getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir."

Transkript

1 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde sayılı Kanunun 17/4/1986 tarihli ve 3277 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; Odalara kayıtlı üyelerle yeni Oda kurulmasına karar verilen yerlerde mevcut ticaret ve sanayi meslek mensuplarının mesleklerine göre gruplandırılmalarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Deyimler Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen: a) "Bakanlık" deyimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, b) "Birlik" deyimi, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ni, c) "Odalar" deyimi, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını, d) "Rehber" deyimi, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince hazırlanan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi'ni ifade eder. Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Madde 3 - a) Odalarda meslek grubu kurulmasına esas olacak meslekler Rehberde gösterilmiştir. Rehber, bu yönetmeliğin ayrılmaz bir ekidir. Rehber, Birlik yönetim kurulunca düzenlenir ve gerektiğinde değiştirilir. Rehberde yer almayan, fakat ticaret ve sanayide vukubulan gelişmeler sonucunda meydana gelen meslek için teşkiline lüzum görülen yeni meslek grupları, Birlik Yönetim Kurulu karan ile Rehberde ilgili ana gruba ilâve edilir. b) Mesleklerin gruplandırılmasında ilke olarak Rehberde gösterilen gruplara uyulur. Ancak, rehbere uyulmasının, meslek nevileri ve meslek mensupları sayısının çok az veya çok fazla olması nedeniyle fiilen imkânsızlık arzettiği durumlarda, halen mevcut meslek Grupları muhafaza edilmek suretiyle, mesleklerin Gruplandırılması, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Oda Yönetim Kurullarının teklifi üzerine meclislerce kararlaştırılır. Mesleklerin Gruplandırılması Esasları Madde 4 - a) Bir meslek grubu kurulabilmesi için, kurulması düşünülen meslek grubunun mensupları sayısının, bütün üye sayısı 1000'den az olan Odalarda en az 15, olan Odalarda en az 30, 'den fazla olan Odalarda en az 60 olması şarttır. Ancak, bu sayı Yönetim Kurulunun teklifi ve Oda meclisinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ile arttırılabilir. b) Mensuplarının sayısı yukarıdaki fıkrada belirlenen grup kurulması için gerekli veya Odalarca kabul edilen sayıdan az olan meslekler, en yakın bulundukları meslek gruplarna dahil edilirler. Yakınlıkları sebebiyle aynı grupta toplanan meslek zümrelerinin o meslek grubu içinde belirtilmesi ve seçilecek meslek komitesinde mümkünse en az birer temsilci ile temsil edilmeleri zorunludur. Mümkün olmadığı takdirde, gruba dahil meslek zümrelerinin üye sayıları oranına göre komitede temsili sağlanır. Faaliyette Bulunan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Esasları Madde 5 - Faaliyette bulunan Odalarda halen mevcut meslek grupları aynen muhafaza edilir veya ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine mevcut meslek grupları birleştirilebilir veya ayrılarak ayrı veya başka meslek grupları kurulabilir. a) Bir meslek grubunun ayrılarak ayrı meslek grupları kurulabilmesi veya başka bir meslek grubu haline getirilebilmesi, Yönetim Kurullarının veya ayrılacak meslek grubunun madde 4'de yazılı grup kurulması için gerekli sayıdaki üyesinin teklifi ve meclisin kararına bağlıdır. Meclis kararının, meslek komiteleri seçiminden en az 6 ay önce ve meclisin üye tam sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile alınması ve bu Yönetmelikteki esaslara uyulması da zorunludur. b) Mevcut meslek gruplarının birleştirilmesi veya ayrılması suretiyle meslek mensuplarının yeniden gruplandırılmasına dair meclis kararlan gerekçeli olarak Birliğe bildirilir. Birlik inceleme yaparak, gruplandırmayı kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bulursa gruplandırma işleminin usulüne uygun hale

2 getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir. c) Aynı meslek, ticaret ve sanatla iştigal edenler hiçbir suretle bir kaç gruba ayrılamaz. d) Değişik meslek, ticaret ve sanatla iştigal edenler, muamele genişliği bakamından en çok, bunların eşitliği halinde kıdem bakımından en uzun zamandan beri meşgul oldukları mesleğe mensup sayılırlar. Bu hususta vaki tereddütler Oda Yönetim Kurulunca inceleme suretiyle giderilir. Yeni Kurulacak Odalarda Gruplandırma Madde 6 - Oda kurulmasına karar verilen yerde mesleklerin gruplandırılması, o yerde mevcut ticari ve sınai meslek mensupları arasından en büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek 5-10 üye ile, bunların mazeretleri halinde yerlerine geçmek üzere aynı sayıda yedek üyeden oluşturulan bir gruplandırma kurulunca yapılır. Bu kurul, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak kendi aralarından ve gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer ve durumu bir tutanakla tesbit eder. Kurul, çoğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurul aldığı kararların birer suretini Birliğe gönderir. Madde 7 - Gruplandırma Kurulu, kurulacak Odanın çalışma alanı içinde mevcut olan gerçek ve tüzel kişi müseccel tacir ve sanayicilerin mesleklerini belirler ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre gruplandırarak uygun vasıtalarla mahallinde ilân eder. Meslek mensupları, ilân tarihinden itibaren 7 gün içinde dahil edildikleri meslek grupları ile ilgili olarak kurula itiraz edebilirler. Bu takdirde, kurul 3 gün içinde itirazı inceleyerek verdiği karan ilgililere bildirir. Kurulun kararı kesindir. Madde 8 - Odalarda mesleklerin gruplandırılması hakkında 5/7/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu talimat hükümlerine uymamakta ısrar edenler için Oda'nın, tenzilâtlı satışın usul ve esasa uymadığı hususunu umumi efkâra hukuki bir mahzur tevlit etmeyecek şekilde ilân hakkı mahfuz olduğu gibi, ayrıca Oda, Türk Ticaret Kanununun haksız rekabetle ilgili hükümleri uyarınca yasal işlemlere girişebilir. Geçici Madde 1 Mevcut meslek gruplarına göre meslek komitelerine seçilenlerin üyellikleri, yeni yapılacak organ seçimlerine kadar devam eder. Madde 9 Bu yönetmelik hükümleri Resmi Gazete te yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10 Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

3 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar ve Dikkate Alınacak Hususlar 1. İlişikteki Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin 1 inci kısmını şu ana bölümleri ihtiva etmektedir: Ana bölüm 2 Madencilik ve Taşocakçılığı Ana bölüm 3 İmalât Sanayii Ana bölüm 4 Elektrik, Gaz ve Su Ana bölüm 5 Bayındırlık ve Yapım İşleri Ana bölüm 6 Toptan ve Perakende Ticaret Ana bölüm 7 Taşıma, Depolama ve Haberleşme Ana bölüm 8 Mali Kuruluşlar ve Sigortalar Ana bölüm 9 Toplum Hizmetleri ve Kişisel Hizmetler Ana bölüm 10 İyi Tanımlanamayan Faaliyetler 2. Yukarıdaki ana bölümler kendi içlerinde bölümlere, bölümler ana gruplara, ana Gruplar da gruplara ayrılmıştır. 3. Meslekleri Gruplandırmada ilk hareket noktası bir mesleğin ilişik Rehberin sırasıyla hangi ana bölümünde, bölümünde, ana grubunda ve grubunda yer aldığının dikkatle araştırılması ve dahil edileceği grubun isabetle tesbit edilmesidir. 4. Bu gruba dahil edilecek meslek mensupları sayısı 30'dan az ise, aynı ana grup içinde yer alan en yakın bir Gruptaki meslek mensupları ile birleştirilmek suretiyle yeni bir grup teşkili cihetine gidilmelidir. 5. Bu usulle dahi meslek grubu teşkili mümkün olmadığı takdirde, ana Grup bazında meslek grubu teşkili yoluna gidilmesi icabeder. 6. Bir gruba giren değişik meslek mensuplarının sayıca çok fazla olması sebebiyle bu mesleklerin ayrı gruplara bölünmesi zaruri görülürse, bu takdirde Rehberin sonuna eklenen Devlet İstatistik Enstitüsünce düzenlenen İktisadi Faaliyetlerin Sınıflandırılması Rehberindeki alt - grup kademesine ve Yönetmelik hükümlerine uygun düşmek şartı ile ayrı meslek grubu teşkil cihetine gidilebilir. KISIM : I TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ ANA BÖLÜM 2 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI BÖLÜM.21 KÖMÜR ÜRETİMİ Ana Grup 210 Kömür Üretimi Grup 2101 Taş Kömürü Grup 2102 Linyit Kömürü Grup 2103 Diğer Kömürler BÖLÜM 22 HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ Ana Grup 220 Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Grup 2201 Ham Petrol Üretimi Grup 2202 Doğal Gaz Üretimi Grup 2203 Asfaltit Üretimi BÖLÜM 23 METALİK CEVHER ÜRETİMİ VE ZENGİNLEŞTİRME Ana Grup 230 Metalik Cevher Üretimi ve Zenginleştirme Grup 2301 Demir Cevheri Üretimi Grup 2302 Demir Cevheri Dışındaki Diğer Metalik Cevher Üretimi BÖLÜM 29 METALİK OLMAYAN VE MADENCİLİK KONUSUNA GİREN MADDELER ÜRETİMİ Ana Grup 290 Metalik Olmayan ve Madencilik Konusuna Giren Maddeler Üretimi Grup 2901 Taş, Kum, Kil ve Benzeri Maden Ocakları İşletmesi

4 Grup 2902 Kimya ve Gübre Sanayiinde Kullanılan Maddeler Grup 2903 Tuz (Sodyum Klorür Üretimi) Grup 2904 Yukarıda Sayılan Maddeleri İhtiva Eden Sular ve Gazlar Üretimi Grup 2909 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Madencilik ve Açık Ocak İşletmeciliği ANA BÖLÜM 3 İMALAT SANAYİİ BÖLÜM 31 GIDA - İÇKİ - TÜTÜN SANAYİİ Ana Grup 311 Gıda Maddeleri Sanayii Grup 3111 Mezbaha Ürünleri Grup 3112 Süt ve Süt Ürünleri Sanayii Grup 3113 Sebze ve Meyve İşleme Sanayii (Zeytin İşleme, Salamura, Her Nevi Turşuculuk Dahil) Grup 3114 Su Ürünleri İşleme Sanayii Grup 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Sanayii Grup 3116 Un ve Unlu Ürünler Sanayii Grup 3117 İşlenmiş Un Ürünleri Sanayii Grup 3118 Şeker Üretimi ve Arıtımı Sanayii Grup 3119 Şekerleme - Kakao, Çukulata vb. Maddeler Sanayii Ana Grup 312 Grup 3121 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri Sanayii Grup 3122 Yem Sanayii Ana Grup 313 İçki Sanayii Grup 3131 Damıtık Alkollü İçkiler Sanayii Grup 3132 Şarap Sanayii Grup 3133 Malt ve Bira Sanayii Grup 3134 Alkolsüz İçkiler, Gazlandırılmış Meyve Sulan ve Doğal Maden Suları ve Menba Sulan Sanayii Ana Grup 314 Tütün Sanayii BÖLÜM 32 DOKUMA - GİYİM EŞYALARI VE DERİ SANAYİİ Ana Grup 321 Dokuma Sanayii Grup 3211 Elyafın Hazırlanması, İplik Haline Getirilmesi, Dokunması, Boyanması vb. Bitirme İşlemleri Grup 3212 Giyim Eşyası Dışında Kalan Hazır Dokuma Eşya Üretimi Grup 3213 Örme Sanayii Grup 3214 Halı ve Kilim Sanayii Grup 3215 İp, sicim, ağ ve urgan Sanayii Grup 3219 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Dokuma Ürünleri Sanayii Ana Grup 322 Ayakkabı Dışında Giyim Eşyası Sanayii Grup 3221 Deri ve Kürk Giyim Eşyası Sanayii Grup 3222 Doğal Deri ve Kürk Dışında Kalan Hazır Giyim Eşyası Sanayii, Konfeksiyon, Yapay Süet, Kürk ve Plastik Giyim Eşyası Ana Grup 323 Deri - Deri Benzeri Maddeler ve Kürk Eşya Sanayii (Ayakkabı ve Giyim Eşyası Hariç) Grup 3231 Deri İşleme Sanayii Grup 3232 Kürk İşleme ve Boyama Sanayii Grup 3233 Deri vb. Maddelerden Yapılmış Eşya Sanayii Ana Grup 324 Ayakkabı Sanayii Grup 3240 Her Çeşit Ayakkabı Sanayii BÖLÜM 33 ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ Ana Grup 331 Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayii (Mobilya Hariç) Grup 3311 Kereste ve Parke Sanayii Grup 3312 Ambalaj Sanayii Grup 3319 Diğer Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayii Ana Grup 332 Ağaç Mobilya ve Döşeme Sanayii (Not: Madeni mobilya eşyası 3812 grubunda, plastik mobilya 3560 grubunda gösterilir.)

5 BÖLÜM 34 KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASIM SANAYİİ Ana Grup 341 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Grup 3411 Sellüloz Kağıt ve Karton Sanayii Grup 3412 Kağıt ve Kartondan Ambalaj Maddeleri Sanayii, Mukavva ve Karton Kutular, Kağıt Torba ve Çanta Üretimi Grup 3419 Diğer Sellüloz Kağıt ve Karton Ürünleri Ana Grup 342 Basım Yayın ve Bunlara Bağlı Sanayii Grup 3421 Gazete Basımı Grup 3422 Kitap, Dergi, Broşür vb. Basımı Grup 3423 Ambalaj, Reklâm ve Formüller Basımı Grup 3424 Dizgi İşleri Grup 3425 Klişecilik Grup 3426 Ciltçilik Grup 3429 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Basım İşleri BÖLÜM 35 KİMYA - PETROL - KÖMÜR - KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ Ana Grup 351 Ana Kimya Sanayii Grup 3511 Ana Kimyasal Maddeler Sanayii (Kimyasal Gübreler Hariç) Grup 3512 Kimyasal gübre ve Tarım İlâçları Sanayii Grup 3513 Sentetik Rehiçeler, Plastikler, Sun'i Lifler Sanayii (Cam lifleri hariç) Ana Grup 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayii Grup 3521 Boya, Vernik, Lak Sanayii Grup 3522 İlâç Sanayii Grup 3523 Sabun, Temizleyici Maddeler, Parfüm, Kozmetik ve Diğer Tuvalet Malzemesi Sanayii Grup 3529 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler Sanayii Ana Grup 353 Petrol Rafinerileri Ana Grup 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayii Grup 3541 Bitum Kökenli İnşaat İzolasyon ve Bağlayıcı Maddeler Üretimi Grup 3542 Kok Kömürü ve Briket Üretimi Grup 3543 Madeni Yağ Hazırlama ve Harmanlama İşlemleri Grup 3544 LPG Dolum İşlemleri (Tüpleme) Ana Grup 355 Lastik Ürünleri Sanayii Grup 3551 Tekerlek İç ve Dış Lastiği İmali Grup 3559 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Lastik Ürünleri Sanayii Ana Grup 356 Plastik Maddeden, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eşya Yapımı BÖLÜM 36 TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİİ Ana Grup 361 Metalden Gayri Madensilerden Üretim (Başka yerde sınıflandırılmamış) - Petrol ve kömür türevleri hariç Ana Grup 362 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Ana Grup 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayii Grup 3691 Pişmiş Kilden Yapı Gereçleri Üretimi Grup 3692 Çimento, Alçı ve Kireç Sanayii Grup 3699 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ürünler Yapımı BÖLÜM 37 METAL ANA SANAYİİ Ana Grup 371 Demir - Çelik Metal Ana Sanayii Ana Grup 372 Demir - Çelik Dışında Metal Ana Sanayii BÖLÜM 38 METAL - EŞYA - MAKİNA VE GEREÇ ULAŞIM ARACI İLMİ VE MESLEKİ ÖLÇME ALETLER SANAYİİ Ana Grup 381 Metal Eşya Sanayii Grup 3811 Her Türlü Bıçak, El Aletleri ve Hırdavat Malzeme Sanayii Grup 3812 Metal Mobilya ve Donatım Sanayii Grup 3813 Metal Yapım Malzemesi Sanayii Grup 3819 Diğer Metal Eşya Sanayii

6 Ana Grup 382 Makina Sanayii (Elektrik Makinaları Hariç) Grup 3821 İçten Yanmalı Motorlar ve Türbinler Sanayii Grup 3822 Tarımsal Makina ve Gereçlerin Yapımı ve Onarımı Grup 3823 Metal ve Metal Dışı Maddeleri İşleyen Makinalar Yapım ve Onarımı Grup 3824 Özel Endüstri Makinaları ve Gereçleri Yapım ve Onarımı Grup 3825 Bilgi İşlem, Büro, Muhasebe ve Hesap Makinaları Yapım ve Onarımı Grup 3829 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Makina ve Gereç Yapım Sanayii Ana Grup 383 Elektrik Makinaları ve Aygıtları Sanayii Grup 3831 Elektrik Sanayii Makinaları ve Aygıtları Sanayii Grup 3832 Radyo, Televizyon ve Haberleşme Alet ve Aygıtları Sanayii Grup 3833 Elektrikli Ev Aletleri Sanayii Grup 3839 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrik Makina ve Aletleri Yapım Sanayii Ana Grup 384 Taşıt Araçları Sanayii Grup 3841 Deniz Taşıtları Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3842 Demiryolları Ulaşım Araçları Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3843 Motorlu Kara Taşıtları Yapım, Montaj ve Onarımı Sanayii Grup 3844 Triportör, Motosiklet, Mobilet ve Bisiklet Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3845 Uçak Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3849 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Taşıtlar Yapım Sanayii Ana Grup 385 Mesleki ve İlmi Aletler ile Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ölçme ve Kontrol Aletleri ve Fotoğrafik ve Optik Eşya Sanayii Grup 3851 Mesleki ve İlmi Aletler ile Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ölçme ve Kontrol Aletleri Yapım Sanayii Grup 3852 Fotoğrafçılık Malzemesi ve optik Eşya Sanayii Grup 3853 Saat Sanayii Grup 3854 Diğer BÖLÜM 39 DİĞER İMALAT SANAYİİ Ana Grup 390 Diğer İmalat Sanayii Grup 3901 Kuyumculuk ve Benzeri Üretim Sanayii Grup 3902 Müzik Aletleri Üretimi Grup 3903 Her türlü Spor, Atletizm, Jimnastik Alet ve Malzemesi Üretimi Grup 3909 Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalât Sanayii ANA BÖLÜM 4 ELEKTRİK, GAZ VE SU BÖLÜM 41 ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR Ana Grup 410 Elektrik, Gaz ve Buhar Grup 4101 Aydınlatma ve Motor gücü İçin Elektrik Üretimi ve Dağıtımı Grup 4102 Gaz Üretimi ve Dağıtımı (Tüp gaz hariç) Grup 4103 Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtımı BÖLÜM 42 SUYUN SAĞLANMASI - TEMİZLENMESİ VE DAĞITIM ŞEBEKESİ Ana Grup 420 Su İşleri ve Su İkmali ANA BÖLÜM 5 BAYINDIRLIK VE YAPIM İŞLERİ BÖLÜM 50 YAPIM İŞLERİ Ana Grup 501 Bina Yapımı ve Onarımı (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5010 Bina Yapımı ve Onarımı Ana Grup 502 Yol, Köprü ve Hava Limanı Yapım ve Onarımı (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5021 Karayolu Yapım ve Onarım Grup 5022 Demiryolu Yapım ve Onarım Grup 5023 Hava Limanları Yapım ve Onarım Grup 5025 Tünel ve Metro Yapım ve Onarım Grup 5026 Diğer Yapım ve Onarım İşleri

7 Ana Grup 503 Baraj ve Bent Yapım, Bakım ve Onarım (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5031 Baraj Yapım ve onarım Grup 5032 Su Bentleri ve Sulama Kanalları ile Artezyen Yapım ve Onarım Ana Grup 504 Liman, İskele, Rıhtım, Tersane Yapım, Bakım ve Onarım Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5041 Liman Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5042 İskele, Rıhtım ve Dalgakıran Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5043 Tersane Yapım, Bakım ve Onarım Ana Grup 509 Diğer Yapım, Bakım ve onarım İşleri (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5091 Şehiriçi Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarım (Temiz ve pis su) Grup 5092 PTT Hatları Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5093 Şehiriçi ve Dışı Elektrik ve Havagazı Tesisleri Yapım Bakım ve Onarım Grup 5094 Bina ve Benzer Yapıların Elektrik ve Havagazı Tesisatının Yapımı, Bakımı ve Onarım Grup 5095 Binaların Asansör, Yürüyen Merdiven ve Boru Düzenleri ile Yangın Söndürme Su Deposu, Merkezi Isıtma, Havlandırma Gibi Aygıtların Yerleştirilmesi Grup 5099 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Her Türlü Yapı İşleri (Her türlü spor tesisleri, bataklık kurutma, arsa ve arazi ıslahı işleri vb.) ANA BÖLÜM 6 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ BÖLÜM 61 TOPTAN TİCARET Ana Grup 611 Gıda Maddeleri Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6111 Yaş Meyve ve Sebze Toptan Ticareti Grup 6112 Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticareti (Peynir, sade yağ, yoğurt vb.) Grup 6113 Zeytin, Zeytinyağı ve Diğer Bitkisel Yağlar Toptan Ticareti Grup 6114 Kuru Üzüm Toptan Ticareti Grup 6115 Kuru İncir Toptan Ticareti Grup 6116 Fındık (Kabuklu, kabuksuz) Toptan Ticareti Grup 6117 Diğer Kuru Meyveler ve Çerezler (badem, ceviz vs.) Toptan Ticareti Grup 6118 Et, Balık, Et ve Balık Ürünleri ile Kesilmiş Kümes Hayvanları Toptan ticareti Grup 6119 Diğer Gıda Maddeleri Toptan Ticareti (Yukarıda Gruplarda gösterilmeyen gıda maddeleri ticaret ve canlı hayvan ticareti burada gösterilecektir.) Ana Grup 612 Tarımsal Maddeler Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6121 Hububat Toptan Ticareti Grup 6122 Pamuk Toptan Ticareti Grup 6123 Tütün Toptan Ticareti Grup 6124 Yapağı Yün ve Tiftik Toptan Ticareti Grup 6125 İpek Kozası ve İpliği Toptan Ticareti Grup 6126 Hayvan Derisi, Post ve Bağırsak Toptan Ticareti Grup 6127 Palamut Toptan Ticareti Grup 6128 Bakliyat Toptan Ticareti Grup 6129 Yukarıda Sınıflandırılmayan Tarımsal Maddeler Toptan Ticareti (hayvan yemleri, ot ve saman vb.) Ana Grup 613 Mensucat Giyim Eşyası ve Mobilya Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6131 Manifatura Toptan Ticareti Grup 6132 Tuhafiye Toptan Ticareti Grup 6133 Konfeksiyon Toptan Ticareti Grup 6134 Ayakkabı Toptan Ticareti Grup 6135 Halı, Kilim, Battaniye vb. Toptan Ticareti Grup 6136 Mobilya ve Döşeme Toptan Ticareti Grup 6139 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Mensucat ve Giyim Eşyası Toptan Ticareti

8 Ana Grup 614 Kereste ve Yapı Malzemesi Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6141 Kereste, Parke vb. Toptan Ticareti Grup 6142 İnşaat ve Demir Çeliği Toptan Ticareti Grup 6143 Tuğla, Kiremit ve Biriket Toptan Ticareti Grup 6144 Sağlık Donatım Gereçleri (Sıhhi tesisat) Toptan Ticareti Grup 6145 Çimento Toptan Ticareti Grup 6146 Yağlı Boya, Plastik Boya, Hazır Sıvı Maddeleri Toptan Ticareti Grup 6149 Diğer İnşaat Malzemesi (Alçı, Kireç) Toptan Ticareti (Kum, Çakıl, Mozaik, Karolar vb.) Ana Grup 615 Madenler, Sınai ve Kimyasal Maddeler Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6151 Kömür Toptan Ticareti Grup 6152 Metal Dışı Diğer Madenler Toptan Ticareti Grup 6153 Ham Petrol ve Doğal Gaz Toptan Ticareti Grup 6154 Petrol Ürünleri Toptan Ticareti Grup 6155 Sınai ve Kimyasal Maddeler Toptan Ticareti Grup 6156 Metal Gübre Toptan Ticareti Ana Grup 616 Makina ve Donatım Motorlu Araçlar, Elektrik Aygıtları, Yedek Parçalar Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6161 Tarım, Makina ve Donanımları ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6162 Motorlu Taşıt Araçları ve Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6163 Sınai Makina ve Donanımları ile Yedek Parçalan Toptan Ticareti Grup 6164 Radyo, Teyp, Pikap, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrik Süpürgesi, Klima, Elektronik Aygıtlar ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6165 Tıbbi Aygıtlar ile Yedek Parçalan Toptan Ticareti Grup 6166 Büro Makinaları ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6169 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Makina ve Donanım Toptan Ticareti Ana Grup 617 Cam, Cam Eşya ve Çini Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6171 Cam (Her türlü pencere camı) Toptan Ticareti Grup 6172 Cam Eşya ve Çini Toptan Ticareti Grup 6173 Düz ve Bombeli Oto Camlan Toptan Ticareti Ana Grup 618 Ticaret Komisyonculuğu, Ajanlığı Grup 6180 Ticaret Komisyonculuğu Ajanlığı Ana Grup 619 Diğer Toptan Ticaret (İhracat ve İthalat Dahil) Grup 6191 Kağıt, Kağıt Ürünleri Kitap, Kırtasiye vb. Toptan Ticareti Grup 6192 Optik Eşyalar Toptan Ticareti Grup 6193 Tıbbi İlâçlar Toptan Ticareti (Ecza depolan) Grup 6199 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Toptan Ticareti BÖLÜM 62 PERAKENDE TİCARET Ana Grup 621 Gıda Maddeleri Perakende Ticareti Grup 6211 Ekmek Bayiileri Grup 6212 Bakkal Dükkânları, Şarküterileri Grup 6213 Kasaplar, Tavukçular, Balıkçılar Grup 6214 Hububat, Un, Kepek ve Hayvan Yemi Satan Yerler Grup 6215 Manavlar Grup 6216 Su ve Süt Ürünleri Satanlar (Süt, tereyağ, yoğurt, peynir vb.) Grup 6217 Kahve ve Kuruyemiş Satanlar Grup 6218 Alkollü ve Alkolsüz İçkiler (Sigara, tütün, sandviç vb. maddeler satan yerler, büfeler) Grup 6219 Diğer Gıda Maddeleri Satanlar Ana Grup 622 Giyim Eşyası Perakende Ticareti Grup 6221 Manifaturacılar Grup 6222 Tuhafiyeciler Grup 6223 Konfeksiyon Satış Yerleri

9 Grup 6224 Ayakkabı Satış Yerleri Grup 6225 Deriden Giyim Eşyası Satış Yerleri (Ayakkabı hariç) Grup 6226 Kullanılmış Eski Elbise Satış Yerleri Grup 6227 Şapka ve Kasket Satış Yerleri Grup 6228 Tüccar Terziler Grup 6229 Diğer Giyim Eşyası Satış Yerleri Ana Grup 623 Mobilya, Döşeme ve Ev Eşyası Perakende Ticareti Grup 6231 Mobilya ve Döşeme Satış Yerleri Grup 6232 Halı, Kilim, Battaniye Satış Yerleri Grup 6233 Radyo, Pikap, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrik Süpürgesi, Dikiş Makinası, fırın, Soba vb. Satış Yerleri Grup 6234 Cam Eşya ve Çini Satış Yerleri Grup 6235 Kullanılmış Her Türlü Ev Eşyası Satış Yerleri Grup 6236 Elektrikli Alet ve Gereçler (6233 radyo, pikap, TV, elektrik süpürgesi vb. hariç) Hırdavat Satış Yerleri Grup 6237 Madeni Eş Eşyası Satış Yerleri Grup 6239 Diğer Çeşitli Ev Eşyası Satış Yerleri Ana Grup 624 Eczaneler, Parfümeri Perakende Ticareti Grup 6241 Eczaneler Grup 6242 Parfümeri Satış Yerleri Grup 6249 Diğer İlâç vb. Satış Yerleri Ana Grup 625 Taşıt Araçları, Tarım Makina ve Aletleri ile Diğer Makina ve Motor Perakende Ticareti Grup 6251 Otomobil, Kamyon, Motosiklet, Bisiklet, vb. ile Yedek Parçaları Satış Yerleri Grup 6252 Tarım Makina, Alet ve Yedek Parçalan Satış Yerleri Grup 6253 Makina, Motor vb. Aygıtların Satış Yerleri Grup 6259 Yukarıda Sınıflandırılmayan Makina, Taşıt ve Araçlar Satış Yerleri Ana Grup 626 Kereste ve Yapı Malzemeleri Perakende Ticareti Grup 6261 Kereste, Kontrplak, Formika, Duralit, Sunta vb. Satış Yerleri Grup 6262 Sağlık, Donatım gereçleri Satış Yerleri Grup 6263 Cam ve Çerçeve Satış Yerleri Grup 6264 Demir Çivi vb. Maddeler Satış Yerleri Grup 6265 Çimento, Kireç, Alçı, Kiremit, Tuğla, Kum vb. Satış Yerleri Grup 6266 Fayans, Marley, Muşamba, Duvar Kağıdı, Parke vb. Satış Yerleri Grup 6267 Yağlı Boya, Plastik Boya, Hazır Sıva vb. Satışlar Ana Grup 627 Yakacak Maddeleri Perakende Ticareti Grup 6271 Akaryakıt Satış Yerleri (Benzin istasyonları) Grup 6272 Kömür Satış Yerleri (Mangal kömürü hariç) Grup 6273 Odun ve Mangal Kömürü Satış Yerleri Grup 6279 Yukarıda Sınıflandırılmayan Yakacak Maddeleri Satış Yerleri Ana Grup 628 Büyük Mağazalar Grup 6280 Her Çeşit Eşya ve Yiyecek Satan Büyük Mağazalar, Süpermarketler Ana Grup 629 Diğer Perakende Ticaret Grup 6291 Antika Eşya Satış Yerleri Grup 6292 Turistik ve Hediyelik Eşya Satış Yerleri Grup 6293 Aktariye Satış Yerleri Grup 6294 Altın, Gümüş, Platin ve Değerli Taşlardan Yapılan Süs Eşyaları ve Saat Satış Yerleri (Sarraf dahil) Grup 6295 Optik Eşya Satış Yerleri Grup 6296 Kitap, Dergi, Gazete, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Satış Yerleri Grup 6297 Hurda Satış Yerleri Grup 6299 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eşya Satış Yerleri BÖLÜM 63 LOKANTA VE OTELLER Ana Grup 631 Lokanta, Kahvehaneler ile Diğer Yeme, İçme Yerleri

10 Grup 6311 İçkili, İçkisiz Lokantalar (Çorbacılar, işkembeciler dahil) Grup 6312 Köfteci ve Kebapçılar Grup 6313 Muhallebi, Pasta, Tatlı ve Börek Satış Yerleri Grup 6314 Meyhaneler, Birahaneler ve Tavernalar Grup 6315 Kahvehaneler ve Çayhaneler, Çay Ocakları Grup 6319 Diğer Yeme ve İçme Yerleri (Sandviç, tost vb.) Yiyecek Maddeleri ve İçecek Maddeleri Satan Yerler, Büfeler Ana Grup 632 Otel, Motel, Pansiyon, Kamping ve Diğer Konaklama Yerleri Grup 6321 Oteller ve Moteller Grup 6322 Pansiyonlar Grup 6323 Kamplar ve Konaklama Yerleri Grup 6324 Hanlar, Ahırlar ve Diğerleri ANA BÖLÜM 7 TAŞIMA - DEPOLAMA VE HABERLEŞME BÖLÜM 71 TAŞIMA VE DEPOLAMA Ana Grup 711 Kara Taşımacılığı Grup 7111 Demiryolu Taşımacılığı Grup 7112 Şehir İçi, Şehir Yöresi, Şehirlerarası, Uluslararası Kara Yolları Toplu Yolcu Taşımacılığı Grup 7113 Diğer Kara Taşımacılığı Grup 7114 Şehir içi, Şehirlerarası ve Uluslararası Karayolu Yük ve Eşya Taşımacılığı Grup 7115 Boru Hatları (Pipeline) ve Yağlı Madde ve Gaz Nakli Grup 7116 Kara Taşımacılığına Yardımcı Hizmetler Grup 7117 Şehiriçi, Şehirlerarası Motorsuz Araba ve Hayvan ile Yapılan Taşımacılık Grup 7119 Yukarıda Sınıflandırılmamış Kara Taşımacılığı ile İlgili Diğer Hizmetler Ana Grup 712 Su Yolu Taşımacılığı Grup 7121 Deniz ve Karasularında Gemi, Tanker, Şilep vb. ile Yurtiçi Yurtdışı Yük ve Yolcu Taşımacılığı Grup 7122 Yurtiçi Su Yollarında Taşımacılık Grup 7123 Su Yolu Taşımacılığında Yardımcı Hizmetler Ana Grup 713 Hava Taşımacılığı Grup 7131 Hava Taşıma İşletmeleri Grup 7132 Hava Taşımacılığına Yardımcı Hizmetler Ana Grup 719 Taşıma ile İlgili Diğer Hizmetler Grup 7191 Sevk ve Ambalaj Hizmetleri, Taşımacılık Acenteleri Grup 7192 Antrepoculuk (Depolama) ve Ardiye BÖLÜM 72 HABERLEŞME (PTT HİZMETLERİ) Ana Grup 720 Haberleşme (PTT Hizmetleri) Grup 7200 Haberleşme (PTT Hizmetleri) ANA BÖLÜM 8 MALİ KURULUŞLAR VE SİGORTALAR BÖLÜM 81 MALİ KURULUŞLAR Ana Grup 810 Mali Kuruluşlar Grup 8101 Para İşlemleri ile İlgili Kuruluşlar Grup 8102 Diğer Mali Kuruluşlar Grup 8103 Mali Hizmetler BÖLÜM 82 SİGORTA KURULUŞLARI Ana Grup 820 Sigorta Kuruluşları Grup 8200 Her Türlü Sigorta Kuruluşları BÖLÜM 83 GAYRİMENKUL MALLÂR TİCARETİ Ana Grup 831 Gayrimenkul Mallar Ticareti Grup 8310 Emlâk Büroları ve Komisyoncular Ana Grup 832 Kurumlara Yardımcı İç Hizmetler Grup 8321 Hukuk Hizmetleri

11 Grup 8322 Muhasebe, Hesap Tutma ve Kontrol İşleri Grup 8323 Bilgilerin Tablolaştırılması ve İşlenmesi Grup 8324 Mühendislik, Mimarlık ve Teknik Hizmetler Grup 8325 Reklâm Hizmetleri, Piyasa araştırmaları Grup 8329 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Yardımcı İş Hizmetleri Ana Grup 833 Makina ve Teçhizat Kiralanması Grup 8330 Makina ve Teçhizat Kiralanması ANA BÖLÜM 9 TOPLUM HİZMETLERİ VE KİŞİSEL HİZMETLER BÖLÜM 91 KAMU İDARESİ VE MİLLİ SAVUNMA Ana Grup 910 Kamu İdaresi ve Milli Savunma Grup 9100 Kamu İdaresi ve Milli Savunma BÖLÜM 92 SAĞLIK VE BENZERİ HİZMETLER Ana Grup 920 Çevre - Sağlık ve Benzeri Hizmetler Grup 9200 Çevre - Sağlık ve Benzeri Hizmetler BÖLÜM 93 EĞİTİM, SAĞLIK VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Ana Grup 931 Araştırma ve Bilim Kurumları Grup 9320 Araştırma ve Bilim Kurumları Ana Grup 933 Tıbbi ve Diğer Sağlık Hizmetleri Grup 9331 Tıbbi ve Dişle İlgili Sağlık Hizmetleri Grup 9332 Veteriner Hizmetleri Ana Grup 934 Sosyal Yardım Kurumları Grup 9340 Sosyal Yardım Kurumları Ana Grup 935 Ticari, Mesleki ve Sendikal Kuruluşlar Grup 9350 Ticari, Mesleki ve Sendikal Kuruluşlar Ana Grup 939 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Sosyal Hizmetler Grup 9391 Din Kuruluşları Grup 9399 Diğer Sosyal Kuruluşlar BÖLÜM 94 KÜLTÜR - EĞLENCE VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Ana Grup 941 Sinema ve Diğer Eğlence Yerleri Grup 9411 Sinema Filmleri Hazırlanması, Çekim Grup 9412 Sinema Filmleri Dağıtımı ve Gösterilmesi Grup 9413 Radyo ve Televizyon Hizmetleri Grup 9414 Tiyatro ve Benzeri Eğlence Hizmetleri Grup 9415 Yazarlar, Kompozitörler, Bağımsız Müzisyenler, Aktörler vb., Serbest Gazeteciler, Ressamlar, Heykeltraşlar. Ana Grup 942 Kütüphaneler, Müzeler, Botanik ve Hayvanat Bahçeleri ve Yukarıda Sınıflandırılmamış Kültür Hizmetleri Grup 9420 Kütüphaneler, Müzeler, Botanik ve Hayvanat Bahçeleri ve Yukarıda Sınıflandırılmamış Kültür Hizmetleri Ana Grup 949 Diğer Eğlence ve Başka Yerde Sınıflandırılmayan Boş Zamanlan Değerlendirme Hizmetleri Grup 9490 Diğer Eğlence ve Başka Yerde Sınıflandırılmayan Boş Zamanlan Değerlendirme Hizmetleri BÖLÜM 95 KİŞİLERE VE AİLELERE YAPILAN HİZMETLER Ana Grup 951 Yukarıda Sınıflandırılmamış Onarım Hizmetleri Grup 9511 Ayakkabı ve Diğer Deri Ürünü Eşyaların Onarımı Grup 9512 Elektrikli Cihazlar Onarımı Grup 9513 Motorlu Taşıt Araçlarının ve Motosikletlerin Küçük Onarım ve Bakım İşleri Grup 9514 Saat ve Değerli Süs Eşyası Onarımı Grup 9519 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Onarım İşleri Ana Grup 952 Çamaşırhane, Boyahane ve Temizleyicilik Hizmetleri Grup 9520 Çamaşırhaneler, Boyahaneler, Temizleyici ve Onarıcılar

12 Grup 9530 Evlere Hizmet İşleri Ana Grup 959 Bireylere Çeşitli Hizmetler Grup 9591 Berber Salonları, Güzellik Salonları Grup 9592 Fotoğraf Stüdyoları Grup 9599 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kişi Hizmetleri BÖLÜM 96 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Ana Grup 960 Uluslararası Örgütler ANA BÖLÜM 10 İYİ TANIMLANAMAYAN FAALİYETLER Not: Ülkemizi ilgilendirmemektedir.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI Rev. 02 01-2011 AMAÇ: Bu rehber, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olmak için girişimde bulundukları

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU İŞ YERİ AÇMA-KAPAMA SÜRECİ VE MALİYETLER BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCISI NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2011 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 Bölüm 1:Esnaf

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3 ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı T. Açık l ama ıı. i 988-1990 Yı ll arına Aiı i')' isbelier '. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ORT ALA MA KAR HADLERi

ORT ALA MA KAR HADLERi İSTANBUL TiCARET ODASI Yayınları ORT ALA MA KAR HADLERi 1. izahname ll. 73 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği lll. 1973-1975 Yıllarına Ait Nisbetler Çeltüt Matbaacılık istanbul- 1974 Koli. Şti. ÖN SÖZ

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

SEKTÖRLERE GÖRE KARLILIK ORANLARI

SEKTÖRLERE GÖRE KARLILIK ORANLARI SEKTÖRLERE GÖRE KARLILIK ORANLARI A) 2004-2009 DÖNEMİ SEKTÖRLERE GÖRE KAR ORANLARI 1. GRUP MESLEK KOMİTESİ (Deri konfeksiyon, ayakkabı, çanta, kemer vb. mamuller ticareti) : AYAKKABI PERAKENDE (KARAR TARİHİ

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı