getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir."

Transkript

1 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde sayılı Kanunun 17/4/1986 tarihli ve 3277 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; Odalara kayıtlı üyelerle yeni Oda kurulmasına karar verilen yerlerde mevcut ticaret ve sanayi meslek mensuplarının mesleklerine göre gruplandırılmalarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Deyimler Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen: a) "Bakanlık" deyimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, b) "Birlik" deyimi, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ni, c) "Odalar" deyimi, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını, d) "Rehber" deyimi, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince hazırlanan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi'ni ifade eder. Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Madde 3 - a) Odalarda meslek grubu kurulmasına esas olacak meslekler Rehberde gösterilmiştir. Rehber, bu yönetmeliğin ayrılmaz bir ekidir. Rehber, Birlik yönetim kurulunca düzenlenir ve gerektiğinde değiştirilir. Rehberde yer almayan, fakat ticaret ve sanayide vukubulan gelişmeler sonucunda meydana gelen meslek için teşkiline lüzum görülen yeni meslek grupları, Birlik Yönetim Kurulu karan ile Rehberde ilgili ana gruba ilâve edilir. b) Mesleklerin gruplandırılmasında ilke olarak Rehberde gösterilen gruplara uyulur. Ancak, rehbere uyulmasının, meslek nevileri ve meslek mensupları sayısının çok az veya çok fazla olması nedeniyle fiilen imkânsızlık arzettiği durumlarda, halen mevcut meslek Grupları muhafaza edilmek suretiyle, mesleklerin Gruplandırılması, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Oda Yönetim Kurullarının teklifi üzerine meclislerce kararlaştırılır. Mesleklerin Gruplandırılması Esasları Madde 4 - a) Bir meslek grubu kurulabilmesi için, kurulması düşünülen meslek grubunun mensupları sayısının, bütün üye sayısı 1000'den az olan Odalarda en az 15, olan Odalarda en az 30, 'den fazla olan Odalarda en az 60 olması şarttır. Ancak, bu sayı Yönetim Kurulunun teklifi ve Oda meclisinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ile arttırılabilir. b) Mensuplarının sayısı yukarıdaki fıkrada belirlenen grup kurulması için gerekli veya Odalarca kabul edilen sayıdan az olan meslekler, en yakın bulundukları meslek gruplarna dahil edilirler. Yakınlıkları sebebiyle aynı grupta toplanan meslek zümrelerinin o meslek grubu içinde belirtilmesi ve seçilecek meslek komitesinde mümkünse en az birer temsilci ile temsil edilmeleri zorunludur. Mümkün olmadığı takdirde, gruba dahil meslek zümrelerinin üye sayıları oranına göre komitede temsili sağlanır. Faaliyette Bulunan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Esasları Madde 5 - Faaliyette bulunan Odalarda halen mevcut meslek grupları aynen muhafaza edilir veya ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine mevcut meslek grupları birleştirilebilir veya ayrılarak ayrı veya başka meslek grupları kurulabilir. a) Bir meslek grubunun ayrılarak ayrı meslek grupları kurulabilmesi veya başka bir meslek grubu haline getirilebilmesi, Yönetim Kurullarının veya ayrılacak meslek grubunun madde 4'de yazılı grup kurulması için gerekli sayıdaki üyesinin teklifi ve meclisin kararına bağlıdır. Meclis kararının, meslek komiteleri seçiminden en az 6 ay önce ve meclisin üye tam sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile alınması ve bu Yönetmelikteki esaslara uyulması da zorunludur. b) Mevcut meslek gruplarının birleştirilmesi veya ayrılması suretiyle meslek mensuplarının yeniden gruplandırılmasına dair meclis kararlan gerekçeli olarak Birliğe bildirilir. Birlik inceleme yaparak, gruplandırmayı kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bulursa gruplandırma işleminin usulüne uygun hale

2 getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir. c) Aynı meslek, ticaret ve sanatla iştigal edenler hiçbir suretle bir kaç gruba ayrılamaz. d) Değişik meslek, ticaret ve sanatla iştigal edenler, muamele genişliği bakamından en çok, bunların eşitliği halinde kıdem bakımından en uzun zamandan beri meşgul oldukları mesleğe mensup sayılırlar. Bu hususta vaki tereddütler Oda Yönetim Kurulunca inceleme suretiyle giderilir. Yeni Kurulacak Odalarda Gruplandırma Madde 6 - Oda kurulmasına karar verilen yerde mesleklerin gruplandırılması, o yerde mevcut ticari ve sınai meslek mensupları arasından en büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek 5-10 üye ile, bunların mazeretleri halinde yerlerine geçmek üzere aynı sayıda yedek üyeden oluşturulan bir gruplandırma kurulunca yapılır. Bu kurul, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak kendi aralarından ve gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer ve durumu bir tutanakla tesbit eder. Kurul, çoğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurul aldığı kararların birer suretini Birliğe gönderir. Madde 7 - Gruplandırma Kurulu, kurulacak Odanın çalışma alanı içinde mevcut olan gerçek ve tüzel kişi müseccel tacir ve sanayicilerin mesleklerini belirler ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre gruplandırarak uygun vasıtalarla mahallinde ilân eder. Meslek mensupları, ilân tarihinden itibaren 7 gün içinde dahil edildikleri meslek grupları ile ilgili olarak kurula itiraz edebilirler. Bu takdirde, kurul 3 gün içinde itirazı inceleyerek verdiği karan ilgililere bildirir. Kurulun kararı kesindir. Madde 8 - Odalarda mesleklerin gruplandırılması hakkında 5/7/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu talimat hükümlerine uymamakta ısrar edenler için Oda'nın, tenzilâtlı satışın usul ve esasa uymadığı hususunu umumi efkâra hukuki bir mahzur tevlit etmeyecek şekilde ilân hakkı mahfuz olduğu gibi, ayrıca Oda, Türk Ticaret Kanununun haksız rekabetle ilgili hükümleri uyarınca yasal işlemlere girişebilir. Geçici Madde 1 Mevcut meslek gruplarına göre meslek komitelerine seçilenlerin üyellikleri, yeni yapılacak organ seçimlerine kadar devam eder. Madde 9 Bu yönetmelik hükümleri Resmi Gazete te yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10 Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

3 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar ve Dikkate Alınacak Hususlar 1. İlişikteki Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin 1 inci kısmını şu ana bölümleri ihtiva etmektedir: Ana bölüm 2 Madencilik ve Taşocakçılığı Ana bölüm 3 İmalât Sanayii Ana bölüm 4 Elektrik, Gaz ve Su Ana bölüm 5 Bayındırlık ve Yapım İşleri Ana bölüm 6 Toptan ve Perakende Ticaret Ana bölüm 7 Taşıma, Depolama ve Haberleşme Ana bölüm 8 Mali Kuruluşlar ve Sigortalar Ana bölüm 9 Toplum Hizmetleri ve Kişisel Hizmetler Ana bölüm 10 İyi Tanımlanamayan Faaliyetler 2. Yukarıdaki ana bölümler kendi içlerinde bölümlere, bölümler ana gruplara, ana Gruplar da gruplara ayrılmıştır. 3. Meslekleri Gruplandırmada ilk hareket noktası bir mesleğin ilişik Rehberin sırasıyla hangi ana bölümünde, bölümünde, ana grubunda ve grubunda yer aldığının dikkatle araştırılması ve dahil edileceği grubun isabetle tesbit edilmesidir. 4. Bu gruba dahil edilecek meslek mensupları sayısı 30'dan az ise, aynı ana grup içinde yer alan en yakın bir Gruptaki meslek mensupları ile birleştirilmek suretiyle yeni bir grup teşkili cihetine gidilmelidir. 5. Bu usulle dahi meslek grubu teşkili mümkün olmadığı takdirde, ana Grup bazında meslek grubu teşkili yoluna gidilmesi icabeder. 6. Bir gruba giren değişik meslek mensuplarının sayıca çok fazla olması sebebiyle bu mesleklerin ayrı gruplara bölünmesi zaruri görülürse, bu takdirde Rehberin sonuna eklenen Devlet İstatistik Enstitüsünce düzenlenen İktisadi Faaliyetlerin Sınıflandırılması Rehberindeki alt - grup kademesine ve Yönetmelik hükümlerine uygun düşmek şartı ile ayrı meslek grubu teşkil cihetine gidilebilir. KISIM : I TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ ANA BÖLÜM 2 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI BÖLÜM.21 KÖMÜR ÜRETİMİ Ana Grup 210 Kömür Üretimi Grup 2101 Taş Kömürü Grup 2102 Linyit Kömürü Grup 2103 Diğer Kömürler BÖLÜM 22 HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ Ana Grup 220 Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Grup 2201 Ham Petrol Üretimi Grup 2202 Doğal Gaz Üretimi Grup 2203 Asfaltit Üretimi BÖLÜM 23 METALİK CEVHER ÜRETİMİ VE ZENGİNLEŞTİRME Ana Grup 230 Metalik Cevher Üretimi ve Zenginleştirme Grup 2301 Demir Cevheri Üretimi Grup 2302 Demir Cevheri Dışındaki Diğer Metalik Cevher Üretimi BÖLÜM 29 METALİK OLMAYAN VE MADENCİLİK KONUSUNA GİREN MADDELER ÜRETİMİ Ana Grup 290 Metalik Olmayan ve Madencilik Konusuna Giren Maddeler Üretimi Grup 2901 Taş, Kum, Kil ve Benzeri Maden Ocakları İşletmesi

4 Grup 2902 Kimya ve Gübre Sanayiinde Kullanılan Maddeler Grup 2903 Tuz (Sodyum Klorür Üretimi) Grup 2904 Yukarıda Sayılan Maddeleri İhtiva Eden Sular ve Gazlar Üretimi Grup 2909 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Madencilik ve Açık Ocak İşletmeciliği ANA BÖLÜM 3 İMALAT SANAYİİ BÖLÜM 31 GIDA - İÇKİ - TÜTÜN SANAYİİ Ana Grup 311 Gıda Maddeleri Sanayii Grup 3111 Mezbaha Ürünleri Grup 3112 Süt ve Süt Ürünleri Sanayii Grup 3113 Sebze ve Meyve İşleme Sanayii (Zeytin İşleme, Salamura, Her Nevi Turşuculuk Dahil) Grup 3114 Su Ürünleri İşleme Sanayii Grup 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Sanayii Grup 3116 Un ve Unlu Ürünler Sanayii Grup 3117 İşlenmiş Un Ürünleri Sanayii Grup 3118 Şeker Üretimi ve Arıtımı Sanayii Grup 3119 Şekerleme - Kakao, Çukulata vb. Maddeler Sanayii Ana Grup 312 Grup 3121 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri Sanayii Grup 3122 Yem Sanayii Ana Grup 313 İçki Sanayii Grup 3131 Damıtık Alkollü İçkiler Sanayii Grup 3132 Şarap Sanayii Grup 3133 Malt ve Bira Sanayii Grup 3134 Alkolsüz İçkiler, Gazlandırılmış Meyve Sulan ve Doğal Maden Suları ve Menba Sulan Sanayii Ana Grup 314 Tütün Sanayii BÖLÜM 32 DOKUMA - GİYİM EŞYALARI VE DERİ SANAYİİ Ana Grup 321 Dokuma Sanayii Grup 3211 Elyafın Hazırlanması, İplik Haline Getirilmesi, Dokunması, Boyanması vb. Bitirme İşlemleri Grup 3212 Giyim Eşyası Dışında Kalan Hazır Dokuma Eşya Üretimi Grup 3213 Örme Sanayii Grup 3214 Halı ve Kilim Sanayii Grup 3215 İp, sicim, ağ ve urgan Sanayii Grup 3219 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Dokuma Ürünleri Sanayii Ana Grup 322 Ayakkabı Dışında Giyim Eşyası Sanayii Grup 3221 Deri ve Kürk Giyim Eşyası Sanayii Grup 3222 Doğal Deri ve Kürk Dışında Kalan Hazır Giyim Eşyası Sanayii, Konfeksiyon, Yapay Süet, Kürk ve Plastik Giyim Eşyası Ana Grup 323 Deri - Deri Benzeri Maddeler ve Kürk Eşya Sanayii (Ayakkabı ve Giyim Eşyası Hariç) Grup 3231 Deri İşleme Sanayii Grup 3232 Kürk İşleme ve Boyama Sanayii Grup 3233 Deri vb. Maddelerden Yapılmış Eşya Sanayii Ana Grup 324 Ayakkabı Sanayii Grup 3240 Her Çeşit Ayakkabı Sanayii BÖLÜM 33 ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ Ana Grup 331 Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayii (Mobilya Hariç) Grup 3311 Kereste ve Parke Sanayii Grup 3312 Ambalaj Sanayii Grup 3319 Diğer Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayii Ana Grup 332 Ağaç Mobilya ve Döşeme Sanayii (Not: Madeni mobilya eşyası 3812 grubunda, plastik mobilya 3560 grubunda gösterilir.)

5 BÖLÜM 34 KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASIM SANAYİİ Ana Grup 341 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Grup 3411 Sellüloz Kağıt ve Karton Sanayii Grup 3412 Kağıt ve Kartondan Ambalaj Maddeleri Sanayii, Mukavva ve Karton Kutular, Kağıt Torba ve Çanta Üretimi Grup 3419 Diğer Sellüloz Kağıt ve Karton Ürünleri Ana Grup 342 Basım Yayın ve Bunlara Bağlı Sanayii Grup 3421 Gazete Basımı Grup 3422 Kitap, Dergi, Broşür vb. Basımı Grup 3423 Ambalaj, Reklâm ve Formüller Basımı Grup 3424 Dizgi İşleri Grup 3425 Klişecilik Grup 3426 Ciltçilik Grup 3429 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Basım İşleri BÖLÜM 35 KİMYA - PETROL - KÖMÜR - KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ Ana Grup 351 Ana Kimya Sanayii Grup 3511 Ana Kimyasal Maddeler Sanayii (Kimyasal Gübreler Hariç) Grup 3512 Kimyasal gübre ve Tarım İlâçları Sanayii Grup 3513 Sentetik Rehiçeler, Plastikler, Sun'i Lifler Sanayii (Cam lifleri hariç) Ana Grup 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayii Grup 3521 Boya, Vernik, Lak Sanayii Grup 3522 İlâç Sanayii Grup 3523 Sabun, Temizleyici Maddeler, Parfüm, Kozmetik ve Diğer Tuvalet Malzemesi Sanayii Grup 3529 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler Sanayii Ana Grup 353 Petrol Rafinerileri Ana Grup 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayii Grup 3541 Bitum Kökenli İnşaat İzolasyon ve Bağlayıcı Maddeler Üretimi Grup 3542 Kok Kömürü ve Briket Üretimi Grup 3543 Madeni Yağ Hazırlama ve Harmanlama İşlemleri Grup 3544 LPG Dolum İşlemleri (Tüpleme) Ana Grup 355 Lastik Ürünleri Sanayii Grup 3551 Tekerlek İç ve Dış Lastiği İmali Grup 3559 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Lastik Ürünleri Sanayii Ana Grup 356 Plastik Maddeden, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eşya Yapımı BÖLÜM 36 TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİİ Ana Grup 361 Metalden Gayri Madensilerden Üretim (Başka yerde sınıflandırılmamış) - Petrol ve kömür türevleri hariç Ana Grup 362 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Ana Grup 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayii Grup 3691 Pişmiş Kilden Yapı Gereçleri Üretimi Grup 3692 Çimento, Alçı ve Kireç Sanayii Grup 3699 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ürünler Yapımı BÖLÜM 37 METAL ANA SANAYİİ Ana Grup 371 Demir - Çelik Metal Ana Sanayii Ana Grup 372 Demir - Çelik Dışında Metal Ana Sanayii BÖLÜM 38 METAL - EŞYA - MAKİNA VE GEREÇ ULAŞIM ARACI İLMİ VE MESLEKİ ÖLÇME ALETLER SANAYİİ Ana Grup 381 Metal Eşya Sanayii Grup 3811 Her Türlü Bıçak, El Aletleri ve Hırdavat Malzeme Sanayii Grup 3812 Metal Mobilya ve Donatım Sanayii Grup 3813 Metal Yapım Malzemesi Sanayii Grup 3819 Diğer Metal Eşya Sanayii

6 Ana Grup 382 Makina Sanayii (Elektrik Makinaları Hariç) Grup 3821 İçten Yanmalı Motorlar ve Türbinler Sanayii Grup 3822 Tarımsal Makina ve Gereçlerin Yapımı ve Onarımı Grup 3823 Metal ve Metal Dışı Maddeleri İşleyen Makinalar Yapım ve Onarımı Grup 3824 Özel Endüstri Makinaları ve Gereçleri Yapım ve Onarımı Grup 3825 Bilgi İşlem, Büro, Muhasebe ve Hesap Makinaları Yapım ve Onarımı Grup 3829 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Makina ve Gereç Yapım Sanayii Ana Grup 383 Elektrik Makinaları ve Aygıtları Sanayii Grup 3831 Elektrik Sanayii Makinaları ve Aygıtları Sanayii Grup 3832 Radyo, Televizyon ve Haberleşme Alet ve Aygıtları Sanayii Grup 3833 Elektrikli Ev Aletleri Sanayii Grup 3839 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrik Makina ve Aletleri Yapım Sanayii Ana Grup 384 Taşıt Araçları Sanayii Grup 3841 Deniz Taşıtları Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3842 Demiryolları Ulaşım Araçları Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3843 Motorlu Kara Taşıtları Yapım, Montaj ve Onarımı Sanayii Grup 3844 Triportör, Motosiklet, Mobilet ve Bisiklet Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3845 Uçak Yapım ve Onarım Sanayii Grup 3849 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Taşıtlar Yapım Sanayii Ana Grup 385 Mesleki ve İlmi Aletler ile Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ölçme ve Kontrol Aletleri ve Fotoğrafik ve Optik Eşya Sanayii Grup 3851 Mesleki ve İlmi Aletler ile Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ölçme ve Kontrol Aletleri Yapım Sanayii Grup 3852 Fotoğrafçılık Malzemesi ve optik Eşya Sanayii Grup 3853 Saat Sanayii Grup 3854 Diğer BÖLÜM 39 DİĞER İMALAT SANAYİİ Ana Grup 390 Diğer İmalat Sanayii Grup 3901 Kuyumculuk ve Benzeri Üretim Sanayii Grup 3902 Müzik Aletleri Üretimi Grup 3903 Her türlü Spor, Atletizm, Jimnastik Alet ve Malzemesi Üretimi Grup 3909 Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalât Sanayii ANA BÖLÜM 4 ELEKTRİK, GAZ VE SU BÖLÜM 41 ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR Ana Grup 410 Elektrik, Gaz ve Buhar Grup 4101 Aydınlatma ve Motor gücü İçin Elektrik Üretimi ve Dağıtımı Grup 4102 Gaz Üretimi ve Dağıtımı (Tüp gaz hariç) Grup 4103 Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtımı BÖLÜM 42 SUYUN SAĞLANMASI - TEMİZLENMESİ VE DAĞITIM ŞEBEKESİ Ana Grup 420 Su İşleri ve Su İkmali ANA BÖLÜM 5 BAYINDIRLIK VE YAPIM İŞLERİ BÖLÜM 50 YAPIM İŞLERİ Ana Grup 501 Bina Yapımı ve Onarımı (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5010 Bina Yapımı ve Onarımı Ana Grup 502 Yol, Köprü ve Hava Limanı Yapım ve Onarımı (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5021 Karayolu Yapım ve Onarım Grup 5022 Demiryolu Yapım ve Onarım Grup 5023 Hava Limanları Yapım ve Onarım Grup 5025 Tünel ve Metro Yapım ve Onarım Grup 5026 Diğer Yapım ve Onarım İşleri

7 Ana Grup 503 Baraj ve Bent Yapım, Bakım ve Onarım (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5031 Baraj Yapım ve onarım Grup 5032 Su Bentleri ve Sulama Kanalları ile Artezyen Yapım ve Onarım Ana Grup 504 Liman, İskele, Rıhtım, Tersane Yapım, Bakım ve Onarım Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5041 Liman Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5042 İskele, Rıhtım ve Dalgakıran Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5043 Tersane Yapım, Bakım ve Onarım Ana Grup 509 Diğer Yapım, Bakım ve onarım İşleri (Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik dahil) Grup 5091 Şehiriçi Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarım (Temiz ve pis su) Grup 5092 PTT Hatları Yapım, Bakım ve Onarım Grup 5093 Şehiriçi ve Dışı Elektrik ve Havagazı Tesisleri Yapım Bakım ve Onarım Grup 5094 Bina ve Benzer Yapıların Elektrik ve Havagazı Tesisatının Yapımı, Bakımı ve Onarım Grup 5095 Binaların Asansör, Yürüyen Merdiven ve Boru Düzenleri ile Yangın Söndürme Su Deposu, Merkezi Isıtma, Havlandırma Gibi Aygıtların Yerleştirilmesi Grup 5099 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Her Türlü Yapı İşleri (Her türlü spor tesisleri, bataklık kurutma, arsa ve arazi ıslahı işleri vb.) ANA BÖLÜM 6 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ BÖLÜM 61 TOPTAN TİCARET Ana Grup 611 Gıda Maddeleri Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6111 Yaş Meyve ve Sebze Toptan Ticareti Grup 6112 Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticareti (Peynir, sade yağ, yoğurt vb.) Grup 6113 Zeytin, Zeytinyağı ve Diğer Bitkisel Yağlar Toptan Ticareti Grup 6114 Kuru Üzüm Toptan Ticareti Grup 6115 Kuru İncir Toptan Ticareti Grup 6116 Fındık (Kabuklu, kabuksuz) Toptan Ticareti Grup 6117 Diğer Kuru Meyveler ve Çerezler (badem, ceviz vs.) Toptan Ticareti Grup 6118 Et, Balık, Et ve Balık Ürünleri ile Kesilmiş Kümes Hayvanları Toptan ticareti Grup 6119 Diğer Gıda Maddeleri Toptan Ticareti (Yukarıda Gruplarda gösterilmeyen gıda maddeleri ticaret ve canlı hayvan ticareti burada gösterilecektir.) Ana Grup 612 Tarımsal Maddeler Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6121 Hububat Toptan Ticareti Grup 6122 Pamuk Toptan Ticareti Grup 6123 Tütün Toptan Ticareti Grup 6124 Yapağı Yün ve Tiftik Toptan Ticareti Grup 6125 İpek Kozası ve İpliği Toptan Ticareti Grup 6126 Hayvan Derisi, Post ve Bağırsak Toptan Ticareti Grup 6127 Palamut Toptan Ticareti Grup 6128 Bakliyat Toptan Ticareti Grup 6129 Yukarıda Sınıflandırılmayan Tarımsal Maddeler Toptan Ticareti (hayvan yemleri, ot ve saman vb.) Ana Grup 613 Mensucat Giyim Eşyası ve Mobilya Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6131 Manifatura Toptan Ticareti Grup 6132 Tuhafiye Toptan Ticareti Grup 6133 Konfeksiyon Toptan Ticareti Grup 6134 Ayakkabı Toptan Ticareti Grup 6135 Halı, Kilim, Battaniye vb. Toptan Ticareti Grup 6136 Mobilya ve Döşeme Toptan Ticareti Grup 6139 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Mensucat ve Giyim Eşyası Toptan Ticareti

8 Ana Grup 614 Kereste ve Yapı Malzemesi Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6141 Kereste, Parke vb. Toptan Ticareti Grup 6142 İnşaat ve Demir Çeliği Toptan Ticareti Grup 6143 Tuğla, Kiremit ve Biriket Toptan Ticareti Grup 6144 Sağlık Donatım Gereçleri (Sıhhi tesisat) Toptan Ticareti Grup 6145 Çimento Toptan Ticareti Grup 6146 Yağlı Boya, Plastik Boya, Hazır Sıvı Maddeleri Toptan Ticareti Grup 6149 Diğer İnşaat Malzemesi (Alçı, Kireç) Toptan Ticareti (Kum, Çakıl, Mozaik, Karolar vb.) Ana Grup 615 Madenler, Sınai ve Kimyasal Maddeler Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6151 Kömür Toptan Ticareti Grup 6152 Metal Dışı Diğer Madenler Toptan Ticareti Grup 6153 Ham Petrol ve Doğal Gaz Toptan Ticareti Grup 6154 Petrol Ürünleri Toptan Ticareti Grup 6155 Sınai ve Kimyasal Maddeler Toptan Ticareti Grup 6156 Metal Gübre Toptan Ticareti Ana Grup 616 Makina ve Donatım Motorlu Araçlar, Elektrik Aygıtları, Yedek Parçalar Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6161 Tarım, Makina ve Donanımları ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6162 Motorlu Taşıt Araçları ve Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6163 Sınai Makina ve Donanımları ile Yedek Parçalan Toptan Ticareti Grup 6164 Radyo, Teyp, Pikap, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrik Süpürgesi, Klima, Elektronik Aygıtlar ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6165 Tıbbi Aygıtlar ile Yedek Parçalan Toptan Ticareti Grup 6166 Büro Makinaları ile Yedek Parçaları Toptan Ticareti Grup 6169 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Makina ve Donanım Toptan Ticareti Ana Grup 617 Cam, Cam Eşya ve Çini Toptan Ticareti (İhracat ve İthalat dahil) Grup 6171 Cam (Her türlü pencere camı) Toptan Ticareti Grup 6172 Cam Eşya ve Çini Toptan Ticareti Grup 6173 Düz ve Bombeli Oto Camlan Toptan Ticareti Ana Grup 618 Ticaret Komisyonculuğu, Ajanlığı Grup 6180 Ticaret Komisyonculuğu Ajanlığı Ana Grup 619 Diğer Toptan Ticaret (İhracat ve İthalat Dahil) Grup 6191 Kağıt, Kağıt Ürünleri Kitap, Kırtasiye vb. Toptan Ticareti Grup 6192 Optik Eşyalar Toptan Ticareti Grup 6193 Tıbbi İlâçlar Toptan Ticareti (Ecza depolan) Grup 6199 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Toptan Ticareti BÖLÜM 62 PERAKENDE TİCARET Ana Grup 621 Gıda Maddeleri Perakende Ticareti Grup 6211 Ekmek Bayiileri Grup 6212 Bakkal Dükkânları, Şarküterileri Grup 6213 Kasaplar, Tavukçular, Balıkçılar Grup 6214 Hububat, Un, Kepek ve Hayvan Yemi Satan Yerler Grup 6215 Manavlar Grup 6216 Su ve Süt Ürünleri Satanlar (Süt, tereyağ, yoğurt, peynir vb.) Grup 6217 Kahve ve Kuruyemiş Satanlar Grup 6218 Alkollü ve Alkolsüz İçkiler (Sigara, tütün, sandviç vb. maddeler satan yerler, büfeler) Grup 6219 Diğer Gıda Maddeleri Satanlar Ana Grup 622 Giyim Eşyası Perakende Ticareti Grup 6221 Manifaturacılar Grup 6222 Tuhafiyeciler Grup 6223 Konfeksiyon Satış Yerleri

9 Grup 6224 Ayakkabı Satış Yerleri Grup 6225 Deriden Giyim Eşyası Satış Yerleri (Ayakkabı hariç) Grup 6226 Kullanılmış Eski Elbise Satış Yerleri Grup 6227 Şapka ve Kasket Satış Yerleri Grup 6228 Tüccar Terziler Grup 6229 Diğer Giyim Eşyası Satış Yerleri Ana Grup 623 Mobilya, Döşeme ve Ev Eşyası Perakende Ticareti Grup 6231 Mobilya ve Döşeme Satış Yerleri Grup 6232 Halı, Kilim, Battaniye Satış Yerleri Grup 6233 Radyo, Pikap, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrik Süpürgesi, Dikiş Makinası, fırın, Soba vb. Satış Yerleri Grup 6234 Cam Eşya ve Çini Satış Yerleri Grup 6235 Kullanılmış Her Türlü Ev Eşyası Satış Yerleri Grup 6236 Elektrikli Alet ve Gereçler (6233 radyo, pikap, TV, elektrik süpürgesi vb. hariç) Hırdavat Satış Yerleri Grup 6237 Madeni Eş Eşyası Satış Yerleri Grup 6239 Diğer Çeşitli Ev Eşyası Satış Yerleri Ana Grup 624 Eczaneler, Parfümeri Perakende Ticareti Grup 6241 Eczaneler Grup 6242 Parfümeri Satış Yerleri Grup 6249 Diğer İlâç vb. Satış Yerleri Ana Grup 625 Taşıt Araçları, Tarım Makina ve Aletleri ile Diğer Makina ve Motor Perakende Ticareti Grup 6251 Otomobil, Kamyon, Motosiklet, Bisiklet, vb. ile Yedek Parçaları Satış Yerleri Grup 6252 Tarım Makina, Alet ve Yedek Parçalan Satış Yerleri Grup 6253 Makina, Motor vb. Aygıtların Satış Yerleri Grup 6259 Yukarıda Sınıflandırılmayan Makina, Taşıt ve Araçlar Satış Yerleri Ana Grup 626 Kereste ve Yapı Malzemeleri Perakende Ticareti Grup 6261 Kereste, Kontrplak, Formika, Duralit, Sunta vb. Satış Yerleri Grup 6262 Sağlık, Donatım gereçleri Satış Yerleri Grup 6263 Cam ve Çerçeve Satış Yerleri Grup 6264 Demir Çivi vb. Maddeler Satış Yerleri Grup 6265 Çimento, Kireç, Alçı, Kiremit, Tuğla, Kum vb. Satış Yerleri Grup 6266 Fayans, Marley, Muşamba, Duvar Kağıdı, Parke vb. Satış Yerleri Grup 6267 Yağlı Boya, Plastik Boya, Hazır Sıva vb. Satışlar Ana Grup 627 Yakacak Maddeleri Perakende Ticareti Grup 6271 Akaryakıt Satış Yerleri (Benzin istasyonları) Grup 6272 Kömür Satış Yerleri (Mangal kömürü hariç) Grup 6273 Odun ve Mangal Kömürü Satış Yerleri Grup 6279 Yukarıda Sınıflandırılmayan Yakacak Maddeleri Satış Yerleri Ana Grup 628 Büyük Mağazalar Grup 6280 Her Çeşit Eşya ve Yiyecek Satan Büyük Mağazalar, Süpermarketler Ana Grup 629 Diğer Perakende Ticaret Grup 6291 Antika Eşya Satış Yerleri Grup 6292 Turistik ve Hediyelik Eşya Satış Yerleri Grup 6293 Aktariye Satış Yerleri Grup 6294 Altın, Gümüş, Platin ve Değerli Taşlardan Yapılan Süs Eşyaları ve Saat Satış Yerleri (Sarraf dahil) Grup 6295 Optik Eşya Satış Yerleri Grup 6296 Kitap, Dergi, Gazete, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Satış Yerleri Grup 6297 Hurda Satış Yerleri Grup 6299 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eşya Satış Yerleri BÖLÜM 63 LOKANTA VE OTELLER Ana Grup 631 Lokanta, Kahvehaneler ile Diğer Yeme, İçme Yerleri

10 Grup 6311 İçkili, İçkisiz Lokantalar (Çorbacılar, işkembeciler dahil) Grup 6312 Köfteci ve Kebapçılar Grup 6313 Muhallebi, Pasta, Tatlı ve Börek Satış Yerleri Grup 6314 Meyhaneler, Birahaneler ve Tavernalar Grup 6315 Kahvehaneler ve Çayhaneler, Çay Ocakları Grup 6319 Diğer Yeme ve İçme Yerleri (Sandviç, tost vb.) Yiyecek Maddeleri ve İçecek Maddeleri Satan Yerler, Büfeler Ana Grup 632 Otel, Motel, Pansiyon, Kamping ve Diğer Konaklama Yerleri Grup 6321 Oteller ve Moteller Grup 6322 Pansiyonlar Grup 6323 Kamplar ve Konaklama Yerleri Grup 6324 Hanlar, Ahırlar ve Diğerleri ANA BÖLÜM 7 TAŞIMA - DEPOLAMA VE HABERLEŞME BÖLÜM 71 TAŞIMA VE DEPOLAMA Ana Grup 711 Kara Taşımacılığı Grup 7111 Demiryolu Taşımacılığı Grup 7112 Şehir İçi, Şehir Yöresi, Şehirlerarası, Uluslararası Kara Yolları Toplu Yolcu Taşımacılığı Grup 7113 Diğer Kara Taşımacılığı Grup 7114 Şehir içi, Şehirlerarası ve Uluslararası Karayolu Yük ve Eşya Taşımacılığı Grup 7115 Boru Hatları (Pipeline) ve Yağlı Madde ve Gaz Nakli Grup 7116 Kara Taşımacılığına Yardımcı Hizmetler Grup 7117 Şehiriçi, Şehirlerarası Motorsuz Araba ve Hayvan ile Yapılan Taşımacılık Grup 7119 Yukarıda Sınıflandırılmamış Kara Taşımacılığı ile İlgili Diğer Hizmetler Ana Grup 712 Su Yolu Taşımacılığı Grup 7121 Deniz ve Karasularında Gemi, Tanker, Şilep vb. ile Yurtiçi Yurtdışı Yük ve Yolcu Taşımacılığı Grup 7122 Yurtiçi Su Yollarında Taşımacılık Grup 7123 Su Yolu Taşımacılığında Yardımcı Hizmetler Ana Grup 713 Hava Taşımacılığı Grup 7131 Hava Taşıma İşletmeleri Grup 7132 Hava Taşımacılığına Yardımcı Hizmetler Ana Grup 719 Taşıma ile İlgili Diğer Hizmetler Grup 7191 Sevk ve Ambalaj Hizmetleri, Taşımacılık Acenteleri Grup 7192 Antrepoculuk (Depolama) ve Ardiye BÖLÜM 72 HABERLEŞME (PTT HİZMETLERİ) Ana Grup 720 Haberleşme (PTT Hizmetleri) Grup 7200 Haberleşme (PTT Hizmetleri) ANA BÖLÜM 8 MALİ KURULUŞLAR VE SİGORTALAR BÖLÜM 81 MALİ KURULUŞLAR Ana Grup 810 Mali Kuruluşlar Grup 8101 Para İşlemleri ile İlgili Kuruluşlar Grup 8102 Diğer Mali Kuruluşlar Grup 8103 Mali Hizmetler BÖLÜM 82 SİGORTA KURULUŞLARI Ana Grup 820 Sigorta Kuruluşları Grup 8200 Her Türlü Sigorta Kuruluşları BÖLÜM 83 GAYRİMENKUL MALLÂR TİCARETİ Ana Grup 831 Gayrimenkul Mallar Ticareti Grup 8310 Emlâk Büroları ve Komisyoncular Ana Grup 832 Kurumlara Yardımcı İç Hizmetler Grup 8321 Hukuk Hizmetleri

11 Grup 8322 Muhasebe, Hesap Tutma ve Kontrol İşleri Grup 8323 Bilgilerin Tablolaştırılması ve İşlenmesi Grup 8324 Mühendislik, Mimarlık ve Teknik Hizmetler Grup 8325 Reklâm Hizmetleri, Piyasa araştırmaları Grup 8329 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Yardımcı İş Hizmetleri Ana Grup 833 Makina ve Teçhizat Kiralanması Grup 8330 Makina ve Teçhizat Kiralanması ANA BÖLÜM 9 TOPLUM HİZMETLERİ VE KİŞİSEL HİZMETLER BÖLÜM 91 KAMU İDARESİ VE MİLLİ SAVUNMA Ana Grup 910 Kamu İdaresi ve Milli Savunma Grup 9100 Kamu İdaresi ve Milli Savunma BÖLÜM 92 SAĞLIK VE BENZERİ HİZMETLER Ana Grup 920 Çevre - Sağlık ve Benzeri Hizmetler Grup 9200 Çevre - Sağlık ve Benzeri Hizmetler BÖLÜM 93 EĞİTİM, SAĞLIK VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Ana Grup 931 Araştırma ve Bilim Kurumları Grup 9320 Araştırma ve Bilim Kurumları Ana Grup 933 Tıbbi ve Diğer Sağlık Hizmetleri Grup 9331 Tıbbi ve Dişle İlgili Sağlık Hizmetleri Grup 9332 Veteriner Hizmetleri Ana Grup 934 Sosyal Yardım Kurumları Grup 9340 Sosyal Yardım Kurumları Ana Grup 935 Ticari, Mesleki ve Sendikal Kuruluşlar Grup 9350 Ticari, Mesleki ve Sendikal Kuruluşlar Ana Grup 939 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Sosyal Hizmetler Grup 9391 Din Kuruluşları Grup 9399 Diğer Sosyal Kuruluşlar BÖLÜM 94 KÜLTÜR - EĞLENCE VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Ana Grup 941 Sinema ve Diğer Eğlence Yerleri Grup 9411 Sinema Filmleri Hazırlanması, Çekim Grup 9412 Sinema Filmleri Dağıtımı ve Gösterilmesi Grup 9413 Radyo ve Televizyon Hizmetleri Grup 9414 Tiyatro ve Benzeri Eğlence Hizmetleri Grup 9415 Yazarlar, Kompozitörler, Bağımsız Müzisyenler, Aktörler vb., Serbest Gazeteciler, Ressamlar, Heykeltraşlar. Ana Grup 942 Kütüphaneler, Müzeler, Botanik ve Hayvanat Bahçeleri ve Yukarıda Sınıflandırılmamış Kültür Hizmetleri Grup 9420 Kütüphaneler, Müzeler, Botanik ve Hayvanat Bahçeleri ve Yukarıda Sınıflandırılmamış Kültür Hizmetleri Ana Grup 949 Diğer Eğlence ve Başka Yerde Sınıflandırılmayan Boş Zamanlan Değerlendirme Hizmetleri Grup 9490 Diğer Eğlence ve Başka Yerde Sınıflandırılmayan Boş Zamanlan Değerlendirme Hizmetleri BÖLÜM 95 KİŞİLERE VE AİLELERE YAPILAN HİZMETLER Ana Grup 951 Yukarıda Sınıflandırılmamış Onarım Hizmetleri Grup 9511 Ayakkabı ve Diğer Deri Ürünü Eşyaların Onarımı Grup 9512 Elektrikli Cihazlar Onarımı Grup 9513 Motorlu Taşıt Araçlarının ve Motosikletlerin Küçük Onarım ve Bakım İşleri Grup 9514 Saat ve Değerli Süs Eşyası Onarımı Grup 9519 Yukarıda Sınıflandırılmayan Diğer Onarım İşleri Ana Grup 952 Çamaşırhane, Boyahane ve Temizleyicilik Hizmetleri Grup 9520 Çamaşırhaneler, Boyahaneler, Temizleyici ve Onarıcılar

12 Grup 9530 Evlere Hizmet İşleri Ana Grup 959 Bireylere Çeşitli Hizmetler Grup 9591 Berber Salonları, Güzellik Salonları Grup 9592 Fotoğraf Stüdyoları Grup 9599 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kişi Hizmetleri BÖLÜM 96 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Ana Grup 960 Uluslararası Örgütler ANA BÖLÜM 10 İYİ TANIMLANAMAYAN FAALİYETLER Not: Ülkemizi ilgilendirmemektedir.

13 DENİZ TİCARET ODALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİNİN DAYANDIĞI ESASLAR 1. İlişik Rehber 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi ile Başbakanlık İstatistik Enstitüsünce yayınlanan "İktisadi Faaliyetlerin Sınıflandırılması" adlı rehber ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca 1971 yılında yayınlanmış bulunan "Bütün Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi ve İndeksleri" adlı dökümandan istifade edilmek suretile Birliğimizce düzenlenen "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi"nin yalnız Deniz Ticaret Odalarına mahsus olan 11 nci kısmını teşkil etmektedir. 2. Deniz Ticaret Odalarında mesleklerin gruplandırılmasında ilk hareket noktası ilişik rehberdeki grup kademesinin temel olarak alınmasıdır. 3. Bir gruba dahil edilen meslek mensupları sayısının 30'dan az olması halinde, bu meslek mensuplarının aynı ana - grup içinde bulunan ve mahiyeti itibariyle birbirine yakınlık arz eden bir başka grup ile birleştirilmesi, bu usulle dahi meslek grubu teşkili mümkün olmadığı takdirde, ana - grup bazında meslek grubu ihdası yoluna gidilmesi esastır.

14 KISIM II DENİZ TİCARET ODALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ Ana Grup 712 Gemi Sahipleri, Donatanlar (Armatörler), Donatma İştirakleri ve Gemi İşletenler (Denizaşırı Sularda Yük Gemiciliği) Grup DWT Arasında Kuru Yük Taşımacılığı Grup DWT Arasında Yük Taşımacılığı Grup DWT ve Yukarısı Genel Yük Taşımacılığı Grup DWT Arasında Dökme Yük Taşımacılığı Grup DWT ve Yukarısı Dökme Yük Taşımacılığı Grup DWT Arasında Akdeniz Kuru Yük Taşımacılığı Grup DWT Arasında Akdeniz Kunı Yük Taşımacılığı Grup DWT Arasında Kanşık Yük ve Ro-Ro Taşımacılığı Grup DWTden Yukarı Tanker Taşımacılığı Ana Grup 714 Kabotaj ve Liman İçi Yük ve Yolcu Taşımacılığı Grup DWT'a Kadar Kuru Yük Taşımacılığı Grup DWT'a Kadar Tanker Taşımacılığı Grup DWT'a Kadar Tanker Taşımacılığı Grup 7144 Tonajı Ne Olursa Olsun Her Nevi Kimyevi Madde ve LPC Taşımacılığı Grup 7145 Tonajı Ne Olursa Olsun Her Nevi Yolcu Taşımacılığı Grup 7146 Tonajı Ne Olursa Olsun Kum Çıkarma Gemiciliği Grup 7147 Balıkçı Gemiciliği ve Deniz Kafes Balıkçılığı Grup 7148 Tonajı Ne Olursa olsun Yardımcı Hizmet Gemiciliği Römorkör İşletmeciliği Mavuna İşletmeciliği Kılavuz Gemisi İşletmeciliği Gemi Kurtarma ve Çekme Balık Çıkarma Deniz ve Nehir Dipleri Taraklama Grup 7149 Gemi ve Yat İnşa Onarım Tersaneleri ve Tekne İmalathaneleri ile Çekek Yerleri Ana Grup 715 Deniz Taşımacılığı ile İlgili Diğer Hizmetler Grup 7151 Konteyner Taşımacılığı Grup 7152 Düzenli Sefer Yapan Gemi Acenteleri Grup 7153 Düzensiz Sefer Yapan Gemi Acenteleri Grup 7154 Kıyı Acenteleri Grup 7155 Puantaj Firmaları Grup 7156 Fordaverler Grup 7157 Gemi Alım-Satım Grup 7158 Broker ve Stivedor Firmaları Grup 7159 Deniz Nakliye Müteahhitleri Grup 7160 Navlun Komisyoncuları Grup 7192 Antrepoculuk (Depolama) ve Ardiye Dok. ve Antrepo İşletmeciliği Grup 7193 Kumanyacılar ve Bunker İşiyle Uğraşan Firmalar Grup 7194 Marina İşletmeleri Grup 7195 Denizaltı Su Hizmetleri ve Liman inşaa Firmaları Grup 7196 Deniz Malzemesi ile Sanayi Malzemesi alım ve Satımı İşiyle İştigal eden Firmalar Grup 7197 Liman İşletmeleri Grup 7198 Su Üstü ve Su Altı Sporlan Ana Grup 820 Sigortacılık (Denizcilikle İlgili) Grup 7147 Deniz Sigorta Müesseseleri ve Acenteleri Deniz Ekspertiz Kuruluşları Sürveyörler

15 Tahkim ve Uzlaştırma Hizmetleri Gemi Klas Müesseseleri ve Acenteleri NOT: Yönetim Kurulunun tarih, 12. toplantı, 355 no.lu kararı ile kabul edilmiştir.

16

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Temmuz 2007-26585) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Ocak 2008-26759) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Temmuz Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Temmuz Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Temmuz Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Temmuz 2008-26939) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ Amaç: Son üç yıllık verilere dayalı istatistikleri ve grafikleri içeren bu doküman, karar alıcılara ve araştırmacılara Türkiye ye dünyanın hangi bölgelerinden ve hangi

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete: 28 Şubat 2004 Cumartesi, Sayı : 25387) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Kasım 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Kasım

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 28 Şubat 2004 25387 BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılında otomotiv

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

İŞKOLU SENDİKANIN ADI ÜYE NO ADI SAYISI % ÖZ ORMAN-İŞ (Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)

İŞKOLU SENDİKANIN ADI ÜYE NO ADI SAYISI % ÖZ ORMAN-İŞ (Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası) Konfederasyon 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUGEREĞİNCE İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2017 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ 01 TARIM-İŞ (Türkiye Orman,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Madde 3 - Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.

Madde 3 - Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/11/1983-83/7376 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 05/05/1983-2821 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/12/1983-18243 AMAÇ Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ekim 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Ekim

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 31.12.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 31.12.2015 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ

OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ işkolu 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 57.841 ORMANCILIK, (Türkiye Orman AVCILIK ve TARIM-İŞ 42.915 BALIKÇILIK (Türkiye Orman,Topraksu ve Tarım Sanayii ÖZ TARIM-İŞ 669 (Türkiye

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK,

NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK,

Detaylı

DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI. NO SAYISI % 01 TARIM ve 104.862 ORMAN-İŞ 009 57.602

DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI. NO SAYISI % 01 TARIM ve 104.862 ORMAN-İŞ 009 57.602 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2005 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ İŞKOLU TOPLAM DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN

Detaylı

DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI

DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI 06. SERMAYE GİDERLERİ Daha geniş açıklaması girişte Tanımlar bölümünde yapıldığı üzere, sermaye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Yemek Hizmeti-E Perakende,

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA:

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Temmuz 2009-27291) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu RAPOR 2010/06 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2010 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET 2010 02 TİM, UİB ve OAİB verilerine göre Şubat 2010 otomotiv sanayi

Detaylı

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ İŞKOLLARINA GİREN İŞLER

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ İŞKOLLARINA GİREN İŞLER 2739 İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/11/1983, No: 83/7376 Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/5/1983, No: 2821 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/12/1983, No18243 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Yemek Hizmeti-E Perakende, Nakliye

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Ocak 2009-27113) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 18 Ocak 2007-26407) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı