Sermaye sanatýný kazý - kazan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye sanatýný kazý - kazan"

Transkript

1 Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna raðmen insanlar yeterli beslenebilir ama adaletsiz daðýlým söz konusu. Gýda serbest piyasa koþullarýnda bir meta haline geldi. Bu þekilde siyasi ve ekonomik yaklaþým devam ettikçe bizler açlýðý konuþmaya devam ederiz" dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoðan da, açlýðýn nedeninin iklim deðiþikliði olarak yansýtýlmaya çalýþýldýðýný söyleyerek, "Hastalýða ve ölüme yol açan, insanlarýn potansiyel çalýþma güçlerini azaltan, çocuklarýn öðrenme kapasitelerini etkileyen, insanlýðýn barýþ ve refah içerisinde yaþamasýna engel olan açlýkla mücadelede, özellikle geliþmiþ ülkelerin refah paylarýný geliþmemiþ ülkelerle paylaþmasýnýn gerekliliði kaçýnýlmaz bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Somali de ve Afrika kýtasýnýn birçok ülkesinde yaþananlar iklim ve kuraklýðýn bir sonucu olarak yansýtýlmakta, açlýk bu kýtada yaþayanlarýn kaderiymiþ gibi sunulmaktadýr. 2 DE 14 Nisan 2009 tarihinden "KCK" adý altýnda kapatýlan Demokratik Toplum Partisi (DTP) ile baþlayan ve ilk siyasi arenaya çýkmasýnýn ertesi günü BDP ile devam eden operasyonlarda, 7 bin 748 kiþi gözaltýna alýnýp 3 bin 895 kiþi ise tutuklanýrken, hemen hemen her gün gözaltý ve tutuklamalara onlarcasý ekleniyor. Dicle Haber Ajansý'ndan Sertaç Kayar'ýn haberine göre, her ne kadar devlet yetkilileri, sayýnýn daha az olduðunu ileri sürerek alýnanlarýn bir bölümünün "PKK üyeliði", "propaganda" gibi suçlardan cezaevinde bulunduðunu söylese de bilançonun söz konusu rakamlardan daha fazla olduðu ve cezaevlerinin Kürt siyasetçilerle dolup taþtýðý gerçeði orta yerde duruyor. BDP verilerine göre; son 6 ay içinde 4 bin 148 kiþi gözaltýna alýndý, bunlardan bin 548 kiþi tutuklandý. 7 DE Hükümetin sigarada ÖTV zammý yaklaþýk yüzde 9 seviyelerinde olurken üreticilerin yüzde zam yapmalarý tepki çekti. Sigara üreticileri ise zammý kýsmý olarak yansýtýklarýný belirtirken yüksek vergilerden yakýndý. Türkiye de bir paket sigaranýn yüzde 84,25 ü vergiye gidiyor. Hükümetin zammýyla Özel Tüketim Vergisi nin nispi oraný yüzde 69, maktu ÖTV 2.90 liraya yükseltildi. Sigaradan ÖTV nin üzerine bir de yüzde 15,26 oranýnda Katma Deðer Vergisi alýnýyor. Türkiye bu oranla Avrupa Birliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda 26 ülke arasýnda orta sýralarda yer alýyor. AB üyelerinde sigara vergileri yüzde arasýnda belirleniyor. Sermaye sanatýný kazý - kazan Kapitalizmin elinde kültürel sömürü ve kültür asimilasyonu aracý haline gelen sanat ve sanat anlayýþý, aslýnda sanat olmayan sanatý pazarlamaktan öteye gitmiyor. Giderek Sanat için toplum veya toplum için sanat ikileminin de dýþýna çýkan, sadece belirli bir zümre için var edilen günümüz sanatý, bir yandan sanatý deðersizleþtirip silikleþtirirken, diðer yandan ideolojik olarak da sol-devrimci anlayýþýn sanatýný görmezden geliyor. Sermaye destekli ilerleyen bu sanat tezgahlarýndan biri olan Uluslararasý Ýstanbul Bienali, 2007 yýlýndan bu yana Koç Holding sponsorluðunda... Aksaray da daðlýk arazide bulunan 8 kilogram aðýrlýðýndaki mantar, görenleri þaþýrtýyor. Aksaray-Nevþehir karayolu üzerinde dinlenme tesisi sahibi Adem Ulu, yaptýðý açýklamada, Aðzýkarahan köyü yakýnlarýndaki daðlýk arazide biri 5, diðeri 8 kilogram olan iki mantar bulduðunu söyledi. Mantarýn her yýl ekim ayýnda yaðmur yaðdýktan sonra ortaya çýktýðýný belirten Ulu, 5 yýldýr ayný bölgede iki tane mantar bulduðunu belirtti. Bu yýl da ayný bölgede biri 8 diðeri 5 kilogram aðýrlýðýnda iki mantar daha bulduðunu dile getiren Ünlü, Bu büyüklükte bir mantara baþka yerde rastlamadým. Aðzýkarahan köyü yakýnýnda her sene bir çift çýkýyor. Mantar, 15 kiþiyi doyuruyor dedi. Ulu, mantarý görenlerin þaþkýnlýðýný gizleyemediðini ifade ederek, Çok lezzetli, eþi dostu davet ediyoruz ve yiyoruz diye konuþtu.

2 Yeni kanun nedeniyle iþe aide davasý açmak isteyen Kaya'ya 616 TL masraf çýkarýlýnca, iþten çýkarýlan kadýn, dava da açamadý. ÇHD avukatlarý, "adalete eriþim hakkýný ortadan kaldýrdýðý" gerekçesiyle kanunun iptali için Danýþtay'a baþvurdu. Cenazeye gitmek istediði için iþinden olan ve iþe iade davasý açmak için gereken 100 TL'yi ancak 2 Ekim'de toplayabilen Havva Kaya'ya, kanun deðiþikliði nedeniyle 616 TL masraf çýkarýldý. Bu parayý bulamayacaðý için dava da açamayan Kaya'nýn avukatlýðýný üstlenen, Çaðdaþ Hukukçular Derneði'nden (ÇHD) Þerife Ceren Uysal ile Meryem Asýl, kanunun iptali için Danýþtay'a baþvurdu. 1 Ekim 2011'de yürürlüðe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. maddesine göre, "Davacý, yargýlama harçlarý ile her yýl Adalet Bakanlýðý'nca çýkarýlacak gider avansý tarifesinde belirlenecek olan tutarý, dava açarken mahkeme veznesine yatýrmak zorunda." Ýzmit Gebze'de bir inþaat firmasýnda, 700 TL net maaþla sekreter olarak çalýþan Kaya, bir akrabasýnýn cenazesine gitmek için izin istedi. Yazýlý izin verilmeyen Kaya, sözlü izin alarak cenazeye katýldý. Ertesi gün "mesaiye gelmediði" gerekçesiyle iþ akdi feshedildi. 33 yaþýndaki Kaya, ailedeki tek çalýþan ve annesiyle babasýna bakmakla yükümlüydü. 5 Eylül'de iþten çýkarýlan Kaya, iþe iade davasý açabilmek için önceki kanuna göre gereken 100 TL'yi ancak 2 Ekim'de temin edebildi. Ancak kanun deðiþmiþti ve dava öncesi yatýrmasý gereken tutar 616 TL olmuþtu. Bu miktarý ödeyemeyen Kaya, 5 Ekim'de iþe aide davasý açma þansýný da kaybetti. "Hak arama özgürlüðüne aykýrý" Avukatlar Uysal ile Asýl, Danýþtay'a kanunun yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle yaptýklarý baþvuruda, Kaya'nýn dava açma hakkýnýn da iade edilmesi gerektiðini belirtti. Dilekçede, kanun deðiþikliðinin, "bireylerin adalete eriþim, hak arama özgürlüðü, etkili hukuki yollara baþvurma haklarýný ortadan kaldýrdýðýna" dikkat çekildi. "Kanunun 120. maddesi ve bu maddeye dayandýrýlarak çýkarýlan 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansý Tarifesi Tebliði' adalete eriþimi ve yargý hizmetlerini ücretsiz yapmak bir yana çok yüksek harç ve avans ödeme zorunluluðu getiriyor. Bu düzenlemeyle, baþta yoksullar olmak üzere, toplumun adalete eriþimi imkansýz hale geliyor." Tebliðin 3. ve 4. maddelerine göre, dava açarken, "tebligat ve posta ücretleri, keþif giderleri, bilirkiþi e tanýk ücretlerini" içeren gider avansýnýn mahkeme veznesine yatýrýlmasý gerekiyor. Dilekçedeki hesaplamaya göre, dört yýldýr asgari ücretle çalýþan ve iþinden çýkarýlan bir iþçinin 6 bin tutarýndaki kýdem ve ihbar tazminatý alacaklarý için 926,40 TL ödemesi gerekiyor: Taraf sayýsýnýn beþ katý tutarýnda tebligat gideri: 60 TL En az üç tanýk için tebligat gideri: 18 TL En az üç tanýk için tanýklýk ücreti: 90 TL Bilirkiþi ücreti: 300 TL Keþif ücreti: 300 TL Diðer iþlemler: 50 TL Peþin nisbi har: 90 TL Baþvuru harcý: 18,40 TL Toplam: 926, 40 TL Dilekçede, "Ýþsiz kalan birinin yasal haklarýný aramak için bu kadar yüksek avans ödemek zorunda býrakýlmasý, o kiþiyi dava açamaz hale getiriyor, 'Paran yoksa yargýyý meþgul etme' deniyor" ifadesi kullanýldý. (AS) Bianet Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 16 Ekim Dünya Gýda Günü dolayýsýyla Gýda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarýnýn her yýl ortaklaþa düzenlediði etkinliklerde bu yýl konu yine açlýk oldu. Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi nde gerçekleþtirilen Açlýða Karþý; Yaygýn Üretim, Hakça Bölüþüm sempozyumunda açlýðýn nedeninin adaletsiz daðýlým ve var olan ekonomik-politik sistem olduðu vurgulandý. Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna raðmen insanlar yeterli beslenebilir ama adaletsiz daðýlým söz konusu. Gýda serbest piyasa koþullarýnda bir meta haline geldi. Bu NEÞE KARANFÝL ANKARA- Hükümetin sigarada ÖTV zammý yaklaþýk yüzde 9 seviyelerinde olurken üreticilerin yüzde zam yapmalarý tepki çekti. Sigara üreticileri ise zammý kýsmý olarak yansýtýklarýný belirtirken yüksek vergilerden yakýndý. Türkiye de bir paket sigaranýn yüzde 84,25 ü vergiye gidiyor. Hükümetin zammýyla Özel Tüketim Vergisi nin nispi oraný yüzde 69, maktu ÖTV 2.90 liraya yükseltildi. Sigaradan ÖTV nin üzerine bir de yüzde 15,26 oranýnda Katma Deðer Vergisi alýnýyor. Türkiye bu oranla Avrupa Birliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda 26 ülke arasýnda orta sýralarda yer alýyor. AB üyelerinde sigara vergileri yüzde arasýnda belirleniyor. Sigara üreticileri zammý kýsmi olarak yansýttýklarý görüþünde. Sigaranýn ÖTV hesaplamasýnýn diðer sektörlere göre farklý olduðuna dikkat çeken üreticiler toplam perakende satýþ fiyatý üzerinden farklý bir hesap yapýldýðý için vergi artýþýyla zam oranýnýn farklý olduðunu belirtiyor. Hedef 14.7 milyar lira Sigara üreticileri ve hükümetin zamlarýnýn tek kaybedeni ise tiryakiler. Geçen yýl bütçede vergi gelirlerinin yüzde 8 i tiryakilerin sýrtýndaydý baþýnda önemli bir ÖTV artýþý þekilde siyasi ve ekonomik yaklaþým devam ettikçe bizler açlýðý konuþmaya devam ederiz" dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoðan da, açlýðýn nedeninin iklim deðiþikliði olarak yansýtýlmaya çalýþýldýðýný söyleyerek, "Hastalýða ve ölüme yol açan, insanlarýn potansiyel çalýþma güçlerini azaltan, çocuklarýn öðrenme kapasitelerini etkileyen, insanlýðýn barýþ ve refah içerisinde yaþamasýna engel olan açlýkla mücadelede, özellikle geliþmiþ ülkelerin refah paylarýný geliþmemiþ ülkelerle paylaþmasýnýn gerekliliði kaçýnýlmaz bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Somali de ve Afrika kýtasýnýn birçok ülkesinde yaþananlar iklim ve kuraklýðýn bir sonucu olarak yansýtýlmakta, açlýk bu kýtada yaþayanlarýn kaderiymiþ gibi sunulmaktadýr. Açlýk ne küresel iklim deðiþimin bir sonucu, ne de insanlarýn yapýlmýþtý. Nispi vergi yüzde 53 ten yüzde 63 e maktu vergi de 2.05 ten 2.65 liraya yükseltilmiþti. Bu ÖTV artýþýyla Maliye 16.4 milyar liralýk gelir hedefledi. Ve sigaradan alýnan vergiler toplam gelirin yüzde 8,4 ünü oluþturacaktý. Ancak plan tutmadý. Sigaradan gelen gelir 14.7 milyar lirada kaldý. Yine de toplam verginin yüzde 7 sini tiryakiler ödedi yýlýnda sigaradan 14.7 milyar lira ÖTV geliri elde edilmesi planlanýyor. Aðustos itibariyle gelen gelir 10.3 milyar lira. Bu yýlýn toplam vergi gelir hedefi milyar liraydý. Bu durumda tiryakiler bütçenin yüzde 6,3 ünü ödeyeceklerdi. Ancak ÖTV artýþý sigaralarda hemen fiyata yansýtýlýyor. Bu nedenle gelecek aydan itibaren sigara ÖTV sinden elde edilecek gelirin yükselmesi bekleniyor. Ancak geçen yýl yaþanan geliþme bu yýl da olursa Maliye nin istediði kadar gelir elde edememe riski bulunuyor. ÖTV yasasýnda ürün gruplarýnda alýnabilecek en fazlanýn verginin sýnýrý da belli. Buna göre yüzde 63 den 69 a çýkarýlan sigarada nispi oran en fazla yüzde 94,5 a kadar arttýrýlabiliyor. 1 milyon paket kaçak sigara yakalandý Sigaraya yapýlan ani zammýn ardýndan, Ýstanbul ve 8 ayrý ilde düzenlenen eþzamanlý operasyonda kaderidir. Açlýðýn sebebi, geliþmiþ ülkelerin daha fazla sömürme isteði, kapitalizmin yarattýðý adaletsiz bölüþüm sistemidir. Dünya ekonomik sistemi nedeniyle ürün ve üretim tercihlerindeki deðiþiklikler sonucu tarýmdan çekilen insan gücü, bitmeyen savaþlar, hastalýklar ve tüm bunlarýn altýnda yatan ekonomik sistemdir açlýðý yaratan. Yarattýklarý drama karþý timsah gözyaþý dökenlerin, eþitsizliði yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorunlara çare bulunacaðý þeklinde ham hayaller peþinde koþanlarýn öncelikle bunu kabul etmesi gerekir" diye konuþtu. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) temsilcisi Mustapha Sinaceur ise gýda sektöründe son 30 yýlýn en yüksek fiyat artýþlarýnýn yaþandýðýna dikkat çekerek, gýda fiyatlarýndaki ani iniþ-çýkýþlarýn en fazla yoksul kesimi etkilediðini söyledi. Türkiye ye yapýlan gýda yardýmlarýnýn, gýda sektörünü daha iyi duruma getirdiðini iddia eden Sinaceur, 83 milyar dolar ile tarýmýn düzene girebileceðini savundu. Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk ise Sinaceur u eleþtirerek, "Dünyada kriz varken bizim ülkemizde kalkýnma oraný yüzde 7 olarak açýklanýyor, BM Temsilcisi gýda sektöründe yapýlan yardýmlarla iyi olduðumuzu söylüyor. Biz de inanalým. 40 defa söylersen olur sözünden ileri gelerek, 40 defa iyisiniz denirse nasýl iyi olacaðýmýzý öðreneceðiz" diye konuþtu. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra sempozyumun ilk oturumunda "Tarým ve Gýdanýn Ekonomi Politikasý" konusu ele alýndý, ikinci oturumda öðrenciler "Açlýk Sorunu ve Gelecek Beklentisi"ni konuþtular. Sempozyum "Gýda ve Tarýmýn Geleceði" konulu panelle sona erdi. piyasaya sürülmeye çalýþýlan 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, kaçak sigaralarýn yurtiçi daðýtýmýný yaptýðý belirlenen 24 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Sigara sanayicilerinin 2010 da yaptýðý anket çalýþmasýna göre ise sigarada kaçak miktarý 2 milyar TL nin üzerine çýkýyor. Kaçak sigaraya da zam kapýda Vergi artýþý sonrasý sigaraya gelen yüksek zamlar, tezgahlarda satýlan kaçak sigarayý da vurdu. Satýcýlar, birkaç gün içinde kaçak sigaraya da zam geleceðini, fiyatlarýn 1-2 TL artacaðýný söyledi. Zam sonrasý daha ilk günden satýþlarýn yüzde 50 arttýðýný belirten satýcýlar, bunun kaçaða gelecek zamla yeniden gerilemesinden endiþeli. Tütüncüler ise satýþta artýþ bekliyor. Sigara zammý faizi yükseltti Geçen hafta yapýlan ÖTV artýþlarýnýn ürünlere zam olarak yansýtýlmaya baþlamasýnýn ilk örneði olan sigaraya gelen zamlar, enflasyonun önümüzdeki dönem artacaðý endiþelerini körükleyince bono faizleri yüzde 8,38 den 8,67 ye kadar yükseldi. Analistler sigaraya yapýlan zamlarýn ardýndan enflasyonun yüksek çýkma ihtimalinin arttýðýna dikkat çekerek bonoyva satýþ geldiðini vurguladý. Radikal

3 CHP Hacýbektaþ ilçe örgütü ve ilçe baþkanýnýn haklý gerekçelerle istifasýnýn ardýndan hacýbektaþ CHP ilçe örgütünde siyasi ve boþluk oluþtu. Bu boþluktan faydalanmak isteyenler, baþta belediye baþkaný olmak üzere, bulanýk suda balýk avlamaya çýktýlar. 10 yýl belediye baþkanlýðý yaptým hiçbir zaman ilçe örgütüne ve örðüt iþlerine müdahale etmedim. Çünki belediye baþkanýnýn görevi ilçenin sorunlarýna çare bulmak ve çözüm yollarý aramaktýr belediye baþkanýnýn görevi ilçe baþkaný tayin ettirmek deðildir. Gel görki Hacýbektaþ belediye baþkaný iþi gücü býrakmýþ ( ne zaman iþ güç yaptý diyeceksiniz ama) kendine ilçe baþkaný atatma peþinde ilçe baþkaný atatmak için harcadýðý zamaný ilçenin sorunlarý için ayýrsa ilçeye bir yararý olurdu. Hacýbektaþta içilmeyen þebeke suyuna, köstebek yuvasýna dönmüþ yollara, çare bulmak için kapý kapý gezmesi gereken baþkan ilçe baþkaný atatmak için kapý kapý geziyor. Bu ne kendi çýkarýný düþünmektir ki, yaptýðý ayrýmcýlýk yetmiyormuþ gibi, CHP ye girdiði 20 mayýs tan bu güne bir gün dahi uðramadýðý ilçe binasýna, genel seçim boyunca bir gün dahi destek vermediði ve gelmediði seçim bürosuna, yerel seçimden bu yana CHP li meclis üyelerini yok saydýðý halde ne zaman CHP li olmuþsa CHP Hacýbektaþ ilçe örgütüne hakim olmak ve yaptýðý ayrýmcýlýk yetmiyormuþ gibi partiyide ikiye bölmek için hýrsla mücadele ediyor. Hacýbektaþ halkýnýn hafýzasý güçlüdür Bu mücadeleyi Hacýbektaþýn sorunlarý için verse bu halk Hacýbektaþ için verdiði mücadeleye deðerlendirir ama görünen o ki sayýn baþkan umudunu CHP ye baðlamýþ, bu halk onu 2 kez baðýmsýz olarak seçmiþ ne oldu da CHP sevdasý kabardý nasýl olsa seçiliyorsun üstelik senin asýl partin Ýþçi Partisi deðilmi Hacýbektaþa konferans için getirdiðin Doðu Perinçek e, mitinglerinde konuþturduðun Ýþçi Partisi il baþkanýna ayýp olmuyormu? Bir tarafta Yok saydýðýn 6 CHP li meclis üyesi, ugramadýðýn ilçe binasý, selam vermediðin ilçe örgütü ve protokol krizine uðrattýðýn CHP genel baþkaný, öbür tarafta parklarda ve gizli köþelerde yazdýrdýðýn asker üyeler, bu CHP sevdasý nereden geliyor sayýn baþkan? umarým ilçe kongresinde anlatýrsýn bizde öðrenmiþ oluruz. Artýk uyuyanlar uyandý Hacýbektaþýn bölünmeye ihtiyacý yok Hacýbektaþ bu bölünmelerin yeterince zararýný gördü, bizimde makama mevkiye de ihtiyacýmýz yok biz istediðimiz zaman Hacýbektaþ için CHP nin genel baþkaný ilede, devletin bakanlarý ilede görüþüyoruz bizim için artýk kim birlikten birleþmeden yana ise onun yanýndayýz, kim bütünlükten kim Hacýbektaþ için çalýþacaksa onun yanýndayýz biz düþündüðünü açýk konuþan, eleþtirisini yapan yanlýþa karþý dik duran kimse onun yanýndayýz bu böyle biline Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþ. Müh Önceki Belediye Baþkaný Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Avonas ilçesi kalaba kasabasýnda faliyet gösteren bir akaryakýt istasyonona 15 Ekim 2011 tarihinde saat 23:30 da yapýlan aramada kaçak motorin bulunmuþtur.ayrýca 14 Ekim 2011 tarihinde Kayseri - Kýrþehir kara yolu Topaklý Köyü yol ayrýmýnda seyir halindeki bir araç durdurulup aranmýþ,aramada araçta esrar maddesi bulunmuþtur. Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn konuyla ilgili basýn açýklamasý þöyledir. BASIN AÇIKLAMASI Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn yaptýðý açýklamaya göre Nevþehir Avanos ilçesi Kalaba Kasabasý nda faaliyet gösteren bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt yakalanmýþtýr Ekim 2011 günü saat: 23:30 sýralarýnda Nevþehir Ýli Avanos Ýlçesi Kalaba Kasabasý nda faaliyet gösteren bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði duyumu alýnmýþtýr. Avanos C.Savcýlýðý na bilgi verilerek alýnan talimata istinaden, Kalaba Kasabasý ndaki istasyonun idare binasýnýn ÝLAN Hacýbektaþ Adliye Satýþ Memurluðundan Dosya no : 2011/4 Satýþ Hissedar : Naki GÜVENÇ, Hüseyin ve Hatice den olma, 25/10/1934 doðumlu Hacýbektaþ Bala mahallesi nüfusuna kayýtlý, Ýkametgah adresi : ABD TC Kimlik no : Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mahallesi 7 ada 5 parsel sayýlý, 497 M2 miktarýnda TL kýymetinde, ARSA nýn 28/11/2011 günü saat den a kadar, alýcý çýkmazsa, 08/12/2011 günü saat den de yapýlacak satýþ günü hissedar Naki Güvenç in adresi tespit edilemediðinden ilanen tebliðine karar verilmiþtir. 80/497 hisse sahibi Naki Güvenç a kýymet takdiri ve satýþ günleri tebliði yerine ilan olunur. ( B 112 ) Satýþ Memuru arkasýna gizlenmiþ þekilde akaryakýt tankerinde yapýlan kontrolde Litre akaryakýtýn kaçak olduðu tespit edilmiþtir. 2. Olay sonrasýnda yakalanan 2 þüpheli þahýs C.Savcýsýnýn talimatý ile ifadelerinin alýnmasýna müteakip C.Savcýlýðýna mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltýna alýnmýþtýr. 3. Ele geçirilen Lt. Kaçak motorin ve 1 adet akaryakýt tankeri Ýl Özel Ýdaresi yetkililerine teslim edilmiþtir. 4. Jandarma tarafýndan halkýmýzýn huzur ve güvenliðini bozan suç ve suçlulukla mücadele etkin ve kararlý bir þekilde sürdürülmektedir. NEVÞEHÝR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI BASIN AÇIKLAMASI Ekim 2011 günü saat: 23:00 sýralarýnda Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnca; Nevþehir ili Avanos ilçesi Topaklý kasabasýnda seyir halinde bulunan bir araç içerisinde esrar maddesi bulunduðu duyumu alýnmýþtýr. Avanos C.Savcýlýðýna bilgi verilerek talimatý doðrultusunda, araç Kayseri- Kýrþehir karayolu Topaklý Köyü yol ayrýmýnda durdurularak Narkotik dedektör köpeði ile yapýlan arama neticesinde, aracýn bagaj kýsmýnda stepne lastiðinin içerisinde zulalanmýþ 988 gram esrar maddesi ele geçirilmiþtir. 2. Olay sonrasýnda yakalanan 3 þüpheli þahýs çýkartýldýklarý mahkemece tutuklanarak Nevþehir kapalý ceza ve tutukevine sevk edilmiþtir. 3. Ele geçirilen 988 gram esrar maddesi C. Savcýlýðýna teslim edilmiþtir. 4. Jandarma tarafýndan halkýmýzýn huzur ve güvenliðini bozan suç ve suçlulukla mücadele etkin ve kararlý bir þekilde sürdürülmektedir. NEVÞEHÝR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI T.C. HACIBEKTAÞ Satýþ Memurluðu Dosya no : 2011/4 Satýþ GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Adliye Satýþ Memurluðundan Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsaf : Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mahallesi 7 ada 5 parsel sayýlý, 497 M2 miktarýnda ARSA SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 28/11/2011 günü saat den 14,05 a kadar Hacýbektaþ Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 08/12/2011 günü saat den 14,05 a kadar Hacýbektaþ Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda önünde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcý satýcýya aittir.ýhale pulu, KDV, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname ve satýþ günleri tebligat yapýlamayan hissedarlara ve tüm hak sahiplerine gazete yolu ile yapýlmýþ ve teblið edilmiþ sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/4 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.17/10/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B 113 ) Satýþ Müdürü 77591

4 Sultan Özer Gazi Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi nden Prof. Dr. Aziz Konukman, AKP Hükümetinin 9. Kalkýnma Planý yla baþlattýðý plansýzlaþma yý giderek hayata geçirdiðini, son çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Devlet Planlama Teþkilatýný da kaldýrmasýnýn bunun açýk bir göstergesi olduðunu söyledi. Orta Vadeli Programýn (OVP) plansýzlýðýn bir yansýmasý olduðunu da belirten Konukman, bu anlayýþýn 2012 bütçesine yansýyacaðýný ifade etti. Konukman, Yabancý þirketlerin -çok uluslu þirketler- ve onlarýn yerli ortaklarýnýn program hedeflerine uyumlu plan yapýlacak diye altýnýn çizildiðine de vurgu yaptý. PROGRAMLARI BÝRBÝRÝNÝ TUTMUYOR AKP Hükümetinin yeni açýkladýðý Orta Vadeli Programa (OVP) yönelik eleþtiriler sürüyor. En net eleþtiriyi getirenlerden biri de Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman. Hükümetin yýllarýný kapsayan OVP ile yeni açýkladýðý ve dönemini kapsayan programdaki çeliþkilere dikkat çeken Konukman, Geçen yýlki orta vadeli programda 2011 için büyüme oraný yüzde 4.5; 2012 için 5 ve 2013 için yüzde 5.5 ti. Yeni açýklanan programda 2011 için yüzde 7.5 lik büyüme öngörülüyor. Ne zaman orta vadeli program açýklansa, bir önceki orta vadeli programla yakýndan uzaktan hiçbir iliþki ortaya çýkmadý dedi. CÝDDÝYETTEN UZAK BÝR YAKLAÞIM Biz bu dönem için böyle bir hedef koymuþtuk, ancak þu nedenlerle hedeflerden saptýk denilmesi gerektiðini belirten Konukman, Lehte veya aleyhte bununla ilgili hiçbir analize yer verilmiyor. Ýnanýlmaz ciddiyetten uzak bir yaklaþým sergileniyor dedi. 80 öncesinde hedefler saptýðý zaman bir sonraki dönem bunun muhasebesinin yapýldýðýný, Neden, niye saptý? Hangi faktörler etkili oldu diye sorgulama yapýldýðýný kaydeden Konukman þu deðerlendirmeyi yaptý; Burada böyle bir çabayý kesinlikle görmüyoruz. Oysa geçmiþle hesaplaþmayan, geçmiþteki öngörülerinin gerçekleþip gerçekleþmediðini tartýþmayan bir belgenin geleceðe dönük projeksiyonlarý ciddiyetten uzak kalýr. Bu, sadece bugüne, yeni açýklanan OVP a özgü deðil. Sanki bir önceki programýn sahibi bu hükümet deðilmiþ gibi kaleme alýyor. O kadar açýklamaya muhtaç bir durum var ki! 2011 için yüzde 4.5 büyüme öngörmüþ yüzde 7.5 çýkýyor. Diðer yýllar için yapýlan öngörüler de tutmuyor. Böyle bir þey olabilir mi? Bu sapmalarý siz açýða çýkarmaz, analizini yapmazsanýz ileriye dönük olarak doðru bir fotoðraf vermeniz mümkün deðil. PLANIN CÝDDÝYE ALINMAMASININ SONUCU Ayný döneme iliþkin rakamlarýn, öngörülerin birbirini tutmamasýnýn nedenini, Planýn ciddiye alýnmamasý na baðlayan Konukman, Zaten Devlet Planlama Teþkilatýný tasfiye edip, yerine bu iþi Kalkýnma Bakanlýðýna verdikten sonra artýk plandan bahsetmek mümkün deðil. Bakanlýðýn kuruluþ kanununa (KHK) bakarsanýz, klasik anlamda plandan dahi bahsedilmediðini görürsünüz. Orada þöyle deniyor; plan bir projeler demetinden oluþacak Artýk program hedefleri ileriye dönük olarak, þekilsel bile olsa yer almayacak dedi. ÞÝRKETLERÝN HEDEFLERÝNE UYGUN PLAN KHK nin gerekçesinde, yabancý þirketlerin -çok uluslu þirketler- ve onlarla burada iþ yapacaklarýn program hedeflerine uyumlu plan yapýlacak denildiðinin altýný çizen Konukman þu deðerlendirmeyi yaptý: Oysa hatýrlamaya çalýþalým, daha önceden analiz þöyleydi, dýþarýda ve içerideki aktörler planýn hedeflerine uyumlu hale getirilecek bir konuma sokulurdu. Öyle demiyor artýk, biz onlarýn hedeflerine uyumlu plan hazýrlayacaðýz. Plan hazýrlama yöntemimiz bu olacak diyor. Zaten fiilen devre dýþý kalmýþ olan planlamayý ve Devlet Planlama Teþkilatýný þimdi hukuken de devre dýþý býrakmýþ oluyorlar. Bu tür anlayýþtakilerin plana baþka türlü bir amaç atfetmesi anlamlý deðil zaten. Konukman, 9. Kalkýnma Planý yla klasik anlamda kamu kesimi için yol gösterici olan plan anlayýþýndan uzaklaþýlmasýnýn ilk adýmlarýnýn atýldýðýný hatýrlattý. SERMAYE ODAKLI BÜYÜME 9. plandan baþlamýþtý. Þimdi son KHK lerle kalkýnma planý hazýrlama yükümlülüðünün Devlet Planlama Teþkilatý ndan AB direktifleri doðrultusunda proje deðerlendirme örgütlerine geçiþ sürecinin de kapýsý açýlýyor. Sermaye odaklý bir büyüme stratejimiz vardý. Artýk tamamen sermayenin güdümünde bir planlama olacak. Zaten devlet mal- hizmet üretiminden uzun bir süredir çekiliyor. Politika oluþturma, düzenleme ve denetlemeden öte devlete bir görev verilmiyor diyen Konukman, bu anlayýþýn 2012 bütçesine de yansýyacaðýný belirterek, artýk devletten kamu hizmeti, kamu yatýrýmý beklenemeyeceðini söyledi. Konukman, Zaten çoðu hizmet taþeronlar eliyle yürütülüyor dedi. Konukman þöyle devam etti: 2011 yýlý Orta Vadeli Program la karþýlaþtýrýrsak, bütçelerin küçüldüðünü görüyoruz. Artýk kamu hizmet üretmediði, bu alandan çekildiði, çoðu da taþeronlar eliyle yürütüldüðü için ödediðiniz verginin size yol, su, hizmet olarak dönme olasýlýðý azaldý. Eskiden vergi dairelerinin önünde olurdu, Ey vatandaþ ödediðin her vergi sana yol, su, hizmet olarak dönecek diye. Þimdi vatandaþ bunu unutsun. Zaten böyleydi ama önümüzdeki üç yýl için tümüyle unutsun. (Ankara/EVRENSEL) BÝR ÝNSANIN ÝÞSÝZ KALMASI KRÝZDÝR Türkiye gerçekten krizden etkilenmedi mi? Mümkün deðil. Biz krizi finansal kriz olarak anlýyoruz, Bankaya gittim paramý alamadým. Oysa en büyük kriz, sabah iþe gittiðin zaman kartýn geçmiyor, giremezsin deniyor, iþsiz kalýyorsun ya o; iþsizlik. Bir insanýn iþsiz kalmasý krizdir iþte. Kendisinin iþsiz kalmasýný kriz olarak algýlama anlayýþý bizde henüz yangýnlaþamadý. SICAK PARAYA DAYALI BÜYÜME Büyüme sýcak paraya dayalý. Sýcak para geldikçe, ithalat yapabiliyorsunuz. Çünkü ucuz. Özellikle ithalde alýnan vergiler nedeniyle (Ýthalde KDV ve yurt içinde KDV var) ithalatda patlama olunca ithalde alýnan KDV de patlýyor. Ýçeride de tüketime dayalý bir ekonomi olduðu için, KDV de de ÖTV de de patlama oluyor. Dolaylý vergiler de yüzde 70 ler civarýnda. Yaklaþýk vergilerin yüzde sý, yani üçte ikisi bu vergilerden oluþuyor. Dolayýsýyla siz vergi bile toplamýyorsunuz, sermayeyi ürkütecek hiçbir þey yapmýyorsunuz. Sermayenin vergi açýsýndan hiçbir tereddütü yok, ama dolaylý vergilerle tüketiciye yükleniliyor, Vur abalýya... Bu kesimlerin vergi yükünü artýrdýðýnýz yetmiyormuþ gibi, o vergilerin yansýmasý olmasý gereken kamu hizmetlerini, yatýrýmlarý da azaltarak ikinci bir darbe vuruyorsunuz. Þu anlamlý olabilir di Vergi yüküm artýyor ama bana hizmet olarak geri dönüyor. Her ikisinde de geniþ emekçi, halk yýðýnlarý bu bütçenin paylaþýmýnda çok ciddi pay küçülmeleri ile karþý karþýya kalýyor. Üç yýllýk büyüklükleri böyle okumak lazým RAKAMLARDA DÜÞÜRÜLEN ÝÞSÝZLÝK Ýþsizlik oraný 2010 için 12.2, 2011 için 12, 2013 için de Yani iþsizlik bandýnda gidecek deniyordu. Þimdiki rakamlar 2011 yýlý için yüzde 10.5 olmak üzere zaten de 10.4; 2013 de 10.2; 2014 de 9.9. Yani daha önce 11 leri, 12 leri anlatýrken birden 10 lara gidiyor. Ýyi ama 2012 ve 2013 de büyüme rakamlarýný bile yakalayamazken, nasýl oluyor da iþsizlik rakamlarý 2011 deki düzeyini koruyabiliyor? Bir-iki puanlýk fark, niye açýklanmýyor? Yüzde tahmin ettiniz de nerede hata yaptýnýz ki þimdi yüzde 10 lara iniyor, bunu açýklamýyor. Revizyonun gerekçesi yok. Þunun da altýný çizelim bu rakamlar resmi iþsizlik rakamlarý. Bunlarý ikiyle çarpacaðýz. Cesareti kýrýlmýþ iþçiler var, mevsimlik iþçiler var, eksik istihdamda çalýþanlar var. Mühendis ama boþ oturacaðýma gidip þu paraya çalýþayým diyor. Ekonomide 2011 de bu kadar büyümeye raðmen yüzde 10 larda bir iþsizlik varken, gelecek yýllarda büyüme oraný düþerken nasýl oluyorsa iþsizlik rakamlarý enteresan biçimde hiç etkilenmiyor bile... ESNEKLEÞTÝRME HIZLANACAK OVP dan hareketle bizi nasýl bir gelecek bekliyor dersek, bir kere iþgücü piyasalarýnýn esnekleþtirme çabalarýna hýz verecekler. Yani a-tipik istihdam biçimleri tipik istihdam biçimi gibi olacak. Taþeronlaþtýrma, her an çýkarýlma riski... artýk öyle güvenli, 8 saat, fazla mesaileri ödenen emekçilerin sayýsý giderek azalacak. Bu hem özel sektörde hem kamuda böyle olacak. Adeta herkesi sözleþmeli, 4-a da deðil de 4-b de istihdam edecekler. Sözleþmeli olunca bugünkü toplu sözleþme miydi, toplu görüþme miydi tartýþmasýnýn da bir anlamý kalmayacak.

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı