H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk."

Transkript

1 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

2 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi yazmaktaki amac m n iki özelli i bulunmaktad r: Birincisi, gerçeklere ait duygu ve düflüncelerimi fliirlere dökerek sizlerle paylaflmak,ikincisi de, fliir konusundaki yetenek ve bilgilerimi de erlendirmektir. fiiirlerim tamamen kendimden menkul olup mahiyeti dini ve sosyal içeriklidir. Kendi-me özgü ayr bir dil ve uslûp kullan lm flt r. Herhangi bir yerden al nt yap lmam flt r. Zaten ne fliir ne de herhangi bir beste ezberimde mevcut de ildir; s radan fliirlerdir. Genelde bir sene içerisinde yaz lm flt r. Ayr ca, fliirlerimde Osmanl ca kelimelere de yer verilmifltir; amac m fliirlerime bir ehemmiyet, bir zenginlik kazand rmakt r. Sadece, "BEYT- MÂ'MUR" adl metin al nt yap larak fliir hâline getirilmifltir. Bu isim ayr ca, "YERYÜZÜNDEK KAND LLER" fliirimde de geçti i için, okurlar m bilgilendirmek amac do rultusunda bu al nt yap lm flt r. fiiirlerin özelli i korunarak, gereken hassasiyetler de dikkate al nm flt r. Hatalar m oldu ise aff m dilerim. Söz konusu kitab m ticari bir amaç içermemektedir. E er siz okuyucular ma bir nebze de olsa bir hizmet sunabilmifl isem kendimi çok mutlu ve bahtiyâr hissederim. Hay r duâlar n z benden esirgemeyiniz. Allah' n in'âm ve ihsan üzerinize olsun. Çaba ve gayret bizden, tevfik ve inâyet Allah'tand r.

3 BAfiLANGIÇ O her iflin bafl d r; "Eûzu Besmele" ile bafllar m, Lâin fleytan tafllar m, fierrinden Allah a s n r m. Hem okur hem yazar m. O ki; her fleyde bir bereket, bir anahtar, fllerin yolunda gider her neye el atsan, O fleytana at lan bir ok, seni kollar her an, Aç l r Hak kap s, olur dertlere derman, Onsuz her fley bereketsiz, hay rs z kal r. Hakikatler hem ac hem de tatl d r. Biline, sözlerim hep haktan yanad r. Onun bal, flifas içinde sakl d r. Girerse gönüllere kandiller gibi yanar. O bir sab r kap s, selâmete aç l r. Kimi yol al r, kimi de yolda kal r. Derler: "Hüseyin kafan yorma otur dinlen, flte koltuk, iflte minder." Sanki her fley yolunda gider. Hangi fley gökten zenbille iner? Hay rda yar flmayan hay rs z kal r.

4 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 1. Bir Deyim 2. Önsöz Bafllang ç Bir Gönül Gözünden Damlalar man Mefl'alesi Bir Halet-i Ruhiye Ârifâne Sözler Mazlûm Filistin_7. Kader Mahkûmu Hatas z Kul Olmaz Ölüm Ahvâli Cennet Sevdas, Din-i Kimli im Hayat Dedi in fiey Bir Can Pazar nda 11. Akl m Düfltü fiu Garipler Mezar na Kardefl Hakk fiu Hay rs za Bir Çift Sözüm Var Hasret Kulun tiraflar Peygamber Sevgisi Çilekefl Ana Sarhofl Kibir ve Gurur Anal k Vasf Adalet Terazisi Hicâp çki ve Kumar Kur'an Okumak Düflmeye Gör Bir kere En Hay rl Miras lâhi Adalet, Hofl Bir Sedâ, Cuma Namaz Kabir ve Türbeleri Ziyaret Kutsal Mekân Kufllar n Dünyas, nat Ey fiehito lu Çocuk Terbiyesi Hiçbir fiey Tesadüfi De il Nefs-i Emmâre Namaz Bir Evrim Terânesi Laf Ola Beri Gele Hz. Muhammed in nsanl a Kazand rd klar Hz. Ali'nin Menk besi (Sab r) K z n Gelin Eden Annenin A d _39. Rüyam n S rr Bir S k nt dan Kurtulman n Reçetesi._40. Sab r_41. fiu nsan n Dehas Nankör fiu nsano lu, Ah fiu Yalan Sigara...

5 Ç NDEK LER 43. S la Hasreti Hak Gerçekler S la- Râhîm Dü ün Beyt-i Mâ mur Tasavvuf Din-i stismar Bir K v lc m Bir Hata fieytan n Hilesi Beflerin S fat Komfluluk Hakk Kad n ma Mehdiye Yakar fl lâhi Bir Tutku Hep fiu Ölümü Hat rlar m Hane-i Saadet, nflallah demeyen kâfirlerin Bafllar na Gelenler Acziyet Ahde Vefa, lâhi Övgü, Ana Baba Hakk Adem in Yarat l fl, Adem in Çocuklar y z Basiret Âlemlerin Yarat l fl, 62. Nur-u lâhi Yaban Ellerde Misk-i Anberim, Arkadafl m Nefs-i Muhasebe Bir Sevda Yollar nda flte Bir Müslüman n Gafleti Bir Hayal Bir Gerçek, Bir Rüya Yorumu Cehalet, Belân n Fitili Bir Hayal Ötesi Acelen Ne S ra Sana Da Gelir, 70. Bir Arzuhâlim Dost Düflman, Demokles in K l c,gayesiz nsan, Demokles in K l c Dualar m Dünya Medeniyetinde Çöküfl Yafll l k Fanidir fiu Dünya Bir Gönül Adam bret-i Tasvir Fitne- Fesat Gaibe man, Medet Ya Hu, Günah Kiri Mazlumun Zalime ntizar Ve Kahr, Günah n Kefareti nsan n Has, Gururlanma Ey Nefis Hak Erenler Namaz Ait Biyografi'm Hak Mizan,Hak Kap s Hat r Gönül G ybet Her Hatan n Vard r Bir Bedeli, Gerçek bir nsan,gerçek Bir Dost...

6 Ç NDEK LER 86. Biz Bir Müslüman Hep Böyle Biliriz fieyh Ziyareti Ey Fani Miras Günahkâr Yanar Nar n Atefli Gibi Gökyüzünün Esrarengiz Alâmetleri Kanaatkârl k Bir Canl n n Asl Koflma S caklar n Gazab As l nsan Evvelin Ahirini Bilen nsan Hikmetli Sözler Evlâd n Var m? breti Âlem fiu Kâinattaki htiflam Yeryüzünün Kandilleri fiu Kalemi Tutunan El Gökler Kat na Ana fiefkati nsan S fat, Hayat Dersi nsan n Haleti Ruhiyesi, Küsgün Bir Da a, Kul Hakk Halet-i Ruhiyedeki Mutasyon zdivaç Sorumluluk Kader Arkadafl Kufllar n Dilinden Kar -Koca Hakk Günah Lekesi Esirgeme Allah n Selâm n, Piflmanl k Ne Fayda Eder Kin ve Öfke_108. Cennetin Yollar Allah çin Ne Yapt n? Bayram Günü Ey Yanarda, syankâr_111. Müptezel Bir Aflk Ey Nefsim, Ana-Baba Yüre i manda Za fiyyet Hasret Kald m, Ey Rabbim Kulum De Bana Yeter Halet_i Ruhiye m Ey Turnalar Yalan Dünya Bir Rüyan n Hikâyesi_118. Veyl Deresi Kudret Eli, rade-i Cüz iye Vard r Bir Garibim Vahflet Tur-u Sina Da, Tûl-u Emel, Tövbekâr Kul, Tevekkül fiu Torun Sevgisi Münaf k Kandil Geceleri Gönül Muhabbet ster...

7 Ç NDEK LER 127. Süflî Bir Hayat, Rant Dünyas S rat- Müstakim R z k Aflk Hicrân Atefli Gönlüm Hep Sendedir Sende Kal r Uyan Art k fiafak Sökmeden Ne Kazand k Ne Götürürüz, fiu Kâinat Bir Yöneteni Var, Gençlik Y llar n Hasreti lâhi Düzen, Ya mur, Söze De il fle Bak l r Hayat Bir Masal Gibi Ey Çiçek Deniz Tutkusu, Esrarengiz Bir Dünya Mecnun Leylâ Aflk, nsan Sevgisi, Nefs-i Muhakeme Cimrilik Tarihi Bir Efsane fiu Dünya Gailesi lâhi S klet, Laf Edebiyat, Nesep Ba -Kan Ba ftira, Küslük Darg nl k flte Sevgim, Âlem-i Varl klar, nsanl n Kurtuluflu Tasas Kime Ne, Çok Bilmifl, Geçimsiz Bir nsan Sitem Ederler, Ak l Nedir? flte Nemrut'un Sonu, Kötü Ruh Bir Hayat n Sonu, Katilin Gazab Bir Yaflam nsan le Melek, Ümitsizlik Bu Sitemin Kime, K rlang çlar K vrak Zekâ, Ramazan Ay nda Mübarek Bir Örümcek, Hakka Vuslat, Kötü Al flkanl k Âlemi Ervâh Sevenler Vuslat Eyler Rabbisine Ey Sevinç Kader Bir Garip Ölmüfl Berzâh Âlemi Harâm-zâde Bir Duygu Seli, Gönüllerde Yanan Kandiller Ekti ini Biçmek, Beflerin Meleklere Kurbiyyeti, fi p Evlilik Bir Çoban n Hayat ve Mes uliyeti, Hilâl Ay Sevda...

8 B R GÖNÜL GÖZÜNDEN DAMLALAR Gönül gözümden akar damlalar; bir duygu seliyim. Yanar tutuflur flu yürek; bir yang n eviyim. Manevi hazz n bir sevdal s, bir meftûnesiyim. fiu gönül menba m, bir gönül mecrâs na sevdal d r. Coflkun dereler gibi ça lar akar m gönül mecrâ mdan. Da lar tafllar ç nlas n flu ah- figân mdan. Açar m ellerimi göklere, flu derûnumdaki nazargâh mdan. Yalvar r yakar r m Rabbime hep flu namazgâh mdan. Dünyaya bî-gâne kalsam da, duyarl hep flu gönlüm, Kap l rsa bir kere cezbeye, yanar tutuflur flu özüm. Bir ilhâm n sâiki ile süzülür gönül gözümden damlalar, Rabbimin lütfu, inayeti ile de il midir hep flu bildiklerim. Hep dolafl r gökyüzünde bulutlar kümesi, Araland kça ç kar ortaya hayat günefli. Vard r flu dünyam n da bir gönül iklimi. Gök gibi gürler, flimflekler çakar, ruhumu sarar cümlesi. Yo unlafl r o an içimdeki bir duygu kütlesi. Hakk hak bât l bât l bilirim, Yok ki bir sakl m, bir gizlim. Onsuz geçmiyor hiç günlerim, Su yüzüne mi ç kar flu bildiklerim. Sen bizârs n, ben bizâr m; Ah flu a z m, ah flu dilim. Tutar elim, yazar kalemim, Konuflur flu gönül dilim. 8

9 MAN MEfi ALES Bütün âlemlere rahmettir, flifad r Yüce Hakk n Kelâm. Ne hayalimde ne de gözümde vard r flu dünya sevdas. Yanar tutuflur flu kalbim; sarm fl iman m bir Mevlâ aflk. Bu öyle bir aflk ki, gönül dünyam n bir kandili, bir mefl alesi. B R HALET RUH YE Nas l ki, gelir de bir sonbahar mevsimi a açlar yapraklar n döker, Bir derde müptelâ olmufl insan n da, ilâç olmaz derdine merhem. Deseler, hayat n n sonu gelmifl, verilse ac bir haber; Nas l da fark nda olmadan bir insan bir insana ömür biçer! Anlat lmas güç bir haleti ruhiye; o an üzerine bir ölüm kâbusu çöker. Bu öyle bir kâbus ki, o an bir yaflayan, bir de Allah bilir. 2009/2010/ MEFTÛN: 1. Mecnun. 2. Âfl k. 3. Fitne ve belâya tutulmufl olan. MECRÂ: 1. Suyun ç kt yol. 2.Bir haberin yay lma yolu 3. Kanal. 4. Su yolu. MENBÂ : 1. Kaynak, p nar (Suyun ç kt yer). 2. Bir fleyin ç kt yer. SÂ K: 1. Dürten, sevkten. 2. Sürükleyen, götüren. 3. Sebep. BÎ-GÂNE: 1. lgisiz. 2. Dünya ile alakay kesmifl olan. 3. Yabanc. 9

10 AR FANE SÖZLER fiu gönül dilinden hikmetli sözler, O hep hakça düflünür hakça söyler. Deme, evrenin gözü kula m var? Temafla eyler evreni, Hakk gören gözler. fiair, hayat n gerçeklerine kal r m sa r? Söylenir nice sözler, sözde kal r; Her hikmetli sözler özde kal r. flte, insan sermayesi bir ömür al r. fiair gönül âleminden ilhâm ile konuflur. Hakk söyleyen dili, gören gözü olur. Arif olan kifli ders, ibret al r. Her derde devâ, aflka muhabbet olur. Gerçekler hep söylenir gönül âleminden, Arif olan anlar her flairin dilinden, fflâ olur nice hakikatler s rlar âleminden, lhâm ile söyler diller Hak Rabbi sinden

11 MAZLÛM F L ST N (Mazlûm Bir Filistinlinin feryad n dile getiren bir fliir!) 08 Ocak 2009 srâîl girdi topraklar m za; sanki terk edildik kendi kaderimize. Zâlim düflman mesken tutmufl, gece gündüz can evimizde. Yafl yoruz bir felaket; o da gelir zulüm zulüm üstüne. Sokaklar kan gölü, bombalar patl yor bafl m z üstünde. Atefl düfltü ocaklara; Filistin'im can derdinde. Sokaklar mahfler günü, ç l klar, h çk r klar sel gibi. Yan yor, a l yor Filistin'im, bo ulmufl kan gölüne. Çekilmiyor flu milletimin üstünden zâlimlerin kanl eli. Suskun, ac mas z bir dünya, katliâma seyirci kal yor. Nerede dünya bar fl, insan haklar ; bir millet yok oluyor! Mazlum Filistin'im ac çekiyor, yüre i kan a l yor. Köhne bir Hâçl zihniyeti gibi, ww masum halk m düflman biliyor. "Bat medeniyeti" derler, inanma, o bir "hâçl " aldatmas. Kin, öfke bürümüfl gözlerini, oynarlar bir insanl k dram. " ncil" derler, "Tevrat" derler; hep kullan rlar Tanr ad n. Bir intikam, bir ç kar u runa hep ak t rlar Müslüman kan. nsan m z a larken gülemem gayri ben. Yaral flu gönlüme neflter vuramam ben. Sinsi hâçl ordusu girmifl slâm topraklar na, Gams z, kedersiz oturup duramam ben. KÖHNE: 1. Eskiyip y pranm fl, bak ms z kalm fl. 2. Mec. çinde yaflan lan zamana göre geride kalm fl, eskimifl ça d fl : Köhne bir düflünce 11

12 KADER MAHKÛMU Zincir vurulur ellerine, yolu düfler bir kodese. Bir kufl gibi t k l r kal r beton duvar kafeste. At l r bir hücreye, gelir dert dert üstüne. Bir ömür, bir hayat m geçer; düflmeye gör bir kere. fiu kapal kap lar ard nda dünya küçülür yüzüne. Art k hayat zül olur; eli mahkûm kaderine. Rutubetli hava çöker vücudunun her yerine. Hiç günefl mi do ar o mahzeninin üstüne? Nefes al p veremez, atefl düfler ci erlerine. Ç kamaz o beton kafesten, s maz içi içine. Sevdal d r, hasret kal r; gönlü hep s la derdinde. Sal verilir ebede do ru, ruhu uçuverir göklere. HATASIZ KUL OLMAZ Bir de önümüze dikensiz, tafls z tozpembe bir yol sererler. Kendi cürümünü görmeyenler insan yarg lay p infaz ederler. Hani, koyun hendekten s çram fl da, keçi, arkan göründü demifl, Koyun da dönmüfl demifl ki, ya senin ki hep meydanda gezer. Gözündeki merte i görmeyenler, baflkas n n gözündeki çöpü görürler. Hiç hakkaniyetten söz etmeyenler, hep gayrisinden laf ederler. Kusursuz dört bafl ma'mur bir insan m var? Neden hep flu insan n flu insana akl tak l r? Vesvesesi fleytandand r; bilmeden insan insan k skan r? Hata, kusur arayan dünyada dostsuz kal r. Kul isterse verir Allah hem metanet hem sab r. Kimse de hata kusur arama, Hakk kal r insan n insanda. Böyle bir fleye, merâm n varsa, Gel ilkönce kendinden baflla. 12

13 B R fiâ R fiöyle DER: "Çeflm-i insaf gibi ak le mizan olmaz, Kifli noksan n bilmek gibi irfân olmaz. " 2009/2010 ÇEfiM- : Göz. Ay n. Dide. M ZAN: Terâzi. Ölçü. Tart "E er siz günah ifllemeseydiniz, Allah sizi helâk eder ve yerinize, günah iflleyip peflinden tövbe eden kullar yarat rd." (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11) HAD S "Sizden biriniz, kardeflinin gözündeki çöpü görür de, kendi merte ini unutur." (Münzirî, Et-Tergib Ve't terhib 3/236 " Kendi kusuruyla u rafl p baflkalar n n kusurlar n kurcalamaktan kendisini al koyan kimseye müjdeler olsun." (Münâvî, 4/281 Hadis. "Baflkas n n ay plar n, kusurlar n anlatmak istedi inde, hemen kendi kusur-lar n hat rla."(münâvî, 1/272 (419) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildi ine göre, Nebî (s.a.v.) flöyle buyurdu: "Bir kul, bu dünyada baflka bir kulun ay b n örterse, k yamet gününde de Allah da onun ay b n örter." Müslim, Birr 72 Ayr ca bk Buhârî, Mezâlim, 3; Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Birr 19; bni Mâce, Mukaddime 17 NÛR SÛRES S.351/19. Mü'minler aras nda hayas zl n yay lmas n arzu edenlere, iflte onlara, dünya ve ahirette can yak c azab vard r. HUCURAT SÛRES S.516/12....) "Birbirinizin ay p ve kusurunu araflt rmay n." TE ABÜN SÛRES S.557/14. "... Yine de affeder, hofl görür (kusurlar n yüzlerine vurmaz) ve ba fllarsan z, art k elbette Allah, ba fllayand r, esirgeyendir." fiurâ SÛRES S. 484/43. "Kim sabreder ve ba fllarsa, flüphesiz bu, azme de er ifllerdendir." NÛR SÛRES S.351/22...affetsinler ve hoflgörsünler, Allah' n sizi ba fllamas n sevmez misiniz? Allah ba fllayand r, esirgeyendir. 13

14 ÖLÜM AHVÂL Bir gün kifli ölüm yata na düfltü ünde, Çoluk çocuk, efl dost burnunda tüttü ünde, Dünya bafl nda dönerken, gözler tavana dikildi inde, Oku Kelime-i flehâdet'i, kurtul flu dünya derdinden. O an kapan r her faninin flu dünyaya gözleri, Bir hicrân, bir hüzün sarar bütün gönülleri. Kap l r garip his ve duygulara, anlatamaz derdini, O an dikilir gözler tavana, kalkar dünya perdesi. Gösterilir o an her faniye ölüm sonras yeri; Ya cehennem çukuru, ya cennet bahçesinden bir bahçe. Düfler içine cehennem korkusu, de iflir o an çehresi. (Ervah- habise) Abâd olur has kiflinin gönlü, yüzüne vurur cennet sevgisi. (Ervâh- tayyibe) Kuflat r ortal nurlu fl klar, cennetten mis gibi kokular, Zümrütten, billurdan saraylar; incilerle bezenmifl nurdan kap lar. Ortal k zifiri karanl k; cehennemden nefl et eder çirkin kokular. K z llara bürünmüfl, halka halka atefl püsküren kap lar. flte gönül dünyas ndan; biz fanilere ölüm ötesi maverâ-i kayg lar MÂVERÂI: 1. Öteye mensup ve ait. 2. Di er âlemle alâkal. ERVAH-I HAB SE: Habis, kötü ruhlar. Allah a isyân eden itaat etmeyen ruhlar. ERVÂH-I TAYY BE: yi ruhlar, iyi kimselerin veya melâikelerin ruhlar. NEfi ET: Meydana gelmek, yetiflmek ileri gelmek, ç kmak, kaynak olmak. ÂBÂD: 1. Mâmur. 2. fien. 3. Çok dolu. VAKIA SÛRES S.535/ Ashab- fiimal, ne (mutsuzdur o) Ashab- fiimal Hücrelere iflleyen kavuru cu bir s cakl k ve kaynar su ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne farahlat c. 14

15 CENNET SEVDASI ve ACZ YET Hep hayalimde flu cennet sevdas bir hayat var ya, Yafl yorum cehennem hayat ; bu nas l bir dünya? Geceler gündüzler hep ak p gidiyor; faniyiz mademki. fiu gök kubbenin alt nda aciz kald m Ya Rabbi!.. Ey Cihan-Penah! Bir an ulaflt r maksuduma beni. D N- K ML M Düflünüyorum, ak l ediyorum! Çünkü ben bir insan m. Kulluk için dünyaya göndermifl Hak Yaradan m. Ezelden beri Müslüman m, Hak Din-i slâm m. Allah n emri, Peygamberin sünnetine vard r itikad m. lk insan Âdem (a.s.) in soyundan ve zürriyetindenim. Hem brahim (a.s.) in milletinden hem de dinindenim. Allah (c.c.) n kulu, Hz. Muhammet (s.a.v.) in ümmetindenim. Ebu Mansûr-u el-mâturidî dir itikatta imam m. mam Azâm Ebu Hanîfe dir amelde mezhep imam m C HAN-PENAH: Cihan n koruyucusu olan. 15

16 HAYAT DED N fiey! Hayat n var m derdin var; hiç a r s z kayg s z kal r m bafl n? fiu hayat dedi in fley; bir h rka, bir yatak, yedi in bir-iki lokma afl n, E er nasipse bir de bir nefes, içecek bir yudum suyun. flte bir insan sermayesi; götürürsün dünyadan varsa bir kefen, iyi bir amelin. Ölüm dedi in fley; kapan r dünya gözlerin, süzülür göklere, kay p gider ruhun. Fanidir flu dünya; neyin derdine düfler, neyin kavgas n veririsin be insan! Süzülür semadan lapa lapa kar, süt gibi bembeyaz, Örtü olur yeryüzüne, bir beyaz çarflafa bürünür hemen. Derler, ölmüfl, hastal kl bir dünya, giydirilmifl bir kefen. Yas tutar cümle âlem; al r onlar bir keder. flte, hayat dedi in fley böyle bafllar böyle biter. Ak beti hüsrân olur flu dünyaya kötülük eden. B R CAN PAZARINDA Azrâil (a.s.) huzura geldi inde, can bedenle vedalafl r. Ç kar son nefes, can kafesten ayr l r. çer ecel flerbetini, berzâh âlemine ulafl r. Bir faniye flu dünyada amelden bir kefenden gayri ne kal r? fiu fanilere bak; nas l da can pazar nda bir miras paylafl r. 2007/2009/2010 BERZÂH: 1. Dünya ile ahiret aras (iki âlem aras.) 2. Kabir, s k nt l yer, iki yer aras nda geçit. 3. Perde, mâni a, engel. 16

17 AKLIM DÜfiTÜ fiu GAR PLER MEZARINA fiu hayat dedi in fley bu kadar k sa m ola? fiu dünya için beyhude u rafl ver, çal fl, çabala. Kervanc lar, yolcular gider gelmez, s la yollar nda. Yine akl m düfltü flu garipler mezar na. Ecel gelir atefl düfler, yanar tutuflur flu ocaklar. A lafl r çoluk çocuk, efl-dost, yarenler. Mateme bürünür, yas tutar yüre i yananlar. Canlardan bir can kopar, geriye bir nefes kal r. Yu ular ölüyü hemen, çabuk olurlar. Giydirirler beyaz kefeni, s k ca sararlar. Getirirler bir tabut, içine koyarlar. Düflerler gurbet ellerine revan olurlar. Musalla tafl na konur; cenaze namaz k larlar. Açarlar bir çukur, içine koyarlar. Sanki karantinaya benzer flu karanl k odalar. Ruhu muazzep olmas n diye Kur an okurlar. Fanidir her canl, gelir bir gün eceli. Lâ lâhe llâllah, Muhammeden Resûlullah der, veririz son nefesi. Can kafesten ç kar gider, kal r bir deri bir kemik. Hep mecrâs nda ak p gider flu insan seli. fiu dünyadan göçüp gitmek kolay m ola? Kal r arkada mal mülk, alt n gümüfl, dolarlar. Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Hiç dünyaya de er verir miydi flu akl olanlar?

18 KARDEfi HAKKI Seller, rmaklar akar vadilerden, da lar aras nda. Ne de zor olur geçilmesi karfl dan karfl ya. Tel örgüler örülmüfl sanki flu gönüller ba na. Hiç girilir mi kardeflle kardefl aras na? Atefl düfltü yüreklere, sönmüyor gayr, Sevenler sevdi inden nicedir ayr. Görenler de zanneder ki, ezelden ayr. Olmal kardefl kardefle gönülden ba l. Fanidir flu dünya, sevenler çekmesin hasret. Uyma fleytana, kalplere girer kin ve nefret. fiu dünya hayat, ahiret hayat olur felâket. Bar flmak için beklenir mi evliyadan kerâmet? Dert düfler, atefl düfler hep ana yüre ine. Atefl düfltü ü yeri yakar, elin nesine! Evlât derdi, dünya derdi; hepsi bir çile. Heyhat! Basiretsiz flu kalplere gözyafl dökmek niye? Kardeflin kardefl üzerinde hiç yok mu Hakk? Ezelden ebede kadar nesepten, kandan ba l. Olmasa flu üzerimizde kara bulutlar, Afl lmad k ne da lar kal r, ne de yollar. Bozma kardeflle kardefl aras n, Örülür aralar nda örümcek a, Gönüllerden ç kmaz hicrân yaras, Yüzlere çal n r günah karas. Girme kardeflle kardefl aras na, uzak dur, Kesilir nesep ba, kan ba, sevgiler yok olur. Kör olas fleytan girer araya, bofl mu durur? Kötünün hamuru kin, öfke, mayas hasetle yo rulur. Basiret yok ki böylesinde; gerçeklere hem kör, hem sa r. Yap lan bunca kötülükler hiç cezas z m kal r? Kimi kodese gider, kimisine dara ac kurulur. Ahirette ise, dirilir, dirilir ateflle yo rulur. 18

19 Kardeflle kardefl aras na girer hep flu dünya mal. Allah ezelde takdir eylemifl her kulun r zk n. Bir hiç u runa çekersin bunca yükü, bunca gam. De ilsin ki mal n as l sahibi; sana m düfltü tasas? Sevgini eksik etme hiçbir kardefle. Hep iyilik et, kötülük etme. Bil ki; flu dünya bir imtihan yeri, Atma kendini flu nar n atefline. syân b rak, küfre girersin maazallah. Affetmesini bilmeyeni hiç affeder mi Allah? Hiç hatas z, günahs z bir kul mu var? Dert etme, kimsenin günah kimsede kalmaz. 2008/

20 fiu HAYIRSIZA B R Ç FT SÖZÜM VAR Gönlü hep kapal Hakka, Ay rt edemez kuruyu yaflla. Nefsi mi? Al r gider bafl n, Uyan art k, uyumak zaman m? Yeter art k gafleti b rak, Geldi çatt ahir zaman. Uyuma art k gözlerini aç, Dünyada anlafl lmad k neler var! Gitmezsen Hakk n yolunda, Sak n! Kurtulurum sanma. nsanlar ve tafllardand r yak t, Düflersin Cehennemin nar na. Adam n akl fikri havalarda gezer, Yerde mi gezer gökte mi gezer... Ast ast k kesti i kestik. Roma'y yakan Neron'a benzer. nsana insan, zâlime zâlim derler. Hey gidi Romal mparator Sezar. Olsan da Karun kadar zengin, Geçmiflten almal bir ders bir ibret. Kad n evde adam bekler, Gece gelmez gündüz gelmez; Koflar durur hovardal k peflinde, yiye kötüye akl yetmez. Kad n olmufl dert sahibi, Akl n yemifl deli gibi. K nalar yaks n zâlimin herifi, Bir gün mazlûmun ah- tutar seni. Bilmez çoluk çocuk terbiyesi, Yedirmek içirmek marifet sanki. Övünür durur yok ki ferâseti, Hep yüzüne vurur kalbinin kiri. 20

21 Mutlu yuva ne gezer... "O benim namusum âr- m" demez. Evlili in kadr-i k ymetini mi bilir? Sallar durur y k ls n diye. Hay rs zdan bir vefâ m beklenir? Mayas bozulmufl, ekflimifltir, Yenilmez içilmez zehir gibidir, Yüzüne bak lacak neyi kalm flt r?.. At' alan Üsküdar geçti, A lasan da s zlasan da geri mi gelir? O yolunu izini çoktan seçti. Dert etme, dünyan n sonu mu geldi? Bir hay rs za güç mü yeter... Ne yapt n etti ini hiç bilmez. Gams z kedersiz bir herif. Yapt klar n ettiklerini bir gün biçer. Her kötülük bir arkadafltan gelir, Kurbanl k koyun gibi tak l r gider. htiraslar n arzular n sonu mu gelir? Bilmez ki bunun sonu nereye gider! yi bilirsin, kötü edersin, fieytana pabucunu ters giydirirsin. Hep hayat ndan ödün verirsin, yiyi kendinden, kötüyü baflkas ndan bilirsin. Eyleme kimseyi gözü yafll, Kad n n yok mu hiç hakk? Bir gün tutar ah- seni. Düflün bir kere Ey Allah kulu!. Akl yerlere göklere s maz, Sorsan, bir hesap akl almaz. Yapt klar hadd-i hesaba s maz, Daha ötesine dilim varmaz. Zaaf na düflkün bir insan, Hep ay r r kendine zaman. Ahiret hayat na ne kal r? Keyfine düflkünü sever mi Allah? 21

22 Boyuna posuna yak fl m kal r? Akl hep fleytana tak l r. Yol yordam bilmez flu insan, Azm fl n günah pek a r. Zehir gibi ac so an, Tuzu suyu kuru adam. Sözü sohbeti çi olandan, Olur mu hiç bir adam? Sonradan görme insan n zavall s, Gitti bir ömrünün yar s. Çekilmez ne derdi, ne kahr, Din iman m b rak r flu dünya h rs? "Her fleyi bilirim" dese de, Yine de düfler bir densizin pefline. Arkadafl bari arkadafla benzese, Do ru var iken, götürür e riye. Lâf kâr eder mi bir be enmifle? Kap l r bir büyüklük kompleksine. Bu nas l bir Allah kulu ki, Girmez bir insan kalbine. Anas ndan çi süt emmifl bir hâli var, Onu kand r r bunu kand r r. Hayat hep yalan üstüne yalan. Ne Allah tan utan r ne kuldan utan r. Hayat nda hep kaçamak yollar arar. Gözükür gözüne tozpembe yollar. Anas n a lat r k z n a lat r. Mâzlumun ah- mahflere kal r. K z everdim diye sevinirsin, O ilk y llar n bir cilvesidir. Devir döner devrân olur, fiu damada da bir fleyler olur. Gece yar s gelir bir telefon, Sanki verilir ac bir haber. Bizim hay rs z evde yok, nsan n hayat n zehir eder. 22

23 fiu hay rs za bir fleyler oldu, Sanki bafl na devlet kuflu kondu. Birden ne oldum delisi oldu, Ne onur kald ne haysiyet kald. Her fley seninle mi tecelli etti? Sen yok iken de her fley var idi. Kime bu tafran ey Allah kulu... Her fleyin gelir bir gün sonu. Keyfine, zevkine pek düflkün insan, Çoluk çocu a ettirir llâllah. Bundan daha zâlimi ne var? Böyle bir kulunu sever mi Allah? Her amelin bir günah sevab var. fllenen bir günah gizli mi kal r? Her amelin bir hesab vard r, Bir gün hesab sorulur kuldan. Gözükür hep suret-i haktan. Ne Allah tan utan r, ne kuldan utan r. Ne sevinç b rak r ne ümit b rak r. Mutlulu u hep flerhanelerde arar. Her harâm n da bir tad var, Geçici tad lezzeti var. Her fleye merâk sarma. Zehri ac s dama nda kal r. Arif olana bir lâf yeter, Deme, benim akl m bana yeter. Gitti in yol yol de ilse e er, ster oku, ister ezber et

24 HASRET Çilekefl bir insan; hayat n n bahar nda fidanlar yetifltirir gönül ba nda, bir ömre bedel. S ra s ra dizilmifl, uzam fl kavaklar, hep gurbet yolu bekler. Gün gelir hazan olur, dökülür yapraklar, al r götürür esen yeller. Yuvas ndan uçmufl, bekleflir gurbet ellerinde, o ümit dolu gözler. Atefl yuma, hicrân yüklü flu gönüller; yang na dönmüfl hasret çekenler! Gidenler gelmiyor, sevenler hüzünlü! Yaflamak çok zor, bir ömür geçmiyor. KULUN T RAFLARI Yaratt n bizleri gönderdin flu dünyaya, nimetler, imkânlar verdin. Kitaplar, peygamberler gönderdin, ak l verdin, iman etmek için. nand k, iman ettik Ey Rabbimiz; bafl m za gelenleri kader bildik. Deprem, hastal k ve yang nlar verdin, azg nl klar m za dur dedin. "Cennetimde köflkler, saraylar, nimetler var, cehennem atefli yakar dedin. Ders, ibret als nlar diye gerçek ve hakikatleri hep önümüze serdin. Biz kullar n imtihana tabi tuttun, dert verdin, hayat ve ölümü verdin. Efli benzeri olmayan ne muhteflem, ne yüce senin flu lâhi kudretin. Senin ma firetin olmasayd üzerimizden kazalar, belâlar olmazd hiç eksik. Günahlar n esiri olduk, haram-helâl bilemedik, nefsimize yenik düfltük. Ölüm verdin, hastal k verdin, dert verdin bizlere, sabretmesini bilemedik. Üzerimizde kul hakk kald, zengin olduk, a a olduk, helâlinden yiyemedik. nsan gönlü k rd k, kavga gürültü ettik, hat r gönül bilemedik. Hây r yapal m, ibadet yapal m dedik, fleytan iflimize ortak ettik. Haram yedik helâl yedik, hak yedik hukuk yedik, günah nedir bilemedik. Ey Rabbimiz, Kur an da, fleytan sizin düflman n z dedin, o lâine dur diyemedik. 2008/

25 PEYGAMBER SEVG S Yanar tutuflur flu yürekler hep senin için. Yârenlerin hasret, dostlar n hasret hep senin için. Gönüller hüzünlü, gözler yafll hep senin için. fiu sevenleri sevdi ine kavufltur Ey Rabb-ül Âlemin. Sonsuza dek flu gönlümü o nurlu yollar na bir serebilsem. Ah! O nur cemalini Kevser in baflucunda bir görebilsem. O ayaklar n n tozu topra olurum ben senin. Ey Rahman n Habib-i, gönüllerin sultan Muhammed-ül Emin! Ya Resûlallah! Ahlâk n ahlâk m olsa, sözün sözüm olsa, Bast n toprak makberim, yolun S rat Köprü m olsa, Bin y ll k bir ömrüm olsa, hiç doyarm y m flu dünyaya. ki cihanda da o lâhi kudretten ne isterim baflka!.. Ey Rabbim! Sen sevdin Habibini, ben de severim. Âlemlere rahmet olarak gönderildi Hak Muhammed-ül Emin. Onsuz hayat olur benim hem derdim, hem kederim. fiu dünyaya geliflimin bir tek sebebi O dur benim. Arayan bulur yolunu izini, Hak yol slâm d r; Muhammed in dini. Mekke-Medine aras nda hicret eyledi. Yakar tutuflturur yürekleri muhabbeti, sevgisi. Hem dünya hem ahiretimizi ihyâ ettin. Neyleyim sensiz dünyay neyleyim? Hakka yol-köprü oldu mübarek sözlerin. Senin için duâ eder dillerim, tesbih çeker ellerim, Ya Resûlullah, gönlüm sendedir hep sende. Gönüllerimizin sultan, gözümüzün nuru, Her fleyi o yoluna koydu. Hayat onunla var oldu. O ki, Allah n Habibi-Resûlü. Bast n yerlerde hayat gülleri bitiyor, O ebed-ül ruhundan mis gibi kokular geliyor. nsan sevdi inden hiç vaz m geçer? fiu özlemin, hasretin hiç bitmiyor. 25

26 nsan n kaderi, her fley Levh-i Mahfuzda yaz ld. fiu ümmetin senin nurun ile hisse-yâp oldu. Dünya senin hürmetine yarat ld, berhayat buldu. Yoluna bafl koyanlar ebed-ül abât oldu. B R fiâ R DE fiöyle DER: "Muhabbetten, Muhammet oldu has l, Muhammetsiz, muhabbetten ne has l." 2008/2009/

27 Ç LEKEfi ANA Yan k olur analar n yüre i, duygusuz, hissiz bilme. Çeker gece gündüz, hep bir ömür boyu çile. A lama anam a lama, flu yaralar n deflme, Göl olur ak t rs n yafllar, iki göz iki çeflme. Evlâd m var diye sevinme, yoklu unda da yerinme; Hep dert, tasa kazan rs n flu dünya evinde. Hele bir de yok ise ne elde ne de avuçta. Her ne gelir ise bafla, o vard r kaderinde. Ci erpâresi, gönül yâresi, ana kuzusu yavrular. Gün gelir devrân döner olur bir hicrân yaras. Hep avunur dertle, kederle ac lar n anas. Ac maz ki flu felek, hep vurur sille tokad. Bir parça koptu mu ci erinden, hep yüre i yanar, Mateme bürünür o yürek, karalar ba lar. O atefl ki, hep düfltü ü yeri yakar, El âlemin derdinde mi; eder dü ün bayram. Çekilmez olur flu hayat hep ifllenir hatalar, Neden hep ac çeker flu çilekefl analar? Revâ m bir insana bunca çektirilen ac lar? Hiç dert edinir mi flu gams z kedersiz babalar? Gece gündüz hep gözü yavrular n arar, Gözden uzak tutmaz, hep içini hasret sarar, Nereye gider ne eder anas z yavru kuzular? Sanki dert küpü dünyada hep flu çilekefl analar. Kap ld m bir gönül rüzgâr na, sanki bir atefl seline, Bir u ursuzluk girdi hayat m za, hem de içimize, Bir u ursuzun yüzünden dövünür dururum gündüz gece. Art k dünya cehennemim oldu, çekiliverse flu ruhum göklere. 27

28 Hep dertlere devâ flu çilekefl ana. fiu dünyada sana gün yüzü mü var? Hem gözyafl döker, hem kahr ndan a lar. A larsa anam a lar, kalan yalan a lar. Dertsiz çilesiz ana m olur? Gelir her fley onu bulur. Erkekler gams z, kedersiz olur. fiu fele in ifline bak; Kimi cefâ çeker, kimi sefân sürer. Beni do uran, dünyaya getiren kad n; o benim anam, Yüre i hep benim için güler, hep benim için a lar. Bir fley yapsam, ortadan kaybolsam gözleri hep beni arar. Hep düflünür, tasa eder, gelmesin bafl na bir musibet, bir zarar. Var m d r flu dünyada onun kadar dert sahibi, hem de yanan! Yunus Emre der ki: "Ana baflta tâc imifl, Her derde ilâç imifl; Bir evlât pîr olsa da Anaya muhtaç imifl."

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Ç NDEK LER. 2006 Temmuz

Ç NDEK LER. 2006 Temmuz 2006 Temmuz Ç NDEK LER Ahter K z m, E 40 Al t k, E 07 Amerikadan Hat ralar (3), E 52 Amerikadan Hat ralar (5), E 54 Amerikadan Hat ralar (2), E 51 Amerikadan Hat ralar (4), E 53 Ara, E 28 Aynalar, E 32

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M

BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M Celestial Believes and Folk Calendar in Balkans Emine Hilal ERCAN* ÖZET Halk inan fllar, bir milletin kimli ini tayin ederken bilimin kulland en önemli

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı