SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS"

Transkript

1

2 teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik alan üzerine m 2 kapal alana yer almakta r y l içerisine Kocaeli-Sakarya bölgesine m2'lik alana üzerine.000 m2 kapal alana yeni üretim tesisi aç lm flt r. Balkanlar, Türki Devletler, Ortao u ve Akeniz ülkelerine ihracat yapan firmam z, yat r m alan olarak eniz ulafl m ve pazara yak nl neeni ile Mersin i ve Aapazar n seçmifltir. Teknopanel in faaliyet alan Sanviç Panel, Trapez Levha, EPS (Teknopor) üretimi, sat fl ve ihracat r. Sektöreki en geliflmifl teknolojiye sahip, tamam yeni, EPS ve tek kat trapez hatlar Ocak 6 a, sanviç panel hatt A ustos 6 a ; Aapazar fabrikas EPS (Teknopor) üretimi A ustos 2013 ve Sanviç Panel hatt ise fiubat 2014 e hizmete al nm flt r. Tescilli bir marka olarak, alanlar na en geliflmifl teknolojiyi heefleyen ve gerçeklefltiren Teknopanel, AR-GE organizasyonuna ve uygulamalar na büyük önem vermekteir. Müflteri oakl pazarlama stratejisini heefleyen Teknopanel için ürün performans ve beyan eilen spesifikasyonlara tam uygunluk esast r. Türkiye e tüm üreticiler aras na ilk olarak Taflyünü Çat ve Cephe panellerine TS EN 149 stanar na göre TSE belgesi almifltir. Ayr ca Poliüretan olgulu Çat ve Cephe panellerine TS EN 149 belgesine sahiptir. Ayn zamana Türkiye e ilk sanviç panele CE iflareti uygulamas na Ocak 20 tarihi itibariyle bafllam flt r. Yerli ve uluslararas kalite belgelenirme çal flmalar evam etmekteir. Teknopanel, üretim - sevkiyat pazarlama - sat fl süreçlerine bütünlük ve iletiflim sa layarak, müflterilerinin ürünlerine rahat ulaflmas ve en iyi hizmeti almas için, ikkatle seçti i bayilerine, geliflme planlar uyar nca yenilerini katmaya evam etmekteir. Teknopanel Roof an Wall Insulate Panel CO. was establishe in Mersin on January 24, 5. It is heaquatere in the Tarsus-Mersin Inustrial Zone on a 33,0 m 2 (The close area is on 15,000 m 2 ) area which inclues the Company s offices an prouction facilities. A new prouction facility was opene in the Kocaeli-Sakarya area on a 35,000 m 2 area. The Company s goal is to provie materials an services to countries besies Turkey, Europe, an The Turkish Republics an especially to those in the Mile- East an Meiterranean. Therefore, we selecte Mersin an Aapazar for their convenient location an easy accessibility to facilitate sea shipments. Teknopanel is specialize in esign, prouction an istribution of insulate panels, trapezoial sheets, expane polystyrene (EPS). With the new equipment an latest avance technology in business, we put trapezoial sheet an EPS prouction lines into service in January 6 insulate panel line in August 6 an EPS (Teknopor) prouction in August 2013 in Aapazar an Insulate Panel line in February As a new registere traemark, Teknopanel focuses on the most avance technology for its operations with priorities to follow the require goo practices of AR-GE Organization. Since we are customer oriente, our goal is to serve clients in the construction inustry by offering quality proucts which shoul conform to all business stanars an specifications. Therefore, Teknopanel accomplishe to be the first insulate panel proucer in Turkey that has TSE in Rockwool Roof an Wall prouction. Moreover, we have TSE in the polyurethane insulate panels prouction. In January 20, Teknopanel has starte to prouce the panel with CE sign. Teknopanel has carefully selecte authorize ealers to provie the best services at a local level for technical ans sales inquiries an support an is permanently planning to expan accoring to the Company s growth plan.

3 12 SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS HADVEL ÇATI PANEL 3 RIBS ROOF PANEL 5 HADVEL ÇATI PANEL 5 RIBS ROOF PANEL AKUST K ÇATI PANEL ACOUSTIC ROOF PANEL MEMBRANLI ÇATI PANEL ROOF PANEL - WITH MEMBRANE CTP L veya PET li ÇATI PANEL ROOF PANEL - WITH GRP or PET 3 Haveli CTP veya PET li Çat Paneli 3 RIBS with GRP or PET ROOF PANEL 5 Haveli CTP veya PET li Çat Paneli 5 RIBS with GRP or PET ROOF PANEL STANDART CEPHE PANEL STANDARD WALL PANEL G ZL V DA CEPHE PANEL SECRET FIX-WALL PANEL YEN G ZL V DA CEPHE PANEL NEW SECRET FIX-WALL PANEL YEN G ZL V DA CEPHE PANEL NEW SECRET FIX-WALL PANEL AKUST K STANDART CEPHE PANEL ACOUSTIC STANDARD WALL PANEL AKUST K YEN G ZL V DA CEPHE PANEL ACOUSTIC NEW SECRET FIX-WALL PANEL AKUST K YEN G ZL V DA CEPHE PANEL ACOUSTIC NEW SECRET FIX-WALL PANEL SO UK DEPO PANEL COLD / CHILL STORE PANEL SO UK DEPO PANEL COLD / CHILL STORE PANEL 44 TRAPEZ LEVHALAR TRAPEZOIDAL SHEETS HADVEL ÇATI TRAPEZ 5 RIBS ROOF TRAPEZOIDAL SHEETS 5 HADVEL ÇATI-CEPHE TRAPEZ 5 RIBS ROOF & WALL TRAPEZOIDAL SHEETS 6 HADVEL ÇATI-CEPHE TRAPEZ 6 RIBS ROOF & WALL TRAPEZOIDAL SHEETS AKSESUARLAR VE PROF LLER ACCESSORIES AND FLASHINGS ND RME, SAKLAMA, TAfiIMA VE MONTAJ KILAVUZU UNLOADING, STORING, HANDLING AND INSTALLATION GUIDE 56 KAL TE BELGELER TEKNOPANEL QUALITY CERTIFICATES

4 Sanviç Paneli Oluflturan Katmanlar Panel Structure Metal ç ve D fl Yüz Metal iç ve fl yüz kal nl klar panelin yük tafl ma e erine etki etti inen, tafl y c sistemeki afl k aral klar na göre üreticilerin yük tablolar kullan larak seçilir. sac veya alüminyum kullan labilir. Sac S cak al rma yöntemiyle kesintisiz hatlara galvanizlenmifl, EN 142 stanar na uygun, -2 gr/m 2 çinko kapl sac r. kaplama sac n korozyon ayan m n art r r. Sanviç panellere coilcoating boyal olarak kullan lmal r. Tafl y c yüzeye galvaniz sac minimum 0, mm kal nl na olmal r. Metal Internal an External Sheet Thicknesses of the inner an outer metal sheets of an insulate panel, are selecte from the manufacturers loa tables, base on allowable spans between the panel structural supports. The metal sheets can be galvanize steel or aluminum. Galvanise Steel Panel steel sheets are hot ip galvanize by a continuous process in accorance with EN 142 Stanars, with zinc coating weights varying between gr/m 2 an 2 gr/m 2. Steel galvanizing is very effective against corrosion. For insulate panels, galvanize steel shoul be prepainte by coil coating. The thickness of galvanize sheets at loa-bearing layers shoul be a minimum of 0. mm. Stanart Starar Kalite Ouality Akma Mukavemeti Yiel Strength (Mpa) Çekme Mukavemeti Tensile Strength (Mpa) Uzama Elongation (%)* t 3 t 3 A DX51D+Z min. 22 EN 142 DX52D+Z DX53D+Z min. 26 min. 30 DX54D+Z min. 36 * 0,70 mm ye eflit ya a üflük kal nl klar için minimum uzama e eri 2 birim az e erlenirilmeliir. * For thicknesses equal to or less than 0,70 mm, the minimum elongation values will be reuce by 2 points. Alüminyum Düz veya yüzeyi gofrajlama iflleminen geçirilmifl alüminyumur. Alüminyumun korozyon ayan m çok yüksektir, iyi bir iletkenir ve genleflme katsay s galvaniz saca göre çok yüksektir. Asiik ortamlar ya a a r sanayi flartlar na tercih eilir. Naturel, koruyucu lakl veya boyal olarak kullan labilir. Sanviç panellere tafl y c yüzey kal nl n n ve trapezlere levha kal nl n n 0,70 mm en ince kullan lmamas gerekir. Aluminum sheets can be flat or stucco embosse. Aluminum has a high corrosion resistance, high conuctivity an a much higher elongation coefficient than galvanize steel. It is a preferre material to use in aciiferous environments or heavy inustrial areas. It can be use raw, lacquere or painte. The aluminum sheet thickness at loa-bearing layers of insulate panels an trapezoial sheets shoul not be less than 0,70mm. Alafl m Stanart Alloy Starar Konüsyon Temper Akma Mukavemeti Yiel Strength (N/mm 2 ) Çekme Mukavemeti Tensile Strength (N/mm 2 ) Uzama Elongation (L º = mm) Kal nl k Thickness % Min. Sertlik HB Min. H Min. 0,20-0, 0,51-3, EN 3003 H ,20-0, 0,51-4, EN 35 H18 H Min ,20-3,00 0,20-3,

5 Boya Boyal Sac; galvanizli sac n ve alüminyumun coil coating tekni i ile kesintisiz üretim hatt na boyanmas ile ele eilir. Coil coating tekni ine galvaniz veya alüminyum rulo kesintisiz boyama hatt na aç l r ve ilk olarak yüzey temizleme ifllemi uygulan r. Boyanacak yüzey, ya ve istenmeyen maeleren ar n r l r. Ar nan sac yüzeyine kromatlama ifllemi uygulanarak boyamaya uygun yüzey ele eilir. Öncelikle metalin her iki yüzeyine astar uygulan r ve f r nlan r. Son kat olarak istenen RAL rengine ve cinste boyama yap l r, tekrar f r nlan r ve rulo boyal olarak sar l r. Renkler RAL katalo u esas al narak seçilir. Coil Coating (bobin boyama) tekni i ile sac yüzeyinin her noktas na homojen boya kal nl ele eilir. Kullan laca yerin co rafi ve çevresel özelliklerine göre epoksi astar üzerine Polyester, PVF, Plastisol veya Poliüretan boya kullan l r. Teknik özellikleri farkl olan bu boyalar n ortak noktas yafl boya olmalar r. Türkiye flartlar na özel bir urum belirtilmemiflse 5 mikron astar üzerine 20 mikron polyester boya kullan lmas yeterliir. Boya metalin uzun ömürlü olmas n sa layan en önemli unsurur. Coil Coating tekni iyle boyanm fl metaller kolayl kla ifllenebilir. Formlan rma ifllemi s ras na boyal yüzey etkilenmez. Coil coating boyal saclar n ayan m süresi normal flartlar alt na, hava kirlili i olmayan ve enize yak n olmayan yerlere, Avrupa için yaklafl k y l r. Devaml bak m yap lmas urumuna beklenen ömür y l ve üzerineir. Boyal metalin önemli bir özelli i e metalin yal t m gören yüzeyine uygulanan epoxy astar tabakas r. Bu tabaka sayesine, yal t m tabakas n n veya yap flt r c s n n metale tutunmas sa lan r ve sanviç panel kompozit bir yap kazan r. Ç plak gofrajl alüminyumun yal t m gören yüzeyine epoxy astar tabakas olma için yal t m tabakas metale iyi tutunamaz ve zaman içerisine ayr lmalar görülebilir. Coating Prepainte metal is galvanize steel or aluminum which is painte by coil coating in a continuous an automate process before fabrication.in this process, a coil of galvanize steel or aluminum is first unwoun an generally, both sies of the metal are cleane. Oil an other contaminants are remove from the metal. Then the metal surface is chrome in preparation for painting. Before painting, a coat of primer is usually applie on both sies an the prime metal is then sent to an oven for curing. After oven curing, the metal is coole, a top coat is applie an the fully painte metal is again oven cure, coole an rewoun. The top coat color is selecte from the RAL Stanar color catalogue. With coil coating process, a uniform coating thickness can be maintaine. As for the top coating,after an epoxy primer is applie, a polyester, Polyvinyliene Fluorie (PVDF), Plastisol or Polyurethane resin is use, consiering the requirements for geographical location an environmental conitions. Although, each of these coatings have ifferent material properties, they all are use as liqui. In Turkey, the use of 5 micron primer an 20 micron polyester resin as a top coat, is generally accepte as sufficient. Painting assures much longer life span for metals an therefore, it is a cost-effective application. Coil coate metals can easily be bent or forme as require without any amage to coate surfaces. In Europe, the life expectancy of coil coate metals, in areas with normal environmental conitions, ie., at inlan locations away from the sea an locations with no air pollution concerns, is approximately years. With a scheule maintenance program, this uration can be increase to years or even higher. There are some benefits using coate steel with an epoxy primer. Epoxy primer provies a strong bon between galvanize steel an insulation core or insulation ahesive material if use, an therefore, a more structurally soun, insulate composite section panel is create. Since a primer is not applie to the insulation sie face of stocco embosse aluminum sheets, a goo aherence between insulation core an aluminum sheet can not be obtaine an a separation occurs between the two layer Boya Tiplerinin Performans Karfl laflt rmas Performance Comparision of Paints Accoring to the Resins UV Dayan m UV Resistance Is Dayan m Heat Resistance Korozyon Dayan m Corrosion Resistance Sertlik Harness Esneklik Flexibility PVF PVF Plastisol Silicon Polyester Plastisol Poliüretan Poliüretan Poliüretan Polyester Poliüretan Silicon Polyester Silicon Polyester PVF PVF PVF Polyester Polyester Polyester Poliüretan Polyester Plastisol Plastisol Silicon Polyester Plastisol Silicon Polyester Tablonun aç klamas PVF in UV ayan m Polyester en aha iyiir. Polyester in s ayan m Plastisol en aha iyiir v.b... Interpretation of the above table PVF has better UV resistance than polyester Polyester has better heat resistance than plastisol Etc... Son Kat Boya Top Coat Astar Boya Primer Kromatlama Passivating Layer Çinko Kaplama Zinc Layer Sac Steel Sheet Çinko Kaplama Zinc Layer Kromatlama Passivating Layer Astar Boya Primer Boyal Sac Prepainte Galvanise Steel Son Kat Boya Top Coat Astar Boya Primer Kromatlama Passivating Layer Alüminyum Sheet Kromatlama Passivating Layer Astar Boya Primer Boyal Alüminyum Prepainte 7

6 Yal t m Tabakas Poliüretan Poliüretan, polyol ve izosiyanat al iki ana bileflenin, özel üretim flartlar na, katalizör malzemelerle, yüksek bas nç alt na kar fl m yla oluflan rijit poliüretan sert köpüktür. Kapal hücre yap s na sahip bir köpüktür. Bu sayee üstün s yal t m sa layabilmekteir. stenen yo unluklara üretilebilir. Is izolasyon katsay s n n istenilen e ere olabilmesi ve panelin tafl y c özelli i için, poliüretan yo unlu unun -42 kg/m 3 aras na olmal r. Boyutsal kararl l yüksektir. Su emme özelli i bulunmaz, su a yüzer. Maksimum ayan m s cakl C ir. Bu s cakl klaran sonra özelli ini kaybeer. çine bakteri üremez. Basma mukavemeti yüksek olu unan kullan m performans iyiir. Insulation Core Materials Polyurethane Polyurethane is a rigi foam which is prouce by joining polyol an isocyanate uner special conitions with the presence of catalysts an other materials. It is a foam in which most of the foam cells remain close. This gives the foam a high thermal insulation performance. Polyurethane can be prouce in any require ensity. To obtain the require thermal conuctivity an loa bearing capability, the foam`s ensity shoul be between kg/m 3 an 42 kg/m 3. Rigi polyurethane foam is a imensionally stable material. It can not be saturate. Therefore, it floats in water. Polyurethane stays thermally stable up to C. Above these temperatures, isintigration starts. It is a bacterial growth free material. Since polyurethane has a high compressive strength, it is use in wie-range applications. (PUR) Labaratuvar De erleri (PUR) Laboratory Value De er Value Birim Unit Önerilen Uygulama S cakl Suggeste Application Temperature Is letkenlik Katsay s ( ) Thermal Conuctivity Bas nç Dayan m - % genleflmifl Compressive Strength - % to expan E ilme Dayan m Bening Strength Su Emme (168 saat sonra) Water Absorption - after 168 hours Buhar Difüzyon Dayan m ( ) Vapour Diffusion Strength Yang n S n f Fire Class Kapal Hücre çeri i Close-Cell Content - ~ + 0,020 0,022 0,15 0,20 0,24 0,30 0,05 0,20 55 B s2 O (TS EN 131-1) 91-95% ºC W/mK N/mm 2 N/mm 2 Volume % _ Poliizosiyanurat Poliüretan köpü ün ana bileflenlerinen izosiyanat n kenisi gibi baflka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sa lanarak poliizosiyanürat (PIR, poliizo) a verilen yeni bir makro molekül yap oluflmakta r. Poliizosiyanurat(PIR), PMDI (polimerik metil ifenil izosiyanat) ya a MDI ile poliol aras naki kimyasal reaksiyon sonucu oluflur ve Poliizosiyanurat Poliüretan an ay ran, MDI ile poliol bileflenlerinin kar fl m miktarlar r. PIR üretimine kullan lan MDI miktar aha fazla r ve poliol fl na kenileri ile e reaksiyona girmeleri sa lan r. Sonuçta yüksek s cakl klara kimyasal kararl l aha yüksek izosiyanürat zincirleri oluflur. Bu zincirler normal poliüretan zincirlerinen aha kuvvetliir. Yap s naki farkl l k neeniyle yanabilirli i ve uman oluflumu PUR a göre olukça üflüktür. Kapal hücre yap s sayesine üstün s yal t m sa layabilmekteir. Polyisocyanurate A new macro molecule calle is create polyisocyanurate (PIR) by reaction of isocyanate that is one of the basic polyurethane foam components an isocyanate molecules. Polyisocyanurate is create as a result of chemical reaction between polymeric methyl iphenyl isocyanate or methyl iphenyl isocyanate an polyol an what polyisocyanurate iffers from polyurethane is combination amounts of methyl iphenyl isocyanate an polyol components. Methyl iphenyl isocyanate amount use for PIR prouction is much an it reacts each other apart from polyol. Then isocyanurate chains whose chemical stability is higher at high temperatures are create. These chains are stronger than normal polyurethane chains. In compare with PUR, ue to ifference of its structure, it s flammability an smoke generation is low. Foam cell structure. (PIR) Labaratuvar De erleri (PIR) Laboratory Value De er Value Birim Unit Önerilen Uygulama S cakl Suggeste Application Temperature Is letkenlik Katsay s ( ) Thermal Conuctivity Bas nç Dayan m - % genleflmifl Compressive Strength - % to expan E ilme Dayan m Bening Strength Su Emme (168 saat sonra) Water Absorption - after 168 hours Buhar Difüzyon Dayan m ( ) Vapour Diffusion Strength Yang n S n f Fire Class Kapal Hücre çeri i Close-Cell Content - ~ +90 0,020 0,022 0,15 0,20 0,24 0,30 0,05 0,20 55 B s1 O (TS EN 131-1) 91-95% ºC W/mK N/mm 2 N/mm 2 Volume % _ Mineral Yün Taflyünü / Camyünü Mineral Yünler (Taflyünü, Camyünü), lifli malzemelerir. Bu yüzen s yal t m ve ses yutma e erleri çok iyiir. Taflyünü ile camyünü aras naki en önemli fark s cakl k ayan mlar n n farkl olmas r. Taflyünü kullan m s cakl 7 C iken camyününe bu e er 2 C ye üfler. Taflyünü maksimum 0 C ye kaar ayanabilir.yüksek ses yal t m ve özel yang n güvenli ine ihtiyac olan yap lara veya yan c, parlay c maelerin epolan yerlere tercih eilen yal t m tabakas r. Kal nl k artt kça yang n irenci e artar. Mineral yün olgu, tam otomatik üretim tesisine ilimlenerek lifleri panel yüzeyine ik hale getirilmekte, böylece panelin bas nca karfl ayan kl l artt r lmakta r. Havelerin içini e oluracak flekile ilimlenen lifler, panelin içine birbirine göre flafl rt lm fl eklerle otomatik olarak yerlefltirilmekteir. Mineral Wool Rockwool / Glasswool Mineral wool (rockwool or glasswool) is a fibrous material. Therefore, it has very goo thermal insulation an soun absorption coefficients. The most important physical ifference between rockwool an glasswool is the ifference between their thermal resistances. The service temperature for rockwool is 7 C., but, this value for glasswool goes own to 2 C. Rockwool can thermally stan up to 0 C. Rockwool is a preferre insulation material to use in builings where noise or fire safety is an issue an nees to be resolve or in structures where combustible or flammable materials are store. The fire resistibility of rockwool gets better when the insulation thickness is increase. Mineral wool is cut an place in panels in a fully automate prouction line, with fibers perpenicular to the panel surface in orer to obtain a better compressive strength. Wool fiber cuts, which are size to fit an fill the panel ribs, are place in panels automatically with scattere joints. 8

7 Taflyünü Labaratuvar De erleri Rockwool Laboratory Value De er Value Birim Unit Önerilen Uygulama S cakl Suggeste Application Temperature Is letkenlik Katsay s ( ) Thermal Conuctivity Buhar Difüzyon Dayan m ( ) Vapour Diffusion Strength Yang n S n f Fire Class ,036 1 A2 s1 O (TS EN 131-1) ºC W/mK - - Ekspane Polistiren Ekspane Polistiren (EPS), petrol türevi, termoplastik bir malzemeir. Çok küçük polistiren tanecikleri su buhar ile s t l nca genleflir. Pentan gaz sayesine fliflmeye, bu araa birbirlerine s k ca yap flmaya bafllarlar ve içine bulunuklar kal b n fleklini al rlar. Pentan gaz bu sürecin sonuna hava ile yer e ifltirir. Küçük kapal gözenekli taneciklerin içine hapsolan bu hareketsiz ve kuru hava, EPS levhalar n üstün s yal t m özelliklerine sahip olmas n sa lar. Is yal t m olgular aras na en ekonomik ve hafif olan ürünür. Expanable Polystyrene Expane polystyrene (EPS) is prouce from a mixture of polystyrene, which is a thermoplastic material manufacture from a petroleum prouct, an a gaseous, blowing agent pentane. With the help of pentane an through the use of steam, polystyrene is expane to turn into a foam an takes the shape of the form use. Through this process, pentane replaces insie air. The vois fille with trappe air, gives EPS boar a low thermal conuctivity an therefore makes it a goo thermal insulation material. Among thermal insulation materials use in construction, EPS is the most lightweight an economical material. Labaratuvar De erleri Laboratory Value Önerilen Uygulama S cakl Suggeste Application Temperature Is letkenlik Katsay s /- ºC ve 18 kg/m 3 yo unlukta ( ) Thermal Conuctivity / - ºC an ensity: 18 kg/m 3 Bas nç Dayan m Compressive Strength E ilme Dayan m Bening Strength Su Emme Water Absorption Buhar Difüzyon Dayan m ( ) Vapour iffusion Strength Yang n S n f Fire Class Kapal Hücre çeri i Close-Cell Content De er Value 0,038 5,9 19, E (TS EN 131-1) % Birim Unit ºC W/mºK N/cm 2 N/cm 2 Volume % PVC Membran Teras Çat Panellerine kullan lan PVC Membran, atmosfer koflullar na ve günefl fl nlar na ayan kl, polyester onat l, geotekstil keçe laminasyonlu, s cak hava kayna ile birlefltirilen, yumuflak su yal t m membran r. Polyester onat s sayesine yüksek boyutsal stabilite ve yüksek y rt lma irencine sahiptir. Geotekstil keçe laminasyon tabakas ise panele yal t m tabakas na kuvvetli yap flmay sa lar ve PVC tabakas ile poliüretan tabakas n n birbirine irekt temas n engeller. CTP CTP levhalar Cam Elyaf Takviyesi ve polyester reçineen oluflmakta olup, özellikleri neeni ile benzeri birçok malzemeen farkl l k göstermekteir. CTP ( Cam Takviyeli Polyester ) kaplama ve izolasyonu; Yüksek mekanik e erlere sahip, Camelyaf keçe ile tafl y c bir matriks reçine nin ( Polyester ) katk s yla kimyasal reaksiyonu sa lanarak ele eilen üstün nitelikli kaplama flekliir. Termo Plastik grubunan meyana gelen CTP Kaplama Kimyasal iflleyiflineki havuz ve kazanlara, Su ya ayan m gerektiren yerlere her türlü hava kofluluna ahi özelli ini uzun y llar sürürebilen mükemmeler izolasyon flekliir. CTP nin korozif olma özelli inen olay kimyasallara ve yüksek s ya karfl ayan kl r. CTP malzemesi termoset plastik grubuna olmas neeniyle s ile flekil e ifltirmez ve - o C ile + o C aras na s ayan m sa lar. Ayn zamana arbelere karfl ayan kl r. PET Polietilen tereftalat, (PET, PETE, PETP) polyester ailesine ait poli konenzasyon metouyla üretilen termoplastik bir malzemeir. Polietilen tereftalat polarir. Polar olugunan moleküller aras çekim kuvveti büyüktür. PET Molekülleri lineer ve a olmaks z n oluflmakta r. Bu özelliklerin ikisi e yar m kristal olma hali ve faser hali için sartt r. PET moleküllerinin lineer olmas ve a oluflmufl olmamas, C bile formunu bozmamas n ve k r lmaya karfl ayan kl olmas n sa lar. Darbeye karfl ayan nl az r. Yumuflamaya baflla s cakl afla yukar 70 C ile C aras na r. Erime noktas ( Kristalizasyon erecesi ve polimerisazyon erecesine ba l olarak 235 C ve 2 C aras na r. Çok hafiftir. yi bir gaz ve nem bariyeri olarak kullan l r. Serttir ve arbeye karfl ayan kl r. 0,-1,00mm aral na kullan lmakta r. PVC Membrane PVC roof membrane is a flexible water proofing membrane which is reinforce with polyester an can be laminate with a geotextile felt backing. During construction, membrane sheets are wele together with hot air. PVC membrane stans up very well to irect sunlight an atmospheric conitions. Because of the polyester reinforcement, roof membrane has a high resistance to tear an impact. With geotextile felt backing, a strong aherence to roof panel insulation is obtaine, but, also the irect contact between insulation an PVC membrane is eliminate. GRP CTP sheets that are compose of Glass Fiber an polyester resin are ifferent many other similar materials because of its unique features. Glass Reinforce Polyester coating an insulation is a type of high qualifie coating by chemical reaction thanks to high mechanical values, fiberglass mat an carrying matrix. CTP Coating that is compose of thermoplastic group is ever-lasting insulation at pools an boilers an water-resistant places uner all kins of weather conitions. Because of its corrosive features, CTP is resistant to chemicals an high temperature. Being in thermoset plastic group, CTP material shape oes not change ue to heat an provies heat resistance between - o C an + o C. Moreover, CTP material is resistant to impacts. PET Polyethylene terephthalate is a thermoplastic material prouce by poly conensation metho in polyester family. Polyethylene terephthalate is polar. Being polar, force of gravity of intermolecular is huge. PET Molecules are create without linear an net. Both of these features are require for semi-crystal an facer. Since PET molecules are linear an free-net, it is resistant to bening an oes not eform at C. Its resistance to impact is elicate. Softening temperature is approximately is between 70 C an C. Melting point is between 235 C an 2 C epening on crystallization an polymerization egree. It is very light. It can be use as a gas an humi barrier. It is har an resistant to impacts. It is use at between 0, mm an 1, 00 mm. 9

8 Teknopanel Sanviç Paneller Ürün Da l m Teknopanel Insulate Panels - Prouct Range Çat Panelleri - Roof Panels 3 Haveli 3 Ribs / Teknopanel RP-3S 0 mm Cephe Panelleri - Wall Panels Stanart - Stanar / Teknopanel WP-S 0 mm 0 mm 0 mm 32 5 Haveli 5 Ribs / Teknopanel RP-5S 0 mm Gizli Vial - Secret Fix / Teknopanel WP-H 0 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 32 5 Haveli 5 Ribs / Akustik - Acoustic / Teknopanel RR-5SA 0 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm Teras ve Az E imli Çatılar için Çatı Paneli Roof Panel for Flat & Low Pitche Roofs 32 Yeni Gizli Vial - New Secret Fix / Teknopanel WP-NH 0 mm Yeni Gizli Vial - New Secret Fix / Teknopanel WP-NH 0 mm 5 Haveli-Membranl 5 Ribs-with Membrane / Teknopanel RP-5SM 2 mm 998 mm 2 mm 2 mm 2 mm 0 mm 32 Akustik - Acoustic / Teknopanel WR-AS 0 mm Akustik - Acoustic / Teknopanel WR- HA Gıa Tesisleri ve Asiik Ortamlar için Çatı Paneli Roof Panel for Foo Founations & Aciic Environment 3 Haveli CTP li veya PET li- 3 Ribs with GRP or PET / Teknopanel RP-3SC/RP-3SP 0 mm 0 mm 0 mm 20 mm 32 5 Haveli CTP li veya PET li- 5 Ribs with GRP or PET / Teknopanel RP-5SC/RP-5SP 0 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 20 mm 32 Akustik - Acoustic / Teknopanel WR- NHA 0 mm 0 mm Çat -Cephe Trapezleri - Roof & Wall Trapezoial Sheets / Teknopanel 27/-5 0 mm mm Stanart - Stanar / Teknopanel CP-S 0 mm Çat -Cephe Trapezleri - Roof & Wall Trapezoial Sheets / Teknopanel 27/-6 0 mm mm So uk Depo Paneli - Col & Chill Store Panel Stanart - Stanar / Teknopanel CP-S 0 mm Çat Trapezleri - Roof Trapezoial Sheets / Teknopanel 32/2-5 0 mm 2 mm

9 Yal t m Tipi Insulation Core Material Poliüretan Polyurethane kg/m 3 Yal t m Tipi Insulation Core Material Poliizosiyanurat Polyisocyanurate 42 - kg/m 3 Yal t m Tipi Insulation Core Material Taflyünü Rockwool kg/m 3 Yal t m Tipi Insulation Core Material Camyünü Glasswool 52 kg/m 3 Yal t m Tipi Insulation Core Material Ekspane Polistiren Expanable Polystyrene kg/m 3 Ürün Grubu Ürün Tipi Ürün A Builing Part Prouct Type Prouct Çat 3 Haveli 3 Ribs Teknopanel RP-3S Roof 5 Haveli 5 Ribs Teknopanel RP-5S Teras Çat 5 Haveli-Membranl Flat&Low Pitche Roof 5 Ribs-with Membrane Teknopanel RP-5SM 3 Haveli CTP li- 3 Ribs with GRP Teknopanel RP-3SC Çat (G a ve Asiik Ortamlar) 3 Haveli PET li- 3 Ribs with PET Teknopanel RP-3SP Roof (Foo Founations & Aciic Environmens) 5 Haveli CTP li- 5 Ribs with GRP Teknopanel RP-5SC 5 Haveli PET li- 5 Ribs with PET Teknopanel RP-5SP Stanart - Stanar Teknopanel WP-S Stanart- T rt l Desenli Stanar- Micro Line Teknopanel WP-SM Stanart- Derin zli Stanar- Deep Line Teknopanel WP-SD Gizli Vial - Secret Fix Teknopanel WP-H Duvar Gizli Vial - T rt l Desenli Secret Fix- Micro Line Teknopanel WP-HM Wall Gizli Vial - Derin zli Teknopanel WP-HD Secret Fix- Deep Line Yeni Gizli Vial - New Secret Fix Teknopanel WP-NH Yeni Gizli Vial - T rt l Desenli New Secret Fix- Micro Line Teknopanel WP-NHM Yeni Gizli Vial - Derin zli New Secret Fix- Deep Line Teknopanel WP-NHD Ürün Grubu Ürün Tipi Ürün A So uk Oa Stanart - Stanar Teknopanel CP-S Col Builing & Chill Part Store Prouct Type Prouct Çat 3 Haveli 3 Ribs Teknopanel RI-3S Roof 5 Haveli 5 Ribs Teknopanel RI-5S Teras Çat 5 Haveli-Membranl Flat&Low Pitche Roof 5 Ribs-with Membrane Teknopanel RI-5SM 3 Haveli CTP li- 3 Ribs with GRP Teknopanel RP-3SC Çat (G a ve Asiik Ortamlar) 3 Haveli PET li- 3 Ribs with PET Teknopanel RP-3SP Roof (Foo Founations & Aciic Environmens) 5 Haveli CTP li- 5 Ribs with GRP Teknopanel RP-5SC 5 Haveli PET li- 5 Ribs with PET Teknopanel RP-5SP Stanart - Stanar Teknopanel WI-S Stanart- T rt l Desenli Stanar- Micro Line Teknopanel WI-SM Stanart- Derin zli Stanar- Deep Line Teknopanel WI-SD Gizli Vial - Secret Fix Teknopanel WI-H Duvar Gizli Vial - T rt l Desenli Wall Secret Fix- Micro Line Teknopanel WI-HM Gizli Vial - Derin zli Secret Fix- Deep Line Teknopanel WI-HD Yeni Gizli Vial - New Secret Fix Teknopanel WI-NH Yeni Gizli Vial - T rt l Desenli New Secret Fix- Micro Line Teknopanel WI-NHM Yeni Gizli Vial - Derin zli Teknopanel WI-NHD Ürün Grubu New Secret Ürün Tipi Fix- Deep Line Ürün A So uk Oa Builing / Col Part & Chill Store Stanart Prouct Type - Stanar Teknopanel ProuctCI-S Çat 5 Haveli 5 Ribs Teknopanel RR-5S Roof Akustik Çat - Acoustic Roof Teknopanel RR-5SA Teras Çat 5 Haveli-Membranl Flat&Low Pitche Roof 5 Ribs-with Membrane Teknopanel RR-5SM Stanart - Stanar Teknopanel WR-S Stanart- T rt l Desenli Stanar- Micro Line Teknopanel WR-SM Stanart- Derin zli Stanar- Deep Line Teknopanel WR-SD Duvar Wall Yeni Gizli Vial - New Secret Fix Teknopanel WR-NH Yeni Gizli Vial - T rt l Desenli New Secret Fix- Micro Line Teknopanel WR-NHM Yeni Gizli Vial - Derin zli Teknopanel WR-NHD Ürün Grubu New Secret Ürün Tipi Fix- Deep Line Ürün A Builing Part Çat Roof Prouct Akustik Type - Acoustic 5 Haveli 5 Ribs Akustik Çat Acoustic Roof Teknopanel Prouct WR-AS Teknopanel RG-5S Teknopanel RG-5SA Teras Çat 5 Haveli-Membranl Flat&Low Pitche Roof 5 Ribs-with Membrane Teknopanel RG-5SM Duvar Wall Ürün Grubu Builing Part Çat Roof Duvar Wall Stanart - Stanar Stanart- T rt l Desenli Stanar- Micro Line Stanart- Derin zli Stanar- Deep Line Yeni Gizli Vial - New Secret Fix Teknopanel WG-NH Yeni Gizli Vial - T rt l Desenli New Secret Fix- Micro Line Teknopanel WG-NHM Yeni Gizli Vial - Derin zli Teknopanel WG-NHD New Secret Fix- Deep Line Ürün Tipi Ürün A Prouct Akustik Type - Acoustic Teknopanel Prouct WG-AS 3 Haveli 3 Ribs Teknopanel RE-5S 5 Haveli 5 Ribs Teknopanel RE-5S Stanart - Stanar Stanart- T rt l Desenli Stanar- Micro Line Yeni Gizli Vial - New Secret Fix Yeni Gizli Vial - T rt l Desenli New Secret Fix- Micro Line Teknopanel WG-S Teknopanel WG-SM Teknopanel WG-SD Stanart En Stanart With 0 Stanart En Stanart With 0 Stanart En Stanart With 0 Stanart En Stanart With 0 Stanart En Stanart With Panel Kal nl (=mm) Panel Kal nl (=mm) Panel Kal nl (=mm) Panel Kal nl (=mm) Panel Kal nl (=mm) Maks. Panel Boyu Max.Length Maks. Panel Boyu Max.Length Maks. Panel Boyu Max.Length Maks. Panel Boyu Max.Length Maks. Panel Boyu Max.Length Teknopanel WE-S Teknopanel WE-SM Teknopanel WE-NH Teknopanel WE-NHM 11

10 3 HADVEL 3 RIBS Teknopanel Çat Paneli Teknopanel Roof Panel 32mm 0 mm 0 mm Ürün A Prouct Teknopanel RP-3S Teknopanel RI-3S Teknopanel RE-3S Yal t m Tabakas Insulation Core Poliüretan Polyurethane (PUR) Poliizosiyanurat Polyisocyanurate (PIR) Ekspane Polistiren Expanable Polystyrene (EPS) Yal t m Yo unlu u Density 38- kg/m 3 (stanart) (stanar) -42 kg/m 3 (stanart) (stanar) 16 kg/m 3 stanart / stanar kg/m 3 özel / special Yanmazl k S n f Fire Class B s2 0 (TS EN 131-1) B s1 0 (TS EN 131-1) E (TS EN 131-1) U De eri* U Value* (W/m2 K) 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,87 0,71 0, 0,52 0,49 0,46 0,37 0,31 0,25 R De eri* R Value* (h-ft2-0 F/Btu) D fl Yüz External Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel Alüminyum / ç Yüz Internal Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel Alüminyum / * U De eri TS EN 149-Annex A ya uygun olarak hesaplanm flt r. U e eri Amerikan R e erine çevrilmifltir. * U Value calculate in accorance with the metho require by the TS EN 149-Annex A.U value converte to American R value. 12

11 Yük Tablolar Span Tables 3 Haveli Çat Paneli / 3 Ribs - Roof Panel Yal t m Tipi: Poliüretan /Poliizosiyanurat - Insulation Type: Polyurethane/Polyisocyanurate Yo unluk: kg/m 3 / Density kg/m , / 0, Haveli Çat Paneli / 3 Ribs - Roof Panel Yal t m Tipi: Ekspane Polistiren - Insulation Type: Expane Polystyrene Yo unluk: 16 kg/m 3 / Density 16 kg/m , / 0, Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. 13

12 5 HADVEL 5 RIBS Teknopanel Çat Paneli Teknopanel Roof Panel 32mm 2 mm 0 mm Ürün A Prouct Teknopanel RP-5S Teknopanel RI-5S Teknopanel RR-5S Teknopanel RG-5S Teknopanel RE-5S Yal t m Tabakas Insulation Core Poliüretan Polyurethane (PUR) Poliizosiyanurat Polyisocyanurate (PIR) Taflyünü Rockwool Camyünü Glasswooll Ekspane Polistiren Expanable Polystyrene (EPS) Yal t m Yo unlu u Density 38- kg/m 3 (stanart) (stanar) -42 kg/m 3 (stanart) (stanar) 90 kg/m 3 (stanar) -1- kg/m 3 özel (special) kg/m 3 (stanar) -70 kg/m 3 özel (special) 16 kg/m 3 stanart / stanar kg/m 3 özel / special Yanmazl k S n f Fire Class B s2 0 (TS EN 131-1) B s1 0 (TS EN 131-1) A2 s1 0 (TS EN 131-1) A2 s1 0 (TS EN 131-1) E (TS EN 131-1) U De eri* U Value* (W/m2 K) 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,68 0,58 0,44 0,36 0,30 0,24 0,66 0,56 0,43 0,35 0,29 0,24 0,87 0,71 0, 0,52 0,49 0,46 0,37 0,31 0,25 R De eri* R Value* (h-ft2-0 F/Btu) D fl Yüz External Sheet ç Yüz Internal Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel Alüminyum / Boyal Sac / Prepainte e Steel Alüminyum / * U De eri TS EN 149-Annex A ya uygun olarak hesaplanm flt r. U e eri Amerikan R e erine çevrilmifltir. * U Value calculate in accorance with the metho require by the TS EN 149-Annex A.U value converte to American R value. 14

13 Yük Tablolar Span Tables 5 Haveli Çat Paneli / 5 Ribs - Roof Panel Yal t m Tipi: Poliüretan /Poliizosiyanurat - Insulation Type: Polyurethane/Polyisocyanurate Yo unluk: -42 kg/m 3 / Density -42 kg/m , / 0, Haveli Çat Paneli / 5 Ribs - Roof Panel Yal t m Tipi: Taflyünü - Insulation Type: Rockwool Yo unluk: kg/m 3 / Density kg/m , / 0, Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. 15

14 Yük Tablolar Span Tables 5 Haveli Çat Paneli / 5 Ribs - Roof Panel Yal t m Tipi: Ekspane Polistiren- Insulation Type: Expane Polystyrene Yo unluk: 16 kg/m 3 / Density 16 kg/m , / 0, Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. 16

15 Teknopanel 5 Haveli Akustik Çat Paneli Teknopanel 5 Ribs Acoustic Roof Panel 32mm 2 mm 0 mm Ürün A Prouct Teknopanel RR-5SA Teknopanel RG-5SA Yal t m Tabakas Insulation Core Taflyünü Rockwool Camyünü Glasswool 1 1 Yal t m Yo unlu u Density 90 kg/m 3 stanart / stanar -1- kg/m 3 özel / special kg/m 3 stanart / stanar -70 kg/m 3 özel / special Yanmazl k S n f Fire Class A2 s1 0 (TS EN 131-1) A2 s1 0 (TS EN 131-1) U De eri* U Value* (W/m2 K) 0, ,44 0,36 0,30 0,24 0, ,43 0,34 0,29 0,23 R De eri* R Value* (h-ft2-0 F/Btu) D fl Yüz External Sheet ç Yüz Internal Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel Perfore Boyal Sac / Perforate Prepainte e Steel * U De eri TS EN 149-Annex A ya uygun olarak hesaplanm flt r. U e eri Amerikan R e erine çevrilmifltir. * U Value calculate in accorance with the metho require by the TS EN 149-Annex A.U value converte to American R value. 17

16 Yük Tablolar Span Tables Akustik Panel Ses Yutma De erleri Acoustic Panel Soun Aasorbtion Values Freqency f (Hz) s 1/3 Octave s 1/1 Octave Soun absorption coefficient, s 1, ,8 0,6 0,4 0,2 0, Frequency, f, Hz Akustik Panel Yal t m De erleri Acoustic Panel Insulation Values Freqency f (Hz) R 1/3 Octave (B) Apparent soun reuction inix, R, B Frequency range accoring to the curve of shifte reference values (ISO 717-1) Hz00 Frequency, f, Hz 5 Haveli Akustik Çat Paneli / 5 Ribs - Roof Acoustic Panel Yal t m Tipi: Tafl Yünü - Insulation Type: Rockwool Yo unluk: kg/m 3 / Density kg/m , / 0, Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. 18

17 Teknopanel Membranl Teras Çat Paneli Teknopanel Roof Panel - With Membrane 2 mm 0 mm 32mm S cak Kaynakla Yap flt r lan Keçesiz Üst Bini Hot air wele over lap- PVC membrane without felt backing cm Keçeli PVC Membran PVC membrane with felt backing cm Tafl y c Konstruksiyon Tafl y c Konstruksiyon Panel Birleflim Detay Panel Boy Birleflim Detay Ürün A Prouct Teknopanel RP-5SM Teknopanel RI-5SM Teknopanel RR-5SM Yal t m Tabakas Insulation Core Poliüretan Polyurethane (PUR) Poliizosiyanurat Polyisocyanurate (PIR) Taflyünü Rockwool Yal t m Yo unlu u Density 38- kg/m 3 (stanart) (stanar) -42 kg/m 3 (stanart) (stanar) 90 kg/m 3 (stanar) -1- kg/m 3 özel (special) Yanmazl k S n f Fire Class B s2 O (TS EN 131-1) B s1 O (TS EN 131-1) A2 s1 O (TS EN 131-1) U De eri* U Value* (W/m2 K) 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,68 0,58 0,44 0,36 0,30 0,24 R De eri* R Value* (h-ft2-0 F/Btu) D fl Yüz External Sheet 1,20 mm kalınlı ına PVC veya TPO Membram 1,20 mm thick PVC or TPO Membrane ç Yüz Internal Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel * U De eri TS EN 149-Annex A ya uygun olarak hesaplanm flt r. U e eri Amerikan R e erine çevrilmifltir. * U Value calculate in accorance with the metho require by the TS EN 149-Annex A.U value converte to American R value. 19

18 Yük Tablolar Span Tables Membranl Teras Çat Paneli / Roof Panel with Membrane Yal t m Tipi: Poliüretan/Poliizosiyanurat/Taflyünü Insulation Type: Polyurethane/Polyisocyanurate/Rockwool Yo unluk: -42- kg/m 3 / Density -42- kg/m 3 Sac Kal nl Inner Sheet Thickness Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Tek Aç kl k Single Span Çok Aç kl k Multi Span Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. Panel boy birleflimlerini kapatmak için s cak hava kayna yla yap flt r lan mm PVC Membran bant Hot air wele - mm mambrane en lap strip over en lap joints Yan birleflim noktalar na her afl ktan tespit Sie lap fasteners (conceale by membrane lap) Vialamaan sonra tekrar yerlefltirilecek yal t m tabakas Core (replace after fixing panel) Panel bafllang ç ve bitifl noktalar na her haveen tespit En lap fasteners in each rib Panel boy birleflimine her haveen tespit Fasteners in each rib Boy bini için flapka En lap seal Her panel bitimine kullan lacak sünger olgu Fully seale filler at all panel ens Yan kulak - Keçesiz PVC Membran Sie lap - PVC membrane without felt backing Keçeli PVC Membran PVC membrane with felt backing 20

19 3 HADVEL CTP li veya PET li 3 RIBS with GRP or Pet Teknopanel Çat Paneli Teknopanel Roof Panel ç Yüz Internal Face 32mm D fl Yüz External Sheet 0 mm 0 mm Ürün A Prouct Teknopanel RP-3SC / RP-3SP Teknopanel RI-3SC / RI-3SP Yal t m Tabakas Insulation Core Poliüretan Polyurethane (PUR) Poliizosiyanurat Polyisocyanurate (PIR) Yal t m Yo unlu u Density 38- kg/m 3 (stanart) (stanar) -42 kg/m 3 (stanart) (stanar) Yanmazl k S n f Fire Class B2 s2 O (TS EN 131-1) B2 s1 O (TS EN 131-1) U De eri* U Value* (W/m2 K) 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 R De eri* R Value* (h-ft2-0 F/Btu) ç Yüz Internal Face 0,70-1,00 mm kalınlı ına CTP veya PET 0,70-1,00 mm thick GRP or PET D fl Yüz External Sheet Boyal Sac / Prepainte e Steel Alüminyum / * U De eri TS EN 149-Annex A ya uygun olarak hesaplanm flt r. U e eri Amerikan R e erine çevrilmifltir. * U Value calculate in accorance with the metho require by the TS EN 149-Annex A.U value converte to American R value. 21

20 Yük Tablolar Span Tables CTP li 3 Haveli Çat Paneli / 3 Ribbe Roof Panel with GRP Yal t m Tipi Poliüretan / Insulation Type: Polyurethane Yo unluk: kg/m 3 / Density kg/m , / 0, PET li 3 Haveli Çat Paneli / 3 Ribbe Roof Panel with PET Yal t m Tipi Poliüretan / Insulation Type: Polyurethane Yo unluk: kg/m 3 / Density kg/m , / 0, Notlar: Hesaplamalara Emniyet Gerilmesi yöntemi kullan lm flt r. Öz a rl k, hareketli yük (rüzgar yükü) ve s e iflmesi ( t=+20ºc) ikkate al nm flt r. l/ sehim limiti kullan lm flt r. Sac kalitesi f Y =2 Mpa (Akma Mukavemeti) baz al nm flt r. Hesaplamalar T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. traf nan yap lm flt r. Notes: Values have been calculate using the allowable Stress Design metho, taking self weight, impose loas (win loa) an temperature ( t=+20ºc) into account. l/ Deflection limits have been use. Values have been calculate using the steel quality f Y =2 Mpa (Yiel Strength). Calculations have been one by T CEM leri Yap Teknolojileri San. Tic. Dan. Lt. fiti. 22

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

Yasam Olan Her Yerde...

Yasam Olan Her Yerde... Yasam Olan Her Yerde..., Projeler Projects DOKULUDÜZ SILME KANALLI SOVEKOLON HARPUSTA Düz Panel / Flat panels Dokulu Panel / Textured Panels Tuğla Kanallı Panel / Aligned Channeled Panel for Brick Coating

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı