar. Ayrýca baðýmlý kiþiler ruhsal tedaviyi çok kez yarýda býrakmaktadýrlar. Bu nedenle yakýnlarýnýn tutarlý ve doðru desteði büyük önem taþýmaktadýr. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 7

8 Neden bazý kiþiler baðýmlý oluyor, bazý kiþiler olmuyor? Bu soru çok yerinde bir sorudur. Ama kolay ve kesin bir cevabý yoktur. Baðýmlýlýða götüren çok çeþitli nedenler vardýr ve bu da baðýmlýlýk biçimine, kullanýlan uyuþturucu maddeye, kiþinin yaþam ortamýna, þahsiyetine, uyuþturucu maddeyi edinebilme olanaklarýna göre farklýlýklar gösterir. Aileler çoðu kez kendi eðitim yöntemlerini ve ailenin tarihçesini sorgulamazlar. Çocuklarýnýn arkadaþ çevresi tarafýndan veya içeceklerine katýlarak uyuþturucu maddeye alýþtýrýldýklarý gibi düþüncelerle nedenleri dýþarda arama eðilimine yönelirler. Ancak bu yetersiz bir açýklamadýr. Çünkü çocuðun neden o arkadaþ grubuna yöneldiðini yanýtlamaz. Gerçek dahi olsa bir defa bardaða madde katýlmasý baðýmlý yapmaz. Baðýmlýlýkta önemli olan ruhsal baðýmlýlýktýr ve bu da bugünden yarýna oluþmaz, uzun bir geçmiþi vardýr. Nedenler Baðýmlýlýða götüren nedenler çoktur. Bir deðil, bir çok nedenin birleþmesi baðýmlýlýk eðilimi yaratýr. Bunlar bir kaç grupta toplanabilir. Örnekler: Kiþiliðe iliþkin nedenler: - Çeliþki ve çatýþmalara, hayal kýrýklýklarýna dayanamayan, Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 8

9 - Kendini deðersiz gören, görev ve iþlerinin üstesinden gelemiyeceði korkusu, grup içinde kabul görmeyeceði korkusu olan, - Can sýkýntýsý, öfke, korku ve yalnýzlýk içinde boðulan insanlarda baðýmlýlýk eðilimleri doðabilir. Sosyal çevreye iliþkin nedenler: - Aile içinde, okul ve meslek hayatýnda zorluklar - Sevdiði insanlardan ayrý kalmak - Az duygusal ilgi görmek - Gücünü aþan randýman beklentisi ve baskýsý - Gelecek perspektiflerinin iyi olmamasý ve gelecek konusunda karamsarlýk baðýmlýlýða yol açabilir. Uyuþturucu maddelerin cazibesi ve teminine iliþkin nedenler: - Uyuþturucuyu temin olanaklarý, alýp kullanmayý kolaylaþtýrabilir. - Uyuþturucular hoþ ve haz verici duygular da yaratabilir, hoþ olmayan, insaný huzursuz eden duygularý geçici olarak arka plana itip çekilebilir hale getirebilirler. Anababalar bunlarýn önemli bir bölümüne karþý küçük çocukluk döneminden baþlayarak önlemler alabilirler. Elveriþsiz konutlarda, çocuk çýkar ve gereksinimlerine ters düþen bir yapýya sahip semtlerde ikamet gibi, uzun süreli iþsizlik gibi nedenlere karþý önlemler almak ya çok zordur ya da mümkün deðildir. Ýlerleyen yaþlarda da çocuðun aile dýþýndaki yaþamýný, okul, arkadaþ, dergi, televizyon ve benzeri dýþ faktörlerin etkilerini kontrol etmek malesef sýnýrlý oranda olanaklýdýr. Bu nedenle hedef, yaþamýn zorluklarýna göðüs gerebilecek, arkadaþ gruplarýnýn baskýsý karþýsýnda eðilmeyecek, uyuþuturucu maddelerin cazibesine kapýlmayacak kadar baðýmsýz ve güçlü kiþilik sahibi çocuklar yetiþtirmek olmalýdýr. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 9

10 Ana-babalarýn yapacaðý çok þey vardýr Özerk ve baðýmsýz bir kiþilik kazanmasý, çocuðun bedensel ve duygusal temel gereksinimlerinin karþýlanmasý ile mümkündür. Bu gereksinimleri karþýlanan çocuklar kiþilik geliþimlerindeki zorluklarý bir bir aþarlar. Çocuklarýn duygusal güvene ihtiyacý vardýr O an stres içinde de olsanýz, kýzgýn da olsanýz, hatta büyük hatalar yapsa dahi, çocuðunuz kendisini olduðu gibi kabul edip sevdiðinizden her zaman emin olmalýdýr. Bu konuda anababalar ve çocuklarýn yakýný yetiþkinlerin kuþku býrakmayacak tutum ve tavýrlar koymalarý, tutum ve sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Çocuðun anababasýna olan temel güven duygusu sarsýlmamalý, onlarýn her zaman dönüp dolaþýp gelebileceði, fýrtýnalý zamanlarda sýðýnabileceði bir liman olduklarýndan emin olmalýdýr. Temeli sevgi olan bu güven duygusu, çocuklarýn doymak bilmez ama olumlu olan dýþ dünyaya açýlma dürtü ve meraðýný destekler. Böylece kendi dünyalarýnda baþarýlar ve hayal kýrýklýklarý yaþayarak, olanak ve sýnýrlarýný öðrenerek deneyim, cesaret ve özgüven kazanýrlar. Küçüklüklerinde bu dürtülerini yaþama þansý tanýnmamýþ çocuklar gençlik döneminde bu yaþanmamýþ maceralarýný uyuþturucularýn hayal dünyasýnda arayabilirler. Sevgi, þefkat ve ilgi yemek-içmek kadar yaþamsal bir gereksinimdir. Bu gereksinim doyum bulamazsa bunun yerine baþka doyumlar aranabilir: Kendini iyi hissetmek için, ilgiyi üstüne çekebilmek için çocuklarda týrnak kemirmek, parmaðýný emmek, aþýrý yemek yemek gibi eðilimler ortaya çýkabilir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 10

11 Çocuklarýn özlem ve ihtiyaçlarýnýn ciddiye alýnmasý gerekir. Þeker, televizyon, para, hediye gibi þeyler ilgi ve anlayýþ görme ihtiyacýný gidermez. Zaman ayýrarak ilgi ve anlayýþ gösterme yerine çocuk bu tür nesnelerle memnun edilmeye bakýlýrsa, çocuk kolay yoldan memnun olma, kendini iyi hissetme alýþkanlýðýna yönlendirilmiþ olur. Ýlerde ortaya çýkabilecek baðýmlýlýk eðilimine doðru atýlan ilk adýmlardan bir de bu olabilir. Çocuklarýn övgü ve takdire ihtiyacý vardýr Yetiþkinlerin çocuklarýn sadece baþarýlarýný takdir etmeleri yetmez. Bu yönde gösterdikleri çabalarý takdir etmek daha da önemlidir. Çocuk anababasýnýn ona güven duyduðundan, uðraþý ve görevlerinin üstesinden gelebileceðine inandýklarýndan emin olmalýdýr. Günlük yaþamýn stresinden dolayý çocuklarýn macera, hayal ve fantazilerini dikkate almamak küçümsenmeyecek bir yanýlgýdýr. Bunlar çocuk dünyasýnýn çok ciddi meseleleridir. Çocuklarý baþarý baskýsý ve þartý altýna sokmadan sevmek, onaylamak onlarýn güçlü bir kiþilik kazanmalarýna destek olur. Ýlerde grup baskýsýna karþý kendilerini koruyabilme þansýný arttýrýr, baðýmlýlýk yaratan maddeleri alarak arkadaþ çevresinin onayýný kazanma eðilimini önleyebilir. Çocuðun serbest hareket sahasýna ve sürekliliðe gereksinimi vardýr Gerçek yaþamý tanýyabilmeleri, olumlu olumsuz deneyimler yapabilmeleri için çocuklarýn kendi baþlarýna özgürce ve rahatça hareket edebilecekleri alan ve zamanlara ihtiyaçlarý vardýr. Günlük yaþamýn önemli bir bölümünün çocuk yuvasý, okul gibi kurumlarda sürekli yetiþkinlerin denetimi altýnda geçtiði bu zamanlarda bu daha da önem kazanmaktadýr. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 11

12 Yetiþkinler her zaman iyi örnek olmuyor Özellikle küçük çocuklar anababa ve kendine yakýn yetiþkinleri örnek alýrlar, taklit ederler. Önemsiz bir baþ aðrýsýnda hap alan, stres atmak için televizyonun karþýsýna geçen, sinirini yatýþtýrmak için bira bardaðýna sarýlan yetiþkinleri gördükçe küçükler de basit sorunlarýn bile üstüne gitmeme alýþkanlýðýna yönelebilirler. Bu ise sorunlara gerçek çözümler arama ve mücadele etme gücünü azaltýr, baðýmlýlýk yaratan ve sahte çözümler sunan alýþkanlýklara götürebilir. Ayrýca küçükler anababalarýný çok iyi tanýrlar. Söyledikleri ile yaptýklarý arasýnda fark varsa, çabuk farkederler. Bu nedenle onlara karþý dürüst olmak tek çýkar yoldur. Gerektiðinde hata ve yanýlgýlarýmýzý kabullenmek, düzeltmeye çalýþmak saðlýklý bir yöntemdir. Ölüm, ayrý kalma, boþanma Ana, baba veya kardeþlerden birini kaybetme gibi olaylar çocuðun üstesinden zor geldiði büyük felaketlerden biridir. Bu tür olaylarý ruhen aþamayan çocuklar uzun süre sonra dahi etkisinden kurtulamazlar. Bunlar da baðýmlýlýða götüren önemli nedenlerden biri olabilir. Bu nedenle bu dönemlerde çocuðun çok büyük duygusal destek ve dayanýþmaya gereksinimi vardýr. Bir danýþma kurumundan destek istemek akýllýca bir tedbirdir. Ayrýlýk ve boþanmalarda en büyük darbeyi yiyen çocuklardýr. Çoðu kez kendi dertlerine düþmüþ eþler savaþýn sýcaklýðý içinde çocuðun ihtiyaçlarýný unuturlar. Hatta bu kavgada onu kendi taraflarýna çekme hatasýna düþerler. Bu durumlarda ne anne ve ne de babayý kaybetmeden, ayrý ayrý evlerde ikisinden de yeterli sevgi ve ilgi gören çocuklar saðlýklý bir geliþim gösterebilirler. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 12

13 Anne ve baba mümkün olduðunca ayný eðitim yöntemlerinde anlaþabilirlerse, çocuklar hem bu depremi az yara ile atlatabilirler ve hem de günlük yaþamýn görev ve gereklerini iyi bir þekilde yerine getirebilirler. Cinsel istismar Kýz olsun erkek olsun çocuklar, genellikle kötü bir adam tarafýndan daha çok, yakýnlarý tarafýndan cinsel taciz, istismar ve tecavüze maruz kalýrlar. Bir yandan sevdiði ve güvendiði bir insaný kaybetmemek, onu ele vererek ona ihanet etmemek isteði, öte yandan utanç ve suçluluk duygusu, istismara uðramýþ çocuðu korkunç bir ruhi cendere altýna alýr. Yardým arayýþ sinyalleri yetiþkinler tarafýndan bazen anlaþýlamaz, bazen de göz ardý edilir. Bu ruhsal durum uzun sürerse kimseye güvenememe, kimseden yardým ve destek görememe duygusu kalýcýlaþýr. Çocuðun kendine özgüveni ve baþka insanlara güveni geliþemez. Bunun sonucu, çekingenlik ve içe kapanma olabileceði gibi, baðýmlýlýða yönelme, dayanýlmaz duygu ve anýlarý uyuþturucu kullanarak unutmaya çalýþmak da olabilir. Einrichtungen in München können unsere Materialien in türkischer Sprache kostenlos beziehen. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 13

14 C. Pontz Tehlike sinyalleri Baðýmlýlýða yönelme konusunda anababalara þu olursa þöyle olur, bu olursa böyle olur gibi kesin ve bariz göstergeler söylenemez. Bazý göstergeler baþka sorun ve zorluklarýn habercisi de olabilirler: - Pasiflik ve baðýmsýz olarak kendi baþýna davranamama - Yetersiz özgüven ve özsaygý - Çeliþkilere dayanma yeteneðinin geliþmemiþ olmasý, çeliþkilerden kaçýþ - Sorunlarý çözme yeteneðinin geliþmemiþ olmasý - Gücünü aþan baþarý beklentileri - Arkadaþ bulmada ve sosyal iliþkiler kurmada zorluklar ve benzeri göstergeler sýklaþtýkça ve süreklilik kazandýkça anababalarýn harekete geçmesi ve çocukla yakýn iliþkisi olan öðretmen, çocuk bakýcýsý ve eðiticisi gibi kiþilerle görüþmeleri gerekir. Bu göstergelerin arkasýnda ciddi bir sorun olduðu izlenimi doðarsa bir eðitim ve aile danýþmanlýðýna baþvurmakta ve destek istemekte yarar vardýr. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 14

15 Baðýmlýlýk ve zararlý alýþkanlýklara karþý en iyi korunma: özgüven Çocuðun gereksinimleri ilerleyen yaþýna göre deðiþir. Bu gereksinimlerin yerine getirilmesinin ve doyum saðlanmasýnýn biçimleri de deðiþir. Çocuðun her yaþta anababasýnýn sevgi ve þefkatine ihtiyacý vardýr. Baþlangýçta bu sevgi doðrudan doðruya ve açýkça verilmeli ve gösterilmelidir. Kýsa bir süre sonra, çocuðun merak, araþtýrma, öðrenme, deneme gibi doðal dürtüleri arttýkça bu sevgi, onun bu meraðýný ve kendi deneyimlerini kazanma çabalarýný arka plandan destekleyen ve teþvik eden bir biçime dönüþmelidir. Çocuk anababasýnýn arkasýnda olduðunu bilmeli, ama onlarýn koruyucu elini artýk görüp hissetmemelidir. Çeliþkili ve zor durumlarda da sevgi ve þefkatin kesintisiz sürdüðünü hissetmek, çocuðun kendi yeteneklerine olan güvenini geliþtirir. Böylece merak ettiði þeyleri deneyip öðrenmeye devam eder. Hatalar da yapar ve deneyim kazanýr. Baþarý ile baþarýsýzlýk ve yanýlgýlar arasýnda sürüp giden iniþ-çýkýþlarda anababasýnýn kalýcý sevgisini hisseden çocuk, onlara olan güvenini pekiþtirir. Bu da kendine olan güveni gittikçe arttýrýr. Özgüven, baðýmlýlýk ve zararlý alýþkanlýklara karþý en etkin koruyucudur. Özgüvenin artmasý çocuðun yetenek ve gücünü deneme olanaklarý olup olmadýðýna, buna fýrsat verilip verilmediðine baðlýdýr. Önemli olan çocuðun güçlü ve güçsüz yanlarýný, yetenek ve sýnýrlarýný bulup tanýmasýdýr. Uðraþýsý baþarýsýz sonuçlanýrsa, anababalarýn görevi çocuðu bir daha denemesi yönünde cesaretlendirmek, gerekiyorsa küçük bir yardýmda bulunmaktýr. Ancak çocuðun kendi baþýna bu görevin üstesinden geldiðini hissetmesi belirleyicidir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 15

16 Abartýsýz ve ölçülü övgü onu sevindirdiði gibi devam etme yönünde cesaretlendirir. Býrak, sen yapamazsýn gibi sözler cesaretini ve gururunu kýrar. Çocuklarýn ben yapacaðým, kendim yapacaðým sözlerini çok ciddiye almak gerekir. Çocuklar önlerine koyduklarý görevleri kendileri yaparak özgüven kazanýrlar ve gittikçe anababalarýndan baðýmsýzlaþýrlar. Çocuk eðitiminin hedefi de bu olmalýdýr. Çocuðun gittikçe anababaya olan ihtiyacýnn azalmasý korkulacak bir þey deðil, aksine sevinilecek bir þeydir. Çocuða tanýnacak özgür hareket sahasýnýn sýnýrlarýný anababalar somut yaþam içinde bulmak zorundadýrlar. Bunun reçetesi yoktur. Aþýrý kollama ve müdahale çocuðun baðýmsýzlaþma sürecini kösteklediði gibi, kökünde ilgisizlik ve ihmal yatan abartýlý özgürlükler de zararlara yol açar. En doðrusu okul ve çocuk yuvasýndaki baþka anababalarla da fikir alýþveriþinde bulunarak, çocuðun geliþimine sevecen bir þekilde, ilgi göstererek ama herþeye karýþmadan refakat etmektir. Saldýrganlýk ve benzeri olumsuz tutumlarýný onaylamadýðýnýzý, karþý çýktýðýnýzý, uymasý gereken mantýki sýnýrlar koyduðunuzu bilip yaþamasý, çocuða onu ciddiye aldýðýnýz mesajýný verir. Çocuk bu durumda da tutumunuzun ona olan sevginizden kaynaklandýðýný, sevginizin usluluk þartýna baðlanmadýðýný hissetmelidir. Ben ezildim, o ezilmesin, ben çok çektim, o çekmesin gerekçesinin arkasýna gizlenerek kendi içinizdeki çocuðun, yani kendinizin duygusal ihtiyaçlarýný önplanda tutarak olumsuz deneyimler yapmasýný engellemek, hayal kýrýklýklarý yaþamasýný baþtan önlemek, çocuðunuzu desteklemek deðildir. Bu size, kendi içinizdeki çocuða ruhsal doyum verebilir. Ama, çocuðunuzun baðýmsýzlaþmasýný engeller. Onu hep desteðe muhtaç býrakýr. Gençliðinde Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 16

17 ve yetiþkin yaþamýnda þiddetle ihtiyaç duyacaðý sebat, dayanýklýlýk gibi yaþamsal bazý özelliklerden yoksun býrakýr. Çocuðun yaþamýna refakat, onun gittikçe sizden baðýmsýzlaþan bir kiþilik kazanmasýna yönelik olmalýdýr. - Çocuklar evet dedikleri gibi hayýr demesini de öðrenmelidirler. Hayýrlarý ciddiye alýnan çocuklar ilerde arkadaþ çevresinde olumsuz baskýlarla karþýlaþtýðýnda Hayýr! diyecek gücü kendilerinde bulurlar. - Kendini ilgilendiren konulardaki çeliþki ve çatýþmalarda sus, otur, sen küçüksün gibi sözlerle görüþünü söyleme þansý tanýnmamýþ çocuklar ilerde çeliþki ve çatýþmalardan ve bunlara kendilerine uygun çözümler bulmaktan kaçýnýrlar. Evde çeliþkilerin þiddet kullanýlmadan çözüldüðünü yaþayan çocuklar, görüþ ve iradesine saygý duyulan çocuklar, kendi kiþiliklerine deðer verirler. Önemli zorluk ve mücadelelerden kalýcý zararlar almadan çýkacak kadar güçlü bir kiþilik kazanýrlar. - Arkadaþlarýyla oynarken çocuklar kaçýnýlmaz olarak sýnýrlarla karþýlaþýrlar. Ayný þekilde anababanýn ihtiyaçlarýna ve evde geçerli kurallara da saygý göstermeyi öðrenmelidir. Yaþamý sadece çocuðun gereksinimlerine göre düzenleyip kendi ihtiyaçlarýný ihmal etmek de iyi bir çözüm deðildir. Hem anababanýn hem de çocuðun gereksinimlerini dikkate alacak yollar bulmak zor, ama gereklidir. - Farklý çýkarlar çatýþmalara yol açabilir. Bu çatýþmalarý, pazarlýklar yoluyla her iki taraf için de mantýklý ve kabul edilebilir çözümler bularak aþmak gerekir. Dediðim dedik, çaldýðým düdük þeklinde itaat bekleyen, anababanýn üstün gücüyle yapýlan dayatmalar, uymasý güç çözümsüzlüklerdir. Çözüm her iki tarafa da kazanýmlar getirmelidir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 17

18 Çeliþki çözümünde dikkat edilecek kurallar - Çeliþkilerin çözümü için yapýlacak pazarlýk ve tartýþmalar için uygun zaman, mekan ve ortam seçmek gerekir. Zaman baskýsýndan kaçýnmak ve konuyu aceleye getirmeden görüþmek gerekir. - Sorunun gerçek nedenlerini açýkça konuþmak gerekir. Hiç kimse benim istediklerim görüþülmedi duygusuna kapýlmamalýdýr. - Herkes kendi adýna konuþmalýdýr. Anababanýn yorumu deðil, çocuklarýn neyi kastettikleri önemlidir. Anlaþýlmayan noktalar sorularla açýklýða kavuþturulmalýdýr. - Bir soruna çok çözüm vardýr. Önce tüm çözüm önerilerini toplamak, arkasýndan deðerlendirmeyi yapmak gerekir. Çocuklarýn önerileri kulak ardý edilmemelidir. Çözüm, tartýþmalara gerçekten katýlabilen kiþiler için baðlayýcý olabilir. - Çocuklarla birlikte ve herkesin gerçekten bir kazancý olabilecek çözüm seçeneði araþtýrýlmalýdýr. - Birlikte bulunan çözümler herkes tarafýndan uygulanma þansýna sahiptirler. Anlaþmaya vardýktan hemen sonra çözümü uygulamaya koymalý, gerekli iþ bölümü yapýlmalýdýr. Aynasý iþtir kiþinin, lafa bakýlmaz! - Aile durumu ve çeliþki nedenleri sürekli bir deðiþim içindedir. Bunun için çocuklarla birlikte bir süre kararlaþtýrýp çözümün etkisini ve baþarýsýný deðerlendirmek, gerekli düzeltmeleri yapmak gerekir. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 18

19 Oyun, arkadaþ Oyun çocuklarýn bedensel, ruhsal ve sosyal geliþimleri açýsýndan temel gereksinimlerinden biridir. Çocuðunuz yaþdaþlarýyla iliþki kurmada çekingenlik gösteriyorsa, cesaretlendirip yardýmcý olmak gerekir. Arkadaþlarýný getirmesine izin vermek, hatta bu yönde cesaretlendirmek güçlü sosyal iliþkiler kurmasýna yardýmcý olur. Çocuklar anababalarýyla da oynamak isterler. Bunun sizin açýnýzdan sýkýcý bir iþe dönüþmemesi için hem sizin ve hem de çocuðun hoþuna gidecek oyun ve uðraþýlar bulmaya çalýþýnýz. Ýyi örnek Çocuk açýsýndan ilk ve en önemli örnek anababasýdýr. Bu nedenle baðýmlýlýk yaratacak maddelerle iliþkinize dikkat ediniz. Uyku hapý, sakinleþtirici, aðrý kesici gibi ilaçlarý çok istisnai durumlarda alýnýz. Alkol ve sigarayý sürekli ve büyük miktarlarda kullanmayýnýz. Çocuklar kendilerine yakýn yetiþkinlerin tüm davranýþlarýný, zor durumlarda tutumlarýný ve baþkalarýna karþý tavýrlarýný yakýndan takip ederler. Bu özelliklerini küçümsememek ve dikkate almak gerekir. Doðal olarak kimse yüzde yüz hatasýz olamaz. Ayrýca çocuk yetiþtirmek de zor ve yýpratýcý bir görevdir. Çocuklarýn anababalarýnýn da arada bir yanýldýklarýný ve hata yaptýklarýný görmeleri doðaldýr. Denemeye teþvik Çocuklar daha çok küçükken kendi iþlerini kendileri yapmak isterler. Anababanýn buna imkan vermesi gerekir. Geç kalýyoruz! diye ayakkabý baðcýðýný hemen kendiniz baðlamayýnýz, zaman tanýyýnýz. Tabiki nasýl yapacaðýný gösterecek-siniz, ama hemen de becermesini beklemeyeceksiniz. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 19

20 Bir iþi kendi baþýna yaparak öðrenmek, çocuðun özgüven ve özsaygýsýný güçlendirecek en etkin deneyimlerdir. Çocuk baþarýsýzlýðý cesaretini yitirmek anlamýnda deðil, yeniden deneme anlamýnda yaþamalýdýr. Özsaygýsý güçlü çocuklar baþkalarý tarafýndan büyük veya küçük hayal kýrýklýðýna uðratýldýklarý zaman bunun üstesinden gelmesini bilirler. Kendi iþini kendi yapan çocuklar ilerde her iþi sýkýcý bulup ertelemez veya baþkalarýna býrakmazlar. Genç ve yetiþkin yaþlarýnda beceri ve yeteneklerine güvenirler, zorluklarda alkol, uyuþturucu gibi veya baþka zararlý alýþkanlýklara sýðýnmazlar, bunlarda teselli arayýp cazibelerine kapýlmazlar. Görevin anlamý olmalýdýr. Aþýrý beklentiye saplanýp baský yapýlmamalýdýr. Çocuða verilen görevin bir anlamý olmalý, nedenini iyi kavramalýdýr. Okul konusunda da bu geçerlidir, çünkü öðrendiklerinin bir fayda getirmediði görüþünde olan çocuk ve genç sayýsý az deðildir. Öðrenimin anlam ve gereðini uzun vadeli fayda ve getirileri açýsýndan kavramasýna yardýmcý olmak gerekir. Okuldaki zorluklarýnýn yaný sýra anababanýn çocuðun gücünü aþan beklentileri ve baskýlarý da uyuþturucu kullanýmýný bir kaçýþ seçeneði olarak cazibeli kýlabilir. Çocuðun herhangi bir baþarý beklenti ve baskýsý olmadan kendi istek ve zevkleri yönünde yaptýðý anlamlý uðraþýlar, baðýmlýlýk eðilimlerine karþý koruyucu etkide bulunurlar. Doðayý koruma amaçlý, sosyal amaçlý, halk oyunlarý, tiyatro gibi kültürel amaçlý veya spor amaçlý çocuk ve gençlik gruplarýna katýlmak, uzun vadede onay ve duygusal dayanak bulduklarý, bedensel geliþimlerini güçlendiren, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarýna cevap veren uðraþýlardýr. Ayný zamanda anababanýn arada bir rahatlamalarýna da katkýda bulunabilirler. Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 20

21 Çocuk ve baðýmlýlýk maddeleri - Baðýmlýlýða yol açan maddelerle çocuðun temas kurmasýný mümkün olduðunca önlemek yararlýdýr. Uzun vadede ise bu mümkün deðildir. Ayrýca bunlar cazibeli bir gizemi olan maddeler haline getirilmemelidir. Aksi durumda çocuðun meraðý da kamçýlanmýþ olur. - Çocuk sizden ilgi ve kabul bekliyorsa bunu televizyon seyretmesine izin vererek, tatlý þeyler vererek geçiþtirmeyiniz. - Çocuðu sigara veya alkollü içecekler almaya kesinlikle göndermeyiniz. - Çocuðun yanýnda alkol almayýnýz. - Ulaþýlabilecek yerlerde alkollü içki býrakmayýnýz, saklayýnýz. - Çocuklara týbben kaçýnýlmaz durumlar dýþýnda yatýþtýrýcý ilaçlar vermeyiniz. Bu durumlarda çocuðu iyi gözlemleyiniz, doktorla temas halinde kalýnýz. - Süreklilik gösteren okul zorluklarý ve davranýþ bozukluklarýnda eðitim danýþmanlýklarýna baþvurunuz. Kaynakça / Quellen Broþür aþaðýda ismi verilen Almanca materyallerden yararlanýlarak derleme ve kýsmen tercüme yoluyla hazýrlanmýþtýr: Bei der Erstellung der Broschüre wurden hauptsächlich folgende Materialien verwendet. Texteile wurden hauptsächlich zusammengefasst, aber auch zum Teil sinngemäss übersetzt. - Wir können viel dagegen tun, dass Kinder süchtig werden. BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln - Sehn-Sucht - So schützen Sie Ihr Kind vor Drogen Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes Taubenheimstr. 85, Stuttgart Uyuþturucuya Karþý Güçlü Çocuk Yetiþtirmek Bizim Elimizde 21

TELEVÝZYON ZARARLARI / YARARLARI ANNE-BABALARA ÖNERÝLER. Landeshauptstadt. Ausländerbeirat. Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

TELEVÝZYON ZARARLARI / YARARLARI ANNE-BABALARA ÖNERÝLER. Landeshauptstadt. Ausländerbeirat. Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien Landeshauptstadt München Ausländerbeirat TELEVÝZYON VE KÜÇÜK ÇOCUK Christiane Pontz ZARARLARI / YARARLARI ANNE-BABALARA ÖNERÝLER Fernsehen und kleine Kinder - Schaden / Nutzen - Tips für Eltern in türkischer

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri

Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri DEMÝR TAVINDA DÖVÜLÜR Erken teþvik neden önemli? Çocuk eðitiminde kitap ve yazý dilinin yeri Warum ist die Frühförderung wichtig? Die Bedeutung der Bücher und der Schriftsprache bei der Kindererziehung

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÜBER KINDERERZIEHUNG

ÜBER KINDERERZIEHUNG ÇOCUK EÐÝTÝMÝ ÜZERÝNE ÜBER KINDERERZIEHUNG - Informationen für Eltern in türkischer Sprache - AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien ÇOCUK EÐÝTÝMÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi Rizikolu ve Rizikosuz Durumlar Öneriler Türkische Ausgabe der Broschüre HIV-Übertragung und Aids-Gefahr AIDS e karωı henüz ne bir aωı ne de bir ilaç vardır.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

dumaný yoktur yarin imaný...

dumaný yoktur yarin imaný... Cigaramýn dumaný yoktur yarin imaný... Tütün z Tüketimi z Sonuçlarý Der Rauch meiner Zigarette... Die Geliebte ist erbarmungslos... (aus einem türkischen Volkslied) - Informationen über Tabak, Tabakkonsum

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

OYUNLA BÜYÜR ÇOCUKLAR Her Çocuðun Çocuk Olma Hakký Vardýr: in Bakýþ Açýsý Küresel Araþtýrma Bulgularý ve Raporu Araþtýrma Danýþmanlarý Dr. Jerome Singer / Yale Üniversitesi Dr. Dorothy Singer / Yale Üniversitesi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sağlıklı kalmak, yaşam kalitesini korumak

Sağlıklı kalmak, yaşam kalitesini korumak Sağlıklı kalmak, yaşam kalitesini korumak Alkol hakkında faydalı bilgiler Yayıncı Universitätsklinikum Freiburg Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie Sektion Klinische Epidemiologie und Versorgungsforschung

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Arbeitskreis. Bayern. dass man daheim ist. Türkiyeden gelen aileler için ikidillilik. üzerine bilgiler.

Arbeitskreis. Bayern. dass man daheim ist. Türkiyeden gelen aileler için ikidillilik. üzerine bilgiler. Arbeitskreis türkischsprachiger Psychotherapeuten Bayern üzerine bilgiler. Türkiyeden gelen aileler için ikidillilik Türkiyeden gelen aileler için ikidillilik üzerine bilgiler. dass man daheim ist. Zweisprachig

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. - Informationen für türkische Eltern -

Die Grundlagen des Schulerfolgs werden im Kleinkindalter gelegt. - Informationen für türkische Eltern - ß Okulda baþarýnýn temelleri bebeklikten baþlayarak atýlýyor. ß Çocuðun üç - dört yaþýna kadar aldýðý teþvik geleceðini belirliyor. ß Geliþtirici oyun ve resimli çocuk kitaplarý yetenek geliþiminde baþ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ.

Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ. Ýstanbul 2007 Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ. Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM DÖNEMÝNDE ARKADAÞLIK ÝLÝÞKÝLERÝ GÜVENLÝ ÝNTERNET KULLANIMI MEDYA ÇAÐINDA ÇOCUK YETÝÞTÝRMEK. Çocuðunuzun Zekasýný Güçlendiren Besinler

ÝLKÖÐRETÝM DÖNEMÝNDE ARKADAÞLIK ÝLÝÞKÝLERÝ GÜVENLÝ ÝNTERNET KULLANIMI MEDYA ÇAÐINDA ÇOCUK YETÝÞTÝRMEK. Çocuðunuzun Zekasýný Güçlendiren Besinler ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ ÞUBAT - 2011 ÝÇÝNDEKÝLER 04 06 09 ÝLKÖÐRETÝM DÖNEMÝNDE ARKADAÞLIK ÝLÝÞKÝLERÝ EBEVEYN ÇOCUK ÝLÝÞKÝSÝNDE TUTARLILIK VE ADALET KENDÝNE GÜVEN ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vergim Bana Dönüyor. Mesleðimizi Seçerken

Vergim Bana Dönüyor. Mesleðimizi Seçerken Vergim Bana Dönüyor Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflýk, istisnalar ve indirimleriyle oranlarýna iliþkin hükümlerinde kanunun belirttiði yukarý ve aþaðý sýnýrlar içinde deðiþiklik

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. H. Ercan ÖZMEN* Özet Cinsel iþlev bozukluklarý biliþsel-davranýþcý terapistler tarafýndan, öðrenilmiþ uyumsuz (maladaptif) davranýþlar olarak nitelendirilir.

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Ýmtiyaz Sahibi Ýbrahim Köymen Genel Yayýn Yönetmeni Mete Akoðuz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Seyfettin Ber Yayýna Hazýrlayan Vizyon Reklam Evi Stratejik Planlama & Kalite Yönetmeni Umut Kaya umut.kaya@vizyonreklamevi.com

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

dosya Felsefe Mezunlarýnýn Sorunlarý Hazýrlayan: Doðan Barýþ Kýlýnç*

dosya Felsefe Mezunlarýnýn Sorunlarý Hazýrlayan: Doðan Barýþ Kýlýnç* dosya Hazýrlayan: Doðan Barýþ Kýlýnç* Felsefe Mezunlarýnýn Sorunlarý Prof. Dr. Ahmet Ýnam Prof. Dr. Betül Çotuksöken Prof. Dr. A. Kadir Çüçen Prof. Dr. Varol Akman Prof. Dr. Ali Osman Gündoðan Prof. Dr.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına karşı şiddetin bir çok yüzü vardır: taciz, hakaret, aşağılama, yıldırma, dayak, tecavüz. Bunlar, bir çok

Detaylı