BALKAN EKONOM İ Z İ RVES İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN EKONOM İ Z İ RVES İ"

Transkript

1 BALKAN EKONOMİ Zİ RVESİ "Balkanlarda Yeni Yatırım Ortam ı " balkan.tobb org.tr Kasım 2008, İstanbul tost Balkan Odalan Birli ği (ABC) BALKAN EKONOM İ Z İ RVES İ "Balkanlarda Yeni Yat ır ım Ortam ı " balkan.tobb.org.tr Kas ım 2008 İstanbul, The Marmara Otel TASLAK PROGRAM ABC-DIHK Ortakl ı k Projesi Tarafı ndan Desteklenmektedir D 1

2 BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 26 Kas ım 2008, Çarşamba Kay ıt "Balkanlarda Yeni Yat ırım Ortamı " balkan.tobb.orş.tr Kas ı m. 2008, Istanbul TASLAK PROGRAM Aç ı l ış Oturumu (Grand Balo Salonu) Aç ı lış Konuşmas ı Naz ı m Ekren, Ba şbakan Yard ımc ı s ı ve Devlet Bakan ı Hoşgeldiniz konu şmas ı M. Rifat Hisarc ı kl ıoğlu, Balkan Odalar ı Birli ği (ABC) ve TOBB Ba şkan ı Davet Edilen Bakanlann Konu şmalan Davet Edilen Bakanlar: Genc RULI, Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakan ı Mladen ZIROJEVIC, Bosna-Hersek D ış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakan ı Petar DIMITROV, Bulgaristan Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakan ı Petros DOUKAS, Yunanistan D ış işleri Bakan Yard ımc ıs ı Fatmir SESIMI, Makedonya Ekonomi Bakan ı Branimir GVOZDENOVIC, Karada ğ Ekonomik Kalk ınma Bakan ı Mladjan DINKIC, S ırbistan Ekonomi ve Bölgesel Kalk ınma Bakan ı Stefan IMRE, Devlet Sekreteri, Romanya Ticaret, Turizm, Serbest Meslek ve KOB İ 'lerden Sorumlu Bakanl ığı ABC ve ASCAME aras ı nda i şbirli ği Anla şmas ının imzalanmas ı Türkiye ve Karada ğ aras ında Serbest Ticaret Anla şmas ı n ı n imzalanmas ı öğle yemeği "Balkanlarda Yeni Yat ırım Ortam ı " E şzamanl ı Oturumlar Oturum 1 : Yatırım Ortam ın ın İvilestirilmest "En 11/1 Uygulamalar" (Taksim Balo Salonu-A), Davet Edilen Konu şmac ı lar: Prof.Dr.Taki Fiti, Aziz Kiril ve Metodij üniversitesi, Ekonomi Fakültesi (Makedonya) Alparslan Korkmaz, Ba şkan, Türkiye Yat ı r ım Destek ve Tan ıtı m Ajans ı "Türkiye'de Yat ı rı m Ortam ı ve Yat ı rı m IrnWa'rı lan" Branimir GVOZDENOVIC, Karada ğ Ekonomik Kalk ı nma Bakan ı "Karada ğ 'da Yat ı nm Yat ı rı m İnı künlan" 2

3 BALKAN EKONOM İ Z İ RVES İ "Balkanlarda Yeni Yatırım Ortam ı " balkan. tobb.orş. tr Kas ım 2008, Istanbul Sorin Vasilescu, Genel Müdür, Romanya Yabanc ı Yat ı r ı mlar Ajans ı (ARIS) (Romanya) Şefik Hadzimuratoviç, İş Geli ştirme Müdürü, Samshop Group (Bosna Hersek) Oturum 2: Kamu-Özel Sektör Ortakl ıklar; "Örnek Uygulamalar" (Taksim Balo Salonu-B) Davet edilen Konu şmac ı lar: Vesna Peric, Yönetici, S ı rbistan Yat ı rım ve ihracat ı Geli ştirme Ajans ı (S ı rbistan) Kemal Çokako ğlu, Genel Müdür, TOBB Gümrük ve Turizm i şletmeleri Ticaret A. Ş. "Gümrük Kapı ları nı n Modernizasyonu" Prof.Dr.Abdytmenaf Bexheti, Rektör Yard ımc ısı, Güneydo ğu Avrupa Üniversitesi (Makedonya) Septimiu Buzatu, Devlet Sekreteri, Ulaşt ı rma Bakanl ığı (Romanya) Oturum 3: Balkanlar Enerji ve Altyap ı Forumu (Grand Balo Salonu - (3) Davet edilen Konu şmac ılar: Prof.Dr.Vladimir Petkovski, Profesör, Aziz Kirit Ekonomi ve Metodij Universitesi, (Makedonya) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı (Türkiye) Galina Tosheva, Müsteşar, Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanl ığı Alexandru Sandulescu, Genel Müdür, Romanya Ekonomi ve Finans Bakanl ığı BASIN TOPLANTISI : Balkan Ülkeleri Ekonomi Bakanlan ve ABC Oda Ba şkanlar ı (Grand Balo Salonu A) Akşam yemeği 3

4 27 Kas ım 2008, Perşembe BALKAN EKONOM İ Z İRVES İ "Balkanlarda Yeni Yatırım Ortamı " balkan. tobb.org. tr Kas ım 2008, Istanbul Balkan Odalar Birli ği Genel Kurul Toplant ıs ı (Grand Balo Salonu A) Ö ğle yemeği (Tepe Room) ALIM-SATIM HEYETI AÇILI Ş TOPLANTISI (Opera Salonu) Organizatör: Balkan Ticareti Geli ştirme Bölge Merkezi (BCTP)-IGEME ihracatı Geliştirme Merkezi (Al ı m-satım Heyeti Toplant ıs ı ile ilgili aynnt ı l ı bilgiyi İGEME Yetkilisi inci Kirdaban'dan (Tel: alabilirsiniz.) Kay ı t Aç ı l ış Konuşmalan Balkan Ticareti Geli ştirme Bölge Merkezi'nin (BCTP) Faaliyetleri hakk ında sunu ş Balkan Ülkeleri Aras ında Ticari İli şkiler ve Bölgenin Ticari Potansiyeli İkili Görü şmeler (Taksim Balo Salonu A-B) ö ğle yemeği (Tepe Room) Ikili Görüşmeler (Taksim Balo Salonu A-B) Ö ğleden sonra Heyetlerin Aynl ışı Şehir Turu 4

5 eri;t The Sumeli! 26 s ım 2008 tarihlerind The Marmaia Otel İStanbul cla garçekletirilecektir. Son Başvuru Tarihi : 07 Kas ım 2008 Il. Toplant ı Dili Toplant ı dili, Simültane Tercüme eşliğinde Türkçe, ingilizce ve S ırpça'd ır. M. Yemekler ve Konaklama Öğle yemekleri ve kahve molalar ı Kas ım 2008 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i taraf ından sağlanacakt ı r. Gala Yemeği 26 Kas ım 2008 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği ev sahipli ğinde gerçekleştirilecektir. The Marmara Hotel (Toplant ı Oteli) ve Greenpark Otel için avantajl ı konaklama fiyatlar ı, Kay ıt - Konaklama formunu 3 Kas ım 2008 tarihinden önce gönderen kat ı l ımc ılar için geçerlidir. Greenpark Otel, The Marmara Hotel'e 10 dakikal ı k yürüme mesafesindedir. The Greenpark Otel - 4 Y ı ld ız Otel Bilgileri Telefon : The Marmara Hotel - 5 Y ıld ız Faks : Telefon : Web : Faks : Web : IV. Organizasyon Hizmetleri Plaza Turizm, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği taraf ından Balkan Ekonomi Zirvesi'nin resmi seyahat acentesi olarak görevlendirilmi ştir. Kat ı l ımc ılar, Balkan Ekonomi Zirvesi ile ilgili her türlü hizmet için Plaza Turizm ile irtibata geçebilirler. Yetkili : Ms. Sedef Becerikli Telefon : Faks : Plaza Turizm, hem konaklama hemde Havaalan ı Transteri hizmeti sunmaktad ır, bunlar ın yan ında İstanbul Turu isteyen kat ı l ı mc ılar ı m ız Plaza Turizm ile irtibata geçebilirler.

6 ajyt ve Kont/Ida/ila Forıl Bay / Bayan nvan Kurum Refakatçi Şehir Telefon (Soyadı) Fax (Adı) Kat ılmak istedi ğ iniz oturumu seçiniz q Oturum 1: Yatınm Ortam q Oturum 2: ın ın Kam iyileş u-özel Sektör tirilmesi; "En Iyi Uygulamalar" q Oturum 3: Ortakliklan "örnek Bal kanlar Enerji ve Altyap Uygulamalar" ı Forumu Konaklama The Marmara Hotel ***** (Kongre Merkezi) Gre enpark Hotel **** (Kongre Mer kezine yürüme mesafesi) ot. Oda fiyat avına aç ık fe kahvaltı ve.0. ya dahil Konaklama rezervasyonu istiyorum Rezervasyon: Konaklama rezervasyonu /11/ iste miyorum /11/ /11/2008 tarihleri aras ı nda /11/2008 tarihleri arası nda Hoteliden Hotei'den lavaalan ı Transfer[ Tek kişilik oda İki kişilik oda Tek Yön (Havaalanı Otel yada Otel Minivan yada Binek Araç 4 Havaalanı) Minibüs 0.-Euro (1-3 pax) Gidiş - Dönüş Transfer (Havaalan 48.-Euro (1-10 pax) Minivan yada Binek Araç ı - Otel - Havaalan ı) Havaalan ı Minibüs 80.-Euro (1-3 pax) transfer, istiyorum 96.-Euro (1-10 pax) 9Havaalan ı rış transfer' istemiyorum Tarihi _il 1/2008 r ı ş Saati Ayrıhş Tarihi /11/2008 Uçuş Detayı Ayrı 4 Saati Uçu ş Detay ı

7 Ödeme Detasila A- Banka Havalesi ile Ödeme Banka Şube Hesap Numaralar ı EURO : YTL : : Garanti Bankas ı Bursa Uzunçarşı Hesap Ad ı : Kongre Org. A. Ş. B- Kredi Kartı ile Ödeme Kart Sahibinin Ad ı ' Kart Numaras ı Geçerlilik Tarihi : I CVV: Toplam Tutar :......_...EURO Tarih / / 2008 Kayı t lormunu eksiksiz doldurarak, yukarı da belirtilen hesap İm kartı za detayların ız ile birlikte numaralanndan birine 1e Sedef Becerikli dikkatinefakslayabilirsiniz. yatırdığınız ödeme dekontu ile birlikte veya kredi

25. CACCI KONFERANSI

25. CACCI KONFERANSI Delegelerin Varışı 10:00-16:00 Kayıt, Çırağan Sarayı 25. CACCI KONFERANSI 6-8 Mart 2011, Çırağan Sarayı, İstanbul Program 5 Mart 2011, Cumartesi 6 Mart 2011, Pazar 10:00-16:00 Kayıt, Çırağan Sarayı 10:00-14:00

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

Değerli Sektör Paydaşları,

Değerli Sektör Paydaşları, SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulmuş, rüzgar enerjisi

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, 7 8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenleyeceğimiz

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ. 5 Haziran 2012

TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ. 5 Haziran 2012 TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ 5 Haziran 2012 SUNUM PLANI Daire Yap s Personel Yap s Dairenin Görevleri ve Yürütülen Faaliyetler -Ticaret Heyetleri -Al m Heyetleri -Özel Nitelikli Al m Heyetleri - Sektörel

Detaylı

WEC 2016 23. Dünya Enerji Kongresi Tanıtımı

WEC 2016 23. Dünya Enerji Kongresi Tanıtımı WEC 2016 23. Dünya Enerji Kongresi Tanıtımı WEC 2016 İçindekiler - WEC 2016 Organizasyon Şeması - DEK-TMK Yükümlülük Son Tarihleri - WEC 2016 Taslak Programı - WEC kontratı önemli noktaları - WSL kontratı

Detaylı

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum 11 Kasım 2011 Sayı: 513 HAFTALIK BÜLTEN ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum Bilindiği üzere Rusya transit ve ikili geçiş belgelerinin bitmek

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

Değer artı katma değer. Vatandaşlar ve ekonomi için. Avrupa da önleyici adalet.

Değer artı katma değer. Vatandaşlar ve ekonomi için. Avrupa da önleyici adalet. Viyana, Kasım 2014 27. Avrupa Özel Hukuk Noterleri Konferansı Salzburg, 16 17 Nisan 2015 Bayanlar ve baylar, Sevgili Avrupa Özel Hukuk Noterleri Konferansı dostları, Avusturya Noterleri, sizi 16 17 Nisan

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ) Gülsevin ONUR Şube Müdürü İHRACATA YÖNELİK DEVLET

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK E ORTA ÖLÇEKL filetmeler N ROLÜ & GÜNCEL MUHASEBE E ERG UYGULAMALARI 03-07 Mart 2010 Calista Luxury Resort Hotel Belek/ANTALYA Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Detaylı

Değerli Sektör Paydaşları,

Değerli Sektör Paydaşları, 5 Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı rüzgar enerjisi hedefinin 20.000 MW olarak belirlendiği ülkemizde, rüzgar enerjisi konusunda bir kongrenin olması

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 6 Haziran da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL www.tdbkongreleri.org Expodental 2015 2. Duyuru Davet Takvimin yaprakları bir bir düşüyor, zaman daralıyor ve her düşen yaprakla hedefe biraz

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı