Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler ve Büyükþehir Belediyelerine verilmiþtir sayýlý Çevre Kanunu'nun 8. maddesine göre; "her türlü atýk ve artýðý, çevreye zarar verecek þekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykýrý olarak doðrudan ve dolaylý biçimde alýcý ortama vermek, depolamak, taþýmak, uzaklaþtýrmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktýr". Bu kapsamda katý atýklarýn, kaynaðýnda ayrý toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý (kompost, yakma vb.), düzenli depolanmasý, mevcut vahþi depolama sahalarýnýn rehabilitasyonu ve bu tesisler için yerseçimi kriterleri ile ilgili esaslar, tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Katý Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði ve Katý Atýk Depo Alanlarý Ýle Ýlgili Yönerge ile belirlenmiþtir. Ülkemizde yaþanan katý atýk sorununun çözümünde, çevrenin korunmasýnda ve evsel atýklardan kaynaklanan çevre kirliliðinin önlenmesinde, Belediyelerin "Katý Atýk Bertaraf Tesisleri"ni hayata geçirmeleri ana unsur olarak görülmektedir. Belediyeler evsel katý atýklarýn bertarafý için en uygun teknolojiyi kullanmak zorundadýr. Bertaraf yöntemlerinin belirlenmesinde evsel atýðýn miktarýnýn ve niteliðinin bilinmesi kilit rol oynamaktadýr. Katý atýk karakterizasyonu, bir katý atýk yönetim sistemi kurulacak bölgede atýk miktarýnýn ve niteliðinin belirlenmesi esasýdýr. Bu esasa göre katý atýk yönetim sistemi içerisinde yer alacak tesislere ve bu tesislerin kapasitelerine karar verilir. Bu kitapçýk; katý atýk karakterizasyonu çalýþmalarýný yapacak Belediye ve Büyükþehir Belediyelerine Katý Atýk Karakterizasyonu Analiz Metodu'nu açýklamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 1

2 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU ANALÝZ METODU Katý atýk karakterizasyonu, mevsime, bölgeye ve sosyo-ekonomik duruma göre deðiþiklik gösterdiði için belli sýklýkta ve farklý noktalarda yapýlmalýdýr. Malzeme Listesi Kantar Sabit hacim kabý (1m*1m*1m veya 1m*1m*0,5m) Plastik örtü (5m*10m) Plastik veya metal kap (katý atýk bileþen sayýsýna göre) Kürek, týrmýk, süpürge, eldiven, maske, çizme, baret, gözlük Not defteri, kalem (tartým sonuçlarýný kaydetmek için) Uyarýlar Karakterizasyona baþlamadan önce, ayýrma iþlemini yapacak ekiple birlikte tehlikeli durumlar ve prosedür yeniden gözden geçirilmelidir (ASTM 2003). Çivi, ustura, cam parçalarý, þýrýnga gibi kesici maddeler atýk yýðýný içerisinde bulunabilir. Bunlara karþý personel uyarýlmalýdýr. Yaralanmalara karþý riski en aza indirmek için baret, eldiven, gözlük, maske ve çizme kullanýlmalýdýr (ASTM 2003). Ýçerisinde sývý olan kaplar ve tehlikeli atýk olabilecek diðer atýklar, ayrý bir yerde toplanarak görevli amir tarafýndan kontrol altýna alýnmalýdýr (ASTM 2003). Katý atýk karakterizasyonu için numune alýnacak atýklar, atýk toplama araçlarýnda sýkýþtýrýlmadan getirilmelidir. 2 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

3 Fotoðraf 1. Erzincan Ýli'nde yapýlan karakterizasyon çalýþmasý Fotoðraf 1'de Erzincan'da yapýlan karakterizasyon çalýþmasý görülmektedir. Çalýþma sýrasýnda, çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliði açýsýndan eldiven, maske, tulum ve çizme gibi malzemelerin kullanýlmasýna dikkat edilmiþtir. Yöntem Katý atýk karakterizasyonu yapýlacak ilde, oluþan katý atýktan temsil edici bir numune alabilmek için ilin farklý noktalarýndan (çarþý ve gelir seviyesine göre; düþük, orta, yüksek) ayrý atýk toplama araçlarý ile toplanan atýklar karakterizasyon yapýlacak alana getirilir. Atýk toplama araçlarý, Pazartesi ve Salý günü oluþan atýklarý, belirtilen noktalardan toplayarak karakterizasyon için sahaya getirmelidir. Pazartesi ve Salý günü oluþan atýklarýnýn getirtilmesinin sebebi, hem hafta sonunu hem de hafta arasýný temsil edecek bir numune elde edilebilecek olmasýdýr. Karakterizasyon yapmak için getirilecek bu atýklarýn alýndýðý noktalar ile miktarlarý ayný olmalý ve uzman gözetiminde alýnmalýdýr. Atýk toplama aracý alaný terk etmeden önce gerekli bilgiler; atýðýn hangi noktadan alýndýðý, atýk toplama aracýnýn hacmi, sýkýþtýrmalý olup olmadýðý, modeli vs. hakkýnda bilgi alýnmalýdýr. KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 3

4 Fotoðraf 2. Düzenli depolama sahasý kantar ünitesi. Atýk karakterizasyonu yapýlacak alanýn düz bir zemine sahip olmasý gerekmektedir. Bu zeminin üzerine en az 5m*10m boyutlarýnda dayanýklý plastik bir örtü serilir. Kantar, bu zeminin üzerine yerleþtirilir. Doðru sonuçlar elde etmek için tartým yapýlmadan önce kantar mutlaka kalibre edilmelidir. Farklý bölgelerden gelen atýk toplama araçlarý her biri ayrý bir yýðýn oluþturacak þekilde atýklarý boþaltýr. Boþaltýlan yýðýnlar ayrý ayrý düzleþtirilir, Þekil 1'de görüldüðü gibi hepsi 4 bölüme ayrýlýr. Þekil 1. Numune almak için hazýrlanmýþ atýk yýðýný 4 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

5 Numune almak üzere oluþturulan yýðýnlardan her hangi birinden, örneðin gelir seviyesi düþük bölgeden gelen yýðýndan, 1m*1m*0,5 m ölçülerindeki altý ve üstü açýk, kulplu sabit hacim kabýna (Þekil 2) içini tamamen dolduracak kadar atýk, yýðýnýn her bölümünden eþit miktarda olacak þekilde konur. Bu sayede temsil edici bir numune elde edilmiþ olur. Numune alma sýrasýnda kolaylýk olmasý açýsýndan 1m*1m*1m boyutlarýnda bir adet sabit hacim kabý yerine 0,5m*1m*1m ölçülerinde 2 sabit hacim kabý tercih edilebilir. 1m 1m 0,5 m Þekil 2. Sabit hacim kabý Kabýn atýkla doldurulmasý sýrasýnda, altý açýk olduðundan kap yerden kaldýrýlmamalýdýr. Atýkla dolu sabit hacim kabý yan taraflarýndaki kulplarýndan tutulup kaldýrýldýðýnda plastik örtünün üzerinde kalan kýsýmda madde grup analizi yapýlýr (Þekil 3). Þekil 3. Sabit hacim kabý ile alýnan numune KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 5

6 Katý atýk karakterizasyonu için 16 bileþen belirlenmiþtir. Bu bileþenler Tablo 1'de verilmiþtir. Her bir bileþen için ayrý bir kap bulunmaktadýr. Kaplarýn üzerine madde gruplarýnýn adý (plastik, metal, cam vs) yazan etiketler karýþýklýða sebep olmamak için yapýþtýrýlýr. Tablo 1. Katý atýk bileþenleri (madde gruplarý) Katý Atýk Bileþenleri Mutfak Atýklarý Kaðýt Karton Hacimli karton Plastik Cam Metal Hacimli metal Atýk elektrik ve elektronik ekipman Tehlikeli atýk Park ve bahçe atýklarý Diðer yanmayanlar Diðer yanabilenler Diðer yanabilir hacimli atýklar Diðer yanmayan hacimli atýklar Diðer (yukarýdaki gruplar hariç) Yemek artýklarý, ekmek, sebze, meyve Gazete, dergi, defter Süt kutusu, meyve suyu kutusu, tetrapak Karton kutular Tüm plastikler Cam þiþe, cam bardak, kavanoz Teneke kutu, çatal, býçak Metal dolap, masa vs. Telefon, radyo vs. Pil, boya kutusu, deterjan kutusu, ilaç kutularý Dal, aðaç parçasý, çim vs. Taþ, kum, toz, seramik Kumaþ, çocuk bezi, ayakkabý, terlik, yastýk, halý, kilim, çanta Mobilya, tahtadan yapýlmýþ malzemeler vs. Madde grup analizine geçmeden önce kaplarýn boþ aðýrlýklarý (dara) tartýlýr. Tablo 2'de kaplarýn daralarýnýn yazýlacaðý çizelge örneði verilmiþtir. Daha sonra plastik örtü üzerine yayýlmýþ bu yýðýn içerisinden yemek artýklarý sona býrakýlmak üzere tüm atýklar bu kaplardan uygun olanlara konur. Yemek atýklarýnýn sona býrakýlmasýnýn sebebi ayýklama sýrasýnda mutfak atýklarý ýslak olduðundan zorluk çýkarabilecek olmasýdýr. Suyun buharlaþmasý nedeniyle gruplandýrma sýrasýnda kütle kaybý söz konusu olabilir. Bu yüzden toplanan atýklar olabildiðince çabuk ayrýlmalýdýr (ASTM 2003). Ayýklama sýrasýnda baðlanmýþ poþetler varsa bunlarýn da açýlýp, içlerinden çýkan atýklarýn uygun kaplara konmasý gerekmektedir. 6 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

7 Tablo 2. Katý atýk karakterizasyonu yapýlan yerleþimlerin analiz sonuçlarý (2006 yaz) Katý atýk bileþenleri (%) Alanya Erzincan Isparta Keþan Kýrýkkale Þ. Urfa Zonguldak Düzce Mutfak atýklarý 34,0 35,0 40,0 43,0 20,0 45,5 34,5 33,0 Kaðýt 10,7 2,8 6,3 3,0 8,5 1,8 8,3 6,1 Karton 0,5 0,4 1,2 0,5 1,9 0,3 1,8 7,7 Hacimli karton 4,2 6,0 2,5 2,0 5,8 1,9 4,4 0,2 Plastik 2,4 2,3 2,3 1,3 6,2 1,1 4,5 7,8 Cam 5,8 13,3 2,0 1,3 15,1 1,4 5,7 4,3 Metal 1,1 0,9 0,9 0,9 1,3 3,9 3,0 2,9 Hacimli metal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Park ve bahçe atýklarý 0,0 0,0 0,0 2,3 9,2 1,3 0,0 0,4 Diðer yanmayanlar 21,9 18,9 17,9 27,6 11,1 22,8 15,0 17,8 Diðer yanabilenler 19,4 20,4 27,0 17,9 21,0 20,1 22,8 19,8 Diðer yanabilir hacimli atýklar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diðer yanmayan hacimli atýklar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrikli ve elektronik ekipman atýklarý 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Tehlikeli atýk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yýðýndan sabit hacim kabýyla alýnan numunenin tamamý uygun kaplara daðýtýldýktan sonra tartým iþlemine geçilir. Dolu kap (brüt) tartýlýr, not edilir (Tablo 2). Brüt ile dara arasýndaki fark da o grup için net aðýrlýðý verecektir. KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 7

8 Fotoðraf 3. Þanlýurfa'da yapýlan karakterizasyon çalýþmasýnda gelen atýklarýn sabit hacim kabýna doldurulmasý sýrasýnda çekilmiþtir. Numuneler hazýrlandýktan sonra, her bir numunenin bileþenlerine ayrýlmasý ve tartým iþlemleri sýrayla yapýlmalýdýr. Yani bir noktadan gelen atýk yýðýnýndan elde edilen numunenin madde grup analizi için gerekli 16 kabýn daralarýný ve yýðýndan alýnan numune gruplara göre kaplara ayrýldýktan sonra kabýn atýkla dolu aðýrlýðýný tartýp not etmeden, diðer bir numuneye geçilmemelidir. Aksi takdirde karýþýklýklar ortaya çýkacaktýr. Ýlin 4 farklý noktasýndan (gelir seviyesi düþük, orta, yüksek ve çarþý) atýk istendiðine, her noktadan gelen atýktan elde edilen numune 16 bileþene ayrýldýðýna ve bu kaplarýn hem boþ hem de dolu aðýrlýklarý alýndýðýna göre 16 * 2 * 4 kere tartým yapýlýr, sonuçlar not edilir. 8 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

9 Fotoðraf 4. Katý atýklar bileþenlerine göre ayrýlýrken (Kýrýkkale) Yaz mevsiminde kül gibi önemli bir bileþen gözlenemeyeceðinden, yukarýda yapýlan madde grup analizi yaz mevsimi için uygun olmakla beraber, kýþ mevsimi için eksik sonuç verecektir. Bu yüzden sobalarýn yakýldýðý soðuk aylarda kül oluþumu da dikkate alýnarak karakterizasyon sýrasýnda tartým yapýlýrken daha farklý bir yöntem takip edilmelidir. Kýþ mevsiminde oluþan katý atýðýn karakterizasyonu yapýlýrken, yaz mevsiminde olduðu gibi boþ kaplarýn aðýrlýklarý tartýlýr, not edilir. Çizelge örneði Tablo 3'de verilmiþtir. Yine 1m*1m*0,5 m boyutlarýndaki 2 adet sabit hacim kabýna homojen hale getirilmiþ atýk yýðýnýndan numune konulur. Katý atýk numunesi bileþenlerine göre kaplara ayrýlýr, tartýlýr, tartým sonuçlarý not edilir. Bir sonraki aþama kabýn içerisindeki atýklarýn elek çapý 1 cm olan elekten geçirilmesidir. Eleðin altýnda kalan kýsým küldür. Üstte kalanlar tekrar ayný kaba konulur ve tartýlýr, tartýmlar not edilir. Atýðýn elenmesinden önce ve sonra yapýlan tartýmlar arasýndaki fark külün aðýrlýðýný verir. Yani tartým sýrasýna göre dara, toplam aðýrlýk (brüt) ve kül içermeyen atýðýn aðýrlýðý ile kap tartýlýr, not edilir. Her bir bileþen için bu þekilde kül miktarý ayrý ayrý bulunur. Tüm gruplarýn tartýmý bittikten sonra bu tartýmlar toplanarak, toplam numune içindeki kül miktarý elde edilir. KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 9

10 Tablo 3. Katý atýk karakterizasyonu yapýlan yerleþimlerin analiz sonuçlarý (2006 kýþ) Katý atýk bileþenleri (%) Alanya Erzincan Isparta Keþan Kýrýkkale Þ. Urfa Zonguldak Mutfak atýklarý 30,0 45,0 35,0 40,0 40,0 43,0 31,2 Kaðýt 9,1 3,8 4,9 4,1 4,1 1,5 8,4 Karton 0,4 1,0 0,7 0,7 0,3 0,2 1,4 Hacimli karton 3,8 1,7 1,9 4,4 2,1 1,6 3,9 Plastik 11,5 7,8 13,8 8,4 8,0 7,4 14,9 Cam 6,5 2,7 2,2 2,9 3,9 1,6 4,8 Metal 1,2 0,9 1,9 1,0 1,0 1,7 3,1 Hacimli metal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Park ve bahçe atýklarý 0,0 0,9 0,0 7,1 5,9 0,4 0,0 Diðer yanmayanlar 18,4 25,8 21,6 22,9 24,1 26,3 15,1 Diðer yanabilenler 12,7 10,3 18,0 8,3 10,5 16,4 17,1 Diðer yanabilir hacimli atýklar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diðer yanmayan hacimli atýklar 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrikli ve elektronik ekipman atýklarý 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tehlikeli atýk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: (ASTM,2003). Standarts Test Methods for Determination of The Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste, (2003), D Sabit hacim kabýyla alýnan numuneden gruplarýna göre ayýrdýktan sonra kül miktarýnýn hesap edilmesi, gruplama öncesinde belirlemekten çok daha doðru sonuçlar vermektedir. Tüm numunenin elenmesi, külün atýklar arasýnda hapsolmasýna, elek altýna geçmemesine sebep olmakta ve sonucu etkilemektedir. 10 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

11 EK-1. Tartým çizelgesi (Yaz mevsimi) Katý atýk bileþenleri Gelir Seviyeleri Düþük Orta Yüksek Çarþý Brüt Dara Brüt Dara Brüt Dara Brüt Dara Mutfak atýklarý Kaðýt Karton Hacimli karton Plastik Cam Metal Hacimli metal Atýk elektrik ve elektronik ekipman Tehlikeli atýk Park ve bahçe atýklarý Diðer yanmayanlar Diðer yanabilenler Diðer yanabilir hacimli atýklar Diðer yanmayan hacimli atýklar Diðerleri KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ) 11

12 EK-2. Tartým çizelgesi (Kýþ mevsimi) Katý atýk bileþenleri Gelir Seviyeleri Düþük Orta Yüksek Çarþý Mutfak atýklarý Brüt Brüt-kül Dara Brüt Brüt-kül Dara Brüt Brüt-kül Dara Brüt Brüt-kül Dara Kaðýt Karton Hacimli karton Plastik Cam Metal Hacimli metal Atýk elektrik ve elektronik ekipman Tehlikeli atýk Park ve bahçe atýklarý Diðer yanabilenler Diðer yanabilir hacimli atýklar Diðer yanmayan hacimli atýklar Diðerleri Kül (toz, kum, taþ dahil)* * Kül miktarý, ayrý ayrý çarþý ve her bir gelir seviyesi için tüm katý atýk bileþenlerinin brüt deðerlerinin toplamýndan, brüt-kül deðerleri toplamýnýn çýkarýlmasýyla elde edilir. 12 KATI ATIK KARAKTERÝZASYONU (MADDE GRUPLARI ANALÝZÝ)

KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI YAGA TARAFINDAN EKİM 2014 TE GÜNGÖR KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Zuhal YAZICI Kimya Y. Mühendisi LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Genel Bilgiler LPG (Liquefied Petroleum Gas) sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazýdýr (SPG), yaklaþýk olarak %70 Bütan ve %30 Propan gazlarýnýn

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı