Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya nimetlerine elini uzatm fl bir baflka ül- Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla anda kar flt. Sadece Türkiye de il çevresi de Kasketi masaya koyup olan-bitene eline vurur, sonra kepçeyle kafas na bakanlar n yaz p çizdi inden, dinleyip söyledi inden ç kan flu ki; bu hal normal! indirir. Bakt sofradan uzaklaflm yor b çak gösterir. Nimete ortak olmak isteyenin gözü karaysa sofray sahiplenen çeker silah. Lice de bir densizin Türk Bayra n indirmesi elbette çok ama çok büyük bir infial yaratt Siyasi parti liderlerinin grup toplant lar ndaki konuflmalar n geçiyorum; mral, BDP ve HDP içinden ve di er kesimlerden yükselen Kürt sesleri tepki dolu Kürt siyaseti bayrak Irak n zengin petrol bölgeleri Musul ve Kerkük El Kaide kontrolünde indirme olay na karfl ve bunu bir provokasyon olarak görüyor Geçenlerde biri televizyonda söyledi; bir Kürt ayd n idi; dünyada hiçbir halk Türklerle Kürtler kadar iç Tehlikeyi Ifi D in! içe geçmemifltir. Böylesine evlilik, akrabal k, ifl ortakl klar ile kaynaflmam flt r. Ve ekledi: Nas l böleceksiniz bu halk? Demek ki, Türkiye nin bölünmeden çok insanlar n birbirine düflman haline gelmesi sorunu var Türkiye, Orta Asya dan Karadeniz k y lar na, Hazar Denizi nden Süveyfl Kanal na kadar her yerdeki enerji EL Kaide ba lant l terör örgütü Irak fiam slam Devleti (Ifi D), Irak n en önemli petrol bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Musul'un kontrolünü ele geçiren Ifi D, Kerkük'ün güneydeki ilçe ve nahiyelerine sald rd. kaynaklar ile do rudan ilgili bir ül- kü oldu. Birbiri ard na imzalanan anlaflmalarla gelece in enerji yollar n Türkmen bölgeleri tehdit alt nda, onlarca Türk floför örgütün elinde rehin. Türkiye yak n takipti. belirlemeye bafllad. Zengin do algaz ve petrol yataklar n n bulundu u dost Geliflmeler üzerine ve kardefl ülkelerle karadan, denizden aç klama yapan Irak enerji nakil hatlar kurmaya bafllad. Baflbakan Nuri el-maliki, 30 gün herkes topçu! Kürt petrolünün güzergah tamamland : Türkiye Günde yüzbinlerce varil BM, Avrupa Birli i ve Arap Birli i'ne, "terörle mücadele"de ülkesine destek olma- belirlendi: Türkiye Azerbaycan do- petrol geliyor Türkmen gaz n n yolu lar ça r s nda bulundu. BM Genel Sekreteri Ban Kimun, Irak'taki terörist sald - r lar k nayarak, Musul'daki algaz n n geçifl yeri tespit edildi: Türkiye Yak nda Akdeniz deki do algaz kaynaklar n n da yolu Türkiye den geçecek geliflmeler nedeniyle büyük Ey Kandil deki endifle duydu unu bildirdi. Kürt o lu; Ey Türkiye nin Arap Birli i Genel Sekreteri öz evlatlar ; si- Nebil el-arabi, teze vaat edilen ilkel si- Terör örgütü Ifi D, girdi i köy ve kasabalarda yapt anonslarla rör örgütü Ifi D in Musul'a lahlar gibi, uyuflturucu insanlar n evlerini terk etrör melerini istiyor. Can n kurtarmak yönelik sald r s n k nad ve Irak'taki tüm siyasi ve ulu- gibi, ba l ve ba ml ütopik devlet planlar gibi serüvenler isteyenler, yüklenebildi i sal güçlere, her türlü teröre peflinde yok olmay n. Kardefllerine, ül- ne varsa s rt na vurup düflüyor karfl çabalar n birlefltirme kenize zarar vermeyin. Türklerin ve yollara. Irak n Kürt bölgesinde s nmac lar için kamp alanlar ça r s nda bulundu.abd ve Kürtlerin önünde aç lan yeni süreci, haz rlan yor. Göç edenler aras nda Türkmenler de var. du unu aç klad ve Mu- ngiltere, "derin endifle" duy- kader birli ini katletmeyin Ey Türk o lu, Anadolu yu binlerce y ld r ortak yurdun haline gesul'daki geliflmeleri yak ndan takip ediliyor" dedi. tirdi in Kürt kardefllerine insani, vicdani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Liderli ini Bölge Baflkan Mesut Barzani'nin yapt KDP Meclis Grubu, Musul'daki geliflmeler için acil topland. Yap lan hukuki hiçbir fleyi çok görme En do al haklar n pazarl k konusu yaparak, onlar, öyleyse ben de seninle bir arada yaflamam noktas na getirme. Kardeflli in gere i ne ise öyle davran aç klamada, Taraf olmak istemiyoruz. Irak hükümetinin Demem o ki; Tükler kendini, Kürtler Kandil i gözden Fehmi Koru uygulad siyaset nedeniyle geçirmeli. Oyunun ad n batakl a saplanan Irak' bu do ru koyal m karmafl k halden ç karmaya Dünya Kupas haberi ve foto raflar 15. sayfada Dursun ERKILIÇ n 12. Sayfada çabal yoruz denildi. yaz s 13. sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada ATAK Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Fazl K l nç Kur an n ayd nl nda 3. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 4. Sayfada www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz yapt k Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlar n karfl lamak için milli imkanlarla gelifltirilen taarruz ve taktik keflif helikopteri (T-129 ATAK), TSK envanterinde yerini ald. Düzenlenen teslim töreninde konuflan Cumhurbaflkan Abdullah Gül, TSK'y donatacak teçhizat n önemli k sm n üretmeye bafllad k derken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Türkiye ATAK Projesi ile art k helikopter sat n alan bir ülke durumundan helikopter üreten ve helikopter satan bir ülke konumuna yükselmifltir diye konufltu. Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Hulusi Akar ise, "Son dönemde milli imkanlarla gelifltirilen silah sistemleri Türkiye'nin s n f atlad n n göstergesidir" dedi. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Soma yan yor! Meclis araflt rma komisyonuna bilgi veren Soma Kömüfl flletmeleri A.fi flletme Müdürü Evinç, "Standartlara göre en fazla 2 ay beklenmesi gerekir. Sonra bilirkifliler, bakanl k temsilcileri ile bir araya gelip oca n aç lmas ve neyin nas l yap lmas n de erlendirecek, ard ndan oca açaca z. Bizim direkt amac m z ocaktaki yang n n sönmesi" dedi. 12 DE 11 Haziran 2014 Resmi Gazete D fliflleri Bakanl na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Maliye Bakanl na, Kalk nma Bakan Cevdet YIL- MAZ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 12 Haziran 2014 Perflembe ZM R - zmir Ticaret Odas ( ZTO) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, kamuoyunda vergi aff olarak bilinen Baz Kamu Alacaklar n n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanun teklifine yönelik tepkiler ve zaman nda vergisini ödeyen mükellefe haks zl k yap ld yorumlar na kat lmad n söyledi. As l borçlardan bir kuruflun dahi silinmedi ini, sadece yüksek faizlerin yeniden yap land r ld n belirten Demirtafl, Borcu olan mükelleflerin büyük k sm, 2008 krizinde zorda kalan mükellefler. Bir önceki yeniden yap land rmada borçlar n ödeyemeyen 130 bin mükellef zaten çok zor durumda. Sadece zmir de 15 bin üyemizin bu yeniden yap land rmaya ihtiyac var. dedi. Vergisini zaman nda ödeyen mükellefe, SGK'de oldu u gibi yüzde 5 indirim uygulanmas gerekti ini de savundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu na 2 Haziran 2014 tarihinde sevk edilen ve kanunlaflma süreci devam eden teklifle Maliye Bakanl veya SGK'ye olan borçlar baflta olmak üzere çeflitli kamu alacaklar n n, TEFE/ÜFE ayl k de iflim oran na endekslenmek suretiyle yeniden yap land r larak, 36 ayda 18 taksitte ödenmesine imkan sa lanacak. Kanunun gündeme gelmesiyle birlikte, Vergisini, SGK primini zaman nda ödeyen mükelleflere haks zl k yap l yor. yorumlar yap ld na dikkat çeken ZTO Baflkan Demirtafl, Oysa 2011 de, 6111 say l yasayla yap lan ve yine Af Yasas olarak bilinen son yap land rmada da bu alacaklar, piyasa faizinin üzerindeki bir faizle taksitlendirilmiflti. Kald ki 2011 y l nda yap lan yeniden yap land rma sonucunda, 2012 y l nda yaklafl k 21 milyar TL gelir elde edildi ve bu tutar, genel bütçe vergi gelirlerinin yaklafl k yüzde 8 ini oluflturuyordu y l nda da yaklafl k 25 milyar TL gelir elde edildi. Bu tutar da genel bütçe gelirlerinin yüzde 7,5 ine tekabül ediyordu. E er bu tahsilatlar yap lmam fl olsayd, daha yüksek bütçe aç klar ve bunun neticesinde de daha yüksek enflasyonist bask ve daha yüksek faiz oranlar yla karfl laflmam z kaç n lmaz olurdu. Bu da hem ülkemiz ekonomisinin hem de tüm mükelleflerin reel anlamda zarar görmesine neden olurdu. fleklinde konufltu. (CHA) T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES LAN Mülkiyeti/tasarrufu belediyemize ait, flehrin muhtelif yerlerinde bulunan iflyerleri, afla da belirtilen muhammen bedel ve geçici teminatlar üzerinden 2886 say l yasan n 36. Maddesi do rultusunda kapal zarf usulüyle afla da tabloda hizalar na yaz l süre ve bedeller üzerinden ayr, ayr kiraya verilmek üzere ihaleye ç kart lacakt r. 1- hale için verilen teklif mektuplar Hizmet Binam zda 7. Katta bulunan Yaz flleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl - na ihale günü ( ) saat 12:00 ye kadar teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar de erlendirmeye al nmayacakt r. 2- haleler afla da belirtilen tarihlerde Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 adresindeki Belediye Hizmet Binas toplant salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00 de yap lacakt r. 3- hale edilecek iflyerlerine ait, genifl ve teferruatl bilgiyi içeren flartname ve kira sözleflmesi her gün çal flma saatleri içerisinde Büyükflehir Belediye Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl ndan (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/Ankara) görülebilir veya TL karfl l temin edilebilir. 4- haleye kat lacak olan Tüzel Kifli veya Kurulufllar: Ticaret Sicil Gazetesini, mza Sirkülerini (Noterden), Geçici Teminat Makbuzunu, fiah slar: Nüfus Cüzdan Asl veya Fotokopisi, Geçici Teminat Makbuzunu, Ortak haleye girecekler: stenilen belgelerin yan s ra noterden ald klar ortakl k belgesini de d fl zarf n içine koymak zorundad r. D fl zarflar aç ld nda bu belgelerden birine rastlanmaz ise ihale d fl b rak l r. Tamam, oldu u görülür ise iç zarf aç l r ve de- erlendirmeye geçilir. 5- hale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koflulu ile ihaleyi fesh etmeye veya aç k pazarl a çevirmekte serbesttir. Encümen ce görüflülerek karara ba lanan ihaleler ita amirinin onay n takiben geçerlilik kazanaca gibi ita amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. K RAYA VER LECEK fiyerler 1 YILLIK GEÇ C MUHAMMEN KDV TEM NAT S.N ADRES SÜRES NEV M2 BEDEL % 18 % 3 1 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:2 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 2 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:4 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 3 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:5 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 4 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:15 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 5 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:16 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 6 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:17 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 7 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:18 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 8 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO: YIL T CARETHANE , ,60 345,60 9 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:27 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 10 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:30 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 11 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO: YIL T CARETHANE , ,60 345,60 12 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:34 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 13 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:35 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 14 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:37 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 15 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:38 3 YIL T CARETHANE ,00 345,60 57,60 16 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:39 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 17 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:40 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 18 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:41 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 19 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:42 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 20 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:43 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 21 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:44 3 YIL T CARETHANE ,00 345,60 57,60 22 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:45 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 23 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:46 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 24 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:47 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 25 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:52 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 26 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:55 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 27 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:56 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 28 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:57 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 29 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:58 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 30 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:60 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 31 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:61 3 YIL T CARETHANE ,00 345,60 57,60 32 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:62 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 33 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:63 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 34 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:64 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 35 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:65 3 YIL T CARETHANE , ,80 172,80 36 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:69 3 YIL T CARETHANE ,00 864,00 144,00 37 CELAL BAYAR BLV. ALTGEÇ T NO:73 3 YIL T CARETHANE ,00 345,60 57,60 38 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 54 3 YIL T CARETHANE 41, ,00 623,70 103,95 39 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 62 3 YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 40 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 63 3 YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 41 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 64 3 YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 42 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 65 3 YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 43 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 67 3 YIL T CARETHANE 26, ,64 400,08 66,68 44 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 68 3 YIL T CARETHANE 26, ,64 400,08 66,68 45 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 1. KAT NO: 69 3 YIL T CARETHANE 26, ,64 400,08 66,68 46 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: 93 3 YIL T CARETHANE 27, ,60 414,29 69,05 47 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: 98 3 YIL T CARETHANE 27, ,16 419,43 69,90 48 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: 99 3 YIL T CARETHANE 27, ,16 419,43 69,90 49 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 27, ,16 419,43 69,90 50 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 29, ,84 442,41 73,74 51 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 25, ,64 381,18 63,53 52 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 53 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 24, ,56 364,24 60,71 54 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 25, ,44 384,20 64,03 55 PORTAKAL Ç ÇE VAD S 2. KAT NO: YIL T CARETHANE 26, ,64 400,08 66,68 56 K.ESATSEMTHAL NO:B LA 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 57 K.ESATSEMTHAL NO:WC 3 YIL UMUM WC ,00 180,00 30,00 58 K.ESAT SEMT HAL NO:7/7A 3 YIL T CARETHANE ,00 540,00 90,00 59 K.ESAT SEMT HAL NO:14 3 YIL T CARETHANE 38, ,00 720,00 120,00 60 K.ESAT SEMT HAL NO:15 3 YIL T CARETHANE , ,00 168,00 61 K.ESAT SEMT HAL No:19 3 YIL T CARETHANE , ,00 240,00 62 K.ESAT SEMT HAL NO:23 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 63 K.ESAT SEMT HAL NO:24 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 64 K.ESAT SEMT HAL NO:25 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 65 K.ESAT SEMT HAL NO:26 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 66 K.ESAT SEMT HAL NO:27 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 67 K.ESAT SEMT HAL NO:29 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 68 K.ESAT SEMT HAL NO:30 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 69 K.ESAT SEMT HAL NO:31 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 70 K.ESAT SEMT HAL NO:32 3 YIL T CARETHANE ,00 540,00 90,00 71 K.ESAT SEMT HAL NO:33 3 YIL T CARETHANE ,00 270,00 45,00 72 K.ESAT SEMT HAL NO:34 3 YIL T CARETHANE ,00 270,00 45,00 73 K.ESAT SEMT HAL NO:35 3 YIL T CARETHANE ,00 270,00 45,00 74 K.ESAT SEMT HAL NO:36 3 YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 75 K.ESAT SEMT HAL NO: YIL T CARETHANE ,00 360,00 60,00 76 K.ESAT SEMT HAL No:126/15 3 YIL T CARETHANE ,00 993,60 165,60 77 BAHÇEL EVLER SEMT HAL NO:9 3 YIL DEPO , ,00 294,00 78 BAHÇEL EVLER SEMT HAL NO:16 3 YIL DEPO ,00 450,00 75,00 79 BAHÇEL EVLER SEMT HAL NO:17 3 YIL DEPO , ,00 216,00 80 BAHÇEL EVLER SEMT HAL NO:19 3 YIL DEPO , ,00 294,00 81 BAHÇEL EVLER SEMT HAL NO:20 3 YIL DEPO , ,00 180,00 82 KOCABEYO LU PASAJI NO:49 3 YIL T CARETHANE , ,72 168,12 83 KOCABEYO LU PASAJI NO: YIL T CARETHANE , ,00 300,00 84 ULUS MERKEZ BELED YE ÇARfiISI NO:2 1 YIL T CARETHANE , ,00 648,00 Resmi lanlar Bas n (www.bik.gov.tr) ATIKSU VE YA MUR SUYU KANALI NfiAATI YAPTIRILACAKTIR ANKARA SU KANAL DARES KANAL YATIRIM DA RES BAfiKANLI I Ankara li 2 Bölge, Nall han, Beypazar, Ayafl, Güdül, Çaml dere, K z lcahamam, Kazan lçeleri At ksu ve Ya mursuyu Hatlar Yap m fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KAZIM KARABEK R CAD. NO: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaklafl k olarak mt At ksu ve Ya mursuyu Hatt Yap m fli. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Nall han, Beypazar, Ayafl, Güdül, Çaml dere, K z lcahamam, Kazan lçeleri c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (Yediyüzotuzgün) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Aski Genel Müdürlü ü Kaz mkarabekir Caddesi 6.Kat 615 nolu oda b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri; a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son üç y la kadar olan y llar n belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait, afla da belirtilen belgelerden birini sunmas yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar n gösteren faturalar. steklinin cirosunun teklif etti i bedelin % 25 inden, taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yap ld y ldan önceki y l için sa layamayanlar, ihalenin yap ld y ldan önceki y ldan bafllamak üzere birbirini takip eden son alt y la kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: A/II. Grubu: "Tünel flleri" veya A/III. Grubu: "Boru ve letim Hatt flleri" veya A/IV Grubu " çme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon flleri" veya A/VIII. Grubu: "Barajlar" veya A/IX Grubu "Su Yap lar " Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: hale konusu ifl veya benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri; nflaat Mühendisli i'dir 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Aski Genel Müdürlü ü Kaz mkarabekir Caddesi 6.Kat 615 nolu oda adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanal Yat r m Dairesi Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,20 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 EKONOMI 12 Haziran 2014 Perflembe 7 CHP raporunda konut sat fllar ANKARA - CHP'nin haz rlad Ekonomik Görünüm Raporu'nda "y l n ilk 4 ay nda konut sat fllar n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,5 gerileyerek 341 bin 463'e indi i" belirtildi. CHP Bas n Birimi'nden yap lan yaz l aç klamada, Parti Ekonomi Politikalar Genel Baflkan Yard mc l, Genel Baflkan Yard mc s Faik Öztrak' n koordinasyonunda haz rlanan 94. Ekonomik Görünüm Raporu'na yer verildi. Y l n ilk 4 ay nda konut sat fllar n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,5 gerileyerek 341 bin 463'e indi inin, "ipotekli konut kredisiyle" sat n al nan konut say s n n da ayn dönemde yüzde 33,5 gerileyerek 104 bine düfltü ünün ifade edildi i raporda, "Banka kredisiyle al nan konutlar baflta olmak üzere, konut talebinde bu y l ciddi bir yavafllama oldu u görülüyor" denildi. Konut sat fllar ndaki yavafllaman n ard nda yatan nedenlerin masaya yat r ld raporda, geçen y l ABD Merkez Bankas n n tahvil al mlar n azaltma karar n aç klamas n n etkisiyle faizlerin artt, bu süreçte 2013'ün ilk yar s nda yüzde 8'lere kadar düflen konut kredisi faizlerinin 2014'ün ilk üç ay nda ise yüzde 13'ü aflt belirtildi. Raporda, faizlerdeki art fl n konut sat fllar n n düflüflünde önemli rol oynad ifade edilerek, "AKP'nin izledi i büyüme stratejisinin bel kemi ini inflaat sektörü oluflturuyor. Bir dönem spanya'n n uygulad ve küresel krizde çökerek bu ülkeyi büyük bir kaosa sürükleyen modelin, 2007'den sonra h zl bir flekilde Türkiye'de uygulamaya konuldu u dikkati çekiyor" yorumuna yer verildi. Raporda, flunlar kaydedildi: "TOK ve Emlak Konut arac l yla yarat lan 'kupon arazilerde', has lat paylafl m modeliyle, iktidar n "itimad na mazhar" müteahhitlere kuleler veya lüks al flverifl merkezleri yap lmas n n yolu aç l yor. Bu modelde, bankalar n d flar dan toplad borçlar vatandafla kredi olarak kulland r l yor. Böylece havuz müteahhitlerine yapt r lan konutlara talep yarat l yor. Fakat AKP'nin uygulad bu modelin önünde flimdi iki engel ç km fl durumda. Bu engellerden ilki, ABD Merkez Bankas n n tahvil al mlar n azaltma karar yla ucuz borca eriflim kanallar n n önümüzdeki dönemde t kanmaya bafllayacak olmas. kinci s k nt ise izlenen modelin bizzat kendi içsel k r lganl." TÜ K'in verilerine göre 2013 ile 2014'ün ilk üç ay aras nda konut piyasas na yeni giren ve kullanma izin belgesi alan daire say s n n yaklafl k 956 bin, yeni konut sat fl rakam n n ise 649 bin 341 oldu unu ifade edildi i raporda, "Dolay s yla, 2013'ün bafl ndan bu yana arz fazlas 306 bin 509 konut var. Bu, son 15 ayda üretilen konutlar n üçte birinin sat lamad n gösteriyor" denildi. CHP'nin raporuna göre 2014'ün ilk üç ay nda yap ruhsat verilen daire say s 279 bin 306 ile son 3,5 y l n en yüksek seviyesine ulaflt. 2010'dan bu y l n mart ay na kadar konut fiyatlar yüzde 50,8 artarken, enflasyon ise yüzde 32,9'da kald. Konut fiyatlar, genel fiyat seviyesinin 17,8 puan üzerinde artt. (AA) TOK KONUTLARINA 10 günde 10 kat baflvuru ANKARA - Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl nca (TOK ) Sivas'ta sat fla sunulan 652 konuta, 10 günde evlerin yaklafl k 10 kat baflvuru yap ld. Piyasa koflullar nda ev sahibi olamayanlara düflük taksitli ve uzun vadeli ödeme koflullar yla bu imkan sunan TOK 'nin infla etti i konutlara yo un ilgi sürüyor. dare'nin Sivas'ta, kira öder gibi taksitle sat fla ç kard 652 konuta rekor baflvuru yap ld. Sivas Merkez Yeni Mahalle'de infla edilen 652 konut için 26 May s-18 Haziran aras ndaki baflvuru döneminin ilk 10 gününde 6 bin 94 talep geldi konuta 3 bin 21 baflvuru Sivas'ta infla edilen 652 konuttan Türkiye'nin risk yöneticileri yetifliyor KARABÜK - Karabük Üniversitesi (KBÜ) flletme Fakültesi bünyesinde aç lan Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü'nde ek kontenjanla al nan 31 ö renci e itim görüyor. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, gazetecilere yapt aç klamada, KBÜ'de bir ilki daha gerçeklefltirerek Türkiye'nin ilk ve tek Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü'nü açt klar n, ülkelerin ve flirketlerin risk de erlendirmesini yapan kurulufllara eleman yetifltireceklerini söyledi. E itim ve ekonomi otoritelerince gelece in meslekleri aras nda say lan bölüme ald klar 31 ö rencinin zorunlu ngilizce haz rl k e itimine bafllad n anlatan Uysal, flöyle konufltu: "Geçti imiz y llarda, baz uluslararas derecelendirme kurulufllar n n ülkemizin notuyla ilgili aç klamalar iktidar ve ekonomi çevrelerinde elefltiri konusu olmufltu. Elefltirilerin oda nda ise baz akredite derecelendirme kurulufllar n n objektif davranmad klar, verileri yanl fl analiz edip, yorumlad klar ve ülkenin gerçekte var olan yat r m potansiyelini gölgelemeye çal flt klar bulunmaktayd. Yapt m z çal flmalar sonucunda, yak n zamana kadar üniversitelerimizin hiçbirinde lisans ve lisansüstü seviyede risk de erlendirme e itimi veren bölüm olmad n gördük. Bu eksikli i gidermek ve yetiflmifl uzman ihtiyac n karfl lamak için bu bölümü açt k." Risk de erlendirmelerini en çok ihtiyaç duyanlar n sigorta flirketleri, finans kurumlar, fon yönetimi flirketleri, devlet kurulufllar, uluslararas sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araflt rma ve dan flmanl k flirketleri oldu unu belirten Uysal, "Hepimizin bildi i gibi küresel rekabetin artt ortamda riskleri öngörüp çözümler üretebilecek uzmanlara ihtiyaç her geçen gün art yor. Bu alana dönük uzman yetifltirecek Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, gelece in önemli mesleklerinden biri görülüyor" sözlerine yer verdi. (AA) 332'si 3+1, 320'si ise 2+1 plan na sahip. 3+1 konutlar n fiyat 115 bin ile 142 bin lira aras nda de ifliyor. Hak sahiplerine yüzde 10, 15 ve 25 peflinat ve 96, 108, 120 ay vadeli ödeme takvimi sunulacak. Bu konutlar n taksit miktar ise 719 lira ile bin 333 lira aras nda bulunuyor. 3+1 niteli indeki 332 konuta, 6 Haziran itibar yla 3 bin 21 baflvuru gerçekleflti. -TOK 'den 337 lira taksitle konut 2+1 plana sahip 320 konut ise 68 bin lira ile 84 bin lira aras nda de iflen fiyatlarla sat fla sunuldu. Hak sahipleri yüzde 12 peflinat ve 180 ay vadeli ödeme takvimiyle konutlar na sahip olabilecek. Bu konutlar için belirlenen taksit miktarlar ise 337 lira ile 411 lira de ifliyor. 2+1 niteli indeki 320 konut için de 3 bin 73 KOCAEL - KAD R YILDIZ - Enerji Verimlili i Derne ince (ENVERDER) yürütülen "Enerji Han m" Projesi kapsam nda kad nlara verilen e itimlerin Türkiye'de uygulanmas yla bir y lda yaklafl k 4 milyar liral k tasarruf sa lanmas öngörülüyor. ENVERDER Genel Baflkan brahim Ça lar, AA muhabirine yapt aç klamada, derne in 2013 itibar yla hayata geçirdi i "Enerji Han m", "Enerji Çocuk" ve "Enerji Verimli Sanayi" projeleriyle toplumun her kesiminde enerji verimlili i konusunda bilinç oluflturma çal flmalar na devam ettiklerini söyledi. Enerjiyi verimli kullanmak için uygulamalar n ve gelifltirilen teknolojilerin ivme kazand n ifade eden Ça lar, enerji verimlili i konusundaki yat r mlar n ümit verici oldu unu kaydetti. Ça lar, enerji verimlili i alan ndaki politika, uygulama ve çal flmalara biraz daha derinlik kazand r lmas gerekti ini dile getirerek, "Daha etkin tedbirler al nmas, somut hedeflerle desteklenmifl politika seti belirlenmesi, kamu, özel ve sivil toplumun ortak hareket etmesinin sa lanmas amac yla haz rlanan ve Yüksek Planlama Kurulu, 2012 y l nda yay mlanan Enerji Verimlili i Stratejisi ile 2023 y l na kadar Türkiye'nin enerji yo unlu unun en az yüzde 20 düflürülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu belge kapsam nda enerji verimlili i yat r mlar n n daha özendirici hale getirilmesi de öngörülmektedir" fleklinde konufltu. - "4 milyar liral k tasarruf sa lanabilir" Derneklerinin "Enerji Han m Projesi"ni 2013 y l ndan bu yana uygulad n belirten Ça lar, proje kapsam nda 34 bin kad n n evlerindeki küçük önlemlerle enerji verimlili i sa lamas n amaçlad klar n vurgulad. Ça lar, ailelerin enerji ve su kaynaklar n n tüketiminde rol oynayan en önemli gruplardan oldu una dikkati çekerek, sözlerini flöyle sürdürdü: baflvuru yap ld. Baflvurular süren konutlar n kura çekiliflleri 27 Haziran'da gerçeklefltirilecek. -TOK, 627 bin konut rakam na ulaflt TOK, 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerin "Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i" kapsam nda 81 il ve 800 ilçede, 2 bin 954 flantiyede, toplam 627 bin 93 konut rakam na ulaflt. Bu konutlar n 252 bin 50'si dar ve orta gelir, 144 bin 482'si de alt gelir ve yoksul grubundaki vatandafllara yönelik infla edildi. Gecekondu dönüflüm kapsam nda 90 bin 653, afet konutu kapsam nda 37 bin 842, tar mköy uygulamas olarak da 5 bin 658 konut yap ld. (AA) Enerji Han m la 4 milyarl k enerji tasarrufu sa lanabilir "Is nma, ayd nlatma, temizlik, kiflisel bak m gibi faaliyetlerin yürütülmesinde aileler büyük ölçüde enerji tüketmektedir. Ailede günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve tüketiminde karar verici kifli olarak ise kad nlar n önemli rolü bulunmaktad r. Bu nedenle enerji verimlili i konusunda bilinçlendirilmesi gereken en önemli hedef kitlemiz kad nlar m zd r. Kad nlar m z n enerjiyi verimli kullanmay ö renmesi ve bu yolla önce ev ekonomisine, sonra ülke ekonomisine katk da bulunmas n n sa lanmas projemizin ana temas n oluflturmaktad r." Proje kapsam nda 21 ilde kad nlara e itim verdiklerini dile getiren Ça lar, di er iller için de e itim filmleri haz rland n söyledi. Ça lar, proje bafllang c nda evlerde küçük önlemlerle hane bafl na y lda bir çeyrek alt n de erinde tasarruf edilmesini öngördüklerini aktararak, flu bilgiyi paylaflt : "Anlatt klar m z uygulayan bayanlar, elektrik faturalar nda lira düflüfl oldu u bilgisini derne imizle paylafl yor. Bu da ortalama öngörülen y lda bir çeyrek alt na denk geliyor. Türkiye geneline yay ld nda bu rakam, ülkenin enerji harcamalar na ay rd 4 milyar liral k bütçenin cebimizde kalmas demektir. Bu parayla bin okul veya 200 tam teflekküllü hastane yapmak mümkün. Türkiye'de birincil enerjinin yüzde 24'ünü, elektri in yüzde 47'sini sanayi kullanmaktad r. Ülkemiz OECD ülkeleri içinde enerji yo unlu u yüksek ülkelerin bafl nda gelmektedir. Türk sanayisi a rl kl emek ve enerji yo un alanlarda varl k göstermeye çal flmaktad r. Sonuç olarak, sanayide enerji verimlili i, uluslararas rekabet gücü aç s ndan günümüzde önemli bir konu olarak karfl m za ç kmaktad r. Araflt rmalara göre, örne in f r n sistemlerinde yap lacak verimlilik çal flmalar nda at k s geri kazan larak yüzde 45'e varan enerji tasarrufu sa lan- Toplam mobil abone say s 70 milyonu aflt ANKARA - TAMER TO ANAfi - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, y l n ilk çeyre inde iletiflim sektöründe toplam yat r m miktar n n 1 milyar lira, toplam gelirin ise 8,3 milyar liran n üzerinde gerçekleflti ini belirterek, yat r m n yüzde 60' n n, gelirlerin ise yaklafl k yüzde 57'sinin mobil flebeke iflletmecilerinden kaynakland n bildirdi. Acarer, AA muhabirine y l n ilk çeyre inde elektronik haberleflme sektöründeki geliflmeleri de erlendirdi. Bilgi ve iletiflim teknolojileri sektörünün, y l n ilk üç ay nda özellikle geniflbant eriflim hizmetleri baflta olmak üzere büyümeye devam etti ini belirten Acarer, "Geniflbant eriflim hizmetleri, art k bilgi toplumuna dönüflüm sürecindeki dünyada, geliflmiflli i gösteren önemli göstergelerden biridir. Türkiye'de yaklafl k on y l önce geniflbant eriflim abone say s yaklafl k 20 bin iken, bu gün bu rakam 35 milyon kifliye ulaflt. Bu abonelerin 26.5 milyonu ise mobil internet aboneleridir. nternet abone say s sadece bu y l n ilk çeyre inde yüzde 7'nin üzerinde bir art fl gösterdi" dedi. Toplam mobil abone say s n n 70 milyonu aflt n ifade eden Acarer, mobil abonelerin 51 milyonunun 3G, 19,1 milyonunun ise 2G abonesi oldu unu belirtti. 2G abone say s n n azald n, 3G abone say s n n da artt na iflaret eden Acarer, flunlar kaydetti: " lk çeyrekte mobil penetrasyon oran n n ise yüzde 91,5 olarak gerçekleflti. Bu rakam, Avrupa ülkelerine k yasla ortalaman n alt nda yer almakla birlikte, yüksek mobil penetrasyon oranlar mobil pazarda her zaman için etkin rekabet ortam n n veya daha fazla tüketici menfaatinin sa land anlam na gelmemektedir. Nitekim ülkemizde mobil penetrasyon oran, 2004 y l ndan numara tafl nabilirli inin bafllad 2008 y l na kadar her y l ortalama yüzde 11 oran nda artarak yüzde 92 seviyesine ulaflm flken; numara tafl nabilirli inin uygulanmaya bafllamas ile bir miktar düflüfl yaflam flt r. Mobil penetrasyon oran ndaki bu düflüflün önemli nedenleri, iflletmecilerin cazip tarife ve kampanyalar n n olmas ile mobil abonelerin istedi i iflletmeciden hizmet almak üzere iflletmeciler aras nda rahatça geçifl yapabilme imkan bulduklar için iki veya üç simkart yerine tek simkart tercih etmeye bafllamalar d r. Yaklafl k 3 y ld r yüzde 90 seviyelerinde seyreden mobil penetrasyon oran ve 70,1 milyon abone bulunan mobil sektörde, tafl nan numara say s n n 69 milyona yaklaflt göz önüne al nd nda; abone say s aç s ndan sektörde bir denge olufltu u ve abonelerin rekabet ortam ndan etkin bir flekilde faydalanabildikleri görülmektedir." Acarer, toplam mobil abonelerin içinde fatural abonelerin art fl e iliminde oldu unu belirterek, 2012 y l n n bafl ndan bu yana ön ödemeli abone oran n n yüzde 63,6'dan yüzde 58,8'e geriledi ini bildirdi. Makineleraras iletiflim (M2M) abone say s n n da 2,2 milyona ulaflt n dile getiren Acarer, önümüzdeki süreçte M2M aboneli indeki art fl n daha fazla olaca beklendi ini söyledi. Türkiye'de cep telefonu görüflmelerinde ve internet kullan m nda sürekli art fl e ilimi bulundu unu ifade eden Acarer, ilk çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 47 milyar dakikan n üstüne ç kt n kaydetti. Bu de erlere göre; Türkiye'de ortalama ayl k mobil telefonla konuflma süresi 331 dakika ile Avrupa'da ilk s rada yer ald n belirten Acarer, 2009 y l ndan bu yana mobil ses trafi inde ise yüzde 72 ve geniflbant internet abone say s nda yüzde 395 art fl gerçekleflti ini vurgulad. (AA)

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 12 Haziran 2014 Perflembe 9 Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 29 eseri 131 bin seyirci izledi ANKARA - Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Aykut Ç nar, sezonunda toplamda 29 eserden oluflan opera, bale repertuvar haz rlad klar n belirterek, seyirci say s n n 131 bin civar nda oldu unu söyledi. Aykut Ç nar, Ankara Devlet Opera ve Balesi binas nda, 'Sanat n Fabrikas ' slogan ile sanat sezonunu de erlendirdi sezonunda toplamda 29 eserden oluflan opera, bale repertuvar haz rlad klar n kaydeden Aykut Ç nar, Yerleflik sahne d fl nda 23 tane konser organize ettik. Eserlerimizin hemen hemen hepsinin doluluk oranlar memnun edici düzeydeydi. Bu sene en çok mücadele etti imiz sorunlar n bafl nda talebi karfl layamamak oldu. Ço u eserlerimiz sat fla ç kt andan itibaren birkaç saat içinde tükendi. bilgisini verdi. Gelir düzeyi daha düflük olan bölgelere bu sezon daha fazla yer ay racaklar n belirten Ç nar, Bunun sadece e itim etkinli i olarak de erlendirilmesi belki do ru olamayabilir. Sanat etkinli i hedefimiz var. fleklinde konufltu. 131 B N SEY RC ZLED Ç nar, y l nda seyirci say s n n 103 bin oldu unu ifade ederek, Bu sene 131 bin civar d r. Bunun çok yüksek baflar oldu unu de erlendiriyorum. Bu rakam, bu fiziki flartlarda çok büyük baflar d r. Ankara n n nüfusu Türkiye nin gelir düzeyi, e itim düzeyi göz önüne al nd zaman çok iyi rakam. ifadesinde bulundu. Bir kurumda karar verilen en önemli fleyin repertuvar oldu unu söyleyen Ç nar, konuflmas n flöyle sürdürdü: Çünkü repertuvarda kayg lanman z gereken fleylerin bafl nda sanat gelir. Sanat n kalitesiz, evrensel sanat n geldi i noktada ödün vermeden ama bulundu unuz co rafyada ve yaflad n z flehrin gerçeklerini de göz ard etmeden bir repertuvar yapmak zorundas n z. Bir flehirde sanat yapman n birkaç aya oldu unu belirten Ç nar, Bunlardan birisinin eksik olmas halinde bu sürecin baflar ya ulaflamayaca n düflünüyorum. Biz sanat organizasyonu aya olarak bunu baflard m z düflünüyoruz. diye konufltu. (CHA) Anadolu'nun zenginli ini anlatan 'Yol Aç k' kitab ç kt GAZ ANTEP - Gezi Yazar Hasan Mahir'in Anadolu'nun gezilip görülecek 41 mekan n kaleme ald 'Yol Aç k' isimli kitab Serencam Yay nlar 'ndan ç kt. Hem gezi, hem rehber, hem de özgün yemek tariflerinin yer ald kitap raflarda yerini ald. Mardin den Antalya ya, Demre den Uzungöl e, Nemrut tan Yalvaç a ülkenin hemen hemen her köflesinden k rk bir gezi mekân kitapta anlat ld. Gezilen mekânlar n öne ç kan tarihi eserlerinin tan t ld kitapta, orada yap lacak etkinlikler, yenilecek yemekler, neler al naca, nas l gidilece i sorular n n cevab n n bulunaca rehber bölümü de bulunuyor. Y llar n gezi birikimini merakl lar için yazd n belirten Mahir, Çocuklu umda köylerinin hemen yan bafl nda tarihi bir köprüyü görmeden seksen y l yaflay p ölen bir teyzeden bahsetmifllerdi. Bu haf zamda yer etmifl. 'Nas l olur da bu köprüyü merak etmez' diye hep içimden düflünmüflümdür. Ancak büyüdükçe gördüm ki dünyan n en güzel tarih ve kültür co rafyas nda yaflayan bizim insan m zda ayn meraktan yoksun. 'Yol Aç k' kitab n bu sebeple gezi merak oluflturmak için yazd m. dedi. (CHA) Roman n Gerçekli i: Pierre Loti nin Fantome d Orient adl eserinde Aziyade den çok güzel ve lâtif bir Türk kad n olarak bahseder. Ayr ca Dr. S rr Ak nc, bir yaz s nda sviçreli bir yazar n Loti ile ilgili bir kitab n ele geçirdi inden bahseder. Eserin ilk sayfas nda bir resim, resmin alt nda da Frans zca olarak bu resmin Aziyade nin mezartafl oldu u ve Loti nin Rochefort ta özel olarak yapt rd mescitte bulundu u anlat l r. S rr Ak nc, resme göre araflt rma yaparak bu mezar tafl n stanbul da Topkap kabristan nda bulur. Mezar tafl n n kitâbesi flöyledir: ÂH M NE L MEVT Bu sâde tenha mezârda yatan cism-i nâzenîn Göz bakma a k yamaz idi hüsn ü ân na Soldurdu âh mevt an pek nevcivân iken Allah lây k görmedi yere ald yan na Kafkasyal Abdullah Efendi nin Kerîmesi Hadîce Han m n Rûhuna r zâenli llâhi Ta âlâ El Fâtiha. Sene Zilkade. Yaz n n alt ndaki tarih, Milâdî takvime göre 23 Ekim 1880 e karfl l k gelmektedir. Aziyade Roman nda Bilgi Yanl fllar : Aziyade roman, uydurma oldu u kadar pek çok somut bilgi yanl fllar n içermesiyle de gülünç bir kitapt r. Bu bilgi yanl fllar na baz örnekler verelim: Kur an n yasaklamad beyaz zmit flarab, tek kadehle verilmekte ve usulü böyle gerektirdi i için herkes bu bardaktan içmektedir. (s.103) Hâlbuki Kur an da içkinin her türlüsünün haram oldu u aç kça yaz l d r. Örne in konuyla ilgili flu âyeti verelim: Ey iman edenler, flarap, kumar, dikili tafllar, fal ve flans oklar birer fleytan ifli pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtulufla eresiniz. Ayr ca Bakara suresi 219. âyet ve Nisa suresi 43. âyette de bu konuda kesin hükümler vard r. Di er yandan oldukça saçma ve uydurma hikâyelere de yer veriliyor. Bunlar n en tipik olanlar ndan birini buraya al yoruz: Kat ks z Müslüman kad nlar n n topuksuz ve üstsüz sar marokenden küçük pabuçlar na sad k olan Aziyade, haftada bunlardan üç tanesini eskitirdi. Evin her yan nda TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin P ERRE LOT N N KÜLTÜREL K fi L -6 daima bunlar n yenileri bulunur ve Ahmet le benim bunlar alaca m z korkusuyla içlerine ismini yazard. Pabuçlar n eskiyip kullan lmayanlar korkunç bir iflkenceye mahkûm edilirlerdi, taraçan n üzerinden geceleyin bofllu a f rlat l rd. Bunun ad pabuçlar n kurban edilmesi idi. Ayd nl k ve so uk gecelerde ad mlar m z alt nda ç t rdayan ve bizi çat ya götüren merdiveni ç kmak, güzel mehtab izleyip herkesin uyudu unu anlad ktan sonra kurban kesmek, mahkûm pabuçlar teker teker uçurmak ne zevkliydi. (s.81-82) Hikâye, muhtemelen Türkçedeki pabucu dama at lmak deyimini aç klamak için uydurulmufl. Aziyade, hem pabuçlar n kimse almas n diye tedbir al yor hem de soka a at yor. Garip bir mant k. Ayr ca haftada üç pabuç eskitildi i nerede görülmüfl. Di er yandan Ömer Seyfettin, Loti nin pabuç hikâyesi ile ilgili baflka bir yaklafl m n Gizli Mabed adl hikâyesinde flöyle elefltiriyor: Frenk, evlerimizin üzerindeki Maflaallah levhalar n millî bir sigorta flirketinin iflaretleri, saçaklar m zda sallanan nazarl k pabuçlar n damdan dama kaçan h rs zlar n oralara tak l p kalm fl ayakkaplar zanneden meflhur milletdafl (Pierre Loti) gibi bir an durdu, düflündü. Türklerin savafla gidifllerini bak n Loti nas l alg l yor: Uzaklardan kutsal savafla giden askerî kuvvetlerin m z kalar. Bizim Avrupal enstrümanlar m z n ç karamad, g c rdayan ve yüksek perdeden o garip Türk m z kas duyuluyordu. Buna slâmiyet in ve Do unun son ç l, büyük Cengiz rk n n ölüm flark s denebilirdi.. (s.148) Türk milletinin tarih boyunca nefleyle, dü üne gider gibi savafla gidifl flenli ini, mehter coflkusunu Loti nin bu flekilde alg lamas garip karfl lanmamal. Çünkü o, kalbinden geçenleri, istediklerini, olmas n bekledi i fleyleri dile getiriyordu. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Uluslararas zmir Festivali bafll yor ZM R - zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf n n düzenledi i 28. Uluslararas zmir Festivali, 14 Haziran 2014 Cumartesi günü Efes Antik Tiyatro daki aç l fl töreni ve Sinfonia Varsovia (Varflova Senfoni Orkestras ) konseriyle bafllayacak. Türkiye ile Polonya diplomatik iliflkilerinin 600. y l kutlamalar çerçevesinde Adam Mickiewicz Enstitüsü'ne ba l dijital bir platform olan "culture.pl" iflbirli iyle verilecek konserde orkestray Krzysztof Penderecki yönetecek. Solist ise piyanist Hüseyin Sermet. Kültür ve Turizm Bakanl, zmir Büyükflehir Belediyesi ve zmir Kalk nma Ajans n n katk lar, Eczac bafl Toplulu u nun ana sponsorlu u, Çimento Endüstrisi flverenleri Sendikas n n program sponsorlu u, Adam Mickiewicz Enstitüsü, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Millî Miras Bakanl, stanbul Baflkonsoloslu u ve zmir Fahri Konsoloslu u, zmir Goethe Enstitüsü, Yunanistan Büyükelçili i, zmir Yunanistan Baflkonsoloslu u, zmir talya Konsoloslu u ve ABD Büyükelçili i iflbirli iyle düzenlenen 28. Uluslararas zmir Festivali, 3 Eylül 2014 te Silk Road Ensemble Yo Yo Ma konseriyle sona erecek. (CHA) ANKARA HAVA RAPORU Gangnam Style n kardefli görücüye ç kt SEUL - Gangnam Style flark s ile ünlenen rapçi PSY n yeni hiti Hangover görücüye ç kt. Güney Koreli rap star PSY n yeni hiti tekrar dünya gündemine oturmay baflard. Gangnam Style flark s ile tüm dünyada t klanma rekorlar k ran Koreli rapçinin yeni hiti Hangover görücüye ç kt. Youtube'a yüklenen müzi in klibi bir gün içinde15 milyon t klanarak yeni bir rekora imza att. Bu klibinde ABD li rapçi Snoop Dogg ile beraber sahne alan PSY, hem ngilizce hem de Korece rap yapt. Söz konusu flark da ise hayat n stressinden kaç p alkol tüketimine yönelenler ironik bir flekilde elefltiriliyor. Güney Korelilerin bir k sm klipten memnunken, baz kesimler ise rahats z oldu. Söz konusu klibin turizme yans yaca n düflünen kesim, PSY n yeni klibinden hoflnut. Fakat baz muhafazakar kesimler ise bohem bir yaflam n çok reklam edildi ini düflündü ünden yabanc lar n Kore kültürünü yaln fl alg lamas na sebep olaca ndan dolay mennun de il. (CHA) BULMACA Soldan sa a: 1. Bulaflma, geçme. 2. Kekli in boynundaki siyah halka Üzeri k rm z parafinle kapl bir tür Hollanda peyniri. 3. Hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. 4. Güzel koku Bir iflte yard mc olarak çal flan erkek. 5. lgi eki Yüksek okul. 6. Metal olmayan element Uzakl k anlat r. 7. Kâtibiadil Fas n plaka iflareti. 8. Bir tür ngiliz biras Düflüncesizce her ifle at lan, cüretkâr. 9. Genelge, sirküler Serçegillerden, güzel sesli, ötücü bir kufl. 10. Tak lm fl ad Tatl bir besin. 11. Bir cetvel türü Türk müzi inde bir makam. 12. A z m zda ö ütücü difllerin genel ad Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. 13. Gemi omurgas. 14 Utanma, utanç duyma Zaman. 15. Kaçan kimseyi ele geçirme. 16. Lahza Kurnaz, cin fikirli kimse Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. 17. lenme, beddua Tanr Bir nota. 18 Kesilmifl a aç kökü Tane. 19 Rusça da evet Bafl bofl, erkin, serbest. 20. Sevgide üstün tutulan, muazzez Ölüleri mezar nda sorguya çekece ine inan lan iki melekten biri. Yukar dan afla ya: 1. Çinakoptan biraz büyük lüfer Azarlama, bafla kakma, serzenifl Evin bir bölümü. 2. Is yay m, konveksiyon Lale bahçesi slam n befl flart ndan biri. 3. Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden Kulak y kama aleti fiark, türkü Kabaca evet. 4. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri Yapma, etme Aç klama Bir müzik türü. 5. Japonya n n para birimi Birbirine ba l iki tekneden meydana gelen gezinti teknesi Bir meyve. 6. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il Menteflelerle birbirine ba l birkaç parçadan oluflan ve yap larda baz bölümleri ay rmakta kullan lan, katlan r, tafl n r çerçeveli perde ki tarla aras ndaki s n r. 7. Tellürün simgesi sim Habefl soylusu Baryumun simgesi Bir renk fiarap, içki. 8. Bitki veya çiçek ba lam Gür ve genifl sakall Düzen, hile. 9. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl Gemilerin çekti i suyu göstermek için bafl ve k ç bodoslamalar üzerine konmufl iflaretler Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. 10. Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü fller, ifllemler Bütüncül. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1012 Haziran 2014 Perflembe - SAGLIK Çocuklar n % 22,5'i fliflman, % 2,1 i zay f ANKARA - Sa l k Bakanl koordinatörlü ünde yap lan Türkiye Çocukluk Ça fiiflmanl k Araflt rmas sonuçlar Ankara'da aç kland. Beden kitle indeksine göre çocuklar n yüzde 22.5 i fliflman (kilolu dahil), yüzde 2,1 i zay f. Dünya Sa l k Örgütü nün (DSÖ) belirledi i kriterler çerçevesinde yap lan araflt rma, Türkiye Halk Sa l Kurumu, Milli E itim Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi iflbirli iyle tamamlad. 67 ilde yap lan araflt rma kapsam nda, 216 okulda 2. s n fta e itim gören (7 ve 8 yafl grubu) 5 bin 101 ö renci ve aileleriyle görüflüldü. Araflt rman n saha uygulamas 78 ekip ile May s-haziran 2013 tarihlerinde yap ld. Üç y lda bir yap lan araflt rma ile büyüme sürecinde, çocuklardaki de iflimin izlenmesi hedefleniyor. Ö rencilerin boy ve kilolar dikkate al narak, beslenme ve fiziksel aktivite davran fllar yla ilgili anket uyguland. Ayn zamanda araflt rman n yap ld okullar n beslenme ve fiziksel aktivite kapasiteleri de araflt rmaya dahil edildi. Beden kitle indeksine göre çocuklar n, yüzde 22.5 i fliflman (kilolu dahil), yüzde 2,1 i zay f. Erkek çocuklar n yüzde 23,3 ü fliflman (kilolu dahil), k z çocuklar n yüzde 21,6 s fliflman (kilolu dahil). Boya göre s n flamada çocuklar n yüzde 2.3 ü bodur (ciddi bodur dahil). Vücut a rl na göre çocuklar n yüzde 2.3 ü zay f (ciddi zay f dahil). Okullar n yüzde 78,5 inde kantin (kentte % 92,0, k rda 26.4), % 20.6 s nde yemekhane (kentte % 17.8, k rda % 26,4) bulunmaktad r. Okullar n % 78,5 inda beslenme e itimi verilmektedir. Okullar n % 96,3 ünde oyun alan bulunmaktad r. Okullarda haftada ortalama 87,8 dakika beden e itimi dersine süre ayr lmaktad r. Araflt rma yap lan ö rencilerin velileri taraf ndan verilen bilgilere göre yap lan de erlendirmede; her alt çocuktan befli (% 84,6) her gün kahvalt yapmaktad r. Ailelerin % 42,8 i çocuklar n n her gün taze meyve, % 18,3 ünün sebze tüketti ini belirtmifltir. Her gün her 10 çocuktan 5 i peynir, 4 ü tah l, ekmek, yumurta, taze meyve, yo urt, 3 ü ayran ve süt tüketmektedir. Çocuklar haftada 1-3 kez fleker içeren gazl içecekleri % 50, cips, patlam fl m s r % 60, flekerli barklar ve çikolatay % 56, bisküvi, kek, kurabiyeyi % 54, pizza, pide, lahmacun, patates k zartmas ve hamburgeri % 66 oran nda tüketmektedir. (CHA) Kan zehirlenmesinde dakikalar bile çok önemli Dakikalar n bile önemli oldu u "kan zehirlenmesi"nin tan s için örnek al m ndaki hatalar, özellikle de uluslararas standartlarda yüzde 3'ten az olmas beklenen bulafl oran n n yüzde 37'lere ç kmas, uzmanlar bu konuda k lavuz haz rlamaya yöneltti. ANKARA - SELMA BIYIKLI ADABAfi - Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin katk lar yla Türkiye'de ilk olan "Kan Kültürü Uygulama K lavuzu" haz rland. Do u Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, halk aras nda "Kan zehirlenmesi" olarak bilinen "sepsis" vakalar n n tan s için kan kültürü al m nda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilmesi ve "alt n standart" oluflturulmas amac yla k lavuz haz rland n bildirdi. Kan kültürünün, "kan zehirlenmesi"nin nedeninin tespit edilmesi ve uygun tedavi konusunda hekimin yönlendirilmesi aç s ndan en önemli tan yöntemi oldu unu, erken tan n n, en uygun tedavinin seçilmesini sa lad n belirten Baflustao lu, uygulamadaki farkl l klar n, yalanc pozitiflik oranlar n yükseltti ini, hastan n tedavisinde yanl fll klara, ölüm ve sa l k sorunlar n n artmas na neden oldu unu söyledi. Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin katk lar yla haz rlanan ve Türkiye'de ilk olan "Kan Kültürü Uygulama K lavuzu"yla sepsis tan s nda alt n standart olan "Kan kültürü" konusunda, standart uygulama sa layarak kaliteyi art rmak, riski azaltmak ve bulafl oranlar n düflürmeyi hedeflediklerini anlatan Baflustao lu, böylelikle hastan n do ru antibiyotik tedavisine h zla ulaflarak yalanc pozitiflik oranlar n n ve sa l k giderlerinin azalt lmas na katk sa lamay amaçlad klar n vurgulad. Baflustao lu, k lavuzdaki önerilerin kan kültürünün gerekli hastal klarda, do ru zamanda ve teknikle al nmas n sa layaca n belirtti. K lavuzun, A'dan Z'ye bütün uygulamay ve elde edilen pozitif kültürün yorumlanmas n standardize etti ini belirten Baflustao lu, "Bu k lavuzu düzgün bir flekilde okuyan hekim, teknisyen veya hemflirenin hata yapmas na imkan olaca n sanm yorum" diye konufltu. Prof. Dr. Baflustao lu, kan kültürünün, test fliflelerine al nan kanla yap lmas sebebiyle kliniklerde kan al m nda yap lan hatalar n oldukça ciddi oldu unu dile getirerek, "Bu hatalardan en önemlisinin kontaminasyon (bulafl) sorunu oldu u aç k. Uluslararas standartlarda yüzde 3'ten az olmas beklenen kontaminasyon oran yüzde 37'lere kadar ç kmaktad r" dedi. Yapt klar anket çal flmas yla hastanelerde personelde, özellikle hemflirelerde ciddi e itim ve uygulama eksikli i belirlediklerini belirten Baflustao lu, "Özellikle periferdeki hastanelerde bu konu içler ac s denilebilir ama çok iyi hizmet veren devlet hastanelerimiz de söz konusu. Temel problem klinik ve laboratuvar aras ndaki iletiflim eksikli i, ikincisi de e itim" diye konufltu. Kan kültürünün erken tan da büyük öneme sahip oldu unu bildiren Baflustao lu, "Gecikilen her saat ölüm oran nda yüzde 7.4'lük art fla sebep oluyor. Do ru tan zaman nda verilirse, hem hayat kurtar r, hem de yanl fl tedavi engellenmifl olur" de erlendirmesinde bulundu. Sepsiste ölüm oran n n AIDS'tan daha yüksek oldu unu ifade eden Baflustao lu, dünyada geliflmifl ülkelerde kan alma iflleminin hemflireler yerine "flebotomist"ler taraf ndan yap ld na dikkati çekti. Baflustao lu, "Kan almak hemflirelerin görevi ama ABD'de flebotomistler var, bu ifli onlar yap yor. Türkiye'nin ekonomik yap s, altyap s bunu karfl layacak düzeyde de il. Bunu yapacak personel bizde hemflireler" dedi. "Mikroorganizma say s n n kiflinin ba fl kl k sistemini yenebilece i say n n üzerine ç kmas " olarak tan mlanan sepsis, deri üstündeki bir yarada mikrop kapma sonucu enfeksiyon oluflmas, bir apsenin patlayarak iltihab n kana kar flmas, bo az enfeksiyonu, ba rsak iltihab, akci er ve idrar yollar enfeksiyonu gibi nedenlerle oluflabiliyor. (AA) Bol lifli g dalar diflleri temizliyor STANBUL - Doç. Dr. Ali Ça n Yücel, difl sa l nda her ne kadar f rçalama ve a z bak m na ba l olsa da yiyeceklerin de önemli bir etkiye sahip oldu unu söyledi. Yücel, "Çi neme s ras nda mekanik etki ile diflte temizlik de meydana geliyor. Bu nedenle, a zda çi nemenin daha az oldu u tarafta daha çok çürük meydana geliyor. Sert ve lifli besinler, diflte mekanik temizlik yapar. Elma, havuç kereviz sap gibi sert besinlerin mekanik temizlik etkisinden yararlanabilirsiniz." dedi. Dentistanbul Levent Academy Baflhekimi Doç. Dr. Ali Ça n Yücel, yiyecekler ve difl sa l na iliflkin bilgiler verdi. Sak z n da difl temizleme etkili oldu unu söyleyen Doç. Dr. Yücel, "Sak z n tükürü ü uyar c etkisinden ve dolay s yla tükürü ün mekanik temizleme etkisinden yararlanabiliriz. Çi nenecekse flekersiz sak z çi nenmeli." diye konufltu. Baz yiyeceklerin difl çürüklerini önledi ini ifade eden Yücel, "Peynir, flekersiz sak zlar, lifli yiyecekler, xylitol (flekersiz sak zlar n içine konan madde) inek sütü çürük önleyicilerdir. Diflimizi f rçalayamad m z zamanlarda, küçük bir peynir parças yenmesi f rçalaman n yerine geçebilir. Bu uygulama çok zorda kald m z zamanlarda yap lmal, her gece yap lmas durumunda, plak oluflumuna neden olabilirsiniz. Ben peynir yiyeyim diflim çürümesin diye bir fley söz konusu de il." ifadelerini kulland. Doç. Dr. Ali Ça n Yücel konuflmas na flöyle devam etti: "Yer f st n n tükürük ak fl oran n artt rd için çürük önleyici olarak nitelendirilebilir. Süt kalsiyum kayna olmas nedeniyle, çocuklar n beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Gece çocuklara süt verilmesi çok yayg n ama fleker kat lmamal. Özellikle sütün içine pekmez, bal ve karamel kat lmas daha tehlikeli. Bu ek besinler difle yap fl yor ve gece tükürük ak fl az oldu u için difl çürü ü daha fazla oluyor. Annelerin hamileli in ilk 4 haftas nda A ve D vitamininden, kalsiyumdan zengin besinler almalar gerekiyor." Difl çürümelerini etkileyen faktörler olarak Yücel, "fieker, çikolata, kek, bisküvi, hamur iflleri, puding, çay flekeri, m s r gevre i, reçel, bal potansiyel çürük yap c besinler. Ara ö ünlerde yenen fleker ve çikolata, difl f rçalanmad ve uzun süre diflte kald için çok daha fazla çürük yap c etkiye sahip. Ara ö ünlerde lifli g dalar tercih edin." dedi. Yücel. diyetisyenlerin hastas na diyet yazarken, diflhekimine dan flmas difl sa l aç s ndan önemli oldu unu belirtti. Kemik yafllanmas n azaltacak do al öneriler BURSA - lerleyen yaflla birlikte vücutta birçok de ifliklik yaflan yor. Bu dönemde en s k rastlanan flikayetlerin bafl nda iskelet sistemi hastal klar geliyor. Tüm organlarda oldu u gibi yafl n ilerlemesi ile birlikte kemikler, k k rdaklar, kaslar ve ba lar da y pranma ve afl nma sürecine giriyor. Ac badem Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman ve Prof. Dr. Nadir fiener, kemik yafllanmas n azaltacak önlemler al nabilece ini söyledi. lerleyen yaflla birlikte kemik kitlesinin azald n ve kemik erimesinin meydana geldi ini belirten Prof. Dr. fiener, flöyle konufltu: Ayr ca k k rdaklar n afl nmas yla da eklemler kireçleniyor. Tüm bunlarla birlikte kaslarda güç kayb ve ba lar n sa laml nda azalma bafll yor. Bu sorunlar hem vücudun denge hissini hem de yafll l ktaki yaflam kalitesini oldukça etkiliyor. Çünkü iskelet sistemindeki olumsuzluklar her fleyden önce hareketlili i azalt yor ve kifli eve hapsolmufl bir ihtiyar haline geliyor. Yafllanman n beraberinde getirdi i olumsuzluklar ertelemenin kiflinin kendi elinde oldu unu vurgulayan fiener, egzersiz, günefl fl ile kalsiyum, protein ve D vitamini yönünden dengeli beslenmenin kemik erimesini önlemek için ilaçla tedavi yöntemlerinden daha etkili oldu unu aktard. fiener, ayr ca eklem kireçlenmesinden korunmak için çok kilolu olmamak, eklemleri çarpma burkulma gibi travmalara maruz b rakmamak ve düzenli egzersizlerle kaslar güçlü tutmak gerekti ini ifade etti. T bb n günümüzde yafll l k sorunlar n n ço una çözüm getirebildi ini belirten fiener, kemik erimesi tedavisinde koruyucu yöntemlerin yan s ra erimeyi önleyen ve kemik oluflumunu uyaran ilaç tedavileri bulundu unu kaydetti. Kireçlenme için de ilaç tedavisinin yetersiz kalmas halinde cerrahi giriflim yap labildi ini vurgulad. (CHA)

11 DIS DÜNYA KES KKÖPRÜ SU BORUSU HATTINI HAVADAN KONTROL ETME VE E T M AMAÇLI KONTROL TES S Ç N HAVA ENERJ HATTININ YER ALTINA ALINMASI ANKARA SU KANAL DARES TES SLER DA RES BAfiKANLI I Kesikköprü Su Borusu Hatt n Havadan Kontrol Etme ve E itim Amaçl Kontrol Tesisi çin Havai Enerji Hatt n n Yer Alt na Al nmas yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Kaz m Karabekir Caddesi No: Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Kesikköprü Su Borusu Hatt n Havadan Kontrol Etme ve E itim Amaçl Kontrol Tesisi çin Havai Enerji Hatt n n Yer Alt na Al nmas Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Kaz m Karabekir Cad. No:70 Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: DI, DII ve DIII grubu ifller benzer ifl kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Elektrik Mühendisli i 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l ASK Genel Müdürlü ü Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASK Genel Müdürlü ü Tesisler Dairesi Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,00 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SOFYA - Bulgaristan'da erken seçim için siyasi liderler kararlar n bildirdi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Baflkan Lütvi Mestan, kabine kurucusu partinin erken seçim karar n de erlendirerek cumhurbaflkan huzurunda seçim tarihi için istiflare döneminin geldi ini belirtti. Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Baflkan Sergey Staniflev, erken seçimi siyasi krizden en uygun ç k fl yolu olarak göstermiflti. Staniflev, Temmuz ay sonuna kadar erken seçimlerin yap lmas ülke için en iyi seçenek oldu unu belirtmiflti. Lütvi Mestan, HÖH'ün sonuna Haziran 2014 Perflembe11 Bulgaristan erken seçime gidiyor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kadar hükümete sad k kald n, kendilerinin kabinenin düflmesine ön ayak olmay p sadece süreci h zland rd klar iddia etti. Ana muhalefet partisi GERB Baflkan Boyko Borisov da iktidar parti liderini karar için tebrik ederek bundan sonra hükümetin, ülkenin gelece ini ilgilendiren kararlar almamas n istedi. Öte yandan Cumhurbaflkan Rosen Plevneliev, erken seçim tarihi için önümüzdeki hafta Milli Güvenlik ve stiflare Kurulu'nu toplayaca n duyurdu. (CHA) S R A Y E T N A L A E E D A M R E Z E N E E T A I T I R Y A M A K K A K A D E M A M E T A L T A N N O T E R M A A L E A T A K M T A M M S A K A L A K A P B A L T E A R A B A N A Z I A R A S A T K A R N A A O A R Z V A K T Z Y A K A L A M A A N H N L A L A H R A B M O M A C A A D E T D A A Z A D E E A Z Z N E K R 28' NC MKNZ P TUG K YRDLI I AS GZN MD LÜ Ü KAZAN DA RES NDEK KAZAN VE MÜfiTEM LATININ DE fi M yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIK- LAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaln z 1 Kalem. Kazan Dairesi Onar m. 1- MEKAN K MALATI % 91,30 2- ELEKTR K MALATI % 8,70 Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ÇANKIRI c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I Resmi lanlar hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan C-II GRUBU filer BENZER fi OLARAK DE ERLEND R LECEKT R. hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece i gibi ihale konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu ifle ait ifl tutar, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. fl deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar n n tespit edilebilece i bilgi ve belgelerin teklif kapsam nda sunulmas zorunludur Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: NfiAAT MÜHEND SL VEYA MAK NE MÜHEND SL 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,0 Bas n (www.bik.gov.tr)

12 12 12 Komisyonu üyeleri maden oca na indi MAN SA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Soma'daki Maden Facias n Araflt rma Komisyonu Baflkan Ali R za Alaboyun ve beraberindeki komisyon üyeleri, Soma ilçesinde maden facias n n yafland oca n yan ndaki baflka bir madene inerek inceleme yapt. Alaboyun ve komisyon üyeleri, inceleme yapacaklar mbat Madencilik'e gelerek flirketin genel koordinatörü Gökalp Büyüky ld z'dan brifing ald. Büyüky ld z, maden facias nda kurtarma çal flmalar na kurtarma ekipleriyle kat ld klar n, mahkemenin kendisini de flahit olarak dinleyece ini belirtti. Maden sahas ve kömür ç karma yöntemleri hakk nda komisyon üyelerinin sorular n cevaplayan Büyüky ld z, denetlemeye gelen müfettifllerin madenleri iyi tan yan kifliler olmas n n faydal olaca n, denetimlerden kaçmad klar n, sürekli denetim alt nda tutulmalar n n kendilerini s k nt ya sokmayaca n, bilakis rahatlataca n vurgulad. Büyüky ld z, facian n meydana gelmesinde sabotaj n da az da olsa ihtimallerden biri oldu unu ifade etti. Komisyon üyeleri daha sonra, madenci k yafeti giyerek 3 grup halinde madene indi. Yaklafl k 450 metre derinli e inen komisyon üyeleri, madende yaklafl k 2 saat inceleme yapt, yeralt nda çal flan iflçilerle görüfltü. ncelemenin ard ndan gazetecilere aç klama yapan Komisyon Baflkan Ali R za Alaboyun, madencilerin çal flma koflullar n yerinde gördüklerini, gerçekten de çal flma flartlar n n çok a r oldu unu belirtti. Alaboyun, flöyle konufltu: "Zonguldak'ta da bulunduk baz arkadafllar m zla, oras buradan da a r ama bir madenci olmak ayr bir yaflam tarz, ayr bir kültür, ayr bir disiplin. Bunun çok iyi anlafl lmas laz m. Baz lar için madenci dedi iniz zaman farkl bir atmosfer do abilir ama onu düflünenler buraya gelmeli, bu havay teneffüs etmeli, burada yerinde görmeli. Sadece bantlardan kaz n n yap lm fl oldu u, göçertmeli uzun aya n bulundu u yere gidebilmek 45 dakika sürüyor derecelik e imle iniyoruz, tamamen çamur ve zor flartlar alt nda. Allah kolayl k versin. Bu çerçevede vefat eden madencilerimizi bir kez daha gönülden and k, Allah rahmet eylesin onlara. Ald klar para sonuna kadar helal. Buradaki baz düzenlemeler yap l rken de mümkün oldu u kadar sektörün canl kalmas anlam nda bir fleyler de yapmam z laz m. Faturay birine kesmek ad na sektörü de öldürürsek Allah göstermesin, burada madencilik de yap lmaz. O yüzden s k nt çekeriz. Bir an evvel biz buralara el ataca z. fl sa l, güvenli i tedbirlerini alabildi imiz kadar alaca z, Avrupa ve Amerika standartlar neyse, Baflbakan m z n da liderimizin de, parlamentomuzun da vermifl oldu u destekle inflallah bu sorunu kökten çözece iz. Allah onlara kolayl klar versin. Biz girdik ç kt k ama onlar hala orada üretim yap yorlar.'' (AA) Komisyon üyelerinden MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise insan eme inin ne kadar kutsal oldu unu ve maden iflletmecili inin de ne kadar zor bir ifl oldu unu yerinde gördüklerini belirtti. (AA) Soma hala yan yor! MAN SA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Soma'daki Maden Facias n Araflt rma Komisyonu Baflkan Ali R za Alaboyun ve beraberindeki komisyon üyeleri facian n meydana geldi i Soma Kömür flletmeleri A.fi'ye ait Eynez bölgesindeki maden oca nda yüzey incelemelerinde bulundu. Milletvekilleri, mbat Madencilik flletme Müdürü Gökalp Büyüky ld z, Soma Kömür flletmeleri Ifl klar Oca flletme Müdürü Haluk Evinç ve Soma Kömür flletmeleri A.fi. Personel Müdürü Celalettin Gökaflan'dan bilgi ald. flletme Müdürü Haluk Evinç, facian n meydana geldi i madende, günlük olarak oksijen ve metan de erlerini ölçtüklerini belirterek "Standartlara göre en fazla 2 ay beklenmesi gerekir, içerideki oksijenin kesin olarak döndü ünü teyit ettikten sonra bilirkifliler, bakanl k temsilcileri ile bir araya gelip oca n aç lmas ve aç ld ktan sonra neyin nas l yap laca de erlendirilecek, ard ndan oca açaca z. Bizim direkt amac m z ocaktaki yang n n sönmesi" dedi. Ocaktaki sensörlerden kablolardaki problemden dolay veri al namad n, baz lar na da savc l n el koydu unu söyleyen Evinç, numune borular n n a z n açarak içerideki havan n kontrolünü yapt klar n kaydetti. Evinç, olay sonras nda di er iflletmeden geldi ini, havaland rmay ters çevirerek çok DEN ZL - Hakimler Ve Savc lar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Eylül ay nda yap lacak seçimleri için çal flan Yarg da Birlik Platformu'nun Denizli toplant s Denizli, Uflak, Mu la ve Afyonkarahisar merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan adli ve ISSN Haziran 2014 Perflembe say da iflçiyi kurtard klar n anlatt. - "Çal flan farkl ücret alacak" Ayn flirkete ba l Ifl klar ve Atabacas ocaklar n n da 20 gündür çal flmad n hat rlatan Evinç, ocak durdu u zaman bozuldu unu ve tamir için müsait arkadafllar n n gelmesini istediklerini belirtti. Evinç "Hepimiz bu iflletmede çal fl yoruz, bu iflletmeyi yaflatmak istiyorsak elinden tutaca z" dedi. flletme Müdürü Haluk Evinç, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iflçilerin, flirketin di er ocaklar nda çal flmak üzere ça r ld iddias ile ilgili flunlar söyledi: idari yarg Hakim ve Cumhuriyet Savc lar n n kat l m ile Denizli Anemon Otel de yaklafl k 350 kiflinin kat l m ile yap ld. Toplant ya; Yarg da Birlik Platformu üyelerinden Adalet Bakanl Müsteflar Yard mc s Selehaddin Mentefl ile Platform üyeleri Hayri Keskin, Hasan Odabafl, Ömür Topçu, Abbas Özden, Ali Çal k ve Cafer Ergen kat lm flt r. Denizli Cumhuriyet Baflsavc Vekili Muhammet Savrun yapt aç l fl konuflmas nda flunlar söyledi: Toplumu oluflturan tüm kesimlerin itibar edip güven duyaca bir yarg n n tesisi; hukukun evrensel ilkeleri ile uyumlu olan mevzuat yan nda, yarg n n kumanda merkezi konumundaki ba ms z ve tarafs z bir Hakimler ve YAMANLAR, yine madalya b rakmad ZM R- Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Üstün Zekal lar n E itimi Ana Bilim Dal taraf ndan Lise ve Ortaokullar aras nda düzenlenen BEFMO (Buca E itim Fakültesi Fen ve Matematik Olimpiyatlar ) 52 farkl okuldan 423 ö rencinin kat l m ile yap ld. Yamanlar Koleji 3 Alt n, 4 Gümüfl, 6 Bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazan rken, 60.Y l Anadolu Lisesi 2, zmir Atatürk Lisesi 1, Özel Ege Lisesi 1, Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Y l Ortaokulu 2, Özel zmir Ortaokulu 2, Mev Özel Güzelbahçe Ortaokulu 1 madalya kazand. Buca E itim Fakültesi Konferans salonunda yap lan törenle dereceye giren ö renciler ödüllerini Buca E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Süleyman Bafllar, Üstün Zekal lar n E itimi Ana Bilim Dal Baflkan Yrd.Doç.Dr. Burak Karabey ve di er akademisyenlerin ellerinden ald lar. Yamanlar E itim Kurumlar Genel Müdürü Sebahattin Kasap Bilim Olimpiyatlar n n marka okuluyuz. Okulumuz bugüne kadar Uluslararas Bilim Olimpiyatlar nda 140 madalya ile ülkemize en çok madalya kazand ran okuldur. Gelece in bilim olimpiyatç lar n ilkokuldan bafllayarak yetifltiriyoruz. dedi. "Biz flu anda çal flan arkadafllar m za da söyledik, 'E er siz burada gelip çal fl yorsan z farkl bir ücret alacaks n z' dedik. 'E er çal flmayan arkadafllar da ücretlerini alacaklarsa al rlar ama siz onlardan farkl alacaks n z' dedik." Maafl ödemelerine iliflkin soru üzerine, flirketin zor durumda oldu undan üst yöneticilerin çal flt klar n söyleyen Evinç, çarflamba ya da perflembe günü konuya iliflkin aç klama yap laca n, maafllar n en fazla ay n 20'sine kadar sarkaca n vurgulad. Evinç, ifle gelmeyenlerin iflten ç kar laca bilgisinin do ru olmad n flu ana kadar kimsenin iflten ç kart lmad n kaydetti. Personel Müdürü Celalettin Gökaflan da 900 kadar iflçiye telefonla ifle dönmeleri yönünde mesaj gönderdiklerini ifade etti. Gökaflan, "Bordrolar n haz rl aflamas nday z. flçi ç karaca z diye bir fley yok. fle davet mesaj d r. Üç gün içerisinde ifle gelmeleri gerekiyor. flten ç kartma anlam na gelmeyecek" dedi. Evinç ise faciadan sonra çal flacak ve çal flmayacaklar n ay rt edilmesi için iflçilere ça r yap ld n söyledi. Komisyon üyeleri, Eynez oca ndaki yüzey incelemelerin ard ndan mbat madencili e ait kömür oca na inerek bilgi ald. (AA) Yarg da Birlik Platformu Denizli de topland GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Haziran 2014 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri U ur OK Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Savc lar Yüksek Kurulunun teflkili ile mümkün olacakt r. Her türlü ay r mc l ktan uzak, ancak ve ancak liyakati esas alan iradelerin ortaya koydu u bir tercihle vücut bulacak ideal bir HSYK modelini belirlemek, bu noktada çok büyük önem arzetmektedir. Yarg ya hizmet eden tüm bireylerin, bu süreçte emaneti ehline tevdi etmeleri ne kadar önemli ve gerekli ise, ehil ve emin insanlar n emanete sahip ç kma ad na aktif bir irade ortaya koymalar da o kadar önemli ve gereklidir. Bu lüzuma binaen, samimi kayg larla misafirimiz olan, bizlerin de bu kayg y paylaflma ve çözüm üretme ad na, Yarg da Birlik temennisiyle, burada buluflmam za vesile olan platformun say n kat l mc lar na baflar lar dileriz. Bugünden itibaren ekranda alkolü özendiren görüntüler yer almayacak STANBUL - Alkollü içkilerin sat fl, pazarlama ve reklam na iliflkin yap lan düzenleme, bugünden itibaren ülke çap nda uygulanmaya bafllayacak. Türkiye Yeflilay Cemiyeti'nden yap lan aç klamaya göre; geçen y l haziran ay nda yürürlü e giren "Alkol Yasas " ile 12 Haziran'dan sonra dizilerde özendirici alkol sahnelerinin olmas, alkollü ürünlerin ambalajlar nda tüketiciyi uyar c ifadelere yer verilmesi, alkol reklamlar n içeren tabelalar tarih oluyor. Geçen y l haziran ay nda bafllayan, ile saatleri aras ndan alkol sat fl n engelleyen düzenleme, alkol reklamlar n n yasaklanmas ve tabela düzenlemesiyle daha genifl bir çerçevede uygulanmaya bafllan yor. Yasayla, televizyonlarda yay nlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek. Bu ürünlerin kullan lmas n, sat fl n özendiren veya teflvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yap lamayacak. fl yerlerinin içinde veya d fl nda reklam ve tan t m içeren her türlü tabela kald r lacak. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajlar üzerine ürünlerin zararlar n belirten Türkçe uyar yaz lar veya mesajlar konulacak. Uyar mesajlar n tafl mayan alkollü içkiler sat lamayacak. Bu hükümlere uymayanlara ise 5 bin liradan 200 bin liraya kadar a r cezalar verilecek. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), alkol kullan m n n önlenebilir hastal klar ve buna ba l ölümlerin üçüncü temel nedeni oldu unu ilan ediyor. Aile içi fliddet, çocuk istismar, çocu a karfl fliddet, alkollü araç kullan m sebebiyle oluflan yol güvenli i problemleri gibi toplumsal sorunlara da yol açt için baflta AB ve ABD olmak üzere dünyan n birçok yerinde alkol politikalar oluflturulmaya bafllanm fl durumda. (AA) HABER Fehmi KORU Oyunun ad n do ru koyal m Hamaset yap lacaksa, hele tahrik konusu bayrak ise, Ak Parti de siyaset yapan kadrolardan daha iyi bunu yapacak liderler, Ak Parti ye oy veren tabandan daha kolay ona tepki verecek bir kitle herhalde zor bulunur. Mithat Cemal Kuntay n Bayraklar bayrak yapan üstündeki kand r m sralar yla bafllay p Arif Nihat Asya n n Bir bayrak rüzgâr bekliyor çarp c m sralar na uzanan bir fliir da arc hamaset için yeter de artar bile... Bayrak tahriki yapanlar da buna oynuyor... Ancak zaman hamaset zaman da de il, oyuna gelme zaman da... Tam tersine, flu günlerde en fazla dikkat edilmesi gereken nokta, tahriklere gelmemek, hamaset yap yorum derken sab rla oluflturulmufl bar fl zeminini tahrip etmemektir. Çok zor bir ruh hali bu. Bayra a sayg s zl k edenlerin amac, hiç kuflkunuz olmas n, insanlar m z bu ruh haline sokmakt r... Neden? Türkiye kronik bir sorununu geleneksel yöntemlerin d fl nda bir yaklafl mla çözme azminde. Hükümet bu yaklafl m benimseyince önce devletin ayg tlar n ikna etti, sonra da silâhs z çözüm yöntemini halka kabul ettirdi. Bunun hiç de kolay gerçekleflmedi ini biliyoruz. Ancak yine de süreç için genifl bir mutabakat oluflturabildi hükümet. Ülkeye iki y la yak n bir süredir çat flmas zl k durumu hâkim; bu da sürece verilen halk deste inin devam n sa l yor. stenen ve tahriklerle amaçlanan, önce bu deste in yok edilmesi, sonra da sürecin bofla ç kart lmas d r. Bayrak eylemi ile, halk n sürecin arkas ndan çekilmesi, bu arada sürecin taraflar aras nda var edilmeye çal fl lan ve zar zor sa lanan güvenin berhava edilmesi hedefleniyor. Komplo teorisi mi? Hay r, gerçe in ta kendisi... Tertibin içinde yer almak için bayrak konusunda farkl düflünceye sahip olmak gerekmiyor. Ülkenin sorununu bar flç yöntemle çözme sürecine girmesinden rahats zl k duyan genifl bir kesim var. çeride de var, d flar da da... D flar denilince akla illâ bir veya birden fazla devletin gelmesi gerekmiyor; y llarca sorunu kendine kariyer yapm fl yabanc istihbaratç lar, savaflkan ortamdan ç kar sa layan silâh tâcirleri bile fler oda olarak yeter... çeri denildi inde de, gençli ini elde silâh her an öldürülmeyi bekleyerek da da geçirmifl militanlar akla gelmemeli; çözümün ç karlar na darbe vurdu u, hükümetin baflar s n kendi baflar s zl olarak görebilecek pek çok kifli, örgüt ve çevre var. Sürecin siyasi heyetlerin görüflmelere bafllamas yla yeni bir aflamaya girmesi... Çal fltayla sivil topluma mal edilmeye çal fl lmas... ABD ve ran la birikmifl sorunlar n ortadan kald r lmas için yeni bir zemin aray fl... Bütün bunlar süreci baltalamak isteyenlere fiimdi tam zaman dedirtmifl olmal. Öyle bir havaya girdikleri, birbiri ard na meydana gelen geliflmelerden anlafl l yor zaten... Bayra a sayg s zl k bunun son göstergesi. Birlikte yaflama iradesine ters pek çok aç klama yap ld yak n zamanda: Kendisini zor tuttu u bilinen devlet güçlerini tepki vermeye sevk edecek tâcizler artt... Yol kesmeler ve belli bir bölgede sürdürülen kimlik denetimleri ile egemenlik iddias gündeme tafl nd... Her fley, hepsi tahrik için... Devletin savaflç reflekslerini tahrik için... Oyuna gelinirse, Yuh bize Haziran 2014 Çarflamba Star

13

14

15

16 Akbabalar, y lda 50 bin km uçuyor 12 Haziran 2014 Perflembe Türkiye'de ilk kez nesli tükenmekte olan küçük akbabalara tak lan vericiler sayesinde, söz konusu kufllar n bir y lda 50 bin kilometre yol katetti i belirlendi. Türkiye ve Etiyopya'da verici takarak, takip edilen sekiz küçük akbaban n 2012 y l ndan bu yana toplamda 200 bin kilometreden fazla uçtu u ve Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, ran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, srail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Cibuti, Etiyopya, Somali, Eritre ve Sudan ülkelerine gitti i an msat lan aç klamada, "Göç esnas nda h zlar yer yer saatte 60 kilometreyi geçen küçük akbabalar, deniz seviyesinden 8 bin metre yüksekli e, yani Everest Da 'n n yüksekli ine kadar da ç kt lar. K talararas bir yolculuk sonras nda k fl geçirdikleri Etiyopya ve Somali'den Aras Nehri Kufl Cenneti'ne döndü" ifadelerine yer verildi. KARS - KuzeyDo a Derne i'nden yap lan aç klamada, dernek, Utah Üniversitesi ile Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma Milli Parklar Genel Müdürlü ü (DKMP) ifl birli iyle Türkiye'de ilk kez nesli tükenmekte olan küçük akbabalar n takip edildi i belirtildi. DKMP'nin sa lad uydu vericileriyle 2012'de takip edilen küçük akbabalara, 2013 y l nda ngiltere Whitley fonunun deste iyle al nan en son teknoloji GPS/GSM vericileri tak ld ifade edilen aç klamada, Türkiye'de kufllara ilk kez tak lan bu vericilerle küçük akbabalar n gittikleri her ülkeden biyologlara cep mesaj atarak, dakika dakika GPS konumlar n, yüksekliklerini ve h zlar n bildirdi i vurguland. GPS/GSM vericilerini tafl yan Ardahan ile Tuzluca ismindeki küçük akbabalar n Türkiye'nin SMS atan ilk kufllar da oldu u belirtilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: "24 Haziran 2013'te verici tak lan Ardahan, bir y ldan k sa bir süre içinde 50 bin kilometreden fazla seyahat ederken, ayn süre içinde Tuzluca 40 bin kilometreden fazla uçtu. Yani iki kufl da bir y lda dünyan n 40 bin kilometrelik çevresinden daha fazla bir mesafe katetti. Ardahan ve Tuzluca, Türkiye kufllar aras nda en çok uçan kufllar olarak KuzeyDo a Derne i'nin uyduyla takip etti i akbaba I d r' n bir y lda 20 bin kilometrelik rekorunu da k rd lar. lk kez A ustos 2012'de uydu vericisi tak lan akbaba I d r ise yine Etiyopya-Somali s n r nda ayn yerde k fl geçirip, bir y l önceki ayn göç rotas n takip ederek Tuzluca'daki yuvas na döndü." Aç klamada, projeyi yürüten Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ça an fiekercio lu'nun ö rencileri, küçük akbabalar n k fl geçirdikleri Etiyopya'da da iki küçük akbabaya uydu vericisi takarak, dünyada ilk kez küçük akbabalara hem üredikleri hem de k fllad klar bölgelerde verici takarak takip etmeyi baflard belirtildi. Türkiye ve Etiyopya'da verici takarak, takip edilen sekiz küçük akbaban n 2012 y l ndan bu yana toplamda 200 bin kilometreden fazla uçtu u ve Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, ran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, srail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Cibuti, Etiyopya, Somali, Eritre ve Sudan ülkelerine gitti i an msat lan aç klamada, "Göç esnas nda h zlar yer yer saatte 60 kilometreyi geçen küçük akbabalar, deniz seviyesinden 8 bin metre yüksekli e, yani Everest Da 'n n yüksekli ine kadar da ç kt lar. K talararas bir yolculuk sonras nda k fl geçirdikleri Etiyopya ve Somali'den Aras Nehri Kufl Cenneti'ne döndü" ifadelerine yer verildi. (AA) Eskiflehir de Frig defilesi düzenlendi Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans etkinlikleri kapsam nda Frig defilesi düzenlendi. Frigya medeniyetini anlatan sergiye ve defileye ev sahipli ini yapmaktan memnun olduklar n dile getiren Tuna, Böyle bir kültürün bu bölgede olmas Eskiflehir i, Türkiye ye ve dünyaya tan tmak aç s ndan önemli bir f rsat oldu unu vurgulamak istiyorum ifadesini kulland. Fareler de piflmanl k duyuyor ANKARA- Piflman olman n insana özgü bir özellik olmad ortaya ç kt. Minnesota Üniversitesi nden bilim adamlar n n araflt rmas, farelerin de davran fllar ndan ötürü piflman oldu unu gösterdi. Restoran s ras adl deneyde fareler lezzetli yiyecekler için beklemek zorunda b rak ld. Bir labirentteki farkl yiyecek kaynaklar n seçerken beklememeyi tercih eden farelerin ise lezzetsiz yiyeceklerle karfl laflt nda karar ndan piflmanl k duydu u belirlendi. Birkaç denemeden fareler sonra k sa süre beklemek yerine lezzetli yiyece in oldu u bölüme gidip beklemeyi göze ald. Araflt rmaya imza atanlardan David Redish, piflmanl n hayal k r kl ndan ayr lmas n n zor oldu unu ancak farelerin lezzetsiz yiyece i seçti inde durup geriye bakt n n görülmesiyle deneyde bunu baflard klar n belirtti. Araflt rman n sonuçlar Nature Neuroscience dergisine yay mland. Daha önce bilim adamlar piflmanl n insana özgü oldu unu düflünüyordu. (AA) ESK fieh R - Eti Arkeoloji Müzesi nde düzenlenen defile öncesi foto rafç Mesut Akgün ün Friglerden Kalan Gizemli Miras konulu sergisinin aç l fl n yapan Güngör Azim Tuna, sergide eme i geçenlere teflekkür etti. Frigya denildi i zaman sadece Eskiflehir in de il Kütahya, Afyonkarahisar ve Ankara y da kapsayan genifl bir bölgenin anlafl lmas gerekti ini belirten Tuna, Frigya medeniyetinin bu flehirleri kapsayan bölgede kuruldu unu söyledi. Frigya medeniyetini anlatan sergiye ve defileye ev sahipli ini yapmaktan memnun olduklar n dile getiren Tuna, Böyle bir kültürün bu bölgede olmas Eskiflehir i, Türkiye ye ve dünyaya tan tmak aç s ndan önemli bir f rsat oldu unu vurgulamak istiyorum ifadesini kulland. Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans etkinlikleri kapsam nda düzenlenen programlarla Eskiflehir i de tan tmaya çal flt klar n vurgulayan Tuna, etkinlikler kapsam nda yap lan çal flmalar n Eskiflehir turizmine, kültürüne yap lan önemli yat r mlar oldu unu kaydetti. Konuflmas n n ard ndan sergiyi gezen Tuna, daha sonra ise defileyi izledi. (AA) Keflmirli kad n 24 y ld r kay p o lunu ar yor LONDRA - ASLI ARAL/ASSED BAIG- Hindistan güvenlik güçlerinin o lunu gözalt na almas n n ard ndan, 24 y ld r o lunu arayan ve 2005 y l nda Nobel Bar fl Ödülü ne aday gösterilen Keflmirli Parveena Ahanger, O lumu geri istiyorum. Onun ölmüfl olabilece ini kalbim kabul etmiyor dedi y l nda 15 yafl ndayken sabaha karfl o lunun gözalt na al nd n Anadolu Ajans na anlatan Ahanger, Keflmir de kendi o lu gibi y llard r kay p olan binlerce insanla ilgili harekete geçilmesi için ngiltere de temaslarda bulundu. Ahenger, o lu Cavid Ahmed in gözalt na al nmas n n hemen ard ndan karakola gitti ini ancak polisin o lunun yaraland n ve hastaneye götürüldü ünü söyledi ini kaydetti. O lunu hastanede bulamayan Ahanger, 1991 y l ndan bu yana hukuk mücadelesi veriyor y l nda, Keflmir de o ullar ve eflleri ortadan kaybolan birçok insanla bir araya gelerek, Kaybolan Kiflilerin Aileleri Derne ini kuran Ahanger, flöyle konufltu: Böylece bir araya gelerek, mahkemelere baflvurmaya ve protestolar düzenlemeye bafllad k. Adaleti mahkemelerde arad m ama bulamad m. nsanlar n kay p eflleri, çocuklar ve kardeflleriyle ilgili toplad m bilgileri 1997 y l nda çiflleri Bakan na ilettim ama bir fley olmad, hiçbir fley söylemediler. Tazminat teklif ettiler ama o parayla ne yapaca z ki? O lumu geri istiyorum, para de il. ngiltere de parlamentoda ve çeflitli kurumlarda temaslarda bulunan Ahanger, ngiltere den Hindistan hükümetine bask yapmas n istedi. Hala umutlu oldu unu dile getiren Keflmirli kad n, O luma ne yapt klar n bilmiyorum. Onun ölmüfl olabilece ini kalbim kabul etmiyor. Kalbim onun hayatta oldu unu söylüyor, belki hapishanede tutuluyordur dedi. Keflmir de bulunan toplu mezarlarda DNA testleri yap lmas n ve ba ms z bir soruflturma bafllat lmas n talep ettiklerini belirten Ahanger, kimsenin flimdiye kadar bir fley yapmad n ifade etti. Ahanger, o luyla ilgili verdi i mücadeleyi ngiltere nin yan s ra Avrupa n n birçok ülkesinde de anlat yor. (AA)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı