T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ"

Transkript

1 e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >> J T. C. BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 308-OOSlO Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Küıç'ın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 3 Ocak 977 Başbakanlığa IİLGİ: 3 Ocak 077 gün ve 3084)0 sayılı yazınız. Görev İle yurt dışına Igiüen Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam Selâtattin Küıç'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Nabit MENTEŞE'nin vekillik etmesi uygundur. FAHRİ S. KORÜTÜRK CUMHURBAŞKANI -e e- KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/3062 Gümüşhane ilinin Merkez ilçesine bağlı Yeşildere Köyünde yapılan heyelan ve kaya düşmesi afetine maruz kalan bir ailenin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsücüerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik /000 ölçekli krokide gösterilen aynı il merkezinde inönü Mahallesinin Kadirbeyli semtinde Belediyeye ait bulunan arsaya yerleştirilmesi; İmar ve îskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-05-04/29235 sayılı yazısı Üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayılh Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakanı S- DEMİREL A. TÜRKEŞ Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Devlet Bakam Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Babanı İçişleri Bakanı Dışişleri Balkanı F. MELEN 0. ASLTÜRK. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Mddlî Eşitim Bakanı Bayındırlık Bakam Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K. DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tam ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve Taıb. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişlteri Bakanı Onman Balkanı İV. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kiikiir Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 97? 7//977 tarihli ve 7/3062 sayılı Kararnamenin ekidir. rierk.ez - 7G,6İLDG.RE ~yû HALİHAZIR- l*>_au OORUnOtOU &Ot>T 6İîL_ K.WıVt\T>\v. T

3 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife: 3 Karar Sayısı: 7/3063 Kütahya ilinin Gediz İlçesine bağlı Yumrutaş Köyünde yapıları yangın afetine maruz kalan aüelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik /000 ölçekli krokide gösterilen aynı ilçe merkezinde belediyeye ait, imar planı içindeki Gediz mevkiine yerleştirilmeleri; İmar ve İskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-05-04/29233 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayüı Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANİ FAHRİ S. KORUTÜRK Basbalkan S. DEMIREL A. TÜRKES M. K. ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakara Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakanı H. BAŞOL Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Prof. K. ÖZAL Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı İV. OK Genç- ve Spor Bakanı A- EREK Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G- KARACA İçişleri Balkanı O. ASİLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. N- ERDEM Sag. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE En. ve Tab. Kay. Bakanı S. KILIÇ Köyişlıeri Bakanı V- POYRAZ Kültür Bakanı R. DANIŞMAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam H. AKS AY Adalet Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı /. S. ÇAĞLAYANGlL Bayındırlık Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakanı S- KAZAN Turizm ve Tan. Balkanı L. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. ABLUM Karar Sayısı: 7/3064 Kars İlinin Kağızman İlçesine bağlı Altıngedik Köyünde yapıları heyelan afetine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik krokide gösterilen aynı ilçede ve kısmen Karakuş Köyü sınırları, içinde bulunan Hazineye ait Bayam mevkiine yerleştirilmeleri; İmar ve İskân Bakanlığının 5/0/976 tarihli ve L-O5-04/29234 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 05 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlat Bakanı Devlet Bakam Başbakan Başbakan Yardımcın S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakamı Devlet Bakam A. TÜRKES S- ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakam Adalet Bakam M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Balkanı F. MELEN 0. ASlLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANGlL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Balkanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N- ERDEM F. ADAK Ticaret Babanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakamı H. BASOL Dr. K- DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Balkanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı Prof. K- ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU imar ve İskân Bakanı Köyiışleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakam Sosyal Güv«nlilk Bakamı A. S- EREK R. DANIŞMAN A. M ABLUM KARS-Kağızman-Altıngedik koyu yerleşme yeri krokisi Â

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT lß?7 Karar Sayısı : 7/307 Sınıfı Görev Adı Ad 27/7/973 tarih ve 7/696 sayılı Kararnameye ektir. 27/7/973 tarihli ve 7/696 sayılı Kararnameye bağlı () ve (2) sayılı cetvellerin İstanbul Belediyesine ait bölümlerinin çıkarılarak yerine yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, İlişik (EK - A) ve (EK - B) İşaretli cetvellerin konulması; Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan, Maliye Bakanlığının 7/2/976 tarihli ve 3732 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 34 ve 43 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kuru lunca 36//977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL A. TÜRKEŞ Derlet Bakanı M. K. ERKOVAN Milli Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakanı H. BAŞOL Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Prof. K. ÖZAL Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı N. OK Genç. ve Spor Bakanı A. S. EREK Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G. KARACA İçişleri Bakanı O. ASİLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE En. ve Tab. Kay. Bakanı V. V. POYRAZ Köyişleri Bakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DANIŞMAN (EK-A) İstanbul Belediyesi Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Adalet Bakanı İ. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGÎL Bayındırlık Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakanı S. KAZAN Turizm ve Tan. Bakanı L. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLI Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. ABLÜM Sınıfı Görev Adı Adet I. DERECE G. İ. H. Başkan Yardımcısı 6 S. H. ve Y. S. H. Klinik ve Laboratuvar Şefi Baştabip, uz. Tabip (Haseki - Zeynep Kâmil - Beyoğlu Hast.) 2 G. t. H. Başkanlık Müşaviri 4 Av. Hz. Başkanlık Müşaviri G. İ. H. Darülaceze Müessese Müdürü II. DERECE Fen İşleri Müdürü İmar Müdürü S. H. ve Y. S. H. Sağlık İşleri Müdürü Av. Hz, Hukuk İşleri Müdürü G. İ. H. Teftiş Heyeti Müdürü Hesap İşleri Müdürü S, H. ve Y. S. H. Darülaceze Müdür Yardımcısı (Dr.) Belediye Şube Müdürü (Fatih / Beyoğlu - Eminönü - Şişli) 4 Klinik ve Laboratuvar Şefi, Şef, Mua. Baştabip, Muavini Uzman Tabip (Haseki - Zeynep Kâmil - Beyoğlu Hastaneleri) 3 G. t. H. Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Karaağaç Kurumları Müdürü İtfaiye Müdürü Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürü AV. Hz. Müşavir Avukat ( adet Darülaceze için) 4 Planlama Müdürü Mecralar Müdürü 24 G.. H. S. H. ve Y. S..H. G. t. H. S. H. ve Y. S. H. S. H. ve Y. S. H. D G. t. H. t S. H. ve T. S. H. Av. Hss. S. H. ve Y. S. H. G. t. H. O.. H. Sağ. Hz. S. H. ve Y. S. H. m G.. H. B B G. t. H. B 9 Av. Hz. Yüksek Mühendis Yüksek Mimar Levazım Müdürü III. DEEJEOE Veteriner İşleri Müdürü Zabıta Müdür Yardımcısı İtfaiye Müdür Yardımcısı Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Zat İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü İktisat İşleri Müdürü Belediye Sulbe Müdürü (Beşiktaş - Kadıköy - Üsküdar - Bakırköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp, Zeytintournu, Gaziosmanpaşa) Karaağaç Kurumlan Müdür Yardımcısı (Veteriner Hekim) Malktna - Elektrik ve Sanayi İşleri Müdür Yardımcısı Klinik ve Laboratuvar Şefi, Şef Muavini, Baştabip, Uzman Tabip (Haseki - Zeynep Kâmü - Beyoğlu - Cilt ve Zührevi Hastalıkları ve Darülaceze Hastaneleri) Uzman Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Tabip (Sağlık Müdürlüğü) Taibip (Belediye Hastaneleri) Hesap İşleri Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı Fen İsleri Müdür Yardımcısı îmar Müdür Yardımcısı Müşavir Avukalt Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürü Yüksek Mühendis Yüksek Mimar Bakteriyolog Baş Eczacı Diş Tabibi Veteriner Hekim Kimyager Darülaceze Müdür Yardımcısı Emlak ve İstimlâk Müdürü Şehir Tiyatroları Müdürü Mecralar Müdür Muavini Meclis Encümen Zabıt ve Muamelât Müdürü Çocuk Müteahassısı (Darülaceze İçin) İç H&dtailiklar Müteahassısı (Darülaceze için) Asabiye Müteahassısı (Darülaceze için) Fizik Tedavi Mütehassısı (Darülaceze için) IV. DERECE Şef Muavini, Baştabip Muavini Uz. Tabip (Haseki - Beyoğlu - Zeynep Kâmil - Cült ve Zührevi Hastalıklar - Darülaceze Hast.) Uzman Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Taibip (Sağlık Müdürlüğü) Tabip (Hastahaneler) İşçi Personel ve Sosyal İşler Müdürü Emlâk ve İstimlâk Müdür Yardımcısı Harita İşleri Müdürü Park ve Bahçeler Müdürü Konservatuar Müdürü Basın - Yayın ve Turizm Müdürü Belediye Sulbe Müdürü (Adalar) Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürü İktfctsadi Teftiş Heyeti Müdürü inci Sınıf Müfettiş (Teftiş Heyeti Md.) Zat İşleri Müdür Yardımcısı Avukat G

5 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Sınıfı Görev Adı Adet Karar Sayısı: 7/38 G.. H, S. H. ve Y. S, H. G. t. H. S. H. ve Y S. H. G.. H. G. t H. Mezarlıklar Müdürü Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Mesken ve Gecekondu İşleri Md, Yard. 2 Mecralar Müdür Yardımcısı Hesap İşleri Müdürlüğü Şube Müdürü 3 Plânlama Müdür Yardımcısı Fen, İmar, Mecralar, Makina -Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlükleri Şube Müdürü 7 Yüksek Mühendis 0 Yüksek Mimar 5 Mühendis 6 Mimar 8 Kimyager 2 Bakteriyolog 3 Diş Tabibi 3 Eczacı 3 Veteriner Hekim 6 Mal Müdürü Zabıta Müdür Muavini Özel Kalem Müdürü Masraf Müdürü Kontrol Kurulu Müdürü Teknik İşler Müdürü Müfettiş Makina Teknik Eleman (Darülaceze) Yüksek Mühendis Yüksek Mimar 3 Şube Müdür Muavini 5 Encümen ve Zabıt Muamelat Müdür Muavini Hesap İşleri Murakıbı 3 Encümen Murakıbı 2 7//977 tarihli ve 7/2986 sayılı Kararnameye ektir. Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı bütün işyerlerinde uygulanmak üzere, TES-İŞ Sendikası tarafından alınmış bulunan grev kararının geciktirme süresinin 60 gün daha uzatılması; 5/7/963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 2 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/2/977 tarihinle kararlaştırılmıştır, CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZÎOĞLU A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA İ- MÜFTÜ OĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGÎL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Ş. KAZAN N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genel Toplam Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. Ş. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM (EK-B) İstanbul Belediyesi (Tespit edilen ek göstergeler) I DERECE Başkan Yardımcısı Darülaceze Müessese Müdürü 2. DERECE Teftiş Heyeti Müdürü Hesap İşleri Müdürü Belediye Şube Müdürü Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Karaağaç Kurumları Müdürü İtfaye Müdürü Levazım Müdürü 3. DERECE Zat İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü İktisat İşleri Müdürü Emlâk ve İstimlak Müdürü Belediye Şube Müdürü Şehir Tiyatroları Müdürü Meclis Encümen Zabıt ve Muamelât Müdürü 4. DERECE İşçi Personel ve Sosyal İşleri Müdürü Konservatuar Müdürü Basın - Yayın ve Turizm Müdürü İktisadi Teftiş Heyeti Müdürü Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürü Mezarlıklar Müdürü Hal Müdürü Masraf Müdürü Kontrol Kurul Müdürü Teknik İşleri Müdürü Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: 7585 Açık bulunan I. nci derece kadrolu Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne; aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Ateş Amiklioğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakam yürütür. 24//977 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON D Ü Z E L T M E 3//977 tarihli ve 5836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Yönetmelikte görülen hatalar aşağıdaki şekilde; Düzeltilmiştir: Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 2 Alttan 23 Maddenin Maddesinin 2 23 Pırasının Fıkrasının 2 2 müsbakalar müsabakalar 2 0 futbol futbol 2 Üstten 3 futbotcular futbolcular 2 Üstten 0 Komite komitesi 2/2/977 tarihli ve 5838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığının Dışticaret İşlerine Dair (Anlaşmalar) 77/2 sayılı sirkülerindeki «$ , rakamı, «S , olarak; Düzeltilmiştir.

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 İLANLAR Petrol îşleri Genel Müdürlüğünden: Erzurum Sulh Ceza Hâkimliğinden: PETROL HAKKINA MÜTEALLÎK No : 728 Şirketin adı : Merkezî ve Türkiye'deki adresi: Petrol hakkının mahiyeti : Bölgesi ve saha işareti : Vilâyeti : Yüzölçümü Hak Sıra No. : Mürcıaat tarihi : KARAR Tarihi : 2/2/977 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ankara, Yenişehir Müdafaa Cad. No. 22^ A rama ruh satnamesi VTI No.lu Adana Hatay.000 hektar AR/TPO/794 22//976 TPO/VII/AJ Arama sahasının hududu : (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) / ölçekli P36-b2 paftayındaki 92 metre rakımlı Kilise Tepe nirengisinden N-60 derece 45 dakika istikamette ve metre mesafedeki (a) köşesinden haşlıyarak 3697 metre günevde (b) ve doğru hat, (b) den 597 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 299 met- 2 güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 8436 metre doğuda (e) ye doğru hat, (e) den 7383 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 35 metre re doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 42 metre güneyde (h) ye doğru hat fh) den 497 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 3697 metre güneyde (j) ye doğru hat, (j) den 709 metre batıda (k) ye doğru hat, «(k) köşesi / ölçekli P36-b3 paftasında ki 07 metre rakımlı nirengiden N-Î37 derece 00 dakika istikamette ve 064 metre mesafede-* dir. (k) den 720 metre kuzeyde () ye doğru hat, () den 2 metre batıda (m) ve doğru hat, (m) den 3880 metre kuzevde fn) VP doğru hat, (n) den 4035 metre doğuda (o) ya doğru hat, (o) dan 2773 metre kuzevde (p) ve doğru hat, (p) den 630 metre doğuda (r) ve do&ru hat, (r) den 344 metre kuzeyde (s) ve doğru hat, (s) den 795 metre doğuda (t) ye doğru hat, (t) den 3294 metre kuzevde (u) va doğru hat, (n) dan 489 metre doğuda (v) ye doğru hat, (v) den 3697 metre kuzevde (y) ve doğru hat, (y) den 0460 metre doğuda başlangıç noktası olan fa) ya doğru hat, Türkive Petrolleri Anonim Ortaklığının : Mevkii, hududu ve vüzölcümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait evraıkı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahava şamil olmak üzere 6326 savılı Petrol Kanununun 20, 5 ve degişîk 55. maddeleri gereince üç yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi Yukarıda vazıh karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 4/2/977 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir Adana Asliye 3 üncu Hukuk Hâkimliğinden: E. No: 976/55 Davacı Ali Ünal vekili Avukat Avdın Coşar davalı Mine Gürel alev hine açmış olduğu 4/7/976 tarihli dilekçesi ile müvekkili Ali Ünal'a 5/0/974 tanzim ve /7/975 vade tarihli bono ile TL. sı borçlu olup vadesinde ödenmemiş olduğundan alacak davası açılmış olun davalıva tehlieat vapılamadı&ından Emnivetcede adresinin tesbiti mümkün olmadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş davalı aleyhine acılan alacak davasının duruşma günü olan 3/3/977 Perşembe saat 9.00 daki duruşmasına bizzat veya bîr vekille temsil edilmedi{hnd* gıyabında duruşmanın yapılacağı dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 868 Keşan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 375/55 Davacı Keşan'm Barağı Köyünden Yakup Makineci vekili Avukat Reşat Altınel tarafından davalılar Keşan'da Tüccardan Hamdi Çuhacı, yanında mukim Ali thsan Çuhacı vs. aleyhine ikame eylediği taptı iptali davasının yapılan duruşmasında: Davalılardan yukarıda açık adresi yazılı Ali İhsan Çuhacının gösterilen adreste bulunmadığından ve meçhul olduğu anlaşılmakla 20/0/975 tarihli dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan Mahkememizin 975/55 esasında kayıtlı ve 6/2/977 günü saat LO0 de muallak dava dilekçesinin konusu ilânen tebliğ olunur. 583 EsasNo: 976/2533 Karar No: 976/2264 Sanık : Mehmet Akdemir, Necati oğlu 956 doğumlu Artvin İli Arhavi ilçesi Üçırmak Köyünden. Hüküm Özeti : T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince atmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatınm tatili cezalan ile tecziyesine 20/0/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Esas No: 976/352 Karar No: 976/278 Sanık: Ömer Akkale, Hasan oğlu 954 doğumlu, Erzurum Merkez Kavak Ma tıallesinden Hüküm Özeti : T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince altmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatının tatili cezaları ile tecziyesine 7/2/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar öezti tebliğ yerine kâim olmak üzere ilân oluı\ur Esas No: 976/2439 Karar No: 976/2274 Sanık : Ömer Akkale, Hasan oğlu 954 doğumlu Erzurum Merkez Kavak Mahallesinden. Hüküm Özeti: T.C.K. nun 565/, 647 sayılı Kanunun 72 sayılı Kanunla değişik 4/, T.C.K. nun 72, 565/2. maddeleri gereğince altmış lira hafif para ve beş gün müddetle meslek ve sanatının tatili cezaları ile tecziyesine 20/0/976 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur, 2097 Esas No: 976/576 Karar No: 976/553 Sanık : Turhan Tarhan, Abdurrahman oğlu Horasan Kazası Molla Ahmet Köyünden Veyis Efendi Mahallesi 2 nci-.tosya Sokak No. 7. Hüküm Özeti : Evlemine uyan 572/, maddesi gereğince iki ay hafif hapsine tutuklu günlerin mahsubuna, 24//976 günü karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmalına neşri tarihinden itibaren 5 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur, Ankara 7. îş Mahkemesi Hâkimliğinden: 976/ Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Esin Çetintaş tarafından davalı Bahçelievler 60. Sokak No. 8/8 Ankara'da mukim halen adresi bulunamayan ve duruşma günü, dilekçe örneği 27 Aralık 976 tarih ve 5802 sayılı Resmî Gazete ile ilân olunan Aliye Ağaoğlu 2/2/977 tarihli duruşmasında hazır bulunmadığından alevhine açılan iptal davasında gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle: Davalı Aliye Ağaoğlu duruşma günü olan 9/3/977 günü saat.00 de mahkememizde hazır bulunmanız, davete icabet etmediğiniz takdirde hakkınızda HUMK. nun 405. maddesi tatbik edilerek duruşma* nın gıyabınızda cereyan edeceği hususu ilân olunur. 2069

7 2 ŞUBAT 977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Bayındırlık Bakanlığından : Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak ihaleye tabi yatırım, onarım ve satıcı almalara mevzu malzeme ve mamuller hakkında talep edilecek vesaik. Bayındırlık Bakanlığınca taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde adları, cinsleri ve türleri gösterilmiş malzeme ve mamuller için sırası ile :. - TSE alâmeti farikasına taşıyacak Türk Standartlarına uygunluğunu ve kalitesini,.2 - Türk standartları olduğu halde TSE alâmeti farikasını haiz olmayanlardan mer'i standartlara uygunluğunu ve kalitesini,.3 - Türk standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini, tevsik eden belgeler (vesaik) aranacaktır..4 - Bu belgeler (vesaik); a) Türk Standartları Enstitüsü, b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, c) Bayındırlık Bakanlığı, d) İmar ve İskân Bakanlığı, e) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve, f) Üniversite ve Yüksek Okullara bağlı resmî laboratuvarlardan birinden alınmış olacaktır. 2 Bu belgelerde uygunluğu aranan, esasların (standartlar veya tespit edilmiş diğer esaslar) bulundurulmasını mecburî kıldığı bilgüerin yanı sıra ayrıca: 2. - Malzeme ve mamulü verecek müteşebbisin ve üreticisinin adları, adresleri, İş konusu ve imalât yeri, Malzeme ve mamulün tanımı, Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar, yeri, seri numarası, Numune alma tarih ve yeri, parti numarası, Muayene, deney, kontrol, tecrübe sonuçlan, bulunacaktır. 3 İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğunun tevsikini idare ve kontrollar lüzumlu gördükleri zaman aynca isteyebileceklerdir. 4 Bu listeleri tamamlayıcı listeler müteakip kademelerde Resmî Gazete'de ilân edilecek ve sözleşmelere ithal olunacaktır. 5 Belge verilmiş olması müteşebbisi ve üreticiyi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz. 6 Bu Tebliğin Resmî Gazete'de neşrinden evvel malzeme, mamuller için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgeler geçerlilik süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. 7 7 Haziran 968 gün, 298 sayılı ve 23 Ekim 974 gün 42 sayılı Resmî Gazete'lerdeki bu konu ile ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Poz. No ) / / /23 Sayın üretici ve müteahhitlere duyurulur. BELGE İSTENEN İNŞAAT MALZEME, MAMULLERİ LİSTESİ Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Portland (TS. 9) Süper siman Traslı çimento (TS. 26) Cüruf çimentosu (TS. 20) Beyaz veya renkli çimento (TS. 2) Siman fondu Fayans çimentosu Su kireci Sönmemiş kireç (TS. 30) Harman tuğlası duvarlar için (TS. 7Ü4) Fabrika tuğlaları duvarlar için (TS. 705) Kurupres her cins imalât tuğlası çimentosu Kuru masa her cins imalât tuğlaları / Yerli kiremit (alaturka) (TS. 562) Marsilya tipi kiremit Alaturka mahya kiremit! (TS. 562) Marsilya tipi mahya kirerniti Dolu briket betonu (TS. 406) Boşluklu beton briketler (TS. 406) (her boyutta) Asmolen döşeme briketleri (TS. 407) (her boyutta) Kemik tutkal (sıcak) (TS. 9) Soğuk tutkal (TS. 92) Sentetik tutkal (TS. 93) İnce betonarme demiri (0 6-2 mm.) Düz siyah sac (,5 mm. kalınlık) Poz. No / / / / * / Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Düz siyah sac (2.0 mm. kalınlık) Düz siyah sac (2.5 mm. kalınlık) Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS. 554) Çiviler (TS. 55) Galvanizli düz sac (TS. 822) Galvanizli dalgalı sac (TS. 822) Doğrama profilleri (DKP banttan) muhtelif Yanm yuvarlak profiller (DKP bant'tan) (muhtelif) Hasır çelik (her ağırlıkta) Karo fayanslar (TS. 202) (her cins ve eb'- atta) Karo mozayikler (her cins ve eb'atta) Çimento karolar (her cins ve eb'atta) Renkli desenli çimento karolar Renkli beyaz çimento karo Mozaik karo (her renk ve cins) Karo seramikler (her renk ve cins) Betonarme demiri (0 4- mm.) İnce nervürlü çelik ( mm.) Kaim nervürlü çelik (0 28^ mm.) Lamalar Profil demirleri (I-U- T-W) Köşebentler (30x45x5) Köşebentler (diğer boyutlar) Düz siyah sac (0.5 mm kalınlık) Düz siyah sac (0.75 mm. kalınlık) Düz siyah sac (.0 mm. kalınlık) P. V. C. Aspestli yer döşeme karosu (2x 2x,60 mm.) (TS. 624) P. V. C. esnek yer döşeme karoları (her eb'atta) Prese halı yer döşemeleri (halıfleks ve benzerleri) Özel yapıştırıcı bitüm menşeli özel Sentetik kaplamalar (her cins) Bitümlü karton (TS. 4 tip. 8) Bitüm (TS. 05) Bitüm emülsiyonu (TS. 3) Mastik asfalt (TS.2) Tecrit katkı malzemesi (Sika-İgol Tricosal) emsali (TS ) Soğuk uygulamalı 'bitüm solüsyonlan (TS. 03) Normal düz cam (her kalınlıkta) Kristal cam (5 mm. kalınlıkta) Telli cam (5-6 mm. kalınlıkta) (TS. 347) Emprime (arouva - Strfye) cam 3-4 mm. kalınlıkta (TS. 347) 04-45ı Çiniler (muhtelif) Plâstik yer muşambası ekstra (2 mm.) 0443 Plâstik yer muşambası ekstra (.5 mm.) 04439/ Plâstik süpürgelik (özel tutkalla yapıştırılan) (yumuşak) 04439/2 Plâstik süpürgelik (çimento harçla tutturulan) (sert) P.V.C. Aspestli yer döşeme karosu (2x 2x2 mm.) (TS. 624) Düz asbestli çimento levha (6-8 mm. kalınlıkta ve her boyutta) (TS. 707) Dalgalı Asb. Çim. levha (6 mm. kalınlıkta ve her boyutta) (TS. 0) Bitümle doyurulmuş jüt kanaviçe (TS. 07) Bitümle doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS. 09) Pamuk kanaviçe (TS. 08) Lifli ısı ve ses yalıtma gereçleri (her cins) (TS. 90) Renkli ve şeffaf tecrit maddesi (her cins) Odun lifinden yapılmış levhalar (KS. 64) (her cins ve kalınlıkta) Elka veya emsali prefabrik kapı kasası (her eb'atta) Yonga levhalar (her eb'atta) Mozayik ahşap parke (sanayi) (TS. 200) Mozayik ahşap parke standart (TS. 200) Mozayik ahşap parke (desenli) (TS. 200) Ahşap parke özel yapıştıncısı Buzlu (sable, mat) cam (her kalınlıkta) Cam tuğlası (45xl85x 85) Cam kiremit (marsilya tipi) D.K.P. sacları (her kalınlıkta) Alüminyumdan özel profiller (TS. 4042) v Alüminyumdan mamul gereçler (TS. 4042) Çimento suni mermer yer karoları her boyutta Basamak plâklan (içi demirli) Cephe kaplaması, riht ve denizlikler (İçi demirli) Hafif gazbeton techizatlı duvar elemanı (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatlı lentolar (her eb'atta) Hafif gazbeton tutkalı (TS. 453) Hafif gazbeton cürufu

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 2 ŞUBAT 977 Poz. No : ; : : : ; ; 0794) ; ; ; ; ^ l'0-ooo 24) ) )00 Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Sönmüş toz kireci (torbada) (TS. 32) Haserp veya benzeri Semenkat (özel çözücüsü dahil) Kauçuklu pestil Duvar kâğıtları (her cins) Mücerrit boyalar (her cins) Kapı doğramaları madenî aksamı (her cins) 04-7 Pencere doğramalar B s m o (madenî aksamı her cins) ön gerilmeli prefabrik 0 4 " r a ı elemanlar Basıncsız pissu ve yağmur suyu için beton 04-7 ve betonarme borular (TS. 82) Beton direkler (TS. 997) Asbest çimento boru, dirsek ve manşonları (basınçlı sıvı ileten) (TS. 02) Asbetli çimento basıncsız pissu ve yağmur suyu boruları ile boru özel parçaları (TS. 437) Hafif gazbeton teçhizatsız harçlı bloklar (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatsız Asmolen bloklar (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizastız izolasyon plakları (Her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizattı çatı plağı (her eb'atta) Hafif gazbeton teçhizatlı döşeme plağı (her eb'atta) BELGE ÎSTENEN TESİSAT, MALZEME MAMULLERİ LİSTESİ ; ^0;, ; 084-0; ; ; ^ ; ; ; Lavabo fayans Uzun, kısa musluk Duvar tipi batarya (TS 325/4) Ankastre tip lavabo bataryası Ankastre tip batarya kumandalı sifonlu Lavabo eviye sifonu (TS 378/) Etajer fayans Alaturka helâ taşı fayans Ara musluklar Rezervuarlar, basmçlı helâ yıkayıcılar Fayans kendinden rezervuar (Alafranga helâ tesisatı için) Pisuvar musluğu Pisuvar sifonu Bir gözü damlalıklı ve damlalıksız eviye fayans Tki gözlü damlalıksız eviye fayans Paslanmaz çelik damlalıklı eviye Döküm emaye damlalıklı eviye Döner borulu eviye bataryası (TS 325/3) Damlalık fayans Damlalık çelik emaye Döküm emaye banyo telatıesi (küvet) Banyo tesisatı (TS 278/5 veya 6'ya göre) Banyo bataryası (TS 325/) Duş teknesi fayans Duş teknesi döküm emaye Ara musluklar Rekorlu musluklar Ankastre banyo bataryası Ankastre banyo bataryası (baş ve el duşlu) Su sayacı Hidrafor tankı Su yumuşatma cihazı Boyler Termosifon Hava gazı kapama musluğu Hava gazı hortum musluğu Şofben Dökme dilimli kazanlar Duman borulu normal çelik kazanlar Buhar veya kızgın su üretici kazanlar Radyasyon kazanları Buhar veya kızgın su üretici radyasyon kazanları Eşanjörler Doldurma ve boşaltma musluğu Isıtıcılar, (radyatörler 0) Sıcak hava cihazları Poz. No. Malzeme adı Poz. No. Malzeme adı Radyatör musluğu Radyatör rekoru Dikişli siyah borular Dikişli galvanizli borular Kır döküm pisüborulan Asbestli çimento basmçsız pissuborulan Asbestli çimento yağmur boruları Plâstik borular (Polietilen borular 'hariç) Sürgülü vana flanşlı pik döküm Kızgın su ve buhar vanaları Solenoid valfler Sirkülasyon pompaları Santrifüj pompalar (tek veya çok kademeli) Kızgın su pompaları Kondens ayırıcılar Emniyet cihazları 238-OOa Hava kompresörleri Brülör tam otomatik (ısıtıcısız) Brülör tam otomatik ısıtıcılı Brülör (Rotatif tip) Brülör (oransal) Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonları Yağ yakıt pompalan 4604)00 Patates soyma makinası Soğuk hava dolabı 4664)00 Buharlı pişirme kazam ve iç ilâve parçalan (paslanmaz çelik) 4674)00 Devirme 'tertibatı tencere (paslanmaz çelik) Bulaşık yıkama makinası (paslanmaz çelik) 4)00 Çamaşır yıkama makinası 24MM) Çamaşır sıkma makinası (Santrifüj) Silindirik ütü makinası 64)0a Çamaşır kurutma makinası 5604)00; 564)00 Buharlaşrnalı ünit hava soğutucuları (Evaporatörler) BELGE İSTENEN ELEKTRİK, MALZEME VE MAMULLERİ LİSTESİ Ana Tablo Ana Tablo Tevzi tablosu (sıva üstü) Tevzi tablosu (Duvara gömülü) Şalter ) Transformatörler Sigorta Yeraltı kabloları )) Elektrik boruları Lamba armatürleri Alçak gerilim havi hat izolatörü Havi hatlar 780-0'den Anahtar ve pirizler 780-7'ye kadar Anahtar ve pirizler 780-8'den İzalasyonlu iletkenler ^ kadar izalasyonlu iletkenler 'den Buatlar 'a kadar Buatlar 'den Balastlar 'e kadar Balastlar 7904)00 Elektrik motorları Telefon taksimat kutuları Telefon makinası Hoparlör 84-0 Potansiyometre Amplifikatör Akümülatör Redresör Asansörler Sac Bıçaklı Pako Otomatik Uzaktan kumandalı Peşel veya Bergman Porselen Çıplak örgülü bakır Kauçuk ve plastik Kuru 2047

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: 15443 ) KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 19 Eylül 04 Ekim 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Ekim 2010 Sayı 460 İÇİNDEKİLER

Detaylı