TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR"

Transkript

1 Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden devam eden etkinlikler, yılı KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik sonuçlarının görüģülmesi, 3. MüĢteri memnuniyeti ve müģteri geri beslemesi sonuçları, 4. Birimlerin 2009 yılı hedeflerinin değerlendirilmesi, 5. Birimlerin 2009 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları), 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi, 7. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin gerçekleģmeleri, Hedeflerinin görüģülmesi, 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler ve iyileģtirme için öneriler. 1. Önceki Yönetimin Gözden geçirilmesinde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleģtirilen etkinlikler; yılı ilk altı ayı içersinde birimlerde yapılan anketler sonucuna göre memnuniyet derecesi % 70 in altında kalan birimlerden iyileģtirme önerileri istenmiģtir yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt günlerinde Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde yapılan Oryantasyon eğitiminde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılmıģtır. 3. Bütün birimlerin ana ve alt proseslerinde uygunsuzlukla ilgili Formların (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) etkin olarak uygulanmaları konusunda yapılan toplantılarda bilgilendirme yapılmıģtır. 4. Y2009 yılı ilk altı ayı sonunda yapılan değerlendirmelerde performansı en yüksek çıkan Fen Bilimleri Enstitüsü Ayın birimi seçilmiģtir.

2 2. Birimlerin 2009 Yılı Kalite Hedeflerinin GerçekleĢmelerinin Değerlendirilmesi; 2/16 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı birimler tarafından 2009 yılında ulaģılan ve performans ölçümü yapılmıģ bulunan kalite hedefleri tablosu aģağıda verilmiģtir. Sıra No Ana/Alt Prosesler Ana Proses Performansı (Kalite Hedefi) % Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyet 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği 50-3 Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Strateji Gel.Dai.BĢk Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enst.Md Mühendislik Fak.Dek Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu BaĢkanlığı Kalite Yönetim Sistemi Kalite Hedefleri GerçekleĢme Performansı (%) %94 4

3 3/16 Birimlerin 2009 değerlendirmesinde hedef gerçekleģmesi genel ortalaması % 94 dür. 3. KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik Planı doğrultusunda gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkikleri sonucunda meydana çıkan uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler: S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI BASIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA ĠLĠġK. ġube MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR 3 UYGUNSUZLUK; 1. Prosesin haricinde diğer dokümanların güncel hale getirilmediği, 2. Dokümanların belirlenmesi, ulaģılabilirliği ve muhafazası prosedürüne göre eksiklikler arz ettiği, 3. Gözden geçirme ve gerektiğinde revizyonların yapılmadığı tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların kontrolü prosedürüne göre, Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü prosesinin kontrollü kopyaları dosyada bulunmamaktadır. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Reyhan YILDIRIM 1. Birim personelinin Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerine katılımlarının sağlanması sistemin iģleyiģine ve çalıģanlara katkı sağlayacaktır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Birimin müģterisi olmadığından anket ve öneri istek uygulaması yoktur. 2. Birim dokümanlarının revizyon ve güncellemeleri yapılmıģ fakat Doküman ve ArĢiv Saklama listesinini içeriği eksik bırakılmıģtır. 3. Birimin dosyalama sistemi örnek teģkil edecek Ģekildedir. Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, ġuayip KAHYA 1. KYS ne ait kullanılacak dokümanlar belirlenmeli, kayıtları yapılıp güncel hale getirilmeli, 2. Kayıt altına alınan ve kullanılacak dokümanlarda iģlerlik ve ulaģılabilirlik sağlanmalı Tetkikçiler: Vildan YÜZDAĞ, ġuayip KAHYA 1. Proses güncellemesi yapılması (evrak akıģı sorgulaması, kullanılan destek form numaralarının belirtilmesi ve kaynak olarak mevzuat ilave edilmesi) ve iyileģtirmelerin kayıt altına alınması önerilmektedir. 2. Personelin KYS eğitimi alması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK 1. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesindeki DÜġÜNCELER bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir FR.21 numaralı forma uygunsuzlukların etkin olarak iģlenmesi önerisinde bulunulmuģtur. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Yılmaz TOÇOĞLU tarihinde yapılan afiģ basım talebinin 1 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir tarih ve 405 nolu yazı ekinde gelen SBE Akademik inceleme dergisinin basımının 2 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir. 3. Matematik Temelleri ile sonlu elemanlar yöntemine giriģ kitabının 3 nolu talimat doğrultusunda yapıldığı gözlemlenmiģtir. 4. ġubat 2009 ayına ait 36 adet iģin 4 nolu talimat doğrultusunda takibinin yapıldığı gözlemlenmiģtir. 5. Öneri ve Ġsteklerin değerlendirilmesi neticesinde yayın kapak kalitesinin arttırıldığı gözlemlenmiģtir. 6. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesin revizyonunun uygulanmadığı gözlemlenmiģ ve düzeltilmesi sağlanmıģtır.

4 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM PERSONEL DAĠRESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ KÜTÜPHANE VE DOK. DAĠRESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 4/16 Tetkikçiler: Emin SOYLU, Mesut OKTAY 1. Akademik Tayin ġube Müdürlüğünde gelen evraklar gelen evrak defterinde değil, bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 2. Ġdari Tayin ġube Müdürlüğü dosyasında bululan dokümanların güncellemeleri eksik yapılmıģ, (doküman gözden geçirme, doküman değiģiklik formları), gelen-giden evrak defterlerinde daksil kullanımının fazlalığı göze çarpmıģ kendilerine daksil kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılmıģtır. 3. Hizmet içi Eğitim ġube Müdürlüğünde yılında iptal edilen TL 02 baģka adla kullanılmaya devam edildiği görülmüģ kendileri uyarılmıģtır. 4. Özlük Hakları ġube Müdürlüğünde Doküman güncellemelerinin eskileri takip bakımından bulunmadığı gözlenmiģtir. 5. Sicil ġube Müdürlüğünde Gelen-giden evrak defterlerinin kullanımı, düzeni ve güncellemelerinin takibinin yapılmıģ olmasından dolayı teģekkür edilmiģtir. 6. Daire BaĢkanlığına bağlı tüm birimlerin görev tanımları eksiksiz yerine getirilmiģ, ayrıca personel görevleri konusunda her türlü donanımı sağlanmıģ, konularına hakim oldukları görülmüģ, birim içi toplantılarının ve takiplerin yapıldığı görülmüģtür. 7. Tüm birimlere örnek olacak Ģekilde etkileģim Ģemaları hazırlanmıģtır. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ Kalite dokümantasyon ve iletiģim çalıģmaları örnek teģkil edecek düzeyde yürütüldüğü görülmüģtür. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU 1. Birim çalıģanlarının Kalite Yönetim Sistemini benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. 2. Gelen-Giden Evrak defterlerinde (Genel Evrak ġube Müdürlüğü hariç) dosya dağıtım sütunu daha etkin olabilir. 3. Yapılan revizyonlarda gözden kaçan kaçak hataların biraz daha dikkatle giderilmesi mümkündür. (proses planında olduğu halde Hedef-Anket Bildirim Formunda bulunmayan hedeflerin yıllık ölçülmesi ifadesi ve hedef belirlenmemiģ olmasına rağmen hedef gerçekleģme yüzdesi ifadesinin bulunması) Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN 1. Revize edilen Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Prosesi 3 Ģube müdürlüğü alt prosesi olarak belirlenmiģ, bununla ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı El Kitabı hazırlanarak tüm çalıģan personele tebliğ edilmiģtir. 2. SAÜ Kalite El Kitabında 11.3 Tasarım ve GeliĢtirme maddesinin alt açılımı olan maddelerin Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığınca değil BAUM tarafından yürütüldüğü belirtilerek KEK in yeniden revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıģtır. Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Birim gündemli toplantıların düzenli olarak yapıldığı, kayıt altına alındığı ve tüm personelin katılımının sağlandığı gözlenmiģtir. 2. ÇalıĢmaların daha sağlıklı Ģekilde yürütülebilmesi için ilave mekanlara ihtiyaç duyulduğu ve mevcut binada havalandırma sisteminin yetersiz olduğu ve kullanıcıların bu konuda memnuniyetsizliklerinin dile getirildiği gözlemlenmiģtir. 3. KYS nin tüm çalıģanlar tarafından özümsendiği ve müģteri memnuniyeti için yapılabilecek iyileģtirme tekliflerinin bizzat çalıģanlar tarafından getirildiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Mesut OKTAY 1. BaĢkanlık destek formlarının talimat Ģeklinde ve yasal mevzuatlarla desteklenerek hazırlandığı, anket sonuçları ve öneri istek ve memnuniyet formlarının açıldığı, birim içi toplantılar yapılarak kayıt altına alındığı görülmüģtür. 2. Birim arģiv çalıģmalarının yeterliliği görülmüģtür. 3. Prosesler ve proses planları arasındaki etkileģimin

5 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ iyileģtirilmesi önerilmiģtir. 5/ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġK. DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların kontrolü ve gözden geçilmeleri yapılmamıģ. (Doküman Gözden Geçirme Formu, Güncel Doküman Listesi, Doküman ve ArĢiv Saklama Listesi) Tetkikçiler: Melek TÜREL, Derya DEĞER Tetkikçiler : Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Birim gündemli toplantıların düzenli olarak yapıldığı, kayıt altına alındığı ve tüm personelin katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 2. Az sayıda personel ile çok çeģitli iģin baģarı ile yürütüldüğü gözlemlenmiģtir. Özellikle sistem tasarımı konusunda deneyimli personelin bulundurulması Kalite Yönetim Sistemi çalıģmalarına olumlu etki sağlayacağı ve tüm üniversiteye danıģmanlık hizmetinin daha sağlıklı verilebileceği görüģündeyiz 3. Kalite Yönetim Sisteminin tüm çalıģanlar tarafından benimsendiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Reyhan YILDIRIM 1. Birimde izlenebilirlik, kayıtların kontrolü ve muhafazası konusuna özen gösterilmektedir. Gelen-giden evrak defterleri, arģivlik malzemenin saklanması ve dosyalama konusuna önem verildiği gözlemlenmiģtir. Gelen-Giden- Zimmet Defterlerinin yıl sonu kapatılımının yapılması, arģivlik malzemenin sağlıklı saklanması için çelik dolaplar alınması ve arģiv saklama planının güncellenmesi ve arģiv giriģinde arģiv yerleģim planı oluģturulması konusunda önerilerde bulunulmuģtur. 2. Hizmet ve etkinliklerin yerine getirilmesi esnasında personelin mevzuatları sık sık elektronik ortamdan takip ettikleri ve geliģmeleri izledikleri, gündemli toplantılarda birim sorumlusunun personeli sürekli bilgilendirdiği ve hizmetiçi eğitimlere personelin sürekli katıldığı gözlemlenmiģtir. 3. Görev tanımlarının gözden geçirilip ayrıntılandırılarak güncelleģtirilmesi önerilmiģtir. 4. Tüm çalıģan personelin KYS hakkında bilgi sahibi olduğu, iyileģtirmelere katıldıkları gözlemlenmiģ, birim hedeflerinin hedef takip çizelgeleri ile personel tarafından takip edildiği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Recep ECE, Mustafa BAYCU 1. Kalite ile ilgili iģlemlerin titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, arģiv çalıģmalarının yapıldığı, defter kayıtlarının yazı iģleri tarafından takip edildiği görülmüģtür. 2. Güncel Doküman ve Gözden Geçirme iģlemlerinin kayıtlarının birimlerde ayrı ayrı sekreterlikte bir arada gösterilmesi önerilmiģtir. 3. Uygunsuzluk kayıtları yapılmaktadır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Ahmet G. KILIġARSLAN 1. Birim toplantıları yapılmıģ, bu toplantılarda KYS tarafından alınan kararların personelle paylaģımı ve onların bu toplantılarda KYS dokümanları hakkında bilgilendirilmesi ve sunum yapmaları uygun olacaktır. 2. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesinde belirlenen dokümanların (birim arģivinde ne kadar süre kalacağının) yönetmelikte belirlenen sürenin yazılması uygun olacaktır. 3. Yapılan DÖF lerin birer fotokopisinin alt proseslerde de saklanması takibi açısından daha uygun olacaktır. Birim arģivi düzenlemesi uygun olmuģ, arģiv malzemelerini takip amaçlı defterin tutulmasının uygun olacağı önerilmiģtir.

6 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Ġ.Ġ.B.F. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR FAK. TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların güncellenmesi yapılmamıģtır. 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların Kontrolü Prosedürü okunarak KYS tarafından gerekli görülen dokümanların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi uygun olacaktır. 4 UYGUNSUZLUK 1. Doküman ve arģiv saklama listelerinin standart dosya planına göre oluģturulmadığı tespit edilmiģ, 2. Görev tanım teslim tutanağının eksik düzenlendiği tespit edilmiģ, 3. Öğrencilere yönelik anket çalıģmasının nisan ayı olmasına rağmen hala yapılmadığı tespit edilmiģtir, 4. Öneri, istek ve Memnuniyet formlarının kayıt altına alınmadığı ve iyileģtirmelerin takip edilmediği tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK 1. Revize iģleminden sonra doküman ve arģiv saklama listesinin ve güncel doküman listelerinin içerik revizyon numaralarının değiģtirilmemesi 3 UYGUNSUZLUK 1. Görev tanım formları güncel halde değil 2. KYS tarafından gerekli görülen dokümanların (KEK prosedür, proses, TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 6/16 Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, Metin GÜNGÖR 1. Uygulanan Hasta Sevk ĠĢlemleri, Staj Takip ve Konferans Salonu Takibi ile ilgili geliģtirilen bilgisayar programlarının çok iģlevsel olduğu, zaman ve iģgücü tasarrufuna olumlu etkiler sağladığı görülmüģ ve tüm üniversite içersinde kullanımının uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. 2. Tüm idari personelin KYS içine dahil edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Ahmet G. KILIġARSLAN 1. Dokümanların güncellenmeleri tamamlanmıģ 2. Birim içerisinde yapılan toplantılarda personelin kalitenin son hali ile ilgili bilgilendirme yapılması uygun olacaktır, bu toplantılarda personelin KYS hakkında sunum yapılmasını sağlamak daha yararlı olacaktır. 3. Birimin arģivlemesinin ve dokümanlarının muhafazasının iyi yapıldığı yalnız çelik dolaplar kullanılmasının yararlı olacağı kendilerine önerilmiģtir. 4. Birimde Gelen-Giden-Zimmet defterlerinin yıl sonu kapanıģlarının yapılmadığı görülmüģtür. 5. Bölüm sekreterliğinin defterlerinde sadece kayıt tarihinin olduğu gözlenmiģ evrak tarihinin de olması gerektiği önerilmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BaĢ, M.Ramazan Ekici 1. Hedef-Anket Bildirimi ile ilgili ölçümlerde mevcut formların ihtiyacı karģılamadığı ifade edilmiģ ve standartlarda yer almayan formların kullanıldığı belirlenmiģtir. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ KYS çalıģmalarının örnek teģkil edecek düzeyde yürütüldüğü görülmüģtür. ÇalıĢanlar tarafından; Öğrenciler için düzenlenmesi gereken oryantasyon programının tüm akademik birimlerde takip edilecek Ģekilde zorunlu hale getirilmesi önerisi dile getirilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Reyhan YILDIRIM 1. Ana ve alt proses planlarının yeniden gözden geçirilerek revizyon iģleminin uygun olacağı gözlemlenmiģtir. 2. ArĢiv dosyalarının yıllar itibariyle düzenlenmesi, geçmiģ yıllara ait evrakların özellikle yazı iģlerinde Genel Evrak adı altında dosya sırtlarının oluģturulması, aranan arģiv evrakının bulunabilirliğini ortadan kaldırıyor. ArĢiv çalıģmaları daha etkin olabilir. 3. Güvenlik açısından önemli olan yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılmaması ileride doğabilecek bir yangın durumda risk taģıyabilir. 4. Tüm personelin iç tetkiklere daha aktif katılımının sağlanması ve sorumluluğun tek bir bireye değil, tüm personele ait olduğu bilincinin yerleģtirilmesi KYS sisteminin iģleyiģini ve etkinliğini arttıracaktır. Tetkikçiler : Recep ECE, Mustafa BAYCU 1. Kalite çalıģmalarının titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, arģiv çalıģmalarının yapıldığı, 2. Kalite toplantılarının kayıt altına alındığı, 3. Defter kayıtlarının yazı iģleri tarafından takip edildiği görüldü. 4. Uygunsuzluk formunun iģlendiği görüldü. 5. Güncel doküman ve gözden geçirme listelerinin birimlerde ayrı, ancak fakülte sekreterliğinde bir arada gösterilmesi önerildi. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Neriman KANBUR 1. Proseslere ait Görev tanım formları, KEK, prosedür, proses, proses planı, talimat, formlar ve dıģ kaynaklı dokümanlarda güncelleme ihtiyacı duyulmuģ ve güncel hale getirilmiģtir. Toplantı gündem formları alt proseslerin KYS dosyalarına alınması sağlanmıģtır.

7 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM SAĞLIK YÜKSEK OKULU B.E.S.Y.O DEVLET KONSERVATUVARI SAKARYA M.Y.O HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU AKYAZI MESLEK YÜKSEK OKULU SAPANCA MYO. UYGUNSUZLUKLAR proses planı, talimat formlar dıģ kaynaklı dokümanlar) gözden geçirilmesi güncellenmesi eksik, 3. DÖF takip formu liste halinde eksik 3 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların kontrolü ( Proses ölçüm formunda imzalar eksik, birim destek formlarının onayları eksik, güncel doküman listesi güncellenmemiģ, DÖFler forma iģlenmemiģ, 2008 yılı iç tetkik raporu dosyada mevcut değil) 2. Doküman ve ArĢiv Saklama Listesi güncellenmemiģ 3. Proseslerin sırası ve birbiri ile etkileģimi belirlenmemiģ olup iç ve dıģ etkileģim Ģeması oluģturulmamıģ. 3 UYGUNSUZLUK 4. Görev tanım formları güncel halde değil 5. KYS tarafından gerekli görülen dokümanların (KEK prosedür, proses, proses planı, talimat formlar dıģ kaynaklı dokümanlar) gözden geçirilmesi güncellenmesi eksik, 6. DÖF takip formu liste halinde eksik TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 7/16 Tetkikçiler: Pınar SULAK, Reyhan YILDIRIM 1. Birimde izlenebilirlik, kayıtların kontrolü ve muhafazası konusuna özen gösterilmektedir. Gelen-giden evrak defterleri, arģivlik malzemenin saklanması ve dosyalama konusuna önem verildiği gözlemlenmiģtir 2. Birim sorumlusunun gündemli toplantılarda personeli sürekli bilgilendirdiği ve hizmet içi eğitimlere personelin sürekli katıldığı gözlenmiģtir. 3. Tüm çalıģan personelin KYS hakkında bilgi sahibi olduğu, iyileģtirmelere katıldıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Yılmaz TOÇOĞLU 1. Gözden Geçirmelerin zamanında yapıldığı gözlenmiģtir. 2. Döf ler mevcuttur. 3. Tespit edilen uygunsuzlukların kayıtları tutulmaktadır yılında 4 adet birim toplantı yapılmıģ ve kayıtları mevcuttur. 5. Gelen-Giden-Zimmet Defterlerinin düzenli tutulduğu görülmüģtür. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Cemile YUSUFOĞLU 1. Personelin çalıģtıkları prosese uygun çalıģtıkları, sürekli yenilikler yapmak için çaba gösterdikleri gözlenmiģtir. Yapılan iyileģtirmelerin DÖF formuna dönüģtürülmesi tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK FR.21 nolu forma uygunsuzlukların etkin olarak iģlenmesi önerilmiģtir. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Neriman KANBUR 1. Proseslere ait Görev tanım formları, KEK, prosedür, proses, proses planı, talimat, formlar ve dıģ kaynaklı dokümanlarda güncelleme ihtiyacı duyulmuģ ve güncel hale getirilmiģtir. Tetkikçiler: Metin GÜNGÖR, M.Ramazan EKĠCĠ 1. ÇalıĢmalar en az sayıda personel ve özveri ile sürdürülmektedir. Yazı iģleri ve kütüphane biriminde personel ihtiyacı bulunmaktadır. Tetkikçiler: ġeref AKER, Efrahim FINDIK 1. Doküman ve ArĢiv Saklama listesindeki düģünceler bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 2. KYS dosyalarının bir arada ve daha kolay anlaģılır olması uygun olur.

8 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM UYGUNSUZLUKLAR TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ 8/16 33 GEYVE M.Y.O Tetkikçiler: Melek TÜREL, Turan TURGUT KARASU MESLEK YÜKSEK OKULU PAMUKOVA M.Y.O. ADAPAZARI M.Y.O. SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ALĠ FUAT CEBESOY M.Y.O FERĠZLĠ MESLEK YÜKSEK OKULU KAYNARCA SEYFETTĠN SELĠM MYO 3 UYGUNSUZLUK 1. ArĢiv Saklama Listesinin bulunmadığı görülmüģtür. 2. DıĢ Kaynaklı Doküman Listelerinin güncellenmediği görülmüģtür. 3. Doküman Gözden Geçirmeleri yapılmıģ ancak alt proseslerde bilgiler girilmemiģtir. 1 UYGUNSUZLUK 1. Dokümanların kontrolü prosedürüne göre; gözden geçirme formlarının revize tarihleri yazılmamıģ, güncel doküman listesi güncellenmemiģ, birim toplantı tutanaklarında belirtilen gündem ve kararlarda uygunsuzluklar görülmüģ, doküman ve arģiv saklama listeleri güncellenmemiģ ve dosya numaraları mevcut değildir. 2 UYGUNSUZLUK 1. Hedef değerlendirme ölçümlerinin proseste belirtilen zaman aralıklarına göre yapılmamıģ olması 2. ArĢiv saklama listelerinin hazırlanmamıģ olması Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Alt proses evrak dosyalama sisteminin Ģeklen uygun olmadığı görülmüģtür. Tetkikçiler: Metin GÜNGÖR, M.Ramazan EKĠCĠ 1. Birimde KYS nin iyi özümsendiği ve kurumsal yapılaģma ve iģleyiģ ile örtüģtüğü görülmüģtür. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Dokümanların güncellemeleri yapılmıģ olup, ana proses güncel doküman listesinde yapılan güncelleme yansıtılmamıģtır. 2. MüĢteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik düzeltici faaliyetler yapılmıģ fakat kayıt altına alınmamıģtır. 3. Birim içerisinde etkin olarak kullanılan çağrı merkezi ile kargo hizmetlerinin proseste yer alması ve görev alacak personelin bu iģlerle ilgili eğitim almasının uygun olacağı kanaatine varılmıģtır. 4. Kayıtların kontrolü prosedürüne göre satınalma, mali iģler, taģınır mal kayıt kontrol birim içersinde yapılan yazıģmaların kendi birimlerinde muhafaza edilmesi gerekirken, yazı iģleri prosesinde muhafaza edilmektedir. 5. Bölüm sekreterliği biriminin gelen-giden evrak kayıtlarının tüm birimlere örnek teģkil edecek Ģekilde tutulduğu gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, ġaban CENGĠZ 1. Kalite sistemi ile ilgili aksaklıklar görülmüģ ve giderilmiģtir. Personelin konuya hakim olduğu, bazı konularda eksikliklerin olduğu görülmüģ, kısa sürede giderilmiģtir. Tetkikçiler: Melek TÜREL, Turan TURGUT 1. Alt proses dosya içeriklerinin daha düzenli hale getirilmesi gerekmektedir. 2. ArĢiv odası yeterli olmadığından mezun ve kaydı silinmiģ öğrencilerin sicil dosyaları kolilere konmuģ, bu durum kalite ve müģteri mülkiyeti güvenliği açısından etik gözükmüyor. Ayrıca idari personel yetersizliği alt birimlerdeki kalite uygulamalarına da yansımaktadır. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU 1. Birim çalıģanlarının kalite sistemini benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Cemile YUSUFOĞLU Birim çalıģanlarının KYS ni benimseyip bu konuda gayretle çalıģtıkları gözlenmiģtir. Uygulamalar takdir edilecek güzelliktedir.

9 S.NO TETKĠK EDĠLEN BĠRĠM YAYIN KOMĠSYONU YABANCI DĠLLER BÖLÜM TÜRK DĠLĠ BÖLÜM ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM SAÜSEM MÜDÜRLÜGÜ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK yılı kalite hedefleri yazılı hale getirilmemiģ ve beyan edilmemiģ. 2 UYGUNSUZLUK yılı proses ölçüm formunun yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. DıĢ kaynaklı doküman listesinde geçerlilik tarihi ile ilgili bilgiye rastlanmamıģtır. Güncellenmelidir. 2 UYGUNSUZLUK yılı proses ölçüm formunun yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. DıĢ kaynaklı doküman listesinde geçerlilik tarihi ile ilgili bilgiye rastlanmamıģtır. Güncellenmelidir. Uygunsuzluğa rastlanmamıģtır. TETKĠKÇĠNĠN GÖZLEM VE ÖNERĠLERĠ Tetkikçiler : ġeref AKER, Derya DEĞER 9/16 Tetkikçiler : ġeref AKER, Derya DEĞER 1. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesindeki düģünceler bölümüne gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 2. Hizmet ve etkinliklerin yerine getirilmesi için yeni personele ihtiyaç duyulduğu gözlenmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Yılı hedef değerlendirmesi ile ilgili iģlem yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. Mevcut prosesin gözden geçirilerek yenilenmesi ve yapılan iģ ile prosesin uyum sağlamadığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, M.Ramazan EKĠCĠ Yılı hedef değerlendirmesi ile ilgili iģlem yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. Mevcut prosesin gözden geçirilerek yenilenmesi ve yapılan iģ ile prosesin uyum sağlamadığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Ahmet G. KILIÇARSLAN 1. Str.Pln.ġube Müdürlüğü ile koordineli olarak ana prosesin yeniden düzenleneceği bildirilmiģtir. 45 birimde Yapılan tetkikler sonucunda 16 birimde 32 adet uygunsuzluk tespit edilmiģ ve yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uygunsuzluklar giderilmiģtir.

10 D.F. S. NO 10/16 5. Kalite Yönetim Sistemi Master Planı (00.00.PL.02) ve 8.1 MüĢteri memnuniyeti Değerlendirme Anketleri bölümü uyarınca gerçekleģtirilen anket uygulaması ve müģteri memnuniyetleri: yılı ilk altı aylık anket ortalamaları; Ana/Alt Prosesler Anket ve MüĢteri Memnuniyeti % Düzeltici Önleyici/Faaliyet 1 Genel Sekreterlik 78,08-2 Hukuk MüĢavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Personel Dai.BĢk. 80, Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk. 81, Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 90, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk. 77, Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. 74,53-9 Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk. 80, Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk. 82, Strateji Gel.Dai.BĢk. 70, Basın ġube Müdürlüğü 86,5-13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 83,66-14 Basımevi Müdürlüğü 74,24-15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 67,50-16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 65,73-17 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 89,15-21 Fen Bilimleri Enst.Md. 93,19-22 Mühendislik Fak.Dek. 64, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 80, Teknik Eğitim Fakültesi 76, Ġlahiyat Fakültesi 88, Eğitim Fakültesi 89, Fen Edebiyat Fakültesi 72,06-28 Güzel Sanatlar Fakültesi 63, Sağlık Yüksek Okulu 76, Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83, Devlet Koservatuvarı 84,99-32 Sakarya M.Y.O. 77,31-33 Hendek M.Y.O. 68, Akyazı M.Y.O. 75, Sapanca M.Y.O. 43, Geyve M.Y.O. 69, Adapazarı M.Y.O. 75, Pamukova M.Y.O. 76, Sağlık Hizmetleri M.Y.O 74,02-40 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 67,88-41 Karasu M.Y.O. 67,52-42 Ferizli M.Y.O. 81,31-43 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 80, SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92,30-45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı - - KYS GENELĠ: %77,08 45

11 11/ ayrı noktada bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında çıkan öneri, istek ve memnuniyetlerin sayıları: S.NO Birimler Memnuniyet Öneri-istek Yapılan Faaliyet Sayısı Sayısı Önleyici Düzeltici 1 Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Strateji Gel.Dai.BĢk Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md Döner Sermaye ĠĢl.Müd Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enst.Md Mühendislik Fak.Dek Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu BaĢkanlığı KYS GENELĠ:

12 6. Birimlerin Performans Değerleri 12/16 Kalite Yönetim Sistemi Master Planı 8.6 Proses Performanslarının Ölçülmesi bölümü uyarınca ana/alt proseslerin performansı. (MüĢteri memnuniyeti sonuçları, Kalite hedefi gerçekleģmeleri, Ġç Tetkik sonuçları ve DÖF lerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiģtir.) Ana/Alt Prosesler Anket % Ana Proses Performansı (Kalite Hedefi) % Yapılan ĠyileĢtirmeler Ġç Tetkik Performans % 1 Genel Sekreterlik 78, ,00 88,54 2 Hukuk MüĢavirliği ,00 69,09 3 Sivil Savunma Uzmanlığı ,63 92,45 4 Personel Dai.BĢk. 80, ,00 85,85 5 Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk. 81, ,00 85,36 6 Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 90, ,00 96,95 7 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk. 77, ,00 92,74 8 Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. 74, ,00 88,75 9 Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk. 80, ,00 97,52 10 Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk. 82, ,00 92,22 11 Strateji Gel.Dai.BĢk. 70, ,00 93,70 12 Basın ġube Müdürlüğü 86, ,00 93,56 13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 83, ,88 95,33 14 Basımevi Müdürlüğü 74, ,00 83,30 15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 67, ,00 89,60 16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 65, ,00 77,76 17 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tarihi Böl.BĢk , Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı , Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı ,00 90,91 20 Sosyal Bilimler Enstitüsü 89, ,00 96,04 21 Fen Bilimleri Enst.Md. 93, ,88 88,65 22 Mühendislik Fak.Dek. 64, ,88 87,57 23 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 80, ,88 94,55 24 Teknik Eğitim Fakültesi 76, ,50 85,22 25 Ġlahiyat Fakültesi 88, ,00 89,05 26 Eğitim Fakültesi 89, ,63 94,25 27 Fen Edebiyat Fakültesi 72, ,88 83,30 28 Güzel Sanatlar Fakültesi 63, ,00 79,60 29 Sağlık Yüksek Okulu 76, ,00 88,96 30 Beden Eğitimi ve Spor Y.O 83, ,00 91,07 31 Devlet Koservatuvarı 84, ,00 91,79 32 Sakarya M.Y.O. 77, ,63 89,92 33 Hendek M.Y.O. 68, ,63 90,31 34 Akyazı M.Y.O. 75, ,00 80,65 35 Sapanca M.Y.O. 43, ,00 99,95 36 Geyve M.Y.O. 69, ,00 89,24 37 Adapazarı M.Y.O. 75, ,00 83,55 38 Pamukova M.Y.O. 76, ,00 86,06 39 Sağlık Hizmetleri M.Y.O 74, ,88 75,20 40 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 67, ,00 80,30 41 Karasu M.Y.O. 67, ,63 77,35 42 Ferizli M.Y.O. 81, ,75 90,99 43 Kaynarca S.Selim M.Y.O. 80, ,00 93,00 44 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 92, ,00 90,95 45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı ,00 92,73 TOPLAM %77,08 % %98,17 88,54

13 1.Resmi yazıģma kurallarına uyulmamıģtır. 2.Standart dosya planı kodları hatalıdır. 3.Yazının ekleri eksik/hatalıdır. 4. Dağıtım birimleri eksik/hatalıdır. 5.YanlıĢ birime / daireye / kuruma yazılmıģtır. 6. Paraf / imza yetkilisi eksik / hatalıdır. 7. Yazım ve imla hataları vardır. 8. Yazı içeriği uygunsuzdur. 9. Mevzuata uygun değildir. 10. Diğer T O P L A M 2009 Yılında Proseslerin ortalama performansı 88,54 olarak gerçekleģmiģtir. 13/16 7. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģtirilmesi esnasında ortaya çıkan uygunsuzluklar; 2009 Yılında gerçekleģen uygunsuzluklar; H A T A VE N O K S A N L I K L A R OCAK - HAZĠRAN 2009 B Ġ R Ġ M L E R Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Sivil Savunma Uzmanlığ Personel Dairesi BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri veteknik Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güvenlik TeĢkilatı Koruma ve Güvenlik Müd Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Güzel Sanatlar Fakültesi Demanlığı Tıp Fakültesi Dekanlığı Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı Sakarya Meslek Yüksekokulu Hendek Meslek Yüksekokulu Akyazı Meslek Yüksekokulu Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı Meslek Yüksekokulu Pamukova Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Karasu Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayın Komisyonu BaĢkanlığı TOPLAM Uygun olmayan hizmetin değerlendirilmesinde kullanılan 00.FR.26 A/B formu ile 153 adet uygunsuzluk tespit edilmiģtir.

14 8. Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin GerçekleĢmesi; 14/ Yılında gerçekleģen Düzeltici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI YAPILAN DÜZELTĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Ġç Tetkik Anket Öneri- Ġstek Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM 1 Genel Sekreterlik 0 2 Hukuk MüĢavirliği 0 3 Sivil Savunma Uzmanlığı Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Strateji Gel.Dai.BĢk Basın ġube Müdürlüğü 13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 1 14 Basımevi Müdürlüğü 15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 17 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı 2 18 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı 2 19 Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enst.Md Mühendislik Fak.Dek Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı 0 32 Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Md Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca M.Y.O Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı TOPLAM

15 15/ Yılında gerçekleģen Önleyici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI Ġç Tetkik YAPILAN ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Anket Öneri- Ġstek Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM 1 Genel Sekreterlik 2 Hukuk MüĢavirliği 3 Sivil Savunma Uzmanlığı 4 Personel Dai.BĢk Öğrenci ĠĢl.Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 7 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. 9 Yapı ĠĢleri ve Tekn.Dai.BĢk. 10 Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk. 11 Strateji Gel.Dai.BĢk. 12 Basın ġube Müdürlüğü 13 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 14 Basımevi Müdürlüğü 15 Özel Güv. TeĢ. Kor. ve Güv. ġb. Md. 16 Döner Sermaye ĠĢl.Müd. 17 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı 18 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı 19 Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı 20 Sosyal Bilimler Enstitüsü 21 Fen Bilimleri Enst.Md. 22 Mühendislik Fak.Dek. 23 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 24 Teknik Eğitim Fakültesi 25 Ġlahiyat Fakültesi 26 Eğitim Fakültesi 27 Fen Edebiyat Fakültesi 28 Güzel Sanatlar Fakültesi 29 Sağlık Yüksek Okulu 30 Beden Eğitimi ve Spor Y.O 31 Devlet Koservatuvarı 32 Sakarya M.Y.O 33 Hendek M.Y.O 34 Akyazı M.Y.O 35 Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Md Sağlık Hizmetleri M.Y.O 40 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O. 41 Karasu Meslek Yüksekokulu 42 Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca M.Y.O Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 45 Yayın Komisyonu BaĢkanlığı 2 2 TOPLAM

16 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler; 16/16 9. Bir önceki YGG toplantısında ( ) alınan kararlar gereği yapılanlar; 9.1 Birimlerin Yıllık Toplantı Planları ve gerçekleģtirilen toplantılar ile ilgili sonuçları takip edilmiģtir. 9.2 Bütün birimlere FR.26A-B form koçanları teslim edildi ve uygulayan birimlerin dokümanları birimlerin kendi dosyalarında ve strateji geliģtirme dairesi baģkanlığında arģivlenmektedir. uygunsuzluklarla ilgili listeler tutulmaktadır Nisan 2009 tarihlerinde Proseslerin Yönetimi, EtkileĢimi ve ĠyileĢtirme Teknikleri, Mayıs 2009 tarihlerinde de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konularında TSE eğitimcileri tarafından ilgili personelimize eğitim verilmiģ olup, Anket Eğitimi ve Problem Çözme Teknikleri konulu eğitimler ertelenmiģtir Eğitim öğretim birimleri ortak hedef ve ortak anket sorusu belirlenmesi için kurulan komisyonun belirlediği anket soruları ve hedefler birimlerimize gönderilmiģtir. 9.5 proseslerin incelenmesi için oluģturulan komisyonların raporları doğrultusunda eğitim öğretim birimlerinin prosesleri yeniden gözden geçirilerek revize edilip onaylatılarak birimlere teslim edilmiģtir yılı iç tetkik programı hazırlanarak belirlenen tarihlerde tetkiklerin yapılması ve tetkiklerde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıģtır. ayrıca; iç tetkikçiler tarafından yapılan gözlemler ve öneriler ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılarak rapor halinde YGG toplantısına sunulmuģtur. 11. KYS el kitabı, prosedürler, Master planı ve sistem formları TS-EN-ISO 9001:2008 versiyonuna göre uyarlanarak revize edilmiģ. Revize edilen dokümanlar birimlerimize teslim edilmiģtir. 12. Öneri, istek ve memnuniyet uygulamaları ile düzeltici önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde sunumlar yapılmıģtır ve yapılmaya devam edilecektir. 13. KYS formlarından; FR.25 proses performansı ölçüm formu, FR.24 anket analiz formu ile FR FR.17 öneri, istek ve memnuniyet formları revize edilmiģtir. 14. Standart anket formu hazırlanarak (00.00.FR.32) e uygulamaya konulmuģtur. 15. Öneri, istek ve memnuniyet kutularının sayıları çoğaltılarak, öğrenci ve çalıģanların daha net anlayabilmeleri amacıyla üzerindeki yazı yeniden düzenlenmiģtir. 16. TS-EN-ISO 9001:2000 KYS ISO tarafından (2008) olarak revize edilmiģ olması nedeniyle SAÜ KYS de revize yapılması amacıyla TSE de (Ankara da) bilgilendirme toplantısına katılınmıģtır. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ ; - Belirlenen hedeflerin ölçülmesinde; genelde hedeflere ulaģıldığı görülmekle birlikte, hedef ölçümleri sonucu gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler daha etkin yapılmalıdır. Yeni hedeflerin belirlenmesinde çalıģanların daha etkin rol oynaması sağlanmalıdır. - Eğitim öğretim birimlerimizde 2009 yılı ilk altı ayında web üzerinden yapılan anketler sonucu düģük çıkan memnuniyet oranları ile ilgili iyileģtirmeler yapılması için birimlere yazı yazılmıģtır. Daha etkin iyileģtirmeler yapılarak memnuniyetin artırılması sağlanmalıdır. - Öneri, istek ve memnuniyet uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve sonuçlarına göre DÖF yapılarak uygulamaların müģteri istekleri doğrultusunda iyileģtirilmesi gerekmektedir. - Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün bir önceki yıla göre daha etkin uygulandığı görülmekle birlikte; uygunsuzluk formlarının etkin bir Ģekilde uygulanması sağlanmalıdır. Sonuç olarak :Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için aģağıdaki kararlar alınmıģtır.

17 17/16 NO NO: 01 NO: 02 NO: 03 NO: 04 NO: 05 NO: 06 NO: 07 NO: 08 ALINAN Bir önceki YGG Toplantısında alınan karar gereği TSE eğiticileri tarafından personelimize verilmesi planlanan eğitimlerden; Proseslerin Yönetimi, EtkileĢimi ve ĠyileĢtirme Teknikleri eğitimi 7-8 Nisan 2009 tarihlerinde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Mayıs 2009 tarihlerinde TSE eğitimcileri tarafından ilgili personelimize verilmiģ olup, Anket Eğitimi ve Problem Çözme Teknikleri konulu eğitimler TSE eğiticilerinin istekleri üzerine ertelenmiģtir yılı KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik sonuçları görüģüldü, uygunsuzluk bulunan birimlerin uygunsuzlukları ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler yaparak iyileģtirmeler yapıldığı tespit edildi. * MüĢteri memnuniyeti ve müģteri geri beslemesi sonuçları görüģüldü; Anket sonuçları % 70 in altında gerçekleģen birimlerin yapmıģ oldukları iyileģtirmeler gözden geçirildi. * Öneri, Ġstek ve Memnuniyet uygulamalarında; Öneri ve Ġstek çıkan birimlerce iyileģtirmeler yapılması ve geri dönüģümlerin daha etkin olarak uygulanması kararlaģtırıldı. Birimlerin 2009 yılı hedeflerinin değerlendirilmesi sonucunda, genelde hedeflere ulaģıldığı görülmüģtür. Birimlerin 2009 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları) incelendi: KYS Proses Ölçümü ve veri analizleri ile ilgili ölçüm sisteminin gözden geçirilerek Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde Proses Ölçümü ve veri analizleri ile ilgili iyileģtirme çalıģmaları baģlatılması ve 2010 yılı sonuna kadar sonuçlandırılıp uygulamaya konulması kararlaģtırıldı. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi yapılmıģ olup; Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün daha etkin çalıģtırılması amacıyla, Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) birimlerimiz alt proseslerinde de uygulanması kararlaģtırıldı. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürlerinin daha etkin çalıģtırılması için; tüm çalıģanların Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere (DÖF) katılımının sağlanması ve teģvik edilmesi kararlaģtırıldı. Birimlerin 2010 yılı hedefleri gözden geçirilerek kabul edildi. a) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler görüģülmüģtür. b) KYS kapsamında ön görülen ĠyileĢtirme Önerileri; * iyileģtirmelerin daha etkin yapılması için birimlerin kendi içinde iyileģtirme ekipleri kurulması, * Birimlerde yürütülen ArĢiv Hizmetlerinin yönetmelikler doğrultusunda yerine getirilmesi ve Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde standart bir uygulama oluģturulması, NO: 09 * Birimlerde her ay yapılmakta olan birim içi periyodik toplantılar ile her toplantıda proses sorumlularınca yapılan sunum çalıģmalarına devam edilmesi, kararlaģtırılmıģtır. * KYS uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2010 yılında Proses Sorumlularına ve Ġç Tetkikçilere; - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi ve Ġç Tetkik Eğitimi verilmesi kararlaģtırılmıģtır. EKLER : 1 - Toplantı Katılım Listesi (1 Sayfa)

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 28/07/2010 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi

Detaylı

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 25/01/2012 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından

Detaylı

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

Madde 2- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Re-Organizasyon çalışmaları konulu gündem maddesi görüşüldü.

Madde 2- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Re-Organizasyon çalışmaları konulu gündem maddesi görüşüldü. Toplantı Tarihi : 22/01/2016 Toplantı No : 62 Madde 1-Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları programlarının revize edilmesi konulu gündem maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Meslek

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

2017 YILI PROSES PLANLAMASI

2017 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Sayfa No 1/11 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 09/01/2015-918 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEKRFTRB* Sayı :94999046/310.99/ Konu :Erasmus+ Sınavı İlan Materyalleri EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2017-E.54116 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEAC458Y7* Sayı :45571424/010.04/ Konu :592/11 SAÜ. Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU İİBF- ÖĞRENCİ İŞLERİ 302 Öğrenci Dosyaları 302 Öğrenci Dosyaları 302.15.07 Diploma Defteri 302.15.07 Diploma Defteri 101 yıl 101 yıl 302.12.01 Öğrenci Olayları Disiplin 302.12.01 Öğrenci Olaylarıyla ilgili

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

BĠRĠMĠN ĠDARĠ PERSONEL ĠSĠMLERĠ

BĠRĠMĠN ĠDARĠ PERSONEL ĠSĠMLERĠ Başkent Üniversitesi BĠRĠMĠN ADI Öğrenci Dekanlığı GÖREVĠN ADI Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri GÖREVĠN KAPSAMI Öğrenci Dekanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 398 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-336 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BEKRF2A8* Sayı :30579404/105.02/ Konu :Ders Açma-Kapama İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Türk Dili Öğretimi

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı.

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. OCAK 1 2 3 4 5 6 Şube Müdürleri Koordinasyon toplantısı Mesai Çizelgesinin Personel Öğrenci Maaş Çizelgesinin Aylık izin ve raporların Özel-Resmi Görüşme Formlarının İdari ve Mali İşler İdare Faaliyet

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörlüğü Oluşumu Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.ġ. nin ürün kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve operasyonların kontrol altında tutulabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan yazılı hale getirilen, basılı

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Bitirme Projesi Dersi Yönetim, DanıĢmanlık ve Proje Sunum Uygulama Esasları

BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Bitirme Projesi Dersi Yönetim, DanıĢmanlık ve Proje Sunum Uygulama Esasları BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Bitirme Projesi Dersi Yönetim, DanıĢmanlık ve Proje Sunum Uygulama Esasları Bitirme Projesi dersinde, öğrencilerin yapacakları projelerin

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 22/12/2014-132120 *BEL53DC7S* Sayı : 51894716-903.99- Konu : Mal Bildirimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( )

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( ) ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A- GENEL BİLGİLER 1- Kurumun kuruluş tarihi: Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922) Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937) İstanbul Teknik Okulu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak

Detaylı

Klinik Laboratuvarlarda TS EN ISO Akreditasyona Hazırlık ve Denetim Aşamaları Ankara Merkez Laboratuvar Deneyimi Uz. Dr.

Klinik Laboratuvarlarda TS EN ISO Akreditasyona Hazırlık ve Denetim Aşamaları Ankara Merkez Laboratuvar Deneyimi Uz. Dr. Sivas 2016 Klinik Laboratuvarlarda TS EN ISO 15189 Akreditasyona Hazırlık ve Denetim Aşamaları Ankara Merkez Laboratuvar Deneyimi Uz. Dr. Çiğdem SÖNMEZ TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı