H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk."

Transkript

1 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

2 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi yazmaktaki amac m n iki özelli i bulunmaktad r: Birincisi, gerçeklere ait duygu ve düflüncelerimi fliirlere dökerek sizlerle paylaflmak,ikincisi de, fliir konusundaki yetenek ve bilgilerimi de erlendirmektir. fiiirlerim tamamen kendimden menkul olup mahiyeti dini ve sosyal içeriklidir. Kendi-me özgü ayr bir dil ve uslûp kullan lm flt r. Herhangi bir yerden al nt yap lmam flt r. Zaten ne fliir ne de herhangi bir beste ezberimde mevcut de ildir; s radan fliirlerdir. Genelde bir sene içerisinde yaz lm flt r. Ayr ca, fliirlerimde Osmanl ca kelimelere de yer verilmifltir; amac m fliirlerime bir ehemmiyet, bir zenginlik kazand rmakt r. Sadece, "BEYT- MÂ'MUR" adl metin al nt yap larak fliir hâline getirilmifltir. Bu isim ayr ca, "YERYÜZÜNDEK KAND LLER" fliirimde de geçti i için, okurlar m bilgilendirmek amac do rultusunda bu al nt yap lm flt r. fiiirlerin özelli i korunarak, gereken hassasiyetler de dikkate al nm flt r. Hatalar m oldu ise aff m dilerim. Söz konusu kitab m ticari bir amaç içermemektedir. E er siz okuyucular ma bir nebze de olsa bir hizmet sunabilmifl isem kendimi çok mutlu ve bahtiyâr hissederim. Hay r duâlar n z benden esirgemeyiniz. Allah' n in'âm ve ihsan üzerinize olsun. Çaba ve gayret bizden, tevfik ve inâyet Allah'tand r.

3 BAfiLANGIÇ O her iflin bafl d r; "Eûzu Besmele" ile bafllar m, Lâin fleytan tafllar m, fierrinden Allah a s n r m. Hem okur hem yazar m. O ki; her fleyde bir bereket, bir anahtar, fllerin yolunda gider her neye el atsan, O fleytana at lan bir ok, seni kollar her an, Aç l r Hak kap s, olur dertlere derman, Onsuz her fley bereketsiz, hay rs z kal r. Hakikatler hem ac hem de tatl d r. Biline, sözlerim hep haktan yanad r. Onun bal, flifas içinde sakl d r. Girerse gönüllere kandiller gibi yanar. O bir sab r kap s, selâmete aç l r. Kimi yol al r, kimi de yolda kal r. Derler: "Hüseyin kafan yorma otur dinlen, flte koltuk, iflte minder." Sanki her fley yolunda gider. Hangi fley gökten zenbille iner? Hay rda yar flmayan hay rs z kal r.

4 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 1. Bir Deyim 2. Önsöz Bafllang ç Bir Gönül Gözünden Damlalar man Mefl'alesi Bir Halet-i Ruhiye Ârifâne Sözler Mazlûm Filistin_7. Kader Mahkûmu Hatas z Kul Olmaz Ölüm Ahvâli Cennet Sevdas, Din-i Kimli im Hayat Dedi in fiey Bir Can Pazar nda 11. Akl m Düfltü fiu Garipler Mezar na Kardefl Hakk fiu Hay rs za Bir Çift Sözüm Var Hasret Kulun tiraflar Peygamber Sevgisi Çilekefl Ana Sarhofl Kibir ve Gurur Anal k Vasf Adalet Terazisi Hicâp çki ve Kumar Kur'an Okumak Düflmeye Gör Bir kere En Hay rl Miras lâhi Adalet, Hofl Bir Sedâ, Cuma Namaz Kabir ve Türbeleri Ziyaret Kutsal Mekân Kufllar n Dünyas, nat Ey fiehito lu Çocuk Terbiyesi Hiçbir fiey Tesadüfi De il Nefs-i Emmâre Namaz Bir Evrim Terânesi Laf Ola Beri Gele Hz. Muhammed in nsanl a Kazand rd klar Hz. Ali'nin Menk besi (Sab r) K z n Gelin Eden Annenin A d _39. Rüyam n S rr Bir S k nt dan Kurtulman n Reçetesi._40. Sab r_41. fiu nsan n Dehas Nankör fiu nsano lu, Ah fiu Yalan Sigara...

5 Ç NDEK LER 43. S la Hasreti Hak Gerçekler S la- Râhîm Dü ün Beyt-i Mâ mur Tasavvuf Din-i stismar Bir K v lc m Bir Hata fieytan n Hilesi Beflerin S fat Komfluluk Hakk Kad n ma Mehdiye Yakar fl lâhi Bir Tutku Hep fiu Ölümü Hat rlar m Hane-i Saadet, nflallah demeyen kâfirlerin Bafllar na Gelenler Acziyet Ahde Vefa, lâhi Övgü, Ana Baba Hakk Adem in Yarat l fl, Adem in Çocuklar y z Basiret Âlemlerin Yarat l fl, 62. Nur-u lâhi Yaban Ellerde Misk-i Anberim, Arkadafl m Nefs-i Muhasebe Bir Sevda Yollar nda flte Bir Müslüman n Gafleti Bir Hayal Bir Gerçek, Bir Rüya Yorumu Cehalet, Belân n Fitili Bir Hayal Ötesi Acelen Ne S ra Sana Da Gelir, 70. Bir Arzuhâlim Dost Düflman, Demokles in K l c,gayesiz nsan, Demokles in K l c Dualar m Dünya Medeniyetinde Çöküfl Yafll l k Fanidir fiu Dünya Bir Gönül Adam bret-i Tasvir Fitne- Fesat Gaibe man, Medet Ya Hu, Günah Kiri Mazlumun Zalime ntizar Ve Kahr, Günah n Kefareti nsan n Has, Gururlanma Ey Nefis Hak Erenler Namaz Ait Biyografi'm Hak Mizan,Hak Kap s Hat r Gönül G ybet Her Hatan n Vard r Bir Bedeli, Gerçek bir nsan,gerçek Bir Dost...

6 Ç NDEK LER 86. Biz Bir Müslüman Hep Böyle Biliriz fieyh Ziyareti Ey Fani Miras Günahkâr Yanar Nar n Atefli Gibi Gökyüzünün Esrarengiz Alâmetleri Kanaatkârl k Bir Canl n n Asl Koflma S caklar n Gazab As l nsan Evvelin Ahirini Bilen nsan Hikmetli Sözler Evlâd n Var m? breti Âlem fiu Kâinattaki htiflam Yeryüzünün Kandilleri fiu Kalemi Tutunan El Gökler Kat na Ana fiefkati nsan S fat, Hayat Dersi nsan n Haleti Ruhiyesi, Küsgün Bir Da a, Kul Hakk Halet-i Ruhiyedeki Mutasyon zdivaç Sorumluluk Kader Arkadafl Kufllar n Dilinden Kar -Koca Hakk Günah Lekesi Esirgeme Allah n Selâm n, Piflmanl k Ne Fayda Eder Kin ve Öfke_108. Cennetin Yollar Allah çin Ne Yapt n? Bayram Günü Ey Yanarda, syankâr_111. Müptezel Bir Aflk Ey Nefsim, Ana-Baba Yüre i manda Za fiyyet Hasret Kald m, Ey Rabbim Kulum De Bana Yeter Halet_i Ruhiye m Ey Turnalar Yalan Dünya Bir Rüyan n Hikâyesi_118. Veyl Deresi Kudret Eli, rade-i Cüz iye Vard r Bir Garibim Vahflet Tur-u Sina Da, Tûl-u Emel, Tövbekâr Kul, Tevekkül fiu Torun Sevgisi Münaf k Kandil Geceleri Gönül Muhabbet ster...

7 Ç NDEK LER 127. Süflî Bir Hayat, Rant Dünyas S rat- Müstakim R z k Aflk Hicrân Atefli Gönlüm Hep Sendedir Sende Kal r Uyan Art k fiafak Sökmeden Ne Kazand k Ne Götürürüz, fiu Kâinat Bir Yöneteni Var, Gençlik Y llar n Hasreti lâhi Düzen, Ya mur, Söze De il fle Bak l r Hayat Bir Masal Gibi Ey Çiçek Deniz Tutkusu, Esrarengiz Bir Dünya Mecnun Leylâ Aflk, nsan Sevgisi, Nefs-i Muhakeme Cimrilik Tarihi Bir Efsane fiu Dünya Gailesi lâhi S klet, Laf Edebiyat, Nesep Ba -Kan Ba ftira, Küslük Darg nl k flte Sevgim, Âlem-i Varl klar, nsanl n Kurtuluflu Tasas Kime Ne, Çok Bilmifl, Geçimsiz Bir nsan Sitem Ederler, Ak l Nedir? flte Nemrut'un Sonu, Kötü Ruh Bir Hayat n Sonu, Katilin Gazab Bir Yaflam nsan le Melek, Ümitsizlik Bu Sitemin Kime, K rlang çlar K vrak Zekâ, Ramazan Ay nda Mübarek Bir Örümcek, Hakka Vuslat, Kötü Al flkanl k Âlemi Ervâh Sevenler Vuslat Eyler Rabbisine Ey Sevinç Kader Bir Garip Ölmüfl Berzâh Âlemi Harâm-zâde Bir Duygu Seli, Gönüllerde Yanan Kandiller Ekti ini Biçmek, Beflerin Meleklere Kurbiyyeti, fi p Evlilik Bir Çoban n Hayat ve Mes uliyeti, Hilâl Ay Sevda...

8 B R GÖNÜL GÖZÜNDEN DAMLALAR Gönül gözümden akar damlalar; bir duygu seliyim. Yanar tutuflur flu yürek; bir yang n eviyim. Manevi hazz n bir sevdal s, bir meftûnesiyim. fiu gönül menba m, bir gönül mecrâs na sevdal d r. Coflkun dereler gibi ça lar akar m gönül mecrâ mdan. Da lar tafllar ç nlas n flu ah- figân mdan. Açar m ellerimi göklere, flu derûnumdaki nazargâh mdan. Yalvar r yakar r m Rabbime hep flu namazgâh mdan. Dünyaya bî-gâne kalsam da, duyarl hep flu gönlüm, Kap l rsa bir kere cezbeye, yanar tutuflur flu özüm. Bir ilhâm n sâiki ile süzülür gönül gözümden damlalar, Rabbimin lütfu, inayeti ile de il midir hep flu bildiklerim. Hep dolafl r gökyüzünde bulutlar kümesi, Araland kça ç kar ortaya hayat günefli. Vard r flu dünyam n da bir gönül iklimi. Gök gibi gürler, flimflekler çakar, ruhumu sarar cümlesi. Yo unlafl r o an içimdeki bir duygu kütlesi. Hakk hak bât l bât l bilirim, Yok ki bir sakl m, bir gizlim. Onsuz geçmiyor hiç günlerim, Su yüzüne mi ç kar flu bildiklerim. Sen bizârs n, ben bizâr m; Ah flu a z m, ah flu dilim. Tutar elim, yazar kalemim, Konuflur flu gönül dilim. 8

9 MAN MEfi ALES Bütün âlemlere rahmettir, flifad r Yüce Hakk n Kelâm. Ne hayalimde ne de gözümde vard r flu dünya sevdas. Yanar tutuflur flu kalbim; sarm fl iman m bir Mevlâ aflk. Bu öyle bir aflk ki, gönül dünyam n bir kandili, bir mefl alesi. B R HALET RUH YE Nas l ki, gelir de bir sonbahar mevsimi a açlar yapraklar n döker, Bir derde müptelâ olmufl insan n da, ilâç olmaz derdine merhem. Deseler, hayat n n sonu gelmifl, verilse ac bir haber; Nas l da fark nda olmadan bir insan bir insana ömür biçer! Anlat lmas güç bir haleti ruhiye; o an üzerine bir ölüm kâbusu çöker. Bu öyle bir kâbus ki, o an bir yaflayan, bir de Allah bilir. 2009/2010/ MEFTÛN: 1. Mecnun. 2. Âfl k. 3. Fitne ve belâya tutulmufl olan. MECRÂ: 1. Suyun ç kt yol. 2.Bir haberin yay lma yolu 3. Kanal. 4. Su yolu. MENBÂ : 1. Kaynak, p nar (Suyun ç kt yer). 2. Bir fleyin ç kt yer. SÂ K: 1. Dürten, sevkten. 2. Sürükleyen, götüren. 3. Sebep. BÎ-GÂNE: 1. lgisiz. 2. Dünya ile alakay kesmifl olan. 3. Yabanc. 9

10 AR FANE SÖZLER fiu gönül dilinden hikmetli sözler, O hep hakça düflünür hakça söyler. Deme, evrenin gözü kula m var? Temafla eyler evreni, Hakk gören gözler. fiair, hayat n gerçeklerine kal r m sa r? Söylenir nice sözler, sözde kal r; Her hikmetli sözler özde kal r. flte, insan sermayesi bir ömür al r. fiair gönül âleminden ilhâm ile konuflur. Hakk söyleyen dili, gören gözü olur. Arif olan kifli ders, ibret al r. Her derde devâ, aflka muhabbet olur. Gerçekler hep söylenir gönül âleminden, Arif olan anlar her flairin dilinden, fflâ olur nice hakikatler s rlar âleminden, lhâm ile söyler diller Hak Rabbi sinden

11 MAZLÛM F L ST N (Mazlûm Bir Filistinlinin feryad n dile getiren bir fliir!) 08 Ocak 2009 srâîl girdi topraklar m za; sanki terk edildik kendi kaderimize. Zâlim düflman mesken tutmufl, gece gündüz can evimizde. Yafl yoruz bir felaket; o da gelir zulüm zulüm üstüne. Sokaklar kan gölü, bombalar patl yor bafl m z üstünde. Atefl düfltü ocaklara; Filistin'im can derdinde. Sokaklar mahfler günü, ç l klar, h çk r klar sel gibi. Yan yor, a l yor Filistin'im, bo ulmufl kan gölüne. Çekilmiyor flu milletimin üstünden zâlimlerin kanl eli. Suskun, ac mas z bir dünya, katliâma seyirci kal yor. Nerede dünya bar fl, insan haklar ; bir millet yok oluyor! Mazlum Filistin'im ac çekiyor, yüre i kan a l yor. Köhne bir Hâçl zihniyeti gibi, ww masum halk m düflman biliyor. "Bat medeniyeti" derler, inanma, o bir "hâçl " aldatmas. Kin, öfke bürümüfl gözlerini, oynarlar bir insanl k dram. " ncil" derler, "Tevrat" derler; hep kullan rlar Tanr ad n. Bir intikam, bir ç kar u runa hep ak t rlar Müslüman kan. nsan m z a larken gülemem gayri ben. Yaral flu gönlüme neflter vuramam ben. Sinsi hâçl ordusu girmifl slâm topraklar na, Gams z, kedersiz oturup duramam ben. KÖHNE: 1. Eskiyip y pranm fl, bak ms z kalm fl. 2. Mec. çinde yaflan lan zamana göre geride kalm fl, eskimifl ça d fl : Köhne bir düflünce 11

12 KADER MAHKÛMU Zincir vurulur ellerine, yolu düfler bir kodese. Bir kufl gibi t k l r kal r beton duvar kafeste. At l r bir hücreye, gelir dert dert üstüne. Bir ömür, bir hayat m geçer; düflmeye gör bir kere. fiu kapal kap lar ard nda dünya küçülür yüzüne. Art k hayat zül olur; eli mahkûm kaderine. Rutubetli hava çöker vücudunun her yerine. Hiç günefl mi do ar o mahzeninin üstüne? Nefes al p veremez, atefl düfler ci erlerine. Ç kamaz o beton kafesten, s maz içi içine. Sevdal d r, hasret kal r; gönlü hep s la derdinde. Sal verilir ebede do ru, ruhu uçuverir göklere. HATASIZ KUL OLMAZ Bir de önümüze dikensiz, tafls z tozpembe bir yol sererler. Kendi cürümünü görmeyenler insan yarg lay p infaz ederler. Hani, koyun hendekten s çram fl da, keçi, arkan göründü demifl, Koyun da dönmüfl demifl ki, ya senin ki hep meydanda gezer. Gözündeki merte i görmeyenler, baflkas n n gözündeki çöpü görürler. Hiç hakkaniyetten söz etmeyenler, hep gayrisinden laf ederler. Kusursuz dört bafl ma'mur bir insan m var? Neden hep flu insan n flu insana akl tak l r? Vesvesesi fleytandand r; bilmeden insan insan k skan r? Hata, kusur arayan dünyada dostsuz kal r. Kul isterse verir Allah hem metanet hem sab r. Kimse de hata kusur arama, Hakk kal r insan n insanda. Böyle bir fleye, merâm n varsa, Gel ilkönce kendinden baflla. 12

13 B R fiâ R fiöyle DER: "Çeflm-i insaf gibi ak le mizan olmaz, Kifli noksan n bilmek gibi irfân olmaz. " 2009/2010 ÇEfiM- : Göz. Ay n. Dide. M ZAN: Terâzi. Ölçü. Tart "E er siz günah ifllemeseydiniz, Allah sizi helâk eder ve yerinize, günah iflleyip peflinden tövbe eden kullar yarat rd." (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11) HAD S "Sizden biriniz, kardeflinin gözündeki çöpü görür de, kendi merte ini unutur." (Münzirî, Et-Tergib Ve't terhib 3/236 " Kendi kusuruyla u rafl p baflkalar n n kusurlar n kurcalamaktan kendisini al koyan kimseye müjdeler olsun." (Münâvî, 4/281 Hadis. "Baflkas n n ay plar n, kusurlar n anlatmak istedi inde, hemen kendi kusur-lar n hat rla."(münâvî, 1/272 (419) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edildi ine göre, Nebî (s.a.v.) flöyle buyurdu: "Bir kul, bu dünyada baflka bir kulun ay b n örterse, k yamet gününde de Allah da onun ay b n örter." Müslim, Birr 72 Ayr ca bk Buhârî, Mezâlim, 3; Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Birr 19; bni Mâce, Mukaddime 17 NÛR SÛRES S.351/19. Mü'minler aras nda hayas zl n yay lmas n arzu edenlere, iflte onlara, dünya ve ahirette can yak c azab vard r. HUCURAT SÛRES S.516/12....) "Birbirinizin ay p ve kusurunu araflt rmay n." TE ABÜN SÛRES S.557/14. "... Yine de affeder, hofl görür (kusurlar n yüzlerine vurmaz) ve ba fllarsan z, art k elbette Allah, ba fllayand r, esirgeyendir." fiurâ SÛRES S. 484/43. "Kim sabreder ve ba fllarsa, flüphesiz bu, azme de er ifllerdendir." NÛR SÛRES S.351/22...affetsinler ve hoflgörsünler, Allah' n sizi ba fllamas n sevmez misiniz? Allah ba fllayand r, esirgeyendir. 13

14 ÖLÜM AHVÂL Bir gün kifli ölüm yata na düfltü ünde, Çoluk çocuk, efl dost burnunda tüttü ünde, Dünya bafl nda dönerken, gözler tavana dikildi inde, Oku Kelime-i flehâdet'i, kurtul flu dünya derdinden. O an kapan r her faninin flu dünyaya gözleri, Bir hicrân, bir hüzün sarar bütün gönülleri. Kap l r garip his ve duygulara, anlatamaz derdini, O an dikilir gözler tavana, kalkar dünya perdesi. Gösterilir o an her faniye ölüm sonras yeri; Ya cehennem çukuru, ya cennet bahçesinden bir bahçe. Düfler içine cehennem korkusu, de iflir o an çehresi. (Ervah- habise) Abâd olur has kiflinin gönlü, yüzüne vurur cennet sevgisi. (Ervâh- tayyibe) Kuflat r ortal nurlu fl klar, cennetten mis gibi kokular, Zümrütten, billurdan saraylar; incilerle bezenmifl nurdan kap lar. Ortal k zifiri karanl k; cehennemden nefl et eder çirkin kokular. K z llara bürünmüfl, halka halka atefl püsküren kap lar. flte gönül dünyas ndan; biz fanilere ölüm ötesi maverâ-i kayg lar MÂVERÂI: 1. Öteye mensup ve ait. 2. Di er âlemle alâkal. ERVAH-I HAB SE: Habis, kötü ruhlar. Allah a isyân eden itaat etmeyen ruhlar. ERVÂH-I TAYY BE: yi ruhlar, iyi kimselerin veya melâikelerin ruhlar. NEfi ET: Meydana gelmek, yetiflmek ileri gelmek, ç kmak, kaynak olmak. ÂBÂD: 1. Mâmur. 2. fien. 3. Çok dolu. VAKIA SÛRES S.535/ Ashab- fiimal, ne (mutsuzdur o) Ashab- fiimal Hücrelere iflleyen kavuru cu bir s cakl k ve kaynar su ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne farahlat c. 14

15 CENNET SEVDASI ve ACZ YET Hep hayalimde flu cennet sevdas bir hayat var ya, Yafl yorum cehennem hayat ; bu nas l bir dünya? Geceler gündüzler hep ak p gidiyor; faniyiz mademki. fiu gök kubbenin alt nda aciz kald m Ya Rabbi!.. Ey Cihan-Penah! Bir an ulaflt r maksuduma beni. D N- K ML M Düflünüyorum, ak l ediyorum! Çünkü ben bir insan m. Kulluk için dünyaya göndermifl Hak Yaradan m. Ezelden beri Müslüman m, Hak Din-i slâm m. Allah n emri, Peygamberin sünnetine vard r itikad m. lk insan Âdem (a.s.) in soyundan ve zürriyetindenim. Hem brahim (a.s.) in milletinden hem de dinindenim. Allah (c.c.) n kulu, Hz. Muhammet (s.a.v.) in ümmetindenim. Ebu Mansûr-u el-mâturidî dir itikatta imam m. mam Azâm Ebu Hanîfe dir amelde mezhep imam m C HAN-PENAH: Cihan n koruyucusu olan. 15

16 HAYAT DED N fiey! Hayat n var m derdin var; hiç a r s z kayg s z kal r m bafl n? fiu hayat dedi in fley; bir h rka, bir yatak, yedi in bir-iki lokma afl n, E er nasipse bir de bir nefes, içecek bir yudum suyun. flte bir insan sermayesi; götürürsün dünyadan varsa bir kefen, iyi bir amelin. Ölüm dedi in fley; kapan r dünya gözlerin, süzülür göklere, kay p gider ruhun. Fanidir flu dünya; neyin derdine düfler, neyin kavgas n veririsin be insan! Süzülür semadan lapa lapa kar, süt gibi bembeyaz, Örtü olur yeryüzüne, bir beyaz çarflafa bürünür hemen. Derler, ölmüfl, hastal kl bir dünya, giydirilmifl bir kefen. Yas tutar cümle âlem; al r onlar bir keder. flte, hayat dedi in fley böyle bafllar böyle biter. Ak beti hüsrân olur flu dünyaya kötülük eden. B R CAN PAZARINDA Azrâil (a.s.) huzura geldi inde, can bedenle vedalafl r. Ç kar son nefes, can kafesten ayr l r. çer ecel flerbetini, berzâh âlemine ulafl r. Bir faniye flu dünyada amelden bir kefenden gayri ne kal r? fiu fanilere bak; nas l da can pazar nda bir miras paylafl r. 2007/2009/2010 BERZÂH: 1. Dünya ile ahiret aras (iki âlem aras.) 2. Kabir, s k nt l yer, iki yer aras nda geçit. 3. Perde, mâni a, engel. 16

17 AKLIM DÜfiTÜ fiu GAR PLER MEZARINA fiu hayat dedi in fley bu kadar k sa m ola? fiu dünya için beyhude u rafl ver, çal fl, çabala. Kervanc lar, yolcular gider gelmez, s la yollar nda. Yine akl m düfltü flu garipler mezar na. Ecel gelir atefl düfler, yanar tutuflur flu ocaklar. A lafl r çoluk çocuk, efl-dost, yarenler. Mateme bürünür, yas tutar yüre i yananlar. Canlardan bir can kopar, geriye bir nefes kal r. Yu ular ölüyü hemen, çabuk olurlar. Giydirirler beyaz kefeni, s k ca sararlar. Getirirler bir tabut, içine koyarlar. Düflerler gurbet ellerine revan olurlar. Musalla tafl na konur; cenaze namaz k larlar. Açarlar bir çukur, içine koyarlar. Sanki karantinaya benzer flu karanl k odalar. Ruhu muazzep olmas n diye Kur an okurlar. Fanidir her canl, gelir bir gün eceli. Lâ lâhe llâllah, Muhammeden Resûlullah der, veririz son nefesi. Can kafesten ç kar gider, kal r bir deri bir kemik. Hep mecrâs nda ak p gider flu insan seli. fiu dünyadan göçüp gitmek kolay m ola? Kal r arkada mal mülk, alt n gümüfl, dolarlar. Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Hiç dünyaya de er verir miydi flu akl olanlar?

18 KARDEfi HAKKI Seller, rmaklar akar vadilerden, da lar aras nda. Ne de zor olur geçilmesi karfl dan karfl ya. Tel örgüler örülmüfl sanki flu gönüller ba na. Hiç girilir mi kardeflle kardefl aras na? Atefl düfltü yüreklere, sönmüyor gayr, Sevenler sevdi inden nicedir ayr. Görenler de zanneder ki, ezelden ayr. Olmal kardefl kardefle gönülden ba l. Fanidir flu dünya, sevenler çekmesin hasret. Uyma fleytana, kalplere girer kin ve nefret. fiu dünya hayat, ahiret hayat olur felâket. Bar flmak için beklenir mi evliyadan kerâmet? Dert düfler, atefl düfler hep ana yüre ine. Atefl düfltü ü yeri yakar, elin nesine! Evlât derdi, dünya derdi; hepsi bir çile. Heyhat! Basiretsiz flu kalplere gözyafl dökmek niye? Kardeflin kardefl üzerinde hiç yok mu Hakk? Ezelden ebede kadar nesepten, kandan ba l. Olmasa flu üzerimizde kara bulutlar, Afl lmad k ne da lar kal r, ne de yollar. Bozma kardeflle kardefl aras n, Örülür aralar nda örümcek a, Gönüllerden ç kmaz hicrân yaras, Yüzlere çal n r günah karas. Girme kardeflle kardefl aras na, uzak dur, Kesilir nesep ba, kan ba, sevgiler yok olur. Kör olas fleytan girer araya, bofl mu durur? Kötünün hamuru kin, öfke, mayas hasetle yo rulur. Basiret yok ki böylesinde; gerçeklere hem kör, hem sa r. Yap lan bunca kötülükler hiç cezas z m kal r? Kimi kodese gider, kimisine dara ac kurulur. Ahirette ise, dirilir, dirilir ateflle yo rulur. 18

19 Kardeflle kardefl aras na girer hep flu dünya mal. Allah ezelde takdir eylemifl her kulun r zk n. Bir hiç u runa çekersin bunca yükü, bunca gam. De ilsin ki mal n as l sahibi; sana m düfltü tasas? Sevgini eksik etme hiçbir kardefle. Hep iyilik et, kötülük etme. Bil ki; flu dünya bir imtihan yeri, Atma kendini flu nar n atefline. syân b rak, küfre girersin maazallah. Affetmesini bilmeyeni hiç affeder mi Allah? Hiç hatas z, günahs z bir kul mu var? Dert etme, kimsenin günah kimsede kalmaz. 2008/

20 fiu HAYIRSIZA B R Ç FT SÖZÜM VAR Gönlü hep kapal Hakka, Ay rt edemez kuruyu yaflla. Nefsi mi? Al r gider bafl n, Uyan art k, uyumak zaman m? Yeter art k gafleti b rak, Geldi çatt ahir zaman. Uyuma art k gözlerini aç, Dünyada anlafl lmad k neler var! Gitmezsen Hakk n yolunda, Sak n! Kurtulurum sanma. nsanlar ve tafllardand r yak t, Düflersin Cehennemin nar na. Adam n akl fikri havalarda gezer, Yerde mi gezer gökte mi gezer... Ast ast k kesti i kestik. Roma'y yakan Neron'a benzer. nsana insan, zâlime zâlim derler. Hey gidi Romal mparator Sezar. Olsan da Karun kadar zengin, Geçmiflten almal bir ders bir ibret. Kad n evde adam bekler, Gece gelmez gündüz gelmez; Koflar durur hovardal k peflinde, yiye kötüye akl yetmez. Kad n olmufl dert sahibi, Akl n yemifl deli gibi. K nalar yaks n zâlimin herifi, Bir gün mazlûmun ah- tutar seni. Bilmez çoluk çocuk terbiyesi, Yedirmek içirmek marifet sanki. Övünür durur yok ki ferâseti, Hep yüzüne vurur kalbinin kiri. 20

21 Mutlu yuva ne gezer... "O benim namusum âr- m" demez. Evlili in kadr-i k ymetini mi bilir? Sallar durur y k ls n diye. Hay rs zdan bir vefâ m beklenir? Mayas bozulmufl, ekflimifltir, Yenilmez içilmez zehir gibidir, Yüzüne bak lacak neyi kalm flt r?.. At' alan Üsküdar geçti, A lasan da s zlasan da geri mi gelir? O yolunu izini çoktan seçti. Dert etme, dünyan n sonu mu geldi? Bir hay rs za güç mü yeter... Ne yapt n etti ini hiç bilmez. Gams z kedersiz bir herif. Yapt klar n ettiklerini bir gün biçer. Her kötülük bir arkadafltan gelir, Kurbanl k koyun gibi tak l r gider. htiraslar n arzular n sonu mu gelir? Bilmez ki bunun sonu nereye gider! yi bilirsin, kötü edersin, fieytana pabucunu ters giydirirsin. Hep hayat ndan ödün verirsin, yiyi kendinden, kötüyü baflkas ndan bilirsin. Eyleme kimseyi gözü yafll, Kad n n yok mu hiç hakk? Bir gün tutar ah- seni. Düflün bir kere Ey Allah kulu!. Akl yerlere göklere s maz, Sorsan, bir hesap akl almaz. Yapt klar hadd-i hesaba s maz, Daha ötesine dilim varmaz. Zaaf na düflkün bir insan, Hep ay r r kendine zaman. Ahiret hayat na ne kal r? Keyfine düflkünü sever mi Allah? 21

22 Boyuna posuna yak fl m kal r? Akl hep fleytana tak l r. Yol yordam bilmez flu insan, Azm fl n günah pek a r. Zehir gibi ac so an, Tuzu suyu kuru adam. Sözü sohbeti çi olandan, Olur mu hiç bir adam? Sonradan görme insan n zavall s, Gitti bir ömrünün yar s. Çekilmez ne derdi, ne kahr, Din iman m b rak r flu dünya h rs? "Her fleyi bilirim" dese de, Yine de düfler bir densizin pefline. Arkadafl bari arkadafla benzese, Do ru var iken, götürür e riye. Lâf kâr eder mi bir be enmifle? Kap l r bir büyüklük kompleksine. Bu nas l bir Allah kulu ki, Girmez bir insan kalbine. Anas ndan çi süt emmifl bir hâli var, Onu kand r r bunu kand r r. Hayat hep yalan üstüne yalan. Ne Allah tan utan r ne kuldan utan r. Hayat nda hep kaçamak yollar arar. Gözükür gözüne tozpembe yollar. Anas n a lat r k z n a lat r. Mâzlumun ah- mahflere kal r. K z everdim diye sevinirsin, O ilk y llar n bir cilvesidir. Devir döner devrân olur, fiu damada da bir fleyler olur. Gece yar s gelir bir telefon, Sanki verilir ac bir haber. Bizim hay rs z evde yok, nsan n hayat n zehir eder. 22

23 fiu hay rs za bir fleyler oldu, Sanki bafl na devlet kuflu kondu. Birden ne oldum delisi oldu, Ne onur kald ne haysiyet kald. Her fley seninle mi tecelli etti? Sen yok iken de her fley var idi. Kime bu tafran ey Allah kulu... Her fleyin gelir bir gün sonu. Keyfine, zevkine pek düflkün insan, Çoluk çocu a ettirir llâllah. Bundan daha zâlimi ne var? Böyle bir kulunu sever mi Allah? Her amelin bir günah sevab var. fllenen bir günah gizli mi kal r? Her amelin bir hesab vard r, Bir gün hesab sorulur kuldan. Gözükür hep suret-i haktan. Ne Allah tan utan r, ne kuldan utan r. Ne sevinç b rak r ne ümit b rak r. Mutlulu u hep flerhanelerde arar. Her harâm n da bir tad var, Geçici tad lezzeti var. Her fleye merâk sarma. Zehri ac s dama nda kal r. Arif olana bir lâf yeter, Deme, benim akl m bana yeter. Gitti in yol yol de ilse e er, ster oku, ister ezber et

24 HASRET Çilekefl bir insan; hayat n n bahar nda fidanlar yetifltirir gönül ba nda, bir ömre bedel. S ra s ra dizilmifl, uzam fl kavaklar, hep gurbet yolu bekler. Gün gelir hazan olur, dökülür yapraklar, al r götürür esen yeller. Yuvas ndan uçmufl, bekleflir gurbet ellerinde, o ümit dolu gözler. Atefl yuma, hicrân yüklü flu gönüller; yang na dönmüfl hasret çekenler! Gidenler gelmiyor, sevenler hüzünlü! Yaflamak çok zor, bir ömür geçmiyor. KULUN T RAFLARI Yaratt n bizleri gönderdin flu dünyaya, nimetler, imkânlar verdin. Kitaplar, peygamberler gönderdin, ak l verdin, iman etmek için. nand k, iman ettik Ey Rabbimiz; bafl m za gelenleri kader bildik. Deprem, hastal k ve yang nlar verdin, azg nl klar m za dur dedin. "Cennetimde köflkler, saraylar, nimetler var, cehennem atefli yakar dedin. Ders, ibret als nlar diye gerçek ve hakikatleri hep önümüze serdin. Biz kullar n imtihana tabi tuttun, dert verdin, hayat ve ölümü verdin. Efli benzeri olmayan ne muhteflem, ne yüce senin flu lâhi kudretin. Senin ma firetin olmasayd üzerimizden kazalar, belâlar olmazd hiç eksik. Günahlar n esiri olduk, haram-helâl bilemedik, nefsimize yenik düfltük. Ölüm verdin, hastal k verdin, dert verdin bizlere, sabretmesini bilemedik. Üzerimizde kul hakk kald, zengin olduk, a a olduk, helâlinden yiyemedik. nsan gönlü k rd k, kavga gürültü ettik, hat r gönül bilemedik. Hây r yapal m, ibadet yapal m dedik, fleytan iflimize ortak ettik. Haram yedik helâl yedik, hak yedik hukuk yedik, günah nedir bilemedik. Ey Rabbimiz, Kur an da, fleytan sizin düflman n z dedin, o lâine dur diyemedik. 2008/

25 PEYGAMBER SEVG S Yanar tutuflur flu yürekler hep senin için. Yârenlerin hasret, dostlar n hasret hep senin için. Gönüller hüzünlü, gözler yafll hep senin için. fiu sevenleri sevdi ine kavufltur Ey Rabb-ül Âlemin. Sonsuza dek flu gönlümü o nurlu yollar na bir serebilsem. Ah! O nur cemalini Kevser in baflucunda bir görebilsem. O ayaklar n n tozu topra olurum ben senin. Ey Rahman n Habib-i, gönüllerin sultan Muhammed-ül Emin! Ya Resûlallah! Ahlâk n ahlâk m olsa, sözün sözüm olsa, Bast n toprak makberim, yolun S rat Köprü m olsa, Bin y ll k bir ömrüm olsa, hiç doyarm y m flu dünyaya. ki cihanda da o lâhi kudretten ne isterim baflka!.. Ey Rabbim! Sen sevdin Habibini, ben de severim. Âlemlere rahmet olarak gönderildi Hak Muhammed-ül Emin. Onsuz hayat olur benim hem derdim, hem kederim. fiu dünyaya geliflimin bir tek sebebi O dur benim. Arayan bulur yolunu izini, Hak yol slâm d r; Muhammed in dini. Mekke-Medine aras nda hicret eyledi. Yakar tutuflturur yürekleri muhabbeti, sevgisi. Hem dünya hem ahiretimizi ihyâ ettin. Neyleyim sensiz dünyay neyleyim? Hakka yol-köprü oldu mübarek sözlerin. Senin için duâ eder dillerim, tesbih çeker ellerim, Ya Resûlullah, gönlüm sendedir hep sende. Gönüllerimizin sultan, gözümüzün nuru, Her fleyi o yoluna koydu. Hayat onunla var oldu. O ki, Allah n Habibi-Resûlü. Bast n yerlerde hayat gülleri bitiyor, O ebed-ül ruhundan mis gibi kokular geliyor. nsan sevdi inden hiç vaz m geçer? fiu özlemin, hasretin hiç bitmiyor. 25

26 nsan n kaderi, her fley Levh-i Mahfuzda yaz ld. fiu ümmetin senin nurun ile hisse-yâp oldu. Dünya senin hürmetine yarat ld, berhayat buldu. Yoluna bafl koyanlar ebed-ül abât oldu. B R fiâ R DE fiöyle DER: "Muhabbetten, Muhammet oldu has l, Muhammetsiz, muhabbetten ne has l." 2008/2009/

27 Ç LEKEfi ANA Yan k olur analar n yüre i, duygusuz, hissiz bilme. Çeker gece gündüz, hep bir ömür boyu çile. A lama anam a lama, flu yaralar n deflme, Göl olur ak t rs n yafllar, iki göz iki çeflme. Evlâd m var diye sevinme, yoklu unda da yerinme; Hep dert, tasa kazan rs n flu dünya evinde. Hele bir de yok ise ne elde ne de avuçta. Her ne gelir ise bafla, o vard r kaderinde. Ci erpâresi, gönül yâresi, ana kuzusu yavrular. Gün gelir devrân döner olur bir hicrân yaras. Hep avunur dertle, kederle ac lar n anas. Ac maz ki flu felek, hep vurur sille tokad. Bir parça koptu mu ci erinden, hep yüre i yanar, Mateme bürünür o yürek, karalar ba lar. O atefl ki, hep düfltü ü yeri yakar, El âlemin derdinde mi; eder dü ün bayram. Çekilmez olur flu hayat hep ifllenir hatalar, Neden hep ac çeker flu çilekefl analar? Revâ m bir insana bunca çektirilen ac lar? Hiç dert edinir mi flu gams z kedersiz babalar? Gece gündüz hep gözü yavrular n arar, Gözden uzak tutmaz, hep içini hasret sarar, Nereye gider ne eder anas z yavru kuzular? Sanki dert küpü dünyada hep flu çilekefl analar. Kap ld m bir gönül rüzgâr na, sanki bir atefl seline, Bir u ursuzluk girdi hayat m za, hem de içimize, Bir u ursuzun yüzünden dövünür dururum gündüz gece. Art k dünya cehennemim oldu, çekiliverse flu ruhum göklere. 27

28 Hep dertlere devâ flu çilekefl ana. fiu dünyada sana gün yüzü mü var? Hem gözyafl döker, hem kahr ndan a lar. A larsa anam a lar, kalan yalan a lar. Dertsiz çilesiz ana m olur? Gelir her fley onu bulur. Erkekler gams z, kedersiz olur. fiu fele in ifline bak; Kimi cefâ çeker, kimi sefân sürer. Beni do uran, dünyaya getiren kad n; o benim anam, Yüre i hep benim için güler, hep benim için a lar. Bir fley yapsam, ortadan kaybolsam gözleri hep beni arar. Hep düflünür, tasa eder, gelmesin bafl na bir musibet, bir zarar. Var m d r flu dünyada onun kadar dert sahibi, hem de yanan! Yunus Emre der ki: "Ana baflta tâc imifl, Her derde ilâç imifl; Bir evlât pîr olsa da Anaya muhtaç imifl."

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER DERS 1 BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER Rabbin unlar emretti: Allah tan ba kas na kulluk etmeyin. Anne ve baban za iyi davran n. Onlardan biri veya her ikisi senin yan nda ya lan rsa onlara sak n öf bile deme ve onlar

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı.

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı. BÜYÜK KAYBIMIZ Prof. Dr. SeLihattin Nejat Yalkı 22 şubat i 974 günü hocamız, değerli insan Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı