a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe"

Transkript

1 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 11t 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun tarih ve 5/143 sayrh ilke kararrna dayantlarak Yatrrrm Finansman Menkul Delerler A.$. tarafrndan hazrrlanmrgtrr. Rapor, Gedik Yattnm Menkul Delerler A.$. (Gedik Yatrrrm) tarafrndan Bantag Bandrrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. (Bantag) igin haztrlanmrg Halka Az Fiyat Tespit Raporu'nun ydntem, igerik ve varsayrmlarr itibariyle analiz ed il ip, de$erlend irilmesi amacryla hazl rlanm r gtr r. Raporda Bantag'tn halka aztna iligkin olarak, yatrnmcrlann halka aza katrlmasr ya da kattlmamast y6nunde bir Oneri ya da teklif bulunmamaktadrr. Bu rapor yalmzca aracl kurumun fiyat tespit raporu hakkrndaki g6rugu olup yatrrrmcrlar, halka aza iligkin sirkuleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarr n r vermelidirler. A) girket HAKKTNDA 6Zet eilei 1. Faaliyet Konusu Bantag'tn faaliyet konusu her turlu teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, metal ofset baskt ve litografidir. $irket'in baglrca mugterileri grda sekt6runde faaliyet gostermekte olup boya sekt0ru ve teneke ambalajrnrn kullanrldrgr diger sektorler de bu kapsamdadrr. Bantag a$trltklt olarak gtda sektorune hijyenik metal kutu ve boya sekt6rune metal kutu Uretimi yapmaktadtr. $irket'in glda sekt6runde kendi segmenti iginde kullanrlan metal ambalaj sektdrundeki payr %S'tir. $irket, Bandrrma'dakitesislerinde yrlllk 15 milyon adet kapasiteye sahiptir. Bagltca ihracat pazarlan ise Belgika, Yunanistan, Bulgaristan, lsrailve Libya'drr. 2. $irket'in Tarihsel Geligimi Daha Oncekiyrllarda da teneke ambalaj Uretimi yapan girket, 1986 yrlrnda Anonim girket'e d6nugmug ve 1994 yrhnda Bandrrma igindeki fabrikadan Bahkesir Asfaltr 8. Km'deki m2 kapalt alana sahip yeni tesisine tagrnmlgtrr. Bantag 2000 yrlrnda Bandrrma Ornek Sanayi Sitesi'nde m2 kapah alanda bir ofset baskr fabrikasr kurmug ve ilerleyen ytllarda Uretim hatlarr da modernize edilmigtir.2013 yrhna gelindi!inde girket yeni metal a\. kutu Uretim tesisi kurmak amacryla mevcut metal kutu fabrikasr yanrndaki m2'lik araziyi TL bedelle sattn almrg ve toplam kapah Uretim alanrnr m2'ye Tiirkiye 19 Bankasr kurulu$udur I to"*fr.$r^r*,

2 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLEND RME RAPORU BANTA$ arfttrmayt hedeflemigtir. Ek tesis ingaatr Arahk 2014 yrhnda tamamlanmtg ve makine teghizat sipariglerinin bir klsmr verilmigtir. 3. Kapasite Afttrnmr Bantag'rn m2lik kapah alana sahip Metal Ofset Baskr Tesisi'nde baskr hatlarr, kapak hatlart ve atolye bulunurken, m2lik kapah alanda kurulu Kutu Uretim Tesisi'nde ise kesim, dikig, Uretim ve sevkiyat gibi Uretimin tum iglemleri yaprlmaktadrr mz'lik kapah alanda kurulan yeni Kutu Fabrikasr Ek Tesisi'nin ise Mayrs ayr igerisinde igletmeye alnmasr planlanmaktadrr. Yeni tesisin yeni makine yatrrrmlarr ile 2016 yrhnda tam kapasiteye ulagmasryla toplam Uretim kapasitesinin %60 oranrnda arttrrrlmasr hedeflenmektedir. Yeni tesis ve makine{eghizata iligkin 2013 ve 2014 yillarnda srrasryla 2.9 milyar TL ve 4.0 milyar TL yatrrrm harcamasr yaprlmrgtrr. $irket'in Metal Kutu Fabrikasr Ek Tesisi'nde kullantlmak Uzere 3.0 milyon Avro bedelindeki Metal Ofset Baskr Makinesi'nin siparigi verilmig, montajrnrn ise Temmuz aylnda yaprlmasr planlanmrgtrr. Bantag'rn ikiyattrtmt igin 2013 tarihli ve 5 yrl sureli 4.5 milyar TL ve 8.4 milyar TL tutarrnda iki adet tegvik belgesi (sigorta primi igveren hissesi deste$i ve kurumlar vergisi destelini kapsamaktadtr) bulunmaktadtr. 4. Satrglann Segment Da$thmr $irket, UrUnlerini ofset fabrikasr sonrasr metal ambalaj OrUnU olarak sattt$tndan Uretim rakamlarr metal ambalaj Urunleri a$rrhkhdrr yttnda metal kutu Uretimi kapasite kullanrm oranr %86 seviyesindedir. Satrglar ve Uretim Hacimler Satrglar (TLmn) Metal Kutu Di$er UrUn ve Hizmetler Toplam Satrglar Metal Kutu Uretim (bin adet) Kapasite Kullantm Oranl Uretim Kapasitesi % 80% 7s% Miktar Metal Kutu (bin adet) Metal Ofset Baskrlr Levha (bin kg) Kaynak: $i*et B) HALKA ARZ HAKKINDA ozet BiLGi Halka arz, Bantag'rn grkarrlmrg sermayesinin Tl'den TL'ye arttrrrlmasr suretiyle grkarrlacak TL nominal de$erleri paylarrn sattgt ile gergeklegtirilecektir. Sermaye arttrrrmr sonrasr Bantag'tn halka agrklrk oranr %39.5 olacakttr. Halka arz Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satrg Y6ntemi ile gergeklegtirilecektir.,*.. Tiirkiye ig Bankasr kurulugudur I r0axtv:\aexxrsl IE'

3 'Fiyat Tespit Raporu, DEGERLENDiRME RAPORU fskontolu halka atz fiyall 2.40 TL olarak belirlenmigtir. Paylann BlAg'ta igtem gdrmeye baglamastndan itibaren ortaklann 365 gun boyunca hisse satmama ve bedellli sermave arftrnmt yapmama taahhudu bulunmaktadrr. Konsorsiyum Lideri Konsorsiyum Uyesi Halka Az Ydntemi Halka Atz Aractftgl Dagrtrm Halka Az $ekli Halk Arz Sonrast Ulagrlacak Sermaye 21.SOO.0OO TL Halka Agrlacak Oran Halka Az Fiyatl Halka Atz BuyoklUgU Halka Az Sonrast Piyasa Degeri Tahsis Gruplan Satmama TaahhUdU Fiyat lstikrarr Gedik Yatrnm Menkul Degerler A.g. Piramit Menkul Deoerter A.9. Borsa'da Sabit Fiyatla Tatep Toplama ve Satrs Bakiye YUklenim Aradh0l BIA$ Birincil Piyasa'da Dagrtrm TL Sermaye Arttrrrml (ek sattg bulunmamaktadtr) 39.5% 2.40 rl TL TL Bulunmamaktadtr Ortaklar Tarafrndan 365 GUn boyunca tedavul0 arttrflcr nitelikte satrg yap mayacak ve bedelli sermaye arttrnmr yaprlmayacaktrr. 30 gun siire ile halka az gelirinin %20'si kutlantlarak yaptlmast planlanmaktadtr. Talep Toplama Tarihleri 12 ft4ayrs 2015 Kaynak: Situet Halka arz ile birlikte 9irket brot 20.4 milyon TL kaynak elde edecektir. girket halka az gelirlerinin 0nemli bir krsmrnr yeni yatrnmlann finansmanr, igletme sermayesinin guglendirilmesi, 9irket'in buyumesinin saglrklt olarak devam ettirilmesinde kullanmayr planlamaktadtr. Brot halka arz gelirlerinin %20'si olan 4.08 milyon TL'nin halka azdan sonra 30 gun boyunca fiyat istikrarlnl saelayacak iglemlerde kullantlmast planlanmaktadtr. Halka az maliyefleri ve fiyat istikran igin ayfllmasr planlanan fonun kullanrlmasrndan sonra kalan net halka az gelirinin %50'si bina ve makine yattflmr igin kullanrlmasr planlanmakta olup, bu %SO'lik krsmtn bir krsmrnr, artmasr planlanan kapasitenln finansman ihtiyactnda, bir krsmrnr da metal veya plastik ambalaj kolunda fizibiliteleri haztr durumdaki yapllacak potensiyel yatlnmlara yonlendirmeyi planlamaktadrr. 9irket halka az gelirinin diger %50'lik ktsmtnt ise igletme sermayesi olarak kullanmayr planlamaktadtr. TaahhUtlerde yer alan diger 0nemli hususlar aga!ldaki gibidir:. Geri Ahm Taahhiidii: Paylarrn Borsa'da iglem gormeye baglamastndan itibaren UcUncU avtn sonunda oav fivahnrn. halka az fivatrnrn altrna dusmesi durumunda, halka arzdan pay alan ve halen hesaplannda tutan yatrnmcrlafln satrn aldrklafl paylardan %25'ini Bantag ve srnrrlarl agan krsmr igin mevcut ortaklar tarafrndan geri alrmr taahhudu verilmigtir. Tiirkiye ir Bankasr kurulut,a* to^^rtt$t *,..,

4 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME FtApORU 2015 Yth Mali Performansa Badh ilave pav Garantisi: $irket'in mevcut ortaklan 2015 vrll SPK mevzuattna gore denetlenmig finansal tablolanndaki kalmasr (net kar rakamrnrn TL'nin altrnda olmasr) harinde, halka arzdan pay alan ve guno akgamrna kadar hesaprarrnda tutan yatrrmcrra ra o/oi} irave B grubu pay vereceklerdir. $irket 2015 yrh spk mevzuatrna g6re deneflenmig mali tablolanndaki net kar rakamrnrn TL ve ozerinde olmast halinde, bu kann en az yanstnt temettu olarak dagrtma taahhudu vermigtir. OrtakAd/Unvanr Grubu Ad di Adnan Erdan A 333,300 B 3,740,000 Fikret Qetin A 333,300 B 4,000,000 Muammer Birav Emine Sevgi Birav l\4utlu Haseki Fatih Erdan l\4ahmut Erdan Halka Aqk Krlrm A 133,400 't,340,000 B A 100,000 B 1,330,000 A 100,000 't,330,000 B AO B 130,000 AO B 130,000 BO Halka Arz Oncesi Halka Arz Sonrasl Oranl Adedi Oranl 2.560/o 333, / % 3,740, k 2.560/0 333, / /0 4,000, % 1.03% 133, Vo 10.31% 1,340, % 0.770/o 100, % /0 1,330, /0 0.77% 100, / % 1,330, / /o % 1.00% 130, % 0.000/ % 1.00% 130, /o 0 8,500, % TOPLAM 13,000, /. 21,500, /o wek: $i*et C) DEGERLEME HAKKINDA OZET BiLGi Degerleme metodolojisi, agagtda yer alan degerleme yontemleri igin ayn ayn, agtk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. Degerleme yontemi olarak Net Aktif Deger (NAD) ve Pryasa Qarpantarl yontemleri kullanrlmrgtrr. Net Aktif Deger (NAD) yaklagtmtna o/o20 alrlk verilirken, lmalat Sanayi Qarpanlan ile BIST-Tum Ortalama Qarpanlarrna %40'ar agtrltk verilmigtir. Kullanrlan degerleme yontemleri sonucunda haika arz olarak hesaplanmrgtrr. Hesaplanan 9irket degeri hisse Halka az fiyatr tespitinde ise %16.5 halka arz iskontosu arz fiyatt 2.40 TL olarak belirlenmigtir. dncesi 9irket degeri 37.3 milyon TL bagrna 2.87 TL'ye denk gelmektedir. uygulanmrg ve iskonto sonrasr halka rnrkiye ir Bankas, kurulu*o* ****$" *,ors,

5 'Fiyat Tespit Raporu' OEGERLENDIRME RAPORU Ozet Degerleme tablosu ve nihai piyasa degeri agadaki gibi sunutmugtur: Piyasa 9arpantan Ydntemi lmalat Sanayi Ortalamasl BIST - TUm Ortalama garpanlan Net Aktif Deger 40yo 40% 20o/o Halka Az dncesi girket De$eri 37.3 Halka Az Oncesi odenmig Sermaye Halka Az Oncesi Birim Pay Degeri OUhisse) Halka Az lskontosu Halka Az Birim Pay Fiyall OUhisse) Kaynak $tkel Wt Ata/.t Kuun Agrrhk Piyasa Degeri (TLmn) Hisse Bagr Deger [fl) t t6.s% ) Piyasa Qarpanlan Ydntemi Piyasa 9arpanlan Analizi yonteminde F/K, PD/DD ve FD/FAVoK garpanlannrn her birine egit agrrhk verilerek kullanrlmrstrr. Fiyat tespit raporunda da belirtitdigi uzere, Blsr lmatat sanayi ortalama ve Blsr rum ortalama garpanlan dikkate ahnarak yaprlan hesaplam alat o/o4o'af agrrlik verilerek deoerlemeye dahil edilmigtir. piyasa garpanlan Analizi 2014 finansal sonuglarl baz alrnarak gergeklegtirilmigtir. Piyasa Qarpanlan Yiintemi FD/FAVOK Degerlemede Kullantlan Carpanlar lmalat Sanayi Ortalamast (cari) '10.6 BIST - TUm Ortalama Qarpanlan (cari) Net Kar 6zsermaye FAVOK Bantag (Ttmn) lmalat Sanayi Ortalamastna Gdre Hedef Piyasa Deoeri Agrrhkh Ortalama Piyasa Degeri (TLmn) 38.6 BIST - TUm Ortalama Qarpanlaflna GOre Hedef Piyasa Degeri A0rr kl Ortalama Piyasa Degeri (TLmn) 11 1 kynak:,ttet, Li6t Ar3{t KNn Degerlemede kullanrlan garpanlardan BIST lmalat Sanayi ortalama garpanlan 12.6 FtK, 1.6 PD/DD, 10.6 FD/FAVOK ve BIST Tum ortalama qarpanlan 13.4 FtK, 1.4 PD/DD, 10.8 FD/FAVOK olarak belirtilmektedir. Bu garpanlar tarihi itibariyledir. Bantag 2014 yrlr finansal sonuglaflna gore ise 9irket 2.3 milyon TL net kar ve 3.4 milyon TL FAVOK elde etmig, ozsermayesi ise 35 milyon TL mertebesindedir. lmalat Sanayi ortalama garpanlanna gore $irket'in halka arz oncesi hesaplanan piyasa degeri 38.6 milyon TL (hisse bagtna 2.97 TL) iken BIST-Tum ortalama garpanlanna gore hesaplanan deger 37.3 milyon TL (hisse bagtna 2.87 TL) seviyesindedir. kurulugudur

6 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLEND RME RAPORU 2l Net Aktif De$er Ydntemi Toplam varltklar ve toplam borglar kaleminin farkr ile hesaplanan Ozsermaye rakamt Bantag'rn NAD't olarak altnmtgtrr. $irket'in 2014 yrl sonu finansallarrnda toplam varhklar ve toplam borglar kalemi srrasryla 44.5 milyon TL ve 9.4 milyon TL'dir. $irket'in NAD'i ise 35 milyon TL olarak hesaplanmrgtrr ve de$erlemeye %20 a$rrlrkla dahil edilmigtir. Net Aktif Deger Ycintemi Toplam Varhklar (ILmn) Toplam Borglar (TLmn) Net Aktif De$eri (TLmn) Kaynak: $irket, lr'der And Kwum NiHAi conu$urrluz Halka az fiyat tespitinde aza aracrhk yapan kurum de$erleme y0ntemlerinden Net Aktif De$er y6ntemine %20, lmalat Sanayi Ortalama ve BIST-Tum Ortalama garpanlart y6ntemlerine o/o4}'ar agrrlrk vermigtir. Buna qore Sirket'in halka arz Oncesi nihai piyasa dederi 37.3 milyon TL ve %16.5 iskontolu halka az fivatr 2.40 TL olarak hesaplanmtsttr. girket degerlemesinde ileriye donlik bir tahmin kullanrlmamrgttr. Piyasa garpanlart ydnteminde lmalat Sanayi ve BIST-Tum ortalama garpanlannrn kullanrlmastntn uygun oldu$u gorugundeyiz. Bununla beraber Bantag'rn $irket ve halka az buyuklusu 96z UnUnde bulunduruldu$unda piyasa garpanlarr Uzerinden daha yuksek bir halka arz iskontosunu haketti$ini dugunuyoruz. Tiirkiye ig Bankasr kurulugudur I to**$t rl'oo'

7 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLEND RME RApoRU FINANSAL TABLOLAR - Bantag Bilango mn TL 20' Varfuklar D6nen Nakit ve Benzeri Finansal Yatrrrmlar Ticari Alacaklar Di$er Alacaklar Stoklar Di$er Ddnen Varhklar Duran Varhklar Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar Di!er Duran Varhklar Toplam Varhklar Yiikiimliiltikler KV Yiikiimltiltikler Finansal Borglar Uzun Vadeli Borglann Krsa Vadeli Ktsml Ticari Borglar Di$er Krsa Vadeli YUkiimlUlUkler UV Yiik0mltiliikler Finansal Borglar Diger Finansal YUkUmlUlUkler Ticari Borglar Diger Uzun Vadeli YUkUmlUlUkler Ozkaynaklar Odenmig Sermaye Yeniden De$erleme ve Stntflandtrma Kazany'Kayrplart Kardan Ayrrlan Ktsttlanmtg Yedekler Gegm i g Y ilar Karlan lzar arlar t Net D6nem KanlZaran Kontrol GUcii Olmayan Pay Toplam YiikUmliiltikler Ertelenmig Vergi Geliri Net D6nem Kan ltarart 't Gelir Tablosu - mn TL Net Satrglar SMM O Brtit Kar Faaliyet Giderleri Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler Esas Faaf iyetkan ITarart Finansman Giderleri o Vergi Oncesi Kar I Zarar D0nem Vergi Gideri o Amortisman ve ltfa Paylarr FAVOK \ kynakgi*et Bankasr kurulugudur I tonxrt=$a.,<es,

8 'Fiyat Tespit Raporu, DEGERLENDiRME RAPORU BANTA$ Yatrnm Finansman Menkul Oegerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / lstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (2 12) Bu e-posta mesajl ve ekleri gdnderildigi kigi ya da kuruma 6zeldir. Bu mesajrn herhangi bir qekilde kullanrtmast, kopyalanmasr, yayllmast veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir iglem yapllmasrnrn kesinlikle yasak oldugunu bildiridz. Yatlrlm Finansman Menkul Degerler A.$., bu mesajrn igerdioi bilgilerin doorulugu, goncelligi ve eksiksiz otduou konusunda bir garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler'yatrnm Finansman Menkul Degerler A.9." tarafrndan genel bilgilendirme amacl ile hazlrlanmrqtrr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yattflm aradnrn alrm-sattm onerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamaltdrr. Bu gdrugler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatrflm karafl verilmesi beklentilerinize uygun sonuglar dogurmayabilir. Bu +posta igeriginde yer alan ge9itli bilgi ve goruglere dayanrlarak yaprlacak ileriye dontik yatrflmlar ve ticari iglemlerin sonuglanndan ya da ortaya grkabilecek zararlardan Yatrnm Finansman Menkul Degerler A.9. sorumlu tutulamaz. Mesajrn igeriginden, iletilmesinden, allnmaslndan, saklanmasrndan, gizliliginin korunamamasrndan, virtis igermesinden ve sisteminizde yaratabilecegi zaatlardan Yatrrrm Finansman [4enkul Degerler A.9. sorumlu tutulamaz. Yatrflm Finansman bu mesajtn igerigi ve ekleri ile ilgili olarak hukuki agrdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tegekkur ederiz. Emre Birkan Genel Mtidiir Yardtmctsl emre. +90 (212) Aragtrrma BailiimU Zomrut Can Ambarcl M0d0r +90 (212) Levenl Durusoy Ba9 Ekonomist +90 (212) Strateli 86lomii Hakan Tezcan Stratejist +90 (212) GdkselTekiner MudUr Yrd. +90 (2'l2r 3U Huseyin Sert Uzman +90 (212\ 3U KemalOzan Sayrn Uzman +90 (212) 3U Kurumaal Finansman Pervin Bakankug MiidUr +90 (212) Yurti gi Sahg Maidiirlii0ii Inciser Deniz l\4udur +90 (212) ubelerimiz Akmerkez +90 (212) Merkez +90 (212) Adana +90 (322\ Antalya +90 (242\ Ankara +90 (312) Bakrrkdy +90 (212) Atagehir +90 (216) Frndrkll +90 (212) Bursa lzmir +90 (224\ (232\ Eifrehavuzlar Samsun +90 (216) (362) Konya +90 (332) lzmit +90 (262) Tftkiye ls Banr,asr kurulu*a*,o*r*$-l-t

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Faaliyet Konusu: Medya Gündem Dijital Yayıncılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 2013 YIL SONU FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ. İstanbul, Türkiye, 11 Mart 2014 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas )

TURCAS PETROL A.Ş. 2013 YIL SONU FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ. İstanbul, Türkiye, 11 Mart 2014 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas ) TURCAS PETROL A.Ş. 213 YIL SONU FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ İstanbul, Türkiye, 11 Mart 214 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş 2013 yılının 1. çeyreğinde, tek bir halka arzdan toplamda 106 milyon Euro gelir elde edildi Borsa İstanbul

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 TÜRKİYE DE FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 2. FAKTORİNG SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ... 3 İş Modelleri ve Yönetim Stratejileri... 5 2013 Yılı

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı