SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/ /11/2003 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; hisse senedi için 177 adet, ,9 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 53 adet ,89 Milyar TL. ve emeklilik yatõrõm fonu payõ için 73 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 303 adet ,79 Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise hisse senedi için 162 adet ,3 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 48 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) ve emeklilik yatõrõm fonu payõ için 66 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 276 adet, ,3 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 25, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 3 başvuru bulunmaktadõr. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi , ,3 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi , (1) (2) Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ TOPLAM , ,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda 2 si bu hafta olmak üzere, kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 53 ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde 4 bu hafta olmak üzere Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 52 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 9 dur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde 3 ü hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 3 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen hisse senetlerinin iç kaynaklardan karşõlanan tutarõ ,5 Milyar TL. karşõlanmak üzere bedelsiz dağõtõlacak hisse senedi tutarõ ,5 Milyar TL. dõr. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler 1. Sasa Dupont Sabancõ Polyester Sanayi A.Ş. Hisse Senedi Oysa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.(*) Hisse Senedi , Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi (*) Daha önce Kurulumuzun 2003/52 sayõlõ Haftalõk Bülten in de ilan edilen, Şirketin milyar TL. lik iç kaynaklarõn ilavesi ile yapacağõ sermaye artõrõmõndaki iç kaynak tutarõ, 6.717,5 milyar TL. olarak değiştirilmiştir. 1

2 2. Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacõyla Kurula Başvuran Ortaklõklar: Bu hafta içinde 2 ortaklõk mevcut kayõtlõ sermaye tavanõnõ yükseltmek amacõyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr.(tablo:3) Tablo: 3 Önceki Kayõtlõ Yeni Kayõtlõ Ödenmiş veya Sermaye Tavanõ Sermaye Tavanõ Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş Marmaris Altõnyunus Turistik Tesisler A.Ş Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi ve Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde yatõrõm fonu katõlma belgesi ihracõ nedeniyle 3 adet fon için toplam 3 ortaklõk Kurul kaydõna alõnmak üzere Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarõ Milyar TL. dir. (Tablo:4) Tablo: 4 Fon Unvanõ İhraç Edilecek Sermaye Piyasasõ Toplam Pay/Katõlma Belgesi Sayõsõ Toplam Tutar Aracõ (Milyon adet) 1. Türkiye Halk Bankasõ A.Ş. B Tipi Likit Yatõrõm Fonu Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi BankEuropa Bankasõ A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi BankEuropa Bankasõ A.Ş. A Tipi Değişken Fon Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 6 ortaklõğõn Milyar TL. bedelli, Milyar TL. iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5) Tablo: 5 Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Eski Yeni Bedelli (Nakit Artõrõm) İç Kaynaklardan Bedelsiz Temettüden 1. Serve Kõrtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş Yavu İplik Sanayi A.Ş Trakya Cam Sanayi A.Ş Tansaş Perakende Mağazacõlõk Ticaret A.Ş.(1) Global Menkul Değerler A.Ş.(2) Garanti Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş (1) Şirket, ihraç edeceği hisse senetlerini MCAP Global Finance Limited e yada belirleyeceği iştiraki yada bünyesindeki fon yada fonlara tahsisli artõrmaktadõr. (2) Şirket, Ege Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. ve Bayõndõr Menkul Değerler A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesi nedeni ile sermaye artõrmaktadõr. 2

3 2. Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 4 ortaklõğõn ise kayõtlõ sermaye tavanõnõ yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:6) Tablo: 6 Önceki Kayõtlõ Yeni Kayõtlõ Ödenmiş veya Sermaye Tavanõ Sermaye Tavanõ Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.(1) , , ,7 2. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacõlõk A.Ş.(2) Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.(3) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.(4) (1) Şirket, 2003 yõlõnda 8 Trilyon TL. bedelli, 2004 yõlõnda 10 Trilyon TL. bedelli sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (2) Şirket, 2004 yõlõnda 68 Trilyon TL. bedelsiz, 2005 yõlõnda 95 Trilyon TL. bedelsiz, 2006 yõlõnda 104 Trilyon TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (3) Şirket, 2004 yõlõnda 29 Trilyon TL. bedelsiz, 2006 yõlõnda 41 Trilyon TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (4) Şirket, 2003 yõlõnda 49 Trilyon TL. bedelsiz, 2004 yõlõnda 50 Trilyon TL. bedelsiz, 2005 yõlõnda 50 Trilyon TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. 3. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi ve Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar : Kurul bu hafta 2 ortaklõk tarafõndan kurulan toplam 12 adet emeklilik yatõrõm fonu payõnõn Kurul kaydõna alõnmasõnõ uygun görmüştür. Kayda alõnan katõlma belgelerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo : 7) Tablo: 7 Fon Tutarõ Pay Sayõsõ (Milyon) Portföy Yapõsõ (%) 1.Başak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu Borçlanma Senedi % 35,17 Ters Repo % 64,83 2.Başak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Araçlarõ (Döviz) Emeklilik Yatõrõm Fonu Borçlanma Senedi % 25,79 Borçlanma Senedi (Döviz) % 68,40 3. Başak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatõrõm Fonu 4. Başak Emeklilik A.Ş. Likit Kamu Emeklilik Yatõrõm Fonu 5. Başak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlõ Hisse Senedi Emeklilik Yatõrõm Fonu 6. Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 7. Doğan Emeklilik A.Ş. Para Piyasalarõ Likit Kamu Emeklilik Yatõrõm Fonu 8. Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Döviz Cinsinden Yatõrõm Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 9. Doğan Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmõş İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatõrõm Fonu 10.Doğan Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatõrõm Fonu 11.Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 12.Doğan Emeklilik A.Ş. Para Piyasasõ Emanet Likit- Karma Emeklilik Yatõrõm Fonu Ters Repo % 5, Borçlanma Senedi % 30,51 Hisse Senedi % 56,33 Ters Repo % 13, Borçlanma Senedi % 29,37 Ters Repo % 70, Hisse Senedi % 55,85 Ters Repo % 44, Borçlanma Senedi % 83,28 Ters Repo % 16, Borçlanma Senedi % 50,23 Ters Repo % 49,77 Dõş Borçlanma Senedi % 69, Ters Repo % 15 İç Borçlanma Senedi (Döviz) % 15, Hisse Senedi % 96,24 Ters Repo % 3, Borçlanma Senedi % 83,01 Ters Repo % 16,09 Ters Repo % 12, Borçlanma Senedi (Döviz) % 87, Borçlanma Senedi % 97,02 Ters Repo % 2,98 3

4 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. nin esas sözleşmesinin 7 nci maddesi değişiklik metninin onaylanmasõna 2. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacõlõk A.Ş. nin ana sözleşmesinin Kayõtlõ Sermaye başlõklõ 11 inci maddesi ile Sermayenin Artõrõlõp Azaltõlmasõ başlõklõ 10, Hisse Senetlerinin Devri ve Değiştirilmesi başlõklõ 14, Ücret başlõklõ 34, Tatbik Edilecek Hükümler başlõklõ 36 ve Toplantõlarõn Ticaret Vekaletine Bildirilmesi ve Komiserin Huzuru başlõklõ 38 inci maddelerine ilişkin tadil tasarõsõnõn onaylanmasõna 3. Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. esas sözleşmesinin 6, 15, 16 ve 24 üncü maddelerinin tadil tasarõsõnõn onaylanmasõna 4. Bankeuropa Bankasõ A.Ş. ile Site Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. arasõnda tesis edilmiş olan acentelik ilişkisine ilişkin olarak hukuki ihtilaf ortaya çõktõğõ ve konunun yargõya intikal ettiği anlaşõldõğõndan acentelik faaliyetinin Kurulumuzca geçici olarak durdurulmasõna 5. İktisat Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. sermayesinin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu na ait %99.87 oranõndaki paylarõnõn Eti Menkul Kõymetler A.Ş. ne devredilmesine izin verilmiştir. 6. Aktif Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracõ Kurum) faaliyetleri Sarõyer Sulh Hukuk Mahkemesi nin tarihinde almõş olduğu; Aracõ Kurum un genel kurulunu toplamak ve tasfiyesine karar almak üzere Tereke Tasfiye Memuru na yetki verilmesi kararõna istinaden geçici olarak durdurulmuştur. 7. Global Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracõ Kurum) imzaladõğõ tarihli sözleşmede, iştirak edilmesine karar verilen Gaznet Şehir Doğalgaz Dağõtõm A.Ş. 'nin (Gaznet) sözleşme tarihini takip eden üçüncü yõl sonunda halka açõlmasõnõn planlandõğõ dikkate alõnarak ve Seri:V, No:46 Tebliğinin 38 inci maddesinde yer alan faaliyetin teşvik edilmesini teminen, tarihli sözleşmede öngörülen süre içerisinde Gaznet in halka arz işlemlerine başlanmasõ ve halka arz süreci sonunda söz konusu şirket hisse senetlerinin elden çõkarõlmasõ gerektiği hususunun Aracõ Kuruma bildirilmesine karar verilmiştir. 8. RİVA MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aracõ Kurum) kayõtlarõndaki yetersiz veya güncelliğini yitirmiş kimlik, adres ve iletişim bilgileri nedeniyle, halen fonda pay sahibi olan yatõrõmcõlara herhangi bir şekilde ulaşõlamadõğõ ve Kurulumuz uygulamalarõ birlikte değerlendirilerek, Aracõ Kurum un kurucusu olduğu Riva Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu nun tasfiye işlemlerinin sağlõklõ bir şekilde yürütülmesini teminen; a) Halihazõrda söz konusu yatõrõm fonunun katõlma belgelerine sahip olan ancak herhangi bir şekilde irtibat kurulamayan, fon paylarõnõn nakde dönüştürülmesi için talimat alõnamayan ya da başvuruda bulunmayan yatõrõmcõlarõn sahip olduğu fon katõlma belgelerinin satõş talimatõ aranmaksõzõn nakde çevrilmesi, b) Söz konusu nakdin Aracõ Kurum bünyesinde yatõrõmcõlar için ayrõ ayrõ hesaplarda ve her bir yatõrõmcõ için eşit koşullarda olmak üzere piyasa oranlarõndan ters repo işlemleri ile nemalandõrõlmasõ, c) Tasfiye işlemleri hakkõnda Kurulumuza bilgi verilmesi ve her bir yatõrõmcõ için ayrõ ayrõ olmak üzere var olan kimlik ve iletişim bilgilerinin yanõ sõra katõlma belgelerinin nakde dönüştürülmesi sonrasõnda yatõrõmcõya ödeme yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin bilgi ve ödeme yapõlmadõysa ters repo işlemleri ile nemalandõrõlmaya başlanan tutarõ içeren listenin Kurulumuza iletilmesi, gerektiği hususlarõnõn Aracõ Kurum a bildirilmesine 9. Kurulumuzun tarih ve 58 sayõlõ toplantõsõnda alõnan karara aykõrõ olarak Aktubemunaigaz hisse senetlerinin portföye tekrar alõnarak borsa içi hisse senetleri arasõnda gösterilmesi nedeniyle Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi çerçevesinde Global Menkul Değerler A.Ş. hakkõnda TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna 10. Alfa Menkul Değerler A.Ş. nin TL olan sermayesinin tamamõ nakden karşõlanmak ve mevcut ortaklarõnõn yeni pay alma haklarõnõn tamamõ kõsõtlanmak suretiyle tahsisli olarak satõlmak üzere TL na artõrõlmasõ ve ihraç edeceği TL nominal değerdeki 7 nci tertip hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõ talebinin; Seri:V, No:46 sayõlõ Aracõlõk Faaliyetleri ve Aracõ Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkõnda Tebliğ in 9 uncu maddesinin (d) bendinde ve Kurulumuzun tarih ve 5/38 sayõlõ kararõnda belirtilen şartlarõn sağlanmasõ kaydõyla olumlu karşõlanmasõnõn aksi takdirde Aracõ Kurumun başvurusunun şartlar sağlanõncaya kadar bekletileceği hususunda Aracõ Kurumun bilgilendirilmesine 11. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.(Şirket)'nin 19,2 Trilyon TL'lik kayõtlõ sermaye tavanõ içerisinde çõkarõlmõş sermayesinin tamamõ yeniden değerleme değer artõş fonundan karşõlanmak suretiyle 4,8 Trilyon TL.'den 19,2 Trilyon TL.'ye artõrõlmasõ nedeniyle ihraç edilecek 14,4 Trilyon TL. nominal değerdeki 3'üncü tertip B grubu hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnarak tescile mesnet belge verilmesi talebi değerlendirilerek; A) Şirket e, Kurulumuzun tarih ve 24/631 sayõlõ toplantõsõnda onaylanan esas sözleşmesinin 9 uncu maddesinin tadilini TTK nun 388. maddesindeki gerekli yeter sayõlarla imtiyazlõ paylar genel kurulunda onaylanmasõna ilişkin tutanaklarõn Kurulumuza iletilmesinden sonra başvurusunun değerlendirileceğinin ve bundan sonra esas sözleşme tadillerine ilişkin prosedürün Kurulumuz ve TTK düzenlemeleri kapsamõnda yerine getirilmemesi durumunda sorumlular hakkõnda yasal prosedürün başlatõlacağõ hususunun bildirilmesine, B) Mali tablolarõn düzeltilmesinde bundan sonra Kurulumuzun Seri:XI, No:1 Tebliği nde yer alan dönemsellik ilkesine ve TTK mad. 369 hükmüne uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi hususunda Şirket in uyarõlmasõna, C) Şirket e kar dağõtõmõnõn gerçekleştirileceği ilk genel kurul toplantõsõnda eksik ayrõlan ikinci tertip yedek akçe tutarõnõ tamamlamasõnõn bildirilmesine ve bundan sonra ikinci tertip yasal yedek akçe ayrõlmasõnda TTK ve Şirket in Kurulumuz düzenlemelerine uyum hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarõlmasõna, 4

5 D) Şirket e Kurulumuzun şarta bağlõ olaylara ilişkin tarih ve 2002/1 sayõlõ Muhasebe Standartlarõ Açõklamasõ hakkõnda bilgi verilmesi ve bundan sonra hazõrlanacak mali tablolarõnda şarta bağlõ olaylarõnõn bu kapsamda değerlendirilerek gerekli işlemin tesis edilmesinin bildirilmesine, 12. Vakõf Finansal Kiralama A.Ş. hisse senedinde döneminde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanõmlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasõna ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarõna ilişkin fiilleri nedeniyle; A) döneminde işlem yapan Nuriye ve Mustafa oğlu, Aybastõ doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Tahsin KEYDAL, Tayire ve Mustafa oğlu, Malatya doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Eren KARACAN ve Kezban ve Mustafa oğlu, Kelkit doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Teyip ŞAHİN isimli şahõslar hakkõnda ve tarihinde işlem yapan Rabia Uğur ve Mustafa oğlu, 1975 Siverek doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Ali KÖMELİ, İlknur ve Nezihi oğlu, Fatih doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Burak BALCI ve Necmiye ve Salih oğlu, İstanbul doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Nuriddin Fatih ÇİPLİ isimli şahõslar hakkõnda Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A-2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere, aynõ Kanun un 49 uncu maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, B) SPKn nun 46 ncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca, Nuriye ve Mustafa oğlu, Aybastõ doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Tahsin KEYDAL, Tayire ve Mustafa oğlu, Malatya doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Eren KARACAN, Kezban ve Mustafa oğlu, Kelkit doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Teyip ŞAHİN, Rabia Uğur ve Mustafa oğlu, 1975 Siverek doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Ali KÖMELİ, İlknur ve Nezihi oğlu, Fatih doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ( ) olan Burak BALCI ve Necmiye ve Salih oğlu, İstanbul doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõnõ ( ) olarak beyan eden Nuriddin Fatih ÇİPLİ isimli şahõslar hakkõnda, tarihi mesai sonu itibariyle borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağõ getirilmesine ve adõ geçen şahõslarõn sahip olduklarõ tüm hisse senetlerinin haklarõnda işlem yapma yasağõ getirildiği tarih ve saat itibariyle Kurulumuz kaydõndan çõkarõlmasõna, 13. İntermedya Yayõncõlõk A.Ş. hisse senetlerinde Seferi AYDEMİR hakkõndaki dönemindeki işlemleri ile ilgili olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 3/A-b ve 3/H-a fõkralarõna göre doğan bildirim yükümlülüğünün yine aynõ Tebliğ in 8 ve 10. maddeleri uyarõnca yerine getirilmemesi nedeniyle Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi uyarõnca, 2 milyar TL tutarõnda idari para cezasõ verilmesine karar verilmiştir. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden alõnan tarihli özel durum açõklamasõ aşağõdadõr; 1. SÖKSA Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin, Aysun GÜVENER e ait hissesinin LOT luk kõsmõ, (9531 den 9534 e kadar) beher hisse bedeli TL. den olmak üzere TL. bedelle Ahmet Deha OTMAR a satõlmõştõr. Aysun GÜVENER e ait hissenin LOT luk kõsmõ (9515 ten 9530 a kadar) beher hisse bedeli TL den olmak üzere TL bedelle Refik AYDOĞAN a satõlmõştõr. Yapõlan satõşlarõn nedenleri ise; şirketimizle şahõslar arasõnda olan ticari ilişki kaynaklõ borç ödemeleridir. 2. Şirketimiz hissedarlarõndan Aysun GÜVENER e ait olan payõnõn LOT luk kõsmõ (9551 den 9599 a kadar TL lik 49 Adet ve 9467 den 9470 e kadar TL lik 4 Adet) beher hisse bedeli TL den olmak üzere TL bedelle A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. ye satõlmõştõr. Yapõlan devrin nedeni, aile şirketlerinden olan A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. nin, ekte bilgileri sunulan gayrimenkulleri satõn almak surety ile sermaye arttõrõmõna gideceğinden, şirkete finansal destek sağlanmasõdõr.(ek-1 Gayrimenkul Bilgileri) A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. tarafõndan iş bu sermaye artõrõmõ tamamlandõğõnda Aysun GÜVENER e, yapõlan hisse devri karşõlõğõnda verilecek olan TL lik bedel ödenecektir.(ek-2 A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. sermayesinin TL ye çõkarõlmasõna ilişkin Genel Kurul Tutanağõ) A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş., aile şirketlerindendir. Hisse devri yapõlan A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. nin, hissedarlarõ ve yönetiminde bulunan şahõslar da aileden olduğundan (EK-2 Ortaklõk Pay Cetvevli ve Son Genel Kurul Tutanağõ) A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. hissedarlarõ, yapõlan hisse devri nedeniyle, Söksa yönetiminde ve denetiminde herhangi bir şekilde yer almayacaklarõnõ dolayõsõyla şirket yönetim ve denetiminde değişiklik olmayacağõnõ taahhüt etmişlerdir. 2. Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden alõnan tarihli özel durum açõklamasõ aşağõdadõr; Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun, Seri:VIII, No:39 Sayõlõ Tebliği uyarõnca açõklanacak özel durumlar. Mülkiyeti şirketimize ait Sinop ili, Demirci köyü 1001, 270 ve 1004 parsel sayõlõ taşõnmazlar, Sinop İcra Müdürlüğü nün 2001/361 E. Nolu dosyasõndan tarihinde alacaklõ bankaya ihale edilmesi üzerine, ihalenin usulüne uygun olarak yapõlmadõğõ gerekçesi ile tarafõmõzca ihalenin feshi davasõ ikame edilmiştir. Davamõzõn Sinop İcra Tetkik Mercii Hakimliği nce reddedilmesi üzerine, karar tarafõmõzca temyiz edilmiş ve ekli Yargõtay kararõndan da görüleceği üzere Mahkeme Kararõ lehimize olmak üzere bozulmuştur. Yukarõdaki açõklamalarõmõzõn, SPKn nun, Seri:VIII, No:39 sayõlõ tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda tarafõmõza ulaşan bilgileri tam olarak yansõttõğõnõ, bilgilerin defter kayõt ve belgelerimize uygun olduğunu, bu konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli çabalarõ gösterdiğimizi ve bu açõklamalarõmõzdan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 5

6 3. Turkcell Holding A.Ş. nden alõnan tarihli özel durum açõklamasõ aşağõdadõr; Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun, Seri:VIII, No:39 Sayõlõ Tebliği uyarõnca açõklanacak özel durumlar. Türk Ticaret Kanunu nun 365. Maddesinde belirtilen zaruri ve müstacel sebepler in ortaya çõkmasõ nedeniyle, Şirketimiz Denetçileri İbrahim Alpay Demirdaş ve Hikmet Yasemin Çetinalp tarafõndan aşağõdaki gündemi görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantõya davet edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantõsõ Pazartesi günü saat: de aşağõdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Yapõ Kredi Plaza A Blok Levent-İSTANBUL adresinde yapõlacaktõr. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi 1. Açõlõş ve divan teşekkülü, 2. Toplantõ tutanağõnõn imzalanmasõ hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 3. Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin tarihinde yapõlacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantõsõ için temsilci tayini, 4. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ana sözleşmenin 10. maddesine göre yeniden seçimi, Yönetim Kurulu adayõ göstermeyen hissedar grubunun Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulda ortaklarca teklif edilecek adaylar arasõndan seçimlerinin yapõlmasõ, 5. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkalarõ adõna yapmalarõ ve bu nev i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alõnmasõ. Yukarõda açõkmalarõmõzõn, Kurul un Seri:VIII, No:39 sayõlõ tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafõma ulaşan bilgileri tam olarak yansõttõğõnõ, bilgilerin defter kayõt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarõ gösterdiğimizi ve yapõlan bu açõklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. F. DUYURU A) Telekomünikasyon kuruluşlarõ tarafõndan SMS, voice mail veya internet aracõlõğõyla isteyen kişilere cevaben, hisse senetlerinin alõnmasõ ve/veya satõlmasõyla ilgili olarak; - Yatõrõm analistleri/danõşmanlarõ tarafõndan hazõrlanan ve telekomünikasyon kuruluşu aracõlõğõyla ilgili yatõrõmcõlara iletilen yönlendirici nitelikte tavsiye ve yorumlarõn, Kurulumuzun Seri:V, No:55 sayõlõ Yatõrõm Danõşmanlõğõ Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkõnda Tebliğ in (Tebliğ) 7 nci maddesinin birinci fõkrasõnda belirtilen istisna unsurlarõnõ sağlamamasõ halinde yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyeti kapsamõnda mütaala edileceğine, - Yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyetinin yalnõzca Sermaye Piyasasõ Kurulu'ndan yetki belgesi almõş aracõ kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalarõn yapabileceği, dolayõsõyla sözkonusu nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunan yatõrõm analistlerinin münhasõran yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyetinde bulunamayacağõ, ancak Kurulumuzdan yatõrõm danõşmanlõğõ yetki belgesi almõş bir yetkili kurum vasõtasõyla, müşteri ile yetkili kurum arasõnda Tebliğ de belirtilen unsurlarõ içeren bir yatõrõm sözleşmesinin imzalanmasõ şartõyla yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyetinin telekomünikasyon şirketinin SMS, voice mail veya internet hizmetlerinin de kullanõlmasõ suretiyle yerine getirilebileceğine, B) Telekomünikasyon kuruluşlarõ tarafõndan SMS, voice mail veya internet aracõlõğõyla isteyen kişilere cevaben yapõlacak yönlendirici nitelikte tavsiye ve yorumlarõn, Tebliğ'in 7 nci maddesinin birinci fõkrasõnda bahsedilen koşullarõ sağlamasõ halinde ise, Tebliğ in 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde yer alan esaslara tabi olunacağõ, belirli sermaye piyasasõ aracõnõn/araçlarõnõn alõm/satõmõna ilişkin olarak SMS, voice mail veya internet aracõlõğõyla yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerin verilmesi halinde (belirli bir haber ajansõndan alõnan ve yorum içermeyen genel nitelikte piyasa bilgileri, endeks, genel fiyat bilgileri, vb konular hariç) Kurulumuzun Seri:V, No:55 sayõlõ Yatõrõm Danõşmanlõğõ Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkõnda Tebliğ'in 1 nolu ekinde yer alan uyarõ notuna yer verilmesi gerektiğine, MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağõ Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/31 HAFTALIK BÜLTEN 23/06/2003 27/06/2003 A. 1.1.2003 27.6.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 27.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/63 HAFTALIK BÜLTEN 29/12/2003 02/01/2004 A. 1.1.2003 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN 06.01.2003 10.01.2003 A. 1.1.2003 10.01.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 10.01.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003 04/07/2003 A. 1.1.2003 4.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 04.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/2 HAFTALIK BÜLTEN 12/01/2004 16/01/2004 A. 01.01.2004 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2004 04/06/2004 A. 01.01.2004 04.06.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 04.06.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/36 HAFTALIK BÜLTEN 3/9/2001 7/9/2001 A. 1.1.2001 7.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 7.9.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/8 HAFTALIK BÜLTEN 19/2/2001-23/2/2001 A. 1.1.2001-23.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-23.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/32 HAFTALIK BÜLTEN 17/07/2006 21/07/2006 A. 1.1.2006 21.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı