LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI"

Transkript

1 ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar na uyulmas büyük önem ta maktad r. Bu sebeple a da tan mlanan kurallara ve Laboratuvar Yönetimi taraf ndan yap lan/yap lacak uyar lara uyulmas gerekmektedir. Buna göre belirlenen genel kurallar a da verilmi tir. LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 1. Laboratuvar da dersin bir parças r, bu yüzden dersteki kurallara laboratuvarda da uyulmas zorunludur. 2. Laboratuvarlar n ciddi çal ma yap lan bir ortam oldu u hiçbir zaman ak ldan kar lmamal ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek ekilde hareket edilmemelidir. 3. Sözlü veya yaz bütün kurallara dikkatle uyulmal, anla lmayan k mlar laboratuvar sorumlular na sorulmal r. 4. Laboratuvarda yüksek sesle konu mak, cep telefonunu aç k konumda tutmak yasakt r. 5. Laboratuvarda ders d nda herhangi bir ey ile u ra mak yasakt r. 6. Her ö renci laboratuvar süresince sorumlu personelin söylediklerine uymak zorundad r. tirazlar ders bitiminde sözlü veya yaz olarak bölüm idaresine yap lmal r, derste sorumlu personel ile tart maya girilmemelidir. 7. Laboratuvarlarda asla tek ba na, izinsiz ve sorumlu ki i yokken çal lmamal r. 8. Laboratuvara gelmeden önce ön çal ma yap lmal r. Verilen deney k lavuzu dikkatlice okunmal r. 9. Dersin sorumlu personeli taraf ndan deney yap lmas için sizden istenen madde ve malzemelerin getirilmesi zorunludur. Getirmeyen ö renciler derse al nmazlar. 10. Her ö renci dönem ba nda laboratuvar sorumlu personeli taraf ndan istenen materyallerini (lam, lamel, damlal k, önlük, bisturi, jilet vs.) her derse getirmek zorundad r. Materyali eksik olan ö renci derse al nmaz. 11. Her ö renci laboratuvar defteri ve sorumlu personelin istemesi durumunda deney raporu tutmak zorundad r. Bunlar dönem sonunda önceden istenmek kayd yla s nav de erlendirmesine kat labilir. 12. Laboratuvarda asla aka yap lmamal, ö renciler kendi aralar nda sohbet etmemelidir. Bu hem tehlikeli hem de yasakt r. 13. Laboratuvara önlük giymeden girmek yasakt r. Laboratuvar d ar na laboratuvarda kullan lan önlük, eldiven vb ile ç kmak yasakt r. 14. Laboratuvara izinsiz girip ç kmak yasakt r. 15. Laboratuvar kap lar her zaman kapal tutulmal r. 16. Laboratuvara sorumlu personelden sonra girmek yasakt r. 17. Laboratuvarda her türlü yemek, içmek (sigara da dahil) ve g da malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanlar bu amaç için kullanmak yasakt r. 18. Laboratuvarda çal ld sürece çal man n özelli ine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven v.b. gözü ve cildi koruyucu ekipmanlar kullan lmal r.

2 19. Uzun saçlar, sallant tak lar ve bol elbiseler laboratuvar ortam nda tehlikeye yol açacaklar ndan dolay ; uzun saçlar arkada toplanmal, sallant tak lar ç kar lmal, bol elbise giyilmemelidir. 20. Kimyasal madde dökülmesine ve cam k klar na tedbir olarak daima kapal ayakkab giyilmelidir. 21. Laboratuvar önlü ü daima kapal olmal r. Önü aç k önlükle çal mak tehlikeli ve yasakt r. 22. Deneysel çal ma bittikten sonra kullan lan malzemelerin, deney düzene inin ve deney tezgah n temizli i gereken özenle yap lmal r. Eller su ve sabun ile kan p, sorumlunun izni ile laboratuvardan ç lmal r. 23. Laboratuvarlar n ders süresi 2 saat (120 dakika) d r. Çal ma bitmi olsa bile bu sürenin ¾ ü dolmadan laboratuvar terk etmek yasakt r. Deneyi bir an evvel bitirip gitmek yerine, normal bir sürede; ama deneyin kazand rmak istediklerini en iyi bir ekilde anlamaya çal arak geçiriniz. 24. Laboratuvar derslerinde toplam %20 devams zl k hakk vard r. Bu süreyi geçen devams zl klarda dersin tekrar al nmas ve devam n da tekrar verilmesi söz konusudur. Bu yüzden laboratuvarlara devam konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 25. Laboratuvarda bulunan bütün kimyasallar tehlike içerirler. Bu nedenle kesinlikle kimyasallara ç plak elle dokunulmamal, tad na bak lmamal ve koklanmamal r. 26. Deri yoluyla hastal klar n bula ma riskinden dolay laboratuvar ortam nda çal rken aç k yaralar mutlaka yara band ile kapat lmal r. 27. Mikrobiyolojik numunelerle çal rken sterilizasyona azami önem gösterilmelidir. 28. Her türlü mikrobiyolojik numune ile çal ktan sonra eller mutlaka dezenfektan ile kanmal ve çal ma ortam çal ma sonras nda dezenfekte edilerek b rak lmal r. 29. Her türlü deney ve analiz hafta içi mesai saatleri içerisinde yap labilecek ekilde planlanmal r. Hafta içi mesai saatleri d nda ve hafta sonu laboratuvar sorumlu personeli olmadan laboratuvarda çal lmas yasakt r. 30. Laboratuvara ders esnas nda dersi alan ö renciler ve dersin sorumlu personeli nda birilerinin izinsiz girmesi yasakt r. 31. Laboratuvar n genel temizli ine dikkat edilmeli, laboratuvarda çal an di er ara lar n haklar na sayg gösterilmeli ve laboratuvarda yürütülen di er ara lar n çal malar na zarar verebilecek davran lardan kaç lmal r. 32. Laboratuvarda cihazlar, malzemeler ve bir çok kimyasallar di er çal anlarla ortak kullan r. Kullan m esnas nda ve sonras nda kullan lan malzemelerin ve cihazlar n temizli i, k lmamas, ar zalanmamas ve kaybolmamas için azami dikkat gösterilmelidir. Cihazlar n ar zalanmas halinde sorumlusuna haber verilmeli ve tamiri mümkünse yapt lmal r. 33. Deneyde kullan lacak madde ve malzemeler do ru bir ekilde etiketlenmelidir. Laboratuvarlarda içinde kimyasal madde olan hiçbir kap etiketsiz olmamal r. Kullanmadan önce etiket dikkatlice okunmal r. Kimyasallar bir kaptan ba ka bir kaba aktar ld nda yeni kab n etiketlenmesi unutulmamal r. 34. Çal ma bitiminde kullan lan her türlü madde ve malzemeyi yerlerine koymay unutmay z. 35. Laboratuvarda ders amaçl kullan lan deney hayvanlar na ders sorumlusunun talimatlar d nda müdahalelerde bulunmak, hayvanlara eziyet etmek yasakt r. 36. Malzemelerinizi çal ma masalar n kenarlar na koymaktan sak z.

3 37. Çal maya ba lamadan önce i lem s ras dikkatlice okuyunuz; anlamad z yerde sorumlu personelden yard m al z ve kesinlikle bu s raya göre deneylerinizi yap z. 38. Laboratuvarda sorumlu ki i izin vermedikçe hiçbir deney düzene ine, kimyasala ve di er malzemelere dokunulmamal r. 39. Deneysel çal malar sadece sorumlunun size anlatt ve gösterdi i ekilde yap r. Asla anlat lan ve gösterilen deney yönteminden farkl bir yöntem izlenmez. 40. Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile y kanmal r. 41. Orijinal esinden al nan kimyasallar kullan lmasa bile hiçbir zaman tekrar orijinal esine konulmamal, orijinal enin içerisine pipet dald lmamal r. 42. Bir çözeltiyi almak için kullan lan pipet farkl bir çözelti esine dald lmamal r. 43. Pipet ile s çekilirken asla a z kullan lmamal r. Bunun yerine puar v.b. cihaz kullan lmal r. 44. Asitler suya azar azar ilave edilmelidir. Kesinlikle asidin üzerine su ilave edilmemelidir. 45. Kimyasal at klar laboratuvar sorumlusunun direktiflerine uygun olarak i leme tabii tutulmal r. Lavabolara ve ba ka yerlere kesinlikle kimyasal madde dökülmemelidir. 46. Mikrobiyolojik at klar sterilize edilebilir kutularda uzakla lmal ve düzenli olarak otoklavda sterilize edilmelidir. 47. Laboratuvar malzemeleri, daha sonra kullanan ki inin güvenli i aç ndan kesinlikle kirli ve içinde kimyasal madde ile b rak lmamal r. 48. Laboratuvar n bir yerinden ba ka bir yerine kimyasal madde ta rken dikkatli ve güvenli bir ekilde ta nmal r. 49. Laboratuvarda bulunan hava hatt vanalar A R ve vakum hatt vanalar VAC ile gösterilmi tir. Bu vanalar ile oynanmas yasakt r. 50. Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar d na ç kar lmamal r. 51. Cam e yalar kullan rken k k ve keskinlikler içerenler kullan lmamal r. Keskin uçlu cam malzemeler bir bek alevinde kütle tirilmelidir. 52. Kirli ve çatlak cam e yalar kullan lmamal r. 53. Termometre, pipet vb. yuvarlanabilecek cam e yalar laboratuvar tezgah üzerine yere dü melerini önleyecek ekilde konulmal r. 54. cak cam malzeme so uk ortam içerisine veya çal ma tezgah n üzerine konulmamal r. Cam malzemenin çatlamas na veya k lmas na neden olabilir. So uyuncaya kadar tahta ma a ile tutulmal r. 55. Kullan mdan sonra cam e yalar y kanmal ve distile su ile durulanmal r. 56. Kesinlikle k k cam malzemelere ç plak elle dokunulmamal r. K lan cam malzemeler derhal süpürülüp, dikkatle uygun bir yere at lmal r. K k camlar, çöp kutusuna at lmamal r. 57. Elektrikli aletlerin elektrik ba lant yap rken ellerin tamamen kuru olmas na dikkat edilmelidir. 58. Kullan tam olarak bilinmeyen cihazlar kesinlikle kullan lmamal r. Kullanmak için sorumlu personelden yard m al nmal r.

4 KROSKOPLARIN KULLANIMI Mikroskoplar alttan ve üstten s ca tutularak ta nmal r. Mikroskop tezgahtan en az 15 cm içeriye konmal r. Mikroskop üzerindeki makro ve mikro vidalar zorlanmamal r. Görüntü bulmaya önce 4 lük objektifte ba lanmal ve görüntü bulunduktan sonra 10 luk objektife geçilmelidir. 10 luk objektifte mikro vida yard ile görüntü netle tirildikten sonra 40 l k objektife geçilmelidir. Bu noktadan sonra art k asla makro vida kullan lmamal r. Görüntü bulmak için mikro vida kullan lmal r. Objektif ucu preparata dokundu u için makro vida ile oynanmas halinde preparat k lacak ve ayn zamanda objektifin merce i de hasar görecektir. Bundan kaç lmal r. 100 lük objektif kullan lacaksa mmersiyon ya kullan lmal r. Ya z kesinlikle kullan lmamal r. Lam üzerine bir damla mmersiyon ya damlatt ktan sonra 100 lük objektife geçilmeli ve mikro vida ile netlik ayar yap lmal r. mmersiyon ya ile çal ktan sonra 100 lük ve 40 l k objektifler eter:alkol (50:50) kar ile mutlaka temizlenmelidir. Mikroskoplar n her türlü temizli inde yumu ak tülbent bez kullan lmal r. Kaba ve sert yap da olan malzemeler ile temizlik yap lmamal r. Çünki bunlar merceklerde çizikler olu turabilir. Mikroskop ile çal maya ara verildi inde mikroskobun kapat lmal r. Mikroskoplar n fi leri laboratuvarda her s rada 4 er adet bulunan mavi prizlere tak lmal r. K rm prizlere kesinlikle tak lmamal r. Mikroskopta herhangi bir ar za varsa derse ba lamadan önce sorumlu asistana haber verilmelidir, kendiniz tamir etmeye çal may z. Unutmay n ki derse ba lad ktan sonra çal z mikroskopta olu abilecek her türlü ar zadan siz sorumlu olacaks z. Mikroskop kullan gerekmeyen derlerde mikroskoplar kurcalanmamal, elle oküler ve objektifler ba ta olmak üzere mikroskobun hiçbir yeri ile oynanmamal r. Mikroskoplara tüm uyar lara ra men kasten zarar verdi i tespit edilen ö rencilere zarar verdikleri mikroskoplar n tamiri, tamiri mümkün de ilse verdi i zarar n maddi kar tanzim ettirilecektir. ÇEKER OCAKLARIN KULLANIMI Deri ik asit, baz ve uçucu çözeltilerle çal rken zehirli gazlar n ve buharlar n solunmamas için çeker ocak kullan lmas zorunludur. Çeker ocaklar kullan lmadan önce mutlaka havaland rma sistemleri çal lmamal r. Çeker ocak ile çal rken gerekli ise koruyucu gözlük tak lmal r. Benzen, karbon tetraklorür ve civa gibi zehirli kimyasallarla çal rken l i lem gerekiyorsa mutlaka çeker ocak alt nda gerçekle tirilmelidir. Eter, aseton, alkol gibi parlay s lar a aç k bir kapta lmamal ve alev olan bir odada kullan lmamal, çeker ocak alt nda çal lmal r. Çeker ocak ile çal rken kimyasal maddeler, çeker oca n ön k sm ndan en az 15 cm içeriye konulmal ve çeker oca n cam mümkün oldu unca kapal tutulmal r. Patlay -yan kimyasal maddeler ile çeker ocak içerisinde çal rken kullan lacak tüm ekipmanlar n elektrik ba lant önceden yap lmal r.

5 Çeker ocakta çal ma bittikten sonra havaland rma sistemi hemen kapat lmamal, çeker oca n içerisindeki zehirli hava bo ald ktan sonra kapat lmal r. Çeker ocak ile çal ma bittikten sonra mutlaka temiz bir vaziyette b rak lmal r. Kullan lan madde ve malzemeler kontrol edilmeli a zlar iyice kapal b rak lmal r. Kullan lan madde ve malzemeler gerekli olmad kça çeker ocak içerisinde uzun süre rak lmamal r. SPEKTROFOTOMETREN N KULLANIMI Spektrofotometre ile çal maya ba lamadan önce cihaz n kullan m talimatlar dikkatlice okuyunuz veya sorumlu asistan n talimatlar na harfiyen uymaya çal z. Ölçümlere ba lamadan dakika önce cihaz açarak nmas sa lay z. Ölçümde kullanaca z küvetlerin kuru ve temiz olmas na dikkat ediniz. Ölçüme ba lamadan önce cihaz n kalibrasyonlar kontrol ediniz. Küvetleri küvet haznesine do ru bir ekilde yerle tiriniz. I k yoluna küvetin effaf olan sm gelmelidir. Cihaz çok uzun süre çal r vaziyette b rak lmamal r. Çal malara uzun süreli ara verilecekse (1-2 saat) cihaz kapat lmal r. Çal ma bittikten sonra küvetler iyice temizlenmeli, kurutulmal ve yerlerine öyle konmal r. Çal ma bittikten sonra cihaz aç k b rak lmamal, kapat lmal r. SANTR FÜJLER N KULLANIMI Santrifüj cihazlar yüksek hassasiyete duyarl cihazlard r, kullan esnas nda azami özen gösterilmelidir. Santrifüj cihaz na numune koyarken kar kl numunelerin e it a rl kta olmas na dikkat edilmelidir. Santrifüje zarar verebilece i dü ünülen kimyasallarla çal yorsa, çal ma bitiminde cihaz hemen temizlenmeli ve temiz b rak lmal r. Santrifüj cihaz n alternatif rotorlar var ise, uygun rotoru ile kullan lmal r. Çal rmadan önce üzerinde tak olan rotor numaras ile ekranda kay tl olan rotor numaras kar la larak do rulanmal r. Cihazda so utma özelli i varsa, cihaz çal maya ba lamadan birkaç dakika önce çal lmal ve çal aca z s cakl a gelmesi sa lanmal r. Cihaz ile çal rken rotora uygun santrifüj tüpleri ile çal lmal r. Rotorda bulunan tüp yuvalar na tam olarak oturmayan tüpler ile kesinlikle çal lmamal r. Cihaz programlanabilir elektronik özelliklere sahip ise, çal lacak program girilip program ba lat ld ktan sonra C HAZ TAM DEVR ALMADAN KES NL KLE DURDURULMAYA ÇALI ILMAMALIDIR. Aksi durumda cihaz n ana kart yanabilir. Yüksek özellikli santrifüjlerle çal rken e er var ise mutlaka cihaz regülatöre ve kesintisiz güç kayna na ba lanarak çal lmal r. Direk ebeke hatt ile kullan lmamal r. Yüksek özellikli santrifüjler mutlaka sorumlu personel arac yla kullan lmal r. Sorumlu personel olmadan cihaz çal lmaya çal lmamal r. Cihaz ile çal rken bir

6 ar za olmas durumunda derhal sorumlu personel haberdar edilmeli, cihaza sorumlu personel olmadan müdahale edilmemelidir. Cihaz n temizli i yap rken cihaza zarar verebilecek korozif vb. malzeme kesinlikle kullan lmamal r, cihaz n temizli i hususunda sorumlu personelden yard m talep edilmelidir. OTOKLAVIN KULLANIMI Mikrobiyolojik numunelerle çal ktan sonra mutlaka at klar otoklavlanarak uzakla lmal, otoklav edilmeyen mikrobiyolojik numuneler kesinlikle d ortama rak lmamal r. Otoklav cihaz mutlaka trifaz olan bir prize tak larak kullan lmal r. Cihaz n su seviyesi sürekli kontrol edilmeli, su seviyesi dü ük ise takviye edilmelidir. Cihaz çal lmadan önce kabin iç bas nc s rlanmal ve kazan suyu doldurulmal r. Cihaz içerisine kapa s kapat lm hiçbir numune konmamal r, içeride olu acak ve bas nçtan dolay bu numuneler k labilir/patlayabilir. Cihaz içerisine konacak malzemelerin yüksek ve bas nca dayan p dayanamayaca önceden kontrol edilmelidir. Yüksek da eriyebilecek olan malzemeler otoklava konurken aç a ç kacak olan at klar n otoklav içerisine kar mas engelleyecek bir düzenek içerisinde konmas sa lanmal r. Otoklav n suyu belirli aral klarla tahliye edilerek temizlenmelidir. Otoklav n rutin bak mlar mutlaka sorumlu personel taraf ndan yap lmal r. Otoklav içerisinde agar benzeri madde kaç olacak olursa otoklav so umadan mutlaka tahliye edilmeli, içeride donmas engellenmelidir. Otoklav i lemi ba lat ld ktan sonra kabin iç bas nc yeterli seviyeye gelmeden buhar bas nc aç lmamal r. Kabin iç bas nc s rlanmadan otoklav kapa aç lmaya çal lmamal r. Otoklav bittikten sonra kapa aç lmal, kapak kapal konumda uzun süre rak lmamal r. Otoklav programlar ile sorumlu personel d nda oynanmamal r. TERMOSYCLER C HAZININ KULLANIMI Laboratuvarlarda bulunan termosycler cihazlar mutlaka sorumlu personel nezaretinde kullan lmal r. Cihazda yüklü bulunan ba kalar na ait programlar kesinlikle de tirilmemelidir. Cihazlar mümkünse regülatör ve kesintisiz güç kayna na ba lanarak çal lmal r. Cihaz n rutin bak sadece sorumlu personel taraf ndan yap lmal r. Cihazda bir ar za olmas durumunda derhal sorumlu personele bilgi verilmelidir. STER L KAB N (LAM NAR FLOW) KULLANIMI Steril kabin çal lmadan önce mutlaka ön muhafaza kapa aç lmal r. Kapak kapal iken cihaz çal lmaya çal lmamal r.

7 Steril kabin içerisine konan malzemeler kesinlikle kabin d na ç kar lmamal r. Kabin ile çal maya ba lamadan önce eller dirseklere kadar mutlaka alkol ile steril edilmelidir. Kabin içerisinde çal rken steril ko ullar n muhafazas na azami özen gösterilmelidir, eller kabin d na ç kar lmamal, kafa vb. uzuvlar kabin içerisi sokulmamal r. Çal maya uzun süre ara verilece i zaman steril kabin mutlaka kapat lmal r. Kabin içerisine madde ve malzeme dökülmemesi için azami özen gösterilmelidir. Özellikle korozif bir madde dökülmesi durumunda derhal çal maya ara verilmeli, kabin çal mas durdurulmal ve temizlenmelidir. Durum derhal sorumlu personele bildirilmelidir. Cihaz n rutin bak mlar mutlaka sorumlu personel taraf ndan yap lmal r. Cihaz içerisinde bulunan gaz oca kullan laca zaman önce tüpün ba oldu u vana aç lmal, daha sonra kabin içerisindeki gaz vanas aç lmal ve ondan sonra yak lmal r. Gaz uzun süre kullan lmamal r, belirli aral klarla gaz oca kapat larak üstte bulunan hepa filtrenin dan zarar görmesi engellenmelidir. Kabin içerisinde alev ile çal laca zaman kesinlikle alev yak na yan parlay madde ve malzeme (alkol, aseton vb.) konmamal r. Bu malzemeler kabin içerisinde alevden mümkün olan en uzak mesafede bulundurulmal r. Kabin içerisi steril etmede kullan lan UV lamba d kapakta de il de kabin içerisinde bir yerde bulunuyor ise kabinde çal ma yap rken mutlaka UV lamban n kapal oldu u kontrol edilmelidir. Çal ma bitiminde kabin içerisi temiz ve düzenli bir vaziyette b rak lmal r. Kabin içerisinde bulunan malzemelerin yerleri de tirilmemelidir. Çal ma bitiminde kabin çal mas durdurulmal, ön kapak kapat lmal ve mutlaka UV lambas çal larak içerinin sterilli i sa lanmal r. ÇALKALAYICILARIN KULLANIMI Çalkalay lara numuneler a rl homojen da tacak ekilde yerle tirilmelidir. Çalkalay üzerine konacak numuneler iyi bir ekilde sabitlenmeli, çalkalama esnas nda numunelerin yuvadan ç p etrafa da lmas, cihaz n çal mas na engel olmamas için gerekli önlemler al nmal r. Cihaza ta yabilece i a rl k s rlar dahilinde numune konmal, a yük konmamal r. Cihaz içerisine konan s numuneler yeterli büyüklükte kaplarla konmal, çalkalanmadan kaynaklanan dökülmelerin önüne geçilmelidir. Çal ma bitiminde cihaz temiz b rak lmal r. Cihaz n bak sorumlu personel taraf ndan yap lmal, ba kas müdahale etmemelidir. Cihaz mümkünse regülatör ve güç kayna na ba lanarak çal lmal, direk ebeke hatt ile çal lmamal r.

8 PROJEKS YON C HAZLARI VE B LG SAYARLARIN KULLANIMI flarda ve laboratuvarlarda bulunan projeksiyonlar yaln zca sorumlu personel taraf ndan kullan lacakt r. Sorumlu personel olmadan bunlar çal rmay z. Projeksiyonlar açmak için kumandadan power tu una bast ktan sonra cihaz n nmas için birkaç dakika bekleyiniz. Cihaz nca aç lacakt r. Cihaz aç ld ktan sonra bilgisayar aç z. Projeksiyon cihaz kapatmak için kumandadan kapatma tu una 2 kez bas z. Cihaz so uyana kadar kapanmayacakt r, fi ini çekmeyiniz. Projeksiyon cihaz s cakken yerinden hareket ettirmeyiniz, lambalar titre ime duyarl r, patlayabilir. Projeksiyon cihaz n kurulumu ve bak teknik personel taraf ndan yap lacakt r, hiçbir ekilde kurcalanmamal r. Projeksiyon cihazlar n ba bulundu u bilgisayarlara ki isel dosyalar yüklenmemelidir. Projeksiyonlar n ba bulundu u bilgisayarlara sorumlu personelin izni olmadan hiçbir program yüklenmemelidir. Bilgisayarlarla çal ma bittikten sonra kapat lmal ve fi leri prizden çekilmelidir. Virüs vb. zararl yaz m içeren USB cihazlar bilgisayarlara tak lmamal r. Bu tür zararl yaz m içerebilece i dü ünülen USB ler bilgisayara ba lanmadan önce güvenli bir yerde virüs taramas ndan geçirilmelidir. Bilgisayar ve projeksiyonlarda bir sorun oldu u dü ünülüyorsa hemen sorumlu personele haber verilmelidir. PH METREN N KULLANIMI Her ph metrenin farkl bir kalibrasyon yöntemi oldu u bilinmelidir. ph metrenin kalibre edilmi olup olmad kontrol edilmelidir. Kalibre edilmemi ise, o ph metre için verilen kullanma bilgileri takip edilerek kalibre edilmelidir. Cihaz n kalibrasyonu hakk nda yeterli bilgiye sahip de ilseniz laboratuvar personelinden yard m talep ediniz. Kalibrasyon çözeltileri temiz tutulmal r. Prob distile su ile iyice y kan p kuruland ktan sonra kalibrasyon çözeltilerine dald lmal r. Kalibre edilmi ph metre çal ma süresince kapat lmamal r, her hangi bir nedenle kapat lm ise çal maya ba lamadan önce tekrar kalibrasyonu yap lmal r. Ölçüm s ras nda prob dik tutulmal r. Ölçüm yap lan s probla kar lmamal, prob sabitlenmeli ve herhangi bir kar çubuk vas tas yla kar lmal r. Kar rma için manyetik kar kullan yor ise bu kar n proba çarpmamas na özen gösterilmelidir. Ölçüm yap lmad s ralarda probun koruma çözeltisi (3 M KCl) içerisinde durmas na özen gösterilmelidir. Koruma çözeltisi dökülmemeli, üzerine su eklenmemelidir, eksilme oldu u taktirde üzeri 3 M KCl ile tamamlanmal r. Koruma çözeltisinin temiz kalabilmesi için prob y kan p kurulanmadan çözelti içine dald lmamal r.

9 TERAZ LER N KULLANIMI Hassas terazi kullan lmad durumlarda kapaklar kapal ve a rl ks z b rak lmal r. Kullanmadan önce terazinin dengesi kontrol edilmelidir. Su terazisindeki hava kabarc n ortalanm olmas gerekmektedir. Aksi durumda laboratuvar personeline bildirerek terazinin dengesinin sa lanmas na yard mc olunmal r. Hassas terazi ile çal rken üzerine ve etraf na kimyasal madde dökülmemesine özen gösterilmelidir. E er dökülmü ise f rça ile temizlenmelidir. Terazi ile uzun süre çal lmayacak ise güç kablolar elektrikten çekilmelidir. Hassas terazilerin yeri laboratuvar personelin izni olmadan de tirilmemelidir. Hassas terazi ile mümkün oldu unca miligram seviyesindeki maddeler tart lmal, miktar çok fazla olan (10 gramdan fazla) maddeler tart lmamal r. Bu miktarlardaki tart mlar için analitik teraziler kullan lmal r. ST LE SU C HAZININ KULLANIMI Distile su cihaz sorumlu personel olmadan çal rmay z, çal yorsa kapatmay z. Distile su cihaz n ba oldu u muslu u kapatmay z. Distile su cihaz ndan sorumlu personel olmadan su almay z. Distile su cihaz n bak sorumlu personel taraf ndan rutin olarak yap lacakt r, bak n gerekli oldu unu dü ünüyorsan z sorumlu personele haber vererek bak n yap lmas sa lay z. ETÜV/FIRINLARIN KULLANIMI Laboratuvarda bulunan etüvlere kesinlikle izinsiz madde malzeme konulmamal r. Etüvlerin s cakl k ayarlar sorumlu personelin izni olmadan de tirilmemelidir. Etüvlerin içerisine a aç k bir ekilde, tarihsiz ve etiketsiz malzeme konulmamal r. Yüksek s cakl k ile çal yor ise etüvlerin içerisine yüksek s cakl a dayan kl oldu undan emin olunmayan malzeme konulmamal r. Yüksek s cakl k ile çal rken plastik eldiven ile etüvden malzeme al nmamal, ma a kullan lmal r. Çözücülerle y kanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutmak amac yla etüve konulmamal r. Is tma veya kaynatma i leminde kab n tamamen kapal olmamas na dikkat edilmelidir. Bas nçtan dolay patlamaya neden olabilir. Etüv içerisine konan malzemelerin etüv cidar na temas etmemesine özen gösterilmelidir. Etüvde daha önceden konulmu olan madde ve malzemelere sorumlu personelin izni olmadan müdahale edilmemelidir. Etüv ile çal ma bitince etüv kapat lmal r. Gerekmedikçe etüvlerin kapaklar aç k vaziyette b rak lmamal r. Çal ma bittikten sonra etüvler temiz vaziyette b rak lmal r.

10 Is cihazlar n s cakl elle kontrol edilmemelidir. BUZDOLAPLARININ VE DONDURUCULARIN KULLANIMI Laboratuvar sorumlusunun haberi olmadan buzdolab n ayarlar ile oynamay z. Buzdolab n fi ini çekmeyiniz. Laboratuvar personeli olmadan buzdolab n yerini de tirmeyiniz. Buzdolab na etiketsiz ve tarihsiz madde ve malzeme konulmamal r. Buzdolab nda olan madde ve malzemelerin yerini habersiz de tirilmemelidir. Süresi geçmi kimyasallar ve çözeltiler buzdolab nda tutulmamal r. Mikrobiyolojik bula ma riski olan malzemeler gerekli koruma tedbirleri al narak buzdolab na öyle konulmal r. Toksik maddeler üzerine gerekli uyar lar yaz lmak suretiyle buzdolab na konulmal r. Zararl kimyasallar gerekli tedbirler al nmadan buzdolab na konulmamal r. Buzdolab na kimyasal madde dökülmemeli, dökülmü ise hemen temizlenmelidir. Uçucu kimyasallar buzdolab na a aç k vaziyette konulmamal r. Buzdolab na malzemeler belirli bir düzen içerisinde yerle tirilmeli, geli igüzel malzeme konulmamal r. GAZ TÜPLER N KULLANIMI Gaz tüpleri ile çal rken tüplerin devrilmesini önleyici tedbirler al nmal r. Gaz tüpleri laboratuvar personelinin izni olmadan bir yerden ba ka bir yere ta nmamal r. Ta ma esnas nda ve kullan mdan sonra gaz tüplerinin kapal olduklar mutlaka kontrol edilmelidir, aç k vaziyette b rak lmamal r. Bo gaz tüpleri dolusu ile de tirildi inde gaz kaça n olup olmad mutlaka laboratuvar sorumlu personeli taraf ndan ve sabun köpü ü kullan larak yap lmal r. Kontrolü yap lmayan tüpler hiçbir suretle kullan lmamal r. Ba lant hortumlar, regülatör vs laboratuvar personeli taraf ndan s k s k kontrol edilmelidir. Gaz tüpleri ile çal ma bittikten sonra tüpler kapat larak mutlaka al nd klar yere rak lmal r, ortal kta b rak lmamal r. Bo tüpler i aretlenerek laboratuvar personeline haber verilmelidir. Gaz tüpleri ile çal rken saçlar mutlaka arkadan ba lanmal, bek alevi üzerine saçlar n gelmesi engellenmelidir. Bek kullan lmadan önce tüp aç r sonra yakma i leminde kullan lacak olan kibrit, çakmak vs yak r en sonunda bek aç r. Kapat rken ilk önce bek daha sonra tüp kapat r. Is tma veya kaynatma i leminde kab n tamamen kapal olmamas na dikkat edilmelidir. Bas nçtan dolay patlamaya neden olabilir.

11 SU BANYOSUNUN KULLANIMI Su banyosunun su seviyesi s k s k kontrol edilmeli, dü ük ise distile su ile tamamlanmal r. Cihaza kesinlikle musluk suyu ilave edilmemelidir. Su banyosu ile çal rken buhara dikkat edilmeli, gerekli koruyucu malzemeler kullan lmal r. Çal ma bittikten sonra su banyosu mutlaka kapat lmal ve cihaz n fi i prizden çekilmelidir. Su banyosu içerisine kimyasal madde kar acak olursa derhal cihaz n suyu bo alt lmal ve tekrar distile su ile doldurulmal r. Laboratuvar personelinin izni olmadan su banyosunun yeri de tirilmemelidir. Is tma veya kaynatma i leminde kab n tamamen kapal olmamas na dikkat edilmelidir. Bas nçtan dolay patlamaya neden olabilir. PUARLARIN KULLANIMI çekmek için puar kullan lmal, a z ile çekilmemelidir. Kullan lan puarlar n içerisine s kaç rmamaya özen gösterilmeli, kaçm ise kaçan s bo alt larak puar n kurutulmas sa lanmal r. Puar kuruyana kadar kullan lmamal r. Puarlarda s çekme ve bo altma i aretleri vard r. S çekerken ve bo alt rken bu aretlere göre hareket edilmelidir. (S çekme, A hava ve E bo altma anlam ndad r). KROP PETLER N KULLANIMI Laboratuvarda kullan lan mikropipetlerin içerisine s kaç rmamaya özen gösterilmelidir. çerisine s kaçarsa hemen laboratuvar sorumlusuna haber verilmeli ve mikropipetin temizlenmesi sa lanmal r. Mikropipetlerin kalibrosyonlar ile oynanmamal, kalibrasyon gerekiyor ise laboratuvar personelinden yard m istenmelidir. Mikropipetler ayarl hacimleri aral nda kullan lmal, hacimleri alt nda veya üstünde hacim çekilmeye çal lmamal r. Mikropipetlere uygun tip uçlar kullan lmal r. Mikropipetlerin kullan nda laboratuvar personelinin verece i kullan m talimatlar na harfiyen uyulmal r. Mikropipet ile hacim çekilece i zaman pipetin üst k sm ndaki pistona ilk kademeye kadar bas lmal, yava yava s çekilmeli ve bo alt laca zaman piston ikinci kademeye kadar bast lmal r. Mikropipet ile hacim çekilece i zaman mikropipet dik konumda tutulmal r, yatay konumda hacim çekilmemelidir. Asit çekilece i zaman mikropipet ucuna koruyucu filtre tak lmal, mikropipetin iç aksam na asit kaç engellenmelidir. Mikropipetlerin bak rutin olarak yap lmal, iç aksam belirli aral klarla koruyucu ya ile ya lanmal r. Mikropipetler laboratuvar d na ç kar lmamal r. Mikrobiyolojik numuneler ile çal lm ise mikropipetler otoklavlanmadan rak lmamal r.

12 UYARI ARETLER TANITIMI Tehlike S flar ve Sembolleri KAZALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Asit dökülen alan baz ile; baz dökülen alan asit ile nötralize edildikten sonra hemen su ile silinmelidir. 2. Cilde veya göze kimyasal madde s çramas halinde bol su ile y kanmal, ilk yard m kurallar çerçevesinde hareket edilmelidir.

13 3. Giysilerin ate almas durumunda asla ko ulmamal ; yerde yuvarlanarak alev söndürülmeye çal lmal ve yard m istenmelidir. 4. Laboratuvarda olabilecek kimyasal yan klar önce bol su ile y kanmal, a azal ncaya kadar temiz so uk su veya dolayl olarak buz tatbik edilmeli, olay n durumuna göre ilk yard m kurallar çerçevesinde hareket edilmelidir. 5. Bir yang n ç kt nda yap lacak ilk i yang haber vermektir. Yang n yay lmas önlemek için kap kapat p yard m istenmelidir. Yard m gelince yang n tüpleri ile müdahale edilir. E er bir ki i alev alm sa hava ile temas kesmek için yang n battaniyesi ile müdahale edilmelidir. LK YARDIM 1. Kesik veya kanamalarda; yara ve etraf temizlenip üzeri gazl bezle kapat r. Kanaman n iddetine göre gev ek ya da s bir tamponla bas nç uygulama yoluna gidilir. 2. Yan klarda; kazazedenin oka girmesi, mikrop kapmas önlenir. Tutu mu durumda olan yanmalarda yap lacak ilk i yanan k sm n havayla temas n önlenmesidir. Bu yap lamad nda yanan k sma su dökülmelidir. Asit gibi kimyasal madde yanmalar nda bol suyla y kama gerçekle tirilmelidir. Yan k elbise alt nda ise, elbiseler kesinlikle ç kart lmaya çal lmamal r. Yan a kesinlikle elle dokunulmamal r. 3. K klarda; k k elbise alt nda ise elbiseler keserek ç kart lmal r. Yara varsa temizlenmeli, kanama varsa durdurulup tampon yap lmal r. K k iki taraftan sert malzemelerle tespit alt na al p hareket etmeyecek bir ekilde sar lmal r. Vücudun farkl bölgelerinde meydana gelen k klara farkl uygulamalar yap lmaktad r. 4. Bo ulmalar; kullan lan kimyasal maddelerden dolay veya elektrik çarpmas sonucu z kapanarak yeterli miktarda oksijen sa lanamamas sonucu ortaya ç kar. Bilinci bozulmu kazazedenin dilinin arkaya kaçmas önlenmeli, gerekirse bu i lem bir pensle yap lmal r. Hemen suni solunuma ba lanmal r. A zdan Suni Solunum Uygulama yöntemlerinden biri; 5. Hasta yan yat r. A nda çiklet vb. maddeler varsa ç kart r. A n etraf temizlenir. Ayaklar biraz yükseltilir ve ba geriye do ru bükük olarak tutulur. Alt çene ya do ru çekilir. A za mendil veya ince bir bez örtülür. Elektrik çarpmalar nda z kilitlenmi olabilir. Bu durumda a z yerine buruna i lem yap r. Burun delikleri iki parmakla kapat r (elektrik çarpmas nda a z). Bu, havan n burun deliklerinden kaçmas önler. MYASALLARDAN KAYNAKLANAN YANIKLAR lk yard yapacak ki i önce kendisi için koruyucu tedbirleri (gözlük, eldiven, maske, koruyucu giysi vb.) almal r. LT YANIKLARI 1. Elbise dü meleri çözülmeli, kimyasal bula giysiler, ayakkab lar derhal kar lmal ; cilt bol suyla en az 15 dakika y kanmal r.

14 2. Yaraya merhem / sprey vb. bir uygulama yap lmamal r. 3. Yan n üzerine fazla bast lmadan steril bandaj (bulunmuyorsa temiz bir bez) örtülmelidir. 4. Yan n boyutlar büyükse acil yard m ça lmal r. GÖZLERDE TAHR 1. Tahri olmam göz derhal korunmal ; di er göz kapa zorla aç larak su veya göz temizleyici s ile en az 15 dakika y kama i lemi uygulanmal r. 2. Y kama i leminin burnun üst hizas ndan kulaklar yönüne yap lmas na özen gösterilerek di er gözün etkilenmemesi ve kimyasal n tekrar göze gelmemesi sa lanmal r. 3. Y kaman n etkinli i aç ndan varsa kontak lensler hemen ç kar lmal r. 4. Her iki göz steril veya temiz bir yara bezi ile kapat lmal r. 5. Sa k kurulu lar ile temasa geçilmelidir. MYASAL YUTMA 1. Ki inin uuru yerindeyse ve yutabiliyorsa su veya süt içirilmelidir (kusma ilimindeyse s verilmesine devam edilmez). 2. uuru yerinde de ilse yaral n ba ve vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir. 3. Kazaya maruz kalan ki i derhal en yak n sa k kurulu una ula lmal r. MYASALIN SOLUNUM YOLU LE ALINMASI 1. Bulunulan alan bo alt p, yaral n temiz hava almas sa lanmal r. 2. Sa k kurulu u ile temasa geçilmelidir. 3. Nefes alma durdu u (nefes sesi duyulmamas, gö üste hareket görülmemesi ve de en cilt rengi) anda t bbi yard m alana kadar geçen süre içinde a zdan a za veya a zdan buruna suni teneffüs yap lmal r.

15 KKAT! Laboratuvarda çal an herkesin belirtilen kurallar n tümüne uymas zorunludur. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecektir. Bu kurallara uymayanlar laboratuvar yönetimi taraf nda uyar lacak, 2 yaz uyar cezas alan ki iler laboratuvardan 1 ay süre ile uzakla lacakt r. Üçüncü yaz uyar, laboratuvardan ilave 3 ay süre ile uzakla lmaya neden olacakt r. Laboratuvara kas tl olarak zarar verdi i tespit edilen ki iler laboratuvardan süresiz olarak uzakla lacak ve verilen zarar tazmin edilecektir. Güvenli imiz için haz rlanm olan Laboratuvar güvenli i ve Çal ma Kurallar adl bu belgeyi okudum. Tüm kurallara uymay ve yanl kullan mdan kaynaklanacak zararlar n hukuki sorumlulu unu kabul ediyorum. Kurallara uymad m takdirde laboratuvar ortam ndan uzakla lmaya ve laboratuvar dersinden ba ar z kabul edilmeye itiraz m olmayaca taahhüt ederim. Numara : Ad- Soyad : mza : /./20 Belgenin haz rlanmas nda ; 1) TÜ aat Fakültesi, Çevre Mühendisli i Laboratuvarlar, Laboratuvar Güvenlik lavuzu, stanbul 2004 (http://www.ins.itu.edu.tr/cevre/labor/dokuman/guvenlik/lab_genel_kurallari.pdf). 2) Laboratuvar Uygulamalar ve Fen Ö retiminde Güvenlik, Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Yay nlar No:595, Eski ehir ) TÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimyasal Hijyen Plan, stanbul )Flinn Scientific s Student Safety Contract, Flinn Scientific Inc., 2004(http://www.labsafety.org/freedocs/Safety_Contract.pdf). kaynaklar ndan yararlan lm r. Belgeyi haz rlayan UZMAN RIDVAN TEM ZGÜL Bölüm Ba kan mza

1. Laboratuvar da dersin bir parçasıdır, bu yüzden dersteki kurallara laboratuvarda da uyulması zorunludur.

1. Laboratuvar da dersin bir parçasıdır, bu yüzden dersteki kurallara laboratuvarda da uyulması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği ile yürütülen çalışmaların başarısı için temel güvenlik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU EK-1 Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik Kılavuzu HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU Laboratuvarda Uyulması Gereken Genel Kurallar

Detaylı

Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ

Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ i Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ Yazarlar: Funda Sayılkan, F. Bilge Emre, Hikmet Sayılkan ve Hüseyin Bağ Genel Kimya Laboratuarları 1-2 ISBN: 978-9944-919-77-7 Kitaptaki her bir

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

PERSONEL H JYEN HASTALIK

PERSONEL H JYEN HASTALIK PERSONEL HİJYENİ Gıda işletmesinde mikroorganizma bulaşmasının en önemli kaynaklarından birisi çalışan personeldir. Bu yüzden personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal yükümlülükler nedeniyle

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR

LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR 1. Güvenlik, laboratuvar çalışanlarının en önemli birincil sorumluluğu olup üç genel güvenlik prensibi: a. Dikkatli çalış ve asla risk alma! b. Bir reaksiyonu yapmadan

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.)

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (10.10.2013) Derslik B301 1 BİLİM Araştırmacı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FÖYÜ

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FÖYÜ Yayın Tarihi : 02.06.1997 Rev. Tarihi : 05.05.2009 Sayfa No. : 1 / 5 1 - ÜRÜN VE FİRMANIN TANIMI 1.1 Ürün Tanımı : Genel Adı : Doymamış Polyester Reçinesi 1.2 Firmanın Tanımı : Üretici Firma : CAMELYAF

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü Ante Yağ Çözücü Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Ante Yağ Çözücü Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ-930 Ürün Tanımı Perasidik asit bazlı temizlik maddesi Ürün Kodu FH-024 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL27-T-PU Adhesive-A. CAS NO İSİM SEMBOL R-no 8001-79-4 Castor oil - -

Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL27-T-PU Adhesive-A. CAS NO İSİM SEMBOL R-no 8001-79-4 Castor oil - - Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL27-T-PU Adhesive-A 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : Üniversal poliüretan yapıştırıcı Ürün ticari ismi : CERMIFIX PU 2C - A Komponenti

Detaylı

Azot (Gaz) 1 Kimyasal Ürün ve Firma Kimliği Linde Gaz A.Ş. 3 Tehlikelerin Tan t m Acil durum gözden geçirmesi. 2 Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Azot (Gaz) 1 Kimyasal Ürün ve Firma Kimliği Linde Gaz A.Ş. 3 Tehlikelerin Tan t m Acil durum gözden geçirmesi. 2 Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Güvenlik Bilgi Formlar n n Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ne (R.G. Tarih: 11 Mart 00, Say : 469) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ne (RG Tarih: 11 Temmuz 1993, Sayı:1634) uygun olarak

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

C2 Calibration Solution 2

C2 Calibration Solution 2 Calibration Solution 2 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı 1.1 Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi : Calibration Solution 2 Mat.-No./ Genisys-No. : 03144020001 1.2 Madde veya

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Muayenehanenin Adresi Konumu Bina Özellikleri Değerlendirme i Geçerlilik i - GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut kaplanmıştır

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL23-T-PU Topcoat 2CA-A

Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL23-T-PU Topcoat 2CA-A Baskı Tarihi: 23.02.2012 Kontrol Tarihi: 23.02.2012 GBF kodu: FL23-T-PU Topcoat 2CA-A 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : Poliüretan sonkat Ürün ticari ismi : CERMICOAT PU 2CA - A Komponenti Şirket

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ: Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HIV, Kuş Gribi, Domuz Gribi ve Mevsimsel İnfluenza olmak üzere kan, vücut çıkartıları, temas ve

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

ISOPA ÜRÜN DESTEK PROGRAMLARI. Walk the Talk MDI KULLANICILARI. 1 Version09/06

ISOPA ÜRÜN DESTEK PROGRAMLARI. Walk the Talk MDI KULLANICILARI. 1 Version09/06 ISOPA ÜRÜN DESTEK PROGRAMLARI Walk the Talk MDI KULLANICILARI 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI Kullanıcıları İçerik Önemli bilgiler Doğru uygulamalar İşler istenildiği şekilde gelişmediğinde... Diyalog

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

Europass Sertifika Eki (*)

Europass Sertifika Eki (*) Europass Sertifika Eki (*) Türkiye 1. SERTİFİKANIN BAŞLIĞI (1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4) (1) Anadilde yazıldığı şekliyle. 2. SERTİFİKA

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenliği Niçin Önemli? Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır. Bu nedenle çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI Teknik Personel Dr. Melek Özdemir Mehmet Hamgül Esra Gül BU SUNUMUN AMACI; ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarları genel işleyiş

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

LABORATUVAR TEÇHİZAT VE MAKİNALARININ GÜVENLİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN İLKE VE PRENSİPLER

LABORATUVAR TEÇHİZAT VE MAKİNALARININ GÜVENLİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN İLKE VE PRENSİPLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEÇHİZAT VE MAKİNALARININ GÜVENLİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN İLKE VE PRENSİPLER Prof. Dr. Orhan KURAL

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALD SOĞUK UYGULANAN ASFALT TAMİR MALZEMESİ. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Yollardaki bozulan

Detaylı

Tedavide İyot Kullanılması

Tedavide İyot Kullanılması Tedavide İyot Kullanılması ÇALIŞMALAR KILAVUZU İyot tedavisi yaparken, aşağıda belirtilen ve mutlaka uyulması gereken hususları uygulayın. Tıbbi muayeneleri yalnız eğitimli personel yapmalı ve iyot tedavisi

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Laboratuvarda Biyogüvenlik

Laboratuvarda Biyogüvenlik Laboratuvarda Biyogüvenlik Laboratuarlar, ilginç ve aynı zamanda tehlikeli çalışma alanlarıdır! Laboratuarda Biyogüvenlik: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Öğretim görevliniz size söylemediği sürece kimyasal bir maddenin kokusuna ve tadına bakmayınız. Koklanması gerekirse hafifçe koklayınız, kokuyu içinize

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR 3 SÜLFAT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir 3 Sülfat( Fe 2(SO 4) 3 ) Ürün İsmi: TUROKS D3S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: M-pro 705 Asidik Banyo Temizleme Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu

Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu İ stanbul Teknik Üniversitesi İ n ş aat Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarları Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu Laboratuvar Genel Kuralları Laboratuvar Alet/Ekipmanının Kullanımında Uyulması Gereken

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

: SIRAFAN. Kod: Revizyon: 5 Yay n Tarihi: 10 Ocak Yüzey dezenfeksiyon ürünü Sadece profesyonel kullan m içindir.

: SIRAFAN. Kod: Revizyon: 5 Yay n Tarihi: 10 Ocak Yüzey dezenfeksiyon ürünü Sadece profesyonel kullan m içindir. 1. Ürünün ve Firman n Tan Ürünün ticari ismi Firman n tan : Yüzey dezenfeksiyon ürünü Sadece profesyonel kullan m içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. ti. Altayçe me Mah. Toygun Sokak No:1 34843

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı