OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM"

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto düzenledi. Önceki akflam saatlerinde YSK önünde toplanmaya bafllayan yaklafl k bin kiflilik grup içinde bozkurt iflareti yapan ülkücüler de vard. Gökçek ifline, Yavafl düflüne bak yor da Erdo an KUTLADI Rusya Devlet Baflkan Putin, AK Parti'nin, yerel seçimlerinde büyük baflar elde etti inin ortaya ç kmas n n ard ndan Baflbakan Erdo an' telefonla arayarak tebrik etti. HABER 3. SAYFADA Baflar ve isyan sesi! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z aday olarak kat lan Baflkent in baflar l mankenlerinden Belgin Saydan, ald oyun önemine dikkat çekti ve medyan n kendisine sahip ç kmamas ndan yak nd. HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan Hiç yaflanmam fl gibi fi R 16. SAYFADA Fehmi Koru 1 Nisan flakas de il, milletin tokat Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, görülmüfllü ü, duyulmufllu u, yaflanm fll yok. Seçimin birinci özelli i kat l m n neredeyse yüzde 90 a varmas idi ki, bu Türkiye demokrasisi aç s ndan çok büyük bir kazan m. kinci ve bir o kadar önemli olan kazan m da, partilerin ve seçmenlerin oylar na sahip ç kmas yd. Ankara daki baflkanl k yar fl nda Melih Gökçek ile Mansur Yavafl aras ndaki mücadelenin galibi itiraz sonras belli olacak. Bu arada, Mansur Yavafl destekleyenler YSK önünde protesto gösterisi yaparak, seçime hile kar flt r ld iddias nda bulundu. Bat bas n nda, Türkiye'de son dönemde yaflanan tart flmalara karfl n Baflbakan Erdo an' n önemli baflar elde etti ine dikkati çekildi. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ngiliz Financial Times, Erdo an seçimlerde zaferini ilan etti derken, Bulgar BNT televizyonu, Erdo an büyük siyasi s nav n baflar yla verdi ifadesini kulland. Danimarka daki Politiken gazetesi ise Erdo an a yap lan elefltiriler Türk halk n n büyük ço unlu unu te et geçti diye yazd. HABER 12. SAYFADA CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl a destek veren ülkücüler de bu kervana kat l nca, Ankara daki seçim sonuçlar na da itiraz flart oldu. Medyaya yans yan haberlerden de okumuflsunuzdur, CHP, Büyükflehir Belediye Baflkanl sonuçlar için tam manas yla bir seferberlik ilan etti. Tamam, Gökçek, kazand m diyerek ifline, Yavafl, kazanaca m diye düflüne bak yor da; flunu belirtmeden olmaz Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA YSK ÖNÜNDE PROTESTOLAR Yerel seçimin YANKILARI yi dan takip edebilirsiniz Kaybedeni olmayan yerel seçim! KAZANDIK Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren liderlerden hiçbiri yoğurdum ekşi demedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti nin aldığı sonucu bir zafer olarak değerlendirdi. Erdoğan bunu yeni bir balkon konuşması ile kutlarken; halka teşekkür etti, Türkiye ve dünyaya mesajlar verdi. Özdebir ve Bezci den DE ERLEND RME Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Türkiye'nin, bir seçimi daha demokratik olgunlukla geride b rakt n, art k herkesin ifline bakmas n n zaman n n geldi ini Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, aldıkları sonucu bir başarı olarak gördü. Kılıçdaroğlu; oylarını arttırdıklarını, yavaş yavaş daha iyi duruma geldiklerini ve istifasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin seçimlerde aldığı oy oranı ve kazandığı belediye başkanlıklarını seçim başarısı olarak gördü. Bahçeli, MHP, Türk milletinin seçim ve tercihine saygı duymaktadır dedi. Büyüme rakamlar n de erlendiren ASO Baflkan Özdebir, Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl - labilir dedi. ATO Baflkan Bezci ise, Küresel ekonomi bizim gibi geliflen ülke ekonomileri için zor bir süreç yaflad halde Türkiye'nin yüzde 4 büyüme sergilemesi çok önemlidir görüflünü dile getirdi. HABER 3. SAYFADA 1 Nisan 2014 Resmi Gazete Cumhurbaflkanl na, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Cemil Ç ÇEK, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Vekili Sad k YAKUT un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 2 Nisan 2014 Çarflamba Meltem Ekiz S NEMA: KED KADIN S NEMA: M CHAEL CLAYTON Orijinal Ad : Catwoman Yönetmen : Pitof Oyuncular : Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt Patience Philips, yafllanmaya karfl yeni ve çok etkili bir ürün ç karman n efli inde olan Hedare Güzellik ad ndaki devasa kozmetik flirketinde grafik tasar mc olarak çal flmakta olan ve varl için neredeyse özür dileyecek kadar duyarl olan bir kad nd r. Ancak patronunun karanl k bir s rr n istemeden ö rendikten sonra durum de iflir. "Karlar Ülkesi" en çok kazand ran film oldu Türkiye'de "Karlar Ülkesi" ad yla gösterilen "Fro", tüm zamanlar n en büyük gifle baflar s na sahip animasyon filmi oldu. ANKARA - "Boxofficemojo.com" sitesi verilerine göre, biri do aüstü yeteneklere sahip iki k z kardeflin öyküsünü anlatan film, gösterime girdi i 27 Kas m'dan bu yana 1 milyar 72 bin dolar gifle has lat elde etti. Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masal ndan esinlenilen film, Kuzey Amerika'da 398 milyon dolar, dünyan n di er ülkelerinde de 674 milyon dolar gelire ulaflt. "En yi Animasyon Filmi" ve "En yi Orijinal fiark " dal nda Oscar'a lay k görülen Sizin için seçtiklerimiz Tür: KORKU/ GER L M Yönetmen: TONY GILROY Orijinal smi : MICHAEL CLAYTON Yap m: 2007 Oyuncular: GEORGE CLOONEY, TOM WILKIN- SON, TILDA SWINTON, SYDNEY POL- LACK Michael Clayton,New York'un en büyük flirket hukuku firmalar ndan birinde 'sorun çözücü' olarak çal flmaktad r. Firmas na s k s k ya ba l d r.çünkü boflanma, kumar al flkanl ve baflar s z bir ifl kurma giriflimi onu da gibi bir borçla bafl bafla b rakm flt r. filmin müzi i de büyük baflar kazand. Tüm zamanlar n en çok kazand ran animasyon filmleri flöyle: 1. Frozen (Karlar Ülkesi) - 1 milyar 72 bin dolar (Disney) 2. Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3) - 1 milyar 63 bin dolar (Disney) 3. The Lion King (Aslan Kral) milyon dolar (Disney) 4. Despicable Me 2 (Ç lg n H rs z 2) milyon dolar (Universal) 5. Finding Nemo (Kay p Bal k Nemo) milyon dolar (Pixar) 6. Shrek 2 (firek 2) milyon dolar (Dreamworks) 7. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Buz Ça : Dinozorlar n fiafa ) - 887milyon dolar (Fox) 8. Ice Age: Continental Drift (Buz Ça : K talar Ayr l yor) milyon dolar (Fox) 9. Shrek the Third (firek 3) milyon dolar (Dreamworks) 10. Shrek Forever After (firek - Sonsuza Dek Mutlu) milyon dolar (Dreamworks) (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Adalet çin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. "16. yüzy lda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine ba l, varl kl, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna ç kan bir baron adaletsiz bir flekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yapt baflvuru sonuçsuz kal nca, aç ktan aç a meydan okumaya bafllar. Yönetime isyan eden halk n da kat l m yla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi atefle atmak u runa hakk n arama mücadelesine giriflir Binlerce Kez yi Geceler "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. Evan Rachel Wood dan, sansür tepkisi DIfi HABERLER- Evan Rachel Wood, son filmi 'Charlie Countryman'deki seviflme sahnelerinin sansürlenmesine Twitter'dan tepki gösterdi. ABD li oyuncu Evan Rachel Wood, baflrolünü Shia LeBeouf ile paylaflt 'Charlie Countryman' filmine uygulanan sansürü protesto etti. Amerikan Sinema Filmleri Derne i, (MPAA) filmi 17 yafl ndaki alt ndaki gençlerin aileleriyle izleyebilmesi için, yönetmen Frederik Bond a seviflme sahnelerini silmesi için bask yapt. Wood, filmin son halini izlerken bir seviflme sahnesinin at ld n fark etti. 26 yafl ndaki oyuncu, konuyla ilgili düflüncelerini Twitter da paylaflt. Wood, Bir kad n n cinselli ini sansürlemenin gerekli oldu unu düflünen MPAA beni hayal k r kl na u ratt. Filmdeki seviflme sahnesinden biri rahats z oldu u için de ifltirilmifl. Ancak insanlar n öldürüldü ü, kafalar n n kesildi i sahnelere dokunulmam fl ifadelerini kulland.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 2 Nisan 2014 Çarflamba Mustafa Ak n seçim zaferi KEÇ ÖREN- 5 y ll k görev süresinde yapt hizmetlerle Keçiörenlilerin gönüllerini fetheden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, 30 Mart yerel seçimlerinde de galip gelmeyi baflard. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ikamet etti i Keçiören, belediye baflkanl için yine AK Parti yi ve Mustafa Ak tercih etti. Baflbakan Erdo an a verdi i sözü tutan Baflkan Ak, Keçiören Belediye Baflkanl n sand klar patlatarak tekrar kazand. Oy say m iflleminin bafllamas n n ard ndan en yak n rakibi ile aras n açan Baflkan Ak, büyük bir seçim zaferine imzas n att. Baflkan Ak, seçim zaferini AK Parti Keçiören lçe Baflkanl önünde toplanan Keçiörenli vatandafllar ile birlikte kutlad. KEÇ ÖREN KOMfiUSUNA SAH P ÇIKTI Muhteflem havai fiflek gösterisi ile Özdebir ve Bezci den DE ERLEND RME ANKARA - Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, 2013'te Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 3,6 büyüme hedefini geçti ini, bu y lki hedefin de yüzde 4 oldu unu belirterek, "Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl labilir" ifadesini kulland. Özdebir, yaz l aç klamas nda, Türkiye'nin, bir seçimi daha demokratik olgunlukla geride b rakt n, "art k herkesin ifline bakmas n n zaman n n geldi ini" ifade etti y l 4. çeyrek ve y l sonu büyüme rakamlar n n beklentilere uygun gerçekleflti ini dile getiren Özdebir, flunlar kaydetti: "2013 y l büyümesi, OVP'de belirtilen yüzde 3,6'y geçmifltir. Bu y l n hedefi de yüzde 4'tür. Bu y l n ilk çeyre inde büyümenin çok zay f kalaca n düflünüyoruz. Ancak, y l n geri kalan k sm nda bu tablo de iflebilir ve hedefe yaklafl labilir. 4. çeyrekte iç talebin büyümeye katk s nda 3. çeyre e göre bir art fl olmufltur. Di er yandan ihracatta y l n 3. ve 4. çeyre indeki düflüfl, d fl ticaretin büyüme üzerindeki olumsuz etkisini art rm flt r. Bu veriler, 2013 y l nda büyümenin iç talep art fl ndan kaynakland n göstermektedir. Al nan tedbirler nedeniyle iç talep art fl n n bu y l geçen y la göre daha s n rl kalaca n söyleyebiliriz. Y l n ilk iki ay na iliflkin d fl ticaret verileri, bu y l d fl talebin büyüme üzerindeki etkisinin geçen y la göre daha olumlu olaca beklentilerini güçlendirmektedir." Geçen y l n son iki çeyre inde imalat sanayindeki büyümenin genel ekonomik büyümenin üzerinde oldu una dikkati çeken Özdebir, bu durumun sanayiciler olarak kendilerini memnun etti ini belirtti. "Sanayi Türkiye'de yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelmifltir" diyen Özdebir, bunun devam etmesi için baflta ekonomi yönetimi olmak üzere herkesin yeniden üretime, yat r ma odaklanmas gerekti ini ifade etti. - "Önemli bir baflar " Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci de geçen y l n 4. çeyre indeki yüzde 4,4'lük büyüme oran n n dünyadaki ekonomik geliflmeler dikkate al nd nda "önemli bir baflar " olarak de erlendirilebilece ini kaydetti. Bezci, Türkiye'nin 2013'teki yüzde 4 büyüme oran n "yüz ak bir büyüme rakam " olarak nitelendirdi. Türkiye'nin 2009'dan itibaren büyüme çizgisini afla ya indirmemeyi baflard na dikkati çeken Bezci, "Küresel ekonomi bizim gibi geliflen ülke ekonomileri için zor bir süreç yaflad halde Türkiye'nin yüzde 4 büyüme sergilemesi çok önemlidir. Türkiye bu aç klanan verilerle 820 milyar dolarl k bir ekonomik büyüklü e ulaflm flt r" de erlendirmesinde bulundu. Ülkenin verimlili e dayal bir büyüme sürecine girmesi için Ar- Ge yat r mlar n art rmas gerekti ini de belirten Bezci, Ar-Ge harcamalar n n artmas n n ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi aç s ndan riskleri azaltaca n ifade etti. (AA) Ba ms z aday n baflar ve isyan sesi ANKARA- Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na ba ms z aday olarak kat lan Baflkent in baflar l mankenlerinden Belgin Saydan, 26 siyasi parti aday ile 9 ba ms z aday olmak üzere 36 büyükflehir belediye baflkan aday n n mücadele etti i yar flta oy ile baflar s ralamas nda 10. oldum dedi. Belgin Saydan tek bafl na mücadele etti ini ve özellikle yayg n bas na pek çok kez haber, foto raf servisi yapmas na ra men hiç yer verilmedi ini ifade eden Belgin Saydan, Medya deste i olsayd belki de bugün baflkand m diye konufltu. taçlanan kutlamada vatandafllara hitap eden Mustafa Ak, Bu coflkuyu, bu mutlulu u hak ettiniz. Cenab- Allah lütfetti, sizlerin gayretleri ve emekleriyle, Rabbimin nasip etmesiyle tekrar Keçiören AK kald ve AK kalacak dedi. Yeni dönemde Keçiören için flimdiye kadar yap lanlardan çok daha iyisini yapacaklar n söyleyen Baflkan Ak, Daha güzel ve geliflmifl bir Keçiören olacak. Büyük Usta ya bir sözümüz vard. Baflbakan m z Keçiören sand klar patlatt n z gün bir baflka olacak demiflti. Sizler Baflbakan m za verdi iniz sözü tuttunuz. fiimdi Keçiören i Baflbakan m za götürüyoruz. Keçiören in arkas nda durdu unu, komflusuna sahip ç kt n gösterdiniz. Bunun için hepinize teflekkür ediyorum mesaj n verdi. Saydan flunlar söyledi: nsanlar n bana yaklafl m çok güzeldi. çinin temizli i yüzüne yans m fl, senin gibi mücadeleci, çal flkan temiz bir kifliyi, bu kadar güzel projeleri olan genç ve güzel bir bayan belediye baflkan olarak görmeyi çok isteriz diyorlar ve ad n z neden duymad k diye soruyorlard. Bas n aç klamam Ankara n n en ifllek yeri olan Güvenpark ta yapt m. Yayg n bas ndan ne bir kifli geldi, ne de haber yap ld. Kendi imkanlar mla kartvizit da tarak bu oyu ald m. Televizyonum yok, gazetem yok, oyda sat n almad m. Devasa reklamlar yap p hediyeler da tmad m. Bir tek kifli bile bana yard mc olmad. Ba ms z oldu um için kazanamayaca m düflündüler ama ben son güne kadar seçim çal flmam yapt m. Buradan bakarsak ben kaybetmedim kazand m. Destek olan herkese teflekkür ediyorum. Putin den Erdo an a seçim kutlamas ANKARA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an', partisinin yerel seçimlerdeki baflar s ndan dolay telefonla arayarak tebrik etti. Baflbakanl k kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, Putin, Türkiye'deki 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin büyük baflar elde etti inin ortaya ç kmas n n ard ndan Baflbakan Erdo an' telefonla arad. Putin'in, görüflmede, Erdo an' yerel seçimlerde elde edilen zaferden dolay kutlad, bundan büyük mutluluk duydu unu belirterek, baflar dileklerini iletti i ö renildi. (AA) Mansur Yavafl destekleyenler aras nda bulunan ülkücüler, YSK önündeki protesto eylemine bozkurt iflareti yaparak kat ld. Gökçek ifline, Yavafl düflüne bak yor da Dursun ERKILIÇ Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, görülmüfllü ü, duyulmufllu u, yaflanm fll yok. Seçimin birinci özelli i kat l m n neredeyse yüzde 90 a varmas idi ki, bu Türkiye demokrasisi aç s ndan çok büyük bir kazan m kinci ve bir o kadar önemli olan kazan m da, partilerin ve seçmenlerin oylar na sahip ç kmas yd. CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl a destek veren ülkücüler de bu kervana kat l nca, Ankara daki seçim sonuçlar na da itiraz flart oldu. Medyaya yans yan haberlerden de okumuflsunuzdur, CHP, Büyükflehir Belediye Baflkanl sonuçlar için tam manas yla bir seferberlik ilan etti. MANSUR YAVAfi BAfiLATTI Mansur Yavafl' n Twitter üzerinden bafllatt, seçim sonuçlar n n kontrol edilmesi kampanyas büyük oranda kabul gördü. Sosyal medyada bu kampanyayla ilgili do ru-yanl fl pek çok bilgi ve duyum paylafl l rken, Gürsel Tekin'in aç klamas na göre, ikibin gönüllü Yüksek Seçim Kurulu'nun Ankara'da aç klad sand k sonuçlar n tutanaklarla karfl laflt rd. Bu durumda, CHP Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan aday Akayd n n da dedi i gibi, Teorik olarak seçim yar fl devam ediyor du! Yap lan aç klamalara bak l rsa birçok tutars zl k tespit edilmifl GÖKÇEK BU fi B L YOR Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Aday Melih Gökçek, sadece Ankara n n, Türkiye nin de il dünyan n en deneyimli belediye baflkanlar ndan biri. Elinde sa lam veriler olmadan kazand n aç klamazd diyenlerin say s da az de il. Bu konunun en k sa sürede ayd nlanmas ve zihinlerde kuflku b rakmayan bir sonucun kamuoyuyla paylafl lmas gerekiyor. Burada itiraz ve karar aç s ndan yasal yollar ne ise onlar n gere i yap l yor, aç klanan karara herkes sayg duyacakt r. Y NE DE fiu B L NMEL D R Tamam, Gökçek, kazand m diyerek ifline, Yavafl, kazanaca m diye düflüne bak yor da; flunu belirtmeden olmaz Süreç sonunda Gökçek in kazand kesinleflirse sorun yok Yok, Yavafl kazan rsa bu sonuç hem kendisi aç s ndan bir zafer olur hem de hile iddialar na bak flta kuflkular artar Yalova da bir oyla AK Parti aday n n kazand seçime yap lan itiraz ve Antalya da yine AK Parti nin kazand ve CHP lilerin itiraz na yol açan say m sonuçlar ve yurdun baflka il ve ilçelerinde yaflanan itirazlar dün YSK ya iletildi. Kabulü durumunda nas l bir netice al naca da merak konusu. Süreç gere i; ilçe seçim kurullar na itiraz için son süre dün doldu. lçe Seçim kurulu'- nun verece i karar için l Seçim Kuruluna bir gün içinde itiraz hakk var. l Seçim Kurulu nun karar na da YSK da itiraz edilebiliyor. Bu itiraz da 3 gün içinde yap labiliyor. Tüm itirazlar için son süre ise 9 Nisan HATA VARSA DÜZELT L R Baflta CHP olmak üzere, AK Parti de dahil, yap lan itirazlarda tutanaklarda sat r kaymalar oldu u, baz yerlerde partilerin oylar n n eksik ya da baflka partilere yaz ld gibi iddialar var. Sand k görevlilerinin çal flma koflullar n ve oy torbalar n, say m tutanaklar seçim kurullar na götüren insanlar n periflanl n televizyon ekranlar na yans yan görüntülerden ve gazete sayfalar na yans yan foto raflardan gömüflsünüzdür; Yap lan itirazlara neden olabilecek insan hatalar mümkündür, ancak, bunun kas tl, planl, organize bir hadise oldu u anlafl l rsa çok büyük cezalar oldu unu herkes biliyor. Böyle bir yanl fll a düflen olursa gere i yap l r elbette, ama, günün yar dan fazlas n çal flarak geçiren insanlar n yapt bir hata varsa da düzeltilmelidir.

4 ANKARA 42 Nisan 2014 Çarflamba Gözde Kiflin Yenimahalle de demokrasi, dostluk, kardefllik kazand Gökçek, belediyede kutlamayla karfl land 5 y l boyunca Yenimahalle de baflkanl k görevini sürdüren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, 30 Mart yerel seçimlerinden zaferle ç kt. HABER MERKEZ - Oylar n yüzde 50,9 unu alarak rakiplerine aç k ara fark atan Yaflar, baflkanl k koltu una yeniden oturdu. Yaflar yüzde 37.9 oyla AKP Aday Adem Ceylan takip etti. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, kendisine destek veren Yenimahallelilere teflekkür ederek Bugün Yenimahalle de kazanan demokrasi oldu, dostluk ve kardefllik oldu dedi seçimlerinde oylar n yüzde 40,8 ini alarak Yenimahalle yönetimine gelen Yaflar bu seçimlerde Bütün flehir Yasas ile Yenimahalle den 13 mahallenin kopar lmas da etkilemedi. Bölünme ile 2011 genel seçimlerine göre 44 bin 753 CHP oyunu kaybeden Yaflar, 30 Mart yerel seçimlerinde bu aç kapatarak rakiplerine aç k ara fark att seçimlerine nazaran rakiplerine göre yar fla geriden bafllayan Yaflar, en yak n rakibi olan AKP ye göre 13 puan öne ç kt. Oylar n 50,9 unu Cumhuriyet Halk Partisi, 37,9 unu Adalet ve Kalk nma Partisi, 7,9 unu ise Milliyetçi Hareket Partisi ald. Yenimahalle halk, oylar n hizmetten yana kulland. Vatandafllar, Yenimahalle ye ilçenin çehresini de ifltiren Fethi Yaflar yeniden baflkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sand ktan zaferle ç kan Yaflar, kendisini destekleyenlere teflekkür ederek, Geçti imiz dönemde verdi im sözlerin hepsini yerine getirerek halk n karfl s na bafl m dik ç kt m. fiimdi bir 5 y l daha Yenimahalle ye en iyi hizmeti vermek için ISSN Y l: 44 2 Nisan 2014 Çarflamba Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE maj ç ve D fl Tic. A.fi. ad na Yay n Sahibi: Yi it Yi it Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir dur durak demeden hizmet edece im. Yine bana oy veren, vermeyen herkesi kucaklayaca m. 7 den 70 e herkese hitap edecek projeleri hayata geçirece iz. lçemizi halk m zla birlikte yönetece iz. Devasa yat r mlarla ilçemizi Türkiye nin en gözde ilçelerinden biri yapmaya devam edece iz dedi. Yenimahalle halk na kirli siyasete prim HABER MERKEZ - 30 Mart 2014 Mahalli dareler Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Aday olarak gösterilen mevcut Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Ankara da liderli i gö üsledi. Baflkent Ankara daki metropol ilçeler aras nda en fazla oy alan AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, baflkanl k kona nda tebrikleri kabul etti. Seçim sonuçlar n n aç klanmas yla hay rl olsun ziyaretinde bulunan Pursaklar halk, bir kez daha ilçeyi yönetme yetkisi verdi. Yüzde 64 lük gibi büyük bir oy oran ile üçüncü kez baflkan seçilen Selçuk Çetin, hemflerilerine teflekkür ederek flunlar söyledi: Ç kt m z bu kutlu yolculukta Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Sn. Recep Tayyip Erdo an a, partime, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan m z Sn. Melih Gökçek e ve flahs ma göstermifl oldu unuz teveccüh ile üçüncü kez siz k ymetli hemflerilerimize hizmet etmeye devam edece iz. Vermifl oldu unuz yüzde 64 lük destekle Ankara da en fazla vermedikleri için de teflekkür eden Yaflar, ftiralarla seçim kazanmak isteyenlere halk m z sand kta en güzel cevab vermifltir. Umar m kirli siyasetle zafer elde edilmeyece ini tüm baflkan adaylar anlam flt r. Bugün Yenimahalle de kazanan demokrasi oldu, dostluk ve kardefllik oldu ifadelerini kulland. Baflkan Çetin e tebrik ziyaretleri oy alan metropol ilçe olarak yine tarih yazd n z. Demokrasiye olan inanc n z ve bizlere olan güveninizden dolay teflekkür ederim. Yüzünüzden tebessüm eksik olmas n. HABER MERKEZ - 5. kez Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na seçilen Melih Gökçek, efli Nevin Gökçek, Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile birlikte belediyeye geliflinde kutlamayla karfl - land. Baflkan Gökçek, karfl lamada yapt konuflmada, iptal edilen 90 bin oyun 70 bininin AK Parti lehine oldu unu kaydederek, seçim kurullar na itiraz edeceklerini ifade etti. Baflkan Gökçek, seçim zaferini ilk olarak personeli ile kutlad. Seçim sonras Büyükflehir Belediyesi ne geliflinde personeli taraf ndan büyük bir coflkuyla karfl lanan Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediye Baflkanl n 5. kez kazanan ilk isim olman n da gururunu binlerce Belediye çal flan ile paylaflt. Baflkan Gökçek, Belediye Binas na gelmeden önce Ankaral Coflkun, yerel seçimlere damgas n vuran Ankara n n Baflkan s n flark s n seslendirerek, alandaki coflkuyu art rd. Meflaleler, konfetiler ve ellerinde Türk bayraklar ile bekleyen coflkulu kalabal k Baflkan Gökçek i renkli görüntüler eflli inde karfl lad. Baflkan Gökçek, zafer konuflmas na Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an a bu zaferi hediye eden Rabbime flükürler olsun. Bana 5. kez seçilme zaferi bahfleden rabbime hamd ediyorum. Rabbim beni sizden, sizi benden ay rmad sözleriyle bafllad. Ankara y bir sefer daha 5 y ll na birlikte idare edeceklerini vurgulayan Baflkan Gökçek, Vur vur inlesin, Mansur Yavafl dinlesin sloganlar na karfl - l k, Siz sand kta vurdunuz ve ifli bitirdiniz. Gerçekten birlikte çok büyük ifller yapt k diye konufltu. Baflkan Gökçek, Dik dur e ilme bu millet seninle slogan üzerine de flunlar söyledi: Dik duruyorum, sizlerin verdi i güçle daha da dik duruyorum. fiunu herkes bilsin dostlu u ve yol arkadafll n da unutmay z. Hainlik yapan da unutmay z. Dün saatlerce televizyonlarda olanlar gördünüz. Daha önce anlatt m, tezgah yapacaklar - n söyledim. Son ana kadar bizi ma lup gösterip, insanlar soka a dökecekler dedim. Birebir yapt lar. Allah n izniyle, Rabbimin deste i her fleyin üstünde. Elhamdülillah seçimi bize bahfletti Rabbim. Beynelmilel güçler, stanbul daki baronlar ve bu baronlarla birlikte içerideki iflbirlikçilerin hepsinin bir araya geldi ini ve bir sefer daha Türkiye Cumhuriyeti gücü karfl s nda, Recep Tayyip Erdo an n gücü karfl s nda ma lup olduklar n ifade eden Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Bu zafer Allah n yard m ve milletimizin gücü sayesinde oldu. Milletimize teflekkürlerimizi flükranlar m z sunuyorum. Ankaram z gerçekten sizlerin sayesinde siz çal flan kardefllerim, memurum iflçim, bütün kardefllerim sayesinde bugün dünyan n örnek kentlerinden biri oldu. Sözler verdik milletimize o sözleri inflallah Cenab Allah 5 y l içinde tutmay nasip etsin. Sizlerin sayesinde de baflar l olaca m za inan yorum. Allah kendi r zas için hep birlikte hizmet etmeyi mücadele etmeyi nasip etsin. Allah fitnecilere, fesatç lara f rsat vermesin. Hepinize bir sefer daha teflekkür ediyorum.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 2 Nisan 2014 Çarflamba Türbenin gönüllü bekçili ini yap yor Gördü ü rüyadan etkilenerek Selçuklular döneminden kalan Cemaleddin Ferruh Darulhadisi'ndeki türbenin 11 y ld r bekçili ini yapan 70 yafl ndaki Yaflar Çelik, görevini son nefesini verinceye kadar sürdürmeyi amaçl yor. ÇANKIRI- FERHAT BARULAY - Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, ''Tafl Mescit'' olarak adland r lan Cemaleddin Ferruh Darulhadisi'nde bulunan türbenin 11 y l önce gördü ü rüya üzere bak m n üstlendi ini söyledi. Türbedarl k görevini son nefesini verene kadar yapmak istedi ini ifade eden Çelik, flöyle konufltu: "Bu mübarekleri rüyamda gördüm. 'Üstümüz, bafl m z aç kta, bize sahip ç kacaks n' dediler. Ben de o zamandan beri buraya sahip ç kmaya çal fl yorum. Hiç kimseden karfl l k beklemeden buran n bekçili ini yap yorum. Gönüllü olarak türbelerin temizli ini yap yorum. Her gün sabah namaz ndan sonra kalk p Tafl Mescit ve çevresini dolafl yorum. Türbelerin etraf ndaki çöp ve flifleleri topluyorum. Ayr ca türbelerin içini süpürüyorum ve ibriklerini dolduruyorum. Buran n her türlü bak - m n ben yap yorum. Türbenin örtülerini ve hal lar n de ifltirdim. Eksik malzemeleri tamamlamaya çal fl yorum." Çelik, evinin Tafl Mescit'e yak n oldu unu, türbeyi sürekli kontrol alt nda tuttu unu, ailesinin de kendisine destek verdi ini anlatt. "Türbenin bak m n üstlenmeden önce çok hastayd m" diyen Çelik, flöyle devam etti: "Türbeye gelmeye bafllad mdan itibaren hasta olmad m. Tafl Mescit Medresesi, hastane ve t p okulu olarak kuruldu. Bunun yan nda hadis e itiminin de verildi i e itim kurumudur. Buras uzun y llar hizmet vermifl önemli bir yap. Tafl Mescit'in hadis e itimi verilen k sm ile mescit ve Tafl Mescit'in çeflitli bölümlerinde baflta binay 1235 y l nda yapt ran Cemaleddin Ferruh olmak üzere yak nlar n n defnedildi i mezarlar bulunmakta. Cemaleddin Ferruh Efendimiz, o dönemde hem vali hem doktor hem ö retmen hem de komutand r. Ben burada bu mübareklere bakmaktan mutluyum ve rahat m. nflallah onlar da bizden hoflnuttur." Tafl Mescit'e, Cumhurbaflkan, bakanlar ve SAMSUN- ANIL KURU - Aile kurumu içerisinde son sözü söyleyecek "aile reisli i" yap s - n n, ailenin varl ve birli ini sürdürmesi aç s ndan büyük öneme sahip oldu u bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) lahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, AA muhabirine, dünyada aile kurumunu tehdit eden sorunlarla ilgili aç klamalarda bulundu.aile içinde ister erkek ister kad n olsun bir kiflinin "aile reisi" olmas gerekti ini dile getiren Köylü, "Burada illa koca aile reisi olsun demiyorum. E er aile reisli ini anne ve baba çat flma içinde ele geçirmeye çal fl rsa bu ailede huzur olmaz. Bütün kararlar bir kifli almal, her uygulamay o yapmal demiyoruz ancak aile içinde son sözü söyleyecek bir kiflinin olmas laz m" dedi. Aile içinde bütün fertlerin görüfllerini demokratik flekilde ifade edebilece ini vurgulayan Köylü, "Anne ayr baba ayr konuflursa çocuklar da onlar hiç dinlemezlerse bu ailenin varl - ve birli i devam etmez. Burada sözünü dinletebilecek, aileyi disipline edebilecek bir kiflinin olmas gerekir. Bu durumu gemiye benzetebiliriz. Gemide bir kaptan, uçakta bir pilot vard r. Bir gemiyi üç befl kifli ayn anda kullanamaz. Aile reisi illa erkek olsun demiyoruz. E itimi, kültürü, konumu ve durumuyla aileyi idare edebilecek kiflinin aile reisi olmas gerekir" diye konufltu.aile içinde rollerin belirsizleflmeye bafllamas n n sorun oldu una dikkati çeken Köylü, flöyle devam etti: "Tabi ki anne flunu, baba bunu yapacak gibi bir kural yok. deal bir ailede anne, baba ve çocuklar n rolleri bellidir. Bu durum çocuk e itimi aç - s ndan da son derece önemlidir. Aile içinde k z ve erkek çocuklar n rol modelleri almas gerekiyor. Annenin anne, baban n baba gibi davranmas ve birbirlerinin hizmet alanlar na müdahale etmemeleri gerekiyor. Son zamanlarda meydana gelen ekonomik, sosyal de iflimler ve kad n n da ifl dünyas na at lmas yla art k evde hangi ifllerin, hangi rollerin kim taraf ndan yap laca çok net de il. Bu durum çocuklar, cinsel geliflimleri baflta olmak üzere olumsuz etkileyebiliyor." (AA) birçok bilim adam n n geldi ini vurgulayan Çelik, "Buraya gelenler beni memnuniyetle karfl l yor. Ben de onlar güler yüzle karfl lay p rehberlik ediyorum. Ben bu görevin Allah taraf ndan bana verildi ini düflünüyorum. Ben bu mübareklere ölünceye kadar sahip ç - kaca m" fleklinde konufltu. (AA) Küresel s nma durmuyor Her aileye bir reis flart Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) lahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü CENEVRE - Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) küresel s nman n 2013'te de devam etti ini ve Türkiye'nin geçen y l ortalaman n yüzde 13 alt nda ya fl ald n bildirdi. Küresel klimin 2013 Durum Raporu'nu BM Cenevre Ofisi'nde aç klayan DMÖ Genel Sekreteri Michel Jarraud, küresel s nman n h z kesmedi ini söyledi. Kurakl k, s cak hava dalgalar, seller ve tropik kas rgalar n 2013'te de yerkürenin bütün kesimlerini etkilemeye devam etti ini bildiren Jarraud, dünya yüzeyindeki 14 en s cak y l n 13'ünün 21. yüzy lda gerçekleflti ine dikkati çekti. Rapora göre küresel s nma, son 30 y l dikkate al nd nda, her geçen 10 y l bir önceki döneme göre art fl gösterdi. SICAKLIK 14.5 DERECEYE ULAfiTI 2013 y l nda yerküre ve deniz yüzeyi s cakl n n y llar ortalamas ile k yasland nda 0.03 derece artarak 14.5 dereceye ulaflt kaydedildi. Küresel s nman n özellikle güney yar mkürede artt na iflaret edilen raporda, Avustralya'n n tarihinin en s cak y l n, Arjantin'in ise tarihinin ikinci s cak y l n yaflad belirtildi. ngiltere ve rlanda'n n meteorolojik veriler tutulmaya baflland ndan beri en ya fll k fllar n geçirdi i bildirilen raporda, Brezilya'n n kuzeydo usunun son 50 y l n en kurak y l n yaflad kaydedildi. Küresel s nman n insanlar n neden oldu u rekor düzeydeki sera gaz sal n m dolay s yla atmosferde ve okyanuslarda biriken s dan kaynakland na dikkat çekilen raporda, s nma e iliminin önümüzdeki yüzy llarda da sürece i öngörüsüne yer verildi. Küresel s nma dolay s yla meydana gelen do al felaketlere de de inilen raporda, bu konularda haz rl kl olunmas ve erken uyar sistemlerinin kullan lmas n n önemine iflaret edildi. Raporda, Türkiye'nin 2013 y l içerisinde, y ll k ortalama ald ya fl miktar n n yüzde 13 alt nda ya fl ald bildirildi. Türkiye'de ya murlar n genelde k fl aylar nda gerçekleflti ine ancak bu y l ülkede k fl n kurak geçti i, özellikle ülkenin bat kesimlerinin geçen y l yeterince ya fl almad ifade edildi. (AA) smail KARA Yunus Kara y, Niksar Uluslararas fiiir Etkinliklerinde tan d m. Okudu u fliirde buram buram Anadolu kokuyordu. fiiirindeki üslup ve tema, flahsiyetindeki güzelli i yans tt gibi, hayat anlay fl ve sanat alan nda da yetkin bir insan oldu unu do ruluyordu. Program aras nda beyefendi duruflu ve gülen gözleriyle bana Ene l-aflk ad yla yay mlad - bir kitab n imzalay p takdim etti. Kitab n incelerken; nanca sayg l, ayd n bir flahsiyeti köflemde yazmay ve bir tek benim tan mamdan öte, insanlar n böyle bir flahsiyeti sa l nda tan malar na arac l k etmekten daha güzel ne olabilirdi ki! diye düflündüm. fiiirlerindeki üslup flahs na yans m fl, asaletli, sayg l, hürmetkâr bir edebiyat adam portresi çiziyordu durufluyla. Afla da k sa öz geçmifli ve fliirini gördü ünüzde, hakk nda yazd m bu sat rlar n ne kadar c l z kald n görecek, bu fliir ustas n n sanat n ve sanatç kiflili inin daha detayl ve anlat lmas n arzu edeceksiniz. Yunus Kara ile zaman içinde dostlu umuz ilerlerken edebiyat bilgisi yan nda, mükemmel aile terbiyesi ald na bizzat tan k oldum. Okudu u fliirler ve fliirlerindeki tema, dinleyenlerin gönlünü ayd nlat yordu. Sözleriyle âdeta, edebin ve edebiyat n olgunlu unu nakflediyordu yüreklere. Genç bir edebiyat ö retmeni olan Yunus Kara n n baflar larla dolu öz geçmiflini k sa bir flekilde anlatmak istiyorum. Yunus Kara, 1972 y l nda Artvin-fiavflat ta do du. lk ve orta ö renimini Bitlis- Hizan da, lise ö renimini Diyarbak r-çermik ve Van-Çatak ta baflar yla tamamlad y l nda girdi i Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 1993 y l nda mezun oldu. Yirmi befl y ld r fliir yazan flairin fliirleri ve yaz - lar ; Türk Dili, Türk Edebiyat, Gülp nar, Erciyes, Güneysu, Simav, Anadolu, Ana, Bizim Ece vb. dergilerde yay mland. fiiirleri yurt içi ve yurt d fl nda yay mlanan çok say da antolojilerde yer ald. Yerel gazetelerde köfle yazarl yan nda, yine yerel radyo ve televizyonlarda fliir programlar yapt. Çok say da fliir etkinliklerine kat larak birçok ödül ald. Ald ödüllerden baz lar tarih s ras na göre flöyledir: 1999 Ana Dergisi fiiir Yar flmas nda - Üçüncülük 2000 Ana Dergisi fiiir Yar flmas nda - Birincilik 2001 Simav Anadolu Dergisi fiiir Yar flmas nda - kincilik 2003 Simav Anadolu Dergisi fiiir Yar flmas nda - Üçüncülük 2005 Kahramanmarafl LMEM ve Yeni Ufuk Dergisi Necip Faz l K sakürek fiiir Yar flmas nda - kincilik 2010 Ceyhan Belediyesi Y lankale fiiir Yar flmas nda - kincilik Ald çok say da ödülün yan nda birçok mansiyon da alan Yunus Kara n n Gülün Dikeni, Mai Sevda ve Ene l-aflk adl yay mlanm fl üç fliir kitab bulunmaktad r. Ünlü flair Bahattin Karakoç un; Ben, flair Yunus Kara ve fliirlerine daima kefilim. dedi i Yunus Kara, hâlen Düzce de, Akçakoca Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmaktad r. fiiir ve edebiyat n di er alanlar nda gayretlerini yakinen takip etti im Yunus Kara n n Yaln zl k adl fliiriyle yaz m bitirmek istiyorum. YALNIZLIK KARA CA EDEB, fiuuru fi RLER NDE VE fiahsinda TAfiIYAN fia R: YUNUS KARA Gizlenmifl, kar flm fl çeflm-i giryeme, Gözümden gönlüme akar yaln zl k. Endülüs e vurgun Tar k misali, Bütün gemileri yakar yaln zl k. Ferhat m, saç mda sevdan n tozu, Külüngümde gizli vuslat n yaz, Elimde Kerem in o dertli saz, Dilimden saz ma akar yaln zl k. Yaln zl k; sevdan n sanca surda, Yaln zl k; kuzunun selam kurda, Öfkesi kurflundan flaki olur da, Her yerde yoluma ç kar yaln zl k. Âdem im, girmiflim haram ba na, Yaln z m, hasretim dost kuca na, Bir bilinmez güçle takm fl a na, Her gece ruhumu çeker yaln zl k. Yaln zl k, gecenin yanan gözleri, Ruhuma dikilen ateflten deri, Zaman n s rt nda gezer her yeri, Postunu gönlüme serer yaln zl k. Hayalim buz tutar, gerçe im narda, Gülümü kaybettim, umudum harda, Zümrüdüanka dan feyiz al r da, Sonunda kendini yakar yaln zl k.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı