T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ"

Transkript

1 e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >> J T. C. BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 308-OOSlO Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Küıç'ın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 3 Ocak 977 Başbakanlığa IİLGİ: 3 Ocak 077 gün ve 3084)0 sayılı yazınız. Görev İle yurt dışına Igiüen Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam Selâtattin Küıç'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Nabit MENTEŞE'nin vekillik etmesi uygundur. FAHRİ S. KORÜTÜRK CUMHURBAŞKANI -e e- KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/3062 Gümüşhane ilinin Merkez ilçesine bağlı Yeşildere Köyünde yapılan heyelan ve kaya düşmesi afetine maruz kalan bir ailenin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsücüerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik /000 ölçekli krokide gösterilen aynı il merkezinde inönü Mahallesinin Kadirbeyli semtinde Belediyeye ait bulunan arsaya yerleştirilmesi; İmar ve îskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-05-04/29235 sayılı yazısı Üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayılh Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakanı S- DEMİREL A. TÜRKEŞ Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Devlet Bakam Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Babanı İçişleri Bakanı Dışişleri Balkanı F. MELEN 0. ASLTÜRK. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Mddlî Eşitim Bakanı Bayındırlık Bakam Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K. DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tam ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve Taıb. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişlteri Bakanı Onman Balkanı İV. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kiikiir Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 97? 7//977 tarihli ve 7/3062 sayılı Kararnamenin ekidir. rierk.ez - 7G,6İLDG.RE ~yû HALİHAZIR- l*>_au OORUnOtOU &Ot>T 6İîL_ K.WıVt\T>\v. T

3 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife: 3 Karar Sayısı: 7/3063 Kütahya ilinin Gediz İlçesine bağlı Yumrutaş Köyünde yapıları yangın afetine maruz kalan aüelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik /000 ölçekli krokide gösterilen aynı ilçe merkezinde belediyeye ait, imar planı içindeki Gediz mevkiine yerleştirilmeleri; İmar ve İskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-05-04/29233 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayüı Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANİ FAHRİ S. KORUTÜRK Basbalkan S. DEMIREL A. TÜRKES M. K. ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakara Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakanı H. BAŞOL Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Prof. K. ÖZAL Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı İV. OK Genç- ve Spor Bakanı A- EREK Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G- KARACA İçişleri Balkanı O. ASİLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. N- ERDEM Sag. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE En. ve Tab. Kay. Bakanı S. KILIÇ Köyişlıeri Bakanı V- POYRAZ Kültür Bakanı R. DANIŞMAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam H. AKS AY Adalet Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı /. S. ÇAĞLAYANGlL Bayındırlık Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakanı S- KAZAN Turizm ve Tan. Balkanı L. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. ABLUM Karar Sayısı: 7/3064 Kars İlinin Kağızman İlçesine bağlı Altıngedik Köyünde yapıları heyelan afetine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik krokide gösterilen aynı ilçede ve kısmen Karakuş Köyü sınırları, içinde bulunan Hazineye ait Bayam mevkiine yerleştirilmeleri; İmar ve İskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-O5-04/29234 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlat Bakanı Devlet Bakam Başbakan Başbakan Yardımcın S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakamı Devlet Bakam A. TÜRKES S- ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakam Adalet Bakam M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Balkanı F. MELEN 0. ASlLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANGlL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Balkanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N- ERDEM F. ADAK Ticaret Babanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakamı H. BASOL Dr. K- DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Balkanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı Prof. K- ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU imar ve İskân Bakanı Köyiışleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakam Sosyal Güv«nlilk Bakamı A. S- EREK R. DANIŞMAN A. M ABLUM KARS-Kağızman-Altıngedik koyu yerleşme yeri krokisi Â

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT lß?7 Karar Sayısı : 7/307 Sınıfı Görev Adı Ad 27/7/973 tarih ve 7/696 sayılı Kararnameye ektir. 27/7/973 tarihli ve 7/696 sayılı Kararnameye bağlı () ve (2) sayılı cetvellerin İstanbul Belediyesine ait bölümlerinin çıkarılarak yerine yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, İlişik (EK - A) ve (EK - B) İşaretli cetvellerin konulması; Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan, Maliye Bakanlığının 7/2/976 tarihli ve 3732 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 34 ve 43 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kuru lunca 36//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL A. TÜRKEŞ Derlet Bakanı M. K. ERKOVAN Milli Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakanı H. BAŞOL Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Prof. K. ÖZAL Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı N. OK Genç. ve Spor Bakanı A. S. EREK Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G. KARACA İçişleri Bakanı O. ASİLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE En. ve Tab. Kay. Bakanı V. V. POYRAZ Köyişleri Bakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DANIŞMAN (EK-A) İstanbul Belediyesi Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Adalet Bakanı İ. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGÎL Bayındırlık Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakanı S. KAZAN Turizm ve Tan. Bakanı L. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLI Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. ABLÜM Sınıfı Görev Adı Adet I. DERECE G. İ. H. Başkan Yardımcısı 6 S. H. ve Y. S. H. Klinik ve Laboratuvar Şefi Baştabip, uz. Tabip (Haseki - Zeynep Kâmil - Beyoğlu Hast.) 2 G. t. H. Başkanlık Müşaviri 4 Av. Hz. Başkanlık Müşaviri G. İ. H. Darülaceze Müessese Müdürü II. DERECE Fen İşleri Müdürü İmar Müdürü S. H. ve Y. S. H. Sağlık İşleri Müdürü Av. Hz, Hukuk İşleri Müdürü G. İ. H. Teftiş Heyeti Müdürü Hesap İşleri Müdürü S, H. ve Y. S. H. Darülaceze Müdür Yardımcısı (Dr.) Belediye Şube Müdürü (Fatih / Beyoğlu - Eminönü - Şişli) 4 Klinik ve Laboratuvar Şefi, Şef, Mua. Baştabip, Muavini Uzman Tabip (Haseki - Zeynep Kâmil - Beyoğlu Hastaneleri) 3 G. t. H. Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Karaağaç Kurumları Müdürü İtfaiye Müdürü Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürü AV. Hz. Müşavir Avukat ( adet Darülaceze için) 4 Planlama Müdürü Mecralar Müdürü 24 G.. H. S. H. ve Y. S..H. G. t. H. S. H. ve Y. S. H. S. H. ve Y. S. H. D G. t. H. t S. H. ve T. S. H. Av. Hss. S. H. ve Y. S. H. G. t. H. O.. H. Sağ. Hz. S. H. ve Y. S. H. m G.. H. B B G. t. H. B 9 Av. Hz. Yüksek Mühendis Yüksek Mimar Levazım Müdürü III. DEEJEOE Veteriner İşleri Müdürü Zabıta Müdür Yardımcısı İtfaiye Müdür Yardımcısı Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Zat İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü İktisat İşleri Müdürü Belediye Sulbe Müdürü (Beşiktaş - Kadıköy - Üsküdar - Bakırköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp, Zeytintournu, Gaziosmanpaşa) Karaağaç Kurumlan Müdür Yardımcısı (Veteriner Hekim) Malktna - Elektrik ve Sanayi İşleri Müdür Yardımcısı Klinik ve Laboratuvar Şefi, Şef Muavini, Baştabip, Uzman Tabip (Haseki - Zeynep Kâmü - Beyoğlu - Cilt ve Zührevi Hastalıkları ve Darülaceze Hastaneleri) Uzman Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Tabip (Sağlık Müdürlüğü) Taibip (Belediye Hastaneleri) Hesap İşleri Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı Fen İsleri Müdür Yardımcısı îmar Müdür Yardımcısı Müşavir Avukalt Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürü Yüksek Mühendis Yüksek Mimar Bakteriyolog Baş Eczacı Diş Tabibi Veteriner Hekim Kimyager Darülaceze Müdür Yardımcısı Emlak ve İstimlâk Müdürü Şehir Tiyatroları Müdürü Mecralar Müdür Muavini Meclis Encümen Zabıt ve Muamelât Müdürü Çocuk Müteahassısı (Darülaceze İçin) İç H&dtailiklar Müteahassısı (Darülaceze için) Asabiye Müteahassısı (Darülaceze için) Fizik Tedavi Mütehassısı (Darülaceze için) IV. DERECE Şef Muavini, Baştabip Muavini Uz. Tabip (Haseki - Beyoğlu - Zeynep Kâmil - Cült ve Zührevi Hastalıklar - Darülaceze Hast.) Uzman Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Tabip (Hastahaneler) İşçi Personel ve Sosyal İşler Müdürü Emlâk ve İstimlâk Müdür Yardımcısı Harita İşleri Müdürü Park ve Bahçeler Müdürü Konservatuar Müdürü Basın - Yayın ve Turizm Müdürü Belediye Sulbe Müdürü (Adalar) Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürü İktfctsadi Teftiş Heyeti Müdürü inci Sınıf Müfettiş (Teftiş Heyeti Md.) Zat İşleri Müdür Yardımcısı Avukat G

5 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Sınıfı Görev Adı Adet Karar Sayısı: 7/38 G.. H, S. H. ve Y. S, H. G. t. H. S. H. ve Y S. H. G.. H. G. t H. Mezarlıklar Müdürü Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Mesken ve Gecekondu İşleri Md, Yard. 2 Mecralar Müdür Yardımcısı Hesap İşleri Müdürlüğü Şube Müdürü 3 Plânlama Müdür Yardımcısı Fen, İmar, Mecralar, Makina -Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlükleri Şube Müdürü 7 Yüksek Mühendis 0 Yüksek Mimar 5 Mühendis 6 Mimar 8 Kimyager 2 Bakteriyolog 3 Diş Tabibi 3 Eczacı 3 Veteriner Hekim 6 Mal Müdürü Zabıta Müdür Muavini Özel Kalem Müdürü Masraf Müdürü Kontrol Kurulu Müdürü Teknik İşler Müdürü Müfettiş Makina Teknik Eleman (Darülaceze) Yüksek Mühendis Yüksek Mimar 3 Şube Müdür Muavini 5 Encümen ve Zabıt Muamelat Müdür Muavini Hesap İşleri Murakıbı 3 Encümen Murakıbı 2 7//977 tarihli ve 7/2986 sayılı Kararnameye ektir. Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı bütün işyerlerinde uygulanmak üzere, TES-İŞ Sendikası tarafından alınmış bulunan grev kararının geciktirme süresinin 60 gün daha uzatılması; 5/7/963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 2 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/2/977 tarihinle kararlaştırılmıştır, CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZÎOĞLU A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA İ- MÜFTÜ OĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGÎL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Ş. KAZAN N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genel Toplam Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. Ş. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM (EK-B) İstanbul Belediyesi (Tespit edilen ek göstergeler) I DERECE Başkan Yardımcısı Darülaceze Müessese Müdürü 2. DERECE Teftiş Heyeti Müdürü Hesap İşleri Müdürü Belediye Şube Müdürü Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Karaağaç Kurumları Müdürü İtfaye Müdürü Levazım Müdürü 3. DERECE Zat İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü İktisat İşleri Müdürü Emlâk ve İstimlak Müdürü Belediye Şube Müdürü Şehir Tiyatroları Müdürü Meclis Encümen Zabıt ve Muamelât Müdürü 4. DERECE İşçi Personel ve Sosyal İşleri Müdürü Konservatuar Müdürü Basın - Yayın ve Turizm Müdürü İktisadi Teftiş Heyeti Müdürü Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürü Mezarlıklar Müdürü Hal Müdürü Masraf Müdürü Kontrol Kurul Müdürü Teknik İşleri Müdürü Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: 7585 Açık bulunan I. nci derece kadrolu Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne; aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Ateş Amiklioğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakam yürütür. 24//977 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON D Ü Z E L T M E 3//977 tarihli ve 5836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Yönetmelikte görülen hatalar aşağıdaki şekilde; Düzeltilmiştir: Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 2 Alttan 23 Maddenin Maddesinin 2 23 Pırasının Fıkrasının 2 2 müsbakalar müsabakalar 2 0 futbol futbol 2 Üstten 3 futbotcular futbolcular 2 Üstten 0 Komite komitesi 2/2/977 tarihli ve 5838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığının Dışticaret İşlerine Dair (Anlaşmalar) 77/2 sayılı sirkülerindeki «$ , rakamı, «S , olarak; Düzeltilmiştir.

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 İLANLAR Petrol îşleri Genel Müdürlüğünden: Erzurum Sulh Ceza Hâkimliğinden: PETROL HAKKINA MÜTEALLÎK No : 728 Şirketin adı : Merkezî ve Türkiye'deki adresi: Petrol hakkının mahiyeti : Bölgesi ve saha işareti : Vilâyeti : Yüzölçümü Hak Sıra No. : Mürcıaat tarihi : KARAR Tarihi : 2/2/977 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ankara, Yenişehir Müdafaa Cad. No. 22^ A rama ruh satnamesi VTI No.lu Adana Hatay.000 hektar AR/TPO/794 22//976 TPO/VII/AJ Arama sahasının hududu : (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) / ölçekli P36-b2 paftayındaki 92 metre rakımlı Kilise Tepe nirengisinden N-60 derece 45 dakika istikamette ve metre mesafedeki (a) köşesinden haşlıyarak 3697 metre günevde (b) ve doğru hat, (b) den 597 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 299 met- 2 güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 8436 metre doğuda (e) ye doğru hat, (e) den 7383 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 35 metre re doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 42 metre güneyde (h) ye doğru hat fh) den 497 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 3697 metre güneyde (j) ye doğru hat, (j) den 709 metre batıda (k) ye doğru hat, «(k) köşesi / ölçekli P36-b3 paftasında ki 07 metre rakımlı nirengiden N-Î37 derece 00 dakika istikamette ve 064 metre mesafede-* dir. (k) den 720 metre kuzeyde () ye doğru hat, () den 2 metre batıda (m) ve doğru hat, (m) den 3880 metre kuzevde fn) VP doğru hat, (n) den 4035 metre doğuda (o) ya doğru hat, (o) dan 2773 metre kuzevde (p) ve doğru hat, (p) den 630 metre doğuda (r) ve do&ru hat, (r) den 344 metre kuzeyde (s) ve doğru hat, (s) den 795 metre doğuda (t) ye doğru hat, (t) den 3294 metre kuzevde (u) va doğru hat, (n) dan 489 metre doğuda (v) ye doğru hat, (v) den 3697 metre kuzevde (y) ve doğru hat, (y) den 0460 metre doğuda başlangıç noktası olan fa) ya doğru hat, Türkive Petrolleri Anonim Ortaklığının : Mevkii, hududu ve vüzölcümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait evraıkı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahava şamil olmak üzere 6326 savılı Petrol Kanununun 20, 5 ve degişîk 55. maddeleri gereince üç yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi Yukarıda vazıh karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 4/2/977 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir Adana Asliye 3 üncu Hukuk Hâkimliğinden: E. No: 976/55 Davacı Ali Ünal vekili Avukat Avdın Coşar davalı Mine Gürel alev hine açmış olduğu 4/7/976 tarihli dilekçesi ile müvekkili Ali Ünal'a 5/0/974 tanzim ve /7/975 vade tarihli bono ile TL. sı borçlu olup vadesinde ödenmemiş olduğundan alacak davası açılmış olun davalıva tehlieat vapılamadı&ından Emnivetcede adresinin tesbiti mümkün olmadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş davalı aleyhine acılan alacak davasının duruşma günü olan 3/3/977 Perşembe saat 9.00 daki duruşmasına bizzat veya bîr vekille temsil edilmedi{hnd* gıyabında duruşmanın yapılacağı dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 868 Keşan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 375/55 Davacı Keşan'm Barağı Köyünden Yakup Makineci vekili Avukat Reşat Altınel tarafından davalılar Keşan'da Tüccardan Hamdi Çuhacı, yanında mukim Ali thsan Çuhacı vs. aleyhine ikame eylediği taptı iptali davasının yapılan duruşmasında: Davalılardan yukarıda açık adresi yazılı Ali İhsan Çuhacının gösterilen adreste bulunmadığından ve meçhul olduğu anlaşılmakla 20/0/975 tarihli dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan Mahkememizin 975/55 esasında kayıtlı ve 6/2/977 günü saat LO0 de muallak dava dilekçesinin konusu ilânen tebliğ olunur. 583 EsasNo: 976/2533 Karar No: 976/2264 Sanık : Mehmet Akdemir, Necati oğlu 956 doğumlu Artvin İli Arhavi ilçesi Üçırmak Köyünden. Hüküm Özeti : T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince atmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatınm tatili cezalan ile tecziyesine 20/0/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Esas No: 976/352 Karar No: 976/278 Sanık: Ömer Akkale, Hasan oğlu 954 doğumlu, Erzurum Merkez Kavak Ma tıallesinden Hüküm Özeti : T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince altmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatının tatili cezaları ile tecziyesine 7/2/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar öezti tebliğ yerine kâim olmak üzere ilân oluı\ur Esas No: 976/2439 Karar No: 976/2274 Sanık : Ömer Akkale, Hasan oğlu 954 doğumlu Erzurum Merkez Kavak Mahallesinden. Hüküm Özeti: T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince altmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatının tatili cezaları ile tecziyesine 20/0/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur, 2097 Esas No: 976/576 Karar No: 976/553 Sanık : Turhan Tarhan, Abdurrahman oğlu Horasan Kazası Molla Ahmet Köyünden Veyis Efendi Mahallesi 2 nci-.tosya Sokak No. 7. Hüküm Özeti : Evlemine uyan 572/, maddesi gereğince iki ay hafif hapsine tutuklu günlerin mahsubuna, 24//976 günü karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmalına neşri tarihinden itibaren 5 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur, Ankara 7. îş Mahkemesi Hâkimliğinden: 976/ Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Esin Çetintaş tarafından davalı Bahçelievler 60. Sokak No. 8/8 Ankara'da mukim halen adresi bulunamayan ve duruşma günü, dilekçe örneği 27 Aralık 976 tarih ve 5802 sayılı Resmî Gazete ile ilân olunan Aliye Ağaoğlu 2/2/977 tarihli duruşmasında hazır bulunmadığından alevhine açılan iptal davasında gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle: Davalı Aliye Ağaoğlu duruşma günü olan 9/3/977 günü saat.00 de mahkememizde hazır bulunmanız, davete icabet etmediğiniz takdirde hakkınızda HUMK. nun 405. maddesi tatbik edilerek duruşma* nın gıyabınızda cereyan edeceği hususu ilân olunur. 2069

7 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Bayındırlık Bakanlığından : Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak ihaleye tabi yatırım, onarım ve satıcı almalara mevzu malzeme ve mamuller hakkında talep edilecek vesaik. Bayındırlık Bakanlığınca taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde adları, cinsleri ve türleri gösterilmiş malzeme ve mamuller için sırası ile :. - TSE alâmeti farikasına taşıyacak Türk Standartlarına uygunluğunu ve kalitesini,.2 - Türk standartları olduğu halde TSE alâmeti farikasını haiz olmayanlardan mer'i standartlara uygunluğunu ve kalitesini,.3 - Türk standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini, tevsik eden belgeler (vesaik) aranacaktır..4 - Bu belgeler (vesaik); a) Türk Standartları Enstitüsü, b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, c) Bayındırlık Bakanlığı, d) İmar ve İskân Bakanlığı, e) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve, f) Üniversite ve Yüksek Okullara bağlı resmî laboratuvarlardan birinden alınmış olacaktır. 2 Bu belgelerde uygunluğu aranan, esasların (standartlar veya tespit edilmiş diğer esaslar) bulundurulmasını mecburî kıldığı bilgüerin yanı sıra ayrıca: 2. - Malzeme ve mamulü verecek müteşebbisin ve üreticisinin adları, adresleri, İş konusu ve imalât yeri, Malzeme ve mamulün tanımı, Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar, yeri, seri numarası, Numune alma tarih ve yeri, parti numarası, Muayene, deney, kontrol, tecrübe sonuçlan, bulunacaktır. 3 İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğunun tevsikini idare ve kontrollar lüzumlu gördükleri zaman aynca isteyebileceklerdir. 4 Bu listeleri tamamlayıcı listeler müteakip kademelerde Resmî Gazete'de ilân edilecek ve sözleşmelere ithal olunacaktır. 5 Belge verilmiş olması müteşebbisi ve üreticiyi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz. 6 Bu Tebliğin Resmî Gazete'de neşrinden evvel malzeme, mamuller için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgeler geçerlilik süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. 7 7 Haziran 968 gün, 298 sayılı ve 23 Ekim 974 gün 42 sayılı Resmî Gazete'lerdeki bu konu ile ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Poz. No ) / / /23 Sayın üretici ve müteahhitlere duyurulur. BELGE İSTENEN İNŞAAT MALZEME, MAMULLERİ LİSTESİ Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Portland (TS. 9) Süper siman Traslı çimento (TS. 26) Cüruf çimentosu (TS. 20) Beyaz veya renkli çimento (TS. 2) Siman fondu Fayans çimentosu Su kireci Sönmemiş kireç (TS. 30) Harman tuğlası duvarlar için (TS. 7Ü4) Fabrika tuğlaları duvarlar için (TS. 705) Kurupres her cins imalât tuğlası çimentosu Kuru masa her cins imalât tuğlaları / Yerli kiremit (alaturka) (TS. 562) Marsilya tipi kiremit Alaturka mahya kiremit! (TS. 562) Marsilya tipi mahya kirerniti Dolu briket betonu (TS. 406) Boşluklu beton briketler (TS. 406) (her boyutta) Asmolen döşeme briketleri (TS. 407) (her boyutta) Kemik tutkal (sıcak) (TS. 9) Soğuk tutkal (TS. 92) Sentetik tutkal (TS. 93) İnce betonarme demiri (0 6-2 mm.) Düz siyah sac (,5 mm. kalınlık) Poz. No / / / / * / Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Düz siyah sac (2.0 mm. kalınlık) Düz siyah sac (2.5 mm. kalınlık) Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS. 554) Çiviler (TS. 55) Galvanizli düz sac (TS. 822) Galvanizli dalgalı sac (TS. 822) Doğrama profilleri (DKP banttan) muhtelif Yanm yuvarlak profiller (DKP bant'tan) (muhtelif) Hasır çelik (her ağırlıkta) Karo fayanslar (TS. 202) (her cins ve eb'- atta) Karo mozayikler (her cins ve eb'atta) Çimento karolar (her cins ve eb'atta) Renkli desenli çimento karolar Renkli beyaz çimento karo Mozaik karo (her renk ve cins) Karo seramikler (her renk ve cins) Betonarme demiri (0 4- mm.) İnce nervürlü çelik ( mm.) Kaim nervürlü çelik (0 28^ mm.) Lamalar Profil demirleri (I-U- T-W) Köşebentler (30x45x5) Köşebentler (diğer boyutlar) Düz siyah sac (0.5 mm kalınlık) Düz siyah sac (0.75 mm. kalınlık) Düz siyah sac (.0 mm. kalınlık) P. V. C. Aspestli yer döşeme karosu (2x 2x,60 mm.) (TS. 624) P. V. C. esnek yer döşeme karoları (her eb'atta) Prese halı yer döşemeleri (halıfleks ve benzerleri) Özel yapıştırıcı bitüm menşeli özel Sentetik kaplamalar (her cins) Bitümlü karton (TS. 4 tip. 8) Bitüm (TS. 05) Bitüm emülsiyonu (TS. 3) Mastik asfalt (TS.2) Tecrit katkı malzemesi (Sika-İgol Tricosal) emsali (TS ) Soğuk uygulamalı 'bitüm solüsyonlan (TS. 03) Normal düz cam (her kalınlıkta) Kristal cam (5 mm. kalınlıkta) Telli cam (5-6 mm. kalınlıkta) (TS. 347) Emprime (arouva - Strfye) cam 3-4 mm. kalınlıkta (TS. 347) 04-45ı Çiniler (muhtelif) Plâstik yer muşambası ekstra (2 mm.) 0443 Plâstik yer muşambası ekstra (.5 mm.) 04439/ Plâstik süpürgelik (özel tutkalla yapıştırılan) (yumuşak) 04439/2 Plâstik süpürgelik (çimento harçla tutturulan) (sert) P.V.C. Aspestli yer döşeme karosu (2x 2x2 mm.) (TS. 624) Düz asbestli çimento levha (6-8 mm. kalınlıkta ve her boyutta) (TS. 707) Dalgalı Asb. Çim. levha (6 mm. kalınlıkta ve her boyutta) (TS. 0) Bitümle doyurulmuş jüt kanaviçe (TS. 07) Bitümle doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS. 09) Pamuk kanaviçe (TS. 08) Lifli ısı ve ses yalıtma gereçleri (her cins) (TS. 90) Renkli ve şeffaf tecrit maddesi (her cins) Odun lifinden yapılmış levhalar (KS. 64) (her cins ve kalınlıkta) Elka veya emsali prefabrik kapı kasası (her eb'atta) Yonga levhalar (her eb'atta) Mozayik ahşap parke (sanayi) (TS. 200) Mozayik ahşap parke standart (TS. 200) Mozayik ahşap parke (desenli) (TS. 200) Ahşap parke özel yapıştıncısı Buzlu (sable, mat) cam (her kalınlıkta) Cam tuğlası (45xl85x 85) Cam kiremit (marsilya tipi) D.K.P. sacları (her kalınlıkta) Alüminyumdan özel profiller (TS. 4042) v Alüminyumdan mamul gereçler (TS. 4042) Çimento suni mermer yer karoları her boyutta Basamak plâklan (içi demirli) Cephe kaplaması, riht ve denizlikler (İçi demirli) Hafif gazbeton techizatlı duvar elemanı (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatlı lentolar (her eb'atta) Hafif gazbeton tutkalı (TS. 453) Hafif gazbeton cürufu

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 Poz. No : ; : : : ; ; 0794) ; ; ; ; ^ l'0-ooo 24) ) )00 Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Sönmüş toz kireci (torbada) (TS. 32) Haserp veya benzeri Semenkat (özel çözücüsü dahil) Kauçuklu pestil Duvar kâğıtları (her cins) Mücerrit boyalar (her cins) Kapı doğramaları madenî aksamı (her cins) 04-7 Pencere doğramalar B s m o (madenî aksamı her cins) ön gerilmeli prefabrik 0 4 " r a ı elemanlar Basıncsız pissu ve yağmur suyu için beton 04-7 ve betonarme borular (TS. 82) Beton direkler (TS. 997) Asbest çimento boru, dirsek ve manşonları (basınçlı sıvı ileten) (TS. 02) Asbetli çimento basıncsız pissu ve yağmur suyu boruları ile boru özel parçaları (TS. 437) Hafif gazbeton teçhizatsız harçlı bloklar (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatsız Asmolen bloklar (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizastız izolasyon plakları (Her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizattı çatı plağı (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatlı döşeme plağı (her eb'atta) BELGE ÎSTENEN TESİSAT, MALZEME MAMULLERİ LİSTESİ ; ^0;, ; 084-0; ; ; ^ ; ; ; Lavabo fayans Uzun, kısa musluk Duvar tipi batarya (TS 325/4) Ankastre tip lavabo bataryası Ankastre tip batarya kumandalı sifonlu Lavabo eviye sifonu (TS 378/) Etajer fayans Alaturka helâ taşı fayans Ara musluklar Rezervuarlar, basmçlı helâ yıkayıcılar Fayans kendinden rezervuar (Alafranga helâ tesisatı için) Pisuvar musluğu Pisuvar sifonu Bir gözü damlalıklı ve damlalıksız eviye fayans Tki gözlü damlalıksız eviye fayans Paslanmaz çelik damlalıklı eviye Döküm emaye damlalıklı eviye Döner borulu eviye bataryası (TS 325/3) Damlalık fayans Damlalık çelik emaye Döküm emaye banyo telatıesi (küvet) Banyo tesisatı (TS 278/5 veya 6'ya göre) Banyo bataryası (TS 325/) Duş teknesi fayans Duş teknesi döküm emaye Ara musluklar Rekorlu musluklar Ankastre banyo bataryası Ankastre banyo bataryası (baş ve el duşlu) Su sayacı Hidrafor tankı Su yumuşatma cihazı Boyler Termosifon Hava gazı kapama musluğu Hava gazı hortum musluğu Şofben Dökme dilimli kazanlar Duman borulu normal çelik kazanlar Buhar veya kızgın su üretici kazanlar Radyasyon kazanları Buhar veya kızgın su üretici radyasyon kazanları Eşanjörler Doldurma ve boşaltma musluğu Isıtıcılar, (radyatörler 0) Sıcak hava cihazları Poz. No. Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Radyatör musluğu Radyatör rekoru Dikişli siyah borular Dikişli galvanizli borular Kır döküm pisüborulan Asbestli çimento basmçsız pissuborulan Asbestli çimento yağmur boruları Plâstik borular (Polietilen borular 'hariç) Sürgülü vana flanşlı pik döküm Kızgın su ve buhar vanaları Solenoid valfler Sirkülasyon pompaları Santrifüj pompalar (tek veya çok kademeli) Kızgın su pompaları Kondens ayırıcılar Emniyet cihazları 238-OOa Hava kompresörleri Brülör tam otomatik (ısıtıcısız) Brülör tam otomatik ısıtıcılı Brülör (Rotatif tip) Brülör (oransal) Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonları Yağ yakıt pompalan 4604)00 Patates soyma makinası Soğuk hava dolabı 4664)00 Buharlı pişirme kazam ve iç ilâve parçalan (paslanmaz çelik) 4674)00 Devirme 'tertibatı tencere (paslanmaz çelik) Bulaşık yıkama makinası (paslanmaz çelik) 4)00 Çamaşır yıkama makinası 24MM) Çamaşır sıkma makinası (Santrifüj) Silindirik ütü makinası 64)0a Çamaşır kurutma makinası 5604)00; 564)00 Buharlaşrnalı ünit hava soğutucuları (Evaporatörler) BELGE İSTENEN ELEKTRİK, MALZEME VE MAMULLERİ LİSTESİ Ana Tablo Ana Tablo Tevzi tablosu (sıva üstü) Tevzi tablosu (Duvara gömülü) Şalter ) Transformatörler Sigorta Yeraltı kabloları )) Elektrik boruları Lamba armatürleri Alçak gerilim havi hat izolatörü Havi hatlar 780-0'den Anahtar ve pirizler 780-7'ye kadar Anahtar ve pirizler 780-8'den İzalasyonlu iletkenler ^ kadar izalasyonlu iletkenler 'den Buatlar 'a kadar Buatlar 'den Balastlar 'e kadar Balastlar 7904)00 Elektrik motorları Telefon taksimat kutuları Telefon makinası Hoparlör 84-0 Potansiyometre Amplifikatör Akümülatör Redresör Asansörler Sac Bıçaklı Pako Otomatik Uzaktan kumandalı Peşel veya Bergman Porselen Çıplak örgülü bakır Kauçuk ve plastik Kuru 2047

9 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Cide Sulh Hukuk Hâkirnliğirıden : 874/03 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalılar Cide İshakça Köyünden Salbri oğlu 962 doğumlu Nejat Çetinkaya ve arkadaşları aiehine açılan lira tazminat davasında: [Adresi meçhul olan davalı Nejat Çetinlkaya'nm duruşma günü olan 7/4/977 Perşembe saat (0.0 da Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksî halde usulün 9 - maddeleri gereğince adına gıyap kararı çıkarıbnaksızın duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine ilânen tebliğ olunur Jı97 /03ıl Davacı Cide İdaresi tarafından davalı Cide Derebağ Köyünden Ömer oğlu 325 doğumlu Recep Sözen «lehine açılan 457 lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalı Recep Sözen'in duruşma (günü Olan 7/4/977 Perşembe saat 9.40 da Mahkememizde hazır bulunması veya bir vtekü göndermesi, aksi halde usulin 9 - maddeleri gereğince adına gıyap kararı çıkarılmaksızm duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalı Cide Kazanlı Köyünden Ahmet oğlu 942 doğumlu Yaşar Kaplan alehine açılan lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalı Bayram Özkan'ın duruşma 'günü olan 7/4/977 Perşembe saat 9J35 de Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi halete usulün 9 - maddeleri gereğince adına gıyap karan çıkarilmaksızın duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur /203 Davacı Cilde İdaresi tarafından davalı Cide Aşıklı Köyünden Şevket oğlu 958 doğumlu Bayram Özkan aleyhine açılan 3.65 lira tazminat davasında: Adresi Meçhul olan davalı Seyranı Özkan'ın duruşma günü olan 6/4/977 Perşembe saat 9J30 da Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi halde usulün 9 - maddeleri gereğince adına gıyap karan çıfcanlmaksızm duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üziare ilânen tebliğ olunur nara/nsa (Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalı Cide Kethüda Köyünden Ahmet oğlu 927 doğumlu Mustafa Tutkun aleyhine açılan lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalı Mustafa Tutkun'un duruşma 'günü olan 7/4/977 Perşembe saat 9.25 de Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi' halde usulün 9 - maddleleri gereğince acuna gıyap kararı çıkanlmaksızm duruşmamn gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur /80 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalı Cide Gökçeören Köyünden İsmail oğlu 935 doğumlu Saban Öztürk aleyhine açılan lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalı Şaban Öztürk'ün duruşma günü olan 7/4/977 Perşembe saat 9.20 de Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi halde usulün 9-90 maddeleri gereğince adına gıyap karan çıkanlmaksızm duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur HI97I5/38 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalı Cide Kazanlı Köyünden Arif oğlu 948 doğumlu Sefer Mut aleyhine açüan lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalı Sefer Mut'un duruşma günü olan 7/4/977 Perşembe saat 9.5 de Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi halde usulün maddeleri gereğince adına gıyap kararı çikarılmaksızın duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur Cide Sulh Hukuk Hâkimliğinden: IÖ75/30 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalılar Cide Kethüda Köyünden Ömer Kocaman ile Arif oğlu H95I doğumlu Hüseyin Tavlan aleyhine açılan lira tazminat davasında: 'Adresi meçhul olan davalılardan Hüseyin Taylan'ın duruşma günü olan 7/4/977 Perşembe saat 9.60 de Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi halde usulün 9 - maddeleri gereğince adına gıyap 'karan çikarılmaksızın duruşmamn gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur '975/96 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalılar Cide Çakırlı Köyünden Mehmet oğlu 954 doğumlu Recep Uygun, Mehmet oğlu 939 doğumlu Mahir Arslan ve aynı Köyden Mustafa Sevinç aleyhine açılan lira tazminat davasında: Adresi meçhul olan davalılar Recep Uygun ve Mahir Arslan'ın duruşma günü olan 7/4/977 Perşembe saat 0.00 da Mahkememizde hazır bulunmalan veya bir vekil göndermesi, aksi halde usulün 0 - maddeleri gereğince adlarma gıyap kararı çıkanlmaksızm duruşmamn gıyabında devamına karar verileceği davetiye yerine tebliğ olunur HOT5/69 Davacı Cide Orman İdaresi tarafından davalılar Ahmet Sağdıç ve arfcadaşlan aleyhine açılan 75 lira tazminat davasında : Davalılardan Cide Çakırlı Köyünden Ahmet oğlu 966 doğumlu Ahmet Sadıç üe Şaban oğlu 949 doğumlu Şaban Arslan'ın adresleri meçhul olduğundan 7/4/977 Perşembe saat 9J55 de Mahkememizde hazır bulunmalan veya bir vekil göndermeleri, aksi halde usulün (9 - maddeleri gıyapların- gereğince adlarına gıyap karan çıkarılımafcsızın duruşmanın da devamına karar verileceği davetiye yerine ilânen tebliğ olunur Hacıbektaş 'Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatı Hüsnü Güngör tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanlığı ile Tuğrul ISeymen aleyhlerine ükarne edilmiş olan tazminat davasının icra kılman duruşması sırasında Davalılardan Tuğrul Seymen'im, adresi bütün aramalara rağmen bulunmadığından adı dava dilekçesi ve davetiye Resmî Gazete İle ve ilânen icra edilmiş ve davalı duruşmaya gelmediğinden yapılan son duruşmada adına gıyap karan tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın atılı 'bulunduğu 24/2/977 günü saat 9.30 da Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 976/5 esas sayılı dava dosyasının duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmamn gıyabında icra olunacağı ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere 720' sayılı tebligat kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 67B Kayseri Asliye. Hukuk Hâkimliğinden: 976/40 Davacı Esat Başaran Avukatı Mustafa Ağırnash tarafından davalı Sultan Başaran aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan açık muhakemesinde : Davalı adına çıkarılan tebligatların bilâ tebliğ iade edildiği davetiye ve dilekçeninde ilânen tebliğ edildiği şimdi ise hakkında çıkarılan gıyap kararınmda ilânen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Sultan Başaran Kayseri Asliye. Hukuk Mahkemesinin 976/40 esasında kayıtlı ve duruşması 7/2/977 günü saat 0.00 a muallâk bulunan duruşmada hazır bulunmanız veyahutta kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde muhakeme gıyabınızda devam edecektir. Gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 906

10 Sahife : 0 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs işletme Müdürlüğünden (E. G. O.) : Müessesesi Genel ılı Kuruluşumuzca, 9 (kalem çeşitu kum, çakıl, taş, kireç (Şartname ve teslim listesine göre) önerge alma surtetiyle satm alınacaktır. 2 ilgililer hazırlııyacakları önergelerini TL. geçici güvence ile birlikte 8/2/977 günü saat 7J30 a dek Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 3 Bu işle ilgili şartlaşmalar ve listeler Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir. 4 Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 5 ' Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir. 0 Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 7 Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 976 / - Denizcilik Bankası T. A. O. dan: 977/039 2 adet Şerit Testere Tezgâhı adet Planya Tezgâhı alınacaktır Teklifler en geç 23/2/977 mesai saati sonuna kadar Satm Alma Kurulu Başkanlığı Karaköy Yeniyolcu Salonu kat adresine verilecektir. Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han kat 3 deki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin edilin / Kg. I N P profili alınacaktır Teklifler en geç 27/2/977 günü mesai saati sonuna kadar Karaköy Yeni Yolcu Salonu Kat adresinde Satm Alma Kurulu Başkanlığına verilecektir. Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han kat 3 deki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin edilir Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesinden: Hisarönü/Zonguldak Kil Nakliyatı Yaptırılacaktır. Müessesemizin maden işletmesi ruhsatı altında bulunan İstanbul'da Sarıyer Demirci Köyü ve Uskumru ikil sahalarımızdan istihraç edilecek qz a/ " 20 toleranslı takriben , ton kil müessesemiz fabrika ambarlarına naklettilecektir. Kapalı zarfla yapılacak tekliflerin 2H/2/977 günü mesai saati sonuna kadar Mües3esemizde bulundurulması gereklidir. 3 Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin eiilebihr. 4 Müessesemde 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa tabi değildir. 955 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından : KARACAÖREN BARAJI VE HES. TESİSLERİ İNŞAATI DSİ. XVIII. Bölge Müdürlüğü (İsparta) hudutları dahilinde, Burdur İline bağlı Bucak İlçesinin 35 km. güneydoğusunda Aksu Çayı üzerinde inşaa edilecek «Karacaören Barajı ve Hes. Tesisleri İnşaatı işi, bu işi yapmaya muktedir Türk Müteahhitleri arasmda (Teklif isteme) usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 2 İş genel olarak, bir baraj ana gövdesi ve Hidroelektrik Santralı ile ilgili tesislerden ibarettir. Baraj ana gövdesi temelden itibaren takriben 95 m. yüksekliğinde 430 m. kret uzunluğunda toprak dolgu tipindedir. Sol sahilde ll'er metre ıç çaplı takriben 320 şer m. boyunda 2 adet tünelll, 4 radyal kapaklı betonarme kaplamalı dolusavak ve dolusavak köprüsü ile, 7 metre iç çapında takriben 430 m. boyunda Derivasyon - Dipsavak tünelini ihtiva etmektedir. işin bütün beton ve betonarme hacmi , m 3, toplam dolgu miktarı takriben , m 3 dür. Enerji sulama ve taşkın koruma gayeli olup, derivasyon tünelinin çıkışında tertiplenmiş olan Hidroelektrik Santralı 2x5 = 30 MW gücundedir. 3 İhaleye iştirak etmek istiyenlerin aşağıdaki belgeler ve bir dilekçe ile 25 Şubat 977 günü (7.30)'a kadar DSİ. Genel Müdürlüğü Ba- rajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı'na müracaatları geı ekmektedir. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi : a - I) Bu karnenin (A) grubundan en az Beşyüz Milyon TL. lık olması şarttır. (İstekli firma grubu olduğu takdirde Püot Firma'nm (A) grubundan en az Beşyüz Milyon TL. lık karneye sahip olması gerekmektedir.) a - II) Yapılacak* müracaatlarda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhit karnesinni sureti konulduğu takdirde karne aslmında müracaat bitim tarihinden evvel DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına gösterilmesi ve bu hususun müracaat evraklarına kaydettirilmesi gereklidir. b) Yapı araçları bildirisi : Aşağıdaki iş makinalarınm ileride İdareye verilecek iş programma uyguo olarak ve çalışır durumda iş başında bulundurulması lâzımdır. İsteklinin yapı araçları bildirisini burada gösterilen iş makinalarmı kapsayacak şekilde doldurması gereklidir. İstenilen iş makinalarınm cinsleri, kapasiteleri ve minumum adetleri şunlardır : 2 Adet Ekskavatör (Shovell) il.5 Yd 3. lük) 2 Ekskavatör (Dragline) (.5 Yd 3. lük) 3 Yükleyici (.5 Yd 3. lük) 4 Dozer (D6 veya D8 muadilleri) Damperli kamyon (Toplam kapasite Mm. 2' Ton) 5 Keçiayağı silindir (Çekicisiyle beraber, baraj tipi) 3 Vibrasyonlu şilindir (Asgarî 8 Ton statik ağırlıkta düz silindir.) 2 Arazöz (8 Tonluk) 5 Kompresör (3'er tabancalı) Agrega Eleme-Yıkama Tesisi (25 m 3 /Saat. lik) 4 Betoniyer (2 Litrelik) 6 Vibratör (3 İnçlik) Lastik tekerlekli silindir. ( Tonluk) c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi : Bu bildiriye Bankalardan alınmış banka kredi mektuplarının eklenmesi lâzımdır. (İstekli firma grubu ise, her ortağın ayrı ayrı malî durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi gereklidir.) d) Teknik personel bildirisi, e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisi: f) Son on yıl içerisinde istekli tarafından yapılmış İşlerle bilhassa baraj, santral veya büyük su yapılarına ait: I) Her iş için ayrı ayrı gösterilmek üzere yıllık istihkak tutarları, II) Yaptıkları işleri muvaffakiyetle yürüttükleri ve eksiksiz bitirdiklerine dair ilgili İdarelerden alınmış belgeler. 4 (3.) maddedeki yapı araçları bildirisi, malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi ve taahhüt bildirisi örnekler İdareden temin edilecektir. 5 İsteklilerin firma grubu teşkil ederek ihaleye iştirak etmeleri için peşinen firma grubu teşkil ederek, müracaat etmeleri lâzımdır. İhaleye iştirak etmeleri uygun görülen gruplara, grup adına ihale dosyası gönderilecektir. Firma grubu teşkil edecek firmaların; örneği İdareden alıomış Firma Grubu Beyannamesi ibraz ederek müracaat etmeleri şarttır. 6 Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatını yapmış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere bir (Davet mektubu) gönderilerek.000 TL. bedel karşılığında ihale dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 7 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul olunmaz / - Alpullu Sekler Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamızın 977 yılı kampanya ihtiyacı 35 bin ton kireçtaşı şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarf usulü fiyat teklifi alınmak suretiyle satm alınacaktır. ' İhale 3/3/977 Perşembe günü saat 4.00 de Fabrikamız Alım Satım İhale KOmi&yonu tarafından Ofis binamızda yapılacaktır. 2 Bu işin geçici teminatı teklif edilecek fiyat üzerinden hesaplanacak tutarın % 5 nispetinde olacaktır. 3 Şartname hergün mesai saatleri içerisinde Fabrikamız Ticaret Servisinden ücretsiz temin edilebilir. 4 Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 89 / -

11 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : Köy İşleri Bakanlığı, YSE. Urfa Pilot Bölge Müdürlüğünden : Eksiltmesi yapılacak işin: Siverek -Bürüncek (Mahtele) Çelik Halat Köprü yapım İşi, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., Banka referansı: , TL., Eksiltme tarihi, günü, saati: 28/2/977, 4.00, Mür. son günü: 24/2/ Yukarıda beyanı yazılı işin eksiltmesi, Urfa YSE. Pilot Bölge Müdürlüğü, İhale Komisyonu marifetiyle 2490 sayılı Kaoıınun 3. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, 976 yılı vizeli ticaret odası belgesi, geçici teminat ve Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini, 2490/32, 33, 34. maddelerine göre hazırlıyacakları kapalı zarf teklif mektupları ile birlikte ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar en geç ihale gününde, ihale saatinden saat evveline kadar İhale Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilecektir. Postada gecikmeden dolayı komisyona geç gelen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. Telgrafla müracaat kabul edilmez. 4 İştirak belgesi almak için; İsteklilerin en geç yukarıda yazılı iş için müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Müdürlüğümüz Evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) gruplarından en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslını, 976 yılı vizeli ticaret odası cüzdanı veya noterden tasdikli sureti; eksiltme dosyasına göre işin özelliğine uygun olarak düzenlenecek makina parkı listesi ile yapı araçları bildirisinde gösterilen araçların; müteahhidin bu işe ayıracağı araçlar olması, araçların kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini veya kiralayacak ise kiralayan şahıs ve firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçları kiralayana it olduğunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur. 5 Malî durum bildirisini, 6 Asgarî keşif bedelinin 'o 8'i kadar banka referans mektubunu, 7 Teknik personel bildirisini, 8 Taahhüt bildirisine (müteahhidin son 5 yıl içerisinde yaptığı işleri gösterir izahlı bir liste eklenecektir. 9 İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirküleri eklenecektir. 0 İşlerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgeleri almaları, vekil olarak ihaleye girenler için istenen belgelere vekâletnameyi bağlamaları gereklidir. Ancak 4, 5, 6, 7, 8, ve 9. maddelerdeki istenen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Bu işe ait dosyalar YSE. Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı ve YSE. Urfa Pilot Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde Tetkik edilebilir. 2 Bu işe ait dosyalar YSE. Urfa İl Müdürlüğü Yol Şefliğince görülebilir. 956/4- T.C.D.D. İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : Zonguldak ve Ereğli'den, Samsun Limanına ton, İzmir Limanına ton maden kömürünün denizyolu ile nakli işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her limana nakledilecek mezkûr miktar ayrı bir eksiltme mevzuudur. Eksiltme Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuzca 25 Şubat 977 Cuma günü saat 5 00 de liman sırasına göre yapılacağından tekliflerin en geç bu saate kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 3 Bu işe ait şartname T.C.D.D.'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci veznesinden, TL. mukabilinde temin edilebilir. 4 Teklifler 5 nüsha olarak verilecek ve teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 5 T.C.D.D. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 200 / 2- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : POLÎPROPÎLEN TORBA SATIN ALINACAKTIR Fabrikalarımızın 977/78 kampanyalarında kulanılmak üzere ihtiyacımız olan adet polipropilen torba şartnamemiz esasları dahilinde satm alınacaktır. İsteklilerin Ankara Mithatpaşa Caddesi No. 4 deki Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satmalma Dairesi Başkanlığı ile İstanbul-Sirkeci Aşirefendi Caddesi Şeker Handa mukim İstanbul Alım Satım Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edecekleri söz konusu malzemeye ait şartnamemiz esasları dahilinde düzenleyecekleri teklif mektuplarını en geç 2/3/977 Çarşamba günü saat 6.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri duyurulur. Postada vuku bulabilecek gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya söz konusu malzemeyi dilediği firmadan almakta serbesttir / - Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü Bölge Müdürlüğünden: Aşıda çalışacağı yer, miktarı, keşfi bedeli ve geçici teminatları yazılı 0 ar kişilik minibüs kirası kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. Eksiltme 28/2/377 Pazartesi günü saat ( de Bölgede yapılacaktır. Şartname Malzeme Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazıralyacaklan kapalı teklif mektuplarını, teminat ve Ticaret Odası veya mensup oldukları esnaf derneğine kayıtlı bulunduğunu tevsik eden belgelerini mühürlü bir zarf içersinde ihale günü saat 0.00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Çalışacağı yer ) Kanhpınar - Çukurhisar yolu Şantiyesi 2) İsmetpaşa - Çerkeş - Kurşunlu 5. Bölge Hud. Y. Kont. Şefliği 3) İsmetpaşa - Çerkeş - Kurşunlu Tosya-5. Bölge Hud. (II. Kısım) Y. Kontrol Şefliği 4) Çankırı - İlgaz - 5. Bölge Hud. Y. Kontrol Şefliği 5) Elmadağ - Kırıkkale Yolu Kontrol Şefliği Türkiye Elektrik Kurumundan: Miktarı Adet K. bedeli Lira Kr , , ıl'38j600, , G. teminatı Lira Kr ,- 8.80, ,- 8.80,- 957/4- LENTE TELİ İMAL ETTİRİLECEKTİR Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu tesislerinde kullanılmak üzere Kğ. Lente teli, Ikapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince imal ettirilecektir. 2 Bu işe ait şartnameler: a) Tek Köy Elektrifikasyonu Finansman-Malzeme Dairesi Başkanlığı; «Ziya Gökalp Cad. No. 4/4 Ankara, b) TEK 2. Bölge Müdürlüğü; «Millet Caddesi No. 64/B Aksaray/istanbul, c) TEK 4. Bölge Müdürlüğü; «39. Sokak No. Alsancak/İzmir adreslerinden 2, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 Teklifler en geç /3/977 günü saat 4.00 e kadar TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman Malzeme Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisi «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 4/2 YenişehirİAnkara adresine verilmiş olacaktır. 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 208 / ADET ZİNCİR KİLİDİ SATIN ALINACAKTIR. Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle adet zincir kilidi satın alınacaktır. 2 Teklif zarfları en geç 28/2/977 Pazartesi günü saat 4.00 e kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ.) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 3 Zarflar aynı gün saat 5.00 de Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta, EKİ. Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satm Alma Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi No: Kat: 2'de TKİ. Satmalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 206 / -

12 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : Aşağıda cins ve vasıflan yazılı beton direk ve Traversler kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 2 İhale 2/2/977 tarihinde fabrikamız şantiyesinde yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak edecek olanlar teklif fiyatlannm % 5 ine tekabül eden miktarda geçici teminat mektubunu veya vezne makbuzunu tekliflerine ekliyeceklerdir. 4 Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İhtiyaç Malzemesi: a) S.BA. direk tepeden 3. jmetresinde yandan tespitli 2 âdet aydınlatma konsolu montaj lı: Tip : /2 35 Adet /0 6 /2 3 4/6 3 b) Aydınlatma konsülü yandan montajlı,60 m. 90 Adet c) Taşıyıcı travers T d) Durdurucu travers N e) A. G. Travers N f) A. G. Travers Müdürlü Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Av Fişeği Fabrikası ğünden : 2077 /- Kurumumuz istanbul Av Fişeği Fabrikasında, Fabrika Ana Atölye Çatı Onarımı, Memur Yemekhanesi ve Sağlık Merkezi inşaatı işi yaptırılacaktır. 2 Kapalı zarf usulü ile ihale edilecek olan işin keşif bedeli , TL. olup, Geçici teminatı , TL. sidir. Bu işe ait dosya, 2 Şubat 977 tarihinden itibaren Av Fişeği Fabrikası Müdürlüğü (Eyüp/istanbul) adresinde görülebilir. 3 Teklif mektupları, 7 Mart 977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 4.00 de Fabrikamızın Evrak kısmına verilmiş olacaktır. 4 İhaleye katılmak için yeterlik belgesi almak şarttır. 5 Yeterlik belgesi almak İçin 6. maddede yazılı belgelerle en geç 3 Mart 977 tarihinde saat 6.00 ya kadar Fabrikamıza müracaat edilecektir. Yeterlik belgesi, 4 Mart 977 tarihinde Fabrikamızdan alınacak ve ihale günü diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir. 6 Yeterlik belgesi almak için; a) En az keşif bedeli kadar, (grubu müteahhitlik karnelerini), b) İlan tarihinden sonra alınmış, banka referans mektuplarım, c) 977 senesi vizesini havi ticaret odası belgelerim ihtiva eden dilekçeleriyle müracaat edeceklerdir. 7 İstekliler dosyada mevcut teklif şartnamesini okuyup, kabul etmiş sayılacaklardır. 8 Kurumumuz 2490 sayılı Kanıatıa tabi olmayıp, yeterlik belgesi vermemekte, işi dilediğine ihale etmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 207 /- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SAKATAT ORGANLARI İLE TESTİSLERİ SATILACAKTIR Kurumumuz Zeytinburnu (İstanbul), Erzurum, Kars, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Tatvan, Adana, Ağrı, Burdur ve Suluova (Amasya) Et Kombinalannda mukavele akit tarihinden 3/5/977 tarihine kadar üretilecek büyük ve küçükbaş hayvan sakatat organlan ve testisleri (yumurta) ile Kayseri Et Kombinamızda keza mukavele akit tarihinden 3/5/977 tarihine kadar üretilecek küçükbaş hayvan sakatat organlan ve büyük-küçükbaş hayvan testisi (yumurtası) 2/2/977 tarihinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satılacaktır. Teklif mektuplan Zeytinburnu, Bursa, Kayseri, Ankara, Adana ve Konya Et Kombinalanmızdan herhangi birine verilebilir. 2 Her Kombina üretimi her organ ayrı ayn satış konusudur. Bu işe ait şartnameler, Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğü ile Ankara, Konya, Erzurum, Zeytinburnu, Urfa, Elazığ, Kayseri, Bursa, Kars, Diyarbakır, Adana, Tatvan, Suluova Et Kombinalanmızdan ve İzmir irtibat Büromuzdan bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir / - A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından : Fakültemiz ingiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsüne boş bulunan, 7 sayılı kanuna tabi çevirici kadrosuna sınavla tayin yapılacaktır. isteklilerin dilekçelerine ekliyecekleri, hâl tercümesi, mezuniyet diploması, nüfus cüzdanı örneği ve varsa yayınlan ile birlikte 3 Mart 977 tarihine kadar şahsen Personel Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur. Bilim dalının adı: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kadro unvanı: Çevirici, Kadro derecesi: 6, Adedi :. 2099/ - Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. Ankara Fabrikasından: _ 977 yılı için fabrikamız ihtiyacı olan ton kireçtaşınm istihraç ve nakli işi, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 2 İhaleye ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 3 ihale 3/3/977 Perşembe günü saat 4.30 da fabrikamızda yapılacaktır. 4 Teklif mektupları engeç 3/3/977 Perşembe günü saat 4.30 a kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 5 Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / - Denizcilik Bankası T. A. O. dan: Kıyı Emniyeti işletmesinin Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi Tablo I ve Tablo II nin nci bentlerinde yapılan aşağıdaki değişiklikler, 5842 ve 440 sayılı kanunlar uyannca 4/2/977 tarihinden itibaren muteber olmak üzere ilân olunur. FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARlFESl TABLO I BEHER NET TON IÇtN KURUŞ 800 Net tona kadar 800 Net tondan fazla A Fenerler : Transit seferler; (Gidiş-Dönüş için) TABLO II BEHER NET TON İÇİN KURUŞ Tahlisiye: Transit seferler; (Gidiş-Dönüş için) 2079 /- Tarsus Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Kadir Kahraman vekili Av. Emin Gençtan ve Av. Tufan Çağlar tarafından davalı Selâhattin San, Unsal Sarı, Naci Özden Kuru, Caner Ersu, Faruk Kardeşler aleyhine açılmış bulunan Hukuki muamelenin iptali davasının yapılan açık duruşmasında; Davalılardan Selâhattin San'nın adresi aramalara rağmen bulunamamış ve meçhul kaldığından, dava mevzuu basit usulü muhakemeler K. nuna tabi bulunduğundan, davanın Selâhattin San'ya ilânen tebliği, davanm duruşması 22/3/977 günü saat 9.20 ye bırakılmış olup adı geçen davalının duruşmaya gelmediği kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde gıyabında duruşmanın devam edeceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur DÜZELTME 4/2/977 gün ve 6840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. nin 28//977 tarihli haftalık vaziyetinin, aktif kısmında, Tahviller Cüzdanı bölümünün yanlış yayımlanan diğer resmî tahviller meblağı aşağıdaki şekilde düzeltilir. Yanlış Doğru ,4 TL ,4 TL.

13 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 3 Ankara. îş Mahkemesi Hâkimliğinden: 976/63 Murat Özbek, Altındağ Camii Yanında Bilâ sayılı ev Altındağ / ANKARA S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : Yukarıdaki adresinize çıkarılan davetiye ve gıyap kararı tebliğ edilemediğinden, Resmî Gazete ile ilânen davetiye ve gıyap karan daha önce tebliğ edilmiş, gelmediğinizden 25//977 tarihli karannda Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 25//977 tarihinde sonuçlanan karar sonuç olarak «60720 lira lutanndaki kurum giderinin davalılar Murat Özbek ile H. Mehmet Kargm'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı S.S.K. na verilmesine, davacının fazlaya ait isteğinin reddine, hüküm altına alman miklann 5720 lirası için 6/7/968 den, lirası içinde /4/969 tarihinden itibaren /o 5 kanunî faiz yürütülmesine, 5464 lira avukatlık parasmında her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma verilmesine, 254, lira avukatlık parasmında davacı kurumdan alınarak davalı H. Mehmet Kargm'a verilmesine, davacı kurum tarafından yapılan 25 lira mahkeme gideri ile 265 lira bilirkişi vc ilâm masrafı olarak toplam 290 lira red ve kabule göre ve takdiren 230 lirasının davalılardan aynı şekilde alınarak davacı kuruma verilmesine, 802 lira ilâm harcının 469 lirası peşin olarak, bakiye 333 lirası ise hükmün temyizi sırasında davacı kurum tarafından ödenmiş olmakla başkaca harç alınmasına yer olmadığına ancak kurumun ödediği toplam 802 lira harcın masraf olarak davahlardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı S.S.K. na verilmesine dair temyizi kabil olmak üzere 25//977 tarihinde verilen karar davacı S.S.K. vekili ile davalı H. Mehmet Kargın vekilinin yüzlerine karşı davalı Murat Özbek'in gıyabında açıktan Okundu. 25//977. Aleyhinize açılan alacak davasının sonucu yukanda açıklanan şekildedir. îşbu karar tebliğ makamına kaim olmak üzere tebüğ olunur /7 Sabri Taşdemir, Aktaş Eylül Sok. No Ankara S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında: Yukarıdaki adresinize çıkanlan davetiye ve gıyap kararı tebliğ edilemediğinden. Resmî Gazete ile ilânen davetiye ve gıyap karan daha önce tebliğ edilmiş, gelmediğinizden 25//977 tarihli karannda Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 25//977 tarihinde sonuçlanan karar sonuç olarak « liranın davalı Sabri Taşdemir'den alınarak davacı S. S. K. na verilmesine, bunun 86 sayılı yasa ile artış farkı olan 9.466,70 lirası için /4/969 (tarihinden itibaren 474 sayılı Yasaya göre artış farkı olan lirası için ise 25/0/972 tarihinden itibaren '% 5 kanuni faiz yürütülmesine, 2039 lira avukatlık parası ile 65, lira mahkeme gideri ve 840 Ura ilam masrafınında davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, 582 lira ilam harcından peşin alman 45, liranın tenzili ile bakiye 446, lira harcın davalıdan tahsiline dair temyizi kabil olmak üzere 25//977 tarihinde verilen karar davacı kurum vekilinin yüzüne karşı davalı Sabri Taşdemir'in gıyabında açıktan okundu. 25//977 Aleyhinize açılan alacak davasının sonucu yukanda açıklanan şekildedir. îşbu karar tebliğ makamına kâim olmak üzere tebliğ olunur Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 97/058 Osman Haşlamacı Ankara Helvacılar ve Şekerciler A. Ş. ni temsile yetkili îdare Heyeti Üyesi Bentderesi Tabakhane Sok. No. 5 Ankara S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından M. Suphi Güven, M. Ali Yeğin, Rüştü Gökalp, Arif Çankaya, Mehmet Baykurt ve aleyhinize açılan alacak davasının yapüan duruşmasında : Yukanda belirtilen adresinize çıkarılan davetiye ve gıyap karan tebliğ edilemediğinden,resmî Gazete ile ilânen davetiye ve gıyap karan daha önce tebliğ edilmiş, gelmediğinizden 25//977 tarihli kararında Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 25//977 tarihinde sonuçlanan karar sonuç olarak, «0.537,73 lira prim,.053,77 lira gecikme zammı ve 3/7/97 tarihine kadar hesaplanan lira % 5 kanuni faiz olmak suretiyle toplam 8227,77 liranın davalı Ankara Helvacılar ve Şekerciler A. Ş. den alınarak davacı S. S. K.'na verilmesine, asıl prim borcu olan 0537,73 lirası için 3/7/97 den itibaren % 5 kanuni faiz yürütülmesine, alacak ilamsız takiplere kanun teşkil etmediğinden icra inkar tazminatı isteğinin reddine, davacı vekiline takdir olunan.823, lira avukatlık parası üe davacı kurumun yapmış olduğu 30, lira mahkeme masrafı, lira bilirkişi ücreti 090 lira ilâm masrafı olarak toplam 54, liranın da davalı şirketten almarak davacı kuruma verilmesine, 57 lira ilânı harcından peşin alman 25, lira harem tenzili ile bakiye, 265, lira harcın davalı şirketten tahsiline dair temyizi kabil olmak üzere 25//977 tarihinde verilen karar davacı kurum vekilinin yüzüne karşı davalı Mehmet Ali Yeğin vekili ile şirketin diğer idare meclisi üyeleri olan M. Suphi Güven, Rüştü Gökalp, Arif Çankaya, Mehmet Bozkurt ve Osman Haşlamacı'nın gıyaplarında açıktan okundu. 25//977 Aleyhinize açılan alacak davasının sonucu yukarıda açıklanan şekildedir. îşbu karar tebliğ makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur Antalya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 974/97 Davacı Ferudun Has ve Sina Has vekilleri Av. Bahri Cengaver tarafından davalı Mehmet Zorlu hakkında açılan manevi tazminat davasının yapılan muhakemesinde: Davalının adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesini ihtiva eden tebligat ilânen yapılmış ve duruşmanın bırakıldığı 25//977 günü duruşmaya gelmediği ve bir vekillede kendisini temsil ettirmediğinden hakkında çıkanlan gıyap karannın ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 6/4/977 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği ve bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmaların gıyabında bitirileceği, gıyap karan yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 207 Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 976/440 Davacısı Abbas Sanal vekili Av. Osman Özsoy tarafından davalı Yeter Sanal aleyhine açılmış bulunan boşanma davasının yapılan duruşmasında : Davalı Yeter Sanal Ankara Altındağ Mahallesi Enverpaşa Sokak No. 9 olan adresine çıkarılan tebligatın bilâ ikmal iade edildiği adı geçenin gösterilen adresinin meçhul olduğundan ve tanınmadığından kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşma günü olan 8/3/977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Antalya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 975/2 Davacı Mehmet Gencay tarafından davalılar Mustafa Alça, Fatma Saymaz, Yaşar Dikici ve Hasan Taşan haklannda açılan tescile icbar davasının yapılan açık muhakemesinde : Davalüardan Hasan Taşan'ın adresi meçhul bulunduğundan tebligat ilânen tebliğ edilmiş ve duruşmanın bırakıldığı 26/0/976 günü duruşmada hazır bulunmadığı ve kendisimde bir vekille temsil ettirmediği görüldüğünden hakkında gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan bu kerre duruşmanın bırakıldığı 28/3/977 günü saat 9.00 da duruşmada biz-?at hazır bulunması veya başka bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında bitirileceği hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 77 Kütahya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: Esas No: 972/722 Karar No: 976/427 Kütahya Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davacı îmar İskân Bakanlığı tarafından davalı Hasan Şahin ve Süleyman Dayıoğlu aleyhine açılan tazminat davasmın yapılan duruşmasının sonunda 8/0/976 tarihli celsede 555 lira tazminatın davalılardan Müştereken tahsiline ve keza 55 lira ücreti vekâlet ile 764 lira mahkeme masrafının tahsiline karar verildiğinden Gediz Debrem İcra heyeti başkanlığında iken halen adresi meçhul Hasan Şahin'in gıyabında karar verildiğinden ilâm Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunur. 2074

14 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 Sivas Hafik Adem Yavuz Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : Oitısi 80 Randımanlı undan ekmek Et 2 Kalem Meyve ve sebze Muh. Br. P. M. Tut. G. Tem. Miktan Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr Kg Kg 9 Kalem İhale Tarihi Saati, , /3/ , , 5.7 7/3/ , 5.20, 7/3/ Sivas Hafik Adem Yavuz Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun öğretim yılı ikinci yarı yiyecek maddesi ihtiyaçlarından yukarda belirtilenler 2490 sayılı Yasanın 3 ncı maddesi uyarınca ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 2. Eksiltme beürtilen gün ve saatlerde Yatılı Bölge Okulunda toplanacak Satınalma Komisyonumuzca yapılacaktır. 3. Eksiltmeye katılmak isteyenler 2490 sayılı Yasanın 32 nci maddesine göre hazırlıyacaklan kapalı teklif zarflarım eksiltme saatinden en geç bir saat önce komisyona alındı karşılığı vermeleri gereküdir. 4. Şartnameler çalışma saatleri içerisinde Okul Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 5. Postadaki gecikmeler geçerli sayılmaz. 938 / 4-2 Akhisar Belediye Başkanlığından: Kumaşlan belediyemizden verilmek üzere 62 işçi ile 3 zabıta ve itfaiye personeline şartnamesi ve 80 bin 300 liralık keşif dahilinde toplam 93 takım kışlık elbise 2490 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle diktirilecektir. İşin geçici teminatı 6022 lira kuruştur. İhalesi 7 Mart 977 günü saat 6.00 te belediye encümeninde yapılacaktır, Taliplerin Kanuna uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri postadaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân olunur. 948 / 4-2 Ankara Belediye Başkanlığından: Aşağıda durumları yazılı inşaat işleri 2490 sayüı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara Belediyesi Encümeni salonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 4 < Eksiltmeye ğirebümek için isteklilerin; A) Ankara Belediyesi namına aşağıda gösterilen geçici teminatlarım (Bloke çek kabul edilmiyecektir) B) 976 yılma ait Ticaret Odası belgesini, C) Her iş için ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi ile beherlerine ait olmak üzere keşif bedellerinin % 0 nisbetuıde nakit ve serbest mevduatlarını gösterir banka referans mektubu, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alımş oldukları müteahhitlik karne asılları üe birlikte bir defada nci iş için 8 milyon liralık 2 nci iş için 5 milyon liralık resmi bir inşaat işini bitirdiğine dair iş bitirme belgelerim ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları) eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarını aşağıda belirtilen ihale tarihi ve saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Encümendeki ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. (Verilen teklif mektuplan geri alınmayacaktır.) 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. K Bedeli G Tem İhale İhale Son Karne No. İsin Adı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati Müracaat grubu. Kızılay'da Güven Işhanı İnşaatı , 538.7, 24/2/ /2/977 B. 2. Opera'da Opera Işhanı inşaatı , ,78 24/2/977 6J00 2/2/977 B. 820 /4-a Afyon Belediye Başkanlığından: Belediyemize ait Gazligöl Kaplıcası ve müştemilatından lokanta, kasap ve berber dükkânı senelik muhammen 3.000, liradan üç sene müddetle 2490 sayılı Kanunun 3. maddesi mucibince kapah zarf usulü ile şartnamesine göre kiraya verilecektir. İhalesi 24/2/977 Perşembe günü saat 6.00 da Belediye salonunda encümence yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler 7.7, liralık geçici teminatlan ile birlikte, C. Savcılığından her hangi bir sabıkası bulunmadığına dair alacaktan belge ile teklif mektuplanna ekliyerek ihale günü saat 5'e kadar makbuz mukabili Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. İlân olunur. 85/4-3 Edremit Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 976/07 Müteveffa, istanbul Fatih Şehremini Beyazıt Ağa Mahallesi kütük sıra No: 23 cilt 4/ ve sahife 86 nüfusunda kayıtlı bulunan Cevat oğlu Hacerden doğma 324 doğumlu Ahmet Müfiıd Yazıcıoğlunun terekesinin tesbiten karar verilmiş olduğundan Kanunu Medeninin 566 mcı maddesi gereğince iş bu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında mirasçılarının mirası red veya kabul ettikleri hususunun HakimUğimize bildirmeleri lüzumu ilânen tebliğ olunur. 87 Elâzığ Karayollan 6. Bölge Müdürlüğünden : Bölge dahilindeki yollarda aşağıda yazılı grup işlerde gösterilen miktar kadar otobüsler 2490/3. maddesine göre hizalarında gösterilen muhammen bedel, geçici teminat ihale gün ve saati kapah zarfla Bölge İhale Komisyonunca çalıştırılmak üzere kiralanacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin kapah zarflarında 977 yılı vizeli ticaret odası belgesi, geçici teminat ilâ resmi, kamu, kamu iktisadi devlet dairelerine en az son iki yıl içinde muhammen bedelin yansı kadar personel servis işi taahhüt ettiğine dair belgenin aslı veya noterden sureti veyahut son iki yıldan beri şehirlerarası, turizm nakliyatı yaptığım ve bu işin muhammen bedelinin yansı kadar tutarında maliyeden belgelenmek suretiyle ticarî belgenin aslı veya noterden suretini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir saat evveline kadar ihale komisyon başkanlığına makbuz karşılığında verilecektir. Usulüne göre tanzim edilmemiş kapah zarflarla postadan komisyona geç gelen kapah zarflar komisyonca kabul edilrmyecektir. İhale dosyaları her gün mesai saatlerinde malzeme servisinde görülebilir. İhale evrakı müracaat edenlere paralı, parasız gönderilmlyecektir. Duyurulur, Muh. Bedeli Geçici Tem. İhalenin Yapılacağı İsin Nevi Lira Lira Tarihi Gün Saat Birinci Grp İşler İçin 37 kişilik 4 adet otobüsün kiralanması /3/977 Pazartesi.00 2 İkinci Grp. İşler İçin 37 ınsihlr 4 adet otobüsün kiralanması /3/977 Pazartesi Üçüncü Grp. İşler için 37 kisttik 4 adet otobüsün kiralanması /3/977 Sah.00 4 Dördüncü Grp. işler için 37 kişilik 4 adet otobüsün kiralanması /3/977 Sah / 4-2

15 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Koy İşlen Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü 2 Bölge Müdürlüğünden : BURSA Eksiltmeye konulan işin adı: Bölge Müdürlüğüne bağlı illerin köy yollarına konulacak isim lsvhalan, Keşif Bedeli: , Geçici Temitanı: 39.7, Eksiltme Tarihi Gün saat: 23/2/977 Çarşam ba 5.00, Son müracaat tarihi Gün Saat: 2/2/977 Pazartesi Yukanda yazılı işin eksiltmesi hizasında yazüı tarih gün ve saatte Bursa Arabayatağı mevkiinde Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı kanunun 3. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksütme dosyası Ankara Ulus Y.S.E. Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığı Bakım ve Trafik Fen Heyeti Müdürlüğün dı Bursa Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğü Yol Bakım ve Trafik Şefliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) îsteklilerin 977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi üe Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış haü faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazıh iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, b) îsteklilerin en geç yukanda yazılı müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteberdir.) dilekçesine en az keşif bedelinin % 80'i kadar benzeri bir işi bir defada yapıp bi tirdiğini tevsik eden tasdikli resmi bir kuruluştan alınmış iş bitirme belgesini, Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğünden temin edebilecekleri örneklere uygun (Mali durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasansı, personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin «Gerçek tek kişi olmalan halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları (îştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 5 îsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edümez. Keyfiyet ilân olunur. Bitlis ValUiğinden: 88/4-3 Yapı îşleri Genel Müdürlüğünün; Bitlis - Tatvan Polis Dinlenme Evi inşaatı 527 sayılı Kanuna göre 978 yılma sari ve 2490 sayılı kanunun 3. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 976 birim fiyatlan üzerinden % 30 zamlı olarak eksiltmeye konulmuştur. 2 îşin keşif bedeli , Uradır. 3 Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğünde İl İhale Komisyonunca 0/3/977 Perşembe günü saat 5.00 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebümek için isteklüerin; a) 223.7, liralık geçici teminatım, b) 977 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dlekçesiyle birlikte verecekleri eksütme şartnamesinde beurtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklanm açıklayan mali durum büdırisi ve eki, banka referansı, teknik personel bildirisi. Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslım ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuptan ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 6 Isteklüer teklif mektuplarını 0/3/977 Perşembe günü saat 4.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarim 7/3/977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Bi: Afyon, İlçesi: Merkez, Köyü veya mevkii: Isoehisar, Madenîn cinsi: Mermer, Ruhsatnamenin tarihi: 24/2/964, Numarası: 34/0 Hudutları: Kuzeyi: Afyon K. 25-to4 paftasında mevcut 54J60 rakımlı Erenler tepeden (995) koordinels grad semt açısı üe A beton sütununa A beton sütununda grad semt açısı ve 22,02 m. mesafedeki () sütununa ve buradan grad semt açısı ile 74,84 m. mesafedeki (H) beton sütunundan geçerek buradan grad semt açısı ile 7.46 m. mesafedeki (G) beton sütununa kınk hat. Doğusu : (G) noktasından başlayıp 73J670 grad semt açısı ile m. mesafedeki (P) beton sütunundan ve oradan grad semt açısı ile m. mesafedeki (E) beton sütunundan geçerek oradan grad semt açısı üe m. mesafedeki (D) beton sütuna kınk hat. Güneyi: (D) noktasından başlayıp grad semt açısı ile m. mesafedeki (C) beton sütununa doğru hat. Batısı: (C) noktasından başlayıp grad semt açısı ile m. mesafedeki (B) beton sütunundan geçerek oradan grad semt açısı ile 245,48 m. meseledeki hudut başlangıcı olan (A) beton sütununa kınk hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş mermer madeni için Alimoğlu Kollektif Şirketi Abdullah Alimoğlu ve Oğullan uhdesine 0 yü müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtiraz olanların bu Uâmn gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onlbeş gün içinde bir dilekçe Ue Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitammdan sonra vukubulacak itirazlann kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 noi maddesi gereğince ilân Olunur. 209 / Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurumumuzca inşa edümiş olan Sinop, Siirt, Amasya, Çanakkale/Çan, Mardin, Mazıdağı ve Zonguldak Devrek Fabrikalannm buhar kazanlan ve tesisatının imali ve montajı, işi kapalı zarf usulü teküf almak yoluyla ihaleye çıkanknıştır. 2 Bu işe ait teknik ve ticari şartnameler Kurumun Karanfil Sokak No. 20 deki Merkezinden 00, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 Şartnamelerdefci beurtilen esaslara göre verilecek teklif mektuplarının en geç 2/2/977 Pazartesi günü saat 5.00'e kadar Karanfil Sokak No. 20 deki Genel Müdürlüğümüz Genel Evrakına verilmesi gerekmektdir. 4 Kurum 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 830 / 3-3 Karabük Belediye Başkanlığından: Belediyemiz E. S. O. İşletmesi ihtiyacı için 5 adet 2 sıralı 302 Mercedes Otobüs Satın alınacaktır. Beheri Beşi , TL. Muhammen bedelli olup, geçici teminatı 4.2, TL. dır. 2 İhale Mart 977 Sah günü saat 5.00 de Belediye Encümeninde 2490 sayüı Kanunun 3. maddesine göre kapalı zarf usulüyle yapüacajctır. 3 Bu işe ait şartnameler taül günleri hariç her gün mesai saatleri dahilinde E. S. O. İşletmesi Muhasebesinde görüleceği gibi posta ile de istenebilir. 4 Bu işe ait 2490 sayüı kanunun 3. ve 32. maddeleri uyaranca tanzim edilecek teklif mektubunu havi mühürlü zarflarım ihale saatinden saat öncesine kadar Encümen kalemine teslim edilmesi şarttır. 5 Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 787 / 4-4 Türkiye Elektrik Kurumundan: OTOMATİK SEKSÎYONER SATIN ALINACAKTIR Kurumumuz Köy Elektrik tesislerinde kullanılmak üzere,5 kv. luk ve 30 kv. luk adet otomatik seksiyoner dış piyasadan teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince satın alınacaktır. 2 Bu işe ait teklif isteme dosyası TEK, Köy Elektrifikasyonu, Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı, Zıya Gökalp Caddesi No. 4/4 Yenişehir/ANKARA, adresinden temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 7/3/977 günü saat 4.00'e kadar TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Muhaberet Servisi «Ziya Gökalp Caddesi No. 4/2 Ankara adresine verilmiş olacaktır. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 209 / 2-

16 Sahife : 6 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : (Resmi Gazete) Tekirdağ Asliye Ceza Hâkimliğinden: 2 ŞUBAT 977 Ofisimiz ünitelerinin 9 77 yılı ihtiyacı için Erdernir'den ünitelerimize taşıttırılacak.062 ton (^p % 20 olabilir) teneke levha sac ve varil sacının nakliye ihalesi idari şartnamesi esasları dahilinde (kapalı zarf usulü) teklif alma suretiyle yapılacaktır. 2 Bu işe ait geçici teminat 59.0 TL. dır. 3 idari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğünden ve istanbul, İzmir, İzmit Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. 4 İhaleye iştirak edebilecek firmalar teklif mektuplarını engeç 28/2/977 günü saat 4.0'e kadar dış zarf m üzerine «nakliye teklifidir ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Sulbe Müdürlüğüne gönderecek veya elden tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Teklif mektupları 28/2/977 günü saat ls.oo'de Satmalma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcüeri ihalede hazır bulunabilirler. 6 Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya en düşük fiat veren teklif sahibine verip vermemekte serbesttir. 946 /2-2 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: Yol Silindiri ve İş Makinaları Satınalınacaktır Balkaya ve Van - Erciş Linyitleri İşletmemiz ile Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesemizin 9 kalemde 6 adet yol süindiri ve iş makinaları satınalınması işi 5-AEL/30-5-ABL/8-5-AVL/4 no'lu dosya numaralı ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait Genel Şartname ve ihtiyaç listesi Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Satmalma Dairesi Başkanlığı 8. kat 806 no'lu odadan dilekçe mukabili temin edilebilir. 3 İsteklilerin en geç 23/2/977 Çarşamba günü saat 6.30'a kadar fiyat ve teslim şartlarını bildirir tekliflerini (firmalar teklif edecekleri makinalara ait gerekli detayları tekliflerine ek olarak vereceklerdir.) kapalı zarfla, zarfın üzerine dosya işareti ve ihale konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmesi şarttır. 4 Teklifler 24/2/977 Perşembe günü saat 5.00 de Genel Müdürlüğümüz Satmalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 5 Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabii değildir. 937/M Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 975/592 Karar No : 976/359 Gıda Md. Nz. Muh. suçundan sanık İbrahim (Ruhi Karabulut hakkında Mahkememizce verilen 9/2/976 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın iş bu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 552 Esas No : 976/292 Karar No : 976/3 Kumar oynamak suçundan sanık Sultan Ah Tahran hakkında mahkememizce verilen 8/2/976 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına baş vurmadığı takdrde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 553 Esas No : 976/43 Karar No : 976/228 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Bülent Çatak hakkında Mahkememizce verilen //977 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın iş bu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfmda hükme karşı kanun yollarına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 954 E. No : 976/7 K. No : 976/202 Sanık :Hasan Körük, Ömer oğlu, Necibe'den doğma 935 doğumlu, Kocaeli Dulğut Cedit Mahallesinde nüfusa kayııfclı, ve adresi meçhul, Suç : 636 sayılı kanuna muhalefet Suç Tarihi: 30/5/976 : 686 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Hasan Körük'ün usulen sabit görülen suçundan dolayı 636 saydı kanunun 308 sayılı kanunla muaddel 3, T. C. K. nun 59 ve 36 nci maddeleri uyarınca on ay müddetle hapsine, ve dört yüz onaltı lira atmış kuruş ağır para cezasıyle mahkumiyetine, ve emanetin 976/86 sırasmda kayıtlı tabanca ve 3 adet mermilerinin müsaderesin dair Mahkememizden verilmiş bulunan 9/7/976 tarihli gıyabı hüküm PTT marifetiyle sanığa tebliğ edilmemiş ve yaptırılan zabıta tahkikatından da sanığın adresi tesbit edilemediği anlaşılmış bulunduğundan 720 sayılı tebliğler kanunun ve 3 nci maddeleri uyarınca işbu ilânın Resmî Gazete ile yayımı tarihinden 5 gün sonra gıyabı hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 872 Esas No: 976/202 Karar No: 976/2 Hakim : Hasan Refik Salahor 0883 Kâıtap : Talih Özkan Suç : 636 sayılı kanuna muhalefet Suç Tarihi: 29/6/ sayılı kanuna muhalefetten sanık Bekir Yiğit'in usulen sabit görülen suçundan dolayı 636 sayılı kanunun 308 sayılı kanunla muaddel 5, T. C. K. nun 59 ve 36 nci maddeleri uyarınca beş ay müddetle hapsine ve iki yüz sekiz Ura otuz kuruş ağır cezasıyle tecziyesine, ve emanetin 976/45 sırasmda kayıtlı kama bıçağının müsaderesine, işbu cezasının 647 sayılı kanunun 6 nci maddesi gereğince Ertelenmesine dair Mahkememizden verilmiş bulunan 24/8/976 tarihli gıyabı hüküm PTT marifetiyle sanığa tebliğ edilememiş, ve yaptırılan zabıt tahkikatından da sanığın adresi tesbit edilemediği anlaşılmış bulunduğundan 720 sayılı tebliğler kanunun ve 3 nci maddeleri uyarınca işbu ilânen Resmî Gazete ile yayımı tarihinden 5 gün sonra gıyabî hükmün 'sanığa tebliğ edilmiş sayılımasına karar verilmiştir, ilân olunur. 873 Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Hazine Avukatı Coşkun Paksoy tarafından Mehmet Güner, Mustafa Şenol ve Nazım Çağlar aleyhine açılan ve Beyşehir Hükümeti Tabibliği vasıtasından kaza sebebiyle meydana gelen Cem'an 29.45, lira Tazminat ve kıymet kaybı - hasar bedelinin davalılardan kanuni faizi ile birlikte fazlaya ait talepleri mahfuz kalmak üzere tahsiline ilişkin davada davalılardan Mehmet Güner'in adresinin tesbit edilmemesi sebebiyle dava arzuhali bu davalı hakkında Resmî Gazetenin 24. Kasım 976 tarih ve 5773 sayılı nüshasında ilânen tebliğ edilmiş olmasma rağren bu davalının duruşmaya gelmesi ve davaya karşı cevap da vermesi üzerine aynı kanalla gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve davanın duruşması 23/3/977 günü saat 9.00'a talik edilmiş olduğundan davalı Mehmet Gtüner'in belirtilen gün ve saatte Mahkememiz 975/243 sayılı dosyası nezdinde bizzat veya bilvekale temsil olunmasına, aksi halde duruşmanın gıyabmda yapılacağı ve davanın yokluğunda neticelendirileceği hususu gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 869 Hopa Asliye Hukuk Hâkimliğniden: E. No: 974/326 K. No : 975/3 Davacı Orman Bölge şefliği tarafından davalılar Mehmet Fünün Arsoy ve Ömer Yazıcı vekilleri Avukat Cahit Ali Efendioğlu alehine açılan tazminat davasının yapüan açık duruşması sonunda: Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/6/975 gün ve esas 974/326 karar 975/3 sayılı kararı ile lira'nın davalı Mehmet Fünün Arsoy'dan tazmini ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Davalılardan Mehmet Fünün Arsoy'un adresinin meçhul bulunmasa sebebiyle kararın adı geçen davalıya tebliği imkânı bulunmadığından davalı Mehmet Fünün Arsoy'un kararın tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

17 2 Şubat 977 RESMİ GAZETE Sayı : 5848 Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi İÇİNDEKİLER Sayfa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin Vekillik Etmesine Dair Tezkere Kararnameler 7/3062 Gümüşhane İlinin Merkez İlçesine Bağlı Yeşildere Köyünde Afete Maruz Kalan Bir Ailenin, Aynı İl Merkezinde İnönü Mahallesinin Kadirbeyli Semtine Yerleştirilmesi Hakkında Karar 7/3063 Kütahya İlinin Gediz İlçesine Bağlı Yumrutaş Köyünde Afete Maruz Kalan Ailelerin, Aynı İlçe Merkezinde Gediz Mevkiine Yerleştirilmeleri Hakkında Karar 3 7/3064 Kars İlinin Kağızman İlçesine Bağlı Altıngedik Köyünde Afete Maruz Kalan Ailelerin, Aynı İlçede ve Kısmen Karakuş Köyü Sınırları İçinde Bulunan Hazineye Ait Bayram Mevkiine Yerleştirilmeleri Hakkında Karar 3 7/307 İstanbul Belediyesine Ait Kadro Kararnamesi 4 7/38 Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Bağlı İşyerlerinde Uygulanmak Üzere, TES-İŞ Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Uzatılması Hakkında Karar 5 Maliye Bakanlığına Dair Atama Kararı 5 Düzeltme (Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Yönetmelikte Görülen Hatalar ile İlgili) 5 İlanlar 6

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

TARiH: 27101/2015 SAYı:

TARiH: 27101/2015 SAYı: T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ TARiH: 27101/2015 SAYı: Adı SoyadılTicaret Ünvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ 1. SATIŞA KONU YAPIYA AİT BİLGİLER Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. veya İŞVEREN olarak anılacaktır.)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2010 GENEL HÜKÜMLER ve AÇIKLAMALAR 1- Bayındırlık ve İskan

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI Sirküler Rapor 04012011/ 10-1 2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2011 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 32 kalem muhtelif hurda malzeme,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER (MUHTELİF TANK HURDASI İHALE LİSTESİ)

HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER (MUHTELİF TANK HURDASI İHALE LİSTESİ) HURDA İŞLETMESİ NDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER ( İHALE LİSTESİ) İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 5 kalem muhtelif tank hurdası,

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı