PAZARLAMA VE PERAKENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... 3 GĠRĠġ... 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ISO 9000 ĠN ORTAYA ÇIKIġI ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartlarının Ortaya ÇıkıĢı ISO 9000:2000 Kavramı Kalite Kavramı Kalite Güvenliği Kalite Sistemi Kalite Sistemi Ġçeriği Hazırlanacak belgeler Denetimler Sistem BütünleĢtirilmesi ISO 9000: ISO 9001:2000 Revizyonu TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 KYS Hayatın Gerçekleri ISO 9000 ve Kalite Prensipleri Tedarikçilerle iģ birliği UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ standart ÇEġĠTLERĠ Temel Standartlar Kalite Kimlik ve Ġçerik Standartları ISO 9000 Kalite Güvencesi Standartları StandartlaĢmanın Amaçları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ISO 9000:2000 STANDARTLAR SERĠSĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KALĠTE Kalite ve Karakteristikleri Kalite Çemberi Kalite Ölçümü Ölçüm ve Ġstatistik UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KALĠTE MALĠYETĠ Kalite Maliyet Türleri

4 Önleme Maliyeti Ölçme-Değerlendirme-Doğrulama Maliyeti Kalitesizlik-BaĢarısızlık Maliyeti Kalite Kontrol ÇeĢitleri Ġçerdiği Bölümler Kalite Kontrol Sistemi Kalite Kontrol Çemberi Kalite Belgeleri Hazırlanacak Belgeler UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 347CH0009 Pazarlama ve Perakende StandartlaĢma ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenlerinin araģtırılabilmesi ve çeģitlerinin sıralanabilmesi, ISO 9000:2000 serisinin sınıflandırılabilmesi, iģyerinde kalitenin uygulanabilmesi ve kalite maliyetlerinin belirlenebilmesi ile ilgili bilgileri kapsar. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL YETERLĠK ISO 9000 in gereklerini yerine getirmek Genel Amaç ĠĢ yerinde ISO 9000 in gereklerini yerine getirebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenini araģtırabileceksiniz. 2. Standart çeģitlerini sıralayabileceksiniz. 3. ISO 9000:2000 serisini sınıflandırabileceksiniz. 4. ĠĢ yerinde kaliteyi uygulayabileceksiniz. 5. ĠĢ yerinde kalite maliyetini belirleyebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Kendi kendinize veya grup hâlinde çalıģabileceğiniz tüm ortamlar StandartlaĢma dokümanları, TSE dökümanları, kalite dokümanları Donanım: CD, internet ve bilgisayar ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaģtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 3

6 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci; Ġnsanlar yaģamlarının her aģamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verirler. Alınan kararların isabetli olması için bireyin çevre koģulları ve kendisiyle ilgili bilgilere paralel olarak beceri sahibi olması gerekmektedir. Bu modül ülkeye sağlayacağı istihdam imkânının yanında üretim ve pazarlama sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde büyük rol oynayacaktır. Rekabet, artık üretimle maliyetle değil aynı zamanda kalite ile hatta hız ile mümkündür. Bu olguların içinde en önemli yeri hiç Ģüphesiz standardizasyon almaktadır. Zira yapılan Pazar araģtırmaları her on alıcıdan sekizinin fiyatın yanında kalite bilgilerini de önemsediklerini göstermiģtir. DeğiĢen dünyada, küreselleģme ve entegrasyon alanında oldukça hızlı bir süreç yaģanmakta ve bu süreç içinde de birtakım bütünleģme hareketleri gerçekleģmektedir. Bunlar içinde en etkin olanı, dünya ticaretinin büyük bir kısmını elinde bulunduran ve geniģleme potansiyeli olan Avrupa Birliği dir. Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde olan ülkemiz açısından; Avrupa Birliği kurumlarının iģleyiģ mekanizması, standardizasyon kurumlarının yapısı ve ihraç edilen ürünlerde aranan standartlar büyük önem taģımaktadır. Bu çalıģmada; Avrupa Birliği standardizasyon kurumları yapısı, iģleyiģi ve görevleri itibarıyla ayrı ayrı ele alınmıģtır. Ayrıca, Avrupa Birliğine ihraç edilen ve özellikle elektroniğe dayalı ürünlerle, oyuncaklarda aranan bir iģaret olan CE iģareti; anlamı, geliģimi, özellikleri ve Türkiye açısından önemi itibarıyla ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiģtir. Okuduğunuz üzere, yaptığınız ve yapacağınız tüm faaliyetler standartlaģmanın gereğidir. Bu sebeble modülden edineceğiniz bilgilerden faydalanacağınızı umar baģarılar dileriz. 4

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenini araģtırabileceksiniz.. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Bulunduğunuz kentte, çevrede kalite unsurunu benimsemiģ kurum, kuruluģ veya iģletme olup olmadığını araģtırınız? Tespit edilen bu iģ yerinde ISO 9000 çalıģmaları hakkında bilgi almanız gerekmektedir? Ġnternetten veya yakınsanız bölgenizdeki TSE ye giderek ISO 9000 ile ilgili bilgi ve dokümanları alıp sınıf ortamına taģıyabilirsiniz. AraĢtırma iģlemleri için internet ortamı veya çevredeki kamu kurum ve kuruluģları ile özel iģletmeleri gezmeniz gerekmektedir. 1. ISO 9000 ĠN ORTAYA ÇIKIġI Kalite güvence sistemleri, yaklaģık yarım yüzyıl önce savunma sanayinde ortaya çıkmıģtır. Ardından uçak sanayi, tıbbi cihazlar ve ürünler alanında, daha sonra da nükleer tesislerde, kısa süre sonra da doğrudan insan hayatını etkileyen aģamalarda zorunlu tutulmuģtur. Kalite Güvence Sistemleri zaman içerisinde geliģerek çeģitli değiģmelere uğramıģ ve bugünkü Ģeklini almıģtır ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartlarının Ortaya ÇıkıĢı Kalite standartları birçok farklı Ģekilde yorumlanarak çok eski tarihlerden beri var olmakla beraber, gerçek anlamda ilk ortaya çıkıģları, II. Dünya SavaĢı na rastlar. Amerikan ordusu, II. Dünya SavaĢı sırasında, ordu için yaptığı malzeme satın alımlarında, belli kalite düzeyini tutturabilmek ve satın alınan malzemelere bir standart getirebilmek amacı ile standartlar konusundaki çalıģmaları baģlatmıģtır. Sonunda ortaya, Amerikan Askeri Standartları (US Military Standarts) çıkmıģ, bu standartlarla birlikte istatistiksel kalite kontrol sistemi de geliģmiģtir. 5

8 1970 li yıllarda, kalitesi yüksek Japon ürünlerinin Amerikan pazarına girmesi ve tüketicilerin, daha kaliteli olduğuna karar verdikleri bu ürünlere yönelmesi, ABD endüstri devleri arasında ve devlette büyük bir telaģa neden olmuģ, Japonların Daha Kaliteliyi Daha Ucuza Alın yaklaģımlarının sonucu, gerçekten de belli baģlı büyük Amerikan Ģirketleri zor günler yaģamıģlardır. Japon sanayi çıkartmasının ilk Ģoku atlatılır atlatılmaz, tüm büyük Ģirketler ve devlet, daha önce pek önem vermedikleri, araģtırma bütçelerini kıstıkları ve bu nedenle ülkeyi bile terk etmelerine neden oldukları eski kalite liderleri Deming, Juran ve Feigenbaum a baģvurmuģlardır. II. Dünya SavaĢı nı takiben çok büyük bir ekonomik açmaza düģen Japonya da, 1950 li yılların baģından itibaren, Amerikan Askeri Standartlarını oluģturan ve uygulatan Walter Shewhart ın öncüsü olduğu, Ġstatistiksel Kalite Kontrol teknikleri uygulanmaya baģlanmıģtır. Japonya da geniģ uygulama alanı bulan bu teknikler, Deming ve Juran tarafından daha da geliģtirilerek kapsamları geniģletilmiģ, Japonların kalite devrimini yaratmasını sağlamıģtır. Amerika BirleĢik Devletleri nde özellikle otomotiv sektöründe içine düģülen sıkıntı, bu sektör Ģirketlerini toplam kalite yönetimi felsefesini uygulamaya itmiģ, bu felsefenin temeli olan MüĢteri Kraldır ilkesini, Ģirket çapında büyük değiģiklikler yapmayı göze alarak uygulamaya geçmiģlerdir. Bazı büyük otomotiv Ģirketleri, Deming, Juran ve diğer kalite liderlerinin prensipleri üzerine kurulu olan Sürekli Kalite ĠyileĢtirme (Continuous Quality Improvement) yöntemini benimseyince, ABD de değiģim rüzgârlarının estiği hissedilmeye baģlanmıģtır. Kaliteli Girdi = Kaliteli Çıktı ilkesi uyarınca, büyük Ģirketler, kendilerine ham madde ve yarı mamul malzeme sağlayan daha küçük Ģirketleri kalite konusunda zorlamaya baģlamıģlar; ana müģterilerini kaybetme riski yaģayan bu Ģirketler de kendi taģeronlarını zorlayarak, kalite sistemini, yuvarlandıkça büyüyen bir kartopu gibi, en küçük imalatçılara kadar yaymıģlardır. Amerika BirleĢik Devletleri nde bu geliģmeler yaģanırken, Avrupa Topluluğunun temelini atan 12 Avrupa ülkesi de, aralarındaki mal alıģveriģini artırabilmek için topluluğun ortak standartlarını oluģturma çalıģmalarına baģlamıģlar, böylece temelde prensipleri aynı olan, ancak farklı biçimlerde uygulanan kalite ve denetim standartları ortaya çıkmıģtır. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri arasındaki standart farklılıkları, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization - ISO) içinde bir grup kurularak, ortak standartlar oluģturma çalıģmalarına yol açmıģtır. T.C. 176 (Technical Committee 176) adlı bu komite, bütün firmalar için, geniģ çaplı kalite standartlarını belirleyerek, ne sadece üstün teknoloji sahibi dev Ģirketlerin elde edebileceği kadar katı ve pahâlı, ne de herhangi bir firmanın çaba göstermeksizin elde edeceği kadar kolay olmayan ve dünya çapında geçerli olan ISO 9000 serisi standartları meydana getirmiģtir. Bugün, ISO 9000 serisi standartlar, hemen hemen her ülkenin kendi diline çevrilmiģ ve uygulanır hâldedir. Bölgesel standart örgütlerinden Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, European Committee for Standardization) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization) bu standartları EN ISO 9000, Amerikan Standartlar Komisyonu (COPANT, Pan American 6

9 Standards Commission) COPANT-ISO 9000, Afrika Standartlar Bölgesel Örgütü (ARSO, African Regional Organization for Standardization) de ARS 9000 olarak uyarlamıģlardır. Dünyadaki seksenden fazla ülkede ISO 9000 standartlarını kendi ulusal standartları olarak benimsemiģlerdir. Örneğin Ġngiltere de BS EN ISO 9000, Almanya da DIN EN ISO 9000, ABD de ANSI/ASQC Q9000, Fransa da NF EN ISO 9000, Danimarka da DS/EN 9000, Japonya da JIS Z 9900, Kanada da CAN/CSA-ISO 9000 ve Türkiye de TS-ISO 9000 olarak anılmaktadır ISO 9000:2000 Kavramı En yalın anlatımıyla ISO 9000, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesini sağlamak için oluģturulmuģ kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9000 standartı, bir firmanın kalite sistemini çalıģtırmasını, geliģtirmesini ve belgelemesini ister. ISO 9000, sahip olunan kalite düzeyinin elde edilmesi sırasında uygulanan iģlemlerin kayıt altında olduğunu ve öngörülen iģlem akıģlarının uygulandığını gösterir. ISO 9000 serisi standartlar, mal veya hizmet üretimine müģteri açısından bakmakta; müģteriye, üretim yöntemi belirtmeden kalite güvence sistemi olduğunu göstermektedir. ISO 9000 serisi standartlar, kuruluģların yaptıkları iģlerin kapsamlarına göre değiģiklik göstermektedir. Örneğin, üretimin yanı sıra tasarımla da uğraģan bir firmanın, sadece muayene ve deney süreçleri ile uğraģan bir firmaya göre daha çok dikkat etmesi gereken ayrıntı bulunmakta, her iki firma da kendi sistemleri için ISO 9000 belgesine baģvurduklarında alacakları belgenin yapısı ve içeriği değiģik olmaktadır Kalite Kavramı Kalite, tüketicinin, ürün veya hizmet ile karģılaģtığı an yaģadığı deneyime bağlı olarak belirlediği bir nitelik olup, tüketici gereksinimlerine göre ölçülebilir. Bu gereksinimler yazılı ya da sözlü, bilinçli ya da içgüdüsel, kullanıma dayalı ya da sadece dıģarıdan bakarak belirlenmiģ olabilir. Ancak her durumda, rekabetin olduğu çağımızda hareketli bir hedef hâlindedir. Ürün ve servis kalitesini MüĢteri beklentilerini karģılamak amacı ile sunulan ürünün ya da hizmetin, pazarlama, mühendislik, üretim ve bakım özelliklerinin tümünün bir araya gelmesi biçiminde tanımlayabiliriz. Kalite ölçümlerinin amacı, ürünün ya da hizmetin bu özellikler bütünlüğünün ne kadarını, hangi düzeyde sağlayabildiğini görmektir. 7

10 Ürün ya da servisin kalitesi, güvenilirlik, dayanıklılık ve onarılabilme gibi kalite özelliklerinin belli oranlar ve dengeler içinde bir araya gelmesinden oluģur. Bir ürün, yaģam süreci boyunca, ihtiyaç duyulduğu her anda, üretim amacına uygun iģlevini yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer bir deyiģle ürün güvenilir ve emniyetli olmalıdır. Ürünün servisi ve bakımı belli düzeyde sağlanmalı, yaģam süreci boyunca onarılabilir olmalıdır. Ürün, müģteri gereksinimlerine uygun görünümde, çekici olmalıdır. Bunlar ve diğer ürün özellikleri, belli oranlar ve dengeler içinde bir araya geldiği zaman, o ürün için gerçek anlamda kalite bütünlüğü sağlanmıģ olur. MüĢteri memnuniyeti ile yönlendirilen ve yönetilmesi gereken kalite bu Ģekilde tanımlanabilir. Kalite bütününü oluģturan dengeler, ürün ya da hizmetin yaģam süreci boyunca değiģebilmektedir. ĠletiĢim alanında, son yılda geçirdiğimiz aģamalar, buna iyi bir örnek oluģturur. 1970'li yıllarda çok kısıtlı sayıda olan telefon ile santrala yazdırılarak yapılan Ģehirlerarası görüģmelerde veya telefonu olmayan yakınlarımıza postanelerden yapılan davetli aramalarda, bazen günlerce süren bekleme zamanına, o zamanki ses kalitesine tahammül etmemiz, anılarımızda bile zordur. O dönemde, ürünün kalitesi, iletiģim araçlarının toplumumuzda yeni olması ile belirlenmiģ, ilk çıktıklarında, müģteriler, icadın yalnız kendisi ve yeniliği ile ilgilenmiģlerdir. Uzun süre bağlanamama, bağlantının çabuk kopması, sesin karģı tarafa gitmemesi, hatların karıģması gibi bozukluklar müģteri için kaliteyi belirleyen etkenler olmamıģ, herkes, fikrin kendisi, sesli haberleģme cihazı üzerinde durmuģtur. Telefon yaygınlaģıp kabul görmeye baģlayınca, yaģam sürecinin ikinci evresi olan, nitelikli hizmet, konfor, estetik gibi tüketimi artıran döneme girmiģtir. Dijital santrallar geliģtirilmiģ, birkaç kiģi ile birden görüģme, çağrı yönlendirme gibi fonksiyonların yanına uyandırma gibi hizmetler eklenmiģ, kablosuz cihazlar geliģtirilmiģ, telesekreter özelliğine uzaktan ulaģabilme olanakları sağlanmıģtır. Bu aģamada, ürünün özellikleri ve görüntüsü, kalitesini belirlemeye baģlamıģtır. Telefonun yaģadığımız günlerdeki son evresi ise, insanların yaģam biçimini belirler hâle geldiği kitlesel tüketim dönemidir. Cepte taģınabilir hâle gelen telefonlar, yetiģkin, genç, 8

11 çocuk herkes tarafından kullanılmakta, hızla yaygınlaģmaktadır. Yazılı mesaj gönderme, veri aktarma, internet üzerinden bazı bilgilere ulaģma gibi özelliklerle yetinmeyen bilinçli ve eleģtiren tüketici, telefonlarda görüntü de olmasının sağlanması için üreticilere baskı yapmakta, ürünlerdeki güvenilirlik ve ekonomiklik, kaliteyi belirleyen temel unsurlar olmaktadır. Telefon örneğinde olduğu gibi, iģletme üst yönetimlerinin en önemli görevi, ürünün yaģam süreci boyunca, tüketicinin kalite tanımlamasında ve seçimlerindeki değiģikliği zamanında anlayabilmektir. KuruluĢ üst yönetiminin kalite sistemlerinde yapacağı değiģiklik, doğru zamanda yapılırsa anlamlıdır. Rakiplere yetiģmek amacı ile yapılan değiģiklikler, iģletmelerin hep geç kalmasına neden olmuģtur. Ne kadar bilinçli yönetilirse yönetilsin, tüketicinin tercihleri göz önüne alınmadan, gerekli zamanlarda gerekli değiģiklikler yapılmadan uygulanan kalite sistemleri ile müģteri memnuniyetinin sağlanması zor olacaktır. Kalite uzmanları tarafından yapılmıģ bazı kalite tanımları Ģöyledir: Kalite, müģteri isteklerinin tatminidir. Kalite, kullanıma uygunluktur. Kalite, belirlenmiģ ihtiyaçlara uygunluktur. Kalite, mükemmellik derecesidir. Kalite, müģteriyi memnun etmektir. Kalite, bir varlığın (ürün veya hizmet) belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karģılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Dar anlamda kalite, ürün kalitesi olup, geniģ anlamda ise iģ kalitesi, hizmet kalitesi, iletiģim kalitesi, süreç kalitesi, iģçiler, mühendisler ve yöneticileri içeren insanların kalitesi, sistem kalitesi, firma kalitesi, hedeflerin kalitesini içerir. Kalite, aģağıdaki basit formülle de açıklanabilir. Kalite= Performans (Sonuç)/ MüĢteri beklentisi Kalite= 1 olduğu durum, müģteri beklentilerinin yerine getirilerek tam müģteri tatmininin sağlandığı ideal durumdur. Bu çalıģmanın konusu olan ISO 9000 kalite güvence sisteminin altında yatan temel kavram, müģteri gereksinimleridir. Bir ürün ya da hizmet, belirlenen veya olabilecek müģteri gereksinimlerini karģılarsa, kaliteye sahip demektir. Her iģin, her mesleğin yaģamını sürdürebilmesi, pazar ve müģteri isteklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Eğer müģteri beğenmezse, aynı ürünü veya hizmeti satın almak için baģka bir üretici bulabilir. Bu yüzden kalite, o ürün veya hizmetin temeli ve iģ yerinin yaģaması için gerekli ana koģuldur. Kalite hakkındaki son karar müģteriler tarafından verilmektedir. MüĢteriler, Ģikâyetlerini ya doğrudan satıcıya bildirirler ya da iliģkisini keserek satıcının satıģlarının azalmasına, pazarının küçülmesine ve iģini kaybetmesine neden olurlar. 9

12 Kalite Güvenliği Kalite güvenliği, bir üründe kalitenin müģterinin güvenle satın alabileceği ve uzunca bir süre güven ve tatminle kullanabileceği Ģekilde sağlanması anlamına gelir. Bu güvenin oluģması için genellikle uzun süre gerekir. Satılan ürünün hatalı ya da eksik olmaması yeterli değildir. Tasarım kalitesi sağlanarak, tüketicinin beklentilerine tam anlamıyla yanıt verildiğinden emin olmak gerekir. Kalite güvenliği, üretici ile müģteri arasında yapılan sözleģme niteliğinde olup sağlanması için araģtırma, planlama, tasarım, imalat, satıģ ve satıģ sonrası hizmet bölümlerinin hepsini içine alan politikalar oluģturulmalıdır. Bu politikalar, yedek parça imal eden yan sanayiciler ile dağıtım sistemlerine de uygulandığında, topyekün kalite güvenliğinden söz edilebilir. Bir üretim sürecinde kalite güvenliği ile ilgili sorumluluk kalite kontrol bölümünde değil, tasarım ve imalat bölümlerindedir. Kalite güvenliğinde, tüketici isteklerine yanıt verecek kalite sağlanmalıdır. Üründe yalnız ulusal standartları ve normları sağlamak yeterli değildir. Ancak ulusal standartlara uygun olmayan ürünlerin kalite güvenliğinden söz edilemez. DıĢ satımı yapılan tüm ürünler, satılacağı ülkelerdeki tüketicilerin isteklerini karģılamalı, oradaki zorunlu standartlara uygun olmalıdır Kalite Sistemi Kalite sistemi, kalite yönetiminin gerçekleģtirilebilmesi için bir araç olup, iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan ilki örgütsel yapı ve sorumluluklar, diğeri ise belirlenmiģ olan bu sorumlulukları ve aktiviteleri örgüt içerisindeki bireylere ulaģtırmak için oluģturulan belgelerdir. Bir kuruluģun kalite sistemi kurmak için çalıģmalara baģlamaya karar vermesi ile birlikte, kalite sisteminin tam olarak neyi içereceği ve hangi iģlemlerin belge hâline getirileceği soruları yanıtlanmalıdır. Kalite sistemi kuruluģ çalıģmalarında: Kalite planlarını, kalite el kitabını ve kalite kayıtlarını hazırlamak, Arzu edilen kaliteyi gerçekleģtirmek için gerekebilecek kontrolleri, yöntemleri, test donanımını, üretim kaynaklarını ve beceriyi belirlemek, 10

13 Gerekli olduğu zaman, kalite kontrol ve test tekniklerini gözden geçirerek güncelleģtirmek, Eldeki kaynaklarla karģılanamayan müģteri isteklerini yerine getirebilmek için yeni donanımlar ve ölçme teknikleri geliģtirmek, Ham madde, üretim, ürün ve hizmet için gereken kabul edilebilirlik limitlerini ve standartlarını belirlemek, Uygulanabilir bir belgeleme ile üretim yönteminin, denetim ve deneylerin uygunluğunu kanıtlamak, konularına dikkat etmek gereklidir Kalite Sistemi Ġçeriği Deneyimlere dayanarak, bir kalite sisteminin genel olarak aģağıdakileri içermesi önerilebilir. Politikalar Üst yönetimin ve kuruluģun hedefleri ile amaçları, somut ve anlaģılır bir Ģekilde belirtilmelidir. Ayrıca, kuruluģ içindeki birimlerin de hedefleri varsa, bunlar da somut olarak belirtilebilir. MüĢteri Gereksinimleri ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi nin temelini oluģturan müģteri gereksinimlerinin tam olarak karģılanması, pazarlama ve satıģ ile satıģ sonrası hizmet fonksiyonlarının kalite sisteminin bir parçası olması ile sağlanabilir. AraĢtırma, Tasarım ve GeliĢtirme Tasarım iģlevi olan kuruluģlar, tasarımın pazarlama ve satın alma ile olan bağlantılarını tanımlamalıdır. Satın Alma Satın alma iģlevi, kalite sisteminin kilit iģlemlerindendir. Ham madde ve diğer satın alınan kaynaklar, üretimin maliyetini, ürünün veya hizmetin kalitesini belirler. Sadece fiyata bağlı bir satın alma, kalite sistemini 11

14 desteklemeyebileceğinden, kalite, zamanında teslim gibi ölçütler de göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim Üretim yönteminde yer alan ayrıntıları, üretimin izlenmesini, ölçme cihazlarının ayarlarını, ürünlerin test edilmesini, hatalı ürünlerin ayrılması ve uzaklaģtırılmasını içermelidir. Üretim Sonrası ĠĢlemler Paketleme, taģıma, depolama, teslim ve satıģ sonrası hizmetler, ürünün kalitesini bütünleyen iģlemlerdir. Ġnsan ile Ġlgili Konular Kalite sistemini uygulayacak olanlar insanlar olduğu için, kuruluģun insan kaynağı ile ilgili planları belirtilmelidir. Bu planlar kalite, iģ güvenliği, teknik ve sosyal eğitimler vb. konuları kapsamalıdır Hazırlanacak belgeler KuruluĢun kalite sistemi ile ilgili bütün iģlemleri belge hâline getirilmelidir. Satın alma kayıtları, sözleģmede yapılabilecek değiģiklikler, toplantılar, üretim sırasında tutulan kayıtlar, üretim cihazlarının bakım ve onarımları, ürünlerin test sonuçları, paketleme, depolama, nakliye kayıtları, satıģ sonrası hizmete dair tüm kayıtlar, personel eğitimi ile ilgili kayıtlar, denetimler ve sonuçlarına ait kayıtlar kesinlikle kalite sisteminde yer almalıdır. Ayrıca istatistiksel proses kontrol kayıtları da tutulmalıdır. Kalite sistemini oluģturan belgelerin en önemlilerinden biri Kalite El Kitabı dır. Kalite El Kitabı nın yapısı kuruluģlara göre değiģmekte olup, kuruluģun kalite politikası ile kuruluģa ait iģleyiģ prosedürleri, prosedürlere bağlı talimatlar ve kullanılan formlar, görev tanımları ve iģ akıģlarını içermesi gerekmektedir. Ayrıca, belgelerde yer alan ya da adı geçen örnekler de bulunabilir. Kalite sisteminde politikalar üst yönetim tarafından belirlenir ve genellikle amaçlar ile arzu edilen sonuçları özetler. Prosedürler, politikanın uygulanması için gereken yönlendirmeyi sağlar. Talimatlar, prosedürlerin nasıl uygulanacağını gösteren belgelerdir. Diğer belgeler ise, kayıtların tutulması ile ilgilidir. Kalite El Kitabı, örgütün yapısına ve büyüklüğüne göre, tüm birimlere ait bilgileri içerebilir veya her birim için ayrı ayrı olabilir. Ancak her durumda önemli olan, kuruluģ iģleyiģ biçiminin aynen Kalite El Kitabı nda yazıldığı Ģekilde olmasıdır. DeğiĢiklik olduğunu fark eden bir denetçi, iģletmenin ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almayı hak etmediğine karar verebilir. ISO 9000 kalite güvence sistemi standartları tarafından zorunlu tutulmayan, ancak çalıģanlara sistemi hatırlatıcı, dıģarıdan gelenlere ise kuruluģun temel özelliklerini aktarması açısından faydalı olabilecek Kalite Cep Kitabı, kalite sistemini kısaca açıklar, kalite 12

15 kayıtlarını ve istatistiksel teknikleri anlatır ve bu tekniklerin iģletmenin çalıģma alanını da kapsayabilecek Ģekilde kullanılmasına iliģkin örnekler içerir Denetimler Kalite ve belge sistemi kurulduktan sonra, kalite sisteminin tam olarak uygulanıp uygulanmadığını, gözden geçirme gereksinimi olup olmadığını ve kayıtların düzenli olarak tutulup tutulmadığını belirlemek amacı ile, gerek kuruluģ içindeki görevliler tarafından, gerekse ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesini verecek dıģ kuruluģ tarafından denetimler yapılmalıdır. KuruluĢ, kendi içinden belirleyeceği ve denetçi olarak eğiteceği kiģiler tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve sonuçları belgelenmelidir. DıĢ kuruluģ ise, yılda 2 veya 3 kere olağan denetimlerini yaparak kuruluģun kalite sistemindeki sürekliliği ve tutarlılığı kontrol etmelidir Sistem BütünleĢtirilmesi Kalite sistemi, sürekli geliģmeye ve değiģikliğe açık bir sistemdir. Kurulan sistem sürekli olarak gözden geçirilmeli, eksiklikler varsa giderilmeli ve yeni tekniklerin uygulanabilirliği konusunda çalıģmalar yapılmalıdır. Özellikle, yapılacak olan iç denetimlerde bu gereksinimler ortaya çıkarılmalı ve düzeltici/önleyici iģlemler uygulanmalıdır. Ancak sadece iç denetimler beklenmemeli, değiģiklik, düzeltme, iyileģtirme gereksinimleri doğduğu anda, ilgili bölüm tarafından gerekli çalıģmalar baģlatılmalıdır. Söz konusu değiģikliğe açık özelliklerin dıģında, uzun dönemli oldukları için sık değiģmeyen belgeler de vardır. Bunlar, politikalar ve standart çalıģma prosedürleri olup, El Kitabı nın temel içerikleridir. Kalite sisteminin, yönetim fonksiyonları ile uyumlaģtırılması sırasında zorlukla karģılaģılması olasıdır. Böyle durumlarda, tüm üretim ve yönetsel birimler gibi, kalitenin de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi önemlidir. Kalite sistemi, tüm iģletme etkinliklerini etkilediği gibi, tüm etkinlikler de kalite üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle, kalite sistemi örgütün tamamını kapsar. Kalite sistemi belgeleri, kaliteye olan mevcut yaklaģımın yapısal ve doğru olduğunu göstermelidir. Sistemle ilgili etkinlikler doğru biçimde sıralanmalı, bir etkinlik çıktısının diğer bir etkinliğin girdisi olduğu açıkça görülmelidir. Kalite sisteminin, tüm çalıģanlar tarafından benimsenmesi için üst yönetim sürekli olarak desteğini göstermeli ve çalıģanlara düzenli olarak eğitim programları uygulanmalıdır. ISO 9000 kalite güvence sistemi standartları, tüm iģletmelere uygun olması istenerek ve amaçlanarak hazırlanmıģtır. Böylece, iģletmelerin kalite sistemlerinde ve iģleyiģ biçimlerinde bir kısıtlama olmaksızın standardizasyon sağlanması hedeflenmiģ olup, bu standartlar, bir endüstri ya da hizmet grubunun kalite sistemlerinin hayati öneme sahip teknolojik ya da rekabetle ilgili özel elemanlarını içermemektedir. ISO 9000 kalite güvence 13

16 sisteminin, bu kadar çok ve farklı iģletmede uygulanabilir olmasının temelinde de bu genelleme yatmaktadır. ĠĢletmenin yapısı ya da faaliyet alanı ne olursa olsun, temel hedef müģteri memnuniyetidir ISO 9000:2000 Yürürlükteki standartların belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilmelerinin temel amacı, yeni kavramlara ve ihtiyaçlara yer verebilmek, söz konusu standartların kullanımlarını kolaylaģtırmak ve yaygınlaģtırmak, tüm bunlara bağlı olarak iģletmelerin verimliliklerini geliģtirmek ve tüketicilerin memnuniyetini sağlamaktır yılı sonlarında yayınlanması beklenen ISO 9000 in yeni revizyonu ise, 1987 ve 1994 yıllarında yapılan düzenlemeleri ve genel yönetim sistemlerinde yeni geliģen kavramları göz önüne alarak, kalite yönetim sistemi ile iģletme ihtiyaçlarını daha iyi bütünleģtiren, daha rahat anlaģılabilir ve kolay uygulanabilir bir standart olacaktır. ISO 9000:2000 de yapılması beklenen değiģikliklerle, standardın; Proses odaklı bir yapıya ve daha düzenli bir içeriğe sahip olmasına, Kalite yönetim sisteminin sürekli geliģtirilebilmesine, MüĢteri memnuniyetinin ölçülebilmesine, Diğer yönetim sistemi standartları ile uyumluluğuna, Her büyüklükteki tüm ürün ve/veya servis sektörlerinde uygulanabilirliğine olanak tanıması beklenmektedir. Yeni düzenlemede yalnız dört ISO 9000 standardının bulunması umulmaktadır. ISO 9000 (kılavuz) ISO 9001 ISO 9004 ve ISO (revize denetim kılavuzu) ISO 9001 ve ISO 9004 kalite yönetim sistem standartlarının revizyonları Mevcut ISO 9000 ailesinin kılavuz dokümanları da göz önüne alınarak yapılacak olup, revize standartların bu kılavuzlara ihtiyaç duymayı gerektirmeyecek ölçüde açık olması amaçlanmaktadır. ISO 9000:2000 kalite yönetim sistem standartları yayımlandıktan sonra, Ģimdiki kılavuz standartlarının geri çekilmesi planlanmaktadır. 14

17 ISO 9001:1994 teki 20 maddelik yapıda belirtilen kalite sistem koģulları ve kalite güvencesi ile ilgili tüm iģletme faaliyetleri, yeni ISO 9001:2000 de, tüm operasyonel faaliyetlerin yer aldığı "Proses Yönetimi" adı altında toplanmıģtır. ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ya da ISO 9003:1994 standartları ile uyumlu kalite yönetim sistemlerini kurmuģ ve belgelendirilmiģ iģletmelerin gözetim denetimleri yapılırken, iģletmenin dokümantasyonunda majör değiģikliklere neden olmaksızın ISO 9001:2000 e uyumluluğu denetlenebilecektir. ISO 9000:2000 koģullarına uygun olduğu sürece, iģletmelerin kalite yönetim sistem dokümantasyonlarını değiģtirmeleri gerekmemektedir. Ancak yeni yapısal düzenlemelere uygun olmayan dokümantasyonların değiģtirilmesini, belgelendirme kuruluģları talep edebileceklerdir. ISO 9001:2000, iģletmelerin kalite yönetim sistemlerine kolay izlenebilir, proses (süreç) yaklaģımı açısından bakabilmeleri Ģansını vermektedir. Bu bakıģ açısı, prosesin verimlilik ve etkinliğini engelleyen gereksiz dokümantasyon ve prosedürlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak, ürün ve servis geliģtirme konusunda yeni ufuklar kazandırabilir. ISO 9001:2000 in anlatım dilinde yapılan değiģiklikler, standardın daha kolay anlaģılmasını, iģletme proseslerine daha kolay uygulanabilmesini, dolayısıyla uyumluluğunu sağlayacak, gereksiz uygulama harcamalarına gerek kalmadan standardın gerekleri yerine getirilebilecektir. ISO 9001:2000 yayınlandıktan sonra, ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994 belgelendirmeleri duracak, bunların yerini ISO 9001:2000 belgesi alacaktır. ĠĢletmelerin kalite yönetim sistemlerindeki herhangi bir kısıtlılık, yani, ISO 9001:2000 de yer alan ancak iģletmede gerçekleģmeyen faaliyetler, belgede belirtilecektir. Örneğin, bir iģletme tasarım faaliyetlerinde bulunmuyorsa, bu fonksiyonunun uygulanmadığı belgede gösterilecektir ISO 9001:2000 Revizyonu ĠĢletme proseslerinin müģteri ihtiyaçlarını karģılar nitelikte olmasını sağlayan MüĢteri Ġhtiyaç ve Beklentileri", Ürün ve/veya servislerin de müģteri ihtiyaçlarını tespit etmelerini, sözleģmede mutabık kalmalarını ve müģterileriyle etkin bir haberleģme sistemi kurmalarını sağlayan "MüĢteri ĠliĢkili Prosesler", ĠĢletmelerin müģteri memnuniyetini nasıl ölçeceğini, ne tip müģteri memnuniyeti verilerine ihtiyaç duyduklarını, bu verilerin nasıl toplanacağını, hangi verilerin önemli olduğunu ve bu verilerin nasıl kullanılacağını tanımlamalarını isteyen "MüĢteri Memnuniyetinin Ölçümü" gibi gerçek müģteri memnuniyeti koģullarını içeren, ayrıca iģletmelerin sürekli geliģme anlayıģını gözardı etmemelerini sağlayan, ISO ve IQS gibi sürekli geliģmeyi öngören standartlarla daha fazla uyum gösteren GeliĢtirme Prosesleri" gibi maddelere sahiptir. 15

18 TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Artık bugünün dünyası çok küçülmüģ, enformasyon, teknoloji ve iletiģim alanındaki büyük geliģmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni geliģmelerin yaģandığı ekonomik bir yarıģa itmiģtir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müģteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleģebilecektir. Bu da ancak, kuruluģlarda, tasarım aģamasında baģlayarak üretim, pazarlama ve satıģ sonrası hizmetlere kadar tüm aģamaları kapsayan ve sürekli geliģmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar hâline gelmiģtir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir ISO 9000:2000 KYS Tüm kuruluģlar bir kalite yönetim sistemine sahiptir. Sistem, kuruluģun, müģteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karģılama yoludur. Kalite yönetim sistemi, kuruluģun faaliyetlerini ve kaynaklarını yansıtır. KuruluĢla birlikte geliģerek, değiģen ihtiyaçlara cevap verir. Kalite yönetim sisteminin anlaģılması ve müģteri ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde çalıģtırılması, kuruluģun devamlılığı için esastır. Her kuruluģ tek ve benzersiz olduğundan, standart bir kalite yönetim sistemi de söz konusu olamaz. Kalite yönetim sisteminin oluģturulması diyet seçimine benzetilebilir. BeĢ temel gıda grubu vardır ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilmesi için, her gruptan gıda tüketmesi Ģarttır. Fakat herkes aynı gıdalardan hoģlanmaz bazıları tavuğu, bazıları ise balığı sevmeyebilir. Çok Ģükür ki, her grupta, seçebileceğimiz ve dengeli beslenmemizi sağlayacak çok sayıda gıda çeģidi bulunmaktadır. Benzer Ģekilde ISO 9001 in de Ģartlarını karģılamanın farklı yolları bulunmaktadır. Standart, kalite yönetim sistemini oluģtururken farklı yollara baģvurulmasına izin vermektedir. Standardın temel Ģartları karģılandığı sürece, kuruluģ, istediği kalite yönetim sistemini seçmekte serbesttir. Amaç standart bir kalite sistemi değil, standardı karģılayan bir kalite sistemi oluģturmaktır. Kalite yönetim sistemi aynı zamanda, tüm gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlayan bir kontrol mekanizması görevini görür. Kalite yönetim sistemi çalıģmayan bir kuruluģun, okyanusta yol alan dümensiz bir gemiden farkı yoktur. Bunun için, kalite yönetim sistemi; faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü ve nasıl kontrol edildiğini de içerecek Ģekilde dokümante edilmeli ve dokümante edildiği gibi çalıģtırmalıdır. 16

19 Hayatın Gerçekleri Hikâyemiz, Herkes, Biri, Herhangi biri ve Hiç Kimse adındaki dört kiģi hakkında. Yapılması gereken çok önemli bir iģ vardı ve Herkes, Birinin bunu yapacağından emindi. Aslında bu iģi Herhangi biri de yapabilirdi. Fakat Hiç Kimse yapmadı. Bunun üzerine Biri çok kızdı, çünkü bu Herkesin iģiydi. Herkes, Herhangi birinin bu iģi yapacağını düģünmüģtü, fakat Hiç Kimse, Herkesin yapmayacağını bilmiyordu. Sonuçta Herhangi birinin yapacağı bir iģi Hiç Kimse yapmadığı için Herkes, Birini suçladı. Özetle hayatın gerçeklerini değiģtirmenin yolu yapı dan geçer. Kalite yönetim sistemi ise bu yapının temelini oluģturur. Neyin, kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar ve çalıģanların bir takım hâlinde faaliyet göstermesini sağlayacak strateji ve taktikleri içerir ISO 9000 ve Kalite Prensipleri ISO 9001 standardı Uluslararası Standartlar KuruluĢu (ISO) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve hâlen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme Modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır. TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standart olarak yayınlanan ve hâlen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensipte toplanmaktadır. ISO 9001 standardının 15 Aralık 2000'de yayınlanan son versiyonu aģağıda verilen 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır. MüĢteri odaklılık Liderlik KiĢilerin katılım Proses yaklaģımı Yönetime sistem yaklaģımı Sürekli iyleģtirme Karar vermede gerçekçi yaklaģım Tedarikçilerle iģ birlik 17

20 MüĢteri odaklılık: KuruluĢlar müģterilerine bağlıdır, bu nedenle müģterinin Ģimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müģteri Ģartlarını yerine getirmeli ve müģteri beklentilerini de aģmaya istekli olmalıdır. MüĢteri ihtiyaçlarını anlamalı MüĢteri Ģartlarını karģılamalı MüĢteri beklentilerini aģmalı Liderlik: Liderler, kuruluģun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kiģilerin, kuruluģun hedeflerinin baģarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluģturmalı ve sürdürmelidir. Bir amaç tutarlılığı oluģturmalı ve kuruluģun yönünü belirlemeli ÇalıĢanların kuruluģ amaçları için çaba göstermesini sağlayacak bir ortam yaratmalı KiĢilerin katılımı: Her seviyedeki kiģiler bir kuruluģun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluģun yararına kullanılmasını sağlar. ÇalıĢanların kabiliyetlerini geliģtirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmalı Her seviyede katılımı desteklemeli Proses yaklaģımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. Yönetime sistem yaklaģımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaģılması ve yönetilmesi, hedeflerin baģarılmasında kuruluģun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. Birbiri ile ilgili prosesleri belirlemeli ve bunları bir sistem olarak ele almalı Ġlgili proseslerin yönetiminde sistem yaklaģımını kullanmalı Sürekli iyileģtirme: KuruluĢun toplam performansının sürekli iyileģtirilmesi, kuruluģun kalıcı hedefi olmalıdır. Karar vermede gerçekçi yaklaģım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. KarĢılıklı yarara dayalı tedarikçi iliģkileri bir kuruluģ ve tedarikçileri birbirlerinden 18

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir?

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 ISO 9000 Kalite

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7).

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7). olarak kalite yine arz-talep dengesiyle 1 2 Bu durum, yol -ASQ; ASQ2004:1) (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ2004:2) derecesidir derecesidir (Juran 1979:6-7) k 3 4 Toplam kalite ve toplam kalite, kurumsal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM YOGA EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM YOGA EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM YOGA EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değiģim ile karģı karģıya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır. STANDARDLARA UYGUN KALİTELİ HİZMET Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme faaliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır. TSE Hizmet Belgelendirme Laboratuvar Belgelendirme Özel İncelemeler Kalite ve

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 SEKTÖR Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 Hatice BEKTAŞ Çevre Yük. Mühendisi hbektas@tse.org.tr 07.04.2011 1 Türk Standardları Enstitüsü(TSE) Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen Değerli Okurlar; Sizlere faydalı olacağına inandığım ve günümüz üretim sisteminin vaz geçilmez kavramlarından biri olan kaizen ve yalın üretim konusunda elimden geldiği kadar bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE

BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK : BANT ELEMANI MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bant elemanı, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, hijyen

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDARTLAġMA 347CH0008 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C16.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ISO 9001 ISO 19011 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000 I N T E G

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı