OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM"

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto düzenledi. Önceki akflam saatlerinde YSK önünde toplanmaya bafllayan yaklafl k bin kiflilik grup içinde bozkurt iflareti yapan ülkücüler de vard. Gökçek ifline, Yavafl düflüne bak yor da Erdo an KUTLADI Rusya Devlet Baflkan Putin, AK Parti'nin, yerel seçimlerinde büyük baflar elde etti inin ortaya ç kmas n n ard ndan Baflbakan Erdo an' telefonla arayarak tebrik etti. HABER 3. SAYFADA Baflar ve isyan sesi! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z aday olarak kat lan Baflkent in baflar l mankenlerinden Belgin Saydan, ald oyun önemine dikkat çekti ve medyan n kendisine sahip ç kmamas ndan yak nd. HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan Hiç yaflanmam fl gibi fi R 16. SAYFADA Fehmi Koru 1 Nisan flakas de il, milletin tokat Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, görülmüfllü ü, duyulmufllu u, yaflanm fll yok. Seçimin birinci özelli i kat l m n neredeyse yüzde 90 a varmas idi ki, bu Türkiye demokrasisi aç s ndan çok büyük bir kazan m. kinci ve bir o kadar önemli olan kazan m da, partilerin ve seçmenlerin oylar na sahip ç kmas yd. Ankara daki baflkanl k yar fl nda Melih Gökçek ile Mansur Yavafl aras ndaki mücadelenin galibi itiraz sonras belli olacak. Bu arada, Mansur Yavafl destekleyenler YSK önünde protesto gösterisi yaparak, seçime hile kar flt r ld iddias nda bulundu. Bat bas n nda, Türkiye'de son dönemde yaflanan tart flmalara karfl n Baflbakan Erdo an' n önemli baflar elde etti ine dikkati çekildi. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ngiliz Financial Times, Erdo an seçimlerde zaferini ilan etti derken, Bulgar BNT televizyonu, Erdo an büyük siyasi s nav n baflar yla verdi ifadesini kulland. Danimarka daki Politiken gazetesi ise Erdo an a yap lan elefltiriler Türk halk n n büyük ço unlu unu te et geçti diye yazd. HABER 12. SAYFADA CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl a destek veren ülkücüler de bu kervana kat l nca, Ankara daki seçim sonuçlar na da itiraz flart oldu. Medyaya yans yan haberlerden de okumuflsunuzdur, CHP, Büyükflehir Belediye Baflkanl sonuçlar için tam manas yla bir seferberlik ilan etti. Tamam, Gökçek, kazand m diyerek ifline, Yavafl, kazanaca m diye düflüne bak yor da; flunu belirtmeden olmaz Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA YSK ÖNÜNDE PROTESTOLAR Yerel seçimin YANKILARI yi dan takip edebilirsiniz Kaybedeni olmayan yerel seçim! KAZANDIK Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren liderlerden hiçbiri yoğurdum ekşi demedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti nin aldığı sonucu bir zafer olarak değerlendirdi. Erdoğan bunu yeni bir balkon konuşması ile kutlarken; halka teşekkür etti, Türkiye ve dünyaya mesajlar verdi. Özdebir ve Bezci den DE ERLEND RME Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Türkiye'nin, bir seçimi daha demokratik olgunlukla geride b rakt n, art k herkesin ifline bakmas n n zaman n n geldi ini Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, aldıkları sonucu bir başarı olarak gördü. Kılıçdaroğlu; oylarını arttırdıklarını, yavaş yavaş daha iyi duruma geldiklerini ve istifasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin seçimlerde aldığı oy oranı ve kazandığı belediye başkanlıklarını seçim başarısı olarak gördü. Bahçeli, MHP, Türk milletinin seçim ve tercihine saygı duymaktadır dedi. Büyüme rakamlar n de erlendiren ASO Baflkan Özdebir, Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl - labilir dedi. ATO Baflkan Bezci ise, Küresel ekonomi bizim gibi geliflen ülke ekonomileri için zor bir süreç yaflad halde Türkiye'nin yüzde 4 büyüme sergilemesi çok önemlidir görüflünü dile getirdi. HABER 3. SAYFADA 1 Nisan 2014 Resmi Gazete Cumhurbaflkanl na, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Cemil Ç ÇEK, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Vekili Sad k YAKUT un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 2 Nisan 2014 Çarflamba Meltem Ekiz S NEMA: KED KADIN S NEMA: M CHAEL CLAYTON Orijinal Ad : Catwoman Yönetmen : Pitof Oyuncular : Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt Patience Philips, yafllanmaya karfl yeni ve çok etkili bir ürün ç karman n efli inde olan Hedare Güzellik ad ndaki devasa kozmetik flirketinde grafik tasar mc olarak çal flmakta olan ve varl için neredeyse özür dileyecek kadar duyarl olan bir kad nd r. Ancak patronunun karanl k bir s rr n istemeden ö rendikten sonra durum de iflir. "Karlar Ülkesi" en çok kazand ran film oldu Türkiye'de "Karlar Ülkesi" ad yla gösterilen "Fro", tüm zamanlar n en büyük gifle baflar s na sahip animasyon filmi oldu. ANKARA - "Boxofficemojo.com" sitesi verilerine göre, biri do aüstü yeteneklere sahip iki k z kardeflin öyküsünü anlatan film, gösterime girdi i 27 Kas m'dan bu yana 1 milyar 72 bin dolar gifle has lat elde etti. Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masal ndan esinlenilen film, Kuzey Amerika'da 398 milyon dolar, dünyan n di er ülkelerinde de 674 milyon dolar gelire ulaflt. "En yi Animasyon Filmi" ve "En yi Orijinal fiark " dal nda Oscar'a lay k görülen Sizin için seçtiklerimiz Tür: KORKU/ GER L M Yönetmen: TONY GILROY Orijinal smi : MICHAEL CLAYTON Yap m: 2007 Oyuncular: GEORGE CLOONEY, TOM WILKIN- SON, TILDA SWINTON, SYDNEY POL- LACK Michael Clayton,New York'un en büyük flirket hukuku firmalar ndan birinde 'sorun çözücü' olarak çal flmaktad r. Firmas na s k s k ya ba l d r.çünkü boflanma, kumar al flkanl ve baflar s z bir ifl kurma giriflimi onu da gibi bir borçla bafl bafla b rakm flt r. filmin müzi i de büyük baflar kazand. Tüm zamanlar n en çok kazand ran animasyon filmleri flöyle: 1. Frozen (Karlar Ülkesi) - 1 milyar 72 bin dolar (Disney) 2. Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3) - 1 milyar 63 bin dolar (Disney) 3. The Lion King (Aslan Kral) milyon dolar (Disney) 4. Despicable Me 2 (Ç lg n H rs z 2) milyon dolar (Universal) 5. Finding Nemo (Kay p Bal k Nemo) milyon dolar (Pixar) 6. Shrek 2 (firek 2) milyon dolar (Dreamworks) 7. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Buz Ça : Dinozorlar n fiafa ) - 887milyon dolar (Fox) 8. Ice Age: Continental Drift (Buz Ça : K talar Ayr l yor) milyon dolar (Fox) 9. Shrek the Third (firek 3) milyon dolar (Dreamworks) 10. Shrek Forever After (firek - Sonsuza Dek Mutlu) milyon dolar (Dreamworks) (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Adalet çin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. "16. yüzy lda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine ba l, varl kl, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna ç kan bir baron adaletsiz bir flekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yapt baflvuru sonuçsuz kal nca, aç ktan aç a meydan okumaya bafllar. Yönetime isyan eden halk n da kat l m yla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi atefle atmak u runa hakk n arama mücadelesine giriflir Binlerce Kez yi Geceler "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. Evan Rachel Wood dan, sansür tepkisi DIfi HABERLER- Evan Rachel Wood, son filmi 'Charlie Countryman'deki seviflme sahnelerinin sansürlenmesine Twitter'dan tepki gösterdi. ABD li oyuncu Evan Rachel Wood, baflrolünü Shia LeBeouf ile paylaflt 'Charlie Countryman' filmine uygulanan sansürü protesto etti. Amerikan Sinema Filmleri Derne i, (MPAA) filmi 17 yafl ndaki alt ndaki gençlerin aileleriyle izleyebilmesi için, yönetmen Frederik Bond a seviflme sahnelerini silmesi için bask yapt. Wood, filmin son halini izlerken bir seviflme sahnesinin at ld n fark etti. 26 yafl ndaki oyuncu, konuyla ilgili düflüncelerini Twitter da paylaflt. Wood, Bir kad n n cinselli ini sansürlemenin gerekli oldu unu düflünen MPAA beni hayal k r kl na u ratt. Filmdeki seviflme sahnesinden biri rahats z oldu u için de ifltirilmifl. Ancak insanlar n öldürüldü ü, kafalar n n kesildi i sahnelere dokunulmam fl ifadelerini kulland.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 2 Nisan 2014 Çarflamba Mustafa Ak n seçim zaferi KEÇ ÖREN- 5 y ll k görev süresinde yapt hizmetlerle Keçiörenlilerin gönüllerini fetheden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, 30 Mart yerel seçimlerinde de galip gelmeyi baflard. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ikamet etti i Keçiören, belediye baflkanl için yine AK Parti yi ve Mustafa Ak tercih etti. Baflbakan Erdo an a verdi i sözü tutan Baflkan Ak, Keçiören Belediye Baflkanl n sand klar patlatarak tekrar kazand. Oy say m iflleminin bafllamas n n ard ndan en yak n rakibi ile aras n açan Baflkan Ak, büyük bir seçim zaferine imzas n att. Baflkan Ak, seçim zaferini AK Parti Keçiören lçe Baflkanl önünde toplanan Keçiörenli vatandafllar ile birlikte kutlad. KEÇ ÖREN KOMfiUSUNA SAH P ÇIKTI Muhteflem havai fiflek gösterisi ile Özdebir ve Bezci den DE ERLEND RME ANKARA - Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, 2013'te Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 3,6 büyüme hedefini geçti ini, bu y lki hedefin de yüzde 4 oldu unu belirterek, "Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl labilir" ifadesini kulland. Özdebir, yaz l aç klamas nda, Türkiye'nin, bir seçimi daha demokratik olgunlukla geride b rakt n, "art k herkesin ifline bakmas n n zaman n n geldi ini" ifade etti y l 4. çeyrek ve y l sonu büyüme rakamlar n n beklentilere uygun gerçekleflti ini dile getiren Özdebir, flunlar kaydetti: "2013 y l büyümesi, OVP'de belirtilen yüzde 3,6'y geçmifltir. Bu y l n hedefi de yüzde 4'tür. Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl labilir. 4. çeyrekte iç talebin büyümeye katk s nda 3. çeyre e göre bir art fl olmufltur. Di er yandan ihracatta y l n 3. ve 4. çeyre indeki düflüfl, d fl ticaretin büyüme üzerindeki olumsuz etkisini art rm flt r. Bu veriler, 2013 y l nda büyümenin iç talep art fl ndan kaynakland n göstermektedir. Al nan tedbirler nedeniyle iç talep art fl n n bu y l geçen y la göre daha s n rl kalaca n söyleyebiliriz. Y l n ilk iki ay na iliflkin d fl ticaret verileri, bu y l d fl talebin büyüme üzerindeki etkisinin geçen y la göre daha olumlu olaca beklentilerini güçlendirmektedir." Geçen y l n son iki çeyre inde imalat sanayindeki büyümenin genel ekonomik büyümenin üzerinde oldu una dikkati çeken Özdebir, bu durumun sanayiciler olarak kendilerini memnun etti ini belirtti. "Sanayi Türkiye'de yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelmifltir" diyen Özdebir, bunun devam etmesi için baflta ekonomi yönetimi olmak üzere herkesin yeniden üretime, yat r ma odaklanmas gerekti ini ifade etti. - "Önemli bir baflar " Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci de geçen y l n 4. çeyre indeki yüzde 4,4'lük büyüme oran n n dünyadaki ekonomik geliflmeler dikkate al nd nda "önemli bir baflar " olarak de erlendirilebilece ini kaydetti. Bezci, Türkiye'nin 2013'teki yüzde 4 büyüme oran n "yüz ak bir büyüme rakam " olarak nitelendirdi. Türkiye'nin 2009'dan itibaren büyüme çizgisini afla ya indirmemeyi baflard na dikkati çeken Bezci, "Küresel ekonomi bizim gibi geliflen ülke ekonomileri için zor bir süreç yaflad halde Türkiye'nin yüzde 4 büyüme sergilemesi çok önemlidir. Türkiye bu aç klanan verilerle 820 milyar dolarl k bir ekonomik büyüklü e ulaflm flt r" de erlendirmesinde bulundu. Ülkenin verimlili e dayal bir büyüme sürecine girmesi için Ar- Ge yat r mlar n art rmas gerekti ini de belirten Bezci, Ar-Ge harcamalar n n artmas n n ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi aç s ndan riskleri azaltaca n ifade etti. (AA) Ba ms z aday n baflar ve isyan sesi ANKARA- Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na ba ms z aday olarak kat lan Baflkent in baflar l mankenlerinden Belgin Saydan, 26 siyasi parti aday ile 9 ba ms z aday olmak üzere 36 büyükflehir belediye baflkan aday n n mücadele etti i yar flta oy ile baflar s ralamas nda 10. oldum dedi. Belgin Saydan tek bafl na mücadele etti ini ve özellikle yayg n bas na pek çok kez haber, foto raf servisi yapmas na ra men hiç yer verilmedi ini ifade eden Belgin Saydan, Medya deste i olsayd belki de bugün baflkand m diye konufltu. taçlanan kutlamada vatandafllara hitap eden Mustafa Ak, Bu coflkuyu, bu mutlulu u hak ettiniz. Cenab- Allah lütfetti, sizlerin gayretleri ve emekleriyle, Rabbimin nasip etmesiyle tekrar Keçiören AK kald ve AK kalacak dedi. Yeni dönemde Keçiören için flimdiye kadar yap lanlardan çok daha iyisini yapacaklar n söyleyen Baflkan Ak, Daha güzel ve geliflmifl bir Keçiören olacak. Büyük Usta ya bir sözümüz vard. Baflbakan m z Keçiören sand klar patlatt n z gün bir baflka olacak demiflti. Sizler Baflbakan m za verdi iniz sözü tuttunuz. fiimdi Keçiören i Baflbakan m za götürüyoruz. Keçiören in arkas nda durdu unu, komflusuna sahip ç kt n gösterdiniz. Bunun için hepinize teflekkür ediyorum mesaj n verdi. Saydan flunlar söyledi: nsanlar n bana yaklafl m çok güzeldi. çinin temizli i yüzüne yans m fl, senin gibi mücadeleci, çal flkan temiz bir kifliyi, bu kadar güzel projeleri olan genç ve güzel bir bayan belediye baflkan olarak görmeyi çok isteriz diyorlar ve ad n z neden duymad k diye soruyorlard. Bas n aç klamam Ankara n n en ifllek yeri olan Güvenpark ta yapt m. Yayg n bas ndan ne bir kifli geldi, ne de haber yap ld. Kendi imkanlar mla kartvizit da tarak bu oyu ald m. Televizyonum yok, gazetem yok, oyda sat n almad m. Devasa reklamlar yap p hediyeler da tmad m. Bir tek kifli bile bana yard mc olmad. Ba ms z oldu um için kazanamayaca m düflündüler ama ben son güne kadar seçim çal flmam yapt m. Buradan bakarsak ben kaybetmedim kazand m. Destek olan herkese teflekkür ediyorum. Putin den Erdo an a seçim kutlamas ANKARA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an', partisinin yerel seçimlerdeki baflar s ndan dolay telefonla arayarak tebrik etti. Baflbakanl k kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, Putin, Türkiye'deki 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin büyük baflar elde etti inin ortaya ç kmas n n ard ndan Baflbakan Erdo an' telefonla arad. Putin'in, görüflmede, Erdo an' yerel seçimlerde elde edilen zaferden dolay kutlad, bundan büyük mutluluk duydu unu belirterek, baflar dileklerini iletti i ö renildi. (AA) Mansur Yavafl destekleyenler aras nda bulunan ülkücüler, YSK önündeki protesto eylemine bozkurt iflareti yaparak kat ld. Gökçek ifline, Yavafl düflüne bak yor da Dursun ERKILIÇ Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, görülmüfllü ü, duyulmufllu u, yaflanm fll yok. Seçimin birinci özelli i kat l m n neredeyse yüzde 90 a varmas idi ki, bu Türkiye demokrasisi aç s ndan çok büyük bir kazan m kinci ve bir o kadar önemli olan kazan m da, partilerin ve seçmenlerin oylar na sahip ç kmas yd. CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl a destek veren ülkücüler de bu kervana kat l nca, Ankara daki seçim sonuçlar na da itiraz flart oldu. Medyaya yans yan haberlerden de okumuflsunuzdur, CHP, Büyükflehir Belediye Baflkanl sonuçlar için tam manas yla bir seferberlik ilan etti. MANSUR YAVAfi BAfiLATTI Mansur Yavafl' n Twitter üzerinden bafllatt, seçim sonuçlar n n kontrol edilmesi kampanyas büyük oranda kabul gördü. Sosyal medyada bu kampanyayla ilgili do ru-yanl fl pek çok bilgi ve duyum paylafl l rken, Gürsel Tekin'in aç klamas na göre, ikibin gönüllü Yüksek Seçim Kurulu'nun Ankara'da aç klad sand k sonuçlar n tutanaklarla karfl laflt rd. Bu durumda, CHP Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan aday Akayd n n da dedi i gibi, Teorik olarak seçim yar fl devam ediyor du! Yap lan aç klamalara bak l rsa birçok tutars zl k tespit edilmifl GÖKÇEK BU fi B L YOR Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Aday Melih Gökçek, sadece Ankara n n, Türkiye nin de il dünyan n en deneyimli belediye baflkanlar ndan biri. Elinde sa lam veriler olmadan kazand n aç klamazd diyenlerin say s da az de il. Bu konunun en k sa sürede ayd nlanmas ve zihinlerde kuflku b rakmayan bir sonucun kamuoyuyla paylafl lmas gerekiyor. Burada itiraz ve karar aç s ndan yasal yollar ne ise onlar n gere i yap l yor, aç klanan karara herkes sayg duyacakt r. Y NE DE fiu B L NMEL D R Tamam, Gökçek, kazand m diyerek ifline, Yavafl, kazanaca m diye düflüne bak yor da; flunu belirtmeden olmaz Süreç sonunda Gökçek in kazand kesinleflirse sorun yok Yok, Yavafl kazan rsa bu sonuç hem kendisi aç s ndan bir zafer olur hem de hile iddialar na bak flta kuflkular artar Yalova da bir oyla AK Parti aday n n kazand seçime yap lan itiraz ve Antalya da yine AK Parti nin kazand ve CHP lilerin itiraz na yol açan say m sonuçlar ve yurdun baflka il ve ilçelerinde yaflanan itirazlar dün YSK ya iletildi. Kabulü durumunda nas l bir netice al naca da merak konusu. Süreç gere i; ilçe seçim kurullar na itiraz için son süre dün doldu. lçe Seçim kurulu'- nun verece i karar için l Seçim Kuruluna bir gün içinde itiraz hakk var. l Seçim Kurulu nun karar na da YSK da itiraz edilebiliyor. Bu itiraz da 3 gün içinde yap labiliyor. Tüm itirazlar için son süre ise 9 Nisan HATA VARSA DÜZELT L R Baflta CHP olmak üzere, AK Parti de dahil, yap lan itirazlarda tutanaklarda sat r kaymalar oldu u, baz yerlerde partilerin oylar n n eksik ya da baflka partilere yaz ld gibi iddialar var. Sand k görevlilerinin çal flma koflullar n ve oy torbalar n, say m tutanaklar seçim kurullar na götüren insanlar n periflanl n televizyon ekranlar na yans yan görüntülerden ve gazete sayfalar na yans yan foto raflardan gömüflsünüzdür; Yap lan itirazlara neden olabilecek insan hatalar mümkündür, ancak, bunun kas tl, planl, organize bir hadise oldu u anlafl l rsa çok büyük cezalar oldu unu herkes biliyor. Böyle bir yanl fll a düflen olursa gere i yap l r elbette, ama, günün yar dan fazlas n çal flarak geçiren insanlar n yapt bir hata varsa da düzeltilmelidir.

4 ANKARA 42 Nisan 2014 Çarflamba Gözde Kiflin Yenimahalle de demokrasi, dostluk, kardefllik kazand Gökçek, belediyede kutlamayla karfl land 5 y l boyunca Yenimahalle de baflkanl k görevini sürdüren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, 30 Mart yerel seçimlerinden zaferle ç kt. HABER MERKEZ - Oylar n yüzde 50,9 unu alarak rakiplerine aç k ara fark atan Yaflar, baflkanl k koltu una yeniden oturdu. Yaflar yüzde 37.9 oyla AKP Aday Adem Ceylan takip etti. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, kendisine destek veren Yenimahallelilere teflekkür ederek Bugün Yenimahalle de kazanan demokrasi oldu, dostluk ve kardefllik oldu dedi seçimlerinde oylar n yüzde 40,8 ini alarak Yenimahalle yönetimine gelen Yaflar bu seçimlerde Bütün flehir Yasas ile Yenimahalle den 13 mahallenin kopar lmas da etkilemedi. Bölünme ile 2011 genel seçimlerine göre 44 bin 753 CHP oyunu kaybeden Yaflar, 30 Mart yerel seçimlerinde bu aç kapatarak rakiplerine aç k ara fark att seçimlerine nazaran rakiplerine göre yar fla geriden bafllayan Yaflar, en yak n rakibi olan AKP ye göre 13 puan öne ç kt. Oylar n 50,9 unu Cumhuriyet Halk Partisi, 37,9 unu Adalet ve Kalk nma Partisi, 7,9 unu ise Milliyetçi Hareket Partisi ald. Yenimahalle halk, oylar n hizmetten yana kulland. Vatandafllar, Yenimahalle ye ilçenin çehresini de ifltiren Fethi Yaflar yeniden baflkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sand ktan zaferle ç kan Yaflar, kendisini destekleyenlere teflekkür ederek, Geçti imiz dönemde verdi im sözlerin hepsini yerine getirerek halk n karfl s na bafl m dik ç kt m. fiimdi bir 5 y l daha Yenimahalle ye en iyi hizmeti vermek için ISSN Y l: 44 2 Nisan 2014 Çarflamba Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE maj ç ve D fl Tic. A.fi. ad na Yay n Sahibi: Yi it Yi it Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir dur durak demeden hizmet edece im. Yine bana oy veren, vermeyen herkesi kucaklayaca m. 7 den 70 e herkese hitap edecek projeleri hayata geçirece iz. lçemizi halk m zla birlikte yönetece iz. Devasa yat r mlarla ilçemizi Türkiye nin en gözde ilçelerinden biri yapmaya devam edece iz dedi. Yenimahalle halk na kirli siyasete prim HABER MERKEZ - 30 Mart 2014 Mahalli dareler Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Aday olarak gösterilen mevcut Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Ankara da liderli i gö üsledi. Baflkent Ankara daki metropol ilçeler aras nda en fazla oy alan AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, baflkanl k kona nda tebrikleri kabul etti. Seçim sonuçlar n n aç klanmas yla hay rl olsun ziyaretinde bulunan Pursaklar halk, bir kez daha ilçeyi yönetme yetkisi verdi. Yüzde 64 lük gibi büyük bir oy oran ile üçüncü kez baflkan seçilen Selçuk Çetin, hemflerilerine teflekkür ederek flunlar söyledi: Ç kt m z bu kutlu yolculukta Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Sn. Recep Tayyip Erdo an a, partime, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan m z Sn. Melih Gökçek e ve flahs ma göstermifl oldu unuz teveccüh ile üçüncü kez siz k ymetli hemflerilerimize hizmet etmeye devam edece iz. Vermifl oldu unuz yüzde 64 lük destekle Ankara da en fazla vermedikleri için de teflekkür eden Yaflar, ftiralarla seçim kazanmak isteyenlere halk m z sand kta en güzel cevab vermifltir. Umar m kirli siyasetle zafer elde edilmeyece ini tüm baflkan adaylar anlam flt r. Bugün Yenimahalle de kazanan demokrasi oldu, dostluk ve kardefllik oldu ifadelerini kulland. Baflkan Çetin e tebrik ziyaretleri oy alan metropol ilçe olarak yine tarih yazd n z. Demokrasiye olan inanc n z ve bizlere olan güveninizden dolay teflekkür ederim. Yüzünüzden tebessüm eksik olmas n. HABER MERKEZ - 5. kez Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na seçilen Melih Gökçek, efli Nevin Gökçek, Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile birlikte belediyeye geliflinde kutlamayla karfl - land. Baflkan Gökçek, karfl lamada yapt konuflmada, iptal edilen 90 bin oyun 70 bininin AK Parti lehine oldu unu kaydederek, seçim kurullar na itiraz edeceklerini ifade etti. Baflkan Gökçek, seçim zaferini ilk olarak personeli ile kutlad. Seçim sonras Büyükflehir Belediyesi ne geliflinde personeli taraf ndan büyük bir coflkuyla karfl lanan Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediye Baflkanl n 5. kez kazanan ilk isim olman n da gururunu binlerce Belediye çal flan ile paylaflt. Baflkan Gökçek, Belediye Binas na gelmeden önce Ankaral Coflkun, yerel seçimlere damgas n vuran Ankara n n Baflkan s n flark s n seslendirerek, alandaki coflkuyu art rd. Meflaleler, konfetiler ve ellerinde Türk bayraklar ile bekleyen coflkulu kalabal k Baflkan Gökçek i renkli görüntüler eflli inde karfl lad. Baflkan Gökçek, zafer konuflmas na Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an a bu zaferi hediye eden Rabbime flükürler olsun. Bana 5. kez seçilme zaferi bahfleden rabbime hamd ediyorum. Rabbim beni sizden, sizi benden ay rmad sözleriyle bafllad. Ankara y bir sefer daha 5 y ll na birlikte idare edeceklerini vurgulayan Baflkan Gökçek, Vur vur inlesin, Mansur Yavafl dinlesin sloganlar na karfl - l k, Siz sand kta vurdunuz ve ifli bitirdiniz. Gerçekten birlikte çok büyük ifller yapt k diye konufltu. Baflkan Gökçek, Dik dur e ilme bu millet seninle slogan üzerine de flunlar söyledi: Dik duruyorum, sizlerin verdi i güçle daha da dik duruyorum. fiunu herkes bilsin dostlu u ve yol arkadafll n da unutmay z. Hainlik yapan da unutmay z. Dün saatlerce televizyonlarda olanlar gördünüz. Daha önce anlatt m, tezgah yapacaklar - n söyledim. Son ana kadar bizi ma lup gösterip, insanlar soka a dökecekler dedim. Birebir yapt lar. Allah n izniyle, Rabbimin deste i her fleyin üstünde. Elhamdülillah seçimi bize bahfletti Rabbim. Beynelmilel güçler, stanbul daki baronlar ve bu baronlarla birlikte içerideki iflbirlikçilerin hepsinin bir araya geldi ini ve bir sefer daha Türkiye Cumhuriyeti gücü karfl s nda, Recep Tayyip Erdo an n gücü karfl s nda ma lup olduklar n ifade eden Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Bu zafer Allah n yard m ve milletimizin gücü sayesinde oldu. Milletimize teflekkürlerimizi flükranlar m z sunuyorum. Ankaram z gerçekten sizlerin sayesinde siz çal flan kardefllerim, memurum iflçim, bütün kardefllerim sayesinde bugün dünyan n örnek kentlerinden biri oldu. Sözler verdik milletimize o sözleri inflallah Cenab Allah 5 y l içinde tutmay nasip etsin. Sizlerin sayesinde de baflar l olaca m za inan yorum. Allah kendi r zas için hep birlikte hizmet etmeyi mücadele etmeyi nasip etsin. Allah fitnecilere, fesatç lara f rsat vermesin. Hepinize bir sefer daha teflekkür ediyorum.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 2 Nisan 2014 Çarflamba Türbenin gönüllü bekçili ini yap yor Gördü ü rüyadan etkilenerek Selçuklular döneminden kalan Cemaleddin Ferruh Darulhadisi'ndeki türbenin 11 y ld r bekçili ini yapan 70 yafl ndaki Yaflar Çelik, görevini son nefesini verinceye kadar sürdürmeyi amaçl yor. ÇANKIRI- FERHAT BARULAY - Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, ''Tafl Mescit'' olarak adland r lan Cemaleddin Ferruh Darulhadisi'nde bulunan türbenin 11 y l önce gördü ü rüya üzere bak m n üstlendi ini söyledi. Türbedarl k görevini son nefesini verene kadar yapmak istedi ini ifade eden Çelik, flöyle konufltu: "Bu mübarekleri rüyamda gördüm. 'Üstümüz, bafl m z aç kta, bize sahip ç kacaks n' dediler. Ben de o zamandan beri buraya sahip ç kmaya çal fl yorum. Hiç kimseden karfl l k beklemeden buran n bekçili ini yap yorum. Gönüllü olarak türbelerin temizli ini yap yorum. Her gün sabah namaz ndan sonra kalk p Tafl Mescit ve çevresini dolafl yorum. Türbelerin etraf ndaki çöp ve flifleleri topluyorum. Ayr ca türbelerin içini süpürüyorum ve ibriklerini dolduruyorum. Buran n her türlü bak - m n ben yap yorum. Türbenin örtülerini ve hal lar n de ifltirdim. Eksik malzemeleri tamamlamaya çal fl yorum." Çelik, evinin Tafl Mescit'e yak n oldu unu, türbeyi sürekli kontrol alt nda tuttu unu, ailesinin de kendisine destek verdi ini anlatt. "Türbenin bak m n üstlenmeden önce çok hastayd m" diyen Çelik, flöyle devam etti: "Türbeye gelmeye bafllad mdan itibaren hasta olmad m. Tafl Mescit Medresesi, hastane ve t p okulu olarak kuruldu. Bunun yan nda hadis e itiminin de verildi i e itim kurumudur. Buras uzun y llar hizmet vermifl önemli bir yap. Tafl Mescit'in hadis e itimi verilen k sm ile mescit ve Tafl Mescit'in çeflitli bölümlerinde baflta binay 1235 y l nda yapt ran Cemaleddin Ferruh olmak üzere yak nlar n n defnedildi i mezarlar bulunmakta. Cemaleddin Ferruh Efendimiz, o dönemde hem vali hem doktor hem ö retmen hem de komutand r. Ben burada bu mübareklere bakmaktan mutluyum ve rahat m. nflallah onlar da bizden hoflnuttur." Tafl Mescit'e, Cumhurbaflkan, bakanlar ve SAMSUN- ANIL KURU - Aile kurumu içerisinde son sözü söyleyecek "aile reisli i" yap s - n n, ailenin varl ve birli ini sürdürmesi aç s ndan büyük öneme sahip oldu u bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) lahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, AA muhabirine, dünyada aile kurumunu tehdit eden sorunlarla ilgili aç klamalarda bulundu.aile içinde ister erkek ister kad n olsun bir kiflinin "aile reisi" olmas gerekti ini dile getiren Köylü, "Burada illa koca aile reisi olsun demiyorum. E er aile reisli ini anne ve baba çat flma içinde ele geçirmeye çal fl rsa bu ailede huzur olmaz. Bütün kararlar bir kifli almal, her uygulamay o yapmal demiyoruz ancak aile içinde son sözü söyleyecek bir kiflinin olmas laz m" dedi. Aile içinde bütün fertlerin görüfllerini demokratik flekilde ifade edebilece ini vurgulayan Köylü, "Anne ayr baba ayr konuflursa çocuklar da onlar hiç dinlemezlerse bu ailenin varl - ve birli i devam etmez. Burada sözünü dinletebilecek, aileyi disipline edebilecek bir kiflinin olmas gerekir. Bu durumu gemiye benzetebiliriz. Gemide bir kaptan, uçakta bir pilot vard r. Bir gemiyi üç befl kifli ayn anda kullanamaz. Aile reisi illa erkek olsun demiyoruz. E itimi, kültürü, konumu ve durumuyla aileyi idare edebilecek kiflinin aile reisi olmas gerekir" diye konufltu.aile içinde rollerin belirsizleflmeye bafllamas n n sorun oldu una dikkati çeken Köylü, flöyle devam etti: "Tabi ki anne flunu, baba bunu yapacak gibi bir kural yok. deal bir ailede anne, baba ve çocuklar n rolleri bellidir. Bu durum çocuk e itimi aç - s ndan da son derece önemlidir. Aile içinde k z ve erkek çocuklar n rol modelleri almas gerekiyor. Annenin anne, baban n baba gibi davranmas ve birbirlerinin hizmet alanlar na müdahale etmemeleri gerekiyor. Son zamanlarda meydana gelen ekonomik, sosyal de iflimler ve kad n n da ifl dünyas na at lmas yla art k evde hangi ifllerin, hangi rollerin kim taraf ndan yap laca çok net de il. Bu durum çocuklar, cinsel geliflimleri baflta olmak üzere olumsuz etkileyebiliyor." (AA) birçok bilim adam n n geldi ini vurgulayan Çelik, "Buraya gelenler beni memnuniyetle karfl l yor. Ben de onlar güler yüzle karfl lay p rehberlik ediyorum. Ben bu görevin Allah taraf ndan bana verildi ini düflünüyorum. Ben bu mübareklere ölünceye kadar sahip ç - kaca m" fleklinde konufltu. (AA) Küresel s nma durmuyor Her aileye bir reis flart Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) lahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü CENEVRE - Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) küresel s nman n 2013'te de devam etti ini ve Türkiye'nin geçen y l ortalaman n yüzde 13 alt nda ya fl ald n bildirdi. Küresel klimin 2013 Durum Raporu'nu BM Cenevre Ofisi'nde aç klayan DMÖ Genel Sekreteri Michel Jarraud, küresel s nman n h z kesmedi ini söyledi. Kurakl k, s cak hava dalgalar, seller ve tropik kas rgalar n 2013'te de yerkürenin bütün kesimlerini etkilemeye devam etti ini bildiren Jarraud, dünya yüzeyindeki 14 en s cak y l n 13'ünün 21. yüzy lda gerçekleflti ine dikkati çekti. Rapora göre küresel s nma, son 30 y l dikkate al nd nda, her geçen 10 y l bir önceki döneme göre art fl gösterdi. SICAKLIK 14.5 DERECEYE ULAfiTI 2013 y l nda yerküre ve deniz yüzeyi s cakl n n y llar ortalamas ile k yasland nda 0.03 derece artarak 14.5 dereceye ulaflt kaydedildi. Küresel s nman n özellikle güney yar mkürede artt na iflaret edilen raporda, Avustralya'n n tarihinin en s cak y l n, Arjantin'in ise tarihinin ikinci s cak y l n yaflad belirtildi. ngiltere ve rlanda'n n meteorolojik veriler tutulmaya baflland ndan beri en ya fll k fllar n geçirdi i bildirilen raporda, Brezilya'n n kuzeydo usunun son 50 y l n en kurak y l n yaflad kaydedildi. Küresel s nman n insanlar n neden oldu u rekor düzeydeki sera gaz sal n m dolay s yla atmosferde ve okyanuslarda biriken s dan kaynakland na dikkat çekilen raporda, s nma e iliminin önümüzdeki yüzy llarda da sürece i öngörüsüne yer verildi. Küresel s nma dolay s yla meydana gelen do al felaketlere de de inilen raporda, bu konularda haz rl kl olunmas ve erken uyar sistemlerinin kullan lmas n n önemine iflaret edildi. Raporda, Türkiye'nin 2013 y l içerisinde, y ll k ortalama ald ya fl miktar n n yüzde 13 alt nda ya fl ald bildirildi. Türkiye'de ya murlar n genelde k fl aylar nda gerçekleflti ine ancak bu y l ülkede k fl n kurak geçti i, özellikle ülkenin bat kesimlerinin geçen y l yeterince ya fl almad ifade edildi. (AA) smail KARA Yunus Kara y, Niksar Uluslararas fiiir Etkinliklerinde tan d m. Okudu u fliirde buram buram Anadolu kokuyordu. fiiirindeki üslup ve tema, flahsiyetindeki güzelli i yans tt gibi, hayat anlay fl ve sanat alan nda da yetkin bir insan oldu unu do ruluyordu. Program aras nda beyefendi duruflu ve gülen gözleriyle bana Ene l-aflk ad yla yay mlad - bir kitab n imzalay p takdim etti. Kitab n incelerken; nanca sayg l, ayd n bir flahsiyeti köflemde yazmay ve bir tek benim tan mamdan öte, insanlar n böyle bir flahsiyeti sa l nda tan malar na arac l k etmekten daha güzel ne olabilirdi ki! diye düflündüm. fiiirlerindeki üslup flahs na yans m fl, asaletli, sayg l, hürmetkâr bir edebiyat adam portresi çiziyordu durufluyla. Afla da k sa öz geçmifli ve fliirini gördü ünüzde, hakk nda yazd m bu sat rlar n ne kadar c l z kald n görecek, bu fliir ustas n n sanat n ve sanatç kiflili inin daha detayl ve anlat lmas n arzu edeceksiniz. Yunus Kara ile zaman içinde dostlu umuz ilerlerken edebiyat bilgisi yan nda, mükemmel aile terbiyesi ald na bizzat tan k oldum. Okudu u fliirler ve fliirlerindeki tema, dinleyenlerin gönlünü ayd nlat yordu. Sözleriyle âdeta, edebin ve edebiyat n olgunlu unu nakflediyordu yüreklere. Genç bir edebiyat ö retmeni olan Yunus Kara n n baflar larla dolu öz geçmiflini k sa bir flekilde anlatmak istiyorum. Yunus Kara, 1972 y l nda Artvin-fiavflat ta do du. lk ve orta ö renimini Bitlis- Hizan da, lise ö renimini Diyarbak r-çermik ve Van-Çatak ta baflar yla tamamlad y l nda girdi i Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 1993 y l nda mezun oldu. Yirmi befl y ld r fliir yazan flairin fliirleri ve yaz - lar ; Türk Dili, Türk Edebiyat, Gülp nar, Erciyes, Güneysu, Simav, Anadolu, Ana, Bizim Ece vb. dergilerde yay mland. fiiirleri yurt içi ve yurt d fl nda yay mlanan çok say da antolojilerde yer ald. Yerel gazetelerde köfle yazarl yan nda, yine yerel radyo ve televizyonlarda fliir programlar yapt. Çok say da fliir etkinliklerine kat larak birçok ödül ald. Ald ödüllerden baz lar tarih s ras na göre flöyledir: 1999 Ana Dergisi fiiir Yar flmas nda - Üçüncülük 2000 Ana Dergisi fiiir Yar flmas nda - Birincilik 2001 Simav Anadolu Dergisi fiiir Yar flmas nda - kincilik 2003 Simav Anadolu Dergisi fiiir Yar flmas nda - Üçüncülük 2005 Kahramanmarafl LMEM ve Yeni Ufuk Dergisi Necip Faz l K sakürek fiiir Yar flmas nda - kincilik 2010 Ceyhan Belediyesi Y lankale fiiir Yar flmas nda - kincilik Ald çok say da ödülün yan nda birçok mansiyon da alan Yunus Kara n n Gülün Dikeni, Mai Sevda ve Ene l-aflk adl yay mlanm fl üç fliir kitab bulunmaktad r. Ünlü flair Bahattin Karakoç un; Ben, flair Yunus Kara ve fliirlerine daima kefilim. dedi i Yunus Kara, hâlen Düzce de, Akçakoca Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmaktad r. fiiir ve edebiyat n di er alanlar nda gayretlerini yakinen takip etti im Yunus Kara n n Yaln zl k adl fliiriyle yaz m bitirmek istiyorum. YALNIZLIK KARA CA EDEB, fiuuru fi RLER NDE VE fiahsinda TAfiIYAN fia R: YUNUS KARA Gizlenmifl, kar flm fl çeflm-i giryeme, Gözümden gönlüme akar yaln zl k. Endülüs e vurgun Tar k misali, Bütün gemileri yakar yaln zl k. Ferhat m, saç mda sevdan n tozu, Külüngümde gizli vuslat n yaz, Elimde Kerem in o dertli saz, Dilimden saz ma akar yaln zl k. Yaln zl k; sevdan n sanca surda, Yaln zl k; kuzunun selam kurda, Öfkesi kurflundan flaki olur da, Her yerde yoluma ç kar yaln zl k. Âdem im, girmiflim haram ba na, Yaln z m, hasretim dost kuca na, Bir bilinmez güçle takm fl a na, Her gece ruhumu çeker yaln zl k. Yaln zl k, gecenin yanan gözleri, Ruhuma dikilen ateflten deri, Zaman n s rt nda gezer her yeri, Postunu gönlüme serer yaln zl k. Hayalim buz tutar, gerçe im narda, Gülümü kaybettim, umudum harda, Zümrüdüanka dan feyiz al r da, Sonunda kendini yakar yaln zl k.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 2 Nisan 2014 Çarflamba Ankara- stanbul YHT hatt nda testler sürüyor Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara- stanbul Yüksek H zl Tren (YHT) hatt n n yap m n n tamamland n, test sürüfllerini gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Ölçüm ve sertifikasyon testleri bittikten sonra yolcu tafl maya bafllayaca z" dedi. ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara- stanbul Yüksek H zl Tren (YHT) hatt n n yap m n n tamamland n, test sürüfllerini gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Ölçüm ve sertifikasyon testleri bittikten sonra yolcu tafl maya bafllayaca z" dedi. Karaman, gazetecilerle yap m tamamlanan Ankara- stanbul Yüksek H zl Tren hatt nda test sürüflüne kat ld. Dünyada 5-6 adet bulunan test trenlerinden biri olan Piri Reis hakk nda bilgi veren Karaman, Piri Reis'in ilk etapta saatte 40 kilometre h zdan bafllayarak hatt n ölçümlerini gerçeklefltirdi ini ifade etti. Testlerin 10'ar kilometre h z art fllar yla saatte 275 kilometreye kadar devam etti ini anlatan Karaman, test treninin 250 kilometre h zla ilerlerken dahi 247 ayr ölçüm gerçeklefltirdi ini belirtti. Karaman, testlerin amac - n n istenilen standartta yol yap m n n, seyahat konforunun ve güvenli in sa lanmas oldu unu kaydetti. "TÜRKLER ÇOK FAZLA SEYAHAT ETM YOR" Avrupa'da seyahat katsay s 200 iken, Türkiye'de bu rakam n 20 oldu unu ifade eden Karaman, Türk insan n n çok fazla seyahat etmedi ini söyledi. Karaman, h zl tren sefere bafllad ktan sonra seyahat oranlar n n artt n vurgulad. Demiryollar n n gelece ini tart flmak üzere bir flura gerçeklefltirdiklerini anlatan Karaman, bu flura kapsam nda akademisyenlerin, bürokratlar n ve konunun uzmanlar n n kat ld 100'e yak n toplant gerçeklefltirdiklerini dile getirdi. Bu toplant lar sonucunda dünya ile entegre, ekonomik, AB mevzuat na uygun, güvenli, di er ulafl m modlar yla entegre bir demiryolu a oluflturulmas n n kararlaflt r ld n belirten Karaman, bu anlamda 2023'e kadar 25 bin kilometre ilave demiryolu yap laca n ifade etti. Bunun yan s - ra yol yenileme çal flmalar n n devam etti ini belirten Karaman, 2014 sonuna kadar mevcut tüm yollar n yenileme çal flmalar n n tamamlanaca n bildirdi. TCDD'nin yeniden yap lanmas ve demiryollar n n özel sektöre aç lmas na iliflkin kanunun yürürlü e girdi ini an msatan Karaman, "Demiryolar ndan iflletmecili i, alt yap dan ay raca- z. Karayollar nda her isteyen arabas n al p karayoluna ç kabiliyor. Demiryollar nda ayn karayollar nda oldu u gibi isteyen trenini als n ve iflletmecilik yaps n istedik" dedi. Karaman, 1 y l içerisinde uygulamaya bafllanabilece ini ifade etti.demiryollar na yönelik çal flmalarda güvenli i ön plana ald klar n belirten Karaman, Türkiye'nin 2023'te çok daha yayg n ve modern bir demiryolu a na sahip olaca n söyledi.karaman, tüm bu çal flmalar n sonucunda yolcuda demiryollar n n pay n yüzde 10'a ç karmay hedeflediklerini ifade ederek, flu anda bu oran n yüzde 2 düzeyinde oldu unu kaydetti. ANKARA- STANBUL YHT HATTINDAK ÇALIfiMALAR Karaman, Ankara- stanbul YHT hatt ndaki çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Hatt n yap m s ras nda en zorland klar bölümlerden birinin Eskiflehir geçifli oldu unu ifade eden Karaman, " lk defa demiryolu hatt bir flehrin alt ndan geçti. Dünyada da bir Cordoba'da böyle. Bundan sonra bir daha böyle bir geçifl olsun istemiyoruz" diye konufltu. Eskiflehir Gar' konusunda belediye ile anlaflmazl k yaflad klar n anlatan Karaman, gara iliflkin planlar n tamamland n k sa bir süre içerisinde ihalesine ç k laca n bildirdi. Ankara- stanbul hatt nda 755 sanat yap s yapt klar n belirten Karaman, Köseköy-Gebze aras ndaki bölümün 150 milyon avroluk AB hibesi ile yap ld n ifade etti. Hatt n 2015'te Marmaray'a ba lanaca n ve Halkal 'ya kadar ulaflaca - n kaydeden Karaman, flöyle konufltu: "Hat aç ld ktan sonra Ankara- stansul aras seyahat süresi 3,5 saat olacak. lk etapta günlük 16 sefer düzenlenecek. Marmaray'a ba land ktan sonra her 15 dakika ya da yar m saatte bir sefer gerçekleflecek. Bilet ücretleriyle ilgili de bir anket çal flmas yapt k. Vatandafla, 'Kaç lira olursa YHT'yi tercih edersin' diye sorduk. 50 lira olursa hepsi 'bineriz' diyor. 80 lira olursa yüzde 80'i YHT'yi tercih edece ini belirtiyor. Bunlar de erlendirip bilet fiyat n belirleyece iz. Hatt n yap m tamamland. fiimdi testlerini gerçeklefltiriyoruz. Ölçüm ve sertifikasyon testleri bittikten sonra yolcu tafl maya bafllayaca z. 'Martta açar z' dedik ama olmad. Önemli olan tam anlam yla güvenli bir flekilde hizmete girmesi." Karaman, hatt n hizmete girmesinin gecikmesinde, yap m s ras nda h rs zlar ve kötü niyetli kiflilerce 25 kez tellerin kesilmesi, tünellerin bir kez daha kontrol edilmesi, sinyal sisteminde ç kan birtak m sorunlar gibi nedenlerin etkili oldu unu söyledi. Karaman, özellikle Eskiflehir geçiflinin Marmaray'dan daha zor oldu unu ifade etti. Hatt n 4 milyar dolara mal olaca n belirten Karaman, bunun 2 milyar dolar n kredi oldu unu vurgulad. Karaman, Ankara- zmir YHT hatt nda ise Ankara-Afyonkarahisar aras nda yap m çal flmalar - n n devam etti ini söyledi. Hatlar n geçti i yerlerde alt ve üst geçitlerin de kendileri taraf ndan yap ld n anlatan Karaman, söz konusu ifl için bu y l bütçeden 50 milyon lira kaynak ayr ld n kaydetti. (AA) KazTürkMunay petrol üretimini yüzde 10 att rmay hedefliyor ASTANA - SELÇUK UYSAL - KazTürkMunay (KTM) Genel Müdür Yard mc s Dr.Murat Y lmaz, geçen y l 240 bin ton olan y ll k petrol üretimlerini 2014 y l sonunda yüzde 10 oran nda att rmay hedeflediklerini kaydetti. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Y lmaz, 1993 y l nda Kazakistan'da devlet tescili yap lan ilk petrol flirketi olan KTM'nin ülkenin bat s ndaki 4 bölgedeki toplam 26 bin kilometre karelik alanda arama, üretim ve gelifltirme projelerini hayata geçirdi ini söyledi. Murat Y lmaz, Aktöbe ve Mang stau bölgelerindeki 3 adet lisansl blokta tuz alt ve tuz üstü seviyelerden üretim yapt klar n bildirdi. Ürettikleri petrolü Kazakistan Milli Petrol Tafl mac l k fiirketi (Kaztransoil) boru hatt üzerinden yurtiçi ve yurtd fl na pazarlad klar n anlatan Y lmaz, Kazak-Türk ortakl olan KTM'in üretim miktar n n art r lmas ve saha verimlili i gibi konularda önemli mesafeler kaydetti ini söyledi. Y lmaz, KTM'in belirlenen sahalarda bugüne kadar 120'den fazla petrol arama ve üretim kuyular açt n bildirirken, geçen y l 240 bin ton olan y ll k petrol üretimlerini 2014 y l nda yüzde 10 oran nda att rmay hedeflediklerini söyledi. KazTürkMunay Kazakistan ve Türkiye aras nda yap lan anlaflmayla 1993 y l nda kuruldu. KazTürkMunay' n yüzde 51'i Kazak ulusal petrol flirketi Kazmunay Gaz'a, yüzde 49'u ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl 'na (TPAO) ait bulunuyor. Kazakistan'da ba ms zl k sonras devlet tescili yap lan ilk ortak petrol flirketi olan KazTürkMunay ilk ticari petrol keflfiniyse 1996 y l nda yapt. 2013'de 20'inci y l n kutlayan flirket, üretilen petrolün boru hatlar na tafl nmas, istasyonlarda depolanmas gibi konularda Kazak petrol sektörünün geliflmesinde rol ald. KazTürkMunay' n teknik faaliyetleri d fl nda Kazakistan genelinde yap lan okul, krefl, tiyatro,kültür merkezi ve cami inflas süreçlerinde verdi i sosyal sorumluluk destekleri de mevcut. fiirket 2011 y l nda sosyal alanlara yapt yat r mlarla Kazakistan halk n n yaflam standartlar n artt rma konusunda yapm fl oldu u katk lardan dolay Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev taraf ndan y l n en iyi sosyal projesi ödülü olan "PARIZ"a lay k görülmüfltü. (AA) AB ve d fl yat r mlar aç s ndan Türkiye Uluda Ekonomi Zirvesi nden arda kalanlar (1) DERLEYEN: Dursun ERKILIÇ (Kaynak: Ajanslar, görsel ve yaz l medya) Türkiye, siyaseten çok gergin bir seçim süreci geçirdi, geçiriyor ama bu ortamda bile çok önemli etkinliklere ya ev sahipli i yapt ya da organizasyonunu gerçeklefltirdi. JACK STRAW IN DE ERLEND RMES Bu etkinliklerden biri de, Bursa Valili- i ile Capital ve Ekonomist dergilerinin ifl birli iyle düzenlenen Uluda Ekonomi Zirvesi idi. Zirvenin Usiness is Great: Avrupa n n Gelece i bafll kl oturumunda konuflan Eski ngiltere D fliflleri Bakan ve Birleflik Krall k Milletvekili Jack Straw, art k Avrupa siyasetinin, ekonomi ve yönetimin çok önüne geçti ini söylerken, Türkiye ye dönük mesajlar da verdi. Straw, Türkiye yi Avrupa Birli inde ayd nl k bir gelecek bekliyor. Kopenhag kriterlerinin karfl lanmas gibi aflamalar tamamlayacak olursa Türkiye, elbette Avrupa Birli ine üyelik süreci de h zlanacakt r diyerek, çok az Avrupal n n verdi i morali verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyac, Avrupa'n n Türkiye'ye ihtiyac ile eflit diyen Straw a göre, Avrupa Birli i yaflayacak, var olmaya devam edecek. Bununla ilgili olarak finansal krizi takiben Avrupa Birli- i ve Eurozone'un çökece i ile ilgili olarak çok spekülasyon dolaflt. Buna inanm - yorum. Sadece finansal yat r mlar de il, siyasi yat r mlar da avro bölgesinde son derece muazzam. Almanya, bunun çökmesine izin vermeyecektir. Tabii sadece Almanya de il. Moderatörlü ünü Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ak n' n üstlendi i oturumda konuflan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hamdi Ak n ise, Avrupa n n Türkiye ye ilgisinin devam etti ini, son y llarda daha da artt n anlatt. Türkiye ye Avrupal lar n yat r m miktar n n eskiye göre azald n söyleyen Ak n a göre bunun sebebi seçimler. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil de, Avrupa büyük s k nt yaflarken, Türkiye de bankac l k ve finans sektöründe çok olumlu olumlar at ld n ifade ederken, Gürmen Group Yönetim Kurulu Baflkan Remzi Gür ve AMEC Üst Yöneticisi (CEO) Samir Brikho da sunumlar n aktard. AYCI, YATIRIMLARI ANLATTI Çok önemli isimlerin bir araya geldi i zirvede, Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan lker Ayc da konufltu. Cüneyd Zapsu Dan flmanl k Baflkan Cüneyd Zapsu'nun moderatörlü ündeki, Türkiye ye Yat r m: Riskler ve F rsatlar 2014 konulu oturumunda söz alan Ayc, Avra Birli i ndeki standartlar ve oradaki kaliteyi sektörel kalitemize yans tmal y z dedi. Ayc n n anlatt na göre, Finans, bankac l k ve sigortac l k sektöründe bu kaliteyi yakalad k, yat r mc buna reaksiyon gösterdi. 40 milyar dolar n üzerindeki yat r m, son 10 y ldaki yat r m finans, bankac l k ve sigortac l ktan ald k. Dünyada son y llarda do rudan yat - r m pastas n n yaklafl k 1,4 milyar dolar civar nda oldu unu anlatan ve do rudan yat r mlardaki yüzde 50 den fazla pay son birkaç y ld r geliflmekte olan ülkelerin ald n ifade eden lker Ayc, geliflmifl ülkelerin, geliflmekte olan ülkelerin daha fazla pay almas n n önüne geçmek için yeni yöntemlerle bu pay kendilerine çevirebilmenin yollar n arad n söyledi. S YAS ST KRARIN ÖNEM stikrar devam etti i sürece Türkiye'ye gelecek yat r mlar n da artaca n kaydeden Ayc, Bu perspektifle bakt klar nda Türkiye'yi yat r m yapmaya de er görüyorlar. Biz buna güvenerek 'yat r m ortam m z iyi' psikolojisine kap lamay z. Yat - r m ortam n iyilefltirme süreci süreklidir. Çünkü sürekli ihtiyaçlar, flirketlerin bak fl aç s de ifliyor dedi. OTOMOT V SEKTÖRÜ Yerli otomobil tart flmalar n n yafland - bir dönemde, sektörü yabanc yat r mc - lar aç s ndan de erlendiren Ayc, Japonya'n n, önemli bir yat r mc olarak Türkiye'de devreye girdi ini söyledi ve flöyle devam etti: Japonya'dan gelen sermaye son 10 y lda sadece 1,5 milyar dolarda kalm flken geçen y l yaklafl k yar m milyar dolar ald k. Toplam 10 y lda gelen yat r - m n üçte birini geçen y l ald k ve bu artmaya devam ediyor. Japonlar n Türkiye ye ilgisi aç s ndan flu bilgiler de önemli: fiu anda 200 Japon flirketi Türkiye'de aktif. Ayr ca, 200 flirket de Türkiye'ye girifl haz rl nda Yaz n n bafl nda, Türkiye nin ya ev sahipli i yapt ya da organizasyonunu gerçeklefltirdi i etkinliklerden söz etmifltik ya; bu çerçevede; may s ay ndaki Dünya Yat r m Zirvesi nin, Türkiye'nin ev sahipli- inde gerçeklefltirilece ini hat rlatan Ayc, bu organizasyona 130'dan fazla ülkenin davetli oldu unu belirtti.oturumda, TPG Capital Orta ve K demli Dan flman Vincenzo Morelli, Rosatom Denizafl r Ülkeler Baflkan Dzhomart Aliev, Burganbank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Eduardo Eguren, PSA International Avrupa, Akdeniz ve Amerika Bölgeler CEO'su David Antonius Yang da sunumlar yla katk sa lad. TBB BAfiKANI AYDIN Zirvenin, Türkiye Senaryolar : Vizyonerlerin Ajandas bafll kl oturumunda bir sunum yapan Türkiye Bankalar Birli i Baflkan Hüseyin Ayd n, Türkiye de ekonomik ve siyasi istikrar oldukça kaynak da olacakt r. Bugün bir sürü gürültü pat rt ya ra men hem fiyat anlam nda çok rahat olabiliyoruz hem de kaynak gelebiliyor dedi. Ayd n a göre, Türk bankac l k sektörü, bilhassa siyasi ve ekonomik istikrar n kazan ld, sektörün disipline edildi i dönemden itibaren bilançosunun içindeki kredi pay yüzde 25 olan bir yap dayken bugün bilanço içinde kredilerin pay yüzde 60'lara geliyor.

7 EKONOMI spanya n n cevizi DEN ZL den gitti Denizli'de fidan üreticisi Kamil Okyaz, bir ihracatç müflterisi için kurdu u ceviz bahçesinin spanyollarca be enilmesi üzerine, spanya'ya ceviz fidan ihraç etmeye bafllad. Okyaz, Avrupa'da en çok fidan üreten ve ihraç eden spanya'ya gelecek y l 50 bin fidan gönderecek. DEN ZL - MUSTAFA DERMENC O - LU - Kamil Okyaz, AA muhabirine yapt aç klamada, 1985'ten beri fidan, 1990'l y llardan itibaren sertifikal meyve fidan ürettiklerini, 2000'li y llar n bafl nda y ll k bin olan kapasitelerini geniflletip ürün çeflitlili ini art rarak 500 bine ç kard klar n, üretimlerinin yar s n n ceviz fidan ndan olufltu unu belirtti. Son bir iki y l içinde hem iflletmeleri hem de ülke ad na yapmaya çal flt klar fleylerin getirisini görmeye bafllad klar n ifade eden Okyaz, sözlerini flöyle sürdürdü: "Özellikle Denizli'de mermer ve tekstilin yan nda ihracatta baflka ürünler de gidiyor, bunun içinde fidan niye yer almas n diye araflt rma yaparken, müflterimizin biri Manisa'ya yat r m yapm flt. O ayn zamanda bir tekstilciydi. spanya'ya tekstil ihracat yapan müflterimizin bahçesine giren spanyol misafiri, bahçeyi çok be enip bu fidanlar nereden ald n sormufl, o da bizi tavsiye ediyor. Kalkt lar geldiler spanya'dan, bizi ziyaret ettiler, anaçl m z gördüler, çal flma düzenimizi, iflletmemizi, iflçi sa l na kadar 2 y l boyunca incelediler. Ondan sonra dediler ki 'Bu fidanlar bize satar m s n z?' Hay hay biz niye satmayal m, ülke kazanc, döviz girdisi bak - m ndan sevindirici bir fley derken böyle bir bafllang ç yapt k. Bu y l spanya'ya 13 bin 500 fidan gönderdik." spanya'ya meyve fidan göndermenin bir ayr cal k oldu unu vurgulayan Okyaz, "Birincisi, Avrupa Birli ine canl materyal satmak çok zor. kincisi, Avrupa'da en çok fidan ihraç eden, üreten ülke spanya. Bir Almanya veya herhangi bir Avrupa ülkesine göndersek bu kadar anlaml olmayacak. Mesela iki üç y ld r Ukrayna'ya gönderiyoruz, Ukrayna d flar dan sürekli fidan al - yor, kurallar çok zor de il, biraz daha esnek davran yor. Bu y l Gürcistan'a tekrar gönderece- i, o da 4. y l. Gürcistan'da da k staslar çok kat STANBUL- stanbul Üniversitesi ( Ü) ktisat Fakültesi ö retim üyesi Doç. Dr. Murat fieker, " stanbul Tüketim E ilimi ve Talep Potansiyeli Hane Halk Araflt rmas "n n sonuçlar na göre, " stanbul'da asgari düzeyde ayl k yaflam maliyeti 2 bin 148 lira, normal düzeyde 3 bin 570 lira ve iyi düzeyde ise 6 bin 356 lira olarak gözleniyor" dedi. fieker, Ü ve stanbul Kalk nma Ajans ifl birli iyle haz rlanan ve stanbul'un 39 ilçesinde toplam 4 bin 555 kat l mc ile görüflülerek gerçeklefltirilen " stanbul Tüketim E ilimi ve Talep Potansiyeli Hane Halk Araflt rmas ", yerel seçimler öncesinde stanbulluyu detayl soru ve yan tlarla anlatan güncel ve tarafs z araflt rmalardan biri olma özelli i tafl d n belirtti. Bu çal flmada hane halk n n ayl k kira ödemesinden, kulland s nma türüne, eve günlük gazete alma al flkanl ndan, günlük ekmek tüketimine, kredi kart sahipli inden, sosyal aktivitelere kat l m durumuna kadar birçok ana bafll kta araflt rma konusu ve sonuçlar n n yer ald n ifade eden fieker, flunlar kaydetti: "Araflt rman n en ana sonucu stanbul'da de il. Ama spanya'ya fidan satmak, fidanc lar ad na gerçekten bir ayr cal kt, kriterleri çok a rd. Fidanlar laboratuvarda canl ortamda kald, gözlemlendi, herhangi bir bakteri ve hastal a karfl analizlerden geçti. Ondan sonra fidanlar gönderdik" diye konufltu.y kan p ilaçland ktan sonra streç filmle sar l p paketlenen ceviz fidanlar n n spanya'ya 5 günde vard n kaydeden Okyaz, fidanlar gittikten sonra ak betini takip ettiklerini dile getirdi.okyaz, "Bizden alan kifli bir k sm n kendisi dikti, bir k sm n satt. Müflterilerinin çok be endi ini, her fleyin dört dörtlük oldu unu, giderken nakliyenin, ambalaj n n tam istedikleri vas fta oldu unu belirttiler, dediler ki 'Seneye 50 bin fidan daha istiyoruz.' nflallah bu olay giderek büyütece iz, hedefimiz üretimimizin 3-4 y l içinde üretimimizin yar s n ihraç etmek. Az da olsa ülkemize döviz girdisi sa l yoruz" diye konufltu. Üretimde kaliteyi y llard r yapt klar çal flmalarla yakalad klar n ifade eden Okyaz, spanya'n n yan s ra Ukrayna, Gürcistan ve Lübnan'a da ceviz fidan ihraç ettiklerini sözlerine ekledi. "SEKTÖR DESTEKLERLE GEL fit " G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Sezgin Kutlu da Denizli'den ilk defa AB ülkelerinden spanya'ya meyve fidan ihracat n n yap ld - n belirterek, flunlar kaydetti: "Son y llarda bakanl m z meyvecilik sektörüne büyük destekler vermekte. Bu sektör gelifltikçe de bunun bir yan sektörü olan fidanc l k da buna paralel olarak geliflti. limizde de 13 fidan üretimi yapan firma var. Y ll k 2,5 milyonun üzerinde sertifikal fidan üretiliyor. Bunlardan birisi de ilk defa AB ülkelerine ihracata bafllad. lk partide 13 bin 500 ceviz fidan spanya'ya gönderildi. Önümüzdeki dönem Lübnan, Ukrayna ve Gürcistan'a da ihracat gerçeklefltirilecek. Hedefimiz, 2015 y l nda bu rakamlar önce 100 bin, daha sonra 200 binlere ç karmak." (AA) stanbul da ayl k yaflam maliyeti 2 bin 148 lira ngiltere, Çinli yat r mc lar için Londra'da takas bankas kurma haz rl nda LONDRA- ngiltere Merkez Bankas ile Çin Merkez Bankas 'n n, Londra'da yuan cinsinden ifllem yapacak bir takas bankas kurulmas konusunda anlaflma imzalayaca bilidirildi. ngiliz bas n nda yer alan habere göre, ngiltere Merkez Bankas ve Çin Merkez Bankas, önümüzdeki günlerde Londra'da yuan takas bankas kurulmas için anlaflma imzalamaya haz rlan yor. Takas bankas n n kurulmas yla birlikte özellikle Çinli yat r mc lar n uluslararas ödemelerinin kendi para birimleri üzerinden yapmalar kolaylafl rken, ngiltere ve Çin aras ndaki sermaye ak fl n n h zlanmas yla Londra'n n finans merkezi olarak küresel boyutta önemini art rmas bekleniyor. Swift verilerine göre, Çinli yat r mc lar özellikli yuan cinsinden uluslararas ödemelerini a rl kl olarak Hong Kong üzerinden yaparken, Londra'da bu konuda bir bankan n kurulmas ve ifllemlerin bir k sm n n ngiltere üzerinden ilerlemesi, özellikle Asya piyasalar n n kapal oldu u saatlerde Çin'li yat r mc lara kolayl k ve alternatif sunacak. Halihaz da Londra, uluslararas döviz piyasalar ndaki toplam ifllem hacminde yüzde 41 oran nda piyasa pay na sahip. ngiltere özellikle bu alanda bir bankan n kurulmas ile uluslararas yuan ticaretindeki pay n art rmay hedefliyor. (AA) ilçeler aras farkl laflmalar n, hem gelir düzeyi hem de tüketim kal b ve tercihleri aç s ndan ortaya ç kt d r. Bir anlamda iki farkl stanbul'dan bahsedebiliriz. Bir yanda haftada bir-iki defa et, tavuk ya da bal k yiyemeyenler, y lda bir kere bile tatile gidemeyenler; öte yanda harcama kapasitesi oldukça yüksek olan bir kesim. Bir yanda günde ortalama 5 ekmek tüketen Ba c lar, Avc lar, Sultanbeyli ilçeleri, öte yanda 2 ekme in alt nda günlük tüketimi olan Befliktafl, Adalar var. Öyle ki, ilçeler aras farkl l klara benzer flekilde, ilçe içinde bile farkl l klar var. Kad - köy, Befliktafl, fiiflli, Beyo lu, Bak rköy ve Ataflehir ilçe içi farkl l klar n en rahat gözlendi i ilçeler olarak göze çarp yor. Ayr ca toplumun tüketim e iliminin geliriyle do rudan do ruya iliflkili olmad da gözleniyor. Bu sonuç, tüketim toplumu haline dönüfltü- ümüzü onayl yor. Örne in; stanbullular n yüzde 42'si ekonomik gerekçelerden dolay tatil yapam yor. Yüzde 17'si de haftada bir iki kez et veya tavuk ya da bal k yiyemiyor. Ama yüzde 50'si ak ll telefona sahip, yüzde 53'ünün evinde ise plazma ya da LCD/LED televizyon var." (AA) 2 Nisan 2014 Çarflamba 7 AB ye enerji bafll için ça r STANBUL - ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Cihad Vardan, enerji politikas kadar önemli bir konuda hem AB, hem de Türkiye'nin daha güçlü ve derin bir ifl birli i içerisinde olmas n n son derece önemli oldu unu belirterek, bu çerçevede KV olarak, öncelikle AB'yi enerji bafll n müzakerelere açmaya davet etiklerini söyledi. stanbul Sanayi Odas 'nda ( SO) "20. Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans - ICCI 2014" tan t m amac yla düzenlenen "2. Enerji Sektörü Buluflmas " toplant s nda konuflan Vardan, enerji politikas n n, Türkiye- Avrupa Birli i (AB) iliflkilerinde üzerinde durulan en önemli bafll klardan birisi oldu unu belirtti. Vardan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raporunda, enerji güvenli i ve yenilenebilir kaynaklar aç - s ndan Türkiye'nin öneminin vurguland n, enerji bafll - nda müzakerelerin aç lmas n n gereklili inin ortaya kondu unu söyledi. Müzakerelerin bugüne kadar aç lmamas n n, Türkiye'nin eksikliklerinden de il, tek tarafl blokajdan kaynakland görüflünü dile getiren Vardan, enerji güvenli- inin tesisi aç s ndan AB'nin önceliklerinden birini teflkil eden Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesinde Türkiye'nin konumunun kritik önem tafl d na iflaret etti.vardan, Türkiye'nin dahil oldu u gaz iletim ve ba lant projelerinin, hem Türkiye'nin AB piyasas ile entegrasyonunu sa lad n hem de AB'nin arz güvenli ine ve kaynak çeflitlendirmesine katk da bulundu unu kaydetti. Türkiye'nin hem AB, hem de Rusya ile olan yak n siyasi ve ekonomik iliflkileri düflünüldü ünde, K r m sorununun derinleflmesinden en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye oldu una dikkati çeken Vardan, flöyle konufltu: "AB taraf ndan yap lan aç klamalar do rultusunda Rusya'ya yönelik ekonomik ve siyasi yapt r mlar n a rlaflt rmas, Rusya ekonomisini olumsuz etkilemenin d fl nda, bölgedeki enerji oyununda da yeni hamlelerin yap laca - n göstermektedir. Hem Türkiye'nin hem de AB'nin enerji güvenli i aç s ndan TANAP' n önemi artarken, Türkiye-Yunanistan s n r ndan bafllayacak TAP projesi ve benzeri baflka projelerin de gelifltirilmesine zemin haz rlayacakt r. Bugün AB ülkelerinin Rusya'ya karfl yapt r mlar uygulamaya karar verirken elini güçlendiren ve AB müktesebat n n bir parças olan, zorunlu petrol ve do algaz stoku meselesidir., 2023 y l nda toplam enerji üretimimizin yüzde 30'unu yenilenebilir kaynaklardan sa lamak. Bu ba lamda kurulu gücün 2023'e kadar yaklafl k 20 bin megavat rüzgar, 600 megavat jeotermal ve 300 megavat da güneflten oluflmas öngörülmektedir." Vardan, son y llarda dünya enerji görünümünü en fazla etkileyen geliflmelerden birin de ABD'nin kaya gaz sayesinde net bir do algaz ithalatç s olma durumundan kendi kendine yeter hale dönüflmesi olaca n belirterek, "ABD'nin kaya gaz üretiminin önümüzdeki y llarda da art rmas öngörülmektedir. Kaya gaz n n özellikle ABD'de do algaz fiyatlar n düflürmesi sebebiyle, enerji fiyatlar n n, ülkelerin rekabetçili i üzerindeki etkisini, AB'de yeniden tart fl l r hale getirmifltir. Avrupa Komisyonu taraf ndan yap lan uluslararas k yaslama, özellikle enerji tüketiminin yüksek oldu u sanayiler için do algaz fiyatlar n n ABD'ye, Hindistan'a ve Rusya'ya göre 3-4 kat fazla oldu unu, elektrik fiyatlar n n ABD ve Rusya'n n iki kat, Çin'den ise yüzde 20 oran nda daha fazla oldu unu ortaya koymaktad r" diye konufltu. AB'de de sanayinin tüketti i elektri in kilovat fiyat - n n 94 avro sent, Türkiye'de ise 89 avro sent oldu unu hat rlatan Vardan, sözlerini flöyle sürdürdü: "Dolay s yla önümüzdeki eylül ay nda Komisyon taraf ndan yay mlanacak olan ve Birli in rekabetçi gücünü art rmak için enerji maliyetlerini ve fiyatlar n nas l afla çekebilece ine dair yeni önerisinin ülkemizde de yak ndan mutlaka izlenmesi gerekmektedir. AB'nin enerji iç pazar na uyum sa layabilmemiz için gerekli olan, enerji piyasalar ndaki liberalleflmedir. Ülkemizde elektrik ve do algaz iç piyasas nda serbestleflmenin sa lanabilmesi için önemli ad mlar at l yor. Bu ba lamda yeni elektrik piyasas mevzuat ile AB'nin üçüncü enerji paketine uygun düzenlemelerin hayata geçirilmesi, bu kapsamda elektrik da t m flirketleri ile bunlar n perakende sat fl flirketlerinin fiilen ayr flt r lmas, 2013 sonu itibar yla tüm elektrik da t m flirketlerinin özellefltirilmeleri önemli geliflmelerdir." Vardan, gelecek dönemde de, elektrik üretiminde yüzde 40 civar nda olan kamunun pay n n daha azalt lmas n n öngörüldü ünü belirterek, do algaz piyasas nda da BOTAfi' n piyasa gücünün azalt larak AB mevzuat yla uyumlu hale getirilmesi için çal flmalar n sürdü ünü söyledi. AB'de nükleer enerji kullanma tercihinin, her üye devletin kendi inisiyatifine b rak ld n anlatan Vardan, "Ancak nükleer güvenli in sa lanmas hususunda özellikle de Fukuflima felaketi sonras nda hassasiyet gösterilmektedir. Ülkemize getirilen elefltirilerin bafl nda çerçeve bir nükleer enerji kanunun halen kabul edilmemifl oldu u gelmektedir. Türkiye nükleer enerji kullan m na geç kat - lan ülkelerden birisidir. Ancak 2023 y l na dair yap lan projeksiyonlarda, enerjisinin yüzde 4'ünü nükleerden karfl layaca n öngören bir ülke olarak yasal zeminin de h zla ve vatandafllar m z n güvenli ini gözetecek biçimde tamamlanmas gerekir" fleklinde konufltu. Vardan, bunun yan nda kamuoyunu nükleer enerji ve radyasyondan korunma konular na iliflkin bilgilendirilmesini amaçlayan "Nükleer Enerji letiflim Stratejisi"nin bir an önce tamamlanmas na da öncelik verilmesi gerekti ini dile getirerek, "Bugün enerji politikas dedi imiz alan kendi bafl na ba ms z bir alan de ildir. Bilakis, Ukrayna krizinin enerji arz güvenli ine etkilerinden, enerjide yeni teknolojilerin gelifltirilmesinin önemine, kaya gaz gibi yeni kaynaklara yap lan yat r mlardan, ak ll flebekelerin desteklenmesine, dünyada enerji fakirli i ile mücadeleden, enerji alan nda uluslararas projelerin hayata geçirilmesine kadar son derece kapsaml ve genifl bir hale gelmifltir" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 2 Nisan 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Türkiye Gazetecilik SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN "Aflk - Nebi Sergisi" 8 Nisan'da aç lacak STANBUL (AA) - Diyanet flleri Baflkanl ile Kültür ve Turizm Bakanl iflbirli iyle Kutlu Do um Haftas etkinlikleri kapsam nda düzenlenen "Aflk - Nebi Sergisi", 8 Nisan'da sanatseverlerin be enisine sunulacak. Hz. Peygamber'in do umunun y l na özel haz rlanan "Hicaz'dan stanbul'a Hz. Peygamber Sevgisi; Aflk- Nebi Sergisi", Topkap Saray Enderun Hazine Ko uflu ve Ayasofya Müzesi olmak üzere iki aflamal gerçeklefltirilecek. Bugüne kadar gerçeklefltirilen en önemli "klasik slam sanatlar " çal flmas olma özelli ine sahip sergide, yurt d fl ndan yabanc hattatlar n eserleri ile ilk kez gün yüzüne ç kan eserler yer alacak. Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik ile Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez'in kat l m yla resmi aç l fl 8 Nisan'da yap lacak sergiler, 15 Temmuz'a kadar görülebilecek. slam Kültür Sanat Platformu'nun da düzenleyicileri aras nda bulundu u ve ana sponsorlu unu Y ld z Holding'in üstlendi i serginin küratörlü ünü Topkap Saray Müzesi Müdürü Haluk Dursun, sanat dan flmanl n Prof. Mustafa U ur Derman ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali R za Özcan yap yor. ki aflamal planlanan serginin ilk aya olan Topkap Saray Enderun Hazine Ko uflu'nda ve 17. yüzy llardan kalma Mushaf- fierifler, Siyer-i Nebi kitaplar, Muhammediyeler, Delailül Hayratlar, Hilye-i fierifler, Murakkalardan Hadisler, Hat levhalar, Hazine bölümünden murassa Kur'an- Kerim muhafazalar, H rka-i Saadet'in alt n mahafazalar ndan örnekler, Osmanl Hanedan taraf ndan vakfedilen ve Fahrettin Pafla taraf ndan Medine'den stanbul'a getirilen eserler, gülabdan, buhurdan, murassa ask kandiller, Sakal- fierif mahfazalar, Hz. Peygamber'in su içti i tas ile Mukavk s'a göndermifl oldu u mektup sergilenecek. Baflar Ödülleri aç kland STANBUL (AA) TGC'den yap lan yaz l aç klamaya göre, yönetmelik uyar nca ödül seçici kurullar flu isimlerden olufltu: "Gazetecilik" dal nda, Ayfle Özek Karasu (Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü), Bertan A ano lu (Milliyet Gazetesi Yaz flleri Müdürü), smail Ball ( HA Genel Müdür Yard mc s ), Necdet Do an (Hürriyet Gazetesi Yaz flleri Müdürü), Sevim Ertemur (Gazeteci), Turhan Bozkurt (Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü) ve Vahap Munyar (TGC Baflkan Vekili); "Radyo TV" dal nda, Engin Baflç (TRT Muhabiri- letiflim Doktoru ), Göksel Göksu (TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Nurettin Soydan (Gazeteci), Sibel Günefl (TGC Genel Sekreteri), Suat Y lmaz (TGRT Genel Yay n Yönetmeni), Prof. Dr. fiükran Esen (Marmara Üniversitesi letiflim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Ö retim Üyesi) ve Zafer Arapkirli (Habertürk TV Anchorman); " nternet" dal nda Ahmet Yefliltepe (Gazeteci), Ercüment flleyen (Milliyet Gazetesi nternet Yay n Yönetmeni), Erol Öndero lu (Gazeteci), Hakan Kara (Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü), O uz Güven (cumhuriyet com.tr Yay n Yönetmeni), Olay Tan (Olay Haber Genel Yay n Yönetmeni) ve Dr. Recep Yaflar (TGC Yönetim Kurulu Üyesi). "Siyasal" dal nda, Sözcü gazetesinde 13 Aral k 2013'te yay mlanan "Eniflteden Hükümeti Sarsacak ddialar: Bakanl a Rüflvet Verdim" haberiyle U ur Dündar ödüle de er bulunurken, Cumhuriyet gazetesinde 10 Eylül 2013'te yay mlanan "AKP'li Belediye Binay Yap p Vakfa Bedelsiz Tahsis Edecek. Halk n Paras Deniz" bafll kl haberiyle Aykut Küçükkaya övgüye de er görüldü. "Ekonomi" dal nda, Akflam Gazetesi'nde 7 Ocak 2013 tarihinde yay mlanan "320 Kilo Alt n Böyle Uçtu" bafll kl haberiyle Süleyman fien ödüle de er bulunurken, Taraf gazetesinde 15 Temmuz 2013'te yay mlanan "Yine Cengiz Yine K yak" bafll kl haberiyle Hüseyin Özay ile Sol gazetesinde 23 Temmuz 2013'te yay mlanan "Alt ndan Yandafllar Ç kt " haberiyle Y ld z Koç övgüye de er görüldü. "Çevre" dal nda, Radikal gazetesinde 1 Aral k 2013'te yay mlanan "16.9'un Y k m na" bafll kl haberiyle Ömer Erbil ödüle de er bulunurken, Milliyet gazetesinde 25 A ustos 2013'te yay mlanan "Gökdelenler Bahar m z Yaza Çevirdi" bafll kl haberiyle Arif Balkan övgüye de er görüldü. "E itim" dal nda, Habertürk gazetesinde 20 A ustos 2013'te yay mlanan "Lise-Leaks Skandal " Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) "2013 Türkiye Gazetecilik Baflar Ödülleri"ni kazananlar belirlendi. haberiyle Sultan Uçar ödüle de er bulundu. "Sa l k" dal nda, Zaman gazetesinde 13 Ocak 2013'te yay mlanan "Bak ma Muhtaç Engellileri Köle Gibi Al p Sat yorlar" bafll kl haberiyle Bünyamin Köseli ödüle de er bulunurken, Radikal gazetesinde 27 May s 2013'te yay mlanan "Kanser Çetesi fl Bafl nda" bafll kl haberiyle dris Emen övgüye de er görüldü. "Kültür Sanat-Magazin" dal nda, Cumhuriyet gazetesinde 29 ve 30 Nisan 2013'te yay mlanan "K rm z Ruja Yasak" bafll kl haberiyle Özcan Yaflar ödüle de er bulunurken, Sol gazetesinde 14 Ekim 2013'te yay mlanan "Bilimsel Vurgun" bafll kl haberiyle Özgür Savaflç o lu övgüye de er görüldü. "Spor" dal nda, Hürriyet gazetesinde 19 Ekim 2013'te yay mlanan "100 Alt n U runa" bafll kl haberiyle Celal Demirbilek ödüle de er bulunurken, Habertürk gazetesinde 14 Haziran 2013'te yay mlanan "Lahmacunla Gelen Kupa" bafll kl haberiyle Murat A ca övgüye de er görüldü. "Köfle Yaz s " dal nda, Hürriyet gazetesinde 10 Kas m 2013'te yay mlanan "Bülent Ar nç' n Yapt Bir fiahsiyet Ayaklanmas d r" bafll kl köfle yaz s yla Ahmet Hakan ödüle de er bulundu. "Araflt rma" dal nda, Zaman gazetesinde 1-5 Mart 2013 aras nda yay mlanan " nsan Kaçakç l Gerçe i" bafll kl araflt rmas yla Burak K l ç-fazl Mert ile Habertürk gazetesinde 4-6 May s 2013 aras nda aras nda yay mlanan "May n Kurban Hayatlar" araflt rmas yla Ümran Avc -Güngör Karakufl ödüle de er bulundu. "Röportaj" dal nda Hürriyet Pazar ekinde 19 May s 2013'te yay mlanan "Annem Beni Ak l Hastanesine Kapatt " bafll kl röportaj yla Melis Alphan ödüle de er bulundu. Milliyet gazetesinde 10 fiubat 2013'te yay mlanan "Obama: Bar flç Çözümü Alk fll yorum" bafll kl röportaj yla P nar Ersoy övgüye de er görüldü. "Spor Köfle Yaz s " dal nda, Habertürk gazetesinde 16 May s 2013'te yay mlanan "Ulusal Ar Damar " bafll kl köfle yaz s yla U ur Meleke ödüle de er bulundu. "Birinci Sayfa Düzeni"nde, Hürriyet gazetesinin 12 Haziran 2013 tarihli birinci sayfas yla Arif Dizdaro lu ödüle de er bulundu, Posta gazetesinin 24 Kas m 2013 tarihli birinci sayfas yla Saliha Pekel övgüye de er görüldü. " ç Sayfa Düzeni"nde, Star gazetesinin 16 Haziran 2013 tarihli 12. sayfas yla Sinan Alemdar ödüle de er bulunurken, Zaman gazetesinin 11 Ocak 2013 tarihli sinema sayfas yla Yunus Emre Y ld r m övgüye de er görüldü. "Spor Sayfas Düzeni"nde, Habertürk gazetesinin 16 Ekim 2013 tarihli spor sayfas yla Emre Bilir ödüle de er bulunurken, Today's Zaman gazetesinin 13 Nisan 2013 tarihli spor sayfas yla Kadir Özmen övgüye de er görüldü. "Karikatür" dal nda, G rg r dergisinde A ustos 2013'te yay mlanan " stanbul 2013 Unutma" bafll kl karikatürüyle Ö ünç Ersöz ödüle de er bulundu. "Foto raf" dal nda, 21 Foto Muhabirinden Gezi Foto raf yla "Gazeteci Gözüyle Direnifl" bafll kl çal flma ödüle de er bulunurken, Reuters'tan Osman Örsal 30 Haziran 2013 tarihli "K rm z l K z" foto raflar yla övgüye de er görüldü. Gsm: ( ) Cengiz Abaday dan iki fliir Adana ilimiz merkezinden seslenen, e itimci, flair, yazar ve araflt rmac Mansur Ekmekçi hoca arac l yla bana gelen fliirlerden Cengiz Abaday imzal ikisi var masamda. Cengiz Abaday da Adana ilimizin Yüre ir ilçesinden sesleniyor. Onun Yetimin hakk n yeme ve özür dilerim adl fliirlerinin m sralar aras nda bir gezinti yapaca m bugün. lk fliir, Yetimin hakk n yeme bafll - yla dört ayr dörtlükten meydana gelmifl. lk dörtlü ünde bu fliirin, yetimin hakk n n yenmemesi gerekti i hat rlat lmas nda bulunuluyor, Padiflah olunmas halinde bile, saltanat n bir gün bitece inin alt çiziliyor. Sonraki dörtlüklerinden üçündeki Cengiz Abaday duygular : Sen lüks yerde zgara yerken, O aflevinde s ra beklerken, Sen s c k villanda sefa ederken, Saltanat n bir gün biter efendi. Ekme i olmayan gariban varken, Sen ülke ülke sefan sürerken, Komflular n da aç, sefil yatarken, Saltanat n bir gün biter efendi. Kalem yaz yorsa, bildi i vard r, Saltanat soytar s, her zaman vard r, Unutma senden büyük Allah vard r, Saltanat n bir gün biter efendi. Ve Cengiz Abaday imzal ikinci, özür dilerim bafll kl fliir befl ayr dörtlükten meydana geliyor. Bu fliirin giriflinde, ba lan lan sevgili yare soruluyor, bir hatam varsa özür dilerim, deniliyor. Bu fliirin öteki dörtlüklerinden ikisi: Yaln zl k böyledir, sen s zlan rs n, Atefller içinde hep da lan rs n, Aflk n közleriyle hep yak l rs n, Kalbin tafltan imifl, özür dilerim. Bu yalan dünyada sözler de yalan, Zalimi seversen yüre in talan, Senden yaln z bana hat ra kalan, Aç lan bir mezar, özür dilerim....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Nurullah Genç ile fiiire, fiaire ve fiiirin Felsefesine Dâir-3 Yay nevleriyle bu meseleyi görüfltüm. Sordum yay nevi sahiplerine. Niye fliir kitab basm yorsunuz diye? Onlar da flöyle cevap verdi: Efendim satm yor. Yani çok flair var ama flairler birbirinin kitab n bile al p okumuyorlar. fiiir kitaplar sat lsa biz niye basmayal m, diyorlar. Tabii, maalesef böyle Durum bu noktada olunca tabii ticari kayg da ön plana ç k yor ki, hakl lar sonuçta. Bir emek var ortada. Bir para harcan yor. Evet, onlara bir fley diyemiyoruz. Onlar da sonuçta bilançolar n kontrol etmek zorundalar. Yani bir ürünü piyasaya sürüyor. Ondan kâr etmedikten sonra iflletmelerini devam ettiremezler. Yani ben onlarda kusur falan aram yorum. Kusur, bence baflta da bu milyonlarda da de il. Bu ülkenin ayd nlar nda, flairlerinde, sanatkârlar ndad r; çünkü toplumlarda meflaleleri tafl yan münevver insanlard r biliyorsunuz. Yani onlar toplumun geliflmesi, düzelmesi için çok çok çaba sarf etmesi gereken insanlard r. Onlar görevlerini yapmad klar zaman durum böyle oluyor iflte. Bir ülkenin geliflmesi için sanatkârlarla beraber âlimlere ve münevverlere ihtiyaç var. Dolay s yla bunlar birbirine ba l fleyler. Mesele biraz da bizde dü- ümleniyor. Do ru, hakl s n z. Karamsar bir tablo da çizmeyelim tam olarak ama gelecek noktas nda Türk fliiri size göre nereye do ru gidiyor, nerede olacak fliirimiz? fiunu söyleyeyim bir defa: Benim Türk fliiri ile ilgili flu andaki düflüncem, kanaatim, kendimiz de bu fliir harman - n n içerisindeyiz, çok olumlu de il. fiu anlamda söylüyorum bunu, yani biz millet olarak fliir geçmifli ihtiflaml bir milletiz. Bizim muhteflem bir fliir geçmiflimiz var, yani sadece divan fliiri üzerinde günlerce dursan z divan fliirini bitiremezsiniz. Derinli iyle, hayat n içinde olufluyla y llard r bu ülkenin çocuklar na hayattan kopuk bir fliir, yüksek zümre edebiyat n n fliiri gibi tan t lan divan fliirinin asl nda içine girildi i zaman ne kadar hayat n içinden oldu unu hepimiz biliyoruz. Sadece divan fliirini alsan z böyle iflte, cumhuriyet dönemi fliirini alsan z, ya da ne bileyim Halk edebiyat n alsan z, devasa bir fliir geçmiflimiz var bizim. Bu geçmiflin üzerine, bu muhteflem fliir birikiminin üzerine çok daha yeni anlay fllarla ama kesinlikle bir baflka milletin, bir baflka kültürün fliir anlay fl n taklide düflmeden, kendi fliirimizi gelifltirerek ve üst düzey eserler ortaya koymaya çaba göstererek bir fleyler yapmam z gerekiyor. Ufak tefek k - v lc mlar n ötesinde ben bu anlamda çok umut verici bir fley görmüyorum. Dolay s yla dergilere, edebiyat ortamlar - na bakt m zda, fliir dinletilerinde okunan fliirleri de erlendirdi imizde ve daha çok yay mlanan fliirlere bakt m zda hâlâ bir öykünmeci tav r, sa ve sol edebiyat aras nda adaletli olmayan bir rekabet, özellikle sol edebiyat n, Bat edebiyat na ve modern Bat edebiyat na öykünen, taklit, çok rahat diyebilece imiz taklit ürünleri ortaya koymas, ülke içerisinde bu taklitin belli çevrede yayg nl k kazanmas, o bizim fliir geçmiflimizin ihtiflam n çok daha üst düzeylere ç karabilecek, bize has bir fliir oluflturabilecek bir umudu bana vermiyor do rusu. Dolay s yla bu anlamda çok umut tafl m yorum; ama beni umutland ran fley de flu: flte ülkemizin baz bölgelerinde, bu stanbul da olabilir, Erzurum da olabilir. Bu anlatt m hissi, duyguyu paylaflan flairlerimiz, programc lar m z da yok de il. Yani bunlar belki fliir dinletilerinde, belki üst düzey birtak m programlarda belirleyemiyoruz, tasvir edemiyoruz, flu kiflilerdir diyemiyoruz. Hani bu zaten do ru bir fley de olmaz; ama bu arkadafllar m z var, bu anlamda çaba gösteren arkadafllar m z var. E er onlar n say - s artar, onlar biraz daha kabul görür, toplum taraf ndan da de erlendirilebilirlerse on befl yirmi y l içerisinde biz de, bizim ihtiflaml fliir dünyam z de ifltirecek, gelifltirecek ama gelifltirerek de ifltirecek birtak m yeni aç l mlar söz konusu olabilir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sana dâir gönlümde sonsuz heyecan vard r. Ya mur, tipi, f rt na seni anlatan kard r. Sen güzeller güzeli sensin anahtar olan, Çok desem kifayetsiz aflk m mahfler kadard r.

9 BULMACA 2 Nisan 2014 Çarflamba 9 Peyami Safa n n 1937 y l nda yay nlad Biz nsanlar roman nda Birinci Dünya Savafl n ve ngilizlerin slam dünyas üzerindeki emperyalist bask lar n de erlendiren bir bölüm var. Bu bölümü okursak 1937 den bugüne pek bir fleyin de iflmedi ini, o zamanki emperyalist projeyle flimdiki aras nda pek bir fark olmad n görürüz. O bölümle günümüz aras nda bir karfl laflt rma yapal m. Önce romandan al nan k s mlar t rnak içinde ve koyu olarak verilecek, sonra günümüzdeki durum ortaya konacakt r. Harp denilen bu vahfli kasapl k, ngiltere yi Avrupa n n ve Asya n n bir tek yüksek hâkimi yapmakla neticelendi. Bütün Avrupa da yaln z ngiltere kuvvetini muhafaza etti, çünkü onun hesab na baflkalar dövüfltüler; onun hesab na onun esir etti i kavimler, Hindliler ve zenciler harbe girdiler. ngiltere harbi sömürgelerinin zarar na yapt. Günümüzde de Büyük Orta Do u Projesi kapsam nda Arap Bahar denilen vahfli kasapl k, Bat l emperyalist ülkeleri Irak, M s r, Libya gibi Arap ülkelerinin tek yüksek hâkimi yapmakla neticelendi. Çünkü emperyalist Bat hesab na esir etti i Müslüman kavimler, kabilelere, mezheplere, etnik gruplara bölünerek birbiriyle tokuflturuldu. Do u milletleri! ngiltere nin Türkiye de ne yapt n da biliyorsunuz. Ona öyle bir bar fl teklif etti ki maddelerine göre Anadolu nun halis Türklerle meskûn dörtte üçü ve büyük sanayi merkezleri Fransa n n, ngiltere nin, talya n n ve Yunanistan n hâkimiyeti alt na geçecekti. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ST PROJE HALEN YÜRÜRLÜKTE Türkler bu ezici bar fl kabul etme e yanaflmay nca, ngilizler, Türklerin baflkentini, müslümanlar n mukaddes flehri olan stanbul u iflgal ettiler. Millet Meclisini da tt lar, ayd nlar n ve halk n fleflerini yakalad lar, en ileri gelenlerini kurfluna dizdiler, yüzlercesini de Malta Adas na sürdüler. fiimdi ngilizler stanbul da saltanat sürüyorlar. fiimdi de Avrupa Birli i ne girifl dayatmalar yla, ülkemizi paramparça edecek etnik siyaseti demokrasi, insan haklar, bar fl, bilmem ne ad na uygulamaya koyuyorlar. Türklerin baflkenti olan Ankara y millî Türk devletinin ba ms z idare merkezi olmaktan ç kar p Brüksel e, Avrupa Birli i ne ba layarak Ankara y bir nevi iflgal ediyorlar. Millet meclisimiz, Avrupa Birli i Anayasas na tabi k l narak bir nevi da t lm fl oluyor. Türk milletinin ba ms zl kç ve milliyetçi ayd nlar üzerinde büyük bask lar, hapse atmalar, ifllevsizlefltirme ve tecrit çal flmalar var. Türklerin bankalar n, paralar n, fabrikalar n, trenlerini ve gemilerini ald lar, onlar n bütün nefes deliklerini t kad lar. Bugün Türkiye de bir kumafl, bir maden parças yoktur. Bu cümleleri hiç de ifltirmeden aynen bugün için kullanabiliriz. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "Zaman kim okflayabilir ki? En afilli cümlelerin savruldu u ve dahi esrar duman n n tiner kokusuna kar flt, sustal n n tabancadan daha delikanl ca kullan ld sahte kabaday lar n bel kemiklerinden zar yap ld, sürgün yerinden bile sürülenlerin yaflad bir yerdi kolera, Kaçmak istedikçe içinde debelenilen bir batakl k. Günefl buluttan s yr l rken gökkufla n n renkleri koleran n damlar nda seviflirdi Çan sesleri Ezan sesleri Hafif esrar kokusuyla kar fl p Havay kaplard Savrulurken raconun k rm z pelerini o zarif öfkesiyle ncelikli haytayd Nüksederken raks n Mahallenin maflallah eyvallah ; fiimdilik ölümüne kadar hayattayd O; bir t ls ml an n çarflaf ndan a r a r geçirirken hayat n, bilemezdi üç tekerlekli bisikletin karanl a takla ataca n Her hayat n bir a rl vard kimin ne kadar tartt bilinmese de Gece esrar ve içki de ifltirirdi her fleyi Gecenin en lacivert zaman ; Koleradaki hayat n ci erine ve sertli ine dald nda Olaylar köpek sürüsü gibi pefl pefle geldi Gençli i kesildi Kalbi zedelendi Surat gerildi ruhu parende att YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan A r Roman Metin Kaçan Kanun varsa O'da vard art k; belayd Tül perdeler ve çarflaflar dalgaland Ceylan muhabbeti, kufl muhabbeti, Her fleyi en h zl ve en sonuna kadar Beraber tüketti zevklerini ve hayat n Maske takm fl yüzü düfltü yaflam n Da lm flt duygular, kadifedendi göz yafllar Günefl bir ufuktan uykulu yüzünü çat lara sürerken Bullan k bir hayale dal p Hissetti i düflüncelere sis çekti Hayat s n r ndan z plad Kendisini bofllu un so uk ellerine teslim etti Tek çözüm ölüm müydü huzur ve mutluluk için? Zarlar düflefl gelseydi belki de her fley baflka türlü gerçekleflecekti. Bir çift kanatt hüzün rüzgarlar nda da l p giden melekleri A lad ard ndan bir a zdan bütün dehfletiyle kolera Sa lam gariban Ruhuna el fatiha A r Roman Metin Kaçan (Yaz kitaptan ve ayn adl filmden derleme yoluyla yaz lm flt r) Yazman n en kötü belki de tek kötü taraf gerçek olmas... yazard n ve gerçek olurdu... Kitab n giriflinde... Sormufltu kim okflayabilir diye zaman... Cevab yazard... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Cinsel gücü olmayan erkek. Güney Amerika da bir baflkent. 2. Odun tafl makta ya da bal k avlamakta kullan lan büyük kay k. Konut, hane. 3. Bir fleyin olmas na az kalmak anlam nda bir sözcük. Kumarda ortaya sürülen para. 4. Bir renk. Bir tür k sa yelek. 5. Gurbetteki bir kimse için do up büyüdü ü ve özledi i yer. Soyundan gelinen kimse. 6. drarda bulunan azotlu madde. Telli bal kç l. 7. Burçlardan biri. laç, merhem. 8. Saniyede bir jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. K sa sapl odun baltas. 9. Öykü anlatan. 10. Güzel sanat. Yavru, çocuk. 11. Yoksul. 12. Bir geminin baflka bir gemiden ya da k y dan ayr lmas. Türlü bitki, yaprak ve kabuklar yla kokuland r lm fl ac bir içki. 13. Kanaat. Dolayl anlatma. 14. lgi eki. Düzenli ekilen yer. 15. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. Kiloamperin simgesi. 16. Kitap getirmemifl peygamber. Parola. 17. Bir besin maddesi. Duyma organ m z. 18. fiikâr. fi k, alternatif. 19. Bir ilimiz. Gelenek. 20. Parazit, tufeyli. Kula n duyabildi i titreflim. Yukar dan afla ya: 1. Havadan yere atlamakta kullan lan ipekten kumafl. A yatak. Bir sinir hastal, tutarak, yilbik. 2. Haberci. Okul, k flla gibi yerlerde hasta bak lan yer. Osmanl larda tarih yazar. 3. Mikroskop cam. Derin yar lmalar nedeniyle buz parçalar n n koparak yere düflmesi. Savaflta düflmandan ele geçirilen mal. Güney Afrika n n plaka iflareti. 4. Küçük çocuklar korkutmak için uydurulmufl hayali yarat k. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Evrensel al c kan grubu. Taflk n su. 5. Eskiden mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. Keskin bir fleyle veya bir vuruflla vücutta oluflan derin kesik. Taht. 6. Bir tür savafl silah. Yank, akis. Hava tafl tlar ndan biri. 7. Güney Amerika n n yüksek bölümlerinde yaflayan bir yük hayvan. Merak, karars zl k veya kuflku anlatan bir söz. Yan c, renksiz, az kokulu bir gaz. 8. Yönetici. Dualardan sonra söylenir. K rg zlar n ünlü destan. 9. Art rma ile sat fl. Arapçada su. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. Asalak bir böcek, sak rga. 10. Fazla bön, enayi. Y lan n deri de ifltirirken att deri. Say lar gösteren iflaretlerden her biri. Jimnastik ayakkab s. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 2 Nisan 2014 Çarflamba - SAGLIK Burcu KER M fiehirler iyotlu tuza al flt s ra k rsalda Bebek ve çocuklarda büyüme, geliflme, ö renme ve zeka gerili i, gebelerde düflük ve ölü do- um riski gibi sorunlara yol açan iyot yetersizli inin ortadan kald r lmas için al - nan önlemler meyvesini vermeye bafllad. ANKARA -Türkiye genelinde yüzde 85 e kadar ç kan iyotlu tuz kullan m, kentlerde yüzde 90, k rsalda ise yüzde 70 düzeyinde. Bat ve kuzeyde iyotlu tuz kullan m artarken do uya do ru gidildikçe oranlarda düflme görülüyor. AA muhabirinin Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu yetkililerinden ald bilgiye göre, iyot yetersizli i en fazla do urganl k ça ndaki kad nlar, gebeler, bebekler ve çocuklar etkiliyor, bebek ve çocuklarda büyüme, geliflme, ö renme ve zeka gerili i, gebelerde düflük ve ölü do- um riski ve her yaflta guatr gibi Filtreli sigara daha zararl TRABZON - Gazi Üniversitesi'nden Prof. brahim Uslu, sigaran n zararl etkilerini azaltmak için kullan lan filtrelerin san ld gibi faydal de il, filtresiz sigaralara göre daha kanserojen oldu unu söyledi. Bitkilerin yaflamas için gerekli olan elementlere, bitki besin elementleri denildi ini belirten Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Kimya E itimi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. brahim Uslu, bitki dokular n n analizinde do ada bulunan tüm elementleri hemen hemen bulman n mümkün oldu unu ifade etti. Uslu, "Bitkiler yetifltikleri ortamda bulunan elementleri, kendileri için gerekli olsun veya olmas n az da olsa bünyelerine almaktad rlar. Son dönemlerde madenlerin, metal ve kimya fabrikalar n n, termik santrallerin çevremize saçt klar toksik a r metaller bu tip topraklar üzerinde yetiflen tütün gibi ürünler taraf ndan bünyelerine al nmakta ve yapraklar na kadar geçmektedir" dedi. Uslu, araflt rmalara göre, tütünde çevre kirlenmesinden gelen bu a r metallerin yan s ra ayr ca Po-210 gibi radyotoksik minarelerin de tütün yapraklar na geçti inin tespit edildi ini vurgulayarak, flöyle devam etti: "Filtreli sigaralar aynen bir körük gibi tütüne daha fazla oksijen göndererek sigaran n santigrat alev s cakl n, di er bir deyiflle yanma verimini art rmakta, tütün yapra ndaki a r metaller ve radyotoksik maddelerin, alev s cakl n n artmas sonucu neredeyse tümünü buharlaflt rarak, akci ere geçmesine neden olmaktad r. Bu yüzden sigaran n zararl etkilerini azaltmak için kullan lan filtreler san ld gibi faydal de il, tam tersi filtresiz sigara içmeye göre daha kanserojen etkilere sahiptir." Filtrelerin selüloz asetat gibi gözle görülmeyecek derecede küçük lifli yap lardan olufltu una da dikkati çeken Uslu, flunlar kaydetti: "Sigara içilmesi s ras nda filtredeki on binlerce ço u mikro hatta nano boyuttaki lif zerrelerinin ci erlerimizin en iç bölümüne kadar yerleflmesi söz konusudur. Yap lan bir araflt rmaya göre, filtresiz sigara kullananlarda epidermoid (bölgesel) kanser türü ön planda iken filtreli sigara içenlerde çok daha tehlikeli olan adeno (daha uzak organlara s çrayan) kanseri görülmektedir. Bunun da sigaradaki toksik elementlere ilaveten mikro ve nano boyuttaki liflerden kaynakland düflünülmektedir." (AA) sorunlara yol aç yor. Sa l k Bakanl, ülkede önemli bir halk sa l sorunu olan iyot yetersizli ine ba l hastal klar ve bu hastal klar n yol açt sa l k problemlerinin önlenmesi amac yla uzun süredir yot Yetersizli i Hastal klar n n Önlenmesi ve Tuzun yotlanmas Program yürütüyor. Geçen y l a ustos ay nda ç kar lan Türk G da Kodeksi Tuz Tebli i ile sofra tuzuna mg/kg oran nda potasyum iyodat kat lmas zorunlu hale getirildi. Tebli de ayr ca iyot için belirlenmifl üst limitin art 3 mg/kg farkl l k gösterebilece i, iyot tüketmemesi gereken kifliler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yap labilece i hükmü de yer ald. yotlu tuz kullan m n n art r lmas için Bakanl n uzun y llar önce bafllatt önlemler meyvesini vermeye bafllad. STANBUL-Kulak Burun Bo az Hastal klar Uzman Op. Dr. Gökhan Güvener, bahar aylar n n bafllad flu günlerde özellikle alerjik rinitlerin ihmal edilmemesi gerekti ini söyledi. Güvener, A aç polenleri genellikle ilkbaharda, çay r çimen polenleri ilkbahar ve yazda, yabani ot polenleri ise genellikle sonbahardaki mevsimsel rinitlerin sebebidir. dedi. Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Bo az Hastal klar Uzman Op. Dr. Gökhan Güvener bahar alerjisi ile ilgili bilgiler verdi. Mevsimsel alerjik rinitte yaflan lan bölgeye göre ve mevsimlere göre de ifliklik gösterdi ini belirten Güvener, Y l boyu süren alerjik rinitte genellikle küfler, ev tozu akarlar, böcekler ve hayvan tüyü gibi alerjenler sorumludur. Mevsimsel alerjik rinitte ise yabani ot, çimen ve a aç polenleri gibi alerjenler sorumludur. Yaflanan bölgeye göre de iflmekle birlikte; a aç polenleri genellikle ilkbaharda, çay r çimen polenleri ilkbahar ve yazda, yabani ot polenleri ise genellikle sonbahardaki 1995 y l nda Türkiye genelinde yüzde 18,2 olan iyotlu tuz kullan m oran, yüzde 85,4 e yükseldi. Bu oran kentlerde k rsala göre daha yüksek. Kentlerde yüzde 90 olan iyotlu tuz kullan m oran k rsalda yüzde 71,5 düzeyinde. Bat ve kuzeyde bu oran artarken do uya do ru gidildikçe düflme görülüyor. yotlu tuz kullan m oran stanbul da yüzde 97,4, bat da yüzde 93,5, kuzeyde yüzde 90,5, Orta Anadolu da yüzde 85,3, güneyde yüzde 78,6, do uda yüzde 61,4, GAP bölgesinde ise yüzde 57,8 düzeyinde. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Bilim Dal Ö retim Üyesi ve yot Koruma Program Sa l k Bakanl Üniversite Dan flman Prof. Dr. Murat Faik Erdo an, Türkiye de iyotlu tuz kullan m n n istenilen düzeyde olmad n vurgulad. Türkiye de iyotlu tuz kullan - m n n yüzde 99 a ç kar lmas gerekti ini bildiren Prof. Dr. Erdo- an, gebelerle emziren annelerin iyotlu tuz tüketmesinin, bebeklerin zihinsel ve bedensel geliflimi aç s ndan büyük önem tafl d n, tuzla al nan iyotun yeterli olmad - durumlarda d flar dan iyot deste i sa lanmas gerekti ini anlatt. Merdiven alt tabir edilen yerlerde ruhsats z üretilen, iyot içermeyen tuzlar n kesinlikle kullan lmamas gerekti ini bildiren Erdo an, yotlu tuzlar ise ambalaj içinde tüketilmeli ya da günefl ve hava görmeyen kaplarda saklanmal d r. Ayr ca, içeri indeki iyotun uçmamas için tuz, yemek piflmeden de il, ocaktan al nmadan hemen önce at lmal d r önerisinde bulundu.(aa) Baharla gelen alerjik rinite dikkat! OLA AN GENEL KURUL DUYURUSU mevsimsel rinitlerin sebebidir. fleklinde konufltu. Alerjik rinitin belirtilerinin ayn semptomlar n n so uk alg nl nda da görülebilece ini ifade eden Güvener, Burun t - kan kl ve ak nt s, hapfl r k, burunda, bazen de damak ve bo azda kafl nt, gözlerde k zar kl k, kafl nt ve sulanma, göz altlar nda flifllik ve morarmalar; sinüslerde bas nç hissi ve yüz a r s ; öksürük; koku ve tat bozukluklar gibi semptomlar görülebilir. Ayn semptomlar so- uk alg nl nda da görülebilir. Ancak alerjik rinitte burun ak nt s daha sulu ve renksizdir, so uk alg nl nda daha koyu ve beyaz veya sar renkte olabilir. diye konufltu. Mevsimsel alerjik rinitin yaflam kalitesini düflürdü ünü aktan Güvener, Mevsimsel alerjik rinit, semtomlar n yo- un seyretmesiyle yaflam kalitesini belirgin olarak düflürür. fl ve okul performans n olumsuz etkiler. Uyku kalitesini düflürerek, buna ba l ek problemler ortaya ç kar r. Ast m olanlarda ast m ataklar n tetikleyebilir. Sinüzite ve özellikle çocuklarda kulak enfeksiyonlar na zemin haz rlayabilir. dedi. Al nabilecek önlemlerden bir kaç n s ralayan Güvener, Polen mevsimlerinde kap ve pencereleri kapal tutulmas, çamafl rlar n bu mevsimlerde d flar as lmamas, evde, iflte ve arabada filtreli klima ve havaland rma sistemleri kullan lmas, alerjenlerin en yayg n oldu- u sabah saatlerinde mümkünse d flar ç k lmamas, zorunluysa maske tak larak ç k lmas, bu dönemlerde bahçe ifllerinden uzak durulmas. diye kaydetti. (CHA) Say n Üyemiz kod numaral Ankara Kanserli Çocuklar ve Ailelerini Koruma ve Yard mlaflma Derne inin Ola an Genel Kurul Toplant s günü saat de Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Onkoloji Enstitüsü Toplant Salonu Ço unluk temin edilmezse 2. toplant günü ayn yer ve ayn saat te yap lacakt r. Duyurulur. GÜNDEM 1. Aç l fl 2. Baflkanl k divan seçimi 3. Divan Baflkan ve Yazmanlar n seçimi y l yönetim kurulu faaliyet raporlar n n okunmas ibras 5. Denetim Kurulu Raporunun okunmas ve ibras 6. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin asil ve yedeklerinin seçimi 7. Yeni kanuna göre yetki belgesinin verilmesi 8. Dilek ve temenniler 9. Kapan fl BELDE-2 Çocukta alerjik nezleyi ciddiye al n STANBUL -Burunda t kan kl k, ak nt, kafl nt gibi belirtiler veren alerjik rinit, çocuklarda baflka hastal klara yol açabiliyor. Ast m, sinüzit, kulakta s v birikmesi, dermatit ve konjoktivit, rinit tablosuna efllik edebiliyor.alerjik rinit, di er ad yla saman nezlesi; burun t kan kl, burun ak nt s, burunda kafl nt, hapfl rma ve göz yaflarmas gibi belirtilerin görüldü ü bir hastal k. Ancak alerjik nezle, çocuklar etkilerken sadece burun ak nt s ve t kanma ile s n rl kalmay p; ast m, sinüzit, kulakta s v birikmesi, burunda polip geliflimi, dermatit ve göz iltihab gibi daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Nezlenin, günde en az 1 saat devam eden hapfl rma, burun ak nt s ve t kanmas yla seyretti ini belirten ENT T p Merkezi nden KBB Uzman Op. Dr. Mert Bilgili, rinitin, burun mukozas n n iltihaplanmas oldu unu söyledi. Dr. Bilgili, Alerjik nezle ise burun mukozas - n n, mevsimsel ya da y l boyu devam eden toz, polen, hayvan tüyleri gibi alerjenlerin tetikledi i IgE isimli immünglobülinin inflamasyon bafllatt bir hastal kt r dedi. HASTALIK FAZLA ÖNEMSENM YOR Allerjik rinit ile ilgili esas problem sorunun zaman nda önemsenip tedavisinin bafllanmamas d r diye konuflan Dr. Bilgili, hastal n hastalar, yak nlar ve hatta sa l k çal flanlar aç s ndan dikkate al nmayabildi ini belirtti. Bilgili ye göre, tedavi eksik kald nda hastal k özellikle çocuklar n ev ve okul hayat n olumsuz etkiliyor, sosyal ve akademik baflar lar n düflürüyor. Alerjik nezlenin çocuklarda en s k karfl lafl lan kronik hastal k oldu unu aktaran Dr. Bilgili, sorunun, çocu un hem fiziksel hem mental sa l n etkiledi ini vurgulad. Tan da KBB muayenesinin yan s ra gerekli durumda ciltte ve kanda alerji testleri, kanda IgE ölçümü, solunum testleri, görüntüleme tetkikleri uygulan yor. Alerjik rinit ile kar flabilen hastal klar n da atlanmamas için dikkatli araflt rmak gerekiyor. TEDAV N N ANA KURALI Alerjik nezlenin tedavisinde en önemli noktan n, alerjenden uzak durma ve korunma oldu unu vurgulayan KBB Uzman Op. Dr. Mert Bilgili, çocuklar n ev tozundan, polenlerden, küften, varsa alerji yapan hayvanlardan, alerjiyi tetikleyen g dalardan ve sigara duman ndan uzak tutulmas gerekti ini söyledi. Saptanan bir alerjen varsa ve koflullar uygunsa afl tedavisi yani immünoterapi yap labilece ini dile getiren Bilgili, ilaç tedavisinde ise s kl kla antihistaminik ve dekonjestan fluruplar, kortizonlu burun damlalar, antilökotrien denen ve tedaviye son y llarda kat lm fl olan ilaçlar n kullan ld n kaydetti. Alerjik çocuklar n tüm y l ve özellikle hastal n fliddetlendi i dönemde takip edilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Bilgili ye göre, bu sayede hastal k fliddetlenip komplikasyon yapmadan önü al nabiliyor, çocu un yaflam kalitesini ve akademik baflar s n korumak da mümkün olabiliyor. (AA)

11 DIS DÜNYA M s r da 528 kiflinin idama mahkum edilmesi Washington da protesto edildi WASHINGTON - ABD nin baflkenti Washington da, aralar nda Amerikal lar n da bulundu u bir grup M s rl Amerikal, M s r da darbe karfl t 528 kifliye, fliddete teflvik suçlamas yla idam cezas verilmesi yönündeki karar, M s r Büyükelçili i önünde protesto etti. M s r Büyükelçili i binas önünde toplanan grup, ellerinde M s r askeri darbesinde ABD paras na hay r, Sisi=Diktatör, 528 kifliyi adaletsizlikten kurtar n yaz l dövizler tafl d. Rabia iflaretli tiflörtler giyen grup ayr ca, M s rl lar n suçlar na daha fazla para yard m nda bulunma, Obama, M s r da olan n askeri darbe oldu unu görmüyor musun? fleklinde sloganlar att. AA muhabirinin sorular n yan tlayan protestoculardan Amin zaldin, M s r daki tüm darbe suçlar n protesto etmek için eyleme kat ld n söyledi. Darbe karfl t kiflilere verilen cezalar n adaletsizli ine dikkati çeken zaldin, cumhurbaflkanl için savunma bakanl görevinden istifa eden Abdulfettah es-sisi nin de adayl na muhalefetini dile getirdi. Sisi yi cumhurbaflkan olarak görmek istemedi ini belirten zaldin, Sisi, M s r n modern tarihinde en kötü baflkan olacakt r. (Sisi) Birçok insan öldürdü, gücünü korumak için ordu ve güvenlik güçlerini kulland, M s r halk na karfl kötü niyetini gösterdi. (AA) Filipinler in güneyindeki Müslümanlar bar fl kutlamaya haz rlan yor ZAMBOANGA - Filipinler in güneyindeki Müslümanlar, hükümetle Moro slami Kurtulufl Cephesi aras nda yar n imzalanacak Kapsaml Bar fl Anlaflmas n kutlamaya haz rlan yor. Mindanao bölgesinde a rl kl olarak Müslümanlar n yaflad Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu ve Tawi-Tawi den oluflan Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi nin valisi Mujiv Hataman, AA ya yapt aç klamada, yar nki imza törenini dört gözle bekleyen bölge halk n n, büyük mutluluk içinde oldu unu söyledi. Yerel yetkililerden Hanie Bud, yar n yap lacak kutlamalar için her fleyin haz r oldu unu belirterek, tarihi imza töreninin büyük ekranlardan 2 Nisan 2014 Çarflamba 11 izlenece ini, yetkililer ve çal flanlar n bar fl ve safl temsilen beyaz k yafetler giyinece ini kaydetti. Verilecek geleneksel kanduli ziyafetinin yan s ra havai fiflek gösterisi yap lmas n n ve bar fl konseri verilmesinin planland n söyleyen Bud, etkinliklerin tüm kentlerde efl zamanl düzenlenece ini ifade etti. Filipinler Hükümeti ile Moro slami Kurtulufl Cephesi aras nda sürdürülen müzakereler baflar yla sonuçlanm flt. Bangsamoro Çerçeve Anlaflmas nda ilkeleri belirlenen çözüm sürecinin ayr nt lar n ortaya koyan Kapsaml Bar fl Anlaflmas, yar n Manila da törenle imzalanacak. (AA) 17 bin civar ndaki Lübnanl n n aileleri, y llard r yak nlar n n ak betini araflt r yor BEYRUT - Lübnan da y llar aras nda yaflanan iç savafl s ras nda kaybolan 17 bin civar ndaki kiflinin aileleri, y llard r yak nlar n n ak betini araflt r yor. Yaklafl k 15 y l devam eden, onbinlerce kiflinin yaflam n yitirdi i, yüzbinlercesinin de yaraland veya göç etti i Lübnan da kayboldu u belirtilen 17 bin kiflinin ak beti bilinmiyor. Baflkent Beyrut taki BM ofisinin karfl s nda çad r kuran aileler, uluslararas topluma seslerini duyurmaya çal fl yor. AA ya konuflan Kay p Yak nlar Komitesi Baflkan Veddad Hilvani, eflinin 1982 de kaç r ld n belirtti. Söz konusu kaç rma olaylar n n iç savafl döneminde srail, Suriye ve Lübnan daki çeflitli gruplarca gerçeklefltirildi ini iddia eden Hilvani, ülkede o dönemde kaybolan 17 bin civar ndaki kiflinin ak betinin hala bilinmedi ini kaydetti. Ailelerin, kay p kiflilere iliflkin hükümetin daha önce haz rlad raporlara ulaflmas n n engellendi ini öne süren Hilvani, Lübnan daki yetkililer, ülkede kaybolan hiç kimseye rastlamad klar n belirtirken, Suriyeli yetkililer de ülkelerinde Lübnanl herhangi bir tutuklunun bulunmad n iddia ediyor dedi. Hilvani, srail yönetiminin ise kendilerine 17 Lübnanl n n ülkede oldu u itiraf d fl nda bilgi vermedi ini söyledi. lerlemifl yafl na ve bo uflmakta oldu u hastal klara ra men o lunun ak betini ö renmek için elinden geleni yapaca n ifade eden 80 yafl ndaki Emine Abdulhasri, flunlar anlatt : Gece yar s evimize gelen kifliler, o lumu al p, savafl boyunca askeri karargah ve gözalt merkezi olarak kullan lan Burcu l Murr a (Ac Kule) götürdü. 7 ay sonra o lumun Suriyelilere teslim edilerek, baflkent fiam daki askeri sorgulama flubesine götürüldü ünü ö rendim. O LUNUN HALA HAYATTA OLDU UNA NANIYOR Savafl döneminde askerlik hizmetini yerine getiren o lunun yaraland ktan sonra Suriye ye kaç r ld n ileri süren Sonya Ümmü Cihad da O lumun hala hayatta oldu una inan yorum ifadelerini kulland. O lunun yaflad na inand için bir süre önce 44 üncü do um gününü kutlad n dile getiren Ümmü Cihad, Lübnan istihbarat ndan bir subay beni ziyaret ederek, o lumun Suriye de al konuldu unu söylemiflti diye konufltu. O lunun serbest b rak lmas için her yolu denedi ini fakat sonuç alamad n aktaran Ümmü Cihad, mücadelesine devam edece ini kaydetti. Lübnan da y llar nda yaflanan iç savafl n, yüzbinlerce kiflinin ölümü veya yaralanmas na, bir milyondan fazla insan n da ülkesini terk etmesine neden oldu u belirtiliyor. (AA) Almanya daki yabanc kökenliler, ayr mc l a u ruyor BERL N - Almanya da yap lan bir araflt rmada yabanc kökenlilerin ifl piyasas nda ayr mc l a maruz kald n n ortaya ç kmas, Türk sivil toplum kurulufllar n n tepkisine neden oldu. Almanya Uyum ve Göç Vakf (SVR) taraf ndan yap lan ve Robert Bosch Vakf taraf ndan desteklenen fl Piyasas nda Ayr mc l k Araflt rmas kapsam nda, otomobil tamircili i ve sat fl eleman konusunda mesleki e itim için Almanya genelinde bin 800 flirkete Türk ve Alman isimleriyle baflvuru gerçeklefltirildi. Her bir flirkete ayn nitelikteki 2 aday n baflvurusu gönderildi ancak baflvurulardan biri Türk, di eri ise Alman ismiyle yap ld. Baflvurular n geri dönüflü incelendi inde, mesleki e itim mülakat na ça r lmak için Alman isimli aday n ortalama 5, Türk isimli aday n da ortalama 7 baflvuru yapmas gerekti i ortaya ç kt. Araflt rma sonucunu AA muhabirine de erlendiren Almanya Türk Toplumu Genel Baflkan Kenan Kolat, Almanya da yap lan birçok araflt rmada yabanc kökenlilerin özellikle Türklerin ayr mc l a u rad klar n n tespit edildi ini söyledi. SVR nin yapt araflt rman n benzerinin daha önce de yap ld na dikkati çeken Kolat, flöyle konufltu: Bütün bunlar flunu ortaya koyuyor. nsanlar n eflit nitelikleri olsa dahi ayr mc l a u rad klar n görüyoruz. Buna karfl yap labilecek iki fley var. Bir tanesi k sa dönemli olan önlem. Bu da baflvurular n anonim yap lmas. Baflvurular n öncelikle isim, resim, do um tarihi, cinsiyet görülmeksizin incelenmesi. Bu deneme olarak baz yerlerde yap lmaya baflland. Bunun asl nda genel anlamda yap lmas tabii yine insanlar ayr mc l ktan korumayacakt r. Çünkü er geç görüflmeye davet edildiklerinde orada esas ismi, görüntüsü otaya ç kacakt r ama hiç olmazsa görüflmeye ça r lma konusunda bir eflik afl labilir. Özellikle devlet dairelerine yap lan baflvurularda kat bir kota uygulamas n n hayata geçirilmesi gerekti ini anlatan Kolat, flöyle devam etti: Diyelim ki çiflleri Bakanl ya da ilgili devlet daireleri diyecek ki flu anda bizim göçmen kökenli oran m z yüzde 2,3. Önümüzdeki 5 y l içinde mesela bunu yüzde 20 ye ç karaca z gibi bir yaklafl m n olmas için bir düzenleme yap lmas gerekiyor. Biz bu konuda, Almanya Türk Toplumu olarak bir yasa önerisi haz rlad k. Bu yasa önerisi çok daha kapsaml ama bu konuda flunu öneriyoruz. Her devlet dairesinin öncelikle bir y l içinde, önümüzde bir, iki y l içinde hangi orana ç kmay hedefledi ini kendisinin belirlemesini istiyoruz. Diyecek ki mesela benim yüzde 2 ydi bun önümüzdeki 2 y l içinde yüzde 10 a ç karaca m. Bunu kendi belirleyecek ama bunu belirlemek zorunda olacak ve ard ndan da bu oran niye gerçekleflip gerçekleflmedi ini de yine kamuoyuna aç klamas n bekliyoruz bu yasa önerisiyle. (AA) Putin: K r m, Rus ordusunun kapasitesini gösterdi MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, K r m da yaflanan geliflmelerin, Rus ordusunun en üst seviyede haz rl kl ve profesyonel bir yap da oldu unu gösterdi ini söyledi. Rus ordusunda yap lan yeni atamalar çerçevesinde Kremlin de düzenlenen törende konuflan Putin, K r m da yaflanan geliflmeler önemli bir test oldu. dedi. Karadeniz Filosu nda yer alan komutanlar, bölgede Rus üslerinde bulunan askerler ve di er birimlere teflekkür eden Rus lider, Sizlerin BULMACANIN ÇÖZÜMÜ profesyonel davran fl sonucu, provokasyon ve kan akmas na engel olunurken, referandumun bar flç l ve özgür bir ortamda yap lmas sa land. de erlendirmesinde bulundu. K r m da askeri alt yap n n modernize edilmesinin ciddi bir görev oldu unu hat rlatan Putin flu flekilde konufltu: Polis teflkilat, acil durum ekibi, güvenlik, soruflturma ekipleri, hatta uyuflturucu ile mücadele yap s n n kurulmas gerekiyor. Karadeniz Yüksek Deniz Okulu nun da bir an önce aç larak e itimine bafllamas gerekiyor. (CHA) P U L U Ç L M A A L A M A N A E V R A M A K M Z A A K C A M A D A N S I L A A T A Ü R E O K A R K T E R A Z E M V A T N A C A K H K A Y E C A A R B A L A E V M G A R B A N A V A R A A M E R K A N I E M A K E K E N E K K A M A R O T K A N E B M M S Ü T K U L A K A V S E Ç E N E K R Z E A N A N E A S A L A K S E S

12 12 HABER 2 Nisan 2014 Çarflamba brahim ARKLAN Yerel seçimlerin yurt d fl yank lar ANKARA (AA) - Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar dünya bas n nda genifl yank buldu. Yerel seçimlerin referanduma benzetildi i haberlerde, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n tüm tart flmalara ra men oylar n art rarak büyük baflar elde etti i belirtildi. - ngiltere Financial Times (FT) gazetesi, 2009 seçimleriyle karfl laflt rd yerel seçim sonuçlar n verdi i haberde, "Erdo an seçim zaferini ilan etti" ifadesini kulland. Türkiye'deki yerel seçimlerin AK Parti ile muhalifleri aras nda yaflanan bir yar fl olmaktan ç k p, "Erdo an ile Gülen aras nda güç testine" dönüfltü ünü yazan FT, Erdo an' n dün akflamki konuflmas nda, kendisine suçlamalarda bulunan Gülen cemaati üyelerine sert önlemler alaca n n sinyalini verdi ine iflaret etti. Daily Telegraph gazetesi, yerel seçim sonuçlar na, "Baflbakan Recep Tayyip Erdo an zaferini ilan etti" ifadesiyle yer verirken, Times gazetesi "Krizlerin sarst Erdo an seçim zaferini ilan etti" bafll n kulland. Guardian gazetesi ise Erdo an' n yerel seçim sonuçlar yla hakk ndaki ciddi suçlamalar püskürtmüfl göründü ünü belirtti. Gazete, Türkiye'deki yerel seçimlerin Baflbakan Erdo an' n popülaritesini ölçen bir barometre olarak görüldü ünü, AK Parti'nin önemli bir zafer kazand n vurgulad. "Seçimlerdeki baflar s Erdo an' a ustos ay nda cumhurbaflkan aday olmas yolunda cesaretlendirecektir" denilen haberde, yaz aylar nda yaflanan protestolar n ve yolsuzluk iddialar n n ard ndan dün 52 milyondan fazla seçmenin yüzde 92'sinin oy kulland na dikkati çekildi. ngiliz yay n kurumu BBC de seçim sonuçlar na "Erdo an' n zaferi" yorumuyla yer verdi. BBC'nin stanbul muhabiri James Reynolds, "Erdo an' n iflçi s n f ndan ve dindar kesimden destek ald n " kaydetti. Erdo an' n bundan sonraki süreçte cumhurbaflkanl na aday olabilece ini belirten Reynolds, ancak baz yorumcular n dördüncü kez baflbakan olabilece ini söyledi ini de aktard. - Hollanda Hollanda bas n da "referandum havas nda geçen yerel seçimlerin AK Parti'nin baflar s yla sonuçland n " yazd. "Erdo an' n AK Partisi Türkiye'de kazand " bafll yla haberi veren Hollanda yay n kurumu NOS'un haberinde, Türkiye'de yaflanan tart flmalara at fla bu seçimin referandum havas nda geçti ine iflaret edilerek, iktidar partisinin bir önceki yerel seçimlere oranla oylar n artt rd kaydedildi. "Türk Baflbakan Erdo an, AK Parti'nin zaferini kutluyor" bafll n kullanan De Volkskrant gazetesi, referandum havas nda geçen seçimde AK Parti'nin birinci, CHP'nin ise ikinci oldu unu yazd. Baflbakan' n dün gece dile getirdi i "Demokrasi ve irade kazand " yönündeki sözlerine dikkati çeken gazete, baflkent Ankara'da, stanbul'u rahat kazanan AK Parti ile CHP adaylar aras nda büyük çekiflme yafland hat rlatt. De Telegraaf gazetesi de Türkiye'de ilk kez baflörtülü bir kiflinin belediye baflkanl n kazand ayr nt s na dikkati çekti. - Fransa Sa e ilimli Le Figaro gazetesi, Erdo an' n hakk ndaki tüm iddialara karfl n sand ktan zaferle ç kt n yazarken, dün gece yapt balkon konuflmas ndan kesitlere yer verdi. Haberde, Erdo an' n "seçim sonras operasyon mesaj " verdi ine iflaret edilerek, Baflbakan n, cumhurbaflkanl seçimlerinin de en güçlü aday oldu u belirtildi. Yerel seçimlerde yüksek kat l m oran na dikkati çeken Le Parisien gazetesi, AK Parti'nin oy oran n yüzde 10 civar nda art rd n ve kilit flehirlerde yine hükümetin galibiyet kazand n sayfalar na tafl d. Le Monde gazetesi de Erdo an' n bir zamanlar belediye baflkan oldu u stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yine AK Parti taraf ndan al nd na dikkati çekerek, Gezi Park eylemleri ile Erdo an ve ailesi hakk ndaki iddialar n sand a yans mad yorumunda bulundu. - talya talyan haber ajans ANSA, AA'ya dayand rarak geçti i haberinde, "Son haftalarda yolsuzluk iddialar ile u raflan ve otoriterlikle suçlanan Erdo an, 'hayatta kalma' olarak nitelenen seçimden Ankara'n n Sultan olarak ayr bir zaferle ç km fl görünüyor" ifadesini kulland. "Corriere della Sera" gazetesinin internet sitesinde, "Skandallar, Baflbakan' bat rmad " yorumu yap l rken, "Skandallara ve ortaya ç kan otoriterleflmeye karfl n 11 y ld r iktidarda olan kifli, bir kez daha onayland " denildi. Haberde, dinlemeler, para dolu ayakkab kutular, sosyal paylafl m siteleri Twitter ve Youtube'un kapat lmas na karfl n Baflbakan Erdo an' n "bir milimetre çizik almad " belirtildi. "La Repubblica" gazetesi de seçimleri "Erdo an, sürpriz flekilde kazan yor ancak muhalefet itiraz ediyor" bafll yla duyurdu. Seçimlerin son dönemdeki yolsuzluk suçlamalar nedeniyle baflbakan için büyük önem tafl d na iflaret edilen haberde, stanbul'un "muhafazakarlar n muhalefete tokad n n simgesi haline geldi ini" yazd. "La Stampa" gazetesi de "Erdo an skandallar da yendi" bafll yla Türkiye'deki yerel seçimleri ve Erdo an' n baflar s n duyurdu. Gazete, Erdo an' n son dönemde maruz kald pek çok suçlama, geçen yaz yaflanan Gezi Park odakl geliflmelere karfl n kazand yerel seçimi baflbakan n liderli inin onayland referanduma benzetti. Haberde, Kemalist Cumhuriyetçilerin hayal k r kl içinde oldu u ifade edildi. - spanya spanya'n n yüksek tiraja sahip sol e ilimli gazetesi El Pais, son zamanlarda yolsuzluk iddialar ve sosyal paylafl m siteleri Twitter ile Youtube'un yasaklanmas ile gündeme gelen Erdo an' n, yerel seçimlerin sonuçlar yla bu tavr n "meflrulaflt rd n " yazd. El Pais, "Baflbakan, pragmatizmden muhafazakarl a dönüfl yap yor" yorumunu yapt. El Mundo gazetesi de "Yolsuzlukla lekelenen Türk Baflbakan, seçimlerle kendini meflrulaflt rmaya çal fl yor" iddias nda bulundu. - Belçika Belçika bas n, AK Parti'nin sosyal medyada aleyhinde yürütülen kampanyaya ra men mahalli seçimlerden zaferle ayr ld n bildirdi. Frans zca yay n yapan kamu televizyonu RTBF, haberinde Türkiye'de hiçbir seçimde bu kadar enerjinin sarf edilmedi ini, seçim kampanyalar n n Baflbakan Erdo an'a ve hakk ndaki iddialara odakland n ve birçok telefon kayd n n internetten yay nland n fakat tüm bunlar n AK Parti'nin geleneksel taban n etkilemedi ini aktard. RTBF, Erdo an' n zafer konuflmas n "çok sald rgan bir tonda" yapt, devlet içinde devlete müsaade edilmeyece i mesaj n verdi i ve gelecek dönemde bask n n artabilece i yorumunu yapt. Flamanca yay mlanan De Morgen gazetesi, mahalli seçimlerde en önemli rolü Baflbakan Erdo an' n oynad n ve sonuçlar n ayn zamanda bir referandum olarak görülebilece ini yazd. Le Soir gazetesi, seçimlerden zaferle ayr lan Erdo an' n "rakiplerini tehdit etti i" iddias nda bulundu. Gazeteye göre, "büyük bir zafer kazanan" Baflbakan Erdo an bu sonuçlara göre cumhurbaflkanl seçimlerine aday olabilir. - sviçre "20 Minuten" gazetesi, Baflbakan Erdo an' n seçim sonuçlar n n belli olmas n n ard ndan AK Parti Genel Merkezi'nde yapt konuflmaya at fta bulunarak, "Muhalifler, elefltirilerin bedelini ödeyecek" bafll n kulland. Gazete, oy say mlar s ras nda çok ciddi tart flmalar yafland na da dikkati çekti. "Neue Züricher Zeitung" gazetesi, ülkedeki derin bölünmeyi ortaya ç karan seçimlerin as l kazan n n yüzde 90 oran nda kat l mda bulunan Türk seçmeni oldu unu yazd. Berner Zeitung gazetesi de seçim sonuçlar n n, Baflbakan Erdo an' n, a ustos ay nda yap lacak cumhurbaflkanl seçiminde aday olup olmama karar için önemli bir gösterge oluflturaca n belirtti. - Danimarka Ülkenin en prestijli gazetelerinden Politiken, yerel seçimleri "Erdo an'a yap lan elefltiriler Türk halk n n büyük ço unlu unu te et geçti" bafll yla duyurdu. Seçime kat l m n yüksek oldu unu kaydeden gazete, sokaktaki insanlar n AK Parti iktidar ndaki ekonomik düzelmeden mutlu oldu una iflaret etti. Ulusal radyo televizyon kanal DR, "Erdo an seçimden galip ayr ld ve rakiplerini tehdit etti" bafll yla verdi i haberinde seçimden galip ç kan Erdo an' n parti genel merkezi önünde toplanan taraftarlar na seslendi ini ve "Bugün yeni Türkiye'nin dü ün günü. Bugün yeni Türkiye kazand ve 77 milyon insan kardeflçe birleflti" ifadesini kulland n yazd. Berlingske gazetesi de Türkiye'deki 55 milyon seçmenin sand k bafl nda sadece yerel politikac lar seçmedi ine, ayn zamanda ayr ca Baflbakan Erdo an'a destek verip vermediklerini ortaya koyduklar na dikkati çekti. - Bulgaristan Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), "Erdo an büyük siyasi s nav n baflar yla verdi" ifadesini kullan rken, ülkenin en büyük televizyon kanal BTV de AK Parti'nin yerel seçimlerde muhaliflerini çökertti ini belirtti. Ülkenin en etkin günlük gazeteleri Trud ve 24 Saat, Türkiye'den gelen seçim haberlerine genifl yer vererek, seçim zaferinin, Baflbakan Erdo an taraf ndan flahsen ilan edildi ini yazd lar. Dnevnik gazetesi de Türk halk n n nihai seçim sonuçlar n sab rs zl kla bekledi ini ancak resmi olmayan sonuçlar n Erdo an' n ve lideri oldu u AK Parti'nin kesin zaferini gösterdi ini kaydetti. BGNES haber ajans da "Erdo an seçimleri kazand ve düflmanlar n uyard " ifadesini kulland. - Rusya Rus haber ajans Ria-Novosti, Baflbakan Erdo an' n balkon konuflmas n öne ç kart rken, seçimlerin AK Parti'nin zaferiyle sonuçland n yazd. tar-tass ise Türkiye'deki yerel seçimlerde en büyük yar fl n Ankara ve stanbul için yap ld n vurgulayarak, Erdo an' n gece saatlerinde "partisinin zaferini halka ilan etti ini" duyurdu. Rus haber kanal Vesti-24, yerel seçimlerin, genel seçim havas nda geçti ine vurgu yapt. Rus medyas ayr ca Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün oy verme esnas nda yapt, "Türkiye çok partili dönemin en iyi dönemini yafl yor" aç klamas na genifl yer verdi. - Azerbaycan Azerbaycan gazeteleri ve internet medyas, AK Parti'nin yerel seçimleri kazanmas n manfletlerden duyurdu. En çok okunan ve pazartesi günü ç kan az say daki gazetelerden biri Azadl k, seçim sonuçlar n "Erdo an galip geldi" manfletiyle duyurdu. Seçim sonuçlar na tam sayfa yer ay ran gazete, Erdo an' n balkon konuflmas na, ülkede ilk kez baflörtülü bir kad n n belediye baflkan olmas na ve muhtarl k seçimlerinde ç kan kavgalara yer verdi. Üç manfletini yerel seçimlere ay ran "qafqazinfo.az" haber sitesi de seçim sonuçlar n "Erdo an Gülen'e galip geldi" bafll yla verdi. Bu arada, seçimle ilgili haberlerde Azerbaycan medyas da AA'y kaynak gösterdi. - Çin Çin bas n, Türkiye'deki mahalli seçimlerde AK Parti'nin üstün ç kmas n, "Erdo an, yerel seçimlerde zafer kazand " bafll yla verdi. Çin'in resmi haber ajans fiinhua, AK Parti iktidar ve Baflbakan Erdo an' n yerel seçimlerden baflar yla ayr ld na vurgu yaparak, Erdo an' n "Sonuçlar, partimizin büyük baflar s ve çal flmalar m z n sonucudur. Tarihte yeni bir sayfa aç ld " sözlerine yer verdi. fiinhua ayr ca seçimler s ras nda ç kan olaylarda 8 kiflinin öldü ü ve yaklafl k 30 kiflinin yaraland na haberlerinde yer verdi. Di er resmi yay n organlar ndan Halk n Günlü ü, seçim s ras nda ölen ve yaralanan kiflilere yer verirken, birçok yay n kuruluflunun internet sitesinde fiinhua'n n Ankara mahreciyle servis etti i haber ve foto raflar kulland dikkati çekti. - ran ran' n resmi haber ajans IRNA, "Türkiye hükümet yetkilileri aleyhine yay nlanan ses kay tlar, yolsuzluk iddialar ve orduya yap lan operasyonlar n Erdo an' n popülaritesini azaltmad n gösterdi" de erlendirmesinde bulundu. IRNA, Erdo an' n seçim sonuçlar n n kesinlik kazanmas n n ard ndan yapt konuflman n tam metnini yay mlad. "Erdo an' n partisi belediye seçimlerinde önde" bafll n atan ranl Ö renciler Haber Ajans ISNA, yerel seçimleriyle 2009'da yap lan bir önceki yerel seçimleri k yaslayarak, AK Parti'nin büyük baflar kaydetti ini yazd. Ülkenin resmi haber ajanslar ndan MEHR ise sonuçlar, "Erdo an yerel seçimleri kazand " bafll yla verdi. " lan edilen bu zafer, Erdo an ve yak n çevresinin geçen haftalarda büyük çapl mali yolsuzluk iddialar n n hedefinde olmalar na ra men gerçekleflti" ifadesine yer verilen haberde ayr ca üç kad n aday n da belediye baflkan seçildi ine iflaret edildi. Ülkedeki radikallere yak n bas n kurulufllar ndan Fars haber ajans, Baflbakan Erdo an' n balkon konuflmas n ana sayfas na tafl yarak, "Fethullah Gülen'le araya yeni s n rlar getirildi" bafll n att. - ABD ABD bas n da Türkiye'deki yerel seçimleri Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n "kesin zaferi" olarak yorumlad. "Erdo an yerel seçimlerde zaferini ilan etti" bafll kullan lan CNN'in internet sitesinde, seçim sonras nda Baflbakan Erdo an' n yapt konuflmaya yer verildi. Haberde, Erdo an' n seçim sonuçlar n "Türkiye'de demokrasinin zaferi" olarak ilan etti i kaydedildi. Baflbakan Erdo an' n muhalefete sand kta "Osmanl flamar " at ld n belirtti i ifade edilen haberde, Türkiye'de yerel seçimlerin Erdo an' n gücünün testi olarak görüldü üne iflaret edildi. Washington Post'un haberinde "Türkiye Baflbakan 'n n partisi yerel seçimlerde birinci parti oldu" bafll yla "yolsuzluk skandal ve flikayetlere ra men", AK Parti'nin seçimleri "rahat biçimde" kazand de erlendirmesinde bulunuldu. Haberde, "Pazar gününün sonuçlar, Baflbakan Erdo an' n popülaritesinin skandaldan çok az etkilendi ini ve Erdo an' n öngörülebilir bir gelecek için iktidarda kalmas na zemin haz rlad n gösteriyor" ifadesi kullan ld. AP'nin haberini kullanan ABC News'da Erdo an' n "kesin bir zafer" kazand belirtildi. Bloomberg'in haberinde de Baflbakan Erdo an' n yerel seçimde zafer kazand ve "hainlerin" peflinden gidece ini aç klad kaydedildi. Haberde, "Erdo an' n iktidar s ras ndaki en kötü siyasi kriz s ras nda bile, muhalefet, 2002'de iktidara geldi inden beri her seçimi kazanan AK Parti'nin egemenli ine pek gedik açamad " yorumu yap ld. Wall Street Journal da Baflbakan Erdo an' n iktidar n n referandumu olarak görülen yerel seçimlerden AK Parti'nin "kesin zaferle" ç kt na vurgu yaparak, bunun cumhurbaflkanl na adayl k için Erdo an'a "zemin haz rlad na" iflaret etti. New York Times' n haberinde de "Baflbakan Erdo an' n, iktidar na meydan okuyan Gezi Park odakl geliflmeler ve yolsuzluk soruflturmalar na ra men yerel seçimleri kazand " belirtildi. Haberde, "Seçmenler, Erdo an' n 11 y ll k iktidar na iliflkin bir referandum olarak görülen yerel seçimlerde, AK Parti'ye yeni bir sa lam zafer kazand rd " de erlendirmesinde bulunuldu. Haberde, sonuçlar n Erdo an', cumhurbaflkanl için yar flarak veya dördüncü kez Baflbakan olmak için partisinin kurallar n de ifltirerek iktidardaki zaman n uzatmaya yönelik aray fllara girmeye cesaretlendirebilece i bildirildi. Los Angeles Times' n haberinde de "Yolsuzluk skandal na ra men Baflbakan Erdo an' n partisinin yerel seçimleri aç k ara kazand " belirtildi. Haberde, AK Parti'nin seçimlerde "oldukça büyük bir zafer kazand " vurguland. Fehmi KORU 1 Nisan flakas de il, milletin tokad Seçim sonuçlar baz lar üzerinde 1 Nisan flakas etkisi yapt. Halleri ve tav rlar na bak l rsa, bafllar na gelene inanmakta zorlan yorlar... Kendilerini en mükemmel sonuca haz rlad klar anlafl l yor: Ak Parti nin oylar yüzde 30 un alt na düflecek... stanbul ve Ankara baflta olmak üzere büyük flehirlerin önemli bir bölümü CHP-MHP ortakl eline geçecek... Cumhurbaflkanl nda kendi adaylar n seçtirip yeni kurulacak bir partiyi de yanlar na alarak genel seçimden Ak Partisiz koalisyon ç kartacaklar... nanm fl ve etraflar n da buna inand rm fllar... Aksi halde, bir Ak Parti milletvekili, tam seçim günü, partisinden neden istifa etsin Seçim tablosunda hayallerinin gerçekleflti ini gören baflka milletvekilleri onu izleyecek ve koalisyon orta olmaya namzet yeni parti k sa süre içerisinde kurulacakt... Hayaller gerçek olsa diyor eski bir flark ; ama hayaller pek gerçekleflmiyor... Nas l oldu da kendilerini böyle bir bofl hayale kapt rabildiler? Siyasete siyasetin d fl ndan müdahale eden gücü onlar da benim gibi yerli bir el olarak görmediler ve dünyan n baflka iklimlerinde müdahalesiyle siyasi tabloyu de ifltirmeyi beceren o ele güvendiler... Öyle ya, S rbistan dan Ukrayna ya, hangi ülkeye el att ysa seçilmifl kadrolar tasfiye etmeyi baflarm fl o el, Türkiye de de hayali gerçe e çevirebilirdi... CHP nin ve ak l hocalar n n gördü ü rüya, biraz da, S rbistan-vâri, Ukrayna-vâri de ifliklik rüyas yd... Yoksa kendilerine hiç benzemeyen bir grubun pefline tak l r ve onlar n yönlendirdi i istikameti k ble olarak benimserler miydi Demokraside kestirme yollar n tehlikeli oldu unu bunlara kimse söylememifl olmal... Milletlerini tan mamalar da büyük bir eksiklikti do al olarak... Bizde ayd nlar ile CHP de kümelenmifl politikac lar milleti tan m yorlar; ülkelerinin siyasi tarihinden de haberdar de iller... Milletin, önüne tam 150 y ld r sand k konuldu unu ve bu al flkanl n önüne geçildi i her ola anüstü dönemde kendisine kaybettirildi inin bilincine vard n bilmedikleri anlafl l yor. Sonuç, her seçimde yaflad klar 1 Nisan flakas efektidir... Pazar günkü hezimeti de, yanl fl de erlendirdikleri öncekilerin yan na istif edeceklerdir; bundan sonraki hezimetlerine zemin teflkil etmek üzere... radesini önemseyen bir milletimiz var bizim; onun üzerine ipotek konulmak istenmesinden hiç hazzetmeyen sonras nda, yeniden siyasi hayata dönülürken, askerlerin yerlerine kendilerine benzeyen birilerinden oluflan partiler b rakmak istediklerini sezince, itilip kak lan üçüncü partiyi tercih etmiflti millet fiubat n sorumlulu unu s rtlayan sivilleri de 2002 seçiminde ayn sebeple tasfiye etmiflti... Son seçimde oyunu büyük çapta Ak Parti ye verdiyse, bunu, kopar lan yaygaralar n temelinde yatan iddialar umursamad ndan de il, o iddialarla amaçlanan n milli iradenin gasp oldu unu düflündü ünden yapt. Milletin yasaklar benimsedi ini, tek adam yönetimini arzu etti ini, h rs zl sineye çekti ini düflünenler yan l yor... Tayyip Erdo an n kazanmas n n sihri de tam burada: nsanlar n tan - yor o, hassasiyetlerini biliyor ve milletine güveniyor... Bu sebeple de hep kazan yor. Galiba siyaset bir yolunu bulup milleti tan mayan siyasetçileri ve ak l hocalar n tasfiye etmeden demokrasimiz tam anlam yla ray na oturmayacak... 1 Nisan 2014 Star

13 TURIZM Yücel TANOL 2 Nisan 2014 Çarflamba13 Manast r Vadisi, Kapadokya turizmine kazand r l yor AKSARAY - MURAT ÖNER TAfi - Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Güzelyurt'un, Kapadokya'n n do al, tarihi ve kültürel zenginli ine befliklik eden önemli turizm merkezlerinden oldu unu söyledi. lçenin, Kapadokya'n n tüm güzelliklerini bünyesinde toplad n belirten Do an, "Güzelyurt'ta 7500 y l önce bafllayan ilk yerleflimden günümüze, binlerce y ll k bir tarih ve kültür birikimi oluflmufltur. Kapadokya'ya gelen bir turistin görmek isteyece i vadi, katedral, kilise, fresko, yeralt flehri, antik ev, peri bacas ve kapl ca gibi turizm de erlerinin tamam Güzelyurt'ta bulunuyor" dedi. Güzelyurt ilçe merkezindeki, Ihlara Vadisi'ne benzer özelliklere sahip Manast r Vadisi'nin, Kapadokya'n n keflfedilmeyi bekleyen önemli de erlerinden oldu unu ifade eden Do an, flöyle devam etti: "Ortodoks mezhebinin kurucular ndan Aziz Gregorius, Güzelyurt ve çevresinde yaflam fl, Manast r Vadisi'nde de kilisesi bulunmaktad r. Ortodokslar için büyük öneme sahip kilise, günümüzde cami olarak kullan lmaktad r ve turistlerden yo un ilgi görmektedir. 5 kilometre uzunlu a sahip Manast r Vadisi'nde çok say da kilise, kayadan oyma ev ve yeralt flehri bulunuyor." TUR ZME KAZANDIRMA ÇALIfiMALARI Vadinin, Kapadokya turizminde haketti i yere gelmesi için çal flt klar n vurgulayan Do an, "Manast r Vadisi'ni, Kapadokya'ya gelen turistlerin görmeden dönmeyece i ören yerlerinden birisi haline getirmek için çal fl yoruz" dedi. Manast r Vadisi'ne daha fazla turist çekmek için öncelikli hedeflerinin; Ihlara Vadisi'ne gelen turistleri Güzelyurt'a çekmek oldu unu belirten Do an, "Ihlara Vadisi'ne gelen 250 binin üzerindeki turistin Güzelyurt'a da gelmesi için çal fl yoruz. Güzelyurt, Ihlara Vadisi yol ayr m ndan 6 kilometre içeride bulunuyor. Manast r Vadisi'ne 30 binin üzerinde yerli ve yabanc turist gelirken, bu say y h zla yükseltmek istiyoruz" diye konufltu. YÜRÜYÜfi YOLLARI YAPILACAK Do an, Manast r Vadisi'ne daha fazla turist çekmek için çal flmalar n n devam etti ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Manast r Vadisi'nde kapsaml çal flmalar m z devam ediyor. Manast r Vadisi bilgilendirme ve yönlendirme tabelalar n Kültür ve Turizm Bakanl yönergelerine göre haz rlad k. Güzelyurt, Derinkuyu, Ihlara kavfla nda yeni tabelalar yapt k. Vadi içindeki gifleler modernize ediliyor. Gifleler, may s ay ndan itibaren TÜRSAB iflletmesine geçecek. Vadide bilet fiyatlar nda da indirim yap ld ve 5 lira olacak. Ziyaretçilerin Ihlara ve Manast r vadilerini gezebilmeleri için tek bilet uygulamas çal flmalar m z devam ediyor. Vadideki kiliselerde bulunan freskolar n korunmas için özel güvenlik eleman bulundurulmas çal flmam z var. Ihlara Vadisi'ne yapt m z yürüyüfl yollar n n ard ndan Manast r Vadisi içinde de yürüyüfl yollar yapma projemiz var. Güzelyurt'tan vadi içine inen Hengameci Sokak'ta temizlik çal flmalar m z belediye ile iflbirli i içinde devam ediyor." Uzun vadede Güzelyurt turizm yolunu hayata geçirmek istediklerini Kapadokya'n n bat ya aç lan kap s olan ve Aksaray' n Güzelyurt ilçesinde yer alan Manast r Vadisi'nde turizmi gelifltirme çal flmalar devam ederken, vadinin gelecekte Kapadokya'n n önemli turistik alanlar ndan birisi haline gelece i bildirildi. vurgulayan Do an, Derinkuyu, Narl göl, Sofular, Güzelyurt turizm yolunun hayata geçmesi için çal flt klar n dile getirdi. Do an, Güzelyurt'ta turizmin geliflimine ba l olarak yeni butik oteller yap ld n, yatak say s n n h zla artt n anlatt. (AA) Edirne Çin tekelini ters laleyle k racak ED RNE- SAL H BARAN - Selimiye Camisi ile özdeflleflen ters lale motifi, çini sanat yla ifllenerek hediyelik eflya haline getirilecek. Düzenlenecek kurs sayesinde hem ters lale motifi gelecek nesillere aktar lacak hem de yayg nlaflan Çin üretimi hediyelik eflyalar n kullan m n n önüne geçilecek. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hac o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne nin tarihte çini üreten kentlerin bafl nda geldi ini ancak zamanla çini ustalar n n yeni baflkent stanbul a göçüyle çini sanat n n stanbul ve di er kentlere kayd n söyledi. Kursla çini sanat n gelecek kuflaklara aktar lmas n n yan nda Edirne nin hediyelik eflyadaki simge olan bir objesinin daha oluflturulaca n belirten Hac o lu, flöyle konufltu: Selimiye Camisi ile adeta özdeflleflmifl olan ters lale objesini çini sanat yla üreterek Edirne ye gelen misafirlerimize Çin mal olmayan orijinal bir hediyelik taktim etmifl olaca z. Türk sanat n n en nadide motiflerinden biri, bundan sonra Edirne ye gelenleri bu kadim kenti anmak için evlerine asacaklar çok güzel bir obje olacak. Kurs ö retmeni Nadir Adl da, hediyelik eflya motifi seçiminde Selimiye Camisi nin müezzin mahfilinde yer alan ve efsanelere de konu olan ters laleden esinlendiklerini belirterek, Ters lale söylencelerde inatç bir yafll kad n diye anlat l r ve günümüze kadar dilden dile gelmifltir. Biz obje seçiminde bundan etkilendik. Renk seçiminde de Osmanl n n Edirne deki ilk camisi Yeflilce Camisi nin renginden seçtik. Ortaya fl k bir eser ç kt dedi. Ters lale motifli objeler yak n zamanda hediyelik olarak 3-5 lira aras nda de iflen fiyatlarla sat fla sunulacak. K br s fethinin an s na 2. Selim in, eski payitaht Edirne de kente hakim bölgede heybetli cami yap lmas emrini vermesinin ard ndan 80 yafl ndaki Mimar Sinan, daha sonra ustal k eserim diyece i camiyi yapmak için uygun alan aramaya bafllad. Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nde Kavak Meydan olarak and Edirne ye hakim alan, Mimar Sinan n 4 minareli ve kubbesi Ayasofya y dahi geçecek diyerek tasarlad cami için çok uygundu. Lale bahçesi olan yerin sahibi yafll kad n, arsas n önce vermek istemedi. Daha sonra yetkililerin de araya girmesiyle zor da olsa, araziyi vermeyi kabul etti. Yafll kad n n camide lale figürünün bulunmas flart kabul edilerek, Selimiye Camisi nin yap laca alan al nd. Söylencelere göre, bu nedenle Mimar Sinan da söz verildi i gibi laleyi ustal k eserinde iflledi ancak bir farkla. Yafll kad n n inatlaflmas n n simgesi olan lale, ters olarak müezzin mahfilinin sütununda yer ald. (AA) Ihlara Vadisi'ne ziyaretler y lda yüzde 10 art yor AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Kapadokya'n n dünyaca ünlü vadisi Ihlara'da iki y ld r yap lan altyap çal flmalar yla turistlerin bölgeden daha memnun ayr lmalar n n sa land, yeni projeler sayesinde ziyaretçi say s n n her y l yüzde 10 artt belirtildi. Dünyan n en büyük ikinci kanyonu Ihlara Vadisi'nde, altyap çal flmalar kapsam nda turistler için trekking imkan sa land. Turistlerin rahatl kla gezebilmeleri için yön tabelalar yerlefltirilen vadide, ziyaretçilerin do ayla iç içe konaklayacaklar alanlar oluflturuldu. Tehlike oluflturabilecek kayalar n bir k sm n n düflürüldü ü vadide, baz kayalar n da üzeri do aya uyumlu çelik perdelerle örtüldü. Vadideki tarihi kilise ve ören yerleri de güvenlik kameralar yla donat lmaya baflland. Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Ihlara Vadisi'ne gelen turist say s nda her geçen y l art fl n gözlemlendi ini söyledi. Amaçlar n n; Kapadokya'ya gelen turistlerin tamam n Ihlara'ya çekmek oldu unu dile getiren Do an, "Turistlerin zaruri ihtiyaçlar n n karfl lanmas için bir tak m eksiklerin oldu unu gördük ve iki y l içerisinde, bu eksiklerin giderilmesi için çal flmalar yapt k" dedi. ASANSÖR VE CAM TERAS YAPILACAK "Vadide 14 kilometrelik trekking alan oluflturduk" diyen Do an, flöyle devam etti: "Vadide restoranlar ve dinlenme noktalar oluflturduk. Ihlara'ya gelen belli yafl n üzerindeki turistler için inifl-ç k fl sistemleri yapmay düflünüyoruz. Vadide cam seyir teras yap lmas na iliflkin projemiz de var. Projelerin kuruldan geçmesini bekliyoruz. Bütün çal flmalar n neticesinde Ihlara Vadisi, gerçekten Kapadokya'n n incisi pozisyonuna gelecek." Do an, daha önce vadideki kiliselerde ayd nlatma sistemlerinin olmad n belirterek, kamera sistemleri ile tarihi kiliselerin güvenlik sorununun ortadan kald r ld n aktard. IHLARA ADETA fiant YE HAL NE GELD Ihlara'da çal flmalar n kapsaml flekilde sürdü ünü ifade eden Do an, "Ihlara adeta flantiye haline geldi. Vadiye gelen turistler flafl r yor. 'Daha önce gezdi imiz Ihlara gerçekten buras m?' diye soruyorlar" ifadesini kulland. Do an, vadiye gelen ziyaretçi say s ndaki art fl n sürekli artmas n n kendilerini mutlu etti ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Turist say s nda geçen sene yüzde 10'luk art fl yakalad k. Ondan önceki dönemde de yüzde 10'luk bir at fl vard. Her y l ortalama yüzde 10'luk bir art fl gözlemleyebiliyoruz. Çal flmalar m z n tamamlanmas yla, Ihlara Vadisi'ne daha çok turistin gelece inden eminiz. leriye dönük baflka projelerimiz de var." (AA)

14 14 SPOR 2 Nisan 2014 Çarflamba fienol GÜNÜÇ Fenerbahçe'nin ard nda FIRTINA KOPUYOR Spor Toto Süper Lig'de sahas nda Bursaspor'u yenerek en yak n rakiplerine bir maç eksi iyle 10 puan fark atan Fenerbahçe, zirvedeki rahat konumunu sürdürürken as l mücadele Avrupa kupalar na kat lmak ve ligde kalmak için veriliyor. STANBUL - Sar -lacivertli ekip, 27. haftada Bursaspor'u 3-0 ma lup ederken, Galatasaray ile Befliktafl' puan kaybetmesiyle puan fark n biraz daha açt. Trabzonspor ile yapt ve taraftar olaylar nedeniyle tatil edilen mücadelenin 3-0 lehine tescil edilmesi halinde sar -lacivertliler, puan fark - n 13'e kadar ç karacak. Lider Fenerbahçe'nin puan fark n açt ligde Galatasaray ve Befliktafl, UEFA fiampiyonlar Ligi'ne direkt kat lmak için büyük bir mücadele veriyor. Ligin 27. haftas öncesinde ikinci s rada bulunan Befliktafl, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 ma lup olurken, Galatasaray ise Torku Konyaspor ile d fl sahada 0-0 berabere kalarak rakibiyle puan eflitledi ve averajla ikincili e yükseldi. Her iki ekip, kalan 7 haftada en az puan kaybederek, ligi ikinci s rada bitirip UEFA fiampiyonlar Ligi'ne do rudan gitme mücadelesi verecek. kinci s rada bitiren tak m n do rudan UEFA fiampiyonlar Ligi'ne kat laca ligde 3. olacak ekip, bu organizasyonda ön eleme oynayacak. Befliktafl ile Galatasaray' n fiampiyonlar Ligi için k yas ya mücadele verdi i ligde UEFA Avrupa Ligi ve ligde kalma için de büyük bir rekabet yaflan yor. Süper Lig'de 27. hafta geride kal rken, ilk 3 d fl ndaki tak mlar UEFA Avrupa Ligi'ne kat lma ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Sivasspor, 40 puanla dördüncü s rada bulunurken, 39'ar puanl 3 tak m Kas mpafla, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor ile 37'fler puanl Eskiflehirspor ve Gençlerbirli i UEFA Avrupa Ligi için daha avantajl durumda bulunuyor. 36 puanl Akhisar Belediyespor, 35 puanl Gaziantepspor ve 34 puanl Bursaspor da UEFA Avrupa Ligi'ne kat lmay zorlarken, bir yandan da kümede kalma tehlikesini hissediyor. Torku Konyaspor da bu ekiplerin ard ndan 32 puanla 13. s rada yer al yor. Süper Lig'de kalmak konusunda flu an en büyük korkuyu 5 tak m yafl yor. 14. s radaki Çaykur Rizespor'un yan s ra Elaz spor, Medical Park Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Kayserispor, ligde kalmak için büyük bir mücadele verecek. Akhisar Belediyespor deplasman nda 3-2 kazanan ve kritik 3 puana imza atan Çaykur Rizespor, 30 puana yükselirken, son s radaki Kayserispor ile puan fark sadece 5 oldu. Ligin 15. s ras nda bulunan Elaz spor, sahas nda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak sadece 1 puan alabildi. Düflme korkusu yaflayan tak mlardan Medical Park Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 3-0, Kayseri Erciyesspor ise yine d fl sahada Kas mpafla'ya ayn skorla ma lup oldu. (AA) Fenerbahçe'nin golcüleri cofltu STANBUL - Spor Toto Süper Lig'de zirve yar fl nda en yak n rakibine bir maç eksi iyle 10 puan fark yapan Fenerbahçe, son haftalarda golcülerinin baflar l performans yla kazan yor. Ligde haftalar aras ndaki 4 lig mücadelesinde suskun kalan golcüler, son 3 haftada tekrar sahneye ç karak, att klar gollerle puan fark n n aç lmas nda önemli rol üstlendiler. Sar -lacivertlilerin 20. haftada 2-0 yenildi i Sivasspor, 21. haftada 2-1 kazand Kas mpafla, 22. haftada 1-1 biten Elaz spor ve 23. haftada 2-0'l k skorla geçtikleri Gençlerbirli i maçlar nda suskun kalan forvetler, son 3 maçta tak mlar na adeta hayat verdiler. Tribün olaylar nedeniyle Fenerbahçe1-0 öndeyken tatil edilen ve henüz neticesine karar verilmeyen deplasmandaki Trabzonspor karfl laflmas n n haricindeki 3 maçl k seride, Emenike 3, Kuyt ve Sow 2'fler, Webo da 1 gol att. Fenerbahçe'nin ligde yapt son 3 maçta al nan sonuçlar ve golleri atanlar flöyle: 25. hafta Fenerbahçe- Kayseri Erciyesspor: 2-1 (Dk. 32 Kuyt, Dk. 61 Emenike) 26. hafta Gaziantepspor- Fenerbahçe: 0-3 (Dk. 10 ve 34 Emenike, Dk. 76 Sow) 27. hafta Fenerbahçe- Bursaspor: 3-0 (Dk. 17 Kuyt, Dk. 75 Sow, Dk. 86 Webo) Sar -lacivertli tak m n kadrosundaki 4 forvet oyuncusu ligin 27 haftal k bölümünde 40 gole imza atarak, Süper Lig'deki 13 tak m n 27 haftal k performans n n üstünde bir baflar sergilediler. Süper Lig'in 59 golle en golcü tak m durumundaki Fenerbahçe'de, Emenike ve Sow 11'er, Kuyt 10 ve Webo da 8 golle tak mlar n n flampiyonluk yar fl nda zirvedeki yerinde önemli bir pay n sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, tribün olaylar nedeniyle tatil edilentrabzonspor mücadelesiyle ilgili verece i karar n ard ndan Emenike'nin hanesine 1 gol daha yaz lmas yla, Nijeryal oyuncu 12 gole ulaflacak. (AA) Nobre gol orucunu bozdu KAYSER - Kayserispor'da ilk sezonunu geçiren Brezilya as ll Türk golcü oyuncu Mert Nobre, Spor Toto Süper Lig'de 128 gün sonra golle tan flt. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, sezon bafl nda Mersin dmanyurdu'ndan transfer edilen Nobre, ligin geride kalan haftalar nda beklentileri karfl layamad ve uzun süre gol yollar nda suskun kald. Ligin ilk yar s nda sakatl klar dolay s yla tak m ndan ayr kalan Nobre, ligde zor günler geçiren Kayserispor için final niteli indeki Medical Antalyaspor maç nda att 2 golle hem tak m m n galibiyetinde büyük rol oynad, hem de uzun bir aran n ard ndan gol hasretini bitirdi. Sar -k rm z l oyuncu ligin 27. haftas nda dün yap lan Medical Park Antalyaspor maç nda att 2 golle, ligde yaklafl k 4 ay süren gol hasretine son vermifl oldu. Ligdeki en son golünü ilk yar n n 12. haftas nda 23 Kas m 2013'te Çaykur Rizespor'a atan Brezilyal futbolcu, o tarihten bu yana gol sevinci yaflamam flt. Kayserispor'da, Medical Park Antalyaspor maç na kadar forma giydi i 13 karfl laflmada a lar havaland ramayan Nobre, gol orucuna ancak bu hafta son verebildi. Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertu rul Seçme taraf ndan Medical Park Antalyaspor karfl laflmas na yedek bafllat lan Nobre, ikinci yar n n bafl nda dahil oldu u maçta 59. ve 60. dakikalarda topu filelerle buluflturarak, uzun zaman sonra gol sevinci yaflad. Maç n ilk yar s n 1-0 geride tamamlayan Kayserispor'da oyuna girmesinin ard ndan tak m n n ilk golünün haz rlay c s olan golcü oyuncu daha sonra 2 dakika içinde att iki golle tak m n n 3-1'lik galibiyetinde büyük rol oynad. Nobre, Medical Park Antalyaspor maç nda att golle, Süper Lig'deki 107. golüne ulaflm fl oldu. Bu sezon ligde 3 kez gol sevinci yaflayan Nobre, ligde geride kalan sezonlarda 104 kez topu filelerle buluflturmufltu. Golcü oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupas 'nda da 1 gol kaydetmiflti. Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertu rul Seçme, yapt aç klamada, Nobre'nin kendileri için çok önemli bir oyuncu oldu unu söyledi. Kümede kalma mücadelesi verdikleri final haftalar nda Nobre'den beklentilerinin büyük oldu unu dile getiren Seçme, flöyle devam etti: "Tak m m zdaki tüm futbolcular bizim için de erli ve önemli. Bütün oyuncular m z kendilerine görev verildi i zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gayret ediyor. Nobre de de er verdi imiz futbolcular m zdan biri. Sezonun ilk yar s nda Nobre'den sakatl klar dolay s yla fazla verim alamam flt k. Daha sonra form tutmaya bafllad. Dün Antalyaspor maç nda bizim için çok önemli goller att. Nobre'den ligin kalan haftalar nda gollerini art rarak, devam etmesini bekliyoruz. Tak m olarak ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bu zorlu yolda bütün futbolcular m zdan oldu u gibi Nobre'den de yüksek performans bekliyoruz." (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 2 Nisan 2014 Çarflamba15 Arda Turanc l k art k ekol olmaya bafllad MADR D - "Arda Turan, Bayrampaflal dahi" kitab n n yazar Juan E. Rodriguez Garrido, "Arda Turanc l k art k ekol olmaya bafllad. Yak nda tiflörtleri de bas labilir" dedi. Arda Turan'la ilgili 207 sayfal k kitab kaleme alan Complutense Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö retim görevlisi Garrido, "büyük zevk alarak yazd m" dedi i kitapla ilgili ayr nt lar AA muhabiri ile paylaflt. Birçok ünlü futbolcunun biyografilerini kitap haline getiren Al Poste Yay nevi'nden, "Arda Turan' n kitab n ç karmak istiyoruz. Sen yapar m s n" diye teklif geldi inde, "Bugüne kadar beklemeniz hata" diye cevap verdi ini ifade eden Garrido, "Kitap yazmaya yeni bafllad m. Bu üçüncü kitab m. ngiliz Ligi ile ilgili bir kitap yazmay yeni bitirmifltim. Baflka bir futbolcu deselerdi yapmazd m çünkü çok yorgundum ama bana en arzulad m ismi, Arda Turan' söylediler. Arda'ya hay r denmez" diye konufltu. Kitab yazarken Arda ile ilgili kendisini flafl rtan iki konu oldu unu dile getiren Garrido, " lki, 2008'deki Avrupa fiampiyonas 'nda sahada bay lmas. Çünkü herhangi bir sa l k sorunu yoktu, sadece maç n stresi, yo un duygulardan dolay bay ld. Bu, bir futbolcu için çok ilginç. Ayr ca 2009'daki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Semih ile yapt kavgada bana göre Arda'n n kariyerindeki farkl detaylardan biri. Çünkü Arda her zaman sahada çok rahat, güler yüzlü, mutlu biri olarak tan n yor. Sahada rakiple yumruklu kavga etmesi, ondan beklenecek bir fley de il. spanya'da hiç kimse Arda'n n böyle bir fley yapaca n hayal edemez" ifadelerini kulland. Bu arada kitab n en çarp c bölümlerinden biri "Arda Turanc l k" olarak öne ç kt. spanya'da Marca ve AS gazetelerinin haberlerinde kullanmaya bafllad "Arda Turanc l k" ifadesinin giderek büyümeye bafllad n vurgulayan spanyol yazar, "Arda Turanc l k art k ekol olmaya bafllad. Yak nda tiflörtleri de bas labilir. Atletico taraftarlar n n Arda'n n kiflili ine özel bir hayranl klar var. Arda Turanc l k taraftar içinde çok konufluluyor. Arda Turanc l k taraftarlar aras nda özellikle sosyal medyada çok kullan l yor" diye konufltu. "Arda Turanc l k basit bir flekilde sadece iyi futbol oynamak de il. Bunu Cristiano Ronaldo da yap yor. Arda'da fazlas var" diyen Garrido, flöyle devam etti: "Kitapta da göreceksiniz, spanyol gazetecilerin ya da taraftarlar n Arda Turanc l k tan t mlar çok farkl ama her fleyin özünde Arda'n n estetik özelli i, sahadaki hali, tav rlar, sokaktaki yürümesi, konuflmas ve esprileri var. Etraf na mutluluk veren, bir flutun ard ndan gülümseyen biri. Kitapta Arda Turanc l k' tan mlayan çok fazla kelime var ama benim en hofluma giden 'Arda Turanc l k, Sinem Kobal ile ç k p güzel olan n sen oldu unu düflünüyor gibi hissetmendir' fleklindeki benzetme." Arda'n n özel biri oldu unu ve taraftarlar n kendisine hayranl k duydu unu anlatan Garrido, "Arda, bir röportaj veriyor. Gazeteciler 'fiziki olarak kendini nas l hissediyorsun' diye soruyor. O da 'Simeone'nin kar n kaslar benden daha iyi' diye cevap veriyor. Bu inan lmaz bir fley" de erlendirmesinde bulundu. Arda'n n özellikle futbola bafllad Bayrampafla'daki çocukluk döneminin ilginç oldu unu dile getiren Garrido, "Arda teknik ve yarat c bir futbol oynuyor. Onun futbol orijini akademik de il, Bayrampafla'da dar sokak aralar nda oynad futbol ve bugün bile çocuklu undaki oynad futbolu oynayabiliyor. Sahada önünde iki futbolcu ile yaln z kald nda, kendisini Bayrampafla'da arabalar n aras ndan geçermifl gibi hissediyor" dedi. Teknik direktör Diego Simeone'nin yaratt Atletico Madrid'de Arda'n n "tak m n beyni" diye görüldü ünü savunan spanyol yazar, "Simeone ile çok organize, mücadeleci, taktik yönü a r basan, sald rgan bir tak m var. Arda bu tak m n beyni. Gerekti inde tak m n h z n art rmas n ya da düflürmesini bilen, boflluklar gören bir futbolcu. Taraftar, Arda olmadan Atletico'nun futbolunu anlam yor. Çünkü onsuz hayal gücü eksik kal yor. Arda, farkl, tak m n yarat c ismi" fleklinde konufltu. Arda'n n Atletico Madrid'e ilk geldi inde teknik direktörü olan Gregorio Manzano ile yap lm fl bir röportaj da kitapta yer al yor. Manzano, "Mükemmel, cömert, çok alçakgönüllü biri" olarak tan mlad Arda için " lk zamanlar normal olarak spanyol futbolunun ritmine al flmas zaman ald ama çok k sa bir sürede uyum sa lad. Taktiksel bilgileri çok k sa zamanda ald, ak ll biri. Bu zamana kadar çal flt rd m en iyi 4-5 futbolcudan biri" ifadelerini kullan yor. Öte yandan kitapta, Arda'n n Atletico Madrid'de geçirdi i ilk iki sezonda 3 kupa kazanm fl olmas na da at fta bulunuldu unu aktaran Garrido, "Arda, Atletico'ya geldinden bu yana her fley iyi gitti. Her sezon kupa kazand. lk sezon UEFA Avrupa Ligi, ikinci sezonun hemen bafl nda Avrupa Süper Kupas, Kral Kupas ve bu sezon iki kupada da gidiyorlar. 2 y lda 3 kupa kazand, bu birçok futbolcunun ortalamas n n çok üzerinde. Hatta Messi ve Ronaldo'nun da ortalamalar n n üzerinde" dedi. Garrido, bu hafta sonu spanya'da sat fla sunulacak kitab n, Türkçe veya baflka yabanc dillerde yay nlanmas için giriflimde bulunduklar n kaydetti. (AA) Bursaspor bu sezon stanbul tak mlar na "teslim" oldu BURSA Son y llardaki en kötü sezonunu yaflayan Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupas dahil stanbul tak mlar yla oynad 8 maçta galibiyet alamad. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenen performans sergileyemeyen, stanbul tak mlar na karfl flanss zl n da k ramayan yeflil-beyazl tak m, dün akflamki Fenerbahçe maç nda da sahadan 3-0 gibi taraftarlar n üzecek bir skorla yenik ayr ld. Ligde bu sezon stanbul tak mlar yla ilk maç n 2. hafta Galatasaray ile oynayan Bursaspor, 1-1'lik skorla sahadan 1 puanla ayr ld. 4. haftada Befliktafl, 10. haftada da Fenerbahçe'yi konuk eden "Yeflil Timsah", 3-0 ve 3-2'lik skorlarla rakiplerine yenildi. Kas mpaflaspor'u ligin 12. haftas nda a rlayan Bursaspor, 1-1 biten maç sonras 1 puana raz oldu. Ligin ikinci yar s yla birlikte ç k fl yapmas beklenen yeflil-beyazl tak m, 19. haftada Galatasaray deplasman nda tam anlam yla hezimete u rad. stanbul deplasman nda "en kötü beraberlik" parolas yla giden Bursaspor, 6-0 gibi tarihindeki en farkl yenilgilerinden birini ald. Befliktafl ile deplasmanda 21. haftada oynayan Bursaspor'un yine yüzü gülmedi ve 1-0'l k skorla Bursa'ya puans z döndü. "Yeflil Timsah", ligde oldu u gibi Ziraat Türkiye Kupas 'nda da stanbul tak mlar na difl geçiremedi. Kupan n yar finalinin ilk maç nda Galatasaray'a konuk olan Bursaspor, 2-0 yenik duruma düfltü ü maç 2-2 berabere bitirerek ikinci maç için avantajl bir skor elde etti. Galatasaray'a karfl biri kupada olmak üzere 2 beraberlik elde eden, sahas ndaki Kas mpaflaspor maç nda 1 puan kazanabilen "Yeflil Timsah", Fenerbahçe ve Befliktafl karfl laflmalar nda puan yüzü göremedi. Bursaspor, bu sezon stanbul tak mlar na karfl kalesini de kapatamad. Yeflil-beyazl tak m, Kas mpafla, Fenerbahçe, Galatasaray ve Befliktafl'tan 18 gol yerken, rakip fileleri sadece 4 kez havaland rabildi. (AA) Kayaalp, Avrupa'da 4. kez flampiyon olmak istiyor YOZGAT - Dünya ve Avrupa flampiyonu Milli Güreflçi R za Kayaalp,bu ay gerçeklefltirilecek Büyükler Avrupa Gürefl fiampiyonas 'nda 4. kez alt n madalya almak istiyor. Finlandiya'n n Vantaa flehrinde yap lacak flampiyonada 130 kiloda mücadele edecek Milli Güreflci Kayaalp, AA muhabirine yapt aç klamada, haz rl kl klar n sürdüklerini ifade ederek, üçüncü kamplar n geride b rakt klar n söyledi. Kamp süresi boyunca iki turnuvaya kat ld n anlatan Kayaalp, flunlar kaydetti: "Bunlardan bir tanesi ülkemizde her y l düzenlenen Uluslararas Vehbi Emre Gürefl Turnuvas 'yd. Bu turnuvaya iyi rakipler geliyor. Biz de y l n ilk gürefl müsabakalar n bu turnuvada gerçeklefltiriyoruz. Bu turnuva benim için Avrupa fiampiyonas öncesi haz rl k maç yapma flans oluyor. Burada yine flampiyon oldum ve y l n ilk alt n madalyas n kazand m. Vehbi Emre Turnuvas 'nda bu y l a rl kl olarak Türk güreflçilerle mindere ç kt m. Kuralarda bana yabanc rakip ç kmad. 5 Türk güreflçi ile müsabakaya ç kt m ve hepsini yenerek flampiyon oldum. Bu turnuvadan sonra 2 Mart'ta Macaristan'da düzenlenen Golden Grand Prix Grekoromen Stil Gürefl Turnuvas 'na kat ld m. Bu turnuva da benim için çok verimli geçti. Çünkü Avrupa fiampiyonas 'na kat lacak birçok ülke güreflçisi bu turnuvaya kat lmak üzere Macaristan'a gelmiflti. Bu turnuvada da rakiplerimi bir bir yenerek flampiyon oldum ve Avrupa fiampiyonas 'ndaki rakiplerime gözda vermifl oldum." Bu ay Finlandiya'da yap lacak Büyükler Avrupa Gürefl fiampiyonas 'na haz r oldu unu dile getiren Kayaalp, "Hedefim Avrupa Gürefl fiampiyonas 'nda bir kez daha flampiyon olmak ve stiklal Marfl 'm z dördüncü kez Avrupa'da okutup ay y ld zl bayra m z göndere çektirmek. Bunu yapaca ma inan yorum. Halk m z n dualar n her zaman yan mda hissediyorum. Türk halk güreflte bana çok güveniyor. Ben de bu güveni bofla ç karmamak için elimden gelen çabay gösteriyorum. Avrupa da 3 flampiyonlu um var, bu y l inflallah 4'üncü flampiyonlu umu almak istiyorum" diye konufltu. Kayaalp, her f rsatta memleketi Yozgat'a gelerek, ailesinden destek ald n ve moral depolad n ifade ederek, flöyle konufltu: "Yozgat' n havas benim formumu art r yor. Buraya geldi im zamanlarda yine bofl durmuyorum ve antrenmanlar ma temiz havada devam ediyorum. Yozgat'ta da halk m z n büyük sevgisiyle karfl lafl yorum. Benden her f rsatta flampiyonluk beklediklerini söylüyorlar. Ben de hem Yozgat halk n n hem de Türk milletinin bana duydu u güvene lay k olmaya çal fl yorum. Bu güveni bofla ç karmamak için onlar n deste ini yan mda hissederek mindere ç k yorum ve onlar n dualar sayesinde birçok turnuvada flampiyon oluyorum. Yozgat yi idin harman oldu u yerdir. Yi idin harman oldu u yere ise her y l büyük flampiyonluklar almak yak fl r. Bunu da Allah' n izni ile baflar yorum."

16 2 Nisan 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Kozalaklar sepet, avize, tabak altl haline geliyor Çin, artan boflanmalara karfl önlem alacak ANTALYA - ABDULLAH ÇATLI - Akseki'nin Bademli beldesinde yaflayan 79 yafl ndaki Hasan Erdo an, ormandan toplad çam kozalaklar ndan çeflitli eflyalar yap yor. Erdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, baba mesle i olan kafl kç l k iflini 55 y l yapt ktan sonra 13 y l önce b rakt n söyledi. Çam kozalaklar ndan sepet, avize, meyve taba, flekerlik ve tabak altl yapmaya bafllad n bildiren Erdo an, kozalaklar birbirine ba lamada yap flt r c kullanmad n kaydetti. Kozalaklar yumuflak kiremit teli ile bo arak sepet, avize ve tabak altl haline getirdi ini anlatan Erdo an, ürünlerini pazarlama sorunu olmad n belirtti. Erdo an, flöyle konufltu: ''Kafl kç l k mesle ini b rakt ktan sonra çam kozala ndan sepet örmeyi kendi kendime ö rendim. Bir sepeti örerken 50 ile 70 civar nda çam kozala kullan yorum. Günde ancak bir iki sepet veya tabak altl üretebiliyorum. Yapt m ürünleri 35 ile 50 lira aras nda fiyattan sat yorum. Pazarlama sorunum yok, sipariflleri bile yetifltiremiyorum.'' Akseki Kaymakaml taraf ndan bu mesle in yok olmamas için "Kozalaktan Sepet Örme" kursu düzenlendi ini ifade eden Erdo an, "Kaymakaml n ricas ile 64 saatlik kurs düzenledik. Kursa 13 kad n kursiyer kat ld. Kursiyerlerimiz flimdi kendi evlerinde sepet örerek geçimlerine katk sa l yor" dedi. (AA) PEK N - Çin'de, son y llarda boflanan çiftlerin say s n n h zla artmas üzerine bu say y azaltacak önlemler üzerine çal fl ld belirtildi. Çin Vatandafll k flleri Bakanl 'na ba l Sosyal fller daresi Baflkan Cang fi f ng, son 10 y ld r ülkedeki boflanma oran n n artt n ve dan flmanl k hizmetleri gibi önlemlerin de aras nda bulundu u çeflitli çal flmalar yap ld n belirtti. Çin'de günde yaklafl k 10 bin evlili in sona erdi ini söyleyen Cang, ülke genelinde 2012 y l nda 3,1 milyon çiftin bofland n kaydetti. Cang, 2003'ten bu yana boflanma oran n n yüzde 133 artt n ifade etti. Cang, baz yerel yönetimlerin, çiftlere dan flmanl k hizmeti sa layan merkezler kurdu unu ya da kurma aflamas nda oldu unu söyleyerek, evliliklere kar flmak ya da idari tedbir almak gibi bir niyetlerinin olmad n belirtti. Uzmanlar, özellikle 20'li ve 30'lu yafllardaki çiftlerin gereken uyumu göstermedi ini ve taviz vermedi ini vurgulayarak, sab r eksikli inin de eklenmesiyle birçok evlili in "k r lgan" aflamada seyretti ini belirtiyor. letiflim eksikli i, aile içi fliddet ve evlilik d fl iliflkilerin art fl n n da boflanmaya neden oldu una iflaret ediliyor. Baflkent Pekin'de resmi verilere göre, 2013 y l nda 164 bin çift evlendi ve 55 bin çift bofland. Baflkent'te 2011'den 2013'e kadar boflanma oran nda yüzde 65'lik art fl kaydedildi. Bu durum fianghay ve Tiencin gibi büyük flehirlerde de ayn minvalde seyrediyor. (AA) Bu ürünlerle kad nlar "piflti" olmuyor BALIKES R - SEYHAN KIRICI - Bal kesir'de bir atölyede ebru sanat yla ifllenen ipek tiflört, bluz, çanta, fular ve yast k k l flar, görselli i zengin ürünlere dönüflüyor. Hiçbir desenin ayn olmamas, kad nlar Foto raf n Dili aras nda "piflti olmak" diye bilinen, ayn giysilerin giyilmesiyle ortaya ç kan ve pek hofllan lmayan durumu bertaraf ediyor. Kentte faaliyet gösteren bir sanat atölyesinin sahibi Nedret Can, AA muhabirine yapt aç klamada, 2004 y l nda belediyeden emekli olduktan sonra Halk E itim Merkezinde ald kurslarla ebru sanat n ö rendi ini söyledi. Kursu bitirmesinin ard ndan bir sanat atölyesi kurdu unu belirten Can, ebruyu kumafllara uygulad n ve arkadafl terzi Sevin Yalç nkaya'n n deste iyle farkl ürünler ortaya ç kard n anlatt. Ebruyla flekillenen ipek tiflört, bluz, çanta, fular ve yast k k l f gibi ürünlere ilginin fazla oldu unu dile getiren Can, "Bu çeflit ebrulu ürünlerin en büyük özelli i, ayn desen hiçbir zaman ç kar lamayaca için bir benzerinin olmamas. Yani kad nlar, bu giysilerle asla piflti olmaz. Avrupa ülkelerine gidip kimseden olmayan ürün aramaya gerek yok. Ebruyla dünyada tek çeflit bluzu, tiflörtü, fular ya da çantay yap yoruz" dedi. Can, ebruyu, tafllanm fl ipek kumafla uygulad klar nda güzel sonuçlar ortaya ç kt n vurgulad. Benzersiz ürünleri yaparken genellikle renk ve desen seçimlerinde siparifle göre hareket ettiklerini bildiren Can, bluz ya da çanta olsun, üretimin bir gün sürdü ünü kaydetti. Ebrulu kumafllar n genellikle çerçeve yap l p duvarlara as ld bilgisini veren Can, "Kumafla uygulad ktan sonra elbiseye çevirmek akl m za gelmemiflti. Önce çanta, fular, yast k k l flar yapt k ve ard ndan giysi dikmeye bafllad k. Bu ürünler çok rahat y kanabiliyor. fiimdiye kadar yapt klar m zdan, solma veya desende bir bozulma meydana gelmedi" ifadesini kulland. Can, tafllanm fl ipek kumafltan yap lan ebrulu bluzlar n fiyatlar n n 50-75, çantalar n 25-35, fular n 15-25, flapl kumafla uygulanan bluzlar n 25-30, çantalar n 15-20, fularlar n ise lira aras nda de iflti ini sözlerine ekledi. Yalç nkaya ise siparifli ald klar kifliye göre renk, desen ve ölçüleri belirlediklerini, bunun ard ndan kesime geçtiklerini belirtti. Dikim iflleminin, çal flmalar n n en k sa süre gerektiren bölümü oldu una de inen Yalç nkaya, "Çünkü kumafl m z kurumufl, ütülenmifl ve elimizde ölçüler bulunuyor. Bir bluzu dikmek, yar m saatimi al yor" diye konufltu. (AA) fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan H Ç YAfiANMAMIfi G B Yap fl yap fl Bo an Tembel Riyakar Ç ld rtan kufl; Ç l k ç l a Ç kard Bencil Savaflç Sald rgan Ars z kahkahas ile Ruhumu ald gitti Geriye Bombofl Terk edilmifl Sahipsiz Ürkek Bedenim kald Hiç yaflamam fl gibi...

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı