Taksim Cumhuriyet Meydanı: Sosyo-Ekonomik, Biçim, Kullanım Ve Anlam Boyutları Üzerine Bir Alan Araştırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taksim Cumhuriyet Meydanı: Sosyo-Ekonomik, Biçim, Kullanım Ve Anlam Boyutları Üzerine Bir Alan Araştırması"

Transkript

1 YÖNTEM Bu çalışmada TCM nin bugünkü kullanıcılarının meydana yükledikleri anlam araştırılmaktadır ve kullanıcıların sosyo-ekonomik kimlikleri ve meydanın biçiminin olanak tanıdığı ölçüde de meydanı kullanımları betimlenmektedir. Araştırma sorusu olarak insanların algılarına odaklanıldığı için saha (gözlem) ve görüşme (derinlemesine ve anket) yöntemleri kullanılmaktadır. Kullanıcıların bakış açısından bir meydanın simgesel anlamına yönelik araştırmaların sayıca sınırlı olması nedeniyle, çalışmaya sahada derinlemesine görüşmeler yaparak başlanmıştır. Bu ilk görüşmeler sayesinde daha sonra uygulanan anket görüşmelerinde odaklanılacak tema kategorileri daha net olarak belirlenmiştir. Her ne kadar çalışmanın başında kullanıcıların sosyoekonomik konumları ile meydanın biçimi, kullanımı ve anlamı arasında birtakım ilişkisel varsayımlarda bulunulduysa da anketin örneklem büyüklüğünün sınırlı kalması nedeniyle bu varsayımlar sınanacak kesin hipotezler olarak ele alınamamıştır. Diğer bir deyişle bu çalışmada simgesel bir meydan düzeyindeki bir uzamsal anlam sorgulaması için ilgili olabilecek değişkenleri belirlemek, bugünkü kullanıcıların TCM ye ne anlam yükledikleri sorusuna verilecek bir yanıta yol göstermek ve bu değişkenlerle ilgili saptanan kimi durumları ya da bulguları betimlemek amaçlanmıştır. Derinlemesine görüşmelerin ilk aşamasında meydanı herhangi bir biçimde kullanan 21 kişiyle enlemesinekesitsel yöntem uygulanarak görüşülmüştür. Örneklem araştırmacının saptadığı kişilerden ve görüşülen bu kişilerin önerdiği başka kişilerden oluşmuştur. Bu görüşme formunda görüşülen kişilere kişisel bilgileri, meydanı kullanımları, meydanın biçimiyle ilgili değerlendirmeleri ve meydanın anlamıyla ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiş ve ses kaydı alınmıştır. Sonuçlar nitel araştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Meydanın kullanıcılarına yönelik uygulanan ikinci teknik de o sırada doğrudan meydanda bulunan kişilere uygulanmış olan 4 sayfalık bir ankettir. Yine enlemesine-kesitsel yöntem uygulanarak 71 kişilik bir örneklem sağlanmıştır. Anket kişisel bilgiler ve meydanla ilgili sorular olmak üzere iki bölümden oluşmuştur ve elde edilen veriler SPSS istatistiksel çözümleme yazılım programı yardımıyla yorumlanmıştır. Son olarak, meydanın geçerli fiziksel düzenlemesiyle ilgili görüş belirtebilecek 5 uzmanla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Uzmanlara uzmanlıklarına göre biri oda ve dernek temsilcilerine, diğeri büyükşehir belediyesi temsilcisine olmak üzere iki ayrı soru formu uygulanmış, genel olarak ise meydanın bugünkü durumuyla ilgili değerlendirmeleri ve çözüm önerileriyle ilgili sorular yöneltilmiştir. Sonuçlar yine nitel olarak çözümlenip yorumlanmıştır.

2 BULGULARIN TARTIŞILMASI Bu bölümde araştırma verilerinin çözümlenmesiyle elde edilen ana bulgular, meydanın farklı boyutları olan, kullanıcı profili, kullanım, ve anlam ile uzman görüşleri alt başlıkları altında sırayla paylaşılacaktır. Kullanıcı Profili Bu başlık altında ele alınan konular, TCM nin bugünkü kullanıcılarının kimliği, kullanıcı profilinde zaman içinde gözlenen değişimler, bugünkü meydan kullanıcılarının etkinlikler, vb. aracılığıyla sınıf ayrımlarından uzak, ortak bir paydada buluşup buluşamadıkları, meydanın kozmopolitlik ve kamusallık derecesi gibi konulardır. Bu sayede meydanın bugün en çok kim(ler)e ait olduğu ve yapısal ve dinamik öğeleriyle kimleri barındırıp, kimleriyse dışladığı yanıtlanmaya çalışılmaktadır. 1. Kullanıcı Profilindeki Değişim: İstanbul Kentleşmedi ama Köyleşti Taksim-Beyoğlu nun kullanıcı profili daha genel toplumsal değişimlerden kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. Bölgedeki değişimi görüşmecilerden biri olan devlet memuru toplumun, dünyanın dokusu da siniyor diyerek özetlemiştir. Özellikle son yılda en başta İstiklal Caddesi olmak üzere bu bölge kültür-sanat ağırlıklı bir yer olmaktan çıkıp, hızla bir tüketim alanına dönüşmüştür. Örneğin, son birkaç yılda Emek, Alkazar sinemaları ve AKM (yenileme adı altında) kapanmış, alışveriş merkezleri örn. Demirören AVM, uluslararası kahve zincirleri ve ayakkabı-giyim markalarının mağazaları ise açılmıştır. Bu yerdeki ve kullanıcı profilindeki hızlı değişim, bugünkü yöneticilerin yönetim süresi dikkate alındığında rastlantısal değildir. Yayınevi çalışanı bir görüşmeci bugünkü yönetim anlayışını siyasi rant olarak dile getirmiştir. Bu dönüşümün köklerini ülke genelinde ekonomik liberalleşme siyasetinin benimsendiği 1980 e, geriye doğru izlemek olanaklıdır. Bu daha genel çerçevedeki toplumsal siyasi-ekonomik dönüşümü Eyüp, Beyazıt ve Beyoğlu nda uzun yıllardır sahaflık yapan bir görüşmeci şöyle dile getirmiştir: Beyoğlu na çıktık. Bu bizim için hava basmak. Taksim de şöyle bir tur attık demek (statü) yükseltirdi. 80 lere kadar, 80 den sonra iş zıvıttı. Turgut Özal döneminden sonra. Geldi yıkılmaması gereken şeyleri yıktı. Lahmacunla viski devri başladı. Kullanıcı profilindeki değişime dikkat çekerek vurgulanmak istenen, Taksim çevresinde gitgide belirginleşen bir tüketici kimliği ve tüketim kültürüdür. Liberal ekonomik siyasetin öncesinde de göçün etkisiyle İstanbul un ve bu bölgenin kullanıcı profili yine değişikliğe uğramıştır. Birkaç görüşmeci Anadolu dan 50 lerden sonra başlayan göçün sonucunda kente gelen insanlar kente uyum sağlamadıkları, geldikleri yerde nasıl yaşıyorlarsa İstanbul da da aynı şekilde yaşadıkları için kentin köyleştiği savını ortaya atmıştır. Bu görüşe göre Anadolu dan gelenler İstanbul kültürü ne ait insanların yerine geçmiş, bunun sonucunda da şehirde yaşamanın kanunları (sahaf) delinmiştir. Klasik

3 olarak, Haydarpaşa dan İstanbul a giriş yapan göçmen kimliği ve kültürünün karşısına kimi görüşmeciler İstanbul kültürü dedikleri bir başka kimliği koymaktadırlar. İstanbul kültürü, İstiklal e Pera dendiği ve burada ağırlıklı tatlı su Frenkleri denilen Lövantenlerin yaşadığı 50 öncesi döneme gönderme yapmaktadır. Bu kültüre özlem duyan kimi görüşmeciler, bu dönemi bugünden daha uygar olarak anmaktadırlar. O döneme gençliğinde tanık olmuş sahaf İstanbul kültürü nü şöyle anlatmaktadır: 30 lu-40 lı yıllardaki fotoğraflara baktığımız zaman işin gerçek manada boyutunu görüyorsunuz. Bir adet kravatsız insan göremezsin meyhane dâhil, pavyonunda dâhil. Süper Grand tuvalet hepsi. Kimse kimseye giremezsin filan diye bir olay yok ama şimdi sen o Lövanten bayanın yanında gezemiyorsun. Yıkılıyorsun, kayboluyorsun, uçup gidiyorsun yani. Sıfırlıyorsun, o elbise kıyafet, stil sende yok. Ulan diyorsun, ben burada ı-ıh. Utanıyorsun, sıkılıyorsun, kıyı köşe kaçıyorsun, fare gibi giriyorsun bir yere. Biz Çiçek Pasajı nda büyük dükkânlar vardı, oralarda pek oturamazdık. Görüşmecilere göre bu bölgeyi zamanla terk etmek zorunda kalmış bir başka kimlik ve kültür olarak, daha önce hanlarda atölyeleri olan sanatçılar ve yine bu çevrede sıkça rastlanabilecek aydın kesim gösterilmektedir. Devlet memuru bir görüşmeci hanım bölgedeki bu genel kültürel gerilemeyle ilgili şu gözlemini dile getirmektedir: Yani ben 79 da işe başladığımda sonucunda Narmanlı yurdunda Aliye Berger kalıyordu, işte Orhan Peker in atölyesi oradaydı, Bedri Rahmi nin atölyesi oradaydı. E, bugün o atölyelerde patatesçi, cep telefonu kartı satan insanlar var. Bu kentin kültürel hayatına katkıda bulunan insanlar da buralardan ellerini, ayaklarını çektiler. İnsanlardaki dönüşümle yerdeki dönüşüm birlikte yaşanmıştır. Vakko nun İstiklal deki mağazasını kapatması, yerdeki dönüşüme sıkça verilen bir örnektir. Devlet memuru, Bu sokaktan Vakko giderken ben üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü buranın mührüydü. Onun burada olması, Beyoğlu Beyoğlu dedirten bir şeydi, derken kullanıcı profilindeki değişikliğinin yerin kimliğine olan etkisinin de altını çizmektedir. Sahaf ise bu gidişin tetikleyicisini araştırmaktadır: Galatasaray da lahmacuncu dükkânı açıldı, ne yaptı Vakko, kaçtı buradan. Kaçtı, gitti, mecbur kaldı. Egemen insan profiliyle birlikte değişen yalnızca dükkân ya da atölyeler gibi işyerleri değildir, eğlence anlayışı ve eğlence yerleri de bu değişimden etkilenmiştir. Örneğin devlet memuru çocukluğunda tanık olduğu gazino kültürünü anlatırken, Şarkıcıların çıktığı, yemekli, birtakım valsların, dansların yapıldığı, şimdiki gibi göbek atılıp da çiftetelli oynanmadığı o tarz bir eğlenceydi, demektedir. Bu sanat, giyim-kuşam, eğlence anlayışlarındaki değişim hep birlikte düşünülürse hepsinde ortak nokta bölgenin, yerini tüketim kültürüne bırakan, kültürel kimliğinde gözlenen değişimdir.

4 2. Ortak Paydada Buluşma: Hepsinin Bir Araya Gelip Cem Olması Mümkün Değil Zaten Görüşme sorularından biri, değişik kullanıcılar arasında TCM de oluşan birlikteliğin derecesini, yani meydanda kullanıcılar arasında bir sinerji ya da ortak bir aidiyet, ortak bir kimlik duygusunun oluşup oluşmadığını araştırmaktadır. Ortak bir kimlik ya da aidiyet nitelemesini soyut bulan görüşmecilere soru ikinci bir kez, değişik sosyo-ekonomik konuma sahip insanların meydanda bir araya gelip gelemedikleri biçiminde yeniden yöneltilmiştir. Görüşmecilerden bir bölümü meydan kullanıcılarının yalnızca gelip geçici kalabalık olduğunu düşünmektedir. Bu görüşmecilerden bir öğretim üyesi, Carr vd. nin (1992) rastlantısal kullanıcılar (incidental users) olarak tanımladığı bir grup kamusal alan kullanıcısını, birlikte ama beraber değil sözleriyle dile getirmiştir. Bunda birkaç yıllık metronun İstanbul un değişik toplumsal kesimlerin yaşadığı semtlerinden insanları Taksim e taşımasının etkisi olduğunu gözlemlemiştir. Öğretim üyesine göre, Burada gelip geçici kalabalık. Hep İstiklal e gelenler, Beyoğlu na gelenler, Beyoğlu ndan çıkanlar, Sıraselviler e gelenler, Sıraselviler den çıkanlar, finikülere binenler filan. Burası bir hub. Burası İstanbul un hub ı dır. Benzer bir biçimde, sahaf da anlık, manyak bir yer diye nitelediği TCM de değişik sosyal konumlardan insanların bir ortak paydada buluşmasının olanaklı olmadığını söylemektedir, çünkü: Yok, o çok kozmopolit bir olay. Şimdi bir grup geliyor, kendi kafalarına göre takılıyor. Bir grup geliyor, ayrı bir yerde toplanıyor. Bir grup geliyor, başka bir yere. Hepsinin ayrı toplanma yerleri var. Hepsinin bir araya gelip cem olması mümkün değil zaten. Çünkü o kadar değişik gruplardaki insanların bir ortak paydada birleşmesi mümkün değil. Bu meydanda tek kimlikte buluşamama durumuna görüşmeciler çeşitli açıklamalar getirmektedirler. Beyoğlu nda tanınmış bir yayınevinin çalışanına göre her ne kadar TCM değişik insanların bir arada bulunabildiği bir pota ise de, bu birbirinden ayrı özellikteki insanlar birbirleriyle kaynaşamamaktadırlar; onları zaman zaman TCM de bir araya getiren olaylar yalnızca futbol kutlamaları, konserler gibi popüler kültür öğeleridir, yani yüzeysel kalmaktadır. Üstelik, yayınevi çalışanına göre TCM nin geçmişten gelen siyasi anlamlarından ötürü, birleştirici olmanın tersine ayırıcı özelliği bile vardır. Bu siyasi ayrışmışlık, efemera koleksiyoncusuna göre ise meydandan çok toplumun kendisinden kaynaklanan bir durumdur: Siyasi birliktelik yerine ayrışmış bir toplumuz, meydan buluşturamaz. Efemera koleksiyoncusu bu nedenle meydanın bir buluşma yeri olarak en çok bireyleri ya da grupları buluşturabileceğini düşünmektedir. Beyoğlu nda eski bir lokantada çalışan genç kadın garsona göre değişik sınıflardan insanların meydanda buluşamamasının bir başka nedeni de insanlardaki güvenlik kaygısıdır. Bu bakış açısına göre insanlar ancak iyi bir şey olduğu zaman, öğretim üyesinin bahsettiği türden bir beraberliği yakalayabilmektedirler.

5 Bu noktada bir paradoksa dikkat çekmek gerekirse, tüm bu meydanda ortak paydada buluşamama gerekçelerine karşın çoğu görüşmeci TCM yi bir buluşma noktası olarak görmektedir. Hatta bu anlayış Taksim de buluşalım sözüyle neredeyse sloganlaşmıştır. Bu paradoksun açıklaması Taksim de kimlerin, ne sayıda, nasıl buluştukları sorusunun yanıtında yatmaktadır. İnsanlar TCM yi buluşma noktası işleviyle anarken kastettikleri buluşma daha çok tanıdıkları insanlarla kişisel buluşmalarıdır, yabancılarla ve topluca bir buluşma değil. Yine de meydanda toplulukları bir dereceye kadar buluşturan kimi etkinliklere, görüşmeciler konserleri, resmi tören ve anmaları, futbol ya da yılbaşı kutlamalarını her ne kadar sonuncusu cinsel taciz olaylarıyla lekelense de ve AKM açıkken burada haftalık düzenli verilen konserleri örnek göstermektedirler. 3. Kimin Meydanı, Kimin Değil: 10 da Arkadaşıyla Taksim e Çıkıp da İki Tek Atmak Dünyasında Yok Öyle Bir Şey TCM de sağlanan birliktelik düzeyinin yanı sıra diğer önemli bir sosyolojik soru da TCM nin kabullenilen sahipleri ve istenmeyenleri ya da dışlananları ile ilgilidir. Böylesi bir çözümleme sayesinde aynı zamanda görünürdeki tüm iyi niyetimize karşın, hepimizin içindeki faşizme ışık tutmak da olanaklı olmaktadır. Kimi görüşmeciler TCM nin onaylanan kullanıcısının gençler olduğunu düşünmektedirler, çünkü meydanın anlamını daha çok, eğlence yüzüne odaklandıkları İstiklal Caddesi yle birlikte değerlendirmektedirler. Örneğin, uzun yıllardır burada çalışan çamaşır dükkânı sahibi eğlencenin ve sinemaların en çok bulunduğu yer olduğu için, Taksim in en çok öğrencileri ve sonra da turistleri buluşturduğunu ileri sürmektedir. Ona göre bu yer orta yaş kesimine çok seslenmemektedir. Benzer biçimde, tramvay şefi, kabul edilen ya da benimsenen kullanıcı profilini şöyle tanımlamaktadır: Öğrenci, özellikle üniversite; biraz daha sosyal hayatın içinde olan, akşam bir arkadaşıyla bir yerde yemek yeme ihtiyacı duyan veya küçük eğlence hesapları yapabilen grupların ilgi alanı. Tramvay şefine göre yerin kendisi bunun dışında kalan grupları dışlamaz, ancak yaşam koşulları öyle bir dayatır ki örneğin, fabrika işçisi olan babasının, 10 da arkadaşıyla Taksim e çıkıp da iki tek atmak dünyasında yok tur. TCM yi gençlikle ve dinamizmle özdeşleştiren başka bir görüşmeci de piyano öğretmenidir; ona göre buraya yakışmayacak kullanıcı profili ve kullanım türü ise her türlü gerici kullanım ve etkinliklerdir. Meydan kimin değil sorusunun yanıtı görüşmecilerin belirli toplumsal kesimleri dışlayan, hor gören yorumlarından çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu dışlanan gruplardan birini daha önce bahsedilen Anadolu dan göçle gelmiş insanlar oluşturmaktadır. Örneğin, Ben de Anadoluluyum, ama affedersin Anadolulular geldiler buraya doldular, aynı Anadolu da nasıl bir hayat geçirirse burada da aynı hayatı geçiriyorlar. Medeni bir şey kalmadı (ayakkabıcı). Bu biçimde etiketlenen diğer bir topluluk da Tarlabaşı nda yaşayan kesimdir. Örneğin, TCM nin devasa bir kültür vadisi olmasını isteyen korseciye gore, Tarlabaşı nda bir sürü mezbele yer var, yıkın orayı istediğiniz gibi otel yapın. Meydanda hayır. Hatta meydanda trafik de olmaması lazım dır. Bu

6 yorumlardaki dışlayıcılığın yanı sıra, üç görüşmeci de meydanın yapısal anlamda bir dışlayıcılığı olduğunu düşünmektedir. Buna gerekçe olarak ise AKM nin açık olduğu zamanlarda orada sergilenen etkinliklerin salt küçük, seçkin bir toplumsal kesimi hedeflemesini göstermektedirler. Vizecilik yapan emekli öğretmene göre, AKM var, hiçbir işe yaramadı, yaptılar ama orada bir etkinlik, ben öğretmenim, böyle şeyleri de severim, otuz kırk senedir buradayım, iki defa girmişimdir içine. Yok, benim ilgimi çeken bir etkinlik yok. Ya çok klasik şeyler getiriyorlar, fazla klasik. Yani halktan kopuk şeyler. Benzer biçimde mimara göre, AKM nin kapısından geçen sıradan bir yurttaş buranın benimle hiç ilgisi yok diye düşünmekte ve kendini İstiklal deki ticari bir yere daha yakın hissetmektedir. Bu yaklaşımlar, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ne ve devrimlerine yöneltilen, liberal görüşteki insanlar arasında özellikle yaygın olan, elitizm eleştirisinin bir örneği olarak yorumlanabilir. 4. Sennett in İzinden Kozmopolitlik ve Düşmanlığın Bir Aradalığı: Bakın Diyorum, O Üçüncü Cinslerin, Fahişelerin En Bol Olduğu Yerde Çalışıyorum Kimi görüşmecilerin iktidar söylemini yeniden üretmelerini ve bunun sonucunda yerin Ötekilerine karşı konuşmalarında açığa çıkan ayrımcı ses tonunu göz önünde bulundurduğumuzda, aynı zamanda Taksim in kozmopolitliğinden, İstanbul un metropol oluşundan ve çevredeki kahvelerde çaylarını yudumlarken camın dışarısındaki insan çeşitliliğini izlemekten ne denli keyif aldıklarından bahsetmelerini duymak daha şaşırtıcı olmaktadır. İstanbul un kozmopolitliğiyle ilgili, senarist Hüseyin Karabey bir röportajında, Bizde mezelerin bile kimin olduğunu karıştırıyorsunuz; istemesek de kozmopilitiz, demektedir. Bu çalışmanın görüşmecileri de Taksim in kozmopolitliği konusunda aynı düşüncede buluşuyor gibi görünmekteyse de, hepsi bu kozmopolitlik durumuna değişik açılardan bakmaktadır. Kimi görüşmeciye göre yerin kozmopolitliği, burada olay çıkarmak için ufacık bir fitile bakmasına yol açarken, bu kozmopolit nitelik diğerleri için bir keyif unsuru ya da moral yükseltici bir durum olarak olumlu değerlendirilmektedir. Yine bir başka görüşmeci sahaf için, Taksim in kozmopolitliği insanların ortak bir kimlikte buluşması önünde bir engel oluşturmaktadır. Benim araştırma sırasındaki kişisel gözlemim de bir görüşmecimin biraz ötemizden geçen gösterişli, sarışın bir kadının giyimine bakıp yanımda kahkahalara boğulması; anket uyguladığım eşcinsel bir kuaförün çevresini bir anda erkek çocukların sarması ya da görüşmecilerin bilinçli ya da bilinçsiz sözcük seçimleri örn. Bakın diyorum o üçüncü cinslerin, fahişelerin en bol olduğu yerde çalışıyorum -- bu son yorumu haklı çıkarmaktadır. Kozmopolitlik ve düşmanca tavırların bu bir arada var olması Sennett in (1994) Ten ve Taş ın son bölümünde New York un Village semti için ileri sürdüğü kayıtsızlık ve farklılığın eşzamanlı olarak bir arada var olabileceğiyle ilgili savı ile koşutluk göstermektedir. Sennett e göre salt çeşitlilik insanların etkileşimde bulunmalarını desteklemez. Sennett in betimlediği modern metropollerin bu açmazı, bu çalışmadaki görüşmecilerinin salt izleyici konumlarının da bir açıklaması gibidir. Sennett ek olarak, modern yaşamda

7 insanların çevrelerine sınıflandırıcı bir bakışla (categorizing look) baktıklarını ve hatta birbirlerine dokunmaktan korktuklarını söylemektedir. O halde kozmopolitlikle düşmanca tavırların birlikteliği çalışmanın temelinde yatan, TCM nin insanları ortak bir paydada buluşturup buluşturamadığıyla ilgili sorunun yanıtının, yerin kozmopolit kimliğinde aranamayacağını göstermektedir. 5. Kültürel Tüketim Yerinden Tüketim Yerine: E, Bugün o Atölyelerde Patatesçi, Cep Telefonu Kartı Satan İnsanlar Var TCM nin kozmopolit kimliğini tartıştıktan sonar, kozmopolitlik ve düşmanca tavırların birlikteliğini biraz daha aydınlatmak için, Zizek in (2010), kozmopolitliğin etkisine açıklık olarak düşünebileceğimiz, çokkültürlülükle ilgili bir makalesine kısaca değineceğim. Öncelikle, Zizek çokkültürlülüğü küresel kapitalizmin ideal ideolojisi olarak tanımlamakta ve çokkültürlülükle Batılı kültürel emperyalizm ve hatta ırkçılık arasında paralellikler kurmaktadır. Zizek e göre çokkültürlülük ters çevrilmiş ya da mesafeli bir tür ırkçılıktır, çünkü Ötekini içe dönük, otantik bir topluluk olarak düşünüp, onun kimliğine saygı duyarken, aynı zamanda kendi ayrıcalıklı evrensel kimliği sayesinde araya bir mesafe koyar. Buradan yola çıkarak, insanların farklılığına saygı göstermeye ve buna açıklığa odaklanan kozmopolitlik ve çokkültürlülüğün, insanları hem fiziksel hem de duygusal anlamda buluşturmaktan uzak olduklarını ve bu nedenle Sennett in (1994) arayışında olduğu, insanlara kemiklerine kadar yurttaşlık kültürünü hissettirecek aidiyetler olmadıklarını düşünüyorum. Ek olarak, Zizek makalesinde çokkültürlülüğün gerçek doğasını açığa çıkarmaktadır. Buna gore, bugün kendisini görünüşte tam tersi gibi dayatan çokkültürlülük, gerçekte kapitalizmin evrensel dünya düzeni olarak büyük çaptaki varlığıdır. Bu yaklaşımı sürdürerek, bu çalışmada görüşmecilerin kozmopolitlik olarak dile getirdikleri, TCM deki insan çeşitliliğinin özünde, tüketici ortak kimliğinde buluşmuş bir homojenleştirme olduğu düşünülebilir. Çalışmanın temelinde yatan TCM kullanıcıların ortak bir kimlikte buluşup buluşamadıkları sorusunun yanıtı da öyleyse yurttaşlıkla ilgili, sınıfsal, ya da (çok)kültürel bir ortak payda yerine tüketicilik, tüketici kültürü ve bunun konformizminin bugünkü meydan kullanıcılarının en geniş kesişim kümesi olabileceğidir. Görüşmecilerin kimi yorumları bu tüketici ortak kimliği savını desteklemektedir. Örneğin, yayınevi çalışanının Oraya gitmenin, oradaki birlikteliğin altının çok dolu olmadığını düşünüyorum. Popüler kültür yani, aslına bakarsanız, sözünde ya da devlet memurunun TCM nin bugünkü anlamına ilişkin olarak, Şu anki kullanılanı buluşma adresi olarak önemli. Keyif çıkarmak için önemli veya birtakım şeyleri tüketmek için önemli, saptamasında olduğu gibi. Bu saptamalara karşın saha anketi verilerine baktığımızda, 71 görüşmeciden yalnız 9 u bugünkü meydanın atmosferinde tüketimin ağır bastığını düşünmektedir. Bunun çeşitli açıklamaları olabilir. Birincisi, tek başına meydanın üzerinde, İstiklal Caddesi yle karşılaştırıldığında, çok sayıda tüketim yeri bulunmaması insanların

8 meydan ve tüketimi kolayca ilişkilendirememesine neden olmuş olabilir. Ancak bu açıklamamanın geçerli olması için meydanın baskın özelliklerinden olan ulaşım merkezi ve turistik niteliklerinin içerdikleri tüketim boyutunun göz ardı edilmesi durumu söz konusudur. Diğer bir açıklama ise insanların kendilerini konformist bir tüketici olarak görmemeleriyle bunun yerine örneğin kozmopolit görmeleriyle-- ilgili bir yanlış bilinç ya da bilinçsizlik durumu olabilir. Meydanın kullanıcı profili boyutuyla ilgili son olarak, anket katılımcılarının yaş, cinsiyet, meslek, iş, doğum yeri, yaşadıkları semt, aylık gelir gibi kişisel bilgileri ışığında meydanda bulunan insan çeşitliliğine baktığımızda en azından şunu söylemek yanlış olmaz: Meydan kendi başına belli toplumsal grupları burayı çeşitli amaçlarla kullanmaktan alıkoymamaktadır. Daha çok meydanın biçimsel düzenlemesindeki eksiklikler ya da yönetim anlayışı, buranın az kullanılmasına ya da siyasi etkinlik gibi birtakım etkinliklere kapatılmasına neden olabilmektedir. Yoksa Taksim-Beyoğlu İstanbul da değişik sosyo-ekonomik konumlardan insanların bir arada bulunabildiği belli başlı kentsel alanlardan biri olma özelliğini korumaktadır. Meydanın Kullanımı Bu bölümde sahadan elde edilen verilere dayanarak TCM nin geçmiş ve bugünkü kullanımları ile gelecekte istenilen, ideal kullanımı incelenmektedir. Kullanım arttıkça ve kullanım türüne gore, meydanın anlamının da değişeceği varsayılmaktadır. Kullanımı ise, meydanın biçiminin ve biçimin arkasında yatan yönetim anlayışının etkileyeceği düşünülmektedir. Bu varsayımları denemek için öncelikle meydanın kullanımı detaylı olarak ele alınacaktır. 1. Geçmiş Kullanımı Tüm görüşmeciler TCM yi geçmişte kullanmamışlarsa da kullananlar arasında siyasi kullanım öne çıkmaktadır. Geçmişte meydanı siyasi toplanma ve gösteri amacıyla kullanan insanlar bugün üç grupta toplanabilir. Birincisi meydanı geçmişte siyasi amaçla kullanmış olup, bugün de zaman zaman bu amaçla kullanan insanlardan oluşan gruptur. Bu gruba geçmişte burada çeşitli mitinglere katılmış sanatçı örnek verilebilir. Bu nedenle meydanın kullanımı denildiğinde sanatçının aklına ilk olarak siyasi kullanım, yani mitingler gelmektedir ve bu da meydanın onun için anlamını büyük ölçüde belirlemektedir: Yani bir toplanma yeriydi meydan. Meydan bir buluşma, toplanma yeriydi. Geçmişte meydanı siyasi amaçla kullanmış olan ikinci grup, Mayısı ndan sonra artık meydanda herhangi bir siyasi toplantıya katılmayan görüşmecilerden oluşmaktadır. Bu olaydaki trajedi olayın doğrudan tanıkları olan bu görüşmecileri bir sarsıntı (travma) gibi derinden etkilemiş ve meydanı siyasi kullanımlarına son vermiştir. Bu ikinci gruba çamaşırcı ve öğretim üyesi örnek gösterilebilir. Meydanı bugün metroyu kullanmak, arabasını park etmek ya da yılda bir de sahaflar festivali için kullanan öğretim üyesi, geçmişteki meydanı siyasi amaçlı kullanımıyla ilgili şu açıklamayı yapmaktadır:

9 Kalabalık toplantılar için kullanmıyorum; eskiden kullanıyordum. Yani mesela 1977 ye kadar olan süre içinde oradaki şeylere katıldım ben, 1 Mayıs toplantılarına filan katıldım. Fakat 1977 den sonra katılmadım ölümlü bir yıldönümüydü o. Ben de zor kurtuldum, onun için bir daha kullanmadım. Kimi durumlarda bu siyasi kullanımdan kendini geri çekmenin sonu ki Bourdieu (1986) bu apolitikleşmeyi toplumu dönüştürmeyle ilgili düş kırıklıklarının sonucunda gelişen bir boşvermişlik ve kendi içine dönme olarak açıklamaktadır meydanın bugün siyasi kullanımını reddetmeye kadar varmaktadır. Meydanı geçmişte siyasi amaçlı kullanan son grup ise siyasete bir gençlik etkinliği gözüyle bakan Biz de genç olduk oralarda (çamaşırcı)-- ya da dünyanın değişmesiyle düş kırıklıkları artıp, güveni azalan görüşmecilerden oluşmaktadır. Siyasi görüşünü korusa bile coşkusunu koruyamayan devlet memuru bugünkü mitinglerle ilgili şöyle demektedir: Yani yine Taksim Meydanı nda bir toplantı olduğunda katıldığımda o coşkuyu, içimdeki beni yükseltecek olan duyguyu alamıyorum. Yani tabi, toplumun, dünyanın dokusu da siniyor. Siyasi toplantılardaki bu coşku eksikliğini yaşayan bir tek devlet memuru değildir; kendi katıldığım Mayısı nda toplanmış olmak için toplanmak havasını katılımcı-gözlemci olarak ben de sezdim ve bu durumun devlet memurunun dünyanın ve toplumun değişen dokusuyla ilgili olduğu yorumuna katılıyorum. Anket kullanıcılarına baktığımızda, 71 kişiden 28 i meydanı geçmişte siyasi amaçla kullanmıştır. Yine 31 I, resmi tören ve anma amacıyla geçmişte meydanı kullanmıştır. Geçmişte siyasi amaçlı kullanımı dışında TCM kimi görüşmeciler için aynı zamanda bir çocukluk yeri dir (childhood space); öyle ki yerin kimliğiyle kendi kimlikleri birlikte gelişmiştir. Buna en güzel örneklerden biri çocukluğunda, sokakta gazete ve dergi satan babasına destek olmak için arada futbol da oynadığı meydan ve çevresinde gazete satmış olan kırtasiyecidir. Yani TCM kırtasiyeci için çocukluk yıllarında hem iş yeri, hem de bir oyun yeri (place of ludens) olmuştur. Bu nedenle kendisi için geçmiş durumunda çok anlamlı olan bu yer için, Hani köyümüz gibi bir şeydir, diyelim, diyebilmektedir. Bu türden, kişinin kimliğini etkileyecek denli önemli geçmiş kullanımlar dışında, kimi görüşmeciler de meydanla geçmişteki ilişkileriyle ilgili fotoğraf karesi gibi gözlerinde canlanan birtakım anılara sahiptirler. Örneğin korseci Beyoğlu nda olan okuluyla birlikte 23 Nisan larda Cumhuriyet Anıtı na gittiklerini anımsamaktadır. Ya da devlet memuru, anne-babasıyla burada ilk kez gazinoya ya da operaya gidişini bizimle paylaşmaktadır. Yine tünel çalışanı, yabancı tebalı komşu çocuklarıyla birlikte bu çevrede sokakta oynamalarını, onlarla meydanda 29 Ekim i kutlamalarını, Abdullah lokantası, Pera Palas gibi yerlere gelen resmi konuklarla ilgili tanıklıklarını anlatmaktadır. Konservatuar mezunu piyano öğretmeni ise her Cumartesi arkadaşlarıyla geldiği AKM nin Cumartesi konserlerini olumlu duygularla anmaktadır.

10 2. Bugünkü Kullanımı Meydanın görüşmeciler arasında ağır basan geçmiş kullanımı siyasi toplantılar ise bugün ağır basan kullanımı da ulaşımdır. Meydanda bu geçiş işlevinin ön plana çıkması, TCM yi Webb in resmettiği canlı meydan yaşantısından uzaklaştırmaktadır. Her ne kadar bu resmin bir unsuru olan insan çeşitliliği TCM nin var olan özellikleri arasında yer alsa da, meydan insanları kent yaşamına katacak etkinlikler ve bu etkinlikleri olanaklı kılacak fiziksel tasarım yönlerinden eksiktir. Meydanı bugün kullanan insan topluluğu iki ana grupta incelenebilir. Birinci grupta meydanı başta ulaşım ya da çalışma olmak üzere tekil bir amaç için ağırlıklı olarak kullananlar yer almaktadır. İkinci grupta ise meydanı kullanım amaçları yalnız oradan geçmekle sınırlı olan insanlar vardır. Birçok görüşmeci meydanı bugünkü kullanımlarıyla ilgili soruya, Meydanda ne var ki? dercesine şaşkınlıkla yanıt vermişlerdir. Meydanı ağırlıklı olarak tek bir amaç için kullanan gruba Beyoğlu Sahaf Festivali için meydanı kullandıklarını belirten efemera koleksiyoncusu ile öğretim üyesi örnek gösterilebilir. İlki bu festivalde stant açıp çalışırken, ikincisi kültürel etkinliklerden hoşlanan bir ziyaretçi rolündedir. İkisini ortak bir ilgide buluşturan sahaf festivali etkinliği dışında bu iki görüşmeci meydanın kullanımıyla ilgili iyimserlik-kötümserlik dereceleri bakımından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Koleksiyoner, meydanın geçerli kullanımıyla ilgili daha olumlu görüş bildirmektedir: Bir sürü etkinlik zaten yapılıyor. Belediye nin katkısıyla sahaf ve el sanatları festivalleri Gezi Parkı nda yapıldı. Bunlar meydanı çok renklendirici. Birçok konserler yapılıyor, sahneler kuruyorlar. Su sarnıçları nefis bir restoreyle düzenlendi, çok nefis sergiler yapılıyor. Devlet, belediye, özel kurumlar, sivil toplum çeşitli etkinliklerle orayı kullanıyor. Sanatçı meydanı bugün de yalnız siyasi toplantılar amacıyla kullandığını belirtmektedir: Yani bir toplanma yeri olarak kullanıyoruz. Onun dışında işimiz olmuyor. Meydanın bugün siyasi amaçlı kullanılmasıyla ilgili düşüncesini sorduğumda soruma şu gerekçeyle tepki göstermiştir: Tabi yapılmalı, yani insanlar nerede yapmak istiyorsa orada yapmalıdır. Buna, zaten soruyu böyle sormana da karşı çıkarım: Orada yapılmalı mı? Nerede istiyorsa insanlar orada toplaşabilmelidir. Orada yapmamalılar diye bir düşünce tabi iktidarın her türlü toplantıyı engelleme amaçlı düşüncesi, arkasında bu yatıyor. Görüştüğüm bölge esnafının genelde meydanın siyasi kullanımından rahatsızlık duyduğunu söyleyerek sorumu açıklamaya çalıştığımda da bana şu sözlerle karşılık vermiştir: Esnaf bütün dünyada tutucudur, gericidir. Milliyetçiliğin, ırkçılığın şeyidir belkemiğidir, dayanağıdır esnaf her zaman. Burada en son katıldığı siyasi siyasal içerikli toplantı Hrant Dink in öldürülmesinden sonraki protestodur. Siyasi toplantıların TCM de yapılmasını bir ölçüde buradaki anıtın varlığıyla açıklamaktadır, çünkü insanlar

11 sorunlarının kaynağı olan kurumları simgesel anlamda Cumhuriyet Anıtı ndaki Atatürk e şikâyet etmektedirler. Ancak bugün bu kendiliğinden siyasi kullanımın önünde meydanda sürekli yer alan polis engel oluşturmaktadır: Herkes biliyor ki yani toplaşıp da oradaki Atatürk heykeline gitmeye kalkarsa polisler hücum etmek için bekliyor. Meydanın bu ağırlıklı tek amaçlı kullanımlarından bir diğeri de meydan ya da çevresinde çalışmadır ki bu öteki keyfi kullanımların tersine zorunlu bir kullanımdır örn. Zorunlu olarak, tramvay deposu burada olduğu için, biz de tramvayla uğraştığımız için buradayız (tramvay şefi). Bu zorunlu kullanım sonucunda burada çalışan görüşmeciler meydan, buradaki insanlar ve olaylarla ilgili neredeyse bir tür sokak bilgeliğine (street wisdom) erişmektedirler örn. Bütün grupların şeyleri vardır, şöyle yani Kim? Falanca. Oradan olay çıkmaz derim (tramvay şefi). Meydanı bugün kullananlardan ikinci grupta yer alanların kullanımları belirli bir amaç için olmaktan çok rastlantısal kullanımlardır. Bu rastlantısal kullanımlara arada bir burada birileriyle buluşmak, yakın çevredeki hızlı yemek yerlerinde örn. ıslak hamburgerciler karın doyurmak ya da görüşmecilerden öğretim üyesi, psikolojik danışman ve garsonun dile getirdikleri, insanları izlemek (ya da korsecinin söylediği gibi kurulan ekranda milli maçı izlemek) örnek verilebilir. Bu sürekliliği olmayan, rastlantısal kullanımların meydanı bir geçiş yeri (place of transition) olmaya daha da yaklaştırdığı düşünülebilir. Öte yandan, meydanın bugün bir de resmi kurumlarca kullanılması söz konusudur. Hatta yayınevi çalışanına ve mimara göre resmi kullanıcılar, kullanım miktarı bakımından sivil kullanıcıların önüne geçmektedir. Yayınevi çalışanı buna Gezi Parkı nın sık sık belediyenin birtakım etkinlikleri için kullanılmasını örnek göstermektedir. Bu belediye etkinliklerinin ortak bir özelliği etkinliklerin konusu ve nesnesinin genellikle geleneksel ve Osmanlı ya ait olmasıdır, el sanatları fuarındaki gibi. Meydanda yönetimsel anlamda, modern yaşam stiline sahip insanların deneyimlerinin önünün kesilmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmamaktadır. Örneğin, kendileri için gençlik, özgürlük ve eğlence çağrışımları olan meydanda Ramazan ayı boyunca çadırlar kurulmasını görüşmeciler meydanın genel havasına aykırı bulmaktadırlar, çünkü eczane kalfasının da dile getirdiği gibi eğlence ile dinsel bir gereğin yerlerinin ayrı olması gerekmektedir. Kimi görüşmeciler bu türden geleneksel kullanımların kenti köyleştirme gibi yerin anlamında bir gerilemeye de yol açtığını ileri sürmektedirler. Yine görüşmecilerin yorumlarına dayanarak, resmi kullanım için görüntü ve gerçeklik arasındaki bir ayrılıktan söz edilebilir. Örneğin devlet memuruna göre, sahaf festivali gibi görünen bir etkinlik gerçekte insanlara tost, çay ve nargile satmanın bir yöntemi olabilmektedir. Meydanın güncel kullanımıyla ilgili son olarak anket verilerine göz atarsak, 71 kişiden 58 i meydanı bugün birileriyle buluşmak için, 49 u ulaşım amacıyla, 44 ü eğlenme ve dinlenme amacıyla, 43 ü kültür sanat ve bilimsel etkinlik için, 29 u alışveriş için, 26 sı resmi törenlerde, 22 si iş nedeniyle, 17 si de siyasi amaçlı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Örüntüleri: New York taki Yağlıdereliler

Örüntüleri: New York taki Yağlıdereliler www.sosyolojidernegi.org.tr Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 2 - Güz 2010 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 13 Nr.: 2 - Fall

Detaylı

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Nurten Kara Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Toplumun genelinde, aralarındaki

Detaylı

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü AOÇ l 39 55'51.4"N 32 47'57.3"E Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ

Detaylı

TOMRİS AKIN Söyleşi: Deniz Kılıç

TOMRİS AKIN Söyleşi: Deniz Kılıç TOMRİS AKIN Söyleşi: Deniz Kılıç Kentte erillik meselesi hangi somut görsel öğeleri kapsıyor? Yaşamda nerelerde erillik baskın geliyorsa kentte de bunun izdüşümleri oluyor. Kentte kadınların sokağa belli

Detaylı

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez!

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! Sayı: İlkbahar 10/8 Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! 16-19 Mayıs Bağımsızlık İçin İlk Adım etkinlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı Tarihe tanıklık eden bir semt: Vişnezade Pazarın ablası: Aysel

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi Kentsel dönüşümle yerinden edilenler Toplantı raporu Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi İstanbul da çeşitli semtlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruhunu besle! özgürlük iki pedalda! ahmet akyol un yazısı sayfa 7 deu Toplu igne e ocak 2010 Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruh nevin ilgin in yazısı sayfa 8 BASIN

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı

Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar

Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar Hürriyet Koleji Van ın gururu Bölge halkına büyük bir ışık tutacak, kültürü, geleneği, dini ve dünyası ile barışık bir okul. Röportaj 11 de Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar Van İl Sağlık Müdürü

Detaylı

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye KIZILAY Yeni bir düşünüyorum yeni toplumcu belediye Çankaya Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Tel : 0312-458 89 05 Faks : 0312-434 28 47 halkils@cankaya.bel.tr Bask Tarihi: fiubat 2010

Detaylı

KÜLTÜR ATÖLYESİ 01 İletişim Sanatları Bölümü Bülteni Sayı: 1 Yıl: 2014 Dönem: Bahar. PROJE DANIŞMANLARI Oktay VEREL G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

KÜLTÜR ATÖLYESİ 01 İletişim Sanatları Bölümü Bülteni Sayı: 1 Yıl: 2014 Dönem: Bahar. PROJE DANIŞMANLARI Oktay VEREL G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN @ikustf /ikustf KÜLTÜR ATÖLYESİ 01 İletişim Sanatları Bölümü Bülteni Sayı: 1 Yıl: 2014 Dönem: Bahar PROJE DANIŞMANLARI Oktay VEREL G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Tuğçe ÇEDİKÇİ ÇEVİK YAYIN KURULU

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇMİMARLIK

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇMİMARLIK BİR MİMAR - BİR BİNA Uğur Dağlı -> Sayfa 3 Gazimağusa Sur-içindeki Depo Binaları DAÜ Sanat Atölyeleri Olsa Değişen Hanehalkı Yapısı, Yeni Yaşam Biçimleri ve Konut Hera-C Naciye Doratlı -> Sayfa 4 GELENEKTEN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DEKÝ KENT TURÝZMÝ NÝ ÝSTANBUL ÜZERÝNDEN OKUMAK HAZIRLAYAN TUNÇ TAYANÇ 2008 ÖZET Kent turizmi,

Detaylı