Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL"

Transkript

1 Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

2 GÜNLÜK YAŞAM OLAYI CĐNDiRELLA NIN PARLAK AYAKKABISI NĐYE KIRILMADI?

3 KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐSĐ YAPAY VE DOĞAL LĐFLER KONUSU ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRĐRĐZ.

4 CĐNDRELLA HĐKAYESĐ ĐLE LĐFLER KONUSUNUN ANLATILMASI MOTĐVASYONU ARTIRACAKTIR.

5 ANLATILACAK KONULAR *DOĞAL VE YAPAY LĐFLER *KOMPOSĐTLER(GELECEĞĐN MALZEMELERĐ) TOPLAM SÜRE;3 DERS SAATĐ

6 POLĐMER LĐF DOĞAL LĐF YAPAY LĐF KOMPOSĐT MALZEMELER

7 KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐLĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF1:LĐFLĐ YAPILARI KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR: 1:LĐF NEDĐR VE POLĐMERLERLE ĐLĐŞKĐSĐ NEDĐR AÇIKLAR. 2:POLĐMERLER VE POLĐMERĐZASYONU AÇIKLAR. 3:LĐFĐ OLUŞTURAN YAPILARI AÇIKLAR. 4:LĐFĐN ĐÇ YAPISINI AÇIKLAR. 5:LĐFLĐ YAPILARI ELDE EDĐLĐŞ ŞEKĐLLERĐNE GÖRE DOĞAL VE YAPAY OLARAK SINIFLANDIRIR

8 HEDEF2: DOĞAL VE YAPAY LĐFLĐ YAPILARI KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR: 1:DOĞAL LĐFLĐ YAPILARI AÇIKLAR VE ÖRNEKLER VERĐR. 2:YAPAY LĐFLĐ YAPILARI AÇIKLAR VE ÖRNEKLER VERĐR. 3:CAM LĐFĐ NEDĐR?NASIL VE NERELERDE KULLANILIR AÇIKLAR.

9 HEDEF3: KOMPOZĐT MALZEMELERĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR 1:GÜNÜMÜZDE KULLANILAN KOMPOZĐT MALZEMELERĐ VE KULLANIM ALANLARINI KAVRAYABĐLME 2: YENĐ TEKNOLOJĐDE KULLANILAN KOMPOSĐTLERĐ KAVRAR AÇIKLAR. 3:CAM, KARBON, POLĐMER LĐFĐ NEDĐR AÇIKLAR ÖRNEKLER VERĐR.

10 LĐFĐN YAPISI VE POLĐMERLER LĐF, HER TÜRLÜ MADDEYĐ OLUŞTURAN ĐNCE VE UZUN PARÇALAR, ĐPLĐKSĐ YAPILARDIR. BĐR ĐPLĐK ĐÇĐNDEKĐ PAMUK LĐFLERĐ, YALITIM AMACIYLA KULLANILAN CAM LĐFLERĐ VE KASLARIMIZI OLUŞTURAN KAS LĐFLERĐ BU TÜR MALZEMELERE ÖRNEK OLARAK VERĐLEBĐLĐR. SÖZCÜK ARAPÇA KÖKENLĐDĐR. PAMUK, KETEN GĐBĐ BĐTKĐLEREDEN ELDE EDĐLEN LĐFLER DOĞAL LĐFLER; CAM LĐFĐ VEYA CAM YÜNÜ GĐBĐ KĐMYASAL ĐŞLEMLER SONUCU ELDE EDĐLEN LĐFLER ĐSE YAPAY LĐFLER OLARAK ADLANDIRILIR.

11 LĐFLERĐN YAPISI OLGUN BĐR PAMUK LĐFĐ ÜÇ KISIMDAN OLUŞUR.BUNLAR, PRĐMER CĐDAR, SEKONDER CĐDAR VE MERKEZ KANALDIR. BUNLARIN HERBĐRĐ DEĞĐŞĐK YAPIYA SAHĐPTĐR.HATTA SEKONDER CĐDARIN MUHTELĐF KISIMLARININ YAPILARI DAHĐ BĐRBĐRĐNE BENZEMEZ. PRĐMAR CĐDAR BAŞTA SELÜLOZ OLMAK ÜZERE MUM VE PEKTĐN MADDELERĐNDEN ĐBARETTĐR. ÖZELLĐKLE MUM TABAKASI LĐFĐ DIŞ ETKENLERE KARŞI KORUR FAKAT SU VE BOYANIN LĐFE NUFÜZ ETMESĐNĐ ENGELLER. SEKONDER CĐDAR TAMAMEN SAF SELÜLOZDAN OLUŞMUŞTUR. BU CĐDARIN DIŞ KISMINDAKĐ SELÜLOZ MOLEKÜLLERĐ PRĐMAR CĐDARDAKĐNDEN DAHA PARLAK BĐR YAPIYA SAHĐPTĐR. BURADAKĐ FĐBRĐLLER HELEZONĐ ŞEKLĐNDE VE KABA YAPILIDIR. SEKONDER CĐDARIN EN KABA KISMI ORTASIDIR. LĐF AĞIRLIĞININ %90 NI BURASI TEŞKĐL EDER. BU BÖLGEDEKĐ SELÜLOZ MOLEKÜLLERĐ DĐĞER KATLARDAN DAHA KRĐSTAL VE FĐBRĐLLER BĐRBĐRĐNE DAHA PARALELDĐR. LĐFE ASIL SAĞLAMLIĞINI KAZANDIRAN ORTA KISIMDIR

12 LĐFĐN MERKEZĐ KANALINDA ĐSE ÇEKĐRDEK VE PROTOPLAZMA KALINTILARI BULUNUR. BUNLAR PĐGMENT, KÜL ŞEKER, ORGANĐK ASĐTLER VEDĐĞER MADDELERĐ ĐÇERĐRLER. MERKEZĐ KANAL, ELYAFIN SU VE BOYA EMMESĐNĐ KOLAYLAŞTIRIR. BU EMME ĐŞĐ LĐF YÜZEYĐNDEKĐ ÇOK KÜÇÜK DELĐKÇĐKLER SAYESĐNDE OLUR. EĞER SU VE BOYANIN ĐÇERDĐĞĐ KĐMYASAL MADDELER MERKEZĐ KANALDA FAZLA BĐRĐKĐR VE ORASINI TAMAMEN DOLDURUR YADA YÜZEYDEKĐ DELĐKLERĐ KAPATIRSA, LĐFĐN HEM KOPMA GÜCÜ HEMDE PARLAKLIĞI AZALIR. TARLADA VEYA AMBARDA FAZLA RUTUBET ALMIŞ ELYAFIN SAĞLAM OLMAMASININ SEBEPLERĐNDEN BĐRĐ DE BUDUR

13 POLĐMERLER VE POLĐMERĐZASYON POLĐMER NEDĐR? POLĐMERLER ÇOK SAYIDA MOLEKÜLÜN KĐMYASAL BAĞLARLA DÜZENLĐ BĐR ŞEKĐLDE BAĞLANARAK OLUŞTURDULARI YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI BĐLEŞĐKLERDĐR. POLĐ LATĐNCE BĐR SÖZCÜK OLUP ÇOK SAYIDA ANLAMINA GELĐR. POLĐMERLER MONOMER DENĐLEN BĐRĐMLERĐN BĐR ARAYA GELMESĐYLE OLUŞMAKTADIR. MONOMERLERĐN BĐRLEŞEREK POLĐMER OLUŞTURMA ĐŞLEMĐ POLĐMERĐZASYON OLARAK ADLANDIRILIR

14 BAZI POLĐMERLER ISITILDIĞINDA ĐNCELĐRLER, HAFĐFLERLER VE BAZI DURUMLARDA ERĐRLER. ERĐMĐŞ POLĐMERLER KALIP YA DA LĐF BĐÇĐMĐNE DÖNÜŞMEYE ZORLANABĐLĐR. POLĐMER SOĞUTULARAK KALIP ŞEKLĐNDE YA DA LĐF OLARAK TEKRAR KATILAŞACAKTIR. BU ŞEKĐLDE ERĐYEN POLĐMERLARĐN ADI THERMOPLASTĐK TĐR. POLĐMERLER ĐÇĐNDEKĐ HĐDROJEN BAĞLARI SELÜLOZ VE POLĐAMĐD ĐÇĐNDE BULUNUR. DĐPOL-DĐPOL BAĞLARI POLYESTERDE ÖNEMLĐDĐR. VAN DER WALLS BAĞLARI ĐSE POLĐPROPĐLEN LĐFLER ĐÇĐNDE OLUŞTURULAN MOLEKÜLLER ARASI GÜÇLERDĐR.

15 DOĞAL VE YAPAY LĐFLER DOĞAL LĐFLER DOĞADA MEYDANA GELMĐŞ VE TEKSTĐLDE KULLANABĐLEN HER TÜRLÜ MATERYAL BU SINIFA GĐRER. BĐTKĐSEL,HAYVANSAL, VE ANORGANĐK LĐFLER OLMAK ÜZERE ÜÇ SINIFA AYRILIRLAR. BĐTKĐSEL LĐFLER: YAPILARINDA %60-90 ORANINDA SELÜLOZ ĐÇERDĐKLERĐNDEN BUNLARA SELÜLOZĐK ELYAF DA DENĐR. BĐTKĐLERDEN ELDE EDĐLEN BU LĐFLER, BĐTKĐ ÜZERĐNDE BULUNDUKLARI YERLERE GÖRE AYRICA SINIFLANDIRILIRLAR. a)bđtkđ TOHUMUNDAN ELDE EDĐLEN ELYAF: PAMUK VE KAPOK b)bđtkđ GÖVDESĐNDEN ELDE EDĐLEN ELYAF: KETEN, KENEVĐR c)bđtkđ YAPRAĞINDAN ELDE EDĐLEN ELYAF: MANĐLA KENEVĐRĐ, YENĐ ZELLANDA KENVĐRĐ d)meyvadan ELDE EDĐLEN ELYAF:HĐNDĐSTAN CEVĐZĐNDEN KOKO ELYAFI

16 2.HAYVANSAL LĐFLER: KĐMYASAL OLARAK PROTEĐN YAPISINDA OLDUKLARINDAN PROTEĐN ELYAF OLARAK DA ĐSĐMLENDĐRĐLĐRLER. ĐKĐ ALT SINIFA AYRILIR: a)kil KÖKENLĐ (DERĐ ÜRÜNÜ ELYAF):KOYUNDAN YÜN, TĐFTĐK KEÇĐSĐNDEN ELDE EDĐLEN MOHER, KAŞMĐR, ANGORA, ALPAKA, DEVE TÜYÜ V.B b)salgi KÖKENLĐ ELYAF:ĐPEK BÖCEĞĐNDEN ELDE EDĐLEN ĐPEK HAYVANIN SALGISINDAN ELDE EDĐLĐR 3.DOĞAL ANORGANĐK ELYAF: DOĞADA BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL KÖKENLĐ ORGANĐK YAPIDAKĐ LĐFLER DIŞINDA, AYRICA ANORGANĐK YAPIDA VE LĐF ŞEKLĐNDE KRĐSTAL YAPIYA SAHĐP MADDELER DE VARDIR. ASBEST VEYA AMYANT ADI VERĐLEN MATERYALLER BU SINFTADIRLAR.

17 SELÜLOZ Selüloz (C6H10O5), bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat. Selüloz bitkinin sert ve kuvvetli olmasını sağlar, otçul hayvanlar selülozu sindirebilirler bunun nedeni ise bağırsaklarında yaşayan simbiyot bakterileri, protozoa türleri ve odun yiyen bazı böcek türlerinin salgıladıkları selülaz enzimidir. Selüloz sanayide cmc adıyla seramik yapımında, boya üretiminde üstün filim yapıcılıgı sayesinde ekonomik oluşuylada tercihen kullanılmaktadır

18 YAPAY YAPILI LĐFLER YAPAY YAPILI LĐFLER KENDĐ ĐÇERĐSĐNDE ĐKĐ GRUBA AYRILIR. REJENERE VE SENTETĐK LĐFLER. SENTETĐK LĐFLER, KĐMYASAL REAKSĐYONLAR SONUCUNDA OLUŞAN ÇEŞĐTLĐ POLĐMERLERĐN ĐŞLENMESĐYLE ELDE EDĐLĐR. REJENERE LĐFLER ĐSE KURUCU POLĐMER DOĞAL BĐR KAYNAKTAN ELDE EDĐLĐR. HAMMADDESĐ GENELLĐKLE SELÜLOZ POLĐMERĐDĐR(ODUN HAMURU) VE KLASĐK LĐF ĐŞLEME EKĐPMANINDA ÇALIŞABĐLECEK LĐF ŞEKLĐNE DÖNÜŞTÜRMEK ĐÇĐN KĐMYASAL VE / VEYA FĐZĐKSEL ĐŞLEMLERE GĐRMESĐ GEREKĐR.

19 1. REJENERE LĐFLER: a)vđskon(rayon): RAYON OLARAK DA ADLANDIRILAN SELÜLOZĐK YAPILI, KAĞIT HAMURUNDAN ELDE EDĐLEN VĐSKON, KULLANIM ALANLARININ GENĐŞLĐĞĐYLE, EV DÖŞEMECĐLĐĞĐ VE HAZIR GĐYĐMDE POPÜLER BĐR LĐF HALĐNE GELMĐŞTĐR. KETEN BENZERĐ KUMAŞLARDA KULLANILIR

20 b)modal:avusturyali LENZĐNG FĐRMASI TARAFINDAN GELĐŞTĐRĐLEN VE SELÜLOZĐK ESASLI BĐR LĐF OLAN MODAL ĐPLĐK, TERLEMEYĐ ÖNLEDĐĞĐ ĐÇĐN GENELDE TENE YAKIN GĐYSĐLERDE ÖZELLĐKLE DE BLUEJEAN KUMAŞI DENĐM ĐLE EV TEKSĐTĐLNDE KULLANILIR. KISACASI MODAL, YUMUŞAK, CANLI, DAYANIKLI, BAKIM VE YIKANABĐLME KOLAYLIĞI, YÜKSEK NEM ALMA VE BIRAKMA ÖZELLĐKLERĐNE SAHĐP OLAN BĐR REJENERE LĐFTĐR.

21 c)asetat:ağaç KÜSPESĐNDEN VEYA PAMUK LĐNTERĐNDEN YAPILAN SELÜLOZĐK YAPILI ASETAT LĐFĐNĐN EN YAYGIN KULLANILDIĞI YERLER SĐGARA FĐLTRELERĐ VE EV DÖŞEMECĐLĐĞĐDĐR. ASETAT TEK BAŞINA, YAPAY VE DOĞAL LĐFLERLE KARIŞIM HALĐNDE KULLANILIR VE YUMUŞAK BĐR YAPIYA SAHĐPTĐR. BU YÜZDEN MODA TASARIMCILARI TARAFINDAN OLDUKÇA FAZLA TERCĐH EDĐLEN BĐR LĐFTĐR. Sigara filtresi

22 c)trđasetat:kullanim ALANLARI ELBĐSELER, ETEKLER, SPOR KIYAFETLER, ÖZELLĐKLE KIVRIM VE PĐLELERĐN YER ALDIĞI UYGULAMALAR d)lyocell:kullanim ALANLARI HAZIR GĐYĐM, SPOR GĐYĐM, CEKET, BLUZ, ETEK, TAKIM ELBĐSE, PANTOLON, MONT, KABAN

23 . SENTETĐK LĐFLER: a)polđamđd(naylon):tđcarđleştđrđlen ĐLK SENTETĐK LĐF POLĐAMĐD DĐR.(1939) EN ÇOK KULLANILAN ĐKĐ ÇEŞĐDĐ NAYLON 6.6 (POLĐHEKZAMETĐLEN ADĐPAMĐD) VE NAYLON 6 DIR(POLĐKAPROLAKTAM). LĐFĐN DĐKKAT ÇEKĐCĐ BĐR DAYANIKLILIĞI VE ÇOK ĐYĐ FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ VARDIR.NAYLONUN ĐLK BAŞARISI 1940 LARDA BAYAN ÇORAPLARININ ÜRETĐLMESĐYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.ANCAK, HEMEN ARDINDANABD NĐN 2. DÜNYA SAVAŞINA GĐRMESĐYLE DAHA ÇOK SAVAŞ MALZEMESĐ (PARAŞÜT, HALAT VB) ÜRETĐMĐNDE KULLANILMIŞTIR

24 b)aramđd:aramđd BĐR ÇEŞĐT POLĐAMĐD LĐFTĐR.ARAMĐDĐN KĐMYASAL YAPISI, AMĐD(-CO-NH-) LĐNKLERĐNĐN MĐNUMUM %85 Đ AROMATĐK HALKA ARASINA BAĞLANMIŞ SENTETĐK POLĐAMĐD ŞEKLĐNDEDĐR. ERĐME NOKTASI YOKTURVE TUTUŞABĐLĐRLĐĞĐ ÇOK AZDIR. KORUYUCU GĐYSĐ OLARAK, ĐTFAĐYE GÖREVLĐLERĐ, POLĐS VE SĐLAHLI KUVVETLERDE KULLANILIR.ÇELĐKTEN DAHA DAYANIKLI VE DAHA HAFĐF OLABĐLĐR. DENGELĐ KUMAŞLAR OLMASI NEDENĐYLE YELKENLER ARAMĐDTEN YAPILIR

25 c)polyester:polyester TERĐMĐ GENELLĐKLE PET OLARAK KISALTILAN POLĐETĐL TETRAFLORAT OLARAK BĐLĐNMEKTEDĐR.DÜNYA GENELĐNDE PET, HEM PLASTĐK HEM DE LĐF SEKTÖRÜNDE KULLANILAN EN ÖNEMLĐ MALZEMEDĐR. POLYESTER LĐF, YUMUŞAK VE PÜTÜRLÜ BĐR YÜZEYE SAHĐPTĐR. GÜÇLÜDÜR, ÇEKME VE AŞINMAYA KARŞI DĐRENÇLĐDĐR. ISI UYGULANDIĞINDA KIVRILMA ÖZELLĐĞĐ VARDIR.KĐMYASALLARA KARŞI DAYANIKLIDIR. %100 polyester

26 ELASTAN:DĐĞER ADI LYCRA OLAN THERMOPLASTĐK ELASTOMER ELASTAN %85 POLĐÜRETAN ĐÇERĐR. ELASTAN LĐFĐ HAFĐFTĐR VE YIRTILMADAN %500 ESNEYEBĐLĐR. TEKRAR AÇILABĐLĐR VE ORJĐNAL ÖZELLĐĞĐNĐ KORUR.KULLANIM ALANLARI T-SHĐRT, PANTOLON, MAYO, AEROBĐK GĐYSĐLERĐ, KAYAK PANTOLONU, TIBBĐ BANTLAR. CAM LĐFĐ:CAM EN ESKĐ VE ALIŞILMIŞ ŞEKĐLDE KULLANILAN LĐFTĐR. ĐZOLASYON, ATEŞE DAYANIKLI KUMAŞLAR, BANYO VE DENĐZCĐLĐK MALZEMELERĐ, VE TABĐKĐ SON YILLARDA ĐLETĐŞĐM ENDÜSTRĐSĐNDE OPTĐK KALĐTE CAM FĐLAMANLARI OLARAK KULLANILIR. CAM LĐF, YAPAY VE ANORGANĐK YAPIDA OLAN BĐR LĐFTĐR. CAM LĐFĐN KANSOREJEN VE ĐNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLDUĞU SÖYLENMEKTEDĐR. YAPISI, ĐNCE CAM FĐLAMANLARI OLARAK DÜŞÜNÜLECEK OLURSA, AÇIK TENE DEĞECEK OLURSA AŞIRI BĐR KAŞINTI VE ACI HĐSSĐ VERĐR

27 KOMPOSĐT MALZEMELER Malzeme bilimcilerin üzerinde yoğun biçimde çalıştıklar kompozitler,giderek artan çeşitleri ve değişik uygulamaları ile günlük yaşantımıza girmiş durumdalar. Uzun yıllar önce, Güney ve Orta Amerika'da yaşayan insanlar, modern basketbol gibi birçok oyunda kullandıkları topları, eldiven ve çizme gibi giyecekleri üretmek için doğal kauçuk kullanıyorlardı. (Doğal bir polimer olan kauçuk, poliizopren olarak da adlandırılır). (POLĐĐZOPREN) (doğal kauçuk)

28 HĐÇ KAUÇUK BĐR YAĞMURLUK GĐYDĐNĐZ MĐ? Eğer kauçuk eldiven giydiyseniz, kauçuktan yapılan bir yağmurluğun gerçekten de çok rahat olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Bu durumun farkına varan Charles Macintosh 19. yüzyılın ortalarında parlak bir fikir üretti. Đki tabaka pamuk dokuma aldı ve bunları doğal kauçuğa tutturarak üç tabakalı bir malzeme hazırladı. Bilindiği gibi pamuk, doğal bir polimer olan selüloz yapısındadır. Gerçekten de bu şekilde iyi bir yağmurluk üretilmiş oldu.kauçuk su geçirmezliğini sağlarken,pamuk tabakaları da yağmurluğu rahatlıkla giyilebilecek bir hale getirdi.yağmurluk, "kompozit" olarak adlandırılan malzeme grubuna verilebilecek örneklerden yalnızca biri ve niçin bu tür malzemelere ihtiyaç duyulduğunu da güzelce açıklıyor. Amaç, iki bileşenin istenilen özelliklerine sahip bir malzeme elde etmek. Yukarıdaki uygulamada kauçuğun suya dirençli oluşu ile pamuğun konforluluk özelliği birleştirilmiş ve böylece amaca uygun bir malzeme elde edilmiştir.

29 Konuşma dilimizde «lastik» diye adlandırdığımız şey, ham maddesi tropikal ağaçlardan elde edilen bitkisel bir üründür. Bu ağaçlardan Brezilya kauçuk ağacı (Hevea brasiliensis) adı verilen bir çeşidi ticari önem taşır. Brezilya'nın Amazan bölgesi ormanlarına has bir bitki olan bu ağaç, sonraları Uzak Doğu'ya da götürülmüş, iklim şartları aynı olan bu bölgelerde de kolaylıkla üretilmiştir m. boyunda, yuvarlak gövdeli, yaprakları tepesinde kümelenmiş Brezilya kauçuk ağacı, humus'u bol yaş topraklarda yetişir. Kauçuğun elde edilmesine, ilk olarak Brezilya'da başlanmıştır. 19 uncu yüzyıl başlarında yıllık üretim 30 tondu. Bugün ise sentetik yollarla elde edilen 1 milyon ton suni kauçuk dışında Dünya doğal kauçuk üretimi yılda 3 milyon tonu bulur. Yüzyıla yakın bir süreden beri kauçuk üretimi, teknik ve endüstri alanındaki gelişmelerle birlikte yürümüş, bunların ilerlemesine yeni bir hamle vermiştir. Esnekliği, aşınmaya dayanıklılığı, su geçirmezliği kauçuğu, modern endüstrinin özellikle mekanik ulaştırma tekniğinin en gözde maddelerinden biri durumuna getirmiştir

30 Kompozitlerin Yapısı Kompozitler temelde bir sürekli ve bir de süreksiz olmak üzere iki fazdan oluşurlar. Sürekli faz "matris", süreksiz faz ise "güçlendirici" (reinforcement) olarak adlandırılır. Güçlendirici faz lif ya da parçacık halinde olabilir. Lif türünün en yaygın örnekleri cam, karbon veya polimer lifleridir. Parçacık türü için mika ve talk örnek olarak verilebilir. Matris ise çoğunlukla epoksi reçine, poliester/stiren sistemleri veya poliimid türü bir polimerdir

31 Güçlendirici Faz Lifler Lif ile güçlendirilmiş kompozitlerin en çok kullanılanı Fiberglass'dır. Bunun matrisi, poliester'in stiren monomeri ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan çapraz-bağlı bir reçinedir. Lifleri ise camdır. Poliester-stiren karışımı önceden belirlenmiş miktardaki cam lifin üzerine dökülür, polimerleşme reaksiyonu sonucu karışım sertleşir ve kompozit malzeme elde edilir. Fiberglass, çelikten daha dayanıklı, fakat çok daha hafiftir. Fiberglass'daki lifler tek bir yönde dizilmemiş olup, karışık şekilde yerleşmişlerdir. Tüm lifler aynı yönde dizilerek daha dayanıklı kompozitler hazırlanabilir. Yönlendirilmiş lifler kompozitlere ilginç özellikler katarlar.kompozit, liflerin yönünde çekildiğinde çok dayanıklıdır, fakat lif yönüne dik bir açı ile çekildiğinde o kadar dayanıklı olmadığı görülür. Bazen kullanılan malzeme yalnızca bir yönde gerilim altında kalacağından tek yönde dayanıklı malzemelere ihtiyaç vardır. Fakat çoğu zaman da birden fazla yönde dayanıklı kompozitlere ihtiyaç duyulur. Bu durum liflerin dokunmasıyla sağlanır.

32 Matris Matris, kompozitin temelini oluşturur ve lifleri bir arada tutarak kompozitin sıkışmaya karşı dayanımını arttırır. Kullanım yerine bağlı olarak farklı matrisler seçilir. Fazla para harcamak istenmediğinde sıradan özelliklere sahip ucuz matrisler tercih edilir. Poliester/ stiren sistemleri bu tür matrisler olup günlük uygulamalar için yeterlidirler. Örneğin Chevrolet Corvette marka otomobil gövdeleri cam liflerle güçlendirilmiş poliester/stiren kompozitlerden hazırlanır. Ancak bu tür matrislerin bazı dezavantajları da mevcuttur. Isıyla sertleştirildiklerinde büzüşürler, suyu emerler ve sıkışma dayanımları düşüktür. Ayrıca kimyasal dirençleri de iyi değildir. Bir diğer ucuz sistem vinil ester reçinesidir. Vinil ester reçineleri, poliester-stiren sistemiyle karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir. Çok fazla su emmezler ve kimyasal dirençleri daha yüksektir. Yapısındaki hidroksil gruplarından dolayı cama kolaylıkla bağlanırlar. Cam lifler kullanıldığında bu durum avantaj sağlar. Fakat ne vinil ester, ne de doymamış poliester-stiren sistemi yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun değildir.yüksek sıcaklıklarda, epoksi reçineleri gibi matrisleri kullanmamız gerekir. Bunlar 160 C'a kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilirler. Ancak 160 C gerçek anlamda çok yüksek bir sıcaklık değildir. Poliimid'ler yüksek sıcaklığa daha dirençlidirler, fakat yapılarını bozacak kadar su emerler. Polibenzoksazol sıcaklığa dirençli bir diğer yapıdır, ancak lifllenmesi hemen hemen imkansızdır. Bazı araştırmacılar ise tüm hidrokarbonları yüksek sıcaklığa dayanım açısından incelemektedirler.

33 Cam Lifler: Cam lifler, plastik malzemeleri güçlendirmek için kullanılan en yaygın malzemedir. Bu başarısı, uygun fiyatı (yaklaşık olarak plastiğinkiyle aynı) ve istenilen özellikler arasındaki mükemmel dengenin sonucudur. "Cam" terimi, inorganik camların geniş bir grubunu ifade etmek için kullanılır. Hepsi, silika (SiO2) temellidir, fakat az miktarda diğer inorganik oksitleri de içerirler. Çok çeşitli bileşimleri mevcuttur ve her biri bir kod harfiyle gösterilir. Plastiklerde en çok kullanılan lif, E-camıdır. Bileşimi; %54 silika, %17.5 kalsiyum oksit, %14 alüminyumoksit, %8 bor oksit ve %4.5 magnezyum oksit'den oluşur. Değişlik bileşime ve özelliğe sahip karışımlar, değişik reçeteler ile elde edilir. Örneğin, S-camı yüksek dayanıma sahiptir. C-camı ise su ve asitlere dirençlidir. Cam lifler, erimiş camın yüksek hızlarda, çok sayıda delik ( aras ) içeren platin bir levha üzerinden geçirilmesiyle elde edilir. Elde edilen uzun lifler yüksek hızda döndürülerek camsı geçiş sıcaklığı civarında soğuyup katılaşırlar. Uygulamalarda cam liflerin aşağıdaki iki özelliği avantaj sağlar: 1) Camın yumuşama noktası yaklaşık 850 C' dır, bu nedenle yüksek sıcaklıklara dirençlidir. 2)Görünür ışığa karşı şeffaftır, böylelikle kompozit matrisin rengini alır. Camın, kolaylıkla kırılabilirliğine rağmen bir kuvvetlendirici olarak kullanılması garip karşılanabilir.ancak cam, lif haline geldiğinde farklı özellik gösterir. Cam lifler dayanıklı ve esnektirler. Cinderella'nın cam ayakkabıları da kırılmadığına göre muhtemelen cam lifle güçlendirilmiş kompozit malzemeydi. Bazı uygulamalar için cam lifler yeterince dayanım sağlamayabilirler.çok fazla gerilim altında kalan bazı malzemeler için uçak parçalarında olduğu gibi yüksek kaliteli liflere ihtiyaç vardır. Fiyat önemli olmadığında, çok pahalı olan karbon ya da polimer lifler kullanılabilir.

34 Karbon Lifler: Karbon lifler genellikle poliakrilonitril'in (PAN), C'da karbonlaştırılması (havasız ortamda ısıtılması) ile üretilir. Karbon liflerin uygulamadaki avantajları; boyutsal açıdan kararlı oluşları, kimyasal inertlikleri nedeniyle neme ve pek çok kimyasala direnç göstermeleri ve elektriksel/ısısal iletkenliklerinin yüksek oluşudur. Karbon liflerin kullanıcı açısından en önemli dezavantajı ise siyah renginden dolayı kompozit renginin istenilen şekilde korunamamasıdır. Diğer bir dezavantaj olarak yüksek maliyet söylenebilir.

35 Polimer Lifler: Polimer lifler diğer polimerleri güçlendirmek için yeterince sert ve sağlam değildirler. Yalnızca aramid lifler ve ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (PE) lifler üstün mekanik özellikleri nedeniyle diğerlerinden ayrılırlar. "Aramid", aromatik liflerin genel adıdır. Ticari adı ise Kevlar'dır. Kevlar kompozitleri yüksek dayanım ve sertlikleri, hasar ve yorulma dirençleri nedeniyle çok kullanılırlar. Spektra ticari adıyla piyasada bulunan PE lifler ise karbon liflerden ve Kevlar'dan daha dayanıklı ve serttir. Tüm lifler mükemmellik açısından karşılaştırıldığında karbon'un en iyi olduğu, onu Kevlar'ın ve ardından camın izlediği söylenebilir

36 Chevrolet Corvette marka otomobil gövdeleri cam liflerle güçlendirilmiş poliester/stiren kompozitlerden hazırlanır.

37 Kompozit Malzemelerin Kullanımları Kompozit malzemelerin başarılı uygulamalarından biri yarış kayıkları, yani kano'lardır. Kano'nun yapı malzemesi,epoksi reçinesi içerisine yerleştirilmiş Kevlar ve karbon liflerden oluşmuştur. Her üç bileşenin de önemli rolü vardır. Epoksi reçinesi ekonomik bir yapı malzemesi olmasının yanısıra, suda mükemmel korozyon direnci ve hafifliği nedeniyle tercih edilir. Kevlar ve karbon lifler ise sağlamlık ve rijitliği sağlarlar. Böylelikle üretilen kano, hızlıdır, rahatlıkla manevra yapabilir ve hafiftir.

38 Bir diğer uygulama, karbon liflerle güçlendirilmiş naylon tenis raketidir.matris olarak naylon (diğer adıyla poliamid 66) seçilmesinin iki nedeni vardır. Birincisi enjeksiyon kalıplama yöntemiyle seri üretiminin ekonomik biçimde yapılabilmesi; ikincisi ise düşük yoğunluğu nedeniyle hafif oluşudur. Karbon lifler 0,1-1 mm uzunluğunda olup, istenilen dayanım ve sertliği sağlamak için uygundurlar. Böylelikle üretilen raket saatte 75 km hızla çarpan toptan zarar görmeyecek derecede sağlamdır.

39 Üçüncü bir uygulama ise kauçuk otomobil lastiğidir. Lastiğin yan cidarları esnek olmalı, bükülmelerde deforme olmamalı ve ani yükleri karşılayabilmelidir.saf kauçuktan üretilen bir lastik bu istekleri karşılayamayacağından güçlendirilmesi gerekmektedir.güçlendirme, yapıya katılan karbon karası ve poliester lifler ile sağlanır.poliester lifler yerine çelik lifler de kullanılabilir.

40 Tıpta ortapedi ve dental alanda kullanımları sık görülür Kompozit malzemelerin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de tıp'dır. Özellikle sert doku implantı olarak ortopedide ve dişçilik uygulamalarında çeşitli kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Ortopedide kırık kemik onarımı için iç ve dış bağlantı sistemi olarak, kemik plakası şeklinde, çivi, çubuk formunda, eklem ve kemik yenilemelerinde,kemik çimentosu olarak hazırlanan kompozitler mevcuttur.bu malzemeler genelde biyo uyumlu kollajen lifler ile güçlendirilmiş epoksi matris, karbon yada poliamid lifler ile güçlendirilmifl polilaktik asit, poliglikolik asit, cam ile güçlendirilmiş poliüretan, kollajen liflerle güçlendirilmiş ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen şeklindedir.

41 Diş hekimliğinde ise diş dolgusu olarak kompozit reçineler, diş destek materyali olarak kollajen lif ile güçlendirilmiş epoksi reçinesi kullanılmaktadır. Ayrıca ortodontik teller;cam lif ile güçlendirilmiş naylon, polipropilen, polimetilmetakrilattan imal edilirler. Köprü olarak ise düşük maliyeti ve kolay hazırlanabilmesi gibi özelliklerinden dolayı kollajen, cam ya da Kevlar lifler ile güçlendirilmiş polimetilmetakrilat kompozitler kullanılır.özellikle son 40 yıldır diş hekimleri kompozit dolgu maddeleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır ve bunlar beyaz dolgu olarak adlandırılmıştır. Bu yapı genel olarak camsı reçine ve plastik dolgu maddelerinden hazırlanır. Bu tür dolgu malzemelerini kullanan diş hekimleri kompozit rengiyle diş rengini eşleyerek, klasik amalgam (civa temelli) dolguya nazaran estetik açıdan önemli gelişme kaydetmişlerdir. Kompozitler konusunda dünyanın her yerinde yoğun araştırma ve gelştirme faaliyetleri devam etmektedir.

42 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNĐKLERĐ 1)ROL YAPMA YÖNTEMĐ Sınıfın yarısına doğal lif yarısına yapay lif olma rolü verilir.herkes tek tek kendini tanıtır ve özelliklerinden bahseder ve böylece konu yaşanarak yani hissedilerek daha iyi kavranmış olur. 2)VIZILTI GRUPLARI OLUŞTURMA Vızıltı grupları doğal ve yapay liflerinin günlük hayatımızdaki yerini tartışırlar.komposit malzemelerin önemini tartışırlar ve bu şekilde yaklaşık 20 dk süren bir tartışma sonunda konu daha iyi kavranır. 3)GEZĐ-GÖZLEM Yakında komposit maddelerle liflerle ilgili gezilebilecek fabrikalar varsa gezi düzenlenebilir. 4)BEYĐN FIRTINASI Konu anlatımından önce öğrencilere cindirella nın ayakkabısının niye kırıldığı konusunda bir beyin fırtınası yapılır.

43 HAZIRLAYAN :ÖZGE TÜRKER

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMER NEDİR Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐMĐĐ ve KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐM M SEMĐĐNER NERĐĐ II SORUMLU : Prof.Dr.. ĐĐnci MORGĐĐL HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ TEFLON NEDEN YAPIŞMAZ Günlük yaşam olayı : Teflon tava yada tencerelerin yapışmaması.

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

ÖĞRETĐMĐ PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. ĐNCĐ MORGĐL ÖĞRENCĐ: YEŞĐM GÜRSOY NAYLON MU POLYESTER MĐ DAHA DAYANIKLI? KONU: Çeşitli Polimer Yapılarının Açıklanması Kimya Đle Đlişkisi: Polimerler,

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum (metal) kutularda (üs6e), cam (seramik)(ortada) ve plasek

Detaylı

PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ?

PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ? PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ? Yeni nesil yolcu uçakları evlerdeki basit plastikten yapılmadı. Gövdeleri, fiberglasa benzeyen fiber takviyeli plastik kompozitlerden üretildi. Uçak Gövdesinde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

PLASTĐKLER VE MERLEŞME

PLASTĐKLER VE MERLEŞME PLASTĐKLER VE POLĐMERLE MERLEŞME DERS SORUMLUSU DERS SORUMLUSU PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL 11. SINIF DERS SÜRESĐ 4 DERS SAATĐ HEDEF 1 Polimerleşmeyi kavrayabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Polimer kavramını açıklar. 2.

Detaylı

4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI. MADDEYİ TANIYALIM Maddenin özellikleri Maddeyi Niteleyen Özellikler

4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI. MADDEYİ TANIYALIM Maddenin özellikleri Maddeyi Niteleyen Özellikler 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDEYİ TANIYALIM Maddenin özellikleri Maddeyi Niteleyen Özellikler MADDEYİ TANIYALIM Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 PUDRAMDAKĐ MĐNERAL PUDRAMDAKĐ MĐNERAL Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta kullandığımız talk pudranın içerdiği mineralden yola çıkarak

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİ. Hayvansal Lifler Kıl kökenli (deri ürünü) elyaf, (koyundan, keçiden, tavşandan, deveden) Salgı kökenli elyaf, (ipek böceği)

TEKSTİL LİFLERİ. Hayvansal Lifler Kıl kökenli (deri ürünü) elyaf, (koyundan, keçiden, tavşandan, deveden) Salgı kökenli elyaf, (ipek böceği) Tekstilin Liflerinin Tanımı ve Yapısı TEKSTİL LİFLERİ Giyim ihtiyacı insanların temel ihtiyaçlarından birisidir. Yaşamın her alanında çeşitli tekstil materyalleri kullanılır. Tekstilde kullanılan ham maddeye

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler TERMOPLASTİKLER Polimerler Amorf Yarı-kristalin Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler 1 Amorf Ticari Termoplastikler Karakteristikler Düşük maliyet Düşük sıcaklık direnci Düşük dayanım İyi ölçüsel

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller 1 ÜRÜN KATALOĞU t 0 312 467 10 12-13 e info@mayaglobal.com.tr w www.mayaglobal.com.tr a Tunus Cadesi Mimoza Apt. No:70/9 Kavaklidere-Ankara-Türkiye mayatech 2 mayatech kompozit profiller MAYA TECH 15 yıllık

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

Polimer Teknolojisi. Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya III.BÖLÜM 2015

Polimer Teknolojisi. Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya III.BÖLÜM 2015 Polimer Teknolojisi Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya III.BÖLÜM 2015 (Bu dersin notları Prof.Dr.Mehmet SAÇAK ın Polimer Teknolojisi kitabından derlenmiştir.) 1 Bölüm 3: Termoset Teknolojisi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık.

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. 15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. Fabrikamız 2000 m 2 si kapalı olmak üzere toplam 10.000 m 2 alanda kurulmuştur. Ülkemizde gelişen sanayimiz

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

TERMOSET PLASTİK MALZEMELER

TERMOSET PLASTİK MALZEMELER TERMOSET PLASTİK MALZEMELER (3) TermosetlerT Büyük çapraz bağlı (10 to 50% of mers) Sert ve kırılgank Do NOT soften w/heating Yüksek kaynama noktası Sertleştirilmi tirilmiş lastik, epoksi,, polyester reçineler

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ Malzeme Bilgisi 1 Giriş Genel anlamda, gereksinme duyulan maddelerin tümüne malzeme denir. Teknik dilde ise malzeme sözcüğünden özellikle, mühendislik yapıtlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli katı

Detaylı

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi,

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, başlangıçtaki elastik davranışı akma ve sonrasında plastik

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam)

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) Film ekstrüzyonu, son yıllarda plastik film (0,7 mm den düşük kalınlıktaki tabakalar) yapımında en çok kullanılan metottur. Proseste; erimiş plastik halkasal bir kalıpta yukarıya,

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir?

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? On5yirmi5.com Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? Türkiyedeki madenler ve kullanım alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 1/7/2016) Ülkemizdeki başlıca madenler a. Demir

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

Seralar. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Seralar. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Seralar Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ İklimle ilgili çevre koşullarına tamamen veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, bağıl nem, ışınım, karbondioksit ve hava hareketini kontrol altında tutarak bitkilerin

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

F40 THOR S1 A22 ODIN S1. / Properties F40 THOR S2 A22 ODIN S2

F40 THOR S1 A22 ODIN S1. / Properties F40 THOR S2 A22 ODIN S2 Ayak Koruyucular F40 THOR S1 Hakiki deri saya Genuine leather upper 70 F40 THOR S2 A22 ODIN S2 S3 EN ISO 20345-S2 Hakiki deri suya dayanıklı saya Genuine leather, water resistant upper EN ISO 20345-S2

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU Merve YİĞİTER, Kübra ARSLAN, Erdal KARADURMUŞ Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19000,

Detaylı

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM MEKANİK SALMASTRALAR B6 Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM 1 KOVAN 1.1 KONİK YAY 1.2 O-RİNG 1.3 O-RİNG 1.4 DÖNER YÜZEY 2 SABİT YÜZEY 2.1 O-RİNG ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROJENİN AMACI Bor madeninden elde edilen borik asitin maddelerin yanıcılığını geciktirici özelliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Günümüzden

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 Seramikler Polimerler Kompozitler

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

Özel Dekoratif Kaplamalar

Özel Dekoratif Kaplamalar Özel Dekoratif Kaplamalar DOĞANIN BÜYÜLÜ DOKULARI Capatect Isı Yalıtım Sistemi yaşadığımız mekanlara doğallık taşıyan yepyeni bir kaplama serisi sunuyor. Özel efektli dış cephe kaplama ürünleri MagicFine

Detaylı

PBT KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

PBT KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Polibutilen tereftalat () yüksek performansa sahip dayanıklı bir yarı-kristal polimer malzeme olup mühendislik plastikleri içerisinde sınıflandırılmaktadır., özellikleri

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 Poliüretan U203 - KIRMIZI U203-R95; 95 ±2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akışkan ve yağ-su emülsiyonlarına

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi ÜRÜN TANITIM KARTI Soft Plus Thincot Laminat Soft Ultra Soft Cotton Soft Pure Cotton Pure Cotton Soft Pure Cotton Medium Pure Cotton Tick Adı: Tanımı: Nöroşirurji Cerrahi Pedi Kullanıldığı alanlar: Merkezi

Detaylı

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş 2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Giriş 20. yüzyılın son çeyreğindeki en önemli teknolojik gelişmelerden bir tanesi de kompozit malzemelerdir. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla organik veya inorganik bileşenin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan

Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan ilk baskıda ayrışan boyalı baskı mürekkepleri olarak

Detaylı

AkzoNobel Kemipol 2011. Bobin Boyaları

AkzoNobel Kemipol 2011. Bobin Boyaları AkzoNobel Kemipol 2011 Bobin Boyaları Ürünlerimiz ve Teknolojiler Polyester sonkatlar (mat-yarımat ve parlak) Poliüretan tekstüre (PUR-PA) sonkatlar (yarımat) PVDF sonkatlar Polyester tekstüre (PE-PA)

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Juba nın Dahil Olduğu Grup Merkez Ofis: Londra Çalışan sayısı: 13.000 kişi Yıllık Gelir: 6.689 milyon Faaliyette old ülke sayısı: 27 ülke

Juba nın Dahil Olduğu Grup Merkez Ofis: Londra Çalışan sayısı: 13.000 kişi Yıllık Gelir: 6.689 milyon Faaliyette old ülke sayısı: 27 ülke Juba nın Dahil Olduğu Grup Merkez Ofis: Londra Çalışan sayısı: 13.000 kişi Yıllık Gelir: 6.689 milyon Faaliyette old ülke sayısı: 27 ülke Yerleşim: İspanya Yıllık Gelir: 24 milyon Eldiven Uzmanı Üretici

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çift Taraflı Köpük Bantlar...3. Çift Taraflı Filmik Bantlar...5. Tek Taraflı Bantlar...7. Çift Taraflı Vhb Bantlar...

İÇİNDEKİLER. Çift Taraflı Köpük Bantlar...3. Çift Taraflı Filmik Bantlar...5. Tek Taraflı Bantlar...7. Çift Taraflı Vhb Bantlar... İÇİNDEKİLER Çift Taraflı Köpük Bantlar...3 Çift Taraflı Filmik Bantlar...5 Tek Taraflı Bantlar...7 Çift Taraflı Vhb Bantlar...9 Maskeleme Bantları...11 Güvenlik Bantları...13 Streç & Balonlu Naylon...14

Detaylı