Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi"

Transkript

1 2013 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 2 UYGULAMA DERSLERĠNĠN AMACI... 4 DERSĠN DEVAM/DEVAMSIZLIK DURUMU... 5 DEĞERLENDĠRMEDE DĠKKATE ALINACAK HUSUSLAR... 5 UYGULAMA ÖĞRETĠM ELEMANLARINDAN BEKLENTĠLER... 6 UYGULAMA ÖĞRETMENLERĠNDEN BEKLENTĠLER... 7 UYGULAMA OKULU KOORDĠNATÖRLERĠNDEN BEKLENTĠLER... 8 PEDAGOJĠK FORMASYON ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DÖNEM PLANI... 9 ETKĠNLĠK 1. ÖĞRETMENIN OKULDAKI BIR GÜNÜ ETKĠNLĠK 2. ÖĞRETIM YÖNTEMLERI ETKĠNLĠK 3. ÖĞRENCI ÇALIġMALARININ DEĞERLENDIRILMESI ETKĠNLĠK 4. DERSIN YÖNETIMI VE SINIFIN KONTROLÜ ETKĠNLĠK 5. ĠLGĠLĠ DERSĠN ÖĞRETĠM PROGRAMININ ĠNCELENMESĠ VE RAPOR EDĠLMESĠ ETKĠNLĠK 6. SINIF SEVĠYESĠNE VE KONULARA UYGUN PERFORMANS ÖDEVĠ VE PROJE TASARLAMA. HAZIRLANAN RUBRĠK ĠLE ÇALIġMALARI DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLARI RAPORLAġTIRMA ETKĠNLĠK 7. TOPLANTILAR ETKĠNLĠK 8. OKUL YÖNETĠMĠNĠN ĠġLEYĠġĠYLE ĠLGĠLĠ RAPOR HAZIRLANMASI ETKĠNLĠK 9. E-OKUL UYGULAMALARI

3 ETKĠNLĠK 10. ÖĞRETMENĠN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAK VE TUTANAKLAR HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME, PLANLAMA SÜRECĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ EDĠNME ETKĠNLĠK 11. FARKLI SORU TÜRLERĠNĠ KAPSAYAN KARMA BĠR SINAV HAZIRLAMA, UYGULANMA VE ÖZ-DEĞERLENDĠRME FORMUNDA ANALĠZ ETME ETKĠNLĠK 12. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ETKĠNLĠK BAĞIMSIZ DERS YÜRÜTME ÖĞRETMENLĠK UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UYGULAMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER EK 1. DEVAM ÇĠZELGESĠ EK 2. DERS GÖZLEM FORMU EK 3. UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU-I EK 4. UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU-II

4 Bu ders öğretmen adayının öğretmenlik deneyimini uygulamalı olarak kazanabilmesi için düzenlenmiştir. Öğretmen adayı 6 saat uygulama okuluna gitmelidir, uygulama perģembe günüdür. UYGULAMA DERSLERĠNĠN AMACI Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin gereksinimlerine daha iyi hazırlanmalarını, Öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilerini gerçek eğitim - öğretim ortamı içinde ortaya koyabilmelerine olanak sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MAKÜSEM) ile Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kurumlar arasında sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Etkili işbirliği ortamı ile eğitim öğretimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri belirli ilkeler çerçevesinde yürütülerek standartların üst düzeyde olması hedeflenmektedir. Uygulama çalışmaları öğretmen adaylarına, okul örgütü, yönetimi ve okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını yerinde inceleme, alanında deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemleme, öğrencilerle kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma olanağını veren, öğretmenlik mesleğini benimsemelerini sağlayan, öğretim programımızda yer alan derslerdir. Uygulama çalışmaları sırasında belirlenen sayıda etkinlik yapılacak ve dönem sonunda bu etkinlikler öğrencinin ders notunun belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu notlardan ara sınav notu uygulama öğretim elemanı, yarıyıl sonu notu ise uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından verilecektir. 4

5 DERSĠN DEVAM/DEVAMSIZLIK DURUMU Okullardaki devamsızlığı uygulama öğretmeni takip eder, buna dair Ek 1. yoklama çizelgesindeki ilgili yerler öğretmen adayı tarafından doldurulur, öğretmene imzalatılır. Aynı zamanda öğretmenlerde bulunan devam çizelgeleri de öğretmen adayı tarafından her hafta imzalanması gerekmektedir. Öğretmen adayları derslerin %80 nine devam etmek zorundadır. Hesaplamada uygulamaya başlanan hafta esas alınır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersten kalır. DEĞERLENDĠRMEDE DĠKKATE ALINACAK HUSUSLAR Öğretmen adayının derslerdeki devam durumu Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine uygun tutum ve davranışları Öğretmen adayının bağımsız olarak yürüttüğü derslerin uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından değerlendirme sonuçları Öğretmen adayının hazırladığı dosya raporlarının değerlendirilmesi 5

6 UYGULAMA ÖĞRETĠM ELEMANLARINDAN BEKLENTĠLER Öğretmen adaylarını uygulama okulu, uygulama programı, öğretmen yeterlikleri, değerlendirmeler ve uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirir, Öğretmen adayını uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile tanıştırır ve adayın dosyasını teslim alır, Uygulama okullarına programlanan biçimde giderek uygulama öğretmeni ile işbirliği yapar, Öğretmen adayının öğretmenlik uygulama programını düzenli olarak yürütebilmesini sağlamak için; Plan, öğretim araçları ve benzeri hazırlıklarda rehberlik ve danışmanlık yapar, Öğretmen adayına yazılı ve sözlü dönüt verir, Ders planlama, öğretim araçlarını hazırlama ve kullanma, kayıt tutma ve kayıt tutma, değerlendirme ve sınıf yönetimi gibi konularda rehberlik ve danışmanlık yapar, Öğretmen adayının uygulama dersini kendi kendine değerlendirmesini sağlar, Her öğretmen adayının yürüttüğü dersi en az iki kez izler, Uygulama öğretmeni ile öğretmen adayının çalışmalarını görüşür, öğretmen adayının gelişmesini ve başarısını artırıcı önlemleri alır, Uygulamada öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı nca belirlenen öğretmenlik mesleğine ilişkin kurallara uygun davranıp davranmadığını denetler, Uygulama programının yürütülmesinde ilgili koordinatörlükler ve uygulama öğretmeniyle sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde bulunur, Uygulama sonunda öğretmen adayının uygulama öğretmeniyle birlikte değerlendirir. 6

7 UYGULAMA ÖĞRETMENLERĠNDEN BEKLENTĠLER Öğretmenlik Uygulaması süresince öğretmen adaylarının derslere devamını düzenli olarak takip etmek ve kayıt etmek, Öğretmenlik uygulamasının başında öğretmen adaylarına okul, araç-gereç ve kaynaklar, kütüphane, öğrenciler, okul kuralları ile onların çalışmaları için gerekli olacak diğer konularda gerekli bilgileri sunmak, Öğretmenlik Uygulaması dersi için yapılacak ödev ve etkinlikleri planlamak ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Öğretmen adaylarının yapacağı ödevler veya etkinlikleri öğretmen adaylarıyla önceden görüşerek, gerekli hazırlıkları yapmak, Öğretmen adayında gelişmesi beklenen yeterliklerle ilgili hedefleri saptamak ve gerçekleşen gelişmeleri gözden geçirmek, Öğretmen adaylarının yapacağı dersler veya etkinlikler için hazırladıkları ders planlarını ve materyalleri derslerden önce inceleyerek, geri bildirim vermek, Öğretmenlik uygulaması kapsamında öğretmen adaylarının yürüttüğü bütün dersleri izlemek her ders için adaylara gelişimleri hakkında yapıcı geri bildirimler vermek, Öğretmen adaylarının gelişimini yakından takip etmek; düzenli ve ayrıntılı kayıt tutmak, Öğretmen adayındaki gelişmeleri, kendisiyle ve ilgili uygulama öğretim elemanlarıyla tartışmak, Öğretmen adayının değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, onun mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme hazırlayarak ilgili öğretim elemanına sunmak, Farklı öğretim metotlarının ve tekniklerinin sınıf ortamında kullanılması konusunda öğretmen adaylarına model olmak, Öğretim araç-gereçleri ve materyallerinin sınıf ortamında nasıl kullanılacağı konusunda öğretmen adaylarına model olmak, Öğretmen adaylarının uygulamalarında öğretim araç-gereçleri ve materyallerini kullanmalarına yardımcı olmak, Davranış bozukluğu olan veya yaramazlık yapan öğrencilerle nasıl ilgilenileceği konusunda öğretmen adaylarına model olmak veya yol göstermek, 7

8 Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda öğretmen adaylarına model ve yardımcı olmak, Öğretmen adaylarına okul ve bölümlerin nasıl yönetildiği hakkında bilgi vermek, Öğretmen adaylarını aktif bir şekilde dinlemek, Öğretmen adaylarını okulda sınıf dışı etkinliklere katmak için fırsatlar oluşturmak, Öğretmen adaylarının uygulamaları, deneyimleri veya düşünce ve fikirlerinin gizliliğini sağlamak ve korumak; bunları bir sohbet konusu yapmamak, UYGULAMA OKULU KOORDĠNATÖRLERĠNDEN BEKLENTĠLER Öğretmenlik uygulamalarında okula düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeniyle birlikte öğretmenlik uygulaması programının takvimini belirler. Uygulama öğretmenlerini ve sınıflarını belirler. Öğretmen adaylarının farklı uygulama öğretmenlerini gözlemelerine olanak sağlar. Öğretmenlik uygulaması programı çerçevesinde uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayıyla birlikte yürüttükleri ders dışı etkinlikleri düzenler. Uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları uygulama öğretim elemanına bildirir. 8

9 PEDAGOJĠK FORMASYON ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DÖNEM PLANI Etkinlik Etkinlik Adı 1 Öğretmen ve öğrencilerle tanışma, okul ve öğrenci profilini gözlemleme, dersleri izleme ve raporlaştırma. Öğretmenin okuldaki bir günü hakkında bilgi edinme. 2 Öğretim yöntemleri 3 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi 4 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü 5 İlgili dersin öğretim programının incelenmesi ve rapor edilmesi 6 Sınıf seviyesine ve konulara uygun performans ödevi ve proje tasarlama. Hazırlanan rubrik ile değerlendirme ve sonuçları raporlaştırma. 7 Dönem boyunca yapılan toplantılar hakkında bilgi sahibi olma, imkan varsa toplantılara katılma yoksa bu toplantılarla ilgili evrak ve tutanakları inceleme, gözlemleri ve süreç işleyişini örnek formlar hazırlayarak öz-değerlendirme formunda rapor etme (Veli toplantısı, zümre toplantısı, şube öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulu vb.). Bağımsız ders yürütülmesi* 8 Okul yönetiminin işleyişiyle ilgili rapor hazırlanması. Bağımsız ders yürütülmesi* 9 e-okul uygulamasının işlevi ve kullanımı hakkında bilgi edinme, uygulama öğretmeniniz rehberliğinde veri girişini izleme ve sürece katkıda bulunarak edinilen önemli bilgileri rapor etme. Bağımsız ders yürütülmesi* 10 Öğretmenin hazırlaması gereken evrak ve tutanaklar hakkında bilgi edinme, Planlama sürecine ilişkin bilgi edinme. Bağımsız ders yürütülmesi* 11 Farklı soru türlerini kapsayan karma bir sınav hazırlama, uygulanma ve analiz etme. Bağımsız ders yürütülmesi* 12 Uygulama öğretmeni ile eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan sorunları, bu sorunların nasıl aşılabildiğini ya da ne tür sorunlar çıkabileceğine ilişkin öngörüler ile alınan önlemleri konuşarak bilgi alınız ve raporlaştırınız. Bağımsız ders yürütülmesi* 13 Bağımsız ders yürütülmesi* 14 Bağımsız ders yürütülmesi* *Bağımsız Ders Yürütülmesi (8 Ders Saati) : Programda haftalar arasında görünmekle birlikte uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iletişime geçilerek yürütülecek 8 ders saatinin düzenlenmesi yeniden planlanabilir. Her öğretmen adayı en az 8 ders saati bağımsız olarak dersleri yürütecek, sunum, etkinlik, materyal ve planlarını dosyasına ekleyecektir. Uygulama öğretmeni ile iletişime geçerek konular belirlenecektir. Dosya sırası yukarıda belirtilen içeriği kapsayacaktır. Dosyanın en sonunda öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi bölümü yer alacaktır. 9

10 ETKĠNLĠK 1. ÖĞRETMENĠN OKULDAKĠ BĠR GÜNÜ Bu etkinliğin amacı, öğretmenlik mesleğine ilişkin öğretmen adayında farkındalık yaratmaktır. Öğretmen adayı, kendisini gelecekte ne gibi etkinliklerin beklediğini gözlemleme fırsatı elde etmiş olacaktır. Öğretmen Adayları Ġçin Yönerge Bir gününüzü, öğretmenin okuldaki bir günlük zamanını nelere ve nasıl harcadığını öğrenmeye ayırınız. Bu bir gün içinde, öğretmenin mesleği ile ilgili olarak yaptığı bütün işleri, bunlara harcadığı zamanı not etmeye çalışınız. Okuldaki bir günü boyunca, öğretmenin sınıf içinde ve dışında yaptığı bütün işlerin bir listesini yapınız. Listeye yazdığınız işlerden her biri için, harcanan zamanı da tahmin etmeye çalışınız. Bu size, okuldaki bir günde öğretmenin yaptığı işlerin çeşitleri ve bunların günlük işler arasındaki ağırlığı hakkında bilgi sağlayacaktır. Topladığınız bu bilgiler size, öğretmenliğe ve diğer görevlere harcanan zaman konusunda da bir fikir verecektir. Elde ettiğiniz sonuçları dosyanıza not ediniz. Günün sonunda bu notları, izlediğiniz öğretmenle birlikte gözden geçiriniz. İzlediğiniz öğretmene, bu günün onun okulda geçirdiği günleri temsil eden iyi bir örnek olup olmadığını sorunuz. Ayrıca öğretmene, okuldaki görevi ile ilgili olarak akşamları veya hafta sonlarında yaptığı başka işler bulunup bulunmadığını da sorunuz. Böyle işler varsa, onları da not alınız. Öğretmenlerin yaptıkları iģlerden bazı örnekler: Öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaya çalışma, öğrencilerle bireysel olarak veya küçük gruplar halinde görüşme, velilerle görüşme, öğretmen toplantıları, eğitsel kol çalışmaları, araç gereç bulma ve bunları kontrol etme, özel araç gereç hazırlama, derse hazırlanma, okul yönetiminin verdiği görevleri yapma, öğrenci çalışmalarını değerlendirme vb. Öğretmenin okulda geçen bir günlük çalışmaları hakkındaki düşüncelerinizi kısa kısa not ediniz. Bunlar, sizin görmeyi umduğunuz çalışmalara ne kadar benziyor? 10

11 ETKĠNLĠK 2. ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ Öğretme-öğrenme etkinlikleri ile ilgili bazı örnekler Öğretmenin açıklama yapması, öğretmenin soru sorması, ders kitaplarının kullanılması, öğretmenin bir görsel-işitsel araç kullanması (hangi araç olduğu belirtilecek), öğretmenin bir gösteri (demonstrasyon) yapması, öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, öğrencilerin bireysel olarak çalışmaları, öğrencilerin yazılı bir metni okumaları, çalışma yaprakları üzerinde çalışılması, yazı yazılması, çizim yapılması. Ayrıca, öğrencilerin hiçbir öğretme öğrenme etkinliğine katılmadan sınıfta geçirdikleri zaman ile sınıfta kontrolün sağlanması için harcanan zamanı da not ediniz. Aşağıdaki noktalarla ilgili görüşlerinizi not ediniz. Öğrencilerin gözlenen etkinliklerle ilgili tepkileri, Öğrencilerin ilgilerinin ve katılımlarının sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunluklarının ne kadar olması gerektiği, Etkinliklerin genellikle belli bir sıra ile yapılıp yapılmadığı, Farklı öğretmenlerin değişik yaklaşımlardan, değişik yöntemlerden yararlanıp yararlanmadıkları, zamanı farklı biçimlerde kullanıp kullanmadıkları, Öğretmenlerin, öğretmekte oldukları sınıf ne olursa olsun kendilerine özgü birer öğretme stillerinin olup olmadığı, Farklı derslerde değişik yöntemlerden yararlanılıp yararlanılmadığı. Gözlemleriniz, bunlar üzerindeki çalışmalarınız ve arkadaşlarınızla yaptığınız tartışmalardan, öğretim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin olarak çıkardığınız sonuçları yazınız. Daha sonra öğretmenliğini yapacağınız bir konu ile ilgili bir ders planı hazırlayınız. Bu planda, olabildiği kadar çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanmaya çalışınız. Bu yöntemlerle yapacağınız çalışmaları, hem konunun kendi yapısına uygun bir şekilde öğrenilmesini hem de ders süresince çeşitli etkinliklerden yararlanılmasını sağlayacak bir sıra ve düzene sokunuz. 11

12 ETKĠNLĠK 3. ÖĞRENCĠ ÇALIġMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Öğretmenle görüşerek, her hafta öğrenci çalışmalarını değerlendirmek için ne kadar zaman harcadığını sorunuz. Öğretmene şöyle sorular sorarak ondan cevap almaya çalışınız: Yazılı çalışmalardan ne kadarını inceliyor ve bunlardan ne kadarına not veriyorsunuz? Bazı çalışmaları, diğerlerine göre daha titizlikle incelemeniz gerekiyor mu? Okulda nasıl bir not (değerlendirme) ölçeği kullanılıyor? Hangi durumlarda en yüksek, orta veya en düşük notun verileceğini gösteren ölçütler nelerdir? Bu gibi soruların cevaplarını öğrendikten sonra öğrenci başarısı ile ilgili ne gibi kayıtlar tutulduğunu öğreniniz. Öğretmenden, bazı öğrencilerin belirli bir çalışmasını birlikte incelemek ve bunlara birlikte not vermek için izin alınız. Bunlar, öğretmenin daha önce yaptığı sınavdaki sorulara verilen cevaplar veya daha önce yaptırdığı bir ödevin sonuçları olabilir. İncelenerek not verilecek çalışmanın, sınıfta öğrenilmekte olan konuyla ilişkili olması gerektiğini unutmayınız. Öğretmenle çalışırken, öğrencinin bilgi edinme düzeyini, bir uygulamanın anlaşılma derecesini, öğrencinin çalışmadaki düzenliliğini, yazım kurallarına uyma derecesini, sunuştaki becerisini gösteren kanıtlara not verirken yararlandığı ölçütler üzerinde durunuz. Bir çalışmaya not vereceğiniz zaman, incelemeye başlamadan önce, çalışmanın hangi yönlerine, kaçar puan vereceğinize karar vermeniz gerekir. Vereceğiniz puanlar, çalışmada görülmesi beklenen mükemmellik derecesine (ölçüt alınan düzeye) göre belirlenmiş olmalı; diğer öğrencilerin ürünlerine göre ne durumda olduğuna dayalı olmamalıdır. Bir öğrencinin ürününü, diğer öğrencilerin ürünleriyle subjektif bir biçimde karşılaştırmaktan kaçınınız. ETKĠNLĠK 4. DERSĠN YÖNETĠMĠ VE SINIFIN KONTROLÜ Sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğretmeöğrenme ortamı oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışınız. Sınıftaki öğretmeöğrenme sürecinin etkili ve verimli bir biçimde işletilmesini sağlayan, bu becerilerin öğretmenlik rolünün özünü oluşturduğunu unutmayınız. Bir dersin tümünü izleyerek, sınıf yönetimine ve sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin işletilmesine ilişkin önlemleri ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini gözleyiniz. Bu gözlemde, aşağıdaki örneğe benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Gözlem yapacağınız dersten önce 12

13 öğretmenle bir görüşme yapmayı unutmayınız. Bu görüşme sırasında öğretmene, kullanacağınız gözlem formunu gösterebilir ve gözlem sırasında neleri görmeye çalışacağınızı anlatabilirsiniz. ETKĠNLĠK 5. ĠLGĠLĠ DERSĠN ÖĞRETĠM PROGRAMININ ĠNCELENMESĠ VE RAPOR EDĠLMESĠ Bu etkinliğin amacı, öğretmen adaylarının öğretim programının genel amaçlarını, vizyonunu ve misyonunun farkında olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarından alanlarına ilişkin dersin öğretim programını farklı açılardan incelenmesi beklenmektedir. Öğretmen adayları öğretim programını incelerken ve rapor ederken aşağıdaki konuları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Programın genel amaçlarını, Programın misyonu ve vizyonu Bu programda öğretmen ve öğrencinin rolleri, Sınıf ve ders kapsamında ne tür konuları içerdiğinin belirlenmesi, Benimsenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını inceleyerek elde edilen verileri ayrı ayrı başlıklar altında raporlaştırma. ETKĠNLĠK 6. SINIF SEVĠYESĠNE VE KONULARA UYGUN PERFORMANS ÖDEVĠ VE PROJE TASARLAMA. HAZIRLANAN RUBRĠK ĠLE ÇALIġMALARI DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLARI RAPORLAġTIRMA Uygulama öğretmeni ile görüşerek tasarladığı bir performans ödevi ve proje olup olmadığını sorunuz varsa bunu geliştirip değerlendiriniz yoksa orijinal ve öğrenci gelişimine katkı sağlayacak bir adet proje, bir adet de performans ödevi tasarlayınız. Süreçte öğrenci çalışmalarını destekleyip geliştiriniz ve sonucun sınıfta sunulmasını sağlayınız. Yapılan çalışmalar için hazırladığınız rubrik süreci olumlu şekilde yönlendirip değerlendirme kriterlerini öğrenciye sunacak şekilde hazırlanacaktır 13

14 ETKĠNLĠK 7. TOPLANTILAR Dönem boyunca yapılan toplantılar hakkında bilgi sahibi olma, imkan varsa toplantılara katılma yoksa bu toplantılarla ilgili evrak ve tutanakları inceleme, gözlemleri ve süreç işleyişini örnek formlar hazırlayarak rapor etme (Veli toplantısı, zümre toplantısı,şube kurulu, öğretmenler kurulu ) Bu etkinlikte, öğretmen adayları uygulama okulunda öğretmen kurulu ve zümre toplantılarına katılarak gözlemlerini rapor etmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adayları grup olarak yapılan öğretmenler kurul toplantılarına katılmaları veya ilgili yetkilerle görüşme yaparak öğretmen kurul toplantılarında tartışılan ve karara varılan konular konusunda bilgi edinmeleri gerekmektedir. Ayrıca grup olarak zümre toplantılarından birine katılarak toplantıda tartışılan konuları rapor etmeleri gerekmektedir. Öğretmen adayları Öğretmen kurul toplantısı ve zümre toplantıları bilgi edinmesi için aşağıdaki konuları göz önünde bulundurması gerekmektedir: Öğretmenler kurul toplantısı ve zümre toplantıları hangi amaçla, sıklıkta toplandığı ve kimlerin katıldığı, Toplantıda öncelikle hangi konuların ele alınması gerektiği, Toplantıda alınan kararların neler olduğunu gibi konuların değerlendirilmesini dikkate alınız. Elde ettiğiniz gözlem verilerinizi ayrıntılı olarak raporunuza yazınız. ETKĠNLĠK 8. OKUL YÖNETĠMĠNĠN ĠġLEYĠġĠYLE ĠLGĠLĠ RAPOR HAZIRLANMASI Bu etkinliğin amacı, öğretmen adaylarının okul yönetimiyle ilgili işleyişinin nasıl olduğunu incelemesi ve elde edilen bilgileri rapor edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarından grup olarak adayları uygulama okulunda bulunan müdür veya müdür yardımcıyla görüşerek okul yönetimiyle ilgili işleyişi incelenmesi beklenmektedir. Öğretmen adayları okul yönetiminin incelerken ve rapor ederken aşağıdaki konuları göz önünde bulundurması gerekmektedir: Müdür veya müdür yardımcısıyla görüşmeden önce grup olarak okul yönetiminin işleyişiyle ilgili olarak bir mülakat formu oluşturunuz. 14

15 Bu mülakat formunda; Okul müdürü tanımı ve görevleri, öğretmenlerden beklentileri, Müdür yardımcısı tanım ve görevleri, öğretmenlerden beklentileri, Nöbetçi öğretmen tanım ve görevleri, Öğrenci kuralları ve okul aile birliği temsilcisinin görevleri, Diğer personelin görev dağılımı ve tebliği nasıl yapılır? gibi konularını ele alacak sorulara yer veriniz. Uygulama saatlerinde müdür veya müdür yardımcısıyla görüşmeyi yapınız. Elde ettiğiniz verileri rapor ediniz. ETKĠNLĠK 9. E-OKUL UYGULAMALARI Bu etkinlikte, öğretmen adaylarının okullarda uygulanan e-okulu tanıma ve kullanımına ilişkin bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarından e- okulla ilişkin bilgileri ve kullanımını uygulamalı olarak edinmeleri beklenmektedir. Bu etkinliği tamamlarken aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir; 1. e-okul neyi amaçlamaktadır? 2. e-okulun öğrenci-veli-öğretmen ve idarecilere sağlamış olduğunu imkanlar nelerdir? 3. e-okulu okul idaresi-öğretmen hangi amaçlar için kullanmaktadır? 4. e-okula öğrenci bilgisi, notlar, devam-devamsızlık, okunan kitaplar vb bilgilerin girişi nasıl yapılmaktadır? ETKĠNLĠK 10. ÖĞRETMENĠN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAK VE TUTANAKLAR HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME, PLANLAMA SÜRECĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ EDĠNME Öğretmenin hazırlaması gereken, müdür ve müfettiş tarafından kontrol edilen evrakların incelenmesi ve yorumlanması. Yıllık ve günlük plan zorunluluğunu öğrenme ve planları inceleme. 15

16 ETKĠNLĠK 11. FARKLI SORU TÜRLERĠNĠ KAPSAYAN KARMA BĠR SINAV HAZIRLAMA, UYGULANMA VE ÖZ-DEĞERLENDĠRME FORMUNDA ANALĠZ ETME Bu etkinliğin amacı, öğretmen adaylarına belirli bir amaca uygun ölçme aracının geliştirme becerisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adayından çoktan seçmeli, yazılı ve karma soru çeşitlerini içeren ölçme aracı hazırlamaları beklenmektedir. Ölçme aracını geliştirirken aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir; 1. Hazırlanacak testin amacının belirlenmesi, 2. Hazırlanan testle ölçülmesi düşünülen öğrenme alanı-alt öğrenme alanlarının ve kazanımların belirlenmesi, 3. Testin içeriğine ilişkin belirtke tablosunun hazırlanması, 4. Belirlenen kazanımları içeren ölçme sorularının çoktan seçmeli, yazılı veya karma soru çeşitlerine uygun olarak belirlenmesi, 5. Hazırlanan testlerin öğrencilere uygulanması, sonuçlarının test ve madde analizleri ile analiz edilmesi ve değerlendirmelerin yapılması. ETKĠNLĠK 12. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR Uygulama öğretmeni ile eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan sorunları, bu sorunların nasıl aşılabildiğini ya da ne tür sorunlar çıkabileceğine ilişkin öngörüler ile alınan önlemleri konuşarak bilgi alınız ve rapor ediniz. ETKĠNLĠK BAĞIMSIZ DERS YÜRÜTME Bu etkinlikte öğretmen adayı önceden ders uygulama öğretmeni ile belirlediği ve planını hazırladığı dersi bağımsız olarak yürütecektir. Bu süreç ders uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim üyesi tarafından gözlenerek, Ek 2. Ders Gözlem Formu doldurulacaktır. Ders deneyiminden sonra öğretmen adayına dönütler verilecektir. 16

17 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bu etkinlik, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin dönem sonu değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarından grup olarak dersi uygulama süreci açısından bir bütün olarak değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarını bir sunum şeklinde uygulama öğretim elemanına sunması beklenmektedir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulamalarının değerlendirilmesini yaparken aşağıdaki konuları göz önünde bulundurması gerekmektedir: Öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin elde ettiğiniz deneyimleriniz Öğretmenlik uygulamasının yararları ve sınırlılıkları Uygulama boyunca karşılaşılan sorunlar (Merkezden kaynaklanan, Okuldan ve Uygulama Öğretmeninden kaynaklanan sorunlar şeklinde değerlendirme yapılması) UYGULAMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER Öğretmenlik uygulaması dersinin bitiminde öğretmen adayı, klasör halinde bir dosya hazırlayarak sorumlu öğretim elemanına teslim eder. Bu dosyada şu belgeler bulunmalıdır: 1- Kapak 2- Dönem süresince uygulama okulunda yapılan etkinlikler ve etkinliklere raporların portfolyo şeklinde kronolojik olarak sıralanması, 3- Haftalık devam çizelgesinin uygulama öğretmenine imzalatılarak ilgili etkinliğin öncesinde dosyalanması, 4- Dönem boyunca yapılan etkinliklere ilişkin hazırlanan belgelerin değerlendirme formunun arkasına ilave edilmesi, 5- Hazırlanan uygulama dosyasındaki haftalık etkinlik, devamsızlık çizelgelerinin şeffaf dosya klasörüne arkalı-önlü olarak sayfa sayfa yerleştirilmesi, 6- Dönem sonunda staj çalışmasının genel bir değerlendirilmesinin (elde edilen deneyimler, karşılaşılan problemler, uygulamanın daha etkili olması için öneriler vb.) bireysel olarak yapılması ve yazılması, 7- Öğretmenlerin devam çizelgelerine imzalarını mavi kalem ile atmaları sağlanmalıdır. 17

18 Sıra No EK 1. DEVAM ÇĠZELGESĠ T.C MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ PEDAGOJĠK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ GÜNLÜK DEVAM ÇĠZELGESĠ Sınıf:.Öğretim Elemanı:.Günü: Tarih:./../2013 Öğrenci Adı Soyadı /Ġmza 1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders Uygulama Öğretmeninin Adı Soyadı/Ġmzası Bu belge öğretmen adayı tarafından doldurulacak ve uygulama öğretmeni tarafından imzalanacaktır. Öğrencinin sınıfta bulunmadığı ders saatlerinin imzalanmamasına özen gösterilmelidir. Ġmzaların mavi kalem ile atılması rica olunur. Uygulama devam çizelgesi iki suret olarak düzenlenecek ve bir sureti Okul Uygulama Koordinatörlüğü tarafından saklanacak, diğer sureti uygulama öğretim elemanına teslim edilecektir. Uygulama Okulu Koordinatörü Ġmza Uygulama Öğretim Elemanı Ġmza

19 EK 2. DERS GÖZLEM FORMU MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ PEDAGOJĠK FORMASYON GRUPLARI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERS GÖZLEM FORMU Adı Soyadı: Numarası: Uygulama Okulu: Gözlemci: Programı ve Öğretim Türü: Gözlenen Sınıf ve Öğrenci Sayısı: Gözlenen Ders ve Konu: Gözlem Tarihi: No KONU ALANI VE ALAN EĞTĠMĠ Toplam Puan 1 KONU ALANI BĠLGĠSĠ Temel kavramları bilme, konuyla ilişkilendirme, konuyla ilgili şekil ve grafikleri kullanma, konuyu diğer alanlarla ilişkilendirme. 8 Verilen Puan ALAN EĞĠTĠMĠ BĠLGĠSĠ Özel öğretim yöntemlerini bilme, eğitim teknolojisinden yararlanma, öğrenci sorularına cevaplar verme, öğrenme ortamının güvenliğini sağlama. 10 PLANLAMA Ders planını hazırlama, amaçları ve hedefleri belirtme, uygun yöntem ve teknik seçimi, uygun materyal seçme, uygun değerlendirme belirleme. 13 ÖĞRETĠM SÜRECĠ Yöntem ve teknikleri, zamanı verimli kullanma, bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrenci katılımını sağlama, materyal kullanma, dönüt verme ve değerlendirme. 18 SINIF YÖNETĠMĠ Derse uygun giriş yapma, dikkat çekme, demokratik ortam sağlama, güdüleme, pekiştireç kullanma, konuyu toparlama, ders sonrası etkinlikler belirleme, öğrencilerin sınıfı düzgün boşaltmalarını sağlama ĠLETĠġĠM Öğrencilerle etkili iletişim kurma, anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verme, konuya uygun sorular sorma, ses tonunu etkili kullanma, öğrencileri ilgiyle dinleme, beden dilini etkili kullanma. DEĞERLENDĠRME ve KAYIT TUTMA Uygun değerlendirme materyali hazırlama, öğrenciler dönüt verme, öğrencilerin ürünlerini notlandırma, değerlendirme kayıtlarını tutma DĠĞER MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER Meslekle ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olma, mesleki önerilere açık olma, okul etkinliklerine katılma, davranışlarıyla örnek olma. 8 ÖĞRETMEN ADAYININ TOPLAM PUANI ve NOTU 100 (Bu formu doldurduktan sonra, öğretmen adayının nitelikli yetişmesi ve beklentilerinin sınanması amacıyla, sonuçları adayla paylaşınız.) Aday hakkında eklemek istediğiniz görüşler varsa belirtiniz (Formun arkasını da Kullanabilirsiniz):

20 EK 3. UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU-I MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ PEDAGOJĠK FORMASYON GRUPLARI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU I Uygulama Yapılan Okul: Öğrencinin Adı: Öğrenci Numarası: Gözetiminizdeki öğrencinin uygulama performansı aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. KiĢisel GeliĢim ve Mesleki Değerler Her zaman Çoğunlukla Ara sıra Hiçbir zaman Planında ve uygulamada bireysel farklılıklara dikkat eder. 2.Etkinliklerin planlanmasında ve uygulanmasında öğrencilerin düşüncelerini ve isteklerini dikkate alır. 3.Öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerinin olduğunun farkındadır. 4.Öğrencileri sahip oldukları gelişim düzeyini ileriye götürmeyi amaçlar. 5.Farklı düzeydeki öğrencilerin öğrenme çabalarını destekler. 6.Öğrencilerin başarılarını ön plana çıkarır ve destekler. Öğrenme-Öğretme Süreci 7.Uygulamaya zamanında gelir. 8.Uygulamaya etkinlikleri planlayarak gelir. 9.Hazırlanan aktiviteler yaş ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 10.Uygulama anında öğrencilerin aktif katılımını sağlar. 20

21 11.Yönergeleri çocuğun anlayacağı bir dilde verir. 12.Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine yönelik materyaller hazırlar. 13.Öğrenme sürecinde yaşanan problemlere anında çözüm bulur. 14.Eğitim ortamı düzenlerken uygulama yaptığı kurumun ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alır. 15.Zamanı etkin kullanır. 16.İyi bir gözlemci olarak çocukları gözlemler ve gözlemleri değerlendirir. 17.Gözlemlerini sınıf öğretmeniyle paylaşır. ĠletiĢim Becerileri 18.Çocuklarla olan iletişiminde kararlı ve tutarlıdır. 19.Çocuğun kendini ifade etmesine izin verir. 20.Bireysel ve grup çalışmalarına önem verir. 21.Çocukların sorularını açık bir dille cevaplar. 22.Sınıf öğretmeninin öneri ve isteklerini dikkate alır. 23.Farklı görüş ve eleştirilere açıktır. 24.Çocuklara adil davranır. 25.Öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sevgi-saygıya dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaya özen gösterir. TOPLAM Öğretmenin Tarih : Adı Soyadı : Ġmza : 21

22 EK 4. UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU-II MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ PEDAGOJĠK FORMASYON GRUPLARI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEĞERLENDĠRME FORMU II ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI : NUMARASI : PROGRAMI ve ÖĞRETĠM TÜRÜ : UYGULAMA OKULU : UYGULAMA ÖĞRETĠM ELEMANI : YARIYIL SONU ARA DEĞERLENDĠRME DEĞERLENDĠRMESĠ U.Ö U.O.M U.Ö.E U.Ö U.O.M U.Ö.E 1. Öğretmen adayının derslere devamı ve ilgisi (20 PUAN) 2. Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine uygun tutum ve davranışları (20 PUAN) 3. Öğretmen adayının fakülte ve uygulama okulundaki görevliler ve öğrencilerle olan iletişimi (20 PUAN) 4. Öğretmen adayının derse hazırlık notları ve ders plânları (40 PUAN) ARASINAV/ YARIYIL SONU NOTLARI TOPLAMI ARASINAV/ YARIYIL SONU NOTLARI AÇIKLAMALAR: Uygulama Öğretmeni Uygulama Okul Müdürü Uygulama Öğretim Elemanı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Ġmza Ġmza ve Mühür Ġmza U.Ö.E : Uygulama Öğretim Elemanı U.Ö : Uygulama Öğretmeni U.O.M : Uygulama Okul Müdürü 22

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2018-2019 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 UYGULAMA DERSLERİNİN AMACI... 4 DERSİN DEVAM/DEVAMSIZLIK DURUMU... 5 DEĞERLENDİRMEDE

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2015 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU İÇİNDEKİLER AMAÇ /KAPSAM. 5 İŞLEYİŞ - DERSİN DEVAM- DEVAMSIZLIK DURUMU....

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ŞUBAT 2014 Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmen adayının bizzat öğretmenlik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II KILAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II KILAVUZU (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonu edinebilmesi için düzenlenmiştir. Öğretmenlik

Detaylı

Aday Öğretmenim, öğretmenlik deneyiminizin verimli geçmesi için ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠZDE lütfen aģağıdaki hususlara dikkat ediniz;

Aday Öğretmenim, öğretmenlik deneyiminizin verimli geçmesi için ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠZDE lütfen aģağıdaki hususlara dikkat ediniz; Aday Öğretmenim, öğretmenlik deneyiminizin verimli geçmesi için ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠZDE lütfen aģağıdaki hususlara dikkat ediniz;.14 haftalık Öğretmenlik uygulaması dersinin başlangıcı olan 06.ġubat

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2017 GAZİANTEP İÇİNDEKİLER Sayfa ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN AMACI 3 ÖĞRETMENLİK

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU İÇİNDEKİLER AMAÇ / KAPSAM / İŞLEYİŞ.... 5 DERSİN DEVAM DURUMU / ÖĞRETİM

Detaylı

TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI

TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI Okul Deneyimi Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: 1. Çalışma Plânı (Ek-1) 2. Ders Devam Formları (Ek-7,8) 3. Etkinlik Raporları (Ek-2)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EREĞLİ- 2012 Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonunu edinebilmesi için düzenlenmiştir.

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI SNO 472 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II KILAVUZU Bu ders öğretmen adayının öğretmenlik formasyonu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL 2012 1 Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonunu edinebilmesi için

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2014 ESKİŞEHİR Öğretmenlik Uygulamasının Tanım ve Amacı Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMA DERSİ KILAVUZU VE FORMLARI DÜZCE 2017-BAHAR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER AMAÇ / KAPSAM / İŞLEYİŞ.... 4 DERSİN DEVAM DURUMU /

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Gözlem Yönerge Kitapçığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BAHAR

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu KARS-2019 i Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Öğretmenlik Uygulaması II UYGULAMA KILAVUZU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR Öğretmenlik

Detaylı

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ABD ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI KILAVUZU

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ABD ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI KILAVUZU BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ABD ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI KILAVUZU Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonunu edinebilmesi

Detaylı

4.1. Genel Açıklamalar Amaç

4.1. Genel Açıklamalar Amaç lîölültl 4 : m Ö&&1M1MJK U i JMAS1 U &3U3L &ÇWL. t l/di # 4.1. Genel Açıklamalar 4.1.1. Amaç Öğretmenlik Uygulaması II çalışmalarında amaç öğretmen adaylarına, kazandıkları genel kültür, alan eğitimi ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ Öğretmen Adayına Öğretmenlik Uygulamasına başlayıp öğretmenlik görevini tam olarak üstlenmeden

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI Aday Öğretmenin Adı Soyadı Numarası Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni :. :. :. :. 2 EK - 1 GİRESUN

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Size verilen dosya içerisinde her öğrenci için doldurmanız gereken bir form (ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMEN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ) bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU KIRKLARELİ - 2014 İÇİNDEKİLER I. Dersin Tanımı

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ SİVAS 2015 OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ SİVAS 2015 OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ SİVAS 2015 OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ Öğretmen adaylarının MEB e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Ekim, 2017 Ankara Önsöz Bu kılavuz, 20.-20. öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde Öğretmenlik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Eylül 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan

Detaylı

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI EK 1 Uygulama Okulu:. Yıl: Dönem:. Uygulama Öğretim Elemanı:. Bölüm: Uygulama Öğretmeni:. Tel. No:.. Grup Sorumlusu:... Tel. No:.. ÖĞRETMEN ADAYI DÖNEM

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI 2017 ADAY ÖĞRETMENİN MCBÜ.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ TANITIM BİLGİLERİ FORMU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ TANITIM BİLGİLERİ FORMU 1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ TANITIM BİLGİLERİ FORMU Öğretmen adayının Adı Soyadı Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Yılı ve Dönemi Uygulama Okulunun Adı Uygulama Öğretmeninin

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ UYGULAMA KILAVUZU

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ UYGULAMA KILAVUZU ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ UYGULAMA KILAVUZU 2015 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ Okul Deneyimi Dersi Okullarda Uygulama ÇalıĢmaları Okul Deneyimi, öğretmen adaylarına,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI AMAÇ, KAPSAM, İŞLEYİŞ ve DEĞERLENDİRME Amaç Bu dersin amacı, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazanmaktır.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ECE ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI I-II DERS ÖĞRENCĠ UYGULAMA REHBERĠ

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ECE ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI I-II DERS ÖĞRENCĠ UYGULAMA REHBERĠ T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ECE 473-474 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI I-II DERS ÖĞRENCĠ UYGULAMA REHBERĠ Değerli Öğrencilerimiz, ECE 473-474 Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM PEDAGOJĠK FORMASYON ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI EL KĠTABI HAZIRLAYAN: UZMAN GÜLEN UYGARER

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM PEDAGOJĠK FORMASYON ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI EL KĠTABI HAZIRLAYAN: UZMAN GÜLEN UYGARER YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM PEDAGOJĠK FORMASYON ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI EL KĠTABI HAZIRLAYAN: UZMAN GÜLEN UYGARER LefkoĢa 2014 1 İçindekiler Öğretmenlik Uygulaması Dersinin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADET UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADET UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADET UYGULAMA YÖNERGESİ i İçindekiler BÖLÜM TANIMLAR... BÖLÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BÖLÜM ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ...

Detaylı

Okul Deneyimi I ve II öğretmenlik uygulaması tamamlandığında.öğretmen_adayları aşağıdaki özelilikleri kazanmış olmalıdırlar:

Okul Deneyimi I ve II öğretmenlik uygulaması tamamlandığında.öğretmen_adayları aşağıdaki özelilikleri kazanmış olmalıdırlar: OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Okul Deneyimi Aday öğretmenlerin okullarda yaptığı çalışmalardır. Okul Deneyimi i ve Okul Deneyimi II, öğretmenlik uygulamaları i olarak ders halinde düzenlenmiştir.

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Üniversitemiz Senatosu nun 25/5/2017 tarihli ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Usul ve Esaslar Fakültemizin dördüncü sınıf öğrencileri ve Formasyon Programı öğrencilerimiz

Detaylı

OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ

OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ Etkinlik 2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü Etkinlik 3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü Etkinlik 4 Bir Öğrencinin İncelenmesi Etkinlik 5 Öğretim Yöntemleri Etkinlik 6 Yan Branşınızda

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih :

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Ek 1 Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : Beden Eğitimi Ders Sürecinde; 1. Güler yüzlü enerjik ve otoriter bir tavır sergilenmiştir.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ÇAYELİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ÇAYELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2018 2019 ÇAYELİ 1 GENEL AÇIKLAMALAR EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ'NİN AMACI Eğitim Fakültesi-Uygulama

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİ MERKEZ TEŞKİLATI ÖRGÜTLENMESİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları veya Şube Müdürlerinin Rehberlik Hizmetleri ile İlgili

Detaylı

Başarılar! Uygulama Öğretim Elemanının Ad ve Soyadı : İmza

Başarılar! Uygulama Öğretim Elemanının Ad ve Soyadı : İmza EK 1. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMEN ADAYI KILAVUZU Bu kılavuz, öğretmen eğitimi programlarının önemli bir boyutunu oluşturan Öğretmenlik Uygulaması dersi için

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI BÖLÜM I ÖGRETMEN EGITIMINDE UYGULAMA ÇALISMALARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Cumayeri Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Cumayeri Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Cumayeri Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 201-201 ÖĞRETİM YILI FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. BÖLÜMÜ:.. PROGRAMI:.. SINIFI: NUMARASI:.. İŞ YERİNİN ADI:. ADRESİ:. EĞİTİM

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI ÖĞRETMEN ADAYI BİLGİLERİ Adı Soyadı Alanı-Branşı Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; antrenör adaylarının eğitim-öğretim programlarında

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU VE UYGULAMA DOSYASI ÖĞRETMEN ADAYI BİLGİLERİ Adı Soyadı Alanı-Branşı

Detaylı

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esastır.

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esastır. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ KILAVUZU DERSİN AMAÇLARI 1. Okul öncesi çağı çocuklarının

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU FOTOĞRAF Öğrencinin; Öğretmenin; Öğrenci No :. Adı :... Adı :. Soyadı :... Soyadı :. Okulu :... Sınıfı :.... Öğretim T. :. Yaş Grubu :... Tlf No :.

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Öğrencilerin kurumsal bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016 2017 LİSANS PROGRAM OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 2 Okullarda Uygulama Çalışmalarının Kapsamı... 4 Okul Deneyimi...

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLİK K UYGULAMALARI 2010-2011

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLİK K UYGULAMALARI 2010-2011 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLİK K UYGULAMALARI 2010-2011 2011 Öğretim YılıY 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Gidecek Öğretmen Adaylarının Dersleri Şunlardır: A) OKUL DENEYİMİ

Detaylı