KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde"

Transkript

1 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR Sa l kl Yaflam Semineri Pursaklar da düzenlendi Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde Sa l kl Yaflam konulu seminer düzenlendi. Pursaklar Belediyesi Diyetisyeni Sibel Ünver in konuflmac olarak kat ld seminere han mlar yo un ilgi gösterdi. Sa l kl yaflam n önemini anlatan Ünver, kilo alman n nedenlerinden, zay flama yöntemlerine kadar birçok konuda han mlar bilgilendirdi. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL Samanyolu ö rencisi tekvando flampiyonu K r kkale de Y ld zlar Gençler ve Olimpik s klette Valilik Kupas Tekvando fiampiyonas düzenlendi. Bat kent Samanyolu Lisesi ö rencisi Sümeyye E ri 59 kg da Genç Bayanlar kategorisinde birinci olarak flampiyon olmay baflard. HABER 3. SAYFADA Yenimahalleli minikler e lenerek ö rendi 16 DA Büyükflehir den muhteflem fieb-i Arus gecesi 16 DA Naz m Hikmet te Radyo Günleri düzenlendi 16 DA Tamer Karahan Yalç n çyer Bugün 4 te Bugün 13 te Keciören TOGEM HIZMETE ACILDI Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n efli Emine Erdo an, Keçiören Belediyesi Toplumsal Geliflim Merkezi (TOGEM) Binas n n aç l fl törenine kat ld, "1071 Giriflimcilik Projesi" kapsam nda düzenlenen Uygulamal Giriflimcilik E itimi ni tamamlayan kad nlara sertifikalar n verdi. KEÇ ÖREN Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n ev sahipli inde gerçeklefltirilen aç l fl törenine Baflbakan Erdo an' n efli Emine Erdo an, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Güldal Akflit ve çok say da milletvekili kat ld. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde yard m toplama kampanyas bafllatt. Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor diyerek, Van daki vatandafllar için yard m kampanyas bafllatt. Çankaya Belediyesi Hizmet Binas n n yan s ra TODAM Ata, Ayranc, Balgat, Beysukent, Bademlidere, Cebeci, Çayyolu, Dikmen, Emek, smail Cem, Yüzüncü Y l, Karakusunlar, Karap nar, Maltepe, Mimar Sinan, Mürsel Uluç, Oran, Öveçler, Umut ve Y ld z a battaniye, mont, kaban, eldiven, bere, bot, kazak, h rka gibi yard mlar b rakan Çankayal lar, Van daki vatandafllara destek olabilmenin sevincini yafl yor. HABER 16. SAYFADA Tar msal sanayiye destek verilecek G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program Kapsam nda Tar ma Dayal Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi Hakk nda Tebli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. 3 TE 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: ÇANKAYA Keçiören Belediyesi Toplumsal Geliflim Merkezi (TOGEM) Binas n n aç l fl ve "1071 Kad n fl Hayat na Kat l yor" sertifika da - t m düzenlenen bir törenle gerçeklefltirildi. STANTLARI NCELED Bakan Nihat Ergün ile Emine Erdo an, tören öncesinde TOGEM'in yeni binas n gezerek kad nlar n el becerilerinin sergilendi i stantlar inceledi, kad nlarla sohbet etti Emine Erdo an, Keçiören TOGEM in faaliyetlerini halka halka geniflleterek yoluna devam etmesinin heyecanlar n art rd n belirterek, yeni binas yla Keçiören TO- GEM'in önümüzdeki y llarda çok daha büyük, çok daha kapsaml çal flmalara, baflar lara imza ataca na inan ld n kaydetti. Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E itimini baflar yla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan han mlar kutlad. TOGEM B NASI AÇILDI Törende konuflan Bakan Ergün, KOSGEB'in giriflimcilik destek program yla birlikte, e itimlerden yararlan p sertifika alanlar n, 30 bin liraya kadar hibe ve 70 bin liraya kadar da faizsiz kredi alabilme imkan na sahip olduklar n söyledi. Ergün, bu kredinin 2 y l ödemesiz olmak üzere 4 y l vadeli oldu unu anlatt y l ndan bugüne kadar e itim alanlar aras ndan 10 bin vatandafl n bu desteklerden yararlanarak iflini kurdu unu kaydetti. Konuflmalar n ard ndan kad nlara sertifikalar verildikten sonra, Keçiören TOGEM Binas n n aç l fl kurdelesi kesildi. Alt nda da geri dönüflüm Baflar l temizlik çal flmalar yla ad ndan söz ettiren ve Türkiye nin en temiz ilçesi ünvan n almaya hak kazanan Alt nda Belediyesi, çevre temizli i konusunda çal flmalar n sürdürüyor. HABER 2. SAYFADA Çubuk fioförler Odas na fiahan talip Çubuklu genç floför Ayhan fiahan, Çubuk fioförler Odas Baflkan olmak için seçimlerde mevcut baflkan Zekeriya Erdo mufl un karfl s na rakip olarak ç kacak. Çubuk Servisçiler Kooperatifi nin de baflkanl n yapan fiahan, sivil toplum örgütlerinde de görev yürütüyor. 13 TE

2 Baflkentli ifl kad nlar yerli üretim ve tüketim için bulufltu. Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i Kad n Kollar n n düzenledi i panelde, yerli tüketimin yayg nlaflt r lmas konusu ele al n rken, ithalat n Türkiye ekonomisine verdi i zararlara dikkat çekildi. ANKARA BUGÜN /2 Aktif kad nlardan yerli mal hareketi A ktif Sanayici ve fladamlar Derne i Kad n Kollar, Yerli Mal Haftas nda çok say da ifl kad n kat l mc n n yer ald panelde, Türkiye de üretilen mallar n kullan lmas n n gereklili ine dikkat çekti. TUSKON a ba l OST M merkezli derne in düzenledi i panelin aç l fl konuflmas n Aktif Kad n Kollar Baflkan Avukat Canan K rbaç yapt. Tüketici Haklar Derne i Yenimahalle fiube Baflkan Sabire Narl, sanayici Ülke Gümüflay ve MAG Dergisi Editörü Beril Çavuflo lu nun panelist olarak kat ld program n moderatörlü ünü ise Aktif üyesi Nesrin flçi gerçeklefltirdi. Derne in, kuruluflundan bu yana Türkiye de Üretilen Mal Kullan yorum kampanyas ile yerli üretimin tüketilmesini yaymaya çal flt n belirten Canan K rbaç, Kad n Kollar olarak bu fark ndal a katk sa lamak için Yerli Mal Haftas nda bir araya geldiklerini söyledi. K rbaç, ifl kad nlar na yerli tüketim için flöyle seslendi: Derne imiz, slogan n özellikle Türkiye de yat r m yapm fl olan ve üreten yabanc sermayeyi de küstürmeyecek flekilde Türkiye de Üretilen Mal Kullan yorum olarak belirledi. Faaliyetlerimizi bu yaklafl mla sürdürüyoruz. Yerli mal, milli kaynaklar n iflletilmesi, yerli fabrikalar n kurulmas, paran n d fl ülkelere gitmesini önlemek ve kendi içimizde büyümek ad na önem tafl yor. Yabanc mal kullanman n s k nt s ise; ülke sanayicimizin üretiminin sekteye u ramas ve dolay s yla istihdam yarat lmas n n da engellenmesidir. Yap lan bir araflt rma; Türkiye de yabanc ülkelere giden her 7 bin dolar, ülkemizde bir insan m z n iflsiz kald n gösteriyor. Son 4 y lda 60 milyar dolarl k ithalat n yerine 9 bin kifli için istihdam sa lanaca yine bu araflt rmada belirtiliyor. Bu çok üzücü bir durum. Bizim bu gerçe imize karfl l k yabanc lar ne yap yor; Mesela Amerika da y lda bir kez Buy American günü düzenleniyor. Vatandafllar Amerikan mallar n tüketmeye yönlendirmek için. Ülke ç karlar için Amerikan mal kullanmay iflliyor. Almanya ise d flar dan gelen mal kalitesizdir bilincini yay yor. Ama biz yurt d fl ndan al mlar için sürekli f rsat yarat yoruz. Yabanc mallar na dur demeliyiz. Panelistlerden Tüketici Haklar Derne i Yenimahalle Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 17 Safer 1435 fiube Baflkan Sabire Narl, Tüketici Haklar Derne i olarak bilinçli bir toplum yaratma ad na çal flt klar n ifade etti. Narl, Türkiye de yerli mal kullan m na önem verilmedi ini flu örneklerle dile getirdi: Üniversitede ekonomi dersinde ö rencilerden birisi dersi veren Profesöre Hocam kriz nedir? diye sorar. Bunun üzerine Hoca s n fa bir soru yöneltir; S n fta kaç kiflinin kalem ve silgisi Türk Mal? diye. 18 kiflilik s n fta Türk mal kalem ve silgiye sahip sadece bir ö renci ç km flt r. Hoca iflte kriz budur çocuklar der. Ülkemiz tekstilde bir numara iken flimdi Çin in esiri oldu ise, tekstil atölyeleri ve kumafl fabrikalar üçer befler kapan yorsa o ülkede iflsizlik ve yoksulluk kaç n lmazd r. Sadece bununla da bitmiyor. Bir zamanlar tar m ülkesiyiz diye övünürken, h zla bu noktadan uzaklaflan ülke olduk. Ülkemiz milyarlarca dolar vererek insan sa l na zarar veren risk oluflturan genetik yap s bozulmufl ço u Amerika dan tar m ürünleri ve mamuller ithal edilmektedir. Bu ithal edilen mallar n yerine yerli tüketim mallar kullanm fl olsayd k, bu parayla aç lan fabrikalarda 150 bin kifliye ifl imkan sa lanacakt. Bir baba 12 yafl nda o lu ile dizi izlerken araya reklamlar giriyor ve çocuk babas na Hiç yerli mal m z yok mu? diye soruyor. Babas Bu da nereden ç kt dedi inde, çocuk, Dikkat ettim de reklam ürünlerinin hepsi yabanc da ondan der. Babas Bugüne kadar hiç dikkatimi çekmemiflti diye düflünür. Bir sonraki reklam kufla nda Türk Mal ürünleri saymak ister ve reklam yap lan 15 ürünün sadece 3 ünün Türk mal oldu unu görür. ç pazarda tüketicilerin be enisine sunulan beyaz eflya RUM 7 Kanun-i Evvel 1429 al rken Türk mal olmas na özen gösteren kaç kifliyiz acaba. Oysa yerli mal kullanmak tüketicinin bir yurttafll k ve yurtseverlik görevidir. thalat n artt n, buna karfl l k ihracat n azald n ifade eden Narl, flöyle devam etti: D fl ticaret aç m z giderek büyümekte, iç ve d fl borçlar artarken, kifli bafl na düflen ulusal gelir pay giderek azalmaktad r. Oysa sanayileflmifl zengin bat ve kuzey ülkeleri kendi pazarlar n korumak, kendi mallar n ihraç etmek, iflsizine ifl bulabilmek, mal n n kalitesini artt rabilmek, tüketici haklar n ve bilincini topluma anlatabilmek, di er ülkelere karfl güçlü duruma gelebilmek, kitle örgütleri ve kamu kurulufllar yla bir araya gelerek uzlaflma sa lamaya çal flmaktad r. Yani kavgalar n birbirleriyle vermekten çok d flar ya karfl vermektedirler. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Sa l kl Yaflam Semineri Pursaklar da düzenlendi P ursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde Sa l kl Yaflam konulu seminer düzenlendi. Pursaklar Belediyesi Diyetisyeni Sibel Ünver in konuflmac olarak kat ld seminere han mlar yo un ilgi gösterdi. Sa l kl yaflam n önemini anlatan Ünver, kilo alman n nedenlerinden, zay flama yöntemlerine kadar birçok konuda han mlar bilgilendirdi. Kilo alman n görünmeyen nedenleri aras nda hormonal düzensizlik, stres düzeyi ve yeme içme al flkanl klar n n önemli oldu una dikkat çeken Sibel Ünver, stresli insan n çok fazla tüketerek kilo ald n söyledi. Kilo problemleri olanlara önemli tavsiyelerde bulunan Ünver, konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Do ru beslenme ve egzersiz ile bölgesel ya lar eritebiliriz. Ya lar ve karbonhidratlardan uzak durmal y z. Kilolu olan insanlar kendilerini bir baflkas ile asla k yaslamamal d r. Bu davran fl stresi art r r, yemek yemeyi tetikler. Günde en az üç bardak süt tüketerek tok kal nabilir. Et, yumurta ve peynir kaliteli beslenmenin en önemli besin maddeleridir. Strese karfl meyveli yo urt, mor lahana, kabuklu kuruyemifl, mandalina ve bal k tüketilmeli. Alt nda da geri dönüflüm K azan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, ziyaret etti i anas n f n n do um günü etkinli ine kat larak çocuklar n sevincine ortak oldu. Baflar l temizlik çal flmalar yla ad ndan söz ettiren ve Türkiye nin en temiz ilçesi ünvan n almaya hak kazanan Alt nda Belediyesi, çevre temizli i konusunda çal flmalar n sürdürüyor. Alt nda Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü, Alt nda kap kap gezerek çevre temizli i ve at k geri dönüflümünün önemi hakk nda vatandafllar bilgilendiriyor. lk olarak Do antepe, Aktafl, Gültepe ve Karacaören Mahalleri nde bafllayan bilgilendirme projesinin k sa sürede Alt nda n tüm mahallelerine yay lmas hedefleniyor y l itibariyle kat at k toplama projesini hayata geçiren ve o günden bugüne önemli mesafeler kat eden Alt nda Belediyesi, Alt nda l vatandafllarla da iflbirli i yap yor. Alt nda Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü ne ba l ekipler, Çevre Koruma ve Ambalaj At klar De erlendirme Vakf (ÇEVKO) ile ortaklafla yürüttü ü çal flma kapsam nda, her kap y tek tek çalarak vatandafl bilgilendiriyor. Geri dönüfltürülebilir at klar di er at klardan ay rman n çevre temizli i için çok önemli oldu unu belirten ekipler, vatandafllara at k ayr flt rma ve geri dönüfltürülebilir at k çeflitlerini anlat yor. Geri dönüflüm konusunda broflürler de da tan ekipler, ambalaj at klar için oluflturulan dört gözlü geri dönüflüm konteyn rlar n da uygun alanlara yerlefltiriyor. Kat at klar n geri dönüflüme kazand r lmas çal flmalar nda çok yol kat edildi ini söyleyen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Her geçen gün toplanan at k miktar nda art fl yaflan yor. Bilgilendirme çal flmalar ndan sonra bu rakamlar n katlanarak artaca n tahmin ediyoruz. ÇEVKO destekli yürütülen bu proje ile öncelikli olarak apartman ve site yöneticilerine ulafl yoruz. Genel olarak ise tüm vatandafllar bilgilendiriyoruz. Bunun yan s ra kat at klar n o sokak veya mahalle için hangi tarih ve saatte toplanaca n belirten etiketleri bina girifllerine yap flt r yoruz. Mahalle sakinlerimiz yap lan çal flmalardan çok memnun Daha temiz bir Alt nda için yard ma haz r olduklar n belirtiyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. dedi.

3 Samanyolu ö rencisi tekvando flampiyonu K r kkale de Y ld zlar Gençler ve Olimpik s klette Valilik Kupas Tekvando fiampiyonas düzenlendi. Ni de, Aksaray, Nevflehir, K rflehir, Çank r, Çorum, Yozgat, Kayseri, Bursa, Kastamonu, stanbul, Karaman ve Ankara dan sporcular n kat ld ç Anadolu Belediyeler Birli i ve Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ve D SK Sosyal- fl Sendikas Genel Baflkan Metin Ebetürk, ç Anadolu Belediyeler Birli i çal flanlar n sevindirecek Toplu Sözleflmeye imza att. Belediyeler Birli i nde toplu sözleflme sevinci ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkan Bülent Tan k ve Yöneticileri ile Sosyal- fl Sendikas yetkilileri aras nda gerçekleflen törende, çal flanlar n, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltecek koflullar imza alt na al nd. Sosyal güvenceli çal flma koflullar n n her kurumda iflçiler aç s ndan büyük önem tafl d n belirten Bülent Tan k, siyasi bak fl aç lar n n iflçilerin lehine de iflmesi gerekti ini söyledi. Tafleronlaflmaya karfl köklü bir mücadelenin olmas gerekti ini ifade eden Tan k, Avrupa Yerel Özerklik fiart alt nda imzas bulunan Türkiye nin, sözleflme esaslar na göre kararlar almas n n çal flanlar aç s ndan da ileri ad mlar olaca n dile getirdi. Her çal flan n kendisi için ayr ayr önem tafl d n vurgulayan Tan k, ç Anadolu Belediyeler Birli i çat s nda emek verenleri sosyal haklara kavuflturduklar için mutlu oldu unu belirterek Örgütlülük her çal flan n hakk. Hay rl olsun dedi. Sosyal- fl Sendikas Genel Baflkan Metin Ebetürk de iflçilerin en do al hakk olan Sendika Hakk n, Çankaya Belediyesi nde çal flanlarda oldu u gibi ç Anadolu Belediyeler Birli i çal flanlar için de gözeten Baflkan Tan k a emek dostu anlay fl ndan ötürü teflekkür etti. fi ehit Mahmut Özdemir lkö retim Okulu Okul Aile Birli i müsabakalarda Bat kent Samanyolu Lisesi ö rencisi Sümeyye E ri 59 kg. Genç Bayanlar kategorisinde birinci olarak flampiyon olmay baflard. fiampiyon oldu u için çok mutlu oldu unu söyleyen Sümeyye E ri, Baflar lar m n daha da artmas için elimden geleni yapaca m. Bu süreçte bana destek olan herkese teflekkür ederim dedi. Velilerden Yaflar a teflekkür ziyareti üyeleri Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Okula yap lan desteklerden ve okul çevresinin temizli i, asfaltl yollar için Yaflar a teflekkürlerini sunan heyet, bir de Yaflar a plaket takdim etti. fientepe de 5 y lda devrim yapt n z diye konuflan veliler, yap lan çevre düzenlemesinin ve parklar n çocuklar n n gelifliminde büyük bir rol oynad n da vurgulad. Velilerle keyifli bir sohbet gerçeklefltiren Yaflar, E itime çok önem veriyorum. 149 devlet okulunun tamir ve bak mlar n yapt k. Devlet okullar n özel okul konumuna getirdik. Yenimahalle deki okullar flimdi Türkiye deki tüm okullara örnek gösteriliyor diye konufltu. fientepe de yap lan parklarla çocuklar n özgürce oynayabildi ini belirten veliler Yaflar n 5 y lda gerçeklefltirdi i tüm hizmetlerden memnun olduklar n da dile getirdi. Temiz ve sa l kl bir ortamda çocuklar n geliflimlerini daha düzgün tamamlad klar n söyleyen veliler, okullara yap lan yard mlar için de Yaflar a teflekkür ederek, plaket takdim etti. ANKARA /3 Tar msal sanayiye destek verilecek G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca 14 Aral k 2014 tarihinde K rsal Kalk nma Yat - r mlar n n Desteklenmesi Program Kapsam nda Tar ma Dayal Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi Hakk nda Tebli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Söz konusu Tebli kapsam nda tar msal ürün iflleyen, ambalajlayan ya da depolayan iflletme kurmak isteyen veya var olan iflletmesini modernize etmek isteyen yat r mc lara %50 hibe deste i sa lanacak. Tebli in yay mlanmas yla beraber Ankaral yat - r mc lar beklediklerini belirten l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, %50 hibe deste inden yararlanmak isteyen yat r mc lar n Tebli in yay mlanmas n n ard ndan 45 gün içerisinde baflvuru yapmalar gerekti ini kaydetti. Türkiye nin tar mda üretim sorunu bulunmad n belirten Temel, yaflanan pazarlama sorununu ortadan kald rmak için G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - nca ortaya konan bu proje ile birçok aç n giderilmeye baflland na dikkat çekerek, her türlü tar msal ürünü iflleyen, ambalajlayan ve depolayan iflletmelerin yan s ra alternatif enerji kaynaklar kullanan yeni seralar n yap m ve koyun, keçi, manda yetifltiricili i için sabit yat r mlar için de bu deste in verilece- ini söyledi. Hibeye esas proje tutar n n gerçek kifliler için 300 bin TL, tüzel kifliler için ise 800 bin TL ye kadar ç kabilece ini kaydeden Temel, Bu kapsamda verilecek destek gerçek kifliler için 150 bin TL, tüzel kifliler için ise 400 bin TL ye kadar ç kabilmektedir. Ankara n n ürünlerini iflleyerek Ankara ya ve Türkiye ye tan tmak isteyen yat r mc lar bekliyoruz. fiimdiye kadar Ankara da bu destek kapsam nda 36 milyon TL karfl l nda 18 milyon TL destek verdik. Bu sayede ihracata bafllayan firmalar m z oldu. Ankara n n çal flkan ve giriflimci insanlar ndan bu sene rekor talep bekliyoruz dedi. Bakanl n bu sene bir yenili e imza att n da ifade eden Temel, bu sene baflvurular n https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 internet adresinden online olarak yap laca n da sözlerine ekledi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 ANKARA E SDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus yapt aç klamas nda, k sa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen Milli Piyango çekilifline say l günler kala, flans oyunlar na dünyada gösterilen ilginin Türkiye de de di er ülkelerden pek geri kalmad n belirterek, Piyango bileti alanlar n hayallerini süsleyen ikramiye, önceki y llarda bu paray kazanan kiflilere huzur ve refah de il ard ard na talihsiz olaylar yaflatt. Yaflanan hadiseler adeta talih kuflu de il de talihsizlik kuflu gibi ikramiyeyi kazananlar n hayat n altüst ederek piflmanl da beraberinde getirmifltir. Üretmeden k sa yoldan zengin olman n hayaliyle insanlar kumar n pençesine mahkum edilmifltir. Öte yandan geçmifl y llarda bu yolla mal mülk sahibi olanlar n içler ac s halini de görüyoruz. Buna keza, büyük umutlar ba lan p ikramiye ç kmayanlar n yaflad ruhsal çöküntünün ailede ve toplumdaki 4 etkileri de had safhaya ulaflm flt r dedi. Genel Baflkan Çelikus aç klamas na flu flekilde devam etti: Her yerde Milli Piyango reklam ve tan t m var. Y lbafl öncesi Milli Piyango dan ç kacak büyük ikramiye; gazete, televizyon, internet, sokaklar yani her yerde ve sürekli gösteriliyor, reklam ve tan t m yap l yor. Hükümetin ve ilgili kurulufllar n flans ve bahis meselesinde bu kadar teflvik edici olmas yanl flt r. Anayasam zda, Devlet kumar ve benzeri kötü al flkanl klardan vatandafl n korumak için gerekli tedbirleri al r derken, devlet bilakis bunlar yaymakta ve yenilerini bafllatmaktad r. Kumarhaneleri yasaklay p, en büyük kumar serbest b rak yor. flini dini yönüne bakacak olursan, Milli Piyango da di er flans oyunlar gibi haramd r.(on numara, fians topu, Süper loto, Say sal loto, ddaa, At yar fllar ) sminin bafl nda milli kelimesinin olmas haram olmas n ortadan kald rmaz dedi. Her y l, insanlar n büyük umutlarla ald klar fiahapgürler e yeni bir park P ark ve bahçelere büyük önem veren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazand rmaya devam ediyor. Yap lan parklar her yafl grubundan insanlara hitap ederken, her park n bir amaca hizmet etmesine de özen gösteriliyor. fiahapgürler Mahallesi nde 19 bin metrekarelik alanda yeni bir park ve spor Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, son y llarda insanlar n kolay yoldan para kazanma derdine düfltüklerini dile getirerek, Talih kuflu denilen, devlet eliyle meflrulaflt r lan kumar, aileleri da tmaya ve huzursuzluklar n bafl sebeplerinden birisi olmaya devam ediyor dedi. alan n n yap m na bafllayan Mamak Belediyesi, park en k sa sürede Mamakl lar n hizmetine sunacak. Mamak n yefliliyle, parklar yla, bahçeleriyle modern ilçe olma yolunda h zla ilerledi ini kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yeflil alan oluflturulmas na büyük önem verdiklerini ve a açland rma çal flmalar n her y l art rarak sürdürdüklerini söyledi. Mamak n her y l artan yeflil dokusuyla örnek bir ilçe oldu unu belirten Akgül, park n yap m tamamland nda yeflil alan ve dizayn yla göz dolduraca n ifade etti. Toplam 19 bin metrekarelik alanda yap m süren parkta 600 metre koflu yolu bulunuyor. Parkta ayr ca, zemini üç boyutlu dizayn edilmifl 426 metre yürüyüfl yolu, 170 metrekarelik fitness alan, oturma alanlar, renkli ayd nlatmalar, 260 metrekarelik çocuk oyun alan ve 12 bin 500 metrekarelik yeflil alan bulunuyor. 7 den 70 e herkesin kullanabilece i parkta 2100 metrekarelik alanda voleybol, basketbol ve futbol sahas infla ediliyor. Tunus heyeti Keçiören de Talih Kufluna ESDER den elefltiri K eçiören Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerindeki yenilikçi uygulamalar yla sadece yurtiçinden de il, yurtd fl ndan da birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor. Tunus Teftifl Genel Müdürlü ü nden gelen Genel Müdür ve müfettifllerden oluflan bir heyet, Türkiye-Tunus hükümetlerinin iflbirli i kapsam nda Keçiören Belediyesi nin proje ve faaliyetlerini yerinde inceleyerek bilgi ald. Konuk heyete ilk olarak Keçiören Belediyesi hizmet binas gezdirilirken; D fl liflkiler Müdürlü ü, Sa l k flleri Müdürlü ü, Zab ta Müdürlü ü, Hesap flleri Müdürlü ü ve Ak Masa n n hizmetleri tan t ld. Belediyedeki incelemelerini tamamlayan Tunus heyeti için Keçiören i tan t c bir gezi turu düzenlendi. Heyet Deniz Dünyas ve Estergon Kalesi ni gezdi. Genel Müdür ve müfettifller den oluflan Tunus heyeti, Keçiören Belediyesinin iflleyifli, projeleri ve çal flmalar hakk nda yetkili kiflilerden bilgi al p yerinde yapt klar gözlemler neticesinde Baflkan Mustafa Ak n yapt hizmet ve uygulamalar çok be endiklerini ve ziyaretlerinin çok ö retici oldu unu ifade ettiler. Milli Piyango biletleri flu ana kadar kimseye hay r getirmedi. Kimisi ailesini da tt, kimisi kumara al flarak paras n n hepsini burada bitirdi, kimisi de intihar etti. Milli Piyango her y l ibretlik hikayeler ortaya koysa da halen sat lmaya devam ediliyor. flte ibretlik hikayelerden baz lar * Salih Gümüflçay: En ünlü ama en talihsiz piyango talihlisi 'da 5 milyar kazand. 1 y l sonra öldü. Tek bafl nayd, yüzlerce akrabas ç kt. DNA testi için mezar bile aç ld. * Mehmet Sar o lu: Denizli'nin Sarayköy ilçesine ba l T rkaz köyünde 40 y l önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye ç kt. Yaflad baraka tipi evde donarak öldü. Can verdi inde yapayaln zd. * Osman Kaplan: Denizli'nin Çivril ilçesinde marangoz olarak geçimini sa larken hapse gerdi y l nda hapisten ç kt ktan 2 gün sonra say sal lotodan 340 milyar lira kazand. ki çocuk babas Kaplan' n ilk ifli eflinden boflanmak oldu. kinci evlili ini de k sa süre sonra bitirdi. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Gamzelerinde, gülücükler gördü üm, Sevgili..! En karanl k, Saatlerde akl ma gelen, Sevgili..! Hiç gördün mü,gözlerindeki fl lt y? Ay ve sen..! smin kadar güzelken, Nedendir sevmekten gidiflin..? An ve an ismini hissederken, Her gün bitiminde, Yüzün düfler akl ma, Güller açar yüre imde Babil bahçeleri ç l klar nda, Gözlerin bir vaha. Ya da Koca bir okyanus Yüre imde, ya çorak toprak, Yada taflarcas na bir okyanus, Olurken sen.. Gözlerin,geceme ay par lt s olur o an.. Aflk, bu kadar m yak fl r bir insana? Sensiz,zaman durdu, Sen flimdi çok uzaklardas n.. Oysa, bir düfl kadar, Yak ns n. Ömür geçti, Son demli çay m, Yudumluyorum belki.. Kimse anlamaz beni. Düflman bir kez, Dost binlerce kez vurdu, Yüre imi.. DEML ÇAY Gözlerim kamafl yor yine, Yine,bir düfl var gözlerimde. Sen,sen ve yine SEN! E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Yeni sanayi tezgah yla üretimi yüzde 80 h zland rd ZM R (CHA) zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ( AOSB) de faaliyet gösteren Dirinler Makina, Türkiye'de ilk olan bir sanayi tezgah üretti. "36 Eksen Özel Frezleme ve Tornalama Tezgah " ad verilen yeni makine, sanayi tesislerinde üretimi yüzde 80 h zland rarak maliyetleri düflürecek. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) ve Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TE- PAV) ifl birli inde haz rlanan Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013 raporuna göre, nüfusun yafl ortalamas 40 olan Avrupa da araç park n n ortalama yafl 7 ila 10 aras nda de iflirken, nüfusunun yafl ortalamas 29 olan Türkiye de araç park n n ortalama yafl 16 seviyesinde bulunuyor. SGK, 2.5 milyar lira zarara u rad Dirinler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Dirin, Dirinns markas yla müflterilerine özel çözümler sunduklar n belirterek, yeni makineyi de ar-ge çal flmalar n n sonucunda Türkiye'de ilk kez ürettiklerini söyledi. Sanayi üretiminde büyük kolayl klar sa layaca n belirterek, "Yeni makinemiz, üretimin yüzde 80 oran nda h zlanmas n sa layacak. STANBUL (AA) O DD ile TEPAV ifl birli inde haz rlanan Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013 raporunun tan t m amac yla düzenlenen toplant, ODD Yönetim Kurulu Baflkan Baflkan Mustafa Bayraktar, ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ve TEPAV Proje Koordinatörü Ozan Acar n kat l m yla gerçeklefltirildi. Mustafa Bayraktar, raporun öne ç kan bafll klar n anlatt toplant - da, Türkiye nin Avrupa n n en genç nüfusuna, ancak en yafll araç park - na sahip oldu una dikkati çekerek, nüfusun yafl ortalamas Türkiye de 29, Almanya da 45 iken, araç yafl ortalamas n n Türkiye de 16, Almanya da 8,5 oldu unu söyledi. Bat Avrupa geneline bak ld nda ise nüfusun yafl ortalamas n n 40, araç park yafl n n ise 7 ila 10 aras nda oldu unun bilgisini aktaran Bayraktar, bunun bafll ca sebebinin vergilendirme sistemi oldu unu, Avrupa da araç yaflland kça vergisi yükselirken Türkiye de tam tersine düfltü ünü ifade etti. Otomobil sahipli i dünyada h zla artarken Türkiye nin bu konuda hala dünya ortalamas n n alt nda kald - na iflaret eden Bayraktar, flunlar kaydetti: Ülkemizde otomobil sahipli i ABD nin 6 da 1 i, Bat Avrupa n n 4 te 1 i. Tüketicilerin gelir seviyesi ve kredi imkanlar artt kça otomobile olan talep yükselse de henüz yeterli seviyeye ulafl labilmifl de il. Bin kifliye düflen otomobil sahipli i olarak bak ld nda, 2012 den 2028 e kadar yaflanacak tahmini art fl Birçok ifllemi tek bafl na gerçeklefltirecek. Ürünler, tek bir makinenin üretiminden ç kacak. Bu, üretimin kalitesini de artt racak. Üretim h zlanaca için son dönemde en önemli unsur haline gelen sanayideki maliyetlerde düflecek. Sanayi iflletmeleri, bu makineyle çok büyük avantajlar sa layacak." dedi. Türkiye de yüzde 70 ler düzeyinde ve 2028 de bin kifliye düflen otomobil sahipli inin 256 adede ulaflmas bekleniyor. Bu de erin 2028 y l na gelindi inde Brezilya da 293, Kore de 456, Bulgaristan da 551 ve Almanya da 677 seviyelerinde olaca tahmin ediliyor. Tüm bu veriler fl - nda, Türkiye nin bin kifliye düflen otomobil sahipli inde bundan 15 y l sonra da oldukça geride kalaca görülüyor. Bayraktar, otomotiv sektörünün y lda 19 milyar dolar n üzerinde ihracat ile Türkiye de ihracat yapan sektörler aras nda ilk s rada yer ald - na dikkati çekerek, 400 bin kiflilik istihdamla ekonomide ciddi bir a rl klar bulundu unu, ancak bundan daha fazlas n n da mümkün oldu unu kaydetti. Sektörün y llar itibariyle ortaya koydu u d fl ticaret dengesine de de- inen Bayraktar, otomotiv sektörünün 2006 y l ndan bu yana, 2011 hariç, 7 senedir d fl ticaret fazlas verdi- ini söyledi. Sadece motorlu tafl tlardan oluflan EKONOM /5 Türkiye de nüfus genç araç park yafll ANKARA(CHA) S osyal Güvenlik Kurumu (SGK), baflta kay t d fl l k olmak üzere çeflitli suistimallerden dolay 2,5 milyar TL zarara u rad. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl - n n 2013 y l Ocak-Eylül dönemini kapsayan verilerine göre, 6 binin üzerinde kaçak iflyeri, 30 binin üzerinde de sigortas z kifli tespit edildi. Çal flma hayat n n denetimi, teftifli ve kay t d fl istihdam ile mücadele faaliyetleri, Bakanl n fl Teftifl Kurulu Baflkanl ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftifl Baflkanl na ba l müfettifl ve denetmenleri eliyle yürütülüyor. SGK denetmenleri ve müfettifller taraf ndan yap lan denetimlerde 60 bin 625 iflyeri denetlendi. Sosyal güvenlik denetmenlerince 1 Ocak- 30 Eylül döneminde 39 bin 814 iflyeri denetlendi. Bu iflyerlerinden 5 bin 902 sinin kaçak oldu u tespit edildi. Denetmenlerce yap lan teftifllerde 26 bin 992 kay t d fl çal flan n sigortal tescili sa land. SGK müfettiflleri taraf ndan 3 bin 840 iflyerinde yap lan denetimlerde ise 362 kaçak iflyeri tespit edildi. Yine bakanl k ve SGK müfettifllerinin teftifllerinde 3 bin 538 sigortas z iflçi tespit edildi. Bu denetimlerde toplamda 6 bin 624 kaçak iflyeri tespit edildi. 30 bin kiflinin de sigortas z çal flt belirlendi. Denetimler sonucu SGK n n 2,5 milyar TL zarara u rat ld tespit edildi. Bakanl k kay tlar - na göre bu y l 8 bin 127 ifl kazas n n soruflturmas tamamland. Buna göre, ifl kazas vakalar n n her üçünden biri, iflverenin gerekli flartlar sa lamad için veya eksi i bulundu- u için yafland. Çal flma Bakanl fl Teftifl Kurulu Baflkanl, 2013 y l nda yapt teftifllerde 1 milyon 591 bin 258 iflçi ile 2 bin 907 ç rak ve 2 bin 656 stajyere ulafl ld. fl sa l ve güvenli i ile iflin yürütümü yönünden yap lan teftifller sonucunda 4 bin 621 iflyerine toplam 59 milyon 362 bin 173 lira idari para cezas kesildi. Tespit edilen 37 milyon 204 bin 659 TL prim matrah tutar n n 34 milyon 65 bin 278 TL lik k sm Sosyal Güvenlik Denetmeleri nin çal flmas yla kuruma kazand r ld. d fl ticaret fazlas n n 7 y lda 12 milyar 446 milyon dolara ulaflt n belirten Bayraktar, otomotivin desteklenmesinin ekonomi aç s ndan genel bir sorun olan d fl ticaret aç n n azalt lmas konusunda büyük katk sa layaca n dile getirdi. Bayraktar, otomotiv üretimi bat - dan do uya do ru kayarken Türkiye nin bu geliflmelerden pay almas ve alan n geniflletmesinin büyük önem tafl d n da vurgulad. Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013 raporuna göre, Türkiye de araç park 90 l y llar n bafl nda 1,5 milyon adet civar nda iken 2012 sonu itibariyle 13 milyon adede ulaflm fl durumda. Türkiye deki toplam araç park n n yar s 12 ve üzeri yafltaki araçlardan olufluyor. 16 ve üzeri yafl grubunu oluflturan araçlar n oran yüzde 32 iken 20 yafl ve üzeri araçlar n oran ise yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Rapora göre, dünya otomotiv sektörü 85 milyar avro Ar-Ge yat r - m, 433 milyar avro vergi geliri, 2 trilyon avro cirosuna sahip. 20 civar nda ülkede faaliyet gösteren yaklafl k 50 motorlu tafl t üreticisi toplamda 50 milyonluk büyük bir istihdam yarat yor. Dünya otomotiv pazar n n ve üretiminin 2028 e kadar y ll k ortalama yüzde 3,5 oran nda büyümesi bekleniyor. Türkiye otomotiv pazar yüzde 0,97 pay ile 19. s rada bulunurken, Türkiye otomotiv üretimi yüzde 1,26 pay ile 16. s rada yer al yor. Hem pazar hem de üretimde Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya n n oluflturdu u BRIC ülkelerinin gerisinde yer alan Türkiye, Avrupa s ralamas nda ise sat flta 5 inci, üretimde 6 nc s rada bulunuyor. Sektör üzerindeki vergi yükünün araç sat fl ndan bak m na kadar pek çok aflamada kendini gösterdi ine iflaret edilen raporda, otomobilin sat fl ndan ve kullan m ndan do an vergilerin 5 y l sonundaki toplam - n n yaklafl k olarak o otomobilin vergiler dahil sat fl fiyat na ulaflt ve özellikle ÖTV oranlar n n talep art - fl n önemli ölçüde engelledi i belirtildi. Pazarlamaya sosyal medya yön verecek ANKARA (AA) P azarlama eleman, mesle inin gereklerini yerine getirmek için son dönemin gözde iletiflim mecras sosyal medyay etkin bir flekilde kullanacak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Pazarlama Eleman Ulusal Meslek Standard, Ankara Ticaret Odas (ATO) taraf ndan belirlendi. Buna göre, pazarlama eleman, birim yöneticisinin nezareti alt nda, ifl sa l, güvenli i ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; ifl organizasyonu yapan, pazarlama plan n n uygulanmas na, ürün gelifltirme çal flmalar na, ürünün da t m ve sat fl gelifltirme ifllemlerine ve ürün tan t m na katk veren, müflteri iliflkilerini destekleyen ve mesleki geliflim faaliyetlerine kat lan nitelikli kifli olarak tan mland. Pazarlama elemanlar n n meslek standartlar na iliflkin en dikkat çekici düzenleme, sosyal medya konusunda getirilen kriter oldu. Pazarlama elemanlar, bundan sonra ürün tutundurma çal flmalar na yönelik iç ve d fl çevreden, sosyal medyadan elde etti i olumlu/olumsuz görüflleri amirine raporlayacak. Pazarlama elemanlar her türlü mal ve hizmet üreten, da t m n yapan iflletmelerde çal flabilecek. Genellikle büro ortam nda çal - flan pazarlama elemanlar ifllerin özelli ine göre üretim veya hizmet ortamlar nda görev yapabilecek ve zaman zaman seyahat edebilecek. Pazarlama elemanlar n n büro ortam nda ço unlukla oturarak çal flmadan kaynaklanan kas ve eklem sorunlar yla karfl laflman n yan s ra durufl bozukluklar ve uzun süreli bilgisayar kullan m ndan kaynakl göz bozukluklar gibi sa l k sorunlar yla karfl karfl ya kalabildi ine iflaret edildi. Üretim sahalar ndaki ortamlarda bulundu unda, gürültü, toz, kimyasallar gibi unsurlardan etkilenme olas l klar bulunan pazarlama elemanlar n n, bu nedenlerle üretim sahalar nda kiflisel koruyucu donan m kullanarak çal flmas gerekebilecek. Bu mesle in icras esnas nda ifl sa l ve güvenli i önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri söz konusu olabilecek. Pazarlama eleman n n yo un ifl temposuna, stres alt nda çal flabilmeye ve esnek çal flma saatlerine haz rl kl olmas gerekecek. Pazarlama Eleman Ulusal Meslek Standard na göre, pazarlama elemanlar n n baz görevleri flöyle: - Müflteri memnuniyetine iliflkin iflletme taraf ndan belirlenen yöntemlere uygun araflt rmalar yapacak. - Müflterinin kendisini özel hissedece i ürün özellikleri ve faydalar - na iliflkin bilgileri ve önerilerini ilgili departmanlara aktararak ürünlerin müflteri ihtiyaçlar çerçevesinde gelifltirilmesi çal flmalar na kat lacak. - Ürüne iliflkin iflletme taraf ndan belirlenen dönemsel fiyatland rma, iskonto ve kampanyalar n sat fllar art rmadaki etkinli ini inceleyecek. - Da t m a arac lar nca düzenlenmesi planlanan promosyon, kampanya vb. faaliyetler hakk nda amirini bilgilendirecek. - Ürün tutundurma çal flmalar na yönelik iç ve d fl çevreden, sosyal medyadan elde etti i olumlu/olumsuz görüflleri amirine raporlayacak. - Müflteriye eriflmede kullanaca iletiflim araçlar n n (haber bültenleri, elektronik postalar, sosyal a vb) her birinin önem derecesini (etkinlik/maliyet) belirleyerek pazarlama planlamas nda kullan lmak üzere amire raporlayacak. - D fl çevreden rakiplerin ürünlerini hangi kanal ve medya arac l ile teflhir etti ini belirleyerek müflterilerin, rakipler ve geçmifl reklam çal flmalar na iliflkin görüfllerini alacak. - Toplad verileri kullanarak gösteriler, sergiler, yar flmalar, özel indirim, promosyon, çekilifl, çapraz sat fl vb. alternatif sat fl düzenlemeleri hakk nda öneriler gelifltirerek amirinin görüflüne sunacak. - Bilgi iletiflim teknolojileri, sosyal medya ile di er akademik ve sektörel kaynaklardan yenilikleri takip edecek. Bakan Eker: Sanatla toplumun gündemine g da güvenli ini tafl yoruz ANKARA (CHA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, toplumun dikkatini g da güvenli- ine çekmeye çal flt klar n belirterek, "Madem iflimiz tabiatla ve toprakla. Biz de tabiat nas l tasavvur etti imizi nas l bir iliflki kurdu umuzu, bu sektörün ne kadar önemli oldu unu çeflitli aktivitelerle toplumun gündemine tafl mak etkinlikler yap - yoruz." dedi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile Milli E itim Bakanl ve Honeybana Balparmak iflbirli inde düzenlenen Gelece imizin Gözüyle Güvenilir G da Resim Yar flmas nda dereceye giren çocuklar düzenlenen bir program ile ödüllerini ald. Bilkent Otel de düzenlenen törene Mehdi Eker'in yan s ra Milli E itim Bakan Nabi Avc ve ödüle hak kazanan çocuklar ile aileleri kat ld. Toplant da konuflan, Bakan Eker, güvenilir g da tüketiminde bilinç sahibi olman n önemine de indi. "Kuflkusuz çocuklar n içindeki muhteflem dünya, gelecek tasavvurunun renkle kalemle buluflmas gerekiyor." diyen Eker, flöyle konufltu: "As l olan sanat yolu ile insan n en ulvi taraf d r. nsan n kendini aramas faaliyetidir. Gerçek sanat n kiflinin Allah aramas oldu un söyler, Necip Faz l. Bizim aç m zdan, insan tabiat n bir parças. nsan n asl toprak. Topraktan geldik topra a dönece iz. Tabiat n ürünleri ile besleniyor ve büyüyoruz. Onunla iliflkimiz ne kadar sa l kl olursa gelece imiz de huzurlu ve sa l kl olur. Baflkalar için üretim yap ld nda g da maddesinin muhafaza sorunu ortaya ç k - yor. Onun için de muhafaza gerekiyor. Endüstri ürünü olmas nedeniyle birden fazla muhteviyat olan yeni bir g da maddesi ortaya ç k yor. fiehirlerde yaflayan insanlar için di er ülkelerin insanlar için üretilmifl g da maddeleri ç k yor. Bunun için yeni bir sorun alan oluflturdu unu biliyoruz. Bunun için g dan n güvenilir olmas gerekiyor. Denetim sistemlerinin olmas gerekiyor ki, herkes ald klar g da maddelerine güvenebilsin."

6 DIfi HABERLER DE_HE D (CHA)- /6 FARUK AKKAN, FUAT SEFEROV, YAfiAR N YAZBAYEV MOSKOVA (CHA)- Türk veliler Alman e itim sistemini Akademi de ö renecek A lmanya'da, Göçmen Türk Veliler çin Veli Akademisi adl proje ile Baden bölgesindeki Türk veliler, Alman e itim sistemi hakk nda bilgilendirilecek. Türk velilerle ö retmenler aras nda köprü kurmay amaçlayan proje kapsam nda e itim verecek ö retmen ve pedagoglar da e itime tabi tutulacak. Heidelberg Göç Araflt rmalar ve Kültürleraras Pedagoji Merkezi (Hei-MaT), Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla bafllatt Göçmen Türk Veliler çin Veli Akademisi adl proje Heidelberg E itim Bilimleri Üniversitesi nde tan t ld. Baden bölgesinde faaliyet gösteren okul aile birlikleri, çeflitli dernek üyeleri, ö retmenler, veliler ve üniversite ö rencilerinin kat ld programda konuflan Prof. Dr. Havva Engin, akademinin hedeflerini anlatt. Türk velileri, Alman e itim sisteminin yap s, iflleyifli, veli haklar hakk nda bilgilendirmek ve okullardaki veli çal flmalar na aktif olarak kat lmalar için e itmek istediklerini söyleyen Engin, Araflt rmalara göre göçmen ailelere mensup ö renciler aras nda en baflar l ö renciler spanyol ö renciler. Çocuklar n baflar ya götüren sebeplerden biri ailelerinin e itim sistemini bilmesi. spanyol ailelere kendi kilise ve kurumlar nda veli akademileri düzenleniyor. dedi. Almanya da e itim sisteminin görünen ve görünmeyen fleklinde ikiye ayr ld n belirten Engin flöyle devam etti: Görünen e itim sistemi okullar, Y ll k bas n toplant s nda bir muhabirin, Son zamanlarda Rusya n n yapt teklifler uluslararas arenada ilgi gördü. Öncelikle Suriye ve ran a yönelik olan konular kastediyorum. Sizce bu olumlu gidifl devam edecek mi? sorusuna cevap veren Rus lider, uluslararas kamuoyunun iki konuda sa lanan baflar da büyük katk lar oldu unu ifade etti. Avrupa, AB ve Çin olmadan bu çal flmalar n yap lmas n n mümkün olmayaca na de inen Putin, Biz bir taraftan baflka tarafa kofluflturmad k, bizim prensip olarak bir yaklafl m m z var. Bu yaklafl m m z uluslararas hukuk prensibine dayal. Ve biz bununla gurur duyabiliriz. Ancak flunu tekrarlamak istiyorum, meslektafllar m z olmadan bunu baflarmam z mümkün olmayacakt. Biz onlara bu konuda müteflekkiriz. Bir fleyler biz teklif etmifltik, bir fleyler de Amerikal lar, Avrupal lar ve Çin teklif etti. Bu ortak çal flman n bir sonucu, di er türlü bu konuyu görmek yanl fl olur. de erlendirmesinde bulundu. Uluslararas sorunlar n çözümleri konusunda çal flmalar n sürece ine de inen Rus lider, Bildi iniz gibi gelecek y l biz G8 kabul edece iz. Gündem birlikte belirlenecek, bu anaokullar. Görünmeyen ise aile. Okul çocu a ödev verir, evde ailesinin destek olmas n bekler. Ailelere nas l destek olmalar gerekti ini söylemez. Aileler, e itimcinin ne bekledi ini bilirse çocu un e itimi baflar yla tamamlan r. Türk annelerimizin büyük bir k sm Türkiye den geliyor. Alman e itim sistemini tan m yor. Kimse bu annelere ne yapmas gerekti ini söylemiyor. Okullarda Türkçe'nin di er diller kadar de er görmemesinden yak nan Engin, Çocuklar ö retmenlerine Türkçe bildiklerini söyledi inde takdir görmüyor, ngilizce veya Frans zca bildiklerinde ise takdir görüyorlar. ifadelerini kulland. E itim dili Türkçe olan 'Veli Akademisi' Almanya da ilk kez uygulanacak. Veliler akademide iki dillilik, okul öncesi e itim, Alman e itim sisteminde velinin rolü ve meslek e itimi hakk nda da bilgilendirilecek. Akademide e itim verecek ö retmen ve pedagoglar e itime tabi tutulacak. Nisan ay nda bafllayacak akademi, temmuzda sona erecek. Kurslar cumartesi ve pazar günleri verilecek. Akademiye kat lan velilere e itimin sonunda sertifika da verilecek. AB içinde gayri resmi Akdeniz grubu kuruldu REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- G üney K br s n da aralar nda bulundu u Avrupa Birli i'nin (AB) yedi Akdeniz ülkesinin ortak ç karlar n savunacak MedGroup isimli gayr resmi bir grup oluflturma karar ald klar bildirildi. Rum Fileleftheros gazetesi; Fransa, FARUK AKKAN MOSKO- VA (CHA)- talya, spanya, Yunanistan, Portekiz ve Malta d fliflleri bakanlar, Brüksel de Güney K br s n Avrupa Konseyi Temsilcili i'nde bir araya gelerek MedGroup ad nda gayr resmi bir grup oluflturma karar ald klar n yazd. Gazete, söz konusu yedi ülkeden daimi temsilcilerin AB içerisinde daha yak n iflbirli i ve koordinasyon Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Suriye kimyasal silah sorunu ve ran nükleer program ile ilgili konular tek bafllar na çözmediklerini, Amerikal, Avrupal ve Çinli dostlar n katk lar ile çözdüklerini söyledi. Putin: Suriye ve ran sorununu Washington la birlikte çözdük G8 in bir gelene i. En zor konular belirlenecek ve her ülke için mümkün olan çözüm aranmaya çal fl lacak. dedi. ran a yönelik yeni yapt r mlar n karfl tepkilere neden olaca uyar s nda bulunan Putin, önümüzdeki dönemde Tahran a bir ziyaret gerçeklefltirebilece ini de söyledi. ran n sivil amaçl nükleer enerji kullan m hakk oldu unu savunan Putin, uluslar aras toplumun ayr mc l k yapmamas gerekti ini vurgulad. Gürcistan da yönetimin de iflmesinin ard ndan bu ülkeye yönelik flahsi tutumunun de iflti ini kaydeden Putin, Gürcistan halk na karfl da eskisi kadar iyi ve s cak kalmaya devam etti ini belirtti. R usya Bilim ve E itim Bakan Dimitri Livanov, Rus üniversitelerini birer cazibe merkezi haline getirmek için çal flmalar n sürdürdüklerini söyledi. ngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) firmas taraf ndan aç klanan, dünya üniversiteleri reyting s ralamas nda Rusya Devlet Üniversitesi, BRICS (Brezilya, Hindistan, Çin, Rusya ve Güney Afrika) ülkeleri aras nda 3. s rada yer ald. S ralaman n aç klanmas n n ard ndan bas n toplant s düzenleyen Rusya E itim Bakan Livanov, BRICS, BDT ve Balt k ülkelerini kapsayan reyting rakamlar n n, Rus üniversitelerinin yurtd fl ndaki bilinirli inin artmas na yard mc oldu una dikkat çekti. Rusya da önde gelen üniversiteleri yabanc ö renciler için cazibelerini art rmalar için teflvik ettiklerini ifade eden Livanov, günümüzde 100 bin yabanc ö rencinin ülkede e itim gördü ünü söyledi. Livanov, Rusya global yüksek e itim pazar nda daha aktif bir oyuncu olma konusunda iddial bir ülke. Biz Avrupa Birli i, S rbistan a aday ülke statüsü verdi ADEL MUJC C SARAYBOSNA (CHA)- oluflturulmas her ay bir araya gelece ini aktard. AB Dönem Baflkanl 'n devralacak Yunanistan' n, koordinasyondan sorumlu ilk ülke olaca ; bu sorumlulu un da 7 ülkeden biri dönem baflkanl n üstlendi inde devredilece i kaydedildi. Habere göre, MedGroup y lda bir kez de bakanlar düzeyinde toplanacak. Hindistan dan ABD ye diplomatik misilleme OSMAN ÜNALAN YEN DELH (CHA) - H intli bir diplomat n New York ta kelepçelenip tutuklanmas n n ard ndan, Hindistan ile Amerika Birleflik Devletleri (ABD) aras nda bafllayan diplomatik kriz büyüyor. Geçti imiz hafta New York ta çocu unu okula b rakt ktan sonra sokak ortas nda elleri kelepçelenerek gözalt na al nan Hindistan n New York Konsolos Yard mc s Deyani Khobragade nin olay Yeni Delhi nin sert tepkisine neden oldu. Amerikan makamlar na göre Khobragede; Hindistan dan getirdi i çocuk bak c s için sahte belge haz rlay p Amerikan elçili ine sundu ve çocuk bak c s na söz verdi i maafl ödemedi i için gözalt na al nd. Hindistan makamlar diplomatlar n dokunulmazl klar oldu unu savunurken, ABD makamlar Khobragade nin tam dokunulmazl a sahip olmad n iddia etti. ABD den gelen aç klamalar üzerine baflkent Yeni Delhi de konuflan Hindistan D fliflleri Bakan Salman Khurshid diplomatlar na yap lan n kabul edilemez oldu unu belirterek, gerekli ad mlar n at laca n dile getirdi. Hindistan polisi Yeni Delhi çevresinde adeta bir kale görünümü veren Amerikan Elçili i çevresindeki güvenlik barikatlar n kald rmaya bafllad. ABD den gelen bir üst düzey heyete hem hükümet hem de muhalefet randevu vermeyerek tepki gösterdi. Hindistan makamlar bir ileri ad m olarak Yeni Delhi deki ABD elçili inde görevli baz gay ABD li diplomatlar n Hindistan Yarg tay n n geçen hafta onaylad gay birliktelikleri yasaklayan kanuna göre tutuklayabilece i bildirildi. 39 yafl ndaki Khobragade 250 bin dolar karfl l kefaletle serbest b rak l rken yarg lanmas na devam edilecek. ABD D fliflleri sözcüsü Marie Harf yapt aç klamada diplomatlar n güvenli inin ABD güvenlik prosedürleri dahilinde oldu unu ve Hintli diplomat n tutuklanmas nda da uyguland n savundu. Khobragade suçlu bulunmas halinde ABD kanunlar na göre vize yolsuzlu undan 10 y l yalan beyandan 5 y la kadar hapis cezas alabilecek. Rusya yabanc ö renci için cazibe merkezi olmak istiyor devlet politikas olarak, üniversitelerimizin yüksek ö renim dal nda evrensel bilim-e itim alan na entegre olmas için çal flmalar yap yoruz. ifadelerini kulland. QS firmas taraf ndan aç klanan listede, Çin in Tsinghua Üniversitesi birinci, Peking Üniversitesi ikinci oldu. lk 100 üniversite s ralamas nda, Çin den 40 üniversite yer al rken, Rusya dan 19, Brezilyadan 17, Hindistan dan 16 ve Güney Afrika dan 8 üniversite yer ald. A vrupa Birli i, S rbistan'la tam üyelik müzakerelerinin Ocak ay nda bafllat laca n aç klad. Dün Brüksel'de toplanan AB D fliflleri Bakanlar, Belgrad yönetimini Kosova ile girdi i diyalog ve uzlaflma çabalar dolay s yla övdü. AB Komisyonu'nun Geniflleme ve Avrupa Komfluluk Siyaseti'nden sorumlu üyesi Stefan Füle, müzakere tarihin, dönem baflkanl n 1 Ocak'ta devralacak Yunanistan taraf ndan belirlendi ini aç klad. Müzakerelerin, 21 Ocak'ta bafllamas planlan yor. S rbistan' n AB'ye tam üyelik için Kosova'y tan mak zorunda olup olmad n n sorulmas üzerine Füle, bu konuda acele etmediklerini fakat Belgrad-Prifltine müzakerelerinde beklenen bir sonraki ad m n aç k oldu unu söyledi. Füle, bahar aylar nda da Kosova ile ortakl k anlaflmas n n haz r olabilece ini dile getirdi. S rbistan Baflbakan vitsa Daçiç ise müzakere tarihinin al nmas n n S rbistan için tarihi bir an oldu unu dile getirdi. Bu tarihi günü nesiller boyunca beklediklerini dile getiren Daçiç, "S rbistan AB'ye hiç bu kadar yak n olmad. Hükümet olarak bundan gurur duyuyoruz." dedi. "Bu günü birçok nesilimiz bekledi, birçok siyasi hükümeti de onu yapmaya çal flt. Bizim hükümetimiz onu baflard için gurur duyuyorum. " Daçiç söyledi. Bu arada Arnavutluk'la müzakerelerin ise Haziran ay nda bafllat lmas planlan yor.

7 Diyarbak r da medyan n aile üzerindeki etkisi konufluldu S NAN YILMAZ D YARBAKIR (CHA)- stanbul Kad n ve Kad n Kurulufllar Derne i ( KADDER) koordinatörlü ünde yürütülen Aile Odakl Medya zleme ve De erlendirme Projesi Diyarbak r da yo un ilgi gördü. stanbul Kad n ve Kad n Kurulufllar Derne i nin organize etti i Diyarbak r Gülnihal Derne i ve Dicle Üniversitesi Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Memur Konfederasyonu Sendikas (Memur- Sen) kurucu Genel Baflkan Mehmet Akif nan ad na hat ra orman oluflturuldu. Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du, Mehmet Akif nan Hat ra Orman için Türkiye genelinde 1 milyon fidan dikilece ini aç klad. Memur-Sen 1 milyon a aç dikecek BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- M emur-sen Mehmet Akif nan Hat ra Orman için ilk fidanlar dikildi. Atatürk Orman Çiftli i'nin Sö ütözü mevkiindeki arazisinin 20 dekar alan na 2 bin fidan n dikimi için tören düzenlendi. Törene, Enerji-Bir-Sen Genel Baflkan ve Memur-Sen genel baflkan yard mc lar Hac Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Mehmet Bayraktutar, Ekrem Yavuz, E itim-bir-sen Genel Baflkan Vekili Ahmet Özer, Büro-Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, Bem-Bir-Sen Genel Baflkan Mürsel Turbay, ba l sendikalar n yöneticileri ve davetliler kat ld. Gündo du, merhum Mehmet Akif nan' n, hayat n insan yetifltirmek için adad n n alt n çizdi. Mehmet Akif nan Hat ra Orman 'na katk da bulunanlara teflekkür eden Gündo du, 2013/511 ESAS 2013/581 KARAR Merkezi (DÜKSAM) düzenledi i 'Aile Odakl Medya zleme ve De erlendirme Projesi' Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi nde yap ld. Programa Gülnihal Derne i Baflkan Emine Bulut, stanbul Kad n ve Kad n Kurulufllar Derne i Koordinatörü Funda Akyol, akademisyenler, kad nlar ve ö renciler kat ld. Programda konuflan stanbul Kad n ve Kad n Kurulufllar Derne i Koordinatörü Funda Akyol, amaçlar n n bilinçli medya Memur-Sen, Ankara Orman Bölge Müdürlü ü ve Atatürk Orman Çiftli i Müdürlü ü ile a açland rma seferberli i kapsam nda Atatürk Orman Çiftli i sahas nda bulunan 20 dekar sahaya 2 bin fidan toprakla buluflturduklar n kaydetti. Gündo du, flöyle dedi: 750 bin üyemiz ad na bir fidan n yan s ra toplamda 1 milyon fidan dikmifl olaca z. Biz, a ac bir endüstri hammaddesi de il medeniyetimizin bir imgesi olarak görüyoruz. A aç bize bar fl, sevgiyi, huzuru mutlulu u afl layan bir varl kt r. A ac n olmad bir yerde, insan n huzuru bulmas, mutlu olmas çok zordur. Hem bir hat ra b rakmas, hem de insan n mutlulu una, huzuruna katk sa layaca aç kt r. Çünkü a ac n, yeflilin, orman n oldu u yerde yaflayan insanlar, iç dünyalar yla bar fl k olurlar. ç dünyas yla bar fl k olan bir insan n toplumla veya di er ANKARA 5. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN Davac Hatice Aydemir taraf ndan daval Nüfus Müdürlü ü, aleyhine mahkememize aç lan isim tashihi davas n n yap lan aç k yarg lamas nda verilen ara karar gere ince; Ankara li, K z lcahamam lçesi, Çeltikçi köyü Cilt no 11, Hane no: 53, BSN: 33 da nüfusa kay tl Mustafa ve Ayfle k z 30/01/1974 do umlu T.C. kimlik nolu Hatice Aydemir'in nüfusta Hatice olan ad n n Ayfer olarak de ifltirilmesine, ", karar verilmifl olup, ilanen tebli olunur. 17/12/2013 (Bas n A-18013) 103 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 28. CRA DA RES ARAÇ AÇIK ARTIRMA LANI 2011/13974 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l ARAÇ sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 14/12/ hale Tarihi : 29/01/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. 2. hale Tarihi : 05/03/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES (3) NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 BC 5528 Plakal, 2011 Model, DFM Marka, ZN6440 VI84 Tipli, TU5JP Motor No'lu, LJNMDV1E88HO15553 fiasi No'lu, Siyah renkli,kap lar kapal,anahtar bulunan,ruhsat olmayan, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri mevcut olan, YANDAN CAM- LI,Ç FT SIRA KOLTUKLU PANELVAN KAPALI KASA KAMYONET (Bas n ) 102 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar izleyicisi oran n artt rmak oldu unu kaydetti. Yap lan araflt rmalarda Türkiye genelinde TV izleme al flkanl n n günde 4 saat 17 dakika ile birçok ülkenin üzerinde oldu unu söyleyen Akyol, Türkiye de halk n yüzde 85 i televizyon yay nlar ndan flikayetçi oldu unu belirtti.türkiye de 17 yafl na kadar çocuklar n 60 bin cinayet, ölüm, yaralama sahnelerini izlediklerini kaydeden Akyol, "Medyada çocuklar fliddeti daha çok gördükçe fliddeti arzular haline geliyor. fertlerle kavgal olmas mümkün de ildir." Türkiye de yak n bir dönemde Gezi Park sloganl bir olay n yafland n ve bu olaylar n nedeni olarak park düzenlemesi için yerleri de ifltirilen ya da kesilen a açlar gösterildi ine de inen Gündo du, Bu olaylar n nedeni olarak park düzenlemesi için yerleri de ifltirilen ya da kesilen a açlar gösterildi. Fakat a açlar n arkas na s nan birkaç 'Gezi zekal 'n n iyi niyetli olmad klar n gördük. Gençlerin sokaklarda a açlar, çiçekleri, en önemlisi insana hizmete tahsis edilmifl kamu mallar n ve bizzat insanlar hedef alan eylemlerini gördükten sonra o kadar da masum olmad klar n, arkas nda baflka niyetlerin yatt n ve aktif kötünün devreye girdi ini gördük. dedi. Konuflman n ard ndan sendika üyeleri fidanlar toprakla buluflturarak ilk can suyunu verdi. /7 GÜNCEL YAfiAM KUDAKA 10 milyon lira hibe da tacak ORHAN YILDIRIM ERZURUM (CHA)- K uzeydo u Anadolu Kalk nma Ajans (KUDA- KA) 2014 y l proje teklif ça r s na ç kt. KUDAKA, çeflitli sektörlerde üretici, imalatç ve hizmet sektörlerine toplamda 10 milyon 500 bin lira mali destekte bulunacak. KUDAKA Genel Sekreteri Talha Bekir Özmen, brifing salonunda bas n toplant s düzenledi. Özmen, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki kar amac güden iflletmeler ile yine kar amac gütmeyen stk ve resmi kurum kurulufllar n turizm, tar m, sanayi ve imalat gibi öncelikli sektörlerde haz rlayacaklar projelere yüzde 15 ile 90 aras nda mali destekte bulunacaklar n aç klad. Yeni proje teklifine ç kt klar n ve 9 flubata kadar kalk nma ajans n n web sitesinden müracaatlar n al naca na iflaret eden Özmen,"KUDAKA olarak üretim, istihdam, imalat, hizmet gibi alanlardaki sektörlere proje karfl l nda toplamda 10 milyon 500 bin TL verece iz. 9 ay süreli projemize son baflvuru tarihi 7 flubat. steyen gerçek ve tüzel kifliler KUDAKA'n n web sitesi üzerinden projelerini gönderebilir. Bir kurum 2 proje ile baflvuruda bulunabilir ancak bir projesine destek alabilir." dedi. Özmen, kurum olarak mali destek hizmetlerden yararlanmak isteyenlere proje bedelinin yüzde 2 karfl l nda rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verebileceklerini kaydetti. Geçen y l Erzurum, Erzincan ve Bayburt'tan 200 projenin geldi ini ve bunlardan 60' na mali destek verildi ini de sözlerine ekleyen KUDAKA Genel Sekreteri,"Mali desteklerimizi sonuna kadar üreticiler ad na kulland r yoruz. Geçen y l 100 milyon TL'lik bir sirkülasyon yaflad k. Bu y l daha fazla kredi kulland rmak amac yla erkenden proje teklif ça r s na ç kt k." diye konufltu. slam Dünyas nda Misyoner Ordular kitab raflarda STANBUL (CHA)- 124 bin 373 misyoner taraf ndan idare edilen, 3 bin T arihçi yazar Dr. Ahmet Uçar n slam Dünyas nda 838'i ana ve 34 bin 719'u yard mc merkez olmak sureti Misyoner Ordular adl kitab raflarda yerini ald. ile 38 bin 557 misyonerlik merkezine maliklerdir. Misyonerlere ba l olarak dünyada 86 üniversite ve kolej, Çaml ca Bas m Yay n taraf ndan yay nlanan kitapta misyonerlerin dinî, siyasî, sosyal, s hhi, kültürel faaliyetlerden yararlanarak Müslümanlar H ristiyanlaflt rma 30 bin 185 ilkokul ve 28 bin 952 pazar günlerine mah- 522 ö retmen ve ruhban mektebi, bin 714 yüksekokul, çabalar anlat l yor. Kitapta bir rapora yer veriliyor. Osmanl Devleti ne 23 Ekim 1917 de sunulan raporda Pro- okullar 412 bin 44 profesör, ö retmen ve yard mc ö sus olmak sureti ile pazar okulu bulunmaktad r. Bu testan misyonerlerin gücü flöyle aktar l yor: retmen taraf ndan idare olunmakta ve buralara bir milyon 478 bin 193 talebe devam etmektedir. Bunlar n d - "Çok büyük miktarda para harcayan söz konusu misyoner cemiyetleri bu devirde yar s slam topraklar nda fl nda misyoner cemiyetleri 576 hastane, bin 77 klinik, 3 olmak sureti ile dünyada yard m müessesesi ve hastabak c kad nlar yetifltirmek üzere 98 mektebe maliktir." slam Dünyas nda Misyoner Ordular nda anlat lanlara göre o dönem Protestan misyonerlerin önderi Yahudi orijinli Amerikal Misyoner Samuel Zwemer misyonerlere flu takti i veriyor: Müslümanlara slamiyet ten vazgeçmelerini telkin etsek bunu yapmazlar. Bunun yerine onlara slamiyet in çok büyük ve mükemmel bir din oldu una, mücevher yüklü büyük bir gemiyi and rd - na, ancak geminin yükün a rl nedeni ile su almaya ve batmaya bafllad na iflaret etmeliyiz. Onlara geminin yükünü sahile ç karabilmesi için önemli gözükmeyen kimi yüklerini denize atmalar gerekti ini telkin etmeliyiz. Mübah ve müstehab dan bafllamal, sünnetle devam etmeli, sonra da vacip ve farz geminin tüm yüklerini att rmal y z. Gemi karfl ya geçse de bofl geçmeli. Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Uçar, bu takti in bir hayli etkili oldu unu ve devam etti ini dile getiriyor. Osmanl Hariciye Nezareti fiube-i Mahsusa Müdür-i Umumîsi Ahmet Muhtar Bey e 23 Ekim 1917 de elden verilen misyonerlik raporunda Müslümanlar n nas l H - ristiyanlaflt r laca kitapta flu flekilde belirtiliyor: Misyonerlerin birini H ristiyanlaflt rma faaliyeti üç safhaya ayr l r. Birincisi sohbet, gazete, dergi, kitap ve risaleler yolu ile do rudan do ruya ncil in hükümlerini neflr ve telkin; ikinci olarak t bbî misyoner cemiyetleri; üçüncü olarak da mektepler vas tas yla H ristiyanl n ö retilmesi ve H ristiyanl k terbiyesinin verilmesidir.

8 SA LIK ANKARA (AA) T oplumda, do al oldu u ve hiçbir yan etkisinin bulunmad kan s nedeniyle hekime dan fl lmadan al nan bitkisel ilaçlar n halk sa l üzerinde tehdit oluflturmamas amac yla Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumunca çal flma yap ld. Pazar n düzenlenmesi ve piyasadaki ürünlerin kontrolünün do ru yönetilmesi amac yla yap lan çal flma kapsam nda, 88 bitkiyle ilgili Avrupa Farmakopesi gibi bir çok uluslararas literatür, Amerikan laç ve G da Kurumu (FDA) ve Avrupa laç Ajans (EMA) gibi dünyan n önde gelen kurumlar - n n uyar lar tarand. Çal flmayla bu bitkilerin hamileler, 18 yafl ndan küçükler ve kronik hastalar üzerindeki etkileri, gereksiz ve afl - r kullan ld nda ne gibi olumsuz sonuçlara yol açabilece i saptand. Sa l k Bakan Mehmet Müezino lu nun onay ile yay mlanan listedeki bitkilerin g da takviyelerinde ve bitkisel ürünlerde kullan lamayaca bildirildi. Sa l k Bakanl n n yay mlad listede yer alan bitkilerden baz lar ve uyar lar flöyle: -At kestanesi: Mide ba rsak flikayetleri, bafla r s, vertigo, kafl nt ve alerjik reaksiyonlar oluflabilir. Aç k /8 yaralarda emboli ve trombozis riski vard r. Kronik böbrek ve safra kesesi rahats zl klar nda dikkatli kullan lmal d r. A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini azalt r. Kan n p ht laflmas n önleyen maddeler, fenopirazon, kalp yetersizli i ve ritm bozukluklar n n tedavisinde etkili digoksin ile kullan lmamal d r. Çocuklarda ve 18 yafl alt gençlerde kullan m uygun de ildir. Hamile ve emzirenler için önerilmez. -Aslan aya (F nd k otu): Hamilelerde ve emziren annelerde güvenlilikle ilgili yeterli veri olmad için kullan lmamal d r. -Sar msak: Mide ba rsak sisteminde flikayete yol açar, alerjik dermatit ve alerjik ast m ile kanama riskini art r r, kan n p ht laflma süresini uzat r. Antidiyabetiklerle birlikte al nd nda kan flekerinde ani de ifliklikler meydana gelebilir. Hamile ve emzirenlerde kullan lmas önerilmez. -Sar sab r (Öd a ac ): Mide ba rsak sisteminde kramp, elektrolit ve potasyum kayb, idrarda albumin ve eritrosit görülür. Kalp glikozitleri, antiaritmikler, diüretik ve kortikosteroitlerle kullan ld nda potasyum kayb - na neden olur. Crohns hastal ve ülseratif kolitte kullan lmamal d r. Kolorektal kanser riski bulunmaktad r. 12 yafl alt çocuklarda, hamile ve emzirenlerde kullan lmas önerilmez. -Ay üzümü: Bulant, kusma, afl r duyarl k oluflturur. Bir haftadan daha uzun süre kullan lmamal d r. 12 yafl alt çocuklar için uygun de ildir. Hamile ve emzirenlerde kullan lmas önerilmez. -Yulaf: Afl r duyarl l k reaksiyonlar na neden olabilir.12 yafl alt çocuklarda, hamile ve emzirenlerde kullan lmas önerilmez. Protein içeri iyle ilgili veriler mevcut olmad ndan çölyak hastal olan kiflilerce dikkatli kullan lmal d r. Araç ve makine kullan m - n etkileyebilece inden kullan m s ras nda dikkatli olunmal d r. -Nergiz (Aynisefa): Kontakt dermatit oluflabilir, afl r duyarl k reaksiyonlar geliflebilir. 12 yafl alt çocuklarda güvenlilikle ilgili yeterli veri olmad ndan kullan lmamal d r. Hamile ve emzirenlerde kullan lmas önerilmez. Cilt enfeksiyonu belirtileri görülürse bir doktorla temasa geçilmelidir. STANBUL(CHA) D iyetisyen P nar Kural Enç, çinko eksikli inin birçok soruna zemin haz rlad n söyledi. Enç, "Yeterli miktarda çinko al nmad taktirde ba fl kl k sisteminiz zay flar, enfeksiyonlara karfl direnciniz azal r, yaralar n z n iyileflmesi daha güç hale gelir. Sa l kl bir gebelik ve do um için yeterli miktarda çinko al nmas zorunludur. dedi. -K rm z biber: Toksik dozda vücut s cakl n n normalin alt na düflmesi, uzun süre yüksek dozda gastrit, böbrek ve karaci er bozukluklar ile nörotoksik etkiler görülebilir. -Sinameki: 30 gram kuru doz üzerine ç k lamaz. Çocuklarda 12 yafl alt nda kullan lmamal d r. Yafll hastalarda normal dozun yar s al nmal d r. Afl r dozda elektrolit ve s v dengesizli ine yol açabilece inden dikkatli kullan lmal d r. Ba rsak t kan kl nda, iltihapl ba rsak hastal klar nda apandisitte ve elektrolit eksikli inde kullan lmamal d r. -Hiyarflembe: Apandisit, ba rsakta akut iltihap durumunda, 12 yafl n alt ndaki çocuklarda, hamilelerde ve emziren annelerde tavsiye edilmez. Doz afl m durumunda kramp benzeri mide ba rsak flikayetler ve laksatif etki oluflabilir. Uzun süreli kullan mda baflta potasyum iyonlar olmak üzere elektrolit kayb na neden olabilir. -Al ç: 12 yafl alt nda kullan lmamal d r. -Zerdeçöp: Safra kanal t kan kl klar nda kullan lmaz. Safra tafl olmas durumunda doktor kontrolü gerektirir. Mide ülserinde kullan lmaz. -Enginar: Papatyagiller familyas bitkilerine karfl hassasiyeti olanlarda kullan lmaz. Safra kanal nda t kan kl k bulunan hastalarda hekim kontrolünde kullan l r. -Ekinezya: Teorik olarak iyi tolere Çinko eksikli i, direnci azalt r Diyetisyen P nar Kural Enç konu çinko eksikli i hakk nda bilgiler verdi. Çinkonun sa l kl yaflam sürdürmede en önemli görevleri üstlenen minerallerden oldu unu söyledi. Enç, Ba fl kl k sisteminin düzenli ifllemesinde, hücrenin temel yap tafllar DNA ve RNA n n yap m nda, kemik ve ba dokusu kollajeninin oluflumunda rolü vard r. Büyüme, geliflme ve üreme edilmekte olup en yayg n bildirilen istenmeyen olay mide ba rsak rahats zl klar ve döküntülerdir. 10 günden fazla kullan lmamas önerilir. Avrupa laç Ajans çocuklarda kullan lmas n önermemektedir ve 1 yafl ndan küçük çocuklarda kullan m tavsiye edilmez. nsanlarda CYP1A2 enzimlerini bast rd için bu enzim arac l yla metabolize olan ilaçlar n seviyesinin artmas na neden olabilir. Gebelikte kullan m yla ilgili olarak s n rl veri bulunmaktad r. Emzirme döneminde kullan m yla ilgili çal flmalar da benzer flekilde s n rl say dad r ancak Avrupa laç Ajans gebelikte ve emzirme döneminde kullan m ndan kaç n lmas n önermektedir. Ajans ayr ca ba - fl kl k sistemini uyar c etkisi nedeniyle ilerleyici sistemik bozukluklarda, ba fl kl k sistemi hastal klar nda, ba- fl kl k sistemi yetersizli inde, akyuvar sistemi hastal klar nda kullan lmamas n önermektedir. Enjeksiyon halinde uygulanmas titreme, atefl ve kas güçsüzlü üyle iliflkidir. -Teke otu (Azg n Teke Otu): Kapsüller ve tabletler de iflik dozajlarda sat lmaktad r. Yüksek dozlarda kullan m terlemeye ya da hararete neden olabilir. -Okaliptus: 30 ay n alt ndaki bebeklerde içeri inde bulunan sineol isimli madde, g rtlakta kontrolsüz veya istemsiz kas kas lmas na yol açabilece i için kullan lmamal d r. 18 yafl sa l nda, hücreler aras iletiflimde çinko vazgeçilmez bir besin unsurudur. E er besinlerle yeteri miktarda çinko al nmazsa pek çok sorun ortaya ç kar. Ba fl kl k sisteminiz zay flar, enfeksiyonlara karfl direnciniz azal r, yaralar n z n iyileflmesi daha güç hale gelir. Sa l kl bir gebelik ve do um için yeterli miktarda çinko al nmas zorunludur. ifadelerini kulland. Do an n flifac lar bakanl k takibinde Sa l k Bakanl, yüzy llard r bir çok hastal a iyi geldi i bilinen ancak yanl fl kullan mda rahats zl klara da yol açan bitkileri aç klad. Bakanl n ciddi uyar lar getirdi i at kestanesinden sar msa a k rm z biberden sinamekiye bir çok bitki, g da takviyesi ve bitkisel ürünlerde kullan lamayacak. alt ndakilerde güvenlilikle ilgili yeterli veri bulunmad ndan kullan lmas önerilmemektedir. Kullan m s ras nda solunum güçlü ü, iltihapl balgam ve atefl görülürse derhal bir doktora baflvurulmal d r. -Karanfil: Genel önlemler veya ilaç etkileflimleriyle ilgili önlemler, ilaç ve laboratuvar testi etkileflimleri, gebelikte teratojenik veya teratojenik olmayan etkiler, emziren anneler veya pediatrik kullan m hakk nda bilgi bulunmamaktad r. Dolay s yla yapraklar veya kabuklar t bbi gözetim olmadan gebelikte veya emzirme döneminde veya çocuklarda kullan lmamal d r. -Çakfl rotu: Hamilelerde kullan lmamal d r. Yüksek dozlarda kullan m huzursuzluk, bafla r s, diyare, gaz gibi sindirim sistemi rahats zl klar ve dudaklarda fliflmeye neden olabilir. Duyarl kiflilerde bilinç kayb oluflabilir. -Binbirdelikotu (sar kantaron): 18 yafl n alt ndaki gençlerde ve çocuklarda kullan lmas önerilmemektedir. Etkin maddeye afl r duyarl l olan kiflilerde kullan lmamal d r. Özellikle hassas ciltlerde fotosensibilite riski nedeni ile doza dikkat edilmeli ve do rudan günefl fl na maruz kal nmamal d r. Ameliyatlardan önce genel veya lokal anestezikler ile oluflabilecek muhtemel etkileflimler belirlenmeli ve mümkünse bitkisel ilac n kullan - m kesilmelidir. -Tekedikeni (Sincan dikeni): Ürtiker benzeri alerjik reaksiyonlar geliflebilir. Hamilelerde ve emziren annelerde güvenlilikle ilgili yeterli veri bulunmad ndan kullan lmamal d r. Diyare, atefl, artrit ve ciddi iltihap durumlar nda kullan lmas önerilmemektedir. Yüksek dozlarda kusma, bafl dönmesi, çarp nt, mide bulant s oluflabilir. Muhtemel ilaç etkileflimi nedeniyle varfarin alan kiflilerde kullan lmamal d r. -O ulotu (Melisa, limonotu, kovanotu): 12 yafl n alt ndaki çocuklarda, hamilelerde ve emziren annelerde güvenlilikle ilgili yeterli veri bulunmad - için kullan lmamal d r. Araç ve makine kullanan kiflilerce dikkatli al nmal d r. 'So uk havalarda C vitamini yüksek meyveler yenmeli' DEN ZL (CHA) D enizli Devlet Hastanesi ç Hastal klar Uzman Dr. Metin Bakan, so uk havalar n birçok hastal a sebep oldu unu, korunmak için ba fl kl k sisteminin güçlendirilmesi gerekti ini söyledi. Mevsim de iflikliklerinde ba fl kl k sisteminin zay flad n ifade eden Bakan, so uk havalarla birlikte hastal klarda önemli derecede art fl yafland n belirtti. Havalar n etkisiyle so uk alg nl, idrar yolu enfeksiyonlar, alt ve üst solunum yolu hastal klar n n ortaya ç kt n, kalp ve akci er, hipertansiyon, diyabet gibi mevcut hastal klar n a rlaflt n belirten Uzm. Dr. Bakan, nsan vücudunun yorgun düflmesi sonucu so uk havalardan kaynakl virüsler daha çabuk yay l r. K fl aylar nda s k giyinilmesi gerekir. Mukozalar n yap s - n sa lam tutan, mikroplar n girmesini engelleyen baflta C, A ve E vitaminlerine ihtiyaç büyüktür. Bu vitaminlerin al - m eksik olursa vücut direncimiz düfler. Yeteri kadar dinlenememek, fiziksel ya da beyinsel vücut yorgunlu u, yeteri kadar uyumamak ve çok yorulmak da genel direncimizi k ran faktörlerdir. dedi. Ba fl kl k sisteminin güçlü olmas nda yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin büyük oldu unu vurgulayan Metin Bakan, Vücudu zararl maddelere karfl koruyan ve bakterilere karfl savaflan C vitaminin tüketilmesi, so uk havalarda çok önemlidir. elebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt YEN KENT fiah NTEPE MAH. 5.CAD.NO:76/B Alt nda fienesen 100. Y l Çarfl s Girifl Kat No:3 Ulus Alt nda Güllüo lu Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No:88/28 Cebeci Alt nda D flkap Merkez rfan Bafltu Cad. No:10/C Alt nda Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Özgül Bafla aç Mah. Hürkent Sitesi No:8 Beypazar Beypazar Yeni Olcay Uçarl Sok. No:31/C Y. Ayranc Çankaya Gümüflzade Naci Çak r Mah.761.Sok No:4/A Dikmen Çankaya Çankaya Derya Büklüm Sok. No: 30 / D K.Dere Çankaya Lotus Gaziosmanpafla Mah. Mahatma Gandi Cad. No:46/A Çankaya Çankaya S hhiye Atatürk Bulvar No:44/A S hhiye Çankaya Gülen 7. Cad. (Aflkabad Cad.) No:59/C (Son.D.) Bahçelievler Çankaya Deva Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:21 Çubuk Çubuk Elmada smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:61/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada M st k ELVAN MAH.1947 SOK.NO:31/B,C,D Etimesgut Alper AYYILDIZ MAH.TREND L FE ÇARfiISI 1624.SOK.NO: 3-B/16 EL- VANKENT Etimesgut Yeflilçay Eryaman Mah. 2. Cad. AVM Eryaman No:11/35 Etimesgut Etimesgut Yeni Karahan Bahçelievler Mah Sok. No:6/A-B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Hacettepe Atatürk Mah. G.M.K. Cad. No:14/8 Kazan Kazan GÜLHAN YAKACIK MAH.FAT H CAD. NO:186/A Keçiören Erhan Atapark Mah. Afl k Veysel Cad. No:29/A Keçiören Keçiören Ceren ncirli Mah. Refik Saydam Cad. No:11/B Keçiören Yeni Cengiz Adnan Yüksel Cad. No:5/D Etlik Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam Berkay Saimekad n Mah. As m Gündüz Cad. No:8 Mamak/Ankara Mamak Tayfun Taner Bursa Cad. No:8 Nall han Nall han Esen fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No: 19/12 Polatl Polatl Aykar Merkez Mah. Atatürk Cad. No:33/B Pursaklar Pursaklar Reyhan TANDO AN MAH. BUHA- RA CAD. YEL Z SOK. NO:10/B Sincan Osmanl Selçuklu Mah. bn-i Sina Sok. No:58/17 Sincan Sincan

9 Çin in ilk ay robotu keflfe bafllad Çin in Ay a gönderdi i ilk robotu Yütu (Yeflim Tavflan), keflfe bafllad. Dün baflar yla Ay yüzeyine indirilen uzay arac 'Chang e-3'ten (Ay Tanr ças ) yerel saatle bugün 04.35'te ayr lan 6 tekerlekli 'Yütu' ismi verilen insans z gezici keflif robotu, sorunsuz bir flekilde gezegene ayak bast TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ETL K KURS VE OKUL TALABELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI INDAN KONGRE LANI Etlik Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i nin Ola an Genel Kurul Toplant s 12 Ocak 2013 pazar günü saat da ncirli Mahallesi Bad fl yolu cad. No:10 Keçiören Ankara daki dernek hizmet binas nda afla daki gündemle yap lacakt r. Toplant da yeterli ço unluk sa lanmad takdirde 19 Ocak 2014 pazar günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Aç l fl, divan heyetinin seçimi. 2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullar raporlar n n okunmas ve müzakeresi 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibras. 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini bütçenin görüflülmesi ve karar ba lanmas 5- Yap lacak tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas 6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt rmaya inflaat yapt rmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak tafl nmazlar üzerinde üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh vermek flerh almak, intifa ve irtifa hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 8- Dilek ve temenniler. 9- Kapan fl. OLAY-18 BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA PEK N (CHA) Y ütu, Ay yüzeyinde 3 ay süreyle bilimsel gözlemler yapacak. Chang'e-3 ve Yütu birbirinin foto raf n çekerek Dünya ya gönderecek. 140 kilogram a rl nda olan ve günefl enerjisiyle çal flan Yütu, Ay' n kuzeybat s nda yer alan Sinüs Iridum veya Gökkufla Körfezi adl kadrandaki bazaltik lav ovas ndaki 5 kilometrekarelik bir alanda araflt rma yapacak. Ay robotu, 'ba ms z ' navigasyon sistemi ve tekerleklerinin Ay n toz yüzeyini kavrayabilmesi gibi ileri teknolojiye sahip. Ayr ca 30 dereceye kadar e imli t rmanma kapasitesine sahip araç, büyük s cakl k de iflimlerine de dayanabilen entegre bir robot. Gezici arac n görevleri aras nda, do- al kaynaklar ararken, Ay' n jeolojik yap s ve yüzeyindeki maddeleri ölçme de bulunuyor. M LL GURUR MESELES Çin in baflar l gerçekleflen Ay misyonu, ülkede büyük sevinçle karfl land. Devlet televizyonu f rlat l fl ve Ay a inifli izleyicilerine aktard. Uzay program n n tamamen bar flç l amaçl oldu unu söyleyen Çin, projeyi milli kalk nma ve uluslararas arenada daha çok söz sahibi olma hedefinin önemli bir aya olarak görüyor. Dün gerçekleflen baflar yla, Çinli astronotlar n (taykonot) Ay a ayak basmas ve bir uzay istasyonu kurulmas hedefine yönelik de önemli bir ad m at lm fl oldu. ADINI Ç N EFSANES NDEN ALDI 'Yütu' ismi, iyilik, safl k ve çeviklili in sembolü manas nda kullan l yor ve görünümü ve ça r fl m Ay gezici arac yla özdefl olarak yorumlan yor. Çin kültüründe Yütu, Çin in uzay misyonuna ad n veren Ay tanr ças Chang'e n n evcil beyaz tavflan olarak da biliniyor. Çin efsanesine göre, Chang e, sihirli hap yuttuktan sonra yan na evcil hayvan n ald ve Tanr ça oldu u Ay a do ru uçtu. O tarihten buyana da Ay da beyaz yeflim tavflan yla birlikte yaflad. Çinli yetkililer, Yütu nun Çin in uzay bar flç l kullan m n yans tt n da söyledi. Dünya genelinde yap lan ve 'Tansuo' (keflif) ve 'Lanyue' (Ay yakalamak) popüler isimlerinin de bulundu u oylamada 3,4 milyondan fazla kifliden 650 bini Yütu ismini seçti. Bir di er popüler isim de Çin'in uzay program n n babas olarak kabul edilen bilim adam 'Qian Xuesen' idi. TEKNOLOJ ANKARA (AA) /9 Kanserde metastaz önleyecek umuda Avrupa'dan destek A vrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO), Bilkent Üniversitesi Ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür fiahin'in meme kanserinde tedaviye daha bafllamadan kemoterapinin etkili olup olmayaca n anlamak ve metastaz önlemek için Türkiye'de 5 y l boyunca yapaca çal flmalara 250 bin Avroluk destek karar ald. fiahin, kemoterapiye direnç gelifltiren farelerdeki genetik farkl l klar inceleyen araflt rmalar n insanlar üzerinde deneyecek. Çal flma baflar l oldu u takdirde kemoterapi ilaçlar n n etkili olup olmayaca tedavinin bafl nda ortaya ç kacak ayr ca vücudun bu ilaçlara direnç gelifltirmesinin de önüne geçilecek. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, EMBO taraf ndan bilim adamlar na verilen deste in; bilim adamlar n n Amerika'dan veya geliflmifl Avrupa Birli i ülkelerinden dönerek Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Portekiz ve Türkiye'de araflt rma yapmas na yard mc olmay amaçlad n ifade etti. Türkiye'de bu deste in EM- BO arac l yla TÜB TAK taraf ndan verildi ini anlatan fiahin, projesinde kanser fare modelleri ve insan kanser doku örneklerini kullanarak kemoterapi ve hedefli terapiye karfl direncin k - r lmas ve tedavi öncesi ilac n etkisinin araflt r lmas na iliflkin çal flmalar yürütece ini söyledi. Projesinde ABD, Almanya ve Türkiye'deki moleküler biyologlar ve genetikçilerle Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nden uzmanlarla aktif olarak çal flaca n dile getiren fiahin, sözlerini flöyle sürdürdü: "Proje ile k sa vadede, 'mikrornalar' denilen genetik belirteçleri kullanarak kanser ilaçlar na karfl direnci tahmin etmek için biyobelirteçler gelifltirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise mikrornalar n standart kanser tedavisinin etkisini artt rmak için tedavi amaçl kullan lmas hedefleniyor. Meme kanserinde insanlar öldüren iki etken bulunuyor. Birincisi metastaz, yani baflka organlara s çramas bir di eri de ilaçlara gösterilen direnç. fiu an iki k sma ay r yoruz. laç direnç k sm nda flu an piyasada kullan lan kemoterapi ya da hedefli terapi, bunlar klinikte belli bir süre ifle yar yor. Ancak hastalar bir süre sonra bu ilaçlara karfl direnç gelifltiriyor. Direnç gelifltirdikten sonra yapacak çok bir fley kalm yor. Hastalarda olan bu direnç mekanizmalar n fareler üzerindeki deneylerde gösterdik. Farelerin neden bir müddet sonra kemoterapi ilaçlar na direnç gelifltirdi ini anlad k. Mikro RNA'y gen susturma yöntemiyle test ettik ve farelerin ilaca dirençlerini k rd k. fiimdi bu çal flmalar m z insanlara aktarmaya çal fl yoruz." Dr. fiahin, çal flmalar yla kemoterapi ve di er ilaçlara cevap verilip verilmeyece ini belirteçlerle tahmin edebilmeyi istediklerini belirterek, "Böylece hem hastay gereksiz tedaviden hem de ilac n yan etkilerinden kurtarmay amaçl yoruz. Bu durumda baflka ilaçlar n denenmesi de hastaya büyük kolayl k sa layacak ve zaman kayb n önleyecek" dedi. Soldan sa a 1. Açl n gidermifl, doymufl, aç karfl t... Yüksek sesle uzun uzun hayk rmak Aç ktan aç a, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, aç kça... fiafii olma durumu Memenin ucundaki ç k nt, bicik... Edirne iline ba l ilçelerden biri Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti... Tafl ma ücreti... Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya ç k nt Bir dinin ö renilmesi gereken inançlar n n ve tap nma kurallar n n tümü... Böcek... Tulyum elementinin simgesi Üçlü... Geleneksel olarak yay lan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim de ifltiren alegorik bir anlat m olan halk hikâyesi, mitos... Mal ile ilgili fiiir söyleyen veya yazan kimse, ozan... Osmanl Devleti'nde padiflah öldü ünde tahta geçecek o lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanmas (eski)... Ç k flma bildirmek için kullan lan bir söz Lorentiyum elementinin simgesi... Kötü bir durumdan kurtulma... Eski Alman para birimi... Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses Önem veya de er bak m ndan gitgide yükselen bir s ra basamaklar n her biri, rütbe, mertebe, paye... Osmanl Devleti'nde Yeniçeri Oca n n kald r lmas ndan önceki güvenlik görevlisi (eski)... fiark Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez... Gözde sar ya çalan kestane rengi... çilecek fley (eski) Ana ile baban n oluflturdu u birlik... "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi flaflma, sitem bildiren bir söz Köle... Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan... Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü Küçük yollar n kendisine aç ld büyük yol, cadde... Hareke konulmufl Bir yüzü içbükey, öbür yüzü d flbükey olan mercek... O gösterme s fat (eski)... Ana maddeleri yumurta, un ve fleker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, f nd k vb. konularak f r nda piflirilen tatl çörek Çeviri yaz... Yukar dan afla ya 1.. fli az, ödene i çok olan bir ifle yerleflenler için söylenen bir söz Oleik asit... Tren, troleybüs, tramvay vb. elektrikle iflleyen tafl tlarda telden elektrik ak m almaya yarayan, yukar ya do ru uzanm fl demir yay... Ö ütülerek toz durumuna getirilmifl tah l ve baflka besin maddeleri Noksan, eksik (eski)... Gelecek (eski)... Alalamak ifli, kamuflaj Irmak roman... Giysi kolu Bitki ile ilgili, bitkisel (eski)... Sodyum elementinin simgesi... Sesli duyuru Sese verilen tona göre flaflma, be enme, ac, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Baz kimseler ve nesneler... Ebe olma durumu veya ebenin yapt ifl ran veya Afgan hükümdar... Ham madde ifllenerek yap lan her türlü mal... Stronsiyum elementinin simgesi Afl lamak ifli... Sabah olan, sabah yap lan Baryum elementinin simgesi... flitmek ifli... Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin Hasta olmama durumu, sa l k, esenlik... Baflkald r c... Yunan mitolojisinde aflk tanr s n n ad Korunulacak, arkas na, alt na veya içine girerek saklan lacak yer... Brom elementinin simgesi... Çilesi olan, çok s k nt çekmifl olan Güzel... Emekli olma durumu, tekaütlük Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk... lenme, beddua... Verme, ödeme (eski)... Sesin bir yere çarp p geri dönmesi, yank lanmas ; yank Kilitlemek ifli... Grek Kavmiyetçi olma durumu...

10 YAfiAM EBUBEK R KORAN ADANA (CHA)- ARMA AN AYDIN STANBUL - /10 BURSA (CHA)- K amu ve özel sektör kurulufllar n n yan s ra, ihtiyaç duyan vatandafllara da hizmet veren Uluda Üniversitesi (UÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu G da Analiz Laboratuvar yeterlilik belgesi ald. TSE taraf ndan denetlenerek Deney Hizmeti Al nabilecek Laboratuvar Kriterlerine ve di- er TSE mevzuat na uygun bulunan laboratuar, 10. kez yeterlilik belgesi almaya hak kazand. G da Analiz Laboratuvar ayr ca TUB TAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) taraf ndan yap lan ve 37 laboratuvar n kat ld yeterlik testinden de baflar yla geçerek, do ru ve güvenilir sonuçlar verdi ini belgelemifl oldu. Laboratuvar Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Süreyya Saltan Evrensel, Kalite Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nur Yüksek ve Laboratuvar Sorumlusu Kimyager P nar Akp nar, TSE e itimi alarak TSE nin tafleron laboratuvar havuzuna girip analiz yapma alan n 19 yafl ndaki fieyda ailesinin hayat n kurtard SA Ç ÇEK SAKARYA (CHA)- S akarya'n n Sapanca ilçesinde sobadan s zan karbonmonoksit gaz ndan zehirlenen ayn aileden 2'si çocuk 5 kifli hastaneye kald r ld. Aileyi son anda uyanan evin büyük k z kurtard. Olay, Gazipafla Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde 3 katl binan n zemin kat nda Hikmet Y lmazer ve ailesinin yaflad evde meydana geldi. Ailenin büyük k z fieyda Y lmazer, uyand nda A dana 2. stihdam ve nsan Kaynaklar Etkinli i, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sak p Sabanc Spor Salonu nda bafllad. Sektöründe lider 100 özel sektör iflvereninin kat l m ile bafllayan etkinlik, üniversite, lise son s n f ö rencileri ve iflsizleri iflverenlerle buluflturacak. Program n aç l fl nda konuflan fikur Genel Müdür Yard mc s Adnan Y ld r m, iflsizli in en önemli sebeplerinden birinin mesleksizlik, vas fs zl k oldu unu söyledi. Ekonominin h zl yükseldi i, sosyal de iflimlerin h zl yafland bir dönemde yafland n ifade eden Y ld r m, gençlerden mutlaka bir mesle i yapmalar n istedi. Günün gereklerine uygun meslekler edinmek gerekti inin alt n çizen Y ld r m, Ben her ifli yapar m deme mant, düflüncesi art k bitmifltir. Art k kendinize günün flartlar na uygun mesle i seçmek, bunun üzerine kendinizi kilitlemek, hedefe do ru gitmek durumundas n z. dedi. stihdam fuarlar ile de yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kurulufllar ile çal flma hayat na at lacak e itimli, nitelikli gençleri buluflturmak istediklerine vurgu yapan Adnan Y ld r m, Düzenlenen etkinliklerle kariyer planlamalar na yard mc olmak istiyoruz. Kurum ve kurulufllar n nitelikli iflgücüne eriflimini kolaylaflt rmak istiyoruz. ifadelerini kulland. flsizlik konusunun sadece Türkiye de il bütün ülkelerin problemleri aras nda oldu unu ifade eden Y ld r m, Küresel iflsiz say s 2010 y l nda 197 milyon iken, 2015 y l nda bu say n n 207 milyona ç kmas beklenmektedir. Euro bölgesinde yüzde 12.2 seviyesinde olan iflsizlik oran, AB de yüzde 10.9, spanya da yüzde 26.7, Yunanistan da yüzde 27.4, Fransa da yüzde 10.9, talya da 12.5, Portekiz de ise 15.7 seviyesindedir. AB ülkelerinde genç iflsizlerin oran ise yüzde 23 leri geçmektedir. Ülkemizde iflsizlik oran n n düflük olmas bir baflar d r. Bu baflar da kay t d fl l da düflürerek yakalanm flt r. Kay t B ayrampafla da, cezaevlerine yönelik hayata dönüfl operasyonun 13 üncü y l dolay s yla eylem yap ld. Eski cezaevi kap s na karanfil b rakan grup, bas n aç klamas yla operasyonu protesto etti. Çeflitli sivil toplum kuruluflunun oluflturdu u Tecride Karfl Mücadele Platforumu üyesi yaklafl k 200 kifli saat da Sa malc lar Metro stasyonu nda topland. Eski Bayrampafla Cezaevi nin önüne kadar yürüyen grup, Aral k katliam n unutmad k, unutmayaca z yazl pankart açt. 19 Aral k 2000 y l nda cezaevlerine yönelik operasyonu protesteo eden grup, operasyonda hayat n kaybeden mahkumlar n foto raflar n tafl d. Eski Bayrampafla Cezaevi önünde yap lan aç klamalarda hayata dönüfl operasyonu katliam olarak nitelendi. Operasyonda ölenlerin an ld aç klamada dönemin yetkililerinin hesap vermesi gerekti i öne sürüldü. Cezaevi kap s na karanfil b rakan grup, olays z da ld. Çevik kuvvet ekipleri de eylem sebebiyle güvenlik önlemi ald. G da Analiz Laboratuvar güvenirli ini 10. kez belgeledi da geniflletmeyi hedefliyor. G da Analiz Laboratuvar nda 2004 y l ndan bu yana, kuflku duyulan herhangi bir g da için mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal analizler TL aras nda de iflen bedellerle yap labiliyor. sobadan s zan karbonmonoksit gaz ndan zehirlendiklerini fark etti. fieyda, annesi ve kardefllerini uyand rmaya çal flt. Kardeflleri uyan rken anne zehirlenmenin etkisiyle yata ndan kalkamad. fieyda, bunun üzerine 112 Acil'i aray p yard m istedi. Eve gelen sa l k ekibi, anne Y lmazere ile çocuklar Ali Erdem (10), Tu ba (11), Büflra (17) ve fieyda'y (19) ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kald rd. flsizli in en önemli sebebi mesleksizlik Bayrampafla da hayata dönüfl protestosu Türkiye fl Kurumu ( fikur) Genel Müdür Yard mc s Adnan Y ld r m, iflsizli in en önemli sebeplerinden birinin mesleksizlik, vas fs zl k oldu unu belirtti. d fl l k son 10 y lda yüzde 15 ler oran nda düflürülmüfltür y l nda sadece 65 bin iflsize istihdam sa layan fikur, 2013 y l n n ilk 11 ay nda 630 bin 437 kifliye istihdam sa lam flt r. Adana da da 2008 y l nda 3 bin 382 ifle yerlefltirme yap lm flken, 2013 y l n n ilk 11 ay nda 17 bin 888 iflsizimiz ifle yerlefltirilmifltir. fleklinde konufltu. Çal flma ve fl Kurumu Adana Müdürü Haflim Meydan ise, etkinlikle amaçlar n n özel sektör iflverenleri ile üniversite ö rencileri, lise ve meslek liselerinin son s n f ö rencileri ve fikur da kay tl en az orta ö retim mezunu vas fl iç gücünü bir araya getirmek oldu unu vurgulad. Meydan, istihdam ve insan kaynaklar etkinli ini bundan sonraki dönemlerde de her y l tekrarlayarak geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi. Programa, Vali Yard mc s Celalettin Cantürk ile Çukurova Üniversitesi Rektör yard mc lar Prof. Dr. Azmi Yalç n ile Prof. Dr. Hasan Fenercio lu ve ö renciler kat ld. Ö rencilerden oluflan Filarmoni Orkestras ndan fieb-i Arus konseri STANBUL (CHA)- stanbul Coflkun Koleji Flarmoni Orkestras, Mevlana'y vefat n n 740. y l dönümünde düzenledi i fieb-i Arus gecesiyle and. Konuyla ilgili aç klama yapan stanbul Coflkun Koleji Müdürü Gökhan Alt ntafl, "9 farkl enstrüman çalan 46 ö rencimiz ciddi haz rl klardan geçti. Türkiye de ilkö retim okullar aras nda sadece birkaç okulda Filarmoni Orkestras kurulabildi i düflünüldü ünde, ö rencilerimizin ne kadar büyük bir ifl baflard klar n anlam fl oluyoruz. Tüm enstrümanlar ad na çal nacak parçalar için ayr ayr nota yazan ö retmenlerimiz program için büyük emek verdiler. Hepsine ayr ayr teflekkür ediyorum." diye konufltu. fieb-i Arus program nda konuflmac olarak söz alan Prof. Dr. Mahmut Kaplan, "Mevlana, ölüm gününü Allah'a kavuflaca için yeniden do ufl günü olarak kabul etti. Mevlana ölüm gününü 'dü ün günü' veya 'gelin gecesi' anlam na gelen 'fieb-i Arus' olarak nitelendirirken dostlar na ölümü ard ndan a lamamalar n vasiyet etti. Bu nedenle de Mevlana, ölüm y l dönümlerinde düzenlenen fieb-i Arus törenleriyle an l yor." fleklinde konufltu. Gecede, semazenlerin de efllik etti i programda stanbul Coflkun Koleji Filarmoni Orkestras 6 eser seslendirdi. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Y lbafl tatili için rota Kayak merkezleri ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - K fl turizminin gözde merkezlerinde y lbafl tatilini geçirmek isteyenler, erken rezervasyon kampanyalar yla yüzde 25 indirimle tatil yapabilecek. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, k fl turizmi, deniz, kum ve günefl turizmine göre daha yüksek bütçelerle yap l rken, tesislerde günlük konaklama ücreti erken rezervasyon indirimi ve 12 ay taksitle kifli bafl 75 ila 400 lira aras nda de ifliyor. Tesisler tatilcilere kar motoruyla gezinti, kayak, k zak ve di er etkinliklerle birlikte y lbafl partileri ve sanatç lar n sahne alaca özel programlara kat lma f rsat da sunuyor. Deniz k y s nda 4 ve 5 y ld zl otellerin kifli bafl fiyatlar, bu dönemde erken rezervasyonla 70 liraya kadar inerken, k fl turizminin yap ld tesis say s n n yeterli olmamas nedeniyle kayak merkezlerinde rakamlar daha yüksek oluyor. Öncelikle, k fl turizminin önemli merkezlerinden Uluda, k fl aylar nda di er bölgelerden fazla talep al yor. Talebin de etkisiyle Uluda da konaklaman n bedeli di er merkezlerden daha fazla. Denizli Bozda, Kocaeli Kartepe, Kastamonu Ilgaz, Çank r Kad nçay r, Aksaray Hasanda, Ankara Elmada, Mersin Kartalkaya ve Karbo az Antalya Akseki ve Akda, Erzincan Ergan, Bursa Uluda, Erzurum Palandöken, Kars Sar kam fl, Mu la Erenda, Malatya Yamada, zmir, Samsun Akda, Bayburt Kopda, Ardahan U urluda, stanbul, Bitlis Sapgör, Sivas Y ld zda, Kayseri Erciyes, Artvin Kafkasör, Trabzon Zigana, Çak rgöl ve Süleymaniye de k fl sporlar na uygun tesisler bulunuyor. TUR ZM /11 Artvin Valili ince Mersivan Da nda yapt r lan Atabar Kayak Merkezinde, yeni kayak sezonu bafllad. Atabar nda kayak sezonu bafllad ARTV N (AA) - A rtvin Valili ince Mersivan Da nda yapt r lan Atabar Kayak Merkezinde, yeni kayak sezonu bafllad. Bölgede etkili olan kar ya fl n n ard ndan kar kal nl n n yaklafl k 1,5 metreye ulaflt kayak merkezi, hafta sonunda kayak severlerin ak n na u rad. Artvin Valisi Kemal Cirit, l Garnizon Komutan Piyade Albay Mehmet Kip, Jandarma Komutan Jandarma Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Bahattin Yetim, Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avc da kayam merkezini ziyaret etti. Kayak pisti, Vali Cirit in talimat yla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlü ünün paletli kar arac yla düzeltilip sertlefltirilerek kayak yapmaya elveriflli hale getirildi. R ZE (AA) - F KRET DELAL - R ize nin Çaml hemflin ilçesine ba l dünyaca ünlü Ayder Yaylas, özellikle hafta sonlar tatilcilerin ak n na u ruyor. Ayder Yaylas, günübirlik gelip hafta sonunu de erlendirmek, günlük yaflam n yo unlu undan uzaklaflmak isteyenlerin u rak yeri oluyor. Her y l on binlerce yerli ve yabanc ziyaretçiyi a rlayan Ayder Yaylas, k fl n ise kar n keyfini ç karmak isteyenlerin ilgi oda oluyor. Kapl calar yla ünlü Ayder Yaylas nda çam a açlar yla kapl tepeler, k fl mevsiminde beyaza bürünerek ayr bir güzellik sunuyor. Yaylada ahflap oteller ile eski yayla evleri, karla kapl ormanlarla bütünleflerek muhteflem görüntü oluflturuyor. Ayder e gelen ziyaretçiler, yaklafl k 50 santimetreyi bulan karda kar topu oynayarak, karda k zak, naylon veya flambrelle (otomobil iç lasti i) kayarak kar n keyfini ç kar yor. Orman Bölge Müdürlü ü ekipleri ise il merkezinden yaklafl k 16 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinin yolunu araç trafi ine açarak kayak severlerin bölgeye rahat ulaflmas n sa lad. Vali Cirit, kayak k yafetlerini giyerek Gençlik ve Spor l Müdürlü ünde görevli kayak e itmenlerinin yard m yla kayak dersleri ald. Kayak merkezine gelen kayak severlerle bir süre görüflen Vali Cirit, burada yapt aç klamada, yaz aylar nda temiz havas ve yeflil do as ile çok say da yerli ve yabanc ziyaretçiyi a rlayan Artvin in, k fl n da kayak severlerin gözdesi haline gelmesi için çal flacaklar n söyledi. Kentin her mevsim farkl bir güzelli e büründü ünü ifade eden Vali Cirit, Artvin merkeze yaklafl k 40 dakika uzakl kta olan ve karla kapl ladin a açlar aras ndaki karl yollardan ulafl lan kayak merkezi, ziyaretçilerini muhteflem manzaras yla büyülüyor. Kayak merkezinin bulundu u alan n kar kalitesi ve do al güzelli i bak m ndan yak n zamanda Türkiye nin en önemli kayak merkezleri aras nda yerini alaca na inan yoruz dedi. Artvin Valili i olarak yak n bir zamanda düzenleyecekleri muhteflem bir organizasyonla yeni sezonun aç l fl n yapacaklar n da belirten Cirit, Baflta Artvinliler olmak üzere çevre illerden ve komflu ülke Acara Özerk Cumhuriyeti nden yetkililer ile kayak severleri aç l fl m za davet edece iz. Hep birlikte Atabar Kayak Merkezi nde kayak yap p ilimizi tan taca z diye konufltu. Vali Cirit, bölgenin a açlarla kapl olmas, do a tutkunlar için herhangi bir flekilde ç tehlikesiyle karfl karfl ya kal nmas n engelledi ini de kaydederek, kayak merkezinin güvenli iyle de dikkati çekti ini sözlerine ekledi. Ayder Yaylas k fl n da gözde Ayder Çevre ve Turizm Derne i Baflkan Ömer Altun, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de ender güzellikte tabiat yap s na sahip Ayder Yaylas n n, y l n 12 ay turizme hizmet verdi ini, yaz k fl kapl ca keyfinin sunuldu unu söyledi. Ayder Yaylas n n do al güzellikleri ve kapl calar n n yan s ra mevsimsel güzelliklerinin ilgi çekici oldu unu ifade eden Altun, Yayla yolunda ifl makinesiyle sürekli kar temizli i yap l yor. Yol 24 saat ulafl ma aç k tutuluyor. Ziyaretçileri bu güzellikleri görmeye davet ediyorum dedi. Y l n 6 aya yak n bölümünde karla kapl Ayder Yaylas nda teleferik yap lmas n istediklerini kaydeden Altun, Vatandafllar m z kayak zevkini Ayder de yaflamak istiyor. Bunun için çeflitli malzemelerle kayak yap yorlar ancak teleferik yap l rsa ziyaretçilerin daha memnun ayr lmalar n sa lar z. Ayder in ç tas n da yükseltmifl oluruz. Bu anlamda bölgede kayak merkezi yap lmas için çeflitli çal flmalar yap ld ama h zland r lmas n istiyoruz diye konufltu. Antik kentte leopar figürü bulundu DEN ZL (AA) - SAMET KIYAK - D enizli nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti nde yap lan kaz larda, duvara resmedilmifl leopar figürü bulundu. Yenicekent beldesi s n rlar içerisinde yer alan antik kentteki arkeolojik kaz lar, Pamukkale Üniversitesi taraf ndan sürdürülüyor. Kaz larla, Helenistik dönemde Frigya, Karya ve Lidya üçgeninin kesiflim noktas nda bulunan ve Bergama Krall ndan sonra Roma mparatorlu una ba lanan antik kentin gün yüzüne ç kar lmas na çal fl l yor. Erken Roma döneminde surlarla çevrilen ve erozyon sonucu toprak alt nda kalmas yla kal nt lar n ço unun bozulmadan günümüze kadar sa lam flekilde ulaflt antik kentte, toprak alt nda kalan kemerli pazar yeri aç a ç kar. Antik kentte bu y l yap lan kaz larda pazar yerinin yan nda içleri fresklerle bezenmifl dükkanlardaki panolar içerisinde figürlerin aras nda leopar betimlemesi bulundu. Tripolis Antik Kenti Kaz Heyeti Baflkan Yrd. Doç. Dr. Bahad r Duman, AA muhabirine yapt aç klamada, sütunlu cadde ile kemerli yap aras na Roma döneminde infla edilen dükkanlardan ikisinin kaz larak aç a ç kar ld n söyledi. M.S. 3. yüzy l n ortalar nda kullan lan dükkanlar n, kentin ana caddesi olan Sütunlu Caddeye ve Kemerli Yap ya aç ld na iflaret eden Duman, flöyle konufltu: Roma döneminde önemli yap lar n, binalar n, dükkanlar n duvarlar n n fresklerle kapland n biliyoruz. Tripolis te de bunun örne ini bulduk. Dükkanlar n beden duvarlar üzerinde panolara ayr larak yap lm fl renkli freskler üzerinde çeflitli hayvan ve bitki motifleri yer almakta. Çerçevelerin içerisinde farkl meyve ve sebze figürlerinin yan nda hayvan betimlemeleri de var. Etraf çeflitli bitkisel motiflerle bezenmifl panolar içerisinde nar, kabak gibi ürünlerle birlikte sülün, güvercin, serçe gibi hayvanlar duvarlara resmedilmifl. Bu freskler içerisinde bir de leopar betimlemesi bulduk. Buldu umuz bu leopar n özelli ini tespit etmek için üniversitenin biyoloji bölümünden zoologlar inceleme yapacaklar. Duman, antik kentin tan t m ve korumas için Güney Ege Kalk nma Ajans ndan (GEKA) Turizm Altyap s Mali Destek Program kapsam nda finansal destek almaya hak kazand klar n, gelecek y l daha çok ziyaretçi a rlamak üzere çal flma yap laca n kaydetti. PAÜ Buldan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Hayto lu da Tripolis te bulunan leopar n önemli oldu unu belirterek, bulunan Anadolu pars n ilçenin simgesi haline getirmeyi düflündüklerini dile getirdi.

12 KÜLTÜR/SANAT GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: /12 K z ltepe Halk E itim Merkezi bünyesinde aç lan nak fl kursunda Mardin'in tarihi mekanlar - n n motifleri ipek kumafllara nakflediliyor. K z ltepe Tepebafl Mahallesi'ndeki Misak- Milli lkö retim Okulunda kendilerine tahsis edilen s n fta nak fl kursuna devam eden 50 kursiyer, Rize'den getirilen ipek kumafl üzerine kentin tarihi motiflerini iflliyor. Avatar' n devam geliyor ANKARA (AA) O scar ödüllü yönetmen James Cameron, ilkini 2009 y l nda çekti i Avatar filminin devam n Yeni Zelanda'da çekmek için haz rl klara bafllad n aç klad. Ünlü yönetmen, baflkent Wellington'da Baflbakan John Key ile MARD N (AA) düzenledi i ortak bas n toplant s nda Lightstorm Entertainment ve Twentieth Century Fox flirketleri taraf ndan çekilecek üç filmin yap mc l n Jon Landau'nun üstlendi ini belirtti. "Titanic", "Alliens" ve "The Terminator" gibi efsanevi filmlerin yönetmeni Cameron, Avatar' n devam niteli indeki üç H alk E itim Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Gökdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, söz konusu ürünlerin kentin tan t m na büyük katk sa lad n söyledi. Elde edilen ürünlere ciddi talep oldu unu kaydeden Gökdemir, flöyle dedi: "Kursumuza 50 ö renci devam etmektedir. Bu arkadafllar m z için birçok kurs açt k. Kursiyerlerimiz usta ö reticilerin yard m yla ürünlerini pazarlay p aile bütçelerine katk sa l yor. Ayn zamanda sosyal, kültürel ve mesleki yönden kendilerini gelifltiriyor. Geçmiflte birçok medeniyete ev sahipli i yapm fl ilimizin tarihi dokular n n nakfledildi i ürünleri Ankara'da, Mardin'in tan t m günlerinde sergileme f rsat bulduk. Ciddi anlamda bir ilgi ve alaka gördü." El nak fllar kursu ö retmeni Münevver Kasap da ö rencilere mesle i ö reterek, bundan para kazanmalar n sa lamaya çal flt klar n söyledi. Kursiyerlere giyim, kurdele, nak fl boyama ve yorganc l k konusunda e itim verdiklerini ifade eden Kasap, "Ama 3 y ld r el nak fllar üzerinde ciddi çal flmam z var. Bizim yapt m z el nak fllar çok hassas bir ifl. Sab r ifli, sevgi ifli, yani emek ifli. Nak - fl n hak etti i de eri görmesi için ciddi bir flekilde ö rencilerimle çal flmaktay z" diye konufltu. pek kumafllara Mardin'in tarihi dokusunu nakflettiklerini ve böylece kentin kültür miras na sahip ç kmaya çal flt klar n dile getiren Kasap, flöyle konufltu: filmin 2015'ten itibaren dokuz ay içinde çekilece ini söyledi. lk filmi Aral k 2016'ya yetifltirmek istediklerini kaydeden Cameron, ikinci filmin 2017, üçüncü filmin ise 2018'de gösterime girece ini ifade etti. Cameron, filmlerin baz sahnelerini saniyede 48 kare kullanarak çekecek. Filmlerde genellikle saniyede 24 kare kullan l yor. Üç boyutlu çekilecek filmler için bütçenin yüzde 25'ini Yeni "Araflt rma yaparken o kadar güzel figürlerle karfl laflt m ki, iyi ve do ru yolda ilerledi imi anlad m. Medeniyetin befli i Mardin ilmek ilmek nakfledilmeyi hak ediyor. O yüzden de böyle bir çal flma bafllatt k. Ço u motifler 16 yüzy la ait. Fuarlara kat larak, ilgilenen uzman arkadafllarla beraber olmak ve dikkatlerini bu konuya çekip bunun reklam n yapmak ve ünlü modac lara tan tmak istiyoruz." pek kumafllara nakfledilen figürlerle ilgili bilgi veren Kasap, flöyle devam etti: "Mesela t ls ml gömlek çal flmalar m z var. Osmanl döneminde t ls ml gömlekler vard biz bu gömleklerden esinlenerek o figürlerdeki ayetler üzerinde çal fl yoruz. Rize'den el dokumas ipek kumafl getirip bunlar nakflediyoruz. Çift bafll kartal Artuklu'yu Zelanda hükümeti karfl layacak. Dünya çap nda yaklafl k 2,8 milyar dolar gifle geliri elde ederek sinema tarihinin en kazançl filmlerinden biri olan Avatar, 67. Alt n Küre Ödülleri'nde En yi Film ve En yi Yönetmen ödüllerine, 82. Akademi Ödülleri'nde de "En yi Sanat Yönetmeni", "En yi Görüntü Yönetmeni" ve "En yi Görsel Efekt" dallar nda üç ödüle lay k görülmüfltü. Mardin'in tarihini ipek kumafla nakflediyorlar sinem Bu flte Bir Yaln zl k Var Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaflm fl, boflanm fl bir adamd r. Geçimini özel ders vererek sa lamaktad r. Onu, haftada bir gün görüflebildi i 9 yafl ndaki k z Ezgi, hayata ba lamaktad r. Mehmet, baflka biriyle evlenen eski efli Nazl 'yla k z yüzünden hala görüflmektedir. Mehmet kar s yla evliyken de ailece görüfltükleri Ayfle'nin eflinden ayr lmas üzerine, ona fliddetli bir aflk duymaya bafllar. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yap lan, S rbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En yi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyo lu, A. R fat fiungar, fiebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol al yor. Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, k fl mevsimi yaklaflt nda karla kaplanan ve d fl dünyayla iletiflimini kaybeden kasabadaki demiryolu çal flan Balabey'in yaflam ndan bir kesit anlat l yor. simgeliyor. Burada ise kudret ve gücü temsil ediyor. Sekizgen y ld zlar n aras nda mutlaka çift bafll kartal figürü kullan lm fl. Mardin'in birçok yerinde buna rastlamak mümkün." Kasap, Mardin denilince akla oymac l k, telkari ve bak rc l n geldi ini, nak fl n da unutulmamas gerekti inin alt n çizdi. Ankara'da düzenlenen Mardin'in tan t m günlerinde ciddi manada talep ald klar n dile getiren Kasap, "Siparifl üzerine çal fl yoruz. Bu tan t mlarla da inflallah daha iyi siparifl al p ö rencilerimize daha fazla para kazand raca z" dedi. Kurs hocalar ndan Meltem Özlem de Mardin'in tan t m için gayret gösterdiklerini belirterek, bunun için deste e ihtiyaçlar oldu unu söyledi. nkara Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar Yanlar nda Büyücü Gandalf olmadan orman geçmek zorunda olan Hobbitler, insanlar n yaflad bölgeye ulaflt nda Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaflmas da son bulacak. Grup, do uya do ru ilerlemeye devam ederken göl kasabas - na, oradan da Yaln z Da 'a gider. Burada, tüm yarat klar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu s - nayacak bir yarat kla, Ejderha Smaug'la yüzleflecekler. Anormal Aktivite Michael Tiddes'in yönetti i "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karfl s na ç k yor. Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tan d baflrol oyuncusu Marlon Wayans yazd. Filmde, hayallerindeki eve kavuflan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'n n bedenine kötü bir ruh musallat olmaya bafllad ktan sonra yaflad klar anlat l yor.

13 Çubuk fioförler Odas na Ayhan fiahan talip oldu Çubuklu genç floför Ayhan fiahan, Çubuk fioförler Odas Baflkan olmak için seçimlerde mevcut baflkan Zekeriya Erdo mufl un karfl - s na rakip olarak ç kacak. A lt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri ne gençler, Gençlik Merkezleri nde edindikleri bilgi ve becerilerle harikalar yarat yor. Gençlik Merkezleri nde sporun farkl dallar yla ilgilenme imkan bulan Alt nda l ö renciler, spor yeteneklerini okul A yn zamanda Muhsin Yaz c o lu Mahallesi Muhtar ve Çubuk Servisçiler Kooperatifi nin de baflkanl n yapan Ayhan fiahan, çeflitli sivil toplum örgütlerinde de birçok görev yürütüyor. Yaklafl k 20 y ldan bu yana floför camias içerisinde yer alan Ayhan fiahan, Çubuk ta hizmet eden kamyoncular, taksiciler, servisçiler, otobüsçüler ve minibüsçülerin sorunlar yla ilgili çözüm çal flmalar yap lmad ndan ötürü güçlü kadrosuyla Oda Baflkanl için aday oldu unu söyledi. Esnaf n hiçbir sorunu ile ilgilenilmedi ini vurgulayan fiahan, bugün gelinen ortamda fioförler Odas n n sadece plaka bas lan ve evrak sat lan bir yer oldu unu iddia etti. fiahan, yapt aç klamada flunlar söyledi: fioför esnaf m z n hizmetinde olmak istiyoruz. fiahsen floförlükten gelen bir kifli olarak esnaf n sorunlar n, problemlerini, dertlerini çok iyi bilmekteyim. Benim bu göreve talip olmamam n en önemli sebebi, y llard r esnaf m z n var olan sorunlar n n çözülmemesi ve var olan sorunlar n artarak devam etmesidir. Biz tüm esnaflar m zla bir olarak, diri tak mlar nda önemli baflar lara imzalar atarak gösterme imkan buluyor. Karacaören Ortaokulu nda okuyan ve Karacaören Gençlik Merkezi üyesi olan hentbolcu k zlar da, Y ld z K zlar Hentbol Grup Maç nda yeteneklerini konuflturdu. Profesyonel hentbolculara tafl ç karan Alt nda l k zlar, birbirinden güzel gollere K eçiören Belediyesi zab ta ekipleri vatandafllar n huzurlu ve güvenli al flverifl yapmalar n sa lamak amac yla semt pazarlar n hem yaya ekipler ile hem de kameralar arac l ile takip ediyor. Kurulan kamera sistemi ile anl k izlemenin yan s ra 24 saat kay t da yap l yor. Keçiören Belediyesi, flu an için kapal pazaryerlerinde uygulad kameral izleme ve kay t sistemini en k sa süre içerisinde tüm pazar yerlerinde hayata geçirmeyi planl yor. Monitör bafl ndaki zab ta memuru taraf ndan takip olarak, birlikte hareket ederek sorunlar m z n üstüne giderek o adeta kronikleflen sorunlar m z çözmek istiyoruz. Ayr m yapmadan herkesin sorunuyla ilgilenece imizden, floför esnaf n n derdi ile dertlenece imizden, üretece- imiz projelerle Çubuk ta tüm kamu kurum ve kurulufllar yla birlikte güzel hizmetler yapaca m zdan kimsenin flüphesi olmas n. Bizim sakl gizli ve menfaat iliflkilerimiz olmayacak. Baflkan seçilmemiz halinde floför esnaf m z n bütün sorunlar yla birebir ilgilenece iz. Emniyet te, Jandarma da, Vergi Dairesi nde nerede olursa olsun sorunlar - n n takipçisi olaca z, yanlar nda oldu umuzu gösterece- iz. Bu düflüncelerle çal flmalar m za bafllad k. Art k odada yeni fikir, yeni ses ve yeni nefeslere ihtiyaç vard r. Bu güne kadar görev yapan tüm büyüklerimize flunu diyoruz; siz bu güne kadar kar nca karar nca hizmet ettiniz. Yeter art k siz kabu unuza çekilin biz size ve esnaf m za hizmetkar olmaya haz r z. fioför arkadafllar m z bizleri zaten tan yorlar, oylar n verirken de bunlar göz önünde bulunduracaklard r. Göreve geldikleri takdirde taksici, nakliyeci, servisçi ve otobüsçü esnaf n yan s ra minibüsçülerin sorunlar n n çözülmesine öncelik tan yacaklar n belirten fioförler Odas Baflkan Aday Ayhan fiahan, di er projelerini ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaflaca n ifade etti. Her dönem büyük çekiflmeye sahne olan ve yaklafl k 1500 üyesi bulunan Çubuk fioförler ve Otomobilciler Odas nda seçim heyecan bafllad. Gençlik Merkezleri baflar y art r yor Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz imza att. Alt nda daki her ö rencinin içinde bir cevher yatt na inand n söyleyen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ise Alt nda daki Gençlik Merkezleri sayesinde çocuklar m za pek çok imkan tan - yor, onlar sanatla, sporla ve de iflik aktivitelerle buluflturuyoruz. Çocuklar m z Gençlik Merkezleri nde kazand klar özgüvenle, okullar nda da büyük baflar lar gösteriyor. dedi. Karacaören Gençlik Merkezi üyesi k zlar, hem spor yapt hem de tatl bir rekabette bulufltu. Y ld z K zlar Hentbol Grubu nda Alt nda temsil eden Karacaörenli k zlar ve Polis Amca Ortaokulu ö rencileri, ligi zirvede bitirmek için ellerinden gelen her fleyi yapt. Maçta dostluk ön plana ç kt. Maç n sonunda Polis Amca Ortaokulu, salondan 5-3 lük galibiyetle ayr ld. Polis Amca Ortaokulu na galibiyeti getiren golleri Hatice Toprak (2), Gamze Gezer, Sultan Yücesar ve Rabia Özden att. Oyuna sonradan giren Rümeysa Akarsu (2) ve Gözde Ifl k n golleri ise Karacaören Ortaokulu na yetmedi. Büyük mücadeleye sahne olan maçta, iki tak m n da antrenörleri, oyuncular na taktik vermek büyük çaba harcad. Y ld z K zlar Hentbol Ligi nin k sa bir süre önce bafllad n belirten Gözde Ifl k, her maça galibiyet için haz rland klar n vurgulad. En k sa zamanda toparlanarak galibiyet serisi yakalayacaklar n n alt n çizen Ifl k Hocam z n istediklerini maça yans tamad k. 7 metre at fllar nda flans yan m zda olsayd maçtan galip ayr labilirdik. Fakat bu bahane de il. Çal fl p daha iyi yerlerde olaca z. diye konufltu. Keçiören in pazaryerleri kamerayla denetleniyor edilen pazaryerinde herhangi bir olumsuz durum meydana geldi inde, orada bulunan yaya ekip hemen olay yerine sevk ediliyor ve olumsuzluk büyümeden müdahale ediliyor. Pazar esnaf n n kurallara uyup uymad n n kontrolünün yan s ra; h rs zl k, yankesicilik gibi olumsuzluklar n engellenmesi için bu uygulamay bafllatt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Vatandafllar m z n huzurlu, güvenli ve sa l kl al flverifl yapmalar bizim için çok önemlidir. Kamera sistemi sayesinde pazaryerlerimiz daha da güvenli hale gelecek. Keçiörenliler huzur içerisinde pazar al flverifllerini yapabilecekler dedi. ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar CAH L S STEMLER N EN BÜYÜK S LAHI AKL SEL M K RLETMEKT R Bazen tart fl yoruz: Suriye de güzel mi oldu? fiüphesiz savafl katliam ve b rakt sonuçlar güzel de ildir. Ama daha önce gençlerin kafas na sokulan, rkç, sosyalist, nusayrici zihin kirlili imi daha güzel? Daha küçük yaflta insan n yarat c s ndan uzaklaflt r larak, yarad l fl tesadüfe b rakan, atas n n maymun oldu unu okutan zihin kirlili i insan f trat ndan uzaklaflt rm yor mu? ki gün önce ABD ve BM Suriye'deki yard mlar kestiklerini ilan ettiler. Sanki yard m ediyorlarm fl gibi. Bak n sebebine, yard mlar slamc lar n eline geçiyormufl. Müslümanlar deseler ikiyüzlülükleri ortaya ç - kacak. Bunun için slamc deyip bak fllar kirletecekler. Sonra da kendilerini hakl gösterecekler. Onlar hep zihin kirletmek için çal fl rlar. Sizlere neleri anlatay m? Reklamlar, zihinleri kirleten, oyunlar, eylence yuvalar Geçen bir dostumla sabah erken bir ifl vesilesi ile bir yere gittik. Bu ara büyük bir oyun salunun-otomat oyunu- önünden geçtik. Daha aç lmam flt. Önünde bir sürü genç erkek ve k z çocu u bekliyordu. Buyur medeniyet dedim; buyur ça dafll k dedim. Hep zihin ve duyu organlara hucum etmektedir. Medya ayr bir kirlilik. K saca insan kirletiliyor kardefllerim. Kendimize ve insan m za sahip ç kal m. Rabbimiz onun için yirmi dört saatlik günümüzün bafllar na namaz koymufl. Ve Resulullah(a.s.v) her sabah flu duay okurdu: 'Allah m beni önümden, arkamdan, sa mdan, solumdan ve tepemden ve ayaklar m n alt ndan koru.' Allah(cc) bize cahiliyenin tüm çabas n n hedefini özet olarak bize flöyle anlat yor. Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. fiehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sap kl a düflmenizi istiyorlar. Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zay f yarat lm flt r.'4/27,28 Bu ayetler bize sorumlulu umuzu hat rlat yor. Kendimize ve insan m za karfl sorumlulu umuz. fiimdi sivilleri öldürdü ü iddias ile flehit edilen yafll yi idin son sözlerini sizlere aktaray m: Abdülkadir Molla dün sabahki temyiz duruflmas ndan önce kar s Sanara Cihan ve çocuklar ile son kez görüflme imkan buldu. Molla, görüflmede ailesine flunlar söyledi: 'Suçum Allah'tan baflkas na kulluk etmemekti. Bize kulluk et dediler. Ben de 'as n' dedim. Ben kesinlikle masumum. slami harekete mensup oldu um için öldürülüyorum. fiehitlik herkese ihsan edilmifl bir kader de ildir. Yüce Allah bana flehitlik nasip ederse, kendimi en flansl olarak düflünürüm. fiehitlik hayat m n en büyük baflar - s olacakt r. Benim kan m slami hareketi aya a kald racak ve otokratlar n sonunu getirecektir. Kendim için endifleli de ilim. Ben bu milletin ve slami hareketin ak beti hakk nda endifle duyuyorum. Yüce Allah' n lütfuyla bafl m hiçbir adaletsizli e asla e meyece im. Dünyevi bir makam önünde af ve hayat hakk aramak asla söz konusu olamaz. Allah(celle celaluhu) ona rahmet etti. fiehadeti nasip etti. Medyan n ve zalimlerin tüm yalanlar na inanmay n. O güzel insan n güzel duruflu bize örnek olacakt r. Tertemiz yarat lan insan n kirletilmesine karfl susmayal m. Çal flal m, çaba gösterlim ki bu bizim hem kulluk ve hem de insanl k görevmizidir Rabbim bize bu azmi nasip eylesin. Ça- m zda insan çok yönlü kirleten hilelere karfl direnifl azmi versin. Allah'a emanet olun.

14 ANTALYA (AA) H ay rsever emekli Albay Nihat Ömür ve efli Gülgün Ömür, Kepez ilçesine 24 derslikli ortaokul yapt racak. Okul yap m yla ilgili Antalya Valili inde düzenlenen protokol imza törenine Vali Sebahattin Öztürk, l Milli E itim Müdürü Osman Nuri Gülay, emekli Albay Nihat Ömür ve efli Gülgün Ömür kat ld. Öztürk, burada yapt konuflmada, Nihat Ömür ve eflinin daha önce de bir ilkokul yap m na büyük katk verdi ini anlatarak, flimdi de ayn okulun bahçesine 24 derslikli bir ortaokul yapt racaklar n söyledi. Antalya'da her gün hay rsever öyküsü dinlediklerini ifade eden Öztürk, "Bu, bizim için büyük bir mutluluk kayna. Bugüne kadar destek veren herkese teflekkür ediyorum. Nihat bey ve efli bütün birikimlerini, ailelerinden kalan miras bu ifl için tahsis etmifl. Kendilerine teflekkür ediyorum. nflallah 2014 y l n n sonunda okul bitmifl olacak" dedi. Hay rsever Nihat Ömür de Antalya'n n yerli ailelerinden birisi olduklar n dile getirerek, Antalya'ya e itim alan nda eserler b rakmak istediklerini kaydetti. E itime önem veren birisi oldu unu vurgulayan Ömür, yedek subayken ö retmenlik yapt n kaydetti. Gülgün Ömür de y llard r yapt klar birikimleri e itim için harcamay düflündüklerini dile getirerek, "Çok flükür iflin sonuna geldik. Memleketimize hay rl olur inflallah" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Vali Öztürk ve hay rsever çift aras nda 24 derslikli ortaokul yap m na iliflkin protokol imzaland. Nusaybin'de Suriyeli çocuklar için okul aç lacak MARD N (AA) S uriye'deki iç savafltan kaçarak Nusaybin ilçesine yerleflen Suriyeli çocuklar için ilçede okul aç lacak. Merkezi stanbul'da bulunan Suriye Can Okullar Derne ince aç lacak okulda kay tlara baflland. Dernek temsilcisi Nadia Ahmed, AA muhabirine, Suriyeli ö rencilerin yar da kalan e itimi için stanbul ve Batman'da okul açt klar n ifade ederek, Nusaybin'de de kiralad klar bir binada ilçeye yerleflen ö rencilerin e itimine bafllayacaklar n söyledi. Okulda kay tlara bafllad klar n ifade eden Ahmed, flöyle konufltu: "Suriye'de süren iç savafltan kaçan çok say - da aile Nusaybin'de yaflam n sürdürüyor. Dolay s yla çocuklar m z burada e itim alam yor. Biz de çocuklar m za e itimden geri kalmamalar için Suriye'deki e itim müfredat na uygun olarak burada e itim verilmesini planl yoruz. Çal flmalar m zda son aflamaya geldik. Çocuklar m z açaca m z okulda 1'inci s n ftan 12'nci s n fa kadar e itim alabilecek. Gelecek hafta okulda e itim ve ö retime bafllamay planl yoruz." E T M /14 Antalya'da hay rsever emekli albay, okul yapt racak BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) A nkara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü'nün, Kalk nma Ajans ve Gazi Üniversitesi taraf ndan desteklenen Ankara Engel Tan maz Projesi kapsam nda e itime kat lan engelli sporcu antrenörlerine sertifikalar verildi. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor "Ankara Engel Tan maz Projesi" l Müdürlü ü'nün lokalinde yap lan törene, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Burhan Baflo lu, Gazi Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Mehmet Türker, proje koordinatörü Prof. Dr. Güçlü Yavuzcan ile Kalk nma Ajans zleme De erlendirme Birim Baflkan Abdülmelik Koçin kat ld. Ankara ve ilçelerinde yaflayan çocuk ve gençleri de iflik spor branfllar na yönlendirmek, ruhsal ve bedensel tedavilerine katk sa lamak ve sosyal hayata uyum sa lamalar na yard mc olmak amac yla yürütülen proje kapsam nda, e itime kat lan ve baflar l olan 41 antrenöre sertifikalar verildi. EL F AKYÜZ: ftiralar çok k r c SPOR /15 Dünya flampiyonu milli wushucu Elif Akyüz, hakk ndaki iddialarla ilgili, "fiampiyonluk bu kadar basit ve ucuza al - nabilecek bir fley de- il" dedi. STANBUL - Elif Akyüz, annesi ve ayn zamanda antrenör olan Fatma Akyüz ile AA muhabirine yapt aç klamada, 2011 y l nda Ankara'da düzenlenen Dünya Wushu fiampiyonas 'nda "kuzey m zra " dal ndaki birincili iyle ilgili bugün baz gazetelerde yer alan iddialar n gerçe i yans tmad n belirtti. Baflar l olabilmek için çok çal flt n ve okulundan geri kald n belirten Elif Akyüz, iddialar n ard ndan büyük bir moral bozuklu u yaflad n söyledi. Bu y l k sa bir süre önce Malezya'da kat ld dünya flampiyonas nda 0,03 puan farkl ikinci oldu unu hat rlatan milli sporcu, flunlar söyledi: "Baflar l olabilmek için çok çal fl yoruz. Bu haber ç k nca moralim bozuldu. Sürekli çal fl yorum ve karfl l n böyle almak beni demoralize etti. Ancak bu haber beni daha çok h rsland rd. 3 ay sonra flampiyona var. nflallah orada birincilik al p, baflar m gösterece im. fiampiyonluk bu kadar basit ve ucuza al nabilecek bir fley de il. Malezya'daki 2013 Dünya fiampiyonas 'nda birincili i 0,03'lük bir puanla kaç rd m." 2011'deki performans n anlatan Elif Akyüz, hocas n n stratejisiyle flampiyonlu a ulaflt n anlatarak, "O flampiyona için 3 ayl k bir çal flma yapm flt m. Hocam flampiyona için iyi bir strateji haz rlad. Zorlu hareketler yoktu ve dolay s yla hakemlerin puan k rmas zorlaflt. Rakiplerim çok iyiydi ancak hocam n stratejisi sayesinde birinci olmufltum" diye konufltu. Kat ld flampiyonalarda stiklal Marfl 'n okuttu u için onur duydu unu ifade eden Elif Akyüz, sözlerini flöyle sürdürdü: "Aln m n teriyle, bile imin hakk yla kazan yorum. ftiralar çok k r c. Üst üste stiklal Marfl m z okuttum. Bu benim için onur verici bir fley. Bayra m z göndere çektirdim. Bunlar yaparken çok gururlan yorum. nsanlar n bunu çekememesi asl nda beni çok üzüyor. Onurumu k r yor. Dünya flampiyonas nda tekrar birinci olmak istiyorum, görsünler nas l birinci olunuyor. Babam n paras yla flampiyonluk elde etti im iddialar çok ay p bir fley. Böyle bir fley olmas imkans z. Ben sürekli çal fl yorum. Bunu çal flarak kazan yorum. Aln m n teriyle, bile imin hakk yla al yorum. Böyle iftiralar çok k r c. Onlara hakk m helal etmiyorum. Beni çok k rd lar." Milli sporcunun annesi ve ayn zamanda antrenör olan Fatma Akyüz de iddialar n alt nda federasyonu ve efli icra kurulu baflkan Abdurrahman Akyüz'ü y pratma hedefi bulundu unu savundu. Büyükakçay' n hedefi büyük Milli tenisçi Ça la Büyükakçay, bu sezonki "grand slam" turnuvalar nda ana tabloda oynamak istedi ini belirterek, "Hedefim, dünyan n ilk 100 tenisçisi aras na giren ilk Türk tenisçi olmak" dedi. ANKARA (AA) - P rofesyonel Bayanlar Tenis Turnuvas "PTT Ankara Cup 3" için Ankara'da bulunan Büyükakçay, AA muhabirine yapt aç klamada, ülkelerinde ilk 100'e giren tenisçilerin yer ald önemli bir turnuvaya evsahipli i yapman n gurur verici oldu unu dile getirdi. Turnuvada teklerde çeyrek finale yükseldi ini hat rlatan milli tenisçi, Rus Marta Sirotkina ile zorlu bir maç n kendisini bekledi ini ifade etti. Bu organizasyonun, kendisi için sezonun ilk turnuvas oldu unu belirten Büyükakçay, ''Sezona haz rl k için buraday z. Teklerde çok iyi 2 maç oynad m. Maçlar m da çok zorlu rakiplerime karfl kazand m. Her fley istedi imiz gibi gidiyor. Kendi seyircimiz önünde oynamak güzel bir avantaj. Bunu en iyi flekilde kullan yorum. En önemlisi, Avustralya Aç k Tenis Turnuvas öncesinde maç yapmak'' diye konufltu. Bu y lki grand slam turnuvalar nda ana tablo maçlar n göremedi ini belirten milli raket, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Hedefim, dünyan n ilk 100 tenisçisi aras na giren ilk Türk tenisçi olmak. fiu anda s - ralamada 162'nciyim. Bu y l 138 numaraya kadar yükseldim. lk 100'e çok yaklaflt m. nflallah en k sa sürede bu hedefim gerçekleflir. Bu süreç çok zor. Büyük turnuvalarda puanlar kazan larak, ilk 100'e girilebiliyor. O yüzden herkes çok turnuva oynuyor ve çok puan topluyor. Teniste 52 hafta kural var. Geçen sene ben burada çeyrek final maç oynad ysam ve bu y l çeyrek finale ç kamazsam, puan m siliniyor ve s ralamam düflüyor. O yüzden ilerlemek için geçen y l yapt m n daha iyisini yapmam gerekiyor ki puan m silinmesin. Bu nedenle tenis zor bir branfl fakat 4 senedir ilk 200'ün içindeyim. Bunu koruyabilmek güzel. Bir Türk k z olarak burada oynamaktan gurur duyuyorum." Bir gün bir maçta ABD'li baflar l tenisçi Serena Willams ile karfl karfl ya gelmek istedi ini dile getiren Büyükakçay, Belarus Victoria Azarenka'n n azmini ve Danimarkal tenisçi Caroline Wozniacki'nin çal flkanl n çok be endi ini, her bir tenisçiyi kendisine ayr ayr örnek ald n ifade etti. Uzun y llard r nefes al p vermede yaflad s k nt lara da de inen Büyükakçay, yaklafl k 1 ay önce oldu u burun ameliyat yla durumunda yüzde 70 oran nda düzelme oldu unu söyledi. Büyükakçay, ''fiu an çok daha iyiyim. iyileflmem tam anlam yla gerçekleflmifl say lmaz. Yüzde 30'luk bir k s m kald. Bizim için dinlenme, geri toparlanma çok önemli. Gece uykusunda burnundan al nan nefes, sabahlar daha dinlenmifl kalkmam sa l yor. Daha önceleri çok yorgun kalk yordum. Uzun maçlardan sonra çok yoruluyordum. Ameliyat n performans ma etkisini ilerleyen zamanlarda tam anlam yla görece im'' ifadelerini kulland. "Fenerbahçe nin benimle ilgilenmesi hofluma gidiyor" SARAYBOSNA - (AA) Avusturya 1. Futbol Ligi tak mlar ndan Red Bull Salzburg'da forma giyen Slovenyal milli futbolcu Kevin Kampl, transfer iddialar n de erlendirdi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Kampl, bir süre önce Fenerbahçe'ye transfer olaca yönünde medyada haberler yer ald n n hat rlat lmas üzerine flunlar söyledi: "Birçok kulübün benimle ilgileniyor olmas, hofluma gitmiyor desem yalan olur. Özellikle de Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin benimle ilgilenmesi hofluma gidiyor. Ancak bu menajerimin ifli. Benim iflim, her gün daha iyi bir performans sergilemek, antrenmanlarda daha fazla çal flmak ve kendimi gelifltirmek.'' UEFA Avrupa Ligi 2. turunda efllefltikleri Ajax' da de erlendiren Kampl, Hollanda ekibinin favori oldu unu ancak kendilerinin de turu geçmek ad na flanslar n n bulundu unu söyledi. Kampl, ''Bu iki maç, bizim için iyi bir s nav olacak. Umar m Hollanda ekibini eleyebiliriz. Her zaman favoriler kazanm yor. Bizim, bu y lki hedeflerimiz Avusturya flampiyonlu u ve Avrupa'da da gidebilece imiz yere kadar gitmek'' diye konufltu. Slovenya'da y l n futbolcusuna aday gösterilen Kampl, bu y lki performans ndan son derece memnun oldu unu, ancak daha iyisini yapabilece ine inand n kaydetti. Sloven futbolcu, Brezilya'n n evsahipli inde düzenlenecek 2014 Dünya Kupas 'n, Brezilya ya da Almanya'n n kazanaca n iddia ederek, "Bu iki ekip, flu anda dünyan n en iyisi'' dedi. Kupada yer alacak Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve H rvatistan' n flans n de erlendiren Kampl, flunlar söyledi: ''Hem Bosna Hersek, hem H rvatistan süper tak mlar ve Brezilya'daki Dünya Kupas nda flov yapabilirler. Bosna Hersek, hücum oynayan iyi bir tak ma sahip. Ancak söylemem gerekiyor ki Bosna Hersek'in grubundaki favori Arjantin. Bosna Hersek, e er kendi oyununu oynarsa, ran ve Nijerya'y yenerek grupta ikinci olabilir. H rvatistan da bireysel olarak bak ld nda kaliteli oyunculara sahip. Bir düflünün, Real Madrid'de forma giyen Luka Modriç'e ve Bayern Münih'te forma giyen Mario Mandzukiç'e sahipler. Onlar n grubunda da favori Brezilya. Kamerun, Meksika ve H rvatistan aras ndaki ikincilik mücadelesini H rvatistan' n kazanaca n umuyorum.'' Bu arada, sar -lacivertli kulüp 18 Kas m'da yapt aç klamada, Kevin Kampl ile ilgili bir transfer girifliminin bulunmad n aç klam flt.

16 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: Son teknoloji ile donat lm fl, tam donan ml salonlar ile pek çok ulusal ve uluslararas toplant ya, kültür - sanat program na, panellere, konferanslara ve konserlere ev sahipli i yapan Yenimahalle Belediyesi Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, son olarak kap lar n TRT Müzik kanal na açt. A nkara Büyükflehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölümünün 740. y ldönümünde (fieb-i Arus) bir anma töreni gerçeklefltirdi. Gençlik Park Tiyatro Salonu nda fief Cumhur Koca yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müzi i Korosu, dinleyenleri büyüledi. Kasidelerle muhteflem bir konser veren koronun Y enimahalle Belediyesi 50. Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu yepyeni e itici bir oyunla minikleri a rlad. S f r Çürük oyunuyla 4-12 yafl aras çocuklara diflleri koruman n yollar n mizahi dilde anlatan Mor Çilek Çocuk Tiyatrosu ekibi, minik izleyicilerinden tam not al rken salonda kahkahalar da havada uçufltu. E lenerek sa l kl yaflam ö renen minikler oyuna s k s k dâhil olarak kendi bildiklerini de söyledi. Minik tiyatroseverlere, günde 2 kez difllerin f rçalanmas gerekti ini, 6 ayda bir de difl doktoruna kontrole gidilmesi gerekti ini vurgulayan oyuncular, miniklerden de sürekli difllerini TRT Müzik ekranlar nda canl olarak yay nlanan Radyo Günleri adl müzik e lence program, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Y ld z Kenter Salonu nda gerçekleflti. Vatandafllar n ilgisinin yo un oldu u programa, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da konuk olarak kat ld. Türk Halk ve Türk Sanat Müzi i içeri iyle uzun y llard r TRT televizyonlar n n klasiklerinden biri olan program izlemeye gelen Yenimahalleliler, unutulmaz bir gün geçirdi. 90 dakika süren canl yay nda Mustafa Acar n müzik yönetmenli inde solistler; Harun Gürbüz, M. Kemal fiimflek, Nuray Çiçek ve Sinem f rçalayacaklar na dair söz ald. Difllerini f rçalamayan, abur cuburu çok seven yaramaz bir k z n, difllerine yerleflmeye çal flan iki mikrobun çabas n anlatan oyunda miniklere, difllerin önemi anlat ld. Günde en az iki kez difllerin f rçalanmas gerekti ini vurgulayan oyuncular, f rçalanmad takdirde nelerin olaca n da mizahi Sevindik seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyenleri mest etti. Konser havas nda geçen ve televizyon ekran nda radyo nostaljisi tad n yakalamay amaçlayan programda sanatç lar, izleyicileri zaman zaman hüzünlendirdi zaman zaman ise e lendirdi. Programda Mevlânâ Celaleddin-i Rumi nin 740. vuslat y ldönümü münasebetiyle Mevlana n n eserleri de seslendirildi. Programda k sa bir konuflma yapan Baflkan Yaflar, dilde miniklere aktard. Alper K l ç n yönetmenli iyle sahnelenen oyun minik izleyicilere 45 dakika boyunca e lenceli dakikalar yaflatt. Hiç seslerini ç kartmadan oyunu pür dikkat izleyen minikleri oyun sonunda tebrik eden oyuncular, bu kez de alk fllar kendilerini izleyen minikler için tutuldu. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Naz m Hikmet te Radyo Günleri Acem Buselik Ayini fierifi nin ard ndan Konya dan gelen Semazenlerin özel gösterisi izleyiciyle bulufltu. Semazenlerin gösterisi eflli inde manevi bir yolculu a ç kan izleyiciler, Doçent Doktor Bayram Akdo- an n Tasavvuf müzi i hakk nda yapt konuflmay da ilgiyle izledi. Ankara Büyükflehir Belediyesi Kent Orkestras da merhum Abdurrahim Karakoç bestelerinden oluflan mükemmel bir konserle Baflkentlilerin karfl s na ç kt. Dedesi, babas ve kardefllerinin de flair olmas ndan dolay genç yaflta fliire merak saran Abdurrahim Karakoç un eserleri yine dinleyenlere keyifli bir gün yaflatt. fiefli ini Kemal Günüç ün yapt konserde solist olarak Çi dem Gürdal ve Hasan Sa nd k sahne ald, Ahmet Coflkun da flairin en sevilen fliirlerini okudu. Ç ankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor diyerek, Van daki vatandafllar için yard m kampanyas bafllatt. Çankaya Belediyesi Hizmet Binas n n yan s ra TODAM Ata, Ayranc, Balgat, Beysukent, Bademlidere, Cebeci, Çayyolu, Dikmen, Emek, smail Cem, Yüzüncü Y l, Karakusunlar, Karap nar, Maltepe, Mimar Sinan, Mürsel Uluç, Oran, Öveçler, Umut ve Y ld z a battaniye, mont, kaban, eldiven, bere, bot, kazak, h rka gibi yard mlar b rakan Çankayal lar, Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nin kap lar - n TRT Müzik kanal na açmaktan duydu u memnuniyeti ifade ederek Göreve geldi imizde sanata ve sanatç ya de er verece imizi söylemifltik. Bu amaçla hizmetler ürettik. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ni Ankara ya kazand rd k. Baflkent e yak fl r, sanat n her dal na ev sahipli i yapabilecek böyle güzel bir merkezi yapm fl olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Konuflmas yla uzun süre alk fl alan Yaflar, ard ndan Müzik Yönetmeni Mustafa Acar a çiçek ve plaket takdim etti. Acar ise Yenimahalle Belediyesi nin ça dafl, sanat ve sanatç ya de er veren bir belediye oldu unun alt n çizerek Yenimahalle de olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerini kulland. Program n kapan fl solistlerin hep birlikte söyledi i Recebim türküsüyle yap ld. Coflkunun doruklara ç kt finalde, solistlere efllik eden izleyiciler, müzik ve e lenceye doydu. Büyükflehir den fieb-i Arus gecesi Yenimahalleli minikler e lenerek ö rendi Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan Van Üflümesin diye kampanya Van daki vatandafllara destek olabilmenin sevincini yafl yor. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, çevrede bulunan il ve ilçelerin yan s ra tüm Türkiye ile dayan flma içinde olabilmekten ve Çankayal lar n desteklerini Van a ulaflt rabilmekten mutluluk duydu unu ifade ederek, Damlam za damla katmak isteyenlerin, desteklerini 25 Aral k 2013 tarihine kadar bizlere ulaflt rmas yeterli dedi. Kampanyaya destek olmak için ayr nt l bilgi, / nolu telefondan al - nabiliyor. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı