Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en h zl s banliyo treni HABER 17 DE TUSAfi tan e itime 3 Milyon liral k ba fl Türk Hava Kurumu (THK), 2014 y l nda deneme uçufllar na bafllamay planlad 2 kiflilik uçaklar yla Türkiye'de özel uçak pazar n canland rmay hedefliyor. Orta s n f lüks otomobil fiyat na mal edilmesi planlanan uçaklar için y ll k 500 sat fl planlan yor. HABER 18 DE HABER 17 DE Baflkentte, Türkiye ye örnek olacak bir ça r merkezi yap l yor Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak HABER 18 DE Ankara l Koordinasyon Kurulu toplant s n n 4'üncüsü Ankara Valisi Alaaddin Yüksel baflkanl nda gerçeklefltirildi. Yüksel; Baflkentin y l bafl ndan itibaren dokuz ayl k yat r mlar n de erlendirildi i toplant da yapt konuflmada, 112 Acil Ça r Merkezi'nin tamamland n belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak bir ça r merkezi yapt k. Ankara'da art k tek bir numara kullanaca z, o da 112" dedi. GAZ LER VAKFI BAfiKAN ÇET N Z YARET ETT Haberi 15 de OKULLARIN R SK DA ILIMI HAR TASI Haberi 15 de ÇUBUK A 38 YEN PARK KAZANDIRILDI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Beyaz t Öztürk s k rejime girdi STANBUL - Ünlü flovmen Beyaz t Öztürk, yaz boyunca ald kilolardan kurtulmak için s k bir rejime girdi. Akflam 6 dan sonra hiçbir fley yemeyen Öztürk, bu sayede 6 kilo vermeyi baflard... fiovmen Beyaz t Öztürk ün bir süredir magazin dünyas ndan uzak kalmas n n nedeni ortaya ç kt. Ünlü flovmen de birçok meslektafl gibi zay flama derdine düfltü. Yaz aylar n ifllerden uzak tatil yaparak geçiren Öztürk, yediklerine de dikkat etmeyince bir hayli kilo ald. Yeni sezonun gelmesiyle birlikte iflleri yo unlaflan ünlü flovmen, eylül ay nda adeta kampa girdi. KEND M HAF F H SSED YORUM Fazla kilolar ndan kurtulmak için spora bafllayan Beyaz t Öztürk, ard ndan da diyetisyene giderek oldukça h zl kilo verdiren bir yemek listesi haz rlatt. S k bir rejimle 1 ayda 6 kilo vermeyi baflaran Beyaz flöyle konufltu: Yaz rehaveti yüzünden biraz kilo alm flt m. Art k ifller bafllad için eski halime dönmem gerekiyordu. 1 ayda fazlal klardan kurtuldum. Kendimi hafiflemifl hissediyorum. Fazla kilolar ndan kurtulmas na ra men düzenli beslenmekten vazgeçmedi ini de belirten Beyaz, ilk olarak karbonhidrat kesti. Akflamlar 6 dan sonra hiçbir fley yemedi ini anlatan ünlü flovmen, Sabahlar yumurta beyaz, domates, peynir ve 1 dilim ekmek yiyorum. Ö le ve akflamlar sebze a rl kl besleniyorum. Ne olursa olsun akflam 6 dan sonra hiçbir fley yemiyorum. Çok ac k rsam ara ö ünlerde meyve yiyorum diye konufltu. 19 Ekim 2013 Sedef Avc anne oldu STANBUL - Meslektafl K vanç Kasabal ile evli olan Sedef Avc ilk bebe ini dünyaya getirdi. O ullar n kuca na alan çift bebe e Can ismini verdi. kilinin yak n dostlar Songül Öden ve Burçin Terzio lu mutlu haberi Twitter'dan duyurdu. Terzio lu sayfas na "Hayata bir CAN daha geldi, sefa geldi, hofl geldi... Sa l kl, huzurlu, mutlu bir ömrünüz olsun. Bütün dualar Can bebe e" notunu düfltü. Songül Öden ise "Sevgili Sedef Avc ve K vanç Kasabal 'n n o ullar bugün merhaba dedi dünyaya...e lenceli, özgür, onurlu bir hayat biçilmifl olsun sana evlat" notunu sayfas nda yay nlad. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 19 Ekim 2013 D YARBAKIR - Do u ve Güneydo u daki medrese âlimleri, bölgede y llard r devam eden sorunlar n bitmesi için bafllat lan demokratik aç l m sürecinden memnun. Bölgedeki medreselerinde binlerce talebeye e itim veren âlimlerin bir araya gelerek kurdu u lim E itim Kültür ve Dayan flma Vakf 'n n ( LEKDAV) fiark Medreseleri ve Alimleri Toplant s n n beflincisi gerçeklefltirildi. Toplant ya kat lan yüzlerce medrese âlimi, aç l m sürecinden memnun olduklar n dile getirdi. Alimler, birlikte hareket etme karar al rken, medreselerde geçmiflte oldu u gibi yine büyük alimlerin yetiflmesi için çaba gösterilmesi konusunda anlaflt. Vak f baflkan Muhammed Tayyip Elçi ise yapt de erlendirmede, medreselere yönelik s k nt lar n geride kald n belirtti. Elçi, toplant ya kat lan alimlerin son dönemlerde bölgede oluflan bar fl havas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi ini aktard. Elçi, demokratikleflme paketiyle baflörtü yasa n n kald r lmas n n da önemli bir ad m oldu unu belirterek, Gecikmeli de olsa bir yanl fl ve zulüm kalkt. Hem insani hem slami kriterlere ayk r bir dayatmayd. Böyle bir zulmün sona ermesi sevindirici ve bir hakk na iadesidir. dedi. Peygamber afl Hz. Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin bulundu u Siirt`in Baykan ilçesinin Ziyaret beldesinde bulunan Seyda Molla Muhyeddin Havili Kur`an Kursu nda yap lan toplant ya çok say da alim kat ld. Toplant ya Seyda Molla Abdurahman-i Havili, Oxin den fieyh Fetullah Ayte ve fieyh Mesut Türel, Zokeyd den fieyh Numan Sevgili, Bingöl Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halil Çiçek, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Midyat Müftüsü Muhammed Çiçek, Lübnan dan fieyh Cemal, Suriye`den fieyh Muhammed Said, Seyda Molla Mehmet Emin Y ld r m, fieyh Hikmetullah Geylani, fieyh Cemalettin Geylani, Seyda Molla Abdurrahman nal, Seyda Molla Abdulhalim, Seyda Molla Abdülkerim Tanr kulu, Molla Süleyman Çiçek, Molla Nizameddin Yak fl k, Molla Muhammed Tayyip Elçi, Molla Mehmet Tahir Baran, Molla Vezir Aslan, Molla Musa K l ç, Molla Kutbettin Akdemir, Molla Mesut Eser, Molla Mehdi Peker, Molla Zeki Kazanc çok, Seyda Molla Reflit, Seyda Mela Arif Karakaya n n yan s ra H CR RUM msak : kindi : Yaflam 14 Zilhicce 6 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Güneydo u daki medrese alimleri aç l m sürecinden memnun yaklafl k 200 medrese müderrisi kat ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n LEK- DAV Genel Sekreteri Nizamettin Yak fl k yapt. Seyda Molla Abdurrahman Havili, bu gibi toplant lar n yap lmas ve alimlerin bir araya gelmesinin çok önemli ve heyecan verici oldu unu belirterek, Bugün ilim ehlinin eline büyük bir f rsat geçmifltir. Her tarafta medreseler yap l yor, talebeler yetifltiriliyor. Malumunuzdur ki, ilmin ve âlimin de eri Allah kat nda çok büyüktür. Allah bilmedi iniz fleyleri âlimlerden sorun. Allah`tan en çok korkanlar âlimlerdir. buyurmaktad r. fiunu sizden rica ediyoruz ki, bu medreselerde ihlâsl bir flekilde ilmiyle amel eden âlimler yetifltirelim. diye konufltu. Prof. Dr. Halil Çiçek ise bölgede bu kadar medreseler ve alimlerin olmas na ra men insanlar m z n slam dan habersiz yaflamalar kabul edilemez oldu unu kaydetti. Çiçek, Do u ve Güneydo u bölgesi di er bölgelerden farkl d r. Çünkü yüzy llard r bu co rafyam zda âlimler yetifliyor. Bu kadar âlimlerin, mollalar n, talebe ve medreselerin oldu u bu bölgede de ne yaz k ki bat da oldu u gibi gençlerin birço u dinin ne oldu unu bilmiyor. Eskiden bu halk kültürünü Kur an ve sünnetten al rken maalesef günümüzde bat n n mülhit düflüncesine dayal olarak iflleyen medya ve internetten al yor. ifadelerini kulland. Oxin müderrislerinden fieyh Fethullah Ayte ise amaçlar n n Muhammedî ahlak medreselerinde infla etmek oldu unu belirterek, Nitekim slamî ahlaka sahip olmayan talebe daha sonra yarar yerine zarar getirir. dedi. LEKDAV Baflkan Muhammed Tayyip Elçi de medreselerin ümmete hem dini hem kültürel manada büyük hizmetler sundu unu, özellikle flark bölgesindeki medreseler sayesinde halk n her türlü ifsat çabalar na ra men, Ehl-i Sünnet in sahih akidesine ba l ve çevresindeki di er halklardan daha ziyade dinine sad k kald n söyledi. Elçi, Medreselerin kapat lmas ndan sonra onlara alternatif olarak kurulan slam Enstitüleri, mam-hatip okullar veya lahiyat fakülteleri hiçbir zaman medreselerin bofllu unu dolduramam fl ve slam Alimi yetifltirmekten fersah fersah uzak kalm fllard r. Bundan dolay d r ki halk m z medreselerine sahip ç km fl, en zor flartlarda dahi onlar sahiplenmifl, diflinden-t rna ndan k sarak onlar ayakta tutmay baflarm flt r. Keza fedakâr seydalar m z her türlü mezalime ra men, her türlü tehlikeyi ve cefay göze alarak peygamber miras n günümüze intikal ettirmifllerdir. diye konufltu. Bir dönem medreselerin epeyce h rpaland n, ulum- aliyyeden birço unu, tedrisat imkân n bulamad ndan, b rakmak zorunda kald n ve sadece alet ilimlerini günümüze kadar tafl yabildi ini belirten Elçi flöyle devam etti: Günümüz medreseleri Seyda Molla Halil i, fieyh Fethullah- Werksanis i, Hazreti fieyh Diyaüddin i, Seyda fieyh Aladdin-i Oxin i, Seyda Molla Muhyeddin-i Hawil i, Üstad Bediüzzaman vb. nice büyük âlimi gibi dahî zevat neden yetifltiremiyor? Bunu sorgulamam z gerek. Resmi kurumlarda slam alimi yetifltirmek mümkün de il bunu kabul ediyoruz. Peki, medreselerimiz de bunu yapmazsa ne olacak bu Hay rseverlerin anaokulu aç ld ANKARA - Ankara Çubuk ilçesinde hay rseverler taraf ndan Y ld r m Beyaz t Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i arac l yla yapt r lan anaokulu aç ld. Gülveren Anaokulu nu ziyaret eden Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, yeni hizmete giren okul hakk nda Okul Müdürü Mehmet Emin Ifl k tan ve ö retmenlerden bilgi ald. Müdür Ifl k, Yavuz Selim Mahallesi nde yaklafl k 800 metrekarelik alana kurulan anaokulunun tamam n n hay rsever vatandafllar taraf ndan yapt r ld n belirterek, okulun yap m nda eme i geçen Baflkan Özden e ve arsas n ba fllayan 75 yafl ndaki hay rsever Hasan Hüseyin Arucan a teflekkür etti. 800 B N L RA HARCANDI Yaklafl k 1000 metrekare kapal alana sahip anaokulunun 800 bin TL ye mal oldu unu kaydeden Ifl k, "Hay rsever Hasan Hüseyin Arucan amcan n okulumuzun arsas n ba fllamas yla birlikte çal flmalara bafllad k. Sa olsun Belediye Baflkan m z Lokman Özden Bey ve ilçemizdeki hay rsever vatandafllar m z n da büyük destek verdi i okulumuzu çok k sa bir sürede yapt k. Birlikte çal flarak çok güzel bir okul infla ettik. Yaklafl k 800 bin liraya mal olan okulumuz 4 katl olup 20 s n ftan olufluyor. Ö retmenlerle birlikte 15 personelimizin hizmet verdi i anaokulumuz, toplamda 100 kiflilik kapasitesi bulunurken okulumuzda fluanda 60 ö rencimiz e itim görmektedir." dedi. (CHA)

4 4 YARIN Turizm 19 Ekim 2013 Yanarda, dünya miras olmay bekliyor BAKÜ - DEN Z AÇIK - Azerbaycan n baflkenti Bakü ye 10 kilometre uzakl kta bulunan, yerli ve yabanc birçok turist taraf ndan ziyaret edilen Yanarda, UNESCO Dünya Miras Listesi ne girmek için gün say yor. Yanarda Milli Parklar Genel Müdür Yard mc s Hamil Cabbarov, AA muhabirine yapt aç klamada, ne zamand r yand belli olmayan Yanarda n Zerdüfllerin adeta ikametgah oldu unu kaydetti. Bizansl tarihçi Panili Priskin in Kafkasya Albanyas nda Seyahat adl kitab nda, yanan da lar ve sular dan bahsetti ini ifade eden Cabbarov, flöyle konufltu: Hazar Denizi sahilinde o zamanlarda yanan sular varm fl. Onlardan baz lar kendi kendine sönmüfl. Baz lar da petrol madenlerine yak n oldu undan betonlan p söndürülmüfl. Burada kil ve do algaz var. Do algaz s z nt s ve yeryüzündeki serbest oksijienle birleflince yan yor. Buras 3-4 bin y ld r yan yor. Ateflperestler için atefl önemlidir. Buradaki killi topraktan borular yap p gaz evlerine kadar çekip yakm fllar. Bu gaz n boru hatt yla nakledilmesini atalar m z bulmufl. Atalar m z kil boruyu bulmasayd Avrupa ya do algaz gitmezdi. Cabbarov, Rusya n n 2. Dünya Savafl nda bombalanma tehlikesine karfl l k Alman Ordusu na yol gösterici olmamas için Yanarda n söndürülmek istendi ini ancak söndürülemedi ini bildirdi. Yaklafl k 15 metre uzunlu undaki yerde alevlerin 2-2,5 metre uzunlu a kadar ç kt n anlatan Cabbarov, Yanarda için gerekli belgeleri haz rlay p UNESCO ya gönderdik. Yanarda n UNESCO Dünya Miras Listesi ne dahil edilmesini istiyoruz. Günde yerli ve yabanc turist taraf ndan ziyaret ediliyor. Cumhurbaflkanl seçimleri, ülkeye gelen yabanc turist say s n art rd. Bu nedenle Yanarda ziyarete gelenlerin say s n da art rd dedi. (AA) Kutsal alanda bin 500 y ll k demirci atölyesi bulundu ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Ayvac k ilçesine ba l Gülp nar beldesindeki Apollon Smintheus kutsal alan nda yürütülen kaz larda, Bizansl bir demirci ustas na ait oldu u tahmin edilen bin 500 y ll k atölye bulundu. Kaz ekibinde görevli Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, AA muhabirine yapt aç klamada, 1980 y l ndan bu yana Prof. Dr. Coflkun Özgünel baflkanl nda kaz çal flmalar süren kutsal alanda ilginç bir bulguya daha rastlad klar n söyledi. Kaplan, 1-4 üncü yüzy llarda kullan lan ve küçük Roma hamam olarak nitelendirdikleri yap dan, farkl amaçlar için yararlan ld bilgisine ulaflt klar n belirtti. Bu yap n n, y llar nda Çanakkale Arkeoloji Müzesi ekiplerince kaz ld n ve kamulaflt rma sorunlar nedeniyle kaz lan alanlar n yeniden dolduruldu unu anlatan Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle istimlak çal flmalar n n iki y lda bitirildi ini kaydetti. Söz konusu dönemlerde ekonomik anlamda gerileme yaflayan toplumun, kutsal alandaki an tsal mimariyi yeniden infla etme ve onarmas na gücünün yetmedi inin görüldü ünü, ekonomik çöküfl ve inanç alan ndaki de iflime paralel olarak yap lar n da de iflti ini ve farkl amaçlarla kullan ld n dile getiren Kaplan, flöyle konufltu: Bu küçük Roma hamam n n s cak mekanlar ndan birine ait özgün hypocaust (alttan s tma sistemi) dururken sistemin çökmesi, onar m ve kullan m n n yap lamamas sonucu de iflikli e u rat lm flt r. Bunun en güzel kan t ; s cak mekanlar n molozu ve kal nt s üzerine yeni bir taban, özgün kap lar yerine çamur harçl duvarlar yap lm fl ve hamam n ana mekanlar küçük dükkanlara çevrilmifltir. Bunlardan biri de Bizans dönemindeki bir ustaya ait demirci atölyesi. Çünkü etrafta çok say da demir cürufu, yar ifllenmifl demir ve bronz malzeme, bol demir ve yar erimifl kurflun külçeler var. En önemlisi, demiri çeliklefltirirken su veren ustaya ait so utma teknesi ve çok iyi durumda olmayan iki örs bulduk. Kullan lan ve üretilen tüm aletler, günlük hayatta özellikle tar mda ve evlerde kullan lan türden. Ahflap kap lara ait sürgü ve mentefle parçalar, demir çiviler, saban n topra a ifllemesini sa layan demir uç ve makaslar iyi korunmufl durumda. Kaplan, ulaflt klar bulgular n, 6-7 nci yüzy llar n yaflam ve ekonomisi hakk nda bilgi verdi ine dikkati çekti. Alt tabakada yer alan küçük hamam n s tma sistemine ait tu lalar ile üstteki Bizans demirci atölyesini bir arada korumay tercih ettiklerini bildiren Kaplan, Mekan içerisindeki kesitte metal cüruf tabakas görülebiliyor. Bu flekliyle bir yap n n iki farkl evresini ve farkl ifllevde kullan m gösteren bir aç k hava müzesi olmas için u raflt k ve baflard k ifadesini kulland. Kaplan, demirci atölyesinin konservasyonunun gelecek kaz sezonunda yap laca n ve bunun ard ndan ziyarete aç laca n sözlerine ekledi. (AA)

5 19 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. çinde diri bal k saklanan denizden ayr lm fl havuz. Yeflile çalar toprak rengi. 2. Genifllik. Gözde a tabaka. 3. Hareket olaylar n inceleyen bilim dal. Eski M - s r da bir tanr. 4. Sa l kl, s hhatli, iyi. Paltoya benzer kal n bir üstlük. 5. Aç klama. Deride genifl leke. 6. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. Çabuk davranma zorunlulu u. 7. üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delikli silindir. Bir göz rengi. 8. Gümüfl bal. Tembel hayvan. 9. Pamuktan dokunmufl basma. Kürekle yürütülen, dar, uzun, hafif tekne. 10. Topraktan veya camdan, a z genifl, orta veya ufak boyda kap. 11. Bir nota. Halk n afla tabakas. 12. nce dantel. Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. 13. Tafl t dizisi. Gam, keder. 14. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Yabanc. 15. ABD de bir eyalet. 16. Göçebelerin konak yeri. Kal n sicim. Uyan k, gözü aç k. 17. Tantal n simgesi. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. 18. Abide. Uygulamal olarak yap lan askerlik e itimi. 19. Bir renk. At üretilen çiftlik. 20. Paylama, itap. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, aktarma, iletme. Yukar dan afla ya: 1. Kirlili i gösteren iz. Gaye, maksat, erek. Yapraklar salata olarak yenen bir bitki. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 2. Öncecilik, üstünlük. flaflma anlatan ünlem. Siyah renkli kerestesi sert bir a aç. 3. ncelik, naziklik. Askerin su kab. Seciye, karakter. 4. Bo a gürefli alan. Utanma, utanç duyma. lgi eki. Baya, s radan. Binek hayvan. 5. Kabul etmeyerek geri çevirme. Çok büyük hayranl k uyand ran, mükemmel. Yol kontrol ve bak m için demiryollar nda kullan lan küçük araba. 6. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. Masallarda sözü geçen yabani, y rt - c hayvan. Bir kavun türü. 7. Öykü. Bir fleyin ilk kez yetiflti i veya göründü ü yer. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. 8. ki tarla aras ndaki s n r. Belli figürler, ad m at fllara, ço unlukla sahne düzenine ve müzi e dayal gösteri türü. Uygun bulma, tasvip etme. Parazit, tufeyli. 9. Bir tür flekerleme. Kemiklerin toparlak ucu. Tavlada bir say. syan eden, baflkald ran. 10. Çocuk sahibi olmufl kad n. Kuru so uk. ç organlar m zdan biri. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Haftal k Para ve Banka istatistiklerine göre, 27 Eylül-4 Ekim haftas nda mevduat bankalar n n tüketici kredileri 911 milyon 104 bin liral k art flla 226 milyar 720 milyon 366 bin liraya, taksitli ticari krediler 554 milyon 830 bin lira yükseliflle 110 milyar 441 milyon 894 bin liraya ulaflt. Söz konusu dönemde mevduat bankalar kredi kart harcama tutar ise 894 milyon 933 bin lira artarak 90 milyar 579 milyon 695 bin lira oldu. Mevduat bankalar ndaki tüketici kredilerinin 97 milyar 639 milyon 52 bin liras konut, 7 milyar 800 milyon 640 bin liras tafl t kredisi ve 121 milyar 280 milyon 674 bin liras da di er kredilerden olufltu. ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl bünyesindeki denizcilikle ilgili 5 genel müdürlük ve teknik daireler, "Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) Üye Devlet Gönüllü Denetim Program (VIM- SAS)" kapsam nda denetlendi. Türkiye'nin denizcilik faaliyetleri uluslararas denetimlerden aln n n ak yla ç kt. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, IMO, 30 Eylül-7 Ekim 2013 tarihlerinde VIMSAS kapsam nda Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerini mercek alt na ald. Uluslararas 4 denetmenden oluflan ekip, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl bünyesindeki denizcilikle ilgili 5 genel müdürlük ve teknik dairelerle birlikte, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Sahil Güvenlik Komutanl, K y Emniyeti Genel Müdürlü ü, Seyir Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl nda denetimlerde bulundu. Denetimlerde Türkiye'nin denizcilik mevzuat, denizcilik stratejisi, uygulamalar, cezai yapt r m gücü, denetim ve belgelendirme faaliyetleri, uluslararas tavsiyelere uyum, deniz çevresinin korunmas, deniz kazalar - n n araflt r lmas, arama kurtarma hizmetleri, tehlikeli mallar n tafl nmas, seyir emniyeti, idari yap, personel e itimleri, üst seviye koordinasyon, performans n kontrolü ve gelifltirilmesi gibi çok say da husus detayl bir flekilde incelendi. Rapor haline getirilen denetim sonuçlar na göre sadece bir alanda eksiklik saptan rken, Türkiye'nin denizcilik uygulamalar ndan övgüyle bahsedildi. Türkiye'nin 7 farkl konudaki pozitif denizcilik uygulamalar n n di er ülkelere örnek nitelikte oldu u kaydedildi. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl yetkilileri, VIMSAS' n, Türk denizcili inin dünya denizcilik arenas ndaki prestijini art raca n belirterek, denetim sonucunda, Türk bayrakl gemilerin, Paris MoU üyesi ülkeler limanlar nda düflük risk grubuna dahil edildiklerini ve art k 6 ayda bir de il, 36 ayda bir liman devleti denetimine tabi tutulaca n bildirdiler. IMO kurallar na uyumun denizlerde gemilerin emniyetli ve sorunsuz seyir yapabilmelerini sa lamak aç - s ndan önemli oldu unu ifade eden yetkililer, flunlar kaydetti: "Ülkemiz, bugüne kadar IMO üyesi devletlerin üçte ikisinin henüz baflvurmad VIMSAS gönüllü denetimine girmek için IMO'ya baflvurdu. 9 gün süren ve 7 Ekim 2013 tarihi itibar ile tamamlanan bu denetim, ülkemiz denizcili inin kendine güveninin ve geliflmiflli inin çok aç k bir göstergesidir. Yap lan denetim denizcilik idaremiz için büyük bir itibar projesidir. IMO denetimine gönüllü aday olmak, ülkemize IMO ve dünya denizcilik çevresinde sayg nl k kazand rm flt r. Bunun olumlu etkisi, bu y l aral k ay nda yap lacak ve ülkemizin de aday oldu u IMO Konsey üyeli i seçimlerinde de görülecektir. IMO ile ilgili faaliyetlerimizin temel hedefi, denizde can emniyetini 19 Ekim 2013 Tüketici kredileri, taksitli ticari krediler ve kredi kart kullan m artt Mevduat bankalar n n, 4 Ekim'le biten haftada tüketici kredileri 911,1 milyon lira artarak 226 milyar 720 milyon lira, taksitli ticari krediler 554,8 milyon lira yükselerek 110 milyar 441 milyon lira ve kredi kart harcama tutar da 894,9 milyon lira artarak 90 milyar 579 milyon lira oldu. Geçen y l n ayn dönemine k - yasla mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri yüzde 27,56 oran nda, taksitli ticari krediler de yüzde 39,75 oran nda artt. Bireysel ve kurumsal kredi kartlar ile yap lan harcamalar ise 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 28,02 oran nda art fl gösterdi. Kredi kart harcama tutar n n 52 milyar 690 milyon 83 bin liras taksitli, 37 milyar 889 milyon 612 bin liras taksitsiz olarak gerçekleflti. Finansman flirketlerinin ayn dönemde kulland rd klar tüketici ve taksitli ticari kredi tutar 13 milyar 48 milyon 724 bin lira oldu. Bu tutar geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 29,79 art fl kaydetti. Bankac l k sektörünün toplam menkul de erleri (net) 27 Eylül-4 Ekim haftas nda, bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 artarak, 236 milyar 242 milyon 843 bin liradan, 236 milyar 778 milyon 849 bin liraya yükseldi. (AA) Türk denizcili i, uluslararas denetimden "aln n n ak yla" ç kt yükseltmek ve gemilerden kaynakl deniz kirlili ini engellemek üzere ülkemizin standartlar n n yükseltilmesidir. IMO kurallar ve tavsiyelerine daha etkili bir flekilde uyulmas n n ilk sonucu da tüm Türk gemilerinde ve Türk karasular nda denizde can emniyetinin yükseltilmesi ile gemi kaynakl deniz kirlili inin azalt lmas olacakt r. Bu sayede ulusal ve küresel deniz emniyeti ile deniz çevresinin korunma çabalar na daha çok katk sa lanacak. Daha çok insan hayat emniyete al nm fl olacak, denizler daha etkili korunacak ve daha temiz kalacakt r. Temiz denizlerde daha etkin denizcilik faaliyetleri yürütülecektir." IMO üye devlet denetim sisteminin, 1 Ocak 2016'dan itibaren zorunlu olaca n belirten yetkililer, zorunlu denetime haz rlanabilmesi için öncelikle gönüllü denetimden geçirilmesinin Türkiye için bir ön tecrübe ve haz rl k f rsat oluflturdu unu vurgulad lar. (AA)

7 19 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Bakan Ça layan: 500 milyar dolarl k ihracat hedefi Türkiye'nin rahat elde edebilece i bir hedeftir Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, "Ulafl r z, ulaflamay z. Yakalar z, yakalayamay z ama 500 milyar dolarl k hedef Türkiye'nin bugün yakalam fl oldu u bu altyap ile çok rahat elde edebilece i önemli bir hedeftir" dedi. MERS N - Ça layan, Yeniflehir Fuar Alan 'ndaki Mersin 6. Uluslararas Lojistik ve Transport Fuar 'n n aç l - fl nda yapt konuflamada, son 10 y lda Türkiye'nin hiç umulmad k ekonomik baflar lar gösterdi ini belirterek, ihracat n 4,5 kat art rd n, ekonomisini 3,5 kat büyüttü ünü, milli gelirinin 3 kattan fazla artt n söyledi. Gelinen seviyenin önemli oldu unu ancak yetmeyece ini vurgulayan Ça layan, 2023 hedeflerini yakalamak için çal fl ld n ifade etti. Bir taraftan siyasi istikrarla ekonomisi büyüyen Türkiye'nin di er taraftan da demokratik haklar, bireysel hak ve özgürlükleri, düflünce hürriyeti en ileri seviyeye gelecek bir ülke olma noktas nda yo un çaba sarf etti inin alt n çizen Ça layan, bugünkü ekonomiyi önümüzdeki 10 y lda 3'e katlaman n altyap s ve fiziki çal flmalar n n yap ld n vurgulad. Türkiye'nin dünya lojisti inde önemli yere sahip oldu una dikkati çeken Ça layan, "Türkiye'yi merkez al p 4 saatlik uçufl mesafesindeki ülkelere bak n orada tam 56 ülke var. Bu 56 ülkede dünya nüfusunun 4'te 1'i yafl - yor, 1,5 milyar insan bu co rafyada yafl yor. Dünya ticaretinin mili gelirinin 3'te 1'i bu co rafyada olufluyor. 25 trilyon dolarl k bir gelirden bahsediyorum. Toplam dünya ticaretinin neredeyse yar ya yak n, yani 9 trilyon dolarl k al m burada olufluyor" dedi. Ça layan, böylesine ekonomik bir ortamda ihracat önümüzdeki 10 y lda 500 milyar dolara ç karma hedefi koyuldu unu anlatarak, flöyle devam etti: "Ulafl r z, ulaflamay z. Yakalar z, yakalayamay z ama 500 milyar dolarl k hedef Türkiye'nin bugün yakalam fl oldu u bu altyap ile çok rahat elde edebilece i önemli bir hedeftir. hracat n ithalat karfl lama oran n yüzde 80 olarak hedefliyoruz. Bu demek ki Türkiye'nin toplam d fl ticaret hacmi, sadece mal ticaretinde söylüyorum, bundan 10 y l sonra 1,1 trilyon dolar geçecektir. 1,1 trilyon dolar geçen bir ekonomiye altyap sa layacak olan lojistik ile ulafl m altyap s na ve lojistik kümelenmelerine Türkiye'nin acil ihtiyac vard r. Bu toplant bundan dolay son derece önemlidir ve hükümetimizin en öncelikli konular aras nda yer alan bir konudur bu." Lojistik alan nda da önemli altyap yat r mlar na ihtiyaç oldu unu ifade eden Ça layan, hükümet olarak 10 y lda lojistik altlayap kapasitesini en az 2 kat na ç kartmalar gerekti ini, 2050'ye kadar da bunun 4 kat na ç kmas gerekti ini bildirdi. Ça layan, önümüzdeki 10 y l için ulafl m altyap s n büyütmek ve ihtiyaca cevap vermek için 110 milyar dolar harcama yap laca n bildirerek, "Türkiye 2023 hedefleri içinde ulafl - m, lojisti i iflin merkezine oturtarak bunu koymufltur. Bugün flükürler olsun Türkiye Avrupa'n n en güçlü kara tafl ma filosuna sahiptir. Y lda 1,5 milyon t r sefer say s na ulaflt bir ülkedir Türkiye. Yine Türkiye 68 havaalan na, 76 limana sahip bir ülkedir" diye konufltu. Ulafl m alan nda gelinen noktay anlatan Ça layan, lojistik merkezlerin Ekonomi Bakanl için olmazsa olmazlar aras nda yer ald n, Mersin'e de bu merkezin kurulmas için konuyu kendine görev kabul etti ini söyledi. Lojistik merkezin bürokratik engellere tak ld n n alt n çizen Ça layan, "Vali yard mc s ile görüfltüm. Say n vali yard mc m toprak kurulunu hemen topluyorsunuz ve lojistik merkez kurulmas yla ilgili bütün konular gözden geçiriyorsunuz ve süratle pozitif karar al p, inflalah aç klamas n hep birlikte yap yoruz" dedi. Özel sektörün bürokrasinin hantall - n kabul edebilecek nabz n n söz konusu olmad n, kendisinin de bunu kabul etmeyece ini vurgulayan Ça layan, "Mutlak surette özel sektörün talebinin an nda yerine getirilmesi bizim olmazsa olmaz m z" ifadelerini kulland. Ça layan, özel sektöre yap lan katk lar anlatarak, özel sektörün önünü t kayacak her hadisenin karfl s nda oldu unu söyledi. Mersin'e ulafl m ve lojistik altyap yat r mlar n n kent ekonomisine büyük katk sa layaca n belirten Ça layan, buray Akdeniz'in en önemli ticaret aktarma merkezi yapacaklar n söyledi ini hat rlatt. Ro-Ro seferleriyle Suriye kanal nda t kanan lojisti i M s r'a ulaflt rarak Türk 7 üreticisine katk sa lad klar n an msatan Bakan Ça layan, flöyle konufltu: "Lojistik konusunda, Ro-Ro konusunda geldi imiz seviye son derece önemlidir. Geçen y l bir önceki y la göre Mersin'de Ro-Ro seferlerinde yüzde 45'lik art fl yafland. Türkiye ekonomisinin, Türkiye büyümesinin çok üzerinde bir rakam. Böyle bir ortamda Türkiye'nin lojistik altyap s geliflirken, bir taraftan da Mersin'in Türkiye'nin bu konuda baflrol oynama durumunu en iyi flekilde ortaya koymal y z. ktidar ve muhalefetiyle, parti ayr m yapmaks - z n, yerel yönetimle, sivil toplum kurulufllar yla bunu gerçeklefltirmeliyiz. Dünya Bankas Lojistik Performans Endeksi her y l ülkelerin performans endeksini yay nl yor. Türkiye 2010 y - l nda 155 ülke içinde 39. s radayd y l nda 27. s raya yükseldik, flimdi hedefimiz 2015 y l nda ülkemizi 22. s raya tafl mak, 2023 y l nda da dünyan n ilk 15'i içinde yer almak. Türkiye'ye ve Mersin'e bu yak fl r." Ça layan, Türkiye'nin Avrupa'n n ekonomik dar bo azda ç k fl noktas oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: "Böylesine güçlü ve dinamik bir ülkeyiz. Gücümüzün fark nday z ve en iyi flekilde de erlendirece imiz bir yap ya sahibiz. E er do ru zamanda, do ru ürünü, do ru miktarda, do ru üreticiyle, do ru tüketiciye sunuyorsan z zaten ülkenin yolu aç k demektir. Türkiye' bu altyap s ve ekonomik geliflmesini art r rken, dünyan n ekonomik krizine meydan okuyan yap s n devam ettirme azim ve kararl l ndad r. Türkiye Avrupa'n n kamu borçlulu- u aç s ndan 24 ülkesinden daha az borca sahip bir ülkesidir." Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Demokratikleflme Paketi'nin aç kland n hat rlatan Ça layan, insanlar n kimlikleri, inançlar, etnik kökenleri ve giyim kuflamlar ndan dolay sorgulanmad bir döneme gidecek olan demokratikleflmenin içinde olundu unu söyledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 200 milyar solucanla milyonlar kazan yor Rusya'dan 5 y l önce 30 bavulun içinde getirtti i K rm z Kaliforniya solucanlar n d flk lar ndan organik gübre üretimine bafllayan Burdurlu giriflimci Mehmet Aksoy, bugün say s 200 milyara ulaflan solucandan elde etti i gübre ile y lda 5 milyon liran n üzerinde ciro yap yor. ANTALYA - Rusya'dan 30 bavulun içinde getirtti i K rm z Kaliforniya solucanlar n n d flk s ndan organik gübre üretimine bafllayan Burdurlu giriflimci Mehmet Aksoy, bugün 18 tesiste say s 200 milyara ulaflan solucanla y ll k 5 milyon liran n üzerinde ciro yap yor. Burdur'da organik gübre konusunda faaliyet gösteren firman n Genel Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yaklafl k 5 y l önce Rusya'dan "K rm z Kaliforniya" ad yla bilinen "lumbricus rubellus" cinsi solucanlar getirdiklerini ve organik gübre üretimine bafllad klar n kaydetti. Yüzde 100 organik gübrenin bitkisel ve hayvansal organik at klarla beslenen solucanlar n d flk - s ndan elde edildi ini belirten Aksoy, ''Bu gübre görünüfl olarak siyah topra a benzer ve itici bir kokusu yoktur. çeri inde bitkinin geliflimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonlar ve humik maddeler vard r. Kesinlikle hastal k yap c maddeler, parazit yumurtalar yoktur ve a r metaller içermez'' dedi. Solucan gübresi üretimine bafllama hikayesini anlatan Aksoy, 14 y l Rusya'da çal flt n ve ailevi nedenlerden dolay Türkiye'ye dönmek zorunda kald n söyledi. Aksoy, 5 y l önce bir Rus arkadafl n n bir gün elinde bir bavul solucanla Antalya'ya kendisini ziyarete geldi ini dile getirerek, flöyle devam etti: "Rus arkadafl m (Türkiye'de ortak ifl yapal m, emeklili imi Türkiye'de geçirmek istiyorum) dedi. (Ne yapal m) derken, bir gün elinde bir valiz solucanla geldi. (Bu solucanlar n gübresi Rusya'da çok popüler, bunlar Burdur'da yaflar m, bir bakal m) dedi. ki y l boyunca evimin bodrumunda solucanlar yetifltirdim. Üretim baflar l olunca G da, Tar m ve Hayvanc - l k Bakanl na solucan ithalat için müracaat ettik. Bakanl k ithalata izin vermedi. 9 ay boyunca u raflt k, her türlü belgeyi götürdük, solucanlar n hastal k tafl mad na dair raporlar gösterdik. En sonunda Bakanl k (2 ay boyunca karantinaya al r m) dedi. Bunlara yem verilmezse ölürler. Yurt d fl ndan timsah bile ithal edebiliyorsunuz ama solucan getiremiyorsunuz." "Bakanl k ithalat izni vermeyince Rusya'daki arkadaflla Antalya'da tatil turu ayarlad m. Böylece 30 valizde 500 bin solucan turistik yolcular n bavullar nda getirttim" diyen Aksoy, "Bu flekilde ifle bafllad k. Solucanlar çok h zl ürüyor, ilk baflla nda 3 s ram vard, flimdi stanbul, Bal kesir, Ayd n, Fethiye, Denizli, Ankara, Samsun, Malatya, Kayseri, Adana, Mersin, Burdur ve Konya'da 18 çiftlikte 200 milyara yak n solucan m var. Sadece Burdur'da 80 milyar solucan m bulunuyor. 3 bin metrekare alanda solucan gübresi üretiyoruz" diye konufltu. Aksoy, "Yaklafl k 200 milyar solucanla ayl k 300 ton civar nda kat gübre üretiyoruz y l sonuna kadar satacak ürünümüz kalmad, ç kacak ürünün tamam sat ld. Kat gübrenin kilogram fiyat 1 lira ile 2,5 lira aras nda de- ifliyor. Sulu gübrenin litre fiyat ise 50 lira. Ç kacak ürünlerimiz de sat ld, stokta ürünümüz yok" diye konufltu. Solucan gübresinin bitkilerde yüzde 10 ile yüzde 77 aras nda de iflen oranlarda ürün art fl sa lad n dile getiren Aksoy, özellikle silajl k m s r ve flalgam, turp, pancar gibi köklü bitkilerde çok ciddi üretim art fl sa lad n bildirdi. En önemli müflterilerinin çay üreticileri oldu unu, zeytin, ayçiçe i, m s r, üzüm, biber ve domates üreticilerinin de solucan gübresine ilgi gösterdi ini anlatan Aksoy, solucan gübresinin etkisinin yaklafl k 3 y l sürdü ünü kaydetti. Türkiye topraklar nda bulunan solucanlar n normalde yediklerinin ancak yüzde 10'unu ç kartt n, K rm z Kaliforniya solucanlar n n afl r obur oldu unu ve yediklerinin yüzde 90' n d flk olarak ç kard klar n belirten Aksoy, solucanlar n ana yeminin ise büyükbafl hayvan gübresi oldu unu söyledi. (AA) 19 Ekim 2013 Superonlline dan 2 milyar lira fiber yat r m STANBUL - Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, fiber yat r mlar - n n 2 milyar liray aflt n duyurdu. Erkan, bu yat r m ile fiber a n 32 bin kilometreye yay ld n ifade etti. Turkcell Superonline Genel Müdürü Erkan, Eve Kadar Fiber Forumu na (FTTH- Fiber To The Home) kat ld. Forumda bir sunum yapan Erkan, internet a lar na, ak ll flehir uygulamalar na de indi. Forum ile ilgili Cihan a aç klamalarda bulunan Erkan, FFTH in dünya telekom aktörlerini bir araya getirdi ini vurgulad. Erkan, "FFTH, stanbul da ikinci defa yap l yor. Forumun burada yap lma nedeni belli. Türkiye internet yat r mlar ile dünyan n ilgi oda. Biz forumda pek çok deneyime tan k oluyoruz. Dünyada ne olup bitti ini anl yoruz. Fiber yat r m n toplumun büyük bölümüne hitab ad na yap lacaklar görüyoruz. Sektör aktörleri, dan flmanlar fikirlerini ortaya koyuyor, biz de dinliyoruz. Daha iyi neler yap labilir ona odaklan yoruz." dedi. Fiber yat r mlar n artt n belirten Erkan, flunlar kaydetti: "Turkcell Superonline olarak fiberi dünya ile ayn anda Türkiye ye sunduk. Malum her yeni ürün evvela Avrupa ve ABD de kullan l r, bize 4-5 sene sonra gelirdi. Ama flu aflamada dünya ile ayn anda yat r m yap yoruz. Fiberde 5 senede 2 milyar liray aflan yat r m m z var. Buna ba l olarak 32 bin kilometre altyap y tüm 76 flehre yayd k. 12 flehirde evlere kadar fiber altyap y yayd k. Yani 1,5 milyonu aflan evi a ile buluflturduk." Türkiye nin internette de 2023 hedeflerinin bulundu unu anlatan Erkan, "Bu hedeflere uygun olarak hane halk n n yar ya yak n na megabit süratinde a götürmeliyiz. Bu flu anlama geliyor; Türkiye de 18 milyon hane var, onun 8-9 milyonuna gitmeliyiz. Biz, 1,5 milyonunu yapt k, 10 senede bu aç kapatabiliriz. Yani 2023 hedeflerinin yar ya yak n n biz karfl - lamay temenni ediyoruz. Yeter ki yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri bize yard mc olsun." ifadelerini kulland. Turkcell Superonline Genel Müdürü, 2 milyar liraya benzer yat r m oranlar ile devam edeceklerini de bildirdi. Murat Erkan, internetin süratinin bundan 5 sene evvel 1 megabit oldu unu, flu an megabite ç kt n aktararak, "Bin kat artan bir sürat var. Geldi imiz yer önemli. Ama flu aflamada kullan c lar n yararland servisler de devinimde. Filmler ve maçlar art k internetten takip ediliyor. Burada kalite ihtiyac art yor. Evvelden görüntüler net de ildi flu an cam gibi. En son 4K görüntüler var. Biz, fuarlarda 8K dan söz ediyoruz. Burada ihtiyaç büyük. Onun için yat r mlar m z art r yoruz." dedi. (CHA)

9 19 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Yabanc yat r mc lar Türkiye den korkmaz Amplio Emlak Yat r m Kurucu Orta ve Yönetim Kurulu Baflkan Alaeddin Babao lu, "yabanc yat r mc n n Türkiye'ye gelmekten çekindi i, hatta ülkedeki yabanc yat r mc lar n pazardan ç kmak için hamlelerde bulundu u" söylemlerinin tamamen gerçek d fl oldu unu ifade etti. STANBUL - 29,7 yafl ortalamas ile Avrupa'n n en genç ülkesi olan Türkiye, yeni do an çocuk say s yla da flampiyon oldu. Geçen y l Türkiye'de yaklafl k 1,3 milyon çocuk dünyaya geldi. AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yapt derlemeye göre, do rudan yabanc yat r mlar n gelmesinde en büyük sebep olarak gösterilen Türkiye'deki genç nüfus her geçen gün art yor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an s k s k "3 çocuk tavsiyesini" gündeme getirirken, Türkiye'deki nüfusa geçen y l 1 milyon 279 bin 864 birey daha kat ld. Türkiye, do um h z nda da Avrupa lideri oldu. Yeni do an say s nda listede Türkiye'den sonra Fransa geliyor. Fransa'da geçen y l 822 bin 884 çocuk dünyaya geldi. Fransa'y ise s ras yla ngiltere, Almanya ve spanya takip etti. ngiltere'de 812 bin 970, Almanya'da 671 bin, spanya'da ise 456 bin 778 birey daha nüfusa kat ld. Avrupa'da geçen y l do umun en düflük oldu u ülke ise Lihtenfltayn oldu. Hali haz rda nüfusu sadece 36 bin 475 olan ülkede geçen y l sadece 356 çocuk dünyaya geldi. Lihtenfltayn' ise Malta, zlanda ve Lüksemburg takip etti. Geçen y l Malta'da 4 bin 130, zlanda'da 4 bin 533, Lüksemburg da ise 6 bin 26 çocuk do du. (AA) 9 STANBUL - Alaeddin Babao lu, Anadolu Ajans muhabirine yapt de erlendirmede, dünyan n 17'inci, Avrupa'n n da 6' nc büyük ekonomisi olan Türkiye'nin son 10 y l ortalamas nda en h zl büyüyen ekonomiler aras nda yer ald n ve son y llarda ciddi miktarda yabanc sermaye yat - r m çekti ini söyledi. Türkiye'nin dünyada yabanc sermaye yat r m için en çekici 13. destinasyon oldu unu belirten Babao lu, özellikle Ortado u pazar nda ekonomik yap s ve iliflkileriyle dikkati çeken Türkiye'nin, ticari potansiyeliyle de ilgi oda haline geldi ini belirtti. Babao lu, dünya emlak raporlar nda, geliflmekte olan piyasa trendlerinde stanbul'un mevcut varl klar ile ikinci; yeni birleflme, sat n alma ve gelifltirme f rsatlar nda ise ilk s rada yer alarak büyük bir potansiyele sahip oldu unu kan tlad n dile getirdi. "Son dönemde yabanc yat r mc - lar n Türkiye'ye gelmekten çekindi i, hatta ülkedeki yabanc yat r mc lar n pazardan ç kmak için hamlelerde bulundu u" söylemlerinin gerçek d fl oldu unu ifade eden Babao lu, "Türkiye, 2012 y l nda 13 milyar dolar n üzerinde yabanc yat r m çekti. Yabanc yat r mlar son dönemde de devam ediyor. Direkt yabanc yat r m olarak bakt m zda, 2012 y l sonunda 32 bin 600 olan yabanc sermayeli flirket say s, 2013 haziran itibariyle 34 bini geçmifl bulunuyor. Yani bu y l n ilk 6 ay nda yabanc sermayeli flirket piyasalara girifl yapm fl. Türkiye'deki yat r m potansiyelinin büyüyen ekonomi ile birlikte artt - n düflünürsek uzun vadeli düflünen yat r mc ad mlar n kal c olarak at - yor. Büyümeye oranla, yap lan yat - r mlar n da artt n gözlemleyebiliyoruz" diye konufltu. Babao lu, yabanc yat r mc lar n bir ülkeye yat r m yapaca zaman genel olarak ilgili ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli ve istikrar na, ihracat potansiyeli ve farkl pazarlara eriflimiyle uluslararas entegrasyonuna, nüfus ve iflgücü yap s na, sektör için bir kümelenme ve tedarikçilerinin mevcut olup olmad na ve altyap durumuna bakt n belirterek, flunlar kaydetti: "Türkiye flu an 4 saatlik uçufl mesafesi içerisinde 1,5 milyar nüfusa ve 25 trilyon dolardan büyük bir Gayri Safi Mili Has la'ya ulafl m sa lanabilecek bir lokasyonda. Son 10 y lda ortalama yüzde 5 büyüyen, 786 milyar dolar büyüklük ile dünyan n 17. en büyük ekonomisiyiz. flçilik maliyetlerimiz dünyan n baflka ülkeleri gibi düflük de il fakat çok üretken, verimli ve çal flma motivasyonu yüksek iflgücü sayesinde uygun maliyetli bir yat - r m ortam sunuyoruz. Altyap olarak rekabet içerisinde bulundu umuz ülkelerden çok daha ileride olman n avantaj var. Bunun yan s ra 75 milyonluk nüfusunun yüzde 50'si 30 yafl n alt nda, genç, dinamik ve e itimli. Tabii kaynaklar aç s ndan da efli görülmeyecek bir kayna a sahibiz. Bununla birlikte ekonomik yap ve siyasi durum aç s ndan da istikrarl olan Türkiye, yat r mc lar n yönelmesi için en cazip imkanlar n oldu u bölgelerden biri. Ayr ca d fl borçlarla alakal politikalar ve yat r mc y destekleyen yaklafl m da önem arz ediyor." Türkiye'de halihaz rda faaliyet gösteren yabanc firmalar n vizyon aç - s ndan Türkiye'nin potansiyelini görebildiklerini ve di er yat r mc lara göre daha emin ad mlar atabildiklerini ifade eden Babao lu, yeni yat r mc firmalara Türkiye'deki mevzuatlar, teflvikleri ve yabanc yat r ma verilen önemi anlatabilmek için iletiflimin gücünü iyi kullanmak gerekti ini söyledi Babao lu, Amplio Emlak Yat r m olarak 7-9 Ekim'de kat lacaklar Expo Real 2013 Münih'te Türkiye'ye özel olarak düzenleyecekleri "Turkey: 'High Potential' Real Estate Market?" paneli ile Türkiye'nin yat r m potansiyelini anlatacaklar n ve uluslararas firmalar bu potansiyeli de erlendirmek için yat r ma davet edeceklerini aç klad. Türkiye'de yat r m anlam nda yakalanan trendin devam edece i öngörüsünde bulunan Babao lu, "Otomotiv, çelik, hava ulafl m gibi konularda son dönemin en geliflmifl ülkelerinden biriyiz. Avrupa'n n en h zl büyüyen hava yolu ulafl m na sahip olmam z da bunu gösteren sonuçlardan biri. AB'ye uyum sürecinde at lan ad mlar, ekonomik istikrar ve büyüme trendi, yabanc yat r mc y çeken etkenlerden baz lar olmakla birlikte, genç nüfus sayesinde üretim ihtiyac - n n her zaman olaca n öngörebiliriz. Türkiye, maden ve enerji sektöründeki kaynaklar aç s ndan da son derece kuvvetli bir ülke. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda büyük yat r mlar n yap labilece ini düflünüyorum" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Avrupa'n n do um flampiyonu Türkiye

10 10 YARIN Ekonomi D YALA -Diyala vilayetinin hurmas yla meflhur Hanekin ilçesinde hasat mevsimi bafllad. Önceki y llar kurakl k nedeniyle az verim elde edilen hurman n hasad nda, bu sezon büyük bir art fl yafland. Rengarenk, salk m salk m hurmalar, çiftçinin sevinci oldu. Yaklafl k 4 bin y ll k hurma yetifltirme gelene ine sahip Hanekin'de, 3 bin ba da 60 çeflit hurma yetifltiriliyor. Hanekin ilçe halk, bahçedeki taze hurmay satmak için hac lar n dönüflünü bekliyor. AA muhabirine konuflan hurma üreticisi Salih Abdullah, "Bizde halk aras nda bir fleyin bollu unu anlatmak için 'Hanekin'de hurma çok' derler. Bu söz, bu sene gerçek oldu'' dedi. Hanekin'in meflhur hurma bahçelerinin bu y l tonlarca hurma verdi ini ifade eden Abdullah, '' Önceki y llara göre bu sezon, en yüksek hasad ald k. fiimdi hac lar n dönüflü için haz rl k yap yoruz. O zaman daha iyi fiyata ürünümüzü satmay ümit ediyoruz" fleklinde konufltu. Hanekin'deki hurma yetifltiricili inin nesilden nesile aktar larak bugünlere geldi ini aktaran Abdullah, "Ben, dedem ve babam n dikti i a açlar n meyvesini topluyorum. Benim o lum ve torunum da ayn flekilde devam edecekler. Hurma a ac - n n ömrü çok uzun. Bu a ac n gölgesinde portakal, nar, limon gibi çok say da meyve a ac yetiflebilir. Çünkü hurma a ac, meyvelere zarar vermiyor" diye konufltu. Çiftçi Usame Hamit de 40 y ld r 19 Ekim 2013 Hanekin de bu y l hurma çok Bereketi ifade etmek için Irak'ta kullan lan ''Hanekin'de hurma çok'' deyimini do rularcas na bu y l elde edilen bol ürün, hurma üreticisinin yüzünü güldürdü. ANKARA - Türkiye'de, bu y - l n 9 ay nda köprü ve otoyollardan 290 milyon 58 bin 138 araç geçti, 603 milyon 483 bin 811 lira gelir elde edildi. AA muhabirinin Karayollar Genel Müdürlü ü verilerinden yapt derlemeye göre, eylül ay nda köprü ve otoyollardan geçifl yapan 34 milyon 421 bin 12 araçtan, toplam 73 milyon 654 bin 198 lira geçifl ücreti al nd. Geçen ay Bo aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kullanan araç say s 13 milyon 391 bin 816 olurken, 19 milyon 305 bin 217 lira da gelir elde edildi. Eylül ay nda 21 milyon 29 bin 196 arac n kulland otoyollardan 54 milyon 348 bin 981 lira gelir sa land. Y l n ilk ay nda köprü ve otoyollardan 27 milyon 515 bin 481 araç geçifl yapm fl ve 57 milyon 977 bin 755 lira gelir elde edilmiflti. fiubat ay nda geçifl yapan araç say s 27 milyon 263 bin 228, elde edilen gelir de 56 milyon 711 bin 711 lira, martta geçifl yapan araç say s 31 milyon 49 bin 524, elde edilen gelir 63 milyon 873 bin 254 lira, nisanda geçifl yapan araç say s 31 milyon 665 bin 252, elde edilen gelir 65 milyon 864 bin 997 lira olmufltu. May s ay nda ise köprü ve otoyollardan geçifl yapan 34 milyon 276 bin 501 araçtan toplam 72 milyon 483 bin 759 lira, haziranda ise 34 milyon 360 bin 408 araçtan 73 milyon 820 bin 190 lira ücret al nm flt. Temmuz ay nda köprü ve otoyollardan geçen araç say s 34 milyon 521 bin 664'e, bu araçlardan elde edilen gelir ise 72 milyon 566 bin 986 liraya ulafl rken, a ustos ay ile birlikte köprü ve otoyollardan geçifl yapan araç say s 34 milyon 985 bin 68'e ve bunlardan elde edilen gelir ise 66 milyon 530 bin 961 liraya yükseldi. Böylece y l n 9 ay nda köprü ve otoyollardan geçen araç say s 290 milyon 58 bin 138 araçtan elde edilen gelir ise 603 milyon 483 bin 811 lira oldu. Bunun 166 milyon 15 bin 271 liras Bo aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 437 milyon 468 bin 540 liras ise otoyollardan sa land. (AA) hurma ifliyle u raflt n belirterek, "Son y llarda gördü üm en bereketli dönemi yafl yoruz. Allah'a flükürler olsun, bu sene yüzümüz gülüyor" ifadelerini kulland. Irak'ta 60 çeflit hurma oldu unu ifade eden Hamit, "Hanekin'de Aflrasi, Zehdi, Hestevi, Hezravi, Mirhaç, Mektum ve Mehrab' en çok bilinen hurma çeflitlerinin bafl nda geliyor. Yetifltirdi imiz hurmalar ayn zamanda ço u flifa kayna d r" fleklinde konufltu. Hanekin lçesi Ziraat Müdürü Kameran Abdullah ise AA muhabirine yapt aç klamada, hurma hasad nda önceki y la göre dört kat ürün ald klar n söyledi. Hurma üretimindeki art fl nedeniyle hac lar n, daha ucuza taze hurma alacaklar n anlatan Kameran, flöyle konufltu: "Taze hurma fiyatlar n n daha ucuz olmas n ümit ediyorum. Çünkü bu sene beklentimizin üzerinde ürün elde ettik. Baflka ülkelerde de ayn verimin al nd bilgisini ald k. nflallah bu flifa dolu meyveyi, herkes bol miktarda tüketir." Kameran, Hanekin hurmas n tan tmak için önümüzdeki y l festival düzenleyeceklerini kaydetti. Irak' n birçok bölgesinde oldu u gibi Hanekin'de de hurma meyveleri halen ilkel yöntemlerle toplan yor. A aca t rmanan kifli, salk mlar daldan keserek yerdeki has r n üzerine at yor. Daha sonra hurmalar, salk mlardan kopar larak paketlemesi yap - l yor. Ba lara gelen tüccarlar, meyveleri sat n alarak dünya pazarlar na ulaflt r yor. (AA) Köprü ve otoyol geliri 9 ayda 603 milyonu liray geçti

11 STANBUL - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Yard mc s Kudbettin Arzu, devletin tar ma deste- inin 9,2 milyar liray, hayvanc l a deste inin 2,2 milyar liray buldu- unu aç klad. Arzu, bu desteklere ba l olarak süt, et ve tavuk üretiminin artt n bildirdi. Türkiye G da flverenleri Sendikas (TÜG S) taraf ndan tertip edilen Dünya G da Günü etkinli i Cevahir Otel de yap ld. Etkinli e G - da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Yard mc s Kudbettin Arzu ile Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Mustafa Sinaceur da kat ld. Etkinlikte söz alan Kudbettin Arzu, Türkiye nin tar msal gayri safi milli hâs - las n n 22 milyar dolardan 63 milyar dolara geldi ini aktard. Bu art flta Ar-Ge faaliyetlerinin, yeni tohum ve genlerin önemli rol oynad - n vurgulad. Devlet desteklerinin 2012 itibari ile tar mda 9,2 milyar Ekonomi 19 Ekim liray, hayvanc l kta 2,2 milyar liray buldu unu duyuran Arzu, bunlara ba l olarak süt, et ve tavuk üretiminin önemli oranda artt n ifade etti. G da güvenli i ad na pek çok plan ve eylemlerinin bulundu- unu anlatan Arzu, bu sayede Türkiye nin Avrupa ya süt ihraç edecek duruma geldi ini dile getirdi. Bakan Yard mc s, yeni miras kanunu ile tar m arazilerinin bölünmesini minimuma indirdiklerine temas etti. lave olarak "Son 4 senede 3 milyon arazi topluluflt rmas yapt k." dedi. Dünya G da Günü ne de de inen Kudbettin Arzu, tüketimin adil ve dengeli olmas hande açl k ile obezite sorununun son bulaca n sözlerine ekledi. TÜGiS Baflkan Necdet Buzbafl ise üretilen g dan n büyük bölümünün taba a gelmedi inden yak nd. Bunda ürünlerin bir bölümünün bioyak t bir bölümünün hayvan yemi olarak kullan m n n pay bulundu- una iflaret etti. Tüketimin adil olmad ndan dert yanan Buzbafl, çarenin uluslararas dayan flma oldu- unu belirtti. Dünyan n tamam n- YARIN Devletten tar ma 9,2 milyar lira, hayvanc l a 2,2 milyar lira destek KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ da bireylerin ayn imkanlar elde etmesi gerekti ini vurgulad. (CHA) L V A R H A K 2 E N R E T N A 3 K N E T K R A 4 E S E N K A B A N 5 Z A H Y A M A 6 A Y A A C E L E 7 M A K A R A E L A 8 A T E R N A A Y 9 Ç T K A N O A 10 F K A V A N O Z 11 R M A V A M 12 O Y A D R A M D 13 K A T A R T A S A 14 A A D E T A E L 15 A R Z O N A A 16 O B A P S A K 17 T A A N A N A S 18 A N I T T A L M 19 M O R H A R A 20 A Z A R N A K L

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL- Deloitte Türkiye taraf ndan haz rlanan raporda, Türkiye'nin y l sonunu yüzde 3,5 gibi bir büyüme ile kapataca ve 2014 y l nda büyümeyi belirleyecek en önemli etkenler aras nda d fl finansman olanaklar, yat r mc ve tüketici güveni ile siyasetin yer alaca ifade edildi. Deloitte Türkiye Ekonomi Dan flman Dr. Mur?at Üçer taraf ndan haz rlanan, "Ekonomik Görünüm: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?" bafll kl rapor yay nland. Raporda, soru ve cevaplarla Türkiye ekonomisi, küresel ortam, büyüme, ABD'nin faiz politikas ve gelecek dönemde küresel ve yerel gündemi nelerin meflgul edece i de erlendirildi. Rapora iliflkin de erlendirmede bulunan Deloitte Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gürer, ABD'de yaflanan son geliflmeler fl nda son haftalarda Fed'in parasal geniflleme ile ilgili söylemini bariz bir flekilde yumuflatm fl oldu unu, buna karfl n geliflmekte olan piyasa ekonomileri üzerindeki bask n n henüz hafiflemedi ini belirtti. Son y llarda çok iyi bir büyüme performans gösteren bu ülkelerin, bu performans n tekrar için, yeniden yap sal reformlara a rl k vermesi gerekti ini kaydeden Gürer, Türkiye'nin ise d fl finansman ihtiyac n n görece yüksekli i sebebiyle bu dalgadan sert bir flekilde etkilendi ini ve gelecek dönemde ekonominin tekrar arz taraf na yo unlaflmas n beklediklerini ifade etti. Raporda, en son tahminlere göre dünya ekonomisindeki büyümenin geçen sene ile ayn seviyelerde (yüzde 3) olaca belirtilirken, büyüme dinamiklerinin de iflti i kaydedildi. ABD ekonomisinin görünümünde hafif bir bozulma olsa da büyüme beklentisinin yüzde 1,5-2 civar ile korudu u belirtilen ve bu oran n gelecek y l yüzde 3'e ç kmas öngörülen raporda, Avrupa Bölgesi'nde yaflanan olumlu k p rdanmalarla ikinci çeyrekte Avro Bölgesi'nin çok az da olsa büyüdü ü ve teknik olarak resesyondan ç kt vurguland. Ayr ca gelecek dönemde geliflmekte olan ülkelerin sistematik bir kriz yaflama olas l klar n n düflük oldu u belirtilen raporda, son y llarda gündemden düflmeyen Çin'de ise gelecek dönemde kaç n lmaz olarak büyümede bir yavafllama olaca ifade edildi. Türkiye ekonomisindeki büyümenin h zland, ancak talebin kompozisyonuna bak ld nda, çok dengeli ve/veya tatmin edici bir görüntü olmad belirtilen raporda, flunlar kaydedildi: "Y l n ikinci çeyre inde ekonomide özel tüketim ve kamu harcamalar a rl kl iç talep ve stok art fllar büyümeye katk sa lad. D fl talepte negatif etki ve özel yat r mdaki zay f seyir göz önüne al nd nda, büyümenin kompozisyonu henüz ideal bir görüntü vermiyor. Y l sonuna gelindi inde, son dönemde faizlerde yaflanan art fllar, önemli bir güven göstergesi olan TL'nin henüz tam istikrara kavuflmam fl olmas, piyasalarda devam eden oynakl k ve Suriye gibi bölgesel etkenler nedeniyle büyümenin tekrar bir miktar zay flamaya bafllamas sürpriz olmayacak." Türkiye ekonomisinin y l sonunu yüzde 3,5 gibi bir büyüme ile kapataca belirtilen raporda, 2014 y l nda büyümeyi belirleyecek en önemli etkenler aras nda d fl finansman olanaklar, yat r mc ve tüketici güveni ile siyasetin yer alaca kaydedildi. Raporda ayr ca büyüme modelinin en önemli parças olan inflaat 19 Ekim 2013 Deloitte Türkiye ye göre; Türkiye y l sonunu yüzde 3.5 gibi bir büyüme ile kapatacak Deloitte Türkiye taraf ndan haz rlanan raporda, Türkiye'nin y l sonunu yüzde 3,5 gibi bir büyüme ile kapataca ve 2014 y l nda büyümeyi belirleyecek en önemli etkenler aras nda d fl finansman olanaklar, yat r mc ve tüketici güveni ile siyasetin yer alaca ifade edildi. SAKARYA - Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan, Türkiye genelinde yaklafl k 11 milyon çal flan n k dem tazminat alamad n belirterek, "K dem tazminat, konusu art k sorun oldu. Özel sektörde çal flan her 100 iflçiden 85'i k dem tazminat alam yor ve bu, herkesin sorumlulu udur" dedi. Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, k dem tazminat konusunda yeni bir model oluflturmalar gerekti ini anlatt. K dem tazminat konusunun herkes taraf ndan tart fl lmas gerekti ini belirten Arslan, "Türkiye genelinde 11 milyon 700 bin sigortal çal - flan m z n, 11 milyonu özel sektörde bulunuyor. Bu iflçilerimizin tamam, toplu ifl sözleflmesi haklar ndan yararlanam yor. Bu arkadafllar m z, k dem tazminat n da alam yor. Biz de sendika olarak, bu konuyu tart flmaya haz r z. K dem tazminat alamayan arkadafllar m z n, bu durumunu tart flmak için haz r z" diye konufltu. Arslan, Türkiye'deki k dem tazminat sorununun fon arac l yla çözülebilece ini söyledi. "Kazan lm fl haklar m z geri götürmeden yeni bir çözüm modeli ortaya koyabiliriz" diyen Arslan, "Bu, k dem tazminat n ortadan kald rma de ildir, tam tersine k dem tazminat n ilerletmektir. Bunun için çal flmaya haz r z ama bir k s m sendika ve iflverenler buna karfl oldu u için ilerleme elde edemiyoruz." ifadesini kulland Arslan, Türkiye'de, tüm iflçilerin k dem tazminat alabilece i bir sistemden yana olduklar n vurgulayarak, "Bu modeli, hep birlikte kurmal y z. flçilerimizin, bu konuda sendikalar ndan alaca vard r. Sendikalar da bunun için çal flmal d r. Çal flma Meclisi'nden beri bu konuyu gündemde tutmak istiyoruz. Tüm sosyal kesimlerin bu konuda çal flmas gerekiyor" dedi. K dem sektörünün gelecek dönem büyümeye eskisi kadar katk yapmama olas - l da belirtilirken, ayr ca enflasyon beklentilerinin çok fazla bozulmad, ancak bu beklentilerin enflasyon hedefinin halen belirgin flekilde üstünde seyretmeye devam etti i kaydedildi. Son geliflmeler fl nda enflasyonun y l yüzde 7,5 civar nda bitirece i tahmin edilen raporda, 2014 y l nda ise bu "kat l n" devam ederek (çok olumlu bir sürpriz olmazsa) yine bu civarlarda seyredece i öngörüldü. Son dönemde enerji kadar, alt n ticaretinin de d fl ticaret/cari denge trendini etkiledi i aktar lan raporda, "Geçen y l pozitif seyreden net alt n ticareti bu y lbafl ndan itibaren negatife döndü. Bu da cari aç n genifllemesinde en önemli bir faktör haline geldi. Enerji ve alt n hariç tutuldu unda, cari aç k Aral k 2012'den bu yana 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti. Gelecek y l içinse, büyüme potansiyelin alt nda kal r, kur de erlenmezse, cari aç n GSYH'ya oran olarak yüzde 6'n n alt na inmesi söz konusu olabilir" de erlendirmesinde bulunuldu. (AA) Özelde her 100 çal flandan 85 i k dem tazminat alam yor tazminat üzerinden tart flarak en iyi çözümü bulmalar gerekti ini anlatan Arslan, flöyle devam etti: "K - dem tazminat, konusu art k sorun oldu. Özel sektörde çal flan her 100 iflçiden 85 tanesi k dem tazminat alam yor ve bu herkesin sorumlulu- udur. Bunlar n çözümü için elimizden geleni yapmam z laz m. Mevcut yasalar, k dem tazminat konusundaki sorunlar n çözümünde yetersiz. Bir iflçiyi, 6 ay çal flt r p tekrar iflten ç kart yorlar ve tazminat alam yor. Bir sürü gerekçeyle bunun önüne geçiyorlar. nflallah iflçilerimizin hayr na bir model oluflturmam z gerekiyor." (AA)

13 19 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 ABD'de hükümetin kapanmas, siyasetin tonunu da a rlaflt rd WASHINGTON - ABD'de hükümetin kapanmas sorunu siyasetinin tonunu da a rlaflt - r rken, siyasetçilerin "fidye istemek", "kafaya silah dayamak", "Amerikal lar piyon yerine kullanmak", "maskaral k yapmak", "lanet olas oyun" gibi sert sözleri siyasi ortam iyice a rlaflt rd. ABD'de 30 Eylül akflam bütçe mali y l n n bitmesi ve yönetimin 6 haftal k k sa vadeli bütçeyi Kongre'den geçirememesi üzerine ç kan krizde, 4 gün geride kald. Obama yönetimini kendileriyle son ana kadar herhangi bir görüflme yapmamakla suçlayan Cumhuriyetçiler ile hükümetin yeniden aç lmas n sa layacak tasar y geçirmek için bütçeyle hiçbir iliflkisi bulunmayan sa l k reformunda de iflikli- e gidilmesini flart koflan Cumhuriyetçileri insanlar n gelirleriyle oynamakla suçlayan Demokratlar n, karfl l kl suçlamalar h z kesmiyor. Amerikal lar, Kongre üyelerinin "laf yapmak" yerine "ifl yapmalar n " isterken, sorunun afl lmas nda bir türlü ortak noktada buluflamayan liderlerin birbirlerini suçlamalar ndaki tonlaman n sertleflti i görülüyor. Perflembe günü baflkentte kat ld bir programda Cumhuriyetçilere yönelik elefltirisinin dozunu art ran ABD Baflkan Barack Obama, muhalefeti, ifl yapt rabilmek karfl l nda "fidye istemekle" suçlam flt. Obama, Cumhuriyetçileri "pervas z ve zarar verici" olmakla ve "maskaral k" yapmakla suçlarken, "kafalar na silah dayand " ve "Amerikal lar piyon yerine kullan ld " gibi a r sözleri dikkati çekiyor. Temsilciler Meclisi John Boehner'in de "lanet olas oyun de il bu" ifadeler kullanmas dikkati çekiyor. Kongre üyeleri aras nda da oturumlar s ras nda laf sataflmalar, sert ifadeler de gözlerden kaçm yor. Kongre'nin oturumunu açan vaizin "Tanr m bizi bu delilikten kurtar" demesi de günün ilginç sözlerinden biri oldu. (A.A) Afganistan'da cumhurbaflkanl seçiminde 20 aday yar flacak ABD'nin 2001'de iflgal etti i Afganistan'da iki dönem üst üste ülkeyi yöneten ve görev süresi 2014'te sona erecek olan Hamid Karzai'nin yerine geçecek kiflinin belirlenece i cumhurbaflkanl seçimi için adayl k baflvurular sona erdi. KAB L - 5 Nisan 2014'te yap lmas planlanan seçim için biri kad n 27 aday n baflvurusu kabul edildi. Afganistan Ba ms z Seçim Komisyonunca yürütülen adayl k baflvuru sürecinde her aday n en az 24 vilayetten toplam 100 bin imza toplamas istendi. Baflvuru süresinin gece saat 03.00'e kadar uzat lmas ile aday say s da artt. Ancak baflvuru yapan kiflilerin son günü beklemeleri ülke genelinde elefltiri konusu oldu. lk resmi liste 12 gün sonra aç klanacak, ikinci ve nihai liste ise 39 gün sonra ilan edilecek. Adayl klar kabul edilen isimler, 1 ay içerisinde bir baflka aday lehine seçim yar fl ndan çekilebilecek. Esas lehte çekilme pazarl klar n n ise son hafta yap lmas tahmin ediliyor. Daha önce NATO ve di er ülkelerin yard m ile yap lan seçim çal flmalar bu kez Afganistan Ba ms z Seçim Komisyonu taraf ndan do rudan yürütülüyor. lk kez herhangi bir ülke ya da kurumdan yard m al nmad. Anayasal olarak üçüncü dönemde seçilme hakk olmayan Cumhurbaflkan Karzai'nin adaylardan herhangi birini destekleme hakk var. Afgan analistler, Karzai'nin eski maliye bakan Eflref Gani'yi destekleyece i öngörüsünde bulunuyor. 35 y l aflk n bir süredir iflgaller, iç kar fl kl klar ve çat flmalar n gölgesinde bulunan Afganistan'da, seçimler s ras nda adaylar zorlayan en hassas konu ise etnik gruplar n eflit bir flekilde temsiliyeti. Baflvuruda bulunan ve adayl klar kabul edilen siyasiler, genellikle nüfus bak m ndan ülkenin en kalabal k etnik grubu olan Pefltunlardan, birinci ve ikinci yard mc - lar ise di er etnik milliyetlerden oluyor. Ya da Tacik bir aday, kendi yard mc lar ndan birini Pefltun, Özbek ya da Hazara olarak belirliyor. 30 milyon nüfuslu ülkede Pefltun nüfusu yüzde 45'e yak n. Tacikler yüzde 27, Özbek ve Hazaralar n da yüzde 10'ar oldu u tahmin ediliyor. Adaylar, baflvurunun ard ndan yapt klar konuflmalarda, genellikle ülke bütünlü ünün önemine iflaret etti. Cumhurbaflkan adaylar aras nda eski mücahitler, ifl adamlar ve savafl a alar da bulunuyor. Ayr ca Karzai hükumetinde görevli befl bakan da seçimlerde aday olmak için kabineden istifa etti. Kendi halk aras nda a rl bulunan isimlerse hem etnik dengeyi sa lamak hem de oy oran n artt rmak için birinci ya da ikinci yard mc olarak aday gösteriliyor. Adaylar aras nda ismi ön plana ç kanlar, eski Maliye Bakan Eflref Gani Ahmedzay, eski D - fliflleri Bakan ve ana muhalefet lideri Abdullah Abdullah, Sovyet iflgaline karfl mücadele eden eski mücahit lider Abdul Rab Rasul Sayyaf, flu anki D fliflleri Bakan Zulmey Rasul, eski Savunma Bakan Rahim Vardak ve Hamid Karzai'nin kardefli Kayyum Karzai. Abdullah Abdullah ve Eflref Gani Ahmedzay, 2009 seçimlerinde Hamid Karzai karfl s nda seçimi kaybetti. Ancak büyük yolsuzluk tart flmalar ve Karzai'nin ABD destekli oldu u için seçildi i iddialar hiç bitmedi. Abdullah Abdullah (Tacik) 2014 seçimlerinde birlikte çal flmak üzere birinci yard mc olarak Hizbi slami Partisi'nden Muhammed Han (Pefltun) ve ikinci yard mc olarak Muhammed Muhakkik'i (Hazara) tayin etti. Eflref Gani Ahmedzay ise seçim kampanyas n birinci yard mc s olarak belirledi i Özbek General Abdurreflit Dostum ve ikinci yard mc s Server Danifl ile (Hazara) yürütecek. Cumhurbaflkanl için baflvuruda bulunan ve baflvurusu kabul edilen Ahmedzay, bas n mensuplar na yapt aç klamada, seçimi kazanacaklar na neredeyse kesin gözüyle bakt klar n n iflaretini verdi ve di er adaylara da birlik olma ça r s nda bulundu. Ahmedzay flöyle konufltu: "Seçimi kazanaca m za inan yoruz. Buradan di- er adaylara ça r da bulunuyorum; biz seçimleri kazand ktan sonra size de el uzatacak ve sizlerle yeni bir hükümet kuraca z" dedi. Ahmedzay, ekibinin ülkede birçok fleyi olumlu yönde temelden de- ifltirece ini ifade ederek, Afgan halk n n kendi hükumetlerinde eflit flekilde temsil edilece ini belirtti. (A.A)

14 14 YARIN Pakistanl Malala: "E er Nobel'i kazan rsam kimse bizim e itimimizi inkar edemez" ROMA - Taliban taraf ndan geçen y l bafl ndan vurulan ve önceki gün bir kez daha ölümle tehdit edilen Pakistanl Malala Yusufzay, Nobel ödülünü kazanmas durumunda kimsenin e itim hakk n inkar edemeyece ini söyledi. talya'n n Corriere della Sera gazetesinde, otobiyografi kitab n tan tan bir röportaj yay mlanan Malala Yusufzay, Nobel'i kazanmas durumunda çok fleyin de iflece ini belirterek, "E er Nobel'i kazan rsam, kimse bizim e itim hakk m z inkar edemez" dedi. Yusufzay, dünyada ilkokula gidemeyen 57 milyon çocuktan 32 milyonunun k z oldu una dikkati çekerek, ülkesi Pakistan'da 5,1 milyon çocu un ortaokula gidemedi ini, 50 milyon yetiflkinin okuma yazma bilmedi ini ifade etti. Ülkesinde k z ile erkek çocuklar aras nda büyük ayr m yap ld n anlatan Yusufzay, "Erkek çocuk oldu- unda sokaklarda kutlama yap l rken, k zlar ise bir çad r n arkas nda sakl bir flekilde yap l r. Çünkü onun kaderi bellidir. Evde kal p, yemek yap p, dünyaya çocuk getirmelidir" diye konufltu. Ülkesini çok özledi ini ancak gerek tedavisi gerekse e itimi için babas n n kendisine bir süre daha ngiltere'de kalmas gerekti ini söyledi ini aktaran Yusufzay, "Biliyorum ki babam hakl. Kendi sorunumun üstesinden gelmek için daha çok çal flmal y m. Üniversiteyi düfllüyorum. ngiltere'de Oxford, Cambridge mi yoksa ABD'de Harvard, Yale ya da Stanford mu olacak karar vermeliyim. Her flekilde, birinci s n f biri olmak ve babam n benimle gurur duymas n sa layacak yollar ar yorum" ifadesini kulland. leride ne olmak istedi i sorusuna Malala Yusufzay, "Ülkemde bütün gençler doktor olmay düfllerlerdi. fiimdi çok doktor var. Benim düflüncelerim de iflti. Ben ülkemin yeni, genç ve onurlu yönetecilere ihtiyac oldu unu düflünüyorum. Babam n deyifliyle Pakistan' n kötü yan politikac lar. Onlar, Usame Bin Ladin'in y llarca ülkemizde saklanmas na izin verdiler" karfl l n verdi.(a.a) D fl Haberler B RLEfiM fi M LLET- LER - BM Genel Kurulu alt nda, k saca 3. Komite olarak an lan Sosyal, nsani ve Kültür flleri Komitesi'nin genel toplant - s nda Hollanda'y temsil eden BM Gençlik Temsilcisi Sar aslan, 68. Genel Kurul'un "3. Komite Madde 27: Sosyal Kalk nma" konusundaki genel toplant lar nda konuflma yapt. Sar aslan, Hollanda BM Daimi Temsilcisi Karel Jan Gustaaf van Oosterom' n da kat ld toplant da ak c ngilizcesi'yle, babaannesinin yaflam ndaki etkisini dile getirdi. Zehra Sar aslan, flunlar söyledi: "Babaannem, çok zor bir hayat geçirmifl. Onun zaman nda birçok kad n okula gidemiyor, bunun yerine erken yafllarda evlendiriliyormufl. Çok çal fl rlar, zor flartlar alt nda sebat ederler ve pek ço u fliddet ma duru olurmufl. O zamanlar babaannemin anlatt klar n anlamaz ve umursamadan oyunuma devam ederdim. Y llar sonra, bir yetiflkin olarak babaannemin bana ne anlatmaya çal flt n anlad m. Babaannem bana, gençler olarak bizlerin kendimizi yetifltirmeye devam etmemiz ve gelece imize yat r m yapmam z gerekti i mesaj n veriyordu.'' Baflar l olmas nda babaannesinin nas l etkili oldu unu anlatan Sar aslan, karar alma mekanizmalar nda kad n ve gençlere yer verilmesinin, kad nlar fliddetten korunmas, cinsiyet eflitsizli ine son vermek ve gençlere hak ettikleri flekilde seslerini duyurma imkan sa lamak için hayati öneme sahip oldu unu kaydetti. Sar aslan, Hollanda'n n farkl kültürler, dinler ve rklar aras ndaki zenginli- ine de inirken, iki kültür aras nda yetiflmifl olman n zorluklar na ra men, bunun baflar l olmas nda kendisine avantaj sa lad - n dile getirdi. Sar aslan, tüm dünyadaki kad nlar n ve gençlerin Hollanda'da sunulan güvenlik ve f rsatlara sahip olmas için mücadele etmek istedi ini bildirdi. Kad nlara karfl uygulanan fliddete dikkatleri çekmek için mülteci kamp nda yaflayan Suriyeli bir kad n n n sözlerini aktaran Sar aslan, kad n n travma içinde konuflurken söyledi i "her fleyi geride b rakmak zorunda 19 Ekim 2013 Hollanda'y BM'de temsil eden Zehra alk flland Hollanda'da, Birleflmifl Milletler (BM) Gençlik Temsilcisi olarak seçilen Türk as ll Zehra Sar aslan, BM'de Hollanda'y temsil etti i konuflmada büyük alk fl toplad. kald k, haysiyetimizi bile" yönündeki sözlerini dile getirdi. Sar aslan, ''Her gün tecavüz ve tacize maruz kalan bu gibi kad nlar için bir fleyler yap lmal. Yoksullu un azalt lmas, bar fl inflas, sosyal ve ekonomik geliflme gibi konularda anahtar rol oynayan kad nlara yard m edilmedi i takdirde, dünya haysiyetini kaybedecektir'' ifadesini kulland. BM'nin Biny l Kalk nma Hedefleri'nin kad nlar ve k zlar aç s ndan halen eflitsizlikler içerdi ini ve karar alma süreçlerinde, kad nlara seçenekler dikte eden cinsiyet temelli eflitsizlikler bulundu unu anlatan Sar aslan, dünya genelinde parlamentolardaki ortalama kad n üye oran n n yüzde 20'nin biraz üzerinde oldu unu kaydetti. Sar aslan, "Kad nlar desteklenip, onlara ekonomik güvence ve sosyal haklar sa lanarak, çal flmalar ve üst düzey görevler icra etmeleri kolaylaflt r lmal d r. Bu hedefe ulaflmak için, ulusal ve uluslararas düzeyde gözetleme ve hesap verme mekanizmalar na ihtiyaç vard r" ifadesini kulland. Sar aslan, konuflmas na flöyle devam etti; ''Babaannem, Hollanda'ya 1990 y l nda göç etti ve onun sayesinde birçok torunu flu anda üniversiteye gidiyor ve kendileri için bir fleyler yapmaya çal fl yorlar. Babaannemle benim aramda sadece bir nesil olmas na ra men, bu k sa zamanda çok büyük de ifliklikler mümkün oldu. De iflime yönelik her ad m, kad nlar n ve gençlerin susturulmas ndan uzaklaflt ran bir ad m daha demektir.'' Dünya genelinde kad n ve gençlerin tam ve eflit kat l m olmaks z n bar fl ve ilerlemenin olmayaca- n belirten Sar aslan, ilerlemeye yönelik her bir ad m n, geçmiflin hatalar ndan uzaklaflt ran yeni bir ad m olaca n kaydetti. Hiçbir konuflmac, konuflmas n n ard ndan alk fllanmazken, babaannesinden örnekler veren Sar aslan, kat l mc lardan yo un alk fl ald. Birçok ülkenin büyükelçi düzeyinde temsil edildi- i toplant n n 2. gününde, Türkiye ad na ise Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halit Çevik'in bir konuflma yapmas bekleniyor. (A.A)

15 19 Ekim 2013 HABER MERKEZ Vali Yüksel yay mlad genelgede, Çocuklar m z n ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda e itim ö retim görmelerini sa lamak ve bu hizmetlere iliflkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak temel görevlerimizdendir. Bu anlay fltan hareketle çocuklar m z n ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetifltirilmesine esas olmak üzere, fliddet olaylar na karfl korunmas ile muhtemel fliddet olaylar n n önlenmesine yönelik olarak belirtilen önlemler derhal uygulamaya konulacakt r. dedi. Vali Yüksel, emrin aynen yerine getirilmesini ve uygulaman n herhangi bir aksakl a meydan verilmeden e itim ve ö retim y l boyunca sürdürülmesini önemle vurgulad genelgede uygulanacak Ankara YARIN Okullar n risk da l m haritas ç kar lacak Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, yeni e itim ve ö retim y l nda il ve ilçelerdeki tüm okullarda güvenli e itim ortam n n sa lanmas amac yla bir genelge yay mlad. Maddeler aras nda Okul güvenli i ile ilgili literatür taramas yap larak, okullarda meydana gelen fliddet içerikli olaylara iliflkin risk da l m haritalar haz rlanacakt r. tedbiri de bulunuyor. HABER MERKEZ Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Türkiye Gaziler Vakf Genel Baflkan Lokman Aylar makam nda a rlad. Lokman Aylar vakf n faaliyetleri hakk nda Baflkan Çetin e bilgi vermek ve çal flmalara destek almak amac yla bir ziyaret gerçeklefltirdi. Vakf n hem gaziler hem de flehit aileleri için yürüttü- ü projeler hakk nda baflkan Çetin e bilgi veren Aylar, Gazilerimizi topluma kazand rmak anlam nda yapt n z çal flmalardan dolay Say n Baflkan m za teflekkür ediyoruz. Kendilerinden bundan sonraki çal flmalar m z birlikte yürütebilmek için destek istiyoruz dedi. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, gazi ve flehit ailelerine yönelik ilçede yap - lan çal flmalar konuklar na anlatt. Ziyaretin ard ndan misafirlerine Pursaklar daki flehitlik an t n gezdiren Baflkan Çetin, Türkiye Gaziler Vakf Baflkan Lokman Aylar a ilçe hat ras olarak lale takdim etti. esaslar flöyle aç klad : Vali Yard mc s Kemal Karada baflkanl nda ilgili kurum ve kurulufl temsilcilerinin kat l m ile oluflturulacak l Yürütme Kurulu çal flmalar na derhal bafllayacak ve izlemede erlendirme yapmak üzere ayda en az bir kez toplanacakt r. lçelerde ise lçe Yürütme Kurulu oluflturulacak ve kaymakamlar n 15 baflkanl nda çal flmalara derhal bafllanacakt r. Okul güvenli i ile ilgili literatür taramas yap larak, okullarda meydana gelen fliddet içerikli olaylara iliflkin risk da l m haritalar haz rlanacakt r. Tüm veriler de erlendirilerek il merkezi ve ilçelere özgü ve flartlar na uygun l/ lçe Okul Güvenli i Stratejisi oluflturulmas sa lanacakt r. Okul güvenli ine iliflkin sa l kl bilgi ak fl n sa layacak ve nitelikli, yeterli say da polis birimlerinde irtibat görevlileri belirlenecektir. Okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek (cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz/tecavüz, intihar vb.) olaylara ilk olarak müdahale edecek Kriz Müdahale Ekibi oluflturulacakt r. Okul girifl-ç k fl saatlerinde okul çevresinde ve güzergâhlar nda tedbirler mutlaka art r larak al nacakt r. Gaziler Vakf heyeti Çetin i ziyaret etti

16 16 YARIN Ankara 19 Ekim 2013 Çubuk a 38 park kazand r ld Çubuk ilçesine kazand r lan yeni parklarla ilçenin çehresi de ifliyor. Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, Mevcut 17 park revize ederken, göreve geldi imiz günden bu güne ilçemize 38 yeni park daha kazand rd k dedi. Alt nda Kültür Saray aç ld HABER MERKEZ HABER MERKEZ Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ilçedeki yeflil alan çal flmalar n ara vermeden sürdürürken, park say s n 55 adede ç - kard. Çubuk ta yeflil alana önem veren Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, göreve geldi i günden bu tarafa ilçedeki yeflil alan art rmak amac yla önemli çal flmalar yap yor. Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan yap lan çal flmalar n yan nda Büyükflehir Belediyesi taraf ndan da al nan hizmetlerle ilçedeki yeflil alan ve park say s n 2 kat ndan fazlas na ç karmay baflaran Çubuk Belediyesi, hem çocuklar n hem de büyüklerin dinlenme ve e lenme mekanlar n art rd. Hemflehrilerinin çocuklar yla birlikte parklara olan yo un ilgisinin kendilerini oldukça mutlu etti- ini söyleyen Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, hizmet süreleri boyunca ilçede bulunan mevcut 17 park modernize ettiklerini ve ilçeye kendi imkanlar yla 38 yeni park yaparken, 7 adette büyükflehir belediyesi taraf ndan yap lan parkla birlikte park say s n 62 iye ç kartt klar n belirtti. Bugüne kadar yap lan hizmetleri ilçe halk yla birlikte gerçeklefltirdiklerini ve bunda da büyük baflar kaydettiklerini vurgulayan Baflkan Özden, Göreve geldi imizde ilk iflimiz mevcut parklar revize ederek kullan ma haz r hale getirdik y l ndan bu tarafa kendi imkanlar m zla ilçemize 38 adet yeni park yaparken, 8 adet hal saha da 5 adet basketbol sahas yap larak hizmete girdi. Ayr - ca Fatih, Y ld r m Beyaz t ve Muhsin Yaz c o lu Mahallelerimiz de ise 3 adet daha hal sahan yap m devam etmektedir. Bunlarla birlikte Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi taraf nda da 4 adet park yap l rken, 3 adet park n yap m ise devam etmektedir. Huzurevi arkas nda, Köprü Sokak, Dinç Sokak, 10. Sokak ve Çubuk2 Baraj n n alt k sm nda bulunan Yeflil Vadi de ise park ve çevre düzenleme çal flmalar m z devam etmektedir. Bu y l içerisinde park ve koruluklar - m za toplam 8 bin 767 a aç dikilirken, 15 bin adet a aç da vatandafllar m za da t ld dedi. Yap m devam eden Yeflil Vadi projesinin yan nda Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleflkesi önüne yap lan yürüyüfl yolu ve Adnan Menderes Bulvar üzerine yap m devam eden park n tamamlanmas yla birlikte ilçenin çok daha güzel bir görünüme kavuflaca n anlatan Baflkan Özden, nsanlar m - z n ailece ziyaret edebilecekleri, piknik yapabilecekleri, Çubuk u kuflbak fl izleyebilecekleri, yo un ifl temposundan bir nebze de olsun uzaklaflarak dinlenip nefes alabilecekleri, spor yaparak, sohbet edebilecekleri, yepyeni çok say da mekan daha ilçe insan m z n hizmetine sunman n mutlulu unu yaflamaktay z. Yap lan parklar - m zda d fl mekan fitnes aletleri, piknik alan, ayd nlatma sistemi, oturma birimleri, gezinti yollar ve aç k yeflil alanlar yer almaktad r. Yapt m z çal flmalarla her geçen gün kent içinde kifli bafl na düflen yeflil alan miktar n art rmaktay z diye konufltu. Vatandafllar n modernize edilen ve yeni yap lan parklara sahip ç kmas gerekti ine de de inen Baflkan Özden, ilçeyi güzellefltirip daha yaflanabilir bir flehir haline getirmek için çal flmalar na aral ks z devam edeceklerini sözlerine ekledi. Alt nda Kültür Saray, düzenlenen bir törenle hizmete aç ld. Aç l fla, Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç da kat ld. Aç l fl töreninde bir konuflma yapan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Çok yak n bir tarihe kadar insanlar n ismini duydu unda bile korktu u bir bölgede, böyle bir tesisin aç l fl n yapmak nasip oldu. diyerek, bundan dolay çok mutlu oldu unu sözlerine ekledi. Tiryaki Son 10 y lda ülkemizdeki güçlü hükümet ve istikrar sayesinde Türkiye nin pek çok bölgesinde kentsel dönüflüm çal flmalar gerçeklefltirildi. Ancak san yorum Türkiye nin en çarp - c dönüflümü bu bölgede yafland. Bu bölgede etap etap toplu konutlar devam ediyor, lçe Emniyet Müdürlü ü, lçe Müftülü- ü nü de yine gecekondulardan ar nd rd - m z Çinçin in tam ortas na yap ld. dedi. Alt nda da göz ard edilemeyecek bir dönüflümün yafland n ifade eden Tiryaki, Bir dönüflüm, bir kabuk de iflimi Alt nda da yaflan yor. Bütün Ankara n n kullanaca bir salonu infla ettik. Her 15 günde bir aç l fl yap yoruz. S radan aç l fllar de il, ilçe belediyeleri için büyük aç l fllar Son bir ay içinde 11 adet anaokulunu, kurban kesim ve sat fl alan n, mesire alan n, Ulucanlar Cezaevi Müzesini, Yunus Emre Halk Çarfl s n açt k. 22 Ekim de de 4 tane yeni cami açaca z. Ard ndan da iki adet yüzme havuzunun aç l fl n yapaca z. Bu tesisler bütün Türkiye nin ihtiyac olan tesisler... Ankara n n seçkin ailelerinin dü- ünlerini de bugün Çinçin de yeni açt - m z bu tesiste yapaca n hepimiz görece- iz. diye konufltu. Alt nda Belediyesi nin mali yap s n n çok güçlü oldu unun alt n çizen Baflkan Tiryaki Alt nda Belediyesi nin mali hiçbir problemi yok. Çünkü Alt nda Belediyesi Alt nda n al n terini çok iyi kullan yor. Ve Mevlâ bunun bereketini fazlas yla veriyor. Çünkü yapt m z her yat r m düflünerek yap yoruz. Att m z her ad m 9 defa düflünüyoruz. Çünkü bofla harcayacak bir kurufl param z n olmad n biliyor, buna göre hareket ediyoruz. sözleri, Alt nda l vatandafllar taraf ndan coflkuyla alk flland.

17 19 Ekim 2013 Genel YARIN Kazan da kampüs yap m için 3 milyon liral k ba fl Gazi Üniversitesi (GÜ) taraf ndan Kazan'da infla ettirilecek fakülte ve yüksekokul binas inflaatlar için Türk Uzay Sanayi ve Havac l k A.fi (Tusafl) 3 milyon TL ba fl yapt. Ulafl mda son bir y lda ücreti en fazla artan araç banliyö treni oldu. Banliyö treniyle yap lan yolculu- un ortalama ücreti söz konusu dönemde yüzde 27 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) Tüketici Fiyatlar Endeksi madde fiyatlar ndan yap lan hesaplamaya göre, baz ulafl m araçlar yla seyahat etmenin bedeli, son 1 y lda enflasyondan fazla artt. Geçen y l n a ustos ay ndan bu y l n ayn kadar enflasyon yüzde 8,17 olarak gerçekleflti, ayn dönemde banliyö, metro, belediye otobüsü ve taksi ücretlerindeki art fllar 1 y ll k enflasyonu geride b - rakt. Son 1 y lda ulafl m araçlar nda fiyat en fazla artan araç banliyö treni oldu. Banliyö treni ücreti söz konusu dönemde yüzde 27,2 artt. Böylece geçen y l n a ustos ay nda 1,84 lira olan banliyö treni ücreti bu y l n a ustos ay nda 2,34 liraya ulaflt. Banliyö treni ücretindeki art fl, metro ücreti izledi. Son 1 y lda metroda seyahatin bedeli yüzde 15,9 yükseldi. Metro ücreti a ustos 2012'de 1,70 lira iken, bu y - l n ayn ay nda 1,97 liraya ç kt. Belediye otobüsü ve taksi ücretlerinde de a ustos 2012-a ustos 2013 döneminde enflasyonun üzerinde art fl yafland. Bu dönemde belediye otobüsü ve taksi ile seyahatin bedeli yüzde 9,5 artt. Son 1 y lda ortalama ücreti azalan tek araç flehir hatlar vapuru oldu. Geçen y l n a ustos ay nda 4,23 lira olan flehir hatlar vapur ücreti bu y l n a ustos ay nda 3,9'a geriledi. fiehir hatlar vapur ücretindeki gerileme yüzde 7,8'i buldu. Öte yandan, baz ulafl m araçlar n n ücretlerindeki art fl y ll k enflasyonun gerisinde kald. Uçak bileti ücreti yüzde 8 artarken, bu art fl son 1 y lda bilet ücretlerine 20 lira olarak yans d. Böylece ortalama uçak bileti ücreti 270 lira oldu. fiehirleraras otobüs ücretindeki art fl ise yüzde 7,9 olarak gerçekleflti. Böylece ortalama flehirleraras ücreti son 1 y lda 3 lira yükselerek 41 liraya ulaflt. Servis ücretleri ise son 1 y lda yüzde 6,6 artt. Bu art fl a ustos 2012'deki 98 liral k servis ücretini 105 liraya çekti. 17 GÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Tusafl Tesisler ve Varl k Yönetim Baflkan smail Ulubayram, Genel Müdür Muharrem Dörtkafll, Kazan Kaymakam Veysel Beyru ve Belediye Baflkan Lokman Ertürk, söz konusu ba ya iliflkin protokol imzalad. Büyükberber, 12 bin metrekarelik okul binas n n tüm projesiyle haz r oldu unu belirterek, "Kas m ay nda ihalesi yap lm fl olacak. nflaatlar biterse önümüzdeki y l e itim ö retime bafllayaca z. Ankara'n n en iyi, en h zl geliflen, sanayiye en yatk n olan bölgesinde Kazan kampüsümüz olacak. 734 dönüm yol kenar nda çok güzel bir arazimiz var. Önce meslek yüksekokulu olarak bafll yoruz ama finansman buldukça planlar m zda baflka fakülte ve yüksekokullar da var" diye konufltu. Rektör Büyükberber, 7 bin ö rencinin Kazan'a gelece ini, özellikle havac l k a rl kl, lojistik ve sosyal güvenlik gibi flu anda istihdam sorunu olmayan, Türkiye'nin ihtiyaç duydu u ara elemanlar yetifltirecek bölümlerin burada aç lmas n planlad klar n belirtti. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll da her geçen gün büyüyen ve kendi teknolojisini üretmeye bafllayan kurumun eleman ihtiyac n karfl lama konusunda ifl birli i aray fl nda olduklar na de inerek, "Ülkemizin en köklü e itim kurumlar ndan olan Gazi Üniversitesi ile ifl birli i yap labilece ini ö renince çok mutlu olduk ve bu protokolü imzalad k. Say n belediye baflkan m z n h zl icraat yapma performans na da güvenerek inflallah k sa süre içinde bu yüksekokulu hayata geçirece imizi düflünüyoruz" dedi. Dörtkafll, "Hafif teknolojisini biraz daha yükseltip uçan araçlar n sistemleriyle ilgili arkadafllar m z n e itim almas n bekliyoruz" ifadesini kulland. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk de ilçe aç s ndan tarihi günlerden birine flahitlik ettiklerini, y llard r kurduklar üniversite hayalinin gerçekleflti ini söyledi. Kazan'da ilk etapta 12 bin metrekare kapal alanda, biri dersliklerden, üçü laboratuvarlardan oluflan 4 bloklu bir yüksekokul infla edilecek. Okul, lojistik, makine kimya, metalurji, otomotiv gibi 10 farkl bölümde e itim verecek. Zamda en h zl s banliyö treni Söz konusu dönemde tramvay ücreti yüzde 6,3, dolmufl ücreti yüzde 5,7, flehirleraras tren ücreti de yüzde 4,5 artt.

18 18 YARIN ANKARA - Baflkentin y l bafl ndan itibaren dokuz ayl k yat r mlar n de erlendirildi i toplant da yapt konuflmada, 112 Acil Ça r Merkezi'nin tamamland n belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak bir ça r merkezi yapt k. Ankara'da art k tek bir numara kullanaca z, o da 112" dedi. Servisin yak n bir zamanda hizmete girece ini söyleyen Yüksel, "Emniyet, jandarma, ambulans, itfaiye, orman yang n dahil ne kadar acil ça r ya ihtiyaç duyulan birimler varsa bu birimler için de görev yapacaklar. Telli telsiz yap lanmayla 'alo' dedi inizde hemen birkaç saniye içinde operatörler karfl n za ç kacak. Operatörlerin önündeki Ankara dijital haritas yla arad n z yer, adrese dayal nüfus yap lanmas nda kimli iniz ve altta özel bir bilgi olacak. Ad geçen Aladdin Yüksel, daha önce 39 kez aram fl, bunun 38'i kötü niyetle aranm fl diyecek yani bu tür ifllemleri kötü niyetle yap p yapmad n bile tespit edece- iz" diye konufltu. Yüksel, acil ça r merkezine gelen bir aramada, yola ç kan ekipler için yoldaki bütün fl klar n yeflile döndürülebilmesiyle ilgili görüflmeler yapt klar n da bildirerek, "Yapabilirsek Amerika'dan ve Londra'dan sonra bu Ankara'da gerçeklefltirilecek. tfaiye veya ambulans hareket etti inde, vakaya ulaflana kadar ZM R - Türk Hava Kurumu (THK), 2014 y l nda deneme uçufllar na bafllamay planlad 2 kiflilik uçaklar yla Türkiye'de özel uçak pazar n canland rmay hedefliyor. Orta s n f lüks otomobil fiyat na (70-80 bin TL) mal edilmesi planlanan uçaklar için y ll k 500 sat fl planlan yor. THK Genel Baflkan Osman Y ld r m, zmir'in Menemen ilçesinde kurulacak THK Üniversitesi'ne ba l Havac l k Yüksekokulu binas n incelemek üzere geldi i zmir'de AA muhabirine aç klamalarda bulundu. THK'n n yat r m projeleri hakk nda bilgi veren Y ld r m, uçak bütün yollar yeflile çevrilecek" diye konufltu. Ankara'n n yat r m hedeflerine ulaflabilmesi için gayret gösterilmesini isteyen Yüksel, özellikle e itim-ö retim y l - n n aç lmas yla tafl mal e itim uygulayan okullara yönelik yap lacaklar n mevsim flartlar a rlaflmadan tamamlanmas gerekti ini belirtti. Vali Yüksel, çevreye duyarl turist profilinin a rl k kazand na da iflaret ederek, Ankara'da turizm gelifltirmenin yan s ra flehrin ulusal ve uluslararas rekabet alanlar n iyi de erlendirmek ve strateji oluflturmak gerekti ini ifade etti. Ankara'n n uluslararas spor müsabakalar na, kongre ve fuarlara ev sahipli i yapmas gerekti ini vurgulayan Yüksel, "Hatta çeflitlendirilmifl tar m yla 19 Ekim 2013 Genel Baflkentte. Türkiye ye örnek olacak bir ça r merkezi yap l yor Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak Ankara l Koordinasyon Kurulu toplant s n n 4'üncüsü Ankara Valisi Alaaddin Yüksel baflkanl nda gerçeklefltirildi. üretimi için birkaç y ld r devam eden Hafif Spor Uçak Tasar m ve Üretimi Projesi kapsam nda son aflamaya gelindi ini, Ankara'daki fabrika inflaat n n ekim ay nda bitece ini, fabrikada ilk etapta 2 kiflilik e itim uçaklar n n üretimine bafllanaca n söyledi. Uçak parçalar n n tedariki için uzun süredir çal flma yapt klar n, Türkiye'nin bu konuda büyük bir potansiyele sahip oldu unu fark ettiklerini anlatan Y ld r m, flu bilgileri verdi: "Ortaya ç kacak olan eser bir anlamda tüm Türkiye'nin ortak üretimi olacak. Kal plar Marmara Bölgesi'nden, jantlar Ege'den, lastikler ve gövde ç Anadolu'dan gelecek. Yüzde 100'e yak n bir yerlilik oran olacak. Biz hemen hemen hiç parça üretmeyece iz. THK Üniversitesi'nden bilim adamlar n n çok önemli katk s yla ülkemizin gurur duyaca bir eseri ortaya koyaca z. Parça sipariflleri verildi. Üretimler devam ediyor. Üretim tesisinde sadece parçalar n sistem entegrasyonunu yapaca z y l ilk aylar nda test faaliyetlerine bafllayaca- z, yaz aylar nda da uça m z uçuraca z. Bafllang çta 2 kiflilik bir uçak olacak. Y ll k 500'den afla bir üretim olmayacak. 4 kiflilik ve yurt d fl na ihraç olmal, Ayafl' n domatesi Avrupa'ya ihraç edilebilmeli" dedi. Kazan'da kurulacak Uzay ve Havac - l k Organize Sanayi Bölgesinin baflkentin gururu olaca n ifade eden Yüksel, Ankara'ya gelen yabanc devlet büyüklerinin resmi temaslar n ard ndan stanbul veya di er illeri ziyaret etmek yerine buray ziyaret etmelerini arzulad n söyledi. Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Arif Say k da ajans olarak flehir için projelere mali ve teknik destek sa lad klar n, kamu kurum ve kurulufllar - n n kendilerinden destek almak için projeleriyle baflvurmalar n önerdi. Teknik destek için 500 bin, mali destek için 25 milyon lira bütçe ay rd klar n söyleyen Say k, yeterli proje gelmedi i için her y l artan bütçenin bir sonraki y la devredildi ini de bildirdi. Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Vedat Gürp nar, belediyenin çal flmalar yla ilgili yapt sunumda, Atatürk Orman Çiftli i Tema Park ve Hayvanat Bahçesi projesi, yol, köprü, alt geçit üstgeçit ve viyadükleri kapsayan altyap çal flmalar ile sosyal-kültürel projeler hakk nda bilgi verdi. Sincan'a yap lan aile yaflam merkezinin tamamland n bildiren Gürp nar, Kuflca z, Osmanl ve Gerede aile yaflam merkezlerinin y l sonunda hizmete girebilece ini belirterek, kentin estetik görünümünü art rmak üzere uygulanan cephe giydirmenin de devam etti ini sözlerine ekledi. Ankara Milli E itim Müdürü Kamil Aydo an da, son 10 y lda baflkenttin ö renci, ö retmen, okul ve derslik say - lar n n büyük oranda artt n bildirdi e itim y l nda 71 AB projesinin kabul edildi ini ve 2 milyon 164 bin avro hibe sa land n belirten Aydo an, Ankara'n n e itimdeki baflar - s yla Türkiye'nin önde gelen illerinden biri oldu unu kaydetti. Aydo an, 2013 Yüksek Ö retime Geçifl S nav 'nda Türkiye'de ilk kez Ankara'n n 6 puan türünde birden birincilik alarak rekor k rd n da söyledi. (AA) THK, otomobil fiyat na yerli uçak satacak 20 kiflilik uçaklar için de çal flma bafllatt k. Devam nda bu modeller gelecek." Uçaklar n sadece e itim amaçl olmayaca na, bireysel kullan ma da imkan tan yaca na iflaret eden Y ld r m, dünyada bireysel ya da ailevi ihtiyaçlar için uçak sahipli inin h zla artt n, gelir seviyesini h zla art ran Türkiye'nin de bu konuda potansiyel bir pazar oldu unu belirtti. ABD'de, üretecekleri uçaklarla ayn s n fta yer alan 165 bin, Almanya'da ise sadece Münih'te 3 bin 500 uça n bulundu unu kaydeden Y ld r m, Türkiye'de ise bu say n n 30'u geçmedi ini dile getirdi. (AA)

19 19 Ekim 2013 E itim Kal c baflar n n sa lanmas için okul öncesi e itim çok önemli YOZGAT - Yozgat n Kad flehri E itim Gönüllüleri Derne i Baflkan fieref Akyüz, e itimde kal c baflar n n sa lanmas için okul öncesi e itimin önemli oldu unu söyledi. Kad flehri E itim Gönüllüleri Derne i taraf ndan, okul öncesi e itimin önemini tüm kesimlere aktar lmas ve daha bilinçli bir toplum hedeflenmesi amac yla ö retmen ve velilere yönelik 'Okul öncesi e itimde anne-ö retmen-ö renci iflbirli i projesi' kapsam nda seminer düzenlendi. Yo un kat l m n oldu u seminerde konuflma yapan Kad flehri E itim Gönüllüleri Derne i Baflkan fieref Akyüz, e itimin önemine de indi. Akyüz, "Hepimiz, anne ve babalar olarak ortak dile imiz yar nlar m z olan çocuklar m z n e itimlerini baflar l bir flekilde tamamlamalar ve iyi bir meslek sahibi olmalar d r. Bugün burada ö retmen, ö renci ve veli iflbirli i projesi kapsam nda Persona TR arac l ile sertifikasyon çal flmas yap lm fl ve baflar l olan kat l mc lardan 127 kifliye sertifika verilmifltir. çiflleri Bakanl Dernekler fiubesi taraf ndan Türkiye deki illere yönelik aç lan bu projeye yaklafl k bin civar nda dernek baflvuruda bulundu. Bu baflvurulardan 100 proje aras na girme baflar s n Kad flehri E itim Gönüllüleri Derne imiz göstermifltir. 900 proje ise kabul görmemifltir. Bu vesile ile projede eme i geçen baflta lçe Kaymakam m z Ali Do an a lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Osman Günayd n ve di er yetkililere çok teflekkür ediyorum." dedi. Konuflmalar n ard ndan proje kapsam nda 'Persona TR' arac l ile sertifikasyon çal flmas na kat lan ve baflar l olan kat l mc lara sertifika verildi.(cha) YARIN Bu okulda uzun boylu ve kilolu olmak yasak 19 STANBUL -Türkiye de at yar fllar nda jokey olman n tek yolu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi'nden geçiyor. Gece gündüz çal flmak ve atlar çok sevmenin baflar n n ilk anahtar olarak görülen merkeze her y l ortalama 70 çocuk, apranti olmak için baflvuruyor. Kas m ay nda yap lan kay tlar n ard ndan ön elemeler gerçeklefltiriliyor ve seçilen adaylar e itime al n yor. Jokey olmak isteyen çocuklar n boylar n n uzamamas ve kilo standard n geçmemeleri gerekiyor. Buna göre adaylar n yafllar n n 14-16, boylar - n n santimetre ve kilolar n n ise kilogram aras nda olmas flart kofluluyor. Cihan Haber Ajans (Cihan), Türkiye'nin e itimli biniciler yetifltiren tek okulu olan TJK Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi nde ö rencilerin çal flma flartlar n, bafl ndan geçenleri ve yaflad klar zorluklar yerinde görüntüledi. stanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan ve 2 y l süreli e itim veren okulda ilkö retim mezunu, kilosu kilogram, boyu da santim aral nda olan ve 17 yafl ndan gün almam fl olan gençler apranti olabiliyor. Frans zca'da ç rak anlam na gelen apranti, yar fl dilinde ise jokey yama demek. Okula yap lan baflvurular sonucunda 30 a yak n aday kabul edilip e itime al n rken, 18'den 60 yafla kadar yap labilen jokeylik için aprantilerin 150 yar fl kazanmalar gerekiyor. Kilolar n koruyamayanlar ise jokey antrenörü olarak mesle e devam ediyor. Aprantilerin tüm masraflar n n TJK taraf ndan karfl land okulda gün sabah erken saatlerde bafll yor. Apranti adaylar, sabah saatleri ile ö le saatleri aras nda uygulamal olarak ah r ve binicilik e itimi, ö le yeme- inden sonra ise teorik olarak meslek ve kültür dersleri görüyor. Yat l olarak e itim gören ö renciler erken saatlerde güne bafll yor. Birinci s n f ö rencileri sabah de okulda oluyor. Ah rlar n temizli ini yap p at bak m yla u rafl yorlar. kinci s n f ö rencileri ise at sahiplerinin yan nda staja bafll yor. Adaylar sabah te kalk p jokeylerle birlikte staj bölgelerindeki atlar çal flt r yorlar. At bak m, yemleme, sulama, at temizli i, t mar, at malzemeleri bak m, tavla temizli i, atlar n cinsleri, padok durufllar ve çal flmalar gibi pratik bilgiler edinip saat gibi ise okula dönüyorlar. Burada ise tekrar sorumlu olduklar atlar bak ma haz rl yorlar. Okulda bir de mekanik at dershanesi bulunuyor. Simülatörlü mekanik at ise daha ileri seviyedeki ö renciler için kullan l yor. Burada ö rencinin atta yapt her hata elektronik olarak gözüküyor. At n a z ndaki kantarmadan tüm yönlendirmeyi yapan çocuklar, bilgisayar yard m yla kantarma hatalar, e er oturmalar, a rl n iki ayakta eflit olmas gibi özellikleri bilgisayardan takip ediyor. Küçüklü ünden bu yana ailesine ait çiftlikteki atlarla iç içe oldu unu ve bu sevgiyi meslek haline getirmek için jokey olmak istedi ini söyleyen Müslüm Baydan, bir gününü flöyle anlat yor: Sabah 4.00 gibi ekürimiz olan jokeyin yan na giderek orada staj yap yoruz. Saat a do ru okula gelerek önce at m kontrol ediyorum, ard ndan havlusunu ve f rças n çekiyorum.

20 20 YARIN STANBUL Uluslararas stanbul Kitap Fuar, 2-10 Kas m tarihlerinde Beylikdüzü ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek. TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m Afi. taraf ndan Türkiye Yay nc lar Birli i iflbirli iyle gerçeklefltirilecek fuara, 40 ülkeden 650 yay n evi ile çok say da yazar kat lacak. Çin in Onur Konu u olarak yer alaca fuarda, Çinli yazarlar kitaplar n imzalayacak, Çinli sanatç lar da eserlerini sergileyecek. Prof. Dr. Taner Timur un Onur Yazar olarak kitapseverlerle bir araya gelece i fuar n bu y lki ana temas Tarih: Geçmiflteki Gelecek olarak belirlendi. TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m Afi. Kültür Fuarlar Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuo lu, fuar n tan t m dolay s yla düzenlenen bas n toplant s nda yapt konuflmada, fuar n kültürel hayata önemli katk lar sundu unu söyledi. Fuar n ziyaretçi say s ve kitap etkinli i alan bak m ndan Avrupa da ilk s rada yer ald n aktaran Kavukçuo lu, fuarda yaklafl k 300 etkinli in yer alaca n bildirdi. Kavukçuo lu, fuara çok say da yabanc yazar n davet edildi ini belirterek, 2-5 Kas m tarihlerinde 40 ülkeden 200 yay n evi, telif ajanslar ve yay nc birliklerinin, eserlerini okuyucuyla buluflturaca n kaydetti. Deniz Kavukçuo lu, fuarda dijital yay nlar ile ö rencilere yönelik e itim ve kaynak kitaplar salonlar n n da yer alaca n belirtti. Onur Konu u olarak seçilen Çin in ekonomik geliflimine paralel kültürel alanda da kayda de er ilerlemeler sa lad n anlatan Kavukçuo lu, fuara Çin in önde gelen yazarlar n n kat laca n söyledi. Kavukçuo lu, 10 Kas m a kadar aç k olacak fuar n hafta içi , hafta sonu da saatlerinde ziyaret edilebilece ini sözlerine ekledi. Fuar, uluslararas alanda önemli bir konuma yükseldi Türkiye Yay nc lar Birli i Baflkan Metin Celal de okura yönelik bir etkinlik olan fuar n uluslararas alanda önemli bir konuma yükseldi ini kaydetti. Fuara yabanc lar n ilgisinin art n ifade eden Celal, yay nc l k, matbaac l k ve dijital yay nlarda önemli bir yere sahip olan Çin in genifl bir kat l mla fuarda yer alaca n söyledi. Celal, Türkiye ve Çin aras nda kültürel iliflkilerin geliflti ini anlatarak, Türkiye nin de gelecek y l Pekin Kitap Fuar na Onur Kültür Sanat stanbul Kitap Fuar 40 ülkeden 650 yay n evi ve çok say da yazar okurla buluflturcak Konu u olarak kat laca n bildirdi. Çince den Türkçe ye, Türkçe den Çince ye tercüme edilen eser say s n n az oldu una iflaret eden Celal, ilgililerin bu konuyu da de erlendirdi ini ifade etti. Pekin Kitap Fuar Direktörü Prof. Zhang Jichen, verimli ve h zl bir çal flmayla haz rland klar fuara 100 yay n evi, 15 yazar ve 10 sanatç yla kat lacaklar n söyledi. Fuarda, Yeni pek Yolu, Yeni Sayfa temas n iflleyeceklerini anlatan Jichen, pek Yolu nun bin y l önceki gibi günümüzde de halklar aras nda kültürel ba lar güçlendirmesini arzulad klar n dile getirdi. Jichen, Çin stand n n fuar n en büyük stand oldu unu belirterek, 300 kiflilik bir ekiple fuarda temsil edileceklerini kaydetti. Zhang Jichen, Çince den Türkçe ye, Türkçe den Çince ye çevrilen eserlerin de yer alaca stantlar nda Çin geleneksel sanat ndan ürünlerin sergilenece ini dile getirdi. (AA) 19 Ekim 2013 Kamyon engelliler için yola ç kt ANKARA - Engelliler taraf ndan ilk defa sahnelenen, araçlar sapa bir yolda bozulunca yolda kalan dört kifli ile karfl laflt klar iki köylünün hikayesini anlatan Kamyon adl oyun Baflkent te izleyiciyle bulufltu. Mehmet Baydur un yazd, dan flmanl n Devlet Sanatç s Turgay Tanülkü nün yapt Kamyon adl oyunun prömiyeri Yenimahalle 50.Y l 4 Mevsim Tiyatrosu nda yap ld. Oyun, engelli gençlerin e itim ald klar takdirde sahne sanatlar nda ne kadar baflar l olabilece ini göstermek amac yla Yön Sanat Atölyesi nin deste iyle sahnelendi. Engelliler taraf ndan ilk defa oynanan Kamyon adl oyunda, araçlar sapa bir yolda bozulunca yolda kalan dört kifli ile karfl laflt klar iki köylünün, köyünden kopanlar n ve gürültülü bir dünyaya kendi penceresinden gülümseyerek bakanlar n hikayesi anlat l yor. Üretirsen yaflars n, üretemiyorsan yoksun Oyunun dan flman Devlet Sanatç s Turgay Tanülkü, bu oyunun y llar önce sahnelendi ini, oyunda kendisinin de rol ald n hat rlatt. Engelliler taraf ndan ilk defa sahnelenen oyunun provalar n n 3 ay önce bafllad n belirten Tanülkü, Prova süresince onlar n önce engeliyle alay etmelerini, kendileriyle bar fl k olmalar n sa l yorum. Çok duygusal anlar da yaflad k zaman zaman. Engelliler emek harcand nda karfl l n mutlaka veriyor. Üretirsen yaflars n, üretemiyorsan yoksun. Çocuklar alk flland nda onure oluyorlar, onlar n beklentisi bu. Onlar flimdi oyunun çok iyi oynand nda ailelerine ekonomik destek sa layacaklar n n fark nda de iller. Bir ço unun ailesi maddi imkans zl ktan izlemeye gelemedi diye konufltu. Prömiyerin ard ndan turnelere ç kacaklar n ifade eden Tanülkü, oyunu izlemeye tüm tiyatroseverleri beklediklerini kaydetti. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı