PAZARLAMA VE PERAKENDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... 3 GĠRĠġ... 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ISO 9000 ĠN ORTAYA ÇIKIġI ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartlarının Ortaya ÇıkıĢı ISO 9000:2000 Kavramı Kalite Kavramı Kalite Güvenliği Kalite Sistemi Kalite Sistemi Ġçeriği Hazırlanacak belgeler Denetimler Sistem BütünleĢtirilmesi ISO 9000: ISO 9001:2000 Revizyonu TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 KYS Hayatın Gerçekleri ISO 9000 ve Kalite Prensipleri Tedarikçilerle iģ birliği UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ standart ÇEġĠTLERĠ Temel Standartlar Kalite Kimlik ve Ġçerik Standartları ISO 9000 Kalite Güvencesi Standartları StandartlaĢmanın Amaçları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ISO 9000:2000 STANDARTLAR SERĠSĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KALĠTE Kalite ve Karakteristikleri Kalite Çemberi Kalite Ölçümü Ölçüm ve Ġstatistik UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KALĠTE MALĠYETĠ Kalite Maliyet Türleri

4 Önleme Maliyeti Ölçme-Değerlendirme-Doğrulama Maliyeti Kalitesizlik-BaĢarısızlık Maliyeti Kalite Kontrol ÇeĢitleri Ġçerdiği Bölümler Kalite Kontrol Sistemi Kalite Kontrol Çemberi Kalite Belgeleri Hazırlanacak Belgeler UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 347CH0009 Pazarlama ve Perakende StandartlaĢma ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenlerinin araģtırılabilmesi ve çeģitlerinin sıralanabilmesi, ISO 9000:2000 serisinin sınıflandırılabilmesi, iģyerinde kalitenin uygulanabilmesi ve kalite maliyetlerinin belirlenebilmesi ile ilgili bilgileri kapsar. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL YETERLĠK ISO 9000 in gereklerini yerine getirmek Genel Amaç ĠĢ yerinde ISO 9000 in gereklerini yerine getirebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenini araģtırabileceksiniz. 2. Standart çeģitlerini sıralayabileceksiniz. 3. ISO 9000:2000 serisini sınıflandırabileceksiniz. 4. ĠĢ yerinde kaliteyi uygulayabileceksiniz. 5. ĠĢ yerinde kalite maliyetini belirleyebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Kendi kendinize veya grup hâlinde çalıģabileceğiniz tüm ortamlar StandartlaĢma dokümanları, TSE dökümanları, kalite dokümanları Donanım: CD, internet ve bilgisayar ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaģtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 3

6 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci; Ġnsanlar yaģamlarının her aģamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verirler. Alınan kararların isabetli olması için bireyin çevre koģulları ve kendisiyle ilgili bilgilere paralel olarak beceri sahibi olması gerekmektedir. Bu modül ülkeye sağlayacağı istihdam imkânının yanında üretim ve pazarlama sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde büyük rol oynayacaktır. Rekabet, artık üretimle maliyetle değil aynı zamanda kalite ile hatta hız ile mümkündür. Bu olguların içinde en önemli yeri hiç Ģüphesiz standardizasyon almaktadır. Zira yapılan Pazar araģtırmaları her on alıcıdan sekizinin fiyatın yanında kalite bilgilerini de önemsediklerini göstermiģtir. DeğiĢen dünyada, küreselleģme ve entegrasyon alanında oldukça hızlı bir süreç yaģanmakta ve bu süreç içinde de birtakım bütünleģme hareketleri gerçekleģmektedir. Bunlar içinde en etkin olanı, dünya ticaretinin büyük bir kısmını elinde bulunduran ve geniģleme potansiyeli olan Avrupa Birliği dir. Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde olan ülkemiz açısından; Avrupa Birliği kurumlarının iģleyiģ mekanizması, standardizasyon kurumlarının yapısı ve ihraç edilen ürünlerde aranan standartlar büyük önem taģımaktadır. Bu çalıģmada; Avrupa Birliği standardizasyon kurumları yapısı, iģleyiģi ve görevleri itibarıyla ayrı ayrı ele alınmıģtır. Ayrıca, Avrupa Birliğine ihraç edilen ve özellikle elektroniğe dayalı ürünlerle, oyuncaklarda aranan bir iģaret olan CE iģareti; anlamı, geliģimi, özellikleri ve Türkiye açısından önemi itibarıyla ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiģtir. Okuduğunuz üzere, yaptığınız ve yapacağınız tüm faaliyetler standartlaģmanın gereğidir. Bu sebeble modülden edineceğiniz bilgilerden faydalanacağınızı umar baģarılar dileriz. 4

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ISO 9000 in ortaya çıkıģ nedenini araģtırabileceksiniz.. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Bulunduğunuz kentte, çevrede kalite unsurunu benimsemiģ kurum, kuruluģ veya iģletme olup olmadığını araģtırınız? Tespit edilen bu iģ yerinde ISO 9000 çalıģmaları hakkında bilgi almanız gerekmektedir? Ġnternetten veya yakınsanız bölgenizdeki TSE ye giderek ISO 9000 ile ilgili bilgi ve dokümanları alıp sınıf ortamına taģıyabilirsiniz. AraĢtırma iģlemleri için internet ortamı veya çevredeki kamu kurum ve kuruluģları ile özel iģletmeleri gezmeniz gerekmektedir. 1. ISO 9000 ĠN ORTAYA ÇIKIġI Kalite güvence sistemleri, yaklaģık yarım yüzyıl önce savunma sanayinde ortaya çıkmıģtır. Ardından uçak sanayi, tıbbi cihazlar ve ürünler alanında, daha sonra da nükleer tesislerde, kısa süre sonra da doğrudan insan hayatını etkileyen aģamalarda zorunlu tutulmuģtur. Kalite Güvence Sistemleri zaman içerisinde geliģerek çeģitli değiģmelere uğramıģ ve bugünkü Ģeklini almıģtır ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartlarının Ortaya ÇıkıĢı Kalite standartları birçok farklı Ģekilde yorumlanarak çok eski tarihlerden beri var olmakla beraber, gerçek anlamda ilk ortaya çıkıģları, II. Dünya SavaĢı na rastlar. Amerikan ordusu, II. Dünya SavaĢı sırasında, ordu için yaptığı malzeme satın alımlarında, belli kalite düzeyini tutturabilmek ve satın alınan malzemelere bir standart getirebilmek amacı ile standartlar konusundaki çalıģmaları baģlatmıģtır. Sonunda ortaya, Amerikan Askeri Standartları (US Military Standarts) çıkmıģ, bu standartlarla birlikte istatistiksel kalite kontrol sistemi de geliģmiģtir. 5

8 1970 li yıllarda, kalitesi yüksek Japon ürünlerinin Amerikan pazarına girmesi ve tüketicilerin, daha kaliteli olduğuna karar verdikleri bu ürünlere yönelmesi, ABD endüstri devleri arasında ve devlette büyük bir telaģa neden olmuģ, Japonların Daha Kaliteliyi Daha Ucuza Alın yaklaģımlarının sonucu, gerçekten de belli baģlı büyük Amerikan Ģirketleri zor günler yaģamıģlardır. Japon sanayi çıkartmasının ilk Ģoku atlatılır atlatılmaz, tüm büyük Ģirketler ve devlet, daha önce pek önem vermedikleri, araģtırma bütçelerini kıstıkları ve bu nedenle ülkeyi bile terk etmelerine neden oldukları eski kalite liderleri Deming, Juran ve Feigenbaum a baģvurmuģlardır. II. Dünya SavaĢı nı takiben çok büyük bir ekonomik açmaza düģen Japonya da, 1950 li yılların baģından itibaren, Amerikan Askeri Standartlarını oluģturan ve uygulatan Walter Shewhart ın öncüsü olduğu, Ġstatistiksel Kalite Kontrol teknikleri uygulanmaya baģlanmıģtır. Japonya da geniģ uygulama alanı bulan bu teknikler, Deming ve Juran tarafından daha da geliģtirilerek kapsamları geniģletilmiģ, Japonların kalite devrimini yaratmasını sağlamıģtır. Amerika BirleĢik Devletleri nde özellikle otomotiv sektöründe içine düģülen sıkıntı, bu sektör Ģirketlerini toplam kalite yönetimi felsefesini uygulamaya itmiģ, bu felsefenin temeli olan MüĢteri Kraldır ilkesini, Ģirket çapında büyük değiģiklikler yapmayı göze alarak uygulamaya geçmiģlerdir. Bazı büyük otomotiv Ģirketleri, Deming, Juran ve diğer kalite liderlerinin prensipleri üzerine kurulu olan Sürekli Kalite ĠyileĢtirme (Continuous Quality Improvement) yöntemini benimseyince, ABD de değiģim rüzgârlarının estiği hissedilmeye baģlanmıģtır. Kaliteli Girdi = Kaliteli Çıktı ilkesi uyarınca, büyük Ģirketler, kendilerine ham madde ve yarı mamul malzeme sağlayan daha küçük Ģirketleri kalite konusunda zorlamaya baģlamıģlar; ana müģterilerini kaybetme riski yaģayan bu Ģirketler de kendi taģeronlarını zorlayarak, kalite sistemini, yuvarlandıkça büyüyen bir kartopu gibi, en küçük imalatçılara kadar yaymıģlardır. Amerika BirleĢik Devletleri nde bu geliģmeler yaģanırken, Avrupa Topluluğunun temelini atan 12 Avrupa ülkesi de, aralarındaki mal alıģveriģini artırabilmek için topluluğun ortak standartlarını oluģturma çalıģmalarına baģlamıģlar, böylece temelde prensipleri aynı olan, ancak farklı biçimlerde uygulanan kalite ve denetim standartları ortaya çıkmıģtır. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri arasındaki standart farklılıkları, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization - ISO) içinde bir grup kurularak, ortak standartlar oluģturma çalıģmalarına yol açmıģtır. T.C. 176 (Technical Committee 176) adlı bu komite, bütün firmalar için, geniģ çaplı kalite standartlarını belirleyerek, ne sadece üstün teknoloji sahibi dev Ģirketlerin elde edebileceği kadar katı ve pahâlı, ne de herhangi bir firmanın çaba göstermeksizin elde edeceği kadar kolay olmayan ve dünya çapında geçerli olan ISO 9000 serisi standartları meydana getirmiģtir. Bugün, ISO 9000 serisi standartlar, hemen hemen her ülkenin kendi diline çevrilmiģ ve uygulanır hâldedir. Bölgesel standart örgütlerinden Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, European Committee for Standardization) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization) bu standartları EN ISO 9000, Amerikan Standartlar Komisyonu (COPANT, Pan American 6

9 Standards Commission) COPANT-ISO 9000, Afrika Standartlar Bölgesel Örgütü (ARSO, African Regional Organization for Standardization) de ARS 9000 olarak uyarlamıģlardır. Dünyadaki seksenden fazla ülkede ISO 9000 standartlarını kendi ulusal standartları olarak benimsemiģlerdir. Örneğin Ġngiltere de BS EN ISO 9000, Almanya da DIN EN ISO 9000, ABD de ANSI/ASQC Q9000, Fransa da NF EN ISO 9000, Danimarka da DS/EN 9000, Japonya da JIS Z 9900, Kanada da CAN/CSA-ISO 9000 ve Türkiye de TS-ISO 9000 olarak anılmaktadır ISO 9000:2000 Kavramı En yalın anlatımıyla ISO 9000, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesini sağlamak için oluģturulmuģ kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9000 standartı, bir firmanın kalite sistemini çalıģtırmasını, geliģtirmesini ve belgelemesini ister. ISO 9000, sahip olunan kalite düzeyinin elde edilmesi sırasında uygulanan iģlemlerin kayıt altında olduğunu ve öngörülen iģlem akıģlarının uygulandığını gösterir. ISO 9000 serisi standartlar, mal veya hizmet üretimine müģteri açısından bakmakta; müģteriye, üretim yöntemi belirtmeden kalite güvence sistemi olduğunu göstermektedir. ISO 9000 serisi standartlar, kuruluģların yaptıkları iģlerin kapsamlarına göre değiģiklik göstermektedir. Örneğin, üretimin yanı sıra tasarımla da uğraģan bir firmanın, sadece muayene ve deney süreçleri ile uğraģan bir firmaya göre daha çok dikkat etmesi gereken ayrıntı bulunmakta, her iki firma da kendi sistemleri için ISO 9000 belgesine baģvurduklarında alacakları belgenin yapısı ve içeriği değiģik olmaktadır Kalite Kavramı Kalite, tüketicinin, ürün veya hizmet ile karģılaģtığı an yaģadığı deneyime bağlı olarak belirlediği bir nitelik olup, tüketici gereksinimlerine göre ölçülebilir. Bu gereksinimler yazılı ya da sözlü, bilinçli ya da içgüdüsel, kullanıma dayalı ya da sadece dıģarıdan bakarak belirlenmiģ olabilir. Ancak her durumda, rekabetin olduğu çağımızda hareketli bir hedef hâlindedir. Ürün ve servis kalitesini MüĢteri beklentilerini karģılamak amacı ile sunulan ürünün ya da hizmetin, pazarlama, mühendislik, üretim ve bakım özelliklerinin tümünün bir araya gelmesi biçiminde tanımlayabiliriz. Kalite ölçümlerinin amacı, ürünün ya da hizmetin bu özellikler bütünlüğünün ne kadarını, hangi düzeyde sağlayabildiğini görmektir. 7

10 Ürün ya da servisin kalitesi, güvenilirlik, dayanıklılık ve onarılabilme gibi kalite özelliklerinin belli oranlar ve dengeler içinde bir araya gelmesinden oluģur. Bir ürün, yaģam süreci boyunca, ihtiyaç duyulduğu her anda, üretim amacına uygun iģlevini yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer bir deyiģle ürün güvenilir ve emniyetli olmalıdır. Ürünün servisi ve bakımı belli düzeyde sağlanmalı, yaģam süreci boyunca onarılabilir olmalıdır. Ürün, müģteri gereksinimlerine uygun görünümde, çekici olmalıdır. Bunlar ve diğer ürün özellikleri, belli oranlar ve dengeler içinde bir araya geldiği zaman, o ürün için gerçek anlamda kalite bütünlüğü sağlanmıģ olur. MüĢteri memnuniyeti ile yönlendirilen ve yönetilmesi gereken kalite bu Ģekilde tanımlanabilir. Kalite bütününü oluģturan dengeler, ürün ya da hizmetin yaģam süreci boyunca değiģebilmektedir. ĠletiĢim alanında, son yılda geçirdiğimiz aģamalar, buna iyi bir örnek oluģturur. 1970'li yıllarda çok kısıtlı sayıda olan telefon ile santrala yazdırılarak yapılan Ģehirlerarası görüģmelerde veya telefonu olmayan yakınlarımıza postanelerden yapılan davetli aramalarda, bazen günlerce süren bekleme zamanına, o zamanki ses kalitesine tahammül etmemiz, anılarımızda bile zordur. O dönemde, ürünün kalitesi, iletiģim araçlarının toplumumuzda yeni olması ile belirlenmiģ, ilk çıktıklarında, müģteriler, icadın yalnız kendisi ve yeniliği ile ilgilenmiģlerdir. Uzun süre bağlanamama, bağlantının çabuk kopması, sesin karģı tarafa gitmemesi, hatların karıģması gibi bozukluklar müģteri için kaliteyi belirleyen etkenler olmamıģ, herkes, fikrin kendisi, sesli haberleģme cihazı üzerinde durmuģtur. Telefon yaygınlaģıp kabul görmeye baģlayınca, yaģam sürecinin ikinci evresi olan, nitelikli hizmet, konfor, estetik gibi tüketimi artıran döneme girmiģtir. Dijital santrallar geliģtirilmiģ, birkaç kiģi ile birden görüģme, çağrı yönlendirme gibi fonksiyonların yanına uyandırma gibi hizmetler eklenmiģ, kablosuz cihazlar geliģtirilmiģ, telesekreter özelliğine uzaktan ulaģabilme olanakları sağlanmıģtır. Bu aģamada, ürünün özellikleri ve görüntüsü, kalitesini belirlemeye baģlamıģtır. Telefonun yaģadığımız günlerdeki son evresi ise, insanların yaģam biçimini belirler hâle geldiği kitlesel tüketim dönemidir. Cepte taģınabilir hâle gelen telefonlar, yetiģkin, genç, 8

11 çocuk herkes tarafından kullanılmakta, hızla yaygınlaģmaktadır. Yazılı mesaj gönderme, veri aktarma, internet üzerinden bazı bilgilere ulaģma gibi özelliklerle yetinmeyen bilinçli ve eleģtiren tüketici, telefonlarda görüntü de olmasının sağlanması için üreticilere baskı yapmakta, ürünlerdeki güvenilirlik ve ekonomiklik, kaliteyi belirleyen temel unsurlar olmaktadır. Telefon örneğinde olduğu gibi, iģletme üst yönetimlerinin en önemli görevi, ürünün yaģam süreci boyunca, tüketicinin kalite tanımlamasında ve seçimlerindeki değiģikliği zamanında anlayabilmektir. KuruluĢ üst yönetiminin kalite sistemlerinde yapacağı değiģiklik, doğru zamanda yapılırsa anlamlıdır. Rakiplere yetiģmek amacı ile yapılan değiģiklikler, iģletmelerin hep geç kalmasına neden olmuģtur. Ne kadar bilinçli yönetilirse yönetilsin, tüketicinin tercihleri göz önüne alınmadan, gerekli zamanlarda gerekli değiģiklikler yapılmadan uygulanan kalite sistemleri ile müģteri memnuniyetinin sağlanması zor olacaktır. Kalite uzmanları tarafından yapılmıģ bazı kalite tanımları Ģöyledir: Kalite, müģteri isteklerinin tatminidir. Kalite, kullanıma uygunluktur. Kalite, belirlenmiģ ihtiyaçlara uygunluktur. Kalite, mükemmellik derecesidir. Kalite, müģteriyi memnun etmektir. Kalite, bir varlığın (ürün veya hizmet) belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karģılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Dar anlamda kalite, ürün kalitesi olup, geniģ anlamda ise iģ kalitesi, hizmet kalitesi, iletiģim kalitesi, süreç kalitesi, iģçiler, mühendisler ve yöneticileri içeren insanların kalitesi, sistem kalitesi, firma kalitesi, hedeflerin kalitesini içerir. Kalite, aģağıdaki basit formülle de açıklanabilir. Kalite= Performans (Sonuç)/ MüĢteri beklentisi Kalite= 1 olduğu durum, müģteri beklentilerinin yerine getirilerek tam müģteri tatmininin sağlandığı ideal durumdur. Bu çalıģmanın konusu olan ISO 9000 kalite güvence sisteminin altında yatan temel kavram, müģteri gereksinimleridir. Bir ürün ya da hizmet, belirlenen veya olabilecek müģteri gereksinimlerini karģılarsa, kaliteye sahip demektir. Her iģin, her mesleğin yaģamını sürdürebilmesi, pazar ve müģteri isteklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Eğer müģteri beğenmezse, aynı ürünü veya hizmeti satın almak için baģka bir üretici bulabilir. Bu yüzden kalite, o ürün veya hizmetin temeli ve iģ yerinin yaģaması için gerekli ana koģuldur. Kalite hakkındaki son karar müģteriler tarafından verilmektedir. MüĢteriler, Ģikâyetlerini ya doğrudan satıcıya bildirirler ya da iliģkisini keserek satıcının satıģlarının azalmasına, pazarının küçülmesine ve iģini kaybetmesine neden olurlar. 9

12 Kalite Güvenliği Kalite güvenliği, bir üründe kalitenin müģterinin güvenle satın alabileceği ve uzunca bir süre güven ve tatminle kullanabileceği Ģekilde sağlanması anlamına gelir. Bu güvenin oluģması için genellikle uzun süre gerekir. Satılan ürünün hatalı ya da eksik olmaması yeterli değildir. Tasarım kalitesi sağlanarak, tüketicinin beklentilerine tam anlamıyla yanıt verildiğinden emin olmak gerekir. Kalite güvenliği, üretici ile müģteri arasında yapılan sözleģme niteliğinde olup sağlanması için araģtırma, planlama, tasarım, imalat, satıģ ve satıģ sonrası hizmet bölümlerinin hepsini içine alan politikalar oluģturulmalıdır. Bu politikalar, yedek parça imal eden yan sanayiciler ile dağıtım sistemlerine de uygulandığında, topyekün kalite güvenliğinden söz edilebilir. Bir üretim sürecinde kalite güvenliği ile ilgili sorumluluk kalite kontrol bölümünde değil, tasarım ve imalat bölümlerindedir. Kalite güvenliğinde, tüketici isteklerine yanıt verecek kalite sağlanmalıdır. Üründe yalnız ulusal standartları ve normları sağlamak yeterli değildir. Ancak ulusal standartlara uygun olmayan ürünlerin kalite güvenliğinden söz edilemez. DıĢ satımı yapılan tüm ürünler, satılacağı ülkelerdeki tüketicilerin isteklerini karģılamalı, oradaki zorunlu standartlara uygun olmalıdır Kalite Sistemi Kalite sistemi, kalite yönetiminin gerçekleģtirilebilmesi için bir araç olup, iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan ilki örgütsel yapı ve sorumluluklar, diğeri ise belirlenmiģ olan bu sorumlulukları ve aktiviteleri örgüt içerisindeki bireylere ulaģtırmak için oluģturulan belgelerdir. Bir kuruluģun kalite sistemi kurmak için çalıģmalara baģlamaya karar vermesi ile birlikte, kalite sisteminin tam olarak neyi içereceği ve hangi iģlemlerin belge hâline getirileceği soruları yanıtlanmalıdır. Kalite sistemi kuruluģ çalıģmalarında: Kalite planlarını, kalite el kitabını ve kalite kayıtlarını hazırlamak, Arzu edilen kaliteyi gerçekleģtirmek için gerekebilecek kontrolleri, yöntemleri, test donanımını, üretim kaynaklarını ve beceriyi belirlemek, 10

13 Gerekli olduğu zaman, kalite kontrol ve test tekniklerini gözden geçirerek güncelleģtirmek, Eldeki kaynaklarla karģılanamayan müģteri isteklerini yerine getirebilmek için yeni donanımlar ve ölçme teknikleri geliģtirmek, Ham madde, üretim, ürün ve hizmet için gereken kabul edilebilirlik limitlerini ve standartlarını belirlemek, Uygulanabilir bir belgeleme ile üretim yönteminin, denetim ve deneylerin uygunluğunu kanıtlamak, konularına dikkat etmek gereklidir Kalite Sistemi Ġçeriği Deneyimlere dayanarak, bir kalite sisteminin genel olarak aģağıdakileri içermesi önerilebilir. Politikalar Üst yönetimin ve kuruluģun hedefleri ile amaçları, somut ve anlaģılır bir Ģekilde belirtilmelidir. Ayrıca, kuruluģ içindeki birimlerin de hedefleri varsa, bunlar da somut olarak belirtilebilir. MüĢteri Gereksinimleri ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi nin temelini oluģturan müģteri gereksinimlerinin tam olarak karģılanması, pazarlama ve satıģ ile satıģ sonrası hizmet fonksiyonlarının kalite sisteminin bir parçası olması ile sağlanabilir. AraĢtırma, Tasarım ve GeliĢtirme Tasarım iģlevi olan kuruluģlar, tasarımın pazarlama ve satın alma ile olan bağlantılarını tanımlamalıdır. Satın Alma Satın alma iģlevi, kalite sisteminin kilit iģlemlerindendir. Ham madde ve diğer satın alınan kaynaklar, üretimin maliyetini, ürünün veya hizmetin kalitesini belirler. Sadece fiyata bağlı bir satın alma, kalite sistemini 11

14 desteklemeyebileceğinden, kalite, zamanında teslim gibi ölçütler de göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim Üretim yönteminde yer alan ayrıntıları, üretimin izlenmesini, ölçme cihazlarının ayarlarını, ürünlerin test edilmesini, hatalı ürünlerin ayrılması ve uzaklaģtırılmasını içermelidir. Üretim Sonrası ĠĢlemler Paketleme, taģıma, depolama, teslim ve satıģ sonrası hizmetler, ürünün kalitesini bütünleyen iģlemlerdir. Ġnsan ile Ġlgili Konular Kalite sistemini uygulayacak olanlar insanlar olduğu için, kuruluģun insan kaynağı ile ilgili planları belirtilmelidir. Bu planlar kalite, iģ güvenliği, teknik ve sosyal eğitimler vb. konuları kapsamalıdır Hazırlanacak belgeler KuruluĢun kalite sistemi ile ilgili bütün iģlemleri belge hâline getirilmelidir. Satın alma kayıtları, sözleģmede yapılabilecek değiģiklikler, toplantılar, üretim sırasında tutulan kayıtlar, üretim cihazlarının bakım ve onarımları, ürünlerin test sonuçları, paketleme, depolama, nakliye kayıtları, satıģ sonrası hizmete dair tüm kayıtlar, personel eğitimi ile ilgili kayıtlar, denetimler ve sonuçlarına ait kayıtlar kesinlikle kalite sisteminde yer almalıdır. Ayrıca istatistiksel proses kontrol kayıtları da tutulmalıdır. Kalite sistemini oluģturan belgelerin en önemlilerinden biri Kalite El Kitabı dır. Kalite El Kitabı nın yapısı kuruluģlara göre değiģmekte olup, kuruluģun kalite politikası ile kuruluģa ait iģleyiģ prosedürleri, prosedürlere bağlı talimatlar ve kullanılan formlar, görev tanımları ve iģ akıģlarını içermesi gerekmektedir. Ayrıca, belgelerde yer alan ya da adı geçen örnekler de bulunabilir. Kalite sisteminde politikalar üst yönetim tarafından belirlenir ve genellikle amaçlar ile arzu edilen sonuçları özetler. Prosedürler, politikanın uygulanması için gereken yönlendirmeyi sağlar. Talimatlar, prosedürlerin nasıl uygulanacağını gösteren belgelerdir. Diğer belgeler ise, kayıtların tutulması ile ilgilidir. Kalite El Kitabı, örgütün yapısına ve büyüklüğüne göre, tüm birimlere ait bilgileri içerebilir veya her birim için ayrı ayrı olabilir. Ancak her durumda önemli olan, kuruluģ iģleyiģ biçiminin aynen Kalite El Kitabı nda yazıldığı Ģekilde olmasıdır. DeğiĢiklik olduğunu fark eden bir denetçi, iģletmenin ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almayı hak etmediğine karar verebilir. ISO 9000 kalite güvence sistemi standartları tarafından zorunlu tutulmayan, ancak çalıģanlara sistemi hatırlatıcı, dıģarıdan gelenlere ise kuruluģun temel özelliklerini aktarması açısından faydalı olabilecek Kalite Cep Kitabı, kalite sistemini kısaca açıklar, kalite 12

15 kayıtlarını ve istatistiksel teknikleri anlatır ve bu tekniklerin iģletmenin çalıģma alanını da kapsayabilecek Ģekilde kullanılmasına iliģkin örnekler içerir Denetimler Kalite ve belge sistemi kurulduktan sonra, kalite sisteminin tam olarak uygulanıp uygulanmadığını, gözden geçirme gereksinimi olup olmadığını ve kayıtların düzenli olarak tutulup tutulmadığını belirlemek amacı ile, gerek kuruluģ içindeki görevliler tarafından, gerekse ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesini verecek dıģ kuruluģ tarafından denetimler yapılmalıdır. KuruluĢ, kendi içinden belirleyeceği ve denetçi olarak eğiteceği kiģiler tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve sonuçları belgelenmelidir. DıĢ kuruluģ ise, yılda 2 veya 3 kere olağan denetimlerini yaparak kuruluģun kalite sistemindeki sürekliliği ve tutarlılığı kontrol etmelidir Sistem BütünleĢtirilmesi Kalite sistemi, sürekli geliģmeye ve değiģikliğe açık bir sistemdir. Kurulan sistem sürekli olarak gözden geçirilmeli, eksiklikler varsa giderilmeli ve yeni tekniklerin uygulanabilirliği konusunda çalıģmalar yapılmalıdır. Özellikle, yapılacak olan iç denetimlerde bu gereksinimler ortaya çıkarılmalı ve düzeltici/önleyici iģlemler uygulanmalıdır. Ancak sadece iç denetimler beklenmemeli, değiģiklik, düzeltme, iyileģtirme gereksinimleri doğduğu anda, ilgili bölüm tarafından gerekli çalıģmalar baģlatılmalıdır. Söz konusu değiģikliğe açık özelliklerin dıģında, uzun dönemli oldukları için sık değiģmeyen belgeler de vardır. Bunlar, politikalar ve standart çalıģma prosedürleri olup, El Kitabı nın temel içerikleridir. Kalite sisteminin, yönetim fonksiyonları ile uyumlaģtırılması sırasında zorlukla karģılaģılması olasıdır. Böyle durumlarda, tüm üretim ve yönetsel birimler gibi, kalitenin de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi önemlidir. Kalite sistemi, tüm iģletme etkinliklerini etkilediği gibi, tüm etkinlikler de kalite üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle, kalite sistemi örgütün tamamını kapsar. Kalite sistemi belgeleri, kaliteye olan mevcut yaklaģımın yapısal ve doğru olduğunu göstermelidir. Sistemle ilgili etkinlikler doğru biçimde sıralanmalı, bir etkinlik çıktısının diğer bir etkinliğin girdisi olduğu açıkça görülmelidir. Kalite sisteminin, tüm çalıģanlar tarafından benimsenmesi için üst yönetim sürekli olarak desteğini göstermeli ve çalıģanlara düzenli olarak eğitim programları uygulanmalıdır. ISO 9000 kalite güvence sistemi standartları, tüm iģletmelere uygun olması istenerek ve amaçlanarak hazırlanmıģtır. Böylece, iģletmelerin kalite sistemlerinde ve iģleyiģ biçimlerinde bir kısıtlama olmaksızın standardizasyon sağlanması hedeflenmiģ olup, bu standartlar, bir endüstri ya da hizmet grubunun kalite sistemlerinin hayati öneme sahip teknolojik ya da rekabetle ilgili özel elemanlarını içermemektedir. ISO 9000 kalite güvence 13

16 sisteminin, bu kadar çok ve farklı iģletmede uygulanabilir olmasının temelinde de bu genelleme yatmaktadır. ĠĢletmenin yapısı ya da faaliyet alanı ne olursa olsun, temel hedef müģteri memnuniyetidir ISO 9000:2000 Yürürlükteki standartların belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilmelerinin temel amacı, yeni kavramlara ve ihtiyaçlara yer verebilmek, söz konusu standartların kullanımlarını kolaylaģtırmak ve yaygınlaģtırmak, tüm bunlara bağlı olarak iģletmelerin verimliliklerini geliģtirmek ve tüketicilerin memnuniyetini sağlamaktır yılı sonlarında yayınlanması beklenen ISO 9000 in yeni revizyonu ise, 1987 ve 1994 yıllarında yapılan düzenlemeleri ve genel yönetim sistemlerinde yeni geliģen kavramları göz önüne alarak, kalite yönetim sistemi ile iģletme ihtiyaçlarını daha iyi bütünleģtiren, daha rahat anlaģılabilir ve kolay uygulanabilir bir standart olacaktır. ISO 9000:2000 de yapılması beklenen değiģikliklerle, standardın; Proses odaklı bir yapıya ve daha düzenli bir içeriğe sahip olmasına, Kalite yönetim sisteminin sürekli geliģtirilebilmesine, MüĢteri memnuniyetinin ölçülebilmesine, Diğer yönetim sistemi standartları ile uyumluluğuna, Her büyüklükteki tüm ürün ve/veya servis sektörlerinde uygulanabilirliğine olanak tanıması beklenmektedir. Yeni düzenlemede yalnız dört ISO 9000 standardının bulunması umulmaktadır. ISO 9000 (kılavuz) ISO 9001 ISO 9004 ve ISO (revize denetim kılavuzu) ISO 9001 ve ISO 9004 kalite yönetim sistem standartlarının revizyonları Mevcut ISO 9000 ailesinin kılavuz dokümanları da göz önüne alınarak yapılacak olup, revize standartların bu kılavuzlara ihtiyaç duymayı gerektirmeyecek ölçüde açık olması amaçlanmaktadır. ISO 9000:2000 kalite yönetim sistem standartları yayımlandıktan sonra, Ģimdiki kılavuz standartlarının geri çekilmesi planlanmaktadır. 14

17 ISO 9001:1994 teki 20 maddelik yapıda belirtilen kalite sistem koģulları ve kalite güvencesi ile ilgili tüm iģletme faaliyetleri, yeni ISO 9001:2000 de, tüm operasyonel faaliyetlerin yer aldığı "Proses Yönetimi" adı altında toplanmıģtır. ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ya da ISO 9003:1994 standartları ile uyumlu kalite yönetim sistemlerini kurmuģ ve belgelendirilmiģ iģletmelerin gözetim denetimleri yapılırken, iģletmenin dokümantasyonunda majör değiģikliklere neden olmaksızın ISO 9001:2000 e uyumluluğu denetlenebilecektir. ISO 9000:2000 koģullarına uygun olduğu sürece, iģletmelerin kalite yönetim sistem dokümantasyonlarını değiģtirmeleri gerekmemektedir. Ancak yeni yapısal düzenlemelere uygun olmayan dokümantasyonların değiģtirilmesini, belgelendirme kuruluģları talep edebileceklerdir. ISO 9001:2000, iģletmelerin kalite yönetim sistemlerine kolay izlenebilir, proses (süreç) yaklaģımı açısından bakabilmeleri Ģansını vermektedir. Bu bakıģ açısı, prosesin verimlilik ve etkinliğini engelleyen gereksiz dokümantasyon ve prosedürlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak, ürün ve servis geliģtirme konusunda yeni ufuklar kazandırabilir. ISO 9001:2000 in anlatım dilinde yapılan değiģiklikler, standardın daha kolay anlaģılmasını, iģletme proseslerine daha kolay uygulanabilmesini, dolayısıyla uyumluluğunu sağlayacak, gereksiz uygulama harcamalarına gerek kalmadan standardın gerekleri yerine getirilebilecektir. ISO 9001:2000 yayınlandıktan sonra, ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994 belgelendirmeleri duracak, bunların yerini ISO 9001:2000 belgesi alacaktır. ĠĢletmelerin kalite yönetim sistemlerindeki herhangi bir kısıtlılık, yani, ISO 9001:2000 de yer alan ancak iģletmede gerçekleģmeyen faaliyetler, belgede belirtilecektir. Örneğin, bir iģletme tasarım faaliyetlerinde bulunmuyorsa, bu fonksiyonunun uygulanmadığı belgede gösterilecektir ISO 9001:2000 Revizyonu ĠĢletme proseslerinin müģteri ihtiyaçlarını karģılar nitelikte olmasını sağlayan MüĢteri Ġhtiyaç ve Beklentileri", Ürün ve/veya servislerin de müģteri ihtiyaçlarını tespit etmelerini, sözleģmede mutabık kalmalarını ve müģterileriyle etkin bir haberleģme sistemi kurmalarını sağlayan "MüĢteri ĠliĢkili Prosesler", ĠĢletmelerin müģteri memnuniyetini nasıl ölçeceğini, ne tip müģteri memnuniyeti verilerine ihtiyaç duyduklarını, bu verilerin nasıl toplanacağını, hangi verilerin önemli olduğunu ve bu verilerin nasıl kullanılacağını tanımlamalarını isteyen "MüĢteri Memnuniyetinin Ölçümü" gibi gerçek müģteri memnuniyeti koģullarını içeren, ayrıca iģletmelerin sürekli geliģme anlayıģını gözardı etmemelerini sağlayan, ISO ve IQS gibi sürekli geliģmeyi öngören standartlarla daha fazla uyum gösteren GeliĢtirme Prosesleri" gibi maddelere sahiptir. 15

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE TĠCARET HUKUKU 380H00010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı