Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en h zl s banliyo treni HABER 17 DE TUSAfi tan e itime 3 Milyon liral k ba fl Türk Hava Kurumu (THK), 2014 y l nda deneme uçufllar na bafllamay planlad 2 kiflilik uçaklar yla Türkiye'de özel uçak pazar n canland rmay hedefliyor. Orta s n f lüks otomobil fiyat na mal edilmesi planlanan uçaklar için y ll k 500 sat fl planlan yor. HABER 18 DE HABER 17 DE Baflkentte, Türkiye ye örnek olacak bir ça r merkezi yap l yor Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak HABER 18 DE Ankara l Koordinasyon Kurulu toplant s n n 4'üncüsü Ankara Valisi Alaaddin Yüksel baflkanl nda gerçeklefltirildi. Yüksel; Baflkentin y l bafl ndan itibaren dokuz ayl k yat r mlar n de erlendirildi i toplant da yapt konuflmada, 112 Acil Ça r Merkezi'nin tamamland n belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak bir ça r merkezi yapt k. Ankara'da art k tek bir numara kullanaca z, o da 112" dedi. GAZ LER VAKFI BAfiKAN ÇET N Z YARET ETT Haberi 15 de OKULLARIN R SK DA ILIMI HAR TASI Haberi 15 de ÇUBUK A 38 YEN PARK KAZANDIRILDI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Beyaz t Öztürk s k rejime girdi STANBUL - Ünlü flovmen Beyaz t Öztürk, yaz boyunca ald kilolardan kurtulmak için s k bir rejime girdi. Akflam 6 dan sonra hiçbir fley yemeyen Öztürk, bu sayede 6 kilo vermeyi baflard... fiovmen Beyaz t Öztürk ün bir süredir magazin dünyas ndan uzak kalmas n n nedeni ortaya ç kt. Ünlü flovmen de birçok meslektafl gibi zay flama derdine düfltü. Yaz aylar n ifllerden uzak tatil yaparak geçiren Öztürk, yediklerine de dikkat etmeyince bir hayli kilo ald. Yeni sezonun gelmesiyle birlikte iflleri yo unlaflan ünlü flovmen, eylül ay nda adeta kampa girdi. KEND M HAF F H SSED YORUM Fazla kilolar ndan kurtulmak için spora bafllayan Beyaz t Öztürk, ard ndan da diyetisyene giderek oldukça h zl kilo verdiren bir yemek listesi haz rlatt. S k bir rejimle 1 ayda 6 kilo vermeyi baflaran Beyaz flöyle konufltu: Yaz rehaveti yüzünden biraz kilo alm flt m. Art k ifller bafllad için eski halime dönmem gerekiyordu. 1 ayda fazlal klardan kurtuldum. Kendimi hafiflemifl hissediyorum. Fazla kilolar ndan kurtulmas na ra men düzenli beslenmekten vazgeçmedi ini de belirten Beyaz, ilk olarak karbonhidrat kesti. Akflamlar 6 dan sonra hiçbir fley yemedi ini anlatan ünlü flovmen, Sabahlar yumurta beyaz, domates, peynir ve 1 dilim ekmek yiyorum. Ö le ve akflamlar sebze a rl kl besleniyorum. Ne olursa olsun akflam 6 dan sonra hiçbir fley yemiyorum. Çok ac k rsam ara ö ünlerde meyve yiyorum diye konufltu. 19 Ekim 2013 Sedef Avc anne oldu STANBUL - Meslektafl K vanç Kasabal ile evli olan Sedef Avc ilk bebe ini dünyaya getirdi. O ullar n kuca na alan çift bebe e Can ismini verdi. kilinin yak n dostlar Songül Öden ve Burçin Terzio lu mutlu haberi Twitter'dan duyurdu. Terzio lu sayfas na "Hayata bir CAN daha geldi, sefa geldi, hofl geldi... Sa l kl, huzurlu, mutlu bir ömrünüz olsun. Bütün dualar Can bebe e" notunu düfltü. Songül Öden ise "Sevgili Sedef Avc ve K vanç Kasabal 'n n o ullar bugün merhaba dedi dünyaya...e lenceli, özgür, onurlu bir hayat biçilmifl olsun sana evlat" notunu sayfas nda yay nlad. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 19 Ekim 2013 D YARBAKIR - Do u ve Güneydo u daki medrese âlimleri, bölgede y llard r devam eden sorunlar n bitmesi için bafllat lan demokratik aç l m sürecinden memnun. Bölgedeki medreselerinde binlerce talebeye e itim veren âlimlerin bir araya gelerek kurdu u lim E itim Kültür ve Dayan flma Vakf 'n n ( LEKDAV) fiark Medreseleri ve Alimleri Toplant s n n beflincisi gerçeklefltirildi. Toplant ya kat lan yüzlerce medrese âlimi, aç l m sürecinden memnun olduklar n dile getirdi. Alimler, birlikte hareket etme karar al rken, medreselerde geçmiflte oldu u gibi yine büyük alimlerin yetiflmesi için çaba gösterilmesi konusunda anlaflt. Vak f baflkan Muhammed Tayyip Elçi ise yapt de erlendirmede, medreselere yönelik s k nt lar n geride kald n belirtti. Elçi, toplant ya kat lan alimlerin son dönemlerde bölgede oluflan bar fl havas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi ini aktard. Elçi, demokratikleflme paketiyle baflörtü yasa n n kald r lmas n n da önemli bir ad m oldu unu belirterek, Gecikmeli de olsa bir yanl fl ve zulüm kalkt. Hem insani hem slami kriterlere ayk r bir dayatmayd. Böyle bir zulmün sona ermesi sevindirici ve bir hakk na iadesidir. dedi. Peygamber afl Hz. Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin bulundu u Siirt`in Baykan ilçesinin Ziyaret beldesinde bulunan Seyda Molla Muhyeddin Havili Kur`an Kursu nda yap lan toplant ya çok say da alim kat ld. Toplant ya Seyda Molla Abdurahman-i Havili, Oxin den fieyh Fetullah Ayte ve fieyh Mesut Türel, Zokeyd den fieyh Numan Sevgili, Bingöl Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halil Çiçek, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Midyat Müftüsü Muhammed Çiçek, Lübnan dan fieyh Cemal, Suriye`den fieyh Muhammed Said, Seyda Molla Mehmet Emin Y ld r m, fieyh Hikmetullah Geylani, fieyh Cemalettin Geylani, Seyda Molla Abdurrahman nal, Seyda Molla Abdulhalim, Seyda Molla Abdülkerim Tanr kulu, Molla Süleyman Çiçek, Molla Nizameddin Yak fl k, Molla Muhammed Tayyip Elçi, Molla Mehmet Tahir Baran, Molla Vezir Aslan, Molla Musa K l ç, Molla Kutbettin Akdemir, Molla Mesut Eser, Molla Mehdi Peker, Molla Zeki Kazanc çok, Seyda Molla Reflit, Seyda Mela Arif Karakaya n n yan s ra H CR RUM msak : kindi : Yaflam 14 Zilhicce 6 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Güneydo u daki medrese alimleri aç l m sürecinden memnun yaklafl k 200 medrese müderrisi kat ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n LEK- DAV Genel Sekreteri Nizamettin Yak fl k yapt. Seyda Molla Abdurrahman Havili, bu gibi toplant lar n yap lmas ve alimlerin bir araya gelmesinin çok önemli ve heyecan verici oldu unu belirterek, Bugün ilim ehlinin eline büyük bir f rsat geçmifltir. Her tarafta medreseler yap l yor, talebeler yetifltiriliyor. Malumunuzdur ki, ilmin ve âlimin de eri Allah kat nda çok büyüktür. Allah bilmedi iniz fleyleri âlimlerden sorun. Allah`tan en çok korkanlar âlimlerdir. buyurmaktad r. fiunu sizden rica ediyoruz ki, bu medreselerde ihlâsl bir flekilde ilmiyle amel eden âlimler yetifltirelim. diye konufltu. Prof. Dr. Halil Çiçek ise bölgede bu kadar medreseler ve alimlerin olmas na ra men insanlar m z n slam dan habersiz yaflamalar kabul edilemez oldu unu kaydetti. Çiçek, Do u ve Güneydo u bölgesi di er bölgelerden farkl d r. Çünkü yüzy llard r bu co rafyam zda âlimler yetifliyor. Bu kadar âlimlerin, mollalar n, talebe ve medreselerin oldu u bu bölgede de ne yaz k ki bat da oldu u gibi gençlerin birço u dinin ne oldu unu bilmiyor. Eskiden bu halk kültürünü Kur an ve sünnetten al rken maalesef günümüzde bat n n mülhit düflüncesine dayal olarak iflleyen medya ve internetten al yor. ifadelerini kulland. Oxin müderrislerinden fieyh Fethullah Ayte ise amaçlar n n Muhammedî ahlak medreselerinde infla etmek oldu unu belirterek, Nitekim slamî ahlaka sahip olmayan talebe daha sonra yarar yerine zarar getirir. dedi. LEKDAV Baflkan Muhammed Tayyip Elçi de medreselerin ümmete hem dini hem kültürel manada büyük hizmetler sundu unu, özellikle flark bölgesindeki medreseler sayesinde halk n her türlü ifsat çabalar na ra men, Ehl-i Sünnet in sahih akidesine ba l ve çevresindeki di er halklardan daha ziyade dinine sad k kald n söyledi. Elçi, Medreselerin kapat lmas ndan sonra onlara alternatif olarak kurulan slam Enstitüleri, mam-hatip okullar veya lahiyat fakülteleri hiçbir zaman medreselerin bofllu unu dolduramam fl ve slam Alimi yetifltirmekten fersah fersah uzak kalm fllard r. Bundan dolay d r ki halk m z medreselerine sahip ç km fl, en zor flartlarda dahi onlar sahiplenmifl, diflinden-t rna ndan k sarak onlar ayakta tutmay baflarm flt r. Keza fedakâr seydalar m z her türlü mezalime ra men, her türlü tehlikeyi ve cefay göze alarak peygamber miras n günümüze intikal ettirmifllerdir. diye konufltu. Bir dönem medreselerin epeyce h rpaland n, ulum- aliyyeden birço unu, tedrisat imkân n bulamad ndan, b rakmak zorunda kald n ve sadece alet ilimlerini günümüze kadar tafl yabildi ini belirten Elçi flöyle devam etti: Günümüz medreseleri Seyda Molla Halil i, fieyh Fethullah- Werksanis i, Hazreti fieyh Diyaüddin i, Seyda fieyh Aladdin-i Oxin i, Seyda Molla Muhyeddin-i Hawil i, Üstad Bediüzzaman vb. nice büyük âlimi gibi dahî zevat neden yetifltiremiyor? Bunu sorgulamam z gerek. Resmi kurumlarda slam alimi yetifltirmek mümkün de il bunu kabul ediyoruz. Peki, medreselerimiz de bunu yapmazsa ne olacak bu Hay rseverlerin anaokulu aç ld ANKARA - Ankara Çubuk ilçesinde hay rseverler taraf ndan Y ld r m Beyaz t Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i arac l yla yapt r lan anaokulu aç ld. Gülveren Anaokulu nu ziyaret eden Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, yeni hizmete giren okul hakk nda Okul Müdürü Mehmet Emin Ifl k tan ve ö retmenlerden bilgi ald. Müdür Ifl k, Yavuz Selim Mahallesi nde yaklafl k 800 metrekarelik alana kurulan anaokulunun tamam n n hay rsever vatandafllar taraf ndan yapt r ld n belirterek, okulun yap m nda eme i geçen Baflkan Özden e ve arsas n ba fllayan 75 yafl ndaki hay rsever Hasan Hüseyin Arucan a teflekkür etti. 800 B N L RA HARCANDI Yaklafl k 1000 metrekare kapal alana sahip anaokulunun 800 bin TL ye mal oldu unu kaydeden Ifl k, "Hay rsever Hasan Hüseyin Arucan amcan n okulumuzun arsas n ba fllamas yla birlikte çal flmalara bafllad k. Sa olsun Belediye Baflkan m z Lokman Özden Bey ve ilçemizdeki hay rsever vatandafllar m z n da büyük destek verdi i okulumuzu çok k sa bir sürede yapt k. Birlikte çal flarak çok güzel bir okul infla ettik. Yaklafl k 800 bin liraya mal olan okulumuz 4 katl olup 20 s n ftan olufluyor. Ö retmenlerle birlikte 15 personelimizin hizmet verdi i anaokulumuz, toplamda 100 kiflilik kapasitesi bulunurken okulumuzda fluanda 60 ö rencimiz e itim görmektedir." dedi. (CHA)

4 4 YARIN Turizm 19 Ekim 2013 Yanarda, dünya miras olmay bekliyor BAKÜ - DEN Z AÇIK - Azerbaycan n baflkenti Bakü ye 10 kilometre uzakl kta bulunan, yerli ve yabanc birçok turist taraf ndan ziyaret edilen Yanarda, UNESCO Dünya Miras Listesi ne girmek için gün say yor. Yanarda Milli Parklar Genel Müdür Yard mc s Hamil Cabbarov, AA muhabirine yapt aç klamada, ne zamand r yand belli olmayan Yanarda n Zerdüfllerin adeta ikametgah oldu unu kaydetti. Bizansl tarihçi Panili Priskin in Kafkasya Albanyas nda Seyahat adl kitab nda, yanan da lar ve sular dan bahsetti ini ifade eden Cabbarov, flöyle konufltu: Hazar Denizi sahilinde o zamanlarda yanan sular varm fl. Onlardan baz lar kendi kendine sönmüfl. Baz lar da petrol madenlerine yak n oldu undan betonlan p söndürülmüfl. Burada kil ve do algaz var. Do algaz s z nt s ve yeryüzündeki serbest oksijienle birleflince yan yor. Buras 3-4 bin y ld r yan yor. Ateflperestler için atefl önemlidir. Buradaki killi topraktan borular yap p gaz evlerine kadar çekip yakm fllar. Bu gaz n boru hatt yla nakledilmesini atalar m z bulmufl. Atalar m z kil boruyu bulmasayd Avrupa ya do algaz gitmezdi. Cabbarov, Rusya n n 2. Dünya Savafl nda bombalanma tehlikesine karfl l k Alman Ordusu na yol gösterici olmamas için Yanarda n söndürülmek istendi ini ancak söndürülemedi ini bildirdi. Yaklafl k 15 metre uzunlu undaki yerde alevlerin 2-2,5 metre uzunlu a kadar ç kt n anlatan Cabbarov, Yanarda için gerekli belgeleri haz rlay p UNESCO ya gönderdik. Yanarda n UNESCO Dünya Miras Listesi ne dahil edilmesini istiyoruz. Günde yerli ve yabanc turist taraf ndan ziyaret ediliyor. Cumhurbaflkanl seçimleri, ülkeye gelen yabanc turist say s n art rd. Bu nedenle Yanarda ziyarete gelenlerin say s n da art rd dedi. (AA) Kutsal alanda bin 500 y ll k demirci atölyesi bulundu ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Ayvac k ilçesine ba l Gülp nar beldesindeki Apollon Smintheus kutsal alan nda yürütülen kaz larda, Bizansl bir demirci ustas na ait oldu u tahmin edilen bin 500 y ll k atölye bulundu. Kaz ekibinde görevli Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, AA muhabirine yapt aç klamada, 1980 y l ndan bu yana Prof. Dr. Coflkun Özgünel baflkanl nda kaz çal flmalar süren kutsal alanda ilginç bir bulguya daha rastlad klar n söyledi. Kaplan, 1-4 üncü yüzy llarda kullan lan ve küçük Roma hamam olarak nitelendirdikleri yap dan, farkl amaçlar için yararlan ld bilgisine ulaflt klar n belirtti. Bu yap n n, y llar nda Çanakkale Arkeoloji Müzesi ekiplerince kaz ld n ve kamulaflt rma sorunlar nedeniyle kaz lan alanlar n yeniden dolduruldu unu anlatan Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle istimlak çal flmalar n n iki y lda bitirildi ini kaydetti. Söz konusu dönemlerde ekonomik anlamda gerileme yaflayan toplumun, kutsal alandaki an tsal mimariyi yeniden infla etme ve onarmas na gücünün yetmedi inin görüldü ünü, ekonomik çöküfl ve inanç alan ndaki de iflime paralel olarak yap lar n da de iflti ini ve farkl amaçlarla kullan ld n dile getiren Kaplan, flöyle konufltu: Bu küçük Roma hamam n n s cak mekanlar ndan birine ait özgün hypocaust (alttan s tma sistemi) dururken sistemin çökmesi, onar m ve kullan m n n yap lamamas sonucu de iflikli e u rat lm flt r. Bunun en güzel kan t ; s cak mekanlar n molozu ve kal nt s üzerine yeni bir taban, özgün kap lar yerine çamur harçl duvarlar yap lm fl ve hamam n ana mekanlar küçük dükkanlara çevrilmifltir. Bunlardan biri de Bizans dönemindeki bir ustaya ait demirci atölyesi. Çünkü etrafta çok say da demir cürufu, yar ifllenmifl demir ve bronz malzeme, bol demir ve yar erimifl kurflun külçeler var. En önemlisi, demiri çeliklefltirirken su veren ustaya ait so utma teknesi ve çok iyi durumda olmayan iki örs bulduk. Kullan lan ve üretilen tüm aletler, günlük hayatta özellikle tar mda ve evlerde kullan lan türden. Ahflap kap lara ait sürgü ve mentefle parçalar, demir çiviler, saban n topra a ifllemesini sa layan demir uç ve makaslar iyi korunmufl durumda. Kaplan, ulaflt klar bulgular n, 6-7 nci yüzy llar n yaflam ve ekonomisi hakk nda bilgi verdi ine dikkati çekti. Alt tabakada yer alan küçük hamam n s tma sistemine ait tu lalar ile üstteki Bizans demirci atölyesini bir arada korumay tercih ettiklerini bildiren Kaplan, Mekan içerisindeki kesitte metal cüruf tabakas görülebiliyor. Bu flekliyle bir yap n n iki farkl evresini ve farkl ifllevde kullan m gösteren bir aç k hava müzesi olmas için u raflt k ve baflard k ifadesini kulland. Kaplan, demirci atölyesinin konservasyonunun gelecek kaz sezonunda yap laca n ve bunun ard ndan ziyarete aç laca n sözlerine ekledi. (AA)

5 19 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. çinde diri bal k saklanan denizden ayr lm fl havuz. Yeflile çalar toprak rengi. 2. Genifllik. Gözde a tabaka. 3. Hareket olaylar n inceleyen bilim dal. Eski M - s r da bir tanr. 4. Sa l kl, s hhatli, iyi. Paltoya benzer kal n bir üstlük. 5. Aç klama. Deride genifl leke. 6. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. Çabuk davranma zorunlulu u. 7. üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delikli silindir. Bir göz rengi. 8. Gümüfl bal. Tembel hayvan. 9. Pamuktan dokunmufl basma. Kürekle yürütülen, dar, uzun, hafif tekne. 10. Topraktan veya camdan, a z genifl, orta veya ufak boyda kap. 11. Bir nota. Halk n afla tabakas. 12. nce dantel. Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. 13. Tafl t dizisi. Gam, keder. 14. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Yabanc. 15. ABD de bir eyalet. 16. Göçebelerin konak yeri. Kal n sicim. Uyan k, gözü aç k. 17. Tantal n simgesi. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. 18. Abide. Uygulamal olarak yap lan askerlik e itimi. 19. Bir renk. At üretilen çiftlik. 20. Paylama, itap. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, aktarma, iletme. Yukar dan afla ya: 1. Kirlili i gösteren iz. Gaye, maksat, erek. Yapraklar salata olarak yenen bir bitki. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 2. Öncecilik, üstünlük. flaflma anlatan ünlem. Siyah renkli kerestesi sert bir a aç. 3. ncelik, naziklik. Askerin su kab. Seciye, karakter. 4. Bo a gürefli alan. Utanma, utanç duyma. lgi eki. Baya, s radan. Binek hayvan. 5. Kabul etmeyerek geri çevirme. Çok büyük hayranl k uyand ran, mükemmel. Yol kontrol ve bak m için demiryollar nda kullan lan küçük araba. 6. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. Masallarda sözü geçen yabani, y rt - c hayvan. Bir kavun türü. 7. Öykü. Bir fleyin ilk kez yetiflti i veya göründü ü yer. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. 8. ki tarla aras ndaki s n r. Belli figürler, ad m at fllara, ço unlukla sahne düzenine ve müzi e dayal gösteri türü. Uygun bulma, tasvip etme. Parazit, tufeyli. 9. Bir tür flekerleme. Kemiklerin toparlak ucu. Tavlada bir say. syan eden, baflkald ran. 10. Çocuk sahibi olmufl kad n. Kuru so uk. ç organlar m zdan biri. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Haftal k Para ve Banka istatistiklerine göre, 27 Eylül-4 Ekim haftas nda mevduat bankalar n n tüketici kredileri 911 milyon 104 bin liral k art flla 226 milyar 720 milyon 366 bin liraya, taksitli ticari krediler 554 milyon 830 bin lira yükseliflle 110 milyar 441 milyon 894 bin liraya ulaflt. Söz konusu dönemde mevduat bankalar kredi kart harcama tutar ise 894 milyon 933 bin lira artarak 90 milyar 579 milyon 695 bin lira oldu. Mevduat bankalar ndaki tüketici kredilerinin 97 milyar 639 milyon 52 bin liras konut, 7 milyar 800 milyon 640 bin liras tafl t kredisi ve 121 milyar 280 milyon 674 bin liras da di er kredilerden olufltu. ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl bünyesindeki denizcilikle ilgili 5 genel müdürlük ve teknik daireler, "Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) Üye Devlet Gönüllü Denetim Program (VIM- SAS)" kapsam nda denetlendi. Türkiye'nin denizcilik faaliyetleri uluslararas denetimlerden aln n n ak yla ç kt. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, IMO, 30 Eylül-7 Ekim 2013 tarihlerinde VIMSAS kapsam nda Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerini mercek alt na ald. Uluslararas 4 denetmenden oluflan ekip, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl bünyesindeki denizcilikle ilgili 5 genel müdürlük ve teknik dairelerle birlikte, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Sahil Güvenlik Komutanl, K y Emniyeti Genel Müdürlü ü, Seyir Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl nda denetimlerde bulundu. Denetimlerde Türkiye'nin denizcilik mevzuat, denizcilik stratejisi, uygulamalar, cezai yapt r m gücü, denetim ve belgelendirme faaliyetleri, uluslararas tavsiyelere uyum, deniz çevresinin korunmas, deniz kazalar - n n araflt r lmas, arama kurtarma hizmetleri, tehlikeli mallar n tafl nmas, seyir emniyeti, idari yap, personel e itimleri, üst seviye koordinasyon, performans n kontrolü ve gelifltirilmesi gibi çok say da husus detayl bir flekilde incelendi. Rapor haline getirilen denetim sonuçlar na göre sadece bir alanda eksiklik saptan rken, Türkiye'nin denizcilik uygulamalar ndan övgüyle bahsedildi. Türkiye'nin 7 farkl konudaki pozitif denizcilik uygulamalar n n di er ülkelere örnek nitelikte oldu u kaydedildi. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl yetkilileri, VIMSAS' n, Türk denizcili inin dünya denizcilik arenas ndaki prestijini art raca n belirterek, denetim sonucunda, Türk bayrakl gemilerin, Paris MoU üyesi ülkeler limanlar nda düflük risk grubuna dahil edildiklerini ve art k 6 ayda bir de il, 36 ayda bir liman devleti denetimine tabi tutulaca n bildirdiler. IMO kurallar na uyumun denizlerde gemilerin emniyetli ve sorunsuz seyir yapabilmelerini sa lamak aç - s ndan önemli oldu unu ifade eden yetkililer, flunlar kaydetti: "Ülkemiz, bugüne kadar IMO üyesi devletlerin üçte ikisinin henüz baflvurmad VIMSAS gönüllü denetimine girmek için IMO'ya baflvurdu. 9 gün süren ve 7 Ekim 2013 tarihi itibar ile tamamlanan bu denetim, ülkemiz denizcili inin kendine güveninin ve geliflmiflli inin çok aç k bir göstergesidir. Yap lan denetim denizcilik idaremiz için büyük bir itibar projesidir. IMO denetimine gönüllü aday olmak, ülkemize IMO ve dünya denizcilik çevresinde sayg nl k kazand rm flt r. Bunun olumlu etkisi, bu y l aral k ay nda yap lacak ve ülkemizin de aday oldu u IMO Konsey üyeli i seçimlerinde de görülecektir. IMO ile ilgili faaliyetlerimizin temel hedefi, denizde can emniyetini 19 Ekim 2013 Tüketici kredileri, taksitli ticari krediler ve kredi kart kullan m artt Mevduat bankalar n n, 4 Ekim'le biten haftada tüketici kredileri 911,1 milyon lira artarak 226 milyar 720 milyon lira, taksitli ticari krediler 554,8 milyon lira yükselerek 110 milyar 441 milyon lira ve kredi kart harcama tutar da 894,9 milyon lira artarak 90 milyar 579 milyon lira oldu. Geçen y l n ayn dönemine k - yasla mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri yüzde 27,56 oran nda, taksitli ticari krediler de yüzde 39,75 oran nda artt. Bireysel ve kurumsal kredi kartlar ile yap lan harcamalar ise 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 28,02 oran nda art fl gösterdi. Kredi kart harcama tutar n n 52 milyar 690 milyon 83 bin liras taksitli, 37 milyar 889 milyon 612 bin liras taksitsiz olarak gerçekleflti. Finansman flirketlerinin ayn dönemde kulland rd klar tüketici ve taksitli ticari kredi tutar 13 milyar 48 milyon 724 bin lira oldu. Bu tutar geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 29,79 art fl kaydetti. Bankac l k sektörünün toplam menkul de erleri (net) 27 Eylül-4 Ekim haftas nda, bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 artarak, 236 milyar 242 milyon 843 bin liradan, 236 milyar 778 milyon 849 bin liraya yükseldi. (AA) Türk denizcili i, uluslararas denetimden "aln n n ak yla" ç kt yükseltmek ve gemilerden kaynakl deniz kirlili ini engellemek üzere ülkemizin standartlar n n yükseltilmesidir. IMO kurallar ve tavsiyelerine daha etkili bir flekilde uyulmas n n ilk sonucu da tüm Türk gemilerinde ve Türk karasular nda denizde can emniyetinin yükseltilmesi ile gemi kaynakl deniz kirlili inin azalt lmas olacakt r. Bu sayede ulusal ve küresel deniz emniyeti ile deniz çevresinin korunma çabalar na daha çok katk sa lanacak. Daha çok insan hayat emniyete al nm fl olacak, denizler daha etkili korunacak ve daha temiz kalacakt r. Temiz denizlerde daha etkin denizcilik faaliyetleri yürütülecektir." IMO üye devlet denetim sisteminin, 1 Ocak 2016'dan itibaren zorunlu olaca n belirten yetkililer, zorunlu denetime haz rlanabilmesi için öncelikle gönüllü denetimden geçirilmesinin Türkiye için bir ön tecrübe ve haz rl k f rsat oluflturdu unu vurgulad lar. (AA)

7 19 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Bakan Ça layan: 500 milyar dolarl k ihracat hedefi Türkiye'nin rahat elde edebilece i bir hedeftir Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, "Ulafl r z, ulaflamay z. Yakalar z, yakalayamay z ama 500 milyar dolarl k hedef Türkiye'nin bugün yakalam fl oldu u bu altyap ile çok rahat elde edebilece i önemli bir hedeftir" dedi. MERS N - Ça layan, Yeniflehir Fuar Alan 'ndaki Mersin 6. Uluslararas Lojistik ve Transport Fuar 'n n aç l - fl nda yapt konuflamada, son 10 y lda Türkiye'nin hiç umulmad k ekonomik baflar lar gösterdi ini belirterek, ihracat n 4,5 kat art rd n, ekonomisini 3,5 kat büyüttü ünü, milli gelirinin 3 kattan fazla artt n söyledi. Gelinen seviyenin önemli oldu unu ancak yetmeyece ini vurgulayan Ça layan, 2023 hedeflerini yakalamak için çal fl ld n ifade etti. Bir taraftan siyasi istikrarla ekonomisi büyüyen Türkiye'nin di er taraftan da demokratik haklar, bireysel hak ve özgürlükleri, düflünce hürriyeti en ileri seviyeye gelecek bir ülke olma noktas nda yo un çaba sarf etti inin alt n çizen Ça layan, bugünkü ekonomiyi önümüzdeki 10 y lda 3'e katlaman n altyap s ve fiziki çal flmalar n n yap ld n vurgulad. Türkiye'nin dünya lojisti inde önemli yere sahip oldu una dikkati çeken Ça layan, "Türkiye'yi merkez al p 4 saatlik uçufl mesafesindeki ülkelere bak n orada tam 56 ülke var. Bu 56 ülkede dünya nüfusunun 4'te 1'i yafl - yor, 1,5 milyar insan bu co rafyada yafl yor. Dünya ticaretinin mili gelirinin 3'te 1'i bu co rafyada olufluyor. 25 trilyon dolarl k bir gelirden bahsediyorum. Toplam dünya ticaretinin neredeyse yar ya yak n, yani 9 trilyon dolarl k al m burada olufluyor" dedi. Ça layan, böylesine ekonomik bir ortamda ihracat önümüzdeki 10 y lda 500 milyar dolara ç karma hedefi koyuldu unu anlatarak, flöyle devam etti: "Ulafl r z, ulaflamay z. Yakalar z, yakalayamay z ama 500 milyar dolarl k hedef Türkiye'nin bugün yakalam fl oldu u bu altyap ile çok rahat elde edebilece i önemli bir hedeftir. hracat n ithalat karfl lama oran n yüzde 80 olarak hedefliyoruz. Bu demek ki Türkiye'nin toplam d fl ticaret hacmi, sadece mal ticaretinde söylüyorum, bundan 10 y l sonra 1,1 trilyon dolar geçecektir. 1,1 trilyon dolar geçen bir ekonomiye altyap sa layacak olan lojistik ile ulafl m altyap s na ve lojistik kümelenmelerine Türkiye'nin acil ihtiyac vard r. Bu toplant bundan dolay son derece önemlidir ve hükümetimizin en öncelikli konular aras nda yer alan bir konudur bu." Lojistik alan nda da önemli altyap yat r mlar na ihtiyaç oldu unu ifade eden Ça layan, hükümet olarak 10 y lda lojistik altlayap kapasitesini en az 2 kat na ç kartmalar gerekti ini, 2050'ye kadar da bunun 4 kat na ç kmas gerekti ini bildirdi. Ça layan, önümüzdeki 10 y l için ulafl m altyap s n büyütmek ve ihtiyaca cevap vermek için 110 milyar dolar harcama yap laca n bildirerek, "Türkiye 2023 hedefleri içinde ulafl - m, lojisti i iflin merkezine oturtarak bunu koymufltur. Bugün flükürler olsun Türkiye Avrupa'n n en güçlü kara tafl ma filosuna sahiptir. Y lda 1,5 milyon t r sefer say s na ulaflt bir ülkedir Türkiye. Yine Türkiye 68 havaalan na, 76 limana sahip bir ülkedir" diye konufltu. Ulafl m alan nda gelinen noktay anlatan Ça layan, lojistik merkezlerin Ekonomi Bakanl için olmazsa olmazlar aras nda yer ald n, Mersin'e de bu merkezin kurulmas için konuyu kendine görev kabul etti ini söyledi. Lojistik merkezin bürokratik engellere tak ld n n alt n çizen Ça layan, "Vali yard mc s ile görüfltüm. Say n vali yard mc m toprak kurulunu hemen topluyorsunuz ve lojistik merkez kurulmas yla ilgili bütün konular gözden geçiriyorsunuz ve süratle pozitif karar al p, inflalah aç klamas n hep birlikte yap yoruz" dedi. Özel sektörün bürokrasinin hantall - n kabul edebilecek nabz n n söz konusu olmad n, kendisinin de bunu kabul etmeyece ini vurgulayan Ça layan, "Mutlak surette özel sektörün talebinin an nda yerine getirilmesi bizim olmazsa olmaz m z" ifadelerini kulland. Ça layan, özel sektöre yap lan katk lar anlatarak, özel sektörün önünü t kayacak her hadisenin karfl s nda oldu unu söyledi. Mersin'e ulafl m ve lojistik altyap yat r mlar n n kent ekonomisine büyük katk sa layaca n belirten Ça layan, buray Akdeniz'in en önemli ticaret aktarma merkezi yapacaklar n söyledi ini hat rlatt. Ro-Ro seferleriyle Suriye kanal nda t kanan lojisti i M s r'a ulaflt rarak Türk 7 üreticisine katk sa lad klar n an msatan Bakan Ça layan, flöyle konufltu: "Lojistik konusunda, Ro-Ro konusunda geldi imiz seviye son derece önemlidir. Geçen y l bir önceki y la göre Mersin'de Ro-Ro seferlerinde yüzde 45'lik art fl yafland. Türkiye ekonomisinin, Türkiye büyümesinin çok üzerinde bir rakam. Böyle bir ortamda Türkiye'nin lojistik altyap s geliflirken, bir taraftan da Mersin'in Türkiye'nin bu konuda baflrol oynama durumunu en iyi flekilde ortaya koymal y z. ktidar ve muhalefetiyle, parti ayr m yapmaks - z n, yerel yönetimle, sivil toplum kurulufllar yla bunu gerçeklefltirmeliyiz. Dünya Bankas Lojistik Performans Endeksi her y l ülkelerin performans endeksini yay nl yor. Türkiye 2010 y - l nda 155 ülke içinde 39. s radayd y l nda 27. s raya yükseldik, flimdi hedefimiz 2015 y l nda ülkemizi 22. s raya tafl mak, 2023 y l nda da dünyan n ilk 15'i içinde yer almak. Türkiye'ye ve Mersin'e bu yak fl r." Ça layan, Türkiye'nin Avrupa'n n ekonomik dar bo azda ç k fl noktas oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: "Böylesine güçlü ve dinamik bir ülkeyiz. Gücümüzün fark nday z ve en iyi flekilde de erlendirece imiz bir yap ya sahibiz. E er do ru zamanda, do ru ürünü, do ru miktarda, do ru üreticiyle, do ru tüketiciye sunuyorsan z zaten ülkenin yolu aç k demektir. Türkiye' bu altyap s ve ekonomik geliflmesini art r rken, dünyan n ekonomik krizine meydan okuyan yap s n devam ettirme azim ve kararl l ndad r. Türkiye Avrupa'n n kamu borçlulu- u aç s ndan 24 ülkesinden daha az borca sahip bir ülkesidir." Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Demokratikleflme Paketi'nin aç kland n hat rlatan Ça layan, insanlar n kimlikleri, inançlar, etnik kökenleri ve giyim kuflamlar ndan dolay sorgulanmad bir döneme gidecek olan demokratikleflmenin içinde olundu unu söyledi. (AA)

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı