Sermaye sanatýný kazý - kazan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye sanatýný kazý - kazan"

Transkript

1 Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna raðmen insanlar yeterli beslenebilir ama adaletsiz daðýlým söz konusu. Gýda serbest piyasa koþullarýnda bir meta haline geldi. Bu þekilde siyasi ve ekonomik yaklaþým devam ettikçe bizler açlýðý konuþmaya devam ederiz" dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoðan da, açlýðýn nedeninin iklim deðiþikliði olarak yansýtýlmaya çalýþýldýðýný söyleyerek, "Hastalýða ve ölüme yol açan, insanlarýn potansiyel çalýþma güçlerini azaltan, çocuklarýn öðrenme kapasitelerini etkileyen, insanlýðýn barýþ ve refah içerisinde yaþamasýna engel olan açlýkla mücadelede, özellikle geliþmiþ ülkelerin refah paylarýný geliþmemiþ ülkelerle paylaþmasýnýn gerekliliði kaçýnýlmaz bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Somali de ve Afrika kýtasýnýn birçok ülkesinde yaþananlar iklim ve kuraklýðýn bir sonucu olarak yansýtýlmakta, açlýk bu kýtada yaþayanlarýn kaderiymiþ gibi sunulmaktadýr. 2 DE 14 Nisan 2009 tarihinden "KCK" adý altýnda kapatýlan Demokratik Toplum Partisi (DTP) ile baþlayan ve ilk siyasi arenaya çýkmasýnýn ertesi günü BDP ile devam eden operasyonlarda, 7 bin 748 kiþi gözaltýna alýnýp 3 bin 895 kiþi ise tutuklanýrken, hemen hemen her gün gözaltý ve tutuklamalara onlarcasý ekleniyor. Dicle Haber Ajansý'ndan Sertaç Kayar'ýn haberine göre, her ne kadar devlet yetkilileri, sayýnýn daha az olduðunu ileri sürerek alýnanlarýn bir bölümünün "PKK üyeliði", "propaganda" gibi suçlardan cezaevinde bulunduðunu söylese de bilançonun söz konusu rakamlardan daha fazla olduðu ve cezaevlerinin Kürt siyasetçilerle dolup taþtýðý gerçeði orta yerde duruyor. BDP verilerine göre; son 6 ay içinde 4 bin 148 kiþi gözaltýna alýndý, bunlardan bin 548 kiþi tutuklandý. 7 DE Hükümetin sigarada ÖTV zammý yaklaþýk yüzde 9 seviyelerinde olurken üreticilerin yüzde zam yapmalarý tepki çekti. Sigara üreticileri ise zammý kýsmý olarak yansýtýklarýný belirtirken yüksek vergilerden yakýndý. Türkiye de bir paket sigaranýn yüzde 84,25 ü vergiye gidiyor. Hükümetin zammýyla Özel Tüketim Vergisi nin nispi oraný yüzde 69, maktu ÖTV 2.90 liraya yükseltildi. Sigaradan ÖTV nin üzerine bir de yüzde 15,26 oranýnda Katma Deðer Vergisi alýnýyor. Türkiye bu oranla Avrupa Birliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda 26 ülke arasýnda orta sýralarda yer alýyor. AB üyelerinde sigara vergileri yüzde arasýnda belirleniyor. Sermaye sanatýný kazý - kazan Kapitalizmin elinde kültürel sömürü ve kültür asimilasyonu aracý haline gelen sanat ve sanat anlayýþý, aslýnda sanat olmayan sanatý pazarlamaktan öteye gitmiyor. Giderek Sanat için toplum veya toplum için sanat ikileminin de dýþýna çýkan, sadece belirli bir zümre için var edilen günümüz sanatý, bir yandan sanatý deðersizleþtirip silikleþtirirken, diðer yandan ideolojik olarak da sol-devrimci anlayýþýn sanatýný görmezden geliyor. Sermaye destekli ilerleyen bu sanat tezgahlarýndan biri olan Uluslararasý Ýstanbul Bienali, 2007 yýlýndan bu yana Koç Holding sponsorluðunda... Aksaray da daðlýk arazide bulunan 8 kilogram aðýrlýðýndaki mantar, görenleri þaþýrtýyor. Aksaray-Nevþehir karayolu üzerinde dinlenme tesisi sahibi Adem Ulu, yaptýðý açýklamada, Aðzýkarahan köyü yakýnlarýndaki daðlýk arazide biri 5, diðeri 8 kilogram olan iki mantar bulduðunu söyledi. Mantarýn her yýl ekim ayýnda yaðmur yaðdýktan sonra ortaya çýktýðýný belirten Ulu, 5 yýldýr ayný bölgede iki tane mantar bulduðunu belirtti. Bu yýl da ayný bölgede biri 8 diðeri 5 kilogram aðýrlýðýnda iki mantar daha bulduðunu dile getiren Ünlü, Bu büyüklükte bir mantara baþka yerde rastlamadým. Aðzýkarahan köyü yakýnýnda her sene bir çift çýkýyor. Mantar, 15 kiþiyi doyuruyor dedi. Ulu, mantarý görenlerin þaþkýnlýðýný gizleyemediðini ifade ederek, Çok lezzetli, eþi dostu davet ediyoruz ve yiyoruz diye konuþtu.

2 Yeni kanun nedeniyle iþe aide davasý açmak isteyen Kaya'ya 616 TL masraf çýkarýlýnca, iþten çýkarýlan kadýn, dava da açamadý. ÇHD avukatlarý, "adalete eriþim hakkýný ortadan kaldýrdýðý" gerekçesiyle kanunun iptali için Danýþtay'a baþvurdu. Cenazeye gitmek istediði için iþinden olan ve iþe iade davasý açmak için gereken 100 TL'yi ancak 2 Ekim'de toplayabilen Havva Kaya'ya, kanun deðiþikliði nedeniyle 616 TL masraf çýkarýldý. Bu parayý bulamayacaðý için dava da açamayan Kaya'nýn avukatlýðýný üstlenen, Çaðdaþ Hukukçular Derneði'nden (ÇHD) Þerife Ceren Uysal ile Meryem Asýl, kanunun iptali için Danýþtay'a baþvurdu. 1 Ekim 2011'de yürürlüðe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. maddesine göre, "Davacý, yargýlama harçlarý ile her yýl Adalet Bakanlýðý'nca çýkarýlacak gider avansý tarifesinde belirlenecek olan tutarý, dava açarken mahkeme veznesine yatýrmak zorunda." Ýzmit Gebze'de bir inþaat firmasýnda, 700 TL net maaþla sekreter olarak çalýþan Kaya, bir akrabasýnýn cenazesine gitmek için izin istedi. Yazýlý izin verilmeyen Kaya, sözlü izin alarak cenazeye katýldý. Ertesi gün "mesaiye gelmediði" gerekçesiyle iþ akdi feshedildi. 33 yaþýndaki Kaya, ailedeki tek çalýþan ve annesiyle babasýna bakmakla yükümlüydü. 5 Eylül'de iþten çýkarýlan Kaya, iþe iade davasý açabilmek için önceki kanuna göre gereken 100 TL'yi ancak 2 Ekim'de temin edebildi. Ancak kanun deðiþmiþti ve dava öncesi yatýrmasý gereken tutar 616 TL olmuþtu. Bu miktarý ödeyemeyen Kaya, 5 Ekim'de iþe aide davasý açma þansýný da kaybetti. "Hak arama özgürlüðüne aykýrý" Avukatlar Uysal ile Asýl, Danýþtay'a kanunun yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle yaptýklarý baþvuruda, Kaya'nýn dava açma hakkýnýn da iade edilmesi gerektiðini belirtti. Dilekçede, kanun deðiþikliðinin, "bireylerin adalete eriþim, hak arama özgürlüðü, etkili hukuki yollara baþvurma haklarýný ortadan kaldýrdýðýna" dikkat çekildi. "Kanunun 120. maddesi ve bu maddeye dayandýrýlarak çýkarýlan 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansý Tarifesi Tebliði' adalete eriþimi ve yargý hizmetlerini ücretsiz yapmak bir yana çok yüksek harç ve avans ödeme zorunluluðu getiriyor. Bu düzenlemeyle, baþta yoksullar olmak üzere, toplumun adalete eriþimi imkansýz hale geliyor." Tebliðin 3. ve 4. maddelerine göre, dava açarken, "tebligat ve posta ücretleri, keþif giderleri, bilirkiþi e tanýk ücretlerini" içeren gider avansýnýn mahkeme veznesine yatýrýlmasý gerekiyor. Dilekçedeki hesaplamaya göre, dört yýldýr asgari ücretle çalýþan ve iþinden çýkarýlan bir iþçinin 6 bin tutarýndaki kýdem ve ihbar tazminatý alacaklarý için 926,40 TL ödemesi gerekiyor: Taraf sayýsýnýn beþ katý tutarýnda tebligat gideri: 60 TL En az üç tanýk için tebligat gideri: 18 TL En az üç tanýk için tanýklýk ücreti: 90 TL Bilirkiþi ücreti: 300 TL Keþif ücreti: 300 TL Diðer iþlemler: 50 TL Peþin nisbi har: 90 TL Baþvuru harcý: 18,40 TL Toplam: 926, 40 TL Dilekçede, "Ýþsiz kalan birinin yasal haklarýný aramak için bu kadar yüksek avans ödemek zorunda býrakýlmasý, o kiþiyi dava açamaz hale getiriyor, 'Paran yoksa yargýyý meþgul etme' deniyor" ifadesi kullanýldý. (AS) Bianet Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 16 Ekim Dünya Gýda Günü dolayýsýyla Gýda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarýnýn her yýl ortaklaþa düzenlediði etkinliklerde bu yýl konu yine açlýk oldu. Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi nde gerçekleþtirilen Açlýða Karþý; Yaygýn Üretim, Hakça Bölüþüm sempozyumunda açlýðýn nedeninin adaletsiz daðýlým ve var olan ekonomik-politik sistem olduðu vurgulandý. Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna raðmen insanlar yeterli beslenebilir ama adaletsiz daðýlým söz konusu. Gýda serbest piyasa koþullarýnda bir meta haline geldi. Bu NEÞE KARANFÝL ANKARA- Hükümetin sigarada ÖTV zammý yaklaþýk yüzde 9 seviyelerinde olurken üreticilerin yüzde zam yapmalarý tepki çekti. Sigara üreticileri ise zammý kýsmý olarak yansýtýklarýný belirtirken yüksek vergilerden yakýndý. Türkiye de bir paket sigaranýn yüzde 84,25 ü vergiye gidiyor. Hükümetin zammýyla Özel Tüketim Vergisi nin nispi oraný yüzde 69, maktu ÖTV 2.90 liraya yükseltildi. Sigaradan ÖTV nin üzerine bir de yüzde 15,26 oranýnda Katma Deðer Vergisi alýnýyor. Türkiye bu oranla Avrupa Birliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda 26 ülke arasýnda orta sýralarda yer alýyor. AB üyelerinde sigara vergileri yüzde arasýnda belirleniyor. Sigara üreticileri zammý kýsmi olarak yansýttýklarý görüþünde. Sigaranýn ÖTV hesaplamasýnýn diðer sektörlere göre farklý olduðuna dikkat çeken üreticiler toplam perakende satýþ fiyatý üzerinden farklý bir hesap yapýldýðý için vergi artýþýyla zam oranýnýn farklý olduðunu belirtiyor. Hedef 14.7 milyar lira Sigara üreticileri ve hükümetin zamlarýnýn tek kaybedeni ise tiryakiler. Geçen yýl bütçede vergi gelirlerinin yüzde 8 i tiryakilerin sýrtýndaydý baþýnda önemli bir ÖTV artýþý þekilde siyasi ve ekonomik yaklaþým devam ettikçe bizler açlýðý konuþmaya devam ederiz" dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoðan da, açlýðýn nedeninin iklim deðiþikliði olarak yansýtýlmaya çalýþýldýðýný söyleyerek, "Hastalýða ve ölüme yol açan, insanlarýn potansiyel çalýþma güçlerini azaltan, çocuklarýn öðrenme kapasitelerini etkileyen, insanlýðýn barýþ ve refah içerisinde yaþamasýna engel olan açlýkla mücadelede, özellikle geliþmiþ ülkelerin refah paylarýný geliþmemiþ ülkelerle paylaþmasýnýn gerekliliði kaçýnýlmaz bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Somali de ve Afrika kýtasýnýn birçok ülkesinde yaþananlar iklim ve kuraklýðýn bir sonucu olarak yansýtýlmakta, açlýk bu kýtada yaþayanlarýn kaderiymiþ gibi sunulmaktadýr. Açlýk ne küresel iklim deðiþimin bir sonucu, ne de insanlarýn yapýlmýþtý. Nispi vergi yüzde 53 ten yüzde 63 e maktu vergi de 2.05 ten 2.65 liraya yükseltilmiþti. Bu ÖTV artýþýyla Maliye 16.4 milyar liralýk gelir hedefledi. Ve sigaradan alýnan vergiler toplam gelirin yüzde 8,4 ünü oluþturacaktý. Ancak plan tutmadý. Sigaradan gelen gelir 14.7 milyar lirada kaldý. Yine de toplam verginin yüzde 7 sini tiryakiler ödedi yýlýnda sigaradan 14.7 milyar lira ÖTV geliri elde edilmesi planlanýyor. Aðustos itibariyle gelen gelir 10.3 milyar lira. Bu yýlýn toplam vergi gelir hedefi milyar liraydý. Bu durumda tiryakiler bütçenin yüzde 6,3 ünü ödeyeceklerdi. Ancak ÖTV artýþý sigaralarda hemen fiyata yansýtýlýyor. Bu nedenle gelecek aydan itibaren sigara ÖTV sinden elde edilecek gelirin yükselmesi bekleniyor. Ancak geçen yýl yaþanan geliþme bu yýl da olursa Maliye nin istediði kadar gelir elde edememe riski bulunuyor. ÖTV yasasýnda ürün gruplarýnda alýnabilecek en fazlanýn verginin sýnýrý da belli. Buna göre yüzde 63 den 69 a çýkarýlan sigarada nispi oran en fazla yüzde 94,5 a kadar arttýrýlabiliyor. 1 milyon paket kaçak sigara yakalandý Sigaraya yapýlan ani zammýn ardýndan, Ýstanbul ve 8 ayrý ilde düzenlenen eþzamanlý operasyonda kaderidir. Açlýðýn sebebi, geliþmiþ ülkelerin daha fazla sömürme isteði, kapitalizmin yarattýðý adaletsiz bölüþüm sistemidir. Dünya ekonomik sistemi nedeniyle ürün ve üretim tercihlerindeki deðiþiklikler sonucu tarýmdan çekilen insan gücü, bitmeyen savaþlar, hastalýklar ve tüm bunlarýn altýnda yatan ekonomik sistemdir açlýðý yaratan. Yarattýklarý drama karþý timsah gözyaþý dökenlerin, eþitsizliði yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorunlara çare bulunacaðý þeklinde ham hayaller peþinde koþanlarýn öncelikle bunu kabul etmesi gerekir" diye konuþtu. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) temsilcisi Mustapha Sinaceur ise gýda sektöründe son 30 yýlýn en yüksek fiyat artýþlarýnýn yaþandýðýna dikkat çekerek, gýda fiyatlarýndaki ani iniþ-çýkýþlarýn en fazla yoksul kesimi etkilediðini söyledi. Türkiye ye yapýlan gýda yardýmlarýnýn, gýda sektörünü daha iyi duruma getirdiðini iddia eden Sinaceur, 83 milyar dolar ile tarýmýn düzene girebileceðini savundu. Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk ise Sinaceur u eleþtirerek, "Dünyada kriz varken bizim ülkemizde kalkýnma oraný yüzde 7 olarak açýklanýyor, BM Temsilcisi gýda sektöründe yapýlan yardýmlarla iyi olduðumuzu söylüyor. Biz de inanalým. 40 defa söylersen olur sözünden ileri gelerek, 40 defa iyisiniz denirse nasýl iyi olacaðýmýzý öðreneceðiz" diye konuþtu. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra sempozyumun ilk oturumunda "Tarým ve Gýdanýn Ekonomi Politikasý" konusu ele alýndý, ikinci oturumda öðrenciler "Açlýk Sorunu ve Gelecek Beklentisi"ni konuþtular. Sempozyum "Gýda ve Tarýmýn Geleceði" konulu panelle sona erdi. piyasaya sürülmeye çalýþýlan 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, kaçak sigaralarýn yurtiçi daðýtýmýný yaptýðý belirlenen 24 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Sigara sanayicilerinin 2010 da yaptýðý anket çalýþmasýna göre ise sigarada kaçak miktarý 2 milyar TL nin üzerine çýkýyor. Kaçak sigaraya da zam kapýda Vergi artýþý sonrasý sigaraya gelen yüksek zamlar, tezgahlarda satýlan kaçak sigarayý da vurdu. Satýcýlar, birkaç gün içinde kaçak sigaraya da zam geleceðini, fiyatlarýn 1-2 TL artacaðýný söyledi. Zam sonrasý daha ilk günden satýþlarýn yüzde 50 arttýðýný belirten satýcýlar, bunun kaçaða gelecek zamla yeniden gerilemesinden endiþeli. Tütüncüler ise satýþta artýþ bekliyor. Sigara zammý faizi yükseltti Geçen hafta yapýlan ÖTV artýþlarýnýn ürünlere zam olarak yansýtýlmaya baþlamasýnýn ilk örneði olan sigaraya gelen zamlar, enflasyonun önümüzdeki dönem artacaðý endiþelerini körükleyince bono faizleri yüzde 8,38 den 8,67 ye kadar yükseldi. Analistler sigaraya yapýlan zamlarýn ardýndan enflasyonun yüksek çýkma ihtimalinin arttýðýna dikkat çekerek bonoyva satýþ geldiðini vurguladý. Radikal

3 CHP Hacýbektaþ ilçe örgütü ve ilçe baþkanýnýn haklý gerekçelerle istifasýnýn ardýndan hacýbektaþ CHP ilçe örgütünde siyasi ve boþluk oluþtu. Bu boþluktan faydalanmak isteyenler, baþta belediye baþkaný olmak üzere, bulanýk suda balýk avlamaya çýktýlar. 10 yýl belediye baþkanlýðý yaptým hiçbir zaman ilçe örgütüne ve örðüt iþlerine müdahale etmedim. Çünki belediye baþkanýnýn görevi ilçenin sorunlarýna çare bulmak ve çözüm yollarý aramaktýr belediye baþkanýnýn görevi ilçe baþkaný tayin ettirmek deðildir. Gel görki Hacýbektaþ belediye baþkaný iþi gücü býrakmýþ ( ne zaman iþ güç yaptý diyeceksiniz ama) kendine ilçe baþkaný atatma peþinde ilçe baþkaný atatmak için harcadýðý zamaný ilçenin sorunlarý için ayýrsa ilçeye bir yararý olurdu. Hacýbektaþta içilmeyen þebeke suyuna, köstebek yuvasýna dönmüþ yollara, çare bulmak için kapý kapý gezmesi gereken baþkan ilçe baþkaný atatmak için kapý kapý geziyor. Bu ne kendi çýkarýný düþünmektir ki, yaptýðý ayrýmcýlýk yetmiyormuþ gibi, CHP ye girdiði 20 mayýs tan bu güne bir gün dahi uðramadýðý ilçe binasýna, genel seçim boyunca bir gün dahi destek vermediði ve gelmediði seçim bürosuna, yerel seçimden bu yana CHP li meclis üyelerini yok saydýðý halde ne zaman CHP li olmuþsa CHP Hacýbektaþ ilçe örgütüne hakim olmak ve yaptýðý ayrýmcýlýk yetmiyormuþ gibi partiyide ikiye bölmek için hýrsla mücadele ediyor. Hacýbektaþ halkýnýn hafýzasý güçlüdür Bu mücadeleyi Hacýbektaþýn sorunlarý için verse bu halk Hacýbektaþ için verdiði mücadeleye deðerlendirir ama görünen o ki sayýn baþkan umudunu CHP ye baðlamýþ, bu halk onu 2 kez baðýmsýz olarak seçmiþ ne oldu da CHP sevdasý kabardý nasýl olsa seçiliyorsun üstelik senin asýl partin Ýþçi Partisi deðilmi Hacýbektaþa konferans için getirdiðin Doðu Perinçek e, mitinglerinde konuþturduðun Ýþçi Partisi il baþkanýna ayýp olmuyormu? Bir tarafta Yok saydýðýn 6 CHP li meclis üyesi, ugramadýðýn ilçe binasý, selam vermediðin ilçe örgütü ve protokol krizine uðrattýðýn CHP genel baþkaný, öbür tarafta parklarda ve gizli köþelerde yazdýrdýðýn asker üyeler, bu CHP sevdasý nereden geliyor sayýn baþkan? umarým ilçe kongresinde anlatýrsýn bizde öðrenmiþ oluruz. Artýk uyuyanlar uyandý Hacýbektaþýn bölünmeye ihtiyacý yok Hacýbektaþ bu bölünmelerin yeterince zararýný gördü, bizimde makama mevkiye de ihtiyacýmýz yok biz istediðimiz zaman Hacýbektaþ için CHP nin genel baþkaný ilede, devletin bakanlarý ilede görüþüyoruz bizim için artýk kim birlikten birleþmeden yana ise onun yanýndayýz, kim bütünlükten kim Hacýbektaþ için çalýþacaksa onun yanýndayýz biz düþündüðünü açýk konuþan, eleþtirisini yapan yanlýþa karþý dik duran kimse onun yanýndayýz bu böyle biline Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþ. Müh Önceki Belediye Baþkaný Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Avonas ilçesi kalaba kasabasýnda faliyet gösteren bir akaryakýt istasyonona 15 Ekim 2011 tarihinde saat 23:30 da yapýlan aramada kaçak motorin bulunmuþtur.ayrýca 14 Ekim 2011 tarihinde Kayseri - Kýrþehir kara yolu Topaklý Köyü yol ayrýmýnda seyir halindeki bir araç durdurulup aranmýþ,aramada araçta esrar maddesi bulunmuþtur. Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn konuyla ilgili basýn açýklamasý þöyledir. BASIN AÇIKLAMASI Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn yaptýðý açýklamaya göre Nevþehir Avanos ilçesi Kalaba Kasabasý nda faaliyet gösteren bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt yakalanmýþtýr Ekim 2011 günü saat: 23:30 sýralarýnda Nevþehir Ýli Avanos Ýlçesi Kalaba Kasabasý nda faaliyet gösteren bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði duyumu alýnmýþtýr. Avanos C.Savcýlýðý na bilgi verilerek alýnan talimata istinaden, Kalaba Kasabasý ndaki istasyonun idare binasýnýn ÝLAN Hacýbektaþ Adliye Satýþ Memurluðundan Dosya no : 2011/4 Satýþ Hissedar : Naki GÜVENÇ, Hüseyin ve Hatice den olma, 25/10/1934 doðumlu Hacýbektaþ Bala mahallesi nüfusuna kayýtlý, Ýkametgah adresi : ABD TC Kimlik no : Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mahallesi 7 ada 5 parsel sayýlý, 497 M2 miktarýnda TL kýymetinde, ARSA nýn 28/11/2011 günü saat den a kadar, alýcý çýkmazsa, 08/12/2011 günü saat den de yapýlacak satýþ günü hissedar Naki Güvenç in adresi tespit edilemediðinden ilanen tebliðine karar verilmiþtir. 80/497 hisse sahibi Naki Güvenç a kýymet takdiri ve satýþ günleri tebliði yerine ilan olunur. ( B 112 ) Satýþ Memuru arkasýna gizlenmiþ þekilde akaryakýt tankerinde yapýlan kontrolde Litre akaryakýtýn kaçak olduðu tespit edilmiþtir. 2. Olay sonrasýnda yakalanan 2 þüpheli þahýs C.Savcýsýnýn talimatý ile ifadelerinin alýnmasýna müteakip C.Savcýlýðýna mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltýna alýnmýþtýr. 3. Ele geçirilen Lt. Kaçak motorin ve 1 adet akaryakýt tankeri Ýl Özel Ýdaresi yetkililerine teslim edilmiþtir. 4. Jandarma tarafýndan halkýmýzýn huzur ve güvenliðini bozan suç ve suçlulukla mücadele etkin ve kararlý bir þekilde sürdürülmektedir. NEVÞEHÝR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI BASIN AÇIKLAMASI Ekim 2011 günü saat: 23:00 sýralarýnda Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnca; Nevþehir ili Avanos ilçesi Topaklý kasabasýnda seyir halinde bulunan bir araç içerisinde esrar maddesi bulunduðu duyumu alýnmýþtýr. Avanos C.Savcýlýðýna bilgi verilerek talimatý doðrultusunda, araç Kayseri- Kýrþehir karayolu Topaklý Köyü yol ayrýmýnda durdurularak Narkotik dedektör köpeði ile yapýlan arama neticesinde, aracýn bagaj kýsmýnda stepne lastiðinin içerisinde zulalanmýþ 988 gram esrar maddesi ele geçirilmiþtir. 2. Olay sonrasýnda yakalanan 3 þüpheli þahýs çýkartýldýklarý mahkemece tutuklanarak Nevþehir kapalý ceza ve tutukevine sevk edilmiþtir. 3. Ele geçirilen 988 gram esrar maddesi C. Savcýlýðýna teslim edilmiþtir. 4. Jandarma tarafýndan halkýmýzýn huzur ve güvenliðini bozan suç ve suçlulukla mücadele etkin ve kararlý bir þekilde sürdürülmektedir. NEVÞEHÝR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI T.C. HACIBEKTAÞ Satýþ Memurluðu Dosya no : 2011/4 Satýþ GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Adliye Satýþ Memurluðundan Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsaf : Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mahallesi 7 ada 5 parsel sayýlý, 497 M2 miktarýnda ARSA SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 28/11/2011 günü saat den 14,05 a kadar Hacýbektaþ Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 08/12/2011 günü saat den 14,05 a kadar Hacýbektaþ Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda önünde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcý satýcýya aittir.ýhale pulu, KDV, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname ve satýþ günleri tebligat yapýlamayan hissedarlara ve tüm hak sahiplerine gazete yolu ile yapýlmýþ ve teblið edilmiþ sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/4 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.17/10/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B 113 ) Satýþ Müdürü 77591

4 Sultan Özer Gazi Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi nden Prof. Dr. Aziz Konukman, AKP Hükümetinin 9. Kalkýnma Planý yla baþlattýðý plansýzlaþma yý giderek hayata geçirdiðini, son çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Devlet Planlama Teþkilatýný da kaldýrmasýnýn bunun açýk bir göstergesi olduðunu söyledi. Orta Vadeli Programýn (OVP) plansýzlýðýn bir yansýmasý olduðunu da belirten Konukman, bu anlayýþýn 2012 bütçesine yansýyacaðýný ifade etti. Konukman, Yabancý þirketlerin -çok uluslu þirketler- ve onlarýn yerli ortaklarýnýn program hedeflerine uyumlu plan yapýlacak diye altýnýn çizildiðine de vurgu yaptý. PROGRAMLARI BÝRBÝRÝNÝ TUTMUYOR AKP Hükümetinin yeni açýkladýðý Orta Vadeli Programa (OVP) yönelik eleþtiriler sürüyor. En net eleþtiriyi getirenlerden biri de Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman. Hükümetin yýllarýný kapsayan OVP ile yeni açýkladýðý ve dönemini kapsayan programdaki çeliþkilere dikkat çeken Konukman, Geçen yýlki orta vadeli programda 2011 için büyüme oraný yüzde 4.5; 2012 için 5 ve 2013 için yüzde 5.5 ti. Yeni açýklanan programda 2011 için yüzde 7.5 lik büyüme öngörülüyor. Ne zaman orta vadeli program açýklansa, bir önceki orta vadeli programla yakýndan uzaktan hiçbir iliþki ortaya çýkmadý dedi. CÝDDÝYETTEN UZAK BÝR YAKLAÞIM Biz bu dönem için böyle bir hedef koymuþtuk, ancak þu nedenlerle hedeflerden saptýk denilmesi gerektiðini belirten Konukman, Lehte veya aleyhte bununla ilgili hiçbir analize yer verilmiyor. Ýnanýlmaz ciddiyetten uzak bir yaklaþým sergileniyor dedi. 80 öncesinde hedefler saptýðý zaman bir sonraki dönem bunun muhasebesinin yapýldýðýný, Neden, niye saptý? Hangi faktörler etkili oldu diye sorgulama yapýldýðýný kaydeden Konukman þu deðerlendirmeyi yaptý; Burada böyle bir çabayý kesinlikle görmüyoruz. Oysa geçmiþle hesaplaþmayan, geçmiþteki öngörülerinin gerçekleþip gerçekleþmediðini tartýþmayan bir belgenin geleceðe dönük projeksiyonlarý ciddiyetten uzak kalýr. Bu, sadece bugüne, yeni açýklanan OVP a özgü deðil. Sanki bir önceki programýn sahibi bu hükümet deðilmiþ gibi kaleme alýyor. O kadar açýklamaya muhtaç bir durum var ki! 2011 için yüzde 4.5 büyüme öngörmüþ yüzde 7.5 çýkýyor. Diðer yýllar için yapýlan öngörüler de tutmuyor. Böyle bir þey olabilir mi? Bu sapmalarý siz açýða çýkarmaz, analizini yapmazsanýz ileriye dönük olarak doðru bir fotoðraf vermeniz mümkün deðil. PLANIN CÝDDÝYE ALINMAMASININ SONUCU Ayný döneme iliþkin rakamlarýn, öngörülerin birbirini tutmamasýnýn nedenini, Planýn ciddiye alýnmamasý na baðlayan Konukman, Zaten Devlet Planlama Teþkilatýný tasfiye edip, yerine bu iþi Kalkýnma Bakanlýðýna verdikten sonra artýk plandan bahsetmek mümkün deðil. Bakanlýðýn kuruluþ kanununa (KHK) bakarsanýz, klasik anlamda plandan dahi bahsedilmediðini görürsünüz. Orada þöyle deniyor; plan bir projeler demetinden oluþacak Artýk program hedefleri ileriye dönük olarak, þekilsel bile olsa yer almayacak dedi. ÞÝRKETLERÝN HEDEFLERÝNE UYGUN PLAN KHK nin gerekçesinde, yabancý þirketlerin -çok uluslu þirketler- ve onlarla burada iþ yapacaklarýn program hedeflerine uyumlu plan yapýlacak denildiðinin altýný çizen Konukman þu deðerlendirmeyi yaptý: Oysa hatýrlamaya çalýþalým, daha önceden analiz þöyleydi, dýþarýda ve içerideki aktörler planýn hedeflerine uyumlu hale getirilecek bir konuma sokulurdu. Öyle demiyor artýk, biz onlarýn hedeflerine uyumlu plan hazýrlayacaðýz. Plan hazýrlama yöntemimiz bu olacak diyor. Zaten fiilen devre dýþý kalmýþ olan planlamayý ve Devlet Planlama Teþkilatýný þimdi hukuken de devre dýþý býrakmýþ oluyorlar. Bu tür anlayýþtakilerin plana baþka türlü bir amaç atfetmesi anlamlý deðil zaten. Konukman, 9. Kalkýnma Planý yla klasik anlamda kamu kesimi için yol gösterici olan plan anlayýþýndan uzaklaþýlmasýnýn ilk adýmlarýnýn atýldýðýný hatýrlattý. SERMAYE ODAKLI BÜYÜME 9. plandan baþlamýþtý. Þimdi son KHK lerle kalkýnma planý hazýrlama yükümlülüðünün Devlet Planlama Teþkilatý ndan AB direktifleri doðrultusunda proje deðerlendirme örgütlerine geçiþ sürecinin de kapýsý açýlýyor. Sermaye odaklý bir büyüme stratejimiz vardý. Artýk tamamen sermayenin güdümünde bir planlama olacak. Zaten devlet mal- hizmet üretiminden uzun bir süredir çekiliyor. Politika oluþturma, düzenleme ve denetlemeden öte devlete bir görev verilmiyor diyen Konukman, bu anlayýþýn 2012 bütçesine de yansýyacaðýný belirterek, artýk devletten kamu hizmeti, kamu yatýrýmý beklenemeyeceðini söyledi. Konukman, Zaten çoðu hizmet taþeronlar eliyle yürütülüyor dedi. Konukman þöyle devam etti: 2011 yýlý Orta Vadeli Program la karþýlaþtýrýrsak, bütçelerin küçüldüðünü görüyoruz. Artýk kamu hizmet üretmediði, bu alandan çekildiði, çoðu da taþeronlar eliyle yürütüldüðü için ödediðiniz verginin size yol, su, hizmet olarak dönme olasýlýðý azaldý. Eskiden vergi dairelerinin önünde olurdu, Ey vatandaþ ödediðin her vergi sana yol, su, hizmet olarak dönecek diye. Þimdi vatandaþ bunu unutsun. Zaten böyleydi ama önümüzdeki üç yýl için tümüyle unutsun. (Ankara/EVRENSEL) BÝR ÝNSANIN ÝÞSÝZ KALMASI KRÝZDÝR Türkiye gerçekten krizden etkilenmedi mi? Mümkün deðil. Biz krizi finansal kriz olarak anlýyoruz, Bankaya gittim paramý alamadým. Oysa en büyük kriz, sabah iþe gittiðin zaman kartýn geçmiyor, giremezsin deniyor, iþsiz kalýyorsun ya o; iþsizlik. Bir insanýn iþsiz kalmasý krizdir iþte. Kendisinin iþsiz kalmasýný kriz olarak algýlama anlayýþý bizde henüz yangýnlaþamadý. SICAK PARAYA DAYALI BÜYÜME Büyüme sýcak paraya dayalý. Sýcak para geldikçe, ithalat yapabiliyorsunuz. Çünkü ucuz. Özellikle ithalde alýnan vergiler nedeniyle (Ýthalde KDV ve yurt içinde KDV var) ithalatda patlama olunca ithalde alýnan KDV de patlýyor. Ýçeride de tüketime dayalý bir ekonomi olduðu için, KDV de de ÖTV de de patlama oluyor. Dolaylý vergiler de yüzde 70 ler civarýnda. Yaklaþýk vergilerin yüzde sý, yani üçte ikisi bu vergilerden oluþuyor. Dolayýsýyla siz vergi bile toplamýyorsunuz, sermayeyi ürkütecek hiçbir þey yapmýyorsunuz. Sermayenin vergi açýsýndan hiçbir tereddütü yok, ama dolaylý vergilerle tüketiciye yükleniliyor, Vur abalýya... Bu kesimlerin vergi yükünü artýrdýðýnýz yetmiyormuþ gibi, o vergilerin yansýmasý olmasý gereken kamu hizmetlerini, yatýrýmlarý da azaltarak ikinci bir darbe vuruyorsunuz. Þu anlamlý olabilir di Vergi yüküm artýyor ama bana hizmet olarak geri dönüyor. Her ikisinde de geniþ emekçi, halk yýðýnlarý bu bütçenin paylaþýmýnda çok ciddi pay küçülmeleri ile karþý karþýya kalýyor. Üç yýllýk büyüklükleri böyle okumak lazým RAKAMLARDA DÜÞÜRÜLEN ÝÞSÝZLÝK Ýþsizlik oraný 2010 için 12.2, 2011 için 12, 2013 için de Yani iþsizlik bandýnda gidecek deniyordu. Þimdiki rakamlar 2011 yýlý için yüzde 10.5 olmak üzere zaten de 10.4; 2013 de 10.2; 2014 de 9.9. Yani daha önce 11 leri, 12 leri anlatýrken birden 10 lara gidiyor. Ýyi ama 2012 ve 2013 de büyüme rakamlarýný bile yakalayamazken, nasýl oluyor da iþsizlik rakamlarý 2011 deki düzeyini koruyabiliyor? Bir-iki puanlýk fark, niye açýklanmýyor? Yüzde tahmin ettiniz de nerede hata yaptýnýz ki þimdi yüzde 10 lara iniyor, bunu açýklamýyor. Revizyonun gerekçesi yok. Þunun da altýný çizelim bu rakamlar resmi iþsizlik rakamlarý. Bunlarý ikiyle çarpacaðýz. Cesareti kýrýlmýþ iþçiler var, mevsimlik iþçiler var, eksik istihdamda çalýþanlar var. Mühendis ama boþ oturacaðýma gidip þu paraya çalýþayým diyor. Ekonomide 2011 de bu kadar büyümeye raðmen yüzde 10 larda bir iþsizlik varken, gelecek yýllarda büyüme oraný düþerken nasýl oluyorsa iþsizlik rakamlarý enteresan biçimde hiç etkilenmiyor bile... ESNEKLEÞTÝRME HIZLANACAK OVP dan hareketle bizi nasýl bir gelecek bekliyor dersek, bir kere iþgücü piyasalarýnýn esnekleþtirme çabalarýna hýz verecekler. Yani a-tipik istihdam biçimleri tipik istihdam biçimi gibi olacak. Taþeronlaþtýrma, her an çýkarýlma riski... artýk öyle güvenli, 8 saat, fazla mesaileri ödenen emekçilerin sayýsý giderek azalacak. Bu hem özel sektörde hem kamuda böyle olacak. Adeta herkesi sözleþmeli, 4-a da deðil de 4-b de istihdam edecekler. Sözleþmeli olunca bugünkü toplu sözleþme miydi, toplu görüþme miydi tartýþmasýnýn da bir anlamý kalmayacak.

5 Ýsmail Afacan Sanatýn birçok dalýyla ilgilenen Bedri Rahmi Eyüboðlu, daha çok ressam ve þair kimliðiyle bilinir. Bu yýl Ressam ve Þair Bedri Rahmi Eyüboðlu nun doðumunun 100. yýlý. Kadýköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezinde, sanatçý için Yüzüncü Yýl Sergisi düzenledi. Tablolarýnýn yaný sýra kiþisel eþyalarýnýn da bulunduðu sergide sanatçýnýn günlük hayatýna dair izler de bulmak mümkün. 4 Kasýma kadar devam edecek sergide 90 tablonun yaný sýra, boyanmýþ seramik tabaklar ve cam objeler yer alýyor. Sergide, Bedri Rahmi Eyüboðlu nun özel eþyalarý sanatsaverlerin ilgisine ilk defa sunulurken, 25 eseri ise daha önce hiç sergilenmemiþ. Eyüboðlu nun daktilosu, fotoðraf makinesi, güzel sanatlar akademisinden mezuniyet diplomasý, Celile Haným ýn çizdiði Nâzým Hikmet portresi, son kullandýðý boyalar; Caným Anadolu, Üçü Birden, ve Tuz adlý kitaplarýnýn ilk basýmlarý ve sanatçýyý anlatan daha pek çok eþya yer alýyor. Elbette Eyüboðlu nun fotoðraf ve þiirlerini de sergide bulmak mümkün. Bedri Rahmi Eyüboðlu nun Trabzon manzaralarýnýn yer aldýðý ilk resimleri, mezuniyet tablosu (Hamam), Mari Gerekmezyan (Karadut) a yaptýðý resimler, Mor Han isimli tamamlayamadýðý son tablo ve Yahya Kemal i hicvettiði çalýþmasý dikkat çeken yapýtlarý arasýnda. RESSAM BEDRÝ RAHMÝ DEN ÞAÝR BEDRÝ RAHMÝ YE YOLCULUK Bedri Rahmi Eyüboðlu nun babasýnýn, Trabzon milletvekili seçilmesi üzerine ailesi 1925 te Trabzon a yerleþir. Trabzon Lisesi nde öðrenim görürken, resim öðretmeni ünlü Ressam Zeki Kocamemi, Eyüboðlu nun yeteneðini keþfeder ve resme olan ilgisini uyandýrýr. Bedri Rahmi nin ilk resimlerinde Trabzon manzaralarý dikkat çeker. Sergide 1928 yýlýnda yaptýðý ilk resimlerle yolculuðumuz baþlýyor da Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisine giren Bedri Rahmi, Nazmi Ziya Güran ve Ýbrahim Çallý nýn öðrencisi olur. Bu dönemde 30 lu yýllarýn baþýnda bahçe ve doða resimleri yapar. Sergide Akademi Bahçesi, Dolmabahçe Sarayý Bahçesi ve Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere adlý yaðlý boya eserleri yer alýyor. Sergide yolculuðumuz devam ederken karþýmýza ansýzýn Þair Bedri Rahmi nin þiirleri çýkýyor. Seni düþünürken/bir çakýl taþý ýsýnýr içimde/bir kuþ gelir yüreðimin ucuna konar/bir gelincik açýlýr ansýzýn/bir gelincik sinsi sinsi kanar/seni düþünürken/bir erik aðacý tepeden týrnaða donanýr/deliler gibi dönmeye baþlar/döndükçe yumak yumak çözülür/çözüldükçe ufalýr küçülür/çekirdeði henüz süt baðlamýþ/masmavi bir erik kesilir aðzýmda/dokundukça yanar dudaklarým/seni düþünürken/bir çakýl taþý ýsýnýr içimde. Lise yýllarýnda yazmaya baþladýðý þiiri hiçbir zaman býrakamaz. Resminde olduðu gibi þiirlerinde de; halk hikayelerine, söylencelere sýk sýk yer verir de diplomasýný almadan, Fransa ya gider. Yurda geri döndükten sonra Güzel Sanatlar Akademisi diploma yarýþmasýnda Hamam adlý çalýþmasý ile birinci olarak mezun olur. Sergide Hamam adlý tablosu da yerini almýþ. ANADOLU MOTÝFLERÝ BATI TEKNÝÐÝYLE BULUÞUYOR 1950 lilerde duvar resimlerine yönelen Bedri Rahmi, Paris Ýnsan Müzesinde ilkel kavimlerin sanatýný inceledikten sonra Güzelin yararlý, yararlýnýn güzel olabileceði fikrini benimser. Paris ten döndükten sonra resimlerinde yoðun olarak halay çekenler, han avlularý, çocuk emziren kadýnlar, saz çalan aþýklar temalarýný iþlemeye baþlar. Sergide bu dönemini anlatan Korupark Suadiye, Nasrettin Hoca adlý resimleri yer alýyor. Bu resimlerinde geleneksel süsleme ve halk el sanatlarýndan seçtiði motifleri Batý nýn teknikleriyle birleþtirerek kullanýr. Bu dönemde Yazmacýlýk geleneðine yeni bir yorum getirir. Sergide yer alan Pazar Yerinde Köylüler, Süslü Ana, Ana ve Çoban isimli resimlerinde yazmalý kadýnlara yer veriyor. Anadolu el sanatlarý motifleri resimlerinde önemli bir yer tutuyor. Bedri Rahmi, 1961 de aldýðý Rockfeller Bursu ile iki yýllýðýna ABD ye gider ve çalýþmalarýný yurt dýþýnda sürdürme fýrsatý bulur. Bu dönemde zengin renklerle soyut biçimlere yönelir. Görülmedik, bilinmedik renkler bulabilmek için denemeler yapar, plastik tutkal - plastik boyalar-kum-talaþ ve buruþturulmuþ Japon kaðýdý kullanýr. Amerika Dönemi nin sanatýna baþka bir boyut kazandýrdýðýný kendisi de ifade eder. Sergide bu dönemdeki resimlerinden çok sayýda örnekle karþýlaþýyoruz. 70 LÝ YILLARIN BAÞINDA TOPLUMCU ESERLER ABD dönüþü soyut resim ve renk düzenlemelerini býrakýp yeniden eski konularýna döner; gecekondularý, kahvehaneleri, hanlarý resmeder yýllarýnda Vakko Fabrikasý, Karaköy Tatlýcýlar, Manifaturacýlar Çarþýsý panolarý yanýnda çeþitli malzemeleri dener. Kardeþi Sabahattin Eyüboðlu nun 12 Mart sürecinde gözaltýna alýnmasý onu çok etkiler lerin baþýnda yeniden toplumsal içeriði aðýr basan resimler yapar. Ölüm ve yaþam arasýndaki çeliþkiyi anlatan Yunus Emre adlý tablosunda topraðýn altýnda ölen insanlarý verirken topraðýn üzerinde yapraklarýný gökyüzüne açan aðaç vardýr. Tablonun altýnda Kimi Masum Kimi Güzel Yiðitler, Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler yazýyor. Gecekondu tablosu da dikkat çeken eserler arasýnda yerini alýyor. 4 Kasýma kadar sürecek Bedri Rahmi Eyuboðlu 100. yýl sergisi izleyicileri yerelden evrensele bir yolculuða çýkarýyor. Erimek belirsizce herþeyde/karýþmak sulara yýldýzlara/sinmek kokusuna mor menekþenin/yanmak damar damar, nefes nefes/yaþamak tükene tükene./ Erimek hayranlýkla þiirini okuyup El ve Ayak izleri adlý tabloya yanaþýyoruz. Tablonun hemen köþesinde Kendi ayaklarýma teþekkürlerle yazýsý var. Biz de Bedri Rahmi Eyüboðlu nun resim ve edebiyata silinmeyecek el ve ayak izlerine teþekkür ediyoruz. (Ýstanbul/EVRENSEL) ÖZEL EÞYALARI ÝLK DEFA SERGÝLENÝYOR Sergide Bedri Rahmi Eyüpoðlu nun çalýþma odasýndaki özel eþyalarýnýn yer aldýðý bir köþe oluþturulmuþ. Bedri Rahmi nin özel eþyalarý bir sergide ilk defa sergileniyor. Bu bölümde, resimlerini yaptýðý þovalesi, birincilikle bitirdiði güzel sanatlar diplomasý, fotoðraf makinesi, daktilosu, mürekkep kabý, aldýðý notlar ve konuklarýný aðýrladýðý koltuk yer alýyor. Bunlarýn yaný sýra Celile Haným ýn yaptýðý Nâzým Hikmet portresi, son kullandýðý boyalar ve fýrçalar da yerini almýþ te üçüncü þiir kitabý Tuz un, 1956 da ilk düzyazý kitabý Caným Anadolu nun, 1957 de Üçü birden adlý kitabýnýn ilk basýmlarý da bu bölümde yer alan özel eþyalar arasýnda. Ayrýca boyalý seramik tabaklar, taþlar ve cam objeler de sergileniyor. Bedri Rahmi nin boyanmýþ seramik tabaklarda balýk ve kadýn figürleri dikkat çekiyor. KARADUTUM ÇATAL KARAM ÇÝNGENEM Bedri Rahmi nin en meþhur þiiri kuþkusuz Karadut tur. Karadutum, çatal karam, çingenem/nar tanem, nur tanem, bir tanem/aðaç isem dalýmsýn salkým saçak/petek isem balýmsýn aðulum/günahýmsýn, vebalimsin. Þiirin hikayesi de kendisi kadar etkileyicidir. Karadut um dediði Mari Gerekmezyan ý çok sever Bedri Rahmi, hiç unutamaz. Ikinci Dünya Savaþý ndan sonra ülkede antibiyotik bulmak güçtür, Bedri Rahmi vereme yakalanan Karadut için birçok tablosunu satsa da hayatýný kurtaramaz. Sergide Karadut un yaptýðý Bedri Rahmi büstü de yer alýyor, Bedri Rahmi nin Karadut a Sermaye sanatýný kazý - kazan Kapitalizmin elinde kültürel sömürü ve kültür asimilasyonu aracý haline gelen sanat ve sanat anlayýþý, aslýnda sanat olmayan sanatý pazarlamaktan öteye gitmiyor. Giderek Sanat için toplum veya toplum için sanat ikileminin de dýþýna çýkan, sadece belirli bir zümre için var edilen günümüz sanatý, bir yandan sanatý deðersizleþtirip silikleþtirirken, diðer yandan ideolojik olarak da soldevrimci anlayýþýn sanatýný görmezden geliyor. Sermaye destekli ilerleyen bu sanat tezgahlarýndan biri olan Uluslararasý Ýstanbul Bienali, 2007 yýlýndan bu yana Koç Holding sponsorluðunda gerçekleþiyor ve önümüzdeki 15 yýl için sponsor o. Geçen yýlki bienalde Bertolt Brecht in Üç Kuruþluk Opera adlý eserinden yola çýkýlarak Türkiye de yaþayan sanatçýlara, Ýnsan Neyle Yaþar? sorusunu sormasý karþýsýnda sanatýn deðersizleþtirilmesine isyan eden bir avuç sanat militaný Kamusal Sanat Laboratuvarýný oluþturdu. Gündelik hayatta sermayenin biçim verdiði alýþkanlýklara karþý alternatif süreçler üretmek amacýyla bir araya gelen laborantlar, iktidarlar tarafýndan uygulanan boðucu þiddetin yarattýðý öfke ile devrimci sanat çalýþmalarý yapýyor. Hedefleri ise, deðerlendiren, eleþtiren, karþý duran, isyan eden ve baþtan çýkaran seslerle kamusal alanlar yaratmak. Niyazi Selçuk ile Meryem Þalvarcýoðlu da bu Kamusal Sanat Laboratuvarý nda yer alan sanatçýlardan. Emrinize amadeyim paþam Konsepti isimsiz olarak belirlenen 12. bienalin tanýtým için hazýrlattýðý lansman kartlarýnýn aynýsýndan bastýran yaptýðý resimlerin hemen yanýnda. Osmanlýca yazýlmýþ Karadut þiirli eseri ile Karadut tablosu dikkatleri üzerine çekiyor. Karadut un yaný sýra eþi Eren Eyüboðlu nu çizdiði Eren Haným El Þakakta, Eren Eyüboðlu Kýrmýzý Terlik isimli tablolarý da tüm sýcaklýðýyla bizleri selamlýyor. laborantlar, kazý-kazan özelliði de olan 4 farklý renkteki kartlarla sermaye destekli kapitalist sanatý tersyüz ediyor. Sanatçýlardan Niyazi Selçuk, bu performanslarýyla vermek istedikleri mesajý þöyle ifade ediyor: Hepimizin bildiði gibi Kazý-kazan devlet tarafýndan oynatýlan bir kumar. Normalde her kazýþta kazanýlmasý gerekirken, hiçbir zaman kazanýlmýyor. Biz de buradan hareketle bir kazý-kaybet kartý hazýrlayýp, gerçekleri gün yüzüne çýkarmak için hayatta bugüne dek neden kaybettiklerini kazýdýklarýnda karþýlarýna çýkan mektupla yüzleþtirmek istedik. Ayrýca bu mektupla, Vehbi Koç un 3 Ekim 1980 de, darbeyi desteklediðini göstermek için Kenan Evren e yazdýðý Emrinize amadeyim paþam teþekkür mektubu nu da tekrar gündeme getirmek istedik. Sanatçýlar, Koç Holding in burada temsili bir imge olduðunu ve asýl eleþtirmek istedikleri þeyin holdingin silah endüstrileri olduðunu ifade etti. Birey yalnýzlaþtýkça sanat da yalnýzlaþýr Sanatçýnýn emeðinin sömürülmesinin aslýnda bu düzenin bir parçasý olduðunu vurgulayan Selçuk, mezun olduktan sonra sanat yapmak isteyen sanatçýnýn bu ülkede hiçbir sosyal güvencesi olmadýðýna dikkat çekti. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðe sitem eden Selçuk, devletin savaþ aletleri almak amacýyla harcadýðý paralarýn, halka harcanmasý gereken paralar olduðunu söylüyor. Artýk kapitalizmden vahþi kapitalizme geçildiðini ifade eden Selçuk, kapitalizmin her gün kendini yeniden bilediðini, bir sabah kalktýðýnda bireyin daha fazla savunmasýz kalýp yalnýzlaþtýðýný dile getirdi. Meryem Þalvarcýoðlu da, birey yalnýzlaþtýkça sanatçýnýn da bir o kadar yalnýzlaþtýðýný ve sistem çarkýnýn da böyle döndüðünü belirtiyor. Þu an ise þehir kültüründe bulunulan ortamda sanatçýlara katkýda bulunacak en ufak bir þey olmadýðýný, tam tersine faydalanacaklarý þeylerin ellerinden alýndýðýný aktaran Þalvarcýoðlu, Sokaklar yasaklanýrsa sanatçý nereden beslenecek, sanatçýnýn en büyük beslenme alaný sokaktýr diyerek tepki gösterdi. ÝSTANBUL / DÝHA

6 Sulucakarahöyük/AKSARAY Cuma Onur ÞAHÝN Aksaray da daðlýk arazide bulunan 8 kilogram aðýrlýðýndaki mantar, görenleri þaþýrtýyor. Aksaray-Nevþehir karayolu üzerinde dinlenme tesisi sahibi Adem Ulu, yaptýðý açýklamada, Aðzýkarahan köyü yakýnlarýndaki daðlýk arazide biri 5, diðeri 8 kilogram olan iki mantar bulduðunu söyledi. Mantarýn her yýl ekim ayýnda yaðmur yaðdýktan sonra ortaya çýktýðýný belirten Ulu, 5 yýldýr ayný bölgede iki tane mantar bulduðunu belirtti. Bu yýl da ayný bölgede biri 8 diðeri 5 kilogram aðýrlýðýnda iki mantar daha bulduðunu dile getiren Ünlü, Bu büyüklükte bir mantara baþka yerde rastlamadým. Aðzýkarahan köyü yakýnýnda her sene bir çift çýkýyor. Mantar, 15 kiþiyi doyuruyor dedi. Ulu, mantarý görenlerin þaþkýnlýðýný gizleyemediðini ifade ederek, Çok lezzetli, eþi dostu davet ediyoruz ve yiyoruz diye konuþtu. Selçuk Üniversitesi Mantarcýlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celaleddin Öztürk, yaptýðý açýklamada, Latince adý Calvatia Gigantea olan mantarýn çayýrlýk, otlak ve dere kenarlarýnda tek tek veya gruplar halinde bulunabildiðini söyledi. Besince zengin topraklarda yetiþen bu mantar türünü, her yýl güz yaðmurlarýnýn ardýndan bulmanýn mümkün olduðunu dile getiren Öztürk, þunlarý kaydetti: Düzensiz bir þekle sahiptir. Oldukça büyüyebilen bir mantardýr. Çapý 50 santimetreye kadar ulaþabilir.genç örnekler beyaz renktedir. Kesildiði zaman içi süngerimsi olup beyaz renklidir. Olgunlaþýnca dýþ yüzey yeþilimsi kahverengidir. Olgun örneklerde içi kahve renklidir. Kokusu hoþ deðildir. Halk tarafýndan taze örnekler toplanýp besin maddesi olarak kullanýlmaktadýr.ticari olarak bir öneme sahip deðildir. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Oruç Irmak baþkanlýðýndaki heyet, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Irmak, Nevþehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý tarafýndan yapým harcamalarý genel merkez marifetiyle karþýlanacak yeni hizmet merkezi için Nevþehir Belediye Meclisi tarafýndan da onaylanan arsa tahsisinde ciddi kolaylýklar saðlayan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve Nevþehir Belediye Meclis üyelerine teþekkür etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de vatandaþýn mülkünün dýþýnda kamu alanýndaki mülkiyet uygulamalarýnýn hiçbir ülkeye benzemeyen oldukça farklý bir þekilde uygulama alaný bulduðunu belirterek, ülke genelinde bu uygulamanýn sorunlar oluþturduðunu aktardý. Kamu malýnýn bir anlamda milletin malý olduðunu ve milletin malýnýn da yine milletin hizmetinde kullanýlmasý gerekirken kamulaþtýrýlma yoluyla satýþa sunulduðunu anlatan Ünver Milletin malý,yine millete satýlýr mý?,bu nasýl bir sakat düþüncedir böyle? diye sordu. Ünver daha sonra þöyle konuþtu, Ülkemizde kamusal yapýlanmada yani idari yapýlanmada mülk sahipliði deðiþik ülkelerden çok daha farklý bir konumda deðerlendiriliyor. Belediyeye ait yerler, Milli Emlak Müdürlüðüne ait yerler, Özel Ýdareye ait yerler, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýna ait yerler, çeþitli vakýflara ve derneklere ait yerler,yarý resmi odalara ait yerler ve bir de vatandaþlara ait yerler.vatandaþ mülkiyetine yönelik söyleyecek hiçbir þey yok.mülkiyet hakký demokrasinin ve insanlýðýn kaçýnýlmaz bir unsuru ve rejimin teminatýdýr. Ancak geri planda bu çeþitlilik içinde bir þehirde bir ülkede eðer insanlar, bu mal sahipleri ciddi bir konsensüs saðlayamazlarsa þayet o ülkede yapýlacak her þey durur. Vatandaþýn mülkiyetinin karþýsýndaki belediyenin, il özel idarenin ve hazinenin malý milletindir. Mal sahibi olan zaten Millettir. Kiþiler mülkiyeti belediyeye ait bir arsa üzerinde okul yaptýrmak için belediyeye baþvuruda bulunuyor. Biz diyoruz ki kanun gereði Ýl Özel Ýdareye veya Milli Eðitime, Burayý kamulaþtýrýn. Öyle bir þey olur mu?, kimin parasý ile neyi kamulaþtýrýyorsun. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý yetkilileri, tüm inþaat harcamalarý üst birimlerince karþýlanacak modern bir tesis yapacaðým diyerek bize baþvuruyor. Biz de bu insanlardan arsa parasý alacaðýz öyle mi.nevþehir imiz modern bir tesis kazanacak,buralardan benim milletimin evlatlarý yararlanacak.ben nasýl para talep edeyim ki.?. Ben, Nevþehir in,bu memleketin düþmaný deðilim. Ben devletin de dostuyum, bu milleti oluþturan fertlerinin de dostuyum. Bu þehrinde dostuyum ve bu þehre bir þey yapmak istiyorum. Milletin malýný millete vermekten daha doðal ne olabilir?. Bugüne kadar Ne okul ne de cami yapýmý için arsa için tek kuruþ talep etmedik. Hatta kimi zaman okul ve cami yapýlmasý için arsa tahsis edebilmek için vatandaþtan satýn alýp verdik Milletin kendisine hizmet ederken, milletten böyle bir talepte bulunabilir mi bu nasýl sakat bir düþünce? Ama bunu biz Allah a þükür aþmaya baþladýk,ama önümüzdeki en büyük handikap bu idi. Þimdi Allah izin verirse Nevþehir bunu ciddi manada aþtýðý takdirde Türkiye genelinde büyük bir örnek olacak. Bu yönde belediye meclisimize de çok teþekkür ediyorum. dedi

7 Hükümetin zam bombardýmanýna maruz kalan halký bir de gýda fiyatlarýnýn artýþý zorluyor. Küresel ölçekte gýda fiyatlarý son dönemde tekrardan 2008 dönemindeki fiyat seviyelerine yaklaþýyor. Örnek verecek olursak buðdayýn fiyatý 2010 yýlýnýn üçüncü çeyreðinden itibaren yüzde 80 artmýþ durumda. Türkiye'de de gýda harcamalarýnýn bütçe içindeki payý giderek artmaktadýr. Türk-Ýþ'in yaptýðý araþtýrmaya göre 4 kiþilik bir ailenin aylýk gýda harcamasý 2011 Ocak ayýnda 870 lira iken Eylül ayýnda 902 liraya yükselmiþtir. Asgari ücretin 650 lira olduðu bir düzende bu miktarlar can yakýcýdýr. Peki, gýda fiyatlarýnda yaþanan bu artýþýn nedenleri nelerdir? Gýda fiyatlarýnda yaþanan artýþýnýn nedenlerini anlamak için sadece Türkiye'deki durumu incelemek yetmez dünya ölçeðinde yaþananlara bakmamamýz lazým. Çünkü artýk gýda fiyatlarý üzerine endeksli fonlar alýnýp satýlýyor ayrýca gýda ihracatý ve ithalatý ekonomilerde önemli bir aðýrlýða sahip. Gýda fiyatlarýnda yaþanan artýþý iki kanaldan açýklayabiliriz. Bunlardan ilki temel üretim kanalý yani arz ve talebin deðiþimiyle yaþananlar olurken bir diðer kanal ise spekülasyona açýk gýda fonlarýnýn etkileridir. Küresel ölçekte gýda üretimini son dönemde en çok etkileyen bioyakýt üretiminde yaþanan artýþlar oldu. Bioyakýt üretimi gýda fiyatlarýný doðrudan etkiliyor çünkü mýsýr, soya fasulyesi ve þekerkamýþý kullanýlmasý gýda üretiminden bioyakýt üretimi için alýnan payýn artmasýna dolayýsýyla dünya tüketimi için kalan gýda miktarýnýn azalmasýna neden oluyor. Ayrýca artan petrol fiyatlarý nedeniyle daha da cazip hale gelen bioyakýt üretimi nedeniyle gýda üretimi için ayrýlan araziler de bioyakýt üretimi için tahsis ediliyor. Bu etkiyi arz yönlü etki olarak tanýmlayabiliriz yani toplam gýda üretimi yeterince artmýyor. Öte yandan artan petrol fiyatlarý nedeniyle gýda üretiminin maliyeti de hem enerji hem de kimyasal gübre fiyatlarý kanalýyla artýyor dolayýsýyla gýdanýn üretimi daha da pahalý hale geliyor. Bu kanal da doðrudan gýda fiyatlarýný artýrýyor. Arz yönünün dýþýnda küresel ölçekte yaþanan hýzlý büyümeler özellikle Çin ve Hindistan kaynaklý büyümeler gýda talebini artýrýyor. Ayrýca Çin ve Hindistan'da yaþanan büyümeler petrol fiyatlarýný artýrýyor dolaylý yoldan da gýda fiyatlarýnýn artmasýna yol açýyor. Diðer bir faktör ise iklim deðiþiklikleri nedeniyle yaþanan kuraklýklarýn bazý ülkelerde ihracat kýsýntýlarýna sebep olmasý dolayýsýyla dünya pazarýnda bulunan gýdanýn azalmasý fiyatlarý artýrýyor. Bu geliþmeye örnek olarak 2010 yýlýnýn Aðustos ayýndan 2011 yýlýnýn Temmuz ayýna kadar Rusya'nýn uyguladýðý hububat ihracat yasaðýný gösterebiliriz. Üretim kanallarý bu þekilde etkilerken finansal hareketlilikler de gýda fiyatlarýný etkilemektedir. Ýlk olarak dolarýn son dönemde diðer paralar karþýsýnda deðer kaybetmesi petrol satan ülkelerin kazançlarýný düþürdüðü için petrol fiyatlarýný artýrýyorlar dolayýsýyla gýda fiyatlarýnýn artmasýna yol açýyorlar. Diðer bir etki ise gýda fiyatlarýnýn seyrine dayalý fonlarýn kurulmasý ve büyük miktarda paralarýn bu fonlara yatýrýlmasý gýda fiyatlarýnda yaþanan geliþmelerin daha da boyutlanmasýna neden oluyor. Daha açýk bir ifadeyle, gýda fiyatlarýnýn artmasýný bekleyen fon yatýrýmcýlarý gýda fiyatlarýnýn yükseleceði yönünde beklentiler ile gýda fiyatlarýnýn yükseleceðini bekleyen fonlara para yatýrýyorlar ayný þekilde düþüþ beklenen dönemlerde de benzer geliþme yaþanýyor ters yönlü olarak. Bu fonlarýn miktarlarýnýn artmasý gýda fiyatlarýnýn seyri üzerinde baský oluþturarak üretim kanallarýna dayalý nedenlerle artan ya da azalan fiyatlarýn daha þiddetli artmasýna ya da azalmasýna neden oluyor. Ekonominin her alanýnda olduðu gibi üretimden çýkan spekülasyona dayalý beklentiler fiyatlar üzerinde sert hareketlere neden oluyor. Gýda fiyatlarýnda yaþanan geliþmelerde bu fonlaþmanýn da etkisi yadsýnamaz. Sonuç olarak artan enerji fiyatlarý insan yaþamýnýn her alanýný etkiliyor. Bunda da mevcut üretim yapýlarýnýn ve yaþam tarzlarýnýn enerjiye bu kadar baðýmlý hale getirilmesinin rolü çok fazladýr. Hem gýda fiyatlarýnda hem de doðalgaz ve elektrikte yaþanan zamlarý bu çerçevede deðerlendirmeliyiz. Sendika org 14 Nisan 2009 tarihinden "KCK" adý altýnda kapatýlan Demokratik Toplum Partisi (DTP) ile baþlayan ve ilk siyasi arenaya çýkmasýnýn ertesi günü BDP ile devam eden operasyonlarda, 7 bin 748 kiþi gözaltýna alýnýp 3 bin 895 kiþi ise tutuklanýrken, hemen hemen her gün gözaltý ve tutuklamalara onlarcasý ekleniyor. Dicle Haber Ajansý'ndan Sertaç Kayar'ýn haberine göre, her ne kadar devlet yetkilileri, sayýnýn daha az olduðunu ileri sürerek alýnanlarýn bir bölümünün "PKK üyeliði", "propaganda" gibi suçlardan cezaevinde bulunduðunu söylese de bilançonun söz konusu rakamlardan daha fazla olduðu ve cezaevlerinin Kürt siyasetçilerle dolup taþtýðý gerçeði orta yerde duruyor. BDP verilerine göre; son 6 ay içinde 4 bin 148 kiþi gözaltýna alýndý, bunlardan bin 548 kiþi tutuklandý. Operasyonlar sonucunda, 2 il genel meclis baþkaný ve 4 il genel meclis baþkanvekili, 12 belediye baþkaný, 8 belediye baþkan yardýmcýsý, 2 belediye baþkanvekili, 29 belediye meclis üyesi ve 2 eski belediye baþkanýnýn tutuklu olduðu belirtiliyor. Verilerde, ayrýca 23 Eylül tarihinde Ýzmir'de aralarýnda 1 Merkez Yürütme Kurulu ve 1 Parti Meclisi üyesi olmak üzere 30 kiþinin tutuklandýðý kaydedildi. Hakkýnda dava açýlmayan BDP'li kalmadý Söz konusu gözaltýlar ve tutuklamalara her gün yenileri eklenirken, hakkýnda soruþturma ve dava açýlmayan BDP'li neredeyse yok gibi. Bilânço böyle olunca "bölgede seçilen, seçmeni ile yargý kýskacýnda" gerçeði ortaya çýkýyor. Devletin seçtiði savcý ve hakimler, halkýn seçtiði belediye baþkanlarýna yönelik gözaltý ve tutuklama kararlarýyla bu gerçek çarpýcý bir biçimde açýða çýkarken, oy veren seçmenin iradesi ise devlet nezdinde adeta hiçe sayýlýyor. Tutuklu bulunan, görevden alýnan, kapýsý kýrýlarak gözaltýna alýnýp yargýlanan belediye baþkanlarýna oy veren seçmen sayýsýna bakýldýðýnda, Mustafa Kemal'in baþta Meclis olmak üzere birçok resmi kurumda "Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir" sözünü tersten okutuyor. Operasyonlar sonucunda "Egemenlik kayýtsýz þartsýz cezaevinde!" söylemi ortaya çýkýyor. 706 bin 772 seçmenin iradesi hiçe sayýldý 29 Mart 2009 tarihindeki yerel seçimlerinden sonra gözaltýna alýnan, tutuklanan, görevden uzaklaþtýrýlan belediye baþkanlarý ile 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerde seçilen ancak hâlâ cezaevinde tutulan milletvekillerinin aldýðý oy þöyle: Tutuklu bulunan Þýrnak Belediye Baþkaný Ramazan Uysal: 11 bin 645 Tutuklu bulunan Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Budak: 29 bin 370 Tutuklu bulunan Ýdil Belediye Baþkaný Resul Sadak: 4 bin 928 Ayný dosyadan tutuksuz yargýlanan Beytüþþebap Belediye Baþkaný Yusuf Temel: Bin 512 Tutuklu Bulunan Silopi Belediye Baþkaný Emin Toðurlu: 18 bin 100 Tutuklu bulunan Balveren Belediye Baþkaný Abdurrezak Yýldýz: 635 Tutuklu bulunan Batman Belediye Baþkaný Nejdet Atalay: 72 bin 206 Tutuklu bulunan Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin: 53 bin 64 Tutuklu bulunan Iðdýr Belediye Baþkaný: M. Nuri Güneþ: 12 bin 941 Tutuklu bulunan Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk: 37 bin 892 Tutuklu bulunan Derik Belediye Baþkaný Çaðlar Demirel: 6 bin 123 Tutuklu bulunan Suruç Belediye Baþkaný Ethem Þahin: 9 bin 71 Tutuklu bulunan Viranþehir Belediye Baþkaný Leyla Güven: 33 bin 277 Tutuklanan ve hastalýðý nedeniyle serbest býrakýlan Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ: 30 bin 569 Görevden alýnan Yüksekova Belediye Baþkaný Ruken Yetiþkin: 19 bin 620 Görevden alýnan Baþkale Belediye Baþkaný Ýhsan Güler: 2 bin 545 Görevden alýnan Kolludere Belediye Baþkaný Lezgin Bingöl: 214 Toplam: 343 bin 712 Tutuklu bulunan ve vekilliði düþürülen Diyarbakýr Milletvekili Hatip Dicle: 78 bin 220 Tutuklu bulunan Van Milletvekili Kemal Aktas: 65 bin 447 Tutuklu bulunan Urfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan: 77 bin 416 Tutuklu bulunan Þýrnak Milletvekili Selma Irmak: 46 bin 278 Tutuklu bulunan Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým: 56 bin 129 Tutuklu bulunan Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz: 39 bin 570 BirGün

8 Ali Ekber Yýldýrým Kurban bayramý öncesinde Türkiye bir kez daha yükselen et fiyatýný tartýþýyor. Tarým,Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ülkede yeterince kurbanlýk hayvan olduðunu bu nedenle bir sýkýntý yaþanmayacaðýný açýkladý. Besiciler maliyetinin altýnda canlý hayvan satmaktan þikayetçi olurken, tüketiciler ise yüksek et fiyatý nedeniyle et alamamaktan yakýnýyor. Et ve canlý hayvan ithalatýnda uygulanan gümrük vergi oranýnýn sýk sýk deðiþtirilmesi, dolar ve Avro daki hýzlý yükselme ithalatta da ciddi sýkýntýlara neden olurken, hükümet Fransa ve Almanya dan kasaplýk canlý hayvan ithalatýna izin vererek fiyatlarý kontrol altýnda tutmaya çalýþýyor. Dünyada kýrmýzý et üretimi yetersiz Banvit Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Görener, artan nüfusun talebini karþýlayacak kýrmýzý et üretiminin olmadýðýný bu nedenle önümüzdeki 10 yýl dünyada kýrmýzý et fiyatýnýn yükselme trendi içinde olacaðýný söyledi. Kurban kesimi yerine baðýþ Kurban fiyatýnýn yüksek olmasý, yeterli kurban bulunamamasý nedeniyle kurban kesimi yerine baðýþ tercih ediliyor. Bu nedenle kurban kesimi azalacaðý için bayramdan sonra et fiyatýnda düþme beklenmiyor. Yaklaþan kurban bayramý öncesinde Türkiye, yükselen et fiyatýný tartýþýyor. Geçmiþ yýllarda kurban kesimi nedeniyle bayramdan sonra et talebinin azalmasý nedeniyle yaþanan fiyat düþüþü bu yýl beklenmiyor. Dövizdeki artýþ hem yerli hem de ithal etin fiyatýný artýrdý. Avro daki artýþ Avrupa dan yapýlan canlý kasaplýk hayvanýn fiyatýný artýrýrken, dolardaki artýþ ise özellikle Uruguay, Avustralya dan yapýlan ithal karkas ette fiyat artýþýna neden oldu. Dövizdeki yükselme dolaylý olarak yerli etin fiyatýný da artýrdý. Yem hammaddelerinde dýþa baðýmlý olan Türkiye, dövizdeki artýþa baðlý olarak daha pahalýya ithalat yapmaya baþladý. Yem firmalarý bu artýþý fiyata yansýtýnca yerli besicinin maliyeti yükseldi ve et fiyatý arttý. Son bir ayda karkas etin kilosu 13 liradan 16 liraya kadar yükselirken, perakende satýþlarda etin kilosu türüne göre 30 ile 50 lira seviyesine çýktý. Fiyatlarý kontrol altýna almak için hükümet iki önlem aldý. Ýlk olarak kasaplýk canlý hayvan ithalatýnda alýnan gümrük vergi oranýný yüzde 30 dan yüzde 15 e indirdi. Ýkinci önlem olarak Türkiye ye yakýn olan ve yeterli miktarda hayvaný olan Fransa ve Almanya yý ithalata açtý. Bu iki önlem fiyat düþüþünü saðlamadý ancak muhtemel fiyat artýþýný engellemiþ oldu. Yeni bir fiyat artýþý beklenmiyor Kurban bayramýna odaklanan hayvancýlýk sektörü yakýn zamanda et fiyatýnda yeni bir artýþ beklemiyor. Temmuz ayý baþýnda karkas et ithalatýnda gümrük vergisinin yüzde 60 tan yüzde 75 e çýkarýlmasý ve dövizdeki artýþa baðlý olarak son 3 ayda kademeli olarak artan et fiyatýnda yakýn zamanda yeni bir artýþ beklenmiyor. Piyasada halen yerli etin kesim fiyatý kilo baþýna lira arasýnda deðiþirken karkas ithal etin kilosu 16 lira civarýnda. Besilik dananýn canlý fiyatý ise 11 lira civarýnda. Yeterli kurban var Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye de herkese yetecek kadar kurbanlýk olduðunu belirterek, kurbanlýk sýkýntýsý yaþanmayacaðýný açýkladý. Trakya Bölgesi nin þaptan ari bölge olmasý nedeniyle Anadolu dan buraya hayvan geçiþinin yapýlamadýðýný ve sýkýntý olmamasý için bir miktar kurbanlýðýn Trakya ya ithal edileceðini belirten Eker, Türkiye nin 11,5 milyon sýðýr varlýðýnýn yüzde 30 nun kasaplýk olduðunu, koyun varlýðýnýn da 30 milyon civarýnda bulunduðunu, bunun da yaklaþýk yarýsýnýn kasaplýk olduðunu, Türkiye nin ihtiyacý kadar, hatta ihtiyacýndan daha fazla hayvan sayýsýna sahip olduðunu sözlerine ekledi. Et ve Balýk kurbanlýk ithal edecek Et ve Balýk Kurumu Trakya Bölgesi nde kurbanlýk sýkýntýsý olmamasý için 16 bin büyük baþ kurbanlýk ithal edecek. Ürdünlü Hicazi firmasýnýn getireceði canlý hayvanlarýn kilosu 5.07 dolardan ( yaklaþýk 10 lira)alýndý. Geçen yýl 450 kilonun üzerindeki kurbanlýklarý satamayan Et ve Balýk Kurumu bu yýl hem yerli hem de ithal kurbanlýklar için 450 kilo sýnýrý koydu. Et ve Balýk Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaþ, kurban bayramýna bir hafta 10 gün kala ihalesini yaptýklarý 16 bin büyük baþ ithal kurbanlýklarýn Lüleburgaz a geleceðini belirterek: Trakya Bölgesi nin özel durumu nedeniyle, vatandaþlarýmýzýn sýkýntý yaþamamasý için bu ithalatý yapýyoruz. Ayrýca yerli besicilerimizden de kurbanlýk hayvaný kilosu 9 liradan alýyoruz. Lüleburgaz a getiren her besiciden kurbanlýk alacaðýz. Anadolu da kurban alýmýmýz yok dedi. Vatandaþýn iri hayvanlarý almak istemediðini geçen yýl 6 bin civarýnda kurbanlýðý iri olmasý nedeniyle satamadýklarýný hatýrlatan Ulubaþ: Biz vatandaþýn talebi doðrultusunda hayvan alýmý yapýyoruz diye konuþtu. Et ve Balýk Kurumu nun dövizdeki artýþ ve karkas et fiyatýndaki artýþa baðlý olarak et ürünlerine 1 ile 4 lira arasýnda zam yapmak durumunda kaldýðýný hatýrlatan Bekir Ulubaþ,besiciden kilosu 14 liradan karkas et aldýklarýný, Et ve Balýk Kurumu ile sözleþme yaparak üretim yapan besiciye kiloda 30 kuruþ fark ödediklerini söyledi. Karkas etteki fiyat artýþýnýn et ürünlerine yansýmasýnýn doðal olduðunu ancak yakýn zamanda ette yeni bir fiyat artýþý olmayacaðýný söyleyen Bekir Ulubaþ, kurban bayramý sonrasýnda da et fiyatýnda ciddi bir düþüþ beklenmemesi gerektiðini sözlerine ekledi. Doðu da yeterli hayvan var Ankara Çubuk ta besicilik yapan Özkan Acar, son bir haftada Erzurum, Kars, Ardahan ve bölgedeki tüm besicileri gezdiðini ve bölgede yeterli hayvan olduðunu belirterek, besilik dananýn kilosunun 11 lira civarýnda satýldýðýný söyledi. Buradan aldýklarý hayvanlarý 10 ay besledikten sonra kilosunu 14 liradan sattýklarýný anlatan Özkan: Yemdeki fiyat artýþlarý nedeniyle bu iþten para kazanmamýz mümkün deðil. Fakat kullandýðýmýz banka kredilerini sürdürebilmek için bu iþi yapýyoruz. Biz üreticiden 11 liradan alýp besliyoruz ve kilosunu 14 liraya satýyoruz. Bizim 14 liradan sattýðýmýz et marketlerde liraya hatta 50 liraya satýlýyor. Et fiyatýndaki artýþýn nedeni kesinlikle üretici deðil. Üretici ucuza satýyor. Zararýna satýyor. Marketlerin fahiþ fiyattan satarak yüksek karlar elde etmesi nedeniyle tüketici de pahalýya et almak zorunda kalýyor. Bu iþin çözümü marketlerin denetlenmesinden geçiyor. Marketlerde denetim yapýlarak aþýrý kar hýrsý engellenirse et fiyatý düþer. Ayrýca besicilerin yemde desteklenmesi gerekir. Asýl sorun yem fiyatýndaki artýþ ve marketlerin yüksek kar yapmasý. diye konuþtu. Almanya ve Fransa dan besi hayvaný ithal edilmeli Ýzmir Tarým Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Özþenoðullarý, geçen hafta Kars ta olduðunu ve burada bin baþ dana olduðunu ancak fiyatýn çok yüksek olduðunu söyledi. Üreticinin besilik danayý canlý olarak 11 liradan sattýðýný hatýrlatan Özþenoðullarý: Bu fiyata danayý alan besici ciddi zarar eder. Dananýn canlý fiyatý 9 lirayý geçmemesi lazým. Birde araya 3-4 aracý girince fiyat otomatikman artýyor. Kimse maliyet hesabý yapmýyor. Besicide karkas etin fiyatý 14 ile 16 lira arasýna sýkýþtý. Bakanlýk, Fransa ve Almanya yý kasaplýk canlý hayvan ithalatýna açtý. Fakat, besilik hayvan ithalatýna izin verilmiyor. Besilik hayvan ithalatýna açýlmazsa fiyatlarýn aþaðý çekilmesi çok zor diye konuþtu. Yem maliyetinin çok yükseldiðini vurgulayan Hüseyin Özþenoðullarý, canlý besilik dananýn kilosunu 11 liradan alan besici 7 ay besledikten sonra dana karkas etin kilosunu 16 liranýn altýnda satamaz duruma geldiðini söyledi. Bu fiyattan alýnan karkas etin tüketiciye perakende de yüksek fiyatla ulaþtýðýný bu nedenle yem maliyetinin düþürülmesi gerektiðini belirtti. Besicilere kýsa bir süre ödenen hayvan baþýna 300 liralýk desteðin de tekrar verilmesi gerektiðini vurgulayan Özþenoðullarý küçükbaþta býçak kesim fiyatýnýn 23 lira civarýnda olduðunu söyledi. Özþenoðullarý: Kuzu bulmak çok zor. Konya ve bölgesinde koyunlarýn aðýrlýðý kilo. Bunlarýn satýlmasý çok zor. Hicazi firmasý bu hafta bir gemi ile 70 bin koyun getirdi. Bu ithalat küçükbaþ hayvan etinde piyasayý bir miktar dengeler. Fakat kuzuda çok ciddi problem var ve bu konuda hiçbir adým atýlmýyor. dedi. Özþenoðullarý, vatandaþýn kurbanda danadan yana tercihini kullanacaðýný, bu nedenle danaya talebin yüksek olacaðýný, daha þimdiden kapora yatýrýp dana kestirmek için sýraya girenler olduðunu sözlerine ekledi. Fransa ithalatý rahatlattý Et Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Aydos Et ve Gýda Ticaret ve Sanayi Ltd. Þirketi Sahibi Mustafa Albayrak, kurban bayramý öncesinde et fiyatýnda yükselme beklemediðini belirterek DÜNYA ya þu bilgileri verdi: Dünyadaki fiyat artýþý Türkiye yi çok etkilemez. Çünkü Türkiye de et fiyatý zaten çok yüksek. Etin 3 dolar olduðu bir ülkede 4 dolar olmasý Türkiye yi etkiler mi? Etkilemez. Türkiye de zaten 9-10 dolar. Türkiye de et fiyatýný içerde alýnan kararlar etkiler. Temmuz daki yüzde 15 vergi artýþý ve ayrýca Avro daki artýþ et fiyatýný artýrdý. Vergi düþüþü ile karkas etin fiyatý 14.5 liradan 16 liraya çýktý. Hükümetin eþ zamanlý olarak Fransa yý ithalata açmasý ve canlý kasaplýk hayvan ithalatýnda vergiyi yüzde 30 dan 15 e düþürmesi piyasayý biraz dengeledi. Et fiyatýnýn düþmesini saðlamasa bile fiyat artýþýný durdurdu. Biz firma olarak ihtiyacýmýzýn yüzde 80 nini Fransa dan karþýlýyoruz. Türkiye nin Fransa pazarýna girmesi orada da fiyatý artýrdý. Fakat, Fransa çok büyük pazar. Üreticinin elinde yeterince hayvan olmadýðýný bu nedenle Ýstanbul ve diðer büyük kentlere yeterli sayýda kurban gelmeyeceðini vurgulayan Albayrak: Ülkemizde hayvan varlýðý olmasý gerekenden düþük. Bu nedenle köylünün elinde yeterli hayvan yok. Kurbanlýk olarak büyük kentlere daha az hayvan gelecek. Bu nedenle kurban kesimi yerine baðýþlar daha fazla olacak. Bu nedenle Kurban Bayramý ndan sonra bir fiyat düþüþü olmaz. Bu seviyelerde devam eder. diye konuþtu. Dünya kýrmýzý et üretimi yetersiz Banvit Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Görener, artan nüfusun talebini karþýlayacak kýrmýzý et üretiminin olmadýðýný bu nedenle önümüzdeki 10 yýl dünyada kýrmýzý et fiyatýnýn yükselme trendi içinde olacaðýný söyledi. Dünya sýðýr varlýðýna bakýldýðýnda artan nüfusa cevap vermesinin zor olduðunu bu nedenle önümüzdeki yýllarda kýrmýzý et fiyatýnda artýþýn kaçýnýlmaz olduðunu anlatan Görener: Dünya nüfusu 9 milyara çýktýðýnda daha fazla tarým arazisine ve daha fazla sulanabilir araziye ihtiyacýmýz olacak. Fakat böyle bir artýþ çok olanaklý deðil. Bu nedenle önümüzdeki yýllarda dünyanýn atanol politikasý deðiþmezse ve insanlara, hayvanlara yedirilmesi gereken tarým ürünleri arabalara yedirilirse dünya kýrmýzý et fiyatý hep artacak. görüþünü dile getirdi. Türkiye de de dünyadakine benzer bir süreç yaþandýðýný hatýrlatan Görener sözlerini þöyle sürdürdü: Türkiye nin nüfusu 20 yýlda 57 milyondan 75 milyona geldi. Kiþi baþýna milli geliri 2 bin dolardan 8 bin dolara geldi.artan nüfusu ve artan gelir protein ihtiyacýný artýrdý. Tavuk eti üretimi ayný dönemde 260 bin tondan 1.5 milyon tona yükseldi. Ama kýrmýzý et üretimi bin tonda demirledi kaldý. Nüfusa göre yeterli hayvan yok. Hayvan varlýðý her yýl biraz daha azalýyor. Bu nedenle Türkiye nin bir miktar hayvan ithal etmesi gerekiyor. Ýthalatýn 4 yolu var. Kemikli et, kasaplýk hayvan,besi materyali( kilo aðýrlýðýndaki dana) ve buzaðý ( kilo aðýrlýðý olan ).Türkiye kemikli et ve kasaplýk canlý hayvan ithal ederek bu sorunu çözemez. Bu et fiyatlarýný da düþürmez. Yapýlmasý gereken besi materyali ama özellikle buzaðý ithalatý olmalý. Bu hem ülkenin et ihtiyacýný karþýlar hem de katma deðer ülkede kalýr. tarýmdünyasý.net

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı