TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR"

Transkript

1 Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden devam eden etkinlikler, yılı KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik sonuçlarının görüģülmesi, 3. MüĢteri memnuniyeti ve müģteri geri beslemesi sonuçları, 4. Birimlerin 2009 yılı hedeflerinin değerlendirilmesi, 5. Birimlerin 2009 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları), 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi, 7. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin gerçekleģmeleri, Hedeflerinin görüģülmesi, 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler ve iyileģtirme için öneriler. 1. Önceki Yönetimin Gözden geçirilmesinde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleģtirilen etkinlikler; yılı ilk altı ayı içersinde birimlerde yapılan anketler sonucuna göre memnuniyet derecesi % 70 in altında kalan birimlerden iyileģtirme önerileri istenmiģtir yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt günlerinde Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde yapılan Oryantasyon eğitiminde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılmıģtır. 3. Bütün birimlerin ana ve alt proseslerinde uygunsuzlukla ilgili Formların (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) etkin olarak uygulanmaları konusunda yapılan toplantılarda bilgilendirme yapılmıģtır. 4. Y2009 yılı ilk altı ayı sonunda yapılan değerlendirmelerde performansı en yüksek çıkan Fen Bilimleri Enstitüsü Ayın birimi seçilmiģtir.

2 2. Birimlerin 2009 Yılı Kalite Hedeflerinin GerçekleĢmelerinin Değerlendirilmesi; 2/16 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı birimler tarafından 2009 yılında ulaģılan ve performans ölçümü yapılmıģ bulunan kalite hedefleri tablosu aģağıda verilmiģtir. Sıra No Ana/Alt Prosesler Ana Proses Performansı (Kalite Hedefi) % Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyet 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği 50-3 Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Strateji Gel.Dai.BĢk Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enst.Md Mühendislik Fak.Dek Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu BaĢkanlığı Kalite Yönetim Sistemi Kalite Hedefleri GerçekleĢme Performansı (%) %94 4

3 3/16 Birimlerin 2009 değerlendirmesinde hedef gerçekleģmesi genel ortalaması % 94 dür. 3. KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik Planı doğrultusunda gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkikleri sonucunda meydana çıkan uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler: S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI BASIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA ĠLĠġK. ġube MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR 3 UYGUNSUZLUK; 1. Prosesin haricinde diğer dokümanların güncel hale getirilmediği, 2. Dokümanların belirlenmesi, ulaģılabilirliği ve muhafazası prosedürüne göre eksiklikler arz ettiği, 3. Gözden geçirme ve gerektiğinde revizyonların yapılmadığı tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların kontrolü prosedürüne göre, Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü prosesinin kontrollü kopyaları dosyada bulunmamaktadır. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Reyhan YILDIRIM 1. Birim personelinin Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerine katılımlarının sağlanması sistemin iģleyiģine ve çalıģanlara katkı sağlayacaktır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Birimin müģterisi olmadığından anket ve öneri istek uygulaması yoktur. 2. Birim dokümanlarının revizyon ve güncellemeleri yapılmıģ fakat Doküman ve ArĢiv Saklama listesinini içeriği eksik bırakılmıģtır. 3. Birimin dosyalama sistemi örnek teģkil edecek Ģekildedir. Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, ġuayip KAHYA 1. KYS ne ait kullanılacak dokümanlar belirlenmeli, kayıtları yapılıp güncel hale getirilmeli, 2. Kayıt altına alınan ve kullanılacak dokümanlarda iģlerlik ve ulaģılabilirlik sağlanmalı Tetkikçiler: Vildan YÜZDAĞ, ġuayip KAHYA 1. Proses güncellemesi yapılması (evrak akıģı sorgulaması, kullanılan destek form numaralarının belirtilmesi ve kaynak olarak mevzuat ilave edilmesi) ve iyileģtirmelerin kayıt altına alınması önerilmektedir. 2. Personelin KYS eğitimi alması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK 1. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesindeki DÜġÜNCELER bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir FR.21 numaralı forma uygunsuzlukların etkin olarak iģlenmesi önerisinde bulunulmuģtur. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Yılmaz TOÇOĞLU tarihinde yapılan afiģ basım talebinin 1 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir tarih ve 405 nolu yazı ekinde gelen SBE Akademik inceleme dergisinin basımının 2 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir. 3. Matematik Temelleri ile sonlu elemanlar yöntemine giriģ kitabının 3 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir. 4. ġubat 2009 ayına ait 36 adet iģin 4 nolu talimat doğrultusunda takibinin yapıldığı gözlemlenmiģtir. 5. Öneri ve Ġsteklerin değerlendirilmesi neticesinde yayın kapak kalitesinin arttırıldığı gözlemlenmiģtir. 6. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesin revizyonunun uygulanmadığı gözlemlenmiģ ve düzeltilmesi sağlanmıģtır.

4 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM PERSONEL DAĠRESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ KÜTÜPHANE VE DOK. DAĠRESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 4/16 Tetkikçiler: Emin SOYLU, Mesut OKTAY 1. Akademik Tayin ġube Müdürlüğünde gelen evraklar gelen evrak defterinde değil, bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 2. Ġdari Tayin ġube Müdürlüğü dosyasında bululan dokümanların güncellemeleri eksik yapılmıģ, (doküman gözden geçirme, doküman değiģiklik formları), gelen-giden evrak defterlerinde daksil kullanımının fazlalığı göze çarpmıģ kendilerine daksil kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılmıģtır. 3. Hizmet içi Eğitim ġube Müdürlüğünde yılında iptal edilen TL 02 baģka adla kullanılmaya devam edildiği görülmüģ kendileri uyarılmıģtır. 4. Özlük Hakları ġube Müdürlüğünde Doküman güncellemelerinin eskileri takip bakımından bulunmadığı gözlenmiģtir. 5. Sicil ġube Müdürlüğünde Gelen-giden evrak defterlerinin kullanımı, düzeni ve güncellemelerinin takibinin yapılmıģ olmasından dolayı teģekkür edilmiģtir. 6. Daire BaĢkanlığına bağlı tüm birimlerin görev tanımları eksiksiz yerine getirilmiģ, ayrıca personel görevleri konusunda her türlü donanımı sağlanmıģ, konularına hakim oldukları görülmüģ, birim içi toplantılarının ve takiplerin yapıldığı görülmüģtür. 7. Tüm birimlere örnek olacak Ģekilde etkileģim Ģemaları hazırlanmıģtır. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ Kalite dokümantasyon ve iletiģim çalıģmaları örnek teģkil edecek düzeyde yürütüldüğü görülmüģtür. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU 1. Birim çalıģanlarının Kalite Yönetim Sistemini benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. 2. Gelen-Giden Evrak defterlerinde (Genel Evrak ġube Müdürlüğü hariç) dosya dağıtım sütunu daha etkin olabilir. 3. Yapılan revizyonlarda gözden kaçan kaçak hataların biraz daha dikkatle giderilmesi mümkündür. (proses planında olduğu halde Hedef-Anket Bildirim Formunda bulunmayan hedeflerin yıllık ölçülmesi ifadesi ve hedef belirlenmemiģ olmasına rağmen hedef gerçekleģme yüzdesi ifadesinin bulunması) Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN 1. Revize edilen Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Prosesi 3 Ģube müdürlüğü alt prosesi olarak belirlenmiģ, bununla ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı El Kitabı hazırlanarak tüm çalıģan personele tebliğ edilmiģtir. 2. SAÜ Kalite El Kitabında 11.3 Tasarım ve GeliĢtirme maddesinin alt açılımı olan maddelerin Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığınca değil BAUM tarafından yürütüldüğü belirtilerek KEK in yeniden revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıģtır. Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Birim gündemli toplantıların düzenli olarak yapıldığı, kayıt altına alındığı ve tüm personelin katılımının sağlandığı gözlenmiģtir. 2. ÇalıĢmaların daha sağlıklı Ģekilde yürütülebilmesi için ilave mekanlara ihtiyaç duyulduğu ve mevcut binada havalandırma sisteminin yetersiz olduğu ve kullanıcıların bu konuda memnuniyetsizliklerinin dile getirildiği gözlemlenmiģtir. 3. KYS nin tüm çalıģanlar tarafından özümsendiği ve müģteri memnuniyeti için yapılabilecek iyileģtirme tekliflerinin bizzat çalıģanlar tarafından getirildiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Mesut OKTAY 1. BaĢkanlık destek formlarının talimat Ģeklinde ve yasal mevzuatlarla desteklenerek hazırlandığı, anket sonuçları ve öneri istek ve memnuniyet formlarının açıldığı, birim içi toplantılar yapılarak kayıt altına alındığı görülmüģtür. 2. Birim arģiv çalıģmalarının yeterliliği görülmüģtür. 3. Prosesler ve proses planları arasındaki etkileģimin

5 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ iyileģtirilmesi önerilmiģtir. 5/ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġK. DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların kontrolü ve gözden geçilmeleri yapılmamıģ. (Doküman Gözden Geçirme Formu, Güncel Doküman Listesi, Doküman ve ArĢiv Saklama Listesi) Tetkikçiler: Melek TÜREL, Derya DEĞER Tetkikçiler : Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Birim gündemli toplantıların düzenli olarak yapıldığı, kayıt altına alındığı ve tüm personelin katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 2. Az sayıda personel ile çok çeģitli iģin baģarı ile yürütüldüğü gözlemlenmiģtir. Özellikle sistem tasarımı konusunda deneyimli personelin bulundurulması Kalite Yönetim Sistemi çalıģmalarına olumlu etki sağlayacağı ve tüm üniversiteye danıģmanlık hizmetinin daha sağlıklı verilebileceği görüģündeyiz 3. Kalite Yönetim Sisteminin tüm çalıģanlar tarafından benimsendiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Reyhan YILDIRIM 1. Birimde izlenebilirlik, kayıtların kontrolü ve muhafazası konusuna özen gösterilmektedir. Gelen-giden evrak defterleri, arģivlik malzemenin saklanması ve dosyalama konusuna önem verildiği gözlemlenmiģtir. Gelen-Giden- Zimmet Defterlerinin yıl sonu kapatılımının yapılması, arģivlik malzemenin sağlıklı saklanması için çelik dolaplar alınması ve arģiv saklama planının güncellenmesi ve arģiv giriģinde arģiv yerleģim planı oluģturulması konusunda önerilerde bulunulmuģtur. 2. Hizmet ve etkinliklerin yerine getirilmesi esnasında personelin mevzuatları sık sık elektronik ortamdan takip ettikleri ve geliģmeleri izledikleri, gündemli toplantılarda birim sorumlusunun personeli sürekli bilgilendirdiği ve hizmetiçi eğitimlere personelin sürekli katıldığı gözlemlenmiģtir. 3. Görev tanımlarının gözden geçirilip ayrıntılandırılarak güncelleģtirilmesi önerilmiģtir. 4. Tüm çalıģan personelin KYS hakkında bilgi sahibi olduğu, iyileģtirmelere katıldıkları gözlemlenmiģ, birim hedeflerinin hedef takip çizelgeleri ile personel tarafından takip edildiği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Recep ECE, Mustafa BAYCU 1. Kalite ile ilgili iģlemlerin titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, arģiv çalıģmalarının yapıldığı, defter kayıtlarının yazı iģleri tarafından takip edildiği görülmüģtür. 2. Güncel Doküman ve Gözden Geçirme iģlemlerinin kayıtlarının birimlerde ayrı ayrı sekreterlikte bir arada gösterilmesi önerilmiģtir. 3. Uygunsuzluk kayıtları yapılmaktadır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Ahmet G. KILIġARSLAN 1. Birim toplantıları yapılmıģ, bu toplantılarda KYS tarafından alınan kararların personelle paylaģımı ve onların bu toplantılarda KYS dokümanları hakkında bilgilendirilmesi ve sunum yapmaları uygun olacaktır. 2. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesinde belirlenen dokümanların (birim arģivinde ne kadar süre kalacağının) yönetmelikte belirlenen sürenin yazılması uygun olacaktır. 3. Yapılan DÖF lerin birer fotokopisinin alt proseslerde de saklanması takibi açısından daha uygun olacaktır. Birim arģivi düzenlemesi uygun olmuģ, arģiv malzemelerini takip amaçlı defterin tutulmasının uygun olacağı önerilmiģtir.

6 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Ġ.Ġ.B.F. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR FAK. TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların güncellenmesi yapılmamıģtır. 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların Kontrolü Prosedürü okunarak KYS tarafından gerekli görülen dokümanların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi uygun olacaktır. 4 UYGUNSUZLUK 1. Doküman ve arģiv saklama listelerinin standart dosya planına göre oluģturulmadığı tespit edilmiģ, 2. Görev tanım teslim tutanağının eksik düzenlendiği tespit edilmiģ, 3. Öğrencilere yönelik anket çalıģmasının nisan ayı olmasına rağmen hala yapılmadığı tespit edilmiģtir, 4. Öneri, istek ve Memnuniyet formlarının kayıt altına alınmadığı ve iyileģtirmelerin takip edilmediği tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK 1. Revize iģleminden sonra doküman ve arģiv saklama listesinin ve güncel doküman listelerinin içerik revizyon numaralarının değiģtirilmemesi 3 UYGUNSUZLUK 1. Görev tanım formları güncel halde değil 2. KYS tarafından gerekli görülen dokümanların (KEK prosedür, proses, TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 6/16 Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Uygulanan Hasta Sevk ĠĢlemleri, Staj Takip ve Konferans Salonu Takibi ile ilgili geliģtirilen bilgisayar programlarının çok iģlevsel olduğu, zaman ve iģgücü tasarrufuna olumlu etkiler sağladığı görülmüģ ve tüm üniversite içersinde kullanımının uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. 2. Tüm idari personelin KYS içine dahil edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Ahmet G. KILIġARSLAN 1. Dokümanların güncellenmeleri tamamlanmıģ 2. Birim içerisinde yapılan toplantılarda personelin kalitenin son hali ile ilgili bilgilendirme yapılması uygun olacaktır, bu toplantılarda personelin KYS hakkında sunum yapılmasını sağlamak daha yararlı olacaktır. 3. Birimin arģivlemesinin ve dokümanlarının muhafazasının iyi yapıldığı yalnız çelik dolaplar kullanılmasının yararlı olacağı kendilerine önerilmiģtir. 4. Birimde Gelen-Giden-Zimmet defterlerinin yıl sonu kapanıģlarının yapılmadığı görülmüģtür. 5. Bölüm sekreterliğinin defterlerinde sadece kayıt tarihinin olduğu gözlenmiģ evrak tarihinin de olması gerektiği önerilmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BaĢ, M.Ramazan Ekici 1. Hedef-Anket Bildirimi ile ilgili ölçümlerde mevcut formların ihtiyacı karģılamadığı ifade edilmiģ ve standartlarda yer almayan formların kullanıldığı belirlenmiģtir. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ KYS çalıģmalarının örnek teģkil edecek düzeyde yürütüldüğü görülmüģtür. ÇalıĢanlar tarafından; Öğrenciler için düzenlenmesi gereken oryantasyon programının tüm akademik birimlerde takip edilecek Ģekilde zorunlu hale getirilmesi önerisi dile getirilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Reyhan YILDIRIM 1. Ana ve alt proses planlarının yeniden gözden geçirilerek revizyon iģleminin uygun olacağı gözlemlenmiģtir. 2. ArĢiv dosyalarının yıllar itibariyle düzenlenmesi, geçmiģ yıllara ait evrakların özellikle yazı iģlerinde Genel Evrak adı altında dosya sırtlarının oluģturulması, aranan arģiv evrakının bulunabilirliğini ortadan kaldırıyor. ArĢiv çalıģmaları daha etkin olabilir. 3. Güvenlik açısından önemli olan yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılmaması ileride doğabilecek bir yangın durumda risk taģıyabilir. 4. Tüm personelin iç tetkiklere daha aktif katılımının sağlanması ve sorumluluğun tek bir bireye değil, tüm personele ait olduğu bilincinin yerleģtirilmesi KYS sisteminin iģleyiģini ve etkinliğini arttıracaktır. Tetkikçiler : Recep ECE, Mustafa BAYCU 1. Kalite çalıģmalarının titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, arģiv çalıģmalarının yapıldığı, 2. Kalite toplantılarının kayıt altına alındığı, 3. Defter kayıtlarının yazı iģleri tarafından takip edildiği görüldü. 4. Uygunsuzluk formunun iģlendiği görüldü. 5. Güncel doküman ve gözden geçirme listelerinin birimlerde ayrı, ancak fakülte sekreterliğinde bir arada gösterilmesi önerildi. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Neriman KANBUR 1. Proseslere ait Görev tanım formları, KEK, prosedür, proses, proses planı, talimat, formlar ve dıģ kaynaklı dokümanlarda güncelleme ihtiyacı duyulmuģ ve güncel hale getirilmiģtir. Toplantı gündem formları alt proseslerin KYS dosyalarına alınması sağlanmıģtır.

7 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM SAĞLIK YÜKSEK OKULU B.E.S.Y.O DEVLET KONSERVATUVARI SAKARYA M.Y.O HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU AKYAZI MESLEK YÜKSEK OKULU SAPANCA MYO. UYGUNSUZLUKLAR proses planı, talimat formlar dıģ kaynaklı dokümanlar) gözden geçirilmesi güncellenmesi eksik, 3. DÖF takip formu liste halinde eksik 3 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların kontrolü ( Proses ölçüm formunda imzalar eksik, birim destek formlarının onayları eksik, güncel doküman listesi güncellenmemiģ, DÖFler forma iģlenmemiģ, 2008 yılı iç tetkik raporu dosyada mevcut değil) 2. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesi güncellenmemiģ 3. Proseslerin sırası ve birbiri ile etkileģimi belirlenmemiģ olup iç ve dıģ etkileģim Ģeması oluģturulmamıģ. 3 UYGUNSUZLUK 4. Görev tanım formları güncel halde değil 5. KYS tarafından gerekli görülen dokümanların (KEK prosedür, proses, proses planı, talimat formlar dıģ kaynaklı dokümanlar) gözden geçirilmesi güncellenmesi eksik, 6. DÖF takip formu liste halinde eksik TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 7/16 Tetkikçiler: Pınar SULAK, Reyhan YILDIRIM 1. Birimde izlenebilirlik, kayıtların kontrolü ve muhafazası konusuna özen gösterilmektedir. Gelen-giden evrak defterleri, arģivlik malzemenin saklanması ve dosyalama konusuna önem verildiği gözlemlenmiģtir 2. Birim sorumlusunun gündemli toplantılarda personeli sürekli bilgilendirdiği ve hizmet içi eğitimlere personelin sürekli katıldığı gözlenmiģtir. 3. Tüm çalıģan personelin KYS hakkında bilgi sahibi olduğu, iyileģtirmelere katıldıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Yılmaz TOÇOĞLU 1. Gözden Geçirmelerin zamanında yapıldığı gözlenmiģtir. 2. Döf ler mevcuttur. 3. Tespit edilen uygunsuzlukların kayıtları tutulmaktadır yılında 4 adet birim toplantı yapılmıģ ve kayıtları mevcuttur. 5. Gelen-Giden-Zimmet Defterlerinin düzenli tutulduğu görülmüģtür. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Cemile YUSUFOĞLU 1. Personelin çalıģtıkları prosese uygun çalıģtıkları, sürekli yenilikler yapmak için çaba gösterdikleri gözlenmiģtir. Yapılan iyileģtirmelerin DÖF formuna dönüģtürülmesi tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK FR.21 nolu forma uygunsuzlukların etkin olarak iģlenmesi önerilmiģtir. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Neriman KANBUR 1. Proseslere ait Görev tanım formları, KEK, prosedür, proses, proses planı, talimat, formlar ve dıģ kaynaklı dokümanlarda güncelleme ihtiyacı duyulmuģ ve güncel hale getirilmiģtir. Tetkikçiler: Metin GÜNGÖR, M.Ramazan EKĠCĠ 1. ÇalıĢmalar en az sayıda personel ve özveri ile sürdürülmektedir. Yazı iģleri ve kütüphane biriminde personel ihtiyacı bulunmaktadır. Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK 1. Doküman ve ArĢiv Saklama listesindeki düģünceler bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 2. KYS dosyalarının bir arada ve daha kolay anlaģılır olması uygun olur.

8 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 8/16 33 GEYVE M.Y.O Tetkikçiler: Melek TÜREL, Turan TURGUT KARASU MESLEK YÜKSEK OKULU PAMUKOVA M.Y.O. ADAPAZARI M.Y.O. SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ALĠ FUAT CEBESOY M.Y.O FERĠZLĠ MESLEK YÜKSEK OKULU KAYNARCA SEYFETTĠN SELĠM MYO 3 UYGUNSUZLUK 1. ArĢiv Saklama Listesinin bulunmadığı görülmüģtür. 2. DıĢ Kaynaklı Doküman Listelerinin güncellenmediği görülmüģtür. 3. Doküman Gözden Geçirmeleri yapılmıģ ancak alt proseslerde bilgiler girilmemiģtir. 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların kontrolü prosedürüne göre; gözden geçirme formlarının revize tarihleri yazılmamıģ, güncel doküman listesi güncellenmemiģ, birim toplantı tutanaklarında belirtilen gündem ve kararlarda uygunsuzluklar görülmüģ, doküman ve arģiv saklama listeleri güncellenmemiģ ve dosya numaraları mevcut değildir. 2 UYGUNSUZLUK 1. Hedef değerlendirme ölçümlerinin proseste belirtilen zaman aralıklarına göre yapılmamıģ olması 2. ArĢiv saklama listelerinin hazırlanmamıģ olması Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Alt proses evrak dosyalama sisteminin Ģeklen uygun olmadığı görülmüģtür. Tetkikçiler: Metin GÜNGÖR, M.Ramazan EKĠCĠ 1. Birimde KYS nin iyi özümsendiği ve kurumsal yapılaģma ve iģleyiģ ile örtüģtüğü görülmüģtür. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Dokümanların güncellemeleri yapılmıģ olup, ana proses güncel doküman listesinde yapılan güncelleme yansıtılmamıģtır. 2. MüĢteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik düzeltici faaliyetler yapılmıģ fakat kayıt altına alınmamıģtır. 3. Birim içerisinde etkin olarak kullanılan çağrı merkezi ile kargo hizmetlerinin proseste yer alması ve görev alacak personelin bu iģlerle ilgili eğitim almasının uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. 4. Kayıtların kontrolü prosedürüne göre satınalma, mali iģler, taģınır mal kayıt kontrol birim içersinde yapılan yazıģmaların kendi birimlerinde muhafaza edilmesi gerekirken, yazı iģleri prosesinde muhafaza edilmektedir. 5. Bölüm sekreterliği biriminin gelen-giden evrak kayıtlarının tüm birimlere örnek teģkil edecek Ģekilde tutulduğu gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ 1. Kalite sistemi ile ilgili aksaklıklar görülmüģ ve giderilmiģtir. Personelin konuya hakim olduğu, bazı konularda eksikliklerin olduğu görülmüģ, kısa sürede giderilmiģtir. Tetkikçiler: Melek TÜREL, Turan TURGUT 1. Alt proses dosya içeriklerinin daha düzenli hale getirilmesi gerekmektedir. 2. ArĢiv odası yeterli olmadığından mezun ve kaydı silinmiģ öğrencilerin sicil dosyaları kolilere konmuģ, bu durum kalite ve müģteri mülkiyeti güvenliği açısından etik gözükmüyor. Ayrıca idari personel yetersizliği alt birimlerdeki kalite uygulamalarına da yansımaktadır. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU 1. Birim çalıģanlarının kalite sistemini benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU Birim çalıģanlarının KYS ni benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlenmiģtir. Uygulamalar takdir edilecek güzelliktedir.

9 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM YAYIN KOMĠSYONU YABANCI DĠLLER BÖLÜM TÜRK DĠLĠ BÖLÜM ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM SAÜSEM MÜDÜRLÜGÜ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK yılı kalite hedefleri yazılı hale getirilmemiģ ve beyan edilmemiģ. 2 UYGUNSUZLUK yılı proses ölçüm formunun yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. DıĢ kaynaklı doküman listesinde geçerlilik tarihi ile ilgili bilgiye rastlanmamıģtır. Güncellenmelidir. 2 UYGUNSUZLUK yılı proses ölçüm formunun yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. DıĢ kaynaklı doküman listesinde geçerlilik tarihi ile ilgili bilgiye rastlanmamıģtır. Güncellenmelidir. Uygunsuzluğa rastlanmamıģtır. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler : ġeref AKER, Derya DEĞER 9/16 Tetkikçiler : ġeref AKER, Derya DEĞER 1. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesindeki düģünceler bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 2. Hizmet ve etkinliklerin yerine getirilmesi için yeni personele ihtiyaç duyulduğu gözlenmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Yılı hedef değerlendirmesi ile ilgili iģlem yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. Mevcut prosesin gözden geçirilerek yenilenmesi ve yapılan iģ ile prosesin uyum sağlamadığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Yılı hedef değerlendirmesi ile ilgili iģlem yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. Mevcut prosesin gözden geçirilerek yenilenmesi ve yapılan iģ ile prosesin uyum sağlamadığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN 1. Str.Pln.ġube Müdürlüğü ile koordineli olarak ana prosesin yeniden düzenleneceği bildirilmiģtir. 45 birimde Yapılan tetkikler sonucunda 16 birimde 32 adet uygunsuzluk tespit edilmiģ ve yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uygunsuzluklar giderilmiģtir.

10 D.F. S. NO 10/16 5. Kalite Yönetim Sistemi Master Planı (00.00.PL.02) ve 8.1 MüĢteri memnuniyeti Değerlendirme Anketleri bölümü uyarınca gerçekleģtirilen anket uygulaması ve müģteri memnuniyetleri: yılı ilk altı aylık anket ortalamaları; Ana/Alt Prosesler Anket ve MüĢteri Memnuniyeti % Düzeltici Önleyici/Faaliyet 1 Genel Sekreterlik 78,08-2 Hukuk MüĢavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Personel Dai.BĢk. 80, Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk. 81, Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 90, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk. 77, Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. 74,53-9 Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk. 80, Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk. 82, Strateji Gel.Dai.BĢk. 70, Basın ġube Müdürlüğü 86,5-13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 83,66-14 Basımevi Müdürlüğü 74,24-15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 67,50-16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 65,73-17 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 89,15-21 Fen Bilimleri Enst.Md. 93,19-22 Mühendislik Fak.Dek. 64, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 80, Teknik Eğitim Fakültesi 76, Ġlahiyat Fakültesi 88, Eğitim Fakültesi 89, Fen Edebiyat Fakültesi 72,06-28 Güzel Sanatlar Fakültesi 63, Sağlık Yüksek Okulu 76, Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83, Devlet Koservatuvarı 84,99-32 Sakarya M.Y.O. 77,31-33 Hendek M.Y.O. 68, Akyazı M.Y.O. 75, Sapanca M.Y.O. 43, Geyve M.Y.O. 69, Adapazarı M.Y.O. 75, Pamukova M.Y.O. 76, Sağlık Hizmetleri M.Y.O 74,02-40 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 67,88-41 Karasu M.Y.O. 67,52-42 Ferizli M.Y.O. 81,31-43 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 80, SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92,30-45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı - - KYS GENELĠ: %77,08 45

11 11/ ayrı noktada bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında çıkan öneri, istek ve memnuniyetlerin sayıları: S.NO Birimler Memnuniyet Öneri-istek Yapılan Faaliyet Sayısı Sayısı Önleyici Düzeltici 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Strateji Gel.Dai.BĢk Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enst.Md Mühendislik Fak.Dek Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu BaĢkanlığı KYS GENELĠ:

12 6. Birimlerin Performans Değerleri 12/16 Kalite Yönetim Sistemi Master Planı 8.6 Proses Performanslarının Ölçülmesi bölümü uyarınca ana/alt proseslerin performansı. (MüĢteri memnuniyeti sonuçları, Kalite hedefi gerçekleģmeleri, Ġç Tetkik sonuçları ve DÖF lerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiģtir.) Ana/Alt Prosesler Anket % Ana Proses Performansı (Kalite Hedefi) % Yapılan ĠyileĢtirmeler Ġç Tetkik Performans % 1 Genel Sekreterlik 78, ,00 88,54 2 Hukuk MüĢavirliği ,00 69,09 3 Sivil Savunma Uzmanlığı ,63 92,45 4 Personel Dai.BĢk. 80, ,00 85,85 5 Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk. 81, ,00 85,36 6 Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 90, ,00 96,95 7 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk. 77, ,00 92,74 8 Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. 74, ,00 88,75 9 Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk. 80, ,00 97,52 10 Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk. 82, ,00 92,22 11 Strateji Gel.Dai.BĢk. 70, ,00 93,70 12 Basın ġube Müdürlüğü 86, ,00 93,56 13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 83, ,88 95,33 14 Basımevi Müdürlüğü 74, ,00 83,30 15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 67, ,00 89,60 16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 65, ,00 77,76 17 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk , Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı , Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı ,00 90,91 20 Sosyal Bilimler Enstitüsü 89, ,00 96,04 21 Fen Bilimleri Enst.Md. 93, ,88 88,65 22 Mühendislik Fak.Dek. 64, ,88 87,57 23 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 80, ,88 94,55 24 Teknik Eğitim Fakültesi 76, ,50 85,22 25 Ġlahiyat Fakültesi 88, ,00 89,05 26 Eğitim Fakültesi 89, ,63 94,25 27 Fen Edebiyat Fakültesi 72, ,88 83,30 28 Güzel Sanatlar Fakültesi 63, ,00 79,60 29 Sağlık Yüksek Okulu 76, ,00 88,96 30 Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83, ,00 91,07 31 Devlet Koservatuvarı 84, ,00 91,79 32 Sakarya M.Y.O. 77, ,63 89,92 33 Hendek M.Y.O. 68, ,63 90,31 34 Akyazı M.Y.O. 75, ,00 80,65 35 Sapanca M.Y.O. 43, ,00 99,95 36 Geyve M.Y.O. 69, ,00 89,24 37 Adapazarı M.Y.O. 75, ,00 83,55 38 Pamukova M.Y.O. 76, ,00 86,06 39 Sağlık Hizmetleri M.Y.O 74, ,88 75,20 40 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 67, ,00 80,30 41 Karasu M.Y.O. 67, ,63 77,35 42 Ferizli M.Y.O. 81, ,75 90,99 43 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 80, ,00 93,00 44 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92, ,00 90,95 45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı ,00 92,73 TOPLAM %77,08 % %98,17 88,54

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ VERSİYON 1.0 T.C. İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ĠSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Ağustos 2013 Sayfa 1 / 365 ĠÇĠNDEKĠLER [GĠRĠġ HÜKÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR]... 8 TAKDĠM... 9 KISALTMALAR...

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı