ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı"

Transkript

1 ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

2

3 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A. HUKUKİ NİTELİĞİ...1 B. TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT AYRIMI C. BEYANI...2 D. TEVKİF EDİLEN KDV'NİN İNDİRİMİ...3 III. TAM TEVKİFAT...4 A. GENEL BAKIŞ...4 B. TÜRKİYE'DE MUKİM OLMAYANLARCA YAPILAN İŞLEMLER...4 C. TAM TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER Serbest Meslek Hizmetleri Kiralama İşlemleri Reklam Verme İşlemleri...6 IV. KISMİ TEVKİFAT...7 A. GENEL BAKIŞ...7 B. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR...7 C. KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ HİZMETLER Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri Yapı Denetim Hizmetleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Servis Taşımacılığı Hizmeti Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Hizmet Alımları...18

4 D. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER Külçe Metal Teslimleri Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi Hurda ve Atık Teslimleri Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen HammaddeTeslimi Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi...20 E. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜŞTEREK HUSUSLAR Tevkifat Uygulamasında Sınır Belge Düzeni Beyannamenin Düzenlenmesi Satıcıların Beyanı...23 V. DÜZELTME İŞLEMLERİ...23 A. MAL İADELERİ...23 B. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK...24 C. FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ...24 VI. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK...25 A. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU...25 B. MÜTESELSİL SORUMLULUK...26

5 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI I. GİRİŞ KDV tevkifatı müessesesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9 ve 29. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 120. maddesinde düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin ayrıntılara ise 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği1 ile 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde2 yer verilmiştir. II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ A. HUKUKİ NİTELİĞİ KDV tevkifatı ile mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması veya Maliye Bakanlığı'nın gerekli göreceği diğer hallerde vergi alacağının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Böylece KDV'ye tâbi olan bir işlemin (mal teslimi ve hizmet ifası) tarafı olanlar KDV'den sorumlu tutulmak suretiyle KDV teminat altına alınır. Bu nedenle KDV tevkifatı, ihtiyari değil, zorunludur. Eş anlatımla, Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat kapsamına dâhil edilmeyen işlemlerde, alıcılar tarafından tevkifat yapılamaz. B. TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT AYRIMI KDV tevkifatında, mal teslimi veya hizmet ifası şeklinde gerçekleşen işlemin bedeli üzerinden hesaplanan vergi, işlemi yapanlar tarafından değil, bu işleme muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir. Tam tevkifat durumunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı, işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenir. Kısmi tevkifat durumunda ise, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen belli bir oranı, işlemin muhatabı alıcılar tarafından, kalan kısmı ise işlemi yapan tarafından beyan edilip ödenir. 1 2 RG, 14/04/2012, RG, 16/05/2012,

6 ANKARA BAROSU C. BEYANI KDV tevkifatı, genel bütçeli idareler hariç,3 işlemin yapıldığı dönemde sorumlulara ait 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilir. İşlemin gerçekleştiği dönem, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 10. maddesine4 göre belirlenir. İşleme ait fatura veya benzeri belge, işlemin gerçekleştiği tarihi izleyen ay içinde düzenlense bile, sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında, satıcının mükellef sıfatıyla 1 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilir. Hizmet ifası işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense bile, yukarıda izah edildiği şekilde 3 Genel bütçeli idareler, beyanname vermeden, tevkif edilen KDV'yi doğrudan gelir kaydeder. 4 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi: Madde 10 Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi, e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, f) (Mülga: 22/07/ / m. 82) g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, h) (Mülga: 05/11/ /m. 2) ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili j) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta (Değişik ibare: 27/01/ /m. 3) gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması k) (Ek: 16/06/ /m. 10) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. anında meydana gelir. 2

7 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI işlem yapılır. İşlem bedelinin hiç ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi, KDV tevkifatının vergiyi doğuran olayın meydana geldiği süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Sorumlulara ait 2 numaralı KDV Beyannamesi, sadece tevkifata tâbi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir. 1 numaralı KDV Beyannamesi'nin verilmemesi, 2 numaralı KDV Beyannamesi'nin verilmesine engel değildir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), tevkifata tâbi KDV'nin beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini; gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise, 9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanmak zorundadır. 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların KDV tevkifatı uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde, tevkif edilen KDV, anılan idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenir. KDV mükellefiyeti bulunmayan banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin, 2 numaralı KDV Beyannamesi'ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekir. Bankalar tarafından tevkif edilen KDV, ödemeyi yapan şube itibariyle bu şubenin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilip ödenebilir. Ancak bunun için bankanın, durumu bir dilekçeyle genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine önceden bildirmesi gerekir. D. TEVKİF EDİLEN KDV'NİN İNDİRİMİ 2 numaralı KDV Beyannamesi'nde hiçbir surette indirim yapılamaz. Tevkif edilen KDV'nin tamamı beyan edilip ödenir. 3

8 ANKARA BAROSU Alıcının KDV mükellefi olması ve tevkifat uygulanan teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergi, 1 numaralı KDV Beyannamesi'nde indirim konusu yapılır. Bu durumda indirimin dayanağı, 2 numaralı KDV Beyannamesi'dir. Eş anlatımla bu durumda indirimin, fatura veya benzeri bir belgeye dayanması gerekmez. Kısmi tevkifata tâbi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, satıcı tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken; sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise, 2 numaralı KDV Beyannamesi'nin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 numaralı KDV Beyannamesi'nde indirim konusu yapılır. III. TAM TEVKİFAT A. GENEL BAKIŞ Tam tevkifatta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı, alıcı tarafından tevkifata tâbi tutulur. Tam tevkifat uygulanacak işlemler, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. B. TÜRKİYE'DE MUKİM OLMAYANLARCA YAPILAN İŞLEMLER 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1 ve 6/b maddeleri çerçevesinde, Türkiye'de mukim olmayanlar tarafından Türkiye'de yapılan veya yararlanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılır. Eş anlatımla, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların, Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı, ancak Türkiye'de yararlandıkları hizmetler KDV'ye tâbidir. Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı, yurt içinde hizmetten yararlanan muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip 4

9 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI ödenir. Hizmetin vergiden müstesna olması veya hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında yararlanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmez. Hizmetten Türkiye'de yararlanan muhatabın, KDV tevkifatı yaparak sorumlu sıfatıyla ödemesi için, KDV mükellefi olması gerekmez. KDV mükellefi olmayanlar da KDV'ye tâbi hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yapmak ve bunu 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edip ödemek zorundadır. ayurt dışından temin edilen ve tevkifata tâbi tutulması gereken hizmetler kapsamında şu örnekler verilebilir: atürkiye'de inşa edilecek bir alışveriş merkezi için yurt dışında hazırlanarak Türkiye'ye gönderilen mimari proje hizmeti, atürkiye'de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, akdv mükellefi olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, akdv mükellefi olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. Sayılan hizmetler aynı zamanda kısmi tevkifat kapsamında da olsa, sadece tam tevkifat a göre işlem yapılır. C. TAM TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 1. Serbest Meslek Hizmetleri Serbest meslek faaliyetini mutat ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefidir. Ancak 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1. maddesine öre, ârızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için KDV mükellefiyeti tesis edilmez. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 18 ve 94. maddelerine göre, telif kazançları istisnası kapsamındaki serbest meslek faaliyetlerinden doğan KDV, sorumlular tarafından beyan edilebilir. Telif kazançları istisnası 5

10 ANKARA BAROSU kapsamında olan işlemlerin gelir vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmayanlara yapılması halinde, ihtiyari KDV tevkifatı uygulaması yapılamaz. 2. Kiralama İşlemleri 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1/3-f ve 193 sayılı GVK'nun 70. maddesine göre, mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV kapsamındadır. Kiralama işlemleri ile ilgili KDV; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir) ve kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir) şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Kiracının; basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar bile), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, sadece KDV'ye tâbi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler ve 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de kiralama hizmetine ait KDV tevkifata tâbi tutulur. Kiraya verenin KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulamasından söz edilemez. Kiralama işleminin KDV'den müstesna olması halinde (193 sayılı GVK m. 70, 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-d, iktisadi işletmeye dâhil olmayan gayrimenkul), mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmez sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakmaksızın, tevkifat yapmaz. 3. Reklam Verme İşlemleri KDV mükellefi gerçek veya tüzel kişiler, KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında 6

11 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm verir. Bu şekilde reklâm verme işlemleriyle ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Reklam hizmetini alanların; basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar bile), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, sadece KDV'ye tâbi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından tevkifata tâbi tutulur sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların reklâm hizmeti vermesi halinde, reklâm hizmeti alanın KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmaz. IV. KISMİ TEVKİFAT A. GENEL BAKIŞ Kısmi tevkifat ta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, belli bir oranı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir. Tevkifata tâbi tutulmayan kısım ise, satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip, (beyannamede Ödenmesi Gereken KDV çıkması halinde) ödenir. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde belirlenenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde, işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmaz. B. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç, KDV mükellefleri, 7

12 ANKARA BAROSU kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar kapsamındadır. Bunun yanında, KDV mükellefi olsun olmasın, aşağıdaki belirlenmiş alıcılar da kısmi tevkifat yapmak zorundadır: a5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar (I sayılı cetvel Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, II sayılı cetvel Özel Bütçeli İdareler - Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Özel Bütçeli Diğer İdareler-, III sayılı cetvel Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve IV sayılı cetvel Sosyal Güvenlik Kurumları), il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyeler hariç belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, ayukarıda sayılanlar dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, adöner sermayeli kuruluşlar, akamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, akanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, abankalar (mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 3), akamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname m. 2), aözelleştirme kapsamındaki kuruluşlar (4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun), aorganize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalar, ayarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, apayları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketler, 8

13 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI akalkınma ve yatırım ajansları (5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun). Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değildir. Belirlenmiş alıcıların birbirleriyle yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dâhil, ancak profesyonel spor kulüpleri tarafından yapılanlar hariç) KDV tevkifatı uygulanmaz sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 numaralı KDV beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine beyan edilip kanuni süresinde ödenir. KDV mükellefiyeti bulunmayanların, belirlenmiş alıcı olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat yapılmaz. C. KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ HİZMETLER 1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen MühendislikMimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Bu tür işlerde KDV tevkifatını belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı, 2/10'dur. Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler tevifat uygulanacak hizmetler kapsamındadır. Sayılan hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde tevkifat oranı 9/10'dur. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Tevkifat kapsamındaki işin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımından önemli 9

14 ANKARA BAROSU değildir. Alıcının, belirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin tevkifat yapma sorumluluğu yoktur. İlk yüklenicinin belirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılır. Örnek: (A) Ltd. Şti., yaptıracağı hizmet binası inşaatını (B) A.Ş.'ye ihale etmiştir. (B), hisse senetleri İMKB' de işlem gören bir şirkettir. (B), bu inşaatın su basmanı işini (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durumda, (B)'nin (A)'ya düzenlediği faturada tevkifat uygulanmayacak, (C)'nin (B)'ye düzenlediği faturada ise tevkifat uygulanacaktır. Alıcı ve ilk yüklenici belirlenmiş alıcı ise, ilk aşamada tevkifat uygulanmaz. Ancak ilk yüklenicinin bu yapım işini belirlenmiş alıcı olmayan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat yapılır. Tevkifata tâbi işler KDV'den müstesna ise, KDV hesaplanmayacağı için tevkifat da yapılmaz. KDV'den istisna olan işlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV'den müstesna olmaması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulur. 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tâbi tutulmayacaktır. Bu kapsamda tevkifata tâbi tutulmayacak yapım işlerinin yüklenicileri, 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaktır. Ancak 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce sözleşmesi imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmaları gerekir. 10

15 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI 2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde, tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10'dur. Teknik, ekonomik, hukuki ve mali konularda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler bu kapsamdadır. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. u AVUKATLARIN KDV TEVKİFATI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİ 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumludurlar. KDV mükellefi olsun olmasın: sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, - Döner sermayeli kuruluşlara, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, - Bankalara, 11

16 ANKARA BAROSU - Kamu iktisadi teşebbüslerine (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalara, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmelere, - Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlere, verilen teknik, ekonomik, mali ve HUKUKİ danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetlere 1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI uygulanacaktır. Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verilen hizmetler, kural olarak, tevkifat kapsamına girmez. Verilen danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tâbidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000,00 lirayı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise, tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairesi 12

17 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI tarafından bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. Dava vekâlet ücretleri, makbuz kime kesilirse kesilsin KDV tevkifatına tâbi değildir. CMK vekilliği ve adli yardım avukatlığı da vekâlet görevi kapsamında olduğundan, bu durumlarda KDV tevkifatı yapılmaz. Hali hazırda avukatların kestiği serbest meslek makbuzunda KDV Tevkifatı satırı bulunmamaktadır. Bilindiği üzere serbest meslek makbuzları Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan matbaalarda basılır veya boş makbuz noter tarafından tasdik edilmek suretiyle kullanılır. 01 Mayıs 2012 itibariyle belli şartların tahakkuku halinde avukatların verdiği danışmanlık (müşavirlik) hizmetleri KDV tevkifatına tâbi olduğundan meslektaşlarımızın ya eski makbuzlarına KDV tevkifatı satırını elle çizmek suretiyle ekleyerek kullanmaları ya da anlaşmalı matbaalarda KDV tevkifatı satırını da içeren yeni makbuz bastırmaları önerilmektedir. Danışmanlık hizmeti verilen müvekkiller, KDV mükellefi olsun olmasın 117 seri numaralı tebliğin b maddesinde sayılan (yukarıdaki) belirlenmiş alıcılardan ise, avukata ödemede bulunulurken bahse konu kişi veya kuruluşların 9/10 oranında KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir. Örneğin; herhangi bir anonim şirketin hukuk müşaviri olan meslektaşımız, bu limited şirket 117 seri numaralı tebliğin b maddesinde sayılan kuruluşlar içinde yer almamakta ise (eş anlatımla banka, kamu iktisadi teşebbüsü, özelleştirme kapsamındaki kuruluş, yarıdan fazla hissesi doğrudan tek başına ya da birlikte yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletme, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirket DEĞİLSE) KDV tevkifatı yapılmayacak ve dolayısıyla serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı satırı boş bırakılacaktır. 13

18 ANKARA BAROSU Örnek: KDV hariç 3.000,00 lira tutarında %18 oranında KDV'ye tâbi hukuki danışmanlık hizmeti veren meslektaşımızın bu hizmeti 9/10 oranında KDV tevkifatına tâbidir. Serbest meslek makbuzu aşağıdaki şekilde düzenlenir: İşlem Bedeli 3.000,00 Hesaplanan KDV 540,00 Tevkifat Oranı 9/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV 486,00 Tevkifat Dâhil Toplam Tutar 3.540,00 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 3.054,00 Yalnız Üçbinellidört Türk Lirası'dır Tevkifata tâbi işlem ile tevkifata tâbi olmayan işlem için tek makbuz düzenlenmesi mümkündür. 3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Bu hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10'dur. Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tâbi tutulur. İlk yapımı veya tamamen yenilenmesi yapım işidir. Bakımı yapılan eşyanın belirli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmeti kapsamındadır. 4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10'dur. Yemek servis hizmetleri personel, öğrenci, 14

19 TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsar. Ancak bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkân veren yemek çeklerinin (karnelerinin / biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tâbi tutulmaz. Yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde de tevkifat uygulanır. Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir faturayla belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmetiyle ilgili olarak tevkifat kapsamında işlem yapılır. Tevkifat yapmak zorunda olan idare, kurum ve kuruluşların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeşitli malzemeleri satın alması tevkifata tâbi değildir. Diğer yandan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları tevkifata tâbidir. Hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri) işletenlerden alacakları hizmetler tevkifat kapsamında değildir. Bu durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat yapılmasına engel değildir. 5. İşgücü Temin Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10'dur. Ücretli statüsünde olmayan işgücü bu kapsamdadır. Temin edilen elemanlar, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin 15

20 ANKARA BAROSU mümkün olduğu durumlarda tevkifat kapsamında değerlendirilir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi aşamalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir. İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, bu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamındadır. Sadece özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda değildir. Güvenlik sistemi kurulumu yapım işi özelliği taşıyorsa, yapım işi olarak tevkifat yapılır. 6. Yapı Denetim Hizmetleri Tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10'dur. Yapı denetim firmaları tarafından verilen yapı denetim hizmetleri bu kapsamdadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsama girer. Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir. 7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10'dur. Terziler tarafından verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat kapsamındadır. Fason imalatın şartı, imal edilecek malla ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlar tarafından temin edilmesidir. Fason işlere aracılık hizmetleri de tevkifata tâbidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde her iki aşamada tevkifat uygulanır. 16

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

11 Ekim 2012 / istanbul

11 Ekim 2012 / istanbul KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ BEYAN İNDİRİM TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (TEVKİFAT UYGULAMASI) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

: Tevkifat uygulaması

: Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 1 SİRKÜLER - XXXII Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı