TABİAT PARKLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI; ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABİAT PARKLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI; ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TABİAT PARKLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI; ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ Yrd. Doç.. Dr. Mehmet TOPAY SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,, Isparta, Araş.. Gör. G Nurhan KOÇAN EU Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir, Peyzaj Mimarı Ruken YAVUZ 3 BİB Tarım m ve Peyzaj, Antalya.

2 Tabiat parkları,, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine ine sahip, manzara bütünlb nlüğü içinde inde halkın dinlenme ve eğlenmesine e uygun doğa parçalar alarıdır. r.

3 Bu alanların n turizm amaçlı kullanımında nda planlama, uygulama, kullanım m ve bakım m aşamalara amalarında doğru plan kararlarının n alınm nmış olması,, kaynakların n akılc lcı ve sürds rdürülebilir kullanımı açısından ndan hayati önem taşı şımaktadır.

4 Çalışmanın Amacı Abant Gölü Tabiat Parkı nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerler, turizm ve rekreasyon açısından da önemli kaynak değer özelliği taşımaktadır.

5 Çalışmada, tabiat parklarının n sahip olduğu u doğal ve kültürel kaynak değerlerinin erlerinin sürds rdürülebilirlik bağlam lamında turizm açısından a planlanmasında nda dikkat edilmesi gereken konular Abant GölüG Tabiat Parkı örneğinde özetlenmiştir. tir.

6 Tabiat Parkları nda gerçekleştirilecek fiziksel planlamaların temel amacı insanlar için kültürel, ekonomik, estetik ve işlev açısından olumlu ve verimli bir ortam sağlamakla birlikte, mevcut doğal dengenin korunması, doğal dengenin bozulduğu yerlerde yeniden oluşturulması ve bu prensipler doğrultusunda alanların peyzaj kalitelerinin yükseltilmesidir.

7 Turizm Planlaması,, bir dönemde d turizm sektöründe ulaşı şılmak istenen hedefleri, bu hedeflere varabilmek için i in yararlanılabilecek labilecek araçlar ları,, olanakları,, yapılacak işleri, i işi zamanlamasını ve işlerin i sorumlularını gösteren disiplinli bir düzenlemedir.

8 Turizm planlamasında nda temel amaç; ; ulusal kazancı en yüksek y düzeye d çıkarmak, dengeli bir gelişmeyi, düzenli bir büyümeyi b gerçekle ekleştirmektir.

9 Turizm planlamasında hedefler belirlenirken sürdürülebilirlik açısından şu esaslar göz önünde tutulmalıdır: Turizme neden teşkil eden ve telafisi olmayan değerlerin korunması, Politikaların kesintisiz ve uzun yıllar için oluşturulması, Yöre halkına iş olanağı sağlayan bu tesislerin kuruluş nedenlerinin, içerisinde bulundukları doğal ortam olduğunun anlatılması ve böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarının sağlanması,

10 Tesis sahiplerinin, bozulmanın ne şekilde başladığı ve ne tür tedbirler alınması gerektiğine dair eğitilmesi, Tesisler oluşturulmadan, kabul edilebilirliğinin bilimsel verilerle ortaya konulması, çevre halkına benimsetilmesi ve onaylarının alınması, Ülke bazında oluşturulan politikaların yanı sıra bölge ve hatta yöre koşullarına göre uygulanabilir politikaların oluşturulması, Kirleten öder mantığı yanı sıra kullandıranların da sorumlu davranmalarının sağlanması,

11 Bu tür t r alanların kullandırılma lma kararları verilirken aynı anda koruma kararlarının verilmesi, diğer bir deyişle kullanıcının sınırlarının n net bir şekilde belirlenmesi, Turizmin katkılar ları ile doğal ve kültk ltürel değerleri erleri zenginleştirerek sürekliliğinin inin sağlanmas lanması,

12 Oluşturulacak tesislerin hem yöre y halkının n kültk ltürel dokusuna hem de çevrenin peyzajına uygun olması, Tesis inşas asında öncelikli olarak, doluluk oranlarının n arttırılmas lması ve tesislerin yıl y l boyu kullanılmas lması hedeflenmelidir.

13 MATERYAL ve YÖNTEM Araştırma alanı olarak Bolu İli sınırları içinde bulunan Abant Gölü Tabiat Parkı: Zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri ve İnsanlar tarafından iyi bilinen ve yoğun kullanılan bir alan olması nedenleri ile seçilmiştir. Alana ait verilerin elde edilmesi amacıyla Harita genel Komutanlığı ndan alınan 1986 yılına ait 1/25000 ölçekli memleket haritası, Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü nden alınan, alana ait proje ve tanıtım broşürleri kullanılmıştır. Abant Gölü Tabiat Parkının doğal ve kültürel yapısını ortaya koymak için alandan fotoğraflar çekilmiş, yerinde gözlemler, sözlü görüşmelerden ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır.

14 Çalışmada izlenen yöntemde birbirine bağlı olarak gelişen 3 aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar Şekil 1 de verilmiştir. AŞAMA I AŞAMA II AŞAMA III Verilerin Toplanması Araştırma için gerekli temel bilgilerin sağlanabilmesi amacıyla Abant Gölü Tabiat Parkı ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan alana ait doğal ve kültürel peyzaj değerleri ve mevcut durumu hakkında bilgiler toplanmıştır. Fotoğraf, yerinde gözlemler ve sözlü görüşmeler ve internet kaynaklarından mevcut durumla ilgili eksik bilgiler toplanmıştır. Veri Analizi ve Değerlendirme Araştırma için gerekli temel bilgilerin sınıflanması ve alanın sürdürülebilir turizm planlaması açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öneriler Değerlendirmeler ışığında araştırma alanınızdaki eksiklikler belirlenmiş ve sürdürülebilirlik bağlamında öneriler geliştirilmiştir.

15 ABANT GÖLÜG TABİAT AT PARKI Abant GölüG Tabiat Parkı,, Batı Karadeniz Bölgesindeki B Bolu İlinin 31 14' 48'' ' 34'' doğu u boylamları ile 40 35' 32'' ' 36'' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kent merkezine 35 km. mesafe uzaklıktad ktadır. 570 hektar ormanlık k ve 467 hektar açık a k alan (yerleşim yerleri dahil) olmak üzere toplam 1197 hektar büyüklb klüğündedir.

16 Denizden yüksekliy ksekliği i 1328 m. olan Abant Gölü, G, tektonik oluşumlu, umlu, tabii karakterli bir göldg ldür.

17 Yüzölçümü 150 hektardır. r. Gölün G n büyük b k ekseni güneyg ney- batı,, kuzey-do doğu u istikametinde 1600 m, küçük üçük k ekseni ise kuzey-bat batı,, güneyg ney-doğu u istikametinde 1200 m. dir dir.

18 tarihli ve 5614 sayılı Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine tahsisine dair kanunla İl Özel İdaresine devredilen saha, 1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Park Kanunun 23. maddesi ile Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü nün faaliyet alanına dahil olmuş ve devlet ormanı statüsüne girerek, Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

19 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri Maden Tetkik ve Arama Kurumu tarafından hazırlanan 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası na göre; Abant GölüG oluşum um yönünden nden öytrof karakterlidir. GüneydoG neydoğu kesiminde birikinti konileri ve turbalaşma oluşmaktad maktadır.

20 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri İklim Özellikleri Tabiat Parkı, Batı Karadeniz coğrafi bölgesi dâhilinde bulunmakta olup; yazları serin, kışları oldukça sert geçen Karadeniz ardı iklim karakterine sahiptir. Bolu İli güneşlenme süresi bakımından yılda 2250 ile 2500 saat güneş alan iller arasında yer almaktadır. İlin güney kesimleri 2500 saatlik dilimlerde kalmaktadır. Yıl itibariyle son 52 yılın ortalaması günlük güneşlenme süresi 5 saat 49 dakikadır. Güneşlenmenin en kısa olduğu aylar Aralık ve Ocak; en uzun olduğu aylar ise Temmuz ve Ağustostur. Bolu da son 72 yılda en düşük sıcaklık -34 C ile şubat ayında yaşanmıştır.

21 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Hidrolojik Özellikleri Tabiat Parkı içerisinde en önemli su varlığı Abant Gölü dür. Bu gölün dışında başka su alanı bulunmamaktadır. Abant Gölü nün yüzölçümü 150 hektar ve en derin yeri 18 m dir. Gölü çevreleyen ve yükseklikleri 1800 m ye ulaşan dağlar birçok küçük akarsuyun açtığı vadilerle yarılmıştır. Sularını Abant Gölü ne boşaltan bu küçük akarsuların en önemlisi Beşpoyraz Deresi dir. Gölün ayağı, kuzeydoğu ucunda Abant Suyu adı ile çıkmakta ve Filyos Çayı nın kollarından biri olan Bolu Suyu nu oluşturmaktadır.

22 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Doğal Bitki Örtüsü Tabiat parkı iklim, arazi yapısı ve yükseklik y farkı gibi faktörler nedeniyle zengin bir floraya sahiptir.

23 Alanda Mevcut Bitki Türleri Ağaçlar Ağaççıklar Çok yıllık Kıyı Karasal Kesimlerde Su basan batak yerlerde Pinus nigra Crateagus oxycantha Pyteridum aquilineum Achille typha Potamogeton myriophyllum Pinus sylvestris Tamerix sp. Fragarica vesca Lysimachia, glyceria Hydrocharis sp. Abies bornmülleriana Corylus avellena Euphorbia amygdacides Rumexscirpus Ceratophyllum sp. Fagus orientalis Ilex aquifolium Mentha silvestris Polygonumphrag mites Callitriche sp. Quercus sessiliflora Juniperus nana Hedera helix Epilobium sp. Rananculus sp. Populus tremula Rosa canina Urtica dioica Carpinus betulus Rubus fruticosa Equisetum arvense Acer negundo Rhododendron ponticum Graminea sp Salix nigra

24 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Doğal Bitki Örtüsü Abant Gölü nde 300 ün üzerinde liken türünün yetiştiği belirtilmiştir.

25 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Doğal Bitki Örtüsü Alanda, nadir su bitkilerinden olan sarı ve beyaz nilüferler bulunmaktadır.

26 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Doğal Hayvan Varlığı Gölde bulunan Abant Alabalığı, Salmo trutta fario varyette abanticus olarak literatüre geçmiştir. Göl çevresindeki ormanlarda tavşan, tilki, çakal, kurt, ayı, domuz, geyik, karaca, sincap, gelincik yaşamaktadır. Yırtıcılardan; şahin, doğan, atmaca, baykuş ve diğer kuşlardan; toygar, alakabak, karatavuk, bülbül, ispinoz ve saka görülmektedir. Tabiat parkında su kuşlarından; gri ve beyaz balıkçıl, çeşitli ördekler, sakarmeke, karabatak, angıt, turna, gündüz yırtıcılarından; kızılçaylak, şahin, atmaca, doğan, gece yırtıcılarından; kızılçaylak, şahin, atmaca, doğan, gece yırtıcılarından; puhu, orman baykuşu, kukumav kuşları bulunmaktadır.

27 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Ulaşım Tabiat Parkına Ankara-İstanbul E-5 E 5 Devlet karayolunun 203. km.sinden Ömerler Madensuyu sapağı ğından ayrılan 22 km.lik yol ile ulaşı şılmaktadır.

28 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Ulaşım Park, Bolu ya 34 km. Ankara ya 225 km, İstanbul a 258 km uzaklıktadır.

29 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Mevcut Tesisler Göl çevresinde; Taksim İnternational Hotel & Resorts Abant Palace, Büyük Abant Oteli, Taksim İnternational Hotel & Resorts Abant Köşkü, Abant Evleri, Devlet Konukevi, Kartalyuvası, Köy Ürünleri Satış Ünitesi, Göl Cafe & Restaurant, Abant Göl Gazinosu ve Abant Çamlık Restoran Tesisleri bulunmaktadır.

30 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Mevcut Arazi Kullanımı Abant Gölü çevresinde bulunan yaylalarda mevcut yayla evlerinin gelişimi devam etmekte ve aslına uygun olmayan malzeme kullanılarak beton evler yapılmaktadır. Planlaması yapılan alanlarda piknik amaçlı ve düzensiz bir şekilde yoğun olarak kullanılmaktadır.

31 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Nüfus Tabiat Parkı sınırları içinde mevcut köy bulunmamaktadır. Ancak Parka en yakın köylere ait üç yayla vardır. Parkın güney batısında Sarıyer Örencik Yaylaları, kuzeydoğusunda Samat yaylası mevcuttur yılı verilerine göre Örencik Yaylasında 54 hanede kişi, Sarıyer yaylasında 41 Hanede kişi, Samat Yaylasında 101 Hanede kişi Nisan-Ekim ayları arasında yaylalarda bulunmaktadır.

32 Tabiat Parkının n Turizm Açısından Kaynak Değerleri erleri Kültürel Özellikler Ekonomi Yayla ve köy halkının geçim kaynakları, mücavir alanlarda yaşayan halkın bir kısmının orman işlerinde (kesim, sürütme, nakliyat, istifleme, yol yapısı, ağaçlandırma) çalışması, bir kısmının ise; tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları ile sağlanmaktadır. Ayrıca park içerisinde oluşan turizm aktiviteleriyle mahalli ünitelerden süt, yoğurt, peynir, tereyağı, mantar, köy ekmeği, tarhana, mevsimsel yerli meyve ve sebzeleri satarak halk ek gelir sağlamaktadır.

33 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Yamaç Paraşütü

34 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Yamaç Paraşütü

35 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Yelken Kanat

36 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Faytonla Gezinti

37 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Faytonla Gezinti

38 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Atla Gezinti

39 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Sportif Etkinlikler

40 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Günübirlik Geziler ve Piknik

41 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Göl Kenarında ve Ormanda Yürüyüşler

42 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Dağ-Doğa Yürüyüşleri

43 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Kış Turizmi

44 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Bisiklet Turları

45 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Bisiklet Turları

46 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Kar Etkinlikleri

47 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Kar Etkinlikleri

48 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Çeşitli EğlencelerE

49 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Çeşitli EğlencelerE

50 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Doğa Fotoğrafçılığı

51 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Kuş Gözlem

52 Tabiat Parkı ndaki Turizm Aktiviteleri Bitki GözlemG zlem-botanik Turizmi

53 SONUÇ Abant GölüG Tabiat Parkı,, son yıllarda y yanlış planlamalar ve politikalara maruz kalmış ıştır. Bu durum göl g l ve çevresinde bozulmalara sebep olmuştur. Abant GölüG Tabiat Parkı sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda ekolojisi ve biyolojisiyle de zengin bir tabiat parkıdır. r. Ekolojik, biyolojik zenginliği i açısından, a gelecek nesillerin de bu zenginlikten yararlanabilmeleri açısından a kaynak değerlerinin erlerinin korunması gerekmektedir.

54 Taşıma kapasitesi aşılmamalıdır. Koruma ve kullanma dengesi içerisinde dinlenme ve rekreasyon gereksinimlerinin karşılamasını sağlayacak planlamalar yapılmalıdır.

55 Tabiat Parkı eğitimde ve bilimde bir çok araştırman rmanın yapılabilece labileceği, i, flora ve fauna bakımından zengin bir yerdir. Bu nedenle mutlak koruma bölgelerinin b özenle korunması gerekmektedir.

56 İhtiyaç olarak görülüp yapılan yollar, otopark alanları, planlanan golf alanları ve futbol sahaları bazı canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir. Biyolojik zenginlikleri yok olmaktadır. Yapılacak planlamalarda türlerin yaşam alanları dikkate alınmalıdır.

57 Göl çevresinde bulunan oteller Temmuz ve Ağustos aylarında futbol takımlarının kamp için geldikleri yerlerdir. Otel çevresinde bulunan çayır ve meralar tahrip edilmektedir. Aktivitelerin bu alanlara verdiği zararın önüne geçilmeli, zarar vermeyecek düzeyde sınırlandırmalar getirilmelidir.

58 Göl çevresinde bulunan oteller, lokantaların atıkları, günü birlik ziyaretçilerin atıkları, doğal çevrenin bozulmasına neden olmaktadır.

59 Yasak olmasına rağmen Abant Gölü Tabiat Parkı na gelen ziyaretçiler parkın taşıma kapasitesini dikkate almamaktadır. Öncelikle alanın ekolojik açıdan taşıma kapasiteleri belirlenmeli ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınıp, yoğun kullanımdan kaynaklanan sorunlar çözümlenmelidir. Bu konuda yerel halk bilinçlendirilme ve kurallara uymaları konusunda denetlenmelidir. Yöre halkına iş olanağı sağlayan bu tesislerin kuruluş nedenlerinin içerisinde bulundukları doğal ortam olduğunun anlatılması ve böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Tesis sahipleri, bozulmanın ne şekilde başladığı ve ne tür tedbirler alınması gerektiği konusunda eğitilmelidir.

60 Abant Gölü Tabiat Parkı yönetimi ve kaynak değerleriyle ilgili bilgilendirme hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bilgilendirme hizmetlerinde; görsel, işitsel ve panaromik bilgilendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Böylece Abant a gelen halkın çevreye olan olumsuz etkilerinin de önüne geçinmiş olur.

61 Plan dışı yapılaşmalar durdurulmalı, çevreye zarar veren tesislerle ağır metal kirliliğine neden olan diğer aktiviteler için çözümler geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Kirleten öder mantığı yanı sıra kullandıranların da sorumlu davranmalarının sağlanması, tesisler oluşturulmadan, kabul edilebilirliği bilimsel verilerle ortaya konulmalı, çevre halkına benimsetilmeli ve onayları alınmalıdır.

62 Yaylalardaki çarpık yapılaşmalar ve betonlaşmanın artışı doğal güzelliklerin tahribine ve kötü görünümlere sebep olması nedeniyle, bu çarpık yapılaşmalara ve betonlaşmaya bir son verilmelidir. Bu tür alanların kullandırılma kararları verilirken aynı anda koruma kararlarının verilmeli, diğer bir deyişle kullanıcının sınırları net bir şekilde belirlenmelidir.

63 SONUÇ SON SÖZ OLARAK: Kaynak değerlerinin korunmasında, sorumluluklar, yetki ve sınırlamalar net bir şekilde ortaya konulmalı, iyi bir yönetim planlaması yapılmalıdır. Politikalar kesintisiz ve uzun yıllar için oluşturulmalıdır. Ülke bazında oluşturulan politikaların yanı sıra bölge ve hatta yöre koşullarına göre uygulanabilir politikaların oluşturulmalıdır.

64 Turizmin katkıları ile doğal ve kültürel değerleri zenginleştirerek süreklilik sağlanmalı, oluşturulacak tesisler hem yöre halkının kültürel dokusuna hem de çevrenin peyzajına uygun olmalı, tesis inşasında öncelikli olarak, doluluk oranlarının arttırılması ve tesislerin yıl boyu kullanılması hedeflenmelidir.

65 TEŞEKK EKKÜRLER

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ 163 MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ AYTEN, Asım Mustafa * -DEDE, Okan Murat ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Millî park alanları ülkelerin doğal koruma alanları

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ)

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ) TABİAT PARKLARININ SPORTİF REKREASYON POTANSİYELİ MODELLEMESİ (BALLIKAYALAR TABİAT PARKI ÖRNEĞİ) ¹Sakarya Üniversitesi, BESYO, fcalik@sakarya.edu.tr ² Rekreasyon Uzmanı ³Dumlupınar Üniversitesi, BESYO

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

FETHİYE-GÖCEK, KÖYCEĞİZ-DALYAN, DATÇA-BOZBURUN, GÖKOVA, FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ VE AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI REHBER KİTABI

FETHİYE-GÖCEK, KÖYCEĞİZ-DALYAN, DATÇA-BOZBURUN, GÖKOVA, FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ VE AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI REHBER KİTABI FETHİYE-GÖCEK, KÖYCEĞİZ-DALYAN, DATÇA-BOZBURUN, GÖKOVA, FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ VE AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI REHBER KİTABI FETHİYE-GÖCEK, KÖYCEĞİZ-DALYAN, DATÇA-BOZBURUN, GÖKOVA, FOÇA ÖZEL

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı